Inhoud VOORWOORD... 3 IKM-VLAANDEREN VZW... 4 RELATIE VLAM CERTIFICERING UITVOERING BIJLAGEN... 19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud VOORWOORD... 3 IKM-VLAANDEREN VZW... 4 RELATIE VLAM... 11 CERTIFICERING... 12 UITVOERING... 18 BIJLAGEN... 19"

Transcriptie

1

2 Inhoud VOORWOORD... 3 IKM-VLAANDEREN VZW... 4 DOEL... 4 ALGEMENE VERGADERING... 4 RAAD VAN BESTUUR... 5 ACTIVITEITEN... 6 PERSONEEL... 7 FINANCIËN... 8 RELATIE INTERPROFESSIONELE WERKGROEP IKM/QFL/QMK... 9 ADVIESRAAD RELATIE VLAM CERTIFICERING CONTROLEORGANISMEN PRODUCTIE INFORMATIE COMMUNICATIE STAND VAN ZAKEN GESCHILLEN ONAANGEKONDIGDE IKM-CONTROLES INTERNE AUDIT ACCREDITATIE TRANSPORT UITVOERING PROVINCIALE ONDERSTEUNING LIMBURG BIJLAGEN BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 2/22

3 Voorwoord Beste lezer, Voor IKM werd 2013 gekenmerkt door ENGAGEMENT op verschillende niveaus. Vanaf maart 2013 zijn 4 inspectie-instellingen aan zet voor het uitvoeren van IKMcontroles op het terrein. Deze zijn SGS, Quality Partner, Comité du Lait en Certalent. Via een interne audit op de zetel van de inspectie-instelling en het meevolgen van audits op het terrein waakt de certificatie-instelling IKM-Vlaanderen over de uniforme werking van deze 4 inspectie-instellingen. We houden constant de vinger aan de pols zodat we voeling blijven hebben met de realiteit van de werkvloer. In 2013 werd het IKM-lastenboek aangepast met als voornaamste wijziging, de DUURZAAMHEIDSMONITOR. De nieuwe versie van het lastenboek (versie 7) trad in werking per 1 januari Met deze gezamenlijke aanpak wil de sector die melkveehouders in de schijnwerpers zetten die nu al stappen hebben gezet en waar duurzaam ondernemen op het bedrijf een werkwoord is en dit op velerlei vlakken. Het blijft een vrijwillig initiatief waar elk bedrijf zelf de keuze bepaalt in functie van zijn bedrijfsspecifieke mogelijkheden. Met de invoering van de duurzaamheidsmonitor werd ook de database aangepast daar de duurzaamheidsinitiatieven geen invloed hebben op het behalen van een IKM-certificaat. Enkel deelname aan de monitor is verplicht! Verder werd ook de website aangepast met een nieuw tabblad waarin de DUURZAAM- HEIDSMONITOR wordt uitgelegd en ook de checklijst beschikbaar wordt gesteld. IKM wil een performant systeem zijn en blijven waardoor in 2013 ingezet is op EFFICIËNTIE. Via een XML-download zal een up-to-date gegevensdoorstroming met de melkerijen gerealiseerd worden. Op deze manier willen wij onze goede SAMENWERKING blijven bewerkstelligen en efficiënt communiceren met onze partners. In 2013 werd tevens een vernieuwingsaudit uitgevoerd door Belac. Deze bevestigde opnieuw onze goede werking met een verlenging van onze accreditatie. Kortom IKM blijft zich engageren want nieuwe uitdagingen dienen zich aan!! Veel leesgenot! Katrien Van der Meulen, Voorzitter IKM-Vlaanderen vzw Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 3/22

4 IKM-Vlaanderen vzw Doel De vereniging zonder winstoogmerk IKM-Vlaanderen werd op 16 december 1999 opgericht als executieve voor Vlaanderen van het nationale project Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM). De vereniging heeft tot doel het ontwikkelen, operationeel maken en beheren van de IKMcertificering van de gehele zuivelketen, gaande van de Vlaamse melkveehouderij over de zuivelindustrie tot en met de distributie en de afzet. Algemene Vergadering IKM-Vlaanderen vzw verenigt in zijn Algemene Vergadering de meest representatieve organisaties van de melkveehouders, de zuivelindustrie en de promotie. Verder werd een vertegenwoordiging van de distributie mogelijk gemaakt waarvan de invulling gebeurt naarmate de keten naar de eindverbruiker gesloten wordt. LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING ABS Algemeen Boerensyndicaat L. Huybrechts P. Van de Vel H. Van den Haute E. De Cock BOERENBOND K. Brouckaert-Van der Meulen R. Covens-Van Tilburg G. Vandepoel A. Vaesen D. Van De Keere L. Hamerlinck-Dellaert K. Van den Hout A. Feys - Bryon BCZ Belgische confederatie van de zuivelindustrie E. Leloup R. Debergh K. Lowagie S. Henuset I. Voet P. Vanhengel VLAM Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw F. Vandermersch F. De Wachter IKM Integrale kwaliteitszorg Melk Secretaris A. Verhaert - Steenhuyse Verslaggever A. Kempenaers Op 07 maart 2013 vond de Algemene Vergadering van IKM-Vlaanderen plaats. De samenstelling van de Raad van Bestuur blijft ongewijzigd. De Algemene Vergadering bevestigt de samenstelling van de Raad van Bestuur. De jaarrekening en het jaarverslag van 2012 en het budget 2013 werden door de leden goedgekeurd. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 4/22

5 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur draagt zorg voor de interne organisatie van de vereniging en kan onder meer stuur- of werkgroepen inrichten, adviseurs aanstellen en een huishoudelijk reglement opstellen. LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VOORZITTER K. Brouckaert- Van der Meulen Boerenbond ONDERV OOR ZITTER E. Leloup BCZ H. Van den Haute ABS B OERENBOND R. Covens-Van Tilburg G. Vandepoel D. Van De Keere ABS Algemeen Boerensyndicaat P. Van de Vel MCC Melkcontrole Centrum Waarnemer K. Lommelen VLAM Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw Penningmeester: F. De Wachter Expert: F. Vandermersch B CZ Belgische confederatie van de zuivelindustrie P. Vanhengel I. Voet Expert R. Debergh IKM Integrale Kwaliteitszorg Melk Secretaris A. Verhaert-Steenhuyse Verslaggever A. Kempenaers DGZ- VLAAN DEREN Dierengezondheidszorg Vlaanderen Waarnemer K. De Bleecker Boerenbond stelt d.d. 07 maart 2013 voor dat Dhr. S. Rammant vervangen wordt door Mevr. A. Feys - Bryon. De Raad van Bestuur bevestigt de voorgestelde wijziging voor de samenstelling van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur vergaderde 4 maal in het jaar 2013 respectievelijk op 07 maart, 06 juni, 19 september en 05 december. De belangrijkste agendapunten waren: Stand van zaken bedrijfsspecifieke punten zuivelindustrie Stand van zaken verspreiding controlepunten Duurzaamheid + budget Terugkoppeling opleiding duurzaamheisdmonitor (03/10/2013) Stand van zaken DMM database/xml voor melkerij/website Stand van zaken aanpassingen database en communicatie Inkomsten PVV-Vlam Zuivel Verslag BELAC-audit Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 5/22

6 IKM-nieuwsbrief Verslag interne audit d.d. 12/07/2012 Verslag interne audit d.d. 21/06/2013 Personeel IKM-Vlaanderen Tijdlijn IKM-lastenboek versie 7 en uitdagingen 2013 Contracten + tarieven II s Evaluatie deelname Agriflanders 2013 Onaangekondigde IKM-controles Aanpassing van de samenstelling van de Algemene vergadering Feedback IPW IKM/QFL/QMK d.d. 23/01/2013 Voorstel wijziging algemene voorwaarden voor de uitreiking van een IKM-certificaat Expertengroepen Taskforce duurzaamheid Efficiënte gegevens verzameling Jaarrekeningen 2012 en budget 2013 IKM-Vlaanderen vzw Activiteiten De kernactiviteit van IKM-Vlaanderen is de certificatie van de kwaliteit en de voedselveiligheid in de zuivelketen. De certificatie-instelling IKM-Vlaanderen vzw heeft op een totaal van 5112 productie-eenheden 99% van de melkveehouders in Vlaanderen gecertificeerd. Deze produceren naar schatting 99% van de geleverde melk. In totaal verloopt 98% van de melkaanvoer onder gecertificeerde omstandigheden. Verder is IKM-Vlaanderen de executieve organisatie voor de opdrachten van de feitelijke vereniging Interprofessionele Werkgroep IKM/QFL/QMK. In nauwe samenwerking met het Comité du Lait, service QFL wordt uitvoering gegeven aan het nationaal beheer van het IKM-kwaliteitssysteem. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 6/22

7 Personeel Het hierna volgende organigram geeft de functionele personeelsbezetting weer van de vzw IKM-Vlaanderen als certificatie-instelling en niet de hiërarchische structuur van het personeel. Met uitzondering van de kwaliteitsauditeur en de interne auditor is het voltallig personeel in dienst van de vzw VLAM en wordt het voor de uitvoering van het IKM-project ter beschikking gesteld van de vzw IKM-Vlaanderen. Eind 2013 waren er 2 deeltijdse personeelsleden (respectievelijk 0,6 en 0,8 FTE) en 1 voltijds personeelslid tewerkgesteld voor een totaal van 2,4 FTE. Raad van Bestuur IKM-Vlaanderen vzw Kwaliteitsauditeur Guy Vandepoel Verantwoordelijke IKM-Vlaanderen Kwaliteitsverantwoordelijke Ann Verhaert Steenhuyse Interne auditeur Annette Königs Administratie: - Adjunct verantwoordelijke An Kempenaers Logistieke ondersteuning - Verwerking en boekhouding An Verstrepen VLAM vzw Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 7/22

8 Financiën Op de financiële rekening van IKM-Vlaanderen vzw werden enkel ontvangsten geregistreerd van melkveehouders en betalingen die gerelateerd zijn aan de certificatieactiviteiten van IKM-Vlaanderen. De andere werkingskosten van de vereniging worden rechtstreeks gefinancierd binnen het VLAM-promotiefonds Zuivel. Het boekjaar 2013 wordt afgesloten met een omzet van ,80 exclusief btw en een totale controlekost van ,05. De gemiddelde tijd tussen de aanvraag en de certificatie, dus ook tussen de factuur aan de melkveehouder en de factuur van het controleorganisme, bedraagt iets meer dan 2 maanden. Om dit verschil boekhoudkundig weg te werken werd een voorschottenrekening geopend waarin voor een periode van 2 maanden de som van de gefactureerde aanvragen voor een totaal bedrag van ,00 wordt weggeschreven. De facturen van het boekjaar 2014 die betrekking hebben op controles en prestaties in 2013, ten bedrage van 3.570,00 worden opgenomen in de rekening te ontvangen facturen. In de rekening Voorzieningen werd een bedrag van 8.125,00 voorzien voor controles die normaal tijdens 2013 ingepland werden, maar uiteindelijk tijdens 2014 zullen uitgevoerd worden. In 2013 werd naar aanleiding van de duurzaamheidsmonitor aanpassingen uitgevoerd aan het databasesysteem voor een bedrag van ,00. Tevens werden ook de vergadering van de intermediairen in Beveren gefinancierd voor een bedrag van 3.244,31 en het drukwerk van de Brochure Duurzaamheidsmonitoring van de melkveehouderij voor een bedrag van 5.513,40. Dit geeft een negatief operationeel resultaat van ,57. Aangezien het overgedragen resultaat van vorig boekjaar ,41 bedroeg, komt het uiteindelijke saldo op ,84. Dit is het boekhoudkundige eigen vermogen van IKM- Vlaanderen vzw op 31 december Op de Raad van Bestuur werd het budget 2014 goedgekeurd. In deze raming wordt ervan uitgegaan dat er maandelijks een vast aantal melkveehouders aangeschreven wordt voor een nieuwe audit voor de volgende ronde en dat de controleorganismen dit ritme volgen. In bijlage 1 volgen de balans en de resultaatrekening voor het jaar 2013, in vergelijking met het boekjaar 2012, en het budget Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 8/22

9 Relatie Interprofessionele Werkgroep IKM/QFL/QMK Dit nationaal overlegorgaan bepaalt de IKM-richtlijnen en neemt alle beslissingen in verband met de inhoud van de IKM-lastenboeken. Het is tevens bevoegd om: - een geschillencommissie samen te roepen, - technische werkgroepen te organiseren, - contacten te leggen met de verwerking, de distributie en de consument, - de nationale certificatie te bepalen, - de inhoud van de externe communicatie vast te leggen, - het gebruik van het logo te bepalen. De Interprofessionele Werkgroep vergaderde 3 maal in het jaar 2013, respectievelijk op 23 januari, 17 april en 06 september. De belangrijkste agendapunten daarbij waren: Procedure controles bij klachten Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik in de rundersector in Nederland: Situatieschets Presentatie van de beslissing van de Taskforce Duurzaamheid Feedback van de Taskforce Duurzaamheid Budget communicatie rond duurzaamheidsmonitor Verspreiding controleresultaten IKM en duurzaamheid aan de kopers IKM-transport: Situatieschets Lastenboek IKM/QFL/QMK versus private lastenboeken Lastenboek Versie 7 Toekomstige evolutie van IKM Daarnaast werden ook enkele beperkte technische werkgroepen georganiseerd, namelijk d.d. 09 januari, 13 maart, 15 mei, 13 juni, 17 oktober: Taskforce Duurzaamheid (organisatie door BCZ). Voor de uitwerking van de duurzaamheidsmonitor van de melkveehouderij werden d.d. 19 februari, 26 februari en 01 maart expertengroepen georganiseerd rond de respectievelijke thema s dierenwelzijn, diervoeding en diergezondheid. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 9/22

10 Adviesraad De Interprofessionele Werkgroep IKM/QFL/QMK is de beheerder van het lastenboek en de werkinstructies. IKM-Vlaanderen en het Comité du Lait - service QFL zijn de executieve certificatieinstellingen voor Vlaanderen en Wallonië, ze zijn beide BELAC-geaccrediteerd volgens de norm Om alle schakels van de keten voldoende te betrekken bij het IKM-project werd tevens een Adviesraad opgericht. Deze consultatieve raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van: - toelevering (mengvoederindustrie en verenigingen voor sanitaire bewaking), - landbouworganisaties, - IKM-executieven, - interprofessionele organismen, - zuivelindustrie, - distributie, - verbruikersorganisaties, - onderzoekinstanties, - universiteiten. De Adviesraad moet er op toezien dat de Interprofessionele Werkgroep en de certificatieinstellingen volledig onafhankelijk werken en dat de procedures worden gevolgd. Verder geeft de raad advies over de inhoud van het lastenboek, de certificatieprocedure en de voorwaarden voor het gebruik van het certificaat en het logo. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 10/22

11 Relatie VLAM IKM-Vlaanderen vzw beheert het kwaliteits- en certificeringssysteem en de borging van het eindproduct, voert de promotie van die borging naar de deelnemers binnen de sector, ontwikkelt recruteringsgerichte acties naar de producent en de verwerking van de melk en verspreidt informatie over het kwaliteitssysteem. VLAM voert alle promotie voor de producten en labels waarrond IKM-Vlaanderen activiteiten ontplooit, hiermee wordt bedoeld de promotie van de eindproducten naar de consument. Het werkingsbudget van IKM-Vlaanderen wordt jaarlijks voorzien door de VLAMsectorgroep 'Zuivel' in overleg met de Raad van Bestuur van IKM-Vlaanderen. Het VLAM-budget IKM werd voor het boekjaar 2013 begroot op ,00. Hiervan werd slechts ,19 besteed; voornamelijk aan personeelskosten, achterbancommunicatie, verzendingen en drukwerk, verzekering, software, e.d. De IKM-rekening wordt beheerd door de Raad van Bestuur van IKM-Vlaanderen vzw in samenspraak met de VLAM-sectorgroep Zuivel. Voor 2014 werd door de sectorgroep Zuivel opnieuw een budget van ,00 goedgekeurd op basis van een raming van de te verwachten kosten. In bijlage 2 volgt de tabel met het resultaat van de VLAM-rekening IKM voor het jaar Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 11/22

12 Certificering De certificatie-instelling IKM-Vlaanderen vzw heeft op een totaal van 5112 productieeenheden 99% van de melkveehouders in Vlaanderen gecertificeerd. Controleorganismen Sinds 01 maart 2013 wordt de controle van de praktische toepassing van het IKMlastenboek bij de producenten uitgevoerd door 4 inspectie-instellingen, namelijk SGS Agrocontrol, Quality Partner, Comité du Lait en Certalent (vanaf juni 2013). Deze inspectie-instellingen (II s) zijn hiervoor geaccrediteerd volgens ISO Tevens zijn allen geaccrediteerd voor de autocontrolegids Primaire Productie (G040) ruwvoederproductie (module B) en dierlijke productie (module C). Dit geeft als extra (prijs-)voordeel dat de melkveehouders zich op eigen initiatief via één bedrijfsbezoek, onder de noemer van een combi-audit, in orde kunnen stellen volgens alle op hun bedrijf van toepassing zijnde gidsen. Om dit laatste te realiseren biedt IKM-Vlaanderen haar klanten de mogelijkheid tot het aanvragen van een vervroegde IKM-controle. In aanloop naar de praktische toepassing van het nieuwe IKM-lastenboek vanaf 01/01/14 werd d.d. 3 oktober 2013 door IKM-Vlaanderen voor alle auditors van de 4 inspectieinstellingen en de fieldmensen van de melkerijen een opleiding voorzien waarin Versie 7 van het IKM-lastenboek en de bijbehorende Werkinstructies werden toegelicht. Tijdens werkingsjaar 2013 werd steekproefsgewijs meegelopen met een aantal auditors van de 4 huidige inspectie-instellingen. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de uniformiteit van de controles, de gelijkwaardige behandeling van de deelnemers en eenzelfde slaagpercentage voor alle deelnemers gegarandeerd zijn. In dit opzicht werd op 15/02/13 een tweede praktische opleiding voor de auditor(s) van Certalent georganiseerd. Eind mei 2013 gaf Certalent IKM-Vlaanderen positief bericht omtrent het behalen van de Belac-accreditatie voor het uitvoeren van IKM-controles. Ook vanop het IKM-secretariaat worden de inspectie-instellingen en hun inspecteurs continu bijgestuurd a.d.h.v. de ontvangen controleresultaten en samenvattende auditrapporten. Tevens werd een interne audit uitgevoerd bij de 4 inspectie-instellingen. Het doel van deze audit is de conformiteit van de uitgevoerde controles en de rapportering van naderbij bekijken. De procedure vanaf het inlezen van de betalingen tot de rapportering wordt doorlopen. De producent heeft zelf de keuzemogelijkheid om bij een periodieke controle de inspectieinstelling, die op zijn bedrijf de IKM-controle mag uitvoeren, te bepalen. Samen met het keuzeformulier wordt een duidelijk prijsoverzicht van de verschillende inspectieinstellingen meegestuurd. Na ontvangst van de keuze wordt de facturatie opgestart. Wanneer IKM-Vlaanderen geen of een laattijdige II-keuze ontvangt, heeft de Raad van Bestuur van IKM-Vlaanderen bepaalt dat de melkveehouder berust in de oude situatie waarbij dezelfde inspectie-instelling als deze die de voorgaande controle heeft uitgevoerd geselecteerd wordt. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 12/22

13 Onderstaande grafiek geeft een verdeling van de II-keuze weer: Verdeling (%) II-keuze op totaal aantal geselecteerden (Facturatiejaar 2013) 76,79% 12,73% 0,49% 10,27% % SGS % Quality Partner % CDL % Certalent Hieruit leiden we af dat 23,49% van de producenten de keuze maakt om samen te werken met een nieuwe inspectie-instelling: Quality Partner of Comité du Lait. We zien hierbij een verdeling van respectievelijk 12,73% en 10,27%. 0,49% verkiest om de IKM-controle te laten uitvoeren door Certalent. De meerderheid, nl. 76,79%, blijft kiezen voor SGS; waardoor SGS tijdens het facturatiejaar 2013 ongeveer het zelfde aantal controles uitvoert als tijdens 2012 Productie De certificatie-activiteiten van IKM-Vlaanderen zijn van toepassing op de melkproductieeenheden die het IKM-lastenboek implementeren, dat werd uitgewerkt door de Interprofessionele Werkgroep IKM/QFL/QMK. Een goede productiemethode, de zorg voor dierengezondheid en -welzijn en de zorg voor het milieu, de zuiverheid en de veiligheid van het afgewerkte product, het vermijden van insleep van bedrijfsvreemde stoffen op het melkveebedrijf, zijn de onderwerpen van het IKM-kwaliteitssysteem voor de primaire productie van rauwe melk. Vanaf 01 januari 2014 is een nieuwe versie van het IKM-lastenboek (Versie 7) en de werkinstructies (Versie 12) van toepassing. De belangrijkste wijziging aan het IKM-lastenboek, die met goedkeuring van de Interprofessionele Werkgroep IKM/QFL/QMK geïmplementeerd werd is de extra module G of de duurzaamheidsmonitor (DDM). In totaliteit werden 35 duurzaamheidsinitiatieven gedefinieerd, die in 7 groepen opgedeeld werden: - dierengezondheid, - dierenwelzijn, - energie, - milieu, - dierenvoeding, - water en bodem, - sociale duurzaamheid. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 13/22

14 De opzet van de duurzaamheidsmonitor is om de vooruitgang inzake duurzaamheid op het niveau van de melkveesector te inventariseren. Bijkomend worden de melkveehouders geïnformeerd en gesensibiliseerd om op vrijwillige basis extra initiatieven op hun bedrijf toe te passen. De producenten worden verplicht om de DMM in te vullen, maar er is geen verplichting tot het nemen van een bepaald aantal duurzaamheidsinitiatieven; bijgevolg heeft het geen invloed op het al dan niet behalen van een IKM-certificaat. Praktisch gezien duidt de melkveehouder op de duurzaamheidsmonitor aan welke duurzaamheidsinitiatieven hij toepast en verzamelt hij ter voorbereiding van de IKM-audit het nodige bewijsmateriaal. Begin 2013 heeft de Raad van Bestuur van IKM-Vlaanderen positief gereageerd op de vraag van 2 melkerijen om gelijklopend met de IKM-controle een controle uit te voeren op melkerij-specifieke controlepunten. Sinds juni 2013 worden deze controles in the field uitgevoerd door de 4 erkende inspectie-instellingen. IKM-Vlaanderen komt op deze wijze tegemoet aan de vraag van melkerijen en landbouworganisaties om de controledruk bij de melkveehouders te beperken via combi-audits. Informatie De algemene informatie over het IKM-project is publiek en kan geconsulteerd en gedownload worden op de IKM-website: voor de Nederlandstalige versie, voor de Franstalige versie en voor de Duitstalige versie. Melkveehouders alsook verantwoordelijken en fieldmensen van de melkerijen kunnen zich registreren en toegang aanvragen tot het afgesloten gedeelte van de IKM-website, dat o.a. specifieke IKM-informatie, lijsten, werkinstructies, formulieren, bevat. Het informeren van melkveehouders bleef echter zoals tijdens de voorgaande jaren, weggelegd voor de zuivelindustrie en voornamelijk voor de fieldmensen die tijdens hun dagelijks contacten met de melkveehouders duizenden pre-evaluaties bij hun leveraars hebben uitgevoerd. Deze vorm van rechtstreekse voorlichting en motivatie voor het systeem, blijkt de meest succesvolle te zijn. De zuivelindustrie heeft hierin zwaar geïnvesteerd zowel in tijd als in mensen. Communicatie In het verleden bleek de IKM-nieuwsbrief een succes en werd deze door de melkveehouders beschouwd als een waardevolle bron van informatie. Hierin worden alle nieuwigheden betreffende het IKM-lastenboek zoals de aanpassing van de auditprocedure, de aanpassingen in de nieuwe versie van het lastenboek, meegedeeld. Tijdens 2013 werden één nieuwsbrief uitgegeven, nl. - Nummer 18 Oktober 2013 Op vraag van partners kunnen ook opleidingen georganiseerd worden; waaronder o.a. les IKM in het kader van een B-cursus voor Groene Kring, voordracht Hogeschool, IKM als onderdeel van de opleiding voor melk- en koeltanktechnici, Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 14/22

15 Stand van zaken In bijlage 3 zijn de kengetallen van de certificatie-activiteiten van IKM-Vlaanderen samengebracht. In 2013 werden 1607 controles uitgevoerd t.o.v in het jaar Er werden 1565 certificaten uitgereikt, waarvan 1412 certificaten met een loopduur van 3 jaar en 153 certificaten voor 18 maanden. 9 bedrijven zijn in 2013 in het systeem ingestapt, 134 melkveehouders hebben hun activiteiten definitief gestopt en 26 bedrijven werden definitief afgewezen. Daardoor daalt ook in 2013 het aantal gecertificeerde melkveehouders tot Het totaal aantal gecertificeerde producenten t.o.v kende een toename tot 99%. Een overzicht van het aantal IKM-certificaten per provincie in verhouding tot het totaal aantal melkveehouders in die provincie wordt in volgende grafiek weergegeven. Ten opzichte van 2012 nam het % gecertificeerde leveraars voor de provincie Limburg niet toe. De provincie Oost-Vlaanderen steeg met 3%. De provincies Antwerpen, Brabant en West-Vlaanderen stegen met 1%. Een %IKM-melkveehouders van 100% is echter geen realistisch beeld. Geografische verdeling certificaten IKM % van aantal leveraars Antwerpen Brabant Limburg Oost-Vl West-Vl Nederland Een periodieke controle voor de verlenging van het IKM-certificaat gebeurt om de 3 jaar vanaf 9 maanden vóór de vervaldag van het certificaat. De tussentijdse controle gebeurt vanaf 6 maanden vóór de vervaldag van het certificaat. Er zijn gemiddeld iets meer dan 7,68 controles uitgevoerd per melkveehouder. De tijd tussen de verzending van de factuur aan de melkveehouder en de betaling van die factuur bedraagt 1,20 maanden. Dit betekent een lichte verbetering t.o.v Aanleiding hiertoe is het vervroegd aanschrijven van de producenten. De tijd tussen de betaling van de factuur en het controlebezoek is 2,29 maanden. Omdat in 2013 minder bedrijven aangeschreven werden, moeten ook minder IKM-controles uitgevoerd worden waardoor de inspectie-instellingen de controles op een kortere termijn na betaling konden uitvoeren. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 15/22

16 Geschillen In een afzonderlijke procedure werd de manier beschreven waarop klachten behandeld worden met als doel een gelijke behandeling van alle deelnemers ongeacht hun eigenheid en de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen eenzijdige beslissingen. De samenstelling van de geschillencommissie wijzigt bij elke zitting. De geschillencommissie vergaderde tijdens 2013 drie maal, respectievelijk op 23 januari, 17 april en 06 september. Voor Vlaanderen werden 16 dossiers van melkveehouders behandeld en 66 dossiers ter goedkeuring voorgelegd. Ook werden 2 dringende dossiers van melkveehouders via een elektronische geschillencommissie behandeld. Dit komt dus neer op een totaal van 7,3% van de uitgevoerde controles in het jaar Dit is stijging t.o.v. 4,1% in Onaangekondigde IKM-controles In een afzonderlijke procedure wordt de manier beschreven waarop onaangekondigde IKM-controles volgend op externe klachten geformuleerd door derden (o.a. melkerij, Interprofessioneel organismen, ) behandeld worden. Dit met als hoofddoel om het imago van de melkveesector alsook de geloofwaardig- en betrouwbaarheid van het IKMcertificaat en -systeem te versterken naar o.a. collega-melkveehouders, de consument, toe. Deze dossiers worden voorgelegd aan een elektronische geschillencommissie, waarvan de samenstelling hetzelfde is als deze van de standaard geschillencommissie. Tijdens 2013 werd 1 dossier volgend op een externe klacht van de melkerij behandeld. Dit komt dus neer op een totaal van 0,06 % van de uitgevoerde controles in het jaar Interne audit Doelstelling van de interne audit is na te gaan of het kwaliteitssysteem beantwoordt aan de procedures en doelstellingen beschreven in het kwaliteitshandboek. De interne audit werd uitgevoerd op 21 juni 2013 door Mevr. A. Königs. Accreditatie De goede werking van de certificatie-instelling IKM-Vlaanderen wordt op basis van het kwaliteitshandboek beoordeeld door BELAC, het Belgisch Accreditatiesysteem. Accreditatie EN BELAC-referentie 289-PROD Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 16/22

17 De accreditatie van de certificatie-instelling IKM-Vlaanderen geeft voldoende garantie aan de producenten over de integriteit en de competenties van de auditeurs, over het correcte verloop van de audits en over de administratieve opvolging voor de uitreiking van een IKM-certificaat. Ten behoeve van de verwerkers, de distributeurs en de consumenten geeft deze accreditatie naar geloofwaardigheid van de kwaliteitsborging, een bijzondere meerwaarde aan de melk van IKM-gecertificeerde bedrijven t.o.v. buitenlandse melk. Op 29 en 30 mei 2013 werd een verlengingsaudit uitgevoerd op het IKM-secretariaat door het BELAC-team, samengesteld uit: - Hoofdauditor : Dhr. G. Goyens - Technisch auditor : Dhr. A. Van der Sanden Het BELAC-team concludeerde dat de accreditatie hernieuwd kon worden voor een nieuwe periode van 5 jaar. Transport Het IKM-certificaat garandeert de goede praktijk van de melkophalers-transporteurs en waarborgt de voedselveiligheid en de traceerbaarheid van de grondstof rauwe melk. De goede transportpraktijk GTP omvat de voorwaarden en criteria waaraan moet voldaan worden om te garanderen dat op een voldoende hygiënische en veilige manier gewerkt wordt om contaminaties tijdens het ophaal- en transportproces te vermijden. De gevaren voor de voedselveiligheid worden onderzocht in een HACCP-studie. De toepassing van de normen uit deze gids geeft invulling aan de beheersmaatregelen van de kritische controlepunten (CCP) en de punten van aandacht (PVA) en beschrijft tevens de corrigerende maatregelen. Momenteel wordt naar schatting 98% van de melktransporten in Vlaanderen uitgevoerd onder IKM-gecertificeerde voorwaarden. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 17/22

18 Uitvoering Provinciale ondersteuning Limburg Sinds 1 juli 2003 voorziet de provincie Limburg via IKM-Vlaanderen vzw een korting van 75 euro per melkveehouder. Deze korting wordt uitsluitend toegekend bij een periodieke controle. In 2013 hebben 135 Limburgse melkveehouders gebruikgemaakt van de provinciale subsidie. Omwille van budgettaire redenen heeft de deputatie de beleidsprioriteiten aangepast en wordt er vanaf 01 januari 2014 geen nominatieve werkingssubsidie voor IKM-Vlaanderen vzw meer voorzien. De deputatie opteert in het provinciaal landbouwbeleid voor een bredere ondersteuning van de Limburgse land- en tuinbouw door in te zetten op de versterking van het ruraal management. Ann Steenhuyse Verantwoordelijke IKM-Vlaanderen vzw Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 18/22

19 Bijlage 1 Bijlagen De volgende tabellen geven de balans en de resultaatrekening voor het jaar 2013, in vergelijking met het boekjaar 2012, en het budget Balans 2013 IKM- Vlaanderen vzw Actief Passief Handelsdebiteuren , ,11 Leveranciers , ,72 Beleggingen Vlam (vastrentende effecten) , ,57 Te ontvangen facturen 3.173, ,00 Lopende rekening BTW 1.334, ,99 Voorschotten verkopen , ,00 Financiële wachtrekening 0,00 0,00 Onbestemde fondsen , ,84 Resultaat , ,57 Overgedragen resultaat , ,41 Financiële rekening , ,76 Voorzieningen , , , , , ,43 Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 19/22

20 Budgettering en resultaatrekening IKM-Vlaanderen vzw 2012 Budget 2012 December 2013 Budget 2013 Budget 2014 Bedrijfsopbrengsten , , , , ,00 Verkopen en dienstprestaties , , , , ,00 Verkopen melkerij 0, ,00 735, ,00 860,00 Verkopen onaangekondigde controle 1.376,00 0,00 110,00 0,00 0,00 Vergoeding inspectie-instellingen 4.795, , , , ,00 Administratieve kostenrekening 5.538, , , , ,00 Aanmaningskosten 2.110,00 0, , , ,00 Uitzonderlijke opbrengsten 49,34 0,00 3,07 0,00 0,00 Doorgefactureerde opbrengsten 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 Financiële opbrengsten 3.636, , , , ,00 Verkopen PVV 0,00 0, ,00 0, ,00 Verkopen supplementaire controle 0,00 0, , , ,00 Bedrijfskosten , , , , ,13 Controlekosten , , , , ,00 Kosten supplementaire controle 0,00 0,00 672,50 0, ,00 Controlekost melkerij 0, ,00 0, ,00 0,00 Certificatiekosten 2.715,30 0, , ,00 0,00 Kosten bankverrichtingen 744,25 650,00 868,56 700,00 800,00 Belastingen en taksen 18,87 40,00 15,41 30,00 30,00 Algemene vergadering 1.351, , , , ,00 Bestuurskosten 1.600, , , , ,00 Verzekering bestuurders 1.711, , , , ,00 Kilometervergoedingen 801, , , , ,00 Personeelskost PVV 0,00 0, ,00 0, ,00 Doorgefactureerde kosten aangetekende zending 763,40 0, ,52 500, ,00 Doorgefactureerde kosten Axi 0,00 0, , ,00 0,00 Vergadering intermediaire DMM 0,00 0, ,31 0,00 0,00 Opleiding 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Drukwerk 0,00 0, ,40 0,00 0,00 Voorzieningen Westsite 0,00 0, ,87 0, ,87 Voorzieningen uitgestelde controles , , ,00 0, ,00 Uitzonderlijke kosten 247,48 0,00 222,09 0,00 0,00 Patrimoniumtaks 93,61 400,00 75,96 200,00 200,00 Achterbancommunicatie 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operationeel resultaat , , , , ,87 Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek , , , ,00 0,00 Terugname voorziening ondersteuning , , ,00 wetenschappelijk onderzoek ,00 0,00 Voorziening ondersteuning wetenschappelijk , ,00 0,00 onderzoek 0,00 0,00 Winst of verlies van het boekjaar , , , , ,87 Opmerking : In het budget 2014 is de controlekost gerekend van periodieke controles (waarvan aan 150 per certificaat, 311 aan 130 en 20 aan 157,5); 106 tussentijdse controles (waarvan 59 aan 85, 8 aan 90, 39 aan 80); 51 PVV-controles ( waarvan 40 aan 119, 2 aan 135, 9 aan 110) en 7 melkerijen.. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 20/22

21 Bijlage 2 De volgende tabel geeft het resultaat van de VLAM-rekening IKM voor het jaar VLAM-rekening IKM 2013 Omschrijving 2013 personeelskost ,44 reiskosten 1.394,38 website 1.408,44 verzendingen ,52 communicatie B2B (o.a. creatieve cel, ) 801,07 aanpassing software 3.000,00 accreditatie 159,15 drukwerk 691,19 - broodjes vergadering 122,00 - opleiding fieldmensen - opleiding II 103,00 Totaal ,19 Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 21/22

22 Bijlage 3 In deze tabel zijn de kengetallen van de certificatie-activiteiten van IKM-Vlaanderen samen gebracht bedrijven aangeschreven toetredingen periodiek factuur betaald stopzetting bedrijven gecertificeerd bedrijven gecertificeerd - 3j bedrijven gecertificeerd - 18M definitief afgekeurd onaangekondigde controles termijn factuur - betaling gemiddeld (maand) 1,55 1,58 1,20 termijn betaling - bezoek bedrijven met uitstel gemiddeld (maand) 2,68 3,08 2,29 toetreding periodiek tussentijdse controle (na 18M) aantal uitgereikte certificaten aantal controles/uitgereikt certificaat 7,46 7,22 7,68 totaal aantal melkveehouders marktdekking 95% 97% 99% aantal controles in in in in in in in in in in in in in in Uitgevoerd door : SGS Quality Partner Comité du Lait Certalent 1 12 Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 22/22

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Dossier Nr: G-034 Versie: 1 Datum: 23/07/2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrolegids

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

IKM Integrale Kwaliteitszorg Melk IKM-LASTENBOEK

IKM Integrale Kwaliteitszorg Melk IKM-LASTENBOEK IKM Integrale Kwaliteitszorg Melk IKM-LSTENOEK 01/01/2014 ersie 7 Lastenboek IKM-productie 01/01/2014 ersie 7 1/89 Inhoudstabel 1. INLEIDING... 5 1.1. Toepassingsgebied... 5 1.2. Kwaliteitspolitiek en

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 5 juni 2013 controleren

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door:

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door: HANDLEIDING Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging Publicatie: Juli 2013 Uitgevoerd door: Met steun van: Opdrachtgever: POM Antwerpen Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen Handleiding: Op zoek

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 P 1 Inhoudsopgave 1. Missie, visie en werking VREG... 6 1.1. Missie, visie en waarden... 6 1.2. Taken en bevoegdheden... 6 1.3. Doelstellingen...

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

JAARVERSLAG. V erbond van Belgische Tuinbouwveilingen

JAARVERSLAG. V erbond van Belgische Tuinbouwveilingen JAARVERSLAG V erbond van Belgische Tuinbouwveilingen JAARVERSLAG 2 INHOUD WOORD VOORAF...5 VBT ALS ORGANISATIE...6 1. MISSIE & HISTORIEK...6 2. PERSONEEL...6 3. OVERZICHT VBT-LEDEN...7 4. BESTUURSORGANEN...8

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vijfde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vijfde werkingsjaar (1/11/2012 31/10/2013) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 5 1 Algemeen... 6 1.1

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers BESTUURSOVEREENKOMST 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers INHOUDSOPGAVE PREAMBULE... 1 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 8 ART. 1. Definities...

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM

VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM 2010 Inhoudsopgave I. PORTEFEUILLE OVERHEIDSHOLDING p. 7 ArcelorMittal Rodange Schifflange p. 7 Asco p. 9 BMI p. 11 Brussels Airport Holding

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2010/35930] 11 JUNI 2010. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte autobatterijen en -accu s Gelet op de Richtlijn 2006/66/EG

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie