Het Werkt eportfolio Rapportage van de uitvoering in de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Werkt eportfolio Rapportage van de uitvoering in de praktijk"

Transcriptie

1 Het Werkt eportfolio Rapportage van de uitvoering in de praktijk Verslag van de werkgroep uitvoering: Kenteq Synergetics Alescon Alescon : Dries Pruis : Theo Hensen : Eric van der Schuit : John Riemeijer Versie Datum : 1.0 : 31 oktober 2008 Project van

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Inleiding Achtergrond Doelstelling 5 3 Werkwijze Portfolio infrastructuur Uitwisseling van gegevens De deelnemers Competentieprofielen Uitvoering van het vakbekwaamheidonderzoek (EVC) 9 4 Resultaten Uitwisseling Uitvoering 13 5 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 14 Bijlage 1: Toelichting op het onderzoek naar vakbekwaamheid16 Bijlage 2: NTA en gebruik ervan 18 Versie van 19

3 1 Samenvatting In het kennisnetproject Het werkt eportfolio werken Alescon (Leerwerkbedrijf sociale werkvoorziening) Alfa college (Regionaal OpleidingsCentrum ROC), Kenteq (Kenniscentrum en employability dienstverlener) en Synergetics (ICT innovatie- en Researchbedrijf) samen met het doel om de uitwisseling van persoonlijke employability informatie onderling uit te wisselen. Daarnaast willen de samenwerkingspartners de employability- en loopbaaninformatie van de werknemers van Alescon importeren in een persoonlijk Employability-Portfolio van de werknemer. In het project is gebruik gemaakt van een eportfolio infrastructuur voor de uitwisseling van persoonlijke informatie.. Om de drempel voor organisaties te verlagen voor wat betreft het uitwisselen van employability gegevens, worden naast een reguliere Portfolio NL standaard (een IMS EP profile), (micro-) transformatie s als gateway functie aangeboden. Tevens is het portfolio uitgebreid met tal van datavelden relevant voor de betrokken employability processen van de partners. Conclusies Voor iedere partij bleek het opstellen van een XML bestand voor de uitwisseling van de gegevens zoals afgesproken in het Inventarisatierapport een uitdaging. Meer ervaring opbouwen in XML uitwisseling is gewenst Kenteq heeft bij de eerste uitwisseling tijdens het speciale plugfest dit project gebruik gemaakt van het XML pakket van de NTA 2035, waarbij bleek dat voor de specifieke employability gegevens geen ruimte was. Naar aanleiding van deze ervaring heeft Kenteq een eigen XML schema gemaakt met alle gegevens die men wil uitwisselen. Deze gegevens kunnen door het Employability-Portfolio-systeem met succes worden verwerkt. De NTA2035 is ook niet consistent in alle definities van de XML of laat een deel ervan open (en wordt dus prompt fout geïnterpreteerd). Inhoudelijke uitwisseling: het employability-portfolio behoeft nog aandacht op een import-export niveau en op data-niveau. De conclusie ten aanzien van de bruikbaarheid van de NTA 2035 is: Algemeen kan worden gesteld dat de NTA2035 beter leesbaar is dan IMS eportfolio en IMS LIP (en niet alleen omdat het in het Nederlands is) en duidelijker is in de wijze waarop de standaard moet worden gebruikt. Het is alleen heel lastig om een juist voorbeeld te verzinnen voor onderdelen van de standaard vanwege de mate van detaillering van de oorspronkelijk standaarden waarvan deze standaard is afgeleid. Aanbevelingen Alescon In het HR-systeem COMPAS zouden de competenties van de medewerkers opgeslagen moeten kunnen worden, waarbij gebruik moet worden gemaakt van de algemene beroepscompetentie uit het colocompetentie model een import-export module worden ontwikkeld die de EVC-gegevens kan verwerken in COMPAS (zowel in als uit) waarna een medewerker van Alescon in staat is met een druk op de knop de uitwisseling te faciliteren. Versie van 19

4 Kenteq Kenteq zou meer eportfolio informatie moeten kunnen uitwisselen. Zowel uit de EVC procedure, de assessments als de matching op de arbeidsmarkt beschikt Kenteq over waardevolle informatie, die een werknemer of werkzoekende kan gebruiken voor zijn ontwikkeling en zijn arbeidsloopbaan. Als deze informatie beschikbaar is in een persoonlijk EmployabilityPortfolio, dan kan de eigenaar van het Portfolio de informatie zelf gebruiken en beheren. Het is jammer dat de NTA 2035 geen ruimte biedt voor veel employability gegevens. Synergetics Het employability portfolio systeem zou het resultaat van het vakbekwaamheidonderzoek of het EVC-onderzoek van Kenteq volledig moeten kunnen uitwisselen; bij de uitvoering van EVC-procedures of HR-assessents krijgt een werknemer de portfolio-informatie in zijn eigen portfolio aangeboden. De werknemer zou de mogelijkheid moeten hebben om zelf in zijn Employability-Portfolio toestemming te geven voor de uitwisseling van gegevens met andere systemen. Hij zou de informatie moeten kunnen selecteren en bijvoorbeeld met de druk op een knop moeten kunnen uitwisselen een verwijzing vanuit de authentieke bron moeten kunnen regelen, zodat de vermelde diploma s, certificaten en geaccrediteerde competenties betrouwbaar zijn; de uitwisseling van de (nog) ontbrekende datavelden mogelijk kunnen maken; de uitwisseling via webservices moeten regelen. NTA 2035 eporfolio afspraak NL Vanuit de behoefte van dit project zou in de NTA2035 of IMS: ook werk en employability gerelateerde informatie met eportfolio moeten kunnen worden uitgewisseld; een uitbreiding naar dit type portfolio is uitermate zinvol in het kader van een leven lang leren (6-86 jaar) en werken (15-?? jaar). inconsistenties in de NTA2035 moeten worden opgelost; er mag geen discussie meer ontstaan over de wijze waarop de XML wordt opgebouwd; een compleet voorbeeld-xml bestand zou uitkomt kunnen bieden. Enkele aanvullingen in de kolom Opmerking, een enkele verwijzing, uitleg voor het gebruik van Evaluaties en een voorbeeldportfolio zal de bruikbaarheid van de standaard aanzienlijk verbeteren. De idee om complete portfolio s door te sturen moet worden vervangen door een meer op het proces gebaseerd informatieverkeer: partijen krijgen alleen informatie waar hun proces om vraagt. Naast de voordelen van een reverse intake levert dit ook compliance op met de privacy wetgeving. Versie van 19

5 2 Inleiding 2.1 Achtergrond Dit uitvoeringsrapport is opgesteld in het kader van het project Het Werkt eportfolio, een project in het kader van de regeling e-portfolio van Kennisnet. Met dit document willen we geïnteresseerden informeren over de uitvoering in de praktijk van de in het testverslag beschreven technische oplossing van de uitwisselbaarheid van persoonlijke informatie tussen verschillenen systemen. Daarvoor hebben we bij negentien medewerkers van Alescon een vakbekwaamheidonderzoek uitgevoerd, met behulp van een EVC-procedure. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Alescon heeft als organisatie een eigen aanpak ontwikkeld om de Wet Sociale Werkvoorziening in de regio Drenthe inhoud te geven. De werkvoorziening is geen doel meer op zich zelf maar een middel om mensen een plek te geven in het reguliere bedrijfsleven en volwaardig laten participeren in de maatschappij. Elke werknemer van Alescon begint in het leerwerkbedrijf, waarin de werknemer binnen een vakgerichte afdeling onder begeleiding aangepast werk uitvoert. Hier worden tijdens het werk de capaciteiten van de mensen in kaart gebracht en passende training en opleidingen geregeld. Als de werknemers er voor klaar zijn, kunnen ze de stap naar de buitenwereld maken. Het gaat om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking die steeds vaker uitgroeien tot zeer gewaardeerde werknemers in vele bedrijfstakken. Hiervoor is vanzelfsprekend een uitgebreid begeleidingstraject ingericht. In dit project wil Alescon voor de detachering van haar werknemers bij de aangesloten bedrijven een eportfolio-systeem gaan gebruiken. Het is de bedoeling dat de werknemers van Alescon al hun employability- en loopbaaninformatie in een eportfolio krijgen aangeboden, zodat de matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt optimaal kan verlopen. Veel van deze employability- en loopbaaninformatie is bij de partners in elektronische systemen opgeslagen en deze informatie wordt binnen het project onderling uitgewisseld. Globaal wordt de volgende informatie uitgewisseld: Alescon beschikt over uitgebreide personeelsgegevens in het HR-systeem Compas en heeft betrouwbare gegevens nodig over leer- en testresultaten van de medewerkers. Kenteq heeft voor het afnemen van de assessments persoonlijke en loopbaangegevens nodig en kan betrouwbare test- en EVC-resultaten leveren vanuit het systeem Competent. Alfa college heeft intake gegevens nodig voor het opleidingstraject en kan betrouwbare gegevens leveren over leerresultaten vanuit het digitale portfolio Winvision. Alle informatie wordt in het employability-portfolio-systeem vertaald naar de standaard specificatie van de NTA 2035 eportfolio afspraak NL om het persoonlijke eportfolio van de SW-medewerker te vullen. 2.2 Doelstelling De doelstelling van deze rapportage is om een beschrijving te geven van de wijze waarop de bij de partners opgeslagen employability- en loopbaaninformatie van de medewerkers van Alescon in de praktijk elektronisch onderling uitgewisseld kunnen worden en vervolgens aan de werknemers beschikbaar gesteld kunnen worden in zijn of haar persoonlijk eportfolio. Specifiek willen we een vakbekwaamheidonderzoek bij deze negentien medewerkers uitvoeren volgens de EVC-procedure en de EVC-informatie en -resultaten importeren in hun Employability-Portfolio. Versie van 19

6 3 Werkwijze 3.1 Portfolio infrastructuur Voor de uitwisseling van de employability- en loopbaaninformatie heeft Synergetics een portfolio infrastructuur ontwikkeld. (Zie ook het testverslag technische uitwisseling) In het onderstaande schema hebben we de uitwisselingsarchitectuur in beeld gebracht. Toelichting Hierbij gegeven we in algemene zin een voorbeeld hoe de uitwisseling in deze infrastructuur werkt: 1. Een bedrijf beschikt over een HR-informatie systeem eventueel met een applicatie voor een organisatie eportfolio. Vanuit dit HR-syteem wordt de relevante informatie van een werknemer uitgewisseld met het employablity-portfolio-systeem. 2. Deze informatie wordt daarna uitgewisseld met het informatie systeem van de employability dienstverlener. 3. De employability dienstverlener voert bijvoorbeeld een EVC uit en wisselt de verrijkte employability informatie weer uit met het employability-portfolio-systeem. 4. De verrijkte informatie wordt dan uitgewisseld met de applicatie van het persoonlijk eportfolio. 5. Indien de werknemer een opleiding wil volgen wordt deze informatie uitgewisseld met het school informatiesysteem en tijdens het opleidingstraject in het school wordt de informatie in het school eportfolio verrijkt met opleidingsinformatie. Versie van 19

7 6. Indien de werknemer een nieuwe baan wil zoeken kan de informatie uitgewisseld worden met het informatie systeem van een arbeidsbemiddelingorganisatie (bijvoorbeeld het CWI) 7. Tenslotte kan alle aanvullende informatie van de opleiding of van de arbeidsbemiddeling altijd worden uitgewisseld met het persoonlijke eportfolio. 3.2 Uitwisseling van gegevens In het project hebben we de uitwisseling tussen Alescon en Kenteq in de praktijk toegepast. De reeds aanwezige gegevens die nodig zijn voor het vakbekwaamheidonderzoek en de gegevens uit het onderzoek worden onderling tussen Alescon en Kenteq uitgewisseld. Het gaat om de volgende uitwisseling: 1. De gegevens van een kandidaat van Alescon worden geëxporteerd vanuit COMPAS en geïmporteerd in het employability-portfolio-systeem conform het XML format van Alescon. 2. Op verzoek van Kenteq worden de gegevens van de kandidaat geëxporteerd vanuit het employability-portfolio-systeem en geïmporteerd naar het EVC systeem COMPETENT conform het XML format van Kenteq. 3. Kenteq voert nu een EVC-procedure uit en verrijkt de database van COMPETENT met gegevens en de resultaten van het onderzoek naar de vakbekwaamheid. 4. De gegevens van de kandidaat van Alescon worden geëxporteerd vanuit het EVC systeem COMPETENT conform het XML format van Kenteq 5. De gegevens van de kandidaat van Alescon worden weer geïmporteerd in het employability-portfolio-systeem 6. Op verzoek van Alescon worden de verrijkte gegevens vanuit het employabilityportfolio-systeem geëxporteerd en geïmporteerd naar COMPAS conform het XML format van Alescon. 7. Op verzoek van Alescon worden de gegevens van de kandidaat vanuit het employability portfoliosysteem geëxporteerd en geïmporteerd in het persoonlijk eportfolio van de kandidaat conform de NTA 2035 eportfolio afspraak NL. Versie van 19

8 3.3 De deelnemers Bij de uitvoering van dit project gaat het om negentien werknemers die werken bij het leerwerkbedrijf van Alescon 1. Dat gaat hier dus om mensen die door een beperking enige afstand hebben tot de arbeidsmarkt en zonder hulp, begeleiding of training niet gemakkelijk een baan kunnen vinden bij het reguliere bedrijfsleven. Om een globaal beeld te krijgen van deze medewerkers hebben we een paar kenmerken even op een rijtje gezet. Kandidaat M/V Leeftijd Ervaring in Interesse in Deelnemer 1 M 33 zakelijke dienstverlening receptie/telefonist Deelnemer 2 M 32 inpak/montage grafisch of iets anders Deelnemer 3 M 47 inpak/montage concierge/fijnmetaal/logistiek Deelnemer 4 V 26 inpak/montage? Deelnemer 5 M 46 kringloopwinkel ict?? Deelnemer 6 V 33 digitaal archief digitaal archief Deelnemer 7 V 44 zorg zorg Deelnemer 8 M 34 vervoer/taxi vervoer Deelnemer 9 V 53 horeca weet het niet, geen horeca Deelnemer 10 M 57 magazijn magazijn Deelnemer 11 M 21 metaal metaal Deelnemer 12 M 25 metaal metaal Deelnemer 13 V 42 administratie administratie Deelnemer 14 M 40 metaal metaal Deelnemer 15 M 43 metaal metaal Deelnemer 16 M 36 groenvoorziening veiligheidskunde Deelnemer 17 M 55 groenvoorziening ict Deelnemer 18 M 40 administratie administratie Deelnemer 19 M 26 bouw bouw 1 Om de privacy van deze medewerkers te beschermen zijn de persoonlijke gegevens geanonimiseerd. Verder worden ook fictieve identiteiten (persoonsgegevens) gebruikt. Versie van 19

9 3.4 Competentieprofielen Voor de uitvoering van het vakbekwaamheidonderzoek is het noodzakelijk dat er een aantal competentieprofielen worden opgesteld. Het gaat dan om de volgende profielen: De kwalificatie competentie profielen. De referentie competentie profielen. Het persoonlijk competentie profiel. De kwalificatie competentie profielen (KCP) De profielen die aansluiten bij de vakgebieden van de deelnemers zijn uit de landelijke kwalificatiestructuur geselecteerd. En op basis van deze profielen zijn controlelijsten opgesteld met de vakspecifieke competenties, die de assessor gebruikt als controlepunten voor het te houden interview. De referentie competentie profielen (RCP) Op basis van een analyse van de geselecteerde kwalificatieprofielen zijn voor Alescon twee referentieprofielen opgesteld, één voor de technische sectoren en één voor de dienstverlende sectoren. Het referentieprofiel is opgebouwd uit algemene beroepscompetenties, algemene kerntaken en de kerntaakspecifieke competenties. Op basis van de inhoud van de referentieprofielen is de competentiescan en de beroepsscan voor Alescon op maat ontwikkeld. Het persoonlijk competentie profiel (PCP) Uit de resultaten van het vakbekwaamheidonderzoek wordt door de assessor het persoonlijk competentie profiel vastgesteld. Dit profiel is met hetzelfde format als het referentieprofiel gestructureerd. Daarom kunnen de RCP en het PCP gemakkelijk worden gematcht. 3.5 Uitvoering van het vakbekwaamheidonderzoek (EVC) Voor de uitvoering van het vakbekwaamheidonderzoek hebben we de volgende activiteiten ondernomen: Inventarisatie van benodigde competenties per vakgebied. Uitwisseling van employability informatie uit Compas per persoon. Instructie voor de begeleiders van Alescon. Voorlichting en instructie aan de deelnemers. Afname van het vakbekwaamheidonderzoek (EVC). Vullen van het eportfolio van de SW-medewerker. Bij de uitvoering van het onderzoek hebben we ons gericht op de vraagstelling van Alescon en de behoefte van de medewerkers. En de vraagstelling voor het onderzoek in het kader van de vakbekwaamheid luidt: 1. Met het onderzoek worden de huidige competenties van de deelnemer: objectief gemeten en gewaardeerd ten opzichte van de benodigde competentie uit referentieprofiel; vergeleken met de competenties van de landelijk geldende kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 2. Een advies welk vakgebied geschikt is voor een succesvolle arbeidsloopbaan. 3. Een ontwikkeladvies ten aanzien van een opleidingstraject of met betrekking tot de arbeidsloopbaan op basis van de eventueel ontbrekende competenties. Bij de beoordeling van vakmanschap beperken we ons niet alleen tot de vragenlijsten via Internet. De testen en scans geven slechts een indicatie van het niveau van vakmanschap en de Versie van 19

10 aanwezige competenties. Het vakmanschap wordt uiteindelijk beoordeeld door een gecertificeerde assessor, die een interview met de deelnemer houdt. Hij gebruikt hiervoor: de informatie uit het portfolio, de resultaten van de scans en de resultaten van het interview. Voor het interview gebruikt de assessor een gedetailleerde lijst met vakspecifieke competenties en vakhandelingen die op basis van een kwalificatieprofiel of de functieomschrijving wordt samengesteld. Het vakbekwaamheidonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: Door de deelnemer met ondersteuning van de coach: Verzamelen van portfoliogegevens. Controleren en aanvullen van basisgegeven. Invullen van een competentiescan op Internet. Invullen van een niveautest op Internet. Beantwoording van voorbereidende vragen ook via Internet. Door assessor van Kenteq: Een eerste analyse van de testresultaten. Een interview met de met de deelnemer aan de hand van de resultaten. Een beoordeling van de kandidaat door de assessor op basis van het referentieprofiel. De resultaten van het onderzoek door het Exameninstituut Kenteq: Een gerichte en onderbouwde niveaubepaling. Een ontwikkel- of scholingsadvies. Een persoonlijke rapportage met de resultaten van het onderzoek. Versie van 19

11 4 Resultaten 4.1 Uitwisseling Uitwisseling COMPAS (Alescon) employability-portfolio-systeem Uitwisseling: Bij de export vanuit COMPAS gaat het om de volgende informatiegebieden: Identificatiegegeven en persoonsgegevens. Informatie over de huidige functie. Gevolgde opleidingen en cursussen Deze informatie wordt succesvol uitgewisseld m.b.v. het XML schema van Alescon naar het employability-portfolio-system. Constateringen: De inhoudelijke constateringen zijn: Identificatiegegeven en persoonsgegevens: geen bijzonderheden. Informatie over de huidige functie: o in het employability-portfolio lastig te plaatsen; vormt een onderdeel van Ervaringen; indien meerdere ingevuld (eerdere functies/arbeidsperioden) wordt deze niet onderkend als verschillend van eerdere ervaringen o een aantal gegevens uit de Ervaringen komen niet in het employability-portfolio voor zoals CAO-groep, Cost-Unit code, Jobtitle-code, Manager-code). Gevolgde opleiden en cursussen: o Niveau van de opleiding wordt niet mee geïmporteerd, tekortkoming Uitwisseling employability-portfolio-systeem COMPETENT (Kenteq) Uitwisseling De door Kenteq gewenste informatie wordt probleemloos geëxporteerd vanuit het employability-portfolio m.b.v. het XML-schema van Kenteq en daarna succesvol in Competent geïmporteerd. Constateringen: De inhoudelijke constateringen: geen bijzonderheden m.u.v. van het niveau van een opleiding die ontbreekt, maar deze liep reeds fout bij import, zie boven Uitwisseling COMPETENT (Kenteq) employability-portfolio-systeem Uitwisseling Nadat Kenteq het vakbekwaamheidonderzoek heeft uitgevoerd kunnen de volgende informatiegebieden worden uitgewisseld: Identificatiegegevens en persoonsgegevens. Naam huidige functie De doelen De interesses Gevolgde opleidingen en cursussen Werkervaring EVC resultaten Te ontwikkelen competenties Scholingsadvies Versie van 19

12 Deze informatie wordt nagenoeg succesvol uitgewisseld met m.b.v. het XML schema van Kenteq naar het employability-portfolio-systeem. Constateringen: De inhoudelijke constateringen zijn: Identificatiegegevens en persoonsgegevens: verloopt correct m.u.v. nationaliteit die verloren gaat, fout in import. Naam huidige functie: gaat verloren doordat bij import dit niet wordt onderkend als actuele Ervaring, fout in import De doelen: geen bijzonderheden De interesses: geen bijzonderheden Gevolgde opleidingen en cursussen: o verschil tussen diploma en certificaat gaat verlopen; in het employabilityportfolio moet dit onderscheid nog worden gemaakt o niveau van de opleiding gaat verloren (idem als bij import van COMPAS) Werkervaring: alle gegevens worden overgenomen m.u.v. Evidence, fout in import EVC resultaten: o EVC gegevens: de mapping is nog niet correct voor de import zodat Referentieprofiel, eindoordeel t.a.v. EVC, ontwikkeladvies en scholingadvies nog niet worden geïmporteerd Te ontwikkelen competenties worden correct ingelezen Scholingsadvies: zie EVC resultaten Employability-portfolio-systeem COMPAS (Alescon) Uitwisseling De export van de gegevens naar COMPAS verloopt succesvol De aanvullende informatie van Kenteq kan niet in Compas worden geïmporteerd, omdat deze datavelden nog niet beschikbaar zijn in COMPAS. Constateringen: De inhoudelijke constateringen zijn: Identificatiegegevens zijn succesvol geëxporteerd Ervaringsgegevens zijn succesvol geëxporteerd m.u.v. huidige functie (te ontwikkelen) competenties zijn succesvol geëxporteerd Opleidingen zijn succesvol geëxporteerd m.u.v. niveau van de opleiding (zie vorige paragraaf) Employability-portfolio-systeem e-portfolio ( EmployabilityPortfolio of elk ander eportfolio) Tenslotte kan alle informatie met behulp van het eportfolio pakket dat gebaseerd is op de NTA 2035 eportfolio afspraak uitgewisseld worden met het persoonlijke EmployabilityPortfolio. Van zelfsprekend gaat het vullen van dit eportfolio probleemloos, want er wordt gebruik gemaakt van dezelfde database. Het is daarom voor ons ook belangrijk om uit te wisselen met een ander eportfolio. Wij hebben afspraken gemaakt om met het digitale portfolio van Winvision uit te wisselen. Helaas zijn we er nog niet aan toegekomen om te importeren in het digitale portfolio van Winvision. Wel is er succesvol uitgewisseld met het e-portfolio systeem van Three Ships. Dit portfolio wordt gebruikt in een ander Kennisnet-project: het Horeca branche-portfolio. Tijdens de uitwisseling met testgegevens en werkelijk gegevens is gebleken dat de NTA2035 (Afspraak e-portfolio NL) niet consistent is. De volgende problemen werden ondervonden met de NTA: Versie van 19

13 Veldnamen worden niet consequent benoemd, meestal met hoofdletter beginnend maar hier en daar met kleine letters zoals pasnummer, burgerservicenummer De specificatie zelf is niet consistent bijvoorbeeld de definitie van de XML voor gender versus de andere definities. tijdens het opstellen van een zo volledig mogelijk e-portfolio package zijn een aantal onduidelijkheden in de specificatie geconstateerd, zie bijlage 2 NTA 2035 en het gebruik ervan. 4.2 Uitvoering De hele uitwisseling van de informatie gebeurd op de achtergrond. Voor de kandidaten van Alescon speelt deze uitwisseling geen enkele rol. Zij moeten informatie over hun loopbaan verzamelen, vragenlijsten invullen op internet en in een interview vragen beantwoorden. Aan het einde van het EVC-traject krijgt de deelnemer alle informatie zowel in een rapport als digitaal in het persoonlijk EmployabilityPortfolio aangeboden. We zijn begonnen met een instructiebijeenkomst voor de begeleiders van Alescon, waarin we het project hebben toegelicht, de doelstellingen van het vakbekwaamheidonderzoek hebben besproken en een instructie hebben verzorgd bij de gebruikte instrumenten. Vervolgens hebben we de deelnemers in twee groepen verdeeld en een voorlichtingsgesprek georganiseerd, waarin het doel en de aanpak van het vakbekwaamheidonderzoek is uitgelegd en de ondersteuning van de begeleiders is toegelicht. Er is een toelichting op het onderzoek en de werkwijze op papier uitgereikt, zodat men alles nog eens rustig kan nalezen. Tevens is er een Portfolioformulier uitgereikt, waarin men een aantal feitelijke gegevens, die nog ontbreken kan invullen. In deze fase speelt de persoonlijke begeleider een belangrijke rol. Daarna hebben de kandidaten in een kleine groep in het computerlokaal onder begeleiding de ontbrekende gegevens en de vragenlijsten ingevuld. We hebben direct de resultaten van de testen uitgeprint en uitgereikt. De begeleider heeft de ingevulde gegevens en bewijsmateriaal gecontroleerd. De deelnemers konden als men dat wilde later bijvoorbeeld thuis inloggen op Competent, om de gegevens aan te vullen of te verbeteren. Vervolgens is het interview afgenomen in een persoonlijk gesprek tussen de kandidaat en de assessor van Kenteq. Aansluitend heeft de assessor een gesprek gevoerd met de persoonlijke begeleider van de kandidaat. Op basis van alle informatie heeft de assessor zijn conclusies en aanbevelingen geschreven en ingevuld in het systeem Competent. Ten slotte heeft de kwaliteitscontroleur van het exameninstituut Kenteq de eindrapportage vastgesteld. Deze eindrapportage wordt op een later moment, samen met het Employability- Portfolio aan de aan de kandidaten uitgereikt. Over de wijze waarop we dat doen moeten nog afspraken worden gemaakt. Versie van 19

14 5 Conclusies en aanbevelingen 5.1 Conclusies De conclusies vanuit de ervaringen met het uitwisselen van de gegevens tussen meerdere partijen zijn: Voor iedere partij bleek het opstellen van een XML bestand voor de uitwisseling van de gegevens zoals afgesproken in het Inventarisatierapport een uitdaging. Meer ervaring opbouwen in XML uitwisseling is gewenst Kenteq heeft bij de eerste uitwisseling tijdens het speciale plugfest dit project gebruik gemaakt van het XML pakket van de NTA 2035, waarbij bleek dat voor de specifieke employability gegevens geen ruimte was. Naar aanleiding van deze ervaring heeft Kenteq een eigen XML schema gemaakt met alle gegevens die men wil uitwisselen. Deze gegevens kunnen door het employability-portfolio-systeem met succes worden verwerkt. De NTA2035 is ook niet consistent in alle definities van de XML of laat een deel ervan open (en wordt dus prompt fout geïnterpreteerd) In juli 2008 is een afspraak gemaakt om rechtstreeks met Winvision de uitwisseling te laten testen in september/oktober; dit is tot nu toe nog niet gelukt. Inhoudelijke uitwisseling: het employability-portfolio behoeft nog aandacht op de volgende punten: o Import-export niveau: geconstateerde tekortkomingen herstellen o Data-niveau: de ontbrekende datavelden alsnog opnemen in het employabilityportfolio Uitvoering van uitwisseling o Verzamelen van alle gegevens die nodig zijn voor de verschillende processen. o Aanmaken export vanuit COMPAS: Alescon is minder ervaren in het gebruik van exports; Emergo Systems heeft deze activiteit voor haar rekening genomen o Aanvullen van de alle gegevens uit de EVC-procedure en het assessmentproces. o Overnemen van de EVC-gegevens in COMPAS. De conclusie ten aanzien van de bruikbaarheid van de NTA 2035 is: Algemeen kan worden gesteld dat de NTA2035 beter leesbaar is dan IMS eportfolio en IMS LIP (en niet alleen omdat het in het Nederlands is) en duidelijker is in de wijze waarop de standaard moet worden gebruikt. Het is alleen heel lastig om een juist voorbeeld te verzinnen voor onderdelen van de standaard vanwege de mate van detaillering van de oorspronkelijk standaarden waarvan deze standaard is afgeleid. 5.2 Aanbevelingen Alescon In het HR-systeem COMPAS zouden de competenties van de medewerkers opgeslagen moeten kunnen worden, waarbij gebruik moet worden gemaakt van de algemene beroepscompetentie uit het colocompetentie model; een import-export module worden ontwikkeld die de EVC-gegevens kan verwerken in COMPAS (zowel in als uit) waarna een medewerker van Alescon in staat is met een druk op de knop de uitwisseling te faciliteren. Versie van 19

15 Kenteq Kenteq zou meer eportfolio informatie moeten kunnen uitwisselen. Zowel uit de EVC procedure, de assessments als de matching op de arbeidsmarkt beschikt Kenteq over waardevolle informatie, die een werknemer of werkzoekende kan gebruiken voor zijn ontwikkeling en zijn arbeidsloopbaan. Als deze informatie beschikbaar is in een persoonlijk EmployabilityPortfolio, dan kan de eigenaar van het Portfolio de informatie zelf gebruiken en beheeren. Het is jammer dat de NTA 2035 geen ruimte biedt voor veel employability gegevens. Synergetics Het employability portfolio systeem zou het resultaat van het vakbekwaamheidonderzoek of het EVC-onderzoek van Kenteq volledig moeten kunnen uitwisselen; een verwijzing vanuit de authentieke bron moeten kunnen regelen, zodat de vermelde diploma s, certificaten en geaccrediteerde competenties betrouwbaar zijn; de uitwisseling van de (nog) ontbrekende data-velden mogelijk kunnen maken; de uitwisseling via webservices moeten regelen. NTA 2035 eporfolio afspraak NL Vanuit de behoefte van dit project zou in de NTA2035 of IMS ook werk en employability gerelateerde informatie met eportfolio moeten kunnen worden uitgewisseld; een uitbreiding naar dit type portfolio is uitermate zinvol in het kader van een leven lang leren (6-86 jaar) en werken (15-?? jaar); inconsistenties in de NTA2035 moeten worden opgelost; er mag geen discussie meer ontstaan over de wijze waarop de XML wordt opgebouwd; een compleet voorbeeld-xml bestand zou uitkomt kunnen bieden; Enkele aanvullingen in de kolom Opmerking, een enkele verwijzing, uitleg voor het gebruik van Evaluaties en een voorbeeldportfolio zal de bruikbaarheid van de standaard aanzienlijk verbeteren; De idee om complete portfolio s door te sturen moet worden vervangen door een meer op het proces gebaseerd informatieverkeer: partijen krijgen alleen informatie waar hun proces om vraagt. Naast de voordelen van een reverse intake levert dit ook compliance op met de privacy wetgeving; De idee om complete portfolio s door te sturen moet worden vervangen door een meer op het proces gebaseerd informatieverkeer: partijen krijgen alleen informatie waar hun proces om vraagt. Naast de voordelen van een reverse intake levert dit ook compliance op met de privacy wetgeving. Versie van 19

16 Bijlage 1: Toelichting op het onderzoek naar vakbekwaamheid Inleiding U bent uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek naar vakbekwaamheid. Hiermee wordt u in de gelegenheid gesteld om vanuit uw persoonlijke situatie en mogelijkheden uw vakbekwaamheid te laten onderzoeken. De resultaten zijn belangrijk om een goed passende arbeidplaats te vinden. Kenteq is als onafhankelijk instituut verantwoordelijk voor de uitvoering van dit onderzoek. Wat gaan we doen: Met het onderzoek willen we samen met u antwoord geven op de volgende vragen: 1. Welke vaardigheden en vakkennis bezit u? 2. Wat zijn uw interesses? 3. Welk vakgebied past het beste bij u? 4. Welke opleiding of cursus zou u kunnen volgen om dat te bereiken? Het onderzoek wordt uitgevoerd door gebruik te maken van persoonlijke vragenlijsten (op de computer) en een interview waarbij u (samen met Kenteq) vanuit uw eigen beleving uw arbeidsmogelijkheden in beeld brengt. De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een persoonlijk rapport. Hoe gaan we dat doen: We beginnen met een voorlichtingsbijeenkomst, waarin we vertellen wat u te wachten staat en hoe we het onderzoek aanpakken. Het onderzoek zal feitelijk voor u uit twee delen bestaan die op een verschillend moment zullen worden uitgevoerd. Deel 1: U krijgt van Kenteq een persoonlijke inlogcode en een wachtwoord waarmee u inlogt op een speciaal voor u ingerichte internet-site. Na het controleren en aanvullen van uw persoonlijk portfolio (wat heeft u gedaan: diploma s, certificaten, trainingen, werkervaring en eventueel hobby s), beantwoordt u een aantal vragen die te maken hebben met uw competenties (wat kunt u), daarmee krijgen we een beeld van het loopbaanprofiel dat het beste bij u past. Deel 2: In een persoonlijk gesprek worden de resultaten met u besproken en wordt gevraagd naar uw mogelijkheden en ambities. Tot slot wordt er een persoonlijk rapport voor u opgesteld waarin concrete conclusies en adviezen worden beschreven. Daarnaast wordt alle informatie aan u beschikbaar gesteld in een digitaal portfolio. Het digitale portfolio kunt u het beste vergelijken met een persoonlijke website, die u zelf beheerd. De resultaten kunt u gebruiken voor uw verder ontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook om te solliciteren bij een bedrijf. Samen met uw begeleider bepaalt u de vervolgstappen in uw arbeidsloopbaan. Uw voorbereiding Belangrijk is dat u zich zo goed mogelijk voorbereidt. Dit kunt u doen door: 1. Deze handleiding zorgvuldig te lezen 2. Uw portfolio thuis op papier in te vullen (aan de hand van het portfolioformulier) 3. Alvast nadenken over welke beroep aansluit bij uw mogelijkheden. Versie van 19

17 Uw portfolio Voordat u aan de vragenlijsten op de computer begint, is het van belang dat u thuis alvast uw gegevens invult op het portfolioformulier. Een portfolio bevat een overzicht van door u behaalde diploma s, certificaten, trainingen en een overzicht van werkervaringen, (functies die u hebt uitgeoefend en nu uitoefent). Maar ook relevante hobby s of ervaringen uit uw privé omgeving. (misschien bent u voorzitter of penningmeester van een vereniging of coach of scheidsrechter bij een sportclub). Al deze ervaringen kunnen bepalend zijn voor de competenties die u bezit. U vult al uw gegevens zo volledig mogelijk in en neemt deze mee als u wordt uitgenodigd voor deel 1 van het onderzoek. Deel 1 van het onderzoek: U krijgt via uw werkgever een uitnodiging (plaats, datum en tijd) om deel te nemen aan deel 1 van het onderzoek. (U neemt uw voorbereide portfolio mee) U ontvangt van Kenteq een persoonlijke inlogcode voor een internetomgeving waar uw persoonlijke vragenlijsten klaarstaan. Nadat u bent ingelogd vult u als eerste uw portfoliogegevens in die u thuis heeft voorbereid. Daarna wordt u gevraagd twee vragenlijsten in te vullen. De vragen moet u geconcentreerd, zorgvuldig en achter elkaar invullen. U kunt het invullen niet onderbreken. De vragenlijsten: 1. Competentie vragenlijst Duur: 25 tot 30 minuten. Bestaat uit 32 vragen/stellingen met vier antwoorden. U waardeert de antwoorden of ze goed of minder goed bij u passen. 2. Beroepsvragenlijst Duur: 15 minuten. Dit zijn tien open vragen. Deze vragenlijst wordt door u ingevuld op basis van de ervaring op uw werkplek of uw beroep. Bij het invullen krijgt u ondersteuning van de begeleider. Als u geen ervaring hebt met computers wordt u ook daarbij geholpen. Deel 2 van het onderzoek: U krijgt via uw werkgever een uitnodiging (plaats, datum en tijd) om deel te nemen aan deel 2 van het onderzoek, het gesprek met de onderzoeker. Duur: ongeveer 30 minuten. Het gesprek vindt op een ander moment plaats dan deel 1 en richt zich op uw persoonlijke loopbaanmogelijkheden. U kunt zich op het interview voorbereiden door van te voren de resultaten van de vragenlijsten door te lezen en door na te denken over de wensen ten aanzien van uw arbeidsloopbaan. Afronding van het onderzoek: Alle gegevens van het onderzoek gaan naar het exameninstituut van Kenteq en worden verwerkt in een persoonlijk rapport. Ten slotte wordt met Alescon afgesproken op welke wijze we het rapport en het digitale portfolio aan u gaan overhandigen. Versie van 19

18 Bijlage 2: NTA 2035 en het gebruik ervan Tijdens het opstellen van een volledig e-portfolio package zijn de volgende onduidelijkheden geconstateerd in de e-portfolio specificatie NTA2035: 1. Identificatie gegevens a. Kan op hoofdlijnen perfect worden gevuld; wat details betreft zijn de volgende onduidelijkheden geconstateerd: b streetsuffix: geen idee, misschien 3 hoog achter? c apttype: geen idee d aptnumprefix: geen idee e aptnumsuffix: geen idee f timezone: niet zinvol g geo met lat en lon: niet zinvol h. 2.7 komt ook voor als 2.7 ; het doel daarvan ondanks de beschrijving is niet helder, mogelijk om meerdere uid s mogelijk te maken, de lijn is niet helder 2. Ontwikkelingsvoorwaarden: een voorbeeld van IMS LIP genomen, de beschreven accessforall velden zijn absoluut niet helder, komen uit de lucht vallen. Om de NTA2035 voor deze container goed te gebruiken is een uitdaging, vooral door het ontbreken van een goed voorbeeld 3. Doelen en Ambities: geen bijzonderheden 4. Interesses a. 8.4 Product: is verwarrend, is het nu de bedoeling om hier het product op te nemen, te verwijzen naar een product of niet opnemen maar wel in de container Product en m.b.v. Relaties (Relationships) een Product te koppelen aan een Interesse. Dit laatste is het meest logisch. Advies: vermeld dit in de kolom Opmerking b full: het nut van zowel een beschrijving kort en lang en daarnaast een full beschrijving is te betwijfelen en leidt tot verwarring. Full niet gebruiken lijkt de beste optie 5. Relaties en Netwerken a role in de zin van recursieve role: een voorbeeld hiervan zou bijdragen aan het begrip hiervan 6. Competenties: geen bijzonderheden, twijfel wederom aan het nut van full beschrijving 7. Activiteiten a. 6.7 learningactivity: een voorbeeld hiervan ontbreekt, zelf definiëren is dan lastig b. 6.9 producten: producten gemaakt: dezelfde opmerking als 4.a c evaluaties: verwarrend als er ook een container Evaluaties wordt gedefinieerd (tabel 21). De vraag rijst dan opnemen vanaf 6.11 of in een aparte container? en mag deze aparte container als separate XML in het eportfolio package voorkomen? d , , het nut van deze velden wordt betwijfeld, een voorbeeld zou helpen e objectives: niet helder hoe te gebruiken f status: niet helder waarop de status betrekking heeft g duration: niet helder waarop de status betrekking heeft, de evaluatie, de periode waarover de evaluatie plaatsvindt of anderszins? 8. Producten: geen bijzonderheden 9. Evaluaties: aparte XML container? Zie ook 7.c 10. Niet kwalificerende reflecties: geen bijzonderheden 11. Kwalificerende reflecties: geen bijzonderheden 12. Kwalificaties: geen bijzonderheden 13. Relaties: geen bijzonderheden Versie van 19

19 Conclusie bruikbaarheid NTA2035: Algemeen kan worden gesteld dat de NTA2035 beter leesbaar is dan IMS eporfolio en IMS LIP (en niet alleen omdat het in het Nederlands is) en duidelijker is in de wijze waarop de standaard moet worden gebruikt. Het is alleen heel lastig om een juist voorbeeld te verzinnen voor onderdelen van de standaard vanwege de mate van detaillering van de oorspronkelijk standaarden waarvan deze standaard is afgeleid. Advies t.a.v. NTA2035: Enkele aanvullingen in de kolom Opmerking, een enkele verwijzing, uitleg voor het gebruik van Evaluaties en een voorbeeldportfolio zal de bruikbaarheid van de standaard aanzienlijk verbeteren. Versie van 19

Het Werkt eportfolio Evaluatierapport

Het Werkt eportfolio Evaluatierapport Het Werkt eportfolio Evaluatierapport Auteurs Kenteq Synergetics : Dries Pruis : Theo Hensen Versie Datum : 1.0 : 14 november 2008 Project van Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond en innovatie

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport DIJK12 Beleidsonderzoek BV Hobéon Management Consult BV April 2005 F. de Bruijn

Nadere informatie

Handreiking OTO Portfolio

Handreiking OTO Portfolio Handreiking OTO Portfolio Handreiking voor aanschaf en (her)oriëntatie OTO portfolio-omgeving Versie 1. April 2011 Onderdeel van: COLOFON Landelijk OTO platform, april 2011. Aan de totstandkoming van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 1. Procedures Inhoudsopgave Handleiding EVC Traject 4 Erkennen Verworven Competenties 4 Inleiding 5 1. Onderdelen van EVC- traject 6 Het doel van EVC 6 De uitkomst van het EVC-traject 6 De stappen in het

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO april 2012 VOORWOORD Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en EVP Een handreiking

Aan de slag met EVC en EVP Een handreiking Aan de slag met EVC en EVP Een handreiking Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 ABC van EVC... 2 1.1 Wat is EVC?... 2 1.2 Wat is EVP?... 3 1.3 Doelen EVC en EVP... 4 2 Wie gaan er een EVC-procedure in?... 5

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

E-Portfolio VIER. Behoefteonderzoek. OBA MileStones B.V. Versie: 20080429

E-Portfolio VIER. Behoefteonderzoek. OBA MileStones B.V. Versie: 20080429 E-Portfolio VIER Behoefteonderzoek Auteur: OBA MileStones B.V. Versie: 20080429 Inhoudsopgave Inleiding...4 1. Ontwerp van het behoefteonderzoek....5 2. Resultaten...6 2.1 Leerling...6 Vraag 1...6 Vraag

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 6 Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt

Nadere informatie

EVC: aan de slag ermee!

EVC: aan de slag ermee! EVC: aan de slag ermee! Handleiding voor een succesvolle uitvoering De werkbelasting in het EVC-traject vond ik wel meevallen Ari Blummel Ik ben echt heel erg tevreden over het eindresultaat. Samantha

Nadere informatie

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten.

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Advies aan het Kenniscentrum EVC. Hans Koole, november 2009 Hans Koole B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie