Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 26 april 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar 2005. Gewone algemene vergadering van 26 april 2006."

Transcriptie

1 Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2005 Gewone algemene vergadering van 26 april 2006 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE RPR Brussel Duidelijk met u

2 Inhoud 2 Bestuur Directie 3 Jaarverslag 23 Organigram van de participaties 25 Kerncijfers 27 Verslag van de commissaris 30 Jaarrekeningen 2005

3 AGF BELGIUM INSURANCE Naamloze Vennootschap BTW - BE RPR Brussel Lakensestraat BRUSSEL VERSLAGEN EN JAARREKENING BOEKJAAR 2005 GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 APRIL 2006

4 Raaaad vvaan Beessttuurr BBeessttuuuurrddeerrss ddi iee ggeeeenn lil idd zzi ijnn vvaann hheett DDi irreecctti ieeccoomi ittéé François THOMAZEAU Voorzitter van de Raad van Bestuur Dr Brigitte BOVERMANN Uittredend bestuurder (1) Jürgen GERKE Intredend bestuurder (2) Jean-François DEBROIS Bestuurder Daniel FORTUIT Bestuurder Benoît REDON Bestuurder BBeessttuuuurrddeerrss ddi iee lil idd zzi ijnn vvaann hheett DDi irreecctti ieeccoomi ittéé Robert FRANSSEN Jean-Pascal VIALARON Ludo VAN BAEL Voorzitter van het Directiecomité Bestuurder Bestuurder EErrkkeenndd ccoommi issssaarri iss K.P.M.G., Burg. C.V., bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de H. Luc VAN COUTER (3) Diirreeccttiieeccomiittee Robert FRANSSEN Voorzitter Jean-Pascal VIALARON Lid Ludo VAN BAEL Lid Alain THEYS Lid (6) Audiittccomiittéé Benoît REDON Voorzitter Jürgen GERKE Lid (4) Dr. Brigitte BOVERMANN Lid (5) Daniel FORTUIT Lid (1) Tot 19 december 2005 als bestuurder (2) Vanaf 20 maart 2006 als bestuurder (3) Mandaat verlengd voor een nieuwe periode van 3 jaar (4) Vanaf 20 maart 2006 als lid (5) Tot 19 december 2005 als lid (6) Vanaf 1 april 2006 als lid 2

5 Jaarverslag Dames en Heren, Wij hebben de eer verslag uit te brengen over de verrichtingen en de resultaten van het boekjaar 2005 en u de op 31 december 2005 afgesloten jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen. Er werd in de loop van het verslagjaar geen enkel geval van strijdige belangen vastgesteld in de zin van het huidig artikel 523 van het wetboek van vennootschappen. I. KRACHTLIJNEN VAN HET BOEKJAAR 2005 A. ALGEMENE ECONOMISCHE CONTEXT Op economisch gebied werd het boekjaar 2005 in hoofdzaak gekenmerkt door de verdubbeling van de olieprijzen die de wereldgroei met 0,8% hebben afgeremd. Onder impuls van de economisch opkomende landen zoals China en India bereikte die wereldgroei toch nog 4,3%. Ook België deelde in de klappen als gevolg van die slechtere economische context. Ons land zag zijn groeipercentage inkrimpen van 2,4 naar 1,5%, toch nog iets hoger dan het gemiddelde van de eurozone. De motor achter de groei tijdens het boekjaar waren de bedrijfsinvesteringen die met 10% stegen om zo de fakkel over te nemen van de bestedingen in huisvesting door de particulieren die in 2004 de toon aangaven. Alles in acht genomen is de inflatie op een vrij hoog peil gebleven om op het einde van het jaar 2005 op 2,5% uit te komen. Het zijn inderdaad niet zozeer de uiterst lage en voor bestedingen van bedrijven en gezinnen gunstige interestvoeten die de terugval van de groei hebben veroorzaakt, maar wel de prijsstijging van ingevoerde grondstoffen. In deze onstabiele context werden in 2005 toch bijna nieuwe banen gecreëerd, een cijfer dat niet kon verhinderen dat de werkloosheid op 8,8% bleef steken, rekening houdend met de stijging van de actieve bevolking. Verder hebben de indexering in België en de loonmatiging in de buurlanden er voor gezorgd dat in een vergelijkende loonkostenstijging, deze stijging in ons land hoger ligt. Daartegenover staat dan wel dat België voor het zesde jaar op rij de sanering van zijn overheidsfinanciën heeft kunnen voortzetten en daarmee duidelijk beter doet dan zijn buren. B. IN DE SECTOR In schril contrast met deze niet al te beste economische context, hebben de verzekeringsondernemingen op het einde van het boekjaar 2005 bevestigd dat de crisisperiode die zij in doormaakten, duidelijk achter de rug is. De verzekeraars knopen opnieuw aan met rendabiliteit en daardoor is ook hun solvabiliteit verbeterd. Hun aanpak stond in het teken van een constante zoektocht naar de kostprijs van het risico, en dit los van een beleid van meerwaarderealisering, met inachtneming van aanvaardbare technische onderschrijvingsvoorwaarden en met een strikte controle van de algemene kosten. AGF Belgium heeft deze drievoudige aanpak resoluut gevolgd en zoals uit de onderstaande commentaren blijkt plukken de resultaten 2005 daar de vruchten van. Hoewel de uitsplitsing van de cijfers van het besproken boekjaar nog niet definitief voltooid was op het tijdstip dat het jaarverslag werd opgemaakt, leveren de sectortendensen toch al de volgende kerncijfers op: Het globale incasso zou stijgen met 19% tegenover 10,7% in De takken niet-leven zouden met 4% vooruitgaan tegenover 4,9% in Echter, waardoor het zwaartepunt van de groei ligt met meer dan 25,5% bij de levensverzekeringen, meer in het bijzonder bij de producten Individueel Leven (+32%). 3

6 B.1. Verzekeringsmarkt BOAR B.1.1. Een betere bescherming van vrijwilligers De Belgische wetgever heeft de talrijke vrijwilligers die actief zijn in organisaties zonder winstoogmerk beter willen beschermen. De Wet van 3 juli 2005 verplicht de organisaties die vrijwilligers in dienst hebben om voortaan een verzekering te nemen die de risico s dekt die verbonden zijn aan de activiteiten van deze laatsten. Er moet wel nog een koninklijk besluit afgekondigd worden dat de minimumwaarborgen van de verzekeringscontracten vastlegt. Aanvankelijk moesten deze organisaties vanaf 1 februari 2006 conform de wet zijn. Intussen werd de inwerkingtreding van de wet al uitgesteld tot 1 augustus B.1.2. De verplichte verzekering «Natuurrampen» Na een eerste wet van 21 mei 2003 die uitsluitend over overstromingsgevaar ging en die door technische moeilijkheden nooit van kracht is geworden, heeft de wetgever zijn taak overgedaan. De wet van 17 september 2005 op de natuurrampen is op 1 maart 2006 van kracht geworden. Sinds die datum moeten de contracten brand Eenvoudige risico s het gevaar «natuurrampen dekken», meer bepaald: aardbeving, overstroming, overlopen of opstuwing van openbare riolen, en aardverschuivingen of grondverzakkingen. Een koninklijk besluit moet de «risicozones» nog afbakenen. Zodra dat gebeurd is zullen de verzekeraars kunnen weigeren om in «natuurrampen» gebouwen te verzekeren die meer dan 18 maanden na de publicatie in het Staatsblad van het KB met de classificatie van de risicogebieden werden opgetrokken. Tot slot heeft de wet ook een tariferingsbureau ingevoerd om de «slechte» risico s te tariferen en kregen de verzekeraars ook de toelating om volgens een complexe formule het totale bedrag van de vergoedingen die zij bij een natuurramp moeten betalen, te beperken. De wet is vanaf 1 maart 2006 van toepassing op nieuwe zaken en op de lopende zaken vanaf de eerste vervaldag volgend op die datum. Vrijgemaakte prijzen! Het ministerieel besluit van 1 juli 2005 heeft de procedure afgeschaft voor de aanvraag van prijsstijgingen die tot dan toe nog gold voor tariefverhogingen bij verplichte verzekeringen (in hoofdzaak BA auto) of bij de verzekering Brand Eenvoudige Risico s. De procedure wordt enkel behouden voor de verzekering tegen Arbeidsongevallen (AO). Artikel 3 van het ministerieel besluit van 20 april 1993 dat voorzag in een kennisgevingsprocedure voor de andere verzekeringen werd door de Raad van State trouwens geschrapt: met uitzondering van de verzekering AO, zijn vrije prijzen dus de regel voor de verzekeringssector. Wetgeving in de steigers Verhaalbaarheid van advocaatkosten Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 2 september 2004 het beginsel van de verhaalbaarheid van advocaatkosten bij contractuele aansprakelijkheid vastgelegd. Dat beginsel stelt de partij die een rechtszaak wint in staat om de terugbetaling van haar advocaatkosten te verkrijgen ten koste van de verliezende partij. De rechtspraak heeft het beginsel uitgebreid tot het domein van de buiten contractuele aansprakelijkheid, maar blijft wel tegenstrijdig over de aanvaardingsvoorwaarden van die verhaalbaarheid en de toegekende bedragen. Gelet op deze situatie, hoopt de verzekeringssector op een snelle interventie van de wetgever om het huidige stelsel van een procedurevergoeding voor de winnende partij te verbeteren. BA Privé-Leven: verplichte verzekering? Begin februari 2006 werd een wetsvoorstel ingediend om de verzekering Gezinsaansprakelijkheid verplicht te maken. Het idee om de buitencontractuele aansprakelijkheid van alle gezinsleden verplicht te verzekeren is niet nieuw, maar werd tot dusver nooit concreet doorgevoerd. Dit nieuwe voorstel lijkt meer kans te maken Wet betreffende de verzekeringsbemiddeling Het parlement heeft de herziening van het statuut van de verzekeringstussenpersonen afgerond, dat wordt geregeld door de wet van 27 maart 1995, en er de vereisten van de Europese richtlijn van 9 december 2002 in opgenomen die 4

7 een grotere aansprakelijkheid bij de tussenpersonen leggen. Het is nu wachten op de bekendmaking en de publicatie van de wet. B.2. Verzekeringsmarkt Leven Moeilijk uit te werken begrotingsmaatregelen Het einde van de legislatuur stond hoofdzakelijk in het teken van de begrotingsmaatregelen, waarvan sommige een enorme impact hadden op de levensverzekeringsmarkt. Na lang talmen, heeft de programmawet, ten laste van de verzekeraars, een taks van 1,1% ingevoerd op de premies voor individuele levensverzekeringscontracten in de takken 21 en 23, inclusief voor de bestaande portefeuille. Na veel heen-en-weergepraat, heeft de verzekeringssector uiteindelijk verkregen dat pensioensparen wordt vrijgesteld van de taks en dat er een vereenvoudiging komt van de inlichtingen die de verzekeraars bij de onderschrijving aan de belastingadministratie moeten verstrekken en die overdreven werden geacht. Het positieve punt van de fiscale wijzigingen in levensverzekeringen, is de optrekking van het belastingvrij bedrag in pensioensparen, een maatregel die al van toepassing is voor de inkomsten van Het solidariteitspact: nog veel onduidelijkheden In het raam van het Solidariteitspact tussen de generaties, waarover tijdens het laatste trimester verhitte politieke en sociale debatten werden gevoerd, werd beslist om het kapitaal van groepsverzekeringen, individuele pensioentoezeggingen of aanvullende pensioenen voor zelfstandigen minder te belasten wanneer dat wordt uitbetaald aan een begunstigde die op de pensioenleeftijd nog «effectief aan de slag» is. De bedoeling is de werknemers op die manier aan te moedigen langer te blijven werken. Bovendien voorziet de wet in het instellen van een precieze individuele informatie ten behoeve van de werknemers omtrent het bedrag van de raming van hun aanvullend pensioen uit de tweede pijler, dat het bedrag van het wettelijk pensioen aanvult. De modaliteiten van deze vereiste liggen nog niet helemaal vast, maar het ziet er wel naar uit dat er een zwaardere werklast komt voor de verzekeraars. Essentiële dossiers gedeblokkeerd In het volgende boekjaar zullen prioritaire dossiers in levensverzekeringen, waarover in 2005 al lang werd gedebatteerd, meer dan waarschijnlijk hun beslag krijgen. Het gaat in de eerste plaats om het probleem van de technische interestvoet waarvan de herziening naar beneden toe des te crucialer blijkt omdat die samenhangt met minimumrendement dat de wet waarborgt op de aanvullende pensioenen met groepsverzekeringspremies. Na een consensus tussen de minister van Economie en de minister van Pensioenen, die het sociale en het prudentiële aspect van het probleem van elkaar zou moeten loskoppelen, is er een tussenkomst van het Parlement nodig om de zaak uiteindelijk op te lossen. De besprekingen die de verzekeringssector, de belastingadministratie en het kabinet van Financiën hebben aangevat, zouden ook opheldering moeten brengen in de netelige zaak van de herkwalificering van verzekeringscontracten en in het bijzonder groepsverzekeringscontracten door sommige belastingcontroleurs. Het is ontoelaatbaar dat groepsverzekeringscontracten die voorzien in een aanvullend pensioen voor de aangeslotenen en voldoen aan alle wettelijke voorschriften, nog langer in vraag worden gesteld. Tot slot zullen de verzekeraars en de belastingadministratie in de loop van 2006 ook tot een akkoord moeten komen over de regel van 80% in het stelsel van de groepsverzekeringspremies, dit om tegemoet te komen aan de vraag van de fiscus naar meer eenvoud en een betere controle. De eerste pijler bis van de pensioenen voor zelfstandigen, een nieuwe kans voor de verzekeraars? In de loop van het boekjaar werden gesprekken aangeknoopt tussen de verzekeringssector en de overheid; deze laatste is gewonnen voor de uitbouw van een nieuwe pensioenpijler bis, die een verplicht stelsel in individuele kapitalisatie ter aanvulling van het wettelijk pensioen zou omvatten. De verzekeraars van hun kant zien meer heil in een verdere aanmoediging van het stelsel van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) dat in 2004 werd ingevoerd en vrij succesrijk is. Er is duidelijk gebleken dat dit een belangrijk vehikel is in de financiering van een aanvullend pensioen. 5

8 Daarom pleiten de verzekeraars ervoor dat de nieuwe pijler bis niet ten koste van het VAPZ zou worden uitgebouwd, dat de levensverzekeraars voor zelfstandigen het eerste aanspreekpunt zouden blijven op het gebied van het aanvullend pensioen en zij de mogelijkheid zouden hebben om zelf de bijdragen te innen die in het raam van deze nieuwe pijler worden gestort. Andere belangrijke dossiers op tafel In de loop van het boekjaar werd ook het debat aangevat over de dossiers die een grote impact kunnen hebben op de levensverzekeringssector en vooral dan op de tweede pijler. Het wetsontwerp op de Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen is in de eerste plaats bedoeld om de controlewetgeving aan te passen en pensioenfondsen te voorzien van een gelijkaardig Europees paspoort als dat waarover verzekeringsmaatschappijen nu al beschikken, maar het zou wel eens een veel grotere impact kunnen hebben op onze sector. Men zal zeer aandachtig de richtlijn moeten onderzoeken die werd genomen in het raam van het vrij verkeer van personen en over de overdraagbaarheid van de pensioenrechten. De omzetting van deze richtlijn in ons recht zou de kostprijs van aanvullende pensioenen aanzienlijk kunnen optrekken. C. HET COMMERCIEEL BELEID VAN AGF BELGIUM De ingevoerde strategie voortzetten AGF Belgium streeft ernaar te voldoen aan de behoeften van de cliënten van de makelaars. Particulieren, zelfstandigen, KMO s en grote bedrijven kunnen rekenen op een volledig aanbod van producten en diensten op het stuk van BOAR en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Sinds eind 2003 is onze organisatie er uitsluitend op gericht de makelarij voldoening te schenken. Terwijl grote acteurs op de verzekeringsmarkt de weg van de multidistributie opgegaan zijn, heeft AGF Belgium ervoor gekozen de makelarij aan te wenden als enig distributiekanaal. Begin 2005 hebben wij een punt gezet achter ons net van bezoldigde agenten waarin wij al meerdere jaren niet meer investeerden. Wij hebben ook een aantal contracten «Affinity» beëindigd, en wij zijn niet van plan er nog nieuwe aan te gaan. Het ganse bedrijf is betrokken bij deze unieke en duidelijke keuze, die ondubbelzinnig streeft naar de ontwikkeling van een constructief partnerschap met de makelarij zonder afbreuk te doen aan de vrije keuze van de makelaar. Nu het aantal maatschappijen op de markt slinkt, zijn wij stellig van mening dat de onafhankelijkheid van de makelaar pas gevrijwaard wordt als er een voldoende aantal sterke acteurs meedoen. De onafhankelijkheid van de makelaar vrijwaren, staat gelijk met het vrijwaren van de vrije keuze van zijn cliënten. Hoe kan men hen anders permanent de meest geschikte oplossingen aanbieden? Door resoluut de kant van de makelaars te kiezen, wil AGF Belgium een alternatief voor de marktleiders bieden. De makelaars helpen hun uitdagingen waar te maken Traditiegetrouw staan de makelaars zeer sterk op de markt van de particulieren en de zelfstandigen, een markt die heel veel consumenten telt. De eerste uitdaging bestaat erin deze sterke positie te bestendigen en te consolideren. In het licht van de concurrentie van bankverzekeraars en directe verzekeraars, komt het erop aan het imago en de naambekendheid van de makelarij in de kijker te zetten. AGF Belgium speelt daarin een actieve rol, zoals blijkt uit de ondersteuning van de imagoversterkende campagne die eind vorig jaar opgestart werd door Brocom en die in 2006 voortgezet zal worden. De tweede uitdaging situeert zich in de wereld van de KMO s waar de makelarij al in ruime mate aanwezig is, maar waar nog een groot potentieel open ligt. Het is bovenal een markt waarin de makelaar voluit zijn adviserende rol kan uitspelen. Om zijn historische plaats op deze groeimarkt terug te winnen, heeft AGF Belgium een actie opgezet om de makelaars te sensibiliseren voor zijn marktbenadering en voor zijn producten die gericht zijn op de beveiliging van het materieel vermogen en het menselijk potentieel van de ondernemingen. In 5 dagen tijd hebben zowat 1500 makelaarskantoren een verrassingsbezoek gekregen van een promotioneel team AGF Punch Tour. De dag erna is de Account Manager komen aankloppen, met uitleg aan de baas van het makelaarskantoor en aan zijn personeel over de wijze waarop de noden van de KMO s en van de zelfstandigen met succes opgevangen worden met producten en diensten die AGF Belgium exclusief voor hen ontworpen heeft. De derde uitdaging is tegemoet komen aan de wensen van de consument, van wie de verzuchtingen niet langer beperkt zijn tot de bezitsbeveiliging (zijn huis, zijn auto, zijn tuin;;;) Om aan die verwachtingen te voldoen, reikt de meerwaarde van de makelaar een stuk verder dan alleen maar de verzekering van risico s. 6

9 Tal van makelaars spitsen zich in hoofdzaak toe op BOAR, maar dat neemt niet weg dat er in Leven & Beleggingen een actieterrein klaarligt waar de makelaar zijn meerwaarde in volledige onafhankelijkheid kan doen gelden. De resultaten op het einde van 2005 liegen er niet om: de tak Leven kent een spectaculaire groei bij de makelaars. Die trend zou moeten aanhouden of zich zelfs nog moeten verstevigen. Een organisatie met aangepaste middelen In de loop van 2005 heeft AGF Belgium zijn structuur aangepast aan de gevolgde strategie. De drie Business Units Leven Particulieren/KMO, BOAR Particulieren en BOAR KMO werden samengebracht in de "Directie Makelarij Particulieren / KMO". De activiteiten Leven Groep (Employee Benefits) en Large Risks blijven wegens hun specificiteit apart uitgeoefend worden. In 2006 zullen beide bovengenoemde Business Units BOAR fuseren om nog beter in te spelen op de verlangens van de makelaars, met betere toegankelijkheid en hogere kwaliteit van onze dienstverlening als extra troeven van vereenvoudigde organisatie en verstevigde technische competenties. Ook in hypothecair krediet beweegt er wat. AGF Belgium wil ook hier een kwaliteitsvolle service naar buiten brengen, die perfect inpikt op de noden van de makelaars. Hypothecaire kredietverstrekking omvat twee luiken: enerzijds commercieel aanbod, rentevoetbeleid, behandeling van de aanvragen en acceptatie; anderzijds administratief beheer van de dossiers. Om de kwaliteit van het administratief en computergestuurd beheer van de dossiers van hypothecair krediet te verbeteren, heeft AGF Belgium beslist deze werkzaamheid vanaf het eerste kwartaal 2006 uit te besteden aan de gespecialiseerde maatschappij Stater Belgium. Belangrijk om weten is dat het commercieel aanbod, het rentevoetbeleid, de behandeling van de aanvragen en de acceptatie in handen blijven van de front office hypothecaire kredieten van AGF Belgium. Deze front office zal er als gesprekspartner van de makelaars op toezien dat Stater de beheersregels correct toepast op de zaken in portefeuille. Overigens blijven wij onze steun verlenen aan initiatieven die de adviserende rol van de makelaar bij zijn cliënten in de verf zetten. Prolink net is daar een illustratie van. Prolink net, het aan de professionele makelaars voorbehouden extranet, werd positief onthaald want in 2005 hebben ruim makelaars erop ingetekend! Prolink net is een tool die het leven van de makelaar makkelijker maakt, zodat hij zich kan concentreren op zijn adviserende taak. Prolink net is als elektronische toegangspoort van de makelaars tot AGF Belgium, veel meer dan een gewoon extranet. Het is de multifunctionele bijstandtool die toegang geeft tot alle praktische inlichtingen die bruikbaar zijn voor de makelaars. Werkdocumenten, laatste tarieven, nieuwe producten, staat van de portefeuilles, alle nuttigheden, liggen voor het grijpen. De site wordt uiteraard permanent geüpdatet. Dankzij de eenvoudige en duidelijke presentatie, krijgt elke vraag onmiddellijk een antwoord. De opgevangen reacties zetten er ons toe aan verder te bouwen aan onze belofte aan de makelaars: eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke tools ter beschikking stellen van de makelaars, ten bate van hun zakenrelaties en ter versteviging van hun professionalisme. Begin 2006 werd trouwens een in die zin herziene versie van Prolink net gelanceerd. AGF Belgium brengt een nieuw magazine uit dat bestemd is voor de makelaars. Het driemaandelijks tijdschrift "Focus" behandelt hun dagelijkse activiteit en geeft antwoorden op hun concrete vragen, levert referentie-inlichtingen over actuele verzekeringsthema s en brengt nieuws over onze groep. De commerciële doeltreffendheid kracht bijzetten Vermits wij de makelaars aansporen tot meer professionalisme, is het logisch dat wij onze interne tools naar een hoger peil brengen. Broker Relationship Management Broker Relationship Management (BRM) is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool waarmee elke account manager een uitstekend middel aangereikt krijgt om pertinente informatie die ingewonnen wordt tijdens bezoeken bij de makelaars, met anderen te delen. Nu BRM doorgedrongen is tot de dagelijkse praktijk, kunnen de commercieel medewerkers planmatig aan de slag met taakopvolging, dankzij een gestructureerde en uniforme vormgeving voor de opvolging van de commerciële relatie. Een door de markt toegejuicht kwalitatief aanbod De teams van AGF Belgium hebben zich doorheen het jaar 2005 onvermoeibaar ingezet om de makelaars te voorzien van het kwalitatief productaanbod en van de dienstverlening die zij nodig hebben. Die inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven! Uit de in de zomer van 2005 gevoerde ICMA-studie bij 600 makelaars, is gebleken dat hun voldoening ten opzichte van onze maatschappij toeneemt. 7

10 Ook de kwaliteit van meerdere producten werd onderstreept. In BOAR heeft "Traffic Plan", de verzekering Lichamelijke Verkeersongevallen van AGF Belgium, de Trofee van de Verzekering Niet-Leven DECAVI 2005 in de wacht gesleept in de categorie «Individuele verzekering bestuurder». In Leven hebben het financieel weekblad Cash! en Morningstar (een van de voornaamste maatschappijen van financiële analyse en informatie) Capital Treasury bekroond met de trofee van beste thesauriefonds. Deze trofee gaat naar het beste beleggingsfonds in de categorie "liquide middelen" dat in 2004 op de Belgische markt gebracht werd. Last but not least heeft AGF Belgium een Trofee DECAVI van de levensverzekering 2005 in ontvangst genomen voor zijn fonds Capital Invest. Deze trofee wordt uitgereikt aan het beste beleggingsfonds in de categorie "high risk" gekoppeld aan een levensverzekering dat in 2005 in België aangeboden werd. Beide fondsen zijn een onderdeel van het aanbod aan beleggingsfondsen (Tak 23) Capital Life van AGF Belgium. Met deze trofeeën wordt meteen ook de vakkundigheid van het activabeheer van AGF Belgium gelauwerd. D. BELEGGINGSBELEID EN -BEHEER D.1. Obligatieportefeuille ABI In 2005 volgde het beheer van onze vastrentende portefeuille de volgende krachtlijnen: voortzetting van de verlenging van de looptijd van onze portefeuille Leven en niet-leven, en ook het beheer van het renterisico in Leven, meer bepaald via de invoering van een bescherming tegen een verdere rentedaling. Volledig in de lijn van de strategie die de Groep Allianz voor alle filialen aanbeveelt in de context van rentemarkten die duurzaam op een historisch laag peil blijven, hebben wij de gap tussen de looptijd van onze activa en onze verbintenissen langs de passiefzijde verder verkleind. De looptijd werd verlengd dankzij de verwerving van 90 miljoen euro in «reverse floater» met zeer lange looptijd en dat is maar een onderdeel van een operatie op veel grotere schaal die in 2006 zal worden voortgezet; de verrichtingen blijven echter niet beperkt tot de verdere verlenging van de looptijd die al grotendeels vanaf 2004 werd ingezet en tot nu toe hoofdzakelijk werd doorgevoerd via de verwerving van strip bonds (nulcouponobligaties) met zeer lange looptijd. Dat type waardepapier zijn wij trouwens blijven binnenhalen door voor meer dan 60 miljoen euro Franse en Duitse staatsobligaties met nulcoupon te kopen met vervaldata tussen 2027 en Dat beleid zal in 2006 worden voortgezet. Onze portefeuille omvat drie categorieën emittenten, met 66% overheidspapier, 25% kredietobligaties van bedrijven en tot slot 9% zekerheidsobligaties. Wij hebben bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van onze debiteuren in de verschillende klassen en bijgevolg is de verhouding van waardepapieren met rating AAA in 2005 nog licht gestegen. Onze aankopen van bedrijfskredietpapier moeten hoofdzakelijk in de banksector gesitueerd worden. Het beheer van het renterisico is evenwel onze hoofdbekommernis geweest en om de dekking van onze toekomstige verbintenissen zo goed mogelijk te beheren, hebben wij een extreme bescherming ingebouwd tegen een verdere rentedaling door «receivers swaptions» te verwerven die een minimale herbeleggingsrente waarborgen voor een aanzienlijk deel van de terugbetalingen die onze portefeuille Leven in 2007 en 2008 moet uitvoeren. Deze extreme dekking werd ingebouwd op initiatief en met medewerking van onze departementen ALM en Risk Management. De marktperformance van onze portefeuilles is zeer gunstig in vergelijking met een marktbenchmark die werd aangepast om de vooropgestelde looptijd van onze portefeuilles in acht te nemen. D.2. De aandelenmarkt in 2005 In een context van een sterke globale stijging van de Europese markten (return van 25%), werd de opwaartse trend een jaar lang gedragen door de grondstoffensector, met onder andere goud, de industriële waarden en de petroleumsector. Maar ook de financiële waarden bleven niet achter, zowel de verzekeraars die hun balans gesaneerd hebben als de bankwaarden die nog volop in een consolidatiegolf zitten. De meest concurrentiële sectoren zoals telecom en distributie daarentegen, zijn de grote verliezers van het jaar. Na een spectaculaire performance van 38% in 2004, heeft onze nationale markt met een progressie van 28% opnieuw een puike prestatie neergezet. Het jaar werd vooral gekenmerkt door de overname van Electrabel door Suez, die de BEL 20 heeft ondersteund. In Europa wijzen wij ook nog op de betere performance van Duitsland, waar de coalitie geleid door Angela Merckel de grootste Europese economie nieuw vertrouwen blijkt te hebben gegeven, onder andere met een zeer mooie progressie van de grootste kapitalisaties op de Duitse beurs. Buiten Europa kunnen we niet voorbij aan de hoge vlucht van de opkomende landen met een performance van bijna 50% en de opmerkelijke stijging van de Japanse markt met 43% in 2005 en meer bepaald met 35% op de secundaire markt alleen al. 8

11 Het moedige initiatief van eerste minister Koizumi om vervroegd naar de stembus te gaan, is daar zeker niet vreemd aan. De Amerikaanse markt van zijn kant is ter plaatse blijven trappelen en enkel de mooie vooruitgang van de dollar heeft positief bijgedragen tot een in euro uitgedrukte performance. D.3. Onze aandelenportefeuille in 2005 Na een dalende trend die twee jaar aansleepte, bedraagt de weging in aandelen van onze portefeuille Leven op het einde van het jaar bijna 10%, terwijl niet-leven het jaar afsluit met bijna 8,50% aandelen. De latente meerwaarden van onze portefeuilles Leven en niet-leven vertonen een mooie stijging en bedragen op het einde van het jaar 82 MEUR in onze jaarrekening, een stijging met 105 MEUR, dankzij de sterke performance van onze portefeuilles en de aanzienlijke herstructureringen van de voorgaande jaren die duidelijk vruchten hebben afgeworpen. In 2005 hebben wij, om de dekking van onze toekomstige verbintenissen zo goed mogelijk te vrijwaren, in onze algemene portefeuilles maar in zeer beperkte mate meerwaarden gerealiseerd en een aanzienlijk deel van de meerwaarden die werden gerealiseerd in het raam van de gekantonneerde fondsen, is het fonds voor toekomstige dotaties komen ondersteunen. Naast de opmerkelijke surperformance in onze belangrijkste gekantonneerde portefeuilles Leven, die nu bijna 15% van onze activiteit uitmaken, ligt de performance van onze algemene portefeuille in de lijn van de index terwijl de portefeuille niet-leven een overperformance van meer dan 3% neerzet. Die sterke performance is het resultaat van een uitstekende en dynamische sectorkeuze, maar ook van de juiste geografische spreiding. Hoewel onze portefeuille in hoofdzaak Europees blijft, bedroeg onze blootstelling aan Japan op het einde van het jaar 3,5% terwijl dat voor de opkomende en in hoofdzaak Oosterse markten 3,4% was, en dit voor al onze portefeuilles Leven, onze algemene portefeuille en de gekantonneerde portefeuilles samen. Bovendien behouden wij een sterke defensieve positie op de Belgische markt (meer dan 10%) en dit ondanks het feit dat Electrabel niet meer in onze portefeuilles zit. D.4. Hypothecaire Kredieten D.4.1. Activiteiten In 2005 stonden de activiteiten in het teken van een markt die werd ondersteund door aanhoudende en zelfs nog meer uitgesproken historisch lage rentevoeten. De volgende tendensen tekenden zich af: - verdere stijging van de woonmarkt - verkoop van kredietformules tegen veranderlijke rentevoet door de banksector - heropleving van de formules tegen vaste rentevoet op lange termijn. De productie 2005 van AGF Belgium bedraagt 122 MEUR, een daling van 23,7 % ten opzichte van 2004, maar in overstemming met de vastgestelde enveloppe, waarbij de klemtoon werd gelegd op de verkoop van langetermijnformules tegen vaste rente. Op 31/12/05 bedraagt de portefeuille 776 MEUR ( dossiers) tegenover 841 MEUR op 31/12/04, onder invloed van externe herfinancieringen. Het aandeel van de productie tegen vaste rente kon in het verlengde van de ALM-doelstellingen onder controle gehouden worden door vanaf maart 2005 een tarifering in te voeren die dergelijke formules bevoorrecht. Het aandeel van de productie tegen vaste rente bedraagt 50 %, tegenover 23 % in D.4.2. Risicobeheersing Door consequent vast te houden aan de acceptatieregels zijn er minder en minder gevallen van wanbetaling. Een nieuw onderzoek a posterirori, in het verlengde van de invoering van de IFRS-normen inzake voorzieningen, heeft het mogelijk gemaakt opnieuw een provisie van 2,46 MEUR op de volledige portefeuille te nemen. D.4.3. Structuur, organisatie en informatica Na de aanpassing van de structuren (Front- en Backoffice) en de tools (SLA) aan de risico s van de makelaarsstrategie, werd een studie uitgevoerd om te voldoen aan de vereisten op het gebied van productiviteit en informatica. Daaruit is de beslissing voortgevloeid om met Stater Belgium N.V. een beheerspartnerschap aan te gaan, een onderaanneming voor informatica en beheer die in het eerste trimester 2006 operationeel zal zijn. Er werd een provisie van 2 MEUR aangelegd om de weerslag van deze verandering op te vangen. 9

12 D.5. Vastgoed D.5.1. Evolutie van de markt Hieronder staan de voornaamste kenmerken van de Belgische immobiliënmarkt, met bijzondere aandacht voor de referentiemarkt, namelijk de markt van kantoorgebouwen in Brussel: Trend - Aanbod (in miljoenen m²) 11,87 11,8 0% - Vacancy rate (in %) 12,5% 10,5% -16% - Bruto take-up (in duizenden m²) % - Prime rent ( m²jaar) % - Gemiddeld rendement 6,0% 6,0% - (bron: statistiekcompilaties van het beroep) Belangrijkste commentaren: - Met uitzondering van 2 belangrijke transacties op het einde van het jaar, vertoont de markt een lage bezettingsgraad. Daarenboven verloopt de heropleving van de privé-sector zeer traag. Als gevolg van deze 2 factoren is er een lichte verbetering van de leegstand van 12,5% in 2004 naar ± 10,5 % in 2005 voor de ganse Brusselse markt, of naar 8,6% voor de zone «CBD» (Central Business Districts). - De stagnerende markt is niet zonder gevolg gebleven voor de huurprijzen; de zwakke vraag heeft geleid tot de hernegotiëring van de lopende huurovereenkomsten en tot een relatief opbod aan commerciële steunmaatregelen om te onderhandelen over nieuwe huurovereenkomsten. - Door het grote aanbod, de huurprijzen en de lagere rente, is de rand opnieuw aantrekkelijker geworden, vooral voor bedrijven. - Ook het investeringsrendement gaat erop achteruit, in functie van de zoneparameters, de kwaliteit van de gebouwen, de duur van de huurovereenkomsten en de kwaliteit van de huurders. Deze tendens is ook het gevolg van nieuwe interveniënten (uit Engeland, Ierland en de Emiraten) die yields van minder dan 5,50 % bieden voor nieuwe gebouwen met een goede ligging in CBD. D.5.2. Activiteiten van AGF Belgium Verschil Gebouw voor vennootschapsgebruik - Market value (MEUR) 270,4 263,5-2,6% - Capital gain (MEUR) 66,3 65,2-1,6% Vacancy rate (Gebouwen voor beleggingsdoeleinden) 5,44 % 4,90 % -9,9 % Belangrijkste bewegingen en commentaar: - Invoering van de IFRS-normen in de 3 referentiedocumenten, inclusief de jaarrekening, met herberekening van de boekhoudkundige nettowaarden op basis van de afschrijvingen per onderdeel (Totale impact van + 3,2 MEUR op het resultaat). - Dotatie van waardeverminderingen voor een globaal bedrag van 5,8 MEUR. - Verkoop gebouwen Borzestraat in Antwerpen. - Geen leegstand meer in Groene Hond, Vorstlaan en de Brouckère. Door de verbetering van de leegstand tot een stuk onder het marktcijfer, kon het rendement van onze gebouwen voor beleggingsdoeleinden een bevredigende progressie maken. 10

13 II. ACTIVITEITEN & VOORUITZICHTEN A. VERZEKERINGEN VOOR PARTICULIEREN A.1. Leven Particulieren Een groei die merkelijk boven de doelstellingen ligt Het jaar 2005 werd gekenmerkt door een sterke groei van het incasso. In vergelijking met 2004 ligt de globale groei van de uitgegeven premies op 24,4 %, ruim 30% meer dan wat in de doelstelling was vooropgesteld. Deze groei is te danken aan de productie van eenmalige premies die voor de producten tegen gewaarborgde rentevoet 193 MEUR bedraagt, een groei met 81% ten opzichte van de 107 MEUR die in 2004 opgehaald werd. Voor de producten tegen rekeneenheden (Unit Linked) bedraagt de productie 48 MEUR, terwijl dat in 2004 nog 55 MEUR was, een daling van 14% dus. Deze globale groei moet des te meer op prijs worden gesteld omdat de makelarij sinds januari 2005 ons enige distributiekanaal is. In Leven Kapitalisatieproducten tekende dat kanaal een groei op van 177%. Voor de producten tegen gewaarborgde rentevoet (Tak 21) boekt de Business Unit Leven Particulieren nu al twee jaar een groei die boven het marktcijfer ligt. Het incasso uit contracten met periodieke premies is echter licht gezakt (-1%). Er is te weinig nieuwe productie bijgekomen om enerzijds het weggevallen incasso uit vervallen contracten en anderzijds de stopzetting van de productie nieuwe contracten Klassiek Leven te compenseren. Een positieve rendabiliteit Het jaar 2005 werd gekenmerkt door een positieve rendabiliteit. Na aftrek van een provisie voor toekomstige dotaties van 12 MEUR, bedraagt het nettoresultaat van de Business Unit Leven Particulieren iets meer dan 15 miljoen EUR. Ten dienste van de onafhankelijke professionele makelaar Het jaar 2005 werd aangegrepen om nog beter in te spelen op de value proposition van de strategie makelarij: Promotie van een 0800-nummer waarmee de makelaars Leven 1 en 2 prioritair, gepersonaliseerd en kosteloos in verbinding kunnen treden met onze frontoffice, het Life Center. Deze frontoffice heeft tot doel 90% van de vragen over de producten en het beheer te beantwoorden. Lancering en promotie van Prolink Life, waarmee de makelaars sinds begin 2005 online de onderschrijving van bijna alle gecommercialiseerde producten kunnen inbrengen (behalve de individuele en collectieve pensioentoezeggingen en de Sociale Pensioenovereenkomst RIZIV). Momenteel worden al 40% van alle producten en 60% van de beleggingsproducten via dat kanaal ingevoerd. Prolink Life werd in 2005 via aanmoedigingsacties gepromoot. Terbeschikkingstelling van verschillende mailingacties voor de makelaars (Invest for Life / PLCI) die AGF Belgium in hun naam en met hun logo rechtstreeks bij hun cliënten uitvoert. Deze acties gaan gepaard met een telefonische opvolging door een professioneel callcenter en zijn bedoeld om de makelaars te verlossen van alle logistieke en administratieve rompslomp zodat zij de vrijgekomen tijd volledig aan commerciële activiteiten kunnen besteden. Begin 2005 werd het actieprogramma AGF Broker Advantage gelanceerd. De makelaars kunnen op die manier volledig vrij de gewenste aanmoediging kiezen. Een pallet van performante producten In de lijn van de markt voor spaarproducten op middellange en lange termijn, werd de gewaarborgde basisrente op Invest for Life op 1 juni 2005 verlaagd van 2,75% naar 2,50%. Door 80% te beleggen in obligatiefondsen, kan de gewaarborgde basisrentevoet van 2,50% veiliggesteld worden. Door de resterende 20% te beleggen in aandelenfondsen, wordt de performantie van Invest for Life de hoogte ingetrokken. Via die bonus bedroeg het rendement in %. Sinds de lancering heeft Invest for Life een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,46% opgeleverd! 11

14 Door die performance kreeg de verkoop van Invest for Life de wind in de zeilen en werd in 2005 een groei van 91% tot 178 MEUR opgetekend. Gestructureerde fondsen zien hun succes bij de makelaars bevestigd Sinds 2001 voert AGF Belgium Insurance de lijst aan van verzekeringsmaatschappijen die producten van Tak 23 (Unit linked) op de markt brengen via gestructureerde fondsen. Door kortetermijnproducten aan te bieden die een veel hoger rendement kunnen opleveren dan de klassieke beleggingsformules zonder de financiële zekerstelling van het belegd kapitaal in gevaar te brengen, zijn wij tegemoet kunnen komen aan de wensen van steeds meer makelaars. Tijdens het verslagjaar werden vier fondsen verhandeld (Five Speed, Pure Short, Sweatshort, Jingle Bel). Globaal genomen zijn deze fondsen zeer in de smaak gevallen, want zij hebben 42 MEUR opgeleverd werd ook gekenmerkt door de vervroegde terugbetaling van twee gestructureerde fondsen met een voor de cliënten niet te versmaden meerwaarde: 10% na 1 jaar voor Short en 14% na 2 jaar voor Short Een grotere aanwezigheid op de markt van de zelfstandigen Via een front- en een backoffice Managers Benefits die volledig op de voorzorgsproducten voor zelfstandigen zijn afgestemd, zet AGF Belgium alles op dienstverlening om van daaruit zijn activiteit rond voorzorgsproducten voor zelfstandigen tot ontwikkeling te brengen. In 2005 werden ook de praktische opleiding en de commerciële acties opgedreven. Begin 2005 werd een nieuw product gelanceerd, de Sociale Pensioenovereenkomst RIZIV. In september 2005 werd de originele en proactieve valoriseringsactie Punch Tour op het getouw gezet om het aanbod van AGF Belgium voor KMO s en zelfstandigen bij de makelaars in de verf te zetten. Ook AGF Broker Advantage werd gelanceerd om de makelaars te belonen voor hun inspanningen bij de verkoop van producten die zelfstandigen moeten beschermen. Om het onderwerp van sociale bescherming voor zelfstandigen bij de niet-gespecialiseerde makelaars ingang te doen vinden en hen er zo toe aan te zetten zich op die markt met een sterk potentieel te wagen, werd een verkoopargumentarium uitgewerkt om de makelaars door hun verkoopgesprekken te gidsen. Aan geïnteresseerde makelaars werd een opleiding rond dat argumentarium voorgesteld. Na deze opleiding volgde onmiddellijk een door AGF Belgium georganiseerde commerciële actie om de theorie rechtstreeks in de praktijk om te zetten. De verkoop van voorzorgsproducten kon ook de vruchten plukken van deze acties. A.2. BOAR Particulieren A.2.1. Distributiekanaal De keuze om uitsluitend met het distributiekanaal van de professionele makelaars te werken, stelt ons nu in staat om te bevestigen 98,5% van de portefeuille particuliere risico s die bij de maatschappij verzekerd zijn, enkel nog via dat kanaal worden aangebracht. Het saldo is in hoofdzaak afkomstig van personeelsleden van de onderneming. A.2.2. Markante feiten 2005 In Auto Particulieren liggen de uitgegeven premies 4,4% hoger dan eind 2004, maar het aantal contracten in portefeuille blijft wel op hetzelfde peil. Tariefverhogingen liggen aan de basis van de stijging van de uitgegeven premies in deze tak: In Toerisme en Zaken werd vanaf 15 oktober 2004 de premie van de waarborg BA Auto (pollicitatie + nieuwe zaken) verhoogd met 3%. Voor maart 2006 is een nieuwe verhoging van 2% gepland; Voor voertuigen van minder dan 3,5 ton werd tijdens het boekjaar 2005 een tariefverhoging van 10% toegepast in BA; Voor motorfietsen werd in 2005 een tariefverhoging van 20% toegepast in BA. In Schadeverzekeringen Particulieren stijgen de uitgegeven premies met 1,6% over de periode december 2004 december Het aantal contracten in portefeuille vermindert echter, meer bepaald van naar of -4,4%. De ABEX-index van de bouwprijzen is in 2005 sterk gestegen. De uitgegeven premies in brand worden op basis van deze index twee keer per jaar aangepast (telkens in juli en januari). 12

15 De index van juli 2004 (die zes maanden werd toegepast) bedroeg 579 en die van juli 2005 liep op tot 596 : in de loop van de verslagperiode is die dus sterk gestegen (+2,94%). Deze stijging van de ABEX-index heeft een impact gehad op de prijs van ons contract multirisico s woonhuizen (Home Plan). Er werd echter in de loop van het jaar geen tariefverhoging doorgevoerd. Bij de producten voor handelszaken is er geen tariefverhoging geweest maar veeleer een daling voor bepaalde productcategorieën. Andere markante elementen van 2005 In 2005 hebben wij de uitbouw van ons Trustee Program voortgezet in 3 richtingen: - Verruiming van de bevoegdheden voor de Trustee makelaars (tariferingsbevoegdheden, evaluatiebevoegdheden, bevoegdheden voor schaderegeling) - Verscheidene initiatieven (supercommissielonen, acties Broker Advantages, marketingbudget) die specifiek op de Trustee makelaars afgestemd waren, om hen ertoe aan te zetten meer met ons samen te werken. Er werd ook speciale aandacht besteed aan de tools voor verkoopondersteuning (bijv. analyse van de portefeuille) - Constructieve dialoog op een uiterst agressieve markt: wij nodigen de Trustee makelaars uit contact met ons op te nemen om een oplossing te vinden voor de moeilijkheden waarmee zij te kampen hebben, zonder evenwel de controle over de kwaliteit van de aanvaarde zaken te verliezen. Intussen zijn bijna 800 Trustees in het programma gestapt. In de lente werd als antwoord op de «packages» die onze concurrenten aanbieden, het Facility Program gelanceerd dat een globale verzekeringsaanpak voor iedere cliënt aanmoedigt. Facility Program onderscheidt zich op verscheidene vlakken: volledigheid (producten Particulieren en KMO s), flexibiliteit, transparantie en eenvoud. Via de voordelen die aan het Facility Program gekoppeld zijn, hoopt ABI meer «total clients» aan te trekken en op die manier ook meer schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen binnen te halen. Doorheen het boekjaar waren er initiatieven om onze online activiteiten op grotere schaal toe te passen en de automatisering van onze beroepen op te drijven via nieuwe functies in onze toepassingen ProLink en ProLink.Net. A.2.3. Voorbereiding 2006 Wat de organisatie betreft, zijn wij in 2005 gestart met en zullen wij in 2006 voortwerken aan de invoering van een nieuwe organisatie in verzekeringen niet-leven, door niet langer een operationeel onderscheid te maken tussen BOAR P en BOAR KMO. Via deze reorganisatie die uiteindelijk moet uitmonden in één enkele directie BOAR, willen wij een kwaliteitsservice bieden die tot de beste op de markt behoort en ons marktaandeel in het segment van de KMO s vergroten. B. VERZEKERINGEN VOOR ONDERNEMINGEN B.1. De actie KMO In oktober 2005 werd voor alle takken BOAR samen het startschot van de actie KMO gegeven, met twee hoofddoelstellingen: - ons aanbod verbeteren om beter in te spelen op de verwachtingen van de professionele makelaars in dat marktsegment met een aanzienlijk groeipotentieel; - ons marktaandeel optrekken en onze aanwezigheid in het KMO-segment versterken. De lancering werd geruggensteund door verscheidene acties, zowel extern als intern, met onder andere: - de "Punch Tour", lancering van de sensibiliseringsactie KMO bij de makelarij; - uitbreiding van het Trustee Program, dat al liep in BOAR Particulieren, tot de contracten en verzekerden KMO; - invoering van Facility Program, procedure voor de maandelijkse betaling via domiciliëring, voor de KMO s; - oprichting van een offertecel KMO in de twee vestigingen, Brussel voor het zuiden van het land en Antwerpen voor het noorden, om onze KMO-teams vlotter toegang tot de makelarij te bieden; - "relifting" van sommige producten voor KMO s. B.2. De verzekeringsportefeuilles in BOAR KMO Het jaar 2005 levert niet alleen rendabiliteit op in BOAR KMO, maar luidt ook het herstel in van de groei van de omzet, en dit alles op een zeer competitieve markt. 13

16 Op de markt Brand KMO s was de druk op de premievoeten zonder twijfel het grootst. Maar ondanks die druk, haalt de tak toch een lichte omzetstijging (+2,9%), voor de overdracht van bepaalde contracten naar BOAR Particulieren, en ook een uitstekende schadelast. De portefeuille Gemeen Recht groeit ten opzichte van 2004 met 1,6%, ondanks de sanering en de opzegging van nietrendabele groepen (affinities) in Beroepsaansprakelijkheid. Aangezien het om contracten met een vaste duur gaat, zal deze actie begin 2007 achter de rug zijn. Op werden de contracten Beroepsaansprakelijkheid van de immobiliënmakelaars (CIB), van de landmeters, van de veiligheidscoördinatoren en van de balies van Veurne, Mechelen en Kortrijk beëindigd. Alle inspanningen, zowel op commercieel vlak als op het gebied van onderschrijving, werden toegespitst op de portefeuille algemene BA. Op het vlak van de schaderatio merken we duidelijk de impact van de sanering in Beroepsaansprakelijkheid. De S/P van het boekjaar 2005 bedraagt 60,9% tegenover 83,6% eind De resultaten van alle boekjaren samen werden wel beïnvloed door een belangrijke operatie waarbij de reserves van de oudste schadedossiers (schadegevallen tot 2001) in deze portefeuille herzien werden. Ons onderschrijvingsbeleid in Vloten is erg voorzichtig gebleven in een zeer agressieve markt, met als gevolg een daling van de omzet. Daartegenover staat echter dat in 2005 geen enkel zwaar schadegeval in vloten werd geregistreerd en dat de S/P (schadegevallen/premies) van het lopende jaar 62,2% bedraagt. Dit resultaat wordt nog verbeterd door boni op voorgaande boekjaren, wat uiteindelijk heeft geleid tot een uitzonderlijke S/P van 47,6% voor alle boekjaren. In een kleine Belgische markt voor Technische Risico s hebben wij een rendabele portefeuille. Deze portefeuille gaat echter licht achteruit door regularisaties en door de boeking van belangrijke maar niet recurrente premies in In 2005 werd het voormalige onderschrijvingsagentschap Moerkerke vereffend en het personeel en de activiteit werden geïntegreerd in ABI. De onderschrijving Transport is goed voor een totale omzet van 7,13 MEUR, een stijging van 4,7% ten opzichte van de omzet eind 2004, en is eveneens rendabel. C. EMPLOYEE BENEFITS C.1. Groepsverzekering Het incasso is in 2004 met 7,5% toegenomen. Er is meer bepaald een stijging van de recurrente premies met 7,1%, wat echt een zeer goed resultaat is. Wat de productie van nieuwe zaken betreft, hebben wij te kampen met een sterk concurrerende markt. Er is een positieve tendens in het aantal makelaars waarmee wij nieuwe productie tot stand brengen. In 2005 hebben wij de invoering van de nieuwe wet op de aanvullende pensioenen (WAP) afgerond. Al onze aangeslotenen hebben een nieuwe pensioenfiche ontvangen die volledig conform de nieuwe wet is, samen met een infopakket. Wij hebben ook de aanpassing van onze groepsverzekeringsplannen op een gestructureerde manier voortgezet. De wet voorziet in een periode van 3 jaar, tot eind 2006, om alle groepsverzekeringsplannen conform te maken. Het is onze bedoeling om voor eind 2006 aan het merendeel van onze portefeuille een aanpassingsvoorstel te sturen. Het aantal installaties net, het platform voor de uitwisseling van informatie en het interactief beheer tussen onze maatschappij en de verzekerde bedrijven, is bij onze cliënten en onze makelaars nog sterk gestegen. Bovendien hebben wij met één van onze grootste cliënten een volledig geautomatiseerd systeem uitgewerkt voor de uitwisseling van gegevens. Eind 2005 hebben wij een nieuw product voor kleine ondernemingen gelanceerd. Easy plan is eenvoudig en vlot te communiceren en voldoet volledig aan de behoeften van kleine ondernemingen. Het geeft de makelaars ook de kans een meerwaarde te bieden. De makelaar kan zijn offertes voor Easy Plan opmaken via de Pro en hij kan zelfs het groepsverzekeringsreglement online opvragen. Tot slot hebben wij met succes acties op het getouw gezet in het raam van de sectorakkoorden in bepaalde paritaire comités die voorzien in de keuze tussen een loonsverhoging of een groepsverzekering. In 2006 zetten wij onze activiteit in deze context verder, onder andere met de organisatie van een Knowledge Program voor de makelaars. C.2. Gezondheid In 2005 zijn de recurrente premies in Ondernemingen met 5,9% gestegen en in Particulieren met 3,7% gedaald. Het product Hospit-All werd in 2005 verbeterd en bevestigt opnieuw zijn toppositie op de markt. Sinds september 2005 beschikken de makelaars over een onderschrijving en een vereenvoudigd tarief voor de kleine ondernemingen. 14

17 In de loop van 2005 werd de werking in front- en backoffice met succes getest: zowel de doelstellingen van het callcenter als die van het stockbeheer schadegevallen werden gehaald. Sinds eind 2005 beschikken wij over een tool om voor een collectieve polis individuele kwitanties op te maken. D. GECEDEERDE HERVERZEKERING D.1. Marktevolutie in 2005 De herverzekeringswereld werd getroffen door een indrukwekkende reeks natuurrampen. De meeste herverzekeraars konden echter het herstel van de tarieven en de uitstekende performance van de financiële markten voluit benutten om hun eigen middelen aanzienlijk te versterken. Doordat Europa relatief gespaard bleef van grote rampen in 2005, heeft deze schadelast maar een matige impact op de bijdragen. In 2005 is het globaal gecedeerde volume opnieuw met bijna 18% ingekrompen door het verlies van enkele grote rekeningen op internationale programma s. Het aan onze herverzekeringspartners gecedeerd batig resultaat is met meer dan 60% geslonken ten opzichte van De verklaring hiervoor is tweevoudig: een grotere schadefrequentie op zwaar herverzekerde grote rekeningen en de optrekking van de reserves voor enkele gevoelige oude dossiers in algemene BA. Wij stippen hieronder enkele markante feiten binnen de voornaamste bedrijfstakken aan: - In Brand blijft de tariefconcurrentie voortduren, ondanks de recurrente schadegevallen «natuurkrachten» op wereldschaal en de heropflakkering van de schadefrequentie, en dat heeft geleid tot een grotere waakzaamheid bij de onderschrijving. In deze context werden de internationale contracten behoedzaam verlengd, door een kleiner volume zaken te cederen. Het gecedeerd resultaat wordt beïnvloed door de hoge last van de «large risks» en de winst bedraagt nog slechts 30% van de premies tegenover 97% in De belangrijkste bron van winst ligt bij de niet aangesproken dekkingen «gevaren van de natuur». - Het gecedeerde volume in BA Auto stabiliseert en het boekhoudkundig verlies van de herverzekeraars is het gevolg van de optrekking van de provisies voor enkele «zware lichamelijke ongevallen». - In Algemene BA daalt de premiegrondslag voor gecedeerde zaken dankzij de betere technische voorwaarden die op 1 januari werden onderhandeld. Er werden enkele lastenaanpassingen doorgevoerd en verscheidene «gefronteerde» zaken hebben de herverzekeraars ertoe genoopt tussenbeide te komen. De tak boekt een negatief saldo van 10% ten laste van de herverzekeraars. - In Leven-Gezondheid blijft de winstgevende trend behouden. D.2. Onderhandeling van het programma 2006 Om te anticiperen op bepaalde tariefverhogingen en die te neutraliseren, werd het programma 2006 van AGF Belgium dat eind 2005 werd onderhandeld, licht bijgestuurd om de globale kostprijs te optimaliseren. Met uitzondering van de perimeter «natuurrampen», was er een tariefversoepeling in de bedrijfstakken die sinds kort in een ontwikkelingsfase verkeren, terwijl de tariefdruk bleef aanhouden in Casualty. E. GEACCEPTEERDE HERVERZEKERING Dankzij een proactief omschakelingsbeleid, hebben wij in 2005 nog enkele opportune afkopen verwezenlijkt en het aantal overeenkomsten in portefeuille met een tiental eenheden verminderd. De inkrimping van onze oorspronkelijke reserves werd voortgezet en bij de afsluiting van het boekjaar vertegenwoordigen de IBNR 320 % van de gecedeerde reserves, wat perfect strookt met de marktgebruiken. III. DRH Personeelsbestand Het personeelsbestand van de vennootschap is tijdens het boekjaar 2005 gedaald met 113 voltijdse equivalenten. Het gemiddeld aantal werknemers tijdens het boekjaar lag op 1103 voltijdsen en 175 deeltijdsen. Het gemiddeld totaal aantal werknemers in de vennootschap bedraagt 1224 voltijdse equivalenten. 15

18 Voor het overige verwijzen wij naar de gegevens van de sociale balans, als bijlage bij het jaarverslag. Brugpensioenen Op het einde van het jaar heeft het parlement de wet gestemd die concrete vorm moet geven aan het solidariteitspact tussen de generaties. Deze wet maakt de brugpensionering duurder voor de werkgevers. AGF Belgium heeft de voorbije jaren slechts af en toe een beroep gedaan op deze uitstapvorm. De impact van de nieuwe bepalingen zal dus beperkt blijven voor de vennootschap. Swing Event in Planckendael Om het belang van de waarden van AGF Belgium in de verf te zetten, werd op 2 juni een uniek event georganiseerd voor het voltallige personeel. Video s toonden impressies van life insight AGF en lieten medewerkers en Directie aan het woord over de persoonlijke invulling van de waarden respect, transparantie, cliëntgerichtheid, professionalisme en oplossingsgerichtheid. Aan de hand van bedrijfstheater werd op een ludieke manier aangetoond dat de nieuwe bedrijfscultuur iedereen aanbelangt en dat er nog een lange weg moet worden afgelegd. De enthousiaste reacties van de meer dan 1000 aanwezigen tonen duidelijk dat men meegaat in de Swingcultuur. Managementstraject voor alle hiërarchische kaderleden In 2005 volgden alle managers een opleidingscyclus over managementtechnieken. Na de basisprincipes van management, werd achtereenvolgens aandacht besteed aan leadership, persoonlijke efficiëntie, teammanagement en omgaan met moeilijke persoonlijkheden. De aangeleerde en ingeoefende vaardigheden moeten de managers helpen om de rol die hen door de nieuwe bedrijfscultuur wordt toebedeeld, beter op te nemen. Competentiemanagement en Evaluaties Het in kaart brengen van alle functies en de daaraan verbonden competentieprofielen werd in 2004 aangevat. In 2005 werden de competentieprofielen in samenwerking met de managers aangepast en verbeterd. Op basis hiervan werden in november de eerste echte evaluatiegesprekken gevoerd. In 2004 werden er immers functioneringsgesprekken gehouden met de bedoeling het kennis- en vaardigheidsniveau van de medewerkers vast te stellen. In november en december 2005 werden de geleverde inspanningen van het afgelopen jaar besproken en werden er afspraken gemaakt rond doelstellingen, ontwikkeling en opleiding. Nieuwe module voor het beheer van afwezigheden In 2005 heeft de DHR een nieuwe module ontwikkeld voor het beheer van afwezigheden. Het nieuwe systeem is gebruiksvriendelijker en rechtsreeks toegankelijk via Intranet. Het omvat verschillende toepassingsmogelijkheden (aanvragen van vakantie, raadplegen van het saldo van vakantiedagen voor het lopende jaar en de voorgaande jaren). IV. BELANGRIJKSTE RISICO S EN ONZEKERHEDEN Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 13/01/06 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, moeten wij de belangrijkste risico s en onzekerheden beschrijven waarmee het bedrijf geconfronteerd wordt. Naast de talrijke commentaren die voorafgaan en de toelichtingen verder in de jaarrekening, werden de identificatie en de opvolging van de bedrijfsrisico s 2 jaar terug al toevertrouwd aan een Chief Risk Officer die met de steun van de diensten van de groep, een beleid uitwerkt om de belangrijkste bedrijfsrisico s te voorkomen en te verminderen. Deze risico s werden ingedeeld op basis van twee gewogen criteria: de ernst (mogelijk bedrag dat op het spel staat) en de frequentie (waarschijnlijkheid in de tijd). Het beleid van risicovermindering is bedoeld om die risico s terug te dringen tot een aanvaardbaar peil voor de beleidsinstanties van het bedrijf. Ieder trimester worden die risico s opnieuw geëvalueerd met speciale aandacht voor de mate waarin zij voortbestaan en verminderen (risk mitigation), via een procedure die wordt aangeduid als Top Risk Assessment. Dit zijn de belangrijkste potentiële risico s voor AGF Belgium Insurance: 16

19 - het risico dat een herverzekeringsdekking over het hoofd wordt gezien of dat een herverzekeraar in gebreke blijft: dat risico wordt evenwel zeer kort opgevolgd via geregeld geteste controles (SOX process) en via de security list, die de groep Allianz heeft opgemaakt om de meest solide herverzekeraars te identificeren, een lijst die strikt wordt nageleefd. - het risico van een plotse terugval van de beursmarkten: de onderneming heeft al verscheidene jaren haar blootstelling aan aandelen teruggebracht tot minder dan 10% van haar activatoewijzing en de investeringen in dat activasegment worden gestuurd met de hulp van de meest competente managers en gevalideerd door een financieel comité (FICO) dat speciaal voor deze taak instaat. - het renterisico: de levensverzekeraars zijn in het verleden verbintenissen aangegaan tegen 4,75%, een rente die de financiële markten nu niet meer bieden. Dat risico van een herbelegging in obligaties is geen onbekend gegeven op de verzekeringsmarkt en wordt door de CBFA strikt opgevolgd. De CBFA ziet er met name op toe dat er een correcte provisie is voor de rentedifferentiaal, tenzij tegen bepaalde voorwaarden de toelating wordt gegeven om geen knipperlichtprovisie (dekking van de differentiaal) aan te leggen. AGF Belgium heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om dat risico aanzienlijk te verkleinen via een zeer strikt ALM-beleid. Dat beleid werd door de controleoverheid als zeer degelijk ingeschat want de maatschappij werd op 31/01/06 voor de tweede keer en voor het boekjaar 2005, vrijgesteld van de knipperlichtprovisie. Meteen een erkenning van de financiële draagkracht van AGF Belgium om op te tornen tegen een slechtere financiële context, ongeacht of die zich op het vlak van de obligaties of de aandelen zou voordoen. AGF Belgium heeft in 2005 bovendien een strategie voor financiële bescherming uitgewerkt (reverse floaters/swaptions receiver) die minimale herbeleggingsrentevoeten waarborgt in geval van aanhoudend lage rente tijdens de komende jaren. - het risico van gegevensverlies bij een computercrash: dat systeemrisico wordt beperkt door de gegevens dagelijks op te slaan en door een reddingsplan uit te werken (Disaster Recovery Plan) dat geregeld wordt getest. - het reputatierisico: onder deze noemer maakt de vennootschap al sinds 2001 werk van een preventiebeleid via een compliancebeheer dat conform de internationale standaardvoorschriften en de prudentiële vereisten is, en vooral ook voldoet aan de circulaire nr. 255 van de CBFA van 10/03/05. - het risico van fraude van een tussenpersoon: hoewel dat risico aanzienlijk is afgenomen doordat we nog enkel met de onafhankelijke professionele makelaars werken, werden in 2005 toch specifieke maatregelen uitgewerkt voor toezicht en opvolging om het frauderisico te verminderen en de gevolgen ervan te voorkomen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij via een actief en waakzaam beleid de blootstelling van de vennootschap aan dergelijke risico s doeltreffend kunnen verminderen en ons tegen dergelijke feiten kunnen wapenen. V. GERECHTELIJKE DOSSIERS 1. DOSSIER ASSUBEL Via haar arrest van 31/05/05 heeft de 7 de kamer van het Hof van Beroep te Luik alle eisen van de burgerlijke partijen afgewezen omdat er volgens haar geen oorzakelijk verband is tussen de schade die zij aanvoeren en de tenlastelegging van valse balansgegevens die werd geherformuleerd en door feitenrechters dus werd begrepen als het niet vermelden van de geoorloofde hulp van Assubel-Leven aan haar dochtermaatschappij Assubel-OS begin jaren 80. Tegen dat arrest werden 2 voorzieningen ingediend bij het Hof van Cassatie, dat zich in de loop van het boekjaar 2006 over de ontvankelijkheid en de pertinentie ervan zou moeten uitspreken. 2. DOSSIER LIBERTY In 2005 zijn er in dat dossier geen belangrijke ontwikkelingen geweest. VI. SUSTAINABILITY De vennootschap neemt deel aan internationaal overleg om de ontwikkeling van haar beroepen te verbeteren via de beste groepspraktijken. In 2005 is die aanpak zeer lonend geweest in verzekeringen niet-leven zal in het teken staan van de activiteiten leven, zowel producten als procedures en toepassingen, en van het activabeheer. 17

20 VII. DUURZAME ONTWIKKELING De vennootschap neemt al 4 jaar deel aan een tweejarig plan voor duurzame ontwikkeling dat mooi aansluit bij de inspanningen van de groep AGF om de drievoudige dimensie achter dat ecologisch en staatsburgerlijk concept te promoten: aandacht voor het milieu, sociale ontwikkeling van de medewerkers en maatschappelijke verantwoordelijkheden. In 2005 werd ernaar gestreefd om in 2 richtingen te werken: enerzijds een humaniserende aanpak behouden en nog uitbreiden bij de uitvoering van sociale projecten voor de personeelsleden van ABI, en anderzijds milieuaandacht verwerken in het beheer van de algemene middelen van de onderneming door alle diensten daar meer voor te sensibiliseren. VIII. VEREENVOUDIGING VAN HET ORGANIGRAM VAN PARTICIPATIES Het onderschrijvingsagentschap Moerkerke & Co, dat instond voor de onderschrijving van transportrisico s, werd op 9 juni 2005 in vereffening geplaatst en de activiteiten werden overgenomen door de vennootschap. De moedervennootschap AGF Belgium Holding,werd op 15/12/05 in vereffening geplaatst en die vereffening werd op 10/01/06 afgerond. IX. ACTIVITEITEN VAN DE BIJHUIZEN In Luxemburg bleef de sector directe verzekeringen in 2005 groeien met een percentage dat vergelijkbaar is met dat van 2004, hoewel die groei in het vierde trimester is vertraagd. De verzekeraars die uitsluitend actief zijn op markt niet-leven in Luxemburg, zien hun incasso met 4,04 % stijgen, een toename die iets hoger ligt dan in 2004 (3%). AGF Assurances Luxembourg zit boven het marktgemiddelde. De uitgegeven premies stijgen inderdaad met 8,8% ten opzichte van 2004 en bedragen 17,2 MEUR. De premies voor autoverzekeringen zijn op zich goed voor bijna 2/3 van het totale incasso en laten een progressie van 16% optekenen. Het incasso Brand daarentegen daalt met 10% doordat enkele belangrijke contracten niet werden verlengd. De ratio schadegevallen/premies bedraagt 64,4%, dat is een lichte stijging ten opzichte van Deze verslechtering is niet dramatisch, maar zet er ons wel toe aan waakzaam te blijven bij de risicoselectie. Het technisch resultaat van het boekjaar 2005 bedraagt 0,43 MEUR, maar wordt opgeheven door waardecorrecties. Op organisatorisch vlak heeft de vennootschap verder werk gemaakt van de herschikking van haar informaticatoepassingen. Wanneer dit omvangrijk project achter de rug zal zijn, zal ons bijhuis met een volledig vernieuwde omgeving haar positie op de Luxemburgse markt blijven versterken. X. GEBEURTENISSEN SINDS DE SLUITING VAN HET BOEKJAAR Om diverse samenhangende redenen (versterking van de solvabiliteitsmarges, gebruik maken van notionele interesten, administratieve vereenvoudiging), wil de vennootschap haar achtergestelde schuld (99,74 MEUR) met de goedkeuring van haar hoofdaandeelhouder omzetten in kapitaal. Deze verrichting werd op 20/03/06 aanvaard en zou op de buitengewone algemene vergadering van 30/03/06 afgerond moeten worden. Buiten deze beslissing heeft er zich sinds 31 december 2005 geen enkele gebeurtenis voorgedaan die het resultaat van het afgelopen jaar zou kunnen beïnvloeden. XI. COMMENTAAR BIJ DE JAARREKENINGEN A. EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen gaat van 160,23 MEUR naar 208,97 MEUR. Het resultaat van het boekjaar van 48,74 MEUR wordt volledig toegewezen aan de verhoging van het eigen vermogen. 18

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten.

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. spaarverzekering Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. Aanbod geldig van 24 augustus 2016 tot en met 21 oktober 2016. Informatiebrochure.

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 Ons kantoor leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

happy family klantenreglement

happy family klantenreglement happy family klantenreglement Artikel 1. Algemeen kader Happy Family is een programma dat voordelen biedt voor de leden van een gezin dat producten Auto, Woning en Privé-Leven bezit bij eenzelfde verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Geen stress voor Argenta-cliënten Argenta versterkt zijn kapitaal tot 1,149 mia euro. Hierdoor verhoogt de bancaire tier 1-ratio van 10,24 % naar 14,38

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24%

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24% Kerncijfers 2010 Kerncijfers 2010 2 3 Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Sinds 2000 heeft ZA Verzekeringen een meer dan verachtvoudiging gekend van de verzekerde kapitalen bij overlijden

Nadere informatie

AG Employee Benefits. Pension & Health Solutions. Wie zijn wij?

AG Employee Benefits. Pension & Health Solutions. Wie zijn wij? AG Employee Benefits AG Employee Benefits Wie zijn wij? AG Employee Benefits maakt deel uit van AG Insurance, de marktleider in de Belgische verzekeringsmarkt. Wij bieden u een compleet gamma van competitieve

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische BELGACAP De Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering 1. Praktische Gids Dankzij BELGACAP, de Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering, kunt u bepaalde van de u door Atradius geleverde

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

De groepsverzekering Werknemers

De groepsverzekering Werknemers De groepsverzekering De groepsverzekering 3 Uw veiligheid, onze zorg Meer financiële zekerheid voor uw medewerkers Gemotiveerde werknemers zijn voor elke onderneming de motor voor rendabele groei. Als

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. een must voor elke zelfstandige bedrijfsleider 2. wie kan een IPT afsluiten? 3. hoe werkt de individuele pensioentoezegging?

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat. VIVIUM Managed Funds. Het product. De risico s. De kosten. De opbrengst

Een pensioenspaarplan op UW maat. VIVIUM Managed Funds. Het product. De risico s. De kosten. De opbrengst VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016. van. 4U2invest Bvba. Doelhofstraat Nieuwmunster FSMA: 115.

Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016. van. 4U2invest Bvba. Doelhofstraat Nieuwmunster FSMA: 115. Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016 van 4U2invest Bvba Doelhofstraat 22 8377 Nieuwmunster FSMA: 115.285A. BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN EN VERZEKERINGEN TAKSEN BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 6 januari 2017

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 6 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Individuele Pensioentoezegging, met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers 1 Persontmoeting 28 maart 2012 Agenda 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? 1 ste pijler waarborgen 2 de pijler verder uitbouwen 3 de pijler stimuleren Besluit Questions & Answers 2 Persontmoeting

Nadere informatie

Welcome Plan Werkingsreglement

Welcome Plan Werkingsreglement Werkingsreglement Onthaalstructuur Inhoud 1. Definities 3 2. Mogelijke prestaties 3 2.1. Welke prestaties kan de aangeslotene kiezen? 3 2.1.1. Kapitaal leven en kapitaal overlijden 3 2.1.2. Kapitaal leven

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering. Cijfers 2004. 1. Inleiding 02. 2. Doelstelling en methodologie van de enquête 03

Distributiekanalen van de verzekering. Cijfers 2004. 1. Inleiding 02. 2. Doelstelling en methodologie van de enquête 03 ssur Nr.9 Weekblad van 9/03/2006 Distributiekanalen van de verzekering Inhoud Cijfers 2004 1. Inleiding 02 2. Doelstelling en methodologie van de enquête 03 3. Resultaten 2004 04 Representativiteit van

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE De jaarlijkse enquête over de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen in het Belgisch verzekeringswezen,

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie