Visiedocument Informele Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visiedocument Informele Zorg"

Transcriptie

1 MT MT/ b Visiedocument Informele Zorg Inleiding Informele zorg Externe ontwikkelingen Informele zorg De visie van Careyn Verantwoordelijkheden in de zorg: rol van de gemeente Uitgangspunten Informele zorg bij Careyn Plaatsbepaling informele zorg Het begrip Informele zorg Mantelzorgers Vrijwilligers Conclusie... 8 Wat is nodig om de visie te kunnen uitvoeren?... 8 Versie: definitief 0.1 Vastgesteld Careyn MT november 2013

2 Inleiding Dit document betreft een geïntegreerde visie op informele zorg en dienstverlening van de Careyn bedrijfsonderdelen Wonen met Zorg (WmZ), Maatschappelijke Dienstverlening (MD) en Zorg Thuis (ZT). Vanuit deze verschillende kolommen van Careyn is gekeken hoe Careyn invulling wil geven aan informele zorg en dienstverlening met het oog op substitutie van zorg en de omslag van een verzorgingssamenleving naar een participatiesamenleving. Vanuit bestaand materiaal is deze geïntegreerde visie tot stand gekomen aangevuld met visie op nieuwe ontwikkelingen. Het document is een weerslag van een dynamisch proces en betreft de situatie van waaruit deze op het moment van schrijven vorm kan worden gegeven. Externe ontwikkelingen vragen een voortdurende alertheid op dit thema en wordt vanaf dit punt integraal opgepakt. Het betreft dus geen statisch geheel maar een ontwikkeling in verschillende fasen waarbij voorliggend visiedocument een eerste stap is. 1. Informele zorg 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg De overheid stimuleert dat zorgvragers eerst een beroep doen op de eigen kring van familie en vrienden of vrijwilligers en dan pas op professionele zorg. Tegelijk stelt de overheid minder middelen ter beschikking, terwijl door de vergrijzing de stijging van benodigde middelen doorgaat. Door de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken zal de druk op inzet van mantelzorgers en (georganiseerde) vrijwilligers de komende tijd naar verwachting toenemen. Daarbij ontwikkelt zich ook een tendens naar meer verantwoordelijkheid en groeiende participatie van de burger. Uit onderzoek blijkt ook dat een overgrote meerderheid van de burgers een meer solidaire samenleving wenst. Op basis van deze trends èn op grond van financiële overwegingen stimuleert de overheid de inzet van informele zorg en dienstverlening (mantelzorg, vrijwilligers). De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers wordt gezien als belangrijke bijdrage aan de solidariteit enerzijds en aan de zelfstandigheid en zelfregie van de klant anderzijds. Ze dragen bij aan verbinding, aan het vergroten van onderlinge betrokkenheid en sociale samenhang in onze maatschappij. Inzet voor een ander bevordert het gemeenschapsgevoel. Meer verantwoordelijkheden voor welzijnsbeleid en zorg verschuiven van landelijke naar gemeentelijke overheden. Bij de uitvoering van het lokale welzijnsbeleid en de WMO is "Welzijn Nieuwe Stijl" uitgangspunt (zie bijlage 1). Hierin staan de eigen kracht van burgers en hun sociale netwerk voorop. De decentralisatie van de AWBZ, en dan specifiek de onderdelen begeleiding en kortdurend verblijf naar de gemeenten (gepland vanaf 2015), kennen deze uitgangspunten. VWS heeft een Beleidsbrief Mantelzorg uitgebracht. Hierin wordt het toenemend belang van een groter beroep op mantelzorgers en vrijwilligers nog eens onderstreept. VWS stimuleert een optimale samenwerking tussen klanten, mantelzorg, vrijwilligers en professionals, evenals een (nog) betere ondersteuning aan mantelzorgers. Kritisch aandachtspunt hierbij is het separate overheidsbeleid om burgers te stimuleren aan het werk te gaan, hetgeen extra druk legt op de beschikbaarheid van de burgers. 2

3 1.2. De visie van Careyn Het Dorp Careyn staat voor kwaliteit van leven. Om die missie vorm te geven, wordt een specifieke werkwijze ontwikkeld: Het Dorp. De essentie draait om het realiseren van een ander systeem, een vernieuwde sociale infrastructuur met een nieuwe balans tussen autonomie, participatie en een sluitend netwerk van informele zorg en professionals. Dat betekent een andere manier van denken en van werken. En dus: een andere cultuur. De visie van Careyn gaat ervan uit dat eigen verantwoordelijkheid van zowel klanten als professionals leidt tot betere en goedkopere oplossingen. Dat lukt altijd het beste als mensen elkaar kennen. Daarom ligt het accent ook op het vormgeven van lokale, kleinschalige netwerken, waarbij samenwerken en het bouwen van integrale oplossingen centraal staat. Daartoe moet de professional meer ruimte krijgen om zelf besluiten te nemen en zaken naar eigen inzicht goed in te richten. Informele zorg als onderdeel van Het Dorp De zorginhoudelijke kern van de visie op Het Dorp wordt gevormd door het vergroten van de zelfregie van klanten, het versterken van informele zorg en het professionaliseren van de as van het wijkteam met de huisarts. De module informele zorg bevindt zich daarmee in het hart van de visie op Het Dorp en is wezenlijk voor het realiseren van een andere manier van werken. Benaderd vanuit de bouwstenen van Het Dorp draagt deze module op de volgende manier bij aan de visie: Vrijwilligers en mantelzorgers dragen bij aan verbindingen van de klant in de eigen sociale omgeving lokaal integraal Informele zorg en professionele zorg vullen elkaar aan Informele zorg draagt bij aan de zelfregie van de klant autonomie substitutie Informele zorg leidt tot opschorten / reduceren van professionele zorg Careyn ziet het samenspel met informele zorg- en dienstverlening als integraal onderdeel van haar zorg- en dienstverlening. Zij is ervan overtuigd dat een goed samenspel tussen professional en informele zorg bijdraagt aan de kwaliteit van leven door versterking van de zelfredzaamheid, samenredzaamheid en participatie, en daarnaast aan het uitstellen van (zwaardere vormen) van zorg. Beide vormen zijn aanvullend op elkaar. Een goed samenspel van professionele en informele zorg vereist aandacht. Hoewel een duidelijk verschil is te maken in de benadering van vrijwilligers en mantelzorgers, geldt voor beide dat de basis begint met de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de vrijwilligers in combinatie met een open en heldere communicatie, met respect voor de verschillende belangen en perspectieven van waaruit de informele zorg en professionele zorg betrokken zijn bij de klant. Daarnaast vraagt goed samenspel ook om organisatie hiervan in de wijkteams. De inzetbaarheid van informele zorg vraagt om creativiteit gezien de te verwachten wensen ten aanzien van deze inzetbaarheid: niet structureel langdurig, maar incidenteel en meer vrijblijvend. Ook het binden van de huidige vrijwilligers en mantelzorgers vraagt aandacht. Het is dus van belang dat een professionele ondersteunende structuur wordt ingericht, met 3

4 praktische hulpmiddelen die ertoe bijdragen om de samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers te vergroten. De potentiële populatie mantelzorgers en vrijwilligers groeit op termijn verder, gezien het feit dat een grote groep mensen de komende jaren het arbeidsproces verlaat. Binnen de jeugdketen ligt dit anders daar zijn vrijwilligers vaak ouders onder de 45 jaar met kinderen en zij verrichten vaak ook andere informele taken welke zich niet per definitie op het zorgvlak bevinden. Hiervan kan creatief gebruik worden gemaakt. Dit is dan ook waar Careyn via Het Dorp op ingezet heeft en verder op doorontwikkelt. Naast inzet van informele zorg bij klanten die in zorg komen of zijn, kan informele zorg ook al worden ingezet als een klant nog niet zorgbehoevend is, nl. de zg. "voorzorg-klant". Vrijwilligers, maar ook mantelzorgers, kunnen een belangrijke rol spelen in de preventieve sfeer en in vroegsignalering (voorzorg). In de preventieve sfeer kan bijvoorbeeld de professionele vraag worden uitgesteld door vrijwilligers in te zetten of mantelzorg te begeleiden. Daarnaast liggen mogelijkheden in vroegsignalering. Door goede banden met en inzet van vrijwilligers van Careyn of vanuit een vrijwilligersnetwerk, kunnen signalen sneller worden opgepakt en preventieve maatregelen worden genomen. Professionals van Careyn moeten ondersteund worden om de informele zorg en het sociale netwerk van de klant te ondersteunen en te versterken. Het zal meer en meer een integraal onderdeel van de aanpak vormen gedurende het hele proces van zorg- en dienstverlening. Het zorgleefplan met de vier levensdomeinen welke binnen Careyn wordt gebruikt, geeft hier een kader voor. Al bij het inventariseren van de vraag van de klant bekijkt de professional de mogelijkheden die binnen het bereik van de klant en het sociale netwerk liggen (Zelfredzaamheids matrix). Alle uitkomsten (en wijzigingen daarop) worden vastgelegd in het zorgleefplan, dat eigendom is van de klant. Vanuit hun professie kunnen medewerkers de juiste vragen stellen, klanten coachen en verbindingen leggen met (informele) netwerken of professionals. Dit kan dus ook bij mensen die nog niet in zorg zijn maar waar preventief wordt gehandeld Doel van de aanpak is uiteindelijk dat de klant tevreden is, zo lang mogelijk wordt voorkomen dat een klant in zorg komt of een zwaardere vorm van zorg- of dienstverlening nodig heeft, en dat bepaalde vormen van de huidige zorgverlening worden overgenomen door informele vormen in het sociale netwerk (substitutie). Daarnaast is het doel voorkomen van overbelasting van de mantelzorgers. 4

5 1.3 Verantwoordelijkheden in de zorg: rol van de gemeente De zorg bevindt zich in een transitie waarbij de overheid meer verantwoordelijkheden neerlegt bij zorgverzekeraars en gemeenten. Dit brengt voor deze partijen en voor zorgaanbieders veel onzekerheid en financiële risico's mee op het gebied van toezicht houden (zorginkoop afspraken)en het maatschappelijk draagvlak. Dit betekent dat de gezondheidszorg haar maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin moet nemen. In dit kader geeft de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg in haar advies "Regie aan de poort, de basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving" twee oplossingsrichtingen: 1) Ten eerste moet de gemeente de urgentie van meervoudige problematiek lokaal zichtbaar maken. Tevens is zij aan zet om de basiszorg lokaal te organiseren, samen met de zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Naast de regierol heeft de gemeente de taak om het werk van steunpunten Mantelzorg en organisaties voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg en Vriendendiensten financieel mogelijk te maken. 2) Wijkgerichte multidisciplinaire basiszorgteams die de basis vormen van de aanpak, met huisartsenzorg, verpleegkundige zorg en maatschappelijk werk als kerndisciplines. In de jeugdketen zijn dit de CJG s. 1.4 Uitgangspunten Informele zorg bij Careyn Professionals hebben vanuit hun professie oog voor inzet van mantelzorg en vrijwilligers. Dit wordt ondersteund door de aandachtsvelden in het klantdossier. De intramurale settingen hebben daarbij een sterk ontwikkeld beleid op en ervaring met inzet van vrijwilligers en mantelzorg. Hier wordt gebruik van gemaakt en best practices worden in beeld gebracht. Het gaat dan om taken als helpen bij het eten, wandelen of extra persoonlijke aandacht. Bij de meeste woonzorgcentra en verpleeghuizen is het actief betrekken van familie en het inschakelen van groepen vrijwilligers bij allerlei activiteiten vanzelfsprekend. Binnen Careyn wordt bij het inzetten van professionele zorg primair uitgegaan van de zelfregie van de klant en diens directe sociale netwerk. Ondersteuning en afstemming met de mantelzorgers is daarmee onderdeel van de manier van werken van de professionele zorgverleners. Met de samenwerking met (georganiseerde) vrijwilligers en het organiseren van vrijwillige zorg ten behoeve van de burger in de wijk is minder ervaring (aanwenden van burgerkracht). Mogelijkheden en initiatieven worden regionaal in kaartgebracht. De opgave voor Careyn is ten eerste aansluiting zoeken bij de behoefte van de gemeente en daar op in te spelen door actief te bekijken welke rol Careyn regionaal, soms per gemeente vervuld. Aansluiting en profilering bij bestaande netwerken is daarbij essentieel. Om te zorgen dat er een verbinding ontstaat tussen de verschillende domeinen is er bijvoorbeeld vanuit ZonMw het programma "Zichtbare Schakel, de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt" ontwikkeld, waarbij de wijkverpleegkundigen worden ingezet voor het beter verbinden van preventie en zorg, wonen en welzijn op wijkniveau. Dit sluit goed aan bij de visie van Careyn van Het Dorp. Tevens wordt er vanuit Careyn vorm gegeven aan het Sociaal Makelaarschap in Utrecht Noord-Oost en Overvecht. De tweede opgave is dat Careyn nog meer zoekt naar de mogelijkheden en krachten van het informele systeem. In de ondersteuning van de klant is meer gelijkwaardigheid tussen professionele zorg en informele zorg het doel. Daarnaast is van belang om te voorzien in een professioneel georganiseerd netwerk, waardoor mantelzorgers zich minder snel overbelast voelen en vrijwilligers zich meer verbonden voelen. 5

6 2. Plaatsbepaling informele zorg 2.1 Het begrip Informele zorg Informele zorg is zorg of dienstverlening die geleverd wordt door mantelzorgers én vrijwilligers. Het omvat zowel mantelzorg als de zorg en ondersteuning vanuit het sociale netwerk en vrijwilligerswerk in de zorg. De informele zorg is het fundament van de zorg en zal dat nadrukkelijk blijven in de nabije toekomst ( Min. van VWS, beleidsbrief mantelzorg, maart 2012). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om activiteiten ter voorkoming van professionele zorg, of minder zorg door beroepskrachten zoals verpleegkundigen, huishoudelijke hulp en activiteitenbegeleiders. 12 De belangrijkste verschillen samengevat: Mantelzorg (familieparticipatie) Extra zorg voor iemand in eigen kring/sociaal network Niet afdwingbaar door de overheid, in principe vrije keus, maar wel sprake van morele plicht (Meestal) geen bewuste keuze, het overkomt iemand Motivatie: uit liefde, verantwoordelijkheid, behulpzaamheid Honorering: onbetaald Ongedifferentieerd, alle taken die zich voordoen Ongeorganiseerd Doorlopend, soms 24 uur per dag, 7 dagen per week Ondergewaardeerd, als vanzelfsprekend beschouwd Beperkend qua contacten Geen feedback Risico van overbelasting (fysiek en psychisch) en isolement zelf juridisch aansprakelijk voor hun activiteiten. Vrijwillige zorg Zorg/hulp naast of i.p.v. professionele zorg Niet afdwingbaar door overheid, wel stimulerend vrije keus Bewuste keuze Motivatie: uit liefde, verantwoordelijkheid, behulpzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid, ervaring opdoen, verrijking van het eigen leven Honorering: onbetaald, mogelijk vergoeding Eigen keuze voor type werk Vanuit georganiseerd verband Afgebakend in tijd Waardering, wordt "mooi"gevonden Collegiale contacten Coördinatie, deskundigheidsbevordering Mogelijke druk vanwege vervaging van de grens tussen professionele en vrijwillige zorg de organisatie waar mee de vrijwilligers een overeenkomst heeft is aansprakelijk voor de activiteiten van de informele zorgverleners 1 Respijtzorg is een verzamelbegrip voor voorzieningen (veelal door de inzet van vrijwilligers) die worden gebruikt om tijdelijk de taken van de mantelzorger over te nemen, zodat deze wordt ontlast. 2 Buddyzorg biedt sociaal - emotionele ondersteuning en begeleiding aan mensen die ernstig chronisch en / of levensbedreigend ziek zijn. Deze ondersteuning wordt gegeven door vrijwilligers (buddy's). 6

7 2.2 Mantelzorgers Careyn ziet mantelzorg als belangrijke spil in de zelf- en samenredzaamheid en eigen regie in het gehele zorg- en dienstverleningsproces van de individuele klant en ziet professionele zorg als stimulans en ondersteuning hierin. Zoals eerder opgemerkt, is vanuit de professie al aandacht voor de rol van mantelzorg. Careyn ziet echter dat door een aantal maatregelen de professionele ondersteuning verbeterd kan worden. Als gevolg van het anders denken wordt meer regelruimte gecreëerd bij de professional en is meer tijd beschikbaar om de mantelzorger de benodigde aandacht te geven en daarmee samen te zoeken naar verbetermogelijkheden voor het samenspel tussen professional en mantelzorger, en uiteindelijk dus voor de klant. Het gaat hierbij om verbeteringen als gesprekstechnieken, organiseren van structurele communicatie of het aanleren van bepaalde (verzorgings)technieken. Hiertoe is veel materiaal beschikbaar. Ook is het wenselijk om aan te haken bij lokale initiatieven (bijv. bureau mantelzorg, vanuit de gemeente geïnitieerd), die ondersteuning kunnen bieden. In de praktijk maakt het zeker in de beleving van de klant en mantelzorger verschil of zorg wordt verleend in de thuissituatie of binnen de muren van de zorginstellingen. Deze verschillen zijn essentieel. De zorg thuis speelt zich uitsluitend af in de de privé-omgeving, waar klant en mantelzorger alle zeggenschap hebben. Bij zorg met verblijf delen klanten (gedeelten van) hun woonomgeving met anderen. Dit (deels)publieke karakter vraagt andere kaders (huisregels). Maar in beide situaties zal de professionele zorgverlener aan moeten sluiten met de leefwereld van de klant en zijn naasten. Careyn zorgt voor ondersteuning van de mantelzorg en om het samenspel tussen formele en informele zorg te optimaliseren. Samenwerking met mantelzorgers vraagt een cultuuromslag waarbij de hele organisatie maar ook de mantelzorgers betrokken zijn. Voor een goed samenspel tussen mantelzorgers, familieleden en beroepskrachten worden in dit kader de volgende doelstellingen gesteld: - De mantelzorger krijgt een centrale positie binnen de organisatie; - De mantelzorger wordt voldoende en naar wens geïnformeerd; - De communicatie tussen professional en mantelzorger verbetert; - De mantelzorger wordt gezien als gelijkwaardige partner / of als mogelijke hulpvrager. Hiermee wordt bedoeld dat de mantelzorger een partner is bij de uitvoering en een ander moment hulpvrager naar ondersteuning. Specifieke aandacht verdient respijtzorg, het tijdelijk overnemen van taken van de mantelzorger om deze te ontlasten. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen. Op individueel niveau kan Careyn bemiddelen in tijdelijke vervanging van taken door bijvoorbeeld een vrijwilliger. Maar er zijn ook andere mogelijkheden waarbij samenwerking wordt gezocht met professionele zorg of dienstverlening. 2.3 Vrijwilligers Careyn ziet vrijwilligers als belangrijke ondersteuner in de mogelijkheid om klanten langer in hun lokale sociale netwerk te laten functioneren. Dit draagt bij aan het zoveel mogelijk zelf de regie blijven houden over hun eigen leven, en behoud van kwaliteit van leven. De benadering van vrijwilligers vraagt een andere, doorgaans meer groepsgerichte aanpak t.o.v. mantelzorg. Het vraagt organisatievermogen om het huidige aanbod van vrijwilligers, die nog geen vanzelfsprekende relatie hebben met een klant, passend te krijgen op de inzet rondom individuele klanten. Het begint vaak al bij de vraag hoe aan vrijwilligers te komen. Dit kan doorgaans via het inschakelen van vrijwilligersorganisaties of het benaderen van vrijwilligers vanuit het lokale netwerk van de professional of de klant. Afstemming over 7

8 samenwerking is daarbij belangrijk. Daarnaast kan een professional ook kennis over inzet van vrijwilligers beschikbaar stellen aan de klant, waarmee de klant (of familie daarvan) zelf vrijwilligers kan inschakelen. Wanneer eenmaal een vrijwilliger is gevonden, faciliteeert Careyn in bepaalde gevallen in het professioneel inwerken. Hierbij rekening houdend met de juridische aspecten van informele zorg als verwoord in de brochure "Jurische aspecten informele zorg". Daarbij is het van belang om de samenwerking te zoeken met de reeds aanwezige lokale vrijwilligersorganisaties. 3. Conclusie Als concrete doelen van versterking van de informele zorg ziet Careyn dat: bewoners in de wijk, klanten in het bijzonder, vanuit een samenhangend geheel van professionele en informele zorg ondersteund worden in het zo lang mogelijk behouden van zelfregie en zelf- en samenredzaamheid. medewerkers en wijkteams gestimuleerd en gefaciliteerd worden om meer verbinding te leggen met verschillende vormen van informele zorg. Informeel waar kan, professioneel waar moet is hierbij het uitgangspunt. Tools hiervoor worden ontwikkeld. mantelzorgers en vrijwilligers zich meer betrokken en gesteund voelen, waardoor ze langer inzetbaar blijven. Dit blijkt uit de uitkomsten tevredenheidsonderzoeken. de tevredenheid van klanten, medewerkers en informele zorgverleners toeneemt. Wat is nodig om de visie te kunnen uitvoeren? Een attitudeverandering van professionele zorgverleners, informele zorg en zorgvragers aansluitend bij de maatschappelijke verandering waarbij de scope van informele zorg verbreed moet worden; Kennis bij bovengenoemde doelgroepen over inhoud en consequenties van de maatschappelijke verandering; Kennis bij medewerkers over de verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligers; Kennis van het informele systeem in de omgeving, inclusief beschikbare hulpmiddelen die hiervoor zijn; Verbinding met informele zorgverleners en welzijnsinstellingen in de wijk, bureau mantelzorgondersteuning, bureau vrijwilligerswerk enz. ; Verbinding met formele zorgverleners waaronder o.a. huisartsen, GGD, GGZ, CJG, maatschappelijk werk; Versterking van de ondersteuning van mantelzorg, o.a. door respijtzorg; Versterking van de ondersteuning van vrijwilligers, o.a. door deskundigheidsbevordering en georganiseerde begeleiding ; Centrale facilitering op het gebied van standaard overeenkomsten, protocollen, checklisten etc. ; Passende IT-ondersteuning waar mogelijk, waarbij het informeel systeem zoveel mogelijk zelf de regie kan voeren (bijv marktplaats vraag en aanbod 8

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Samengesteld beleid - Informele zorg - Mantelzorg - vrijwilligers

Samengesteld beleid - Informele zorg - Mantelzorg - vrijwilligers Samengesteld beleid - Informele zorg - Mantelzorg - vrijwilligers Samensteller: Ron Moonen, beleidsmedewerker Wonen met Zorg Mei 2013 Inleiding Momenteel hebben we binnen het zorglandschap te maken met

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

De visie van Careyn: Het Dorp 2. Zelfregie in de ontwikkeling van Het Dorp 2. Inleiding 3

De visie van Careyn: Het Dorp 2. Zelfregie in de ontwikkeling van Het Dorp 2. Inleiding 3 Visiedocument Zelfregie Inhoud De visie van Careyn: Het Dorp 2 Zelfregie in de ontwikkeling van Het Dorp 2 Inleiding 3 1. Visie op zelfregie in Het Dorp: definities 4 1.1 Inleiding 4 1.1 Zelfregie 4 1.3

Nadere informatie

Visie op informele zorg. Basis voor samen leven

Visie op informele zorg. Basis voor samen leven Visie op informele zorg Basis voor samen leven 1 Inhoud Inleiding... 3 Begripsomschrijvingen... 3 1. Achtergrond... 4 1.1 Missie en Visie Zorggroep Charim... 4 1.2 Visie op zorg... 4 1.3 Maatschappelijke

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

CONCEPT: Mantelzorgbeleid Zorggroep Almere

CONCEPT: Mantelzorgbeleid Zorggroep Almere CONCEPT: Mantelzorgbeleid Zorggroep Almere De veranderingen in de langdurige zorg hebben gevolgen voor zorgaanbieders. Zorgorganisaties moeten meer met minder doen. Onvermijdbaar is dat er een groter beroep

Nadere informatie

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis - Beuningen - - donderdag 19 november 2015 1 Van Binnenhof naar Beuningen een beeld 2 Waar hebben we het over zelfzorg gebruikelijke zorg Informele zorg professionele

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Familieparticipatie en mantelzorg

Familieparticipatie en mantelzorg Familieparticipatie en mantelzorg Inleiding: Mantelzorg en familieparticipatie zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. Norschoten maakt onderscheid in deze twee begrippen. In deze notitie

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek Mantelzorg in de gemeente Groesbeek 1 Inleiding De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. Met deze notitie wordt een eerste invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015 Vragen & discussie Aanleiding tot veranderingen? De zorgkosten stijgen onrustbarend. Maar is de Zorg daardoor ook verbeterd? Nee, daarom.. Oplossingen

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg V&VN standpunt Samenwerken met informele zorg Inhoudsopgave 1 Informele zorg voegt waarde toe aan het leven 3 2 De rol van professionals is cliënt en systeem te ondersteunen in het zich samen redden 3

Nadere informatie

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Workshop Mantelzorg Febe Lenie de Pater Consulent Mantelzorg Freelancer Mantelzorgondersteuning November 2014 Doel workshop Bewustwording rol en positie

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd

Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd December 2010 Auteur: Jan Hiemstra 1 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 H. 1. Actuele ontwikkelingen Blz. 4 H. 2. Afstemming mantelzorg en formele zorg Blz. 7 H. 3. Visie

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht!

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is het bieden van zorg, ondersteuning

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015 Informele Zorg Beleidsnota datum Juli 2015 status versie 1.1 auteur(s) Eigenaar Definitief Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Algemene vragen(1) Algemene vragen(2)

Algemene vragen(1) Algemene vragen(2) Algemene vragen(1) 1. Wat is uw naam? 2. Wat is uw telefoonnummer? 3. Wat is uw e-mailadres? 4. Heeft u zelf een achtergrond in de mantelzorg of in de intensieve vrijwilligerszorg (meerdere Algemene vragen(2)

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg

Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT MANTELZORG BELEID 2015 Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT Inhoud Wat is mantelzorg... 2 Visie op Mantelzorg... 2 De kwetsbaarheid van de mantelzorger... 2 Methode en werkwijze... 4 Mantelzorg ondersteuning

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Sociale netwerken. Waarom en hoe?

Sociale netwerken. Waarom en hoe? Sociale netwerken Waarom en hoe? Opbouw verhaal Zorg in Nederland -recente ontwikkelingen en hun achtergronden Verschijningsvormen en omvang informele zorg Zorg voor de informele zorg De kracht van netwerken

Nadere informatie

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo Informatiekaart 2 Mantelzorg in de Wmo 2015 In de vernieuwde Wmo staan participatie en zelfredzaamheid centraal. Nederland wordt steeds meer een participatiemaatschappij: de rol van de overheid in zorg

Nadere informatie

Dé mantelzorger bestaat niet

Dé mantelzorger bestaat niet Dé mantelzorger bestaat niet Deze notitie over mantelzorg is opgesteld is samenwerking met: Stichting Pulse, Plaatselijk Overleg Gehandicapten, het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem IJsselstein, de

Nadere informatie

Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag

Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag Vrijwilligerswerk in zorg & ondersteuning Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de oncologische zorg. Voorkom dat er achter de patiënt nog een patiënt opduikt!

Mantelzorgondersteuning in de oncologische zorg. Voorkom dat er achter de patiënt nog een patiënt opduikt! 1 Mantelzorgondersteuning in de oncologische zorg Voorkom dat er achter de patiënt nog een patiënt opduikt! Ans Verdonschot Beleidsmedewerker IKNL Jopke Kruyt Zorginnovatie en begeleiding PROGRAMMA Waar

Nadere informatie

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG MANTELZORGBELEID EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG Dit beleid is opgesteld voor extramurale cliënten van ISZ De Brug en geldt vanaf 1 januari 2015. 1 INLEIDING Door veranderingen in de zorg wordt er een steeds

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening: UVIT Zorgkantoren

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Onderstaand onze adviezen c.q. bevindingen n.a.v. het rapport van Companen d.d. juli 2014:

Onderstaand onze adviezen c.q. bevindingen n.a.v. het rapport van Companen d.d. juli 2014: Participatieraad Montfoort Secretaris Aad van der Veen Mannenhuisstraat 23 3417 ED Montfoort Tel. 0348 473129 aadvdrveen@zonnet.nl 23/10/2014 Onze referentie: ParRaad / U / 014 / 011 Geachte heer Vlaar,

Nadere informatie

Samenwerken in de Praktijk

Samenwerken in de Praktijk Samenwerken in de Praktijk 13 februari 2014 Welkom 1 Voor elkaar in Parkstad 2 1 Samenwerken - oefening Noem 3 aspecten die je belangrijk vindt in de samenwerking Noem 3 zaken die jezelf te bieden hebt

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

WAAR LIGT MIJN GRENS? DE ROL VAN CLIENTEN EN MANTELZORGERS IN DE INTEGRALE ZORG MARJOLEIN BROESE VAN GROENOU HOOGLERAAR INFORMELE ZORG

WAAR LIGT MIJN GRENS? DE ROL VAN CLIENTEN EN MANTELZORGERS IN DE INTEGRALE ZORG MARJOLEIN BROESE VAN GROENOU HOOGLERAAR INFORMELE ZORG WAAR LIGT MIJN GRENS? DE ROL VAN CLIENTEN EN MANTELZORGERS IN DE INTEGRALE ZORG MARJOLEIN BROESE VAN GROENOU HOOGLERAAR INFORMELE ZORG UITGANGSPUNTEN Centrale actoren in de integrale zorg VWS nota Vertrouwen

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015 Asperen, 2 oktober 2014 Aan: Het college van burgemeester en wethouders gemeente Lingewaal Postbus 1014 4147 ZG Asperen Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014 Zorg en Welzijn Tirza 20 oktober 2014 1 Veel veranderingen: Transities Herinrichting: Decentralisatie AWBZ Nieuwe wet WMO Wet op de Jeugdzorg Participatiewet Bezuinigingen (25-30%) 2 Hervorming 2015 Zwaarste,

Nadere informatie

Bij ons bent u thuis!!!

Bij ons bent u thuis!!! Bij ons bent u thuis!!! Datum: November 2015 Status: Definitief Versie 1 1 Samenwerking tussen Informele en formele zorgverleners als gelijkwaardige zorgpartners: Zorggroep Drenthe ziet u als mantelzorger*,

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden 1 Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Het gesprek (ook wel keukentafelgesprek genoemd) is een gesprek tussen burger en gemeente.

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Aletta Winsemius, senior onderzoeker MOVISIE Jan Bouwens programmacoördinator preventie, ZonMw Centrale

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink Samenspel Formeel - Informeel Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink 6/12/2015 Programma - Korte kennismaking; - Ontwikkelingen in de vrijwillige zorg; - Uitgangspunt

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 1B Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Inleiding Wij willen zoals is vastgesteld in de Wmo beleidsnota 2013-2016, inwoners ondersteunen zoveel mogelijk op eigen kracht

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie