11 Astma Fonds Jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11 Astma Fonds Jaarrekening"

Transcriptie

1 11 Astma Fonds Jaarrekening

2 2

3 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Financiën 4-5 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde rekening van baten en lasten Kasstroomoverzicht 10 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde rekening van baten en lasten Lastenverdeling: specificatie en verdeling van de kosten 30 Toelichting op de lastenverdeling Verschillenanalyse rekening versus begroting Enkelvoudige balans en rekening van baten en lasten 36 Rekening van baten en lasten 2011 Astma Fonds Longstichting 37 Rekening van baten en lasten 2011 Astma Fonds Longpatiëntenvereniging 38 Overige gegevens Vaststelling 39 Resultaatverdeling 39 Gebeurtenissen na balansdatum 39 Controleverklaring Geconsolideerde begroting

4 Financiën Een nieuwe beleidsperiode Eind 2010 is het nieuwe beleidsplan goedgekeurd. Het jaar 2011 is daarmee het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode. De indeling van de jaarrekening is daaraan aangepast. De voornaamste wijziging heeft betrekking op de verantwoording over de doelbesteding; in de voorgaande jaren werd gesproken over de aandachtsgebieden Kwaliteit van Zorg, Kwaliteit van Leven en Preventie. Deze indeling werd vooral bepaald door de aard van de activiteiten. Het nieuwe beleidsplan gaat uit van doelgroepen: de route 15,5 miljoen mensen met gezonde longen en 1 miljoen mensen met een chronische longziekte. Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk om het ultieme doel, longziekten de wereld uit, te bereiken. Binnen het beleidsplan zijn hiervoor eveneens doelstellingen opgenomen. Bewustwording speelt een belangrijke rol in de eerste route: voorkomen dat mensen met gezonde longen een longziekte ontwikkelen. Voor mensen met een chronische longziekte is Goede Zorg uiteraard onontbeerlijk. Maar het gevoel zelf de regie te hebben over het eigen leven, draag bij tot een betere ervaren kwaliteit van leven. Zelfmanagement, een gezonde leefstijl en bewegen dragen daaraan bij. Opnieuw een jaar van groei De stijgende lijn van jaarlijks groeiende inkomsten is ook in 2011 voortgezet: ten opzichte van 2010 is ruim meer ontvangen. Als de incidentele baten en lasten buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de stijging zelfs ruim Het Astma Fonds heeft daarmee opnieuw een goed financieel jaar achter de rug. Ook inhoudelijk zijn weer mooie resultaten geboekt en is het Astma Fonds veelvuldig in het nieuws geweest. De jaarrekening 2011 die voor u ligt, is de geconsolideerde jaarrekening van de Astma Fonds Longstichting en de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging. Beide organisaties zijn nauw met elkaar verbonden door het gezamenlijke meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting. De enkelvoudige balansen en rekeningen van baten en lasten van beide organisaties zijn eveneens opgenomen in deze jaarrekening. Net als in voorgaande jaren is een apart jaarverslag opgesteld met daarin de inhoudelijke verantwoording van de activiteiten in Voor de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging is een aparte jaarrekening opgesteld. Deze is op aanvraag verkrijgbaar. Inkomsten In de beleidsperiode zijn de inkomsten van het Astma Fonds gestegen met 16% naar ruim 16 miljoen euro. In het huidige beleidsplan , is de ambitie neergelegd om verder te groeien naar 18,5 miljoen inkomsten. Dat betekent een stijging van ruim 15% ten opzichte van de inkomsten in In 2011 zijn de inkomsten gestegen met 2,5% naar 16,5 miljoen euro. Het Astma Fonds slaagt er nog steeds in om stijgende inkomsten te realiseren, maar de landelijke trend is dat de traditionele fondsenwerving steeds moeilijker wordt. De zoektocht naar nieuwe vormen van fondsenwerving is een aantal jaren geleden al ingezet maar het blijft moeilijk om nieuwe bronnen te vinden die op termijn de oude bronnen kunnen vervangen. Opbrengst (* 1.000)

5 De traditionele bronnen van inkomsten deden het wisselend in De donateursopbrengst daalde licht ten opzichte van 2010 en dat geldt ook voor de inkomsten van leden en de collecte. De opbrengst uit nalatenschappen daarentegen is ruim hoger uitgekomen dan in Met name de hogere gemiddelde opbrengst per nalatenschap heeft tot de stijging geleid. Voor specifieke projecten wordt steeds vaker subsidie aangevraagd bij vermogensfondsen. Niet iedere subsidieaanvraag leidt tot een toekenning, maar in 2011 is voor euro aan subsidies ontvangen van diverse organisaties. Daarnaast zijn overheidssubsidies ontvangen ten behoeve van de patiëntenvereniging en voor een bijdrage aan Europese Wetenschappelijke Onderzoeksprojecten. De beleggingen brachten in 2011 minder op dan in 2010 maar laten nog altijd een positief rendement zien. De opbrengst uit loterijen is in 2011 gestegen met : zowel de VriendenLoterij als de Lotto hebben meer opgebracht. Uitgaven In 2011 is 76% van de inkomsten besteed aan de directe doelbesteding. In 2010 was dat 72,2%. Dit percentage was lager omdat een gedeelte van de inkomsten in 2010, onder andere de gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van het kantoorpand, niet is besteed maar toegevoegd aan de continuïteitsreserve. De totale uitgaven waren in 2011 ruim 1,13 miljoen euro hoger dan in Hiervan is ruim meer besteed aan de werving baten en aan beheer & administratie. Aan de doelbesteding is 1,11 miljoen meer besteed. Zo is voor wetenschappelijk onderzoek een extra subsidie verstrekt. De besteding aan onderzoek komt hiermee op 26% van de bruto inkomsten exclusief de subsidies van derden. De doelstelling is minimaal 25%. Binnen de route 15,5 miljoen mensen met gezonde longen is meer geld besteed aan preventie activiteiten zoals de Nationale COPD-risicotest en voorlichtingscampagnes. Binnen de route 1 miljoen mensen met een chronische longziekte zijn in 2011 onder andere 14 nieuwe Longpunten geopend en is de website van het Astma Fonds, inclusief de informatie gericht op patiënten, volledig vernieuwd. In 2011 was de besteding van het Astma Fonds als volgt: % Onderzoek % 20% 24% 15,5 miljoen mensen met gezonde longen 20% 24% 1 miljoen mensen met een chronische longziekte 24% 27% Werving baten 25% 26% Beheer & Administratie * Exclusief subsidies derden bedraagt het percentage dat aan onderzoek is besteed 26%. Resultaat, reserves en beleggingen Het Astma Fonds sloot het jaar 2011 af met een negatief resultaat van Dit bedrag is onttrokken aan de continuïteitsreserve. Eind 2011 heeft de continuïteitsreserve een omvang van De omvang van deze reserve voldoet daarmee aan de herziene VFI-richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen. De richtlijn geeft ook advies over de wijze waarop charitatieve instellingen kunnen omgaan met hun beleggingen. Het Astma Fonds heeft een gedeelte van de liquide middelen belegd. Ook deze beleggingen voldoen aan de VFI-richtlijn. Vooruitzichten 2012 Voor 2012 zijn de algemene economische verwachtingen onzeker. Het Astma Fonds houdt daarom rekening met gelijkblijvende inkomsten en daardoor eveneens gelijkblijvende uitgaven aan de doelbesteding. 5

6 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 (in hele euro's) Activa 31 december december Materiële vaste activa Bedrijfsmiddelen 1.1 Verbouwing & inrichting huurpand Inventaris In gebruik voor doelstelling 1.3 Voorlichtingsmiddelen e.d Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vorderingen en overlopende activa 3.1 Voorschotten Acties door derden Lopende renten Overige vorderingen Vooruitbetaalde lasten Liquide middelen

7 Passiva 31 december december Reserves en fondsen Reserves continuïteitsreserve bestemmingsreserves Fondsen bestemmingsfondsen Voorzieningen 6.1 Voorziening jubilea Schulden op lange termijn 7.1 Subsidieverplichtingen Schulden op korte termijn 8.1 Kortlopende subsidieverplichtingen Crediteuren en nog te betalen kosten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden

8 Geconsolideerde Rekening van baten en lasten 2011 (in hele euro's) Baten rekening 2011 begroting 2011 rekening Baten uit eigen Fondsenwerving 1.1 Collecte Donateurs en giften Leden Sponsoring Nalatenschappen Subsidies derden Overige baten eigen FW Totaal baten uit eigen Fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Baten uit beleggingen Overige baten en lasten SOM DER BATEN

9 Lasten rekening 2011 begroting 2011 rekening Besteed aan doelstellingen 6.1 Onderzoek ,5 miljoen mensen met gezonde longen 1 miljoen mensen met een chronische longziekte Werving baten 7.1 Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties van derden Kosten van beleggingen Beheer en administratie SOM DER LASTEN RESULTAAT Resultaatbestemming 2011 Overschot/tekort is toegevoegd/onttrokken aan: - Continuïteitsreserve Overige correcties Bestemmingsreserve t.b.v. realisering doelstelling Bestemmingsreserve t.b.v. bedrijfsvoering Bestemmingsfonds

10 Kasstroomoverzicht Boekjaar 2011 Boekjaar 2010 Operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassing voor posten die geen mutatie in het werkkapitaal veroorzaken: Afschrijvingen Mutaties a.g.v. infuseren steunstichtingen Mutaties voorzieningen Mutaties ongerealiseerde waardeverschillen Veranderingen in het werkkapitaal Mutaties vorderingen en vooruitbetaalde bedragen Mutaties schulden op korte termijn Investeringsactiviteiten Investering in materiële vaste activa Desinvestering in materiële vaste activa Financieringsactiviteiten Mutatie schulden op lange termijn Toename liquide middelen Liquide middelen 1 januari Liquide middelen 31 december Mutatie liquide middelen De liquide middelen zijn in 2011 toegenomen met De rubriek aanpassingen voor posten die geen mutatie in het werkkapitaal veroorzaken 2011 vrijwel gelijk gebleven aan De hoge opbrengst uit nalatenschappen heeft geleid tot een toename van de vorderingen op korte termijn met Omdat ook het totaal van de schulden op korte termijn is toegenomen met , is het saldo van het werkkapitaal vrijwel gelijk gebleven. Investeringen leiden tot een daling van de liquide middelen. In 2011 is geïnvesteerd in ICT en in voorlichtingsmateriaal. De mutatie liquide middelen wordt met name veroorzaakt door de toename van de schulden op lange termijn. In 2011 is een groter bedrag dan in andere jaren besteed aan subsidies. Omdat deze projecten doorgaans een looptijd hebben van 3 à 4 jaar, vinden de feitelijke uitbetalingen plaats in de komende jaren. Voor 2011 betekent dat derhalve een stijging van de liquide middelen. 10

11 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen Het Astma Fonds volgt de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen. Algemeen Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Alle bedragen zijn vermeld in euro s tenzij anders vermeld. Consolidatie De Astma Fonds groep bestaat uit de volgende rechtspersonen: 1. Astma Fonds Longstichting 2. Astma Fonds Longpatiëntenvereniging Gezien de grote samenhang tussen deze organisaties, is in de jaarrekening een geconsolideerde balans en rekening van baten en lasten opgenomen. De Astma Fonds Longstichting treedt daarbij op als groepshoofd. De Astma Fonds Longstichting en de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging zijn met elkaar verbonden door het gezamenlijke meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting. De projecten die in het meerjarenbeleidsplan zijn benoemd, horen afhankelijk van de aard en doelgroep van het project tot de vereniging of de stichting. De werkzaamheden voor de vereniging worden uitgevoerd door personeel van de stichting; de vereniging heeft geen eigen personeel in dienst. Materiële vaste activa / Vastgelegde middelen De materiële vaste activa / vastgelegde middelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Financiële vaste activa / beleggingen Het Astma Fonds heeft een gedeelte van de reserves belegd. Hierbij is gekozen voor participatie in een beleggingsfonds met daarin vastrentende effecten die voldoen aan de VFI-richtlijn Reserves goede doelen. Conform de richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende instellingen, wordt deze participatie gewaardeerd tegen marktwaarde. Daarnaast is een gedeelte ondergebracht in een zogenaamd Garantie-Fixplus Fonds dat in 2013 tot uitkering komt. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de beurskoers, maar bedraagt minimaal de inleg. Gezien de vaste looptijd en de onzekerheid over de hoogte van de uitkering is het Garantie-Fix fonds nominaal gewaardeerd. Vorderingen en liquide middelen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening voor risico s op inbaarheid. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Ontvangen maar nog niet uitbetaalde nalatenschappen worden gewaardeerd op 90% van de verwachte ontvangst. Eigen vermogen Het eigen vermogen wordt onderscheiden in een continuïteitsreserve, bestemmingsreserves en fondsen. De continuïteitsreserve: De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat het Astma Fonds ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. In 2004 heeft de VFI (Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen) de richtlijn 'Reserves Goede Doelen' vastgesteld. Deze is eind 2011 vervangen door de richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen. Hierin staat onder andere dat de vorming van een continuïteitsreserve wenselijk is. Als maximale hoogte geldt hiervoor 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. In de nieuwe Richtlijn is de definitie van de werkorganisatie verder verduidelijkt. Volgens deze nieuwe definitie mag de omvang van de continuïteitsreserve van het Astma Fonds maximaal 12,5 miljoen euro bedragen. Fondsen: De fondsen hebben betrekking op het deel van het eigen vermogen waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven. 11

12 Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor toekomstige (jubileum) verplichtingen ten aanzien van in de CAO afgesproken uitkeringen aan personeel is een voorziening opgenomen. De hoogte van de voorziening is bepaald op basis van de lengte van de dienstverbanden, de verwachte blijfkans en de hoogte van de diverse jubileumuitkeringen. Subsidieverplichtingen De aangegane subsidieverplichtingen voor maximaal één jaar na de balansdatum worden op de Balans als schuld op korte termijn opgenomen. Subsidieverplichtingen voor langer dan één jaar, worden opgenomen als schulden op lange termijn. De toename of afname van deze verplichtingen wordt jaarlijks ten laste, respectievelijk ten gunste van de rekening van baten en lasten gebracht. Lopende verplichtingen worden jaarlijks beoordeeld en indien nodig wordt de hoogte van de resterende verplichting aangepast. Van een subsidieverplichting is sprake nadat het bestuur een besluit ter zake heeft genomen en dit kenbaar heeft gemaakt aan de subsidieontvanger waardoor een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting ontstaat. Overige schulden en overlopende passiva De overige schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Onder de overlopende passiva worden vooruit ontvangen baten opgenomen die betrekking op toekomstige verslagjaren. Baten en lasten De baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. De lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn uitgegeven en/of voorzienbaar zijn. De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Eigen bijdragen van de doelgroep zijn in mindering gebracht op de kosten van de betreffende activiteit. Overheidssubsidies De ontvangen exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. Personeelsbeloningen en pensioenen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de rekening van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Beloning vindt plaats conform de Astma Fonds CAO. Pensioenopbouw vindt plaats via Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de rekening van baten en lasten verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. Lastenverdeling De lasten van het Astma Fonds worden op basis van de raming van de werkelijke urenbesteding toegerekend aan de doelbestedingen, werving baten en beheer & administratie. 12

13 Toelichting op de geconsolideerde balans (in hele euro's) ACTIVA 1. MATERIËLE VASTE ACTIVA 1. t/m 1.3 Materiële vaste activa Verbouwing & inrichting huurpand Inventaris Voorlichtingsmiddelen Aanschafwaarde 1 januari BIJ: investeringen AF: desinvesteringen Aanschafwaarde per 31 december Afschrijving tot en met BIJ: afschrijvingen AF: desinvesteringen Afschrijving tot en met Stand per 31 december Stand per 31 december Toegepaste afschrijvingspercentages 10-33,3% 10-33,3% 20-33,3% 13

14 Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg) 2. Financiële vaste activa Duurzame Fixplus Beleggings- Pool Totaal Stand per 1 januari 2011 Aanschafwaarde Ongerealiseerd waardeverschil Mutaties in 2011 Aankopen Verkopen Gerealiseerd koersverschil Stand per 31 december 2011 Aanschafwaarde Ongerealiseerd waardeverschil Mutatie ongerealiseerd waardeverschil Verantwoord beleggen Om ook op langere termijn aan de subsidieverplichtingen te kunnen voldoen, zijn voldoende financiële reserves nodig. Een gedeelte van deze reserves wordt belegd omdat hiermee naar verwachting een hoger rendement kan worden behaald dan via reguliere bankproducten. Het beleggingsbeleid van het Astma Fonds is gebaseerd op de VFI Richtlijn 'Reserves Goede Doelen'. Sinds 2008 is deze richtlijn onderdeel van het CBF-Keurmerk. Het uitgangspunt van de Richtlijn is de instandhouding van de waarde van de hoofdsom. Het Astma Fonds belegt daarom niet in individuele aandelen. In 2006 is een participatie gekocht in de beleggingspool Kempen Euro High Grade Pool van vermogensbeheerder Kempen Capital Management, onderdeel van Kempen & Co. De pool wordt actief beheerd en de hierin opgenomen effecten voldoen aan de Richtlijn. Daarnaast heeft het Astma Fonds in 2007 een Duurzame Garantie-Fixplus aangekocht bij MeesPierson. Deze Fixplus loopt tot medio 2013 en heeft een gegarandeerde einduitkering van het aankoop bedrag. Tussentijdse waardestijgingen kunnen worden vastgeklikt. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. De garantiewaarde bedraagt De waarde per 31 december 2011 is Eind 2011 heeft de VFI de richtlijn Reserves Goede Doelen vervangen door de richtlijn Financieel beheer goede doelen. Op basis daarvan wordt het financieel beleid van het Astma Fonds, waaronder het beleggingsbeleid, in 2012 aangepast. 14

15 Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg) 31 december december VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 3.1 Voorschotten Rayons Werkgroepen Overige voorschotten Totaal Acties door derden Lotto en Toto Instantloterij (krasloten) VriendenLoterij Totaal Overige vorderingen Nalatenschappen Inzake baten Inzake sociale voorzieningen e.d Waarborgsommen Diversen Totaal Vooruitbetaalde lasten Voorlichtingsactiviteiten Fondsenwerving Huisvesting Algemene kosten Totaal LIQUIDE MIDDELEN Rekening courant saldi banken Kapitaalrekening Kas Totaal

16 Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg) PASSIVA 5. RESERVES EN FONDSEN 31 december december Continuïteitsreserve Stand per 1 januari Mutatie in bestemmingsreserves Bij: resultaat Totaal Beleid inzake de continuïteitsreserve De vorming van een financiële reserve is belangrijk om de continuïteit van het werk van het Astma Fonds zeker te stellen. Daardoor kan zij de belangen van haar snel groeiende doelgroep, mensen met een chronische longziekte en hun omgeving ook in de toekomst adequaat blijven behartigen. Eind 2011 heeft de VFI (Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen) de richtlijn 'Reserves Goede Doelen' vervangen door de richtlijn Financieel beheer Goede Doelen en voldoet aan de voorschriften zoals opgenomen in het CBF-keurmerk. In de Richtlijn staat onder andere dat de vorming van een continuïteitsreserve wenselijk is. Als maximale hoogte geldt hiervoor 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. In de nieuwe richtlijn is de definitie van de werkorganisatie verder verduidelijkt. Volgens deze nieuwe definitie mag de omvang van de continuïteitsreserve van het Astma Fonds maximaal 12,5 miljoen euro bedragen. 5.2 Bestemmingsreserves Reserves financiering activa ten behoeve van de doelstelling Stand per 1 januari Mutatie Stand per 31 december Reserve financiering activa ten behoeve van de bedrijfsvoering Stand per 1 januari Mutatie pand Mutatie verbouwing & inrichting pand Mutatie inventaris Stand per 31 december Bestemmingsreserves per 31 december

17 Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg) 31 december december 2010 Samenstelling balanspost 'Bestemmingsreserves' - voorlichtingsmaterialen verbouwing en inrichting huurpand inventaris Totaal Totaal Reserves Fondsen Bestemmingsfonds 'Begrip kinderen' Stand per 1 januari Totaal VOORZIENINGEN 6.1 Voorziening jubilea Stand per 1 januari Bij: dotatie Af: besteed in Stand per 31 december De voorziening heeft betrekking op de in de CAO afgesproken jubileumuitkeringen aan personeel. De hoogte van de voorziening is bepaald op basis van de lengte van de dienstverbanden, de verwachte blijf-kans en de hoogte van de diverse jubileumuitkeringen. 7. SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Subsidieverplichtingen Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek worden toegekend voor (deel)projecten die over het algemeen langer dan één jaar duren. In het jaar van toekenning wordt de gehele subsidieverplichting ten laste van de 'Rekening van baten en lasten' gebracht. Op balansniveau worden de verplichtingen gesplitst in kort- en langlopend. Verplichtingen welke maximaal één jaar na balansdatum verschuldigd zijn, worden als kortlopende schuld opgenomen. Alle overige verplichtingen worden als langlopende schuld verantwoord. 17

18 Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg) 8. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 31 december december Kortlopende subsidieverplichtingen Dit betreft de verschuldigde, maar nog niet opgevraagde of betaalde subsidies voor wetenschappelijk onderzoek alsmede de subsidieverplichtingen die volgens overeenkomst in het volgende verslagjaar verschuldigd zijn. 8.2 Crediteuren en nog te betalen kosten Crediteuren Nog te verwachten kosten Nog te besteden projectsubsidie VriendenLoterij Nog te betalen vakantietoeslag personeel Totaal Belastingen en sociale verzekeringen Loonbelasting en premies sociale verzekeringen BTW Totaal Schuld aan derden, stichting Ketenkwaliteit COPD De stichting Ketenkwaliteit COPD is in 2009 opgeheven. Hierbij is de afspraak gemaakt dat het Astma Fonds de nog lopende subsidieverplichtingen financieel afwikkelt. De Long Alliantie Nederland (LAN) bewaakt de inhoudelijke afwikkeling. De schuld aan derden heeft volledig betrekking op deze afwikkeling. 18

19 Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg) Niet uit de balans blijkende verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen: Het Astma Fonds is contractueel overeengekomen om jaarlijks een bijdrage te leveren aan Stivoro ter dekking van de algemene kosten. Het contract heeft een looptijd tot eind De jaarlijkse verplichting bedraagt plus indexatie op basis van prijscompensatie. Met Meeus is een huurovereenkomst afgesloten met betrekking tot de huur van de kantoorruimte aan het Stationsplein 127 te Amersfoort. Het huurcontract loopt tot 1 november De huur verplichting tot november 2012 bedraagt circa Over een nieuw huurcontract is inmiddels overeenstemming bereikt. Met Toshiba is een contract afgesloten inzake de levering en onderhoud van 4 kantoorprinters en 1 reproprinter. De jaarlijkse verplichting bedraagt Het contract loopt tot 1 oktober Met Bedrijfs- en Kantine Service C. de Rooij BV is een contract afgesloten inzake de huur van 2 koffieapparaten. Het contract loopt tot 6 juli 2015 en de jaarlijkse verplichting bedraagt

20 Toelichting op de geconsolideerde rekening van baten en lasten (in hele euro's) 1. BATEN UIT EIGEN ACTIVITEITEN 2011 Begroting Collecte De collecte werd in 2011 georganiseerd door (2010: 3.371) organisatoren/trices. Het aantal collectanten bedroeg Dit is 400 collectanten minder dan in De gemiddelde busopbrengst is echter gestegen van 63,90 naar 65, Donateurs Opbrengst donateurs Notariële akten particulieren Notariële akten particulieren mutatie vordering Giften particulieren Giften bedrijven Totaal De stijging van de inkomsten van donateurs komt voornamelijk door de stijging van het aantal donateurs dat een automatische incasso heeft afgegeven. Eind december 2011 had het Astma Fonds machtigingsdonateurs; dit is een toename van 5,5% ten opzichte van vorig jaar (91.797). Deze stijging is het gevolg van een actieve werving van nieuwe donateurs via direct dialog (straat- en deur-aan-deurwerving). 1.3 Leden Het aantal leden van het Astma Fonds is in 2011 gestegen met 488 leden van naar In 2010 daalde het aantal leden met 173. In 2011 zijn in totaal nieuwe leden geworven tijdens de publiekscampagnes in mei en november met het televisieprogramma Lingo en gedurende het hele jaar door middel van leadgeneratie. De meeste nieuwe leden zijn geworven na 1 oktober en betalen pas voor het eerst contributie in De opbrengst leden bestaat uit de betaalde contributie en de ontvangen extra giften. 20

21 Toelichting op de geconsolideerde rekening van baten en lasten (vervolg) 1.4 Sponsoring 2011 Begroting 2010 Sponsoring beleidsthema's Sponsoring lokale activiteiten Het Astma Fonds heeft in 2011 sponsorbijdragen ontvangen van AstraZeneca BV, Boehringer Ingelheim BV, Chiesi Pharmaceuticals BV, GlaxoSmithKline, Landal Greenparks, Merck Sharp & Dome BV, Unilever Nederland BV, Novartis Pharma BV en Teva Nederland BV. De sponsorbijdragen zijn onder andere ontvangen ter ondersteuning van de publiekscampagnes. 1.5 Nalatenschappen Het Astma Fonds heeft in nieuwe nalatenschappen ontvangen. Dit is 5 meer dan in De stijging in de inkomsten wordt echter vooral verklaard door de hogere gemiddelde opbrengst. Deze is gestegen van in 2010 naar in Subsidies van derden Subsidies derden Astma Fonds Longstichting Subsidies derden Astma Fonds Longpatiëntenvereniging Totaal In 2011 heeft het Astma Fonds subsidies ontvangen van Fonds NutsOhra ten behoeve van de COPD risicotest en van de LAN (Long Alliantie Nederland) voor de ontwikkeling van de patiëntenversie van de zorgstandaard Astma. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband Huis voor de Gezondheid in 2011 een subsidie van de VriendeLoterij ontvangen van ten behoeve van de inrichting van de hal en voor online samenwerkingsprojecten. Hiervan komt toe aan het Astma Fonds. In 2011 is een start gemaakt met het project. De kosten hiervoor, 6.770, zijn ten gunste gebracht van de subsidies derden. Het restant van de subsidie is als voorontvangen baten opgenomen op de balans. In 2011 is ook een anonieme subsidie ontvangen ter grootte van Overige baten eigen fondsenwerving Advertenties Longwijzer Puzzel Longwijzer Voorlichtingsbijeenkomsten 0 55 Baten met een incidenteel karakter Totaal

22 Toelichting op de geconsolideerde rekening van baten en lasten (vervolg) 2. BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN 2011 Begroting 2010 VriendenLoterij Opbrengst niet-geoormerkte loten Opbrengst geoormerkte loten Afrekening voorgaande jaren Overige opbrengsten VriendenLoterij Totaal VriendenLoterij Lotto en Toto Instantloterij (krasloten) Totaal VriendenLoterij Het Astma Fonds ontvangt een bijdrage van de opbrengst van de VriendenLoterij. Deze opbrengst bestaat uit twee gedeelten. Uit de algemene opbrengst van de VriendenLoterij heeft het Astma Fonds in 2011 een bedrag ontvangen van Daarnaast heeft het Astma Fonds een bedrag van ontvangen van deelnemers die het Astma Fonds tot begunstigde hebben benoemd. Voor de werving van deze laatste groep deelnemers maakt het Astma Fonds kosten. Deze worden toegelicht bij het onderdeel 7.2 in de toelichting op de rekening van baten en lasten. 3. SUBSIDIES VAN OVERHEDEN Instellingssubsidie Fonds PGO Projectsubsidies Fonds PGO Europese Subsidies Wetenschappelijk Onderzoek Totaal Sinds 2009 ontvangt het Astma Fonds subsidies van de overheid. De Astma Fonds Longpatiëntenvereniging ontvangt naast een instellingssubsidie ten behoeve van de verenigingsactiviteiten ook specifieke projectsubsidies. De Astma Fonds Longstichting ontvangt voor de bijdrage aan een tweetal Europese onderzoekprojecten een tegemoetkoming in de kosten. 4. BATEN UIT EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN Coupon- en dividend opbrengst Gerealiseerde koerswinst Ongerealiseerd koersresultaat beleggingsfonds Rente bank- en depositorekeningen Totaal

23 Toelichting op de geconsolideerde rekening van baten en lasten (vervolg) Opbrengst effecten De coupon- en dividend opbrengst betreft de uitkering van de Kempen Euro High Grade Pool. Het ongerealiseerde koersresultaat heeft betrekking op de waardestijging van de betreffende pool. De Duurzame Garantie Fixplus heeft een looptijd van 6 jaar en de uitkering die dan wordt ontvangen bedraagt minimaal de waarde van de inleg. Per 31 december 2011 is de werkelijke waarde lager dan de garantiewaarde. De koersresultaten van de Duurzame Garantie Fixplus zijn niet opgenomen in het resultaat omdat deze niets zeggen over de uiteindelijke uitkering in De eventuele tussentijdse waardestijgingen die worden 'vastgeklikt' en leiden tot een hogere gegarandeerde einduitkering, worden uiteraard wel verwerkt in het resultaat. In 2011 is dit niet gebeurd. Behaalde resultaten 2011 was een turbulent jaar als het gaat over beleggingen. Desondanks is in 2011 opnieuw een positief resultaat geboekt. Het gemiddeld rendement over de jaren ligt op 3,6%. Het Astma Fonds belegt risicomijdend. Het doel is instandhouding om ook aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Resultaat spaar- en beleggingsvormen Obligatierente Dividend Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Bruto beleggingsresultaat kosten beleggingen Netto beleggingsresultaat Rendement beleggingen 3,1% 6,7% 3,7% 2,7% 1,6% Gemiddeld rendement % 3,6% Gemiddeld rendement bedrag Netto resultaat liquide middelen (spaarrekeningen en deposito's) 23

24 Toelichting op de geconsolideerde rekening van baten en lasten (vervolg) 2011 Begroting OVERIGE BATEN EN LASTEN Gerealiseerde boekwinst verkoop pand Vrijval verplichtingen uit voorgaande jaren Boekresultaat desinvesteringen Opbrengst verkoop oud meubilair Overige baten Kosten verhuizing en verkoop pand Mutatie voorziening jubilea Overige lasten Totaal BESTEED AAN DOELSTELLINGEN 6.1 Onderzoek Verstrekte projectsubsidies Vrijval afgeronde onderzoeksprojecten Stagebeurzen, reissubsidies, proefschriften Jaarsymposium Bijdrage deelnemers jaarsymposium Overige kosten Kosten eigen activiteiten Totaal Onderzoek Onderzoek Het ondersteunen en initiëren van wetenschappelijk onderzoek is één van de belangrijkste taken van het Astma Fonds. De inbreng van patiënten speelt hierbij een belangrijke rol. Vanuit de kennisgroep Ervaringsdeskundigen heeft het Astma Fonds als eerste in Nederland georganiseerd dat ervaringsdeskundigen worden betrokken bij keuzes op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Het Astma Fonds streeft er naar om 25% van haar bruto inkomsten exclusief subsidies derden te besteden aan de financiering van wetenschappelijk onderzoek. In 2011 is 26,0% van de bruto inkomsten exclusief de subsidies van derden direct naar onderzoek gegaan. Hiervan worden 89 onderzoeksprojecten gefinancierd, waarvan 14 nieuwe in Zo is er onderzoek gestart naar het effect van uitlaatgassen (diesel) op de longen: Dit moet onder andere duidelijk maken of kortdurende, hevige blootstelling aan uitlaatgassen even schadelijk is als langdurige, matige blootstelling. Een ander voorbeeld is een onderzoek naar Zelfhulpprogramma s voor COPD patiënten met comorbiditeit. Het inzetten van een COPD-zelfhulpprogramma vermindert aantoonbaar het aantal exacerbaties bij COPD-patiënten. Het programma draagt daarmee bij aan het behoud van de kwaliteit van leven. Dit project onderzoekt of het zelfhulpprogramma ook bruikbaar is bij COPD-patiënten met comorbiditeit. In 2011 zijn ook 5 fellowships toegekend. 24

25 Toelichting op de geconsolideerde rekening van baten en lasten (vervolg) In 2011 nam het Astma Fonds deel aan twee Europese projecten. In PROactive zijn twee vragenlijsten ontwikkeld die mensen met COPD kunnen gebruiken om bij artsen aan te geven hoe zij hun fysieke inspanningen ervaren. Op dit moment worden de vragenlijsten gevalideerd voor gebruik op de korte duur, en om seizoensinvloeden te kunnen bekijken. Daarna zullen de vragenlijsten worden gebruikt in combinatie met de behandeling. In U-BIOPRED wordt bestudeerd wat mensen met ernstig astma verschillend maakt van mensen met lichtere vormen en geen astma, en hoe deze mensen vroegtijdig gediagnosticeerd kunnen worden. Met deze resultaten hoopt men ook nieuwe aangrijpingspunten voor therapie te vinden. Beide projecten lopen nog 2,5 jaar. Voor het Astma Fonds is het van belang om patiënten actief als partner in het onderzoek te betrekken als adviseur en beoordelaar. Hierdoor wordt het onderzoek meer toegesneden op de wensen en behoeften van patiënten, en de resultaten relevanter voor patiënten Begroting ,5 miljoen mensen met gezonde longen Nationale COPD-test Public Health Campagne (COPD-campagne) Stoppen met roken / Meeroken Buitenlucht Binnenmilieu scholen Informatieverstrekking algemeen publiek Monitoring Beleidsvoorbereiding Infocentrum & Documentatie Lidmaatschappen Lobby algemeen Afschrijving stands/vlaggen/spandoeken Doorbelasting algemene kosten Kosten eigen activiteiten Totaal 15,5 miljoen mensen met gezonde longen ,5 miljoen mensen met gezonde longen Gezonde longen van Levensbelang. Een belangrijk uitgangspunt voor het beleidsplan Om gezonde longen gezond te houden, is bewustwording belangrijk. In 2011 is daarom opnieuw een voorlichtingscampagne gehouden gericht op 40+-ers. Met name de groep (ex) rokers werd daarbij opgeroepen om de COPD-risico test in te vullen. In totaal hebben ruim mensen de test ingevuld. 23% kreeg het advies om naar de huisarts te gaan in verband met een verhoogd risico. Om te bereiken dat in 2014 het aantal jongeren dat rookt substantieel lager en het aantal niet-rokers substantieel hoger is, werkt het Astma Fonds nauw samen met KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Partnership Stop met Roken. We doen dat in de Alliantie Nederland Rookvrij, die sinds 1 oktober bestaat. In 2011 bereidde het Astma Fonds een campagne voor die in februari 2012 startte. Belangrijke doelgroep zijn jongeren tussen 12 en 14 jaar. Ook is een pilot gestart op 4 scholen in Den Haag. Een ander belangrijk speerpunt in 2011 was fijnstof. Nog steeds worden er dicht bij drukke verkeerswegen scholen gebouwd. Het Astma Fonds heeft in 2011 veelvuldig de publiciteit gezocht en dat heeft geleid tot groter bewustzijn bij lokale bestuurders en ouders. 25

26 Toelichting op de geconsolideerde rekening van baten en lasten (vervolg) 2011 Begroting miljoen mensen met een chronische longziekte Beleidsthema's Gezonde levensstijl en bewegen Arbeidsparticipatie Goede Zorg Kwaliteit van Leven Bijdrage deelnemers eigen activiteiten Kosten eigen activiteiten beleidsthema's Beleidsthema's Met alle astma zorgverleners heeft het Astma Fonds gewerkt aan de ontwikkeling van de Zorgstandaard Astma voor Volwassenen en die voor Kinderen. Inbreng van het patiëntenperspectief door een groep patiënten en ervaringskennis in de vorm van kwaliteitscriteria was daarbij de bijdrage van het Astma Fonds. Patiënten waren ook betrokken in meeleesgroep. Beide zorgstandaarden worden in 2012 definitief opgeleverd. In nauwe samenwerking met de Long Alliantie Nederland is geïnvesteerd in de implementatie van de (patiënten-versie) Zorgstandaard COPD. Doel van de zorgstandaard is dat patiënten en zorgverleners weten wat goede COPD-zorg is en wat er daarbij van hen wordt verwacht. In 2011 is ook de ontwikkeling van de ziektelastmeter gestart. De ziektelastmeter is onderdeel van de zorgstandaard COPD en geeft, vanuit het perspectief van de patiënt, de individuele last die de ziekte met zich meebrengt weer. De Longzorgmeter geeft de waardering van patiënten voor ontvangen longzorg. Het aantal bezoekers van de site was ruim maar het aantal waarderingen bleef met achter bij de ambitie (10.000). Middels behoefte-onderzoek onder leden is een set verbeteradviezen ontwikkeld die wordt gebruikt voor de strategische herpositionering van de Longzorgmeter. Mensen met Astma en COPD kunnen gezondheidswinst boeken door meer te bewegen en hun zelfmanagement te verbeteren. Bijvoorbeeld door beter te weten wat ze moeten doen bij verergering van klachten. Om patiënten daarbij te helpen, is het Astma Fonds samen met Achmea en AstraZeneca een samenwerkingsproject gestart waarbij patiënten, onderzoekers en zorgverleners hun kennis en ervaring bundelen. Op wereld COPD dag heeft het Astma Fonds de publicatie van ervaringsverhalen Werken met een longziekte gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Dit boekje vormt samen met een aantal andere onderzoeken, het startsein voor het Astma Fonds om aandacht te vragen voor het grote aantal mensen met een longziekte dat niet langer aan het arbeidsproces kan deelnemen. Daarnaast is een verkenning uitgevoerd van aan longziekten gerelateerde allergieën Patiënten vereniging Algemene verenigingskosten Lotgenotencontact Belangenbehartiging Vrijwilligers en patiëntparticipatie Leden, producten en diensten Communicatie Vereniging Zeldzame longziektes Kosten eigen activiteiten Vereniging

27 Toelichting op de geconsolideerde rekening van baten en lasten (vervolg) Patiëntenvereniging In de twintig rayons zijn ruim 400 activiteiten georganiseerd op het gebied van lotgenotencontact. Het concept Longpunt heeft een vlucht genomen en eind 2011 waren er 17 operationeel in even zoveel plaatsen. Daarnaast zijn er activiteiten georganiseerd als COPD-lunches en toerist in eigen regio. De meeste rayons hebben activiteiten ontplooid op het gebied van voorlichting maar ook op het terrein van de belangenbehartiging waren de rayons actief. Bijvoorbeeld in lokale adviesraden op het gebied van frisse scholen en buitenmilieu. Daarnaast werd deelgenomen aan het directieoverleg en Algemene ledenvergadering van de NPCF en CG raad en werden ook bijdragen geleverd aan projecten en programma s als Kwaliteit in Zicht en Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement. Aan het einde van het jaar waren 532 vrijwilligers werkzaam voor de route 1 en 16 miljoen. Zestig vrijwilligers zijn actief op het gebied van patiëntparticipatie, bijvoorbeeld in de Wetenschappelijke Advies Commissie, in het Patiënt Empowerment programma en in WMO adviesraden. Onder de vrijwilligers is een enquête verspreid om hun tevredenheid te meten waarbij de nulmeting een tevredenheidscijfer van 7,4 heeft opgeleverd. Het proces van integratie van betaalde en onbetaalde krachten is gestart met als een van de resultaten de inzet van een aantal vrijwilligers op het kantoor in Amersfoort. Doordat de teamleider vrijwilligers en patiëntparticipatie pas in juni is begonnen, is er minder uitgegeven dan begroot omdat de ontwikkeling van beleid en de bijbehorende uitvoering pas in het vierde kwartaal op stoom kwam. In september is de ledendag georganiseerd in het Ecodrome in Zwolle waarbij ruim 800 leden aanwezig waren. De dag werd met een ruime 8 goed gewaardeerd door de bezoekers. De webwinkel Allergiezorg heeft zijn beslag gekregen en iedere kwartaal waren 1 of meerdere losse voordeelacties voor leden. De oplevering van het format voor rayonwebsites en de vernieuwing van de verenigingswebsite is uitgesteld naar 2012: vanuit het perspectief van de gebruiker ontbraken nog een aantal belangrijke zaken in het ontwerp. Aan de communicatie vereniging is minder dan voorzien uitgegeven. Door betere voorwaarden met leveranciers is op deze post een besparing gerealiseerd. De samenwerking met in het platform zeldzame longziekten heeft verder vorm gegeven. Voor twee organisaties voert het Astma Fonds de administratie. Maar ook inhoudelijk wordt ondersteuning verleend aan werkgroepen en collega patiëntenverenigingen. Een voorbeeld hiervan is de ondersteuning bij de ontwikkeling van kwaliteitscriteria. In 2011 is een verkenning gestart hoe de samenwerking uitgebreid kan worden. In 2011 is op een succesvolle manier voorzien in de vacatures en uitbreiding van het bestuur Begroting Overige kosten 1 miljoen mensen met een chronische longziekte Bijdrage ANGO Communicatie met het zorgveld Voorlichting Overige kosten route 1 miljoen Eigen bijdrage informatie aanvragers Kosten eigen activiteiten overige activiteiten

28 Toelichting op de geconsolideerde rekening van baten en lasten (vervolg) Overige kosten 1 miljoen mensen met een chronische longziekte Aan de ANGO is in 2011 een bijdrage verstrekt van De ANGO gebruikt deze subsidie om minder financieel daadkrachtige longpatiënten te ondersteunen bij noodzakelijke aanpassingen in hun woonomgeving. De medische basisinformatie is uitgebreid naar een viertal zeldzame longziekten. Tevens is er deelgenomen aan enkele beurzen in het zorgveld. Totaal 1 miljoen mensen met een chronische longziekte

29 Toelichting op de geconsolideerde rekening van baten en lasten (vervolg) 7. Werving baten 2011 Begroting Kosten eigen fondsenwerving Kosten leden Kosten collecte Kosten donateurs Kosten nalatenschappen Kosten sponsoring Overige directe kosten Kosten eigen activiteiten Totaal CBF-percentage Het Astma Fonds heeft in 1996 als eerste organisatie het CBF-Keurmerk gekregen. Onderdeel van dit keurmerk is het CBF-percentage. Dit percentage wordt berekend door de totale kosten voor de eigen fondsenwerving te delen door de totale opbrengst uit de eigen fondsenwerving. Het gemiddelde percentage over 3 opeenvolgende jaren mag niet hoger uitkomen dan 25%. Het CBF-percentage over 2011 bedraagt 22,3%. In 2010 was het percentage 21,9%. Het 3- jaarsgemiddelde over de jaren 2009 tot en met 2011 komt op 22,2%. 7.2 Kosten acties van derden Werving VriendenLoterij Sinds 2004 ontvangt het Astma Fonds een bijdrage uit de opbrengst van de VriendenLoterij (voorheen Sponsor Bingo Loterij). Deelnemers aan deze loterij kunnen ervoor kiezen om voor een bepaald goed doel te spelen. Het Astma Fonds heeft in 2011 in samenwerking met de VriendenLoterij twee acties gehouden om deelnemers ten gunsten van het Astma Fonds te werven. 7.3 Kosten van beleggingen Beleggingskosten Bankkosten Totaal

30 Lastenverdeling: specificatie en verdeling van de kosten (in hele euro's) Bestemmingen Doelstelling Werving baten Onderzoek Route 1 miljoen, Patiënten Vereniging Route 1 miljoen, overige kosten Route 15,5 miljoen Eigen Fondsen werving Acties derden Beleggingen Beheer & Administratie Totaal lasten 2011 Begroot 2011 Totaal lasten 2010 Lasten Subsidies en bijdragen Uitbesteed werk Publiciteit & Communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Afschrijving Totaal Totaal De lastenpost personeelskosten bestaat uit de volgende onderdelen: Personeelsbezetting in fte gemiddelde bezetting Personeelskosten 2011 Begroot Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Onderzoek 5,6 Route 15,5 miljoen 17,3 Route 1 miljoen: patiënten 17,5 Route 1 miljoen: thema s 12,4 Fondsenwerving 12,9 Beheer & Administratie 7,5 Gemiddelde bezetting ,2 Gemiddelde bezetting ,7 30

Voorheen Astma Fonds. 12 Longfonds Jaarrekening

Voorheen Astma Fonds. 12 Longfonds Jaarrekening Voorheen Astma Fonds 12 Longfonds Jaarrekening 2 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Financiën 4-5 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 6-7 Geconsolideerde rekening van baten en lasten 2012 8-9 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Turing Foundation. Jaarrekening 2014. Definitief datum

Stichting Turing Foundation. Jaarrekening 2014. Definitief datum Stichting Turing Foundation Jaarrekening 2014 Definitief datum Stichting Turing Foundation Amsterdam Financieel Verslag januari t/m december 2014 INHOUD Balans 1 Staat van Baten en Lasten 2 Kasstroom overzicht

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2012 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2014 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2015 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG JAARREKENING 2012 Versie: openbaar Vastgesteld: 10 december 2013 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017 Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017 datum 18 september 2017 Dit rapport is verzorgd door de Jong & Laan, Oosteinde 31, 3842 DR,

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa . B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2 0 1 5 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa 14.032 21.762 Vlottende activa 4.367.004 4.950.815 ---- Totaal activa 4.381.036 4.972.577 ======== ======== PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016 Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam Financieel publicatieverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.2 Staat van baten en laten over 2016 3 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015 GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat 141 5038 AD TILBURG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 Culemborg, 14 februari 2017 Rapport betreffende de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2016 Samenstellingsverklaring 2. Balans per

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017 JAARREKENING 2016 Stichting CGN Usselo Enschede, juni 2017 Postadres: IBAN: NL20 RABO 0129 6936 42 Postbus 369 BIC: RABONL2U 7500 AJ Enschede KvK Enschede: 41027732 Bezoekadres: Fiscaal nummer: 8066.29.708

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Stichting Sluyterman van Loo VERKORTE JAARREKENING 2012 Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen 12.422.001 12.623.001 Vlottende activa Vorderingen 547.455 394.428

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie