! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren!"

Transcriptie

1 Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds op bovenstaand adres.! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren! Na 31 augustus van het jaar waarin hij/zij 18 jaar wordt, kan een jongere maar recht hebben op kinderbijslag als hij/zij onderwijs of een opleiding volgt of als werkzoekende ingeschreven is. Met dit formulier onderzoeken wij of de jongere aan de voorwaarden voldoet. De persoon die de kinderbijslag ontvangt, moet het formulier elk jaar invullen.! Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van de jongere. Dat voorkomt dat de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde kinderbijslag later teruggevorderd moet worden. Laat het ons dus weten als de jongere in de loop van het school- of academiejaar - meer dan 240 uren per kwartaal werkt (ook als zelfstandige of buiten België), - deeltijds onderwijs volgt en een bruto maandinkomen heeft van meer dan 520,08 EUR, - definitief stopt met studeren of een opleiding volgen, - zich laat inschrijven als werkzoekende, - opnieuw gaat studeren of een opleiding volgen, - zijn/haar eindverhandeling of stageverslag ingediend heeft (alleen in geval van een bijkomend jaar of semester voor de eindverhandeling of het stageverslag). Is de jongere gestopt met studeren? Stuur pagina 5 en 6 zo vlug mogelijk ingevuld terug. De jongere die niet meer studeert, moet zich onmiddellijk laten inschrijven als werkzoekende om nog recht te hebben op kinderbijslag in de beroepsinschakelingstijd (vroeger wachttijd genoemd). Een jongere die zich door ziekte niet kan laten inschrijven als werkzoekende, of ziek wordt in de beroepsinschakelingstijd, moet zich daarna binnen 5 dagen na de ziekteperiode (opnieuw) laten inschrijven als werkzoekende om nog recht te hebben op kinderbijslag. Ook als de jongere na de ziekteperiode onmiddellijk begint te werken, is inschrijving als werkzoekende noodzakelijk. P7info (0613) - 1

2 Studeert de jongere in een onderwijsinstelling van de Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap? Stuur pagina 5 en 6 zo vlug mogelijk ingevuld terug. De informatie over de studies ontvangen wij in de meeste gevallen rechtstreeks via de Vlaamse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap. Studeert de jongere in een onderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap? Stuur pagina 5 en 6 zo vlug mogelijk terug en bezorg ons het attest van de onderwijsinstelling. Als het om hoger onderwijs gaat moeten wij het attest ten laatste op 15 december ontvangen hebben, voor ander onderwijs zo vlug mogelijk. Anders kunnen wij geen kinderbijslag meer betalen. Studeert de jongere buiten België? Stuur pagina 5 en 6 zo vlug mogelijk ingevuld terug. Voor studies binnen de Europese Economische Ruimte ontvangt u nog een formulier E402, anders een formulier P7int. Werk en studie buiten België moet u altijd vrijwillig melden aan het kinderbijslagfonds. Voor buitenlandse studies in het kader van een Europees project (bv. Erasmus) ontvangen wij de informatie in de meeste gevallen rechtstreeks via de Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap. Voor studenten in het onderwijs van de Franse Gemeenschap moet u pagina 7 van dit formulier laten invullen door de Belgische hogeschool of universiteit of het attest van die school of universiteit bijvoegen. Nog vragen? Meer informatie over het recht op kinderbijslag voor studenten vindt u op pagina 3 en 4. Uw kinderbijslagfonds geeft u graag meer informatie over uw kinderbijslagdossier en over kinderbijslag in het algemeen. U vindt hierboven de naam en het telefoonnummer (eventueel het adres) van uw dossierbeheerder. Met vragen over kinderbijslag kunt u ook terecht bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, Trierstraat 70, 1000 Brussel, U vindt ook informatie over kinderbijslag op P7info (0613) - 2

3 Recht op kinderbijslag na de leerplicht Studenten Tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden, hebben jongeren zonder meer recht op kinderbijslag. Als ze daarna studeren of een opleiding volgen, en ook in de beroepsinschakelingstijd, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25 e. Welke opleiding? Het kan gaan om hoger of niet-hoger onderwijs, dit laatste eventueel deeltijds. Ook onderwijs voor sociale promotie (hoger of niet-hoger), kunstonderwijs of erkende vormingen komen in aanmerking. In het hoger onderwijs - Als de student ten laatste op 30 november ingeschreven is voor minstens 27 studiepunten is er recht op kinderbijslag voor het hele academiejaar. Dat is ook het geval als aangetoond wordt dat hij/zij ten laatste op 30 november met de studie begonnen is. Het bewijs van de 27 studiepunten moet dan later geleverd worden. De student moet wel het hele academiejaar lang ingeschreven blijven. - Als de student ingeschreven is voor een bijkomend jaar voor de eindverhandeling of het stageverslag (eventueel met nog studievakken) is er recht op kinderbijslag. - Als de student in een academiejaar minstens 41 studiepunten afgewerkt heeft en daarna een verlengde 2 e zittijd verkrijgt, is er hoogstens recht op kinderbijslag tot 31 januari van het jaar na dat academiejaar. - Jongeren die tijdens het academiejaar van studierichting veranderen, moeten zich zo vlug mogelijk opnieuw laten inschrijven voor bijkomende studiepunten tot minstens 27. In de vorige richting verworven studiepunten blijven meetellen. - Jongeren die in het hoger beroepsonderwijs ingeschreven zijn voor 13 lesuren per week of voor 27 studiepunten hebben recht op kinderbijslag. In het niet-hoger onderwijs moet de jongere minstens 17 lesuren per week volgen. Kinderen hebben ook recht op kinderbijslag als ze het buitengewoon onderwijs volgen. In privéonderwijs moet de jongere minstens 17 lestijden per week volgen. Kan een student werken zonder de kinderbijslag te verliezen? Jongeren die voltijds onderwijs volgen: - In het school-/academiejaar (1 e, 2 e en 4 e kwartaal) mogen zij hoogstens 240 uren per kwartaal werken. - In de zomervakantie (3 e kwartaal): - Als ze na de vakantie verder studeren mogen zij in die zomervakantie toch onbeperkt werken (laat het ons weten als de werkende jongere nog een bijkomende opleiding volgt). - In de laatste zomervakantie na het einde van hun studie mogen ze hoogstens 240 uren werken in de maanden juli, augustus en september samen.! Voor schoolverlaters na het secundair onderwijs eindigt de laatste zomervakantie eind augustus. In september mogen zij hoogstens 520,08 EUR bruto verdienen als ingeschreven werkzoekende. De werkuren worden strikt gecontroleerd via de RSZ-aangifte van de werkgever. Let op: De 240-urennorm wordt voor de kinderbijslag strikt toegepast en staat los van de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor studentenjobs. P7info (0613) - 3

4 Een sociale uitkering als gevolg van toegelaten betaald werk (bijvoorbeeld een ziekte-uitkering bij een studentenjob van minder dan 240 uren per kwartaal) is geen probleem voor de kinderbijslag. Maar studenten kunnen NOOIT tegelijk kinderbijslag en een werkloosheidsuitkering of beroepsinschakelingsuitkering krijgen. Met de eerste 6 maanden van vrijwillige legerdienst wordt geen rekening gehouden. Jongeren die deeltijds secundair onderwijs of een erkende opleiding volgen, of werken met een leerovereenkomst: zij mogen het hele jaar door een loon of stagevergoeding en/of een sociale uitkering (in dit geval ook een werkloosheidsuitkering) ontvangen van hoogstens 520,08 EUR bruto per maand. Deel het ons a.u.b. mee als het inkomen van de jongere hoger is. De soldij van de eerste 6 maanden als vrijwillige militair telt niet mee. En na de studie of de opleiding? Een jongere die gestopt is met zijn studie of opleiding kan nog recht hebben op kinderbijslag in de beroepsinschakelingstijd van 12 maanden. - De jonge schoolverlater moet zich onmiddellijk laten inschrijven als werkzoekende bij de VDAB, Actiris, de FOREM of de ADG. - Op het einde van die beroepsinschakelingstijd van 12 maanden sturen wij een formulier P20 om na te gaan of de voorwaarden vervuld waren. - In die beroepsinschakelingstijd van 12 maanden mag het maandelijks inkomen van de jongere hoogstens 520,08 EUR bruto zijn (uit werk en/of een sociale uitkering). In de laatste zomervakantie na de studie geldt ook de norm van hoogstens 240 uren per kwartaal. De voordeligste norm wordt toegepast. Een jongere die een werkloosheids- of beroepsinschakelingsuitkering of een uitkering voor loopbaanonderbreking ontvangt, heeft niet langer recht op kinderbijslag als student. Zonder inschrijving als werkzoekende eindigt het recht op kinderbijslag: - einde studie op het einde van het schooljaar: nog recht in de laatste zomervakantie (zie hiervoor), - einde studie tijdens het schooljaar: nog recht tot het einde van de maand waarin de laatste schooldag valt, - eindverhandeling ingediend: recht tot het einde van de maand waarin de eindverhandeling ingediend is (als die eindverhandeling noodzakelijk is voor het diploma). Nog vragen? Volledig zijn is hier onmogelijk. Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw kinderbijslaginstelling. De vermelde bedragen gelden vanaf 1 december 2012 en kunnen veranderen met het indexcijfer. P7info (0613) - 4

5 [Naam, adres en telefoonnummer kinderbijslaginstelling] contact dossiernummer Naam en voornaam van de jongere... Geboortedatum... Kruis hierna aan en vul in wat voor de jongere van toepassing is, en volg de instructies. Het kan zijn dat u meer dan één situatie moet aankruisen. De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds op bovenstaand adres. 1 Was de jongere in het vorige schooljaar in één van de volgende situaties? - stage in het kader van een opleiding - erkende vorming nee Ga direct naar punt 2. ja Vul hierna in. Inkomsten uit werk/stage van tot brutoloon per maand Uitkering welke uitkering? van tot brutobedrag per maand (werkloosheid, ziekte, ongeval).... Breng ons altijd direct op de hoogte als de jongere deeltijds werkt en deeltijds leert en een bruto maandinkomen heeft van meer dan 520,08 EUR. 2 De jongere studeert nog of volgt nog een opleiding, alleen in een of meer onderwijsinstellingen van de Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap 2.1. hoger onderwijs (ook hoger beroepsonderwijs) 2.2. secundair onderwijs (algemeen, kunst-, technisch, beroeps- of buitengewoon onderwijs) Bezorg ons pagina 5 en 6 zo snel mogelijk ingevuld terug. De verklaring van de onderwijsinstelling op pagina 7 moet u NIET laten invullen. De Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap levert rechtstreeks een elektronisch attest aan het kinderbijslagfonds onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, privé-onderwijs, erkende vorming (ook als het om hoger beroepsonderwijs gaat) Laat de verklaring op pagina 7 invullen door de (Belgische) onderwijsinstelling of voeg het attest bij van die onderwijsinstelling. Bezorg ons het ingevulde formulier of het attest zo snel mogelijk. 3 De jongere studeert niet in België maar in. (niet invullen voor Europese projecten) met een studiebeurs zonder studiebeurs Stuur ons dit formulier dadelijk ingevuld terug. U ontvangt nog een speciaal formulier voor de buitenlandse onderwijsinstelling. Laat het ons weten als de jongere buiten België werkt. 4 De jongere volgt een ondernemersopleiding. Stuur ons dit formulier dadelijk ingevuld terug en vraag ons een formulier P9bis. U kunt dat formulier ook downloaden van de website van uw kinderbijslaginstelling (www.xxx.be). P7A (0612) - 5

6 5 De jongere werkt met een leercontract. Stuur ons dit formulier dadelijk ingevuld terug en vraag ons een formulier P9. U kunt dat formulier ook downloaden van de website van uw kinderbijslaginstelling (www.xxx.be). Met een leercontract leert de jongere een beroep bij een werkgever. Hij/zij volgt een dag per week theorie in een Syntra-opleidingscentrum. Met een ondernemersopleiding verwerf de jongere vakkennis in een Syntra-opleidingscentrum of via stages bij een werkgever. Daarnaast leert hij/zij in het Syntra-opleidingscentrum hoe een zelfstandige zaak uit te bouwen. Weet U niet zeker om welke opleidingsvorm het gaat, vraag het dan aan de leertrajectbegeleider. 6 De jongere is werkzoekende schoolverlater. Heeft de jongere zich ingeschreven als werkzoekende? ja nee. Als de jongere een 2 e examenzittijd had: datum laatste examen Stuur ons dit formulier dadelijk ingevuld terug. U ontvangt nog een formulier P20. 7 De jongere studeert nog of volgt nog een opleiding, alleen in een of meer onderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschap Laat de verklaring op pagina 7 invullen door de (Belgische) onderwijsinstelling of voeg het attest bij van die onderwijsinstelling. Bezorg ons het ingevulde formulier en eventueel het attest zo snel mogelijk. 8 De jongere studeert nog, tegelijk in een onderwijsinstelling van de Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap en in een onderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap Laat de verklaring op pagina 7 invullen door de (Belgische) onderwijsinstelling of voeg het attest bij van de onderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap. Bezorg ons het ingevulde formulier en eventueel het attest zo snel mogelijk. De Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap leveren rechtstreeks een elektronisch attest aan het kinderbijslagfonds. 9 De jongere is afgestudeerd op (datum laatste schooldag) is gestopt met studeren of opleiding volgen op (datum laatste schooldag). volgt doctoraatsopleiding is ziek begon te werken op. doet een vakantiejob buiten België! Deel het ons a.u.b mee als de jongere in de loop van het school- of academiejaar - meer dan 240 uren per kwartaal werkt (ook als zelfstandige of buiten België), - definitief stopt met studeren of een opleiding volgen, - zich laat inschrijven als werkzoekende, - opnieuw gaat studeren of een opleiding volgen, - zijn/haar eindverhandeling of stageverslag ingediend heeft (alleen in geval van een bijkomend jaar of semester voor de eindverhandeling of het stageverslag).! Na 31 augustus van het jaar waarin hij/zij 18 jaar wordt, kan een jongere maar recht hebben op kinderbijslag - als hij/zij onderwijs of een opleiding volgt, - of als hij/zij als werkzoekende ingeschreven is.! Vergeet niet het formulier te ondertekenen. Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb. Als de jongere stopt met studeren, zal ik dat onmiddellijk aan de kinderbijslaginstelling melden. Datum... Handtekening... Telefoon... Fax ... P7A (0612) - 6

7 ! ALLEEN voor de Franse Gemeenschap! NIET voor VLAAMSE en DUITSTALIGE Gemeenschap behalve voor onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, privé-onderwijs, erkende vormingen (ook hoger beroepsonderwijs) VERKLARING VAN DE ONDERWIJSINSTELLING: School- of academiejaar:... Ondergetekende (naam en voornaam)... verklaart dat (naam en voornaam van de jongere)... in onze onderwijsinstelling (naam en adres).... ingeschreven is/was voor de studie... of voor het voorbereiden van een verhandeling bij einde hogere studies die ten laatste ingediend moet worden op... voor bovenvermeld school- of academiejaar met begindatum... einddatum kerstvakantie van... tot... (niet invullen voor het hoger onderwijs) paasvakantie van... tot... (niet invullen voor het hoger onderwijs) zomervakantie van... tot Voltijds niet-hoger onderwijs (ook kunstonderwijs) en secundair onderwijs voor sociale promotie 11 Volgt de jongere per week minstens 17 lesuren? ja nee Met lesuren worden gelijkgesteld: 1. uren verplichte stage vereist voor het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet 2. uren verplichte oefeningen in de onderwijsinstelling onder toezicht van leraren 3. (ten hoogste 4) verplichte studie-uren onder toezicht in de onderwijsinstelling. 20 Deeltijds secundair onderwijs / erkende vorming 21 Volgt de jongere deeltijds onderwijs georganiseerd als voorgeschreven door de betrokken Gemeenschap? 22 Volgt de jongere een erkende vorming als bedoeld in artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht? 30/40 Hoger onderwijs (ook kunstonderwijs) 41 Heeft de student zich uiterlijk op 30 november van het academiejaar 20 / 20 ingeschreven voor minstens 27 studiepunten? Zo nee: de student heeft zich ingeschreven op / / 20, voor studiepunten 42 Verkreeg de student een verlengde tweede zittijd nadat hij/zij in het vorige academiejaar minstens ja 41 studiepunten afwerkte? De laatste dag van de tweede zittijd is Volgt de student een opleiding tot bedienaar van een erkende eredienst (de katholieke, protestantse, anglicaanse, Israëlitische, islamitische of orthodoxe)? ja ja ja ja nee nee nee nee nee 44 Bereidt het gevolgde wetenschappelijk onderwijs voor op de Koninklijke Militaire School? ja nee 45 Voor hoger beroepsonderwijs dat niet volgens studiepunten georganiseerd is: is de student ingeschreven voor minstens 13 lesuren per week? ja nee 46 Volgt de jongere een alternerende masteropleiding? ja nee 50 Hoger onderwijs voor sociale promotie 51 Stemmen de cursussen overeen met een volledig studieprogramma en leerplan? ja nee 52 Heeft de student zich met de toestemming van de academische of de schooloverheid een programma samengesteld van minstens 13 lesuren per week? 53 Is de student ingeschreven voor een bijkomend jaar voor de geïntegreerde proef (eventueel met nog studievakken)? 60 Buitengewoon onderwijs (aangepast aan personen met een aandoening) ja ja nee nee 61 Gaat het om buitengewoon onderwijs? ja nee 70 Voor alle onderwijstypes 71 (Niet invullen als op vraag 41 met ja geantwoord is.) Volgt de student de lessen sinds het begin van het schooljaar? 72 Geef de stageperiodes op en het brutobedrag van het loon of de vergoeding per maand. Voor een alternerende masteropleiding volstaat het contract (convention d'immersion professionnelle CIP). ja nee, sinds. van tot EUR Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. Als de jongere zijn studie later stopzet of het aantal studiepunten verandert tot minder dan 27 zal ik hem/haar een nieuw attest bezorgen. Stempel van de onderwijsinstelling Datum Handtekening P7B (0612) - 7

8 Titel: Beschrijving berichten - D062 Re. : 10 Blad : 1 van 7 Datum : 27-juni-2013 INHOUD: 1 SPECIFIEKE FUNCTIONELE BESCHRIJVING VAN HET BERICHT D Doel Beschrijving BERICHTEN ATTESTEN (Schema s beginnend met D ) D062: attesten met betrekking tot schoolinschrijvingen Principe Beschrijving van het bericht D062 3

9 Titel: Beschrijving berichten - D062 Re. : 10 Blad : 2 van 7 Datum : 27-juni SPECIFIEKE FUNCTIONELE BESCHRIJVING VAN HET BERICHT D Doel Dit document geeft een beschrijving van het Kadasterbericht D062 dat in de vorm van een XMLschema (.xsd-bestand) beschikbaar wordt gesteld aan de kinderbijslaginstellingen. Het bericht D062 behoort tot de groep van de D-berichten. De Dxxx-berichten zijn distributieberichten (mutaties en attesten) die vanuit het netwerk van de sociale zekerheid door RKW ter beschikking gesteld worden aan de kinderbijslaginstellingen. 1.2 Beschrijving BERICHTEN ATTESTEN (Schema s beginnend met D ) De Dxxx-berichten bestaan uit een Header en een Body (zie ook Structuur berichten.doc ). De kinderbijslaginstellingen dienen de Dxxx-berichten op te halen uit de queue bij RKW via een M002- of een M005-bericht. Na verwerking bij de kinderbijslaginstelling, dient de instelling via een M003-bericht te bevestigen dat het betreffende Dxxx-bericht uit de queue verwijderd mag worden D062: attesten met betrekking tot schoolinschrijvingen Principe Het doel van deze berichtenstroom is om het formulier P7B (dat dient ingevuld te worden door de onderwijsinstellingen) te vervangen door een elektronische berichtenstroom. Voorlopig komt deze berichtenstroom van de Vlaamse Gemeenschap (VL.G.) en de Duitstalige Gemeenschap (DU.G.). Voor de Franse Gemeenschap worden de gegevens van de onderwijsinstellingen nog steeds opgevraagd via het formulier P7. Het bericht D062, verstuurd naar de kinderbijslaginstelling, bevat de informatie van het bericht Education-Attestation dat RKW van KSZ ontvangt, die het op zijn beurt ontving van de Vlaamse Gemeenschap of Duitstalige Gemeenschap, aangevuld met de informatie betreffende het dossier in het Kadaster. De attesten met betrekking tot de schoolinschrijvingen worden maandelijks doorgestuurd. RKW ontvangt deze attesten enkel voor rechtgevende kinderen (hoedanigheidscode 104). RKW verzendt het attest onder vorm van een bericht D062 naar elke kinderbijslaginstelling dat voor het betrokken INSZ en de betrokken hoedanigheid een integratieperiode heeft in het Kadaster (historic = A ) die geheel of gedeeltelijk overlapt met de periode bericht opgegeven in de prefix van het attest (begindatum integratie einddatum bericht en einddatum integratie begindatum bericht).

10 Titel: Beschrijving berichten - D062 Re. : 10 Blad : 3 van 7 Datum : 27-juni-2013 De periode bericht vanuit de prefix wordt bepaald door het academiejaar waarop het attest betrekking heeft en het academiejaar dat daaraan vooraf gaat. De verzonden attesten kunnen niet worden geraadpleegd bij de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. De attesten die RKW ontvangt, kunnen in de TRIVIA-toepassing gedurende 24 maanden na ontvangst geraadpleegd worden via de raadpleging van de gebufferde attesten (GUI) of via het bericht C008 (DUI) Beschrijving van het bericht D062 HEADER Voor de beschrijving van de Header: zie document Structuur berichten.doc BODY: Gegevens van het attest schoolinschrijving CertificateEducation Betekenis: Bevat de gegevens van het attest. Verplicht, bevat: CertificateIdentification InstitutionIdentification EducationIdentification CertificateIdentification Betekenis: Identificatie van het attest. Verplicht, bevat: CertificateNr CertificateStatus CertificateType CertificateSitutationNbr CertificateCreationDate SchoolYear PersonINSS CertificateNr Betekenis VL.G./DU.G.: Uniek nummer van het attest. Waarde VL.G.: Maximaal 15 posities. Verplicht, formaat xs:string. Waarde DU.G.: Maximaal 15 posities, waarvan de eerste positie steeds de letter D is. Verplicht, formaat xs:string. CertificateStatus Betekenis VL.G./DU.G.: Status van het attest. Waarde VL.G./DU.G.: 0 tot 9. 1: Origineel. 3: Annulering. Verplicht, formaat xs:int. Bij een annulatie-attest worden enkel de zones CertificateNr, CertificateStatus, CertificateCreationDate en PersonINSS meegegeven. In geval van annulering wordt in de zone CertificateNr en in de zone CertificateCreationDate het nummer en de creatiedatum vermeld van het attest dat geannuleerd dient te worden. CertificateType Betekenis VL.G./DU.G.: Het type van het attest. Waarde VL.G./DU.G.: 0 tot 9. 1: Inschrijving. 2: Wijziging (Deze waarde kan enkel voorkomen bij een wijziging van het aantal studiepunten vermeld in een inschrijvingsattest in het hoger onderwijs). 3: Uitschrijving.

11 Titel: Beschrijving berichten - D062 Re. : 10 Blad : 4 van 7 Datum : 27-juni-2013 Facultatief, formaat xs:int. CertificateSituationNbr Betekenis VL.G./DU.G.: Het hoeveelste attest voor deze persoon binnen éénzelfde schooljaar. Waarde VL.G./DU.G.: Facultatief, formaat xs:int. CertificateCreationDate Betekenis VL.G./DU.G.: Aanmaakdatum van het attest bij de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap. Waarde VL.G./DU.G.: Facultatief, formaat xs:date. SchoolYear Betekenis VL.G./DU.G.: Aanduiding van het schooljaar waarover het attest gaat (voor schooljaar zal dit het formaat hebben). Waarde VL.G./DU.G.: Facultatief, formaat xs:string. PersonINSS Betekenis VL.G./DU.G.: INSZ van de betrokken persoon. Waarde VL.G./DU.G.: 11 posities. Facultatief, formaat: xs:string. InstitutionIdentification Betekenis: Identificatiegegevens van de onderwijsinstelling. Facultatief, bevat: InstitutionID MainStructure InstitutionBranchID AdministrativeGroupID InstitutionID Betekenis VL.G./DU.G.: Uniek identificatienummer van de onderwijsinstelling. Waarde VL.G.: Codelijst beschikbaar op volgende website: (doorklikken naar Een lijst van de hogescholen en universiteiten of Een lijst van de secundaire scholen (xls, 198kB ) Maximaal 6 posities (0 tot ). Facultatief, formaat xs:int. Waarde DU.G.: 10 : Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (hogeschool + secundair). 11: Athenäum César Franck (secundair). 12: Königliches Athenäum Eupen (secundair). 13: Königliches Athenäum St.Vith (secundair). 14: Robert-Schuman-Institut (secundair). 15: Bischöfliches Sankt Marien Institut Büllingen (secundair). 16: Bischöfliche Schule St. Vith (secundair). 17: Institut Maria Goretti (secundair). 18: Pater-Damian-Sekundarschule (secundair). 19: Technisches Institut St.Vith (secundair). 20: Zentrum für Förderpädagogik (secundair). Maximaal 6 posities (0 tot ). Facultatief, formaat xs:int. MainStructure Betekenis VL.G./DU.G.: Definieert het type onderwijs. Waarde VL.G.: 311: Secundair gewoon voltijds. 312: Secundair (buiten-)gewoon deeltijds beroeps. 313: Secundair gewoon deeltijds zeevisserij (betreft één school). 321: Secundair buitengewoon voltijds. 411: Hoger voltijds onderwijs. 511: Universitair voltijds onderwijs. Maximaal 3 posities. Facultatief, formaat xs:string. Waarde DU.G.: 311: Secundair gewoon voltijds.

12 Titel: Beschrijving berichten - D062 Re. : 10 Blad : 5 van 7 Datum : 27-juni : Secundair buitengewoon voltijds. 411: Hoger voltijds onderwijs. Maximaal 3 posities. Facultatief, formaat xs:string InstitutionBranchID Betekenis VL.G./DU.G.: Uniek intern volgnummer van de vestigingen van een onderwijsinstelling. Waarde VL.G.: Codelijst beschikbaar op volgende website: (doorklikken naar Een lijst van de hogescholen en universiteiten of Een lijst van de secundaire scholen (xls, 198kB ) Maximaal 3 posities (0 tot 999). Facultatief, formaat xs:int. Waarde DU.G.: 1: Hoofdvestiging. Enkel de onderwijsinstelling Zentrum für Förderpädagogik (secundair, InstitutionID = 20) heeft verschillende vestigingen: 1: Niederlassung Eupen (hoofdvestiging). 2: Niederlassung St. Vith. 3: Niederlassung Elsenborn. Maximaal 3 posities (0 tot 999). Facultatief, formaat xs:int. AdministrativeGroupID Betekenis VL.G. /DU.G.: Identificatie van de administratieve groep waarvoor dit attest geldig is. Waarde VL.G..: Codelijst beschikbaar op volgende website: (doorklikken naar Administratieve groepen ) Maximaal 6 posities (0 tot ). Facultatief, formaat xs:int. Waarde DU.G.: In het secundair onderwijs zijn er geen administratieve groepen, dus waarde = 0. Het hoger onderwijs kent de volgende administratieve groepen: 1: Bildungswissenschaften. 2: Gesundheits- und Krankenpflegewissenschaften. Maximaal 6 posities (0 tot ). Facultatief, formaat xs:int. EducationIdentification Betekenis: Identificatiegegevens van de opleiding. Facultatief, bevat: Secondary OF Higher Secondary Betekenis: Bevat gegevens indien de persoon secundair onderwijs volgt. Verplicht, bevat: ReferentialDate EducationType EducationRegime FullTime SpecialSecondaryEducationType Level YearInLevel ReferentialDate Betekenis VL.G./DU.G.: Datum van in- of uitschrijving. Waarde VL.G./DU.G.: Facultatief, formaat xs:date.

13 Titel: Beschrijving berichten - D062 Re. : 10 Blad : 6 van 7 Datum : 27-juni-2013 EducationType Betekenis VL.G./DU.G.: Soort onderwijs. Waarde VL.G./DU.G.: 0 tot 9. 1: Gewoon onderwijs. 2: Buitengewoon onderwijs. Facultatief, formaat xs:int. EducationRegime Betekenis VL.G./DU.G.: Onderwijsvorm (bvb: ASO, BSO, ). Wordt enkel ingevuld als EducationType = 1 en wanneer bij SpecialSecondaryEducationType de waarde 4 ingevuld staat. Waarde VL.G./DU.G.: 0 tot 9. 1: ASO (Algemeen secundair onderwijs). 2: TSO (Technisch secundair onderwijs). 3: BSO (Beroeps secundair onderwijs). 4: KSO (Kunst secundair onderwijs). 5: GSO (Gemeenschappelijk secundair onderwijs). 6: 999 (Andere). Facultatief, formaat xs:int. FullTime Betekenis VL.G./DU.G.: Aanduiding of de student voltijds ( 17u) les volgt. Waarde: VL.G./DU.G. false: Geen voltijds student. true: Voltijds student. Facultatief, formaat xs:boolean. SpecialSecondaryEducationType Betekenis VL.G./DU.G.: Het type van onderwijsvorm wanneer buitengewoon onderwijs gevolgd wordt (ingevuld wanneer EducationType = 2). Waarde VL.G.: 0 tot 9. 1: Sociale aanpassing. 2: Sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking. 3: Beroepsonderwijs. 4: ASO-TSO-KSO-BSO. Facultatief, formaat xs:int. Waarde DU.G.: 0 tot 9. 4: ASO-TSO-KSO-BSO. Facultatief, formaat xs:int. Level Betekenis VL.G.: Graad binnen het secundair onderwijs. Het secundair onderwijs is opgedeeld in 3 of 4 graden. Er kan eventueel ook een modulair (M) systeem gevolgd worden. Betekenis DU.G.: Graad binnen het secundair onderwijs. Het secundair onderwijs is opgedeeld in 3 of 4 graden. Waarde VL.G.: 1 tot 4 of M. Facultatief, xs:string. Waarde DU.G.: 1 tot 4. Facultatief, xs:string. YearInLevel Betekenis VL.G./DU.G.: Het jaar binnen de graad. Waarde VL.G./DU.G.: 0 tot 9. Facultatief, xs:int. Higher Betekenis: Bevat gegevens indien de persoon hoger onderwijs volgt. Verplicht, bevat: AdministrativeDate RegistrationDate DeregistrationDate StudyPoints CanAttainDiploma

14 Titel: Beschrijving berichten - D062 Re. : 10 Blad : 7 van 7 Datum : 27-juni-2013 RegistrationType ContractType AdministrativeDate Betekenis VL.G./DU.G.: Datum waarop de gegevens van de onderwijsinstelling bij de Vlaamse Gemeenschap of Duitstalige Gemeenschap effectief werden geregistreerd. Waarde VL.G./DU.G.: Facultatief, xs:date. RegistrationDate Betekenis VL.G./DU.G.: Datum waarop de inschrijving effectief in de administratieve groep (AdministrativeGroupID) gebeurde. Waarde: VL.G./DU.G. Facultatief, xs:date. DeregistrationDate Betekenis VL.G./DU.G.: Datum waarop de student zich uitgeschreven heeft uit de administratieve groep (AdministrativeGroupID). Waard VL.G./DU.G.: Facultatief, xs:date. StudyPoints Betekenis VL.G./DU.G.: Aanduiding van het aantal studiepunten bij inschrijving of van het aantal opgenomen studiepunten bij uitschrijving. Waarde VL.G.: Maximaal 3 posities. Uitzondering: deze zone kan bij een inschrijving naast het aantal studiepunten ook drie voorlopige codes: 000, 001 en 002 bevatten. Facultatief, xs:string. Waarde DU.G.: Maximaal 3 posities. Alle studenten die zich inschrijven in het Duitstalig hoger onderwijs kiezen voor opleidingsonderdelen die samen 60 studiepunten bedragen. Bij het Duitstalig onderwijs worden er geen voorlopige codes doorgestuurd. Facultatief, xs:string. CanAttainDiploma Betekenis VL.G./DU.G.: Aanduiding of het diploma in het aangeduide schooljaar behaald kan worden. Waarde VL.G./DU.G.: false: Kan geen diploma dat schooljaar behalen. true: Kan diploma dat schooljaar behalen. Facultatief, xs:boolean. RegistrationType Betekenis VL.G./DU.G.: Type registratie. Waarde VL.G./DU.G.: 1: Hoofdinschrijving. Facultatief, xs:int. ContractType Betekenis VL.G./DU.G.: Soort contract (diploma, credit of examen). Waarde VL.G.: 01: Diplomacontract (alle doctoraatstudenten vallen onder dit type). 02: Creditcontract. 04: Examencontract diploma. 05: Examencontract credit. Bij waarde 02 en 05 wordt de AdministrativeGroupId altijd met waarde 0 ingevuld. Doctoraatstudenten kunnen herkend worden door middel van hun administratieve groep (AdministrativeGroupId). Facultatief, xs:string. Waarde DU.G.: 01: Diplomacontract. Facultatief, xs:string.

15 dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Recht op kinderbijslag voor uw zoon/dochter XXXX - School-/academiejaar en later Mevrouw X, Mijnheer X, Mogelijk volgt uw zoon/dochter verder onderwijs in het school-/academiejaar Hierna leggen we uit wat u moet doen om ook in het komende school- of academiejaar jaar verder kinderbijslag te ontvangen. Vanaf 18 jaar moet een kind aan bepaalde voorwaarden voldoen om nog kinderbijslag te ontvangen. Op de bladzijden 3 en 4 vindt u de voorwaarden om kinderbijslag te ontvangen als student. NIEUW!!!! Die informatie wordt niet meer elk jaar opnieuw opgestuurd. We zullen alleen met u contact opnemen wanneer we een bijkomende vraag hebben. Aarzel niet zelf contact op te nemen met uw dossierbeheerder wanneer u twijfelt. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief. Uw kind studeert verder? Meestal moet u niets doen. Wij krijgen immers van de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap automatisch bericht dat uw zoon/dochter verder studeert. U moet dus zolang het kind studeert geen formulier laten invullen en ook geen attest gaan vragen aan de school of universiteit! MAAR als het gaat om onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, privéonderwijs, een erkende vorming (ook hoger beroepsonderwijs) of het voorbereidend jaar koninklijke militaire school, ofwel om onderwijs van de Franse Gemeenschap, vraag ons dan een formulier P7 of download dat formulier van (website van de kinderbijslaginstelling).

16 Uw kind stopt definitief met studeren en begint te werken? Laat ons dat altijd direct weten! Op die manier kan worden vermeden dat u ten onrechte kinderbijslag ontvangt. Uw kind schrijft zich in als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem, ADG)? Laat ons dat altijd direct weten! Wij bezorgen u nog informatie en een formulier (P20a) als wij van die diensten automatisch het bericht van inschrijving als werkzoekende ontvangen. Uw kind werkt met een leercontract of volgt een opleiding tot ondernemingshoofd? Vraag ons een formulier P9 (leercontract) / P9bis (ondernemingshoofd) of download dat formulier van (website van de kinderbijslaginstelling). Met een leercontract leer je een beroep bij een werkgever. Je volgt een dag per week theorie in een Syntra-opleidingscentrum. Met een ondernemersopleiding verwerf je vakkennis in een Syntra-opleidingscentrum of via stages bij een werkgever. Daarnaast leer je in het Syntra-opleidingscentrum hoe een zelfstandige zaak uit te bouwen. Weet je niet zeker om welke opleidingsvorm het gaat, vraag het dan aan de leertrajectbegeleider. Uw kind studeert buiten België? Laat ons altijd direct weten in welk land het kind studeert! Wij sturen u dan het passende formulier. Uw kind doet er een extra jaar over om een eindverhandeling of stageverslag te schrijven? Laat ons dan altijd direct weten wanneer de eindeverhandeling of het stageverslag wordt ingediend. Dan stopt namelijk het recht op kinderbijslag. Andere situaties: apart gaan wonen, geen activiteit, meer dan 240 uren per kwartaal werken en tegelijk studeren? Laat ons dat altijd direct weten! Op die manier kan worden vermeden dat u ten onrechte de kinderbijslag ontvangt. Belangrijk! Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van uw zoon of dochter. Dat voorkomt dat de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde kinderbijslag later teruggevorderd moet worden.

17 Als uw kinderbijslaginstelling geven wij u graag meer informatie over uw kinderbijslagdossier en over kinderbijslag in het algemeen. U vindt op de eerste pagina de naam, het telefoonnummer en het adres van uw dossierbeheerder. Hebt u daarna nog vragen over kinderbijslag, dan kunt u ook terecht bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, Trierstraat 70, 1000 Brussel, U vindt ook informatie over kinderbijslag op Met vriendelijke groet Uw dossierbeheerder Belangrijk! Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van uw zoon of dochter. Dat voorkomt dat de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde kinderbijslag later teruggevorderd moet worden.

18 Recht op kinderbijslag na de leerplicht Studenten Tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden, hebben jongeren zonder meer recht op kinderbijslag. Als ze daarna studeren of een opleiding volgen, en ook in de beroepsinschakelingstijd, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25 e. Welke opleiding? Het kan gaan om hoger of niet-hoger onderwijs, dit laatste eventueel deeltijds. Ook onderwijs voor sociale promotie (hoger of niet-hoger), kunstonderwijs of erkende vormingen komen in aanmerking. In het hoger onderwijs - Als de student ten laatste op 30 november ingeschreven is voor minstens 27 studiepunten is er recht op kinderbijslag voor het hele academiejaar. Dat is ook het geval als aangetoond wordt dat hij/zij ten laatste op 30 november met de studie begonnen is. Het bewijs van de 27 studiepunten moet dan later geleverd worden. De student moet wel het hele academiejaar lang ingeschreven blijven. - Als de student ingeschreven is voor een bijkomend jaar voor de eindverhandeling of het stageverslag (eventueel met nog studievakken) is er recht op kinderbijslag. - Als de student in een academiejaar minstens 41 studiepunten afgewerkt heeft en daarna een verlengde 2 e zittijd verkrijgt, is er hoogstens recht op kinderbijslag tot 31 januari van het jaar na dat academiejaar. - Jongeren die tijdens het academiejaar van studierichting veranderen, moeten zich zo vlug mogelijk opnieuw laten inschrijven voor bijkomende studiepunten tot minstens 27. In de vorige richting verworven studiepunten blijven meetellen. - Jongeren die in het hoger beroepsonderwijs ingeschreven zijn voor 13 lesuren per week of voor 27 studiepunten hebben recht op kinderbijslag. In het niet-hoger onderwijs moet de jongere minstens 17 lesuren per week volgen. Kinderen hebben ook recht op kinderbijslag als ze het buitengewoon onderwijs volgen. In privéonderwijs moet de jongere minstens 17 lestijden per week volgen. Kan een student werken zonder de kinderbijslag te verliezen? Jongeren die voltijds onderwijs volgen: - In het school-/academiejaar (1 e, 2 e en 4 e kwartaal) mogen zij hoogstens 240 uren per kwartaal werken. - In de zomervakantie (3 e kwartaal): - Als ze na de vakantie verder studeren mogen zij in die zomervakantie onbeperkt werken. - In de laatste zomervakantie na het einde van hun studie mogen ze hoogstens 240 uren werken in de maanden juli, augustus en september samen.! Voor schoolverlaters na het secundair onderwijs eindigt de laatste zomervakantie eind augustus. In september mogen zij hoogstens 520,08 EUR bruto verdienen als ingeschreven werkzoekende. De werkuren worden strikt gecontroleerd via de RSZ-aangifte van de werkgever. Let op: De 240-urennorm wordt voor de kinderbijslag strikt toegepast en staat los van de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor studentenjobs.

19 Een sociale uitkering als gevolg van toegelaten betaald werk (bijvoorbeeld een ziekte-uitkering bij een studentenjob van minder dan 240 uren per kwartaal) is geen probleem voor de kinderbijslag. Maar een werkloosheidsuitkering/beroepsinschakelingsuitkering is NOOIT verenigbaar met kinderbijslag. Met de eerste 6 maanden van vrijwillige legerdienst wordt geen rekening gehouden. Jongeren die deeltijds secundair onderwijs of een erkende opleiding volgen, of werken met een leercontract: zij mogen het hele jaar door een loon of stagevergoeding en/of een sociale uitkering (in dit geval ook een werkloosheidsuitkering) ontvangen van hoogstens 520,08 EUR bruto per maand. Deel het ons a.u.b. mee als het inkomen van de jongere hoger is. De soldij van de eerste 6 maanden als vrijwillige militair telt niet mee. En na de studie of de opleiding? Een jongere die gestopt is met zijn studie of opleiding kan nog recht hebben op kinderbijslag in de beroepsinschakelingstijd van 12 maanden. - De jonge schoolverlater moet zich onmiddellijk laten inschrijven als werkzoekende bij de VDAB, Actiris, de FOREM of de ADG. - Op het einde van die beroepsinschakelingstijd van 12 maanden sturen wij een formulier P20 om na te gaan of de voorwaarden vervuld waren. - In die beroepsinschakelingstijd van 12 maanden mag het maandelijks inkomen van de jongere hoogstens 520,08 EUR bruto zijn (uit werk en/of een sociale uitkering). In de laatste zomervakantie na de studie geldt ook de norm van hoogstens 240 uren per kwartaal. De voordeligste norm wordt toegepast. Een jongere die een werkloosheids- of beroepsinschakelingsuitkering of een uitkering voor loopbaanonderbreking ontvangt, heeft niet langer recht op kinderbijslag. Zonder inschrijving als werkzoekende eindigt het recht op kinderbijslag: - einde studie op het einde van het schooljaar: nog recht in de laatste zomervakantie (zie hiervoor), - einde studie tijdens het schooljaar: nog recht tot het einde van de maand waarin de laatste schooldag valt, - eindverhandeling ingediend: recht tot het einde van de maand waarin de eindverhandeling ingediend is (als die eindverhandeling noodzakelijk is voor het diploma). Nog vragen? Volledig zijn is hier onmogelijk. Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw kinderbijslaginstelling. De vermelde bedragen gelden vanaf 1 december 2012 en kunnen veranderen met het indexcijfer.

20 Module thesisstudent/1 Betreft: recht kinderbijslag voor studenten die aan een thesis, eindverhandeling of stageverslag werken school-/academiejaar Mevrouw, mijnheer, We ontvingen van de hogeschool/universiteit bericht dat uw zoon/dochter (naam) laatstejaarsstudent is. Hij/zij is echter niet ingeschreven voor 27 studiepunten of meer. In dat geval is er alleen recht op kinderbijslag wanneer de student aan een thesis of eindverhandeling werkt, ofwel een stage doorloopt en daarvan een stageverslag maakt, voor maximaal een jaar 1. Er wordt voor het laatst kinderbijslag toegekend voor de maand waarin de thesis/eindeverhandeling of het stageverslag ingediend wordt. Het recht op kinderbijslag voor die studenten is dus beperkt tot een jaar. Maar voor een andere studierichting of een vervolgopleiding (MaNaMa/BaNaMa enz.) kan wel nog een tweede jaar kinderbijslag toegekend worden voor een andere thesis/eindverhandeling of stage. Wie werkt aan een doctoraatsthesis heeft geen recht op kinderbijslag. Een doctoraatsopleiding voor 27 studiepunten of meer geeft wel nog recht op kinderbijslag. Wat moet u doen? Werkt uw zoon/dochter aan een thesis/eindwerk/stageverslag of schrijft hij/zij zich in voor minstens 27 studiepunten dan kunnen we verder de kinderbijslag betalen. U moet ons dit formulier dan niet terugsturen. We zullen u in juli 2014 vragen of de thesis / de eindverhandeling / het stageverslag ingediend is. Laat het ons weten zodra zijn/haar eindverhandeling of stageverslag ingediend is! Werkt uw zoon/dochter niet aan een thesis/eindverhandeling of stageverslagen en laat hij/zij zich niet inschrijven voor minstens 27 studiepunten, laat ons dat dan weten met dit formulier. Er is in dat geval geen recht op kinderbijslag. Kruis hierna aan wat van toepassing is: Mijn zoon/dochter werkt niet aan een thesis, eindeverhandeling of stageverslag. Mijn zoon/dochter schrijft zich niet in voor minstens 27 studiepunten. 1 Koninklijk besluit van 16 februari 1968

21 Het is belangrijk dat de jongere zich als werkzoekende laat inschrijven zodra de thesis / de eindverhandeling / het stageverslag ingediend is.! Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van de jongere. Dat voorkomt dat de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde kinderbijslag later teruggevorderd moet worden. Laat het ons dus weten als de jongere in de loop van het school- of academiejaar - meer dan 240 uren per kwartaal werkt (ook als zelfstandige of buiten België), - deeltijds onderwijs volgt en een bruto maandinkomen heeft van meer dan 520,08 EUR, - definitief stopt met studeren of een opleiding volgen, - zich laat inschrijven als werkzoekende, - opnieuw gaat studeren of een opleiding volgen.! Vergeet niet te ondertekenen. Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb. Als de jongere stopt met studeren, zal ik dat onmiddellijk aan de kinderbijslaginstelling melden. Datum... Handtekening... Telefoon... Fax Uw dossierbeheerder

22 Module thesisstudent/2 Betreft: recht op kinderbijslag voor studenten die aan hun thesis of eindverhandeling werken school-/academiejaar Mevrouw, mijnheer, We ontvingen van de hogeschool/universiteit bericht dat uw zoon/dochter (naam) laatstejaarsstudent was. Hij/zij was echter niet ingeschreven voor 27 studiepunten of meer. In dat geval is er alleen recht op kinderbijslag wanneer de student aan een thesis of eindverhandeling werkt ofwel een stage doorloopt en aan een stageverslag werkt voor maximaal een jaar 1. Er wordt voor het laatst kinderbijslag toegekend voor de maand waarin de thesis/eindeverhandeling of het stageverslag ingediend wordt. Het recht op kinderbijslag voor die studenten is dus beperkt tot een jaar. Maar voor een andere studierichting of een vervolgopleiding (MaNaMa/BaNaMa enz.) kan wel nog een tweede jaar kinderbijslag toegekend worden voor een andere thesis/eindverhandeling of stage. Wie werkt aan een doctoraatsthesis heeft geen recht op kinderbijslag. Een doctoraatsopleiding voor minstens 27 studiepunten geeft daarentegen wel recht op kinderbijslag. Waarom dit formulier? Wij hebben tot en met juni de kinderbijslag betaald omdat uw zoon/dochter aan een thesis, eindverhandeling of stageverslag werkte. Met dit formulier willen we nagaan we wanneer de thesis, de eindeverhandeling of het stageverslag ingediend is of zal worden. Stuur ons dit formulier zo snel mogelijk terug. Uw dossierbeheerder 1 Koninklijk besluit van 16 februari 1968

23 Wat is de situatie van uw zoon/dochter? Is zijn/haar thesis, eindeverhandeling of stageverslag ingediend? ja, op.. nee de thesis, de eindeverhandeling of het stageverslag zal ingediend worden op.. Breng ons op de hoogte als de thesis, het eindewerk of het stageverslag ingediend is. Het is belangrijk dat de jongere zich als werkzoekende laat inschrijven zodra thesis / de eindverhandeling / het stageverslag ingediend is.! Vergeet niet het formulier te ondertekenen. Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb. Als de jongere stopt met studeren, zal ik dat onmiddellijk aan de kinderbijslaginstelling melden. Datum... Handtekening... Telefoon... Fax ! Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van de jongere. Dat voorkomt dat de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde kinderbijslag later teruggevorderd moet worden. Laat het ons dus weten als de jongere in de loop van het school- of academiejaar - meer dan 240 uren per kwartaal werkt (ook als zelfstandige of buiten België), - deeltijds onderwijs volgt en een bruto maandinkomen heeft van meer dan 520,08 EUR, - definitief stopt met studeren of een opleiding volgen, - zich laat inschrijven als werkzoekende, - opnieuw gaat studeren of een opleiding volgen.

24 Module deeltijds werken/deeltijds leren Betreft: recht op kinderbijslag voor jongeren die deeltijds werken en deeltijds studeren Mevrouw, mijnheer, We ontvingen van de school bericht dat uw zoon/dochter deeltijds werkt en deeltijds studeert. In dat geval is er alleen recht op kinderbijslag wanneer uw kind niet meer verdient dan 520,08 EUR per maand (bedrag van toepassing vanaf 1 december 2012). Alle inkomsten tellen mee: inkomsten uit de stage bij de werkgever bij wie de student stage doet, vakantiewerk, uitzendwerk of werk met een studentencontract (bijv. in de weekends); werkloosheids- en ziekte-uitkeringen, vergoedingen voor een arbeidsongeval, jaarlijks vakantiegeld, enz. Het gaat om werk tijdens het schooljaar, in de vakanties of tijdens de weekends. Wat moet u doen? Zodra uw kind een stagecontract afsluit, moet u ons daarvan een kopie sturen per brief, fax of . Wij betalen geen kinderbijslag meer tot wij een kopie van het stagecontract ontvangen hebben! Voor de maanden waarin uw kind meer verdient dan 520,08 EUR moet u ons dat laten weten. U kunt ons daarvoor de achterkant van deze brief ingevuld terugsturen per brief, fax of .! Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van de jongere. Dat voorkomt dat de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde kinderbijslag later teruggevorderd moet worden. Laat het ons dus weten als de jongere in de loop van het school- of academiejaar - meer dan 240 uren per kwartaal werkt (ook als zelfstandige of buiten België), - definitief stopt met studeren of een opleiding volgen, - zich laat inschrijven als werkzoekende, - opnieuw gaat studeren of een opleiding volgen, - zijn/haar eindverhandeling of stageverslag ingediend heeft (alleen in geval van een bijkomend jaar of semester voor de eindverhandeling of het stageverslag). Met vriendelijke groet Uw dossierbeheerder

25 Vul de bruto bedragen in! Inkomsten uit werk ook uit een IBO-opleiding (individuele beroepsopleiding in de onderneming), uit een instapstage, studentenarbeid, of als zelfstandige Inkomsten uit een sociale uitkering bv. overbruggingsuitkering, werkloosheidsuitkering, begeleidingsuitkering, inschakelingsuitkering, ziekengeld, uitkering voor bevallingsrust, arbeidsongeval, ook buiten België Andere inkomsten bv. als vrijwilliger, als stagiair, beurs voor wetenschappelijk onderzoek, ook buiten België maand bv EUR) maand maand maand maand maand ! Vergeet niet te ondertekenen. Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb. Als de jongere stopt met studeren, zal ik dat onmiddellijk aan de kinderbijslaginstelling melden. Datum... Handtekening... Telefoon... Fax

26 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters vanaf de inschrijving als werkzoekende contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds op bovenstaand adres. 1 Naam en voornaam van de jongere... Geboortedatum... 2 Is de jongere gestopt met studeren of een opleiding volgen vóór het einde van het school- /academiejaar of vóór het einde van zijn/haar leercontract? 3 Heeft de jongere deelgenomen aan de tweede examenperiode? nee ja, de laatste schooldag / werkdag met leercontract was op... nee ja, de laatste examendag was 4 Werkt(e) de jongere sinds de inschrijving als werkzoekende (ook buiten België of als zelfstandige)? nee ja, tijdelijk (bv. interim) Vul in rubriek 5 de inkomsten in. ja, definitief Vul in rubriek 5 de inkomsten in. 5 Inkomsten van de jongere sinds de inschrijving als werkzoekende (bruto bedragen) Vaak kent u alleen de netto-inkomsten. Kijk op het loonbriefje of de uitkeringsfiche om de bruto-inkomsten te kennen. U kunt ook een goed leesbare kopie van een loonbriefje of uitkeringsfiche meesturen. Hebt u niet genoeg plaats, voeg dan een apart blad bij. Vul de bruto bedragen in! maand bv EUR) maand maand maand maand maand Inkomsten uit werk ook uit een IBO-opleiding (individuele beroepsopleiding in de onderneming), uit een instapstage, studentenarbeid, of als zelfstandige... Inkomsten uit een sociale uitkering bv. overbruggingsuitkering, werkloosheidsuitkering, begeleidingsuitkering, inschakelingsuitkering, ziekengeld, uitkering voor bevallingsrust, arbeidsongeval, ook buiten België... Andere inkomsten bv. als vrijwilliger, als stagiair, beurs voor weten-schappelijk onderzoek, ook buiten België.. Kruis aan ivan toepassing Geen inkomst en Geen inkomsten Geen inkomsten Geen inkomsten Geen inkomsten Geen inkomsten P20 (0513) 1

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

contact telefoon fax dossiernummer

contact telefoon fax dossiernummer Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren,

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 Email: infokbaf@attentia.be BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 U ontvangt dit formulier

Nadere informatie

! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren!

! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren! 2013/08 KINDERBIJSLAG NA DE LEERPLICHT STUDENTEN contact telefoon dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Afzender RSZPPO Jozef II-straat 47 BE-1000 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 0960 1049 1276 kantoor BRUSSEL verzendingsdatum ons kenmerk aanvraag ontvangen op uw kenmerk betrokken persoon

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Model P7 Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind,

Nadere informatie

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt.

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt. Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, 8200 BRUGGE Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be (B{DjQ{GsNbA Jj) BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht studenten MyXeriusFamily staat voor u klaar! E Kinderbijslag@xerius.be T 078 15 40 25 Uw rijksregisternummer: Hou pagina 1 tot 5 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten UW DOSSIERBEHEERDER contact: telefoon: e-mail: referentie: fax: BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 2016-2017 U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten UW DOSSIERBEHEERDER contact: telefoon: e-mail: referentie: fax: BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 2017-2018 U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht studenten MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25 Op de leeftijd van 18 jaar verandert er veel voor

Nadere informatie

4 Volgt een ondernemersopleiding Stuur ons dit formulier dadelijk ingevuld terug. U ontvangt nog een formulier P9Bis.

4 Volgt een ondernemersopleiding Stuur ons dit formulier dadelijk ingevuld terug. U ontvangt nog een formulier P9Bis. Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Model P7 Gelieve bij elke briefwisseling deze referenties te vermelden Naam/Voornaam

Nadere informatie

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters vanaf de inschrijving als werkzoekende contact telefoon e-mail fax dossiernummer 1 Naam en voornaam van de jongere... Geboortedatum... 2 Is de jongere

Nadere informatie

Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters De gegevens die u op dit formulier invult worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december

Nadere informatie

BIJLAGE I bij dienstbrief 996/117bis Procedure duale opleidingen " Schoolbank op de werkplek Duale opleiding Type overeenkomst Kinderbijslag Procedure Code D062 TSO/Secundair na OAO/ Voltijds onderwijs

Nadere informatie

Duale opleiding Type overeenkomst Kinderbijslag Procedure Code D062 TSO/Secundair na OAO/ Voltijds onderwijs OAO

Duale opleiding Type overeenkomst Kinderbijslag Procedure Code D062 TSO/Secundair na OAO/ Voltijds onderwijs OAO BIJLAGE I bij dienstbrief 996/117bis Procedure duale en " Schoolbank op de werkplek Duale Type overeenkomst Kinderbijslag Procedure Code D062 TSO/Secundair na OAO/ Voltijds onderwijs OAO 311 secundair

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding

Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding Voor n die een ondernemersopleiding

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding

Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding contact telefoon fax e-mail referentie Voor n die een ondernemersopleiding volgen van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding

Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: 050 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding MyXeriusFamily staat voor u klaar! MyXeriusFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen E Kinderbijslag@xerius.be T 078 15 40 25 Uw rijksregisternummer:?

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten P7 kinderbijslag uzw Louízalaan 251 b3 1050 Brussel ons kenmerk 4iB53G Mevrouw Marie-Jose Merken dossierbeheerder HENDRIK BERGMANS Zapstraat 6 telefoon 026431B 33 3730 HOESELT e-mail hendrik.bergmans@attentia.be

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25? Voor jongeren die een ondernemersopleiding

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 28.11.2008 uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 22.08.2007 uw ref. contact telefoon Johan Buyck Vincentia Michiels attachés 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 24.09.2009 uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

A. Verduidelijkingen over het begin van de toekenningsperiode als werkzoekende

A. Verduidelijkingen over het begin van de toekenningsperiode als werkzoekende Jonge schoolverlater ingeschreven als werkzoekende - Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, 5, KBW. A. Verduidelijkingen

Nadere informatie

Informatiefiches betreffende de verwerking van D062 attesten

Informatiefiches betreffende de verwerking van D062 attesten Informatiefiches betreffende de verwerking van D062 attesten 27 juni 2013 Johan Buyck Natalie Vereycken Departement Controle Dienst Monitoring Jaarlijks wordt de procedure voor de controle van de jongeren

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 16.10.2007 II/C/999/c.144/sn onze ref. uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 19.12.2005 II/C/996/c.57/sn onze ref. uw ref. Contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be

FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon dossiernummer 087/56.93.88 Met

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Model AA Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Aanvraag om kinderbijslag Met dit formulier kunt u kinderbijslag

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe?

Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe? Kinderbijslag na 18 jaar : voor wie en hoe? Hoofdstuk 1 Eindelijk achttien! U wordt meerderjarig, zelfstandig, uw leven als volwassene begint. En daar horen ook een heleboel rechten en plichten bij...

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

Aanvraag om een adoptiepremie

Aanvraag om een adoptiepremie Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model AA Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer,

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-A dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw rijksregisternummer, hier in te vullen aub:... Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen?

Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Aanvraag om kinderbijslag 1 contact telefoon fax e-mail referentie Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? - werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

BIJLAGE IIIa bij CO 1386/2016 FICHE. DE STUDENT en de WERKZOEKENDE SCHOOLVERLATER in de BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD. + Schema in bijlage

BIJLAGE IIIa bij CO 1386/2016 FICHE. DE STUDENT en de WERKZOEKENDE SCHOOLVERLATER in de BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD. + Schema in bijlage BIJLAGE IIIa bij CO 1386/2016 FICHE DE STUDENT en de WERKZOEKENDE SCHOOLVERLATER in de BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD + Schema in bijlage 1 Inleiding De student die tot het einde van het school- of academiejaar

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Aanvraag om kraamgeld voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw rijksregisternummer, hier in te vullen aub:... Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Groep S - KinderBijslag V.Z.W.

Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Kinderbijslagfonds voor werknemers Behandeld door : Fax: P.C.R.: 000-0094382-01 ONZE REFERENTIES:... (te vermelden in alle briefwisseling a.u.b.) Groep S - Fonsnylaan (4de

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Aanvraag om adoptiepremie Model E-ter Dossiernummer / Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers

Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers Trierstraat 70 B-1000 Brussel Telefoon 02-237 21 11 Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen?

Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Aanvraag om kinderbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? - werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG 2014/07 AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG contact telefoon dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde Wanneer

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België P19Fisc-A De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school- of academiejaar 2015-2016 voor alle kleuters,

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als werknemer (of ambtenaar), zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde. Wanneer een formulier "Aanvraag om kinderbijslag"

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

30 Huidige beroepssituatie van uw (huwelijks-)partner

30 Huidige beroepssituatie van uw (huwelijks-)partner Als u niet genoeg plaats hebt, voeg dan een blad bij. 10 Persoonsgegevens van de aanvrager 11 Voor een vrouw de meisjesnaam. naam... voornaam... geboortedatum... man vrouw Zie de achterkant van uw identiteitskaart

Nadere informatie

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

Op. lieten wij u weten dat wij vanaf. geen kinderbijslag meer konden betalen

Op. lieten wij u weten dat wij vanaf. geen kinderbijslag meer konden betalen OPNIEUW KINDERBIJSLAG VOOR EEN STUDENT (modules 5bis + 4 + 23 + 23bis) Op. lieten wij u weten dat wij vanaf. geen kinderbijslag meer konden betalen voor omdat hij/zij voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25?? Wanneer een formulier Aanvraag om kinderbijslag indienen? Meestal

Nadere informatie

De aanvrager kan de adoptant (m/v) zelf of diens (huwelijks)partner zijn.

De aanvrager kan de adoptant (m/v) zelf of diens (huwelijks)partner zijn. Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Aanvraag om een adoptiepremie 1 Ons kenmerk: Consulent: Telefoon: 050 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Met dit formulier

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE

AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model E Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag MyXeriusFamily staat voor u klaar! MyXeriusFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen E Kinderbijslag@xerius.be T 078 15 40 25 Uw rijksregisternummer: Wanneer een formulier Aanvraag

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels. Aanvraag kraamgeld

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels. Aanvraag kraamgeld Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer, zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde

Nadere informatie

2.1. De Duitstalige en de Vlaamse Gemeenschap: de dossiertaalcode = N/D

2.1. De Duitstalige en de Vlaamse Gemeenschap: de dossiertaalcode = N/D Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Administratief Toezicht Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 05.07.2013 uw ref. contact Herman Stuyver sociaal inspecteur telefoon 02-237 23 98 02-237 21

Nadere informatie

Juridische Afdeling Departement Controle CO 1369

Juridische Afdeling Departement Controle CO 1369 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische Afdeling Departement Controle CO 1369 datum 3 oktober 2007 III/07/CO 1369/UI uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: De

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet werknemer.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, B-2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be Web: www.thomasmore.be/stip AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD

Nadere informatie

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN (artikel 67 van het Statuut en artikel 3 van bijlage VII) INFORMATIENOTA 1. WIE HEEFT RECHT OP EEN SCHOOLTOELAGE? Schooltoelage "A" (kleuteronderwijs): Deze schooltoelage

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk Ons kenmerk: Aanspreekpunt: 078-15 92 99 contact.kbf@acerta.be, AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A Met dit formulier vraagt

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie Aanvraag om adoptiepremie MyXeriusFamily staat voor u klaar! MyXeriusFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen E Kinderbijslag@xerius.be T 078 15 40 25 Uw rijksregisternummer:?? Wanneer een formulier

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde Model E Infoblad 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde 2. Wanneer kunt u het kraamgeld aanvragen? - Het kind

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Voortaan moet u, indien u in het Waals Gewest, in de Duitstalige Gemeenschap of in het Hoofdstedelijk Brussels

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag. Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Wie kan de kinderbijslag aanvragen?

Aanvraag om kinderbijslag. Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Wie kan de kinderbijslag aanvragen? Aanvraag om kinderbijslag Mevrouw, Mijnheer, Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als : werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde Wanneer een formulier 'Aanvraag

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie Aanvraag om adoptiepremie MyFamily staat voor u klaar! kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25?? Wanneer een formulier Aanvraag om adoptiepremie indienen? Meestal is het niet nodig een aanvraagformulier in

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel

Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel Trierstraat 70 B-1000 Brussel Telefoon 02-237 21 11 Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersol contact telefoon dossier nr. Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als persolslid van onderwijs. Ook

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie