1 De subsidie kan aangevraagd worden door instellingen HO met een maatschappelijke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 De subsidie kan aangevraagd worden door instellingen HO met een maatschappelijke"

Transcriptie

1 1 Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake Hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Hoofdstuk I Doelstelling Artikel 1 De provincie West-Vlaanderen wil, door middel van een subsidie, instellingen HO met een maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen (KATHO, KHBO, HOWEST) en de KULAK aanmoedigen om transnationale uitwisselingsprojecten met de onderwijsinstellingen van de provincie Zhejiang op te zetten. De provincie wil zo meer West-Vlamingen laten participeren in transnationale uitwisselingsprojecten en een meer structurele samenwerking met de provincie Zhejiang stimuleren, samenwerking die eveneens ondersteunend is voor economie en toerisme, zoals aangegeven in het Meerjarenplan (luik Samenwerken over de grenzen ). Hoofdstuk II Begripsomschrijving Artikel 2 De provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang, waar heel wat West-Vlaamse bedrijven gevestigd zijn, hebben wederzijdse akkoorden ondertekend voor onderwijs, economie en toerisme, en hebben wederzijds financiële ondersteuning beloofd. Hoofdstuk III Toepassingsgebied Artikel 3 De provincie West-Vlaanderen kan onder de voorwaarden vastgesteld in dit besluit en binnen de perken van het op de goedgekeurde provinciale begroting voorziene krediet, subsidies voor onderwijsdoeleinden verlenen aan studenten, lectoren, docenten en /of onderzoekers verbonden aan West-Vlaamse onderwijsinstellingen, die transnationale uitwisselingsprojecten opzetten met de provincie Zhejiang, en door de aard van de activiteiten en van de algemene organisatie blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak, ondersteunend aan de educatieve, economische en toeristische objectieven van de provincie West-Vlaanderen. Hoofdstuk IV Voorwaarden Artikel 4 1 De subsidie kan aangevraagd worden door instellingen HO met een maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen (KATHO, KHBO, HOWEST) en de KULAK. 2 Inzake inhoudelijke uitwerking moeten: - de onderwijsuitwisselingsprojecten worden opgezet in samenwerking met een of meerdere onderwijsinstellingen uit de provincie Zhejiang; - de projecten getuigen van een kwaliteitsvolle aanpak;

2 - de uitwisselingsprojecten moeten een aanzet kunnen geven tot structurele samenwerking; - de activiteiten een duidelijke meerwaarde voor de betrokkenen hebben die ofwel als student een erkende studieperiode in een onderwijsinstelling van de provincie Zhejiang wil volgen ofwel een erkende stage-ervaring in een Chinees/West-Vlaams bedrijf in de provincie Zhejiang wil lopen, en dit volgens het ECTS systeem in voege in de EU. Desgevallend kunnen stageperiodes plaatsvinden in Chinees/West-Vlaamse bedrijven buiten de provincie Zhejiang; als lector/docent, een lesopdracht wil vervullen in een onderwijsinstelling van de provincie Zhejiang; als onderzoeker, een onderzoeksproject wil uitwerken met collega s van onderwijsinstellingen van de provincie Zheijang. 3 Het uitwisselingsproject moet een minimumduur hebben van: 6 weken voor de student 2 weken voor de lector/docent 1 maand voor de onderzoeker 4 De betrokken onderwijsinstelling moet bovendien kunnen aantonen dat zij, op basis van wederkerigheid en in samenspraak met de betrokken instelling HO uit de provincie Zhejiang, studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers van de provincie Zheijiang wil ontvangen en ze ook de nodige begeleiding en opvolging zal geven (onthaal, integratiemomenten, lessenpakketten, stagemogelijkheden, onderwijsmogelijkheden, onderzoeksprojecten). Hoofdstuk V Aanvraagprocedure Artikel 5 Indiening 1 De ondertekende aanvraag moet aan de hand van het volledig digitaal (niet handgeschreven) ingevulde aanvraagformulier ingediend worden bij de Dienst Externe Relaties van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, uiterlijk op 10 oktober, 10 juni, en in elk geval ten minste twee maanden voor de aanvang van het project. De aanvraag bestaat uit de subsidieaanvraag van de instelling HO, samen met de aanvraag van de student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan de instelling HO in de provincie West-Vlaanderen die naar de provincie Zhejiang of de Volksrepubliek China gaat, alsmede desgevallend de aanvraag voor de student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan de instelling HO van de provincie Zhejiang en die naar de HO instelling in de provincie West-Vlaanderen komt. Per instelling HO wordt er dus telkens één volledig aanvraagdossier ingediend. Te laat ingediende of niet correct ingevulde aanvraagformulieren worden niet aanvaard. De annexen moeten gelijktijdig bijgevoegd worden, nl. de MOU s (Memorandum of Understanding) tussen de West- Vlaamse instellingen HO en die van de provincie Zhejiang alsook de individuele aanvraagdossiers van respectievelijk studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers. Voor de Chinese deelnemers moet een kopie van het APS - certificaat toegevoegd worden, alsmede een aanvraagformulier te vergelijken met dat van de aanvragers uit de provincie West-Vlaanderen. Een kopie van het visum dient bij de eindafrekening gevoegd te worden (zie internationaal paspoort). Artikel 6 Beoordeling 1 Elk semester worden de projecten voorgelegd aan een selectiecommissie bestaande uit de gedeputeerde bevoegd voor onderwijs en twee externe raadgevers. Deze selectiecommissie beoordeelt de projectdossiers, en stelt, via ranking, de meest waardevolle initiatieven een financiering voor. Dit is noodzakelijk in het geval de gezamenlijke aanvraagdossiers van studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers 2

3 het vastgestelde aantal toe te kennen beurzen zou overtreffen. Het advies van de selectiecommissie wordt voorgelegd aan de deputatie, die - in functie van het beschikbare krediet - de definitieve beslissing neemt. 2 Max. 2 maanden na de uiterlijke indieningtermijn wordt de beslissing met motivatie meegedeeld aan de projectaanvrager. Hoofdstuk VI Subsidiëring 3 Artikel 7 Subsidie voor de uitgaande studenten, lectoren, docenten en/ of onderzoekers 1 De subsidie heeft alleen betrekking op de reiskosten, het visum voor de Volksrepubliek China en een annulerings- en bijstandsverzekering voor de totale duur van het verblijf in de provincie Zhejiang of in de Volksrepubliek China. 2 De subsidie voor dit luik bedraagt in totaal op jaarbasis en omvat maximaal per persoon - student, lector, docent en/of onderzoeker. Er wordt voorzien dat jaarlijks maximaal 10 personen verbonden aan een instelling HO in de provincie West- Vlaanderen naar de provincie Zheijiang of, in het geval van een stageperiode, naar de Volksrepubliek China zullen gaan. Artikel 8 Subsidie voor de ontvangende instelling HO in West-Vlaanderen 1 Voor de begeleiding van de Chinese studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers kan de betrokken West-Vlaamse onderwijsinstelling per persoon 200 aanvragen, op basis van een aanvullend dossier, bestaande uit een inhoudelijke evaluatie opgesteld en ondertekend door de Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker met een kopie van het visum en het APS - certificaat en meeondertekend door de Internationale coördinator van de ontvangende West-Vlaamse instelling HO. Er wordt voorzien dat jaarlijks maximaal 10 Chinezen naar de provincie West-Vlaanderen komen. Op jaarbasis wordt hiervoor in totaal op de begroting voorzien. Hoofdstuk VII Uitbetaling Artikel 9 Uitbetaling voor de uitgaande studenten, lectoren, docenten en/ of onderzoekers 1 Bij goedkeuring van het aanvraagdossier voor de geplande uitwisselingen wordt een voorschot van 75 % uitbetaald. Het resterende saldo van 25% wordt uitbetaald na ontvangst van de afrekening samen met de volgende rechtvaardigingsstukken: - een inhoudelijke evaluatie; - een gedetailleerde afrekening van het project met betaalbewijzen (zie afrekeningformulier) en overzicht van eventuele inkomsten; - exemplaren van eventuele publicaties, promotiemateriaal en persdossier; - verslagformulier provinciale herkenbaarheid. 2 Het provinciebestuur kan steeds besluiten om bepaalde, irrelevante kosten niet te aanvaarden. 3 De afrekening en het evaluatieverslag moeten uiterlijk 2 maanden na afloop van het project ingediend worden. 4 Het provinciebestuur West-Vlaanderen kan steeds de verantwoordingsstukken ter plaatse controleren.

4 4 Artikel 10 Uitbetaling voor de ontvangende instelling HO in de provincie West-Vlaanderen 1 De subsidie wordt uitbetaald aan de ontvangende instelling HO in de provincie West- Vlaanderen na afloop van de uitwisseling en op basis van een inhoudelijke evaluatie opgesteld en ondertekend door de Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker en meeondertekend door de Internationale coördinator van de ontvangende West-Vlaamse instelling HO, met een kopie van het visum en het APS - certificaat. 2 Het provinciebestuur West-Vlaanderen kan steeds besluiten om bepaalde, irrelevante kosten niet te aanvaarden. 3 De afrekening en het evaluatieverslag moeten uiterlijk 2 maanden na afloop van het project ingediend worden. 4 Het provinciebestuur West-Vlaanderen kan steeds de verantwoordingsstukken ter plaatse controleren. Hoofdstuk VIII Slotbepalingen Artikel 11 Elke organisatie die voor hetzelfde project reeds een subsidie ontvangen heeft in het kader van een ander West-Vlaams provinciaal reglement, kan niet meer in aanmerking komen voor dit subsidiereglement. Artikel 12 Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel, de toelage ten onrechte verkregen werd als gevolg van onjuiste informatie, niet voldaan werd aan de in dit reglement gestelde voorwaarden, de kosten niet verantwoord kunnen worden binnen de vier maanden na de vooraf bepaalde einddatum van het project, dan kan het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden en kan de deputatie beslissen dat de organisatie uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie voor een bepaalde periode. Indien blijkt dat de subsidie frauduleus aangewend werd, kan de deputatie beslissen dat de organisatie voorgoed uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie en kan het subsidiebedrag volledig teruggevorderd worden. Artikel 13 Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de geldende provinciale voorwaarden in dat verband. Artikel 14 De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement. Artikel 15 1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011 en is van toepassing op de aanvragen ingediend na die datum. 3 Onverminderd de toepassing ervan op de aanvragen ingediend voor 1 januari 2013, wordt dit reglement opgeheven op 31 december AANVRAAGFORMULIER

5 5 Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake Hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Tegen 10 oktober, 10 juni en ten laatste twee maanden voor de aanvang van het project in te dienen bij de Dienst Externe Relaties van de provincie. De aanvraag dient digitaal (niet handgeschreven) ingevuld te worden. Onvolledig ingevulde of niet ondertekende formulieren worden niet in aanmerking genomen. Het subsidieaanvraagdossier bestaat uit drie delen, met name: 1. Een algemeen aanvraagformulier in te vullen door de instelling HO in de provincie West-Vlaanderen. 2. Een individueel aanvraagformulier in te vullen door de student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan een instelling HO in de provincie West- Vlaanderen en die een studie, stage, onderwijs of onderzoeksopdracht zal vervullen in de provincie Zhejiang of de Volksrepbuliek China. 3. Een individueel aanvraagformulier m.b.t. het ontvangen van studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers uit de provincie Zhejiang in een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen, in te vullen door de ontvangende instelling HO in de provincie West-Vlaanderen en aangevuld door de uitnodigingen voor visumaanvragen en de APS - certificaten voor de Chinese studenten.

6 6 Subsidieaanvraag Aanvraagformulier van de instelling HO in de provincie West-Vlaanderen In te vullen door de aanvragende West-Vlaamse instelling HO. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGENDE ONDERWIJSINSTELLING Naam van de aanvragende instelling HO Adres Telefoon Naam van de projectverantwoordelijke voor de transnationale uitwisselingsprojecten met de provincie Zhejiang/ Volksrepubliek China van deze projectverantwoordelijke Naam van de onderwijsinstellingen in de provincie Zhejiang waarmee een Memorandum of Understanding werd afgesloten Naam van de Chinees/(West-)Vlaams bedrijven in de provincie Zhejiang of Volksrepubliek China waarmee een stageovereenkomst werd afgesloten Bankrekening waarop de subsidie mag gestort worden Titularis van deze bankrekening IBAN code van deze bankrekening SWIFT code van deze bankrekening 2. DATA, PLAATSEN & AANTAL UITWISSELINGEN Naar de provincie Zhejiang Studenten Lectoren/docenten Onderzoekers Totaal Data Aantal Van de provincie Zhejiang Studenten Lectoren/docenten Onderzoekers Totaal Data Aantal 3. ANNEXEN Gelieve de volgende documenten bij de subsidieaanvraag te voegen: Memorandum of Understanding tussen instelling HO in de provincies West- Vlaanderen en Zhejiang In geval van stage, stageovereenkomst tussen een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen, student, lector, docent en/of onderzoeker en Chinees/(West-) Vlaams bedrijf in de provincie Zhejiang of de Volksrepubliek China Individuele dossiers van de betrokken West-Vlaamse studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers Individuele dossiers voor de Chinese deelnemers met de uitnodigingen voor visum-aanvragen en de APS - certificaten voor de Chinese studenten

7 7 Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct zijn en zal eventuele wijzigingen onmiddellijk meedelen. Datum : Handtekening verantwoordelijke instelling HO: Aanvraagformulieren in te dienen bij: provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

8 8 Subsidieaanvraag Individueel aanvraagformulier voor de student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen In te vullen door de uitgaande student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Familienaam en voornaam Nationaliteit Geslacht (man/vrouw) Adres adres Mobiel telefoonnummer Onderwijsinstelling Departement Naam van de opleiding en huidig studieprogramma (semester of jaar) Studies/Academische achtergrond Talenkennis Vermeld de taal en het niveau van kennis (basis/gemiddeld/uitstekend). Vermeld desgevallend of u kennis heeft van het Chinees. Relevante ervaring Vermeld ervaring die relevant is voor de opdracht en geef aan of u al in de Volksrepubliek China of in een ander Aziatisch land bent geweest, en zo ja, binnen welk kader. 2. GEGEVENS VAN DE PARTNER 2.1. Onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang Naam van de onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang Adres Website 2.2. (West-) Vlaams bedrijf, bij voorkeur in de provincie Zhejiang Naam van het partnerbedrijf, bij voorkeur in de provincie Zhejiang Adres Website 3. CONTACTGEGEVENS VAN DE OMKADERING Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in de provincie West-Vlaanderen Contactgegevens van deze

9 9 projectverantwoordelijke/begeleider (mobiel nummer en ) Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in de onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang Contactgegevens van deze projectverantwoordelijke/begeleider (mobiel nummer en ) Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in het Chinees/(West-) Vlaams bedrijf bij voorkeur in de provincie Zhejiang Contactgegevens van de projectverantwoordelijke/begeleider in het Chinees/(West-) Vlaams bedrijf bij voorkeur in de provincie Zhejiang 4. DE UITWISSELING 4.1. Welk soort uitwisseling wordt hier bedoeld? De aanvraag betreft (aanduiden met een kruisje) een studieperiode als student een stage-ervaring als student een lesopdracht als lector/docent een onderzoeksproject als onderzoeker 4.2. Voorziene duur van het verblijf Voorziene duur van het verblijf Voorziene duur Vertrekdatum Terugkeerdatum 5. CREDITS (enkel van toepassing voor studenten) Hoeveel ECTS credits zullen getransfereerd worden van de gastinstelling naar uw gastinstelling? 6. DE OPDRACHT (studieperiode, stage-ervaring, lesopdracht, onderzoek) Opleidingsonderdeel waarbinnen de opdracht kadert Beschrijving van de opdracht Doelstelling van de opdracht (Maak hierbij het onderscheid tussen wat het doel is voor uw studies, stage, lesopdracht of onderzoek alsook wat het doel is voor uw onderwijsinstelling) Transnationale meerwaarde (Maak hierbij het onderscheid welke de meerwaarde is voor u, uw onderwijsinstelling en de provincies West-Vlaanderen en Zhejiang)

10 10 Persoonlijke motivatie Welke concrete resultaten worden op het einde van uw verblijf verwacht? (Maak een onderscheid tussen de resultaten voor uw studies, stage, lesopdracht of onderzoek alsook voor uw onderwijsinstelling) Hoe gaat u deze resultaten bereiken? Hoe ziet uw verblijf eruit? Geef een tijdsplanning voor de ganse periode waaruit blijkt dat de opdracht haalbaar is. Welke taken worden tijdens welke periode van uw verblijf uitgevoerd? Bouwt uw opdracht verder op het werk van andere studenten, lectoren, docenten of onderzoekers? Leg uit. Beschrijf de organisatie (universiteit, hogeschool, bedrijf, ziekenhuis, dienstencentrum ) waar u de opdracht zal uitvoeren. Welke afspraken heeft u gemaakt of plant u te maken met de lokale begeleider over uw verblijf? (bv. over huisvesting, transport, begeleiding ter plaatse en de mogelijke kosten die daarbij komen kijken) Wat verwacht de lokale begeleider van u op het vlak van voorbereiding voor uw opdracht? Hoe zal de projectverantwoordelijke van uw onderwijsinstelling uw opdracht ondersteunen? Hoe heeft u zich reeds voorbereid op een verblijf in de Volksrepubliek China en hoe zal u zich verder voorbereiden? In welke taal zal u de opdracht uitvoeren? Spreken de mensen met wie u in contact zal komen deze taal? Heeft u kennis van specifieke vakterminologie in die taal? Gelieve de hieronder vermelde websites te consulteren en 5 punten in verband met Zhejiang die van belang zijn voor uw opdracht, op te geven. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html Indien van toepassing, geef de namen van andere West-Vlaamse studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers waarvan u weet dat die gelijktijdig in

11 11 de provincie Zhejiang aanwezig zullen zijn, eventueel komende uit andere studiedomeinen of instellingen. 7.VISIBILITEIT PROVINCIE (zie folder reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid) Als u een provinciale subsidie wordt toegekend, hoe gaat u dan de herkenbaarheid van de provincie West-Vlaanderen in uw opdracht toepassen? 8. BEGROTING Voorziene kost Geef een schatting van de volgende kosten Ticket Visum Annulerings- en bijstandsverzekering 9. SLOTBEPALINGEN Ik aanvaard dat de instelling voor hoger onderwijs waar ik een reisbeurs aanvraag, mijn naam en doorgeeft aan huidige of toekomstige reisbeursstudenten die geïnteresseerd zijn in dezelfde eindbestemming, om praktische informatie te verschaffen. Ik bevestig dat ik een reisverzekering zal afsluiten die geldig is in de Volksrepubliek China en voor de duur van mijn verblijf. Ik bevestig dat ik het advies zal opvolgen over reisgeneeskunde en vaccinaties voor mijn bestemming van het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen (www.itg.be). Ik bevestig dat ik het reisadvies zal opvolgen voor mijn bestemming van het ministerie voor Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (www.diplomatie.be). Ik aanvaard dat noch de instelling voor hoger onderwijs waar ik een reisbeurs aanvraag, noch de provincie West-Vlaanderen, verantwoordelijk zijn voor eender welke situatie die mezelf of derde partijen schade berokkent, of voor eender welke schade tijdens mijn verblijf in de Volksrepubliek China. Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct zijn en zal eventuele wijzigingen onmiddellijk meedelen. Datum : Handtekening aanvrager: Aanvraagformulieren in te dienen bij: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

12 12 Subsidieaanvraag Individueel aanvraagformulier m.b.t. het ontvangen van studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers uit de provincie Zhejiang in een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen In te vullen door de ontvangende instelling HO in de provincie West-Vlaanderen. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGENDE ONDERWIJSINSTELLING Naam van de aanvragende instelling HO Adres Telefoon Bankrekening waarop de subsidie mag gestort worden Titularis van deze bankrekening Iban code van deze bankrekening Swift code van deze bankrekening 2. GEGEVENS VAN DE STUDENT, LECTOR, DOCENT EN/OF ONDERZOEKER Familienaam en voornaam Nationaliteit Geslacht (man/vrouw) Adres adres Mobiel telefoonnummer Onderwijsinstelling Adres onderwijsinstelling Website Departement Naam van de opleiding en huidig studieprogramma (semester of jaar) Studies/Academische achtergrond Talenkennis Vermeld het niveau van kennis van het Engels (basis/gemiddeld/uitstekend). Vermeld desgevallend of de persoon kennis heeft van het Nederlands. Relevante ervaring Vermeld ervaring die relevant is voor de opdracht en geef aan of de persoon al in Vlaanderen of in een ander Europees land is geweest, en zo ja, binnen welk kader. 3. CONTACTGEGEVENS VAN DE OMKADERING Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in de provincie West-Vlaanderen Contactgegevens van deze projectverantwoordelijke/begeleider

13 13 (mobiel nummer en ) Naam van de projectverantwoordelijke/begeleider in de onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang Contactgegevens van deze projectverantwoordelijke/begeleider (mobiel nummer en ) 4. DE UITWISSELING 4.1. Welk soort uitwisseling wordt hier bedoeld? De aanvraag betreft (aanduiden met een kruisje) een studieperiode als student een stage-ervaring als student een lesopdracht als lector/docent een onderzoeksproject als onderzoeker 4.2. Voorziene duur van het verblijf Voorziene duur van het verblijf Voorziene duur Vertrekdatum Terugkeerdatum 5. DE CREDITS ENKEL VAN TOEPASSING VOOR STUDENTEN Aantal credits die moeten getransfereerd worden naar de thuisinstelling bij het eind van het verblijf in de provincie West-Vlaanderen 6. DE OPDRACHT (studieperiode, stage-ervaring, lesopdracht, onderzoek) Opleidingsonderdeel waarbinnen de opdracht kadert Beschrijving van de opdracht Doelstelling van de opdracht Transnationale meerwaarde 7. BEGELEIDING DOOR WEST-VLAAMSE INSTELLING HO Hoe voorziet uw onderwijsinstelling in de voorbereiding en de begeleiding van de Chinese deelnemers aan een uitwisselingsproject naar de provincie West- Vlaanderen? 8. VISIBILITEIT PROVINCIE (zie folder reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid) Als u een provinciale subsidie wordt toegekend, hoe gaat u dan de

14 14 herkenbaarheid van de provincie West-Vlaanderen toepassen? 9. BEGROTING Voor de begeleiding van de Chinese studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers kan de betrokken West-Vlaamse onderwijsinstelling per persoon 200 aanvragen, op basis van een aanvullend dossier, bestaande uit een inhoudelijke evaluatie opgesteld en ondertekend door de Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker en medeondertekend door de Internationale coördinator van de ontvangende West-Vlaamse instelling HO, met een kopie van het visum en het APS - certificaat. Er wordt voorzien dat jaarlijks maximaal 10 Chinezen naar de provincie West-Vlaanderen komen. Op jaarbasis wordt hiervoor in totaal op de begroting voorzien. 10. SLOTBEPALINGEN Ik bevestig dat ik de projectverantwoordelijke uit de provincie Zhejiang (voor studies, stage-ervaring, lesopdracht of onderzoeksproject) gewezen heb op het feit dat mijn instelling HO noch de provincie West-Vlaanderen aansprakelijk kunnen gesteld worden voor persoonlijke schade aan of schade aan derden aangebracht door de Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker voor de periode van vertrek uit de Volksrepubliek China tot terugkeer in de Volksrepubliek China. Daarom zal de betrokken Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker een globale reisverzekering afsluiten die geldig is in Europa voor de duur van zijn verblijf. Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct zijn en zal eventuele wijzigingen onmiddellijk meedelen. Datum : Handtekening verantwoordelijke instelling HO: Aanvraagformulieren in te dienen bij: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

15 15 AFREKENINGSFORMULIER Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake Hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Dit luik dient ingevuld te worden door de HO instelling in de provincie West-Vlaanderen. Voor het opmaken van het afrekeningsdossier gebruikt u het hieronder weergegeven schema. U verzamelt alle bewijzen en groepeert ze volgens kostensoort. Tickets kleeft u op A4-bladen. U geeft alle documenten een volgnummer. Vervolgens vult u het onderstaande overzicht in. 1. De deelnemers van een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen 1.1. De deelnemers Naam van de deelnemer Soort uitwisseling: studie, stage, les, onderzoek 1.2. De kosten (zie reglement artikel 7) Omschrijving Bedrag in EUR Volgnummer Reiskosten: Brussel Nat. Luchthaven > Hangzhou luchthaven (economy class) >taxi/trein naar instelling HO /stagebedrijf in Zhejiang of andere bestemming in de Volksrepubliek China en terug Visum Annulerings- en bijstandverzekering TOTAAL Max. toelage Bewijsstukken: Facturen aankoop vliegtuigticket, visum en annulerings en bijstandsverzekering Bewijs rit Taxi Hangzhou airport tot onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang (indien van toepassing) Bewijs trein Hangzhou tot onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang (indien van toepassing) Stubs boarding passes

16 16 2. De deelnemers vanuit de provincie Zhejiang 2.1. De deelnemers Naam van de deelnemer Soort uitwisseling: studie, stage, les, onderzoek 2.2. De kosten (zie reglement artikel 8) Omschrijving Aantal deelnemers Visum APS - certificaat X 200 EUR p.p. Bedrag in EUR Volgnummer Bewijsstukken: Kopie van het visum Kopie van het APS certificaat Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit afrekeningsformulier correct zijn. Datum : Handtekening aanvrager: Aanvraagformulieren in te dienen bij: provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

17 17 EVALUATIEDOCUMENT VOOR STUDENTEN, LECTOREN/DOCENTEN EN/OF ONDERZOEKERS VERBONDEN AAN EEN INSTELLING HO GEVESTIGD IN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake Hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Het is essentieel dat de rapportering omtrent de mobiliteit van studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers grondig uitgevoerd wordt, ten einde het uitwisselingsproject desgevallend bij te stellen of uit te diepen, en zelfs, om meer West- Vlamingen de gelegenheid te geven deel te nemen aan transnationale uitwisselingen, in het bijzonder met de Volksrepubliek China. De uiteindelijke financiële vereffening gebeurt na ontvangst van het financiële rapport en de rapporten van de uitwisselingsparticipanten. EVALUATIE (aankruisen als) Familienaam en voornaam Onderwijsinstelling Departement Naam van de opleiding Titel van de opdracht in de provincie Zhejiang Het verblijf Naam van uw projectverantwoordelijke voor de Volksrepubliek China in de provincie West- Vlaanderen adres van deze projectverantwoordelijke Naam en type van de ontvangende instelling in de provincie Zhejiang Naam van de lokale begeleider adres van deze lokale begeleider Resultaten van uw verblijf Student Lector/docent Onderzoeker Duur Vertrekdatum Terugkeerdatum Welke concrete resultaten heeft u bereikt? Vergelijk deze met de verwachte resultaten zoals vermeld bij uw aanvraag. Maak een onderscheid tussen de resultaten voor uw eigen studies, stage, lesopdracht en/of onderzoek en voor de Chinese instelling waar u de opdracht heeft uitgevoerd. Hoe bent u tewerk gegaan om die resultaten te verkrijgen? Waaruit bestond uw functie precies? Heeft u kunnen samenwerken met lokale personen? Verliep dit zoals u had verwacht? Bent u tevreden over de resultaten? Was de partner er tevreden over? Denkt u dat

18 18 uw verblijf nuttig is geweest voor de personen en organisaties waarmee u in contact bent geweest? Is het nuttig geweest voor de provincie West-Vlaanderen? Waarom wel/niet? Ondersteuning voor uw opdracht Wie heeft u geholpen bij de voorbereiding van uw verblijf, de uitwerking en uitvoering van uw opdracht, zowel - in Vlaanderen als - in de Volksrepubliek China en hoe? Hoe heeft u zichzelf voorbereid? Wat liep goed, wat kon beter? Hoe evalueert u de volgende aspecten van uw verblijf Taal Vormde taal een moeilijkheid? Was u voldoende voorbereid? Wat zou u aanbevelen aan toekomstige deelnemers? Huisvesting Waar verbleef u? Wie hielp u huisvesting te vinden? Was het in orde? Een aanrader voor volgende studenten/lectoren/docenten/onderzoekers? Afspraken Heeft u vooraf voldoende afspraken gemaakt met uw Vlaamse en lokale promotor? Zijn de gemaakte afspraken nagekomen door die personen en uzelf? ECTS & Co Enkel voor studenten! Gebeurde er een transfer van punten voor uw studies/stage naar uw eigen instelling HO? Integratie Bent u gemakkelijk aanvaard geweest in de nieuwe omgeving? Was er een onthaalmoment? Kon u bij iemand terecht om dagdagelijkse problemen te helpen oplossen? Werkomgeving en -omstandigheden Waren de studie/werkomstandigheden zoals verwacht? Beter/slechter? Suggesties ter verbetering? Cultuurverschillen Wat heeft u het meest verrast? Hoe zou u zich hier beter hebben kunnen op voorbereiden? Gezondheid Werd u geconfronteerd met gezondheidsproblemen? Was u voldoende voorbereid? Communicatie Was internet gemakkelijk toegankelijk? Kosten Kwamen de kosten enigszins overeen met wat u had verwacht? Bij uw terugkeer

19 Wat plant u met uw ervaring te doen bij terugkeer in België of wat heeft u al gedaan? Hoe zal u de ervaring delen met anderen? 19 Heeft u een verslag overhandigd aan de lokale begeleider over uw studie, stage, les en/of onderzoek? Varia Wat was/waren de meest positieve ervaring(en) van uw verblijf en waarom? Wat was/waren de minst positieve ervaring(en) van uw verblijf? Beschrijf ook hoe u hierop hebt gereageerd. Hoe evalueert u de relaties Volksrepubliek China-EU? En in het bijzonder de provincie Zhejiang-West-Vlaanderen? Heeft u kunnen bijdragen tot een positieve evolutie? Heeft u nog aanbevelingen om dit transnationale uitwisselingsproject van de provincie West-Vlaanderen te verbeteren of tips voor toekomstige studenten die naar de provincie Zhejiang gaan? Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit evaluatieformulier correct zijn. Datum : Handtekening aanvrager: Aanvraagformulieren in te dienen bij: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

20 20 EVALUATIEDOCUMENT VOOR STUDENTEN, LECTOREN/DOCENTEN EN/OF ONDERZOEKERS VERBONDEN AAN EEN INSTELLING HO GEVESTIGD IN DE PROVINCIE ZHEJIANG (VOLKSREPUBLIEK CHINA) Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake ONDERWIJS, tussen de provincie West- Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) Het is essentieel dat de rapportering omtrent de mobiliteit van studenten, lectoren,docenten en/of onderzoekers grondig uitgevoerd wordt, ten einde het uitwisselingsproject desgevallend bij te stellen of wel uit te diepen, en zelfs, om meer Chinezen verbonden aan een instelling HO uit de provincie Zhejiang de gelegenheid te geven deel te nemen aan transnationale uitwisselingen, in het bijzonder met West- Vlaanderen. De uiteindelijke financiële vereffening tov de West-Vlaamse instelling HO (HOWEST, KATHO, KHBO en KULAK), gebeurt na ontvangst van het financiële rapport en de rapporten van de uitwisselingsparticipanten. EVALUATIE (aankruisen als) Familienaam en voornaam Onderwijsinstelling Departement Naam van de opleiding Titel van de opdracht in de provincie Zhejiang Het verblijf Naam van uw projectverantwoordelijke voor de provincie West- Vlaanderen in de Volksrepubliek China adres van deze projectverantwoordelijke Naam en type van de ontvangende instelling in de provincie West-Vlaanderen Naam van de lokale begeleider adres van deze lokale begeleider Student Lector/docent Onderzoeker Duur Vertrekdatum Terugkeerdatum Resultaten van uw verblijf Welke concrete resultaten heeft u bereikt en hoe heeft u die bereikt? Waaruit bestond uw functie precies? Heeft u kunnen samenwerken met lokale personen? Verliep dit zoals u had verwacht? Bent u tevreden over de resultaten? Was de partner er tevreden over? Denkt u dat uw verblijf nuttig is geweest voor de personen en organisaties waarmee u in contact bent geweest? Is het nuttig geweest voor de provincie Zhejiang? Waarom wel/niet?

21 21 Ondersteuning voor uw opdracht Wie heeft u geholpen bij de voorbereiding van uw verblijf, de uitwerking en uitvoering van uw opdracht, zowel - in de Volksrepubliek China als - in Vlaanderen en hoe? Hoe heeft u zichzelf voorbereid? Wat liep goed, wat kon beter? Hoe evalueert u de volgende aspecten van uw verblijf Taal Vormde taal een moeilijkheid? Was u voldoende voorbereid? Wat zou u aanbevelen aan toekomstige deelnemers? Huisvesting Waar verbleef u? Wie hielp u huisvesting te vinden? Was het in orde? Een aanrader voor volgende studenten/lectoren/docenten/onderzoekers? Afspraken Heeft u vooraf voldoende afspraken gemaakt met de promotor van uw eigen onderwijsinstelling in de provincie Zhejiang en die van West-Vlaanderen? Zijn de gemaakte afspraken nagekomen door die personen en uzelf? ECTS & Co Enkel voor studenten! Gebeurde er een transfer van punten voor uw studies/stage naar uw eigen instelling HO? Integratie Bent u gemakkelijk aanvaard geweest in de nieuwe omgeving? Was er een onthaalmoment? Kon u bij iemand terecht om dagdagelijkse problemen te helpen oplossen? Werkomgeving en -omstandigheden Waren de studie/werkomstandigheden zoals verwacht? Beter/slechter? Suggesties ter verbetering? Cultuurverschillen Wat heeft u het meest verrast? Hoe zou u zich hier beter hebben kunnen op voorbereiden? Gezondheid Werd u geconfronteerd met gezondheidsproblemen? Was u voldoende voorbereid? Kosten Kwamen de kosten enigszins overeen met wat u had verwacht? Bij uw terugkeer Wat plant u met uw ervaring te doen bij terugkeer in de Volksrepubliek China of wat heeft u al gedaan? Hoe zal u de ervaring delen met anderen? Heeft u een verslag overhandigd aan de lokale begeleider over uw studie, stage, les en/of onderzoek?

22 22 Varia Wat was/waren de meest positieve ervaring(en) van uw verblijf en waarom? Wat was/waren de minst positieve ervaring(en) van uw verblijf? Beschrijf ook hoe u hierop hebt gereageerd. Hoe evalueert u de relaties Volksrepubliek China-EU? En in het bijzonder de provincies Zhejiang-West-Vlaanderen? Heeft u kunnen bijdragen tot een positieve evolutie? Heeft u nog aanbevelingen om dit transnationale uitwisselingsproject van de provincie Zhejiang te verbeteren of tips voor toekomstige studenten die naar de provincie West- Vlaanderen gaan? Ondergetekende verklaart dat alle gegevens in dit evaluatieformulier correct zijn. Datum : Handtekening aanvrager: Aanvraagformulieren in te dienen bij: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

23 ASSESSMENT DOCUMENT FOR STUDENTS, STAFF AND/OR RESEARCHERS AFFILIATED WITH AN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION IN THE PROVINCE OF ZHEJIANG (PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA) Provincial regulations on the subsidization of transnational exchange projects, specifically with regard to Higher education, between the province of West Flanders and the province of Zhejiang (People's Republic of China) It is essential that the reporting on students, staff and researcher mobility is carried out thoroughly in order to adjust the exchange project if necessary or to deepen it, and even to give more Chinese nationals affiliated with an institution of higher education in the province of Zhejiang the opportunity to participate in transnational exchanges, in particular with the province of West Flanders. The eventual financial settlement towards the institute of higher education in the province of West Flanders (HOWEST, KATHO, KHBO en KULAK) takes place upon receipt of the financial report and the reports of the exchange participants. 23 ASSESSMENT (tick) as Surname and first name Educational institution Department Name of the course Title of the assignment in the province of West Flanders The stay Name of the project officer for the province of West Flanders in the province of Zhejiang address of this project officer Name and type (education, company) of the host institution in the province of West Flanders Name of the project officer in the province of West-Flanders address of this local project officer Student Staff Researcher Duration Departure date Return date Results of your stay What concrete results have you achieved and how did you achieve them? What was your function exactly? Were you able to work with local students, staff and or researchers? Did things go as expected? Are you satisfied with the results? Was your host institution satisfied? Do you think your stay was useful for the persons and organisations with whom you had contact? Was it useful for the province of Zhejiang? Why/why not?

24 24 Support for your assignment Who helped you to prepare your stay and to develop and carry out your assignment, both - in the People s Republic of China and - in Flanders, and how? How did you prepare yourself? What went well, what could be improved? How do you rate the following aspects of your stay Language Was language a problem? Were you sufficiently well prepared? What would you recommend to future participants? Accommodation Where did you stay? Who helped you find accommodation? Was it okay? Would you recommend it to other students/staff /researchers? Arrangements Did you make adequate arrangements with the project officer of your own educational institution in the province of Zhejiang and the project officer in the province of West Flanders? Did they respect the arrangements agreed on and did you do so yourself? ECTS & Co Only for students! Was there a transfer of credits for your studies/work placement to your own university/university college? Integration Were you easily accepted in the new environment? Was there a welcome reception? Could you call on someone to help solving everyday problems? Working environment and conditions Were the study/working conditions up to your expectations? Better/worse? Suggestions for improvement? Cultural differences What surprised you most? How could you have prepared yourself better for this? Health Did you suffer any health problems? Were you sufficiently well prepared? Costs Were the costs about what you had expected? After your return How do you plan to use your experience when you return to People s Republic of China or what have you already done? How will you share your experiences with others? Did you hand in a report to the local project officer on your study, work placement, lessons and/or research? Miscellanea

25 25 What was/were your most positive experience(s) during your stay and why? What was/were your least positive experience(s) during your stay and why? Also describe how you reacted. How do you assess the People s Republic of China-EU relationships? And in particular the provinces Zhejiang-West Flanders? Were you able to contribute to a positive evolution? Do you have any recommendations on how to improve this transnational exchange project of the province of Zhejiang or tips for future students going to the province of West Flanders? The undersigned declares that all data in this evaluation form are correct. Date : Signature of the applicant: Application form to be sent to: Provincie West-Vlaanderen Dienst Externe Relaties T.a.v. Kristien Vandamme Koning Leopold III-laan SINT-ANDRIES

Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van internationale leer-, werk- en onderzoekservaringen

Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van internationale leer-, werk- en onderzoekservaringen 1 Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van internationale leer-, werk- en onderzoekservaringen Hoofdstuk I Doelstelling Artikel 1 De Provincie West-Vlaanderen wil zowel vanuit haar economisch als

Nadere informatie

Aanvraagformulier - 2008

Aanvraagformulier - 2008 Enkel voor studenten met SURINAME als bestemming! Bijlage 1c-Ndl Reisbeurzen voor studenten die verbonden zijn aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs Aanvraagformulier - 2008 I. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Contactadres (enkel als dit verschilt van je officieel adres)

Contactadres (enkel als dit verschilt van je officieel adres) Gegevens student Naam * Q.1 Voornaam Familienaam Geslacht * Q.2 Man Vrouw Geboortedatum * Q.3 Dag Maand Jaar Officieel adres (domicilie) * Q.4 Straat Nummer bus Postcode Gemeente Contactadres (enkel als

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Richtlijnen PXL Reisbeurzen VLIR-UOS 2018

Richtlijnen PXL Reisbeurzen VLIR-UOS 2018 Richtlijnen PXL Reisbeurzen VLIR-UOS 2018 1. Voorwaarden De reisbeurzen VLIR-UOS zijn van toepassing voor mobiliteit in het Zuiden, in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Voorwaarden reisbeurs VLIR-UOS

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR:

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: de indeling bij het regionale niveau van en toekenning van een werkingssubsidie aan erkende, regionaal ingedeelde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen A. Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Roepnaam Geslacht : V M Geboortedatum Studentnummer Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project

HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project Pagina 1 van 10 HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project.. Uiterlijk vóór 1 maart of vóór 1 september van het betrokken

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 41 42 Fax 02 553

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016 READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016 I. VOOR VERTREK 1. AANVRAAGDOSSIER Check of je aanvraagdossier volledig in orde is. 2. INSCHRIJVING PXL Vergeet je niet in te schrijven aan PXL!

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 INFOSESSIE MINOR BUITENLAND Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 PROGRAMMA 13.30 13.45 uur Inleiding + korte kennismaking 13.45 14.30 uur Erasmus beursaanvraag Sjoerd

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIES VOOR INTERNATIONALE UITWISSELINGEN BUITEN SINT-NIKLAAS

AANVRAAG SUBSIDIES VOOR INTERNATIONALE UITWISSELINGEN BUITEN SINT-NIKLAAS AANVRAAG SUBSIDIES VOOR INTERNATIONALE UITWISSELINGEN BUITEN SINT-NIKLAAS subsidiejaar 2016 (rubrieken 1 t.e.m. 5 worden ingediend vóór 1 november 2015, rubriek 6 wordt na afronding van het project ingediend)

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de sociaalculturele

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

1. STAF MOBILITEIT (ONDERWIJSOPDRACHTEN EN STAFTRAINING)

1. STAF MOBILITEIT (ONDERWIJSOPDRACHTEN EN STAFTRAINING) 1. STAF MOBILITEIT (ONDERWIJSOPDRACHTEN EN STAFTRAINING) 1.1. Doel Onder stafmobiliteit kunnen docenten een onderwijsopdracht gaan uitvoeren bij een partnerinstelling en stafleden (docenten en andere stafleden)

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

1 / 3. Survey 2 - Internship abroad - Faculty of Sports and Nutrition VOLLEDIG PAGINA 2. V1: What is your first and last name?

1 / 3. Survey 2 - Internship abroad - Faculty of Sports and Nutrition VOLLEDIG PAGINA 2. V1: What is your first and last name? #2 VOLLEDIG Verzamelprogramma: Web Link 1 (Webkoppeling) Gestart: zaterdag 2 juli 2016 14:16:53 Laatst gewijzigd: zaterdag 2 juli 2016 14:24:47 Bestede tijd: 00:07:54 IP-adres: 190.98.21.86 PAGINA 2 V1:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs

Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor rugzakprojecten voor jongeren d.w.z. initiatieven waarbij een jongere zich in een ontwikkelingsland inzet voor een ontwikkelingsproject Aanvraagformulier voor

Nadere informatie

REGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE ACTIES

REGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE ACTIES REGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE ACTIES Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 24 juni 2008 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23 november 2010 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project

Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Hilde Van Dyck Tel.

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNING

REGLEMENT ONDERSTEUNING REGLEMENT ONDERSTEUNING Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 mei 2016 Binnen de perken van de budgettaire mogelijkheden ondersteunt Vlamo de artistieke, organisatorische en technische werking van

Nadere informatie

Rekeningnummer waarop de eventueel toegekende subsidie kan betaald worden:

Rekeningnummer waarop de eventueel toegekende subsidie kan betaald worden: SUBSIDIEAANVRAAG ZUIDWERKING 1. Aanvrager(s) Naam, voornaam van de indiener: GSM en/of telefoonnummer: 2. Bankrekening Rekeningnummer waarop de eventueel toegekende subsidie kan betaald worden: Titularis

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor projecten rond duurzaam parkmanagement in Vlaams-Brabant Artikel 1 - Voorwerp

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

Reglement Projectsubsidie

Reglement Projectsubsidie Reglement Projectsubsidie Klimaatsubsidie provincie Antwerpen Goedgekeurd door de provincieraad op 28 april 2016 Artikel 1. - Doelgroep De deputatie verleent subsidies aan: Steden en gemeenten in de provincie

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs Joy Plokker Inhoud Structuur van het Erasmus+ programma Budget hoger onderwijs Call 2015 Erasmus Charter for Higher Education Inter-institutional Agreement (IIA) KA1

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie Reglement impulssubsidie innovatieve projecten in de sociale economie Goedgekeurd door de provincieraad op 24 november 2016 Artikel 1. Doelgroep Via het reglement Impulssubsidies innovatieve projecten

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Alle studenten die naar het buitenland gaan voor een studie moeten een dossier aanmaken in Mobility Online. Meer info over de procedures

Nadere informatie

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014 Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor activiteiten in Tervuren gericht op informatieverstrekking, educatie en sensibilisatie rond de problematiek van ontwikkeling(samenwerking), mensenrechten,

Nadere informatie

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES Provinciale subsidiereglementen SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies werkingssubsidies Met dit reglement

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle Erfgoedontsluiting Provinciaal subsidiereglement collectie Streekmuseum Halle PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDONTSLUITING Met het reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam.

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam. 1. Aanvrager Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer vestigingsnummer statutaire naam handelsnaam adres Is de rechtspersoon BTW-plichtig? Ja, het nummer is nee 2. Contactpersoon

Nadere informatie

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Goedgekeurd door de provincieraad op 27/10/2016 Artikel 1. - Doel Met dit reglement wil het provinciebestuur actoren uit het lokaal

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Reglement Bovenlokale culturele projecten

Reglement Bovenlokale culturele projecten Reglement Bovenlokale culturele projecten HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: kredieten De gemeente Brecht voorziet in de begroting een jaarlijks budget ontwikkelingssamenwerking. De voorgestelde

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Datum ontvangst: Dossiernummer:................................. (wordt door onze dienst ingevuld) Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst cultuur MONUMENTENZORG Aanvraag tot het bekomen van een stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle, niet-beschermde gebouwen (aan te vragen voor aanvang

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT: wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen

PROVINCIAAL REGLEMENT: wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen PROVINCIAAL REGLEMENT: wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen Art. 1 - Doelstellingen Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, binnen de perken van het budget en de bevoegdheden, het

Nadere informatie