Payroll Resources BV. Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Payroll Resources BV. Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Payroll Resources BV Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Payroll Resources BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Payroll Resources BV gevestigd aan de Beekstraat 32 te Nuenen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer ; b. opdrachtgever: de wederpartij van Payroll Resources BV in opdracht van wie Payroll Resources BV werkzaamheden verricht, dan wel met wie Payroll Resources BV een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Payroll Resources BV en de opdrachtgever; d. online applicatie: de personeels- en salarissoftware die door Payroll Resources BV op afstand via het internet aan de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld; e. website: de website waarop de online applicatie aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Artikel 2 Algemeen 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Payroll Resources BV en de opdrachtgever waarop Payroll Resources BV deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Payroll Resources BV voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Payroll Resources BV en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. 3.2 Payroll Resources BV is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen wordt bevestigd. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Payroll Resources BV opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Payroll Resources BV haar aanbieding baseert. 3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Payroll Resources BV gemaakte kosten zullen worden doorberekend. 3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Payroll Resources BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 3.6 Het is niet toegestaan kopieën te maken van een door Payroll Resources BV opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden. 3.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en vermelde gegevens van Payroll Resources BV binden Payroll Resources BV niet. 3.8 Payroll Resources BV heeft het recht om opdrachten uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de opdrachtgever het factuurbedrag of een deel daarvan vooruitbetaalt dan wel dat de opdrachtgever een vorm van zekerheid stelt in welk geval de opdrachtgever dienovereenkomstig wordt ingelicht.

2 3.9 De genoemde prijzen, (uur)tarieven en kostenramingen e.d. zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden geheven. Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Artikel 5 Annulering 5.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever verplicht Payroll Resources BV alle reeds tot dat moment gemaakte kosten te vergoeden. 5.2 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade die voortvloeit uit de annulering van de overeenkomst. Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst 6.1 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Payroll Resources BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 6.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Payroll Resources BV de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst 7.1 Payroll Resources BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 7.2 Payroll Resources BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien het inschakelen van derden extra kosten voor de opdrachtgever met zich meebrengt, zal Payroll Resources BV voordat hij derden inschakelt de opdrachtgever om toestemming vragen, tenzij anders is overeengekomen. 7.3 Payroll Resources BV zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. 7.4 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die aan Payroll Resources BV door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, dient Payroll Resources BV dezelfde zorg aan te wenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt. Artikel 8 Duur van de overeenkomst 8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. 8.2 Beide partijen hebben het recht de voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst te allen tijde op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 8.3 Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij anders is overeengekomen. Artikel 9 Termijn van uitvoering 9.1 Indien Payroll Resources BV een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen. 9.2 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen termijn van uitvoering wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Payroll Resources BV ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt de termijn van uitvoering automatisch verlengd met de periode dat Payroll Resources BV de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren. Artikel 10 Verplichtingen van de opdrachtgever 10.1 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst te verlenen en aan Payroll Resources BV al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Tevens dient de opdrachtgever Payroll Resources BV alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren De opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan Payroll Resources BV ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3 10.3 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Payroll Resources BV onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren Indien door Payroll Resources BV of door Payroll Resources BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dan draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten Payroll Resources BV gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt De opdrachtgever is gehouden Payroll Resources BV onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn De opdrachtgever vrijwaart Payroll Resources BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. De opdrachtgever vrijwaart Payroll Resources BV van alle juridische claims met betrekking tot de door de opdrachtgever opgeslagen data, informatie en dergelijke, mits en voorzover deze juridische claims niet (mede) gebaseerd zijn op c.q. voortkomen uit handelen of nalaten aan zijde van Payroll Resources BV Indien de opdrachtgever aan Payroll Resources BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Payroll Resources BV heeft voldaan, dan heeft Payroll Resources BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de kosten die daaruit voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Artikel 11 Honorarium 11.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of via de een vast honorarium overeenkomen Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het werkelijk aantal uren dat Payroll Resources BV of de door haar ingeschakelde derden voor de opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht, tenzij anders is overeengekomen Payroll Resources BV mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Payroll Resources BV, dat in redelijkheid niet van Payroll Resources BV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium Payroll Resources BV is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van het tot stand komen van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen Payroll Resources BV is gerechtigd jaarlijks haar prijzen en (uur)tarieven te wijzigen Payroll Resources BV zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van haar prijzen en/of (uur)tarieven schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Payroll Resources BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Artikel 12 Betaling 12.1 De opdrachtgever dient de van Payroll Resources BV ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum Payroll Resources BV is gerechtigd tussentijds te declareren. Indien de opdrachtgever de tussentijdse declaratie niet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn voldoet, dan kan Payroll Resources BV haar werkzaamheden opschorten. De werkzaamheden zal Payroll Resources BV hervatten op het moment dat de opdrachtgever het volledige openstaande bedrag heeft betaald Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever, na door Payroll Resources BV ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de opdrachtgever, voor zover de wet dat toelaat In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Payroll Resources BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar Payroll Resources BV kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een

4 bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Payroll Resources BV verschuldigde bedragen betaald heeft Payroll Resources BV heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Artikel 13 Klachten 13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk of via de e- mail binnen 10 werkdagen nadat de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft zijn uitvoerd aan Payroll Resources BV kenbaar te worden gemaakt. Klachten kunnen gemeld worden bij: Payroll Resources BV Postbus AA Nuenen Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Payroll Resources BV de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Payroll Resources BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden. Artikel 14 Opschorting en ontbinding 14.1 Payroll Resources BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst Payroll Resources BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; c. indien aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend; d. indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert; e. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Payroll Resources BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Payroll Resources BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst Payroll Resources BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring 15.1 Payroll Resources BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld Payroll Resources BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Payroll Resources BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Payroll Resources BV kenbaar behoorde te zijn Payroll Resources BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen Payroll Resources BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Payroll Resources BV in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden Payroll Resources BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij haar of bij derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de opdrachtgever Payroll Resources BV is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, Payroll Resources BV of derden.

5 15.7 Indien Payroll Resources BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Payroll Resources BV beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Payroll Resources BV gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Payroll Resources BV beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van hetgeen in de 3 maanden voorafgaand aan de schade veroorzakende gebeurtenis door Payroll Resources BV aan de opdrachtgever in rekening is gebracht De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Payroll Resources BV of haar ondergeschikten Alle aanspraken jegens Payroll Resources BV die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Payroll Resources BV zijn ingediend, vervallen door verjaring. Artikel 16 Overmacht 16.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Payroll Resources BV liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Payroll Resources BV of van haar leverancier; of het nemen door de overheid van maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende Indien er sprake is van overmacht dan zal Payroll Resources BV niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij Voor zover Payroll Resources BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Payroll Resources BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 17 Geheimhouding 17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Payroll Resources BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Payroll Resources BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Payroll Resources BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Artikel 18 Eigendom Payroll Resources BV behoudt zich het eigendom voor van alle aan de opdrachtgever geleverde en te leveren zaken totdat volledige betaling is ontvangen van alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen met betrekking tot werkzaamheden die Payroll Resources BV in verband met de overeenkomst heeft uitgevoerd en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst. Artikel 19 Intellectuele eigendom 19.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Payroll Resources BV aan de opdrachtgever afgegeven of terbeschikkinggestelde stukken, tekeningen, teksten, adviezen, schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke berusten te allen tijde bij Payroll Resources BV of haar licentiegever. Het

6 is de opdrachtgever niet toegestaan de afgegeven of terbeschikkinggestelde stukken, tekeningen, teksten, adviezen, schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij Payroll Resources BV daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven Alle intellectuele eigendomsrechten, voortvloeiend uit werkzaamheden verricht c.q. gedaan tijdens werkzaamheden voor de opdrachtgever komen aan Payroll Resources BV toe, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Payroll Resources BV voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. Artikel 20 Niet-overname personeel De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 1 jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Payroll Resources BV, medewerkers van Payroll Resources BV of van ondernemingen waarop Payroll Resources BV ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Artikel 21 Overdracht De opdrachtgever kan de rechten en plichten uit de overeenkomst niet aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Payroll Resources BV. Artikel 22 Diverse bepalingen 22.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten De rechter in de vestigingsplaats van Payroll Resources BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft Op elke overeenkomst tussen Payroll Resources BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. PAYROLL SERVICES De in dit hoofdstuk Payroll Services vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Payroll Resources BV aan de opdrachtgever Payroll Services diensten levert. Artikel 23 De dienst 23.1 In dit hoofdstuk wordt onder dienst verstaan: het beschikbaar stellen van de online applicatie; het aan de opdrachtgever aanleveren van de verwerkte gegevens; het doen uitvoeren of verrichten van salarisbetalingen aan de werknemers van de opdrachtgever in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever; het geven van advies, training en ondersteuning op het gebied van verloning en salarisbetaling; voorts het verrichten van diverse administratieve diensten Payroll Resources BV is gespecialiseerd in salarisadministratie. Fiscale en/of sociale verzekeringsaspecten behoren niet tot de dienst, tenzij anders is overeengekomen. Artikel 24 Prijzen 24.1 Payroll Resources BV is gerechtigd de prijzen of tarieven voor de dienst gedurende de overeenkomst te verhogen, indien zich algemene stijgingen voordoen in externe kosten zoals porti-, bankkosten en automatiseringskosten De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de op de hoogte gesteld van de verhoging. Artikel 25 Uitvoering van de overeenkomst

7 25.1 Payroll Resources BV is verantwoordelijk voor het treffen van alle redelijkerwijs te vergen maatregelen ter waarborging van de continuïteit van de verlening van de diensten alsmede van de beveiliging en vertrouwelijkheid van de onder haar beheer zijnde gegevens Payroll Resources BV draagt de verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de methodes die zij hanteert om de door de opdrachtgever aan Payroll Resources BV aangeleverde gegevens te verwerken. Payroll Resources BV is echter in geen geval verantwoordelijk voor transmissiefouten, voor de juistheid van de door de opdrachtgever aan Payroll Resources BV aangeleverde gegevens en voor de door de opdrachtgever toe te passen controleprocedures. Artikel 26 Verplichtingen van de opdrachtgever 26.1 De opdrachtgever zal verantwoordelijk zijn voor het aanwezig zijn op zijn bankrekening van voldoende saldo teneinde salarisbetalingen aan zijn werknemers te laten plaatsvinden. Payroll Resources BV zal de opdrachtgever uiterlijk 1 werkdag voor de salarisbetaling informeren omtrent het totaal van de door de opdrachtgever die maand aan zijn werknemers te betalen salarissen teneinde de opdrachtgever in staat te stellen voldoende saldo op haar bankrekening aanwezig te hebben zodat salarisbetalingen kunnen plaatsvinden De opdrachtgever zal zorg dragen voor aanwijzing van een beperkt aantal van zijn medewerkers met de bevoegdheid om namens de opdrachtgever bij Payroll Resources BV informatie op te vragen omtrent de in de bestanden van Payroll Resources BV opgenomen gegevens betreffende de opdrachtgever of werknemers van de opdrachtgever. Voor zover de door Payroll Resources BV beheerde gegevens zijn aan te merken als persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van alle verplichtingen die de wet ter zake oplegt, tenzij de verplichting uitdrukkelijk door de wet aan Payroll Resources BV wordt opgelegd De opdrachtgever is verplicht om zijn werknemers wier gegevens door Payroll Resources BV worden beheerd, te informeren over het feit dat hun gegevens door Payroll Resources BV worden beheerd Alle informatiedragers die de opdrachtgever gebruikt of aan Payroll Resources BV ter beschikking stelt in verband met de verlening van diensten, moeten voldoen aan de door Payroll Resources BV aan de opdrachtgever opgegeven specificaties. De opdrachtgever dient voornoemde informatiedragers zodanig aan te bieden, dat zij zonder bezwaar voor verwerking kunnen worden gebruikt De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de op salarisbetaling toepasselijke fiscale- en sociale verzekeringswetgeving. Artikel 27 Aansprakelijkheid Payroll Resources BV is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor fouten ontdekt door de fiscus volgend uit de controle van de boeken van de opdrachtgever. Artikel 28 Online applicatie 28.1 Indien de opdrachtgever gebruik maakt van de online applicatie dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing De opdrachtgever ontvangt inloggegevens waarmee hij kan inloggen op de website en gebruik kan maken van de online applicatie. De opdrachtgever dient uiterst zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor zijn inloggegevens. Deze inloggegevens zijn niet overdraagbaar. De opdrachtgever is ten aanzien van de inloggegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Payroll Resources BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inloggegevens van de opdrachtgever. Payroll Resourches BV kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden met behulp van de inlogcodes van de opdrachtgever toegang krijgen tot en/of gebruik maken van de online applicatie Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de online applicatie (incl. standaardaanpassingen en updates), databanken, documentatie, apparatuur of materialen komen uitsluitend toe aan Payroll Resources BV of haar licentiegever en worden niet aan de opdrachtgever overgedragen Het is Payroll Resources BV of haar licentiegever toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de online applicatie Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele

8 eigendom uit de online applicatie, databanken, documentatie, apparatuur of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken Payroll Resources BV verleent de opdrachtgever de licentie tot gebruik van de online applicatie, mits de opdrachtgever de licentievergoedingen voldoet Payroll Resources BV verleent de opdrachtgever een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de online applicatie De licentie is niet overdraagbaar, tenzij anders is overeengekomen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de online applicatie te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de online applicatie Indien de opdrachtgever door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de online applicatie verschaft, zal Payroll Resources BV de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade op de opdrachtgever verhalen Payroll Resources BV garandeert niet dat de online applicatie zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd Ingeval van onderhoud en/of updates en/of verbetering aan de online applicatie wordt getracht de overlast tot een absoluut minimum te beperken. De opdrachtgever heeft indien de tijdelijke onbeschikbaarheid van de online applicatie niet onredelijk lang is geen recht op compensatie Onderhoudswerkzaamheden zullen vooraf aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt. Indien er sprake is van een noodgeval dan kunnen onderhoudswerkzaamheden zonder voorafgaande bekendmaking worden uitgevoerd De opdrachtgever dient te verhinderen dat een niet bevoegd persoon de online applicatie benadert, gebruikt of kopieert De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de online applicatie en voor het in acht nemen van door Payroll Resources BV gegeven instructies en/of adviezen De opdrachtgever draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur welke gebruikt wordt voor het benaderen en gebruiken van de online applicatie. Payroll Resources BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur en programmatuur van de opdrachtgever. Artikel 29 Geheimhouding Met betrekking tot programmatuur en gegevens die de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Payroll Resources BV toevertrouwt, zal Payroll Resources BV er op toezien dat haar personeel die programmatuur en gegevens vertrouwelijk zal behandelen, hetgeen Payroll Resources BV niet zal beletten om aan bevoegde autoriteiten zoals politie, justitie, bedrijfsverenigingen, fiscus en dergelijke desgevraagd de gewenste informatie omtrent de opdrachtgever of werknemers van de opdrachtgever te verschaffen. Payroll Resources BV zal, indien dit laatste zich voordoet, de opdrachtgever daarvan in kennis stellen. Ingeval de wet niet tot verstrekking verplicht, zal Payroll Resources BV de opdrachtgever tijdig in de gelegenheid stellen om te beoordelen of aan het verzoek medewerking wordt verleend.

EighT Opleidingen, Trainingen & Coaching. Algemene voorwaarden

EighT Opleidingen, Trainingen & Coaching. Algemene voorwaarden EighT Opleidingen, Trainingen & Coaching Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: OneLine Business Intelligence Andersteinweg 2 3953 BA Maarsbergen hierna te noemen: OneLine Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden van Deursen Onderwijsgroep BV Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Webwiersma webontwikkeling Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mindwize Telemarketing BV

Algemene voorwaarden. Mindwize Telemarketing BV Algemene voorwaarden Mindwize Telemarketing BV Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. BudgetVertalingOnline

Algemene voorwaarden. BudgetVertalingOnline Algemene voorwaarden BudgetVertalingOnline Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden ie-design Fluwelensingel 47 2806 CB Gouda KvK: 28 103 077 Banknummer: 5 11 12 13 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Daadkracht Kerkenbos 1053H Postbus 6635 6546 BB Nijmegen 6503 GC Nijmegen Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V O O R D I E N S T V E R L E N I N G / O P D R A C H T Van: Sua Persona Vestigings- en correspondentieadres: Icaruslaan 44 1185 JN Amstelveen hierna te noemen: freelancer

Nadere informatie

Professional Partners NL B.V. Algemene voorwaarden

Professional Partners NL B.V. Algemene voorwaarden Professional Partners NL B.V. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING NBV Human Capital Scan B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: NBV Human Capital Scan B.V., gevestigd te

Nadere informatie

info@besteleendakkapel.nl

info@besteleendakkapel.nl Algemene voorwaarden Jotim Artikel 1 Begripsbepaling in deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Jotim tevens handelend onder besteleendakkapel.nl ( hierna Jotim) De partij die de opdracht aanvaardt;

Nadere informatie

Artikel 2 Algemeen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Algemeen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Pagina: 1 van 9 ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Opportunity in Sales B.V. Grensstraat 2A 7041 GZ s-heerenberg hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Page 1 of 11 1. Geldigheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VD- Design.be / VD-Hosting.be en een opdrachtgever waarop VD-Design.be / VD-Hosting.be deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening BVF Projectmanagement b.v. Rijksweg 102 1906 BK Limmen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37062015. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie