Payroll Resources BV. Algemene voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Payroll Resources BV. Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Payroll Resources BV Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Payroll Resources BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Payroll Resources BV gevestigd aan de Beekstraat 32 te Nuenen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer ; b. opdrachtgever: de wederpartij van Payroll Resources BV in opdracht van wie Payroll Resources BV werkzaamheden verricht, dan wel met wie Payroll Resources BV een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Payroll Resources BV en de opdrachtgever; d. online applicatie: de personeels- en salarissoftware die door Payroll Resources BV op afstand via het internet aan de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld; e. website: de website waarop de online applicatie aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Artikel 2 Algemeen 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Payroll Resources BV en de opdrachtgever waarop Payroll Resources BV deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Payroll Resources BV voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Payroll Resources BV en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. 3.2 Payroll Resources BV is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen wordt bevestigd. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Payroll Resources BV opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Payroll Resources BV haar aanbieding baseert. 3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Payroll Resources BV gemaakte kosten zullen worden doorberekend. 3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Payroll Resources BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 3.6 Het is niet toegestaan kopieën te maken van een door Payroll Resources BV opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden. 3.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en vermelde gegevens van Payroll Resources BV binden Payroll Resources BV niet. 3.8 Payroll Resources BV heeft het recht om opdrachten uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de opdrachtgever het factuurbedrag of een deel daarvan vooruitbetaalt dan wel dat de opdrachtgever een vorm van zekerheid stelt in welk geval de opdrachtgever dienovereenkomstig wordt ingelicht.

2 3.9 De genoemde prijzen, (uur)tarieven en kostenramingen e.d. zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden geheven. Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Artikel 5 Annulering 5.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever verplicht Payroll Resources BV alle reeds tot dat moment gemaakte kosten te vergoeden. 5.2 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade die voortvloeit uit de annulering van de overeenkomst. Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst 6.1 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Payroll Resources BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 6.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Payroll Resources BV de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst 7.1 Payroll Resources BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 7.2 Payroll Resources BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien het inschakelen van derden extra kosten voor de opdrachtgever met zich meebrengt, zal Payroll Resources BV voordat hij derden inschakelt de opdrachtgever om toestemming vragen, tenzij anders is overeengekomen. 7.3 Payroll Resources BV zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. 7.4 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die aan Payroll Resources BV door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, dient Payroll Resources BV dezelfde zorg aan te wenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt. Artikel 8 Duur van de overeenkomst 8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. 8.2 Beide partijen hebben het recht de voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst te allen tijde op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 8.3 Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij anders is overeengekomen. Artikel 9 Termijn van uitvoering 9.1 Indien Payroll Resources BV een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen. 9.2 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen termijn van uitvoering wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Payroll Resources BV ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt de termijn van uitvoering automatisch verlengd met de periode dat Payroll Resources BV de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren. Artikel 10 Verplichtingen van de opdrachtgever 10.1 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst te verlenen en aan Payroll Resources BV al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Tevens dient de opdrachtgever Payroll Resources BV alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren De opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan Payroll Resources BV ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3 10.3 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Payroll Resources BV onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren Indien door Payroll Resources BV of door Payroll Resources BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dan draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten Payroll Resources BV gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt De opdrachtgever is gehouden Payroll Resources BV onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn De opdrachtgever vrijwaart Payroll Resources BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. De opdrachtgever vrijwaart Payroll Resources BV van alle juridische claims met betrekking tot de door de opdrachtgever opgeslagen data, informatie en dergelijke, mits en voorzover deze juridische claims niet (mede) gebaseerd zijn op c.q. voortkomen uit handelen of nalaten aan zijde van Payroll Resources BV Indien de opdrachtgever aan Payroll Resources BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Payroll Resources BV heeft voldaan, dan heeft Payroll Resources BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de kosten die daaruit voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Artikel 11 Honorarium 11.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of via de een vast honorarium overeenkomen Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het werkelijk aantal uren dat Payroll Resources BV of de door haar ingeschakelde derden voor de opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht, tenzij anders is overeengekomen Payroll Resources BV mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Payroll Resources BV, dat in redelijkheid niet van Payroll Resources BV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium Payroll Resources BV is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van het tot stand komen van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen Payroll Resources BV is gerechtigd jaarlijks haar prijzen en (uur)tarieven te wijzigen Payroll Resources BV zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van haar prijzen en/of (uur)tarieven schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Payroll Resources BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Artikel 12 Betaling 12.1 De opdrachtgever dient de van Payroll Resources BV ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum Payroll Resources BV is gerechtigd tussentijds te declareren. Indien de opdrachtgever de tussentijdse declaratie niet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn voldoet, dan kan Payroll Resources BV haar werkzaamheden opschorten. De werkzaamheden zal Payroll Resources BV hervatten op het moment dat de opdrachtgever het volledige openstaande bedrag heeft betaald Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever, na door Payroll Resources BV ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de opdrachtgever, voor zover de wet dat toelaat In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Payroll Resources BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar Payroll Resources BV kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een

4 bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Payroll Resources BV verschuldigde bedragen betaald heeft Payroll Resources BV heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Artikel 13 Klachten 13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk of via de e- mail binnen 10 werkdagen nadat de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft zijn uitvoerd aan Payroll Resources BV kenbaar te worden gemaakt. Klachten kunnen gemeld worden bij: Payroll Resources BV Postbus AA Nuenen Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Payroll Resources BV de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Payroll Resources BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden. Artikel 14 Opschorting en ontbinding 14.1 Payroll Resources BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst Payroll Resources BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; c. indien aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend; d. indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert; e. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Payroll Resources BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Payroll Resources BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst Payroll Resources BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring 15.1 Payroll Resources BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld Payroll Resources BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Payroll Resources BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Payroll Resources BV kenbaar behoorde te zijn Payroll Resources BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen Payroll Resources BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Payroll Resources BV in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden Payroll Resources BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij haar of bij derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de opdrachtgever Payroll Resources BV is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, Payroll Resources BV of derden.

5 15.7 Indien Payroll Resources BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Payroll Resources BV beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Payroll Resources BV gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Payroll Resources BV beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van hetgeen in de 3 maanden voorafgaand aan de schade veroorzakende gebeurtenis door Payroll Resources BV aan de opdrachtgever in rekening is gebracht De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Payroll Resources BV of haar ondergeschikten Alle aanspraken jegens Payroll Resources BV die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Payroll Resources BV zijn ingediend, vervallen door verjaring. Artikel 16 Overmacht 16.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Payroll Resources BV liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Payroll Resources BV of van haar leverancier; of het nemen door de overheid van maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende Indien er sprake is van overmacht dan zal Payroll Resources BV niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij Voor zover Payroll Resources BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Payroll Resources BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 17 Geheimhouding 17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Payroll Resources BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Payroll Resources BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Payroll Resources BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Artikel 18 Eigendom Payroll Resources BV behoudt zich het eigendom voor van alle aan de opdrachtgever geleverde en te leveren zaken totdat volledige betaling is ontvangen van alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen met betrekking tot werkzaamheden die Payroll Resources BV in verband met de overeenkomst heeft uitgevoerd en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst. Artikel 19 Intellectuele eigendom 19.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Payroll Resources BV aan de opdrachtgever afgegeven of terbeschikkinggestelde stukken, tekeningen, teksten, adviezen, schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke berusten te allen tijde bij Payroll Resources BV of haar licentiegever. Het

6 is de opdrachtgever niet toegestaan de afgegeven of terbeschikkinggestelde stukken, tekeningen, teksten, adviezen, schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij Payroll Resources BV daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven Alle intellectuele eigendomsrechten, voortvloeiend uit werkzaamheden verricht c.q. gedaan tijdens werkzaamheden voor de opdrachtgever komen aan Payroll Resources BV toe, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Payroll Resources BV voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. Artikel 20 Niet-overname personeel De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 1 jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Payroll Resources BV, medewerkers van Payroll Resources BV of van ondernemingen waarop Payroll Resources BV ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Artikel 21 Overdracht De opdrachtgever kan de rechten en plichten uit de overeenkomst niet aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Payroll Resources BV. Artikel 22 Diverse bepalingen 22.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten De rechter in de vestigingsplaats van Payroll Resources BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft Op elke overeenkomst tussen Payroll Resources BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. PAYROLL SERVICES De in dit hoofdstuk Payroll Services vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Payroll Resources BV aan de opdrachtgever Payroll Services diensten levert. Artikel 23 De dienst 23.1 In dit hoofdstuk wordt onder dienst verstaan: het beschikbaar stellen van de online applicatie; het aan de opdrachtgever aanleveren van de verwerkte gegevens; het doen uitvoeren of verrichten van salarisbetalingen aan de werknemers van de opdrachtgever in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever; het geven van advies, training en ondersteuning op het gebied van verloning en salarisbetaling; voorts het verrichten van diverse administratieve diensten Payroll Resources BV is gespecialiseerd in salarisadministratie. Fiscale en/of sociale verzekeringsaspecten behoren niet tot de dienst, tenzij anders is overeengekomen. Artikel 24 Prijzen 24.1 Payroll Resources BV is gerechtigd de prijzen of tarieven voor de dienst gedurende de overeenkomst te verhogen, indien zich algemene stijgingen voordoen in externe kosten zoals porti-, bankkosten en automatiseringskosten De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de op de hoogte gesteld van de verhoging. Artikel 25 Uitvoering van de overeenkomst

7 25.1 Payroll Resources BV is verantwoordelijk voor het treffen van alle redelijkerwijs te vergen maatregelen ter waarborging van de continuïteit van de verlening van de diensten alsmede van de beveiliging en vertrouwelijkheid van de onder haar beheer zijnde gegevens Payroll Resources BV draagt de verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de methodes die zij hanteert om de door de opdrachtgever aan Payroll Resources BV aangeleverde gegevens te verwerken. Payroll Resources BV is echter in geen geval verantwoordelijk voor transmissiefouten, voor de juistheid van de door de opdrachtgever aan Payroll Resources BV aangeleverde gegevens en voor de door de opdrachtgever toe te passen controleprocedures. Artikel 26 Verplichtingen van de opdrachtgever 26.1 De opdrachtgever zal verantwoordelijk zijn voor het aanwezig zijn op zijn bankrekening van voldoende saldo teneinde salarisbetalingen aan zijn werknemers te laten plaatsvinden. Payroll Resources BV zal de opdrachtgever uiterlijk 1 werkdag voor de salarisbetaling informeren omtrent het totaal van de door de opdrachtgever die maand aan zijn werknemers te betalen salarissen teneinde de opdrachtgever in staat te stellen voldoende saldo op haar bankrekening aanwezig te hebben zodat salarisbetalingen kunnen plaatsvinden De opdrachtgever zal zorg dragen voor aanwijzing van een beperkt aantal van zijn medewerkers met de bevoegdheid om namens de opdrachtgever bij Payroll Resources BV informatie op te vragen omtrent de in de bestanden van Payroll Resources BV opgenomen gegevens betreffende de opdrachtgever of werknemers van de opdrachtgever. Voor zover de door Payroll Resources BV beheerde gegevens zijn aan te merken als persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van alle verplichtingen die de wet ter zake oplegt, tenzij de verplichting uitdrukkelijk door de wet aan Payroll Resources BV wordt opgelegd De opdrachtgever is verplicht om zijn werknemers wier gegevens door Payroll Resources BV worden beheerd, te informeren over het feit dat hun gegevens door Payroll Resources BV worden beheerd Alle informatiedragers die de opdrachtgever gebruikt of aan Payroll Resources BV ter beschikking stelt in verband met de verlening van diensten, moeten voldoen aan de door Payroll Resources BV aan de opdrachtgever opgegeven specificaties. De opdrachtgever dient voornoemde informatiedragers zodanig aan te bieden, dat zij zonder bezwaar voor verwerking kunnen worden gebruikt De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de op salarisbetaling toepasselijke fiscale- en sociale verzekeringswetgeving. Artikel 27 Aansprakelijkheid Payroll Resources BV is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor fouten ontdekt door de fiscus volgend uit de controle van de boeken van de opdrachtgever. Artikel 28 Online applicatie 28.1 Indien de opdrachtgever gebruik maakt van de online applicatie dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing De opdrachtgever ontvangt inloggegevens waarmee hij kan inloggen op de website en gebruik kan maken van de online applicatie. De opdrachtgever dient uiterst zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor zijn inloggegevens. Deze inloggegevens zijn niet overdraagbaar. De opdrachtgever is ten aanzien van de inloggegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Payroll Resources BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inloggegevens van de opdrachtgever. Payroll Resourches BV kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden met behulp van de inlogcodes van de opdrachtgever toegang krijgen tot en/of gebruik maken van de online applicatie Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de online applicatie (incl. standaardaanpassingen en updates), databanken, documentatie, apparatuur of materialen komen uitsluitend toe aan Payroll Resources BV of haar licentiegever en worden niet aan de opdrachtgever overgedragen Het is Payroll Resources BV of haar licentiegever toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de online applicatie Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele

8 eigendom uit de online applicatie, databanken, documentatie, apparatuur of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken Payroll Resources BV verleent de opdrachtgever de licentie tot gebruik van de online applicatie, mits de opdrachtgever de licentievergoedingen voldoet Payroll Resources BV verleent de opdrachtgever een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de online applicatie De licentie is niet overdraagbaar, tenzij anders is overeengekomen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de online applicatie te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de online applicatie Indien de opdrachtgever door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de online applicatie verschaft, zal Payroll Resources BV de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade op de opdrachtgever verhalen Payroll Resources BV garandeert niet dat de online applicatie zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd Ingeval van onderhoud en/of updates en/of verbetering aan de online applicatie wordt getracht de overlast tot een absoluut minimum te beperken. De opdrachtgever heeft indien de tijdelijke onbeschikbaarheid van de online applicatie niet onredelijk lang is geen recht op compensatie Onderhoudswerkzaamheden zullen vooraf aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt. Indien er sprake is van een noodgeval dan kunnen onderhoudswerkzaamheden zonder voorafgaande bekendmaking worden uitgevoerd De opdrachtgever dient te verhinderen dat een niet bevoegd persoon de online applicatie benadert, gebruikt of kopieert De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de online applicatie en voor het in acht nemen van door Payroll Resources BV gegeven instructies en/of adviezen De opdrachtgever draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur welke gebruikt wordt voor het benaderen en gebruiken van de online applicatie. Payroll Resources BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur en programmatuur van de opdrachtgever. Artikel 29 Geheimhouding Met betrekking tot programmatuur en gegevens die de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Payroll Resources BV toevertrouwt, zal Payroll Resources BV er op toezien dat haar personeel die programmatuur en gegevens vertrouwelijk zal behandelen, hetgeen Payroll Resources BV niet zal beletten om aan bevoegde autoriteiten zoals politie, justitie, bedrijfsverenigingen, fiscus en dergelijke desgevraagd de gewenste informatie omtrent de opdrachtgever of werknemers van de opdrachtgever te verschaffen. Payroll Resources BV zal, indien dit laatste zich voordoet, de opdrachtgever daarvan in kennis stellen. Ingeval de wet niet tot verstrekking verplicht, zal Payroll Resources BV de opdrachtgever tijdig in de gelegenheid stellen om te beoordelen of aan het verzoek medewerking wordt verleend.

Administratiekantoor HvH. Algemene voorwaarden

Administratiekantoor HvH. Algemene voorwaarden Administratiekantoor HvH Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden J. Adriaanse Projectmanagement B.V. 1

Algemene voorwaarden J. Adriaanse Projectmanagement B.V. 1 Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vloo BV

Algemene Voorwaarden Vloo BV Algemene Voorwaarden Vloo BV Viaductstraat 1 9561 AA Ter Apel Telefoon 0031(0)631799066 KvK. 52845338 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Willbo Bouwkundig Adviesbureau B.V.

Algemene voorwaarden. Willbo Bouwkundig Adviesbureau B.V. Algemene voorwaarden Willbo Bouwkundig Adviesbureau B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. DG Internetbureau

Algemene voorwaarden. DG Internetbureau Algemene voorwaarden DG Internetbureau Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Suzi Vasques Dias. Algemene voorwaarden van dienstverlening

Suzi Vasques Dias. Algemene voorwaarden van dienstverlening Suzi Vasques Dias Algemene voorwaarden van dienstverlening Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CtP Support

Algemene voorwaarden CtP Support Algemene voorwaarden CtP Support Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

aan de Woutertje Pietersestraat 4 te Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer ;

aan de Woutertje Pietersestraat 4 te Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer ; Marieke Tra Algemene voorwaarden van dienstverlening Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Ambitech

ALGEMENE VOORWAARDEN. Ambitech ALGEMENE VOORWAARDEN Ambitech Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van dienstverlening Uniek kledingadvies

Algemene voorwaarden van dienstverlening Uniek kledingadvies Algemene voorwaarden van dienstverlening Uniek kledingadvies Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening 1 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: drs. Joke van der Kamp; tekstschrijver, redacteur Galileiplantsoen 52 Gevestigd en kantoorhoudende te 1098 NB

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever de wederpartij van Elburg Interim

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker.

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. Artikel 1: Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van:

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: MonumentPlus Jupiterstraat 25, 2957 HA te Nieuw-Lekkerland, Hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

I N D Y G O FINANCIEEL ADVISEURS

I N D Y G O FINANCIEEL ADVISEURS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INDYGO Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indygo

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Aanbiedingen en offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Aanbiedingen en offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ZZP administratiebureau en een opdrachtgever waarop ZZP administratiebureau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

EighT Opleidingen, Trainingen & Coaching. Algemene voorwaarden

EighT Opleidingen, Trainingen & Coaching. Algemene voorwaarden EighT Opleidingen, Trainingen & Coaching Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene Voorwaarden Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klas Juridisch Advies & Bijstand, Postbus 8168, 1186 LD Amstelveen,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Standby Computer Support Het Veldje 167 5961 LE Horst hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5 Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Toegankelijke Informatie en een opdrachtgever waarop Stichting Toegankelijke Informatie deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden P2 Sports Marketing. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden P2 Sports Marketing. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden P2 Sports Marketing Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Dijk Trade and Translate, hierna te noemen DTT

Algemene voorwaarden. Dijk Trade and Translate, hierna te noemen DTT Algemene voorwaarden Dijk Trade and Translate, hierna te noemen DTT Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Efficere. de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, parkeer-, verblijfs- en administratiekosten,

Algemene voorwaarden van Efficere. de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, parkeer-, verblijfs- en administratiekosten, Algemene voorwaarden van Efficere Van: Efficere Wildeman 57 5629 KH Eindhoven Nederland hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Algemene voorwaarden van Straal imago advies, gevestigd aan de Sint Agnesstraat 41, 6241 CB in Bunde (gemeente Meerssen) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bert Mann Financieel Advies

Algemene voorwaarden. Bert Mann Financieel Advies Algemene voorwaarden Bert Mann Financieel Advies Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Fronczek

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Fronczek Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Fronczek Deze Algemene Voorwaarden voor dienstverlening zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp. Administratiekantoor Fronczek, gevestigd aan

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN Van: Kuipers Drinkwater Security B.V. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws Artikel 1. Definities. 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl. Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl. CN Trading / depennenshop.nl, gevestigd te Hengelo aan de Turbinestraat 25, hierna te noemen opdrachtnemer, hanteert de navolgende

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016 Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MAXX ICT Interim B.V. en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Adviesbureau Dubois. Herculesstraat 7, 1812 PD ALKMAAR. Hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Intellego

Nadere informatie

VRIE BALANCE. Algemene voorwaarden

VRIE BALANCE. Algemene voorwaarden VRIE BALANCE Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de wederpartij van de stylist(e) b. Stylist(e): de stylist(e) van de algemene voorwaarden Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

DNS Promotions gevestigd en kantoorhoudende aan de Titus Brandsmalaan te Leiden, postcode 2321CJ. hierna te noemen: DNS

DNS Promotions gevestigd en kantoorhoudende aan de Titus Brandsmalaan te Leiden, postcode 2321CJ. hierna te noemen: DNS Algemene Leveringsvoorwaarden VAN: DNS Promotions gevestigd en kantoorhoudende aan de Titus Brandsmalaan te Leiden, postcode 2321CJ. hierna te noemen: DNS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Fairware

Algemene voorwaarden. Fairware Algemene voorwaarden Fairware Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 De Algemene voorwaarden van Buro van Thuijl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht

Nadere informatie

Website: www.wkdienstverlening.nl KvK: 081.81.878 E mail: info@wkdienstverlening.nl Rabobank: 1035.21.607

Website: www.wkdienstverlening.nl KvK: 081.81.878 E mail: info@wkdienstverlening.nl Rabobank: 1035.21.607 Pagina 1 van 5 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: W. KANIS DIENSTVERLENING Graspieper 3 8271GX IJsselmuiden Hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarde

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Budgetcoach Rijnbrand Adres: Rhenenstraat 206, 2546TZ Den Haag hierna te noemen:

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Budgetcoach Rijnbrand Adres: Rhenenstraat 206, 2546TZ Den Haag hierna te noemen: Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Budgetcoach Rijnbrand Adres: Rhenenstraat 206, 2546TZ Den Haag hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1. Definities

hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden van Jenneke Span Advies Begeleiding en Mediation Middenraai 16 7910 TK Nieuweroord E: info@jennekespan.nl T: 06 47 27 78 00 KvK nr. 66817862 BTW nr. 104527018B01 hierna te noemen:

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie