Willibrordusschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Willibrordusschool 2015-2019"

Transcriptie

1 Schoolplan Willibrordusschool

2 1

3 Inhoud 1. ALGEMEEN VOORWOORD INLEIDING... 6 VERANTWOORDING STRATEGISCH DEEL STRATEGISCHE DOELEN MISSIE SCHOOL VISIE SCHOOL KWALITEITSBEWAKING STERKTE-ZWAKTEANALYSE HUIDIGE SITUATIE VAN DE SCHOOL IDENTITEIT TACTISCH DEEL ONDERWIJS Onderwijsdoelen Onderwijsconcept Organisatie en beleid binnen de school Vakgebieden en tijdbesteding Zorg en begeleiding PERSONEEL Uitwerking SKOT doelen en eigen schooldoelen Beleid op hoofdlijnen COMMUNICATIE SKOT doelen en eigen schooldoelen Beleid op hoofdlijnen IDENTITEIT SKOT doelen en eigen schooldoelen Beleid op hoofdlijnen FINANCIËN SKOT doelen en eigen schooldoelen Beleid op hoofdlijnen OPERATIONEEL DEEL UITWERKING TACTISCHE DOELEN JAARPLAN FORMAT JAARVERSLAG / -EVALUATIE BIJLAGE 1 KWALITEITSMONITORING BIJLAGE 2 GEBRUIKTE METHODEN WILLIBRORDUSSCHOOL BIJLAGE 3 MEERJARENPLANNING ONDERWIJSLEERPAKKET EN ICT BIJLAGE 4 BURGERSCHAPSVORMING

4 3

5 1. Algemeen 1.1 Voorwoord Het maken van een schoolplan is een wettelijke verplichting. Het maken van een school-ondernemings-plan een eigen initiatief. In het schoolondernemingsplan zijn de wettelijke verplichtingen een onderdeel van onze voornemens tot schoolontwikkeling. Het is een mix van beide waarin we nadrukkelijk onze eigen groei centraal willen stellen. Wat willen we bereiken? Hoe willen we dat doen? Wanneer willen we daar zijn? Ontwikkelen; niet als verplichte activiteit maar omdat we dat zelf willen. Ontwikkelen in deskundigheid, betrokkenheid en faciliteren. Samenwerking van allen die bij de begeleiding van de kinderen op onze school betrokken zijn. Want bij hen ligt het doel van ons functioneren. Ontwikkelen is op zoek gaan naar de kern van waaruit je leeft. Wie ben je? Wat beweegt je? Hoe sta je in het leven? Ontwikkelen is antwoord, jouw antwoord aan de toekomst geven. Alet Boukes (2010) Het is voor de begeleiding en in het belang van het kind dat verborgen zit in bovenstaande tekst dat wij ons inzetten. Niet alleen voor het kind op zich, maar ook voor zijn ontwikkeling in relatie tot zijn omgeving. Van de groep waarin het zit tot de wereld waarin het leeft. Voor de toekomstige samenleving die ons voor ogen staat en waar we de kinderen op willen voorbereiden. Vandaar dat de we dit plan de tekst mee willen geven: Ontwikkelen is antwoord aan de toekomst geven juni 2015 Carmen Kortekaas directeur 4

6 5

7 1.2 Inleiding Een schoolondernemingsplan beschrijft integraal het beleid van de Willibrordusschool voor een periode van vier jaar. Zowel op het gebied van de onderwijsontwikkeling, de kwaliteit van het onderwijs, de investeringen, het personeel en de verantwoording over de resultaten. Dit ondernemingsplan is bestemd voor zowel het bestuur van de Stichting als voor de directie, personeel en externe partners. Het is een verantwoordingsdocument voor de keuzes die directie en team maken om hun doel(en) voor de komende 4 jaren te bereiken. Het schoolondernemingsplan wordt door het bestuur van de Stichting goedgekeurd. Het wordt ter informatie aan de inspectie Basisonderwijs gestuurd en behoeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Het is een bepalend document omdat het richting geeft voor handhaving en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de Willibrordusschool in de komende jaren. Het schoolbestuur is volgens de wet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde onderwijs. Verantwoording De Willibrordusschool behoort tot de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand (SKOT). Ons schoolplan past binnen de kaders die worden aangegeven in het strategisch beleidsplan van deze stichting en sluit aan bij de strategische thema s die daarin genoemd worden: 1. Identiteit 2. Professionaliteit van de leerkracht 3. Passend onderwijs 4. Opbrengstgericht werken 5. Doorgaande lijn en samenwerking met partners in het opvoedingsveld SKOT wil reeds bestaand beleid voortzetten en nieuwe wegen inslaan, zodat we Samen verantwoord ontwikkelen. Zie hiervoor: Betrouwbaar en bekwaam op weg naar 2020 Strategisch Beleidsplan voor de scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand. Ook op de Willibrordusschool wordt in de komende jaren verder gebouwd op reeds bestaande fundamenten. Het plan begint met een strategisch gedeelte waarin wordt uiteengezet welke richting wij als school kiezen voor de middellange termijn ( ). Vervolgens wordt aangegeven welke consequenties dit heeft voor de tactische beleidsdomeinen. Bij het operationele gedeelte ten slotte wordt middels SMART geformuleerde doelen uitgewerkt op welke manier wij de gestelde doelen willen bereiken. Zie ook het schema op de volgende bladzijde. Tenslotte koppelen wij hieraan de jaarlijkse evaluatie omdat hierin steeds weer het eind ligt van de plannen die we hadden en het begin van de voornemens die we hebben! 6

8 SCHOOLPLAN H3 H2 STRATEGISCH DEEL TACTISCHE BELEIDSTERREINEN H 3.1 ONDERWIJS H 3.2 PERSONEEL H 3.3 COMMUNICATIE H 3.4 IDENTITEIT H 3.5 MATERIEEL FINANCIEEL H4 OPERATIONEEL DEEL MEERJARENPLAN EN JAARPLAN ONDERWIJS PERSONEEL COMMUNICATIE IDENTITEIT MATERIEEL FINANCIEEL EVALUATIE 7

9 2. STRATEGISCH DEEL 2.1 Strategische doelen De leerlingen in het primair onderwijs van nu zijn de burgers die straks de samenleving vorm geven. Hoe die maatschappij er over een aantal decennia uit zal zien kan niemand voorspellen. Wel weten we dat huidige trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij. In ons strategisch beleid hebben we hier aandacht voor en we proberen zo onze leerlingen hier op voor te bereiden. In het bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs dat is afgesloten in juli 2014 wordt gesproken over vier actielijnen die noodzakelijk zijn op weg naar de school van Deze zijn: Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs; Een brede aanpak voor duurzame onderwijsontwikkeling; Professionele scholen; Doorgaande ontwikkellijnen. Het is aan het onderwijs en de besturen deze actielijnen te vertalen naar het strategisch beleid. In dit strategisch beleidsplan van onze stichting (SKOT) zijn deze actielijnen vertaald naar zes strategische thema s. Deze thema s geven een concretisering van de actielijnen en de accenten van het beleid aan. De strategische thema s zijn; 1. Ontkerkelijking en Identiteit; 2. Onderwijs in de 21 ste eeuw 3. ICT; 4. Professionalisering; 5. Passend onderwijs en transitie jeugdzorg; 6. Arbeidsmarkt ontwikkeling. Ze worden in samenhang uitgevoerd. Deze samenhang is er tussen de verschillende lagen van onze organisatie [groep leerkracht team- school- College van Bestuur- Raad van Toezicht en externe verbanden waar we onderdeel van uitmaken bv. samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en gemeenten.] Schoolspecifieke deel 2.2 Missie school De Willibrordusschool is een basisschool in Vroomshoop die onderwijs verzorgt aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het is een kleine school met betrokken leerkrachten, waar veel belang wordt gehecht aan het in gesprek gaan en blijven met ouders en kinderen. Hierdoor ervaren anderen onze school als open, transparant en laagdrempelig. Onze school gaat uit van katholieke kernwaarden, maar staat open voor iedereen ongeacht geloof of overtuiging. Het onderwijs dat wij bieden is gericht op het ontwikkelen van de talenten van ieder kind. We streven naar het behalen van goede resultaten, passend bij de kwaliteiten van het kind. We zien het als een uitdaging om rekening te houden met de verschillen tussen kinderen. Voor de kinderen moet onze school een veilige plek zijn waarbinnen zij zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. In ons schoolklimaat benaderen we kinderen positief en gaan we uit van hun sterke kanten. Ons pedagogisch klimaat is gericht op betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie en komt tegemoet aan ieders (onderwijs)behoeften. 8

10 Naast kennisoverdracht vinden we het ook van belang dat kinderen sociale vaardigheden ontwikkelen waarmee ze zich kunnen redden in de (toekomstige) maatschappij. Voor ouders willen wij een betrouwbare partner in de opvoeding zijn. Een team van professionele en competente leerkrachten werkt daarom samen met ouders aan de persoonlijke ontplooiing van ieder kind. Wij vinden het belangrijk dat we gemaakte afspraken wederzijds nakomen. Voor onze school zelf betekent dit dat wij onze medewerkers ook een open en transparante werkomgeving willen bieden, waar binnen een prettige werksfeer mogelijkheden zijn om professioneel te groeien. Deze groei bereiken we vooral door binnen een professionele leeromgeving voortdurend met elkaar in gesprek te gaan over ons onderwijs en de knelpunten die we daarin ervaren. Team en directie gaan respectvol met elkaar om en zijn aanspreekpunt voor elkaar. We zijn onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand en hebben de missie en visie van SKOT vertaald naar onze eigen school. We zijn voor de SKOT een school die werkt aan de opdracht om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden en op basis van gestelde doelen resultaten bereikt. Binnen ons samenwerkingsverband zijn wij een school die de opdracht om passend onderwijs te bieden uitvoert door een krachtige zorgstructuur neer te zetten en steeds opnieuw te zoeken naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen op onze school. Met betrokken partijen buiten de school streven we naar een goede samenwerking. We komen onze afspraken na en willen een betrouwbare partij zijn voor alle instanties, zoals het rijk, de gemeente en voortgezet onderwijs, die betrokken zijn bij het opvoeden van sociaal betrokken burgers. Ontwikkelen is antwoord aan de toekomst geven betekent voor de Willibrordusschool dat wij onze leerlingen de juiste bagage willen meegeven om vol vertrouwen de weg op te gaan ná de basisschool. We zijn een school waar we kinderen een sterke basis op het gebied van lezen, taal en rekenen willen meegeven. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ieder kind is toegerust om te kunnen functioneren binnen onze huidige en toekomstige maatschappij. Het aanleren van vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren, zelfstandigheid en kritisch denken vinden wij daarom ook van groot belang. Het tonen van respect en het betrokken zijn bij een ander typeren de attitude die wij onze leerlingen willen meegeven op sociaal-emotioneel gebied. Voor ons als school is het vanzelfsprekend dat wij binnen een veilige, plezierige en uitdagende (werk)omgeving op een positieve manier en vanuit vertrouwen met de kinderen omgaan. 9

11 2.3 Visie school De leerlingen in het basisonderwijs van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vorm geven. Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige trends zullen leiden tot een kennis- en informatiesamenleving waar we de jeugd op moeten voorbereiden. Onderwijs in de 21 ste eeuw moet aandacht besteden aan vaardigheden en competenties die nodig zijn om goed in de kennissamenleving te kunnen functioneren, te kunnen werken en om zich een leven lang door te kunnen ontwikkelen. 10

12 Vooral door de opkomst van informatie- en communicatietechnologie krijgt de huidige kennissamenleving meer en meer vorm. Enerzijds verwijst de term kennissamenleving naar het feit dat kennis altijd en overal voorhanden is (internet). Anderzijds verwijst de term naar kennisbegrip en constructie, leren door nieuwe informatie en inzichten te combineren met wat je al weet. Het beeld van de school in de toekomst is niet uniform. Zo n diversiteit als de samenleving kent, zo divers zijn basisscholen. Van de Willibrordusschool vraagt dit om keuzes te maken ten aanzien van de eigen identiteit en onderwijskundige richting. Concreet betekent dit dat de Wilibrordusschool: Blijft inzetten op het behalen van goede resultaten op de basisvakken taal, lezen en rekenen. Aandacht heeft voor het behouden en verder ontwikkelen van een veilig pedagogisch klimaat, omdat we zien dat de toegenomen individualisering in de maatschappij ertoe leidt dat veel mensen hun eigenbelang boven het algemeen belang plaatsen. Dit uit zich in verminderd rekening houden met de belangen van anderen tot toename van asociaal gedrag. We streven ernaar dat kinderen op onze school persoonlijke aandacht krijgen en dat ze aangesproken worden op hun niveau met hun eigen gaven, sterke kanten, gedrag en karakter. Deze vorm van individualisme waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past, moet echter altijd samengaan met verantwoordelijkheid, met respect hebben voor en rekening houden met anderen. Stappen gaat zetten op het gebied van het ontwikkelen van de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden en het ontwikkelen van een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding -de zogenaamde 21st Century Skills-, zodat onze leerlingen deze kunnen inzetten en succesvol kunnen zijn in de (toekomstige) kennis- en informatiesamenleving. Wij zijn ons ervan bewust dat het bieden van kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs veel vraagt van de leerkrachten en schoolleider. De kwaliteit van de leerkracht is daarbij van doorslaggevend belang. Daarom zetten we ook in op de professionele ontwikkeling van zowel het team als de individuele leerkracht. Hiermee willen we bereiken dat alle leerkrachten voldoende zijn toegerust om onderwijs te geven aan leerlingen met verschillende capaciteiten en zorgbehoeften. Daarnaast is het team van leerkrachten in staat om onderwijsverbetering en innovatie tot stand te brengen. Het toerusten van leerlingen én leerkrachten met die vaardigheden en competenties die nodig zijn om te kunnen leven, werken en onderwijzen in de 21 ste eeuw is een opdracht aan ons allen. Het motto van de Willibrorduschool Ontwikkelen is antwoord aan de toekomst geven sluit hier naadloos op aan en geeft richting aan ons handelen. 11

13 2.4 Kwaliteitsbewaking Het is voor de Willibrordusschool van belang om goed voorbereid te zijn op de toekomst en op toekomstige ontwikkelingen. Het is dus interessant om te weten wat relevante ontwikkelingen zijn binnen de maatschappij in relatie tot de ontwikkelingen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand en de school waar wij werken. Om de kwaliteit te bewaken heeft de Willibrordusschool de volgende meetinstrumenten: * In de periode november 2014-januari 2015 is een enquête (de kwaliteitsmeter van Beekveld en Terpstra) afgenomen onder het personeel, de ouders en de kinderen van onze school. De uitslag van het personeel, de ouders en de kinderen is besproken in het team. Uit de enquête zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen. Deze zijn besproken met het team en medezeggenschapsraad. Om de kwaliteit te bewaken heeft de Willibrordusschool de volgende documenten en/of afspraken: * Jaarlijks wordt door de directie een jaarplan en jaarevaluatie gemaakt. In de jaarevaluatie wordt ook gericht gekeken naar de stappen vooruit in de vorm van een jaarlijkse plan bijstelling (het operationele deel). Jaarplan- en evaluatie worden besproken met het team en de MR. * In vorige schoolplanperiodes zijn een aantal gezamenlijke gedragsregels opgesteld (o.a. BAS project en B6-4all) voor kinderen en leerkrachten. Deze regels worden door iedereen gehanteerd. Jaarlijks wordt de stand van zaken m.b.t. het naleven van deze afspraken en regels in teamvergaderingen bepaald. Indien nodig worden afspraken bijgesteld en opnieuw vastgelegd. * Jaarlijks wordt een schoolondersteuningsprofiel opgesteld door de directie en intern begeleiders. * We werken met groepsplannen op het gebied van de basisvakken (Nederlandse taal/lezen, rekenen, spelling). 2x per jaar worden deze plannen bijgesteld, aangevuld en geëvalueerd. * De intern begeleiders voeren groepsbesprekingen met de leerkrachten over in hoeverre de gestelde doelen van de voorgaande groepsplanperiode zijn bereikt en in welke mate verbetering van het onderwijs is gerealiseerd. Verder komt aan de orde komt hoe de leerkracht(en) in de komende groepsplanperiode tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. * De directie gaat minimaal 1 keer per jaar bij iedere leerkracht op klassenbezoek. * Twee keer per schooljaar worden de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen en de resultaten van de entree- en eindtoets in het team besproken. Zie ook bijlage 1: Kwaliteitsmonitoring. 2.5 Sterkte-zwakteanalyse De SWOT-analyse (Strength-Weakness-Opportunities-Threats) brengt de interne sterktes en zwaktes in beeld en de externe kansen en bedreigingen. Mede op basis van de tevredenheidenquête die in het najaar van 2014 onder ouders, kinderen en personeel is afgenomen, hebben we de volgende SWOT kunnen opstellen: Sterk Betrokkenheid team Begeleiding door leerkrachten /aandacht en zorg voor het kind Organisatie van de leerlingzorg Kleinschaligheid Zwak ICT: aanbod en voorzieningen Manier waarop kinderen met elkaar omgaan/ Pestgedrag Communicatie met ouders: aantal contactmomenten met de leerkracht Afstemmen op leerbehoefte begaafde 12

14 Communicatie / openheid Sfeer Laagdrempeligheid leerlingen Aanpak leerlingen met gedragsproblemen Resultaten staan onder druk Meerdere leerkrachten voor een groep Kansen Verder uitbouwen aanpak pedagogisch klimaat Uitbreiden en modernisering van ICTvoorzieningen Kinderen voorbereiden op functioneren in de 21 ste eeuw Ons onderscheiden als school door kinderen sterk te maken in hun persoonlijk leiderschap. Dit betekent dat zij zichzelf leren kennen en grip krijgen op zichzelf, hun werk, de omgeving en hun leven in de (toekomstige) maatschappij. Ouders meer te betrekken bij aanpak van sociale vaardigheden en gedrag: dit stimuleert de sociale ontwikkeling en zorgt voor meer betrokkenheid en begrip bij ouders Bedreigingen Teruglopend leerlingaantal Imago / naamsbekendheid in (overwegend protestant-christelijk) dorp Nieuwbouwwijk aan overkant kanaal (aantrekkingskracht Oranjeschool) Minder financiële middelen als gevolg van bezuinigingen en teruglopend leerlingaantal Toename van aantal leerlingen met een uitdaging of met specifieke onderwijsbehoeften (als gevolg van gedrag en capaciteiten) Meeste leerkrachten werken parttime Oprichten Brede School elders in Vroomshoop waarin PSZ en KDV zijn opgenomen Toename individualisering in de maatschappij/bij ouders: ouders zijn meer bezig met de prestaties en het geluksniveau van hun kind(eren) dan met hun sociale kanten Mogelijke sluiting kerk Geerdijk, afname aantal katholieke gezinnen Conclusies: De toename van het aantal leerlingen met een uitdaging of met specifieke onderwijsbehoeften vraagt veel van ons t.a.v. het bieden van een passend onderwijsaanbod afgestemd op de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen. De bezuinigingen van overheidswege maken een goede uitvoering moeilijk. Deze combinatie van factoren vormt ook een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod en de resultaten hiervan. Omgang met elkaar blijft specifieke aandacht vragen. Wisselende groepssamenstellingen als gevolg van o.a. het vormen van meer combinatiegroepen en het begeleiden van meer leerlingen met een uitdaging of met specifieke onderwijsbehoeften maken dat ons sociale klimaat voortdurend onder druk staat. De toegenomen individualisering in de maatschappij maakt dat ouders zeer kritisch zijn t.a.v. plaatsing en functioneren van leerlingen met een uitdaging of specifieke onderwijsbehoeften op onze school. Ouders moeten meer betrokken worden bij de aanpak van het sociale gedrag van de kinderen, zodat school en ouders vanuit gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van alle leerlingen. De Willibrordusschool moet op zoek wat haar onderscheidend vermogen is t.o.v. andere scholen om hiermee o.a. de concurrentie aan te kunnen gaan met scholen die 13

15 zich in toekomstige nieuwbouw vestigen en omdat er steeds minder katholieke gezinnen in Vroomshoop wonen. 2.6 Huidige situatie van de school Onze school staat in een wijk die eind jaren 70 is gebouwd. Veel leerlingen komen uit de directe omgeving van de school. Daarnaast heeft de school aantrekkingskracht voor leerlingen uit Geerdijk en het buitengebied van Vroomshoop. Veel ouders hebben een (deels) katholieke achtergrond en hebben zelf in hun jeugdjaren onze school bezocht. Imago De Willibrordusschool is een kleinschalige basisschool met een open karakter in het dorp Vroomshoop. Het is de enige katholieke basisschool in het dorp. Er zijn nauwe contacten met ouders, sportvereniging, carnavalsvereniging en kerk. Het onderwijs op de Willibrordusschool wordt groepsgewijs gegeven, met erkenning van individuele verschillen en ontwikkelingslijnen. In ons onderwijsaanbod wordt rekening gehouden met en afgestemd op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van kinderen. Schoolgebouw Het gebouw dateert uit 1979 en was oorspronkelijk rond een binnentuin gesitueerd. In 2004 is de school uitgebreid met diverse extra ruimtes. Hierdoor voldoet het gebouw aan de eisen van de huidige tijd. Het gebouw is volledig gesitueerd op de begane grond en telt 7 klaslokalen, een bibliotheek/kopieerruimte, een speellokaal en een grote gemeenschapsruimte. Deze gemeenschapsruimte is op te delen in een haldeel en nog een extra leslokaal. In totaal zijn er drie toiletgroepen (kleuters, meisjes gr. 3 t/m 8 en jongens gr. 3 t/m 8). Verder telt de school een ruime lerarenkamer, directiekamer, twee werkruimtes voor de intern begeleiders en een spreekkamer. Nabij de groepen zijn twee computereilanden gerealiseerd. Toegang tot onze school is mogelijk aan De Seringen (hoofdingang) of aan de Meidoornlaan (kleuteringang). Beide schoolpleinen zijn in 2011 volledig gerenoveerd. Plattegrond 14

16 De leerlingenpopulatie Het aantal leerlingen bedraagt ongeveer 135. Er wordt les gegeven aan 6 groepen door in totaal 11 groepsleerkrachten. De leerlingen die onze school bezoeken zijn hoofdzakelijk autochtone kinderen uit Vroomshoop en Geerdijk. De thuistaal is soms nog dialect. Het percentage leerlingen dat in de gewichtenregeling valt, is meer dan 15%. 2.7 Identiteit Binnen onze stichting geldt de volgende karakterbeschrijving van de gastvrije katholieke school. De gastvrije Katholieke school staat midden in een samenleving die zich ontwikkeld heeft binnen een christelijk-humanistische cultuur, waaraan we onze waarden, vrijheden, normen, vastgestelde feestdagen, vakanties en toekomstperspectieven ontlenen. Die samenleving is echter wel voortdurend in beweging. Binnen onze samenleving hebben zich mensen uit andere landen en andere culturen gevestigd, vaak met andere gewoonten en andere religies. Binnen een christelijk humanistische samenleving kunnen en willen we daar ruimte voor maken, omdat waarden als verdraagzaamheid, vrijheid, belangstelling en openheid ons dierbaar zijn. Het is die samenleving waar we kinderen op willen voorbereiden, en waar we kinderen in al hun verschillen ook in willen betrekken. Dit betekent dat we in identiteitsgebonden activiteiten herkenbaar willen zijn als open katholieke school, en dat we kinderen daar de waarde van willen leren. Het betekent ook dat we binnen die activiteiten ruimte scheppen voor andere meningen en visies. Er is aandacht voor belangrijke feestdagen van andere religies, en kinderen worden gestimuleerd om er iets van te vertellen, of te laten zien. We geloven dat kinderen op die manier het meest leren van en met elkaar. Een school is er om kinderen goed te informeren en hen bij een open samenleving te betrekken. Het toelatingsbeleid kenmerkt zich door het feit dat alle kinderen en hun ouders / verzorgers welkom zijn mits men onze identiteit respecteert. Van leraren wordt verwacht dat zij de identiteit van de school onderschrijven en in het gesprek met kinderen en ouders de overtuiging van de school willen uitdragen. In de lessen levensbeschouwing, in de acties en in de vieringen proberen we recht te doen aan de grote verschillen in beleving van de katholieke traditie in onze samenleving en in onze school. We brengen de boodschap dat elk kind er toe doet, elk kind gewaardeerd en gekend is. Daarmee doen we recht aan onze openheid. We hechten er echter wel aan om de vieringen met alle kinderen te beleven. Ze maken immers allen deel uit van de schoolgemeenschap. We verwachten daarom dat alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond meedoen aan de vieringen en lessen levensbeschouwing. Voor de planperiode blijft bovenstaande beschrijving van kracht. Daarnaast neemt, door de toenemende ontkerkelijking, de betekenis van de kerk als levende gemeenschap af maar het verlangen van mensen naar gemeenschapsoriëntatie en gedeelde normen en waarden is onveranderd. In de visie van onze stichting wordt gesproken over een bezield verband waar ouders naar op zoek zijn en de rol die onze scholen hierin kunnen en willen spelen. Onze school kan een rol spelen in het tegemoet komen aan deze behoefte door de school bezield verband te laten zijn en daardoor te beantwoorden aan het verlangen van ouders onderdeel te zijn van zo n bezield verband. Wij willen hiermee bereiken dat méér mensen, met of zonder gezindte, voor onze school kiezen vanwege onze katholieke identiteit. 15

17 3. TACTISCH DEEL 3.1 Onderwijs Onze maatschappij verandert in een steeds sneller tempo en de complexiteit neemt voortdurend toe. Het bijblijven in hedendaags onderwijs vraagt veel van de scholen en van leerkrachten: flexibiliteit, aanpassingsvermogen en het vermogen om in diverse complexe [les]situaties goed te kunnen handelen. Daarnaast nemen de eisen die aan het onderwijs worden gesteld en het aandeel van basisscholen in de opvoeding van de kinderen verder toe. De school en haar leerkrachten komen steeds meer onder een vergrootglas te liggen. Mede door een toenemende invloed van de media en de politiek staat haar positie onder druk. We willen bereiken dat de leerlingen die onze school hebben doorlopen zich uitstekend staande houden in de toekomstige maatschappij, weerbaar zijn, goed kunnen omgaan met veranderingen en innovaties en positief in het leven staan. Ons onderwijs past het kind niet aan, aan de toekomst, maar biedt het de werktuigen om straks elke toekomst aan te kunnen. Visie Willibrordusschool We willen een school zijn waar we vanuit een klassikale situatie zoveel mogelijk tegemoet komen aan de individuele verschillen tussen kinderen (op cognitief en sociaal-emotioneel gebied). We willen kinderen gelijke kansen bieden om zich naar eigen mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. Door de leerprestaties en de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen, geven wij sturing aan de continue ontwikkeling van de kinderen. Hierbij is een goede samenwerking tussen de ouders, de school en het kind zelf van belang. We leggen de nadruk op het aanleren van de basisvaardigheden op het gebied van lezen, taal en rekenen. We werken gestructureerd, waardoor iedereen weet waar hij aan toe is en een ononderbroken ontwikkelingsproces tot stand kan komen. Vaste regels en routines maken begeleiding van kinderen met specifieke zorgbehoeften mogelijk. Samen met de ouders leveren we een bijdrage aan het zelfstandig kunnen functioneren van elk kind op zijn of haar niveau. We waarderen daarbij de eigenheid van ieder kind. Verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie worden gezien als uitgangspunt voor leren Onderwijsdoelen Borging HGW-principes: o Jaarlijks doorlopen cyclus volgens gemaakte afspraken o In kaart brengen zorgbehoefte van zorgleerlingen o Zicht houden op de zorgzwaarte van de school in relatie tot andere scholen met het oog op de inzet van extra zorgmiddelen (zie uitwerking in hoofdstuk financiën ). o Invoeren groepsplan gedrag Verdere uitwerking HGW/OGW: o IGDI-model verder implementeren en leerkrachtgedrag versterken door structureel plannen en uitvoeren klassenbezoeken door directie, IB-ers, collegiale consultatie (ontwikkeling lerende organisatie, zie ook hoofdstuk personeel ). 16

18 o Kwaliteitsverbetering onderwijs door ontwikkelen competenties teamleden (zie verder hoofdstuk personeel ). o Resultaten Begrijpend Lezen verhogen door in te zetten op Versterking leerkrachtgedrag Uitbouwen werken met IGDI-model, ook specifiek gericht op het werken in combinatiegroepen. starten in de onderbouw met activiteiten die de voorwaarden scheppen voor succesvol begrijpend leesonderwijs in de bovenbouw. Versterken pedagogisch klimaat: o Voortzetten reeds ingezet beleid: Invoering + borgen methode Leefstijl Borgen en uitbreiden afspraken B6-4all Ouders betrekken (zie ook hoofdstuk communicatie ) Ontwikkelen 21 ste eeuwse vaardigheden: o Aandacht voor rol leerling binnen HGW/OGW Leerling meer betrekken bij zijn/haar resultaten door het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap van de leerling o Samenwerken: gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, ondersteunen o Probleemoplossend vermogen: herkennen van een probleem en komen tot een plan van actie om deze op te lossen o Communicatie: effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap N.B. Uitwerking m.b.v. externe partij ivm curriculaire uitwerking en professionalisering vd leerkracht ICT o Bepalen doel inzet ICT op school ( zie BIT-plan SKOT) o Einddoelen leerlingen o Wijze inzet mobiele devices in 2019 dagelijks in hele school Onderwijsconcept Leertijd Bij het plannen van de leertijd hebben basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen, mede gelet op het persoonlijke en maatschappelijke belang hiervan, prioriteit. Deze vakken zijn de basis waarop andere leerstofgebieden ontwikkeld kunnen worden. Bij de uitvoering hiervan houden wij ons in principe aan de voorgeschreven tijdsindeling die de methodes zelf adviseren. Daarnaast zetten we, naar aanleiding van observaties en toets analyses, extra tijd in voor versterking van de basisvakken. In de praktijk betekent dit dat de taalgebieden en het rekenonderwijs samen ongeveer 60 tot 65 % van het totaal aantal lesuren in de week bestrijken. In de hoogste groepen krijgen kinderen met regelmaat leer- of maakwerk mee naar huis. Via de absentieregistratie in ons administratieprogramma wordt het schoolbezoek bijgehouden. Pedagogische uitgangspunten Zoals in onze missie reeds staat beschreven gaan wij er vanuit dat ieder kind gelijke ontwikkelkansen krijgt. Dat kinderen daarbij verschillen in karakter, mogelijkheden en tempo is een natuurlijk gegeven. Voor onze school zijn deze verschillen vanzelfsprekend als 17

19 uitgangspunt in onze manier van benaderen. Ieder kind accepteren zoals het is; met respect tegemoet treden, vertrouwen geven en zelfvertrouwen ontwikkelen. Het is voor ons essentieel dat ieder kind zich geborgen voelt, geaccepteerd en opgenomen om vanuit dat goede gevoel te komen tot ontplooiing. Dat stimuleren en ondersteunen wij in ons persoonlijk contact en door het aanbieden van structuren in onze manier van werken: groepsgewijs of individueel, met aandacht voor kennis en gevoel, door aanbieden en zelf ontdekken, via zelfstandig werken of samenwerken. Didactisch handelen Wij komen binnen het leerstofjaarklassensysteem tegemoet aan het verschil in niveau tussen kinderen door te werken met leerstof en methodes die voldoen aan de kerndoelen en ons in staat stellen om adaptief te werken. Er moet sprake zijn van een duidelijke structuur en leerlijnen bevatten om op niveau te kunnen werken. Het moet uitdagend en verrijkend zijn, waarbij ook de inrichting van het lokaal op deze manier van werken is afgestemd. Binnen dit leerproces en deze omgeving differentieert de leerkracht naar instructie, tempo en zelfstandigheid waarbij ieder kind recht heeft op adaptieve instructie, die mogelijk visueel en auditief wordt ondersteund. Bij dit alles is een coöperatieve houding de basis om kinderen tot zelfstandigheid te brengen. Wanneer kinderen zelfstandig kunnen werken, leidt dit tot zelfstandig (kunnen) leren. Kinderen moeten manieren leren om zichzelf en elkaar te leren. Als basis onder dit geheel vinden wij het waardevol om tijd en ruimte te creëren voor persoonlijke aandacht van en voor elk kind. Het te respecteren en vertrouwen te geven. Werkwijze Binnen ons leerstofjaarklassensysteem proberen we zoveel mogelijk te differentiëren. Het onderwijs op de Willibrordusschool verschuift steeds meer van leerstofgericht naar leerlinggericht. Met behulp van het werken met dagtaken, weektaken, zelfstandig werken en het gebruik van de instructietafel, proberen we zoveel mogelijk leerkrachttijd vrij te roosteren ten gunste van leerlingen die extra hulp behoeven. Vaste schoolafspraken m.b.t. regels en routines, de taakbrief, dagritmekaarten en picto s ondersteunen dit proces. Werken met taken Zelfstandig werken is in de hele school ingevoerd. We streven ernaar dat het niet alleen een werkvorm is, maar dat zelfstandig werken uiteindelijk een attitude wordt. Wij werken met taakbrieven. Een taakbrief bestaat uit opdrachten van verschillende vakken die binnen een bepaalde periode af moeten zijn. De leerstof en de opdrachten worden door de leraar uitgelegd. De opdrachten worden dagelijks tijdens het zelfstandig werken uitgevoerd. In principe mogen de kinderen na de gevolgde instructies zelfstandig bepalen in welke volgorde zij hun opdrachten voor de verschillende vakken uitvoeren. Tijdens dit zelfstandig werken, werken de kinderen individueel aan hun taak. Vanaf groep 2 werken wij met een taakbrief. Op een taakbrief staan opdrachten die kinderen moeten en mogen maken. In groep 2 bestaan de opdrachten uit werkbladen, puzzels, kralenplanken en andere ontwikkelingsmaterialen. Op deze manier wennen de kinderen op kleuterleeftijd aan het plannen nakomen van taken. Vanaf groep 3 gaan de opdrachten over de basisvaardigheden: taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, en schrijven. Ook wordt er aandacht besteed aan wereldoriëntatie. 18

20 De groepsleerkracht De groepsleerkracht begeleidt en volgt de leerlingen in hun ontwikkelingsproces. De leerkracht stemt zijn instructie, de activiteiten en de materialen zo breed mogelijk af op de verschillende behoeften van de individuele leerling. We maken de kinderen zelfstandig en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Informatie- en communicatietechnologie Alle computers in de school zijn in een netwerk ondergebracht. Tot op heden betreft het veelal vaste computers die zijn geplaats op onze computereilanden (bij de bovenbouw en bij de kleutergroepen). Daarnaast bevindt zich in de klaslokalen van groep 3 t/m 8 nog een vaste computer die is aangesloten op het netwerk van de school. In alle groepen wordt gewerkt met een digitaal schoolbord. Alle computers geven toegang tot het internet. Ze worden gebruikt voor onderwijsondersteunende activiteiten, maar zijn eveneens in gebruik als tekstverwerker en/of informatiebron. Middels een centrale printer is het werk af te drukken. Software vanuit de methode vormt steeds meer een vast onderdeel van het leerstofaanbod. Digibordsoftware vergemakkelijkt de leerkracht het werken met een methode voor de groep. Ook zullen er steeds meer mogelijkheden komen leerstof digitaal te verwerken. De komende jaren zullen wij steeds meer overstappen op het gebruik van mobiele devices in de groepen. Werken hiermee geeft ons ook de kans om meer tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoeften van kinderen. Ten behoeve van het werken met mobiele devices beschikt de school over een wifi-netwerk. Het team van de school zal zich steeds meer moeten bekwamen in het effectief gebruik van (nieuwe) digitale leermiddelen. Ook bij administratieve taken op scholen worden de mogelijkheden van ICT steeds beter benut. Ons digitale informatiesysteem Esis verlicht de administratieve last en helpt bij het monitoren van onderwijsresultaten. Met één simpele muisklik wordt de prestatie van een leerling of een groep leerlingen over een reeks van jaren zichtbaar. Het leerlingvolgsysteem binnen Esis helpt ons om het onderwijs beter te organiseren. Onderzoek wijst uit dat het gebruik van digitale informatiesystemen in scholen een prestatie verhogend mechanisme op gang brengt, waardoor scholen meer rendement uit het onderwijs halen. Wij gebruiken informatie uit Esis dan ook in het proces van kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Dit webbased programma is door iedere leerkracht ook thuis te gebruiken Organisatie en beleid binnen de school School- en klassenorganisatie Onze school telt in principe acht leerjaren. Afhankelijk van het leerlingaantal zijn deze leerjaren verdeeld de groepen. Jaarlijks vinden in februari de aanmeldingen plaats voor het nieuwe schooljaar. Afhankelijk van deze aanmelding, het moment van instromen en de actuele groepsindeling wordt door de directie aan het team een voorstel groepsindeling voor het nieuwe schooljaar gedaan. Uitgaande van de mogelijkheden, zijn we erop gericht de groepen in de onderbouw zo klein mogelijk te houden. Als gevolg van een teruglopend leerlingaantal en bezuinigingen zullen er vaker combinatiegroepen gevormd moeten worden. Samenstelling van deze groepen zal zeer zorgvuldig gebeuren, waarbij criteria als leeftijdsgroep, groepssamenstelling en leerlingzorg van groot belang zijn. Klassenmanagement Differentiatie: vanuit onze visie op het didactisch handelen, waarbij we tegemoet willen komen aan verschillen tussen leerlingen, streven we ernaar lesmethodes te kiezen die niet alleen voldoen aan de kerndoelen, maar tevens differentiatie in leerstof en werkwijze 19

21 mogelijk maken. Zowel groepsinstructie als de mogelijkheid tot zelfstandig werken zijn daarbij voor ons belangrijke zaken. Kinderen die na de klassikale instructie nog extra aandacht en uitleg nodig hebben kunnen dit krijgen aan de instructietafel, de zgn. verlengde instructie. Hierbij richt de groepsleerkracht zich heel specifiek op die kinderen die extra uitleg / instructie nodig hebben. Anderzijds is onze zorg ook gericht op een passend aanbod voor de meerbegaafde leerling. Toelating, verwijzing en verwijdering De procedure m.b.t. toelating, verwijzing en verwijdering is bovenschools geregeld. Taakbeleid De opzet van het taakbeleid is bovenschools vastgesteld. Iedere individuele school kan zelf accenten aanbrengen en taken toevoegen. In de functioneringsgesprekken komen wensen, mogelijkheden en uitvoering van taken uit het eigen schoolspecifieke taakbeleid aan de orde. Dienstverlening Overblijfregeling Onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur c.q. de directie van de school, is de organisatie van het overblijven overgedragen aan een werkgroep van ouders. Kinderen kunnen door hun ouders worden aangemeld bij een van de contactpersonen. Door middel van een overschrijving naar het bankrekeningnummer van de overblijfcoördinator kunnen ouders/ kinderen gebruik maken van deze regeling. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden ouders opgeleid om als overblijfouder te kunnen werken. Voor-, tussen- en naschoolse opvang Op bovenschools niveau is afgesproken dat iedere school de makelaarsrol zal innemen t.a.v. deze regeling. Dat wil zeggen dat iedere school in overleg met de algemeen directeur contact opneemt met instanties die deze opvang kunnen verzorgen, informatie inwint en afspreekt dat zij ouders die hiervoor belangstelling hebben zullen doorverwijzen naar de betreffende instantie Ouderhulp De oudervereniging van onze school bestaat uit vaders en moeders van kinderen uit diverse groepen. Het onderwijsteam wordt door hen ondersteund bij de praktische uitvoering van diverse schoolactiviteiten op de Willibrordusschool. Schooladministratie en procedures Voor het bijhouden van de leerlingadministratie- en leerlingzorg maakt onze school gebruik van het schoolinformatiesysteem Esis. Dit computerprogramma is webbased en beveiligd via wachtwoorden. Gegevens uit dit programma zijn uitwisselbaar met de overheid of met een andere school in geval van verhuizing en/of doorverwijzing. Ook de absentenregistratie wordt bijgehouden in dit programma. 20

22 3.1.4 Vakgebieden en tijdbesteding Groep vak Taal Rekenen Engels Schrijven W. Oriëntatie Sociale Redzaamheid & Levensbeschouwing Lich. Opv Expressie Pauze Totaal Kerndoelen De Willibrordusschool gebruikt voor het bereiken van de kerndoelen de methoden zoals opgenomen in bijlage 2. Onderwijsvernieuwing wordt mede bepaald door de materialen en methodes die je gebruikt. Het up-to-date houden van die materialen en methodes is een jaarlijks terugkerende activiteit. Volgens een vast investeringsschema/ meerjarenplanning (zie bijlage 3) zijn de gebruikte middelen op school in kaart gebracht. Het jaar van aanschaf, de kosten en het jaar van vervanging staan daarin vermeld. In onderling overleg wordt jaarlijks gekeken of we volgens dit schema weer gaan vervangen of dat de prioriteiten zijn verschoven. Burgerschapsvorming Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Op onze school maken we hiervoor gebruik van de methode Leefstijl. Leefstijl voor het primair onderwijs richt zich met name op de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, van communicatievaardigheden en van burgerschapscompetenties. Het geeft kinderen beter inzicht in zichzelf en hun relaties met anderen en is daarbij een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en op een actieve participatie in de samenleving. Leefstijl is een methode waardoor leerlingen zich bewust worden van de normen en waarden in de maatschappij. Dit leren ze niet op een theoretische manier maar vooral in de praktijk. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van goed met elkaar omgaan versterken. Wij hebben de methode Leefstijl voor primair onderwijs uitgebreid met lessen levensbeschouwing. In deze lessen leren de kinderen hoofdzaken over geestelijke 21

23 stromingen die in de Nederlandse samenleving een belangrijke rol spelen. Ze krijgen hierdoor oog voor overeenkomstige gedachten achter verschillende levensbeschouwelijke verhalen en tradities en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen. Elk kind moet veilig naar school kunnen gaan. Het gaat hier om de veiligheid die de omgeving biedt en waar het kind zelf, door zijn of haar gedrag, deel van uit maakt. Een goed pedagogisch klimaat is van belang voor het welbevinden van de kinderen op de Willibrordusschool. Voor het behouden van een goede leefomgeving gebruiken wij o.a. schoolregels en groepsregels. Dossiervorming vindt plaats door het in Esis vastleggen van een kort verslagje n.a.v. gesprekken met leerlingen en/of ouders. Belangrijk is en blijft goede communicatie met de ouders. Op school zijn de volgende documenten aanwezig om dit te bevorderen: schoolreglement, anti-pestprotocol, ARBO-plan (fysieke veiligheid), protocol e- mail en internetgebruik, klachtenregeling en een schoolveiligheidsplan (sociale veiligheid). In de klassen wordt gelet op gedrag en respect naar elkaar toe. Om oogcontact te kunnen hebben met de kinderen willen we dat er geen petten gedragen worden in de klas. Ook wordt het gebruik van een mobiele telefoon of mp3-speler onder schooltijd niet toegestaan. Onder ontoelaatbaar gedrag verstaan wij: fysiek of verbaal geweld, dreigen, vernielzucht en diefstal. In ernstige gevallen, waarbij sprake is van schorsing of verwijdering van een kind, worden de leerplichtambtenaar en het bevoegd gezag op de hoogte gebracht. Dit gebeurt volgens we de procedure die beschreven staat in ons schoolreglement (schorsing en verwijdering van leerlingen). Zie ook: bijlage 4 notitie burgerschapsvorming SKOT Zorg en begeleiding Vanuit de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben wij een schoolondersteuningsprofiel / zorgplan vastgesteld waarin wij als school beschrijven hoe wij inhoud geven aan de zorg en begeleiding van onze leerlingen. Dit profiel is op school ter inzage aanwezig. 22

24 3.2 Personeel De economische crisis heeft geleid tot een onzekere arbeidsmarkt. In die arbeidsmarkt kiezen meer mensen voor een relatief zekere baan in het onderwijs. In het primair onderwijs is dit duidelijk te zien in een daling van het aantal vacatures en een overschot aan personeel, zeker in onze regio. Het blijft een uitdaging vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, mede gezien het feit dat er krimp van het aantal leerlingen in aantocht is. De nieuwe cao biedt meer ruimte voor het gesprek op de werkvloer, tussen werkgever en lerarenteams. Schoolbesturen kunnen nu een HRM beleid vormgeven dat meer op hun situatie toegesneden is. Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn professionalisering, flexibeler omgaan met de maximale lessentaken, aanpak van de werkdruk en regeling duurzame inzetbaarheid. Er ontstaat de komende jaren ruimte om afspraken te maken die passen bij de individuele kwaliteiten en wensen van de werknemer. Daarbij wordt gestreefd naar een optimale verdeling binnen het team en wordt aangesloten aansluiten bij de mogelijkheden en belangen van de school en de leerling. Er komen regeling waarbij alle werknemers in het PO uren krijgen om te besteden aan professionalisering en duurzame inzetbaarheid, hierbij valt te denken aan tijd voor intervisie, mobiliteit en coaching. Om de werkdruk aan te pakken stapt het onderwijs over op een 40- urige werkweek en is het mogelijk nieuwe afspraken te maken over taken en taakverdeling. Bovenstaande ontwikkelingen dwingen de SKOT er toe beleid te maken op diverse terreinen van het arbeidsmarktbeleid zoals: De verhouding man- vrouw binnen de SKOT en de scholen; De vergrijzing van het personeelsbestand; De krapte aan [mannelijke] directeuren; Benoeming jonge leerkrachten, actieve benadering high potentials ; Taakbeleid; Minimale benoemingsomvang; Mobiliteit Uitwerking SKOT doelen en eigen schooldoelen Ontwikkelen ICT-vaardigheden personeel o Inventariseren kwaliteiten o Opstellen scholingsplan (a.h.v. BIT-plan) Verder ontwikkelen competenties team o In kaart brengen competenties + kwaliteiten teamleden a.h.v. beleid SKOT o Opstellen ontwikkel-/scholingsplan: a.h.v. beleidsvoornemens schoolplan (zie ook hoofdstuk onderwijs ) om benodigde leerlingzorg aan te kunnen bieden o Ontwikkeling lerende organisatie: leren van en met elkaar (zie ook hoofdstuk onderwijs ) Teamscholing Klassenbezoeken Jaarlijks bespreken arbeidsvoorwaarden (werkdruk, taakbeleid, duurzame inzetbaarheid en professionalisering) met elk personeelslid 23

25 3.2.2 Beleid op hoofdlijnen a) Uitgangspunten bij het opstellen van de formatie Voor de uitgangspunten van het formatiebeleid wordt verwezen naar de afspraken die hierover op Stichtingsniveau zijn gemaakt. Ten gevolge van de gesignaleerde terugloop van het aantal leerlingen, zullen ook de financiële middelen afnemen. Dit kan op deelterreinen vergaande gevolgen hebben. b) Uitgangspunten voor het taakbeleid De SKOT hanteert de 40-urige werkweek en personeel en directies van de scholen geven in goed overleg invulling aan de invulling van de normjaartaak van1659 uur (bij een fulltime baan). Dit kan door per week meer uren te maken of door in de vakanties of weekenden werk te doen. Voor de invulling van het taakbeleid is het uitgangspunt dat alle leerkrachten een gelijk aantal uren maken voor de school, bepaald door hun werktijdfactor. Voor de toedeling van de normjaartaak wordt gebruik gemaakt van het rekenmodel dat op stichtingsniveau is vastgesteld. In dit model wordt rekening gehouden met specifieke omstandigheden van individuele personeelsleden. c) Nascholing De school stelt de teamleden in staat nascholing te volgen op basis van de volgende uitgangspunten: Elke directeur heeft met elk personeelslid voorafgaand aan het schooljaar een gesprek over de invulling van de nascholing en bepaalt hoeveel uur hiervoor wordt ingezet. De niet ingevulde nascholingsuren worden toegevoegd aan de normjaartaak. Elke school stelt een nascholingsplan op waarin beschreven staat welke teamscholing en welke individuele scholing er plaatsvindt in een schooljaar. In dit plan staat ook een financiële paragraaf waarin onderscheid wordt gemaakt tussen het individuele nascholingsbudget [ 500] en het school nascholingsbudget. d) ARBO-beleid Vierjaarlijks wordt een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) gehouden, waaruit een actieplan wordt opgesteld. Dit wordt besproken met de MR en de Ouderraad. De te ondernemen activiteiten worden opgenomen in het jaarplan van de school. 24

26 3.3 Communicatie De positionering van scholen wordt steeds belangrijker en ook wordt de concurrentie tussen de scholen groter. De aantrekkingskracht van nieuwe leerlingen en gezinnen op een school heeft alles te maken met hoe men over de school denkt. Sfeer en imago en bekendheid zijn belangrijk. Ook de communicatie van school naar de ouders en kinderen die de school al bezoeken is van belang. Hierbij zijn ook nieuwe media bij uitstek geschikt om goede communicatie te bevorderen SKOT doelen en eigen schooldoelen Ouderbetrokkenheid o Verder bouwen aan een succesvolle samenwerking tussen ouders en school met als doel: ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). o Ouders worden actief betrokken bij schoolontwikkelthema s: Pedagogisch klimaat 21 ste eeuwse vaardigheden Beleid op hoofdlijnen Communicatie Onze school wil zich profileren als open en toegankelijke school. Persoonlijke aandacht en goed overleg met ouder(s) en kind zijn kernwaarden. Goede communicatielijnen met alle betrokkenen zijn dan ook buitengewoon belangrijk. In het begin van het schooljaar organiseren wij informatieavonden, waar ouders worden geïnformeerd over de werkwijze in de verschillende groepen. Ouders worden twee keer per jaar in een rapport geïnformeerd over de vorderingen van hun kind. Daarnaast vindt mondelinge informatieoverdracht plaats in oudergesprekken in november en in februari/maart. In groep 7 en 8 worden de kinderen ook uitgenodigd voor deze school-ouderkindgesprekken. Het is voor ouders ook mogelijk om tussentijds een afspraak te maken met de leerkracht(en) van hun kind(eren). Eens in de vier jaar wordt de mening van de ouders geïnventariseerd d.m.v. een tevredenheidenquête. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 en personeelsleden worden eens in de twee jaar op deze manier bevraagd. De uitslag hiervan wordt besproken in het team en de medezeggenschapsraad. Wekelijks vinden teamvergaderingen of werkbijeenkomsten voor het team plaats. Het team is ook vertegenwoordigd in de vergadering van de oudervereniging. Bij de vergaderingen van de medezeggenschapsraad is de directeur als adviseur aanwezig. Schriftelijke informatie over allerlei schoolse zaken wordt verstrekt via de maandelijkse Nieuwsbrief en op de website van de school is ook allerlei informatie na te lezen en te bekijken. Actueel nieuws wordt grotendeels gepubliceerd op onze Facebookpagina. Ook plaatsen we berichten op Twitter. Daarnaast verschijnen jaarlijks de Willibrordus-informatiekalender en de schoolgids. 25

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Elk kind is een onmisbare schakel in de samenleving.

Elk kind is een onmisbare schakel in de samenleving. Elk kind is een onmisbare schakel in de samenleving. Schoolondernemingsplan 2011 2015 Katholieke basisschool St.Stephanus Zenderen juni 2011, Yvonne Wijnen, directeur Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Mariaschool Wierden Schoolondernemingsplan 2011 2015

Mariaschool Wierden Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 6 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen... 8 Visie... 8 Positionering... 9 Missie... 9 Sterkte- zwakteanalyse

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden:

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden: Missie en visie Basisschool met de Bijbel Bij de Bron is één van de tien scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Samen gaan voor het kind Samen voor het kind gaan

Samen gaan voor het kind Samen voor het kind gaan Schoolondernemingsplan 2011-2015 Mariaschool Dorpsstraat 129 7468 CJ Enter Samen gaan voor het kind Samen voor het kind gaan Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 Inleiding... 5 Schematische weergave

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten.

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten. JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar De Peddepoel Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

Leren in de wereld van morgen

Leren in de wereld van morgen Leren in de wereld van morgen Strategisch beleidsplan 2015-2019 SPOVenray Oktober 2014 Inhoud Leren in de wereld van morgen... 1 Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 5 De brede ontwikkeling van het kind...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Jaarplan Hoge Weerdschool 2015-2016

Jaarplan Hoge Weerdschool 2015-2016 7 oktober 2015 Jaarplan Hoge Weerdschool 2015-2016 Schoolgegevens: Hoge Weerdschool Brinnummer: 14 FS Directeur: A. Stam Locatieleider: G. Quanjer Adres hoofdvestiging: Wachtelenbergweg 21, 8162 XC Epe

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2015-2019. KBS het Galjoen. Wierden

SCHOOLPLAN 2015-2019. KBS het Galjoen. Wierden SCHOOLPLAN 2015-2019 KBS het Galjoen Wierden Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 Voorwoord... 3 1.2 Inleiding... 3 1.3 Schematische weergave schoolplan 2015-2019... 4 2. STRATEGISCH DEEL... 5 2.1 Strategische

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening Jaarplan 2013 2014 Hoogbegaafden voorziening Gouda, september 2013 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven worden in het Schoolplan 2012-2016.

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL Plaats : Borsele BRIN-nummer : 07KB Onderzoeksnummer : 119810 Arrangementsnummer : 86068 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 SKO De Zwerm 1 Inhoud Inhoud 2 Voorwoord van de Voorzitter 3 1. De Missie van De Zwerm 4 2. De visie

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus

1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus 1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus Onze school maakt deel uit van de schoolvereniging Ichthus. Ichthus beheert in Huizen 6 basisscholen. Deze liggen evenwichtig verdeeld over de gemeente.

Nadere informatie

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010 Visiedocument Actief Burgerschap Januari 2010 Gereformeerde scholen voor speciaal basisonderwijs Het Baken en De Drieluik Inleiding Actief Burgerschap U staat op het punt ons visiestuk actief burgerschap

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Schakel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse Ouders, het verborgen kapitaal van de school Hans Christiaanse Initiatief OCW vanaf januari 2012 www.facebook.com/oudersenschoolsamen Samenwerken Noem wat erin je opkomt, als je denkt aan een goede samenwerking

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN INSPECTIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN School : o.b.s. De Hanwizer Plaats : Vrouwenparochie BRIN-nummer : 18TK Datum uitvoering onderzoek : 10 juni 2008 Datum conceptrapport bevindingen: 19 juni 2008 Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/ P.C.B.S. DE KLISTER School: p.c.b.s. De Klister Plaats: Nieuw Buinen BRIN-nummer: 05RC Onderzoeksnummer: 107525 Datum uitvoering

Nadere informatie