Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mogelijkheden energiesprong in de zorg"

Transcriptie

1 ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg DE Soesterberg Postbus ZG Soesterberg T F Datum september 2012 Auteur(s) ir. S.P.M. van Heumen ing. A.A.L. Traversari MBA Aantal pagina's 29 Opdrachtgever Energiesprong SEV Projectnaam Mogelijkheden energiesprong zorg Projectnummer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO ONGERUBRICEERD

2 2 / 29 Inhoudsopgave 1 Inleiding Energiebesparingspotentieel Inleiding Gebouwkenmerken gezondheidszorg Uitgangspunten bestaande situatie Karakterisering bouwperiode Scenario s Conclusie Belemmeringen Inleiding Generieke belemmeringen Uitvoerbaarheid van maatregelpakketten Mogelijke oplossingen en instrumenten Conclusie Ondertekening... 29

3 3 / 29 1 Inleiding De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) voert in opdracht van het ministerie van BZK het programma Energiesprong uit. Energiesprong wil alle partijen in de gebouwde omgeving in beweging zetten om innovatief naar energiegebruik te kijken en op dit gebied een revolutie (sprongen) te creëren in plaats van een evolutie (stapjes). Dat moet tevens leiden tot een sprong naar grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Vanuit het beeld dat hierbij ook maatschappelijk vastgoed verduurzaamd moet worden, is de vraag ontstaan of een energiesprong in de zorg mogelijk is en hoe deze gerealiseerd kan worden. Daarbij zijn de volgende drie vragen gesteld: In welke deelsegmenten van de intramurale gezondheidszorg is een energiesprong (energiereductie van 45%) mogelijk? Welke belemmeringen staan een dergelijke energiesprong per deelsector in de weg? Wat is (per deelsector) nodig om de belemmeringen te elimineren en een energiesprong te kunnen maken? Het gaat hierbij om een reductie van het energiegebruik aan de meter, dus zowel de gebouw- als gebruiksgebonden energie. De focus ligt hierbij op de bestaande gebouwenvoorraad en niet op mogelijke besparingen bij (vervangende) nieuwbouw. De deelsectoren die daarbij onderscheiden worden zijn de ziekenhuizen, de ouderenzorg (verpleging en verzorging), de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg. Buiten beschouwing blijven voorzieningen voor extramurale gezondheids- en welzijnszorg, de medische, paramedische en tandheelkundige praktijken, maatschappelijke opvang en dienstverlening, waaronder thuiszorg en kinderopvang. Het inzicht in het vastgoed van deze extramurale en eerstelijnszorg, dat een hoge diversiteit kent, is hiervoor te beperkt. De vragen worden in dit rapport beantwoord met behulp van reeds binnen TNO aanwezige kennis op het gebied van energiegebruik en energiebesparingsmogelijkheden binnen de intramurale gezondheidszorg. Hoofdstuk 2 brengt het besparingspotentieel per deelsector in kaart en of een energiereductie van minimaal 45% mogelijk is. De hoofdstukken 3 en 4 gaan per deelsector in op de belemmeringen en de benodigdheden deze belemmeringen te elimineren om te komen tot een energiesprong.

4 4 / 29 2 Energiebesparingspotentieel 2.1 Inleiding Op verzoek van de ministeries van VWS en BZK (destijds VROM) heeft TNO samen met Agentschap NL eind 2009 een inschatting gemaakt van het besparingspotentieel in de zorgsector. Destijds is gekeken naar het potentieel aan maatregelen die makkelijk in bestaande situaties inpasbaar zijn en op relatief korte termijn kosteneffectief zijn. Het toepassen van energieopwekkende apparatuur zoals toepassing van zonnecellen (PV) en zonnecollectoren zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. De hieruit voortvloeiende inschatting van de potentiële besparing aan primaire energie bedroeg circa 26% voor de care sectoren (verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg) en circa 12% voor de cure sector (ziekenhuizen). Voor de huidige stand van zaken wat betreft het energiegebruik en de gebouwkwaliteit kan in grote lijnen worden aangehaakt bij deze studie uit Om per deelsector te bepalen of een energiesprong (energiereductie van 45%) mogelijk is, worden eerst enkele technisch haalbare scenario s van maatregelpakketten bepaald en wordt vervolgens, op basis van de huidige gebouwkwaliteit, gekeken voor welk deel van het zorgvastgoed deze scenario s toepasbaar zijn. Daarbij worden ook de minder kosteneffectieve en makkelijk inpasbare besparingsmaatregelen en de diverse toepassingen van energieopwekkende apparatuur meegenomen in de ramingen. De praktische en financiële uitvoerbaarheid van de scenario s van maatregelpakketten komen in het volgende hoofdstuk als mogelijke belemmering aan bod. 2.2 Gebouwkenmerken gezondheidszorg In de intramurale gezondheidszorg kunnen grofweg vier clusters van sectoren worden onderscheiden, te weten: - ziekenhuizen, - verpleeghuizen, - verzorgingshuizen, - gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Tussen de clusters is sprake van een duidelijk verschil in gebouwvormen, bezettingsgraden, installatieconcepten en energiegebruik. Het verschil is dusdanig, dat het gerechtvaardigd is de vier clusters in het kader van het energiebesparingspotentieel, voor zover mogelijk, apart te bezien. Ondanks het grote verschil in de doelgroepen is binnen het vierde cluster sprake van veel overeenkomsten in de huisvestingsconcepten Ziekenhuizen De ziekenhuissector omvat academische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen 1. De huisvesting binnen deze sector kenmerkt zich door grootschalige gebouwen met uiteenlopende functies en specifieke installaties. Ziekenhuizen zijn voor een deel (30 tot 40% van de vloeroppervlakte) 24-uurs bedrijven. 1 De categorale ziekenhuizen betreffen de revalidatie-, epilepsie-, dialyse-, audiologische, radiotherapeutische, astma- en longcentra en een viertal gespecialiseerde ziekenhuizen.

5 5 / Verpleeghuizen Verpleeghuizen bieden intramuraal verblijf en verpleging aan hoofdzakelijk oudere somatische en/of psychogeriatrische cliënten met een relatief zware zorgbehoefte. De huisvesting binnen deze sector kenmerkt zich enerzijds door grootschalige gebouwen met groeps- en afdelingsverblijf. Anderzijds zijn kleinschalige groepswoningen voor dementerenden sterk in opkomst. Vanwege de zorgzwaarte en leeftijd van de doelgroep wordt veelal gebruik gemaakt van (top)koeling. Combinatiegebouwen met zowel verpleeg- als verzorgingsplaatsen worden in deze analyse tot de cluster verpleeghuizen gerekend Verzorgingshuizen Verzorgingshuizen bieden intramuraal verblijf en verzorging aan hoofdzakelijk oudere somatische en/of psychogeriatrische cliënten met een relatief lichte zorgbehoefte. De huisvesting binnen deze sector kenmerkt zich door grootschalige appartementenbouw voor individueel verblijf. In deze sector wordt, in tegenstelling tot verpleeg- en ziekenhuizen, veel gehuurd van woningbouwcorporaties. In 2010 werden eenheden in verzorgingshuizen gehuurd, circa 47% van alle verzorgingseenheden (CFV, 2011). Verzorgingshuizen maken soms onderdeel uit van een groter woon-zorgcomplex waarin ook extramurale zorg in (aanleun)woningen wordt geleverd. De toenemende zorgzwaarte heeft geleid tot meer zogeheten combinatiegebouwen (zie 2.2.2) Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg De huisvesting binnen deze drie sectoren kenmerkt zich door zowel grote instellingsterreinen, met al dan niet geclusterde verblijfspaviljoenen, behandel- en dagbestedingsgebouwen, als vele kleinschalige locaties in de wijk, waar cliënten zowel in groepswoningen als individueel in aangepaste woningen en appartementen worden gehuisvest. Het wonen is veelal gescheiden van de behandeling en dagbesteding gehuisvest. De zorg varieert van begeleid wonen in reguliere woningbouw tot behandeling in gesloten en beveiligde voorzieningen. 2.3 Uitgangspunten bestaande situatie Stand van zaken op gebouwniveau In de volgende tabel zijn per cluster weergegeven de totale bruto vloeroppervlakte en een globale verdeling van de totale bruto vloeroppervlakte naar bouwjaar. De oorspronkelijke bouwjaren geven, met name voor de caresectoren, een indicatie van de bouwtechnische kwaliteit.

6 6 / 29 Tabel 1 Overzicht bruto vloeroppervlakte per cluster. Bouwjaarklasse (op basis van m²) BVO (x 10 6 m²) tot vanaf 2000 Ziekenhuizen 7,2 17% 22% 31% 17% 8% 5% Verpleeghuizen 7,1 4% 15% 28% 15% 22% 16% Verzorgingshuizen 7,0 9% 18% 24% 22% 21% 6% GHZ/GGZ/Jeugdzorg 8,0 12% 8% 21% 18% 24% 17% Totaal 29,3 Bron: TNO (2009) Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de diverse monitoringsonderzoeken die het Centrum Zorg en Bouw (en voorheen het Bouwcollege) in de periode heeft uitgevoerd over de verschillende gezondheidszorgsectoren. Hierbij dienen enkele kanttekeningen te worden geplaatst. De bruto vloeroppervlakten zijn grotendeels bepaald op basis van opgaven van instellingen en voor een klein deel op basis van metingen. De bouwjaarklasse is gebaseerd op slechts een deel van de bestaande gebouwen, waarbij sommige (deel)sectoren niet zijn onderzocht en recent opgeleverde gebouwen niet zijn opgenomen. Voor de sector ziekenhuizen ontstaat een vertekenend beeld. Bij het bouwjaar van een ziekenhuis is in het monitoringsonderzoek uitgegaan van het bouwjaar van het oudste bouwdeel, ook al zijn er later delen bijgebouwd of gerenoveerd. Per saldo staan juist de ziekenhuizen er bouwtechnisch gezien kwalitatief goed voor. De afgelopen jaren is er binnen alle zorgsectoren op grote schaal vervangende nieuwbouw gepleegd, waarmee de omvang (bruto m²) van de zorggebouwen van voor 2000 zal zijn afgenomen tot circa 80% Inschatting energiegebruik intramurale gezondheidszorg Om een inschatting te kunnen maken van het energiegebruik in de totale intramurale gezondheidszorg is uitgegaan van de volgende energiegebruiken per m² BVO. Tabel 2 Energiegebruik V&V en ziekenhuizen per m² bvo. Cluster Gas Elektriciteit [m 3 /(m 2.jaar)] [kwh/(m 2.jaar)] Verpleeg- en verzorgingshuizen Ziekenhuizen Bron: SenterNovem (2009), bewerking TNO (2012) De gebruiksgegevens zijn gebaseerd op de Energiedata Utiliteitsbouw 2008 van SenterNovem d.d. 3 augustus Uit recente gebruiksgegevens van ouderenzorginstellingen blijkt dat sinds 2007 het gasgebruik in de sector verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V) per m² is afgenomen. Het in tabel 2 genoemde energiegebruik komt gemiddeld overeen met het huidige gebruik in de sectoren V&V en ziekenhuizen.

7 7 / 29 Op basis van dit geschatte energiegebruik en op basis van het aantal vierkante meter BVO per segment kunnen het totale energiegebruik, het primair energiegebruik en de CO 2 -emmissie worden bepaald. Tabel 3 Energiegebruik per cluster. Gas (*1.000 m³/jaar) Primair energiegebruik gas (PJ/jaar) CO2-emissie gas (kton/jaar) Elektriciteit (MWh/jaar) Primair energiegebruik elektra (PJ/jaar) CO2-emissie elektra (kton/jaar) Primair energiegebruik totaal (PJ/jaar) CO2-emissie (kton/jaar) Ziekenhuizen , , ,2 842 Verpleeghuizen , , ,0 558 Verzorgingshuizen , , ,9 550 GHZ/GGZ/ , , ,3 629 Jeugdzorg Totaal , , , Bron: Agentschap NL, TNO (2009, 2012) Het elektriciteitsgebruik is op basis van een expert opinion en gegevens van Agentschap NL over de verdeling van het energiegebruik verdeeld over de functies verlichting, gebruiksapparatuur en het elektriciteitsgebruik van de installatie. In het cluster GHZ/GGZ/jeugdzorg is de verdeling van het elektriciteitsgebruik afwijkend ten opzichte van de verpleeg- en verzorgingshuizen. In dit cluster is de post niet gebouw gebonden, dat staat voor het elektriciteitsgebruik gerelateerd aan het persoonlijk gebruik, werkplaats, TV, computer, etc., verhoogd van 12% naar 15% omdat in dit cluster veelal dagactiviteiten plaatsvinden die meer elektriciteit vragen dan in de clusters verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook neemt om deze reden het gebruik van de installatie voor de klimatisering met 1% toe. Voor het gasverbruik is een verdeling gemaakt naar verwarming, warmtapwaterbereiding en stoomproductie ten behoeve van luchtbevochtiging, de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) en de grootkeuken. In het cluster verpleeghuizen is op basis van de beschikbare informatie slechts 1% van het totale gasgebruik voor de productie van stoom ingezet. Het sterke vermoeden heerst dat dit lager is dan het feitelijke aandeel maar hiervoor kan geen onderbouwing worden gegeven. Opgemerkt dient te worden dat onvoldoende gegevens beschikbaar waren om een goede differentiatie te kunnen maken naar systemen met een warmtekracht koppeling (WKK). Deze systemen zijn bij ziekenhuizen veelvuldig toegepast. Doordat deze systemen gas gebruiken en warmte en elektriciteit opwekken is het mogelijk dat de in tabel 2 gegeven gebruiken geen directe relatie hebben met de feitelijke warmtevraag en elektriciteitsbehoefte van een ziekenhuis. Bij systemen met een WKK zal hierdoor het gasverbruik hoger liggen en de elektriciteitsafname uit het publieke netwerk beduidend lager zijn dan de werkelijke vraag van de instelling.

8 8 / 29 De volgende twee figuren geven aan hoe het elektriciteits- en gasgebruik in de zorgsector per cluster globaal is verdeeld. Verdeling elektriciteitsgebruik zorgsector (NL) Elektriciteidsgebruik [%] Ziekenhuizen Verpleeghuizen Verzorgingshuizen GHZ/GGZ/jeugdzorg Verlichting [%] Installatie/klimatisering [%] Niet gebouw gebonden [%] Figuur 1 Verdeling elektriciteitsgebruik zorgsector. Bron: Agentschap NL, TNO (2009) Uit figuur 1 blijkt dat 12 tot 20% van het elektriciteitsgebruik niet gebouw gebonden is. Dit betreft het elektriciteitsgebruik van de losse medische en niet-medische apparatuur. Verdeling gasgebruik zorgsector (NL) Gasgebruik [%] Ziekenhuizen Verpleeghuizen Verzorgingshuizen GHZ/GGZ/jeugdzorg Verw arming [%] Warmtapw ater [%] Stoom [%] Figuur 2 Verdeling gasgebruik zorgsector. Bron: Agentschap NL, TNO (2009).

9 9 / 29 In figuur 3 is op basis van bovenstaande gegevens de globale verdeling van het primaire energiegebruik per sector aangegeven. 16,0 Verdeling primair energiegebruik 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Niet gebouw gebonden [PJ/jaar] Installatie/klimatisering [PJ/jaar] Verlichting [PJ/jaar] Stoom [PJ/jaar] Warmtapwater [PJ/jaar] Verwarming [PJ/jaar] Figuur 3 Verdeling primair energiegebruik (PJ/jaar) per sector. Bron: Agentschap NL, TNO (2009). 2.4 Karakterisering bouwperiode Per deelsector kan een aantal veel voorkomende gebouwtypen worden omschreven, waarbij het oorspronkelijke bouwjaar een indicatie is voor de gebouwkwaliteit, afhankelijk van de destijds geldende bouwregelgeving en de bouwtechnische ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van isolatie en installatieconcepten. Zo is in Nederland de eerste HR-ketel in 1981 geïntroduceerd, is hoogwaardige thermische isolatie van de gebouwschil sinds eind jaren 80 breed toegepast, dateert het eerste Bouwbesluit dat hier minimale eisen aan stelt uit 1992 en is de EPC voor nieuwbouw in 1996 ingevoerd. De EPC is in de loop der jaren aangescherpt. Voor woningen van 1,4 (1996) naar 0,6 (vanaf 2011), voor de gezondheidszorg klinisch van 4,7 (1996) naar 2,6 (vanaf 2009) en voor de gezondheidszorg niet-klinisch van 2,0 (1996) naar 1,0 (vanaf 2009).

10 10 / 29 Rc dak en gevel 1,29 m 2 K/W Introductie HR-ketel Rc dak en gevel 2,0 m 2 K/W Introductie EPC Bouwbesluit Voorschriften & Wenken : Rc dak 0,80 m 2 K/W Rc b.g.vloer Brede toepassing Rc gevel 0,43 m 2 K/W 1,3 m 2 K/W balansventilatie en WTW Rc vloer 0,17 m 2 K/W Aanscherping EPC Dubbel glas woonvertrek Bouwbesluit 1992: Dubbel glas slaapvertrek Rc dak, gevel en vloer 2,5 m 2 K/W Brede toepassing MV Figuur 4 Chronologisch overzicht ontwikkeling bouwregelgeving en bouwtechniek Scenario s Per gebouwtype kan voorts globaal het besparingseffect van een scenario of maatregelenpakket op het gas- en elektragebruik worden doorgerekend. De diversiteit in zowel de gebouwtypering als de kwaliteit van het zorgvastgoed is groot. De scenario s blijven beperkt tot de volgende gebouwtypen: 1. Algemeen ziekenhuis. 2. Paviljoen op instellingsterrein (GHZ, GGZ of Jeugdzorg). 3. Verzorgingshuis. 4. Verpleeghuis. 5. Kleinschalige woonvorm (ouderenzorg, GHZ, GGZ of Jeugdzorg). 6. Dagactiviteitencentrum (GHZ, GGZ of Jeugdzorg). Aangenomen is dat ten opzichte van het oorspronkelijke bouwjaar na circa 20 jaar een grootschalige renovatie heeft plaats gevonden. Voor kantoor- en therapiegebouwen is vanwege de diversiteit geen scenario opgenomen. Circa 20% van het vastgoed in de zorgsector is na 2000 gebouwd, en van een dergelijke energetische kwaliteit dat een energiereductie van 45% niet mogelijk wordt geacht. Ook voor deze relatief jonge gebouwen, waaronder veel kleinschalige woonvormen, is geen scenario opgenomen. Niet alle denkbare energiebesparende maatregelen zijn in de scenario s doorgerekend. Zo is het principe van passief renoveren vooralsnog te ingrijpend bevonden voor de zorgsector en derhalve buiten beschouwing gebleven. Voor de bepaling van de besparingseffecten worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 2 De voorschriften en wenken voor het ontwerpen van woningen, wooneenheden en verzorgingstehuizen voor bejaarden.

11 11 / 29 Tabel 4 Uitgangspunten besparingseffect per maatregel. Maatregel Besparing per element per jaar Gevelisolatie 10 m 3 gas per m 2 gevel Vloerisolatie 5 m 3 gas per m 2 HR++ glas i.p.v. enkel glas HR++ glas i.p.v. dubbel glas Daglichtafhankelijke verlichting, aanwezigheidsdetectie en veegschakelingen LED-verlichting Zonnecellen (PV) op het dak WTW op ventilatielucht begane grond vloer 23 m 3 gas per m 2 glas 10 m 3 gas per m 2 glas 40% t.o.v. conventionele verlichting Opbrengst 100 Wp per m 2 PV x 0,88 = 88 KWh per m² PV 1,25 m³ gas per m³ ventilatielucht per uur 1,25 m³ gas per m³ ventilatielucht per uur 1 m³ gas per m³ ventilatielucht per uur Vormfactor Besparing per m 2 bvo per jaar 0,5 5 m 3 gas per m 2 bvo Afhankelijk van aantal bouwlagen Bij 5 lagen: 1 m 3 gas per m 2 bvo 0,25 5,75 m 3 gas per m 2 bvo 0,20 4,6 m 3 gas per m 2 bvo 0,25 2,5 m 3 gas per m 2 bvo 0,20 2 m 3 gas per m 2 bvo Afhankelijk van aantal bouwlagen en dakvorm Vrije verdiepingshoogte 3 m Vrije verdiepingshoogte 2,6 m Vrije verdiepingshoogte 2,6 m Bij 5 lagen en 50% dak: 8,8 KWh per m 2 bvo Bij ventilatievoud van 1,2: 4,5 m 3 gas per m 2 bvo Bij ventilatievoud van 1,2: 3,9 m 3 gas per m 2 bvo Bij ventilatievoud van 1: 2,6 m 3 gas per m 2 bvo Besparing t.o.v. huidig jaarlijks gebruik (%) Bij 40 m 3 gas per m 2 bvo: 12,5% Bij 33 m 3 gas per m 2 bvo: 3% Bij 40 m 3 gas per m 2 bvo: 14,5% Bij 15 m 3 gas per m 2 bvo: 30% Bij 33 m 3 gas per m 2 bvo: 7,5% Bij 15 m 3 gas per m 2 bvo: 13% 12,5% op elektragebruik 10-15% (Cure) en 27% (Care) op elektragebruik Bij 103 KWh per m 2 bvo: 8,5% Bij 33 m 3 gas per m 2 bvo: 13,5% Bij 40 m 3 gas per m 2 bvo: 10% Bij 21 m 3 gas per m 2 bvo: 18,5% Bij 15 m 3 gas per m 2 bvo: 17,5% WKO / warmtepomp Tot maximaal 75% op gasgebruik (aandeel verwarming); 40% besparing op koeling = 8% op elektragebruik; toename elektragebruik pompen op basis van COP van 4,0 Bivalent systeem met gaswarmtepomp Uitgaande van 150% rendement warmtepomp t.o.v. 90% rendement van een HR-ketel en een inzet van 80% = 48% besparing op gasgebruik verwarming = 45% op totaal gasgebruik Bronnen: Milieu Centraal, InfoMil, Agentschap NL, EcoFys, TNO Bij de bepaling van het totale besparingseffect van een pakket aan maatregelen op het elektragebruik wordt geen rekening gehouden met de onderlinge beïnvloeding van de afzonderlijke maatregelen, maar worden de besparingseffecten van alle maatregelen rekenkundig gestapeld. Voor het bepalen van het totale besparingseffect op het gasgebruik wordt juist wel rekening gehouden met de onderlinge beïnvloeding van de afzonderlijke maatregelen. De invloed van het gedrag van de gebruiker (personeel en cliënten) en het effect van klimaat op maat zijn nog buiten beschouwing gebleven.

12 12 / 29 Voor de omrekening naar de primaire energiebesparing wordt uitgegaan van een verbrandingswaarde of energetische bovenwaarde van 35,096 MJ/m 3 aardgas Algemeen Ziekenhuis Oorspronkelijk bouwjaar , 300 bedden, m² bvo, 5 bouwlagen, buitenwandopeningen 25% van de bruto vloeroppervlakte. In 1995 heeft een renovatie plaatsgevonden waarbij de gebouwschil voor een deel is na-geïsoleerd en de verwarmingsketels zijn vervangen. Het ziekenhuis maakt gebruik van warmtekrachtkoppeling (WKK). Het maatregelenpakket bestaat uit: - Vloerisolatie: besparingseffect 3% op het gasgebruik; - Vervanging dubbele beglazing door HR++ beglazing: besparingseffect 7,5% op het gasgebruik (Bron: Milieu Centraal); - Verlichtingsmaatregelen (daglichtafhankelijke verlichting, aanwezigheidsdetectie, veegschakelingen en LED-verlichting): besparingseffect 25% op het elektragebruik; - Zonnecellen (PV) op het dak: 50% van het dakoppervlakte aan PV (3.000 m²) x opbrengst van 88 kwh per m² PV per jaar resulteert in een besparingseffect van 8,5% op het elektragebruik; - Warmteterugwinning op ventilatielucht: de jaarlijkse besparing bedraagt circa 1 tot 1,5 m³ gas per m³ ventilatielucht per uur als de ventilatie continu aan staat (Bron: InfoMil); dit resulteert in een besparingseffect van 13,5% op het gasgebruik; - WKO-installatie in combinatie met warmtepomp en laagtemperatuur verwarmingssysteem levert een besparing op van circa 67,7% op het huidige gasgebruik en 40% op de koeling, ofwel 8% op het elektragebruik; door de pompen neemt het elektragebruik uitgaande van een COP van 4,0 echter toe met 40%. Na isolatiemaatregelen resteert een gasgebruik van circa 89,5% van het huidige gebruik. Na warmteterugwinning resteert een gasgebruik van circa 77,4% van het huidige gebruik. Na inzet van de WKO-installatie met warmtepomp resteert een gasgebruik van circa 25% van het huidige gebruik. De combinatie van maatregelen levert een besparing op van circa 75% op het gasgebruik (het totale huidige aandeel verwarming), doch slechts een geringe besparing van het elektragebruik met circa 1,5%. Met het maatregelenpakket wordt per saldo een energiebesparing van maximaal 57% behaald. Een globale inschatting op basis van bouwjaren en huidige kwaliteit van de huisvesting zegt dat het maatregelenpakket in circa 30% van de ziekenhuizen toepasbaar is Paviljoen op instellingsterrein (GHZ, GGZ of Jeugdzorg) Oorspronkelijk bouwjaar , 24 plaatsen, m² bvo, één bouwlaag, buitenwandopeningen 25% van bruto vloeroppervlakte. Het paviljoen is energetisch slecht en nog voor een groot deel voorzien van enkele beglazing. Er is dan ook sprake van een bovengemiddeld gasgebruik van circa 40 m 3 per m 2 bvo. In 1995 heeft een renovatie plaatsgevonden waarbij de verwarmingsketel is vervangen voor een HR-ketel en de dakbedekking inclusief isolatiepakket is vervangen.

13 13 / 29 Het maatregelenpakket bestaat uit: - Gevelisolatie: besparingseffect 12,5% op het gasgebruik; - Vloerisolatie: besparingseffect 12,5% op het gasgebruik; - Vervanging enkele beglazing door HR++ beglazing: besparingseffect 14,5% op het gasgebruik (Bron: Milieu Centraal); - Verlichtingsmaatregelen (daglichtafhankelijke verlichting, aanwezigheidsdetectie, veegschakelingen en LED-verlichting): besparingseffect 39,5% op het elektragebruik; - Zonnecellen (PV) op het dak: 50% van het dakoppervlakte aan PV (750 m²) x opbrengst van 88 kwh per m² PV per jaar resulteert in een besparingseffect van 60% op het elektragebruik; - Warmteterugwinning op ventilatielucht: de jaarlijkse besparing bedraagt circa 1 tot 1,5 m³ gas per m³ ventilatielucht per uur als de ventilatie continu aan staat (Bron: InfoMil); dit resulteert in een besparingseffect van 10% op het gasgebruik; - Bivalente CV-installatie met gaswarmtepomp: besparingseffect 45% op het gasgebruik. Na isolatiemaatregelen resteert een gasgebruik van circa 60,5% van het huidige gebruik. Na warmteterugwinning resteert een gasgebruik van circa 54,5% van het huidige gebruik. Na inzet van de warmtepomp resteert een gasgebruik van circa 30% van het huidige gebruik. De in de nieuwe situatie benodigde elektra kan bijna volledig worden opgewekt door de PV-panelen. De combinatie van maatregelen levert een besparing op van circa 70% op het gasgebruik en circa 99,5% op het elektragebruik. Met het maatregelenpakket wordt een energiebesparing van maximaal 74,5% behaald. Een globale inschatting op basis van bouwjaren en huidige kwaliteit van de huisvesting zegt dat het maatregelenpakket in circa 10% van de deelsector GHZ, GGZ en Jeugdzorg toepasbaar is Verzorgingshuis Oorspronkelijk bouwjaar , 85 plaatsen, m² bvo, 4 bouwlagen, buitenwandopeningen 25% van bruto vloeroppervlakte. Het pand is in 1995 gerenoveerd en is geheel voorzien van dubbele beglazing, beperkte dak- en gevelisolatie en HR-ketels. Er is sprake van een gemiddeld gasgebruik van circa 21 m 3 per m 2 bvo. Het maatregelenpakket bestaat uit: - Vloerisolatie: besparingseffect 6% op het gasgebruik; - Vervanging dubbele beglazing door HR++ beglazing: besparingseffect 12% op het gasgebruik (Bron: Milieu Centraal); - Verlichtingsmaatregelen (daglichtafhankelijke verlichting, aanwezigheidsdetectie, veegschakelingen en LED-verlichting): besparingseffect 39,5% op het elektragebruik; - Zonnecellen (PV) op het dak: 50% van het dakoppervlakte aan PV (800 m²) x opbrengst van 88 kwh per m² PV per jaar resulteert in een besparingseffect van 15% op het elektragebruik; - Warmteterugwinning op ventilatielucht: de jaarlijkse besparing bedraagt circa 1 tot 1,5 m³ gas per m³ ventilatielucht per uur als de ventilatie continu aan staat (Bron: InfoMil); dit resulteert in een besparingseffect van 18,5% op het gasgebruik; - Bivalente CV-installatie met gaswarmtepomp: besparingseffect 45% op het gasgebruik.

14 14 / 29 Na isolatiemaatregelen resteert een gasgebruik van circa 82% van het huidige gebruik. Na warmteterugwinning resteert een gasgebruik van circa 67% van het huidige gebruik. Na inzet van de warmtepomp resteert een gasgebruik van circa 37% van het huidige gebruik. De combinatie van maatregelen levert een besparing op van circa 63% op het gasgebruik en circa 54,5% op het elektragebruik. Met het maatregelenpakket wordt een energiebesparing van maximaal 60,5% behaald. Een globale inschatting op basis van bouwjaren en huidige kwaliteit van de huisvesting zegt dat het maatregelenpakket in circa 30% van de deelsector Verzorgingshuizen toepasbaar is Verpleeghuis Oorspronkelijk bouwjaar , 120 plaatsen, m² bvo, 4 bouwlagen, buitenwandopeningen 25% van bruto vloeroppervlakte. Het pand is in 2000 gerenoveerd en is geheel voorzien van dubbele beglazing, beperkte dak-, gevel- en vloerisolatie en HR-ketels. Er is sprake van een gemiddeld gasgebruik van circa 21 m 3 per m 2 bvo. Het maatregelenpakket bestaat uit: - Vervanging dubbele beglazing door HR++ beglazing: besparingseffect 12% op het gasgebruik (Bron: Milieu Centraal); - Verlichtingsmaatregelen (daglichtafhankelijke verlichting, aanwezigheidsdetectie, veegschakelingen en LED-verlichting): besparingseffect 39,5% op het elektragebruik; - Zonnecellen (PV) op het dak: 50% van het dakoppervlakte aan PV (1.250 m²) x opbrengst van 88 kwh per m² PV per jaar resulteert in een besparingseffect van 15% op het elektragebruik; - Warmteterugwinning op ventilatielucht: de jaarlijkse besparing bedraagt circa 1 tot 1,5 m³ gas per m³ ventilatielucht per uur als de ventilatie continu aan staat (Bron: InfoMil); dit resulteert in een besparingseffect van 18,5% op het gasgebruik; - Bivalente CV-installatie met gaswarmtepomp: besparingseffect 45% op het gasgebruik. Na isolatiemaatregelen resteert een gasgebruik van circa 88% van het huidige gebruik. Na warmteterugwinning resteert een gasgebruik van circa 72% van het huidige gebruik. Na inzet van de warmtepomp resteert een gasgebruik van circa 40% van het huidige gebruik. De combinatie van maatregelen levert een besparing op van circa 60% op het gasgebruik en circa 54,5% op het elektragebruik. Met het maatregelenpakket wordt een energiebesparing van maximaal 58,5% behaald. Een globale inschatting op basis van bouwjaren en huidige kwaliteit van de huisvesting zegt dat het maatregelenpakket in circa 25% van de deelsector Verpleeghuizen toepasbaar is Kleinschalige woonvorm (ouderenzorg, GHZ, GGZ of Jeugdzorg) Het betreft drie gekoppelde eengezinswoningen, oorspronkelijk bouwjaar , 12 plaatsen, 600 m² bvo, 3 bouwlagen inclusief een hellend dak, buitenwandopeningen 20% van bruto vloeroppervlakte. Het pand is voorzien van dubbele beglazing op de begane grond, vloer-, dak- en gevelisolatie en een HRketel. Er is sprake van een relatief laag gasgebruik van circa 15 m 3 per m 2 bvo en een relatief laag elektragebruik van 60 KWh per m 2 bvo.

15 15 / 29 Het maatregelenpakket bestaat uit: - Vervanging enkele beglazing door HR++ beglazing: besparingseffect 15% op het gasgebruik (Bron: Milieu Centraal); - Vervanging dubbele beglazing door HR++ beglazing: besparingseffect 6,5% op het gasgebruik (Bron: Milieu Centraal); - Verlichtingsmaatregelen (daglichtafhankelijke verlichting, aanwezigheidsdetectie, veegschakelingen en LED-verlichting): besparingseffect 39,5% op het elektragebruik; - Zonnecellen (PV) op het dak: 50% van het dakoppervlakte aan PV (120 m²) x opbrengst van 88 kwh per m² PV per jaar resulteert in een besparingseffect van 29% op het elektragebruik; - Warmteterugwinning op ventilatielucht: de jaarlijkse besparing bedraagt circa 1 tot 1,5 m³ gas per m³ ventilatielucht per uur als de ventilatie continu aan staat (Bron: InfoMil); dit resulteert in een besparingseffect van 17,5% op het gasgebruik; - Bivalente CV-installatie met gaswarmtepomp: besparingseffect 45% op het gasgebruik. Na isolatiemaatregelen resteert een gasgebruik van circa 78,5% van het huidige gebruik. Na warmteterugwinning resteert een gasgebruik van circa 65% van het huidige gebruik. Na inzet van de warmtepomp resteert een gasgebruik van circa 36% van het huidige gebruik. De combinatie van maatregelen levert een besparing op van circa 64% op het gasgebruik en circa 68,5% op het elektragebruik. Met het maatregelenpakket wordt een energiebesparing van maximaal 65% behaald. Een globale inschatting op basis van bouwjaren en huidige kwaliteit van de huisvesting zegt dat het maatregelenpakket in circa 20% van de deelsectoren Verpleeghuizen, GHZ, GGZ en Jeugdzorg toepasbaar is Dagactiviteitencentrum (GHZ, GGZ of Jeugdzorg) Het betreft een gebouw met enkele werkplaatsen en een grote dagbestedings- en recreatieruimte, oorspronkelijk bouwjaar , m² bvo, 1 bouwlaag inclusief een flauw hellend dak, buitenwandopeningen 20% van bruto vloeroppervlakte. Het pand is voorzien van dubbele beglazing, vloer-, dak- en gevelisolatie en een HR-ketel. Er is sprake van een relatief laag gasgebruik van circa 15 m 3 per m 2 bvo en een relatief laag elektragebruik van 60 KWh per m 2 bvo. Het maatregelenpakket bestaat uit: - Vervanging HR beglazing door HR++ beglazing: besparingseffect 9% op het gasgebruik (Bron: Milieu Centraal); - Verlichtingsmaatregelen (LED-verlichting): besparingseffect 27% op het elektragebruik; - Zonnecellen (PV) op het dak: 50% van het dakoppervlakte aan PV (500 m²) x opbrengst van 88 kwh per m² PV per jaar resulteert in een besparingseffect van 73% op het elektragebruik; - Warmteterugwinning op ventilatielucht: de jaarlijkse besparing bedraagt circa 1 tot 1,5 m³ gas per m³ ventilatielucht per uur als de ventilatie continu aan staat (Bron: InfoMil); ervan uitgaande dat de ventilatie 35% van de tijd aanstaat, resulteert dit in een besparingseffect van 10% op het gasgebruik; - Bivalente CV-installatie met gaswarmtepomp: besparingseffect 45% op het gasgebruik.

16 16 / 29 Na isolatiemaatregelen resteert een gasgebruik van circa 91% van het huidige gebruik. Na warmteterugwinning resteert een gasgebruik van circa 82% van het huidige gebruik. Na inzet van de warmtepomp resteert een gasgebruik van circa 45% van het huidige gebruik. De in de nieuwe situatie benodigde elektra kan volledig worden opgewekt door de PV-panelen. De combinatie van maatregelen levert een besparing op van circa 55% op het gasgebruik en 100% op het elektragebruik. Met het maatregelenpakket wordt een energiebesparing van maximaal 68% behaald. Een globale inschatting op basis van bouwjaren en huidige kwaliteit van de huisvesting zegt dat het maatregelenpakket in circa 5% van het totale gebouwenbestand in de deelsectoren GHZ, GGZ en Jeugdzorg toepasbaar is. 2.6 Conclusie Circa 20% van het vastgoed in de zorgsector is na 2000 gebouwd, en van een dergelijke energetische kwaliteit dat een energiereductie van 45% (energiesprong) niet mogelijk wordt geacht. In de loop van de jaren 90 van de vorige eeuw zijn op basis van het Bouwbesluit 1992 en de introductie van de EPC steeds meer energiebesparende maatregelen, waaronder isolatie en warmteterugwinning, in bouwplannen opgenomen. Voor het overige deel van het zorgvastgoed is een energiereductie van minimaal 45% in technisch opzicht in veel situaties wel haalbaar. Voor de ziekenhuizen lijkt op basis van één scenario een dergelijke energiesprong slechts voor een deel van de sector technisch haalbaar. Een globale inschatting op basis van bouwjaren en huidige kwaliteit van de huisvesting zegt dat dit voor circa 55% van de ziekenhuizen mogelijk is. Op basis van bouwjaren, de huidige kwaliteit van de huisvesting en een drietal scenario s lijkt voor de sectoren verpleging en verzorging een energiesprong van minimaal 45% haalbaar voor circa 70% van het gebouwenbestand. Voor de sectoren GHZ, GGZ en Jeugdzorg lijkt een dergelijke energiesprong haalbaar voor circa 65% van het gebouwenbestand. Technische maatregelen die relatief veel besparing opleveren zijn een combinatie aan verlichtingsmaatregelen waaronder het vervangen door LED-verlichting, een grootschalige toepassing van zonnecellen (PV) op het dak en de grootschalige toepassing van warmtepompen, al dan niet in combinatie met warmte koude opslag in de bodem (WKO). Zonder de toepassing van deze relatief nieuwe technieken lijkt een energiereductie van minimaal 45% niet haalbaar. Het betreft echter technologieën die zich over het algemeen nog niet breed in de markt bewezen hebben en veelal een relatief lange terugverdientijd kennen (zie hoofdstuk 3).

17 17 / 29 3 Belemmeringen 3.1 Inleiding In het voorgaande hoofdstuk is per deelsector globaal bepaald in hoeverre een energiereductie van minimaal 45% in bestaande situaties technisch haalbaar is. De voor een dergelijke energiesprong benodigde maatregelen worden zorgbreed nog maar in beperkte mate ingezet. De vraag is nu welke belemmeringen een dergelijke energiesprong in de weg staan. Om deze vraag te beantwoorden, kan op basis van eerdere analyses allereerst een aantal generieke redenen worden genoemd waarom energiebesparende maatregelen in de zorg nog niet of slechts beperkt worden ingezet. Vervolgens zal worden ingegaan op de organisatorische, financiële en praktische uitvoerbaarheid van de volgens hoofdstuk 2 benodigde maatregelpakketten. In het volgende hoofdstuk worden mogelijke oplossingen en instrumenten geboden die de belemmeringen zouden kunnen elimineren om ook binnen een deel van de zorggebouwen een energiesprong te verwezenlijken. 3.2 Generieke belemmeringen Op basis van diverse rapportages en bijeenkomsten over energiebesparing in de zorg kunnen de belangrijkste redenen waarom energiebesparende maatregelen niet of beperkt worden ingezet, als volgt worden samengevat: 1. Zeer beperkte aandacht voor energie binnen zorgorganisaties; 2. Geen of beperkte incentives vanuit financieringsregels; 3. Onduidelijkheid over het financiële bestel; 4. Bestuurlijke tijdshorizon en onduidelijkheid over toekomst door politiek instabiele klimaat; 5. Split incentives (in- en extern, kosten en baten liggen bij andere partijen/budgethouders); 6. Outsourcing van (installatie)onderhoud; 7. Ontbreken professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap; 8. Onvoldoende zekerheid over het besparingseffect van maatregelen; 9. Middelen om te investeren zijn bij de organisaties beperkt aanwezig en deze worden vaak voor andersoortige investeringen ingezet Zeer beperkte aandacht voor energie binnen zorgorganisaties Vanuit de verschillende organisaties is er veelal zeer beperkte aandacht voor energie en energiekosten. De sence of urgency ontbreekt. De energiekosten bedragen veelal slechts 1,5 tot 2% van de totale exploitatiebalans van een zorginstelling en vallen daarmee vaak buiten de aandacht van de bestuurders. Daarbij is het onvoldoende inzichtelijk hoe (gebouwen van) instellingen op het gebied van duurzaamheid en energiegebruik presteren ten opzichte van andere zorginstellingen. Er vindt ook geen structurele monitoring op sectorniveau plaats. De aandacht van bestuurders gaat veelal meer uit naar strategische positionering, fusies en overnames, veranderende financieringsmodellen en kwaliteit van de zorg, de core business van een zorginstelling. Uiteraard zal bij concrete vraagstelling worden aangegeven dat er aandacht voor energiebesparing en duurzaamheid is, maar dit moet vaak worden gezien als een sociaal gewenst antwoord.

18 18 / 29 Bij middelgrote organisaties is er veelal een facilitair manager aangesteld die verantwoordelijk is voor het energiebeleid maar ook op dit niveau is de aandacht beperkt. Bij grotere organisaties is er vaker ruimte om echt aandacht voor energiebesparing te hebben en is ook vaak een energiecoördinator aangesteld. Uiteraard zijn er ook kleinere instellingen die de aandacht voor energiebesparing goed geregeld hebben, maar dit wordt gezien als de uitzondering die de regel bevestigt. Deze situatieschets geldt voor alle clusters in de zorgsector. De academische ziekenhuizen zijn als collectief deelnemer aan de MJA, maar de bestuursraden zijn maar voor een deel betrokken. Veelal wordt hier op het niveau van facilitair manager of energiecoördinator invulling aan gegeven Geen of beperkte incentives vanuit financieringsregels Energielasten werden tot voor kort separaat vergoed via NZa-beleidsregels gebaseerd op historisch verbruik. Daarbij kwam voor investeringen in duurzaamheid vanuit overheidswege veelal geen extra budget beschikbaar. Tot 2009 was het voor zorgaanbieders dan ook financieel onaantrekkelijk om in energiebesparing te investeren en bestond juist de situatie dat geoptimaliseerd werd naar het aantal m 2 bebouwd oppervlak in plaats van de kwaliteit. Sinds kort is binnen de zorg echter sprake van een prestatiebekostiging, waarbij energie moet worden bekostigd vanuit integrale tarieven voor zorgprestaties. Dit systeem van prestatiebekostiging wordt geleidelijk ingevoerd, waarbij het systeem van nacalculatie geleidelijk verdwijnt. Voor de cure zijn hiervoor de kostendragers of prestaties als DBC s (diagnose behandel combinaties) 3 vastgesteld. Voor een deel van de DBC-productie van ziekenhuizen gelden al vrij onderhandelbare prijzen (het zogeheten B-segment). Prijzen van DBC s in het A-segment worden echter nog steeds op basis van een functiegericht budgetsysteem nagecalculeerd. Er vindt de komende jaren een gefaseerde overheveling van het A- naar B-segment plaats. Voor de care zijn de kostendragers of prestaties omschreven als ZZP s (zorgzwaartepakketen). Tot voor kort waren er voor zorginstellingen vanuit de financieringsregels dus nog weinig incentives voor energiebesparing aanwezig. Voor een aantal clusters heeft er wel een verschuiving in de financiering plaatsgevonden, maar dit leidt slechts langzaam tot bewustwording van het effect van de energiekosten op de totale operationele kosten. De historie van de financiering speelt hierbij dus nog een belemmerende rol Onduidelijkheid over het financiële bestel Het financiële bestel in de zorg is onderhevig aan majeure veranderingen. Hierbij loopt de cluster ziekenhuizen voor ten opzichte van de andere clusters. Naast de in geschetste prestatiebekostiging in de zorg vindt er vanuit met name het oogpunt van kostenbeheersing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) nog een aantal beleidswijzigingen plaats. Een deel hiervan is neergelegd in het Begrotingsakkoord voor In dit akkoord staat dat vanaf 2013 de lagere zorgzwaartepakketten in de hele AWBZ (ZZP 1 t/m 3) worden geëxtramuraliseerd (het zogeheten scheiden van wonen en zorg). Dat betekent dat cliënten vooral thuis zullen blijven wonen en daar extramurale thuiszorg zullen ontvangen. Cliënten die ervoor kiezen om te gaan wonen in een zorginstelling gaan huur betalen voor hun woonruimte. 3 Inmiddels wordt gesproken over de invoering van een DOT-productstructuur ter vervanging van de huidige DBC-structuur, waarbij DOT staat voor DBC Op weg naar Transparantie.

19 19 / 29 Daarnaast is een deel van de zorg dat voorheen onder de AWBZ viel inmiddels overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en bekostigd via het gemeentefonds. Het is voor veel besturen echter nog onduidelijk hoe het financiële bestel er op termijn exact uit zal zien en wat de precieze consequenties voor de betreffende instelling is. Verwacht mag worden dat de extramuralisering van de zorg zich verder door zal zetten. Dit betekent dat het lastig is om middelen aan te trekken of vrij te maken om de investeringen in eerste instantie te bekostigen. Daarnaast dreigt voor een deel van het huidige gebouwenstand in de AWBZ-sectoren onverhuurbaarheid en dus leegstand met gevolgen voor zowel de woningcorporatie als de zorgorganisatie. De gevolgen van verdergaande extramuralisering en de wijze waarop corporaties en zorginstellingen hierop kunnen inspelen zou nader onderzoek rechtvaardigen Bestuurlijke tijdshorizon en onduidelijkheid over toekomst door politiek instabiele klimaat Gegeneraliseerd kan gesteld worden dat energiebesparingsprojecten vaak gepaard gaan met relatief hoge investeringen, zeker als het bouwkundige maatregelen betreft, en de terugverdientijden relatief lang zijn. Vaak zijn de baten pas na jaren echt waarneembaar op een balans. Dit betekent dat de bestuurders van deze instellingen hier vaak zelf niet (op de korte termijn) mee kunnen scoren in verband met bestuurswisselingen e.d. Daarnaast speelt het huidige politieke klimaat ook een belangrijke rol bij de afwegingen. Veelal is onduidelijk hoe de omgeving er over een aantal jaren uit ziet voor de betreffende instelling. Zijn ze gefuseerd, bestaan alle locaties dan nog en welke effecten hebben de voorgenomen bezuinigingen hierop? Split incentives (in- en extern kosten en baten liggen bij andere partijen/ budgethouders) Vooral in de verzorging en de GHZ/GGZ/jeugdzorg is dit knelpunt aanwezig. De gebruikte panden zijn in veel gevallen geen eigendom van de instelling maar worden gehuurd van vastgoedpartijen waaronder woningbouwcoöperaties. Voor de verzorgingshuizen gaat het om ongeveer de helft van de voorraad, en waarvan bijna de helft daar weer van in eigendom is van een drietal grote corporaties 4. De huurder is dan veelal niet bij machte om de investeringen, die in principe ook de waarde van het vastgoed kunnen verhogen, af te dwingen. Verhogen van huurtarieven is een lastige discussie waardoor de kosten wel bij de eigenaar komen te liggen en de baten niet. De baten komen tot uiting in een lagere energierekening voor de hurende instelling en niet voor de verhurende partij. Het mechanisme van terugverdientijd werkt hier dan ook niet. Ook bij budget gestuurde organisaties doet dit knelpunt zich vaak voor waardoor geen integrale afweging plaatsvindt Outsourcing van (installatie)onderhoud Tijdens de quick scans die door TNO tot op heden binnen de ouderenzorg zijn uitgevoerd, is naar voren gekomen dat het beheer van de installatie veelal volledig uit handen is gegeven aan een installateur/onderhoudsbedrijf eenheden in verzorgingshuizen van Woonzorg Nederland (2011), eenheden in verzorgingshuizen van Habion (2011) en eenheden in verzorgingshuizen van Vestia (eind 2010) ten opzichte van eenheden in verzorgingshuizen van woningcorporaties (CFV, 2011) en circa verzorgingshuisplaatsen in totaal (raming TNO, 2007).

20 20 / 29 De contractvorm die hieraan ten grondslag ligt, is met name gebaseerd om storingen te voorkomen c.q. te verhelpen. Het energetisch optimaliseren van het systeem maakt hier veelal geen onderdeel van uit. Sterker nog, dit staat in sommige gevallen op gespannen voet met elkaar. Wordt een systeem energetisch geoptimaliseerd dan bestaat er een risico dat er in de beginfase iets vaker klachten/storingen ontstaan. Voor de onderhoudende partij levert dit extra kosten op (aanrijden, verhelpen, etc.) zonder dat hier middelen tegen over staan. Hierdoor zijn onderhoudende partijen binnen deze contracten niet echt genegen om zich uit eigen beweging in te spannen om de systemen energetisch beter te laten functioneren Ontbreken professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap De partijen kunnen nog onvoldoende de rol vervullen van professioneel opdrachtgever (zorginstelling) en opdrachtnemer (bijvoorbeeld de installateur). De juiste vragen worden niet gesteld. Dit heeft meerdere achtergronden: a. De zorgsector is vaak niet bekend met het aanbod; zorgaanbieders worden slecht bereikt; b. Vanuit de zorgsector bestaat veel wantrouwen ten aanzien van adviesbureaus en de installatiebranche; c. De zorgsector is vooralsnog onvoldoende toegerust om de bestaande ambities zelfstandig te realiseren. Goede wil is doorgaans wel onmiskenbaar aanwezig, kennis en ervaring schieten daarentegen op verschillende essentiële punten nog tekort. Dit vertaalt zich in de praktijk vaak naar situaties waarin wel een energiebesparingsadvies is aangevraagd, maar waar men er vervolgens niet in slaagt om door te pakken door maatregelen daadwerkelijk uit te voeren. Hiertoe ontbreekt de basiskennis; d. Er is vaak ook onvoldoende kennis over het huidige energieverbruik en het functioneren van installaties, waardoor enerzijds niet de juiste ondersteuningsvraag kan worden geformuleerd en anderzijds het individuele potentieel niet kan worden ingeschat. Dat laatste leidt weer tot beperkt inzicht in de mogelijkheden en de route die bewandeld moet worden om tot de gewenste eindresultaten te komen; e. Er is veel ondersteuningsaanbod beschikbaar, het ondersteuningsaanbod is echter te vaak gerealiseerd vanuit het perspectief van de aanbieder en sluit onvoldoende aan op de inhoudelijke en organisatorische behoeften vanuit de zorginstellingen; f. Er is weinig samenwerking tussen verschillende initiatieven en veel overlap tussen programma s, waardoor de benodigde transparantie ontbreekt en een verlammend effect ontstaat; g. Gerichte communicatie is moeilijk omdat er sprake is van een heterogene doelgroep. Dit komt doordat het thema energiebesparing bij zorgaanbieders is ondergebracht bij veel verschillende functies. Dit kunnen facilitair managers en hoofden technische diensten zijn, maar ook vastgoedmanagers en controllers. Afzonderlijk zijn deze groepen wisselend georganiseerd, maar als doelgroep totaal niet. Dit maakt gerichte communicatie een moeilijk punt Onvoldoende zekerheid over het besparingseffect van maatregelen Er is veelvuldig onduidelijkheid over de besparingseffecten en de mate van zekerheid hiervan voor de verschillende maatregelen. Dit wordt veroorzaakt doordat veel energie-adviseurs elkaar hierover tegenspreken en de adviseurs en leveranciers deze besparingen veelal niet garanderen.

Investeringskosten per zorgzwaartepakket

Investeringskosten per zorgzwaartepakket Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Centrum Zorg en Bouw Churchilllaan 11 Utrecht TNO-rapport Investeringskosten

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Bouwen voor het onderwijs. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor het onderwijs. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor het onderwijs Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor het onderwijs Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen 1 Bebouwmonitoring met energieprofielen Inhoud De energieprofielaanpak 3 1. Waarom energieprofielen? 4 2. Hoe werkt

Nadere informatie

All-inclusive. Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen. Tineke Lupi

All-inclusive. Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen. Tineke Lupi Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen Tineke Lupi Uitgave Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Actiz Den Haag/Utrecht, januari 2015 Redactie: Wim Vierling Auteur:

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz 591006-008 Rapport Cebeon, 7 juni 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Gegevens en onderzoeksaanpak... 7 2.1 Inleiding... 7 2.2 Gebruikte gegevens...

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie 1 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie 2 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie Rijksbouwmeester Juli 2009

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Beleidsstudie Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Het Tweede Begin

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Het Tweede Begin RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Het Tweede Begin Meer doen met bestaand vastgoed in de zorg De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie