1 De subsidie kan aangevraagd worden door instellingen HO met een maatschappelijke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 De subsidie kan aangevraagd worden door instellingen HO met een maatschappelijke"

Transcriptie

1 1 Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake Hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Hoofdstuk I Doelstelling Artikel 1 De provincie West-Vlaanderen wil, door middel van een subsidie, instellingen HO met een maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen (KATHO, KHBO, HOWEST) en de KULAK aanmoedigen om transnationale uitwisselingsprojecten met de onderwijsinstellingen van de provincie Zhejiang op te zetten. De provincie wil zo meer West-Vlamingen laten participeren in transnationale uitwisselingsprojecten en een meer structurele samenwerking met de provincie Zhejiang stimuleren, samenwerking die eveneens ondersteunend is voor economie en toerisme, zoals aangegeven in het Meerjarenplan (luik Samenwerken over de grenzen ). Hoofdstuk II Begripsomschrijving Artikel 2 De provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang, waar heel wat West-Vlaamse bedrijven gevestigd zijn, hebben wederzijdse akkoorden ondertekend voor onderwijs, economie en toerisme, en hebben wederzijds financiële ondersteuning beloofd. Hoofdstuk III Toepassingsgebied Artikel 3 De provincie West-Vlaanderen kan onder de voorwaarden vastgesteld in dit besluit en binnen de perken van het op de goedgekeurde provinciale begroting voorziene krediet, subsidies voor onderwijsdoeleinden verlenen aan studenten, lectoren, docenten en /of onderzoekers verbonden aan West-Vlaamse onderwijsinstellingen, die transnationale uitwisselingsprojecten opzetten met de provincie Zhejiang, en door de aard van de activiteiten en van de algemene organisatie blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak, ondersteunend aan de educatieve, economische en toeristische objectieven van de provincie West-Vlaanderen. Hoofdstuk IV Voorwaarden Artikel 4 1 De subsidie kan aangevraagd worden door instellingen HO met een maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen (KATHO, KHBO, HOWEST) en de KULAK. 2 Inzake inhoudelijke uitwerking moeten: - de onderwijsuitwisselingsprojecten worden opgezet in samenwerking met een of meerdere onderwijsinstellingen uit de provincie Zhejiang; - de projecten getuigen van een kwaliteitsvolle aanpak;

2 - de uitwisselingsprojecten moeten een aanzet kunnen geven tot structurele samenwerking; - de activiteiten een duidelijke meerwaarde voor de betrokkenen hebben die ofwel als student een erkende studieperiode in een onderwijsinstelling van de provincie Zhejiang wil volgen ofwel een erkende stage-ervaring in een Chinees/West-Vlaams bedrijf in de provincie Zhejiang wil lopen, en dit volgens het ECTS systeem in voege in de EU. Desgevallend kunnen stageperiodes plaatsvinden in Chinees/West-Vlaamse bedrijven buiten de provincie Zhejiang; als lector/docent, een lesopdracht wil vervullen in een onderwijsinstelling van de provincie Zhejiang; als onderzoeker, een onderzoeksproject wil uitwerken met collega s van onderwijsinstellingen van de provincie Zheijang. 3 Het uitwisselingsproject moet een minimumduur hebben van: 6 weken voor de student 2 weken voor de lector/docent 1 maand voor de onderzoeker 4 De betrokken onderwijsinstelling moet bovendien kunnen aantonen dat zij, op basis van wederkerigheid en in samenspraak met de betrokken instelling HO uit de provincie Zhejiang, studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers van de provincie Zheijiang wil ontvangen en ze ook de nodige begeleiding en opvolging zal geven (onthaal, integratiemomenten, lessenpakketten, stagemogelijkheden, onderwijsmogelijkheden, onderzoeksprojecten). Hoofdstuk V Aanvraagprocedure Artikel 5 Indiening 1 De ondertekende aanvraag moet aan de hand van het volledig digitaal (niet handgeschreven) ingevulde aanvraagformulier ingediend worden bij de Dienst Externe Relaties van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, uiterlijk op 10 oktober, 10 juni, en in elk geval ten minste twee maanden voor de aanvang van het project. De aanvraag bestaat uit de subsidieaanvraag van de instelling HO, samen met de aanvraag van de student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan de instelling HO in de provincie West-Vlaanderen die naar de provincie Zhejiang of de Volksrepubliek China gaat, alsmede desgevallend de aanvraag voor de student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan de instelling HO van de provincie Zhejiang en die naar de HO instelling in de provincie West-Vlaanderen komt. Per instelling HO wordt er dus telkens één volledig aanvraagdossier ingediend. Te laat ingediende of niet correct ingevulde aanvraagformulieren worden niet aanvaard. De annexen moeten gelijktijdig bijgevoegd worden, nl. de MOU s (Memorandum of Understanding) tussen de West- Vlaamse instellingen HO en die van de provincie Zhejiang alsook de individuele aanvraagdossiers van respectievelijk studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers. Voor de Chinese deelnemers moet een kopie van het APS - certificaat toegevoegd worden, alsmede een aanvraagformulier te vergelijken met dat van de aanvragers uit de provincie West-Vlaanderen. Een kopie van het visum dient bij de eindafrekening gevoegd te worden (zie internationaal paspoort). Artikel 6 Beoordeling 1 Elk semester worden de projecten voorgelegd aan een selectiecommissie bestaande uit de gedeputeerde bevoegd voor onderwijs en twee externe raadgevers. Deze selectiecommissie beoordeelt de projectdossiers, en stelt, via ranking, de meest waardevolle initiatieven een financiering voor. Dit is noodzakelijk in het geval de gezamenlijke aanvraagdossiers van studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers 2

3 het vastgestelde aantal toe te kennen beurzen zou overtreffen. Het advies van de selectiecommissie wordt voorgelegd aan de deputatie, die - in functie van het beschikbare krediet - de definitieve beslissing neemt. 2 Max. 2 maanden na de uiterlijke indieningtermijn wordt de beslissing met motivatie meegedeeld aan de projectaanvrager. Hoofdstuk VI Subsidiëring 3 Artikel 7 Subsidie voor de uitgaande studenten, lectoren, docenten en/ of onderzoekers 1 De subsidie heeft alleen betrekking op de reiskosten, het visum voor de Volksrepubliek China en een annulerings- en bijstandsverzekering voor de totale duur van het verblijf in de provincie Zhejiang of in de Volksrepubliek China. 2 De subsidie voor dit luik bedraagt in totaal op jaarbasis en omvat maximaal per persoon - student, lector, docent en/of onderzoeker. Er wordt voorzien dat jaarlijks maximaal 10 personen verbonden aan een instelling HO in de provincie West- Vlaanderen naar de provincie Zheijiang of, in het geval van een stageperiode, naar de Volksrepubliek China zullen gaan. Artikel 8 Subsidie voor de ontvangende instelling HO in West-Vlaanderen 1 Voor de begeleiding van de Chinese studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers kan de betrokken West-Vlaamse onderwijsinstelling per persoon 200 aanvragen, op basis van een aanvullend dossier, bestaande uit een inhoudelijke evaluatie opgesteld en ondertekend door de Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker met een kopie van het visum en het APS - certificaat en meeondertekend door de Internationale coördinator van de ontvangende West-Vlaamse instelling HO. Er wordt voorzien dat jaarlijks maximaal 10 Chinezen naar de provincie West-Vlaanderen komen. Op jaarbasis wordt hiervoor in totaal op de begroting voorzien. Hoofdstuk VII Uitbetaling Artikel 9 Uitbetaling voor de uitgaande studenten, lectoren, docenten en/ of onderzoekers 1 Bij goedkeuring van het aanvraagdossier voor de geplande uitwisselingen wordt een voorschot van 75 % uitbetaald. Het resterende saldo van 25% wordt uitbetaald na ontvangst van de afrekening samen met de volgende rechtvaardigingsstukken: - een inhoudelijke evaluatie; - een gedetailleerde afrekening van het project met betaalbewijzen (zie afrekeningformulier) en overzicht van eventuele inkomsten; - exemplaren van eventuele publicaties, promotiemateriaal en persdossier; - verslagformulier provinciale herkenbaarheid. 2 Het provinciebestuur kan steeds besluiten om bepaalde, irrelevante kosten niet te aanvaarden. 3 De afrekening en het evaluatieverslag moeten uiterlijk 2 maanden na afloop van het project ingediend worden. 4 Het provinciebestuur West-Vlaanderen kan steeds de verantwoordingsstukken ter plaatse controleren.

4 4 Artikel 10 Uitbetaling voor de ontvangende instelling HO in de provincie West-Vlaanderen 1 De subsidie wordt uitbetaald aan de ontvangende instelling HO in de provincie West- Vlaanderen na afloop van de uitwisseling en op basis van een inhoudelijke evaluatie opgesteld en ondertekend door de Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker en meeondertekend door de Internationale coördinator van de ontvangende West-Vlaamse instelling HO, met een kopie van het visum en het APS - certificaat. 2 Het provinciebestuur West-Vlaanderen kan steeds besluiten om bepaalde, irrelevante kosten niet te aanvaarden. 3 De afrekening en het evaluatieverslag moeten uiterlijk 2 maanden na afloop van het project ingediend worden. 4 Het provinciebestuur West-Vlaanderen kan steeds de verantwoordingsstukken ter plaatse controleren. Hoofdstuk VIII Slotbepalingen Artikel 11 Elke organisatie die voor hetzelfde project reeds een subsidie ontvangen heeft in het kader van een ander West-Vlaams provinciaal reglement, kan niet meer in aanmerking komen voor dit subsidiereglement. Artikel 12 Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel, de toelage ten onrechte verkregen werd als gevolg van onjuiste informatie, niet voldaan werd aan de in dit reglement gestelde voorwaarden, de kosten niet verantwoord kunnen worden binnen de vier maanden na de vooraf bepaalde einddatum van het project, dan kan het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden en kan de deputatie beslissen dat de organisatie uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie voor een bepaalde periode. Indien blijkt dat de subsidie frauduleus aangewend werd, kan de deputatie beslissen dat de organisatie voorgoed uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie en kan het subsidiebedrag volledig teruggevorderd worden. Artikel 13 Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de geldende provinciale voorwaarden in dat verband. Artikel 14 De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement. Artikel 15 1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011 en is van toepassing op de aanvragen ingediend na die datum. 3 Onverminderd de toepassing ervan op de aanvragen ingediend voor 1 januari 2013, wordt dit reglement opgeheven op 31 december AANVRAAGFORMULIER

5 5 Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake Hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Tegen 10 oktober, 10 juni en ten laatste twee maanden voor de aanvang van het project in te dienen bij de Dienst Externe Relaties van de provincie. De aanvraag dient digitaal (niet handgeschreven) ingevuld te worden. Onvolledig ingevulde of niet ondertekende formulieren worden niet in aanmerking genomen. Het subsidieaanvraagdossier bestaat uit drie delen, met name: 1. Een algemeen aanvraagformulier in te vullen door de instelling HO in de provincie West-Vlaanderen. 2. Een individueel aanvraagformulier in te vullen door de student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan een instelling HO in de provincie West- Vlaanderen en die een studie, stage, onderwijs of onderzoeksopdracht zal vervullen in de provincie Zhejiang of de Volksrepbuliek China. 3. Een individueel aanvraagformulier m.b.t. het ontvangen van studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers uit de provincie Zhejiang in een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen, in te vullen door de ontvangende instelling HO in de provincie West-Vlaanderen en aangevuld door de uitnodigingen voor visumaanvragen en de APS - certificaten voor de Chinese studenten.

6 6 Subsidieaanvraag Aanvraagformulier van de instelling HO in de provincie West-Vlaanderen In te vullen door de aanvragende West-Vlaamse instelling HO. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGENDE ONDERWIJSINSTELLING Naam van de aanvragende instelling HO Adres Telefoon Naam van de projectverantwoordelijke voor de transnationale uitwisselingsprojecten met de provincie Zhejiang/ Volksrepubliek China van deze projectverantwoordelijke Naam van de onderwijsinstellingen in de provincie Zhejiang waarmee een Memorandum of Understanding werd afgesloten Naam van de Chinees/(West-)Vlaams bedrijven in de provincie Zhejiang of Volksrepubliek China waarmee een stageovereenkomst werd afgesloten Bankrekening waarop de subsidie mag gestort worden Titularis van deze bankrekening IBAN code van deze bankrekening SWIFT code van deze bankrekening 2. DATA, PLAATSEN & AANTAL UITWISSELINGEN Naar de provincie Zhejiang Studenten Lectoren/docenten Onderzoekers Totaal Data Aantal Van de provincie Zhejiang Studenten Lectoren/docenten Onderzoekers Totaal Data Aantal 3. ANNEXEN Gelieve de volgende documenten bij de subsidieaanvraag te voegen: Memorandum of Understanding tussen instelling HO in de provincies West- Vlaanderen en Zhejiang In geval van stage, stageovereenkomst tussen een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen, student, lector, docent en/of onderzoeker en Chinees/(West-) Vlaams bedrijf in de provincie Zhejiang of de Volksrepubliek China Individuele dossiers van de betrokken West-Vlaamse studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers Individuele dossiers voor de Chinese deelnemers met de uitnodigingen voor visum-aanvragen en de APS - certificaten voor de Chinese studenten

7 7 Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct zijn en zal eventuele wijzigingen onmiddellijk meedelen. Datum : Handtekening verantwoordelijke instelling HO: Aanvraagformulieren in te dienen bij: provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

8 8 Subsidieaanvraag Individueel aanvraagformulier voor de student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen In te vullen door de uitgaande student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Familienaam en voornaam Nationaliteit Geslacht (man/vrouw) Adres adres Mobiel telefoonnummer Onderwijsinstelling Departement Naam van de opleiding en huidig studieprogramma (semester of jaar) Studies/Academische achtergrond Talenkennis Vermeld de taal en het niveau van kennis (basis/gemiddeld/uitstekend). Vermeld desgevallend of u kennis heeft van het Chinees. Relevante ervaring Vermeld ervaring die relevant is voor de opdracht en geef aan of u al in de Volksrepubliek China of in een ander Aziatisch land bent geweest, en zo ja, binnen welk kader. 2. GEGEVENS VAN DE PARTNER 2.1. Onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang Naam van de onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang Adres Website 2.2. (West-) Vlaams bedrijf, bij voorkeur in de provincie Zhejiang Naam van het partnerbedrijf, bij voorkeur in de provincie Zhejiang Adres Website 3. CONTACTGEGEVENS VAN DE OMKADERING Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in de provincie West-Vlaanderen Contactgegevens van deze

9 9 projectverantwoordelijke/begeleider (mobiel nummer en ) Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in de onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang Contactgegevens van deze projectverantwoordelijke/begeleider (mobiel nummer en ) Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in het Chinees/(West-) Vlaams bedrijf bij voorkeur in de provincie Zhejiang Contactgegevens van de projectverantwoordelijke/begeleider in het Chinees/(West-) Vlaams bedrijf bij voorkeur in de provincie Zhejiang 4. DE UITWISSELING 4.1. Welk soort uitwisseling wordt hier bedoeld? De aanvraag betreft (aanduiden met een kruisje) een studieperiode als student een stage-ervaring als student een lesopdracht als lector/docent een onderzoeksproject als onderzoeker 4.2. Voorziene duur van het verblijf Voorziene duur van het verblijf Voorziene duur Vertrekdatum Terugkeerdatum 5. CREDITS (enkel van toepassing voor studenten) Hoeveel ECTS credits zullen getransfereerd worden van de gastinstelling naar uw gastinstelling? 6. DE OPDRACHT (studieperiode, stage-ervaring, lesopdracht, onderzoek) Opleidingsonderdeel waarbinnen de opdracht kadert Beschrijving van de opdracht Doelstelling van de opdracht (Maak hierbij het onderscheid tussen wat het doel is voor uw studies, stage, lesopdracht of onderzoek alsook wat het doel is voor uw onderwijsinstelling) Transnationale meerwaarde (Maak hierbij het onderscheid welke de meerwaarde is voor u, uw onderwijsinstelling en de provincies West-Vlaanderen en Zhejiang)

10 10 Persoonlijke motivatie Welke concrete resultaten worden op het einde van uw verblijf verwacht? (Maak een onderscheid tussen de resultaten voor uw studies, stage, lesopdracht of onderzoek alsook voor uw onderwijsinstelling) Hoe gaat u deze resultaten bereiken? Hoe ziet uw verblijf eruit? Geef een tijdsplanning voor de ganse periode waaruit blijkt dat de opdracht haalbaar is. Welke taken worden tijdens welke periode van uw verblijf uitgevoerd? Bouwt uw opdracht verder op het werk van andere studenten, lectoren, docenten of onderzoekers? Leg uit. Beschrijf de organisatie (universiteit, hogeschool, bedrijf, ziekenhuis, dienstencentrum ) waar u de opdracht zal uitvoeren. Welke afspraken heeft u gemaakt of plant u te maken met de lokale begeleider over uw verblijf? (bv. over huisvesting, transport, begeleiding ter plaatse en de mogelijke kosten die daarbij komen kijken) Wat verwacht de lokale begeleider van u op het vlak van voorbereiding voor uw opdracht? Hoe zal de projectverantwoordelijke van uw onderwijsinstelling uw opdracht ondersteunen? Hoe heeft u zich reeds voorbereid op een verblijf in de Volksrepubliek China en hoe zal u zich verder voorbereiden? In welke taal zal u de opdracht uitvoeren? Spreken de mensen met wie u in contact zal komen deze taal? Heeft u kennis van specifieke vakterminologie in die taal? Gelieve de hieronder vermelde websites te consulteren en 5 punten in verband met Zhejiang die van belang zijn voor uw opdracht, op te geven. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html Indien van toepassing, geef de namen van andere West-Vlaamse studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers waarvan u weet dat die gelijktijdig in

11 11 de provincie Zhejiang aanwezig zullen zijn, eventueel komende uit andere studiedomeinen of instellingen. 7.VISIBILITEIT PROVINCIE (zie folder reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid) Als u een provinciale subsidie wordt toegekend, hoe gaat u dan de herkenbaarheid van de provincie West-Vlaanderen in uw opdracht toepassen? 8. BEGROTING Voorziene kost Geef een schatting van de volgende kosten Ticket Visum Annulerings- en bijstandsverzekering 9. SLOTBEPALINGEN Ik aanvaard dat de instelling voor hoger onderwijs waar ik een reisbeurs aanvraag, mijn naam en doorgeeft aan huidige of toekomstige reisbeursstudenten die geïnteresseerd zijn in dezelfde eindbestemming, om praktische informatie te verschaffen. Ik bevestig dat ik een reisverzekering zal afsluiten die geldig is in de Volksrepubliek China en voor de duur van mijn verblijf. Ik bevestig dat ik het advies zal opvolgen over reisgeneeskunde en vaccinaties voor mijn bestemming van het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen (www.itg.be). Ik bevestig dat ik het reisadvies zal opvolgen voor mijn bestemming van het ministerie voor Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (www.diplomatie.be). Ik aanvaard dat noch de instelling voor hoger onderwijs waar ik een reisbeurs aanvraag, noch de provincie West-Vlaanderen, verantwoordelijk zijn voor eender welke situatie die mezelf of derde partijen schade berokkent, of voor eender welke schade tijdens mijn verblijf in de Volksrepubliek China. Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct zijn en zal eventuele wijzigingen onmiddellijk meedelen. Datum : Handtekening aanvrager: Aanvraagformulieren in te dienen bij: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

12 12 Subsidieaanvraag Individueel aanvraagformulier m.b.t. het ontvangen van studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers uit de provincie Zhejiang in een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen In te vullen door de ontvangende instelling HO in de provincie West-Vlaanderen. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGENDE ONDERWIJSINSTELLING Naam van de aanvragende instelling HO Adres Telefoon Bankrekening waarop de subsidie mag gestort worden Titularis van deze bankrekening Iban code van deze bankrekening Swift code van deze bankrekening 2. GEGEVENS VAN DE STUDENT, LECTOR, DOCENT EN/OF ONDERZOEKER Familienaam en voornaam Nationaliteit Geslacht (man/vrouw) Adres adres Mobiel telefoonnummer Onderwijsinstelling Adres onderwijsinstelling Website Departement Naam van de opleiding en huidig studieprogramma (semester of jaar) Studies/Academische achtergrond Talenkennis Vermeld het niveau van kennis van het Engels (basis/gemiddeld/uitstekend). Vermeld desgevallend of de persoon kennis heeft van het Nederlands. Relevante ervaring Vermeld ervaring die relevant is voor de opdracht en geef aan of de persoon al in Vlaanderen of in een ander Europees land is geweest, en zo ja, binnen welk kader. 3. CONTACTGEGEVENS VAN DE OMKADERING Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in de provincie West-Vlaanderen Contactgegevens van deze projectverantwoordelijke/begeleider

13 13 (mobiel nummer en ) Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in de onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang Contactgegevens van deze projectverantwoordelijke/begeleider (mobiel nummer en ) 4. DE UITWISSELING 4.1. Welk soort uitwisseling wordt hier bedoeld? De aanvraag betreft (aanduiden met een kruisje) een studieperiode als student een stage-ervaring als student een lesopdracht als lector/docent een onderzoeksproject als onderzoeker 4.2. Voorziene duur van het verblijf Voorziene duur van het verblijf Voorziene duur Vertrekdatum Terugkeerdatum 5. DE CREDITS ENKEL VAN TOEPASSING VOOR STUDENTEN Aantal credits die moeten getransfereerd worden naar de thuisinstelling bij het eind van het verblijf in de provincie West-Vlaanderen 6. DE OPDRACHT (studieperiode, stage-ervaring, lesopdracht, onderzoek) Opleidingsonderdeel waarbinnen de opdracht kadert Beschrijving van de opdracht Doelstelling van de opdracht Transnationale meerwaarde 7. BEGELEIDING DOOR WEST-VLAAMSE INSTELLING HO Hoe voorziet uw onderwijsinstelling in de voorbereiding en de begeleiding van de Chinese deelnemers aan een uitwisselingsproject naar de provincie West- Vlaanderen? 8. VISIBILITEIT PROVINCIE (zie folder reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid) Als u een provinciale subsidie wordt toegekend, hoe gaat u dan de

14 14 herkenbaarheid van de provincie West-Vlaanderen toepassen? 9. BEGROTING Voor de begeleiding van de Chinese studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers kan de betrokken West-Vlaamse onderwijsinstelling per persoon 200 aanvragen, op basis van een aanvullend dossier, bestaande uit een inhoudelijke evaluatie opgesteld en ondertekend door de Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker en medeondertekend door de Internationale coördinator van de ontvangende West-Vlaamse instelling HO, met een kopie van het visum en het APS - certificaat. Er wordt voorzien dat jaarlijks maximaal 10 Chinezen naar de provincie West-Vlaanderen komen. Op jaarbasis wordt hiervoor in totaal op de begroting voorzien. 10. SLOTBEPALINGEN Ik bevestig dat ik de projectverantwoordelijke uit de provincie Zhejiang (voor studies, stage-ervaring, lesopdracht of onderzoeksproject) gewezen heb op het feit dat mijn instelling HO noch de provincie West-Vlaanderen aansprakelijk kunnen gesteld worden voor persoonlijke schade aan of schade aan derden aangebracht door de Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker voor de periode van vertrek uit de Volksrepubliek China tot terugkeer in de Volksrepubliek China. Daarom zal de betrokken Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker een globale reisverzekering afsluiten die geldig is in Europa voor de duur van zijn verblijf. Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct zijn en zal eventuele wijzigingen onmiddellijk meedelen. Datum : Handtekening verantwoordelijke instelling HO: Aanvraagformulieren in te dienen bij: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

15 15 AFREKENINGSFORMULIER Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake Hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Dit luik dient ingevuld te worden door de HO instelling in de provincie West-Vlaanderen. Voor het opmaken van het afrekeningsdossier gebruikt u het hieronder weergegeven schema. U verzamelt alle bewijzen en groepeert ze volgens kostensoort. Tickets kleeft u op A4-bladen. U geeft alle documenten een volgnummer. Vervolgens vult u het onderstaande overzicht in. 1. De deelnemers van een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen 1.1. De deelnemers Naam van de deelnemer Soort uitwisseling: studie, stage, les, onderzoek 1.2. De kosten (zie reglement artikel 7) Omschrijving Bedrag in EUR Volgnummer Reiskosten: Brussel Nat. Luchthaven > Hangzhou luchthaven (economy class) >taxi/trein naar instelling HO /stagebedrijf in Zhejiang of andere bestemming in de Volksrepubliek China en terug Visum Annulerings- en bijstandverzekering TOTAAL Max. toelage Bewijsstukken: Facturen aankoop vliegtuigticket, visum en annulerings en bijstandsverzekering Bewijs rit Taxi Hangzhou airport tot onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang (indien van toepassing) Bewijs trein Hangzhou tot onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang (indien van toepassing) Stubs boarding passes

16 16 2. De deelnemers vanuit de provincie Zhejiang 2.1. De deelnemers Naam van de deelnemer Soort uitwisseling: studie, stage, les, onderzoek 2.2. De kosten (zie reglement artikel 8) Omschrijving Aantal deelnemers Visum APS - certificaat X 200 EUR p.p. Bedrag in EUR Volgnummer Bewijsstukken: Kopie van het visum Kopie van het APS certificaat Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit afrekeningsformulier correct zijn. Datum : Handtekening aanvrager: Aanvraagformulieren in te dienen bij: provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

17 17 EVALUATIEDOCUMENT VOOR STUDENTEN, LECTOREN/DOCENTEN EN/OF ONDERZOEKERS VERBONDEN AAN EEN INSTELLING HO GEVESTIGD IN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake Hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Het is essentieel dat de rapportering omtrent de mobiliteit van studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers grondig uitgevoerd wordt, ten einde het uitwisselingsproject desgevallend bij te stellen of uit te diepen, en zelfs, om meer West- Vlamingen de gelegenheid te geven deel te nemen aan transnationale uitwisselingen, in het bijzonder met de Volksrepubliek China. De uiteindelijke financiële vereffening gebeurt na ontvangst van het financiële rapport en de rapporten van de uitwisselingsparticipanten. EVALUATIE (aankruisen als) Familienaam en voornaam Onderwijsinstelling Departement Naam van de opleiding Titel van de opdracht in de provincie Zhejiang Het verblijf Naam van uw projectverantwoordelijke voor de Volksrepubliek China in de provincie West- Vlaanderen adres van deze projectverantwoordelijke Naam en type van de ontvangende instelling in de provincie Zhejiang Naam van de lokale begeleider adres van deze lokale begeleider Resultaten van uw verblijf Student Lector/docent Onderzoeker Duur Vertrekdatum Terugkeerdatum Welke concrete resultaten heeft u bereikt? Vergelijk deze met de verwachte resultaten zoals vermeld bij uw aanvraag. Maak een onderscheid tussen de resultaten voor uw eigen studies, stage, lesopdracht en/of onderzoek en voor de Chinese instelling waar u de opdracht heeft uitgevoerd. Hoe bent u tewerk gegaan om die resultaten te verkrijgen? Waaruit bestond uw functie precies? Heeft u kunnen samenwerken met lokale personen? Verliep dit zoals u had verwacht? Bent u tevreden over de resultaten? Was de partner er tevreden over? Denkt u dat

18 18 uw verblijf nuttig is geweest voor de personen en organisaties waarmee u in contact bent geweest? Is het nuttig geweest voor de provincie West-Vlaanderen? Waarom wel/niet? Ondersteuning voor uw opdracht Wie heeft u geholpen bij de voorbereiding van uw verblijf, de uitwerking en uitvoering van uw opdracht, zowel - in Vlaanderen als - in de Volksrepubliek China en hoe? Hoe heeft u zichzelf voorbereid? Wat liep goed, wat kon beter? Hoe evalueert u de volgende aspecten van uw verblijf Taal Vormde taal een moeilijkheid? Was u voldoende voorbereid? Wat zou u aanbevelen aan toekomstige deelnemers? Huisvesting Waar verbleef u? Wie hielp u huisvesting te vinden? Was het in orde? Een aanrader voor volgende studenten/lectoren/docenten/onderzoekers? Afspraken Heeft u vooraf voldoende afspraken gemaakt met uw Vlaamse en lokale promotor? Zijn de gemaakte afspraken nagekomen door die personen en uzelf? ECTS & Co Enkel voor studenten! Gebeurde er een transfer van punten voor uw studies/stage naar uw eigen instelling HO? Integratie Bent u gemakkelijk aanvaard geweest in de nieuwe omgeving? Was er een onthaalmoment? Kon u bij iemand terecht om dagdagelijkse problemen te helpen oplossen? Werkomgeving en -omstandigheden Waren de studie/werkomstandigheden zoals verwacht? Beter/slechter? Suggesties ter verbetering? Cultuurverschillen Wat heeft u het meest verrast? Hoe zou u zich hier beter hebben kunnen op voorbereiden? Gezondheid Werd u geconfronteerd met gezondheidsproblemen? Was u voldoende voorbereid? Communicatie Was internet gemakkelijk toegankelijk? Kosten Kwamen de kosten enigszins overeen met wat u had verwacht? Bij uw terugkeer

19 Wat plant u met uw ervaring te doen bij terugkeer in België of wat heeft u al gedaan? Hoe zal u de ervaring delen met anderen? 19 Heeft u een verslag overhandigd aan de lokale begeleider over uw studie, stage, les en/of onderzoek? Varia Wat was/waren de meest positieve ervaring(en) van uw verblijf en waarom? Wat was/waren de minst positieve ervaring(en) van uw verblijf? Beschrijf ook hoe u hierop hebt gereageerd. Hoe evalueert u de relaties Volksrepubliek China-EU? En in het bijzonder de provincie Zhejiang-West-Vlaanderen? Heeft u kunnen bijdragen tot een positieve evolutie? Heeft u nog aanbevelingen om dit transnationale uitwisselingsproject van de provincie West-Vlaanderen te verbeteren of tips voor toekomstige studenten die naar de provincie Zhejiang gaan? Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit evaluatieformulier correct zijn. Datum : Handtekening aanvrager: Aanvraagformulieren in te dienen bij: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

20 20 EVALUATIEDOCUMENT VOOR STUDENTEN, LECTOREN/DOCENTEN EN/OF ONDERZOEKERS VERBONDEN AAN EEN INSTELLING HO GEVESTIGD IN DE PROVINCIE ZHEJIANG (VOLKSREPUBLIEK CHINA) Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake ONDERWIJS, tussen de provincie West- Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Het is essentieel dat de rapportering omtrent de mobiliteit van studenten, lectoren,docenten en/of onderzoekers grondig uitgevoerd wordt, ten einde het uitwisselingsproject desgevallend bij te stellen of wel uit te diepen, en zelfs, om meer Chinezen verbonden aan een instelling HO uit de provincie Zhejiang de gelegenheid te geven deel te nemen aan transnationale uitwisselingen, in het bijzonder met West- Vlaanderen. De uiteindelijke financiële vereffening tov de West-Vlaamse instelling HO (HOWEST, KATHO, KHBO en KULAK), gebeurt na ontvangst van het financiële rapport en de rapporten van de uitwisselingsparticipanten. EVALUATIE (aankruisen als) Familienaam en voornaam Onderwijsinstelling Departement Naam van de opleiding Titel van de opdracht in de provincie Zhejiang Het verblijf Naam van uw projectverantwoordelijke voor de provincie West- Vlaanderen in de Volksrepubliek China adres van deze projectverantwoordelijke Naam en type van de ontvangende instelling in de provincie West-Vlaanderen Naam van de lokale begeleider adres van deze lokale begeleider Student Lector/docent Onderzoeker Duur Vertrekdatum Terugkeerdatum Resultaten van uw verblijf Welke concrete resultaten heeft u bereikt en hoe heeft u die bereikt? Waaruit bestond uw functie precies? Heeft u kunnen samenwerken met lokale personen? Verliep dit zoals u had verwacht? Bent u tevreden over de resultaten? Was de partner er tevreden over? Denkt u dat uw verblijf nuttig is geweest voor de personen en organisaties waarmee u in contact bent geweest? Is het nuttig geweest voor de provincie Zhejiang? Waarom wel/niet?

21 21 Ondersteuning voor uw opdracht Wie heeft u geholpen bij de voorbereiding van uw verblijf, de uitwerking en uitvoering van uw opdracht, zowel - in de Volksrepubliek China als - in Vlaanderen en hoe? Hoe heeft u zichzelf voorbereid? Wat liep goed, wat kon beter? Hoe evalueert u de volgende aspecten van uw verblijf Taal Vormde taal een moeilijkheid? Was u voldoende voorbereid? Wat zou u aanbevelen aan toekomstige deelnemers? Huisvesting Waar verbleef u? Wie hielp u huisvesting te vinden? Was het in orde? Een aanrader voor volgende studenten/lectoren/docenten/onderzoekers? Afspraken Heeft u vooraf voldoende afspraken gemaakt met de promotor van uw eigen onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang en die van West-Vlaanderen? Zijn de gemaakte afspraken nagekomen door die personen en uzelf? ECTS & Co Enkel voor studenten! Gebeurde er een transfer van punten voor uw studies/stage naar uw eigen instelling HO? Integratie Bent u gemakkelijk aanvaard geweest in de nieuwe omgeving? Was er een onthaalmoment? Kon u bij iemand terecht om dagdagelijkse problemen te helpen oplossen? Werkomgeving en -omstandigheden Waren de studie/werkomstandigheden zoals verwacht? Beter/slechter? Suggesties ter verbetering? Cultuurverschillen Wat heeft u het meest verrast? Hoe zou u zich hier beter hebben kunnen op voorbereiden? Gezondheid Werd u geconfronteerd met gezondheidsproblemen? Was u voldoende voorbereid? Kosten Kwamen de kosten enigszins overeen met wat u had verwacht? Bij uw terugkeer Wat plant u met uw ervaring te doen bij terugkeer in de Volksrepubliek China of wat heeft u al gedaan? Hoe zal u de ervaring delen met anderen? Heeft u een verslag overhandigd aan de lokale begeleider over uw studie, stage, les en/of onderzoek?

22 22 Varia Wat was/waren de meest positieve ervaring(en) van uw verblijf en waarom? Wat was/waren de minst positieve ervaring(en) van uw verblijf? Beschrijf ook hoe u hierop hebt gereageerd. Hoe evalueert u de relaties Volksrepubliek China-EU? En in het bijzonder de provincies Zhejiang-West-Vlaanderen? Heeft u kunnen bijdragen tot een positieve evolutie? Heeft u nog aanbevelingen om dit transnationale uitwisselingsproject van de provincie Zhejiang te verbeteren of tips voor toekomstige studenten die naar de provincie West- Vlaanderen gaan? Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit evaluatieformulier correct zijn. Datum : Handtekening aanvrager: Aanvraagformulieren in te dienen bij: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

23 ASSESSMENT DOCUMENT FOR STUDENTS, STAFF AND/OR RESEARCHERS AFFILIATED WITH AN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION IN THE PROVINCE OF ZHEJIANG (PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA) Provincial regulations on the subsidization of transnational exchange projects, specifically with regard to Higher education, between the province of West Flanders and the province of Zhejiang (People's Republic of China) It is essential that the reporting on students, staff and researcher mobility is carried out thoroughly in order to adjust the exchange project if necessary or to deepen it, and even to give more Chinese nationals affiliated with an institution of higher education in the province of Zhejiang the opportunity to participate in transnational exchanges, in particular with the province of West Flanders. The eventual financial settlement towards the institute of higher education in the province of West Flanders (HOWEST, KATHO, KHBO en KULAK) takes place upon receipt of the financial report and the reports of the exchange participants. 23 ASSESSMENT (tick) as Surname and first name Educational institution Department Name of the course Title of the assignment in the province of West Flanders The stay Name of the project officer for the province of West Flanders in the province of Zhejiang address of this project officer Name and type (education, company) of the host institution in the province of West Flanders Name of the project officer in the province of West-Flanders address of this local project officer Student Staff Researcher Duration Departure date Return date Results of your stay What concrete results have you achieved and how did you achieve them? What was your function exactly? Were you able to work with local students, staff and or researchers? Did things go as expected? Are you satisfied with the results? Was your host institution satisfied? Do you think your stay was useful for the persons and organisations with whom you had contact? Was it useful for the province of Zhejiang? Why/why not?

24 24 Support for your assignment Who helped you to prepare your stay and to develop and carry out your assignment, both - in the People s Republic of China and - in Flanders, and how? How did you prepare yourself? What went well, what could be improved? How do you rate the following aspects of your stay Language Was language a problem? Were you sufficiently well prepared? What would you recommend to future participants? Accommodation Where did you stay? Who helped you find accommodation? Was it okay? Would you recommend it to other students/staff /researchers? Arrangements Did you make adequate arrangements with the project officer of your own educational institution in the province of Zhejiang and the project officer in the province of West Flanders? Did they respect the arrangements agreed on and did you do so yourself? ECTS & Co Only for students! Was there a transfer of credits for your studies/work placement to your own university/university college? Integration Were you easily accepted in the new environment? Was there a welcome reception? Could you call on someone to help solving everyday problems? Working environment and conditions Were the study/working conditions up to your expectations? Better/worse? Suggestions for improvement? Cultural differences What surprised you most? How could you have prepared yourself better for this? Health Did you suffer any health problems? Were you sufficiently well prepared? Costs Were the costs about what you had expected? After your return How do you plan to use your experience when you return to People s Republic of China or what have you already done? How will you share your experiences with others? Did you hand in a report to the local project officer on your study, work placement, lessons and/or research? Miscellanea

25 25 What was/were your most positive experience(s) during your stay and why? What was/were your least positive experience(s) during your stay and why? Also describe how you reacted. How do you assess the People s Republic of China-EU relationships? And in particular the provinces Zhejiang-West Flanders? Were you able to contribute to a positive evolution? Do you have any recommendations on how to improve this transnational exchange project of the province of Zhejiang or tips for future students going to the province of West Flanders? The undersigned declares that all data in this evaluation form are correct. Date : Signature of the applicant: Application form to be sent to: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

Beleidsbrief Wonen 2007-2012

Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Inhoud 1. Situering 2. Provinciaal woonbeleid 2.1.Ondersteuning lokaal woonbeleid en dienstverlening 2.1.1. Intergemeentelijke huisvestingsdiensten/woonwinkels 2.1.2. Provinciaal

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

Handleiding voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten

Handleiding voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten Handleiding voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor promovendi die onderzoek willen doen en scholars die onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek

Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek Versie 2015 Datum 15 januari 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk Auteurs Directie Internationale

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014

Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014 Vernieuwd subsidiereglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap (goedgekeurd op de provincieraad 03/09/2014 De Provincieraad stelt het Reglement voor ondersteuning

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Goedgekeurd door de Provincie Raad op 18 december 2013 en aangepast op de Provincie Raad van 3 september 2014. Artikel

Nadere informatie

Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek. Reglement en handleiding 2015.1 juni 2015 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3

Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek. Reglement en handleiding 2015.1 juni 2015 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 Doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek Reglement en handleiding 2015.1 juni 2015 1 DOEL VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 2 KENMERKEN VAN DE DOCTORAATSBEURS... 3 2.1 DE OVEREENKOMST... 3 2.2 STARTDATUM

Nadere informatie

Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs Beroepsonderwijs en -opleidingen Jongeren. 2014 Ronde 1 30-04-2014 12:00:00. 24 maanden 36 maanden

Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs Beroepsonderwijs en -opleidingen Jongeren. 2014 Ronde 1 30-04-2014 12:00:00. 24 maanden 36 maanden Erasmus+ Samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijken Strategische partnerschappen Strategische partnerschappen voor meer dan één veld Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs

Nadere informatie

Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland

Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland Over de grens Informatie voor studenten over stages in het buitenland 2010 ROC van Amsterdam, International Office Marian Markenhof Fraijlemaborg 141 1102 CV Amsterdam tel: + 020-5791189 e-mail: m.markenhof@rocva.nl

Nadere informatie

Toelichting bij het reisverslag van de student

Toelichting bij het reisverslag van de student REISVERSLAG 2014 Toelichting bij het reisverslag van de student Hoe moet je dit verslag invullen? Het invullen van dit verslag zal maar een klein uurtje in beslag nemen. Je kan tijdens je verblijf al nota's

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 mei 2002 Rapportnummer: 2002/148

Rapport. Datum: 14 mei 2002 Rapportnummer: 2002/148 Rapport Datum: 14 mei 2002 Rapportnummer: 2002/148 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Nederlandse ambassade te New Delhi (India) van haar beoogde logee heeft geëist dat zij bij de indiening van

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen. WorkPlacement Minor IO-Mi-076-13. Handleiding

Industrieel Ontwerpen. WorkPlacement Minor IO-Mi-076-13. Handleiding Industrieel Ontwerpen WorkPlacement Minor IO-Mi-076-13 Handleiding Inhoudsopgave Introductie 1 Eindtermen 1 Onderwijsvorm 2 Tijdsbesteding en Credits 2 Aanvang 3 Aanmelden 3 Deliverables 4 Toetsing 4

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN Versie 2012 1 1. Financiële en administratieve afhandeling... 3 1.1 Declaratiedossiers... 4 1.1.1 Indienen declaratiedossiers... 4 1.1.2 Samenstelling

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder/zaakvoeder Dhr. /Mevr. [ADRES] [E-MAILADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS,

Nadere informatie

Reglement beurzen Emmanuel van der Schueren (EvdS)

Reglement beurzen Emmanuel van der Schueren (EvdS) Reglement beurzen Emmanuel van der Schueren (EvdS) 1. Algemeen reglement beurzen Emmanuel van der Schueren (EvdS) Art1. Kom Op tegen Kanker Stichting van Openbaar Nut streeft haar missie na door biomedisch

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014

Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014 Kwaliteitshandboek Versie 2.0 Oktober 2014 1 Inhoud Somatic Experiencing Nederland (SEN) - Website - Certificaat - Accreditaties - Beroepsvereniging - Beoordelingen studenten opleiding - Klachtenprocedure

Nadere informatie

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S )

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) ERASMUS 2012-2013 S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) Tussen: Gegevens thuisinstelling Naam thuisinstelling: Katholieke hogeschool Limburg EUC nummer thuisinstelling: 28081-IC-1-2007-1-BE-ERASMUS-EUCX-1

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN MCAFEE HARDWARE EN SOFTWARE: AANKOOP PRODUCTEN, CONTRACTEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING EN BIJHORENDE SERVICES OPEN OFFERTEAANVRAAG

BESTEK DIENSTEN MCAFEE HARDWARE EN SOFTWARE: AANKOOP PRODUCTEN, CONTRACTEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING EN BIJHORENDE SERVICES OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP MCAFEE HARDWARE EN SOFTWARE: AANKOOP PRODUCTEN, CONTRACTEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING EN BIJHORENDE SERVICES Dossier 2015-848 OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BIJZONDERE SPECIFICATIES

BIJZONDERE SPECIFICATIES VLAAMSE VERENIGING VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN TECHNISCHE BIJSTAND vzw BIJZONDERE SPECIFICATIES VVOB vzw - september 2012 Oproep 8. SUR Progress INTERNE KWALITEITSZORG voor de SURINAAMSE PEDAGOGISCHE

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen. Dienst Communicatie & PR. Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr.

Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen. Dienst Communicatie & PR. Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr. Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen Dienst Communicatie & PR Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr. iv/cpr/fltd/13 Redactie, publicatie, distributie en promotie via elektronische

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Roma

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Roma OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche Begeleiding Roma Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 4 1.2 Welke acties heeft

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie