Big Data in de zorg. Privacyvraagstukken bij big data. Prof.mr. Jaap Sijmons. Molengraaff Instituut voor Privaatrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Big Data in de zorg. Privacyvraagstukken bij big data. Prof.mr. Jaap Sijmons. Molengraaff Instituut voor Privaatrecht"

Transcriptie

1 Big Data in de zorg Privacyvraagstukken bij big data Prof.mr. Jaap Sijmons

2 Privacy in de zorg Gevoelig thema! Handle with care CBP: zorg speerpunt! Groene Hart Ziekenhuis lekt medische dossiers GOUDA - Tientallen medische dossiers en de gegevens van honderdduizenden patiënten van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda zijn jarenlang via internet toegankelijk geweest op een nauwelijks beveiligde computer.

3 Geheimhouding in de zorg Persoonlijke geheimhouding Sinds Hippocrates ( v.chr) Institutionele databescherming Mark Siegler 1982: Medical confidentiality no longer exists Col.Beroep bedrijfsl. 8 maart 2012, LJN BV8297 Big data: nieuwe waarde data Sprong in betekenis McKinsey: waarde in health care: $ 300 mrd/jr Privacy is dead. Get over it?

4 Big data in zorg Sprong: in kwantiteit en kwaliteit beheer

5 Big Data extern opslaan? Big Data intrede in de zorg Geen bijzondere juridische status door omvang Alle regelgeving blijft dus van kracht Bijzondere opslag extern: Mag externe data-opslag eigenlijk wel? Ontstaat door centrale opslag een nieuwe situatie? Is centrale opslag een opstap voor eenvoudige beschikbaarheid van nieuwe data voor wetenschappelijk onderzoek? Publieke meerwaarde Big Data rechtvaardigingsgrond voor ontsluiten?

6 EPD Big data Gegevensuitwisseling ( EPD ) Kwaliteit, doelmatigheid & veiligheid Snelle toegang hulpverleners Na landelijk EPD: VZVZ (Infrastructuur) Van opt-out naar opt-in patiënt Van interne naar externe opslag Big data: opslag outsourcen Data warehouse Datamining op centrale opslag? Opt-out voldoende?

7 Wetgeving/ wettelijke bepalingen inzake privacybescherming Internationaal art. 8 EVRM (1950, Raad van Europa) art. 8 Handvest van de Grondrechten (2000, Europese Unie) Art. 16 Verdrag werking EU Art. 10 Grondwet Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) art. 7:457 BW (beroepsgeheim) overige privacyrechten patiënt Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Algemeen artt. 16 en 21 (medische gegevens)

8 Art. 10 Grondwet Art. 10 Gw: eerbiediging en bescherming persoonlijke levenssfeer Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. De wet stelt regels ( ) in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

9 Van wie zijn de big data? Data onstoffelijk Big data zijn onderdeel medisch dossier Medisch dossier is van behandelaar(s) Data niet. Nl. geen zaken (art. 3:2 BW) Dus geen eigendom mogelijk (art. 5:1 BW) Wel van dragers (server/dvd/usb) NB: HvJ EU: Usedsoft vs Oracle Gevolg Opslag is geen eigendomsoverdracht Hulpverlener verantwoordelijk data Onvervreemdbare privacy-rechten op persoonsgegevens Twee belangrijkste regelingen: WGBO (= afdeling BW) Wet bescherming persoonsgegevens

10 Wettelijke regeling (1) WGBO Art. 7:457 BW 1.Onverminderd het in artikel 448 lid 3, tweede volzin, bepaalde draagt de hulpverlener zorg, dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 454, worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht. 2.Onder anderen dan de patiënt zijn niet begrepen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden. 3.( )

11 Wettelijke regeling (2) Wet BIG Art. 88 BIG Een ieder is verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van al datgene wat hem bij het uitoefenen van zijn beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te zijner kennis is gekomen of wat daarbij te zijner kennis is gekomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter moest begrijpen. WvS Art. 272 Sr 1. Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie. 2.Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op diens klacht.

12 Geheimhoudingsplicht: jegens wie? Artsen en andere hulpverleners (afhankelijk van aard van hun beroep of ambt Overigen rechtstreeks bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst betrokken (bv. in ondersteunende functies): afgeleide zwijgplicht: assistent/secretaresse. Tevens afgeleid: uit hoofde van de functie of contractueel: de hulpverlener schakelt derden in voor dienstverlening (ICT) met geheimhoudingsbeding. Rechtstreeks betrokken: d.w.z. noodzakelijk betrokken! Provider data warehouse: contractuele geheimhoudingsplicht Dan: geen toestemmingsvereiste opslag big data Precedenten (zorgaanbieders zonder eigen opslag) Niet in de de Cloud (open einde)

13 Wet bescherming persoonsgegevens (1) Achtergrond (implementatie EG-privacyrichtlijn 95/46/EG) Voorwaarden gegevensverwerking Doelgebondenheid verwerking Recht van informatie en correctierecht Specifieke regeling medische informatie

14 Wet bescherming persoonsgegevens (2) Art. 8 Wbp: eisen verwerking persoonsgegevens: Met ondubbelzinnige toestemming Noodzakelijk bij uitvoeren overeenkomst (dus bij dossierplicht WGBO) Noodzakelijk krachtens wettelijk voorschrift Vb: art wet op de Jeugdzorg Vitaal belang (vgl. TBC-registratie) Art. 9, lid 4 Wbp: verwerking geblokkeerd door geheimhoudingsplicht De verwerking van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover een geheimhoudingsplicht uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat

15 Wet bescherming persoonsgegevens (3) Art. 16 Wbp, lid 1: verbod op verwerking gevoelige gegevens o.a. over gezondheid Art. 21 Wbp lid 1 (sub a): verbod op verwerking medische gegevens niet van toepassing indien deze geschiedt door hulpverleners/instellingen voor goede behandeling dan wel beheer (casus big data) Of altijd met toestemming: art. 23 Wbp Toestemming voor opslag/beheer dus op zich niet nodig.

16 Wet bescherming persoonsgegevens (4) Art. 21, lid 2 Wbp: geheimhoudingsplicht algemeen Door wie?: ( ) [Medische] gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. NB dus beheer van big data bij overeengekomen geheimhouding. Geheimhouding t.o.v. wie? Een ieder, tenzij wettelijke plicht tot spreken of Uit taak mededelen aan derden bevoegd cfm. 21 lid 1 Wbp Hier dekken WGBO en WBP Opslag: Toestemming/overeenkomst vereist (met WGBO aanwezig) Geheimhouding contractueel regelen, want zie.

17 Beveiliging Art. 13 Wbp: beveiligingseis Art. 14 Wbp: indien verwerker (data warehouse) een derde is door overeenkomst met de verantwoordelijke (zorgaanbieder), dan ziet verantwoordelijke toe op beveiliging door de verwerker Art. 2 en 3 Kwaliteitswet zorginstellingen: idem NEN 7510, 7511 (toegang) en 7513 (logging) Compliance ziekenhuizen: IGZ en CBP 2007: onvoldoende Niscayah 2009: 23% voldoende Ernst & Young 2011: 75% voldoende CBP 2012: Ruwaard van Putten ZH onvoldoende beveiligd Centrale aanpak beveiliging mogelijk voordeel

18 Internationale achtergrond Wbp Richtlijn 95/46/EG: Harmoniseren bescherming persoonsgegevens Vrij verkeer van persoonsgegevens Nieuw ontwerp: COM (2012) 10 Ontwerp verordening: General data protection regulation (2012/0011) Nodig vanwege ontwikkeling van internet en intensievere dataverkeer Right to be forgotten Consent is steeds expliciet Right of data portability Versterking positie nationale privacy-autoriteiten Procesrecht nationale privacy-autoriteiten Meer verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid data verwerkers. (zie workshop) Art. 29 Data Protection Working Party: Risico s Cloud computing: chain processing/derde landen buiten EU Zwaardere transparantie verplichting verantwoordelijke Afdekken door contractering subcontractors Voldoende?

19 Eerste conclusies Centrale opslag voor Big Data zonder gevraagde toestemming patiënt mogelijk, mits voldoende beveiligd en geheimhouding bewaakt. Verantwoordelijkheid voor Big Data blijft bij hulpverlener (ziekenhuis/medisch specialist) Bundelen gebruikers in rechtspersoon als voor regelen kwaliteit van opslag en beveiliging Organiseer centraal toezicht op centrale opslag Patiënt wendt zich voor uitoefenen rechten tot verantwoordelijke = zorgaanbieder (ziekenhuis)

20 Ontsluiten big data Stel er is centrale opslag Datamining in het algemeen belang? Precedent: Nederlandse Kankerregistratie Uitbreiding in VWS-beleid: Goed Gebruik Geneesmiddelen (registratie) Volgen resultaten oncologie met dure geneesmiddelen Opt in (toestemming) of opt out (bezwaar)? Zorgdata nodig voor beleid

21 Wetenschappelijk onderzoek met gegevens (1) Hoofdregel (art. 7: 457 BW) verstrekking van herleidbare gegevens aan derdenonderzoekers alleen na toestemming patiënt (opt in), tenzij geldig beroep op uitzonderingen (zie art. 458) Uitzonderingen (art. 7: 458 lid 1 a en b BW) 1. toestemming is in redelijkheid niet mogelijk (verhuizing/overlijden/psych. belasting van patiënt) 2. toestemming kan in redelijkheid niet worden verlangd (onderzoeksmatige belemmeringen, zoals zeer grote aantallen patiënten of aantoonbaar risico op selectieve respons) Idem 23 lid 2 Wbp

22 Wetenschappelijk onderzoek met gegevens (2) Bijkomende voorwaarden wanneer beroep wordt gedaan op uitzonderingen patiënt heeft recht bezwaar te maken (opt out: hierin ligt informatieplicht besloten) gegevens noodzakelijk voor onderzoek onderzoek dient algemeen belang passende privacywaarborgen òf codering aantekening in het medisch dossier Precedent: Nederlandse Kankerregistratie: Bij verwerking: kennisgeving Mogelijkheid van bezwaar Reglement

23 Tweede conclusie Wetenschappelijk onderzoek centrale big data: In beginsel toestemming vereist Centrale opslag niet voldoende reden anoniem gebruik Niet te gemakkelijk gebruik maken van de uitzonderingen van art. 7: 458 BW/23 lid 2 Wbp Nadere regulering gewenst Overigens Commercieel gebruik: altijd toestemming nodig Na anonimisering: privacybescherming Wbp vervalt Maar anonimiseren is verwerken : doelgebonden Na overlijden: privacybescherming Wbp vervalt Nog wel geheimhouding ex WGBO Uitzondering 7: 458 BW!

24 Tot slot: Mega-lek of algemeen veiligheidsrisico Patriot Act: symbool voor overheidsinterventie TK 2011/12, , nr. 8: zorgen minister BZ (Morpho BV) Art. 50 USC Algemene foreign intelligence (dus data uit NL) Niet alleen voor terrorisme: FAA 2008 Bij alle in VS gevestigde bedrijven (toegang tot data) Gag order (contractueel niet te voorkomen) Zie IViR, UvA september 2012 Geen aanwijzingen misbruik Actie EU (Kroes) richting VS

25 Dank voor uw aandacht Zie verder: Rapport Big Data in de zorg: Contactgegevens: Janskerkhof 12, Utrecht E Nysingh advocaten-notarissen NV T E

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Privacy informatie folder 1 2 Privacy informatie folder Inhoud 1. Inleiding 4 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming 5 1. Informatieplicht 5 2.

Nadere informatie

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011 Integriteitscode ICT Toelichting Voor u ligt de 'Integriteitscode ICT van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De integriteitscode bevat een overzicht van de huidige

Nadere informatie

Bijlage 2 Analyse bij zaak z2006-00918

Bijlage 2 Analyse bij zaak z2006-00918 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Overdracht arbodossiers Bijlage 2 Analyse

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT HUMANCAPITALCARE COMPANY B.V.

PRIVACYREGLEMENT HUMANCAPITALCARE COMPANY B.V. PRIVACYREGLEMENT HUMANCAPITALCARE COMPANY B.V. Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Medische

Nadere informatie

Ministerie van VWS directie MEVA t.a.v. Mw. drs. E.M. Maat Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Utrecht, 4 maart 2011

Ministerie van VWS directie MEVA t.a.v. Mw. drs. E.M. Maat Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Utrecht, 4 maart 2011 Ministerie van VWS directie MEVA t.a.v. Mw. drs. E.M. Maat Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Utrecht, 4 maart 2011 Betreft: juridische status LSP zonder Kaderwet EPD Geachte mevrouw Maat, U heeft mij onlangs

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten

Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten Opdrachtgevers: Directie Justitieel Jeugdbeleid, Ministerie van V&J en Ministerie van VWS Uitgevoerd

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY

CLOUD COMPUTING & PRIVACY 1 businesscase CLOUD COMPUTING & PRIVACY Het juridisch kader 2 3 4 5 6 7 8 Het gebruik van cloud diensten brengt met zich mee dat persoonsgegevens in de cloud staan. Dat geeft aanleiding tot vragen op

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY

CLOUD COMPUTING & PRIVACY 1 Als een onderwijsinstelling bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de databases met persoonsgegevens niet zelf uitvoert, maar door een cloud leverancier laat doen, dan noemt de wet dit bedrijf de bewerker.

Nadere informatie

De rekening van de arts

De rekening van de arts De rekening van de arts Het medisch beroepsgeheim en de rol van administratiekantoren, incassobureaus en factoringbedrijven in de financiële afwikkeling van de geneeskundige behandelingsovereenkomst Registratiekamer,

Nadere informatie

Zorg voor gegevens bij indicatiestelling

Zorg voor gegevens bij indicatiestelling drs. A. ter Linden mr. C.G. Zandee Zorg voor gegevens bij indicatiestelling Registratiekamer, augustus 2000 Voorwoord Indicatiestelling is een belangrijk instrument in de gezondheidszorg. De zorgvrager

Nadere informatie

behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie vallen niet onder de reikwijdte van dit reglement.

behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie vallen niet onder de reikwijdte van dit reglement. Privacyreglement Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Diagnostisch Centrum: DiaSana 2. Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van Diagnostisch Centrum DiaSana 3. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. STICHTING PRISMA Mei 2005. Evaluatie d.d. maart 2010

PRIVACYREGLEMENT. STICHTING PRISMA Mei 2005. Evaluatie d.d. maart 2010 PRIVACYREGLEMENT STICHTING PRISMA Mei 2005 Evaluatie d.d. maart 2010 Privacyregelement/OnderzoekenVerantwoording/januari2007/ evaluatie maart 2010 is onderdeel van de Stichting Prisma ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. De reikwijdte van de Gedragscode... 4 3.1 De sector... 4 3.2 Toepassing... 4 4. Beginselen

Nadere informatie

Inhoud 156* Aflevering 9 16 november 2013 Jaargang 10. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Inhoud 156* Aflevering 9 16 november 2013 Jaargang 10. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid Redactie: mr. K. Aantjes mr. H. de Boer mr. Chr.H. van Dijk prof. mr. S.D. Lindenbergh prof. mr. M.W. Scheltema prof. mr. dr. J.L. Smeehuijzen Vaste annotatoren: mr. H. Brens mr. S. Colsen mr. M.E. Franke

Nadere informatie

Privacy reglement. Algemeen

Privacy reglement. Algemeen Privacy reglement Algemeen Doel Reglement met betrekking tot persoonsregistraties, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in Medisch Centrum de Veluwe Begrippen Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2]

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2] PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 DOEL 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP en - voor zover van toepassing

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Procedure Privacy verwerking leerlinggegevens. Privacyreglement verwerking leerlinggegevens 1

Procedure Privacy verwerking leerlinggegevens. Privacyreglement verwerking leerlinggegevens 1 Privacyreglement verwerking leerlinggegevens 1 1. Wet bescherming persoonsgegevens De Wet persoonsregistraties is vervangen door de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Voor het onderwijs is deze wet

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Privacyreglement P-Centrum Nederland. Algemene bepalingen

Privacyreglement P-Centrum Nederland. Algemene bepalingen Algemene bepalingen 1 Definities/ begripsbepalingen 1.1 P-Centrum Nederland B.V. De rechtspersoon P-Centrum Nederland B.V.; verder te noemen: P-Centrum, gevestigd te Arnhem. 1.2 Persoonsgegevens Elk gegeven

Nadere informatie

Privacyreglement Zorggroep Sint Maarten. m.b.t. cliënt- en personeelsgegevens

Privacyreglement Zorggroep Sint Maarten. m.b.t. cliënt- en personeelsgegevens Privacyreglement Zorggroep Sint Maarten m.b.t. cliënt- en personeelsgegevens Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art. 1 Begripsbepalingen Art. 2 Reikwijdte Art. 3 Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Fortagroep Uitwerking van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens

Privacyreglement Fortagroep Uitwerking van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens Privacyreglement Fortagroep Uitwerking van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens De tien gouden privacyregels Inleiding Algemene bepalingen Art 1. Art 2.

Nadere informatie

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken.

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken. Toepassing BPPC-profiel Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken. RADIOLOGIE, REGIO, XDS Toepassing BPPC-profiel Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Voorwoord 1. Begripsbepaling 2. Omschrijving van de reikwijdte en de

Nadere informatie

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Voorwoord 1. Begripsbepaling 2. Omschrijving van de reikwijdte en de

Nadere informatie

privacy TipS EN TricKS voor DE ONDErNEMiNGSpraKTiJK 2013 in-house counsel practical GuiDE

privacy TipS EN TricKS voor DE ONDErNEMiNGSpraKTiJK 2013 in-house counsel practical GuiDE privacy TIPS EN TRICKS VOOR DE ONDERNEMINGSPRAKTIJK 2013 in-house counsel practical guide 3 privacy: tips en tricks voor de ondernemingspraktijk 4 privacy: tips en tricks voor de ondernemingspraktijk

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie