Jaarverslag N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij OP KOERS. Mei Jaarverslag 2010 N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij OP KOERS. Mei 2011. Jaarverslag 2010 N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij"

Transcriptie

1 OP KOERS Mei 2011

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Verslag van de directie 1.1 Op koers 1.2 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1.3 Financiële positie BOM Bericht van de Raad van Commissarissen 8 3. Toelichting resultaten kerntaken 3.1 Investeringsbevordering 3.2 Ontwikkeling & Innovatie 3.3 Participatie & Beheer 3.4 Bedrijventerreinen 3.5 Focus op samenhang en samenwerking Risicoparagraaf Jaarrekening 5.1 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2010 en grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5.4 Nadere toelichting op geconsolideerde balans per 31 december Nadere toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Nadere toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Nadere toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Overige gegevens Bijlagen 6.1 Corporate Governance 6.2 Overzicht projecten O&I Participaties en leningen 6.4 Overzicht doelstellingen en prestatie-indicatoren BOM 6.5 Organisatie 6.6 Gebruikte termen en afkortingen 6.7 Relevante websites

3 1. Verslag van de directie 1.1 Op koers Het jaar 2010 is in meerdere opzichten een jaar om te markeren. Het is meer dan slechts het zoveelste verslagjaar van de BOM. Met 2010 ronden we ook onze vierjarige periode af in het kader van de meerjarenafspraken met Rijk en Provincie is in economisch opzicht een opvallend jaar geweest. De financiële en economische crisis heeft plaatsgemaakt voor voorzichtig herstel. Ook in Brabant tekent zich dat herstel af. De regio zit weer op koers. De BOM heeft daaraan belangrijke bijdragen kunnen leveren. Door hard te werken, door slimme plannen te bedenken en projecten van de grond te tillen. Vooral door intensief samen te werken en afspraken na te komen. Ook de BOM zit op koers. In 2009 was het alle hens aan dek om de crisis te bezweren en in elk geval de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te dempen. In dat jaar was de BOM al intensief betrokken bij zowel de ontwikkeling als uitvoering van enkele robuuste crisismaatregelen van de Provincie. Ook in 2010 heeft de uitvoering van die maatregelen mede de werkagenda van de BOM bepaald. CRISISMAATREGELEN SORTEREN EFFECT Het pakket aan crisismaatregelen is een succes gebleken en heeft zijn effecten in de zin van behoud en herstel van bedrijvigheid en werkgelegenheid niet gemist. De BOM heeft aan dat succes ten volle kunnen bijdragen door haar rol te pakken en de maatregelen op een efficiënte en creatieve manier uit te voeren. Het resultaat daarvan is onder meer af te lezen aan de effecten van het MKB Innovatiefonds, dat het behoud van fte s aan arbeidsplaatsen heeft opgeleverd. Samen met REWIN West-Brabant en Brainport Development, en in een unieke samenwerking met de banken, hebben we tientallen kansrijke bedrijven kunnen helpen. We hebben hen de mogelijkheid kunnen bieden om ondanks de crisis hun ambities waar te maken. Met de extra Impuls Herstructurering Bedrijventerreinen hebben we versnelling kunnen aanbrengen in zowel de planvorming als de vereiste investeringen. Met het Spin-Off Fonds Brabant zorgen we ervoor dat kansrijke innovaties niet op de plank blijven liggen en dat nieuwe bedrijven van start kunnen gaan. Rond een aantal maatregelen hebben we onze werkzaamheden afgerond, maar op onderdelen ligt er ook in 2011 en daarna nog een beheerstaak voor de BOM. Jan Pelle, directeur BOM DYNAMIEK Brabant heeft nog steeds een sterke uitgangspositie. De groeicijfers van veel Brabantse bedrijven spreken wat dat betreft boekdelen. Die groei manifesteert zich behalve in de vorm van concrete bedrijfsresultaten ook in het aantal buitenlandse bedrijfsvestigingen in Brabant, in de internationale uitstraling van de regio en in belangwekkende ontwikkelingen bij kansrijke sectoren als hightech, logistiek, energie en life sciences. Brabant doet het opvallend goed op die gebieden die door het Rijk inmiddels zijn aangeduid als topsectoren. Het komt er nu op aan om gezamenlijk -overheid, onderwijs en ondernemers- die sterke punten van Brabant een nog steviger fundament te geven en de kansen die er liggen te verzilveren, bijvoorbeeld door beleid te voeren waardoor het innovatieve vermogen van het MKB wordt versterkt. De economie van Brabant heeft volop dynamiek en de verschillende economische actoren beschikken over voldoende dynamiserend vermogen. De BOM kan en zal daarbij in haar sturende, adviserende en uitvoerende rol voor de nodige energie zorgen. Die energie hebben we ook aangewend, toen Brabant in 2010 te kampen kreeg met ingrijpende tegenslagen zoals de gebeurtenissen rond MSD/ Organon en Wärtsilä. Ook die gebeurtenissen behoren, helaas, tot de economische realiteit. Samen met betrokken partijen heeft de BOM daarop met extra creativiteit en inspanningen gereageerd om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken en de dreiging om te zetten in nieuwe kansen. 3

4 TRANSITIE Wanneer we de periode overzien, dan is er zowel in de ontwikkeling van de Brabantse economie als in de rol die de BOM daarbij speelt, een transitie waarneembaar. In de economie van Brabant is de focus meer en meer komen liggen op aspecten als innovatie, internationalisering en duurzaamheid. Er ontstaat meer samenhang tussen het ruimtelijk en economisch beleid. Samenhang, maar vooral samenwerking is ook het adagium waar het gaat om de netwerken, binnen en buiten de Provincie, die als krachtig functionerende coalities de economische progressie van Brabant stimuleren. Economie is daadwerkelijk een domein van de Provincie geworden. De Agenda voor Brabant is daarvan een duidelijke exponent. De BOM speelt in dat domein een volwaardige rol en participeert dan ook in het debat over de toekomst van de Brabantse economie. We steken op adviserend en uitvoerend vlak de handen uit de mouwen. We voeren uit wat er van ons wordt gevraagd, maar we zijn ook proactief als de situatie dat verlangt. En wanneer de regierol ons past, trekken we de kar en brengen we partijen bij elkaar. In die zin is het takenpakket van de BOM de afgelopen jaren opgeschaald en verbreed en hebben we onze organisatie en manier van werken voortdurend aangepast en verder geprofessionaliseerd. RESULTAAT Na het crisisjaar 2009 is ook in 2010 gebleken dat met name startende en jonge ondernemers nog de gevolgen ondervinden van de economische crisis. De afgelopen jaren heeft het participatiebedrijf in opdracht van de aandeelhouders sterk ingezet op innovatieve starters. Van de 38 participaties bevinden zich er 29 in een vroege fase. Het zijn juist deze bedrijven die extra last hebben gehad van de crisis. Daarom is in 2010 de bepaling van de marktwaarde van de participaties en leningen aan bedrijven in overeenstemming gebracht met de risicio s van het nieuwe investeringsprofiel. Hierdoor is het resultaat van 2010 uitgekomen op - 2,8 miljoen. MEERJARENAFSPRAKEN : MISSION COMPLETED Wanneer ik de periode bezie in het licht van het afsprakenkader bestaande uit subsidiebeschikking en jaarlijkse activiteitenplannen met Rijk en/of Provincie, kan ik constateren dat de BOM alle doelstellingen heeft gehaald en op onderdelen boven verwachting heeft gepresteerd. We hebben fors geoogst op het gebied van buitenlandse investeringen: 85 bedrijfsvestigingen of -uitbreidingen met een investeringsvolume van 316 miljoen. Op het terrein van ontwikkeling en innovatie is een projectenvolume van 140 miljoen gerealiseerd. De realisering van hectare herstructurering bedrijventerreinen komt in zicht. En we hebben 55% van onze 47 participaties weten te bewerkstelligen bij innovatieve starters. Stuk voor stuk liggen deze cijfers boven de targets uit het afsprakenkader. BRABANT EN BOM: WE DOEN ER TOE Brabant en de BOM liggen beide op koers. We doen ertoe, is wellicht een betere aanduiding. De Provincie, als organisatie én als economische entiteit, heeft zich ontwikkeld tot een sterk merk. Het werken voor, met en in die Provincie heeft de BOM een stevige reputatie bezorgd. Dat laatste wordt nog eens gestaafd door het onafhankelijke onderzoek naar het functioneren van de vier regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM s) in Nederland, dat vorig jaar in opdracht van het ministerie van EL&I door Decisio is uitgevoerd. De uitkomsten van dat onderzoek houden een compliment in voor de prestaties en het functioneren van de BOM. Dat compliment komt alle medewerkers toe. Jan Pelle directeur 4

5 1.2 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen DOEL De BOM stelt zich ten doel de sociaaleconomische structuur en het vestigingsklimaat van de Provincie Noord-Brabant duurzaam te versterken. Door het stimuleren van innovatie, participatie in vernieuwende bedrijven, herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en aantrekken van hightech bedrijven naar de regio. Hoewel de nadruk ligt op economische versterking, dienen deze activiteiten op zichzelf al maatschappelijke doelen, zoals het bevorderen van werkgelegenheid en het stimuleren van een duurzame economie. De BOM wil de Provincie helpen om te komen tot duurzame ontwikkeling en om een balans te creëren tussen people, planet en profit. EXTERNE BEDRIJFSVOERING De BOM stimuleert innovatie door middel van het tot stand brengen van kennis- en businessclusters. New business development (gericht op nieuwe markten, nieuwe producten of nieuwe combinaties) stelt MKB bedrijven in staat om te groeien. Projecten die voortkomen uit onze programma s hightech systemen en materialen (inclusief automotive), food & nutrition, life sciences en medische technologie, maintenance, bio-energie en logistieke supply-chains leveren veelal een substantiële bijdrage aan de drie p s van maatschappelijk verantwoord ondernemen; people, planet, profit. Ook op het gebied van duurzaamheid levert de BOM haar bijdrage. Zoals bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van duurzaam Industriepark Cranendonk. De BOM participeert in het bedrijf All Green Vehicles dat in Oosterhout elektrische voertuigen produceert. Brabant wil zich sterk maken voor duurzame energie. Hiertoe zijn projecten opgezet op de terreinen van biobased economy, elektrisch rijden en zonne-energie. INTERNE BEDRIJFSVOERING De BOM is zich bewust van haar positie in het maatschappelijk veld en stelt haar bedrijfsvoering zodanig in, dat op een verantwoorde manier omgegaan wordt met haar middelen. Dit begint met het personeelsbeleid: dit beleid is erop gericht dat het personeel een veilige en prettige werkom-geving heeft. Het personeel krijgt kansen om zich te ontplooien en te ontwikkelen en is actief betrokken bij maatschappelijk zinvolle projecten die gericht zijn op innovatie en duurzaamheid. Dit vertaalt zich onder andere in een relatief laag ziekteverzuim (slechts 1,8%). Op het gebied van de overige bedrijfsaspecten tracht de BOM duurzaam te ondernemen. Dit vertaalt zich onder meer in het gebruik van een modern energiebesparend kantoorpand, diverse vormen van afvalscheiding en gebruik van betrouwbare leveranciers. In het inkoopbeleid dat in 2008 is geformuleerd wordt expliciet rekening gehouden met specifieke wet- en regelgeving waaraan de BOM als publieke onderneming moet voldoen. In 2011 zal worden bekeken in hoeverre duurzaamheid verder kan worden versterkt in operationele activiteiten onder verantwoordelijkheid van de directie en controller. Hiertoe zal een beleid worden ontwikkeld waarin maatschappelijke doelstellingen in interne en externe bedrijfsvoering worden gedefinieerd. De BOM heeft in het jaarverslag 2009 de ambitie uitgesproken om in het jaarverslag over 2010 te gaan rapporteren conform de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Door een aantal personele wisselingen op belangrijke posities in de relatief kleine organisatie heeft de BOM deze ambitie niet kunnen realiseren; voor het jaarverslag 2011 zal de BOM wel in overeenstemming met GRI rapporteren. 5

6 1.3 Financiële positie BOM MIDDELEN De BOM is een publieke NV met de Staat der Nederlanden en de Provincie Noord-Brabant als aandeelhouders en belangrijke subsidiënten. De activiteiten van de BOM sluiten aan op het beleid van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en de Provincie Noord-Brabant. De BOM is vooral partner van het bedrijfsleven bij het versterken van de concurrentiekracht, bij vestigingsplaatskeuze en bij beschikbaarstelling van risicodragend vermogen. De vier kerntaken Ontwikkeling & Innovatie, Investeringsbevordering, Participatie & Beheer en Herstructurering Bedrijventerreinen worden in onderlinge samenhang ingezet. ALGEMEEN De BOM heeft over 2010 geconsolideerd een netto resultaat geboekt van -/- EUR (2009: -/- EUR ). Dit resultaat bestaat uit de volgende componenten: Exploitatieresultaat Participatiebedrijf Desinvesteringen Voorzieningen Resultaat deelneming BOM Vastgoed BV Resultaat overige activiteiten Resultaat boekjaar Resultaat boekjaar Het netto resultaat over 2010 van het Participatiebedrijf bedraagt -/- 2,9 miljoen (2009: -/- 2,0 miljoen). Dit resultaat bestaat uit een exploitatieresultaat van 0,6 miljoen en een saldo desinvesteringen/voorzieningen van -/- 2,3 miljoen. Het participatiebedrijf heeft in 2010 geen exits gerealiseerd. Uit hoofde van voorzichtigheid is voor 2,1 miljoen aan voorzieningen getroffen op participaties. Daarnaast is een voorziening voor dubieuze debiteuren opgenomen ten bedrage van 0,1 miljoen. De laatste jaren is het investeringsprofiel van de gewijzigd. In opdracht van de aandeelhouders is de investeringsfocus nog sterker dan in het verleden gelegd op innovatieve starters. In 2010 is de bepaling van de marktwaarde van de aandelenparticipaties en leningen aan bedrijven in overeenstemming gebracht met de risico s van het nieuwe investeringsprofiel. Indien deze berekeningsmethodiek reeds in 2009 toegepast zou zijn, zou dit tot een lagere waardering van de aandelenparticipaties en leningen aan bedrijven hebben geleid. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft deze nieuwe berekeningsmethodiek retrospectief verwerkt in de jaarrekening. Gelet op de significantie van het effect van de nieuwe methodiek zijn het beginvermogen 2010 en de vergelijkende cijfers 2009 met betrekking tot de post voorzieningen participaties met -/ aangepast als ware hier sprake van een stelselwijziging. De rendementdoelstelling van het Participatiebedrijf is erop gericht dat het participatievermogen in stand blijft. Het beschikbare participatievermogen ultimo 2010 bedraagt 30,8 miljoen (ultimo 2009: 17,0 miljoen), waarvan netto 14,5 miljoen is geïnvesteerd (2009: 10,8 miljoen). De financieringsstructuur heeft een wijziging ondergaan in In 2009 hebben aandeelhouders Provincie Noord-Brabant en de Staat der Nederlanden achtergestelde leningen verstrekt van respectievelijk 10 miljoen en 6,4 miljoen. Deze leningen zijn in april 2010 geconverteerd in aandelenkapitaal en het groepsvermogen van de BOM is toegenomen tot 38 miljoen, waarvan 33 miljoen kapitaalbelang. 6

7 LIQUIDITEITSPOSITIE De liquide middelen zijn netto met 2,4 miljoen afgenomen tot 19,1 miljoen ultimo Deze afname houdt voornamelijk verband met de investeringen door het participatiebedrijf. Van de liquide middelen is 6,1 miljoen bestemd voor participaties en leningen waarover reeds een positief besluit is genomen, maar die op balansdatum nog niet zijn geëffectueerd. In de gecommitteerde investeringen is ook opgenomen een bedrag van 4,5 miljoen aan investeringskapitaal ten behoeve van de Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen B.V. De liquiditeitspositie kan als volgt worden gespecificeerd (bedragen in miljoenen euro s): Liquiditeitssaldo ultimo boekjaar 19,1 21,5 Aandeel liquiditeiten van deelnemingen -0,5-0,3 Openstaande vorderingen 2,8 3,4 Overige schulden en overlopende passiva -5,3-18,4 Vooruitontvangen investeringskapitaal 0,0 16,4 16,1 22,6 Gecommitteerde investeringen -6,1-4,6 Benodigd voor mogelijke her- en vervolgfinancieringen -1,0-1,0 Benodigd voor werkkapitaal -2,5-2,5-9,6-8,1 Netto beschikbare liquide middelen voor investeringen 6,5 14,5 Investeringsplan voor komend jaar -7,0-6,0-0,5 8,5 Als gevolg van de vermogensstortingen is de liquiditeit in 2009 verbeterd. Door de investeringsverplichtingen 2010 ad 6,1 miljoen en het investeringsplan voor 2011 van in totaal 7,0 miljoen, zal de liquiditeitspositie van BOM naar verwachting eind 2011 onder druk komen te staan. Indien in 2011 de aandeelhouders van de BOM instemmen met het laten vrijvallen van de verplichting van de BOM aan de BHB B.V. ad 4,5 miljoen zal de liquiditeitsdruk beperkt blijven. De BOM heeft geen specifieke financieringsrisico s, aangezien de BOM geen transacties verricht in vreemde valuta noch over andere vormen van derivaten beschikt. Bovendien zijn de liquide middelen ondergebracht bij gerenommeerde financiële instellingen. De BOM loopt geen bijzondere risico s uit hoofde van rentefluctuaties. PERSONEELSBEZETTING De gemiddelde personeelsbezetting is in 2010 met 1,7 fte toegenomen tot 49,9 fte. Deze uitbreiding houdt vooral verband met de invulling van vacatures bij afdeling Ontwikkeling & Innovatie en uitbreiding van de ondersteunende afdeling. 7

8 2. Bericht van de Raad van Commissarissen OPGESCHAALD EN GRENZEN VERLEGD Het thema van dit jaarverslag luidt dan wel Op Koers, maar dat wil bepaald niet zeggen dat het schip van de BOM zich in kalm water heeft bevonden. De koers die we hebben gevaren, was niet vanzelfsprekend. We hebben voortdurend scherp aan de wind moeten zeilen. Ook in 2010, toen de nadagen van de kredietcrisis zich aandienden. Er is sprake van een sterk toegenomen dynamiek in de economie, nationaal en internationaal. Ontwikkelingen en gebeurtenissen gaan razendsnel en hebben vaak een onvoorspelbare impact op de Brabantse economie en daarmee ook op het functioneren van de BOM. Dus moet er sneller worden geschakeld en is proactief optreden onmisbaar. De economie is ook complexer geworden en ontwikkelingen laten zich minder makkelijk in hokjes stoppen. Aspecten als internationalisering, toptechnologische innovaties en verduurzaming vragen om een integrale benadering. Alleen dan kunnen kansen voor de toekomst worden verzilverd. Dat brengt veranderingen mee in het takenpakket van de BOM en stelt nieuwe eisen aan de manier van opereren. Er is sprake van opschaling in aandachtsgebieden en activiteiten, waarbij de focus in toenemende mate komt te liggen op samenhang, zowel binnen als buiten de BOM. Er dienen zich nieuwe partners en dus ook nieuwe allianties aan. De interactie met de Provincie is verder toegenomen en zal nog intensiever worden. Op de kruisbestuiving tussen de verschillende expertises binnen de BOM wordt een sterkere wissel getrokken. Daar hebben zowel het management als de Raad van Commissarissen in 2010 op voorgesorteerd. De medewerkers van de BOM mogen trots zijn op de prestaties die zij in 2010 hebben geleverd. Als we kijken naar de periode van het afsprakenkader met Rijk en Provincie ( ) is er zelfs bovenmatig gepresteerd. Maar het belangrijkste compliment betreft de manier waarop men zowel extern als intern grenzen heeft weten te verleggen. In een tijd, waarin het belang van de regio als economische entiteit alleen maar zal toenemen, staat de BOM in de startblokken voor de Brabantse economie van morgen. BEHAALDE PRESTATIES De Raad constateert met voldoening dat de door de BOM beloofde prestaties, net als in 2009, ook in 2010 zijn geleverd. Uit onderstaande tabel blijkt welke prestaties per werkveld waren toegezegd en welke prestaties uiteindelijk zijn gerealiseerd. Doelstellingen 2010 Prestaties 2010 IB Investeringen 30 mln 103 mln Arbeidsplaatsen O&I Pieken in de Delta- 20 mln 43,2 mln gerelateerd projectvolume Bedrijventerreinen Herstructureringsplannen P&B Nieuwe participaties & 8 14 vervolginvesteringen Geïnvesteerd vermogen 6,0 mln 5,7 mln Aandeel Startersfinancieringen 40% 69% 8

9 Tevens is eind 2010 de beleidsperiode afgesloten. De met de subsidiënten overeengekomen doelstellingen voor deze periode zijn ruimschoots behaald. Uit onderstaande tabel blijkt welke prestaties per werkveld waren toegezegd en welke prestaties uiteindelijk zijn geleverd: Doelstellingen Prestatie IB Investeringen 224 mln 316 mln Arbeidsplaatsen O&I Pieken in de Delta- 90 mln 140 mln gerelateerd projectvolume Bedrijventerreinen Herstructureringsplannen 0 48 P&B Nieuwe participaties & vervolginvesteringen Geïnvesteerd vermogen 12,0 mln 19,0 mln Aandeel Startersfinancieringen 40% 55% JAARREKENING Het boekjaar 2010 moest helaas worden afgesloten met een negatief resultaat. Het geconsolideerde jaarresultaat is uitgekomen op -/ (2009: -/ ). Dit resultaat kent vier componenten: exploitatieresultaat participatiebedrijf ( -/ ), saldo desinvesteringen/voorzieningen ( -/ ), resultaat BOM Vastgoed BV ( ) en resultaat op de overige activiteiten ( -/ ). In het participatiebedrijf is de laatste jaren het investeringsprofiel gewijzigd naar een grotere nadruk op innovatieve starters, op uitdrukkelijk verzoek van de aandeelhouders. In 2010 is de bepaling van de marktwaarde van de aandelenparticipaties en leningen aan bedrijven in overeenstemming gebracht met de risico s van het nieuwe investeringsprofiel. Deze nieuwe berekeningsmethodiek heeft tevens tot aanpassing van de cijfers 2009 geleid in de balansposten eigen vermogen, participaties, debiteuren, langlopende en kortlopende schulden voor in totaal In verband met het extra inzetten van de mogelijkheden die Europese fondsen bieden voor de Provincie Noord-Brabant, heeft de afdeling Ontwikkeling & Innovatie een aantal projecten gerealiseerd als additionele activiteit. Met deze activiteiten is een positief resultaat gerealiseerd van In overeenstemming met de begroting hebben Ontwikkeling & Innovatie en Investeringsbevordering een negatief resultaat van behaald. Dit resultaat is ten laste gebracht van egalisatiereserve voor wat betreft het gedeelte van de Provincie en de rekening courant met de Staat der Nederlanden. Het positieve resultaat van de additionele activiteiten Ontwikkeling & Innovatie en detachering gezamenlijk bedraagt in Omdat het allerminst zeker is dat de financiële bijdragen aan de BOM na 2011 worden gecontinueerd stellen wij voor om dit surplus toe te voegen aan de algemene reserve. Overigens heeft de Raad van Commissarissen aan de beide subsidiënten laten weten dat zij zich ernstig zorgen maakt over het financiële meerjarenperspectief van de BOM. Bij ongewijzigd beleid zal door het vervallen van een (groot) gedeelte financiële middelen een negatief jaarresultaat ontstaan. De Raad heeft de subsidiënten daarom verzocht de BOM zo spoedig mogelijk te informeren over het voorgenomen beleid na Tegelijkertijd heeft zij de directie opdracht gegeven zich voor te bereiden op een eventueel slecht weer scenario. 9

10 De Raad constateert met genoegen dat het Participatievermogen in 2009 door zowel aandeelhouder Provincie Noord-Brabant als door aandeelhouder Ministerie van Economische Zaken versterkt is met 10,0 miljoen respectievelijk 6,4 miljoen. Deze vermogensversterking is in het tweede kwartaal van 2010 feitelijk via aandelenkapitaal en agio geëffectueerd. De directie heeft de over het boekjaar 2010 opgemaakte jaarrekening voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. De jaarrekening is gecontroleerd door BDO Audit & Assurance B.V. en is voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De jaarrekening is vervolgens besproken met directie en accountant in de vergadering van de auditcommissie op 11 april De Raad stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening, bestaande uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2010 en de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening 2010, vast te stellen en het resultaat te verwerken in overeenstemming met het voorstel resultaatbestemming zoals opgenomen in de overige gegevens. RAAD VAN COMMISSARISSEN (MUTATIES/BENOEMINGEN) De samenstelling van de Raad is gedurende dit verslagjaar gewijzigd. De heer Harwig heeft in mei 2010 de heer Schipper als president-commissaris van de BOM opgevolgd. Ter ere van de heer Schipper werd een symposium georganiseerd over de economische agenda van Brabant. De Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant onderscheidde de heer Schipper met een Hertog Jan voor zijn grote verdiensten. Op 9 maart 2011 ontviel ons commissaris de heer Tom van Heesch. Wij hebben hem leren kennen als een geëngageerde, energieke man die zich ondanks zijn ziekte tot het laatst sterk heeft ingezet voor de ontwikkeling van de Brabantse economie. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. OVERLEG EN BESLUITVORMING De Raad vergaderde in totaal acht keer met de directie. Op 20 januari 2010 heeft de RvC haar jaarlijkse informele overleg, zonder aanwezigheid van de directie, gehad. Daarnaast werden in een aantal spoedeisende gevallen besluiten genomen via een schriftelijke procedure of een conference call. Tijdens de vergaderingen kwam een aantal vaste onderwerpen aan de orde zoals de strategie/toekomst van de vennootschap, de vermogenspositie, het meerjarenbeleid en de daarbij behorende begroting en natuurlijk de financiële performance van de vennootschap. Uiteraard stond de participatieportefeuille op de agenda. Zoals beschreven in bijlage 6.1 Corporate Governance, vond ook in 2010 het jaarlijkse overleg tussen een delegatie van de RvC met de PVT BOM plaats. Het jaarlijkse overleg met GS van de Provincie Noord-Brabant heeft door omstandigheden niet plaatsgevonden in 2010 en is gevoerd op 22 februari Overigens heeft in 2010 geen overleg plaatsgevonden tussen de RvC en de minister van EZ. CORPORATE GOVERNANCE De Raad hecht grote waarde aan een transparante structuur van de BOM en past waar mogelijk de Corporate Governance Code toe. Hoewel de BOM geen beurs genoteerde vennootschap is, zijn wij van opvatting dat de code betekenisvol is. Immers, de BOM voert overheidsbeleid uit met door de (overheids-)subsidiënten gefourneerde middelen. Over de naleving en handhaving van de code wordt in dit jaarverslag separaat gerapporteerd (zie bijlage 6.1). De Raad besprak in 2010 buiten aanwezigheid van de directie zowel haar eigen functioneren (en de gewenste competenties), als dat van de individuele commissarissen en directie. De Raad is zó samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. DÉCHARGE De Raad stelt de Algemene vergadering van Aandeelhouders voor om de directie décharge te verlenen voor het gevoerde bestuur in het voorbije verslagjaar en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Raad van Commissarissen BOM, v.l.n.r. R. Vreeman, J. Dagevos, R. Harwig, J. Dijkstra, G. Welten, W. Kuypers. De heer Tom van Heesch ontbreekt op de foto. Hij is op 9 maart 2011 overleden. Rick Harwig Voorzitter Raad van Commissarissen 10

11 3. Toelichting resultaten kerntaken 3.1 Investeringsbevordering (IB) Investeringsbevordering (IB) richt zich op de vestiging van nieuwe buitenlandse bedrijven en op het relatiebeheer met reeds gevestigde bedrijven uit het buitenland. Het acquisitie-instrumentarium omvat onder meer informatievoorziening en begeleiding, de organisatie van factfinding trips, Current Investor Development, en promotie van Brabant en BrabantStad. Belangrijke kaders voor de werkzaamheden van IB zijn Pieken in de Delta, het afsprakenkader met het ministerie van EL&I en de Provincie Noord-Brabant en het BrabantStad Acquisitieprogramma IB werkt nauw samen met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), BrabantStad, de High Tech Campus, Brainport Development en NV Rewin. RESULTAAT Op het gebied van buitenlandse investeringen was 2010 in vergelijking met 2009 een gemiddeld en bovengemiddeld jaar tegelijk. Het aantal nieuwe buitenlandse bedrijfsvestigingen was gelijk aan dat van 2009 (26). Die brachten weliswaar minder nieuwe arbeidsplaatsen mee dan in het jaar daarvoor (663), maar het investeringsvolume ten opzichte van 2009 ( 47 miljoen) werd meer dan verdubbeld. Investeringen buitenlandse bedrijven 103 miljoen Aantal nieuwe vestigingen c.q. uitbreidingen 26 Aantal nieuwe arbeidsplaatsen buitenlandse investeringen 422 Dankzij deze resultaten worden de taakstellingen uit de meerjarenafspraken met het Ministerie van EZ en de Provincie meer dan gerealiseerd. Het totaal aan buitenlandse investeringen over genoemde periode van 4 jaar bedraagt 316 miljoen (taakstelling: 224 miljoen). In dezelfde periode zijn als gevolg van buitenlandse investeringen nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd (taakstelling: 1.688). Het totaal aantal nieuwe vestigingen en/of uitbreidingen in periode bedraagt 85. Richard l Ami Brabant heeft op het gebied van internationale bedrijvigheid in 2010 een bijzonder jaar beleefd. Je zou het een jaar van pieken en dalen mogen noemen. De dalen werden gevormd door het slechte nieuws over de voorgenomen sluitingen van het Finse Wärtsilä (verhuizing productie naar China) en het Amerikaanse Merck (MSD/Organon). Inmiddels is en wordt de BOM intensief betrokken bij plannen om de werkgelegenheid, die hierdoor verloren dreigt te raken, voor de regio te behouden en economische groei te waarborgen. Pieken waren er in verschillende hoedanigheden. Sowieso is er de onverminderde belangstelling van het internationale bedrijfsleven voor Brabant. Het meest opvallende daarbij is dat steeds meer buitenlandse bedrijven zich in Brabant willen vestigen vanwege de hightech uitstraling van de regio. Dit heeft inmiddels geleid tot een structurele verandering in het patroon van investeringen en bedrijfsvestigingen. In 2010 was de R&D sector (elektronica, medische technologie, solar, semiconductors) voor het eerst koploper met 20% van alle leads. Met haar innovatieve omgeving, waarvan de High Tech Campus in Eindhoven de exponent vormt, heeft Brabant er een Unique Selling Point bij. In de hoogwaardige technologie zit duidelijk de Brabantse winst. Met dat segment kan de regio dan ook pas echt internationaal competitief zijn. In het algemeen neemt het investeringsbedrag per nieuw gevestigd bedrijf de laatste jaren af, maar de hoogwaardigheid in de betekenis van bedrijvigheid, werkgelegenheid en internationale importantie neemt alleen maar toe. Richard l Ami Hoofd Investeringsbevordering 11

12 HIGHLIGHTS UIT OOST EN WEST EN VAN DICHTBIJ In 2010 is de dynamiek van de Brabantse economie sterk toegenomen. Niet bij te benen zou de aanduiding kunnen zijn, als we alleen al kijken naar de stijging met 17% van het aantal leads ten opzichte van Daarin neemt het bedrijfsleven uit de VS onveranderd het grootste deel voor zijn rekening. In 2010 verwelkomde Brabant bekende namen als Virage Logic (R&D, overname NXP activiteiten + uitbreiding, investering 50 miljoen, 109 arbeidsplaatsen), Premier Tech (procesindustrie, investering 16,5 miljoen, 50 arbeidsplaatsen) en het Europese hoofdkantoor van Forever 21 (Mode, investering 0,6 miljoen, 70 arbeidsplaatsen). Het aantal bedrijven uit Azië (China, Japan, India, Taiwan, Korea) dat zich in Brabant vestigt, neemt verder toe. China en Taiwan leveren in dat opzicht in 2010 een even groot aandeel als de VS. Tot de highlights van bedrijfsvestigingen uit het verre oosten behoort die van Wistron / Polymer Vision uit India (R&D, overname en uitbreiding Philips Biometrics, investering 22 miljoen, 50 arbeidsplaatsen). Overigens is ook het aandeel van buitenlandse investeringen uit Europa het vermelden waard. Daar komt 20% van alle projecten vandaan. NETWERKEN VERSTERKT Brabant en de BOM doen het steeds beter in het buitenland. In 2010 zijn de netwerken verder versterkt en is de performance van zowel de regio als de ontwikkelingsmaatschappij op een hoger plan gekomen. De BOM nam deel aan een Brabantse handelsmissie naar China, was mede organisator van een High Tech Seminar in Japan en bracht een bezoek aan Silicon Valley. De aanwezigheid in en samenwerking met het buitenland krijgt daarnaast nieuwe dimensies. Zo is in 2010 het AmCham Brabant Chapter tot stand gekomen en zijn twee geslaagde bijeenkomsten georganiseerd. Amerikaanse bedrijven krijgen hierdoor in Brabant een nog betere toegang tot belangrijke netwerken, de overheid en kennisinstellingen en worden voorzien van informatie waardoor ze hun vestiging in Brabant competitief kunnen houden. Een andere belangrijke gebeurtenis was het opzetten van het Brabant kantoor in de Chinese miljoenenstad Nanjing, economisch centrum van de Provincie Jiangsu waar toonaangevende bedrijven zijn gevestigd in sectoren die ook tot de Brabantse speerpunten behoren: duurzame energie, logistiek, milieu, medische technologie en landbouw. Daarnaast is een strategische alliantie tot stand gekomen met de Duitse Handelskamer, waardoor de samenwerking van Brabant met Baden Württemberg verder geïntensiveerd kan worden. In de economische samenwerking vanuit Nederland met het buitenland wordt de rol van Brabant steeds belangrijker. Brabantse initiatieven monden uit in een landelijke opschaling of Brabant neemt een substantieel deel voor haar rekening van nationale activiteiten in het buitenland. Brabant wordt mede daardoor steeds beter zichtbaar in het buitenland. De BOM ondersteunt die positionering in de vorm van marketing en proactieve acquisitie en verstevigt daardoor behalve de samenwerking met belangrijke partners ook het eigen netwerk. 12

13 Lovende woorden van de minister Maria van der Hoeven High Tech Campus Eindhoven LOVENDE WOORDEN VAN MINISTER Voormalig Minister Van der Hoeven van Economische Zaken had lovende woorden voor Brabant, Eindhoven en de BOM toen zij begin 2010 de vestiging van Virage Logic opende. Ik zie hierin een bevestiging dat in Nederland vooral Brainport Eindhoven in trek is als vestigingsplaats voor vooraanstaande bedrijven en kennisinstellingen. Niet voor niets wordt deze regio bestempeld als Europese koploper op technologiegebied. Met de komst van opnieuw een bedrijf van wereldklasse maakt Brabant en in het bijzonder Eindhoven zijn reputatie als ideale hightech omgeving meer dan waar. De inspanningen van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij hebben bijgedragen aan het besluit van Virage Logic om zich in Eindhoven te vestigen. TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR OPEN INNOVATIE ECOSYSTEEM Cees Admiraal, Business Development Director High Tech Campus Eindhoven, hecht veel waarde aan de positieve samenwerking met de BOM. De Campus is gericht op Open Innovatie. Dit betekent dat campusbedrijven kennis, kunde en R&D-faciliteiten delen om sneller, en tegen lagere kosten, met innovaties op de markt te komen. Daarom gaat onze interesse uit naar global companies en internationaal MKB die willen samenwerken met instituten en andere hightech bedrijven. Het netwerk van de BOM is gericht op internationale bedrijven die zich oriënteren op het buitenland, waaronder ook Nederland, dus we voegen waarde toe voor elkaar. We leveren als Campus een bijdrage aan de internationale hightech positie van Brabant en de Brainport regio en de BOM levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het ecosysteem van de Campus. Toegevoegde waarde voor Open Innovatie ecosysteem 13

14 3.2 Ontwikkeling & Innovatie (O&I) O&I opereert op het snijvlak van overheid, onderwijs en ondernemers en vervult de rol van initiator en regisseur op het gebied van kennisintensieve projecten en activiteiten. O&I brengt partijen samen en stimuleert bedrijven om optimaal gebruik te maken van kansen en ontwikkelingen in de markt die hen in staat stellen om zich te vernieuwen en zich daardoor nationaal en internationaal te onderscheiden. O&I smeedt coalities door het tot stand brengen van kennis- en businessclusters en treedt op als financial engineer. Maar het echte goud waarop O&I zit, zijn de relaties met ondernemers en kennisleveranciers. Die maken het mogelijk om uiteenlopende innovatietrajecten op touw te zetten. O&I fungeert hierbij als onzichtbare motor. Zodra een traject op eigen benen staat, verlaat de BOM het innovatietoneel. RESULTAAT Op het gebied van ontwikkeling en innovatie heeft Brabant en heeft de BOM in 2010 wederom een positief jaar beleefd. Het in 2010 ingediende projectenvolume bedraagt 43,2 miljoen (2009: 28 miljoen). Ook in meerjarig perspectief is er sprake van zeer positief resultaat. De doelstelling voor de periode was een ingediend projectenvolume van 90 miljoen. Met het resultaat van 2010 bedraagt het volume na vier jaar ruim 140 miljoen (= 160 %). Prestatie-indicator: Ingediend in Pieken in de Delta projectvolume 2010 Pieken in de Delta gerelateerd projectvolume 2010 Totaal projectvolume 31,2 miljoen 12 miljoen 43,2 miljoen Bij het in 2010 ingediende projectenvolume kunnen we nog een aantal zeer belangrijke resultaten optellen. Zoals de opstart van het Crossroads programma, waarvan MKB bedrijven uit hightech sectoren als de nanotechnologie en remote diagnostics kunnen profiteren; het project Elektrisch Rijden Brabant dat als gevolg van private cofinanciering een forse multiplier kent en de substantiële investeringen die zijn gemoeid met de projecten Solliance (solar) en Biobased Economy. Alles bij elkaar gaat het hier om een projectenvolume van circa 78,5 miljoen. Hadden we in 2009 al te rekenen met het gegeven dat als gevolg van de crisis banken met hun financieringen pas op de plaats maken, in 2010 kwam daar nog de ontwikkeling bij dat als gevolg van bezuinigingen bij de overheid een aantal subsidiestromen op slot ging of minder geld bevatte. Dat heeft niet verhinderd dat we er in zijn geslaagd om vanuit uiteenlopende bronnen tal van kansrijke projecten en innovaties te voorzien van de nodige middelen. Dat alles leidt ertoe dat in Brabant momenteel zo n 400 MKB bedrijven actief zijn in een innovatietraject. Dat beeld past tevens bij het herstel van de economie dat zich in 2010 heeft aangediend. De spirit om te innoveren is gebleven. De BOM heeft daarbij opnieuw een initiërende en verbindende rol kunnen vervullen. Niet alleen het afgelopen jaar maar de hele periode laat zien dat op het gebied van ontwikkeling en innovatie zowel de werkzaamheden als de positie van de BOM zijn opgeschaald. Ontwikkelingen als LED en inkjet zijn in Brainport business as usual geworden. In sectoren als solar en elektrisch rijden zitten we in de doorontwikkelingsfase en met biobased economy zijn we kansrijk van start gegaan. Bij al die ontwikkelingen ziet de markt ons als een partner in innovatie en ontwikkeling. Dat schept vertrouwen maar tevens de Erik van Oorschot verplichting om onvervaard door te gaan op de weg van projecten die leiden tot nieuwe marktkansen en daarmee tot new business. Erik van Oorschot Hoofd Ontwikkeling & Innovatie 14

15 MAJEURE ONTWIKKELINGEN Het innovatieve vermogen van Brabant biedt de regio in toenemende mate kansen op internationaal economisch succes. Dat blijkt onder meer uit een aantal majeure ontwikkelingen in In dat jaar is het Dutch Institute World Class Maintenance van start gegaan. In Brabant is hiervoor de basis gelegd. Alle partijen hebben zich verenigd en achter de plannen geschaard. Ook de financiering is rond. Op het gebied van duurzame energie gooit Brabant op drie belangrijke fronten hoge ogen. De regio Helmond kan excelleren in elektrisch rijden, Eindhoven heeft alles in huis voor de wereldwijde markt van de zonneceltechnologie en in West-Brabant hebben de agrifood sector en chemische bedrijven de handen ineen geslagen voor kansrijke biobased ontwikkelingen. Op al deze fronten heeft de Provincie in 2010 fors geïnvesteerd en heeft de BOM haar rol van regisseur en financial engineer gepakt. In 2010 heeft de BOM voor de vierde achtereenvolgende keer het programma Innovatieve Acties Brabant opgestart. In deze 4e editie gaat het om de uitdaging aan bedrijfsleven en zorg- en welzijnsinstellingen om samen innovatieve producten, diensten en processen voor de zorgsector te ontwikkelen die behalve tot prototypes ook leiden tot proeftuinen en testpro-gramma s. In 2009 was de uitvoering van dit project goed voor een Europese prijs. INNOVATIE IN ENERGIE: TOEKOMST SOLAR STEEDS ZONNIGER Op het gebied van de solarindustrie ziet de toekomst er voor Brabant steeds zonniger uit. Met de start van het kennisconsortium Solliance, waaraan de Provincie 50 miljoen bijdraagt en waarbij de BOM de nodige regie-inbreng levert, is in 2010 een belangrijke stap voorwaarts gezet. Met dit kennisinstituut op het gebied van zonneceltechnologie heeft Brabant, in het bijzonder Brainport, een belangrijke troef in handen om in deze sterk groeiende en concurrerende wereldmarkt een partij van betekenis te zijn. Brabant groeit uit tot hofleverancier van kennis en productie-equipment voor de producenten van zonnepanelen in China en India. Deze ontwikkeling brengt behalve bedrijven ook belangrijke kennisinstellingen bij elkaar die zich daarmee in Eindhoven vestigen (in 2010 het Energie Centrum Nederland en de Stichting FOM). GAS GEVEN OP ELEKTRISCH RIJDEN Elektrisch rijden wordt wereldwijd booming business. Met het project Elektrisch Rijden Brabant spelen de Provincie, de BOM en tal van andere betrokken partijen daar fors op in. Daarbij gaat het vooral om de ontwikkeling van componenten en subsystemen die het elektrisch rijden mogelijk maken en de ontwikkeling van special vehicles voor bepaalde marktniches als het openbaar vervoer en bouw- en constructievoertuigen. Brabant doet dus datgene wat past bij de hightech kwaliteiten van de Brainportregio. Omdat het om een wereldmarkt gaat, heeft de BOM in 2010 extra gas op de ontwikkeling en innovatie in deze sector gegeven. Aan het Elektrisch Rijden Brabant project hebben we veel bedrijven weten te koppelen. Daarnaast heeft een groot aantal Brabantse bedrijven kunnen deelnemen aan het landelijke HTAS Automotive Innovation Program. VOORSORTEREN OP SUPPLY CHAIN De BOM is in 2010 nauw betrokken geweest bij de campusontwikkeling van Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics), onder welke naam het Topinstituut Logistiek in Breda van start is gegaan. In samenwerking met onder andere REWIN West-Brabant en betrokken gemeenten laten we supply chain bedrijven voorsorteren om de nodige kennis op te doen bij de demoprojecten die inmiddels van de grond zijn getild. Deze kennis blijft dus niet voorbehouden aan universiteiten en grote bedrijven maar komt ook het MKB ten goede. Supply Chain Finance is het innovatief financieren van goederenstromen door integratie van goederen, informatie en financiële systemen in de logistieke keten. De demoprojecten van Dinalog, waaronder het in 2009 gestarte Safefficient leveren bijzondere samenwerkingsverbanden op. Ook van buiten Brabant bestaat hiervoor veel belangstelling. 15

16 ECN robuuste partner in solliance Zonne-energie steeds belangrijker ControlPay ECN ROBUUSTE PARTNER IN SOLLIANCE De ontwikkeling van Zuidoost Brabant tot Europese topregio op het gebied van zonne-energie zet veel in beweging. Ook in letterlijke zin. Zo verhuist de unit Zonne-energie van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) binnen twee jaar zijn complete activiteiten op het gebied van dunne-film PV-technologie van Petten naar High Tech Campus Eindhoven. Dat mag je best opmerkelijk noemen, aldus Wim Sinke, stafmedewerker Programma & Strategie bij de betreffende unit. Onze kwartiermakers zitten al op de campus. ECN vormt sinds vorig jaar samen met TNO, het Holst Centre en de TU Eindhoven het kenniscluster Solliance. Sinke: Daarmee krijgt de al bestaande samenwerking een structureel karakter en kunnen we op het brede vlak van dunne-film PV-technologieën slagvaardig en op hoog niveau opereren. Sinke is erg te spreken over de rol van de BOM rond het zonne-energie innovatienetwerk. Hun actieve en enthousiaste opstelling brengt onderzoekers en ondernemers echt bij elkaar. Die synergie is de sleutel voor het succes dat Brabant op het gebied van zonneenergie internationaal zal boeken. CONTROLPAY: DINALOG-CONCEPT BETAALT ZICH UIT Het bedrijf ControlPay voelt zich als gespecialiseerde supply chain speler prima op zijn plek binnen het concept Dinalog, naar welke naam het logistieke topinstituut in Breda inmiddels luistert. ControlPay opereert wereldwijd in de Freight Audit en Payment branche en verwerkt per dag al gauw tot vervoersfacturen. Tot de opdrachtgevers behoren bekende multinationals als Procter & Gamble, Philips en Mars. Wij zijn de financiële schakel tussen verlader en vervoerder, legt CEO Karel Kinds van ControlPay uit. Het bedrijf telt 70 medewerkers en maakt een snelle groei door. Met onze kennis en expertise behoren wij tot het organisme dat multinationals nodig hebben voor hun functioneren. Daarin zit tevens het wezen van Dinalog, waarbinnen de BOM zich voor het MKB een prima aanjager betoont op het gebied van innoveren, investeren en implementeren. De unieke samenwerking tussen multinationals en kleine, gespecialiseerde bedrijven betaalt zich daadwerkelijk uit. ControlPay: Dinalog-concept betaalt zich uit 16

17 3.3 Participatie & Beheer Participatie & Beheer verstrekt risicodragende financiering aan startende en groeiende innovatieve bedrijven die voor hun venture capital niet of in mindere mate een beroep kunnen doen op commerciële kapitaalverstrekkers en zich zonder de mogelijkheden die de BOM biedt, niet of minder snel kunnen ontwikkelen. Behalve voor het eigen participatiefonds draagt Participatie & Beheer ook zorg voor het beheer van het MKB Innovatiefonds (sinds september 2009) en het Spin-Off Fonds Brabant (sinds december 2009). Ten slotte wordt vanuit het BOM Starterscentrum uitvoering gegeven aan diverse programma s om jonge innovatieve ondernemingen te stimuleren en te ondersteunen. RESULTAAT Na het crisisjaar 2009 is ook in 2010 gebleken dat met name startende en jonge ondernemingen nog de gevolgen ondervinden van de economische recessie. De BOM heeft daar met haar participatie-instrumenten opnieuw het nodige tegenwicht aan kunnen bieden. Met name met het MKB Innovatiefonds, dat in 2009 als crisismaatregel door de Provincie in het leven is geroepen, hebben we voor de nodige stabilisatie kunnen zorgen en de gevolgen van de crisis kunnen dempen. Uit het eigen participatievermogen heeft de BOM in 2010 ruim 4,5 miljoen geïnvesteerd in 7 nieuwe participaties 1,2 miljoen in 7 bestaande participaties. De afgelopen jaren heeft het participatiebedrijf in opdracht van de aandeelhouders sterk ingezet op innovatieve starters. Van de 38 participaties bevinden zich er 29 in een vroege fase, soms zelfs in de zogeheten seedfase. Het zijn juist deze bedrijven die extra last hebben gehad van de crisis. Tegelijkertijd vinden bij deze bedrijven eventuele exits pas op langere termijn plaats. Niettemin willen we de middelen voor participatie als een revolverend fonds in stand houden. Daarom zullen we de komende jaren zoeken naar meer spreiding in de portefeuille. Innovatief, kansrijk en jong blijven wel de trefwoorden waarmee we het participatiebeleid willen vormgeven. Die aanscherping zit m in een meer intensieve vorm van beheer, waarbij we bedrijven steviger zullen monitoren, en een gerichter exitbeleid, waarmee middelen kunnen vrijkomen die vervolgens inzetbaar zijn voor nieuwe investeringen. Over de periode zijn de doelstellingen uit de activiteitenplannen in ruime mate gerealiseerd. Het aantal participaties in nieuwe en bestaande bedrijven bedraagt 47 (doelstelling: 24). Het aandeel van die participaties in startersfinancieringen is 55% (doelstelling: 40%). PORTEFEUILLE De totale participatieportefeuille is tegen kostprijs in omvang gegroeid. Op 31 december 2010 bedroeg het totale geïnvesteerde en gecommitteerde vermogen (ex BHB) 32,2 mln. ( ,6 mln.) waarvan 25,6 mln. ( 80%) in aandelenparticipaties en 6,6 mln. (20%) in leningen. Over de jaren neemt het in aandelen geïnvesteerd vermogen geleidelijk toe. Met het oog op een beter rendement wordt de voorkeur gegeven aan aandelenkapitaal boven achtergestelde leningen. Naast de kostprijs is ook de boekwaarde van de portefeuille toegenomen. 17

18 Portefeuilleopbouw* (boekwaarde in mln. excl. committering) 2010 in % 2009 in % Aandelen 11,3 78 9,4 87 Leningen 3,2 22 1,4 13 Totaal 14,5 10,8 *De investeringen voor derden zijn hierin niet opgenomen. OPERATIONEEL RESULTAAT, OPBRENGSTEN EN VOORZIENINGEN Het jaar 2010 is afgesloten met een negatief resultaat. Het resultaat is opgebouwd uit operationele resultaat (dividend, rente en provisie, operationele kosten), vermogensopbrengsten (boekwinsten en verliezen bij vervreemding en faillissementen) en voorzieningen door afwaarderingen van participaties en leningen Operationeel resultaat -0,6-0,5 Vermogensopbrengsten 0 0,2 Voorzieningen -2,3-1,7 Mede als gevolg van de economische crisis is de voorziening op onze participaties toegenomen. Tevens zijn als gevolg van een gewijzigde waarderingssystematiek de voorzieningen opgelopen. Met deze wijziging komen we tegemoet aan de behoefte om, net als elders in de financiële wereld, de kwaliteit van de assets en liabilities nog transparanter te maken. TRANSITIE De afgelopen jaren en met name in 2010 is de rol van de BOM op het gebied van participaties aan het veranderen. Voorop staat dat we acteren als een revolverend fonds. BOM Participatie & Beheer bekleedt niet de functie van subsidieverstrekker. De verandering zit m met name in het gegeven dat de BOM op het gebied van participaties niet langer soleert en dus niet als enige investeerder optreedt voor bedrijven. Er is in toenemende mate sprake van samenwerking met banken en andere kapitaalverstrekkers. De praktijk rond de uitvoering van onder meer het MKB Innovatiefonds en het Spin-Off Fonds is er een van cofinanciering. Ook in de financiële markt vat de overtuiging post dat het stimuleren van de economie een gezamenlijke opgave is. Dit levert verschillende voordelige effecten op. Om te beginnen het multiplier effect. Om het eenvoudig te zeggen: er komt meer kapitaal beschikbaar voor kansrijke sectoren en bedrijven. De financiers kunnen hun risico s beter spreiden. Daarnaast treden er kapitaalverstrekkers aan die actief zijn in specialistische markten. Dat brengt voor bedrijven in die markten weer extra kennis mee. De BOM begeeft zich meer en meer in een wereld van financieringscoalities en neemt daarbij zelf ook het initiatief. Met name de ervaringen rond het MKB Innovatiefonds leren dat de financiële markt deze rol waardeert en ook op haar beurt de BOM benadert. Al met al een transitie die goed aansluit bij de ambitie van de BOM om samen met andere partijen in Brabantse fondsen en daarmee in de Brabantse economie te investeren. Miriam Dragstra Miriam Dragstra Directeur Participaties 18

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. 2012 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 1. Verslag van de directie 1.1 Uitdagen en versnellen 1.2 Profiel van de onderneming 1.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Bouwen aan groei Jaarverslag 2014

Bouwen aan groei Jaarverslag 2014 Bouwen aan groei Jaarverslag 2014 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. 1 BOM jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 1.0 Voorwoord bestuur 2 2.0 Kerncijfers 4 3.0 Verslag Raad

Nadere informatie

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie 1 BOM jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 1.0 Organisatieprofiel 3 1.1 Profiel 3 1.2 Missie en visie

Nadere informatie

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst

Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Ruud Berndsen Holmer Doornbos 8 juli 2010 41002 41002 Evaluatie Wadinko Een parel met toekomst Inhoud Pagina Samenvatting 1. Inleiding 1 1.1 Achtergrond en aanleiding

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

P ERSPECTIEF VOOR DE TOEKOMST

P ERSPECTIEF VOOR DE TOEKOMST OOM N.V. J AARVERSLAG 2002 Hoofdvestiging Satellietvestiging Zwolle Satellietvestiging Deventer bezoekadres: bezoekadres: bezoekadres: Ondernemingshuis Twente Ondernemingshuis Zwolle IJsseldelta Hengelosestraat

Nadere informatie

Betrouwbaar en betrokken

Betrouwbaar en betrokken Betrouwbaar en betrokken Jaarverslag 2012 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij 2 Inhoud Kerncijfers 2012 4 Mission statement 6 Woord vooraf 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie

Limburg maakt vaart. Jaarverslag 2013. NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij. Jaarverslag 2013 1

Limburg maakt vaart. Jaarverslag 2013. NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij. Jaarverslag 2013 1 Limburg maakt vaart Jaarverslag 2013 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 2 Inhoud Kerncijfers 2013 4 Mission statement 6 Woord

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij

Jaarverslag 2014 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij Jaarverslag 2014 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 2 Inhoud Kerncijfers 2014 4 Mission statement 6 Woord vooraf 7 Bericht van

Nadere informatie

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Voorwoord Duurzame energie. Steeds meer beleidsmakers, docenten, ondernemers

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. ecn.nl

Jaarstukken 2014. ecn.nl Jaarstukken 2014 ecn.nl 1 Directieverslag 2 Algemeen De geconsolideerde jaarrekening van Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) omvat de jaarrekening van ECN en de jaarrekening van de groepsmaatschappijen:

Nadere informatie

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst!

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Operationeel Programma EFRO 27-213 Regio Oost-Nederland Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1. INLEIDING

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant Dhr. H. Wiegel Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch. Geachte heer Wiegel,

Provincie Noord-Brabant Dhr. H. Wiegel Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch. Geachte heer Wiegel, Tilburg Provincie Noord-Brabant Dhr. H. Wiegel Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch ons kenmerk CvB-11-5155 contactpersoon R. Hoogenboom datum 17 maart 2011 telefoon (013) 595 8402 onderwerp Hoger Onderwijsplan

Nadere informatie

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE 2012-2015 Voorwoord (PM) 2 Inhoudsopgave Samenvatting DEEL 1: VISIE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Het innovatiepotentieel ontsluiten

Het innovatiepotentieel ontsluiten jaarplan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Eén jaar InnovationQuarter 1.1 Waarom ook alweer: legitimatie 1.2 Waar staan we: terugblik startjaar 1.2.1 Opbouw en ontwikkeling organisatie 1.2.2 Positionering

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Coverfoto De belangrijkste schakel in de kennisoverdracht op het boerenerf zijn de goed opgeleide en deskundige specialisten en adviseurs van ForFarmers. Zij zijn de contactpersoon voor de klant en adviseren

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie