! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren!"

Transcriptie

1 Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds op bovenstaand adres.! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren! Na 31 augustus van het jaar waarin hij/zij 18 jaar wordt, kan een jongere maar recht hebben op kinderbijslag als hij/zij onderwijs of een opleiding volgt of als werkzoekende ingeschreven is. Met dit formulier onderzoeken wij of de jongere aan de voorwaarden voldoet. De persoon die de kinderbijslag ontvangt, moet het formulier elk jaar invullen.! Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van de jongere. Dat voorkomt dat de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde kinderbijslag later teruggevorderd moet worden. Laat het ons dus weten als de jongere in de loop van het school- of academiejaar - meer dan 240 uren per kwartaal werkt (ook als zelfstandige of buiten België), - deeltijds onderwijs volgt en een bruto maandinkomen heeft van meer dan 520,08 EUR, - definitief stopt met studeren of een opleiding volgen, - zich laat inschrijven als werkzoekende, - opnieuw gaat studeren of een opleiding volgen, - zijn/haar eindverhandeling of stageverslag ingediend heeft (alleen in geval van een bijkomend jaar of semester voor de eindverhandeling of het stageverslag). Is de jongere gestopt met studeren? Stuur pagina 5 en 6 zo vlug mogelijk ingevuld terug. De jongere die niet meer studeert, moet zich onmiddellijk laten inschrijven als werkzoekende om nog recht te hebben op kinderbijslag in de beroepsinschakelingstijd (vroeger wachttijd genoemd). Een jongere die zich door ziekte niet kan laten inschrijven als werkzoekende, of ziek wordt in de beroepsinschakelingstijd, moet zich daarna binnen 5 dagen na de ziekteperiode (opnieuw) laten inschrijven als werkzoekende om nog recht te hebben op kinderbijslag. Ook als de jongere na de ziekteperiode onmiddellijk begint te werken, is inschrijving als werkzoekende noodzakelijk. P7info (0613) - 1

2 Studeert de jongere in een onderwijsinstelling van de Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap? Stuur pagina 5 en 6 zo vlug mogelijk ingevuld terug. De informatie over de studies ontvangen wij in de meeste gevallen rechtstreeks via de Vlaamse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap. Studeert de jongere in een onderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap? Stuur pagina 5 en 6 zo vlug mogelijk terug en bezorg ons het attest van de onderwijsinstelling. Als het om hoger onderwijs gaat moeten wij het attest ten laatste op 15 december ontvangen hebben, voor ander onderwijs zo vlug mogelijk. Anders kunnen wij geen kinderbijslag meer betalen. Studeert de jongere buiten België? Stuur pagina 5 en 6 zo vlug mogelijk ingevuld terug. Voor studies binnen de Europese Economische Ruimte ontvangt u nog een formulier E402, anders een formulier P7int. Werk en studie buiten België moet u altijd vrijwillig melden aan het kinderbijslagfonds. Voor buitenlandse studies in het kader van een Europees project (bv. Erasmus) ontvangen wij de informatie in de meeste gevallen rechtstreeks via de Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap. Voor studenten in het onderwijs van de Franse Gemeenschap moet u pagina 7 van dit formulier laten invullen door de Belgische hogeschool of universiteit of het attest van die school of universiteit bijvoegen. Nog vragen? Meer informatie over het recht op kinderbijslag voor studenten vindt u op pagina 3 en 4. Uw kinderbijslagfonds geeft u graag meer informatie over uw kinderbijslagdossier en over kinderbijslag in het algemeen. U vindt hierboven de naam en het telefoonnummer (eventueel het adres) van uw dossierbeheerder. Met vragen over kinderbijslag kunt u ook terecht bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, Trierstraat 70, 1000 Brussel, U vindt ook informatie over kinderbijslag op P7info (0613) - 2

3 Recht op kinderbijslag na de leerplicht Studenten Tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden, hebben jongeren zonder meer recht op kinderbijslag. Als ze daarna studeren of een opleiding volgen, en ook in de beroepsinschakelingstijd, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25 e. Welke opleiding? Het kan gaan om hoger of niet-hoger onderwijs, dit laatste eventueel deeltijds. Ook onderwijs voor sociale promotie (hoger of niet-hoger), kunstonderwijs of erkende vormingen komen in aanmerking. In het hoger onderwijs - Als de student ten laatste op 30 november ingeschreven is voor minstens 27 studiepunten is er recht op kinderbijslag voor het hele academiejaar. Dat is ook het geval als aangetoond wordt dat hij/zij ten laatste op 30 november met de studie begonnen is. Het bewijs van de 27 studiepunten moet dan later geleverd worden. De student moet wel het hele academiejaar lang ingeschreven blijven. - Als de student ingeschreven is voor een bijkomend jaar voor de eindverhandeling of het stageverslag (eventueel met nog studievakken) is er recht op kinderbijslag. - Als de student in een academiejaar minstens 41 studiepunten afgewerkt heeft en daarna een verlengde 2 e zittijd verkrijgt, is er hoogstens recht op kinderbijslag tot 31 januari van het jaar na dat academiejaar. - Jongeren die tijdens het academiejaar van studierichting veranderen, moeten zich zo vlug mogelijk opnieuw laten inschrijven voor bijkomende studiepunten tot minstens 27. In de vorige richting verworven studiepunten blijven meetellen. - Jongeren die in het hoger beroepsonderwijs ingeschreven zijn voor 13 lesuren per week of voor 27 studiepunten hebben recht op kinderbijslag. In het niet-hoger onderwijs moet de jongere minstens 17 lesuren per week volgen. Kinderen hebben ook recht op kinderbijslag als ze het buitengewoon onderwijs volgen. In privéonderwijs moet de jongere minstens 17 lestijden per week volgen. Kan een student werken zonder de kinderbijslag te verliezen? Jongeren die voltijds onderwijs volgen: - In het school-/academiejaar (1 e, 2 e en 4 e kwartaal) mogen zij hoogstens 240 uren per kwartaal werken. - In de zomervakantie (3 e kwartaal): - Als ze na de vakantie verder studeren mogen zij in die zomervakantie toch onbeperkt werken (laat het ons weten als de werkende jongere nog een bijkomende opleiding volgt). - In de laatste zomervakantie na het einde van hun studie mogen ze hoogstens 240 uren werken in de maanden juli, augustus en september samen.! Voor schoolverlaters na het secundair onderwijs eindigt de laatste zomervakantie eind augustus. In september mogen zij hoogstens 520,08 EUR bruto verdienen als ingeschreven werkzoekende. De werkuren worden strikt gecontroleerd via de RSZ-aangifte van de werkgever. Let op: De 240-urennorm wordt voor de kinderbijslag strikt toegepast en staat los van de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor studentenjobs. P7info (0613) - 3

4 Een sociale uitkering als gevolg van toegelaten betaald werk (bijvoorbeeld een ziekte-uitkering bij een studentenjob van minder dan 240 uren per kwartaal) is geen probleem voor de kinderbijslag. Maar studenten kunnen NOOIT tegelijk kinderbijslag en een werkloosheidsuitkering of beroepsinschakelingsuitkering krijgen. Met de eerste 6 maanden van vrijwillige legerdienst wordt geen rekening gehouden. Jongeren die deeltijds secundair onderwijs of een erkende opleiding volgen, of werken met een leerovereenkomst: zij mogen het hele jaar door een loon of stagevergoeding en/of een sociale uitkering (in dit geval ook een werkloosheidsuitkering) ontvangen van hoogstens 520,08 EUR bruto per maand. Deel het ons a.u.b. mee als het inkomen van de jongere hoger is. De soldij van de eerste 6 maanden als vrijwillige militair telt niet mee. En na de studie of de opleiding? Een jongere die gestopt is met zijn studie of opleiding kan nog recht hebben op kinderbijslag in de beroepsinschakelingstijd van 12 maanden. - De jonge schoolverlater moet zich onmiddellijk laten inschrijven als werkzoekende bij de VDAB, Actiris, de FOREM of de ADG. - Op het einde van die beroepsinschakelingstijd van 12 maanden sturen wij een formulier P20 om na te gaan of de voorwaarden vervuld waren. - In die beroepsinschakelingstijd van 12 maanden mag het maandelijks inkomen van de jongere hoogstens 520,08 EUR bruto zijn (uit werk en/of een sociale uitkering). In de laatste zomervakantie na de studie geldt ook de norm van hoogstens 240 uren per kwartaal. De voordeligste norm wordt toegepast. Een jongere die een werkloosheids- of beroepsinschakelingsuitkering of een uitkering voor loopbaanonderbreking ontvangt, heeft niet langer recht op kinderbijslag als student. Zonder inschrijving als werkzoekende eindigt het recht op kinderbijslag: - einde studie op het einde van het schooljaar: nog recht in de laatste zomervakantie (zie hiervoor), - einde studie tijdens het schooljaar: nog recht tot het einde van de maand waarin de laatste schooldag valt, - eindverhandeling ingediend: recht tot het einde van de maand waarin de eindverhandeling ingediend is (als die eindverhandeling noodzakelijk is voor het diploma). Nog vragen? Volledig zijn is hier onmogelijk. Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw kinderbijslaginstelling. De vermelde bedragen gelden vanaf 1 december 2012 en kunnen veranderen met het indexcijfer. P7info (0613) - 4

5 [Naam, adres en telefoonnummer kinderbijslaginstelling] contact dossiernummer Naam en voornaam van de jongere... Geboortedatum... Kruis hierna aan en vul in wat voor de jongere van toepassing is, en volg de instructies. Het kan zijn dat u meer dan één situatie moet aankruisen. De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds op bovenstaand adres. 1 Was de jongere in het vorige schooljaar in één van de volgende situaties? - stage in het kader van een opleiding - erkende vorming nee Ga direct naar punt 2. ja Vul hierna in. Inkomsten uit werk/stage van tot brutoloon per maand Uitkering welke uitkering? van tot brutobedrag per maand (werkloosheid, ziekte, ongeval).... Breng ons altijd direct op de hoogte als de jongere deeltijds werkt en deeltijds leert en een bruto maandinkomen heeft van meer dan 520,08 EUR. 2 De jongere studeert nog of volgt nog een opleiding, alleen in een of meer onderwijsinstellingen van de Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap 2.1. hoger onderwijs (ook hoger beroepsonderwijs) 2.2. secundair onderwijs (algemeen, kunst-, technisch, beroeps- of buitengewoon onderwijs) Bezorg ons pagina 5 en 6 zo snel mogelijk ingevuld terug. De verklaring van de onderwijsinstelling op pagina 7 moet u NIET laten invullen. De Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap levert rechtstreeks een elektronisch attest aan het kinderbijslagfonds onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, privé-onderwijs, erkende vorming (ook als het om hoger beroepsonderwijs gaat) Laat de verklaring op pagina 7 invullen door de (Belgische) onderwijsinstelling of voeg het attest bij van die onderwijsinstelling. Bezorg ons het ingevulde formulier of het attest zo snel mogelijk. 3 De jongere studeert niet in België maar in. (niet invullen voor Europese projecten) met een studiebeurs zonder studiebeurs Stuur ons dit formulier dadelijk ingevuld terug. U ontvangt nog een speciaal formulier voor de buitenlandse onderwijsinstelling. Laat het ons weten als de jongere buiten België werkt. 4 De jongere volgt een ondernemersopleiding. Stuur ons dit formulier dadelijk ingevuld terug en vraag ons een formulier P9bis. U kunt dat formulier ook downloaden van de website van uw kinderbijslaginstelling (www.xxx.be). P7A (0612) - 5

6 5 De jongere werkt met een leercontract. Stuur ons dit formulier dadelijk ingevuld terug en vraag ons een formulier P9. U kunt dat formulier ook downloaden van de website van uw kinderbijslaginstelling (www.xxx.be). Met een leercontract leert de jongere een beroep bij een werkgever. Hij/zij volgt een dag per week theorie in een Syntra-opleidingscentrum. Met een ondernemersopleiding verwerf de jongere vakkennis in een Syntra-opleidingscentrum of via stages bij een werkgever. Daarnaast leert hij/zij in het Syntra-opleidingscentrum hoe een zelfstandige zaak uit te bouwen. Weet U niet zeker om welke opleidingsvorm het gaat, vraag het dan aan de leertrajectbegeleider. 6 De jongere is werkzoekende schoolverlater. Heeft de jongere zich ingeschreven als werkzoekende? ja nee. Als de jongere een 2 e examenzittijd had: datum laatste examen Stuur ons dit formulier dadelijk ingevuld terug. U ontvangt nog een formulier P20. 7 De jongere studeert nog of volgt nog een opleiding, alleen in een of meer onderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschap Laat de verklaring op pagina 7 invullen door de (Belgische) onderwijsinstelling of voeg het attest bij van die onderwijsinstelling. Bezorg ons het ingevulde formulier en eventueel het attest zo snel mogelijk. 8 De jongere studeert nog, tegelijk in een onderwijsinstelling van de Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap en in een onderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap Laat de verklaring op pagina 7 invullen door de (Belgische) onderwijsinstelling of voeg het attest bij van de onderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap. Bezorg ons het ingevulde formulier en eventueel het attest zo snel mogelijk. De Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap leveren rechtstreeks een elektronisch attest aan het kinderbijslagfonds. 9 De jongere is afgestudeerd op (datum laatste schooldag) is gestopt met studeren of opleiding volgen op (datum laatste schooldag). volgt doctoraatsopleiding is ziek begon te werken op. doet een vakantiejob buiten België! Deel het ons a.u.b mee als de jongere in de loop van het school- of academiejaar - meer dan 240 uren per kwartaal werkt (ook als zelfstandige of buiten België), - definitief stopt met studeren of een opleiding volgen, - zich laat inschrijven als werkzoekende, - opnieuw gaat studeren of een opleiding volgen, - zijn/haar eindverhandeling of stageverslag ingediend heeft (alleen in geval van een bijkomend jaar of semester voor de eindverhandeling of het stageverslag).! Na 31 augustus van het jaar waarin hij/zij 18 jaar wordt, kan een jongere maar recht hebben op kinderbijslag - als hij/zij onderwijs of een opleiding volgt, - of als hij/zij als werkzoekende ingeschreven is.! Vergeet niet het formulier te ondertekenen. Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb. Als de jongere stopt met studeren, zal ik dat onmiddellijk aan de kinderbijslaginstelling melden. Datum... Handtekening... Telefoon... Fax ... P7A (0612) - 6

7 ! ALLEEN voor de Franse Gemeenschap! NIET voor VLAAMSE en DUITSTALIGE Gemeenschap behalve voor onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, privé-onderwijs, erkende vormingen (ook hoger beroepsonderwijs) VERKLARING VAN DE ONDERWIJSINSTELLING: School- of academiejaar:... Ondergetekende (naam en voornaam)... verklaart dat (naam en voornaam van de jongere)... in onze onderwijsinstelling (naam en adres).... ingeschreven is/was voor de studie... of voor het voorbereiden van een verhandeling bij einde hogere studies die ten laatste ingediend moet worden op... voor bovenvermeld school- of academiejaar met begindatum... einddatum kerstvakantie van... tot... (niet invullen voor het hoger onderwijs) paasvakantie van... tot... (niet invullen voor het hoger onderwijs) zomervakantie van... tot Voltijds niet-hoger onderwijs (ook kunstonderwijs) en secundair onderwijs voor sociale promotie 11 Volgt de jongere per week minstens 17 lesuren? ja nee Met lesuren worden gelijkgesteld: 1. uren verplichte stage vereist voor het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet 2. uren verplichte oefeningen in de onderwijsinstelling onder toezicht van leraren 3. (ten hoogste 4) verplichte studie-uren onder toezicht in de onderwijsinstelling. 20 Deeltijds secundair onderwijs / erkende vorming 21 Volgt de jongere deeltijds onderwijs georganiseerd als voorgeschreven door de betrokken Gemeenschap? 22 Volgt de jongere een erkende vorming als bedoeld in artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht? 30/40 Hoger onderwijs (ook kunstonderwijs) 41 Heeft de student zich uiterlijk op 30 november van het academiejaar 20 / 20 ingeschreven voor minstens 27 studiepunten? Zo nee: de student heeft zich ingeschreven op / / 20, voor studiepunten 42 Verkreeg de student een verlengde tweede zittijd nadat hij/zij in het vorige academiejaar minstens ja 41 studiepunten afwerkte? De laatste dag van de tweede zittijd is Volgt de student een opleiding tot bedienaar van een erkende eredienst (de katholieke, protestantse, anglicaanse, Israëlitische, islamitische of orthodoxe)? ja ja ja ja nee nee nee nee nee 44 Bereidt het gevolgde wetenschappelijk onderwijs voor op de Koninklijke Militaire School? ja nee 45 Voor hoger beroepsonderwijs dat niet volgens studiepunten georganiseerd is: is de student ingeschreven voor minstens 13 lesuren per week? ja nee 46 Volgt de jongere een alternerende masteropleiding? ja nee 50 Hoger onderwijs voor sociale promotie 51 Stemmen de cursussen overeen met een volledig studieprogramma en leerplan? ja nee 52 Heeft de student zich met de toestemming van de academische of de schooloverheid een programma samengesteld van minstens 13 lesuren per week? 53 Is de student ingeschreven voor een bijkomend jaar voor de geïntegreerde proef (eventueel met nog studievakken)? 60 Buitengewoon onderwijs (aangepast aan personen met een aandoening) ja ja nee nee 61 Gaat het om buitengewoon onderwijs? ja nee 70 Voor alle onderwijstypes 71 (Niet invullen als op vraag 41 met ja geantwoord is.) Volgt de student de lessen sinds het begin van het schooljaar? 72 Geef de stageperiodes op en het brutobedrag van het loon of de vergoeding per maand. Voor een alternerende masteropleiding volstaat het contract (convention d'immersion professionnelle CIP). ja nee, sinds. van tot EUR Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. Als de jongere zijn studie later stopzet of het aantal studiepunten verandert tot minder dan 27 zal ik hem/haar een nieuw attest bezorgen. Stempel van de onderwijsinstelling Datum Handtekening P7B (0612) - 7

8 Titel: Beschrijving berichten - D062 Re. : 10 Blad : 1 van 7 Datum : 27-juni-2013 INHOUD: 1 SPECIFIEKE FUNCTIONELE BESCHRIJVING VAN HET BERICHT D Doel Beschrijving BERICHTEN ATTESTEN (Schema s beginnend met D ) D062: attesten met betrekking tot schoolinschrijvingen Principe Beschrijving van het bericht D062 3

9 Titel: Beschrijving berichten - D062 Re. : 10 Blad : 2 van 7 Datum : 27-juni SPECIFIEKE FUNCTIONELE BESCHRIJVING VAN HET BERICHT D Doel Dit document geeft een beschrijving van het Kadasterbericht D062 dat in de vorm van een XMLschema (.xsd-bestand) beschikbaar wordt gesteld aan de kinderbijslaginstellingen. Het bericht D062 behoort tot de groep van de D-berichten. De Dxxx-berichten zijn distributieberichten (mutaties en attesten) die vanuit het netwerk van de sociale zekerheid door RKW ter beschikking gesteld worden aan de kinderbijslaginstellingen. 1.2 Beschrijving BERICHTEN ATTESTEN (Schema s beginnend met D ) De Dxxx-berichten bestaan uit een Header en een Body (zie ook Structuur berichten.doc ). De kinderbijslaginstellingen dienen de Dxxx-berichten op te halen uit de queue bij RKW via een M002- of een M005-bericht. Na verwerking bij de kinderbijslaginstelling, dient de instelling via een M003-bericht te bevestigen dat het betreffende Dxxx-bericht uit de queue verwijderd mag worden D062: attesten met betrekking tot schoolinschrijvingen Principe Het doel van deze berichtenstroom is om het formulier P7B (dat dient ingevuld te worden door de onderwijsinstellingen) te vervangen door een elektronische berichtenstroom. Voorlopig komt deze berichtenstroom van de Vlaamse Gemeenschap (VL.G.) en de Duitstalige Gemeenschap (DU.G.). Voor de Franse Gemeenschap worden de gegevens van de onderwijsinstellingen nog steeds opgevraagd via het formulier P7. Het bericht D062, verstuurd naar de kinderbijslaginstelling, bevat de informatie van het bericht Education-Attestation dat RKW van KSZ ontvangt, die het op zijn beurt ontving van de Vlaamse Gemeenschap of Duitstalige Gemeenschap, aangevuld met de informatie betreffende het dossier in het Kadaster. De attesten met betrekking tot de schoolinschrijvingen worden maandelijks doorgestuurd. RKW ontvangt deze attesten enkel voor rechtgevende kinderen (hoedanigheidscode 104). RKW verzendt het attest onder vorm van een bericht D062 naar elke kinderbijslaginstelling dat voor het betrokken INSZ en de betrokken hoedanigheid een integratieperiode heeft in het Kadaster (historic = A ) die geheel of gedeeltelijk overlapt met de periode bericht opgegeven in de prefix van het attest (begindatum integratie einddatum bericht en einddatum integratie begindatum bericht).

10 Titel: Beschrijving berichten - D062 Re. : 10 Blad : 3 van 7 Datum : 27-juni-2013 De periode bericht vanuit de prefix wordt bepaald door het academiejaar waarop het attest betrekking heeft en het academiejaar dat daaraan vooraf gaat. De verzonden attesten kunnen niet worden geraadpleegd bij de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. De attesten die RKW ontvangt, kunnen in de TRIVIA-toepassing gedurende 24 maanden na ontvangst geraadpleegd worden via de raadpleging van de gebufferde attesten (GUI) of via het bericht C008 (DUI) Beschrijving van het bericht D062 HEADER Voor de beschrijving van de Header: zie document Structuur berichten.doc BODY: Gegevens van het attest schoolinschrijving CertificateEducation Betekenis: Bevat de gegevens van het attest. Verplicht, bevat: CertificateIdentification InstitutionIdentification EducationIdentification CertificateIdentification Betekenis: Identificatie van het attest. Verplicht, bevat: CertificateNr CertificateStatus CertificateType CertificateSitutationNbr CertificateCreationDate SchoolYear PersonINSS CertificateNr Betekenis VL.G./DU.G.: Uniek nummer van het attest. Waarde VL.G.: Maximaal 15 posities. Verplicht, formaat xs:string. Waarde DU.G.: Maximaal 15 posities, waarvan de eerste positie steeds de letter D is. Verplicht, formaat xs:string. CertificateStatus Betekenis VL.G./DU.G.: Status van het attest. Waarde VL.G./DU.G.: 0 tot 9. 1: Origineel. 3: Annulering. Verplicht, formaat xs:int. Bij een annulatie-attest worden enkel de zones CertificateNr, CertificateStatus, CertificateCreationDate en PersonINSS meegegeven. In geval van annulering wordt in de zone CertificateNr en in de zone CertificateCreationDate het nummer en de creatiedatum vermeld van het attest dat geannuleerd dient te worden. CertificateType Betekenis VL.G./DU.G.: Het type van het attest. Waarde VL.G./DU.G.: 0 tot 9. 1: Inschrijving. 2: Wijziging (Deze waarde kan enkel voorkomen bij een wijziging van het aantal studiepunten vermeld in een inschrijvingsattest in het hoger onderwijs). 3: Uitschrijving.

11 Titel: Beschrijving berichten - D062 Re. : 10 Blad : 4 van 7 Datum : 27-juni-2013 Facultatief, formaat xs:int. CertificateSituationNbr Betekenis VL.G./DU.G.: Het hoeveelste attest voor deze persoon binnen éénzelfde schooljaar. Waarde VL.G./DU.G.: Facultatief, formaat xs:int. CertificateCreationDate Betekenis VL.G./DU.G.: Aanmaakdatum van het attest bij de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap. Waarde VL.G./DU.G.: Facultatief, formaat xs:date. SchoolYear Betekenis VL.G./DU.G.: Aanduiding van het schooljaar waarover het attest gaat (voor schooljaar zal dit het formaat hebben). Waarde VL.G./DU.G.: Facultatief, formaat xs:string. PersonINSS Betekenis VL.G./DU.G.: INSZ van de betrokken persoon. Waarde VL.G./DU.G.: 11 posities. Facultatief, formaat: xs:string. InstitutionIdentification Betekenis: Identificatiegegevens van de onderwijsinstelling. Facultatief, bevat: InstitutionID MainStructure InstitutionBranchID AdministrativeGroupID InstitutionID Betekenis VL.G./DU.G.: Uniek identificatienummer van de onderwijsinstelling. Waarde VL.G.: Codelijst beschikbaar op volgende website: (doorklikken naar Een lijst van de hogescholen en universiteiten of Een lijst van de secundaire scholen (xls, 198kB ) Maximaal 6 posities (0 tot ). Facultatief, formaat xs:int. Waarde DU.G.: 10 : Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (hogeschool + secundair). 11: Athenäum César Franck (secundair). 12: Königliches Athenäum Eupen (secundair). 13: Königliches Athenäum St.Vith (secundair). 14: Robert-Schuman-Institut (secundair). 15: Bischöfliches Sankt Marien Institut Büllingen (secundair). 16: Bischöfliche Schule St. Vith (secundair). 17: Institut Maria Goretti (secundair). 18: Pater-Damian-Sekundarschule (secundair). 19: Technisches Institut St.Vith (secundair). 20: Zentrum für Förderpädagogik (secundair). Maximaal 6 posities (0 tot ). Facultatief, formaat xs:int. MainStructure Betekenis VL.G./DU.G.: Definieert het type onderwijs. Waarde VL.G.: 311: Secundair gewoon voltijds. 312: Secundair (buiten-)gewoon deeltijds beroeps. 313: Secundair gewoon deeltijds zeevisserij (betreft één school). 321: Secundair buitengewoon voltijds. 411: Hoger voltijds onderwijs. 511: Universitair voltijds onderwijs. Maximaal 3 posities. Facultatief, formaat xs:string. Waarde DU.G.: 311: Secundair gewoon voltijds.

12 Titel: Beschrijving berichten - D062 Re. : 10 Blad : 5 van 7 Datum : 27-juni : Secundair buitengewoon voltijds. 411: Hoger voltijds onderwijs. Maximaal 3 posities. Facultatief, formaat xs:string InstitutionBranchID Betekenis VL.G./DU.G.: Uniek intern volgnummer van de vestigingen van een onderwijsinstelling. Waarde VL.G.: Codelijst beschikbaar op volgende website: (doorklikken naar Een lijst van de hogescholen en universiteiten of Een lijst van de secundaire scholen (xls, 198kB ) Maximaal 3 posities (0 tot 999). Facultatief, formaat xs:int. Waarde DU.G.: 1: Hoofdvestiging. Enkel de onderwijsinstelling Zentrum für Förderpädagogik (secundair, InstitutionID = 20) heeft verschillende vestigingen: 1: Niederlassung Eupen (hoofdvestiging). 2: Niederlassung St. Vith. 3: Niederlassung Elsenborn. Maximaal 3 posities (0 tot 999). Facultatief, formaat xs:int. AdministrativeGroupID Betekenis VL.G. /DU.G.: Identificatie van de administratieve groep waarvoor dit attest geldig is. Waarde VL.G..: Codelijst beschikbaar op volgende website: (doorklikken naar Administratieve groepen ) Maximaal 6 posities (0 tot ). Facultatief, formaat xs:int. Waarde DU.G.: In het secundair onderwijs zijn er geen administratieve groepen, dus waarde = 0. Het hoger onderwijs kent de volgende administratieve groepen: 1: Bildungswissenschaften. 2: Gesundheits- und Krankenpflegewissenschaften. Maximaal 6 posities (0 tot ). Facultatief, formaat xs:int. EducationIdentification Betekenis: Identificatiegegevens van de opleiding. Facultatief, bevat: Secondary OF Higher Secondary Betekenis: Bevat gegevens indien de persoon secundair onderwijs volgt. Verplicht, bevat: ReferentialDate EducationType EducationRegime FullTime SpecialSecondaryEducationType Level YearInLevel ReferentialDate Betekenis VL.G./DU.G.: Datum van in- of uitschrijving. Waarde VL.G./DU.G.: Facultatief, formaat xs:date.

13 Titel: Beschrijving berichten - D062 Re. : 10 Blad : 6 van 7 Datum : 27-juni-2013 EducationType Betekenis VL.G./DU.G.: Soort onderwijs. Waarde VL.G./DU.G.: 0 tot 9. 1: Gewoon onderwijs. 2: Buitengewoon onderwijs. Facultatief, formaat xs:int. EducationRegime Betekenis VL.G./DU.G.: Onderwijsvorm (bvb: ASO, BSO, ). Wordt enkel ingevuld als EducationType = 1 en wanneer bij SpecialSecondaryEducationType de waarde 4 ingevuld staat. Waarde VL.G./DU.G.: 0 tot 9. 1: ASO (Algemeen secundair onderwijs). 2: TSO (Technisch secundair onderwijs). 3: BSO (Beroeps secundair onderwijs). 4: KSO (Kunst secundair onderwijs). 5: GSO (Gemeenschappelijk secundair onderwijs). 6: 999 (Andere). Facultatief, formaat xs:int. FullTime Betekenis VL.G./DU.G.: Aanduiding of de student voltijds ( 17u) les volgt. Waarde: VL.G./DU.G. false: Geen voltijds student. true: Voltijds student. Facultatief, formaat xs:boolean. SpecialSecondaryEducationType Betekenis VL.G./DU.G.: Het type van onderwijsvorm wanneer buitengewoon onderwijs gevolgd wordt (ingevuld wanneer EducationType = 2). Waarde VL.G.: 0 tot 9. 1: Sociale aanpassing. 2: Sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking. 3: Beroepsonderwijs. 4: ASO-TSO-KSO-BSO. Facultatief, formaat xs:int. Waarde DU.G.: 0 tot 9. 4: ASO-TSO-KSO-BSO. Facultatief, formaat xs:int. Level Betekenis VL.G.: Graad binnen het secundair onderwijs. Het secundair onderwijs is opgedeeld in 3 of 4 graden. Er kan eventueel ook een modulair (M) systeem gevolgd worden. Betekenis DU.G.: Graad binnen het secundair onderwijs. Het secundair onderwijs is opgedeeld in 3 of 4 graden. Waarde VL.G.: 1 tot 4 of M. Facultatief, xs:string. Waarde DU.G.: 1 tot 4. Facultatief, xs:string. YearInLevel Betekenis VL.G./DU.G.: Het jaar binnen de graad. Waarde VL.G./DU.G.: 0 tot 9. Facultatief, xs:int. Higher Betekenis: Bevat gegevens indien de persoon hoger onderwijs volgt. Verplicht, bevat: AdministrativeDate RegistrationDate DeregistrationDate StudyPoints CanAttainDiploma

14 Titel: Beschrijving berichten - D062 Re. : 10 Blad : 7 van 7 Datum : 27-juni-2013 RegistrationType ContractType AdministrativeDate Betekenis VL.G./DU.G.: Datum waarop de gegevens van de onderwijsinstelling bij de Vlaamse Gemeenschap of Duitstalige Gemeenschap effectief werden geregistreerd. Waarde VL.G./DU.G.: Facultatief, xs:date. RegistrationDate Betekenis VL.G./DU.G.: Datum waarop de inschrijving effectief in de administratieve groep (AdministrativeGroupID) gebeurde. Waarde: VL.G./DU.G. Facultatief, xs:date. DeregistrationDate Betekenis VL.G./DU.G.: Datum waarop de student zich uitgeschreven heeft uit de administratieve groep (AdministrativeGroupID). Waard VL.G./DU.G.: Facultatief, xs:date. StudyPoints Betekenis VL.G./DU.G.: Aanduiding van het aantal studiepunten bij inschrijving of van het aantal opgenomen studiepunten bij uitschrijving. Waarde VL.G.: Maximaal 3 posities. Uitzondering: deze zone kan bij een inschrijving naast het aantal studiepunten ook drie voorlopige codes: 000, 001 en 002 bevatten. Facultatief, xs:string. Waarde DU.G.: Maximaal 3 posities. Alle studenten die zich inschrijven in het Duitstalig hoger onderwijs kiezen voor opleidingsonderdelen die samen 60 studiepunten bedragen. Bij het Duitstalig onderwijs worden er geen voorlopige codes doorgestuurd. Facultatief, xs:string. CanAttainDiploma Betekenis VL.G./DU.G.: Aanduiding of het diploma in het aangeduide schooljaar behaald kan worden. Waarde VL.G./DU.G.: false: Kan geen diploma dat schooljaar behalen. true: Kan diploma dat schooljaar behalen. Facultatief, xs:boolean. RegistrationType Betekenis VL.G./DU.G.: Type registratie. Waarde VL.G./DU.G.: 1: Hoofdinschrijving. Facultatief, xs:int. ContractType Betekenis VL.G./DU.G.: Soort contract (diploma, credit of examen). Waarde VL.G.: 01: Diplomacontract (alle doctoraatstudenten vallen onder dit type). 02: Creditcontract. 04: Examencontract diploma. 05: Examencontract credit. Bij waarde 02 en 05 wordt de AdministrativeGroupId altijd met waarde 0 ingevuld. Doctoraatstudenten kunnen herkend worden door middel van hun administratieve groep (AdministrativeGroupId). Facultatief, xs:string. Waarde DU.G.: 01: Diplomacontract. Facultatief, xs:string.

15 dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Recht op kinderbijslag voor uw zoon/dochter XXXX - School-/academiejaar en later Mevrouw X, Mijnheer X, Mogelijk volgt uw zoon/dochter verder onderwijs in het school-/academiejaar Hierna leggen we uit wat u moet doen om ook in het komende school- of academiejaar jaar verder kinderbijslag te ontvangen. Vanaf 18 jaar moet een kind aan bepaalde voorwaarden voldoen om nog kinderbijslag te ontvangen. Op de bladzijden 3 en 4 vindt u de voorwaarden om kinderbijslag te ontvangen als student. NIEUW!!!! Die informatie wordt niet meer elk jaar opnieuw opgestuurd. We zullen alleen met u contact opnemen wanneer we een bijkomende vraag hebben. Aarzel niet zelf contact op te nemen met uw dossierbeheerder wanneer u twijfelt. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief. Uw kind studeert verder? Meestal moet u niets doen. Wij krijgen immers van de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap automatisch bericht dat uw zoon/dochter verder studeert. U moet dus zolang het kind studeert geen formulier laten invullen en ook geen attest gaan vragen aan de school of universiteit! MAAR als het gaat om onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, privéonderwijs, een erkende vorming (ook hoger beroepsonderwijs) of het voorbereidend jaar koninklijke militaire school, ofwel om onderwijs van de Franse Gemeenschap, vraag ons dan een formulier P7 of download dat formulier van (website van de kinderbijslaginstelling).

16 Uw kind stopt definitief met studeren en begint te werken? Laat ons dat altijd direct weten! Op die manier kan worden vermeden dat u ten onrechte kinderbijslag ontvangt. Uw kind schrijft zich in als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem, ADG)? Laat ons dat altijd direct weten! Wij bezorgen u nog informatie en een formulier (P20a) als wij van die diensten automatisch het bericht van inschrijving als werkzoekende ontvangen. Uw kind werkt met een leercontract of volgt een opleiding tot ondernemingshoofd? Vraag ons een formulier P9 (leercontract) / P9bis (ondernemingshoofd) of download dat formulier van (website van de kinderbijslaginstelling). Met een leercontract leer je een beroep bij een werkgever. Je volgt een dag per week theorie in een Syntra-opleidingscentrum. Met een ondernemersopleiding verwerf je vakkennis in een Syntra-opleidingscentrum of via stages bij een werkgever. Daarnaast leer je in het Syntra-opleidingscentrum hoe een zelfstandige zaak uit te bouwen. Weet je niet zeker om welke opleidingsvorm het gaat, vraag het dan aan de leertrajectbegeleider. Uw kind studeert buiten België? Laat ons altijd direct weten in welk land het kind studeert! Wij sturen u dan het passende formulier. Uw kind doet er een extra jaar over om een eindverhandeling of stageverslag te schrijven? Laat ons dan altijd direct weten wanneer de eindeverhandeling of het stageverslag wordt ingediend. Dan stopt namelijk het recht op kinderbijslag. Andere situaties: apart gaan wonen, geen activiteit, meer dan 240 uren per kwartaal werken en tegelijk studeren? Laat ons dat altijd direct weten! Op die manier kan worden vermeden dat u ten onrechte de kinderbijslag ontvangt. Belangrijk! Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van uw zoon of dochter. Dat voorkomt dat de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde kinderbijslag later teruggevorderd moet worden.

17 Als uw kinderbijslaginstelling geven wij u graag meer informatie over uw kinderbijslagdossier en over kinderbijslag in het algemeen. U vindt op de eerste pagina de naam, het telefoonnummer en het adres van uw dossierbeheerder. Hebt u daarna nog vragen over kinderbijslag, dan kunt u ook terecht bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, Trierstraat 70, 1000 Brussel, U vindt ook informatie over kinderbijslag op Met vriendelijke groet Uw dossierbeheerder Belangrijk! Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van uw zoon of dochter. Dat voorkomt dat de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde kinderbijslag later teruggevorderd moet worden.

18 Recht op kinderbijslag na de leerplicht Studenten Tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden, hebben jongeren zonder meer recht op kinderbijslag. Als ze daarna studeren of een opleiding volgen, en ook in de beroepsinschakelingstijd, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25 e. Welke opleiding? Het kan gaan om hoger of niet-hoger onderwijs, dit laatste eventueel deeltijds. Ook onderwijs voor sociale promotie (hoger of niet-hoger), kunstonderwijs of erkende vormingen komen in aanmerking. In het hoger onderwijs - Als de student ten laatste op 30 november ingeschreven is voor minstens 27 studiepunten is er recht op kinderbijslag voor het hele academiejaar. Dat is ook het geval als aangetoond wordt dat hij/zij ten laatste op 30 november met de studie begonnen is. Het bewijs van de 27 studiepunten moet dan later geleverd worden. De student moet wel het hele academiejaar lang ingeschreven blijven. - Als de student ingeschreven is voor een bijkomend jaar voor de eindverhandeling of het stageverslag (eventueel met nog studievakken) is er recht op kinderbijslag. - Als de student in een academiejaar minstens 41 studiepunten afgewerkt heeft en daarna een verlengde 2 e zittijd verkrijgt, is er hoogstens recht op kinderbijslag tot 31 januari van het jaar na dat academiejaar. - Jongeren die tijdens het academiejaar van studierichting veranderen, moeten zich zo vlug mogelijk opnieuw laten inschrijven voor bijkomende studiepunten tot minstens 27. In de vorige richting verworven studiepunten blijven meetellen. - Jongeren die in het hoger beroepsonderwijs ingeschreven zijn voor 13 lesuren per week of voor 27 studiepunten hebben recht op kinderbijslag. In het niet-hoger onderwijs moet de jongere minstens 17 lesuren per week volgen. Kinderen hebben ook recht op kinderbijslag als ze het buitengewoon onderwijs volgen. In privéonderwijs moet de jongere minstens 17 lestijden per week volgen. Kan een student werken zonder de kinderbijslag te verliezen? Jongeren die voltijds onderwijs volgen: - In het school-/academiejaar (1 e, 2 e en 4 e kwartaal) mogen zij hoogstens 240 uren per kwartaal werken. - In de zomervakantie (3 e kwartaal): - Als ze na de vakantie verder studeren mogen zij in die zomervakantie onbeperkt werken. - In de laatste zomervakantie na het einde van hun studie mogen ze hoogstens 240 uren werken in de maanden juli, augustus en september samen.! Voor schoolverlaters na het secundair onderwijs eindigt de laatste zomervakantie eind augustus. In september mogen zij hoogstens 520,08 EUR bruto verdienen als ingeschreven werkzoekende. De werkuren worden strikt gecontroleerd via de RSZ-aangifte van de werkgever. Let op: De 240-urennorm wordt voor de kinderbijslag strikt toegepast en staat los van de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor studentenjobs.

19 Een sociale uitkering als gevolg van toegelaten betaald werk (bijvoorbeeld een ziekte-uitkering bij een studentenjob van minder dan 240 uren per kwartaal) is geen probleem voor de kinderbijslag. Maar een werkloosheidsuitkering/beroepsinschakelingsuitkering is NOOIT verenigbaar met kinderbijslag. Met de eerste 6 maanden van vrijwillige legerdienst wordt geen rekening gehouden. Jongeren die deeltijds secundair onderwijs of een erkende opleiding volgen, of werken met een leercontract: zij mogen het hele jaar door een loon of stagevergoeding en/of een sociale uitkering (in dit geval ook een werkloosheidsuitkering) ontvangen van hoogstens 520,08 EUR bruto per maand. Deel het ons a.u.b. mee als het inkomen van de jongere hoger is. De soldij van de eerste 6 maanden als vrijwillige militair telt niet mee. En na de studie of de opleiding? Een jongere die gestopt is met zijn studie of opleiding kan nog recht hebben op kinderbijslag in de beroepsinschakelingstijd van 12 maanden. - De jonge schoolverlater moet zich onmiddellijk laten inschrijven als werkzoekende bij de VDAB, Actiris, de FOREM of de ADG. - Op het einde van die beroepsinschakelingstijd van 12 maanden sturen wij een formulier P20 om na te gaan of de voorwaarden vervuld waren. - In die beroepsinschakelingstijd van 12 maanden mag het maandelijks inkomen van de jongere hoogstens 520,08 EUR bruto zijn (uit werk en/of een sociale uitkering). In de laatste zomervakantie na de studie geldt ook de norm van hoogstens 240 uren per kwartaal. De voordeligste norm wordt toegepast. Een jongere die een werkloosheids- of beroepsinschakelingsuitkering of een uitkering voor loopbaanonderbreking ontvangt, heeft niet langer recht op kinderbijslag. Zonder inschrijving als werkzoekende eindigt het recht op kinderbijslag: - einde studie op het einde van het schooljaar: nog recht in de laatste zomervakantie (zie hiervoor), - einde studie tijdens het schooljaar: nog recht tot het einde van de maand waarin de laatste schooldag valt, - eindverhandeling ingediend: recht tot het einde van de maand waarin de eindverhandeling ingediend is (als die eindverhandeling noodzakelijk is voor het diploma). Nog vragen? Volledig zijn is hier onmogelijk. Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw kinderbijslaginstelling. De vermelde bedragen gelden vanaf 1 december 2012 en kunnen veranderen met het indexcijfer.

20 Module thesisstudent/1 Betreft: recht kinderbijslag voor studenten die aan een thesis, eindverhandeling of stageverslag werken school-/academiejaar Mevrouw, mijnheer, We ontvingen van de hogeschool/universiteit bericht dat uw zoon/dochter (naam) laatstejaarsstudent is. Hij/zij is echter niet ingeschreven voor 27 studiepunten of meer. In dat geval is er alleen recht op kinderbijslag wanneer de student aan een thesis of eindverhandeling werkt, ofwel een stage doorloopt en daarvan een stageverslag maakt, voor maximaal een jaar 1. Er wordt voor het laatst kinderbijslag toegekend voor de maand waarin de thesis/eindeverhandeling of het stageverslag ingediend wordt. Het recht op kinderbijslag voor die studenten is dus beperkt tot een jaar. Maar voor een andere studierichting of een vervolgopleiding (MaNaMa/BaNaMa enz.) kan wel nog een tweede jaar kinderbijslag toegekend worden voor een andere thesis/eindverhandeling of stage. Wie werkt aan een doctoraatsthesis heeft geen recht op kinderbijslag. Een doctoraatsopleiding voor 27 studiepunten of meer geeft wel nog recht op kinderbijslag. Wat moet u doen? Werkt uw zoon/dochter aan een thesis/eindwerk/stageverslag of schrijft hij/zij zich in voor minstens 27 studiepunten dan kunnen we verder de kinderbijslag betalen. U moet ons dit formulier dan niet terugsturen. We zullen u in juli 2014 vragen of de thesis / de eindverhandeling / het stageverslag ingediend is. Laat het ons weten zodra zijn/haar eindverhandeling of stageverslag ingediend is! Werkt uw zoon/dochter niet aan een thesis/eindverhandeling of stageverslagen en laat hij/zij zich niet inschrijven voor minstens 27 studiepunten, laat ons dat dan weten met dit formulier. Er is in dat geval geen recht op kinderbijslag. Kruis hierna aan wat van toepassing is: Mijn zoon/dochter werkt niet aan een thesis, eindeverhandeling of stageverslag. Mijn zoon/dochter schrijft zich niet in voor minstens 27 studiepunten. 1 Koninklijk besluit van 16 februari 1968

21 Het is belangrijk dat de jongere zich als werkzoekende laat inschrijven zodra de thesis / de eindverhandeling / het stageverslag ingediend is.! Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van de jongere. Dat voorkomt dat de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde kinderbijslag later teruggevorderd moet worden. Laat het ons dus weten als de jongere in de loop van het school- of academiejaar - meer dan 240 uren per kwartaal werkt (ook als zelfstandige of buiten België), - deeltijds onderwijs volgt en een bruto maandinkomen heeft van meer dan 520,08 EUR, - definitief stopt met studeren of een opleiding volgen, - zich laat inschrijven als werkzoekende, - opnieuw gaat studeren of een opleiding volgen.! Vergeet niet te ondertekenen. Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb. Als de jongere stopt met studeren, zal ik dat onmiddellijk aan de kinderbijslaginstelling melden. Datum... Handtekening... Telefoon... Fax Uw dossierbeheerder

22 Module thesisstudent/2 Betreft: recht op kinderbijslag voor studenten die aan hun thesis of eindverhandeling werken school-/academiejaar Mevrouw, mijnheer, We ontvingen van de hogeschool/universiteit bericht dat uw zoon/dochter (naam) laatstejaarsstudent was. Hij/zij was echter niet ingeschreven voor 27 studiepunten of meer. In dat geval is er alleen recht op kinderbijslag wanneer de student aan een thesis of eindverhandeling werkt ofwel een stage doorloopt en aan een stageverslag werkt voor maximaal een jaar 1. Er wordt voor het laatst kinderbijslag toegekend voor de maand waarin de thesis/eindeverhandeling of het stageverslag ingediend wordt. Het recht op kinderbijslag voor die studenten is dus beperkt tot een jaar. Maar voor een andere studierichting of een vervolgopleiding (MaNaMa/BaNaMa enz.) kan wel nog een tweede jaar kinderbijslag toegekend worden voor een andere thesis/eindverhandeling of stage. Wie werkt aan een doctoraatsthesis heeft geen recht op kinderbijslag. Een doctoraatsopleiding voor minstens 27 studiepunten geeft daarentegen wel recht op kinderbijslag. Waarom dit formulier? Wij hebben tot en met juni de kinderbijslag betaald omdat uw zoon/dochter aan een thesis, eindverhandeling of stageverslag werkte. Met dit formulier willen we nagaan we wanneer de thesis, de eindeverhandeling of het stageverslag ingediend is of zal worden. Stuur ons dit formulier zo snel mogelijk terug. Uw dossierbeheerder 1 Koninklijk besluit van 16 februari 1968

23 Wat is de situatie van uw zoon/dochter? Is zijn/haar thesis, eindeverhandeling of stageverslag ingediend? ja, op.. nee de thesis, de eindeverhandeling of het stageverslag zal ingediend worden op.. Breng ons op de hoogte als de thesis, het eindewerk of het stageverslag ingediend is. Het is belangrijk dat de jongere zich als werkzoekende laat inschrijven zodra thesis / de eindverhandeling / het stageverslag ingediend is.! Vergeet niet het formulier te ondertekenen. Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb. Als de jongere stopt met studeren, zal ik dat onmiddellijk aan de kinderbijslaginstelling melden. Datum... Handtekening... Telefoon... Fax ! Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van de jongere. Dat voorkomt dat de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde kinderbijslag later teruggevorderd moet worden. Laat het ons dus weten als de jongere in de loop van het school- of academiejaar - meer dan 240 uren per kwartaal werkt (ook als zelfstandige of buiten België), - deeltijds onderwijs volgt en een bruto maandinkomen heeft van meer dan 520,08 EUR, - definitief stopt met studeren of een opleiding volgen, - zich laat inschrijven als werkzoekende, - opnieuw gaat studeren of een opleiding volgen.

24 Module deeltijds werken/deeltijds leren Betreft: recht op kinderbijslag voor jongeren die deeltijds werken en deeltijds studeren Mevrouw, mijnheer, We ontvingen van de school bericht dat uw zoon/dochter deeltijds werkt en deeltijds studeert. In dat geval is er alleen recht op kinderbijslag wanneer uw kind niet meer verdient dan 520,08 EUR per maand (bedrag van toepassing vanaf 1 december 2012). Alle inkomsten tellen mee: inkomsten uit de stage bij de werkgever bij wie de student stage doet, vakantiewerk, uitzendwerk of werk met een studentencontract (bijv. in de weekends); werkloosheids- en ziekte-uitkeringen, vergoedingen voor een arbeidsongeval, jaarlijks vakantiegeld, enz. Het gaat om werk tijdens het schooljaar, in de vakanties of tijdens de weekends. Wat moet u doen? Zodra uw kind een stagecontract afsluit, moet u ons daarvan een kopie sturen per brief, fax of . Wij betalen geen kinderbijslag meer tot wij een kopie van het stagecontract ontvangen hebben! Voor de maanden waarin uw kind meer verdient dan 520,08 EUR moet u ons dat laten weten. U kunt ons daarvoor de achterkant van deze brief ingevuld terugsturen per brief, fax of .! Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van de jongere. Dat voorkomt dat de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde kinderbijslag later teruggevorderd moet worden. Laat het ons dus weten als de jongere in de loop van het school- of academiejaar - meer dan 240 uren per kwartaal werkt (ook als zelfstandige of buiten België), - definitief stopt met studeren of een opleiding volgen, - zich laat inschrijven als werkzoekende, - opnieuw gaat studeren of een opleiding volgen, - zijn/haar eindverhandeling of stageverslag ingediend heeft (alleen in geval van een bijkomend jaar of semester voor de eindverhandeling of het stageverslag). Met vriendelijke groet Uw dossierbeheerder

25 Vul de bruto bedragen in! Inkomsten uit werk ook uit een IBO-opleiding (individuele beroepsopleiding in de onderneming), uit een instapstage, studentenarbeid, of als zelfstandige Inkomsten uit een sociale uitkering bv. overbruggingsuitkering, werkloosheidsuitkering, begeleidingsuitkering, inschakelingsuitkering, ziekengeld, uitkering voor bevallingsrust, arbeidsongeval, ook buiten België Andere inkomsten bv. als vrijwilliger, als stagiair, beurs voor wetenschappelijk onderzoek, ook buiten België maand bv EUR) maand maand maand maand maand ! Vergeet niet te ondertekenen. Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb. Als de jongere stopt met studeren, zal ik dat onmiddellijk aan de kinderbijslaginstelling melden. Datum... Handtekening... Telefoon... Fax

26 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters vanaf de inschrijving als werkzoekende contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds op bovenstaand adres. 1 Naam en voornaam van de jongere... Geboortedatum... 2 Is de jongere gestopt met studeren of een opleiding volgen vóór het einde van het school- /academiejaar of vóór het einde van zijn/haar leercontract? 3 Heeft de jongere deelgenomen aan de tweede examenperiode? nee ja, de laatste schooldag / werkdag met leercontract was op... nee ja, de laatste examendag was 4 Werkt(e) de jongere sinds de inschrijving als werkzoekende (ook buiten België of als zelfstandige)? nee ja, tijdelijk (bv. interim) Vul in rubriek 5 de inkomsten in. ja, definitief Vul in rubriek 5 de inkomsten in. 5 Inkomsten van de jongere sinds de inschrijving als werkzoekende (bruto bedragen) Vaak kent u alleen de netto-inkomsten. Kijk op het loonbriefje of de uitkeringsfiche om de bruto-inkomsten te kennen. U kunt ook een goed leesbare kopie van een loonbriefje of uitkeringsfiche meesturen. Hebt u niet genoeg plaats, voeg dan een apart blad bij. Vul de bruto bedragen in! maand bv EUR) maand maand maand maand maand Inkomsten uit werk ook uit een IBO-opleiding (individuele beroepsopleiding in de onderneming), uit een instapstage, studentenarbeid, of als zelfstandige... Inkomsten uit een sociale uitkering bv. overbruggingsuitkering, werkloosheidsuitkering, begeleidingsuitkering, inschakelingsuitkering, ziekengeld, uitkering voor bevallingsrust, arbeidsongeval, ook buiten België... Andere inkomsten bv. als vrijwilliger, als stagiair, beurs voor weten-schappelijk onderzoek, ook buiten België.. Kruis aan ivan toepassing Geen inkomst en Geen inkomsten Geen inkomsten Geen inkomsten Geen inkomsten Geen inkomsten P20 (0513) 1

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

B I J L A G E I b i j C O 1386/ 2 0 1 5

B I J L A G E I b i j C O 1386/ 2 0 1 5 1. De formulieren voor de aanvraag van de kinderbijslag B I J L A G E I b i j C O 1386/ 2 0 1 5 FORMULIER 1.1 De aanvraag om kinderbijslag Alle beroepscategori eën (werknemers, ambtenaren en zelfstandigen)

Nadere informatie

BIJLAGE I bij CO 1386

BIJLAGE I bij CO 1386 1. De formulieren voor de aanvraag van de kinderbijslag BIJLAGE I bij CO 1386 FORMULIER 1.1 De aanvraag om kinderbijslag als werknemer, onderwijskracht, (Mod. AA), gewaarborgde kinderbijslag Omschrijving

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS Sociale Statistieken Leuvenseweg 44-1000 Brussel Tel. : 02/ 548. 62.11 http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS DE VRAGENLIJSTEN VAN 2004

Nadere informatie

JongerenGids. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

JongerenGids. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! JongerenGids Kies BEWUST voor je toekomst! Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! Jongerengids Informatiegids van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van

Nadere informatie

School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs

School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs Voor wie? Hoe berekenen? Hoe aanvragen? Voorwoord Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING (met een controlekaart C3D-mini) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid NIEUWSBRIEF MEI 2014 1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid Sinds 26 maart 2014 zijn alle werkgevers verplicht om bij de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek de tewerkstellingsplaats

Nadere informatie

Wegwijs in tijdskrediet ABVV

Wegwijs in tijdskrediet ABVV Wegwijs in tijdskrediet ABVV Samen sterk 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen.

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Hier kan je steeds terecht

Hier kan je steeds terecht Hier kan je steeds terecht ACV in je buurt ACV-Jongeren Postbus 10, 1031 Brussel www.acv-jongeren.be 02/246.32.33 (of.34) jongeren@acv-csc.be CM in je buurt Postbus 40, 1031 Brussel www.cm.be schoolverlaters@cm.be

Nadere informatie