Evertsweertplantsoen RK Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evertsweertplantsoen 3 1069 RK Amsterdam"

Transcriptie

1 Evertsweertplantsoen RK Amsterdam Schoolplan

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Zakelijke gegevens Gegevens bestuur Korte geschiedenis van de school Missie en visie op onderwijs en opvoeding Analyses Externe analyse meerrenbeleidsplan STWT Lokaal beleid Weer Samen Naar School OCW Interne analyse Evaluatie schoolbeleid Resultaten leerlingvolgsysteem en Cito eindtoets Onderwijskundige vormgeving Leerstofaanbod Nederlandse taal Rekenen Oriëntatie op mens en wereld Bewegingsonderwijs Cultuureducatie Overig onderwijsaanbod Zorgstructuur Personeelsbeleid Arbeidsomstandigheden Ziekteverzuim Werving en selectie Kwaliteitsbeleid Overleg en besluitvorming Beleidsterreinen Algemeen Taal

3 6.1.2 Zelfstandig werken Taakbeleid Handelingsgericht werken Ouderparticipatie ICT Onderwijstijd Financieel Lumpsum Staat van baten en lasten Resultaat Materieel beleid en huisvesting Samenwerking met scholen en instanties

4 Voorwoord Dit schoolplan van de Globe geeft de schoolontwikkeling voor de periode weer. Met dit plan willen we : Heldere informatie verschaffen aan bestuur, ouders en inspectie Leidraad zijn voor het team Voldoen aan de wettelijke verplichting WPO art 12 Het schoolplan is ontwikkeld door de directie in samenspraak met het managementteam, team en medezeggenschapsraad. Na bestudering en bespreking heeft de medezeggenschapsraad zich op 22 juli 2012 akkoord verklaard met dit plan. Bij het schrijven van het plan hebben we de volgende uitgangspunten voor ogen gehad: Het schoolplan moet een document zijn dat de praktijk realistisch weergeeft en sluit direct aan op de deelplannen die zijn ontwikkeld in het kader van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA). Het plan moet helder, leesbaar en beknopt zijn Het plan moet een levend document zijn als richtsnoer voor een lerende, zich ontwikkelende school Het plan moet ruimte laten voor aanpassingen als gevolg van nieuwe inzichten In het schoolplan wordt schoolbeleid geformuleerd en vastgesteld, conform het strategisch beleidsplan van de Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden. Het schoolplan is tevens bedoeld om na te denken over eigen beleidskeuzes, nu en in de toekomst. Daarmee willen we de kwaliteit van het onderwijs op de Globe blijvend waarborgen. Dit schoolplan geldt voor een periode van vier ar. Jaarlijks wordt in overleg met het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad nagegaan of het beleid de beoogde resultaten oplevert. In het Schoolarverslag worden de resultaten opgenomen waarna het plan van aanpak voor het schoolar dat volgt terug te vinden is in het Schoolarplan. Wijzigingen in het schoolplan worden doorgestuurd naar het schoolbestuur en de inspectie. Een goed schoolplan is onmisbaar voor een zichzelf ontwikkelende (lerende) school. Het helpt de vormgeving, inhoud en uitvoering van de kerndoelen van ons onderwijs te verankeren. In aanvullende documenten als projectplannen, protocollen en verbeterplannen wordt beleid weergegeven ter ondersteuning en uitvoering van dit schoolplan. 3

5 1. Inleiding 1.1 Zakelijke gegevens De Globe is een reguliere openbare basisschool gevestigd in een mulitfunctioneel gebouw aan het Evertsweertplantsoen 3 te Amsterdam Nieuw West. Leerling prognose Schoolar (teldatum T-1 per 1 oktober) 2010/ / / / / ar Vanaf 8 ar totaal Gewichtsleerling 0, Gewichtsleerling 1, aantal gewichtenleerlingen School ligt in impulsgebied Het leerlingaantal over de planperiode is stabiel met een lichte groei. De Impulsregeling geldt tot Hoewel er de afgelopen ren grote veranderingen hebben plaatsgevonden in het woningenbestand in het kader van sociale stadsvernieuwing, heeft dit niet geleid tot een andere leerling-populatie. Het ligt dan ook niet in de verwachting dat de sociaal economische achtergrond van de leerlingen zal veranderen. Het merendeel van de leerlingen heeft een allochtone gezinsachtergrond. Gezien de beschikbare ruimte in de lokalen hanteert de Globe voor de onderbouwgroepen een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen. Als de groepen deze grootte hebben bereikt zullen nieuwe aanmeldingen voor deze groepen niet geplaatst kunnen worden. 1.2 Gegevens bestuur De Globe ressorteert onder het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke tuinsteden(stwt). Onder het bestuur STWT vallen alle openbare scholen in het stadsdeel Nieuw West (de voormalige stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp en Slotervaart). Het betreft 14 reguliere basisscholen en 1 school voor SBO. De Stichting verzorgt het onderwijs aan 5395 leerlingen. Het aantal personeelsleden binnen de Stichting bedraagt 488 (directies, OP, OOP en bovenschools). 1.3 Korte geschiedenis van de school Ruim vijftig ar geleden werd de Globe gesticht in de nieuwe wijk die toen verrees in stadsdeel Osdorp. Sinds 5 ar is de school gehuisvest in een nieuw multifunctioneel gebouw. De Globe is een reguliere basisschool met homogene arklassen. Vanaf de zestiger ren is de leerling-populatie in toenemende mate van allochtone achtergrond. Er zijn leerlingen van 19 verschillende nationaliteiten binnen de school. 4

6 1.4 Missie en visie op onderwijs en opvoeding Op de Globe streven wij naar optimale leerprestaties van gemotiveerde en gelukkige kinderen. Wij zorgen voor een veilige sfeer, waarbinnen er wederzijds respect en begrip is tussen leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling. In de school zijn duidelijke regels die gelden voor iedereen en kinderen worden aangesproken op hun gedrag en ondersteund bij het oplossen van conflicten. Er wordt uitgegaan van verschillen met betrekking tot de achtergrond, het niveau en de behoeften van de kinderen. Wij bieden dan ook een gedifferentieerd onderwijsaanbod waarbij elk kind zoveel mogelijk ruimte krijgt voor zijn/haar specifieke ontwikkeling. In het leerstofaanbod, waarbij veel gebruik gemaakt wordt van computers en digiborden, is veel aandacht voor taal, lezen en woordenschat. Daarnaast krijgen de kinderen ook een breed aanbod op het gebied van sociale, motorische en creatieve vaardigheden. Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor zowel hun eigen gedrag en handelen als voor hun leeromgeving. Dit vinden wij een belangrijke voorbereiding op het verwerven van een plaats in de maatschappij. Daarnaast vinden we het belangrijk om de ouders van de kinderen te betrekken bij de school en bij het leerproces van hun kinderen. We doen dit door middel van: Het stimuleren en in stand houden van een actieve OR en MR Taal- en ouderbetrokkenheids cursussen stimuleren en organiseren Algemene ouderavond Rapportbesprekingen Koffie en themaochtenden Inloopochtenden in de onderbouw Inloopmiddag bij de midden- en bovenbouw Inzet van de oudercontactfunctionarissen Ouderhulp inschakelen bij activiteiten Voor alle scholen binnen de Stichting STWT geldt dat de resultaten van het onderwijs aan de scholen omhoog moet. Kinderen eerst, ondernemend en dynamisch onderwijs, veiligheid en wederzijds respect zijn kernbegrippen voor de Stichting. 2. Analyses 2.1 Externe analyse meerrenbeleidsplan STWT Het strategisch plan van Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden geeft een overzicht van de door de organisatie geformuleerde doelen en gewenste resultaten voor de aangegeven periode. Het is geen statisch stuk, in die zin dat gedurende de looptijd van het plan steeds opnieuw gekeken zal worden naar de haalbaarheid van de gestelde doelen. Daarnaast wordt het plan daar waar nodig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. 5

7 Extern Kansen Bedreigingen Hoog ambitieniveau onderwijs bij de stad en de stadsdelen Invoering Lumpsum in het PO, geeft meer bestuurlijke slagkracht Functiemix biedt kansen om goede leerkrachten te ontwikkelen en aan de organisatie te binden Grote betrokkenheid bijmaatschappelijke partners om samen te werken Grootstedenproblematiek, etnische en sociaaleconomische diversiteit in de westelijke tuinsteden Demografische ontwikkelingen vanuit stadsvernieuwing Arbeidsmarktsituatie leerkrachten en schoolleiders (moeilijk te vervullen vacatures) Negatief imago openbaar onderwijs Bestuur& Managementgelden bezuiniging: Landelijke bezuiniging van 90 miljoen op de gelden voor bestuur en management in het primair onderwijs. Intern Kracht Hoog ambitieniveau en gedeelde waarden en normen Groot deel kwalitatief hoogwaardige scholen Een open cultuur waarin ruimte is om van elkaar te leren laag ziekteverzuim Schaalvoordelen: gezamenlijk gunstig inkopen; specialisten kunnen inkopen/aannemen Zwakte Marktaandeel staat onder druk Onvoldoende positieve PR en marketing Onvoldoende uitgewerkte bestuurlijke rollen Aantal zwakke scholen (Asschernorm strenger dan Inspectienorm) Vergrijzing personeelsbestand Hoog percentage zorgleerlingen en hoge uitstroom naar leerwegondersteunend en praktijkonderwijs Nog onvoldoende ingevoerde planmatige werkwijze Kwaliteit en kostenniveau van de huisvesting Strategische doelen Versterking en verdere professionalisering van de organisatie. Verbetering van de onderwijsprestaties en komen tot kwalitatief hoogwaardige scholen. Versterking van de externe verbindingen die noodzakelijk zijn voor goed onderwijs aan de kinderen op de scholen. Marktaandeel van de scholen vergroten en het imago van de scholen verbeteren. 6

8 2.1.2 Lokaal beleid Stadsdeel Nieuw West Tot voor kort viel de Globe onder de scholen voor primair onderwijs in het stadsdeel Osdorp. In 2010 werden de stadsdelen Geuzenveld, Slotermeer, Slotervaart en Osdorp samengevoegd tot stadsdeel Nieuw West. Het lokale onderwijsbeleid zal dientengevolge aangepast worden. Op dit moment is daar nog onduidelijkheid over. Het is zelfs de vraag of het nieuw gevormde stadsdeel zal kunnen overleven gezien de plannen van het kabinet om de decentralisatie van de stad te niet te doen. Zodra er beleidsuitgangspunten voor het onderwijs in Amsterdam zijn geformuleerd, zullen we daar het schoolplan op aanpassen. Koers Nieuw West De Globeheeft zich gedurende de planperiode ingezet op het ontwikkelen van het culturele aanbod op de Globe. Hierbij is gekozen voor de muzikale vorming, waarbij een doorlopende leerlijn is ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 8. In de planperiode zullen wij ons verder richten op de vorming van het leerorkest in de groepen 5 t/m 8 en het talentorkest. De uitvoering van deze plannen is echter afhankelijk van de voortzetting van de huidige financiering. D.M.O. In de afgelopen planperiode heeft de Globe gebruik gemaakt van de mogelijkheid om leerlingen met een taalachterstand een extra onderwijsaanbod te bieden in de vorm van een extra ar onderwijs in een zogenaamde schakelklas. Door de huidige groei van het aantal leerlingen zal de Globe deze faciliteit niet meer kunnen bieden. Ook de komende periode biedt de Globe onderdak aan een bovenschoolse klas voor nieuwkomers. De afgelopen twee ar is er een tweede nieuwkomersklas gerealiseerd; deze tweede groep zal in deze planperiode op een andere school van de Stichting worden ondergebracht. De Globe heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Kwaliteitimpuls Basisscholen Amsterdam (KBA). Dit heeft geresulteerd in een analyse van de kwaliteit van het onderwijs van de Globe, gevolgd door verbeterplannen op de terreinen van: Organisatie en structuur Afstemming effectieve onderwijstijd Zorg Directe instructie model Rekenen Technisch lezen Piramide Woordenschat Begrijpend lezen Het schoolverbeterplan maakt onderdeel uit van het schoolplan. 7

9 2.1.3 Weer Samen Naar School De Globe is ingedeeld bij het SWV West. In het zorgplan 2010 formuleerde het SWV de volgende visie en missie voor de scholen. Onze missie is: het realiseren van Passend onderwijs en die ondersteuning (zorg) voor alle kinderen in Amsterdam West, waarbij deze op onderwijs- en of op zorgbehoefte gebaseerde ondersteuning zo adequaat, zo snel, zo licht en zo dicht mogelijk bij huis, door de meest aangewezen persoon of instelling wordt gegeven. Passend onderwijs is het realiseren van een leer- en ontwikkelcontinuüm voor alle kinderen, waarbij de focus ligt op de capaciteiten van elk kind. Essentieel is kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat de nadruk legt op het behalen van vooraf geformuleerde resultaten die passen bij de capaciteiten van elke leerling OCW Kwaliteit voorop Het huidige kabinet wil de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs verhogen en de positie van leraren verbeteren. De kwaliteit van ons onderwijs begint immers met goed taal- en rekenonderwijs op de basisschool. Taal en rekenen zijn de basis onder de hele leerloopbaan van iedere leerling. Als die basis goed is, nemen de kansen van kinderen op een geslaagde schoolloopbaan toe. Maar goed onderwijs staat of valt natuurlijk met goede, gemotiveerde en creatieve leraren en schoolleiders. Leraren die het beste proberen te halen uit hun leerlingen. Hiervoor is het noodzakelijk te werken aan verdere professionalisering binnen het onderwijs. Binnen STWT is ervoor gekozen de lijn vanuit DMO te volgen en directeuren en intern begeleiders te scholen in het handelings- en resultaatgericht werken, teneinde passend onderwijs binnen de scholen te kunnen realiseren. 2.1 Interne analyse In november 2010 is er door externen samen met de schoolleiding een kwaliteitsanalyse uitgevoerd. Uit de analyse kwam naar voren dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende was. Het rendement van de school kan echter verbeterd worden wanneer het team een aantal met elkaar samenhangende verbeteringen gaat realiseren in het pedagogischdidactisch handelen. Speerpunten die in samenhang verbetering behoeven zijn: Het effectief benutten van de onderwijstijd; het gaat hier om adequate lesplanning, doelgerichtheid van de lessen en het realiseren van een evenwichtige verdeling tussen instructie en begeleiding tijdens de lessen. Effectieve, activerende instructie met specifieke aandacht voor het hanteren van strategieën voor denken en leren; hierbij gaat het om het formuleren van heldere doelen van de lessen, de instructie afstemmen op de leerbehoeften van de leerlingen, en het bevorderen van interactie tussen leerlingen die kan leiden tot reflectie. 8

10 Systematisch volgen van vorderingen, analyse van de vorderingen van leerlingen, afstemming en leerlingenzorg; hierbij gaat het om afstemming op basis van de analyses, toetsing op het juiste moment en onder de juiste condities, een adequate registratie hiervan, zicht krijgen op het leerproces van de leerlingen en het leerkrachthandelen. Het woordenschatonderwijs verdient in alle groepen aandacht, met name de didactiek. De organisatie-structuur; hierbij gaat het om de transparantie van alle betrokkenen m.b.t. de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, helderheid in de regelgeving en communicatie-structuur. Leerlingtevredenheidsonderzoek. In februari 2010 is er een enquête afgenomen onder de leerlingen van de groepen 4 t/m 8. De meeste kinderen gaven aan zich prettig op school te voelen en steun te ervaren van de leerkracht, zowel bij de omgang met andere kinderen als bij het werk in de groep. Wel gaven meerdere kinderen aan soms gepest te worden. Onder andere met behulp van de methode: Kinderen en hun sociale talenten wordt hier extra aandacht aan besteed binnen de school. Oudertevredenheidsonderzoek. In mei 2010 is er een enquête afgenomen onder de ouders van de Globe. Slechts 67 ouders van de in totaal 233 gezinnen hebben de enquête ingeleverd. De overgrote meerderheid gaf aan tevreden te zijn over de school en dat hun kind(eren) met plezier naar school gaan. Minder tevreden waren de ouders over de informatie vanuit school bij ziekte en vervanging van een leerkracht. De nabijheid, het openbare karakter en de bekendheid in de buurt was voor de meeste ouders de reden van hun schoolkeuze Evaluatie schoolbeleid Er zijn in het opstellen van de meerrenplanning in 10 gebieden een aantal speerpunten ontwikkeld. speerpunt doel Bereikt /nee bijzonderheden Bekostiging Opstellen arbegroting, ontwikkelen van een financiële meerrenplanning en controlcyclus Visie, missie, identiteit Heroriëntatie op grond van een veranderende omgeving en aktiviteiten Herbezinning en opnieuw vaststellen visie en missie in 2011 Management Invoering bekwaamheidsdossiers, implementatie van de gesprekscyclus Start beoordelingsgesprekken

11 Het ontwikkelen van een communicatieplan: beschrijving van de interne communicatiestructuur, de externe structuur, borging van afspraken, feedback geven en ontvangen Gerealiseerd in 2011 Brede Schoolontwikkeling Handhaven Voorschool en Piramide Alle onderbouwleerkrachten zijn geschoold in Piramide Verbeteren naschoolse activiteiten nee Aanstellen coördinator naschoolse activiteiten Deelname aan project Jump in ICT ICT uitbreiden en structureel overleggen Met ingang van 2008/2009 de klassen voorzien van digitale schoolborden Augustus 2008 ; digiborden in groep 3 Laatste stap (5) in 2011/2012 Uitbreiding klassencomputers in groepen 7 en 8 van 2 naar 4 Klassikaal oefenen van computervaardigheden in computerlokaal Draadloze laptops in groepen 3 t/m 8 Computerlokaal (en de klassikale lessen) zijn inmiddels achterhaald Vernieuwing van de website professionalisering Verdiepen en bekwamen van het schoolteam in het samenwerkend leren nee Scholing heeft plaatsgevonden, borging nog niet Omgaan met probleemgedrag Cursus in de onderbouw Strategieën aanleren in het woordenschatonderwijs nee Onderwijsleerproces De handelingsbekwaamheid van de leerkrachten aanscherpen m.b.t. instructie nee Borging heeft onvoldoende plaatsgevonden 10

12 Een quick-scan van de persoonlijke ontwikkeling van het team Onvoldoende aandacht besteed aan deze ontwikkelingen Pedagogisch klimaat Uitvoering van 3 projecten per ar i.h.k.v. de sociaalemotionele ontwikkeling nee Sinds september 2010 wordt In alle groepen gewerkt met Kinderen en hun sociale talenten Systematisch gebruik van SCOL als volginstrument nee Als instrument wordt gebruikt: Met hart en ziel Regelgeving Invoering incidenten- en klachtenregistratie Aanbod: Rekenen Jaarlijkse evaluatie van de methode Alles Telt Schoolar heeft er een methode-oriëntatie plaatsgevonden. Er is gekozen voor de methode Wereld in getallen Afstemming Alles Telt en Piramide Registratieformulieren zijn ontwikkeld Aanbod: Taal Oriëntatie, keuze en invoering van een nieuwe taalmethode De methode Taalverhaal is ingevoerd en geïmplementeerd Vaststellen en vastleggen doorgaande leerlijn taalaanbod groep 1-4 nee Vaststellen en vastleggen doorgaande leerlijn aanbod woordenschat groep 1-8 nee In de onderbouw dient hierover nog afstemming plaats te vinden in het Piramide-aanbod Vaststellen en vastleggen doorgaande lijn spreekbeurten, werkstukken, boekbesprekingen nee Vaststellen en vastleggen protocol dyslexie en leesproblemen Vanaf groep 3 Vastleggen leerlijn voortgezet technisch lezen nee Er heeft wel een oriëntatie plaatsgevonden 11

13 Aanbod: Wereldoriëntatie Oriëntatie, keuze en invoering van de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek; arlijkse evaluatie Gekozen is voor de methode Wijzer en ingevoerd in de groepen 5-8; de lesstof Natuur & Techniek van groep 5-7 wordt over 4 leerren uitgesmeerd Aanbod: Creatieve vakken Vaststellen en vastleggen van leerlijnen tekenen en handvaardigheid Oriëntatie op de leerlijn muziek Zorg Oriëntatie op de inhoud van de zorgdossiers en de digitale verwerking daarvan Invoering in Parnassus Resultaten leerlingvolgsysteem en Cito eindtoets In de afgelopen planperiode is de school het leerlingadministratiesysteem ParnasSys gaan gebruiken. Om de vorderingen van de leerlingen te volgen gebruikt de school de volgende toetsen van CITO: Toetskalender de Globe Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Oktober Na kern 3: herfstsign. November LWS M7 (vanaf wordt dit vervangen door LOVS WS M7 in nuari/feb ruari) Januari/Februari TvK M1 Rv K M1 (behalve TvK M2 Rek v K M2 LOVS RW M3 TTR LOVS RW M4 LOVS RW M5 LOVS RW M6 LOVS RW M7 12

14 instromers dec/n. Bij geen VVE: Peutertoets) LOVS TL M3 (D/E: ook avi/dmt) TTR LOVS TL M4 TTR LOVS TL M5 TTR LOVS TL M6 TTR LOVS SP M7 LOVS SP M3 LOVS WS M3 (D/E: ook avi/dmt) LOVS BL M4 LOVS SP M4 LOVS WS M4 (D/E: ook avi/dmt) LOVS BL M5 LOVS SP M5 LOVS WS M5 (D/E: ook avi/dmt LOVS SP M6 LOVS BL M6 LOVS WS M6 LOVS BL M7 Zwakke lezers: Avi/dmt Maart Na kern 8:Lentesignaleri ng CITO Eindtoets (februari/ maart) April/Mei Entreetoets Juni TVK E1 Rek v K E1 (n-april kn doen M1, april-juni kn met geen VVE: peutertoets TvK E2 Rek v K E2 LOVS RW E3 TTR LOVS TL E3 (D/E ook avi/dmt) LOVS BL E3 LOVS RW E4 TTR LOVS TL E4 (D/E ook avi/dmt) LOVS RW E5 TTR LOVS TL E5 LOVS SP E5 LOVS RW E6 TTR LOVS TL E6 (D/E: ook avi/dmt) LOVS RW E7 TTR Vanaf 2012/2013: LOVS WS E7 LOVS SP E3 LOVS WS E3 LOVS BL E4 LOVS SP E4 LOVS WS E5 LOVS SP E6 LOVS WS E6 LOVS WS E4 Uit het grote aantal toetsgevens opgeslagen in ParnasSys zijn de volgende trends te onderscheiden : Het aantal kinderen met een rugzak stijgt Het aantal leerlingen groep 8 met een LWOO/PRO verwijzing stijgt Het woordenschatniveau gaat niet vooruit Het niveau technisch lezen daalt Het niveau rekenen stijgt 13

15 Deze constatering heeft ertoe geleid dat er een aantal initiatieven zijn genomen om de trends te keren. We noemen onder andere het aanstellen van een rugzakcoordinator en het aanstellen van een leesspecialist. Verder gaat de school zich ontwikkelen op het gebied van woordenschatdidactiek. 3. Onderwijskundige vormgeving 3.1 Leerstofaanbod Vanwege de niet-nederlandstalige gezinsachtergrond van de meeste leerlingen staat de Nederlandse Taal ook de komende vier ar centraal. Voor onze doelgroep roosteren we 60% van de onderwijstijd in voor de vakken taal en rekenen. Voor wat betreft het overige onderwijsaanbod zijn zeer weloverwogen keuzes gemaakt, zodat ook het ontwikkelen van creatieve vaardigheden in spel, beeldende vorming en muziek voldoende tot hun recht komen in ons onderwijs Zoals beschreven in de verbeterplannen wordt het schoolteam opnieuw geschoold in werken met het activerende directe instructiemodel en in het werken met groepshandelingsplannen, naar de werkwijze van het resultaat gericht werken. Hierbij wordt een leerlijn zelfstandig werken gehanteerd. ICT (digiborden, computers en laptops) maken een belangrijk onderdeel uit van het dagelijkse werk in de klassen Nederlandse taal Omdat vrijwel alle kinderen thuis een andere taal spreken, is Nederlandse Taal speerpunt in onze school. Dat komt, naast de ingeroosterde onderwijstijd, tot uiting in de volgende zaken: Structureel werken aan woordenschatuitbreiding in de groepen 1-8; professionalisering van de didactiek Vergroten van het fonemisch bewustzijn bij voorschool en kleutergroepen d.m.v. de lettermuur Interactief voorlezen in de groepen 1/2 Begrijpend lezen in de groepen 4 t/m 8 met behulp van de methodiek Tekstverwerken. Naast het hanteren van goede taal- en leesmethoden worden er activiteiten ontwikkeld om het plezier in actief en passief taalgebruik te vergroten. In het kader hiervan ondernemen wij activiteiten in het kader van de kinderboekenweek, het voorleesontbijt en de voorleeswedstrijd. In toenemende mate kunnen wij bij het leesonderwijs rekenen op leesouders. Gebruikte methodes: Piramide in de voorschoolgroepen en de onderbouw VLL vernieuwde versie in de groepen 3 Taalverhaal in de groepen 4 t/m 8 Begrijpend lezen: Estafette en Tekstverwerken 14

16 3.1.2 Rekenen De Globe werkt met ingang van september 2011 met de nieuw aangeschafte methode Wereld in getallen. Er is voor deze methode gekozen, omdat deze methode niet alleen de kerndoelen van het rekenen garandeert, maar bovendien geschikt is voor differentiatie en veel gebruik maakt van strategieën Oriëntatie op mens en wereld In de groepen 1-2 werken we met de thema`s van Piramide; zo verkennen de kleuters de wereld om hen heen. Door het gebruik van de methodes in de groepen 5-8 worden de kerndoelen voor de vakken deels gerealiseerd. Voor het vak Natuur &Techniek laten wij het aanbod voor groep 8 achterwege; de leerstof van groep 6 en 7 spreiden wij over 3 leerren, omdat wij voor schooltuinwerk hebben gekozen. Ook bij deze vakgebieden staat de woordenschat centraal en wordt hier tijd aan besteed. Ter ondersteuning worden er activiteiten georganiseerd die de kennis en belangstelling voor de vakgebieden bij de leerlingen moeten vergroten (kennis van het culturele erfgoed van de stad Amsterdam, spreekbeurten, werkstukken) Gebruikte methodes: Oriëntatie op de ruimte: Wijzer in de wereld, groep 5-8 Oriëntatie in de tijd: Wijzer in de tijd, groep 5-8 Oriëntatie in de natuur: Wijzer in natuur en techniek, groep 5-7 Verkeer: Wijzer door het verkeer, groep 5-7 Engels: Junior groep 7 en Bewegingsonderwijs In de groepen 1/2 wordt het bewegingsonderwijs verzorgd door de groepsleerkrachten. De school beschikt over een goed ingericht speellokaal en daar worden spelcircuits in uitgezet met daarbij instructies voor de leerkrachten. In de groepen 3 t/m 8 worden de lessen (gymnastiek) gegeven door de vakleerkracht. Naast deze lessen wordt eenmaal per ar een sportdag georganiseerd en nemen we deel aan de Olympische sportdag met groep 7. In alle leerren komen alle basisvormen van bewegen aan bod. (Balanceren, klimmen/klauteren, springen, gooi/mik/vangsituaties, spel) De vakleerkracht signaleert tevens gebreken in de sensomotorische ontwikkeling. Leerlingen met een achterstand op motorisch gebied krijgen twee maal per week ondersteuning van een fysiotherapeute. De leerlingen van groep 5 krijgen wekelijks zwemles in het Sloterparkbad. Doel is het behalen van het zwemvaardigheidsdiploma A. Daarnaast neemt de school deel aan Jump in. Tijdens en na schooltijd krijgen leerlingen diverse sporten aangeboden met als doel beweging en deelname aan sportclubs te stimuleren. Door het systematisch meten en wegen van leerlingen wordt overgewicht gesignaleerd en krijgen ouders van kinderen met overgewicht ondersteuning van de GG&GD bij het terugdringen hiervan. 15

17 3.1.5 Cultuureducatie Cultuur speelt een belangrijke rol op de Globe. Middels cultuureducatie trachten we bij de kinderen een basis te leggen voor een optimaal persoonlijk en maatschappelijk functioneren. We willen dit bereiken door de leerlingen kennis te laten nemen van andere culturen en kunstvormen. Voor het bezoeken van musea en theatervoorstellingen is schoolbreed een passend aanbod ontwikkeld. We brengen de leerlingen vaardigheden bij die hen in staat stellen eigen ideeën, een breder perspectief en een creatief talent te ontwikkelen. We willen bij de leerlingen een attitude ontwikkelen waarmee zij kritisch zijn en respect voor hun omgeving hebben. We hebben daarbij de volgende vakspecifieke doelen voor ogen: Muziek Muziek is speerpunt op de Globe. Er is een doorlopende leerlijn vanaf groep 1, waarbij alle muzikale vaardigheden aan bod komen. De leerlingen vanaf groep 5 leren een instrument bespelen en vormen samen met leerlingen van andere scholen een leerorkest. Voor leerlingen met bijzondere interesse en/of talenten op dit gebied bestaat de mogelijkheid ook na schooltijd hun talenten verder te bekwamen. Beeldende vorming De leerlingen ontwikkelen de vaardigheden om ideeën, waarnemingen, gevoelens en ervaringen vorm te geven in beeldende werkstukken. Ze maken kennis met cultuurhistorie van eigen en andere culturen en verwerven kennis en vaardigheden met betrekking tot materialen en technieken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Moet je doen, waarbij in de gekozen leerlijn kennismaking met alle verschillende materialen en technieken aan bod komt Overig onderwijsaanbod Multiculturele vorming Op deze school waar het merendeel van de leerlingen een niet-nederlandse achtergrond heeft en waar zo n 19 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd zijn, is multiculturele vorming een belangrijk aandachtsgebied. Belangrijke doelen zijn: kennismaken met de Nederlandse cultuur, kennismaken met elkaars culturele achtergrond en leerlingen leren voor hun eigen achtergrond en identiteit uit te komen, leren hun eigen mening te geven en zichzelf te presenteren Leren leren/leren studeren Wij willen de leerlingen een positieve houding tegenover het leren bij brengen. Daarnaast leren we de leerlingen planmatig te werken, doorzettingsvermogen te ontwikkelen en meerdere oplossingsmethoden te leren gebruiken. Samenwerkend leren en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces zijn hierbij in deze planperiode punt van aandacht. Het huiswerk dat de leerlingen mee naar huis krijgen, is belangrijk voor het aanleren van een goede leerattitude. 16

18 Zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfstandigheid Zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en goede communicatieve vaardigheden zien we als belangrijke eigenschappen die het leren en leven van onze leerlingen nu en in de toekomst mogelijk maken. We stimuleren dit door leerlingen aan te moedigen zich zelfbewust te presenteren in spel, culturele en creatieve activiteiten. Het leren nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Een open en uitnodigende houding van de leerkrachten spelen een belangrijke rol om dit zelfbeeld en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Burgerschapsvorming Voor een succesvol bestaan in een grootstedelijke, multiculturele omgeving is democratisch bewustzijn een belangrijke voorwaarde. Naast het voorleven van en het aanspreken van kinderen op respectvol gedrag oefenen we het democratische burgerschap van onze leerlingen door in de groepen leren argumenteren, te besluiten bij meerderheid van stemmen en minderheden met respect te bejegenen. Daarbij is het leren accepteren van in meerderheid genomen besluiten en het accepteren van autoriteit een belangrijk onderdeel. Leren debatteren en de spelregels van de democratie ( De derde kamer ) maken deel uit van het programma van de bovenbouw. Sociaal gedrag Respectvol en sociaal gedrag aanleren maakt deel uit van onze missie. Middels de methode Kinderen en hun sociale talenten oefenen wij gangbare omgangsvormen en manieren om conflicten te hanteren. Leerlingen van onze school worden door alle leerkrachten aangesproken op hun gedrag en zo nodig gecorrigeerd. Leidend is hierbij het aanreiken van alternatief acceptabel gedrag. Sport en bewegen Naast de activiteiten die genoemd zijn bij het bewegingsonderwijs (3.1.4) probeert de Globe gezond bewegingsgedrag en gezonde voeding te stimuleren door: Voorlichting op het gebied van voeding en schoolgruiten Stimuleren van sport en bewegen buiten schooltijd door intern voetbaltoernooien te organiseren en deel te nemen aan Het straatvoetbaltoernooi. Deelname aan de avondvierdaagse. 3.2 Zorgstructuur Kwalitatief goed onderwijs is de beste vorm van zorg. Niet de zorg maar het onderwijs staat voorop. Het gaat niet om tekorten bij kinderen maar om kansen en mogelijkheden. Het gaat over de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de leerkrachten die daarbij betrokken zijn. Middels het Handelingsgerichte Werken zorgen wij ervoor dat wij effectief omgaan met verschillen tussen kinderen en dat wij een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften biedt de school maatwerk door middel van onze zorgstructuur. De school beschikt over twee Interne Begeleiders die samen verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de leerlingenzorg. 17

19 Tweewekelijks overlegt de directie met de IB-ers over de voortgang van de zorg. Maandelijks overleggen de IB-ers in het zorgbreedteoverleg met schoolverpleegkundige,leerplichtambtenaar, politie, schoolmaatschappelijk werk en een medewerker van de Oase. De basis van de zorgstructuur is het leerlingvolgsysteem met de toetskalender. Op basis van de toetsgegevens worden door de groepsleerkrachten groeps(handelings)plannen opgesteld waarbij instructie en verwerking worden afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. Door het systeem van zelfstandig werken is de groepsleerkracht in staat de instructievormen te variëren en handen vrij te maken om specifieke hulp te bieden. Deze hulp is gericht op leerlingen met individuele handelingsplannen en eigen leerlijnen. Door speciale aandacht voor leer- en/of gedragsproblemen bij jonge kinderen (voorschool en 1/2 groepen) proberen we in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, te onderzoeken en eventueel door te verwijzen naar SBO, speciaal onderwijs of deskundige (ambulante) hulp in te schakelen. De speciale aandacht bestaat uit: Structureel overleg tussen de IB-er, bouwcoördinator onderbouw, en Voorschoolleidsters Tutoren in de groepen 1/2 Structurele observaties door IB en leerkracht Ondanks de speciale aandacht is het voor sommige leerlingen niet mogelijk om het reguliere onderwijs te volgen. Deze leerlingen kunnen terecht op het SBO of het SO. Is plaatsing noodzakelijk maar (nog) niet mogelijk (geen indicatie, weigering toestemming ouders, plaatsgebrek SO) wordt een individueel handelingsplan en/of een eigen leerlijn opgesteld door IB-er en groepsleerkracht. Het traject rond de individuele leerlingzorg en een eventuele verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs is voor de ouders in de schoolgids beschreven. De school participeert in het WSNS-samenwerkingsverband West. De samenwerking geschiedt op basis van het zorgplan van het samenwerkingsverband. De zorg en de zorgstructuur staan uitgebreid beschreven in het deel-verbeterplan afstemming zorg. 4. Personeelsbeleid Binnen de organisatie heerst een prettige sfeer en de onderlinge verhoudingen worden als positief omschreven. De leiding staat de medewerkers bij met raad en advies en de werkverdeling wordt als eerlijk ervaren. Men voelt zich niet overbelast en ervaart de onderlinge verhoudingen en de leerlingen als prettig. Minder tevreden is men over het personeelbeleid en het scholingsbeleid en de mate van samenwerking. De klimatologische omstandigheden van het gebouw worden als erg slecht ervaren. Risico inventarisatie en evaluatie

20 Het personeelsbestand op de Globe kent een hoge GGL. 2010/ / / / / ,26 43,15 41,76 42,28 42,77 In de komende ren zal een deel van het personeelsbestand wegens pensionering de school gaan verlaten. Nieuwe medewerkers zullen gevonden moeten worden die onderwijs willen geven op onze school en die passen in dit team. Het team staat open voor nieuwe medewerkers. Voor een goede begeleiding van deze nieuwe medewerkers is een inwerkprotocol ontwikkeld. Een goede sfeer, open onderlinge communicatie en collegiale ondersteuning zijn van groot belang. Daarnaast is het zaak dat eenieder de ruimte krijgt en benut om de eigen talenten op individuele wijze neer te zetten. In de nieuwe vergader- en overlegstructuur die deel uitmaakt van het verbeterplan is dan ook veel ruimte voor een eigen inbreng van de medewerkers. De directie vindt het belangrijk dat, naast de afspraken waar ieder zich aan houdt, leerkrachten in toenemende mate vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hun creativiteit en talenten ten behoeve van het onderwijs optimaal benutten (professionele cultuur). 4.1 Arbeidsomstandigheden Uit de in 2010 gehouden RI en E blijkt dat het personeel op de Globe de inhoud van het werk en de onderlinge collegialiteit positief beoordelen. Minder positief is het personeel over de arbeidsomstandigheden. Daarbij speelt met name de klimaatbeheersing binnen het gebouw een rol. Gedurende de planperiode is in samenwerking met het bestuur gewerkt aan: Opstellen van Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (POP) Invoering van de vakbekwaamheiddossiers Incidentenregistratie (veiligheid) Beleidsplan agressie Schoolveiligheidsplan Ziekteverzuimbeleid Regeling arbeidsduur Functioneringsgesprek Beoordelingsgesprek Professionalisering Inmiddels hebben alle leerkrachten een begin gemaakt met het invullen van de vakbekwaamheiddossiers. Deze worden bij de functioneringsgesprekken geëvalueerd en aangevuld. Nu er een officieel format voor beoordelingsgesprekken is vastgesteld zal ook een beoordelingsgesprek deel uit gaan maken van de gesprekkencyclus. De klimaatbeheersing binnen de school blijft problemen geven. De geplande verbouwing ten behoeve van de noodzakelijke uitbreiding voor het Centrum voor Jeugd en Gezin zal mogelijk ook 19

21 voor de rest van het gebouw een verbetering opleveren. Mochten de huidige problemen blijven bestaan, dan zal er naar alternatieve oplossingen moeten worden gezocht. Veiligheidsmaatregelen Veiligheid De school heeft een uitgebreid schoolveiligheidsplan opgesteld. In dit veiligheidsplan zijn diverse procedures en protocollen opgenomen. Het beleidstuk zal dit schoolar worden uitgewerkt en protocollen getoetst aan de praktijk. 4.2 Ziekteverzuim De school heeft geen langdurig zieke medewerkers. Het ziekteverzuimpercentage ligt rond de 4,5% maar er is een dalende tendens. De ziekmeldfrequentie is te hoog en zal in de loop van de planperiode teruggedrongen moeten worden. 4.3 Werving en selectie De Globe participeert in Opleiden in de School. Stagiairs worden in staat gesteld daadwerkelijk de competenties te ontwikkelen die voor hun functie en taak in dit soort scholen noodzakelijk zijn. De school (leerkrachten) moet investeren in de stagiair maar daarmee beschikt de school ook over extra handen in de klas. Jaarlijks werken op de Globe een achttal studenten/stagiairs van de PABO. Het betreft PABO-studenten en Leerkrachten In Opleiding (LIO). De opleider in de school (OPLIS)verzorgt in samenwerking en in overleg met de HvA zelfstandig de praktische vorming van de PABO-studenten. In 2010 is op de HvA de Universitaire PABO gestart. De studenten volgen een gewone PABO opleiding en daarnaast de universitaire studie onderwijskunde. STWT heeft zich gecommitteerd aan deze opleiding en deze z.g.n. UPVAstudenten kunnen een stageplaats op de Globe krijgen. Functiemix Werknemers en werkgevers in de sector onderwijs hebben afspraken gemaakt over onder andere inkomensverbetering voor leerkrachten en directeuren. De basis voor deze afspraken is vastgelegd in het Convenant Leerkracht. In de CAO PO zijn de afspraken nader uitgewerkt. Een belangrijke afspraak is een beter loopbaanperspectief voor leerkrachten door invoering van de functiemix. Door de nieuwe afspraken kan in 2015 veertig procent van de leerkrachten een functie verwerven in schaal LB (10). Binnen STWT zijn afspraken gemaakt welke taken binnen de school open staan voor een LB beloning, over welke competenties men daarvoor moet beschikken en hoe de sollicitatieprocedure verloopt. Per 1 augustus 2010 is de eerste LB-er voor 0,8 fte aangesteld. Op de Globe moet in het volgende tempo de functiemix gestalte krijgen. ar Aantal leerlingen LB fte s minimaal LB-fte s maximaal , , (geschat) (geschat) 2, (geschat) 3,3 10,5 20

22 5. Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van de school te onderzoeken, te borgen, te verbeteren en openbaar te maken. Kwaliteitsbeleid kent meerdere functies: Verantwoording afleggen Communicatie over de kwaliteit met alle bij de school betrokken personen en groepen Schoolverbetering Tijdig signaleren van zwakke plekken Het dashbord dat door het bestuur van STWT wordt gehanteerd voor het kwaliteitsbeleid is het INK-model. Dit model geeft een goede samenhang van alle relevante beleidsterreinen. De gegevens die het onderzoek in het kader van het KBA hebben opgeleverd en de gegevens die uit de monitoring gedurende de komende twee ar naar voren komen worden in het INK-model opgenomen en zijn leidend voor de speerpunten voor de komende 4 ar. (zie bijlage schoolverbeterplan). INKmodel 21

23 5.1 Overleg en besluitvorming Besluiten over bestaand beleid Naar aanleiding van de R&I 2010 en de bevindingen in het kader van het KBA is het bestaand beleid opnieuw vastgesteld. Dit geldt zowel voor de praktische regels en afspraken als voor de inhoudelijke afspraken, die in de verschillende deelplannen zijn opgenomen. Ook zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden opnieuw vastgesteld, met daaraan gekoppeld de wijze van besluitvorming. Hierin staat ook beschreven welke taken de verbetergroep de komende twee ar zal krijgen en hoe deze groep daarna zal functioneren. Ook is hierin opgenomen dat de komende vier ar de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bouwcoördinatoren, trekkers van de werkgroepen en de medewerkers met een LB-functie verder versterkt en uitgewerkt zal worden. (zie bijlage schoolverbeterplan). Externe wet- en regelgeving Nieuwe wet- en regelgeving vanuit het bestuur of de wetgever wordt onverkort uitgevoerd. Over de wijze van uitvoering is altijd overleg met het team en MR. 6. Beleidsterreinen 6.1 Algemeen Taal Voor deze planperiode is taal gekozen als een speerpunt met de hoogste prioriteit. Daarbij is de brede visie op taal leidraad in ons taalbeleid. De brede visie op taal kent de volgende onderdelen: Wat Methodiek Groep Woordenschatverrijking Alle groepen Versterking fonemisch lettermuur Voorschool, 1/2 groepen, 2/3 bewustzijn leesbegrip Interaktief voorlezen Voorschool, 1/2 groepen 3 Technisch lezen VLL groepen 3 Technisch lezen Estafette Groep 4 Begrijpend lezen tekstverwerken Groepen 4-8 De werkgroep vakinhoudelijk bewaakt de leidraad. Sedert augustus 2011 is er een leesspecialist aangesteld. In het schoolverbeterplan is een deelplan taal opgenomen Zelfstandig werken In de schoolren 2009/2010 en 2010/2011 is gewerkt aan de schoollijn zelfstandig werken. De schoollijn bevat een groot aantal afspraken op het gebied van zelfstandig werken is afgeleid van het GIP-model. De schoollijn omvat o.a. GIP-afspraken, differentiatie, de kleine kring en het directe instructiemodel. In de verbeterplannen wordt extra aandacht besteed aan schoolbrede afstemming van het zelfstandig werken. 22

24 6.1.3 Taakbeleid In de schoolren 2009/2010 en 2010/2011 is het taakbeleid geformuleerd waarbij de 329 uur (bij een voltijds aanstelling) die in de normartaak gereserveerd zijn voor overleg, schooltaken en professionalisering verdeeld zijn over de teamleden. Binnen de werkgroepen worden de niet-lesgebonden taken evenredig verdeeld. In de planperiode 2011/2015 zal het taakbeleid geëvalueerd en aangescherpt moeten worden Handelingsgericht werken Zowel in het zorgplan als in het strategisch beleidsplan wordt het Handelings Gericht Werken (HGW) sterk gepromoot. De leergang Opbrengstgericht Leiderschap is zelfs uitgegaan van sturen op resultaatgericht onderwijs met name HGW. In de planperiode 2011/2015 is scholing van het team in deze werkwijze opgenomen en zullen directie en IB het belang van HGW in de dagelijkse praktijk benadrukken. Voor achtergrondinformatie over HGW verwijzen we kortheidshalve naar de publicaties van Noëlle Pameijer en Tan van Beukering. De zes uitgangspunten voor HGW zijn: De onderwijsbehoeften van een leerling staan centraal De werkwijze is systematisch en transparant De werkwijze is doelgericht Er wordt gewerkt vanuit een transactioneel referentiekader Leraren, IB-ers, ouders, kind en externe diagnostici werken constructief samen Positieve aspecten van leerling, leraar, IB en ouders zijn van groot belang In het scholingsbeleid van deze planperiode is scholing in het werken met groepsplannen opgenomen. (Uit: Handelingsgericht werken: een handreiking voor de Interne Begeleider) Ouderparticipatie Sedert 2005 beschikt de Globe over een ouderkamer en een contactfunctionaris. Ook de ouderraad is goed vertegenwoordigd en actief. Doelen voor de komende planperiode Structureel overleg tussen directie, oudercontactfunctionaris en CJG Een duidelijke, herkenbare plek voor ouderactiviteiten in de school Ouders betrekken bij schoolvoetbal, zwemmen en lezen Ouderparticipatie in de M.R. vergroten Ouderraad actiever betrekken bij het bereiken van alle ouders van de school Vaders meer betrekken bij de school ICT In het strategisch beleidsplan zijn de ontwikkelingen geschetst die in de komende ren stichtingsbreed een rol gaan spelen op het gebied van ICT. Een concreet beleidsplan is aangekondigd voor 2012 e.v. Op schoolniveau geeft de nul-meting van 2011 (Netwijs) de stand van zaken weer. Momenteel beschikt de school over ca 90 computers en laptops. In alle groepen zijn ten minste twee computers en een digibord aanwezig met uitzondering van de kleutergroepen. De school beschikt over een eigen server en intern netwerk. De website is in mei 2011 vernieuwd. De school gebruikt methodegebonden software maar ook remediërende 23

25 software (licenties). De school heeft gedurende één dag per week een externe netwerkbeheerder en gedurende één dag per week een interne medewerker beschikbaar voor het onderhoud en beheer. Verbeterpunten voor de komende vier ar zijn: Vergroten van de leerkrachtvaardigheden met de computers en digiborden in de vorm van een opleiding op maat Systematiseren, optimaliseren en monitoren van (het gebruik van) de bestaande soft-ware Actualiseren en systematisch invoeren van de leerlijn ICT Uitbreiding van het laptop-bestand Onderwijstijd Met ingang van 1 augustus 2006 werd in de Wet op het Primair onderwijs (WPO) de scholen meer keuzevrijheid gelaten bij de inrichting van de onderwijstijd. De Globe heeft daar gebruik van gemaakt en biedt vanaf het schoolar aan alle leerlingen 940 uur onderwijs. Tevens werkt de school vanaf schoolar met een continu-rooster, waarbij op alle werkdagen 5 uur onderwijs wordt gegeven. Naar aanleiding van de bevindingen in het kader van het KBA is het leerstofaanbod in deze beschikbare tijd opnieuw kritisch bekeken en is ervoor gekozen om, gezien de huidige populatie van de school, 60% van de onderwijstijd te besteden aan taal en rekenen. 6.2 Financieel Lumpsum Op 1 augustus 2006 is de lumpsum bekostiging in het reguliere basisonderwijs van kracht geworden. Daarmee kregen scholen meer bestedingsvrijheid waardoor onderwijs op maat geboden kon worden. Uitgangspunt voor de bekostiging van de school blijft het leerlingaantal op 1 oktober. Het Rijk hanteert een leerlingweging dat wil zeggen dat leerlingen met ouders met een laag opleidingsniveau zwaarder tellen ( wegingsfactor 0,3 of 1,2. Zie daarvoor 1.1 zakelijke gegevens ) Daarnaast is er de impulsregeling. Scholen die in postcodegebieden staan die bevolkt worden door gezinnen met lage inkomens, krijgen extra bekostiging uit de Impulsgelden. De Globe maakt gebruik van deze Impulsregeling. De Impulsregeling loopt tot het ar 2015 en levert arlijks een bedrag op van ca Daarnaast ontvangt de school nog extra financiering ten behoeve van de bovenschoolse nieuwkomersgroep. Jaarlijks wordt een bedrag van ca overgedragen aan het bestuur (bestuurskosten). 24

26 6.2.2 Staat van baten en lasten Baten en lasten baten Rijksbijdrage Subsidies Overige baten lasten Salarissen Personeelsbeleid Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten resultaat Resultaat In 2011 en 2012 is er positief resultaat, 2013 en 2014 geven een tekort aan. In de begroting is rekening gehouden met een uitbreiding van de formatie met 0,6 fte als gevolg van de groei van het leerlingenaantal. Er zijn nog een aantal onbekende factoren op financieel gebied. Binnen de stichting wordt op dit moment een verdeelsleutel gehanteerd met betrekking tot de impulsgelden. Hoe deze regeling er voor 2013 en 2014 uit gaat zien is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of de huidige regeling voor de opvang van de nieuwkomersgroepen op de lange termijn gehandhaafd wordt. Ook de inkomsten en baten van het verder invoeren van de functie-mix zijn nog niet opgenomen in de begroting. De kosten van het KBA-traject ten behoeve van materialen, scholing en coaching zijn ook niet in de begroting opgenomen. Deze komen deels ten laste van DMO en deels ten laste van het bestuur. (zie bijlage schoolverbeterplan). 6.3 Materieel beleid en huisvesting De Globe is sedert vier ar gehuisvest in een multifunctioneel gebouw. In het gebouw zijn twee scholen, naschoolse opvang, een speel-o-theek, het huiskamerproject en een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ondergebracht. Vanuit het CJG wordt jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en opvoedingsondersteuning in de vorm van cursussen en begeleiding geboden. Door de uitbreiding van het takenpakket van het CJG is een verbouwing noodzakelijk en zal een deel van de wintertuin bij het gebouw worden getrokken. Dit betekent dat twee groepen van de Globe hun intrek zullen moeten gaan nemen op de derde verdieping en dat de doorgang op de begane grond wordt afgesloten. Toegang tot de andere zijde van het gebouw blijft mogelijk via de wintertuin. Tijdens de planning van de bouw is er gezocht naar een constructie waarbij alle hoofdgebruikers gezamenlijk eigenaar zouden worden en het beheer van het gebouw zouden vormgeven. Gezien de grote financiële risico s waren een 25

27 aantal gebruikers hier niet toe bereid en is het hele gebouw eigendom van het stadsdeel en alle gebruikers huurders van hun eigen deel. De Globe draagt de hele vergoeding voor huisvesting, zoals vastgesteld in de lumpsum, af en ontvangt daarvoor huisvesting, verwarming en schoonmaak van het schoolgedeelte. Hoewel dit financieel gunstig is heeft dit ook het nadeel dat de school bij klachten, zoals de klimaatbeheersing en bij noodzakelijke reparaties, afhankelijk is van het stadsdeel en het vaak lang duurt voor de klacht is verholpen. Het aanbrengen van verduisteringsgordijnen in de lokalen op de eerste verdieping was een belangrijke verbetering; bij zonnig weer was het niet goed mogelijk het digibord te gebruiken. Het feit dat de gymzaal, gescheiden door een mobiele wand, regelmatig door twee groepen tegelijk gebruikt moet worden is erg hinderlijk en bemoeilijkt het werk van de leerkracht bewegingsonderwijs. De huidige constructie van de wintertuin heeft ertoe geleid dat er ongedierte in de wintertuin zit. Na de verbouwing zal ook de wintertuin opnieuw ingericht worden en daarmee hopelijk ook dit probleem opgelost worde. 6.4 Samenwerking met scholen en instanties Scholen. In het zorgplan van het SWV wordt een grote nadruk gelegd op de ontwikkeling van wijkgericht werken. De scholen (bijzonder en openbaar) zullen binnen de wijken op het gebied van zorg samen moeten werken om het adagium zorg, zo nabij mogelijk vorm te geven. Van samenwerking tussen de scholen is momenteel geen sprake. De interne begeleiders van de buurtscholen hebben wel structureel overleg. Rugzakleerlingen, leerkrachten en de rugzakcoördinator van de Globe worden begeleid vanuit de clusterscholen. Deze begeleiding was van hoge kwaliteit en zeer ondersteunend voor de rugzakcoördinator en de leerkrachten. Hoe deze ondersteuning er in de komende planperiode uit zal gaan zien is afhankelijk van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Instanties. De zorginstanties waar de Globe mee samenwerkt staan vermeld bij 3.2. De Globe werkt samen met het leerorkest, de muziekschool Amsterdam en Aslan op het gebied van muziekonderwijs. Doel is een doorlopende leerlijn muziek voor de groepen 1 t/m 8, waarbij alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 deelnemen aan het leerorkest. De stichting Combiwell ontwikkelt voor de Globe, in samenwerking met de in hetzelfde gebouw gevestigde Johannesschool, een naschools aanbod op het gebied van sport en cultuur voor leerlingen van beide scholen, maar ook voor kinderen uit de buurt. Doel is, naast het bieden van een goed naschools programma, meer samenhang en daarmee ook meer veiligheid te bewerkstelligen binnen de buurt. 26

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan Plaats : Laren Nh BRIN-nummer : 04ZM Onderzoeksnummer : 126722 Datum schoolbezoek : 11 september 2012 Rapport

Nadere informatie