Inhoud VOORWOORD... 3 IKM-VLAANDEREN VZW... 4 RELATIE VLAM CERTIFICERING UITVOERING BIJLAGEN... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud VOORWOORD... 3 IKM-VLAANDEREN VZW... 4 RELATIE VLAM... 11 CERTIFICERING... 12 UITVOERING... 18 BIJLAGEN... 19"

Transcriptie

1

2 Inhoud VOORWOORD... 3 IKM-VLAANDEREN VZW... 4 DOEL... 4 ALGEMENE VERGADERING... 4 RAAD VAN BESTUUR... 5 ACTIVITEITEN... 6 PERSONEEL... 7 FINANCIËN... 8 RELATIE INTERPROFESSIONELE WERKGROEP IKM/QFL/QMK... 9 ADVIESRAAD RELATIE VLAM CERTIFICERING CONTROLEORGANISMEN PRODUCTIE INFORMATIE COMMUNICATIE STAND VAN ZAKEN GESCHILLEN ONAANGEKONDIGDE IKM-CONTROLES INTERNE AUDIT ACCREDITATIE TRANSPORT UITVOERING PROVINCIALE ONDERSTEUNING LIMBURG BIJLAGEN BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 2/22

3 Voorwoord Beste lezer, Voor IKM werd 2013 gekenmerkt door ENGAGEMENT op verschillende niveaus. Vanaf maart 2013 zijn 4 inspectie-instellingen aan zet voor het uitvoeren van IKMcontroles op het terrein. Deze zijn SGS, Quality Partner, Comité du Lait en Certalent. Via een interne audit op de zetel van de inspectie-instelling en het meevolgen van audits op het terrein waakt de certificatie-instelling IKM-Vlaanderen over de uniforme werking van deze 4 inspectie-instellingen. We houden constant de vinger aan de pols zodat we voeling blijven hebben met de realiteit van de werkvloer. In 2013 werd het IKM-lastenboek aangepast met als voornaamste wijziging, de DUURZAAMHEIDSMONITOR. De nieuwe versie van het lastenboek (versie 7) trad in werking per 1 januari Met deze gezamenlijke aanpak wil de sector die melkveehouders in de schijnwerpers zetten die nu al stappen hebben gezet en waar duurzaam ondernemen op het bedrijf een werkwoord is en dit op velerlei vlakken. Het blijft een vrijwillig initiatief waar elk bedrijf zelf de keuze bepaalt in functie van zijn bedrijfsspecifieke mogelijkheden. Met de invoering van de duurzaamheidsmonitor werd ook de database aangepast daar de duurzaamheidsinitiatieven geen invloed hebben op het behalen van een IKM-certificaat. Enkel deelname aan de monitor is verplicht! Verder werd ook de website aangepast met een nieuw tabblad waarin de DUURZAAM- HEIDSMONITOR wordt uitgelegd en ook de checklijst beschikbaar wordt gesteld. IKM wil een performant systeem zijn en blijven waardoor in 2013 ingezet is op EFFICIËNTIE. Via een XML-download zal een up-to-date gegevensdoorstroming met de melkerijen gerealiseerd worden. Op deze manier willen wij onze goede SAMENWERKING blijven bewerkstelligen en efficiënt communiceren met onze partners. In 2013 werd tevens een vernieuwingsaudit uitgevoerd door Belac. Deze bevestigde opnieuw onze goede werking met een verlenging van onze accreditatie. Kortom IKM blijft zich engageren want nieuwe uitdagingen dienen zich aan!! Veel leesgenot! Katrien Van der Meulen, Voorzitter IKM-Vlaanderen vzw Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 3/22

4 IKM-Vlaanderen vzw Doel De vereniging zonder winstoogmerk IKM-Vlaanderen werd op 16 december 1999 opgericht als executieve voor Vlaanderen van het nationale project Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM). De vereniging heeft tot doel het ontwikkelen, operationeel maken en beheren van de IKMcertificering van de gehele zuivelketen, gaande van de Vlaamse melkveehouderij over de zuivelindustrie tot en met de distributie en de afzet. Algemene Vergadering IKM-Vlaanderen vzw verenigt in zijn Algemene Vergadering de meest representatieve organisaties van de melkveehouders, de zuivelindustrie en de promotie. Verder werd een vertegenwoordiging van de distributie mogelijk gemaakt waarvan de invulling gebeurt naarmate de keten naar de eindverbruiker gesloten wordt. LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING ABS Algemeen Boerensyndicaat L. Huybrechts P. Van de Vel H. Van den Haute E. De Cock BOERENBOND K. Brouckaert-Van der Meulen R. Covens-Van Tilburg G. Vandepoel A. Vaesen D. Van De Keere L. Hamerlinck-Dellaert K. Van den Hout A. Feys - Bryon BCZ Belgische confederatie van de zuivelindustrie E. Leloup R. Debergh K. Lowagie S. Henuset I. Voet P. Vanhengel VLAM Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw F. Vandermersch F. De Wachter IKM Integrale kwaliteitszorg Melk Secretaris A. Verhaert - Steenhuyse Verslaggever A. Kempenaers Op 07 maart 2013 vond de Algemene Vergadering van IKM-Vlaanderen plaats. De samenstelling van de Raad van Bestuur blijft ongewijzigd. De Algemene Vergadering bevestigt de samenstelling van de Raad van Bestuur. De jaarrekening en het jaarverslag van 2012 en het budget 2013 werden door de leden goedgekeurd. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 4/22

5 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur draagt zorg voor de interne organisatie van de vereniging en kan onder meer stuur- of werkgroepen inrichten, adviseurs aanstellen en een huishoudelijk reglement opstellen. LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VOORZITTER K. Brouckaert- Van der Meulen Boerenbond ONDERV OOR ZITTER E. Leloup BCZ H. Van den Haute ABS B OERENBOND R. Covens-Van Tilburg G. Vandepoel D. Van De Keere ABS Algemeen Boerensyndicaat P. Van de Vel MCC Melkcontrole Centrum Waarnemer K. Lommelen VLAM Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw Penningmeester: F. De Wachter Expert: F. Vandermersch B CZ Belgische confederatie van de zuivelindustrie P. Vanhengel I. Voet Expert R. Debergh IKM Integrale Kwaliteitszorg Melk Secretaris A. Verhaert-Steenhuyse Verslaggever A. Kempenaers DGZ- VLAAN DEREN Dierengezondheidszorg Vlaanderen Waarnemer K. De Bleecker Boerenbond stelt d.d. 07 maart 2013 voor dat Dhr. S. Rammant vervangen wordt door Mevr. A. Feys - Bryon. De Raad van Bestuur bevestigt de voorgestelde wijziging voor de samenstelling van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur vergaderde 4 maal in het jaar 2013 respectievelijk op 07 maart, 06 juni, 19 september en 05 december. De belangrijkste agendapunten waren: Stand van zaken bedrijfsspecifieke punten zuivelindustrie Stand van zaken verspreiding controlepunten Duurzaamheid + budget Terugkoppeling opleiding duurzaamheisdmonitor (03/10/2013) Stand van zaken DMM database/xml voor melkerij/website Stand van zaken aanpassingen database en communicatie Inkomsten PVV-Vlam Zuivel Verslag BELAC-audit Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 5/22

6 IKM-nieuwsbrief Verslag interne audit d.d. 12/07/2012 Verslag interne audit d.d. 21/06/2013 Personeel IKM-Vlaanderen Tijdlijn IKM-lastenboek versie 7 en uitdagingen 2013 Contracten + tarieven II s Evaluatie deelname Agriflanders 2013 Onaangekondigde IKM-controles Aanpassing van de samenstelling van de Algemene vergadering Feedback IPW IKM/QFL/QMK d.d. 23/01/2013 Voorstel wijziging algemene voorwaarden voor de uitreiking van een IKM-certificaat Expertengroepen Taskforce duurzaamheid Efficiënte gegevens verzameling Jaarrekeningen 2012 en budget 2013 IKM-Vlaanderen vzw Activiteiten De kernactiviteit van IKM-Vlaanderen is de certificatie van de kwaliteit en de voedselveiligheid in de zuivelketen. De certificatie-instelling IKM-Vlaanderen vzw heeft op een totaal van 5112 productie-eenheden 99% van de melkveehouders in Vlaanderen gecertificeerd. Deze produceren naar schatting 99% van de geleverde melk. In totaal verloopt 98% van de melkaanvoer onder gecertificeerde omstandigheden. Verder is IKM-Vlaanderen de executieve organisatie voor de opdrachten van de feitelijke vereniging Interprofessionele Werkgroep IKM/QFL/QMK. In nauwe samenwerking met het Comité du Lait, service QFL wordt uitvoering gegeven aan het nationaal beheer van het IKM-kwaliteitssysteem. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 6/22

7 Personeel Het hierna volgende organigram geeft de functionele personeelsbezetting weer van de vzw IKM-Vlaanderen als certificatie-instelling en niet de hiërarchische structuur van het personeel. Met uitzondering van de kwaliteitsauditeur en de interne auditor is het voltallig personeel in dienst van de vzw VLAM en wordt het voor de uitvoering van het IKM-project ter beschikking gesteld van de vzw IKM-Vlaanderen. Eind 2013 waren er 2 deeltijdse personeelsleden (respectievelijk 0,6 en 0,8 FTE) en 1 voltijds personeelslid tewerkgesteld voor een totaal van 2,4 FTE. Raad van Bestuur IKM-Vlaanderen vzw Kwaliteitsauditeur Guy Vandepoel Verantwoordelijke IKM-Vlaanderen Kwaliteitsverantwoordelijke Ann Verhaert Steenhuyse Interne auditeur Annette Königs Administratie: - Adjunct verantwoordelijke An Kempenaers Logistieke ondersteuning - Verwerking en boekhouding An Verstrepen VLAM vzw Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 7/22

8 Financiën Op de financiële rekening van IKM-Vlaanderen vzw werden enkel ontvangsten geregistreerd van melkveehouders en betalingen die gerelateerd zijn aan de certificatieactiviteiten van IKM-Vlaanderen. De andere werkingskosten van de vereniging worden rechtstreeks gefinancierd binnen het VLAM-promotiefonds Zuivel. Het boekjaar 2013 wordt afgesloten met een omzet van ,80 exclusief btw en een totale controlekost van ,05. De gemiddelde tijd tussen de aanvraag en de certificatie, dus ook tussen de factuur aan de melkveehouder en de factuur van het controleorganisme, bedraagt iets meer dan 2 maanden. Om dit verschil boekhoudkundig weg te werken werd een voorschottenrekening geopend waarin voor een periode van 2 maanden de som van de gefactureerde aanvragen voor een totaal bedrag van ,00 wordt weggeschreven. De facturen van het boekjaar 2014 die betrekking hebben op controles en prestaties in 2013, ten bedrage van 3.570,00 worden opgenomen in de rekening te ontvangen facturen. In de rekening Voorzieningen werd een bedrag van 8.125,00 voorzien voor controles die normaal tijdens 2013 ingepland werden, maar uiteindelijk tijdens 2014 zullen uitgevoerd worden. In 2013 werd naar aanleiding van de duurzaamheidsmonitor aanpassingen uitgevoerd aan het databasesysteem voor een bedrag van ,00. Tevens werden ook de vergadering van de intermediairen in Beveren gefinancierd voor een bedrag van 3.244,31 en het drukwerk van de Brochure Duurzaamheidsmonitoring van de melkveehouderij voor een bedrag van 5.513,40. Dit geeft een negatief operationeel resultaat van ,57. Aangezien het overgedragen resultaat van vorig boekjaar ,41 bedroeg, komt het uiteindelijke saldo op ,84. Dit is het boekhoudkundige eigen vermogen van IKM- Vlaanderen vzw op 31 december Op de Raad van Bestuur werd het budget 2014 goedgekeurd. In deze raming wordt ervan uitgegaan dat er maandelijks een vast aantal melkveehouders aangeschreven wordt voor een nieuwe audit voor de volgende ronde en dat de controleorganismen dit ritme volgen. In bijlage 1 volgen de balans en de resultaatrekening voor het jaar 2013, in vergelijking met het boekjaar 2012, en het budget Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 8/22

9 Relatie Interprofessionele Werkgroep IKM/QFL/QMK Dit nationaal overlegorgaan bepaalt de IKM-richtlijnen en neemt alle beslissingen in verband met de inhoud van de IKM-lastenboeken. Het is tevens bevoegd om: - een geschillencommissie samen te roepen, - technische werkgroepen te organiseren, - contacten te leggen met de verwerking, de distributie en de consument, - de nationale certificatie te bepalen, - de inhoud van de externe communicatie vast te leggen, - het gebruik van het logo te bepalen. De Interprofessionele Werkgroep vergaderde 3 maal in het jaar 2013, respectievelijk op 23 januari, 17 april en 06 september. De belangrijkste agendapunten daarbij waren: Procedure controles bij klachten Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik in de rundersector in Nederland: Situatieschets Presentatie van de beslissing van de Taskforce Duurzaamheid Feedback van de Taskforce Duurzaamheid Budget communicatie rond duurzaamheidsmonitor Verspreiding controleresultaten IKM en duurzaamheid aan de kopers IKM-transport: Situatieschets Lastenboek IKM/QFL/QMK versus private lastenboeken Lastenboek Versie 7 Toekomstige evolutie van IKM Daarnaast werden ook enkele beperkte technische werkgroepen georganiseerd, namelijk d.d. 09 januari, 13 maart, 15 mei, 13 juni, 17 oktober: Taskforce Duurzaamheid (organisatie door BCZ). Voor de uitwerking van de duurzaamheidsmonitor van de melkveehouderij werden d.d. 19 februari, 26 februari en 01 maart expertengroepen georganiseerd rond de respectievelijke thema s dierenwelzijn, diervoeding en diergezondheid. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 9/22

10 Adviesraad De Interprofessionele Werkgroep IKM/QFL/QMK is de beheerder van het lastenboek en de werkinstructies. IKM-Vlaanderen en het Comité du Lait - service QFL zijn de executieve certificatieinstellingen voor Vlaanderen en Wallonië, ze zijn beide BELAC-geaccrediteerd volgens de norm Om alle schakels van de keten voldoende te betrekken bij het IKM-project werd tevens een Adviesraad opgericht. Deze consultatieve raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van: - toelevering (mengvoederindustrie en verenigingen voor sanitaire bewaking), - landbouworganisaties, - IKM-executieven, - interprofessionele organismen, - zuivelindustrie, - distributie, - verbruikersorganisaties, - onderzoekinstanties, - universiteiten. De Adviesraad moet er op toezien dat de Interprofessionele Werkgroep en de certificatieinstellingen volledig onafhankelijk werken en dat de procedures worden gevolgd. Verder geeft de raad advies over de inhoud van het lastenboek, de certificatieprocedure en de voorwaarden voor het gebruik van het certificaat en het logo. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 10/22

11 Relatie VLAM IKM-Vlaanderen vzw beheert het kwaliteits- en certificeringssysteem en de borging van het eindproduct, voert de promotie van die borging naar de deelnemers binnen de sector, ontwikkelt recruteringsgerichte acties naar de producent en de verwerking van de melk en verspreidt informatie over het kwaliteitssysteem. VLAM voert alle promotie voor de producten en labels waarrond IKM-Vlaanderen activiteiten ontplooit, hiermee wordt bedoeld de promotie van de eindproducten naar de consument. Het werkingsbudget van IKM-Vlaanderen wordt jaarlijks voorzien door de VLAMsectorgroep 'Zuivel' in overleg met de Raad van Bestuur van IKM-Vlaanderen. Het VLAM-budget IKM werd voor het boekjaar 2013 begroot op ,00. Hiervan werd slechts ,19 besteed; voornamelijk aan personeelskosten, achterbancommunicatie, verzendingen en drukwerk, verzekering, software, e.d. De IKM-rekening wordt beheerd door de Raad van Bestuur van IKM-Vlaanderen vzw in samenspraak met de VLAM-sectorgroep Zuivel. Voor 2014 werd door de sectorgroep Zuivel opnieuw een budget van ,00 goedgekeurd op basis van een raming van de te verwachten kosten. In bijlage 2 volgt de tabel met het resultaat van de VLAM-rekening IKM voor het jaar Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 11/22

12 Certificering De certificatie-instelling IKM-Vlaanderen vzw heeft op een totaal van 5112 productieeenheden 99% van de melkveehouders in Vlaanderen gecertificeerd. Controleorganismen Sinds 01 maart 2013 wordt de controle van de praktische toepassing van het IKMlastenboek bij de producenten uitgevoerd door 4 inspectie-instellingen, namelijk SGS Agrocontrol, Quality Partner, Comité du Lait en Certalent (vanaf juni 2013). Deze inspectie-instellingen (II s) zijn hiervoor geaccrediteerd volgens ISO Tevens zijn allen geaccrediteerd voor de autocontrolegids Primaire Productie (G040) ruwvoederproductie (module B) en dierlijke productie (module C). Dit geeft als extra (prijs-)voordeel dat de melkveehouders zich op eigen initiatief via één bedrijfsbezoek, onder de noemer van een combi-audit, in orde kunnen stellen volgens alle op hun bedrijf van toepassing zijnde gidsen. Om dit laatste te realiseren biedt IKM-Vlaanderen haar klanten de mogelijkheid tot het aanvragen van een vervroegde IKM-controle. In aanloop naar de praktische toepassing van het nieuwe IKM-lastenboek vanaf 01/01/14 werd d.d. 3 oktober 2013 door IKM-Vlaanderen voor alle auditors van de 4 inspectieinstellingen en de fieldmensen van de melkerijen een opleiding voorzien waarin Versie 7 van het IKM-lastenboek en de bijbehorende Werkinstructies werden toegelicht. Tijdens werkingsjaar 2013 werd steekproefsgewijs meegelopen met een aantal auditors van de 4 huidige inspectie-instellingen. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de uniformiteit van de controles, de gelijkwaardige behandeling van de deelnemers en eenzelfde slaagpercentage voor alle deelnemers gegarandeerd zijn. In dit opzicht werd op 15/02/13 een tweede praktische opleiding voor de auditor(s) van Certalent georganiseerd. Eind mei 2013 gaf Certalent IKM-Vlaanderen positief bericht omtrent het behalen van de Belac-accreditatie voor het uitvoeren van IKM-controles. Ook vanop het IKM-secretariaat worden de inspectie-instellingen en hun inspecteurs continu bijgestuurd a.d.h.v. de ontvangen controleresultaten en samenvattende auditrapporten. Tevens werd een interne audit uitgevoerd bij de 4 inspectie-instellingen. Het doel van deze audit is de conformiteit van de uitgevoerde controles en de rapportering van naderbij bekijken. De procedure vanaf het inlezen van de betalingen tot de rapportering wordt doorlopen. De producent heeft zelf de keuzemogelijkheid om bij een periodieke controle de inspectieinstelling, die op zijn bedrijf de IKM-controle mag uitvoeren, te bepalen. Samen met het keuzeformulier wordt een duidelijk prijsoverzicht van de verschillende inspectieinstellingen meegestuurd. Na ontvangst van de keuze wordt de facturatie opgestart. Wanneer IKM-Vlaanderen geen of een laattijdige II-keuze ontvangt, heeft de Raad van Bestuur van IKM-Vlaanderen bepaalt dat de melkveehouder berust in de oude situatie waarbij dezelfde inspectie-instelling als deze die de voorgaande controle heeft uitgevoerd geselecteerd wordt. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 12/22

13 Onderstaande grafiek geeft een verdeling van de II-keuze weer: Verdeling (%) II-keuze op totaal aantal geselecteerden (Facturatiejaar 2013) 76,79% 12,73% 0,49% 10,27% % SGS % Quality Partner % CDL % Certalent Hieruit leiden we af dat 23,49% van de producenten de keuze maakt om samen te werken met een nieuwe inspectie-instelling: Quality Partner of Comité du Lait. We zien hierbij een verdeling van respectievelijk 12,73% en 10,27%. 0,49% verkiest om de IKM-controle te laten uitvoeren door Certalent. De meerderheid, nl. 76,79%, blijft kiezen voor SGS; waardoor SGS tijdens het facturatiejaar 2013 ongeveer het zelfde aantal controles uitvoert als tijdens 2012 Productie De certificatie-activiteiten van IKM-Vlaanderen zijn van toepassing op de melkproductieeenheden die het IKM-lastenboek implementeren, dat werd uitgewerkt door de Interprofessionele Werkgroep IKM/QFL/QMK. Een goede productiemethode, de zorg voor dierengezondheid en -welzijn en de zorg voor het milieu, de zuiverheid en de veiligheid van het afgewerkte product, het vermijden van insleep van bedrijfsvreemde stoffen op het melkveebedrijf, zijn de onderwerpen van het IKM-kwaliteitssysteem voor de primaire productie van rauwe melk. Vanaf 01 januari 2014 is een nieuwe versie van het IKM-lastenboek (Versie 7) en de werkinstructies (Versie 12) van toepassing. De belangrijkste wijziging aan het IKM-lastenboek, die met goedkeuring van de Interprofessionele Werkgroep IKM/QFL/QMK geïmplementeerd werd is de extra module G of de duurzaamheidsmonitor (DDM). In totaliteit werden 35 duurzaamheidsinitiatieven gedefinieerd, die in 7 groepen opgedeeld werden: - dierengezondheid, - dierenwelzijn, - energie, - milieu, - dierenvoeding, - water en bodem, - sociale duurzaamheid. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 13/22

14 De opzet van de duurzaamheidsmonitor is om de vooruitgang inzake duurzaamheid op het niveau van de melkveesector te inventariseren. Bijkomend worden de melkveehouders geïnformeerd en gesensibiliseerd om op vrijwillige basis extra initiatieven op hun bedrijf toe te passen. De producenten worden verplicht om de DMM in te vullen, maar er is geen verplichting tot het nemen van een bepaald aantal duurzaamheidsinitiatieven; bijgevolg heeft het geen invloed op het al dan niet behalen van een IKM-certificaat. Praktisch gezien duidt de melkveehouder op de duurzaamheidsmonitor aan welke duurzaamheidsinitiatieven hij toepast en verzamelt hij ter voorbereiding van de IKM-audit het nodige bewijsmateriaal. Begin 2013 heeft de Raad van Bestuur van IKM-Vlaanderen positief gereageerd op de vraag van 2 melkerijen om gelijklopend met de IKM-controle een controle uit te voeren op melkerij-specifieke controlepunten. Sinds juni 2013 worden deze controles in the field uitgevoerd door de 4 erkende inspectie-instellingen. IKM-Vlaanderen komt op deze wijze tegemoet aan de vraag van melkerijen en landbouworganisaties om de controledruk bij de melkveehouders te beperken via combi-audits. Informatie De algemene informatie over het IKM-project is publiek en kan geconsulteerd en gedownload worden op de IKM-website: voor de Nederlandstalige versie, voor de Franstalige versie en voor de Duitstalige versie. Melkveehouders alsook verantwoordelijken en fieldmensen van de melkerijen kunnen zich registreren en toegang aanvragen tot het afgesloten gedeelte van de IKM-website, dat o.a. specifieke IKM-informatie, lijsten, werkinstructies, formulieren, bevat. Het informeren van melkveehouders bleef echter zoals tijdens de voorgaande jaren, weggelegd voor de zuivelindustrie en voornamelijk voor de fieldmensen die tijdens hun dagelijks contacten met de melkveehouders duizenden pre-evaluaties bij hun leveraars hebben uitgevoerd. Deze vorm van rechtstreekse voorlichting en motivatie voor het systeem, blijkt de meest succesvolle te zijn. De zuivelindustrie heeft hierin zwaar geïnvesteerd zowel in tijd als in mensen. Communicatie In het verleden bleek de IKM-nieuwsbrief een succes en werd deze door de melkveehouders beschouwd als een waardevolle bron van informatie. Hierin worden alle nieuwigheden betreffende het IKM-lastenboek zoals de aanpassing van de auditprocedure, de aanpassingen in de nieuwe versie van het lastenboek, meegedeeld. Tijdens 2013 werden één nieuwsbrief uitgegeven, nl. - Nummer 18 Oktober 2013 Op vraag van partners kunnen ook opleidingen georganiseerd worden; waaronder o.a. les IKM in het kader van een B-cursus voor Groene Kring, voordracht Hogeschool, IKM als onderdeel van de opleiding voor melk- en koeltanktechnici, Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 14/22

15 Stand van zaken In bijlage 3 zijn de kengetallen van de certificatie-activiteiten van IKM-Vlaanderen samengebracht. In 2013 werden 1607 controles uitgevoerd t.o.v in het jaar Er werden 1565 certificaten uitgereikt, waarvan 1412 certificaten met een loopduur van 3 jaar en 153 certificaten voor 18 maanden. 9 bedrijven zijn in 2013 in het systeem ingestapt, 134 melkveehouders hebben hun activiteiten definitief gestopt en 26 bedrijven werden definitief afgewezen. Daardoor daalt ook in 2013 het aantal gecertificeerde melkveehouders tot Het totaal aantal gecertificeerde producenten t.o.v kende een toename tot 99%. Een overzicht van het aantal IKM-certificaten per provincie in verhouding tot het totaal aantal melkveehouders in die provincie wordt in volgende grafiek weergegeven. Ten opzichte van 2012 nam het % gecertificeerde leveraars voor de provincie Limburg niet toe. De provincie Oost-Vlaanderen steeg met 3%. De provincies Antwerpen, Brabant en West-Vlaanderen stegen met 1%. Een %IKM-melkveehouders van 100% is echter geen realistisch beeld. Geografische verdeling certificaten IKM % van aantal leveraars Antwerpen Brabant Limburg Oost-Vl West-Vl Nederland Een periodieke controle voor de verlenging van het IKM-certificaat gebeurt om de 3 jaar vanaf 9 maanden vóór de vervaldag van het certificaat. De tussentijdse controle gebeurt vanaf 6 maanden vóór de vervaldag van het certificaat. Er zijn gemiddeld iets meer dan 7,68 controles uitgevoerd per melkveehouder. De tijd tussen de verzending van de factuur aan de melkveehouder en de betaling van die factuur bedraagt 1,20 maanden. Dit betekent een lichte verbetering t.o.v Aanleiding hiertoe is het vervroegd aanschrijven van de producenten. De tijd tussen de betaling van de factuur en het controlebezoek is 2,29 maanden. Omdat in 2013 minder bedrijven aangeschreven werden, moeten ook minder IKM-controles uitgevoerd worden waardoor de inspectie-instellingen de controles op een kortere termijn na betaling konden uitvoeren. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 15/22

16 Geschillen In een afzonderlijke procedure werd de manier beschreven waarop klachten behandeld worden met als doel een gelijke behandeling van alle deelnemers ongeacht hun eigenheid en de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen eenzijdige beslissingen. De samenstelling van de geschillencommissie wijzigt bij elke zitting. De geschillencommissie vergaderde tijdens 2013 drie maal, respectievelijk op 23 januari, 17 april en 06 september. Voor Vlaanderen werden 16 dossiers van melkveehouders behandeld en 66 dossiers ter goedkeuring voorgelegd. Ook werden 2 dringende dossiers van melkveehouders via een elektronische geschillencommissie behandeld. Dit komt dus neer op een totaal van 7,3% van de uitgevoerde controles in het jaar Dit is stijging t.o.v. 4,1% in Onaangekondigde IKM-controles In een afzonderlijke procedure wordt de manier beschreven waarop onaangekondigde IKM-controles volgend op externe klachten geformuleerd door derden (o.a. melkerij, Interprofessioneel organismen, ) behandeld worden. Dit met als hoofddoel om het imago van de melkveesector alsook de geloofwaardig- en betrouwbaarheid van het IKMcertificaat en -systeem te versterken naar o.a. collega-melkveehouders, de consument, toe. Deze dossiers worden voorgelegd aan een elektronische geschillencommissie, waarvan de samenstelling hetzelfde is als deze van de standaard geschillencommissie. Tijdens 2013 werd 1 dossier volgend op een externe klacht van de melkerij behandeld. Dit komt dus neer op een totaal van 0,06 % van de uitgevoerde controles in het jaar Interne audit Doelstelling van de interne audit is na te gaan of het kwaliteitssysteem beantwoordt aan de procedures en doelstellingen beschreven in het kwaliteitshandboek. De interne audit werd uitgevoerd op 21 juni 2013 door Mevr. A. Königs. Accreditatie De goede werking van de certificatie-instelling IKM-Vlaanderen wordt op basis van het kwaliteitshandboek beoordeeld door BELAC, het Belgisch Accreditatiesysteem. Accreditatie EN BELAC-referentie 289-PROD Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 16/22

17 De accreditatie van de certificatie-instelling IKM-Vlaanderen geeft voldoende garantie aan de producenten over de integriteit en de competenties van de auditeurs, over het correcte verloop van de audits en over de administratieve opvolging voor de uitreiking van een IKM-certificaat. Ten behoeve van de verwerkers, de distributeurs en de consumenten geeft deze accreditatie naar geloofwaardigheid van de kwaliteitsborging, een bijzondere meerwaarde aan de melk van IKM-gecertificeerde bedrijven t.o.v. buitenlandse melk. Op 29 en 30 mei 2013 werd een verlengingsaudit uitgevoerd op het IKM-secretariaat door het BELAC-team, samengesteld uit: - Hoofdauditor : Dhr. G. Goyens - Technisch auditor : Dhr. A. Van der Sanden Het BELAC-team concludeerde dat de accreditatie hernieuwd kon worden voor een nieuwe periode van 5 jaar. Transport Het IKM-certificaat garandeert de goede praktijk van de melkophalers-transporteurs en waarborgt de voedselveiligheid en de traceerbaarheid van de grondstof rauwe melk. De goede transportpraktijk GTP omvat de voorwaarden en criteria waaraan moet voldaan worden om te garanderen dat op een voldoende hygiënische en veilige manier gewerkt wordt om contaminaties tijdens het ophaal- en transportproces te vermijden. De gevaren voor de voedselveiligheid worden onderzocht in een HACCP-studie. De toepassing van de normen uit deze gids geeft invulling aan de beheersmaatregelen van de kritische controlepunten (CCP) en de punten van aandacht (PVA) en beschrijft tevens de corrigerende maatregelen. Momenteel wordt naar schatting 98% van de melktransporten in Vlaanderen uitgevoerd onder IKM-gecertificeerde voorwaarden. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 17/22

18 Uitvoering Provinciale ondersteuning Limburg Sinds 1 juli 2003 voorziet de provincie Limburg via IKM-Vlaanderen vzw een korting van 75 euro per melkveehouder. Deze korting wordt uitsluitend toegekend bij een periodieke controle. In 2013 hebben 135 Limburgse melkveehouders gebruikgemaakt van de provinciale subsidie. Omwille van budgettaire redenen heeft de deputatie de beleidsprioriteiten aangepast en wordt er vanaf 01 januari 2014 geen nominatieve werkingssubsidie voor IKM-Vlaanderen vzw meer voorzien. De deputatie opteert in het provinciaal landbouwbeleid voor een bredere ondersteuning van de Limburgse land- en tuinbouw door in te zetten op de versterking van het ruraal management. Ann Steenhuyse Verantwoordelijke IKM-Vlaanderen vzw Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 18/22

19 Bijlage 1 Bijlagen De volgende tabellen geven de balans en de resultaatrekening voor het jaar 2013, in vergelijking met het boekjaar 2012, en het budget Balans 2013 IKM- Vlaanderen vzw Actief Passief Handelsdebiteuren , ,11 Leveranciers , ,72 Beleggingen Vlam (vastrentende effecten) , ,57 Te ontvangen facturen 3.173, ,00 Lopende rekening BTW 1.334, ,99 Voorschotten verkopen , ,00 Financiële wachtrekening 0,00 0,00 Onbestemde fondsen , ,84 Resultaat , ,57 Overgedragen resultaat , ,41 Financiële rekening , ,76 Voorzieningen , , , , , ,43 Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 19/22

20 Budgettering en resultaatrekening IKM-Vlaanderen vzw 2012 Budget 2012 December 2013 Budget 2013 Budget 2014 Bedrijfsopbrengsten , , , , ,00 Verkopen en dienstprestaties , , , , ,00 Verkopen melkerij 0, ,00 735, ,00 860,00 Verkopen onaangekondigde controle 1.376,00 0,00 110,00 0,00 0,00 Vergoeding inspectie-instellingen 4.795, , , , ,00 Administratieve kostenrekening 5.538, , , , ,00 Aanmaningskosten 2.110,00 0, , , ,00 Uitzonderlijke opbrengsten 49,34 0,00 3,07 0,00 0,00 Doorgefactureerde opbrengsten 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 Financiële opbrengsten 3.636, , , , ,00 Verkopen PVV 0,00 0, ,00 0, ,00 Verkopen supplementaire controle 0,00 0, , , ,00 Bedrijfskosten , , , , ,13 Controlekosten , , , , ,00 Kosten supplementaire controle 0,00 0,00 672,50 0, ,00 Controlekost melkerij 0, ,00 0, ,00 0,00 Certificatiekosten 2.715,30 0, , ,00 0,00 Kosten bankverrichtingen 744,25 650,00 868,56 700,00 800,00 Belastingen en taksen 18,87 40,00 15,41 30,00 30,00 Algemene vergadering 1.351, , , , ,00 Bestuurskosten 1.600, , , , ,00 Verzekering bestuurders 1.711, , , , ,00 Kilometervergoedingen 801, , , , ,00 Personeelskost PVV 0,00 0, ,00 0, ,00 Doorgefactureerde kosten aangetekende zending 763,40 0, ,52 500, ,00 Doorgefactureerde kosten Axi 0,00 0, , ,00 0,00 Vergadering intermediaire DMM 0,00 0, ,31 0,00 0,00 Opleiding 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Drukwerk 0,00 0, ,40 0,00 0,00 Voorzieningen Westsite 0,00 0, ,87 0, ,87 Voorzieningen uitgestelde controles , , ,00 0, ,00 Uitzonderlijke kosten 247,48 0,00 222,09 0,00 0,00 Patrimoniumtaks 93,61 400,00 75,96 200,00 200,00 Achterbancommunicatie 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operationeel resultaat , , , , ,87 Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek , , , ,00 0,00 Terugname voorziening ondersteuning , , ,00 wetenschappelijk onderzoek ,00 0,00 Voorziening ondersteuning wetenschappelijk , ,00 0,00 onderzoek 0,00 0,00 Winst of verlies van het boekjaar , , , , ,87 Opmerking : In het budget 2014 is de controlekost gerekend van periodieke controles (waarvan aan 150 per certificaat, 311 aan 130 en 20 aan 157,5); 106 tussentijdse controles (waarvan 59 aan 85, 8 aan 90, 39 aan 80); 51 PVV-controles ( waarvan 40 aan 119, 2 aan 135, 9 aan 110) en 7 melkerijen.. Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 20/22

21 Bijlage 2 De volgende tabel geeft het resultaat van de VLAM-rekening IKM voor het jaar VLAM-rekening IKM 2013 Omschrijving 2013 personeelskost ,44 reiskosten 1.394,38 website 1.408,44 verzendingen ,52 communicatie B2B (o.a. creatieve cel, ) 801,07 aanpassing software 3.000,00 accreditatie 159,15 drukwerk 691,19 - broodjes vergadering 122,00 - opleiding fieldmensen - opleiding II 103,00 Totaal ,19 Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 21/22

22 Bijlage 3 In deze tabel zijn de kengetallen van de certificatie-activiteiten van IKM-Vlaanderen samen gebracht bedrijven aangeschreven toetredingen periodiek factuur betaald stopzetting bedrijven gecertificeerd bedrijven gecertificeerd - 3j bedrijven gecertificeerd - 18M definitief afgekeurd onaangekondigde controles termijn factuur - betaling gemiddeld (maand) 1,55 1,58 1,20 termijn betaling - bezoek bedrijven met uitstel gemiddeld (maand) 2,68 3,08 2,29 toetreding periodiek tussentijdse controle (na 18M) aantal uitgereikte certificaten aantal controles/uitgereikt certificaat 7,46 7,22 7,68 totaal aantal melkveehouders marktdekking 95% 97% 99% aantal controles in in in in in in in in in in in in in in Uitgevoerd door : SGS Quality Partner Comité du Lait Certalent 1 12 Jaarverslag 2013 IKM-Vlaanderen vzw 22/22

Inhoud DVIESRAAD...

Inhoud DVIESRAAD... 2016 Inhoud INHOUD......2 VOORWOORD...3 IKM-VLAANDEREN VZW......4 OEL...4 ERGADERING...4...5...6......7......8 ERKGROEP IKM/QFL/QMK...8 DVIESRAAD.........9 DOEL ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR ESTUUR...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van OVOCOM vzw voor de borging van de voedselveiligheid van de levering van diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder

Huishoudelijk reglement van OVOCOM vzw voor de borging van de voedselveiligheid van de levering van diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder van OVOCOM vzw voor de borging van de voedselveiligheid van de levering van diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder DE RAAD VAN BESTUUR A. Overwegende dat Ovocom een vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

FAQ OCI. 4) Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen?

FAQ OCI. 4) Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen? PB 07 FAQ INTERNET REV 0 2007-1/7 FAQ OCI 1) Worden de auditoren van de CI s erkend door het FAVV? 2) Dient de vereiste van twee jaar ervaring voor auditoren die audits in een bepaalde sector willen uitvoeren,

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: relatie met de sectorgids en meerwaarde voor de landbouwer

IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: relatie met de sectorgids en meerwaarde voor de landbouwer François Huyghe Voorzitter Vegaplan.be IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: relatie met de sectorgids en meerwaarde voor de landbouwer Inhoud Inleiding Wettelijke actie Sectorgids autocontrole

Nadere informatie

FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers

FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers 1. Wat zijn de heffingen van het FAVV? De heffingen worden jaarlijks geïnd in de sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

IKKB Standaard: Vereisten m.b.t. voedselveiligheid, traceerbaarheid en milieu: wetgeving en inter-professionele afspraken

IKKB Standaard: Vereisten m.b.t. voedselveiligheid, traceerbaarheid en milieu: wetgeving en inter-professionele afspraken FAQ 2007 Wat is het verschil tussen de IKKB Standaard en de Sectorgids Autocontrole? De Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie is een hulpmiddel dat toelaat het KB van 14/11/2003

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING

COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging: boekingsregels voor het

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

Reserveregeling Kunstendecreet voor meerjarige werkingssubsidies vanaf

Reserveregeling Kunstendecreet voor meerjarige werkingssubsidies vanaf Reserveregeling Kunstendecreet voor meerjarige werkingssubsidies vanaf 2017-2021 A. Uw organisatie wordt niet verder gesubsidieerd 1. Privaatrechtelijk of publiekrechtelijke persoon Wat wordt verstaan

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers

FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers 1. Wat zijn de heffingen van het FAVV? De heffingen worden jaarlijks geïnd in de sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten

Nadere informatie

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S WORKSHOP 5 DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S De financiële rapportering door NGO s in het kader van de nieuwe regelgeving (KB 2006) door Marc HEIRMAN 1 Overzicht regelgevende teksten Wetten op Rijkscomptabiliteit,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN BELAC 7-01 Rev 15-2016 BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011

Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011 Guy Mommens Jaarverslag 2010 Opbouw van het document: 1. Woord vooraf door voorzitter

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

De zuivelsector zet onverminderd in op verdere verduurzaming

De zuivelsector zet onverminderd in op verdere verduurzaming De zuivelsector zet onverminderd in op verdere verduurzaming Programma 10u Start van de uiteenzettingen Het sectoraal duurzaamheidsprogramma van de zuivelsector Renaat Debergh, Afgevaardigd Bestuurder

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Centraal College van Deskundigen VCA

Centraal College van Deskundigen VCA Centraal College van Deskundigen VCA Reglement Centraal College van Deskundigen VCA Doelstelling Artikel 1 Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, hierna te noemen: College) is conform artikel

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Combi-audits: voordelen en verwachtingen

Combi-audits: voordelen en verwachtingen Combi-audits: voordelen en verwachtingen Het perspectief van de certificeringsinstellingen Gilson Stéphane (Procerviq) 1 1. Wat zijn de meest voorkomende combinaties? 2. Wat zijn de uitdagingen? 3. Wat

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES REGLEMENT SPORTSUBSIDIES DEEL I: AANVRAAG SPORTSUBSIDIE Artikel 1: Basis Een sportsubsidie wordt verleend aan sportverenigingen van het district Berendrecht- Zandvliet-Lillo als bijdrage in de werkingskosten

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam

Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam Inleiding In dit eerste beleidsplan is vastgelegd hoe het bestuur van de stichting verwacht gedurende de komende jaren de doelstellingen zoals vastgelegd

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Procédure de Traitement des appels et réclamations

Procédure de Traitement des appels et réclamations P 7200 2011-08 1/ 6 ONDERWERP VAN DIT DOCUMENT : - Beschrijving van de voorwaarden voor behandeling van een dossier voor beroep Toepassingsdomein : DEKRA Certification Systeem OVERZICHT 1. Behandeling

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

CERTISYS DE LANDBOUWER. VOLLEDIGE FYSIEKE CONTROLE alle percelen gebouwen/stallen dieren(welzijn) voorraden oogsten verwerkingsproces (eventueel)

CERTISYS DE LANDBOUWER. VOLLEDIGE FYSIEKE CONTROLE alle percelen gebouwen/stallen dieren(welzijn) voorraden oogsten verwerkingsproces (eventueel) DE LANDBOUWER VOLLEDIGE FYSIEKE CONTROLE alle percelen gebouwen/stallen dieren(welzijn) voorraden oogsten verwerkingsproces (eventueel) ADMINISTRATIEVE CONTROLE veeboek (voeding, geboorten, sterftes, diergeneeskundige

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR LOGO HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR OVERZICHT 1. SABAM en de culturele promotie situering 2. De nieuwe structuren ingevoerd om aan de culturele en educatieve doeleinden

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013 ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA 14 juni 2013 Deze activiteit is omschreven ten behoeve van de overdracht van activiteiten van het Productschap Akkerbouw (PA) aan private organisaties naar aanleiding

Nadere informatie

Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen

Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen ISO50001 of energiebeheermaatregelen volgens bijlage 9 Volgens Art. 6(7) van de energiebeleidsovereenkomst (EBO) dient elke

Nadere informatie

Stichting Zuivelplatform

Stichting Zuivelplatform REGLEMENT IKM-DIERENARTS 1. INTRODUCTIE De Stichting Zuivelplatform is regelinghouder van het Reglement IKM- dierenarts. De Stichting is door de zuivelindustrie opgericht. De Stichting heeft ten doel het

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Non-profitsector: actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren

Non-profitsector: actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren Studiedag- Journée d études Non-profitsector: actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren 25.01.2010 1 Studiedag - Journée d études Non-profitsector: actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1.

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1. Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel Toezichtsproject Presentiegelden en kostenvergoedingen toegekend in 2011 en

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2014/767/PCCB PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Versie 1 dd 8-07-14 In toepassing vanaf 28-07-14

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN

SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN Naam organisatie: Ondernemingsnummer: Land: Naam verantwoordelijke: Rijksregisternummer : Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer

Nadere informatie

REGLEMENT INWENDIGE ORDE Confederatie Bouw-Isolatiebedrijven/ Confédération Construction-Isolateurs. Benaming en maatschappelijke zetel

REGLEMENT INWENDIGE ORDE Confederatie Bouw-Isolatiebedrijven/ Confédération Construction-Isolateurs. Benaming en maatschappelijke zetel REGLEMENT INWENDIGE ORDE Confederatie Bouw-Isolatiebedrijven/ Confédération Construction-Isolateurs Zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van XXX en het managementteam van de Confederatie Bouw

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Ouderwerking. (feitelijke vereniging)

Ouderwerking. (feitelijke vereniging) Ouderwerking (feitelijke vereniging) Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 OUDERWERKING (feitelijke vereniging)... 3 versie website 8 oktober 2015... 3 Woord vooraf:... 3 Missie... 3 Visie... 3 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole

Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole Geert De Poorter, 25/09/2013 2 1. Inleiding 2. Erkenning 3. Accreditatie: waarom

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

Aan betrokken brancheorganisaties, registerhouders, certificatie-instellingen en andere betrokken organisaties. Geachte mevrouw, heer,

Aan betrokken brancheorganisaties, registerhouders, certificatie-instellingen en andere betrokken organisaties. Geachte mevrouw, heer, Aan betrokken brancheorganisaties, registerhouders, certificatie-instellingen en andere betrokken organisaties Kenmerk : sna.bri.25 Betreft : Stand van zaken Stichting Normering Arbeid Datum : 21 december

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 05 Datum van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 09 - REV 2 2005-2/13 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR:

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: de indeling bij het regionale niveau van en toekenning van een werkingssubsidie aan erkende, regionaal ingedeelde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Begroting Raadgevend comité

Begroting Raadgevend comité Ombudsdienst Begroting 2016 postsector Raadgevend comité Ombudsdienst voor de postsector toelichting bij de begroting 2015 De begroting van de Ombudsdienst voor de postsector maakt afzonderlijk deel uit

Nadere informatie

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD EN 45011 BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl 1849 ANPI Powerpoint Presentation

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

Dit document is gebaseerd op het business plan van het Agentschap en de waarden opgenomen in de gidsen.

Dit document is gebaseerd op het business plan van het Agentschap en de waarden opgenomen in de gidsen. TECHNISCHE SPECIFICATIE VOOR HET BEPALEN VAN HET AANTAL MANDAGEN EN VAN DE FREQUENTIE BIJ AUDITS IN HET KADER VAN DE VALIDATIES VAN AUTOCONTROLESYSTEMEN Versie 14-12-07 I. INLEIDING De bedoeling van dit

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 03 Datum van

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd. diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder

Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd. diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd bedrijf voor de levering van diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder TUSSEN: OVOCOM VZW, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel, KBO nr. 0474.646.635,

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem Bijlage Validatie van het autocontrolesysteem 1 Inhoudstafel 1. Toelichting voor de operatoren 5 2. Vereisten voor de OCI s 5 2.1 Accreditatie 5 2.2 Erkenning 5 2.3 Inspectiemethode 6 2.4 Kwalificatie

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie