Handleiding stage mbo niveau 4, SRH2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding stage mbo niveau 4, SRH2"

Transcriptie

1 andleiding stage mbo niveau 4, SR2 nr: M.S.STS hogeschool hospitality en toerisme.

2 andleiding stage mbo niveau 4, SR2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. M_S_STS_18rhe_andleiding Stage SR2 Tio 2

3 Inhoudsopgave 1 et stageverslag Doelstellingen van de stage Richtlijnen voor de stageverslaggeving Inhoud verslag 9 2 Bedrijfsopdrachten SR Beoordeling stage Tussentijdse beoordeling indbeoordeling Beoordeling functioneren student in het stagetraject Afsluiting stage Stagecijfer Beoordelingsformulier stage SR Randvoorwaarden stage oorwaarden om op stage te mogen gaan Duur en tijdstip van de stageperiode Inschrijving erkansingen bij stage in het buitenland Januari-instroom erkansen van de stage 23 5 Oriënteren op een stageplaats Algemene voorwaarden De stageplaats Bedrijvendag Stage-intake Tio selecties Plaatsing et stagesollicitatiegesprek bij het bedrijf 28 6 Stage in het buitenland isen voor een stage in het buitenland Risicolanden 31 Inhoudsopgave Tio 3

4 6.3 (Reis)kosten DUO/IB-groep erzekeringen Checklist buitenland stage 35 7 Aanvaarding stageopdracht Afzeggen nog lopende sollicitaties Goedkeuren stage door stagecoördinator Stageovereenkomst 37 8 Tijdens de stage Richtlijnen voor de student Terugkomdag Afbreken stage Wijzigen stageduur ergoeding aan studenten Bedrijfsbijdrage aan Tio Wanbetaling Werktijden en bijbaan tijdens de stage Flexibiliteit van de student 44 9 Begeleiding Stagecoördinatie Begeleiding door het bedrijf Begeleiding door Tio Competenties De drie beoordelingsmomenten ouding als professional (intern) ouding als professional (extern) ouding (algemeen) ermogen om samen te werken Bijdragen aan een goede sfeer Bevorderen van de teamspirit Aanvaarden van leiding Overtuigen van anderen igen leerdoelen Bijlagen 59 Bijlage 1 Koppeling beroepscompetenties aan stage 60 Bijlage 2 Kerntaken SR2 63 Inhoudsopgave Tio 4

5 Bijlage 3 oorbeeld stageovereenkomst 71 Bijlage 4 Checklist deadlines stage 80 Bijlage 5 Checklist buitenland stages 81 Bijlage 6 ragenlijst week 1 85 Bijlage 7 Formulier tussentijdse beoordeling bedrijfscoach 87 Bijlage 8 Formulier eindbeoordeling bedrijfscoach 93 Inhoudsopgave Tio 5

6 Inleiding oor je ligt de andleiding stage SR2, mbo-4, van ogeschool Tio. De kennismaking met de praktijk speelt een belangrijke rol binnen de opleiding Steward(ess) Receptionist(e) ost(ess). Daarom zijn de competenties van deze opleidingen verweven aan de stages, door de bijbehorende werkprocessen te verwerken in de stage. Tijdens de stage ga je namelijk aan de slag om bepaalde werkprocessen en prestatie-indicatoren te ontwikkelen en te verwerven. Deels zijn deze (verplichte) werkprocessen per stageperiode vooraf vastgesteld, deels kun je zelf bepalen aan welke werkprocessen je wilt werken naar eigen keuze en inzicht. Daarmee kun je dus je eigen ontwikkeling sturen. Lees voordat je met je stage begint deze handleiding helemaal door, zodat je weet wat er vanaf dag één van je verwacht wordt. In hoofdstuk 10 moet je zelfs al voorafgaand aan je stage het een en ander invullen. In deze handleiding kun je de criteria voor de stageverslaggeving vinden. Tevens staat er wanneer je stageverslag ingeleverd moet zijn en hoe het verslag beoordeeld wordt. Deze handleiding geldt voor studenten van instroom september en voor studenten van instroom januari In deze handleiding wordt de mannelijke vorm gebruikt. Dit is gedaan voor de leesbaarheid. Overal waar hij of zijn staat, wordt ook zij respectievelijk haar bedoeld. Inleiding Tio 6

7 1 et stageverslag et stageverslag is het eindproduct van de stage en beschrijft de werkzaamheden van de student. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van competenties. et stageverslag van de student bevat een beschrijving van het bedrijf en er worden bedrijfsopdrachten gemaakt die verwerkt worden in het stageverslag. 1.1 Doelstellingen van de stage De stage heeft tot doel om: de sociale en communicatieve vaardigheden van de student verder te ontwikkelen. de student kennis te laten maken met de omstandigheden zoals die in verschillende arbeidssituaties voorkomen (organisatieprincipes, gezagsverhoudingen, bedrijfsfilosofieën). de student begrip te doen ontwikkelen voor zijn toekomstige plaats in een organisatie, door te laten ervaren wat een toekomstige werkgever van hem verwacht. de student de geleerde theoretische kennis te laten toepassen in praktijksituaties. de student de daarvoor aangewezen beroepscompetenties te laten ontwikkelen. 1.2 Richtlijnen voor de stageverslaggeving Tijdens de stage wordt door de studenten gewerkt aan het stageverslag. oor het inleveren van het stageverslag gelden de volgende richtlijnen: et verslag wordt digitaal via intranet ingeleverd. De datum dat dit gebeurt, geldt als inleverdatum. De digitale verslagen zullen opvraagbaar zijn voor toekomstige studenten en kunnen dienen als oriëntatie op een mogelijke stageplaats. De student maakt dit digitale verslag anoniem, zodat toekomstige studenten geen contact kunnen opnemen. Dat houdt in dat de persoonlijke contactgegevens uit het verslag verwijderd zijn. De student print drie exemplaren: - én ingebonden exemplaar wordt ingeleverd bij de stagecoördinator. - én exemplaar is voor de bedrijfscoach. - én exemplaar is voor de student zelf. et stageverslag Tio 7

8 et exemplaar dat bestemd is voor de stagecoördinator moet ingebonden worden en ingeleverd bij de stagecoördinator, voorzien van een handtekening van de bedrijfscoach. et is de verantwoordelijkheid van de student te zorgen dat de handtekening op het verslag staat. en verslag dat zonder handtekening wordt, ingeleverd wordt met een 1 beoordeeld. In het bij de stagecoördinator in te leveren exemplaar wordt de originele eindbeoordeling van de bedrijfscoach als bijlage toegevoegd. De student houd een kopie van de beoordeling voor zijn eigen administratie. Indien dit voor buitenlandstages tot een tijdsprobleem leidt, kan het akkoord van de bedrijfscoach separaat per fax of verstuurd worden. De student krijgt het ingebonden exemplaar dat bij de stagecoördinator is ingeleverd niet terug. Inleveren van de geprinte versie geschiedt op dezelfde dag als de digitale inlevering. In geval van een buitenlandstage wordt - indien de stagecoördinator dit noodzakelijk acht - een samenvatting in het ngels, Frans, Duits of Spaans opgenomen. et stageverslag dient uiterlijk 15 werkdagen na de laatste stagedag, zoals vermeld in het contract, te worden ingeleverd. Over een eventueel uitstel tot inlevering beslist de stagecoördinator na schriftelijk verzoek. Indien het stageverslag niet op tijd wordt ingeleverd, wordt door het stagesysteem automatisch het cijfer 1 toegekend en moet de student de stage overdoen. et stageverslag is ingeleverd voordat de inschrijving bij Tio verloopt. Indien het stageverslag later ingeleverd wordt, schrijft de student zich in via de verlengde inschrijving. Zonder inschrijving kan er geen cijfer ingevoerd worden. Indien het stagebedrijf en/of de student van mening is dat er vertrouwelijke informatie in het verslag is opgenomen dat niet voor publicatie binnen Tio geschikt is, bestaat de mogelijkheid om het stageverslag als vertrouwelijk aan te merken. Dit dient voor het uploaden van het document schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij de stagecoördinator. Indien er sprake is van slechts een klein deel (of pagina) met vertrouwelijke informatie kan de student deze informatie uit de digitale versie weg laten met vermelding dat deze informatie vertrouwelijk is. De informatie dient dan wel volledig in het gebonden exemplaar voor de stagecoördinator te lezen zijn. et stageverslag is helder, toegankelijk en uitnodigend geschreven. erder is het verslag in correct Nederlands (en/of ngels) geschreven, met correct gebruik van interpunctie, spelling en grammatica. Wanneer bij de eerste beoordeling blijkt dat het taalgebruik in het verslag niet van voldoende niveau is wordt het verslag direct teruggestuurd naar de student. De student heeft vijf werkdagen de tijd om het verslag te verbeteren. et verslag wordt pas beoordeeld als het taalgebruik correct is. et stageverslag Tio 8

9 Als een student een verslag moet aanpassen, heeft de student vijf werkdagen de tijd om het gecorrigeerde verslag bij de stagecoördinator in te leveren. De correcties in het stageverslag worden gedaan in revisie. et revisieprogramma is te vinden in Word (2007) onder: beeld, werkbalken, redigeren. Op de werkbalk redigeren kan men de knop wijzigingen bijhouden aanklikken. en student stuurt binnen vijf werkdagen zowel de gereviseerde versie met wijzigingen, als een versie waarin alle wijzigingen zijn geaccepteerd (gebruik de knop op de werkbalk) aan de stagecoördinator. Indien een verbeterd verslag niet in revisie is aangeleverd wordt het verslag niet nagekeken en volgt het cijfer Inhoud verslag In het stageverslag dienen de volgende zaken te worden opgenomen: oorpagina oorwoord Inhoudsopgave Inhoud: 01 Begeleidende informatie 02 Inleiding 03 Bedrijfsbeschrijving 04 erslaglegging t.a.v. eigen ontwikkeling 05 Dagelijkse werkzaamheden 06 erslag stagebezoek 07 Bedrijfsopdrachten SR2 08 Samenvatting 09 Literatuuroverzicht 10 Bijlagenoverzicht 11 Bijlagen Inhoud stageverslag De voorpagina (1 pagina) - De vermelding stageverslag - Naam en studentnummer - Opleiding, klas en Tio-locatie - Plaats en datum - andtekening van bedrijfscoach voor goedkeuring van het verslag Toelichting oorwoord - et voorwoord bevat een korte persoonlijke tekst die een inleiding geeft op de inhoud van het verslag en eventuele dankwoorden aan personen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het verslag. et stageverslag Tio 9

10 Inhoudsopgave (1 pagina) - Met hoofdstukindeling en paginanummering (automatisch gegenereerd, dus niet handmatig een inhoudsopgave maken). Inhoud 01 Begeleidende informatie (1 pagina) - Naam en adres bedrijf en naam bedrijfscoach - Naam student - Functie en/of afdeling studente - Naam en adres stagecoördinator (het adres van ogeschool Tio) - xacte stageperiode (begin- en einddatum) 02 Inleiding (1 pagina) In dit hoofdstuk wordt de aanleiding en de functie en afdeling en inhoud van deze stage vermeld, en de te behalen leerdoelen van de student. et is de bedoeling dat de leerdoelen gekoppeld zijn aan de competenties die de student kiest in de betreffende stageperiode. Tevens zal de student voor zichzelf moeten bepalen wanneer hij heeft aangetoond dat de competentie beheerst wordt en hoe hij dat gaat aantonen. 03 Bedrijfsbeschrijving (3-5 pagina s) Geef hier een weergave van de onderstaande punten: - Geschiedenis - Product en/of dienstverlening - Doelgroep - Organisatiebeschrijving (incl. organogram) - Missie van het bedrijf - Actuele ontwikkelingen 04 erslaglegging t.a.v. eigen ontwikkeling (6-8 pagina s) Dit onderdeel bestaat uit een beschrijving ten aanzien van de eigen professionele ontwikkeling tijdens deze stageperiode. In hoofdstuk 10 staan de algemene en specifieke competenties genoemd die op meerdere momenten worden beoordeeld: voorafgaand, halverwege en aan het eind van de stage. et stageverslag Tio 10

11 Daarnaast kiest de student voorafgaand aan de stage zelf één of twee competenties uit, met bijbehorende deelcompetenties, waaraan hij wil werken tijdens de stage. Deze competenties mogen geen competenties zijn die al worden beoordeeld in de formulieren uit hoofdstuk 10. In bijlage 1 worden mogelijke competenties genoemd die de student kan kiezen en staat aangegeven welke competenties niet meer gekozen kunnen worden. ervolgens worden aan de hand van deze keuze, drie leerdoelen opgesteld die direct zijn af te leiden van deze competentie en bijbehorende deelcompetenties. De student neemt in het verslag deze leerdoelen op. Ook vult de student de leerdoelen in bij paragraaf en op de beoordelingsformulieren voor de bedrijfscoach in bijlage 9 en 10. ij bespreekt deze in week één van de stage met zijn bedrijfscoach. De student voegt een woordelijke rapportage toe over de eigen ontwikkeling gebaseerd op de zelfbeoordelingsformulieren in hoofdstuk 10. ij geeft van elke competentie één of meerdere voorbeelden van taken of situaties en ondersteunt de beoordeling met argumenten. et is dus niet de bedoeling de ingevulde formulieren uit hoofdstuk 10 letterlijk in het verslag op te nemen. Indien dit wel het geval is wordt het stageverslag met een onvoldoende beoordeeld. Dit onderdeel in het verslag wordt afgesloten met een samenvatting waarin de volgende drie vragen beantwoord worden. - eeft deze periode voldaan aan de gestelde leerdoelen? Maak een koppeling naar de gekozen (deel)competenties! - Zo niet, waarom niet? - Welke leerdoelen, competenties of aspecten daaruit (deelcompetenties) worden meegenomen naar een volgende stage/baan? 05 Dagelijkse werkzaamheden (1-2 pagina s) In dit hoofdstuk gaat de student in op het verloop van de stage. De student geeft een globale beschrijving van de dagelijkse werkzaamheden en van de ervaringen met het werken in de praktijk. Uit deze rapportage wordt duidelijk op welke wijze de activiteiten bijdragen aan de competenties waaraan de student werkt tijdens de stage en op welk niveau, in welke omvang en met welke zelfstandigheid ze uitgevoerd zijn. 06 erslag stagebezoek (1 pagina) Indien de student een stagebezoek heeft gehad, neemt hij hierover een korte rapportage op in zijn stageverslag. In deze rapportage beschrijft de student wat er besproken is (algemeen) en geeft de student aan wat er is afgesproken over de ontwikkeling van de competenties. De datum, tijd en duur van het bezoek en de naam van de bezoeker worden vermeld te worden. et stageverslag Tio 11

12 07 Bedrijfsopdrachten (4-6 pagina s) In paragraaf 2.1 staan acht bedrijfsopdrachten beschreven. Iedere student van SR2 werkt deze opdrachten uit en neemt deze in zijn verslag op. 08 Samenvatting (1 pagina) ierin worden een algemene beschouwing van de stage en een dankwoord voor het stagebedrijf gegeven. 09 Literatuuroverzicht Dit overzicht bevat alle literatuur die de student voor zijn/haar uitvoering van de stageopdrachten heeft gebruikt. In de tekst wordt verwezen naar de literatuur. De internetsite Wikipedia kan niet als betrouwbare bron worden aangemerkt en mag daarom niet als bron worden gebruikt. Google is een zoekmachine en geen informatiebron. Deze website kan daarom niet als bron worden aangemerkt! De literatuurlijst is op een consequente manier opgebouwd. Let op: Bij het gebruik van websites dient de datum, tijd van bezoek en volledige paginanaam van dat moment vermeld te worden. 10 Bijlagenoverzicht en overzicht van alle bijlagen is hier toegevoegd. 11 Bijlagen Iedere bijlage wordt op een aparte pagina inclusief titel toegevoegd. et stageverslag Tio 12

13 2 Bedrijfsopdrachten In dit hoofdstuk staan de bedrijfsopdrachten beschreven voor SR2. Iedere student werkt de opdrachten uit en neemt deze in zijn verslag op. Alle opdrachten voor de betreffende richting moeten worden gemaakt. 2.1 SR2 Bij verschillende opdrachten wordt een theoretische onderbouwing/verantwoording gegeven. Dit staat dan nadrukkelijk bij de opdracht vermeld. Je kunt hiervoor gebruik maken van de boeken van de boekenlijst, maar gebruik ook andere (branchegerichte) literatuur, bijvoorbeeld uit een universiteitsbibliotheek. Denk hierbij ook aan artikelen uit de BSCO-database, boeken, vaktijdschriften en internet. ermeld de gebruikte bronnen bij de uitwerking van de opdrachten. Let op: Bij minimaal één opdracht dient de BSCO-database geraadpleegd en gebruikt te zijn. De BSCO-database kun je vanaf het studentenweb benaderen. iervoor is geen inlogcode nodig. Opdracht 01 Kengetallen van de organisatie 01 erzamel, voor zover mogelijk, de volgende kengetallen van de organisatie: - aantal kamers/bedden/huisjes/campingplaatsen/tafels - aantal bezoekers/klanten/afnemers (betalend/niet-betalend, naar leeftijd en sekse en gezins-/groepssamenstelling). 02 Bereken de bezettingsgraad/omzet per week/maand/kwartaal. 03 Maak de vergelijking met voorgaande vergelijkbare periodes. Formuleer conclusies en onderbouw deze. 04 Geef een beschrijving van de doelgroep(en) van de organisatie. Toelichting: Indien deze kengetallen niet van toepassing zijn op jouw stage, of je stagebedrijf wil de kengetallen niet aanleveren, gebruik dan kengetallen waar je wel mee hebt gewerkt, of je eigen ervaringen. Bedrijfsopdrachten Tio 13

14 Opdracht 02 Langetermijnvisie Schrijf een visie voor jouw stageonderneming voor de komende drie tot vijf jaar. Deze visie bevat ten minste: 01 jouw persoonlijke visie op de markt waarin het bedrijf werkzaam is; 02 een mogelijke nieuwe markt of doelgroep die bewerkt kan worden door de organisatie. Beargumenteer waarom deze markt/doelgroep geschikt kan zijn voor bewerking en beschrijf hoe de organisatie deze markt/doelgroep kan bewerken door middel van een stappenplan; 03 de effecten van jouw visie en ontwikkeling voor de organisatie (moet de organisatie groeien/afstoten/stabiliseren); 04 wat de consequenties zijn voor jouw afdeling in brede zin. Geef bij deze opdracht een theoretische verantwoording aan de hand van modellen en/of concepten en theorieën uit de literatuur (denk hierbij aan marketing, economische en/of organisatorische modellen). Opdracht 03 Stijl van leidinggeven Geef een beschrijving van enkele stijlen van leidinggeven binnen jouw bedrijf en hoe jij dit ervaren hebt. Geef een theoretische verantwoording door de verschillende manieren van leidinggeven binnen jouw bedrijf aan de hand van verschillende theorieën over leiderschapsstijlen te typeren. Toelichting: Bekijk eens meerdere managementfuncties. Dit mogen ook managers van andere afdelingen zijn of de General Manager. Opdracht 04 Interactie met de klant 01 Geef voorbeelden (minimaal drie) van een geslaagde verkoop. Denk bijvoorbeeld aan cross-selling en up-selling. 02 Geef voorbeelden (minimaal drie) waarbij jij een klacht succesvol hebt opgelost. Toelichting: Indien er geen sprake is van interactie met een klant, beschrijf dan een interactie met een collega, of bedenk wat je gedaan had als er wel sprake was geweest van contact met een klant. Bedrijfsopdrachten Tio 14

15 Opdracht 05 et productieproces Beschrijf systematisch het productieproces van de afdeling waar je werkt, beschrijf daarbij: 01 de sterke punten m.b.t. het productieproces voor het bedrijf; 02 of en zo ja wat de bottleneck is in het productieproces en op welke wijze de organisatie/de afdeling het beter kan doen. Geef een theoretische onderbouwing aan de hand van modellen en/of concepten en theorieën uit de literatuur. Toelichting: Als er geen sprake is van een productieproces beschrijf dan het verkoopproces of het proces van dienstverlening. Opdracht 06 xterne regelgeving Beschrijf de wettelijke eisen, de operationele eisen, de gemeentelijke verordeningen en de arbowetgeving die van toepassing zijn op jouw sector (de luchtvaart/toeristische/hotel- en evenementensector) en specifiek op jouw stagebedrijf. Toelichting: et gaat er hier om dat je aan kan geven aan welke eisen het stagebedrijf moet voldoen en met welke wetten en regels je te maken krijgt. Daarnaast beschrijf je waar je de informatie kunt vinden voor zover van toepassing in het (soort) bedrijf waar jij stage loopt. Is dit dus een hotel, geef dan aan waar je mee te maken krijgt, is het een camping dan zijn de eisen en wetten anders. Werk één en ander in hoofdlijnen uit. Maak bij deze opdracht gebruik van branchegerichte literatuur. Opdracht 07 Kwaliteit van dienstverlening 01 Beschrijf de richtlijnen die het bedrijf hanteert om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen. 02 Geef aan hoe, waar en op welke elementen jouw gedrag is veranderd om aan de bovenstaande eisen te voldoen. Toelichting: Wat doet het bedrijf aan training of begeleiding op de werkplek? Opdracht 08 Unique selling point 01 Wat maakt dit bedrijf uniek (succesfactor) en waarom? 02 Wat maakt het bedrijf voor jou uniek en waarom? Bedrijfsopdrachten Tio 15

16 Opdracht 09 Cultuurverschillen met het buitenland (alleen voor studenten die in het buitenland stage lopen) Geef op onderstaande punten aan wat de verschillen zijn met Nederland en geef bij elk punt een korte beschrijving en een paar concrete voorbeelden: leiding teamwork werktijden werkmentaliteit geloof bedrijfscultuur Geef verder aan: In welke taal wordt er gecommuniceerd? Geef aan en omschrijf of dit voordelen of complicaties met zich mee heeft gebracht. Welke vakken sluiten goed aan op je buitenlandstage en waarom? Wat is het belangrijkste leermoment geweest? Bedrijfsopdrachten Tio 16

17 3 Beoordeling stage De stage kent verschillende momenten waarop de student wordt beoordeeld. Naast een beoordeling voor het proces van de stage en het verslag, wordt de student door de bedrijfscoach op twee momenten beoordeeld. 3.1 Tussentijdse beoordeling alverwege de stage vult de bedrijfscoach de tussentijdse stagebeoordeling in (zie bijlage 8 achterin deze stagehandleiding). De student is er zelf verantwoordelijk voor dat na bespreking met de bedrijfscoach de tussentijdse beoordeling naar de stagecoördinator van de betreffende Tio-vestiging gestuurd wordt. 3.2 indbeoordeling Aan het einde van de stage vult de bedrijfscoach het eindbeoordelingsformulier in (zie bijlage 9 achterin deze stagehandleiding). Deze beoordeling bestaat uit een cijfer tussen de 1 en 10. De student is er zelf verantwoordelijk voor dat de stagebeoordeling wordt ingevuld door het stagebedrijf. De student neemt het eindbeoordelingsformulier als losse bijlage op in het stageverslag. 3.3 Beoordeling functioneren student in het stagetraject De stagecoördinator geeft een beoordeling van het functioneren van de student bij het verkrijgen van een stageplaats. an de student wordt onder andere verwacht: tijdig actief naar een stageplaats te zoeken; de regels te volgen zoals voorgeschreven in deze handleiding; zich correct op te stellen zowel naar de stagecoördinator als naar het stagebedrijf; de Tio-Bedrijvendag te bezoeken (januari instroom studenten met stage in de zomer 2010 bezoeken de Bedrijvendag pas in november). Beoordeling stage Tio 17

18 3.4 Afsluiting stage Ter afsluiting van de stage dient er een eindgesprek plaats te vinden tussen de student en het bedrijf. De stagecoördinator heeft aan het einde van de stage een gesprek met de bedrijfscoach over de stage en de student. Na afloop van de stage voert de stagecoördinator een eindgesprek met de student. 3.5 Stagecijfer et stagecijfer komt tot stand door weging van de volgende onderdelen: 01 beoordeling stagetraject 02 beoordeling bedrijfscoach 03 beoordeling stageverslag oorwaarden voor het toekennen van een stagecijfer zijn: De stageovereenkomst is ingeleverd vóór aanvang van de stage. De student heeft, indien van toepassing, de Bedrijvendag bijgewoond. De student heeft de terugkomdag bijgewoond of heeft, indien de stage in het buitenland heeft plaatsgevonden, een extra opdracht in het stageverslag opgenomen (zie voor de opdracht voor studenten die in het buitenland stage hebben gelopen opdracht 9 in hoofdstuk 2 van deze stagehandleiding). Alle onderdelen van het stageverslag, het eindcijfer voor het verslag en de beoordeling van de bedrijfscoach moeten met een voldoende worden afgerond. Bij een onvoldoende onderdeel moet dat onderdeel aangepast worden tot het voldoende is. Indien het stageverslag onvoldoende is beoordeeld dient het verslag in revisie (zie hoofdstuk 1) te worden ingeleverd binnen vijf werkdagen na ontvangst van de stagecoördinator. et onderdeel 'beoordeling stagetraject' mag WL met een onvoldoende beoordeeld worden. 3.6 Beoordelingsformulier stage SR2 Zie de volgende pagina. Beoordeling stage Tio 18

19 Beoordelingsformulier stage (In te vullen door de Tio-stagecoördinator) Naam student: Naam stagebedrijf: estiging: Datum: Naam stagecoördinator: Studiejaar: Richting: Beantwoord de volgende vragen. Alleen wanneer alle vragen met ja zijn beantwoord kan het stageverslag beoordeeld worden: de student heeft de stageovereenkomst ingeleverd voor aanvang van de stage de student heeft, indien van toepassing, de Bedrijvendag bijgewoond en de opdrachten uitgevoerd; de student heeft de terugkomdag bijgewoond of de extra opdracht uitgevoerd in geval van een buitenlandstage et taalgebruik in het stageverslag is correct (in het verslag wordt de grammatica en spelling correct toegepast, er is geen sprake van tikfouten en interpunctie is op een juiste manier toegepast). ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee Cijfer in te vullen door SC 1a ormgeving/indeling: 0,0 Lay-out Opzet: voorpagina - inhoudsopgave - begeleidende informatie - inleiding - enz. 1b Weergave literatuurgebruik: 0,0 Correct gebruik literatuurverwijzingen Literatuurlijst 2 igen ontwikkeling: 0,0 erslaglegging t.a.v. eigen ontwikkeling Beschrijving ontwikkeling leerdoelen/deelcompetenties 3 Inhoud van de verschillende onderdelen: 0,0 Bedrijfsbeschrijving Dagelijkse werkzaamheden erslag stagebezoek (voldoende/onvoldoende) 4 Bedrijfsopdrachten: 0,0 Uitwerking (methodische aanpak) Onderbouwing d.m.v. gebruik verschillende bronnen (waaronder BSCO-database), relevante vakliteratuur. indcijfer verslag 0,0 Beoordeling bedrijfscoach 0 Beoordeling stagetraject * 0 indcijfer stage 0,0 * bezoek bedrijvendag, zelfstandig zoeken naar een stageplaats, communicatie met stagecoördinator voor en tijdens de stage, tijdig inleveren vragenlijst, etc. N.B.: Alle onderdelen (1a, 1b, 2, 3 en 4) voor het eindcijfer verslag en de beoordeling bedrijfscoach moeten met een voldoende worden afgerond. De student mag een onvoldoende onderdeel 1x herkansen. N.B.2: et onderdeel 'beoordeling stagetraject' mag WL met een onvoldoende beoordeeld worden. Beoordeling stage Tio 19

20 4 Randvoorwaarden stage Om er voor te zorgen dat de stage de student de kans geeft bepaalde doelen en competenties te verwerven, worden er aan de stageplaats eisen gesteld, zoals vermeld in dit hoofdstuk. Ook de algemene voorwaarden die worden gesteld en de procedures worden hier beschreven. 4.1 oorwaarden om op stage te mogen gaan Aan de stage kunnen alleen studenten deelnemen die naar het oordeel van de stagecoördinator en de vestigingsmanager een zodanige instelling getoond hebben, dat redelijkerwijs mag worden verwacht dat zij aan de doelstellingen van de stage zullen voldoen. Tio behoudt zich dan ook het recht voor de student geen stage te laten lopen indien de resultaten onvoldoende zijn of ongemotiveerd gedrag van de student tijdens de opleiding hiertoe aanleiding geeft. In het geval van een minderjarige student informeert de vestigingsmanager tevens de ouders van de student. erder geldt dat wangedrag gedurende het studiejaar aanleiding kan zijn om de student uit te sluiten van een stage in dat studiejaar. De student is er zelf verantwoordelijk voor dat het stagecontract door alle partijen ondertekend wordt en vóór de start van de stage bij de stagecoördinator is ingeleverd. Indien het ondertekende contract niet voor aanvang van de stage door Tio is ontvangen, is de stage niet geldig. De stage kan op z n vroegst ingaan vanaf het moment van contractondertekening. Daarnaast gelden de volgende aanvullende eisen: Randvoorwaarden stage Tio 20

21 Instroom september (stage zomer 2010) De student heeft de twee verplichte studievoortganggesprekken gevoerd en heeft zich daarbij actief en betrokken opgesteld. Dit betekent dat de student o.a. zelf een selectie heeft gemaakt van mogelijke stageplaatsen, de student kan uitleggen waarom deze stages gekozen zijn en dat de opdrachten voor de Bedrijvendag zijn uitgevoerd. De verslagen van de studievoortganggesprekken zijn opgeslagen in zijn portfolio. Zonder het tweede verplichte studievoortganggesprek mag een student niet op stage. De student heeft maximaal 2 schriftelijke tentamens van het eerste semester niet behaald. De student heeft maximaal 4 T4-opdrachten van het eerste semester, met uitzondering van de moderne vreemde talen, met een onvoldoende resultaat afgerond. De student heeft de praktijkstage hostessstage SR2 met een voldoende resultaat afgerond. Indien de student is doorgestroomd vanuit een MA1/SR1/CTM1-opleiding dient de stage van dat studiejaar met voldoende resultaat te zijn afgerond. De student heeft voldoende ontwikkeling van het ngelse taalniveau, naar mening van de docent ngels. Instroom januari (stage zomer 2010) De student heeft één verplicht studievoortganggesprek gevoerd en heeft zich daarbij actief en betrokken opgesteld. Dit betekent dat de student o.a. zelf een selectie heeft gemaakt van mogelijke stageplaatsen, de student kan uitleggen waarom deze stages et verslag van het studievoortganggesprek is opgeslagen in zijn portfolio. Indien de student is doorgestroomd vanuit een MA1/SR1/CTM1-opleiding dient de stage van dat studiejaar met voldoende resultaat te zijn afgerond. Instroom januari (stage januari 2011) De student heeft de twee verplichte studievoortganggesprekken gevoerd en heeft zich daarbij actief en betrokken opgesteld. Dit betekent dat de student o.a. zelf een selectie heeft gemaakt van mogelijke stageplaatsen, de student kan uitleggen waarom deze stages gekozen zijn en dat de opdrachten voor de Bedrijvendag zijn uitgevoerd. De verslagen van de studievoortganggesprekken zijn opgeslagen in zijn portfolio. Zonder het tweede verplichte studievoortganggesprek mag een student niet op stage. De student heeft maximaal 2 schriftelijke tentamens van het eerste semester niet behaald. De student heeft maximaal 4 T4-opdrachten van het eerste semester, met uitzondering van de moderne vreemde talen, met een onvoldoende resultaat afgerond. Randvoorwaarden stage Tio 21

22 De student heeft de praktijkstage hostessstage SR2 met een voldoende resultaat afgerond. Indien de student is doorgestroomd vanuit een MA1/SR1/CTM1-opleiding dient de stage van dat studiejaar met voldoende resultaat te zijn afgerond. De student heeft voldoende ontwikkeling van het ngelse taalniveau, naar mening van de docent ngels. De peildatum voor bovenstaande eis is het moment dat een stageovereenkomst moet worden ondertekend door de stagecoördinator. Op dat moment moet een student voldoen aan alle stage-instroomeisen. Indien de student niet tijdig voldoet aan de stage-instroomeisen en er geen stage (meer) gelopen kan worden voordat een nieuw studiesemester begint, dient de student de stage uit te stellen of het studiejaar te verlengen door zich opnieuw in te schrijven. In het geval dat een student niet wordt toegestaan op stage te gaan wegens bovenstaande gronden, moet een stagecoördinator de student schriftelijk informeren, waarvan een kopie aan de vestigingsmanager wordt gestuurd. De student kan een bezwaar indienen bij de examencommissie. Als de student naar de mening van de examencommissie in voldoende mate heeft aangetoond wel aan bovenstaande voorwaarden te hebben voldaan, kan de examencommissie de student alsnog toestemming geven. De student is er zelf verantwoordelijk voor dat de stageovereenkomst door alle partijen ondertekend wordt en vóór de start van de stage bij de stagecoördinator is ingeleverd. Indien de ondertekende overeenkomst niet voor aanvang van de stage door Tio is ontvangen, is de stage niet geldig. De stage kan op z n vroegst ingaan vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst. 4.2 Duur en tijdstip van de stageperiode oor alle studierichtingen geldt dat de stage moet bestaan uit minimaal 10 aangesloten weken en maximaal 10 maanden. oorwaarde is dat een langere stage naar het oordeel van de stagecoördinator toegevoegde waarde heeft. Studenten die een langere stage lopen hebben de mogelijkheid om in januari/september aansluitend hun studie te vervolgen. Randvoorwaarden stage Tio 22

23 De ingangs- en de einddatum van de stage worden vastgesteld in overleg met het bedrijf en de stagecoördinator. De student gaat voltijds stagelopen conform de richtlijnen van het bedrijf (of cao van de bedrijfstak) met een minimum van 36 uur per week. et aantal uren per week kan hoger liggen. De werktijden worden in overleg met de student vastgesteld. De student wordt geacht ook in de weekenden en avonden, indien nodig, beschikbaar te zijn. Door het verrichten van overwerk wordt de minimale stageduur van 10 weken niet verkort. Overwerk levert ook geen extra studiepunten op. ventuele gevolgen voor de studiefinanciering bij de DUO/IB-groep zijn de verantwoordelijkheid van de student. 4.3 Inschrijving De stage moet beginnen en eindigen voordat de inschrijving bij Tio verloopt. Indien de student bij het verlopen van de inschrijving de stage nog niet is begonnen of nog niet heeft afgerond, schrijft de student zich officieel voor het nieuwe studiejaar in via een verlengde inschrijving (zie OR 4.8). 4.4 erkansingen bij stage in het buitenland Studenten die in het buitenland stage lopen, moeten er rekening mee houden dat zij dan mogelijk niet deel kunnen nemen aan door Tio aangeboden herkansingen, behalve als zij van het bedrijf de gelegenheid krijgen terug te komen en zelf de reiskosten op zich kunnen nemen. 4.5 Januari-instroom Studenten van de januari-instroom ontvangen een gratis verlengde inschrijving tot uiterlijk 31 augustus De student dient zich hiervoor wel zelf in te schrijven. Tijdens de verlengde inschrijving kan er een stage worden gelopen die voor 31 augustus 2010 moet aflopen. 4.6 erkansen van de stage De volgende regels voor het herkansen van de stage worden gehanteerd Wanneer het stageverslag incompleet (zonder handtekening, zonder eindbeoordelingsformulier, etc.) of te laat wordt ingeleverd ontvangt de student het cijfer 1. De student heeft in het volgende studiejaar het recht de stage te herkansen. Wanneer een verplicht onderdeel van de stage, zoals de bedrijfsopdrachten, na opnieuw inleveren nog steeds met een onvoldoende wordt beoordeeld heeft de student in het volgende studiejaar het recht de stage te herkansen. Randvoorwaarden stage Tio 23

24 Wanneer er voor een onderdeel van het stageverslag een onvoldoende is behaald ontvangt de student bericht van de stagecoördinator. De stagecoördinator geeft aan welke onderdelen onvoldoende zijn en wat de reden van de onvoldoende is. De student heeft na ontvangst van de mededeling vijf werkdagen de tijd de onvoldoende onderdelen aan te passen. De student past de onderdelen aan en stuurt de gereviseerde versie aan de stagecoördinator. Beoordeelt de stagecoördinator het verbeterende werk nog steeds met een onvoldoende of wordt het gereviseerde verslag te laat ingeleverd dan ontvangt de student een 1 voor de stage. De student dient in dit geval in een volgend studiejaar een nieuwe stage te lopen. Als een student besluit een stage af te breken tegen de beslissing van de stagecoördinator in, of de student wordt door de organisatie wegens verwijtbaar gedrag ontslagen, wordt het cijfer 1 toegekend voor de stage. Ook terugkomen of stoppen zonder overleg met de stagecoördinator wordt beschouwd als het afbreken van de stage. De student kan dan niet in dezelfde stageperiode (van dat studiejaar) een stage bij een andere stageorganisatie lopen en dient in het volgende studiejaar een nieuwe volledige stage uit te voeren. Wanneer een student binnen zijn studieloopbaan bij Tio een stage afbreekt zonder toestemming van de stagecoördinator, dan geldt dat mocht de volgende stage opnieuw worden afgebroken zonder toestemming van de stagecoördinator, de student in beginsel niet verder kan gaan met opleiding. en student die wegens voorgaande reden wordt uitgesloten van de opleiding kan bij de examencommissie bezwaar aantekenen. Wanneer een student op stage in het buitenland door de organisatie wordt ontslagen wegens aanwijsbaar (wan)gedrag van de student of de student breekt de stage af zonder toestemming van de stagecoördinator, dan is het de student niet toegestaan een volgende stage in het buitenland te doen. Kosten die voortvloeien uit het niet behalen van een voldoende voor de stage zijn te allen tijde voor rekening van de student. Randvoorwaarden stage Tio 24

25 5 Oriënteren op een stageplaats et proces van het vinden van een geschikte stageplaats begint een lange tijd voordat de eigenlijke stage gaat plaatsvinden. et is van belang dat er tijdig wordt begonnen met het zoeken naar een stageplaats. Dit hoofdstuk gaat in op de procedures en processen die vooraf gaan aan de stage en op welke wijze Tio hierin ondersteunt. 5.1 Algemene voorwaarden an de student wordt verwacht dat hij zelf een stageplaats vindt Tio is van mening dat het zelf zoeken van een stageplaats een belangrijke bijdrage levert aan de vorming van de student. Tio ondersteunt de student door het aandragen van adressen en contacten onder andere door de zoekmogelijkheden voor stages op intranet en via de Bedrijvendag. Ook adviseert de stagecoördinator over de keuze van stageadressen. Tio aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer: de student (een) door Tio voorgestelde stageplaats(en) niet accepteert; de student het stagecontract niet op tijd heeft ingeleverd; een stageperiode zonder toestemming van de stagecoördinator wordt beëindigd. 5.2 De stageplaats isen aan een geschikte stageplaats en geschikte stageplaats moet aan enkele belangrijke eisen voldoen. Ten eerste heeft de stageorganisatie een erkenning als erkend leerbedrijf van het TL of Kenwerk. Indien er geen erkenning is, dan dient de stageorganisatie de nodige stappen te ondernemen om een erkenning te verwerven. Ten tweede is er sprake van omstandigheden waarin de student op zinvolle wijze invulling kan geven aan (de) stageopdracht(en). Onder een zinvolle stageopdracht wordt verstaan dat de (deel)opdracht(en) uit de stagehandleiding in betekenisvolle context kunnen worden uitgevoerd, waarbij de werkzaamheden liggen op het terrein en het niveau van de door de student gevolgde opleiding en leerroute. Ten derde moet de stage branchegericht zijn. Dit kan zijn doordat de stage wordt gedaan bij een organisatie uit de branche of doordat de werkzaamheden branchegerelateerd zijn (zie ook paragraaf van deze handleiding). Oriënteren op een stageplaats Tio 25

26 Als vierde geldt dat de student tijdens de stage de beschikbaarheid moet hebben over een computer en een telefoon om contact te kunnen onderhouden met Tio. en stage waarbij de student niet in staat is om regelmatig contact te onderhouden met Tio kan niet worden goedgekeurd. Als vijfde stelt Tio dat iemand binnen de organisatie als coach moet optreden. Coaching bestaat uit het wegwijs maken van de student, het inwerken en waar nodig corrigeren in de werkzaamheden. De bedrijfscoach levert ook een aandeel in de beoordeling van de student. Uiteraard moet de student in veilige omstandigheden kunnen werken. Tenslotte moet het bedrijf akkoord gaan met de voorwaarden opgenomen in het stagecontract Niet toegestane stageplaatsen Om aan de doelstellingen van de stage zoals beschreven in hoofdstuk 1 te kunnen voldoen is het van belang dat een student in verschillende organisaties zijn stage voltooit. en stage bij een organisatie waar de student al eerder een stage heeft gelopen wordt dan ook niet toegestaan. en stage waarin een student een functie of werkzaamheden uitvoert die in grote lijnen gelijk zijn aan de functie of werkzaamheden van een eerdere stage, kan niet worden goedgekeurd. De functie/werkzaamheden moet(en) onderscheidend zijn ten aanzien van de leerervaring en inhoud. In verband met mogelijke belangenverstrengeling is een stage bij een eigen bedrijf van een docent van Tio in beginsel niet gewenst. oor een stage bij een bedrijf van een docent van Tio moet oofd Opleidingen in alle gevallen schriftelijk toestemming geven (zie OR 17.2). en student wordt niet toegestaan stage te lopen bij een bedrijf van een familielid, of indien een familielid bij een stageorganisatie werkzaam is. Dit ter voorkoming van belangenverstrengeling Stagekeuzemogelijkheden De stage moet liggen in het verlengde van de opleiding en van voldoende niveau zijn om aan de inhoudelijke doelstellingen van de stage te kunnen voldoen. Dit wordt door de stagecoördinator getoetst voor aanvang van de stage. ia het stagezoeksysteem op intranet kan de student naast het actuele stageaanbod van bedrijven, ook specifieke bedrijven zoeken en kan de student eerdere stageverslagen inzien. Oriënteren op een stageplaats Tio 26

27 Daarnaast gelden er specifieke stagevoorwaarden voor SR2: an een SR2 student wordt verwacht dat hij/zij in een stage volbrengt in de sector luchtvaartdienstverlening. Wanneer een stage in de luchtvaartdienstverlening niet tot de mogelijkheden behoort wordt een gastvrijheid stage toegestaan. en hostess- of reisbegeleidingstage kan alleen in overleg met stagecoördinator. Andere stages zijn niet mogelijk. 5.3 Bedrijvendag Inhoud Bedrijvendag Om studenten in de gelegenheid te stellen zich te oriënteren op de stage/arbeidsmarkt organiseert Tio jaarlijks een Bedrijvendag. Tio kan de Bedrijvendag organiseren dankzij goede contacten met het bedrijfsleven. Op deze dag geven zestig tot tachtig bedrijven informatie over stage- en loopbaanmogelijkheden via stands op een informatiemarkt en korte presentaties. De student ontvangt een bedrijvendagboek met informatie over de bedrijven en de stagemogelijkheden. De Bedrijvendag is geschikt om middels een persoonlijk contact vast te stellen of een stage of baan bij een bedrijf mogelijk is voor de student. Tijdens het eerste studievoortganggesprek formuleert de student aandachtspunten voor het bezoek aan de Bedrijvendag. et bezoeken van de Bedrijvendag is voorwaardelijk voor het toekennen van een stagecijfer. Daartoe zal op de Bedrijvendag een aanwezigheidsregistratie worden bijgehouden. Dit betekent dat de studenten van de januari-instroom die in de zomer stage hebben gelopen het stagecijfer pas na de Bedrijvendag ontvangen Afwezigheid tijdens de Bedrijvendag Deelname aan de Bedrijvendag is verplicht. Wanneer men vooraf weet dat men niet kan deelnemen aan de Bedrijvendag dient men de stagecoördinator hiervan uiterlijk drie werkdagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen. Kopieën van eventuele bewijsstukken van de reden van afwezigheid worden bijgesloten. Indien men op de dag zelf niet in staat blijkt te zijn om de Bedrijvendag bij te wonen, bijvoorbeeld door ziekte, dan wordt de conciërge hiervan voor 09:00 uur telefonisch op de hoogte gesteld. Daarnaast dient schriftelijk binnen twee werkdagen na de Bedrijvendag aan de vestigingsmanager (met een kopie voor de stagecoördinator), inclusief bewijs, te worden meegedeeld waarom men niet aanwezig kon zijn. De stagecoördinator kan besluiten dat de student een vervangende opdracht krijgt. Oriënteren op een stageplaats Tio 27

28 5.4 Stage-intake In de eerste weken van het studiejaar zal er een klassikale voorlichting over de stage gegeven worden. De student wordt hierbij door de stagecoördinator onder andere ingelicht over de procedure die geldt voor het solliciteren naar de gewenste stageplaats(en). Tijdens het eerste studievoortganggesprek, dat plaats vindt in september, oktober of november (respectievelijk in februari of maart voor de januari-instroom) dient de student zijn keuzes voor een stageplaats kenbaar te maken. oor een aantal grotere stagebedrijven worden centrale Tio-selecties gehouden. De stagecoördinator informeert de student over de selecties. 5.5 Tio selecties oor bepaalde bedrijven/gebieden worden door Tio de (voor)selecties (centraal) uitgevoerd. De studenten dienen voor 15 november (respectievelijk 15 maart voor de januari-instroom) hun sollicitatiebrieven voor deze bedrijven met curriculum vitae te overleggen aan de stagecoördinator of kerngebiedcoördinator. 5.6 Plaatsing Plaatsing geschiedt in overleg met de student en het bedrijf. Alleen de stagecoördinator is bevoegd een student bij een bedrijf te plaatsen. Of een student een bedrijf mag benaderen hangt af van de actieve en professionele opstelling van de student en de procedures voor sollicitatie. Indien een student zich niet aan bestaande procedures houdt of herhaaldelijk stageplaatsen afwijst wordt de student door de stagecoördinator geplaatst. De stagecoördinator kan in het laatste geval ook beslissen de student in het geheel niet te plaatsen. Mocht de student niet zelfstandig in staat zijn om een stageplaats te vinden, dan beschikt de stagecoördinator over de bevoegdheid deze student een stageplaats toe te wijzen. 5.7 et stagesollicitatiegesprek bij het bedrijf Bij een positieve reactie op de sollicitatiebrief van een student kan een bedrijf de student uitnodigen voor een stagesollicitatiegesprek. en belangrijk doel van het stagesollicitatiegesprek is na te gaan of de stageplek aan de eisen voldoet (zie 5.2.1). et is de verantwoordelijkheid van de student deze eisen te bespreken met het bedrijf. Tevens vermeldt de student dat er gewerkt wordt met een stagehandleiding en dat deze documenten de richtlijn zijn bij de verslaglegging. Oriënteren op een stageplaats Tio 28

29 Studenten worden geacht bij het gesprek een exemplaar van de bedrijfshandhandleiding en de studiegids mee te nemen. In ieder geval moet het bedrijf deze voor het ondertekenen van het contract via de student in zijn bezit kunnen krijgen. Ook controleert de student of het bedrijf op de hoogte is van de bepalingen in de stageovereenkomst. Indien dit niet het geval is, bespreekt de student deze met het bedrijf, zie bijlage 4 oorbeeld stageovereenkomst voor een voorbeeld van de stageovereenkomst. Studenten die vragen hebben over of wensen hebben met betrekking tot bepaalde vergoedingen (bijvoorbeeld: reis-, visum- of verblijfskosten), vrije dagen e.d. kunnen deze het beste tijdens het stagesollicitatiegesprek aan de orde stellen. Ook is het verstandig de overige voorwaarden te bespreken, zoals de vergoeding van 23,- per week aan Tio die van toepassing is op stages binnen Nederland. Oriënteren op een stageplaats Tio 29

30 6 Stage in het buitenland Wie een buitenlandstage heeft doorlopen, heeft aangetoond zich te kunnen redden in een land met een vreemde cultuur en een vreemde taal. De student moet zelfstandig problemen oplossen, taalbarrières overkomen en vaak het eigen gedrag aanpassen aan de cultuur van het bedrijf. eel bedrijven geven dan ook de voorkeur aan toekomstige werknemers met een buitenlandervaring. Om deze reden stimuleert Tio een stage in het buitenland. 6.1 isen voor een stage in het buitenland Wie in aanmerking wil komen voor een buitenlandstage dient aan een aantal selectieeisen te voldoen. Deze eisen zijn: De student heeft aantoonbaar voldoende talenkennis van het land van bestemming. De student laat een grote mate van zelfstandigheid zien. De student heeft een uitstekende motivatie. De student is zich bewust van het begrip culture shock en is bereid zich aan te passen aan een andere cultuur. Daarnaast geldt dat: wanneer een student op stage in het buitenland door de organisatie wordt ontslagen wegens aanwijsbaar (wan)gedrag van de student of de student breekt de stage af zonder toestemming van de stagecoördinator, dan is het de student niet toegestaan een volgende stage in het buitenland te doen. soms een minimumleeftijd van 18 jaar wordt gevraagd tijdens de stageperiode; veel bedrijven de voorkeur geven aan een student met relevante werkervaring; een buitenlandstage hogere kosten met zich mee kan brengen (reis- en verblijfskosten, telefoonkosten, etc.). Daarnaast moeten de stagebedrijven in staat zijn (dit ter beoordeling door Tio) ook bij calamiteiten ter plekke hulp te bieden aan de student. et is de verantwoordelijkheid van de student om, via de vragenlijst die in week 1 van de stage moet worden gestuurd aan de stagecoördinator, te zorgen dat Tio de juiste contactgegevens heeft. De sollicitatieprocedures verlopen voor alle stages in het buitenland in overleg met de stagecoördinator of via de kerngebiedcoördinator. Stage in het buitenland Tio 30

31 6.2 Risicolanden Tijdens stages moet de veiligheid van de student gewaarborgd kunnen worden, niet alleen tijdens werkuren, maar ook daarbuiten. Om er voor te zorgen dat studenten alleen in veilige gebieden stage lopen beoordeelt Tio het land en/of gebied waar de student stage gaat lopen. Tio baseert zich bij beoordeling van de veiligheidsrisico s op de categorieën van het ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl). ieronder staan de categorieën zoals gebruikt door het ministerie van Buitenlandse Zaken (Minbuza) en daarbij de consequenties voor stages van Tio. Iedere student dient altijd eerst te controleren of stage lopen in een gebied mogelijk is volgens de onderstaande classificatie. Geen reisadvies Minbuza: eiligheidsrisico: Beleid Tio: De meeste bezoeken kunnen probleemloos worden afgelegd. r is geen sprake van aanwijsbare veiligheidsrisico s voor de student. Alle studenten wordt toegestaan hier stage te lopen. Waakzaamheid betrachten Minbuza: eiligheidsrisico s zijn weliswaar aanwezig, maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat de reiziger hiervan hinder zal ondervinden. eiligheidsrisico: r kan sprake zijn van veiligheidsrisico s voor de student. Beleid Tio: Indien volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken waakzaamheid moet worden betracht vanwege zware criminaliteit in het gebied/land waar de stage moet plaatsvinden, dan mogen minderjarige studenten hier geen stage lopen. Indien de stage gelopen gaat worden in gebieden waar de kans op (terroristische) aanslagen hoog is, dan mogen minderjarige studenten hier geen stage lopen. De student wordt door de stagecoördinator gewezen op de mogelijke risico s. De student moet zich bewust zijn dat stage lopen in dit land/gebied risico s met zich mee kan brengen. Stage in het buitenland Tio 31

Handleiding stage HMA2

Handleiding stage HMA2 Handleiding stage HMA2 nr: M.X.STX.1.0 2009 hogeschool hospitality en toerisme. Handleiding stage HMA2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Handleiding stage hbo

Handleiding stage hbo andleiding stage hbo nr: L_C_STA_1.10 2008 hogeschool hospitality en toerisme. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Voorwaarden aanvraag bestuursbeurs... 3 2. Procedure aanvraag bestuursbeurs... 5 2.1 Stappenplan...

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO. Harm Holleman

Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO. Harm Holleman Erasmus Subsidie voor Studenten AERES MBO Harm Holleman Voorwoord Dit document is opgesteld voor Studenten AERES MBO als toelichting op het Erasmus programma KA-1 SCALA 12. (2017-2018) Aeres MBO heeft

Nadere informatie

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2015-2016 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2015-2016 Contactpersonen: mw. C. Kastelein, coördinator Zorgstage bachelorjaar 2, voor inhoudelijke vragen. mw. M.G. Prochazka, voor logistieke

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in het kader van de Free Component gevolgd worden, voorzover niet onder auspiciën van andere universitaire

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie 1 STAGEHANDLEIDING Master Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren

Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren Cohort 2012 Apeldoorn, januari 2014 Beroepspraktijkvorming Fotovakschool (BPV) Overzicht

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden.

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. STAGEREGELING Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. Doel van de kunsthistorische stage 1. Kennis verschaffen over en inzicht geven in de uitoefening

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1e druk: juli 2012 ISBN: 9789462240322 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N

Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N Voor docenten in het reformatorisch voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs naam: school: cursusjaren: Portfolio

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Casusexamen 4 1.2 Portfolioproducten 4 1.3 Eindgesprek 5 2 Beoordeling

Nadere informatie

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Artikel 1. Doel Het doel van een stage is om het de student mogelijk te maken werkervaring als

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Erasmus subsidie voor studenten Aeres MBO

Erasmus subsidie voor studenten Aeres MBO Erasmus subsidie voor studenten Aeres MBO Harm Holleman S SIS Support International Subsidy (voorheen Bureau Buitenland) Voorwoord Dit document is opgesteld voor studenten Aeres MBO als toelichting op

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I :

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I : Nationaal Docentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: B. Schotanus & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 755 43 33 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl april

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ )

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ ) Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/14-11-14) Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2014/2015

Algemene voorwaarden 2014/2015 Algemene voorwaarden 2014/2015 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft niet ondertekend

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding E. ONTWIKKELING -- - + ++ Opmerkingen 1. Omgang met problemen 2. De mate waarin er een verandering zichtbaar was na feedback 3. Inzicht in actuele thema s 4. Artistieke ontwikkeling tijdens stageperiode

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Dagelijkse werkzaamheden (1) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Dagelijkse werkzaamheden (1) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Dagelijkse werkzaamheden (1) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Opdracht

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding KABK Beroepsvoorbereiding Stageformulieren Deel A: Stageplan Deel B: Stageafspraken en Stagecontract Deel C: Evaluaties Deel A Gegevens student Voornamen Roepnaam Achternaam E-mail adres Telefoonnummer

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route Regeling onderzoek aanvullende eisen Hotel Management: Nederlandstalige route Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Onderzoek aanvullende eisen... 3 3 Aanmelding... 4 4 Selectie en selectiecommissie...

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 2 Beoordeling 7 3 Planning 10 4 Voorwaarden hertoets 11 Bijlage 1: Gegevens

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

OnStage. Handleiding voor studenten

OnStage. Handleiding voor studenten OnStage Handleiding voor studenten Versie: 1 maart 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen in OnStage...1 1.1 Stappenplan...4 1.2 Voorlichting...5 1.3 Sollicitatiebrief en C.V. toevoegen...5 1.4 Voorkeuren bepalen

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017

Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017 Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft

Nadere informatie