1 De subsidie kan aangevraagd worden door instellingen HO met een maatschappelijke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 De subsidie kan aangevraagd worden door instellingen HO met een maatschappelijke"

Transcriptie

1 1 Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake Hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Hoofdstuk I Doelstelling Artikel 1 De provincie West-Vlaanderen wil, door middel van een subsidie, instellingen HO met een maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen (KATHO, KHBO, HOWEST) en de KULAK aanmoedigen om transnationale uitwisselingsprojecten met de onderwijsinstellingen van de provincie Zhejiang op te zetten. De provincie wil zo meer West-Vlamingen laten participeren in transnationale uitwisselingsprojecten en een meer structurele samenwerking met de provincie Zhejiang stimuleren, samenwerking die eveneens ondersteunend is voor economie en toerisme, zoals aangegeven in het Meerjarenplan (luik Samenwerken over de grenzen ). Hoofdstuk II Begripsomschrijving Artikel 2 De provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang, waar heel wat West-Vlaamse bedrijven gevestigd zijn, hebben wederzijdse akkoorden ondertekend voor onderwijs, economie en toerisme, en hebben wederzijds financiële ondersteuning beloofd. Hoofdstuk III Toepassingsgebied Artikel 3 De provincie West-Vlaanderen kan onder de voorwaarden vastgesteld in dit besluit en binnen de perken van het op de goedgekeurde provinciale begroting voorziene krediet, subsidies voor onderwijsdoeleinden verlenen aan studenten, lectoren, docenten en /of onderzoekers verbonden aan West-Vlaamse onderwijsinstellingen, die transnationale uitwisselingsprojecten opzetten met de provincie Zhejiang, en door de aard van de activiteiten en van de algemene organisatie blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak, ondersteunend aan de educatieve, economische en toeristische objectieven van de provincie West-Vlaanderen. Hoofdstuk IV Voorwaarden Artikel 4 1 De subsidie kan aangevraagd worden door instellingen HO met een maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen (KATHO, KHBO, HOWEST) en de KULAK. 2 Inzake inhoudelijke uitwerking moeten: - de onderwijsuitwisselingsprojecten worden opgezet in samenwerking met een of meerdere onderwijsinstellingen uit de provincie Zhejiang; - de projecten getuigen van een kwaliteitsvolle aanpak;

2 - de uitwisselingsprojecten moeten een aanzet kunnen geven tot structurele samenwerking; - de activiteiten een duidelijke meerwaarde voor de betrokkenen hebben die ofwel als student een erkende studieperiode in een onderwijsinstelling van de provincie Zhejiang wil volgen ofwel een erkende stage-ervaring in een Chinees/West-Vlaams bedrijf in de provincie Zhejiang wil lopen, en dit volgens het ECTS systeem in voege in de EU. Desgevallend kunnen stageperiodes plaatsvinden in Chinees/West-Vlaamse bedrijven buiten de provincie Zhejiang; als lector/docent, een lesopdracht wil vervullen in een onderwijsinstelling van de provincie Zhejiang; als onderzoeker, een onderzoeksproject wil uitwerken met collega s van onderwijsinstellingen van de provincie Zheijang. 3 Het uitwisselingsproject moet een minimumduur hebben van: 6 weken voor de student 2 weken voor de lector/docent 1 maand voor de onderzoeker 4 De betrokken onderwijsinstelling moet bovendien kunnen aantonen dat zij, op basis van wederkerigheid en in samenspraak met de betrokken instelling HO uit de provincie Zhejiang, studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers van de provincie Zheijiang wil ontvangen en ze ook de nodige begeleiding en opvolging zal geven (onthaal, integratiemomenten, lessenpakketten, stagemogelijkheden, onderwijsmogelijkheden, onderzoeksprojecten). Hoofdstuk V Aanvraagprocedure Artikel 5 Indiening 1 De ondertekende aanvraag moet aan de hand van het volledig digitaal (niet handgeschreven) ingevulde aanvraagformulier ingediend worden bij de Dienst Externe Relaties van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, uiterlijk op 10 oktober, 10 juni, en in elk geval ten minste twee maanden voor de aanvang van het project. De aanvraag bestaat uit de subsidieaanvraag van de instelling HO, samen met de aanvraag van de student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan de instelling HO in de provincie West-Vlaanderen die naar de provincie Zhejiang of de Volksrepubliek China gaat, alsmede desgevallend de aanvraag voor de student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan de instelling HO van de provincie Zhejiang en die naar de HO instelling in de provincie West-Vlaanderen komt. Per instelling HO wordt er dus telkens één volledig aanvraagdossier ingediend. Te laat ingediende of niet correct ingevulde aanvraagformulieren worden niet aanvaard. De annexen moeten gelijktijdig bijgevoegd worden, nl. de MOU s (Memorandum of Understanding) tussen de West- Vlaamse instellingen HO en die van de provincie Zhejiang alsook de individuele aanvraagdossiers van respectievelijk studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers. Voor de Chinese deelnemers moet een kopie van het APS - certificaat toegevoegd worden, alsmede een aanvraagformulier te vergelijken met dat van de aanvragers uit de provincie West-Vlaanderen. Een kopie van het visum dient bij de eindafrekening gevoegd te worden (zie internationaal paspoort). Artikel 6 Beoordeling 1 Elk semester worden de projecten voorgelegd aan een selectiecommissie bestaande uit de gedeputeerde bevoegd voor onderwijs en twee externe raadgevers. Deze selectiecommissie beoordeelt de projectdossiers, en stelt, via ranking, de meest waardevolle initiatieven een financiering voor. Dit is noodzakelijk in het geval de gezamenlijke aanvraagdossiers van studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers 2

3 het vastgestelde aantal toe te kennen beurzen zou overtreffen. Het advies van de selectiecommissie wordt voorgelegd aan de deputatie, die - in functie van het beschikbare krediet - de definitieve beslissing neemt. 2 Max. 2 maanden na de uiterlijke indieningtermijn wordt de beslissing met motivatie meegedeeld aan de projectaanvrager. Hoofdstuk VI Subsidiëring 3 Artikel 7 Subsidie voor de uitgaande studenten, lectoren, docenten en/ of onderzoekers 1 De subsidie heeft alleen betrekking op de reiskosten, het visum voor de Volksrepubliek China en een annulerings- en bijstandsverzekering voor de totale duur van het verblijf in de provincie Zhejiang of in de Volksrepubliek China. 2 De subsidie voor dit luik bedraagt in totaal op jaarbasis en omvat maximaal per persoon - student, lector, docent en/of onderzoeker. Er wordt voorzien dat jaarlijks maximaal 10 personen verbonden aan een instelling HO in de provincie West- Vlaanderen naar de provincie Zheijiang of, in het geval van een stageperiode, naar de Volksrepubliek China zullen gaan. Artikel 8 Subsidie voor de ontvangende instelling HO in West-Vlaanderen 1 Voor de begeleiding van de Chinese studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers kan de betrokken West-Vlaamse onderwijsinstelling per persoon 200 aanvragen, op basis van een aanvullend dossier, bestaande uit een inhoudelijke evaluatie opgesteld en ondertekend door de Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker met een kopie van het visum en het APS - certificaat en meeondertekend door de Internationale coördinator van de ontvangende West-Vlaamse instelling HO. Er wordt voorzien dat jaarlijks maximaal 10 Chinezen naar de provincie West-Vlaanderen komen. Op jaarbasis wordt hiervoor in totaal op de begroting voorzien. Hoofdstuk VII Uitbetaling Artikel 9 Uitbetaling voor de uitgaande studenten, lectoren, docenten en/ of onderzoekers 1 Bij goedkeuring van het aanvraagdossier voor de geplande uitwisselingen wordt een voorschot van 75 % uitbetaald. Het resterende saldo van 25% wordt uitbetaald na ontvangst van de afrekening samen met de volgende rechtvaardigingsstukken: - een inhoudelijke evaluatie; - een gedetailleerde afrekening van het project met betaalbewijzen (zie afrekeningformulier) en overzicht van eventuele inkomsten; - exemplaren van eventuele publicaties, promotiemateriaal en persdossier; - verslagformulier provinciale herkenbaarheid. 2 Het provinciebestuur kan steeds besluiten om bepaalde, irrelevante kosten niet te aanvaarden. 3 De afrekening en het evaluatieverslag moeten uiterlijk 2 maanden na afloop van het project ingediend worden. 4 Het provinciebestuur West-Vlaanderen kan steeds de verantwoordingsstukken ter plaatse controleren.

4 4 Artikel 10 Uitbetaling voor de ontvangende instelling HO in de provincie West-Vlaanderen 1 De subsidie wordt uitbetaald aan de ontvangende instelling HO in de provincie West- Vlaanderen na afloop van de uitwisseling en op basis van een inhoudelijke evaluatie opgesteld en ondertekend door de Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker en meeondertekend door de Internationale coördinator van de ontvangende West-Vlaamse instelling HO, met een kopie van het visum en het APS - certificaat. 2 Het provinciebestuur West-Vlaanderen kan steeds besluiten om bepaalde, irrelevante kosten niet te aanvaarden. 3 De afrekening en het evaluatieverslag moeten uiterlijk 2 maanden na afloop van het project ingediend worden. 4 Het provinciebestuur West-Vlaanderen kan steeds de verantwoordingsstukken ter plaatse controleren. Hoofdstuk VIII Slotbepalingen Artikel 11 Elke organisatie die voor hetzelfde project reeds een subsidie ontvangen heeft in het kader van een ander West-Vlaams provinciaal reglement, kan niet meer in aanmerking komen voor dit subsidiereglement. Artikel 12 Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel, de toelage ten onrechte verkregen werd als gevolg van onjuiste informatie, niet voldaan werd aan de in dit reglement gestelde voorwaarden, de kosten niet verantwoord kunnen worden binnen de vier maanden na de vooraf bepaalde einddatum van het project, dan kan het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden en kan de deputatie beslissen dat de organisatie uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie voor een bepaalde periode. Indien blijkt dat de subsidie frauduleus aangewend werd, kan de deputatie beslissen dat de organisatie voorgoed uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie en kan het subsidiebedrag volledig teruggevorderd worden. Artikel 13 Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de geldende provinciale voorwaarden in dat verband. Artikel 14 De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement. Artikel 15 1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011 en is van toepassing op de aanvragen ingediend na die datum. 3 Onverminderd de toepassing ervan op de aanvragen ingediend voor 1 januari 2013, wordt dit reglement opgeheven op 31 december AANVRAAGFORMULIER

5 5 Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake Hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Tegen 10 oktober, 10 juni en ten laatste twee maanden voor de aanvang van het project in te dienen bij de Dienst Externe Relaties van de provincie. De aanvraag dient digitaal (niet handgeschreven) ingevuld te worden. Onvolledig ingevulde of niet ondertekende formulieren worden niet in aanmerking genomen. Het subsidieaanvraagdossier bestaat uit drie delen, met name: 1. Een algemeen aanvraagformulier in te vullen door de instelling HO in de provincie West-Vlaanderen. 2. Een individueel aanvraagformulier in te vullen door de student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan een instelling HO in de provincie West- Vlaanderen en die een studie, stage, onderwijs of onderzoeksopdracht zal vervullen in de provincie Zhejiang of de Volksrepbuliek China. 3. Een individueel aanvraagformulier m.b.t. het ontvangen van studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers uit de provincie Zhejiang in een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen, in te vullen door de ontvangende instelling HO in de provincie West-Vlaanderen en aangevuld door de uitnodigingen voor visumaanvragen en de APS - certificaten voor de Chinese studenten.

6 6 Subsidieaanvraag Aanvraagformulier van de instelling HO in de provincie West-Vlaanderen In te vullen door de aanvragende West-Vlaamse instelling HO. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGENDE ONDERWIJSINSTELLING Naam van de aanvragende instelling HO Adres Telefoon Naam van de projectverantwoordelijke voor de transnationale uitwisselingsprojecten met de provincie Zhejiang/ Volksrepubliek China van deze projectverantwoordelijke Naam van de onderwijsinstellingen in de provincie Zhejiang waarmee een Memorandum of Understanding werd afgesloten Naam van de Chinees/(West-)Vlaams bedrijven in de provincie Zhejiang of Volksrepubliek China waarmee een stageovereenkomst werd afgesloten Bankrekening waarop de subsidie mag gestort worden Titularis van deze bankrekening IBAN code van deze bankrekening SWIFT code van deze bankrekening 2. DATA, PLAATSEN & AANTAL UITWISSELINGEN Naar de provincie Zhejiang Studenten Lectoren/docenten Onderzoekers Totaal Data Aantal Van de provincie Zhejiang Studenten Lectoren/docenten Onderzoekers Totaal Data Aantal 3. ANNEXEN Gelieve de volgende documenten bij de subsidieaanvraag te voegen: Memorandum of Understanding tussen instelling HO in de provincies West- Vlaanderen en Zhejiang In geval van stage, stageovereenkomst tussen een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen, student, lector, docent en/of onderzoeker en Chinees/(West-) Vlaams bedrijf in de provincie Zhejiang of de Volksrepubliek China Individuele dossiers van de betrokken West-Vlaamse studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers Individuele dossiers voor de Chinese deelnemers met de uitnodigingen voor visum-aanvragen en de APS - certificaten voor de Chinese studenten

7 7 Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct zijn en zal eventuele wijzigingen onmiddellijk meedelen. Datum : Handtekening verantwoordelijke instelling HO: Aanvraagformulieren in te dienen bij: provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

8 8 Subsidieaanvraag Individueel aanvraagformulier voor de student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen In te vullen door de uitgaande student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Familienaam en voornaam Nationaliteit Geslacht (man/vrouw) Adres adres Mobiel telefoonnummer Onderwijsinstelling Departement Naam van de opleiding en huidig studieprogramma (semester of jaar) Studies/Academische achtergrond Talenkennis Vermeld de taal en het niveau van kennis (basis/gemiddeld/uitstekend). Vermeld desgevallend of u kennis heeft van het Chinees. Relevante ervaring Vermeld ervaring die relevant is voor de opdracht en geef aan of u al in de Volksrepubliek China of in een ander Aziatisch land bent geweest, en zo ja, binnen welk kader. 2. GEGEVENS VAN DE PARTNER 2.1. Onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang Naam van de onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang Adres Website 2.2. (West-) Vlaams bedrijf, bij voorkeur in de provincie Zhejiang Naam van het partnerbedrijf, bij voorkeur in de provincie Zhejiang Adres Website 3. CONTACTGEGEVENS VAN DE OMKADERING Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in de provincie West-Vlaanderen Contactgegevens van deze

9 9 projectverantwoordelijke/begeleider (mobiel nummer en ) Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in de onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang Contactgegevens van deze projectverantwoordelijke/begeleider (mobiel nummer en ) Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in het Chinees/(West-) Vlaams bedrijf bij voorkeur in de provincie Zhejiang Contactgegevens van de projectverantwoordelijke/begeleider in het Chinees/(West-) Vlaams bedrijf bij voorkeur in de provincie Zhejiang 4. DE UITWISSELING 4.1. Welk soort uitwisseling wordt hier bedoeld? De aanvraag betreft (aanduiden met een kruisje) een studieperiode als student een stage-ervaring als student een lesopdracht als lector/docent een onderzoeksproject als onderzoeker 4.2. Voorziene duur van het verblijf Voorziene duur van het verblijf Voorziene duur Vertrekdatum Terugkeerdatum 5. CREDITS (enkel van toepassing voor studenten) Hoeveel ECTS credits zullen getransfereerd worden van de gastinstelling naar uw gastinstelling? 6. DE OPDRACHT (studieperiode, stage-ervaring, lesopdracht, onderzoek) Opleidingsonderdeel waarbinnen de opdracht kadert Beschrijving van de opdracht Doelstelling van de opdracht (Maak hierbij het onderscheid tussen wat het doel is voor uw studies, stage, lesopdracht of onderzoek alsook wat het doel is voor uw onderwijsinstelling) Transnationale meerwaarde (Maak hierbij het onderscheid welke de meerwaarde is voor u, uw onderwijsinstelling en de provincies West-Vlaanderen en Zhejiang)

10 10 Persoonlijke motivatie Welke concrete resultaten worden op het einde van uw verblijf verwacht? (Maak een onderscheid tussen de resultaten voor uw studies, stage, lesopdracht of onderzoek alsook voor uw onderwijsinstelling) Hoe gaat u deze resultaten bereiken? Hoe ziet uw verblijf eruit? Geef een tijdsplanning voor de ganse periode waaruit blijkt dat de opdracht haalbaar is. Welke taken worden tijdens welke periode van uw verblijf uitgevoerd? Bouwt uw opdracht verder op het werk van andere studenten, lectoren, docenten of onderzoekers? Leg uit. Beschrijf de organisatie (universiteit, hogeschool, bedrijf, ziekenhuis, dienstencentrum ) waar u de opdracht zal uitvoeren. Welke afspraken heeft u gemaakt of plant u te maken met de lokale begeleider over uw verblijf? (bv. over huisvesting, transport, begeleiding ter plaatse en de mogelijke kosten die daarbij komen kijken) Wat verwacht de lokale begeleider van u op het vlak van voorbereiding voor uw opdracht? Hoe zal de projectverantwoordelijke van uw onderwijsinstelling uw opdracht ondersteunen? Hoe heeft u zich reeds voorbereid op een verblijf in de Volksrepubliek China en hoe zal u zich verder voorbereiden? In welke taal zal u de opdracht uitvoeren? Spreken de mensen met wie u in contact zal komen deze taal? Heeft u kennis van specifieke vakterminologie in die taal? Gelieve de hieronder vermelde websites te consulteren en 5 punten in verband met Zhejiang die van belang zijn voor uw opdracht, op te geven. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html Indien van toepassing, geef de namen van andere West-Vlaamse studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers waarvan u weet dat die gelijktijdig in

11 11 de provincie Zhejiang aanwezig zullen zijn, eventueel komende uit andere studiedomeinen of instellingen. 7.VISIBILITEIT PROVINCIE (zie folder reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid) Als u een provinciale subsidie wordt toegekend, hoe gaat u dan de herkenbaarheid van de provincie West-Vlaanderen in uw opdracht toepassen? 8. BEGROTING Voorziene kost Geef een schatting van de volgende kosten Ticket Visum Annulerings- en bijstandsverzekering 9. SLOTBEPALINGEN Ik aanvaard dat de instelling voor hoger onderwijs waar ik een reisbeurs aanvraag, mijn naam en doorgeeft aan huidige of toekomstige reisbeursstudenten die geïnteresseerd zijn in dezelfde eindbestemming, om praktische informatie te verschaffen. Ik bevestig dat ik een reisverzekering zal afsluiten die geldig is in de Volksrepubliek China en voor de duur van mijn verblijf. Ik bevestig dat ik het advies zal opvolgen over reisgeneeskunde en vaccinaties voor mijn bestemming van het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen (www.itg.be). Ik bevestig dat ik het reisadvies zal opvolgen voor mijn bestemming van het ministerie voor Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (www.diplomatie.be). Ik aanvaard dat noch de instelling voor hoger onderwijs waar ik een reisbeurs aanvraag, noch de provincie West-Vlaanderen, verantwoordelijk zijn voor eender welke situatie die mezelf of derde partijen schade berokkent, of voor eender welke schade tijdens mijn verblijf in de Volksrepubliek China. Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct zijn en zal eventuele wijzigingen onmiddellijk meedelen. Datum : Handtekening aanvrager: Aanvraagformulieren in te dienen bij: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

12 12 Subsidieaanvraag Individueel aanvraagformulier m.b.t. het ontvangen van studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers uit de provincie Zhejiang in een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen In te vullen door de ontvangende instelling HO in de provincie West-Vlaanderen. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGENDE ONDERWIJSINSTELLING Naam van de aanvragende instelling HO Adres Telefoon Bankrekening waarop de subsidie mag gestort worden Titularis van deze bankrekening Iban code van deze bankrekening Swift code van deze bankrekening 2. GEGEVENS VAN DE STUDENT, LECTOR, DOCENT EN/OF ONDERZOEKER Familienaam en voornaam Nationaliteit Geslacht (man/vrouw) Adres adres Mobiel telefoonnummer Onderwijsinstelling Adres onderwijsinstelling Website Departement Naam van de opleiding en huidig studieprogramma (semester of jaar) Studies/Academische achtergrond Talenkennis Vermeld het niveau van kennis van het Engels (basis/gemiddeld/uitstekend). Vermeld desgevallend of de persoon kennis heeft van het Nederlands. Relevante ervaring Vermeld ervaring die relevant is voor de opdracht en geef aan of de persoon al in Vlaanderen of in een ander Europees land is geweest, en zo ja, binnen welk kader. 3. CONTACTGEGEVENS VAN DE OMKADERING Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in de provincie West-Vlaanderen Contactgegevens van deze projectverantwoordelijke/begeleider

13 13 (mobiel nummer en ) Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in de onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang Contactgegevens van deze projectverantwoordelijke/begeleider (mobiel nummer en ) 4. DE UITWISSELING 4.1. Welk soort uitwisseling wordt hier bedoeld? De aanvraag betreft (aanduiden met een kruisje) een studieperiode als student een stage-ervaring als student een lesopdracht als lector/docent een onderzoeksproject als onderzoeker 4.2. Voorziene duur van het verblijf Voorziene duur van het verblijf Voorziene duur Vertrekdatum Terugkeerdatum 5. DE CREDITS ENKEL VAN TOEPASSING VOOR STUDENTEN Aantal credits die moeten getransfereerd worden naar de thuisinstelling bij het eind van het verblijf in de provincie West-Vlaanderen 6. DE OPDRACHT (studieperiode, stage-ervaring, lesopdracht, onderzoek) Opleidingsonderdeel waarbinnen de opdracht kadert Beschrijving van de opdracht Doelstelling van de opdracht Transnationale meerwaarde 7. BEGELEIDING DOOR WEST-VLAAMSE INSTELLING HO Hoe voorziet uw onderwijsinstelling in de voorbereiding en de begeleiding van de Chinese deelnemers aan een uitwisselingsproject naar de provincie West- Vlaanderen? 8. VISIBILITEIT PROVINCIE (zie folder reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid) Als u een provinciale subsidie wordt toegekend, hoe gaat u dan de

14 14 herkenbaarheid van de provincie West-Vlaanderen toepassen? 9. BEGROTING Voor de begeleiding van de Chinese studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers kan de betrokken West-Vlaamse onderwijsinstelling per persoon 200 aanvragen, op basis van een aanvullend dossier, bestaande uit een inhoudelijke evaluatie opgesteld en ondertekend door de Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker en medeondertekend door de Internationale coördinator van de ontvangende West-Vlaamse instelling HO, met een kopie van het visum en het APS - certificaat. Er wordt voorzien dat jaarlijks maximaal 10 Chinezen naar de provincie West-Vlaanderen komen. Op jaarbasis wordt hiervoor in totaal op de begroting voorzien. 10. SLOTBEPALINGEN Ik bevestig dat ik de projectverantwoordelijke uit de provincie Zhejiang (voor studies, stage-ervaring, lesopdracht of onderzoeksproject) gewezen heb op het feit dat mijn instelling HO noch de provincie West-Vlaanderen aansprakelijk kunnen gesteld worden voor persoonlijke schade aan of schade aan derden aangebracht door de Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker voor de periode van vertrek uit de Volksrepubliek China tot terugkeer in de Volksrepubliek China. Daarom zal de betrokken Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker een globale reisverzekering afsluiten die geldig is in Europa voor de duur van zijn verblijf. Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct zijn en zal eventuele wijzigingen onmiddellijk meedelen. Datum : Handtekening verantwoordelijke instelling HO: Aanvraagformulieren in te dienen bij: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

15 15 AFREKENINGSFORMULIER Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake Hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Dit luik dient ingevuld te worden door de HO instelling in de provincie West-Vlaanderen. Voor het opmaken van het afrekeningsdossier gebruikt u het hieronder weergegeven schema. U verzamelt alle bewijzen en groepeert ze volgens kostensoort. Tickets kleeft u op A4-bladen. U geeft alle documenten een volgnummer. Vervolgens vult u het onderstaande overzicht in. 1. De deelnemers van een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen 1.1. De deelnemers Naam van de deelnemer Soort uitwisseling: studie, stage, les, onderzoek 1.2. De kosten (zie reglement artikel 7) Omschrijving Bedrag in EUR Volgnummer Reiskosten: Brussel Nat. Luchthaven > Hangzhou luchthaven (economy class) >taxi/trein naar instelling HO /stagebedrijf in Zhejiang of andere bestemming in de Volksrepubliek China en terug Visum Annulerings- en bijstandverzekering TOTAAL Max. toelage Bewijsstukken: Facturen aankoop vliegtuigticket, visum en annulerings en bijstandsverzekering Bewijs rit Taxi Hangzhou airport tot onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang (indien van toepassing) Bewijs trein Hangzhou tot onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang (indien van toepassing) Stubs boarding passes

16 16 2. De deelnemers vanuit de provincie Zhejiang 2.1. De deelnemers Naam van de deelnemer Soort uitwisseling: studie, stage, les, onderzoek 2.2. De kosten (zie reglement artikel 8) Omschrijving Aantal deelnemers Visum APS - certificaat X 200 EUR p.p. Bedrag in EUR Volgnummer Bewijsstukken: Kopie van het visum Kopie van het APS certificaat Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit afrekeningsformulier correct zijn. Datum : Handtekening aanvrager: Aanvraagformulieren in te dienen bij: provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

17 17 EVALUATIEDOCUMENT VOOR STUDENTEN, LECTOREN/DOCENTEN EN/OF ONDERZOEKERS VERBONDEN AAN EEN INSTELLING HO GEVESTIGD IN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake Hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Het is essentieel dat de rapportering omtrent de mobiliteit van studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers grondig uitgevoerd wordt, ten einde het uitwisselingsproject desgevallend bij te stellen of uit te diepen, en zelfs, om meer West- Vlamingen de gelegenheid te geven deel te nemen aan transnationale uitwisselingen, in het bijzonder met de Volksrepubliek China. De uiteindelijke financiële vereffening gebeurt na ontvangst van het financiële rapport en de rapporten van de uitwisselingsparticipanten. EVALUATIE (aankruisen als) Familienaam en voornaam Onderwijsinstelling Departement Naam van de opleiding Titel van de opdracht in de provincie Zhejiang Het verblijf Naam van uw projectverantwoordelijke voor de Volksrepubliek China in de provincie West- Vlaanderen adres van deze projectverantwoordelijke Naam en type van de ontvangende instelling in de provincie Zhejiang Naam van de lokale begeleider adres van deze lokale begeleider Resultaten van uw verblijf Student Lector/docent Onderzoeker Duur Vertrekdatum Terugkeerdatum Welke concrete resultaten heeft u bereikt? Vergelijk deze met de verwachte resultaten zoals vermeld bij uw aanvraag. Maak een onderscheid tussen de resultaten voor uw eigen studies, stage, lesopdracht en/of onderzoek en voor de Chinese instelling waar u de opdracht heeft uitgevoerd. Hoe bent u tewerk gegaan om die resultaten te verkrijgen? Waaruit bestond uw functie precies? Heeft u kunnen samenwerken met lokale personen? Verliep dit zoals u had verwacht? Bent u tevreden over de resultaten? Was de partner er tevreden over? Denkt u dat

18 18 uw verblijf nuttig is geweest voor de personen en organisaties waarmee u in contact bent geweest? Is het nuttig geweest voor de provincie West-Vlaanderen? Waarom wel/niet? Ondersteuning voor uw opdracht Wie heeft u geholpen bij de voorbereiding van uw verblijf, de uitwerking en uitvoering van uw opdracht, zowel - in Vlaanderen als - in de Volksrepubliek China en hoe? Hoe heeft u zichzelf voorbereid? Wat liep goed, wat kon beter? Hoe evalueert u de volgende aspecten van uw verblijf Taal Vormde taal een moeilijkheid? Was u voldoende voorbereid? Wat zou u aanbevelen aan toekomstige deelnemers? Huisvesting Waar verbleef u? Wie hielp u huisvesting te vinden? Was het in orde? Een aanrader voor volgende studenten/lectoren/docenten/onderzoekers? Afspraken Heeft u vooraf voldoende afspraken gemaakt met uw Vlaamse en lokale promotor? Zijn de gemaakte afspraken nagekomen door die personen en uzelf? ECTS & Co Enkel voor studenten! Gebeurde er een transfer van punten voor uw studies/stage naar uw eigen instelling HO? Integratie Bent u gemakkelijk aanvaard geweest in de nieuwe omgeving? Was er een onthaalmoment? Kon u bij iemand terecht om dagdagelijkse problemen te helpen oplossen? Werkomgeving en -omstandigheden Waren de studie/werkomstandigheden zoals verwacht? Beter/slechter? Suggesties ter verbetering? Cultuurverschillen Wat heeft u het meest verrast? Hoe zou u zich hier beter hebben kunnen op voorbereiden? Gezondheid Werd u geconfronteerd met gezondheidsproblemen? Was u voldoende voorbereid? Communicatie Was internet gemakkelijk toegankelijk? Kosten Kwamen de kosten enigszins overeen met wat u had verwacht? Bij uw terugkeer

19 Wat plant u met uw ervaring te doen bij terugkeer in België of wat heeft u al gedaan? Hoe zal u de ervaring delen met anderen? 19 Heeft u een verslag overhandigd aan de lokale begeleider over uw studie, stage, les en/of onderzoek? Varia Wat was/waren de meest positieve ervaring(en) van uw verblijf en waarom? Wat was/waren de minst positieve ervaring(en) van uw verblijf? Beschrijf ook hoe u hierop hebt gereageerd. Hoe evalueert u de relaties Volksrepubliek China-EU? En in het bijzonder de provincie Zhejiang-West-Vlaanderen? Heeft u kunnen bijdragen tot een positieve evolutie? Heeft u nog aanbevelingen om dit transnationale uitwisselingsproject van de provincie West-Vlaanderen te verbeteren of tips voor toekomstige studenten die naar de provincie Zhejiang gaan? Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit evaluatieformulier correct zijn. Datum : Handtekening aanvrager: Aanvraagformulieren in te dienen bij: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

20 20 EVALUATIEDOCUMENT VOOR STUDENTEN, LECTOREN/DOCENTEN EN/OF ONDERZOEKERS VERBONDEN AAN EEN INSTELLING HO GEVESTIGD IN DE PROVINCIE ZHEJIANG (VOLKSREPUBLIEK CHINA) Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake ONDERWIJS, tussen de provincie West- Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Het is essentieel dat de rapportering omtrent de mobiliteit van studenten, lectoren,docenten en/of onderzoekers grondig uitgevoerd wordt, ten einde het uitwisselingsproject desgevallend bij te stellen of wel uit te diepen, en zelfs, om meer Chinezen verbonden aan een instelling HO uit de provincie Zhejiang de gelegenheid te geven deel te nemen aan transnationale uitwisselingen, in het bijzonder met West- Vlaanderen. De uiteindelijke financiële vereffening tov de West-Vlaamse instelling HO (HOWEST, KATHO, KHBO en KULAK), gebeurt na ontvangst van het financiële rapport en de rapporten van de uitwisselingsparticipanten. EVALUATIE (aankruisen als) Familienaam en voornaam Onderwijsinstelling Departement Naam van de opleiding Titel van de opdracht in de provincie Zhejiang Het verblijf Naam van uw projectverantwoordelijke voor de provincie West- Vlaanderen in de Volksrepubliek China adres van deze projectverantwoordelijke Naam en type van de ontvangende instelling in de provincie West-Vlaanderen Naam van de lokale begeleider adres van deze lokale begeleider Student Lector/docent Onderzoeker Duur Vertrekdatum Terugkeerdatum Resultaten van uw verblijf Welke concrete resultaten heeft u bereikt en hoe heeft u die bereikt? Waaruit bestond uw functie precies? Heeft u kunnen samenwerken met lokale personen? Verliep dit zoals u had verwacht? Bent u tevreden over de resultaten? Was de partner er tevreden over? Denkt u dat uw verblijf nuttig is geweest voor de personen en organisaties waarmee u in contact bent geweest? Is het nuttig geweest voor de provincie Zhejiang? Waarom wel/niet?

21 21 Ondersteuning voor uw opdracht Wie heeft u geholpen bij de voorbereiding van uw verblijf, de uitwerking en uitvoering van uw opdracht, zowel - in de Volksrepubliek China als - in Vlaanderen en hoe? Hoe heeft u zichzelf voorbereid? Wat liep goed, wat kon beter? Hoe evalueert u de volgende aspecten van uw verblijf Taal Vormde taal een moeilijkheid? Was u voldoende voorbereid? Wat zou u aanbevelen aan toekomstige deelnemers? Huisvesting Waar verbleef u? Wie hielp u huisvesting te vinden? Was het in orde? Een aanrader voor volgende studenten/lectoren/docenten/onderzoekers? Afspraken Heeft u vooraf voldoende afspraken gemaakt met de promotor van uw eigen onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang en die van West-Vlaanderen? Zijn de gemaakte afspraken nagekomen door die personen en uzelf? ECTS & Co Enkel voor studenten! Gebeurde er een transfer van punten voor uw studies/stage naar uw eigen instelling HO? Integratie Bent u gemakkelijk aanvaard geweest in de nieuwe omgeving? Was er een onthaalmoment? Kon u bij iemand terecht om dagdagelijkse problemen te helpen oplossen? Werkomgeving en -omstandigheden Waren de studie/werkomstandigheden zoals verwacht? Beter/slechter? Suggesties ter verbetering? Cultuurverschillen Wat heeft u het meest verrast? Hoe zou u zich hier beter hebben kunnen op voorbereiden? Gezondheid Werd u geconfronteerd met gezondheidsproblemen? Was u voldoende voorbereid? Kosten Kwamen de kosten enigszins overeen met wat u had verwacht? Bij uw terugkeer Wat plant u met uw ervaring te doen bij terugkeer in de Volksrepubliek China of wat heeft u al gedaan? Hoe zal u de ervaring delen met anderen? Heeft u een verslag overhandigd aan de lokale begeleider over uw studie, stage, les en/of onderzoek?

22 22 Varia Wat was/waren de meest positieve ervaring(en) van uw verblijf en waarom? Wat was/waren de minst positieve ervaring(en) van uw verblijf? Beschrijf ook hoe u hierop hebt gereageerd. Hoe evalueert u de relaties Volksrepubliek China-EU? En in het bijzonder de provincies Zhejiang-West-Vlaanderen? Heeft u kunnen bijdragen tot een positieve evolutie? Heeft u nog aanbevelingen om dit transnationale uitwisselingsproject van de provincie Zhejiang te verbeteren of tips voor toekomstige studenten die naar de provincie West- Vlaanderen gaan? Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit evaluatieformulier correct zijn. Datum : Handtekening aanvrager: Aanvraagformulieren in te dienen bij: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

23 ASSESSMENT DOCUMENT FOR STUDENTS, STAFF AND/OR RESEARCHERS AFFILIATED WITH AN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION IN THE PROVINCE OF ZHEJIANG (PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA) Provincial regulations on the subsidization of transnational exchange projects, specifically with regard to Higher education, between the province of West Flanders and the province of Zhejiang (People's Republic of China) It is essential that the reporting on students, staff and researcher mobility is carried out thoroughly in order to adjust the exchange project if necessary or to deepen it, and even to give more Chinese nationals affiliated with an institution of higher education in the province of Zhejiang the opportunity to participate in transnational exchanges, in particular with the province of West Flanders. The eventual financial settlement towards the institute of higher education in the province of West Flanders (HOWEST, KATHO, KHBO en KULAK) takes place upon receipt of the financial report and the reports of the exchange participants. 23 ASSESSMENT (tick) as Surname and first name Educational institution Department Name of the course Title of the assignment in the province of West Flanders The stay Name of the project officer for the province of West Flanders in the province of Zhejiang address of this project officer Name and type (education, company) of the host institution in the province of West Flanders Name of the project officer in the province of West-Flanders address of this local project officer Student Staff Researcher Duration Departure date Return date Results of your stay What concrete results have you achieved and how did you achieve them? What was your function exactly? Were you able to work with local students, staff and or researchers? Did things go as expected? Are you satisfied with the results? Was your host institution satisfied? Do you think your stay was useful for the persons and organisations with whom you had contact? Was it useful for the province of Zhejiang? Why/why not?

24 24 Support for your assignment Who helped you to prepare your stay and to develop and carry out your assignment, both - in the People s Republic of China and - in Flanders, and how? How did you prepare yourself? What went well, what could be improved? How do you rate the following aspects of your stay Language Was language a problem? Were you sufficiently well prepared? What would you recommend to future participants? Accommodation Where did you stay? Who helped you find accommodation? Was it okay? Would you recommend it to other students/staff /researchers? Arrangements Did you make adequate arrangements with the project officer of your own educational institution in the province of Zhejiang and the project officer in the province of West Flanders? Did they respect the arrangements agreed on and did you do so yourself? ECTS & Co Only for students! Was there a transfer of credits for your studies/work placement to your own university/university college? Integration Were you easily accepted in the new environment? Was there a welcome reception? Could you call on someone to help solving everyday problems? Working environment and conditions Were the study/working conditions up to your expectations? Better/worse? Suggestions for improvement? Cultural differences What surprised you most? How could you have prepared yourself better for this? Health Did you suffer any health problems? Were you sufficiently well prepared? Costs Were the costs about what you had expected? After your return How do you plan to use your experience when you return to People s Republic of China or what have you already done? How will you share your experiences with others? Did you hand in a report to the local project officer on your study, work placement, lessons and/or research? Miscellanea

25 25 What was/were your most positive experience(s) during your stay and why? What was/were your least positive experience(s) during your stay and why? Also describe how you reacted. How do you assess the People s Republic of China-EU relationships? And in particular the provinces Zhejiang-West Flanders? Were you able to contribute to a positive evolution? Do you have any recommendations on how to improve this transnational exchange project of the province of Zhejiang or tips for future students going to the province of West Flanders? The undersigned declares that all data in this evaluation form are correct. Date : Signature of the applicant: Application form to be sent to: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van internationale leer-, werk- en onderzoekservaringen

Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van internationale leer-, werk- en onderzoekservaringen 1 Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van internationale leer-, werk- en onderzoekservaringen Hoofdstuk I Doelstelling Artikel 1 De Provincie West-Vlaanderen wil zowel vanuit haar economisch als

Nadere informatie

Aanvraagformulier - 2008

Aanvraagformulier - 2008 Enkel voor studenten met SURINAME als bestemming! Bijlage 1c-Ndl Reisbeurzen voor studenten die verbonden zijn aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs Aanvraagformulier - 2008 I. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Contactadres (enkel als dit verschilt van je officieel adres)

Contactadres (enkel als dit verschilt van je officieel adres) Gegevens student Naam * Q.1 Voornaam Familienaam Geslacht * Q.2 Man Vrouw Geboortedatum * Q.3 Dag Maand Jaar Officieel adres (domicilie) * Q.4 Straat Nummer bus Postcode Gemeente Contactadres (enkel als

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 INFOSESSIE MINOR BUITENLAND Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 PROGRAMMA 13.30 13.45 uur Inleiding + korte kennismaking 13.45 14.30 uur Erasmus beursaanvraag Sjoerd

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle Erfgoedontsluiting Provinciaal subsidiereglement collectie Streekmuseum Halle PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDONTSLUITING Met het reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Reglement Bovenlokale culturele projecten

Reglement Bovenlokale culturele projecten Reglement Bovenlokale culturele projecten HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Alle studenten die naar het buitenland gaan voor een studie moeten een dossier aanmaken in Mobility Online. Meer info over de procedures

Nadere informatie

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 3529,1&,$$/5(*/(0(17,1=$.('(72(.(11,1*9$1 68%6,',(6 $$162&,$$/(1&8/785(/(9(5(1,*,1*(1',($&7,()=,-1,1 '(3529,1&,(9/$$06%5$%$17 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER BELASTINGSVRIJE GIFTEN

AANVRAAGDOSSIER BELASTINGSVRIJE GIFTEN Laatste herziening juli 2015 Contactpersonen FOS4U Aanvraag: rik@fos.be Opvolging Dossier: yannick@fos.be Woordje vooraf PROJECTEN DIE IN AANMERKING KOMEN - verbouwingen aan het lokaal, - aankoop van tenten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Richtlijnen afrekening Tegemoetkoming reis- verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Richtlijnen afrekening Tegemoetkoming reis- verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Richtlijnen afrekening Tegemoetkoming reis- verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Inleiding De Vlaamse minister van Cultuur heeft beslist om voor uw initiatief een tegemoetkoming

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN SCHOLEN VOOR DE NATUUR OP DE SCHOOLSITE

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN SCHOLEN VOOR DE NATUUR OP DE SCHOOLSITE SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN SCHOLEN VOOR DE NATUUR OP DE SCHOOLSITE DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, Neemt de volgende motieven in overweging: - De provincie heeft de uitdrukkelijke ambitie

Nadere informatie

Aanvraagformulier cultuursubsidies

Aanvraagformulier cultuursubsidies Aanvraagformulier cultuursubsidies Gelieve alvorens dit formulier in te vullen aandachtig het subsidiereglement cultuurprojecten district Merksem te lezen. 1. Gegevens Naam van het project Artikel 6 Datum

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S )

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) ERASMUS 2012-2013 S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) Tussen: Gegevens thuisinstelling Naam thuisinstelling: Katholieke hogeschool Limburg EUC nummer thuisinstelling: 28081-IC-1-2007-1-BE-ERASMUS-EUCX-1

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project?

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project? Reglement voor subsidies aan EcoScholen Wat is de doelstelling van deze subsidies? De stad Antwerpen wil via het toekennen van subsidies in het kader van EcoScholen Antwerpse kleuter, basis- en secundaire

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie april 2015 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT CULTUREEL ERFGOEDPROJECTEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor materiële/financiële tegemoetkoming intern project

Aanvraagformulier voor materiële/financiële tegemoetkoming intern project Alpro Sociaal Fonds Aanvraagformulier voor materiële/financiële tegemoetkoming intern project Voor wie? Vanuit de context van haar missie en waarden, steunt het Alpro Sociaal Fonds initiatieven voor Alpropersoneelsleden

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam.

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam. 1. Aanvrager Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer vestigingsnummer statutaire naam handelsnaam adres Is de rechtspersoon BTW-plichtig? Ja, het nummer is nee 2. Contactpersoon

Nadere informatie

Belgisch Historisch Instituut te Rome

Belgisch Historisch Instituut te Rome Belgisch Historisch Instituut te Rome BEURSAANVRAAG VOOR EEN STUDIEVERBLIJF IN ITALIE RICHTLIJNEN : Verzoek dit formulier in te vullen, te ondertekenen en door te sturen aan Prof.dr. Georges Declercq Penningmeester

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fair Fryslân

Aanvraagformulier Fair Fryslân Aanvraagformulier Fair Fryslân Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 7 (Fairtrade-activiteiten) Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 8 oktober 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Het

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Legislatuur 2014 2019

Legislatuur 2014 2019 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SU BSI DI EREGLEM ENT TER ONDERSTEU NI NG VAN ERKENDE VERENI GI NGEN VOOR ONTWI KKELI NGSSAM ENWERKI NG EN I NTERNATI ONALE SOLI DARI TEI T

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject DIS/EOJ/22/01/2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 Internationalesamenwerking@waregem.be www.waregem.be

Nadere informatie

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT)

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) Aanvraag inzake de uitvoering van subsidiëring van projecten die de toeristische kwaliteit van Texel vergroten, bewaren of verbeteren

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij de subsidiereglementen voor: bovenlokale

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie -

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie - Reglement ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio - Projectsubsidie - HERDENKING 100 JAAR GROOTE OORLOG 2014 2019 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Protocol Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs

Protocol Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Protocol Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2011-2012 In 2012 kennen de Vlaamse en Nederlandse overheid voor het eerst de VNJ Onderzoeksbeurs(zen) toe aan Nederlandse en

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Provinciaal reglement ter ondersteuning van infrastructurele ingrepen in de schoolomgeving (projectsubsidie schoolomgevingen) OPGELET!

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Handboek 2015. Mobiliteit van studenten uit het hoger onderwijs tussen de drie Gemeenschappen van België

Handboek 2015. Mobiliteit van studenten uit het hoger onderwijs tussen de drie Gemeenschappen van België Mobiliteit van studenten uit het hoger onderwijs tussen de drie Gemeenschappen van België Handboek 2015 EPOS vzw Nationaal Agentschap ERASMUS+ Onderwijs en opleiding Versie 10 juni 2015 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Onderzoeksbeurs & Uitwisseling. In 2015 kennen de Vlaamse en Nederlandse overheid opnieuw de Vlaams-Nederlandse

Onderzoeksbeurs & Uitwisseling. In 2015 kennen de Vlaamse en Nederlandse overheid opnieuw de Vlaams-Nederlandse Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2015 In 2015 kennen de Vlaamse en Nederlandse overheid opnieuw de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeur(zen) (VNJB) toe aan Nederlandse

Nadere informatie

Reglement culturele projectsubsidies Halle

Reglement culturele projectsubsidies Halle Reglement culturele projectsubsidies Halle artikel 1 Binnen de perken van het krediet dat elk jaar in de begroting wordt ingeschreven kunnen er subsidies verleend worden aan culturele projecten die het

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen 923 CULTUUR Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de bepalingen van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa Stad Aalst wil een bijdrage leveren aan de realisatie van de principes van de Verenigde Naties (tot 2015 Millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR

PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR MILIEURAAD PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR Omschrijving en doelstellingen De milieuraad wenst de bevolking van Oudenaarde te sensibiliseren voor milieuzorg in de ruime zin van

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie