Activiteitenverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2012"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag Jaarverslag 10 de boekjaar 1 januari december 2012

2 Inhoud Jaarverslag 2012 Woord vooraf van de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 Voorstelling van de vennootschap 6 Verslag van de Raad van Bestuur 16 Eandis in een oogopslag 25 Activiteitenverslag 32 2

3 Woord vooraf van de voorzitter van de Raad van Bestuur Beste lezer, In dit jaarverslag van Eandis kunt u er mee getuige van zijn dat het voorbije jaar vruchtbaar was voor onze onderneming. Er is hard gewerkt om onze opdrachten doeltreffend en met vakmanschap te realiseren. Heel wat ambities zijn waargemaakt, verwachtingen van belanghebbenden werden ingelost. We kunnen terugblikken op een rijke oogst aan prestaties en successen. Die mooie resultaten betekenen geenszins dat we nu op onze lauweren kunnen rusten. De start van de nieuwe gemeentelijke en provinciale legislatuur vormde het uitgelezen moment om de samenwerkingsverbanden tussen Eandis en onze bevoorrechte partners, de lokale besturen, nauwer aan te halen door onze structuren te stroomlijnen. Op die manier kunnen we de uitdagingen, die ons te wachten staan, samen doeltreffend aangaan. maar ook ervaren dat hij waar voor zijn geld krijgt. Zo kiezen we wat betreft onze klantenstrategie voor een duidelijke aanpak: we willen de klant sturen naar het meest wen - selijke kanaal én voor hem én voor Eandis. We willen hier een optimale keuze maken tussen website, callcenter en persoonlijk contact (bv. in onze klantenkantoren). Onze aandacht gaat in de eerste plaats uit naar onze kernactiviteiten. Maar de wereld rondom ons staat niet stil. We houden permanent een vinger aan de pols met betrekking tot mogelijke nieuwe producten en diensten of nieuwe accenten van bestaande producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn het aanbod voor gemeenten inzake feest- en monumentenverlichting, smart energy cities, warmtenetten, duurzame mobiliteit en zo meer. De nabije toekomst zal worden gekenmerkt door ontwikkelingen in de regelgevende context en op het vlak van synergie met andere nutssectoren. Ook allerhande ecologische initiatieven, sociale bekommernissen en technologische innovaties zullen onze aandacht aanhoudend opeisen. Tegenover die steeds veranderende vereisten en verwachtingen hebben we een duidelijke bedrijfsstrategie uitgetekend waarmee we erg hoge ambities blijven koesteren. Focus op operationele excellentie Eandis heeft de keuze gemaakt om voor de kernactiviteiten te focussen op operationele excellentie. Het begrip operationele excellentie dekt vele ladingen en accenten zoals processen efficiënt uitvoeren, datakwaliteit verzorgen, minimale kosten nastreven, uitblinken in betrouwbaarheid, enzovoort. Met andere woorden, het komt erop aan om een juiste kwaliteit na te streven, een optimale waarde, tegen een zo beperkt mogelijke totale kost. Naast die resolute keuze voor operationele excellentie, verliezen we natuurlijk onze relatie met de klant niet uit het oog. Op een transparante manier moet de klant niet alleen weten welke betrouwbare service hij van ons mag verwachten, Afgeslankte structuur bestuursorganen De beslissing om de bestuurlijke werking van de distributienetbeheerders aan te passen, is er niet zomaar gekomen. Het opzet was velerlei: een vereenvoudigde, afgeslankte structuur van besluitvorming, een verhoogde transparantie, een blijvende en zelfs directere betrokkenheid van de openbare besturen en een fundamentele vermindering van het aantal mandaten. In de nieuwe legislatuur na de recente gemeenteraadsverkiezingen werken de distributienetbeheerders voortaan met een beperktere raad van bestuur voor de behartiging van de wettelijke opdrachten en voor zaken van strategische en beleidsmatige aard die het lokale belang overstijgen. Via de Regionale Bestuurscomités blijft de lokale verankering behouden en verstevigen de nauwe contacten met de gemeenten zelfs nog. Met onze aangepaste structuur komen we alvast tegemoet aan een groeiende maatschappelijke bekommernis om de distributie van energie zo efficiënt mogelijk te organiseren en toch dicht bij de gemeenten en de bevolking te blijven staan. 3

4 Regionaal producten- en dienstenaanbod Onze Energiediensten voor Lokale Besturen (kortweg EDLB) zijn op een korte tijdsspanne goed ingeburgerd in onze gemeenten. Talloze interessante projecten zijn opgeleverd en hebben hun meerwaarde overtuigend bewezen, zowel op ecologisch als op financieel vlak. Dankzij de uitbouw van een efficiënte ondersteuning door Eandis en de niet-aflatende interesse bij de openbare besturen in ons hele werkingsgebied, zullen we ook in de toekomst talrijke groot- en kleinschalige energiebesparende projecten blijven realiseren. Als onderneming met een maatschappelijke opdracht werkt Eandis in de eerste plaats samen met haar openbare aandeelhouder, met name het lokale bestuur. Om die samenwerking maximaal te onderbouwen, werd ook een uitgebreid regionaal producten- en dienstenaanbod ontwikkeld. Dat aanbod is samengesteld uit generieke elementen en kan worden ingevuld met specifieke accenten van elke stad of gemeente. Zo stemmen we ons breed scala aan producten en diensten optimaal af op het regiogebonden energiebeleid en het lokale karakter van elke stad of gemeente. Nieuwe regelgevende omkadering distributienettarieven Door de geplande staatshervorming komt de volledige distributiebevoegdheid op het Vlaamse niveau, inclusief de bevoegdheid over de distributienettarieven. Dat betekent dat zowel de beslissingen over acties en projecten als de beoordeling van de kosten ervan in één hand komen. En dat biedt tal van voordelen, niet het minst op het vlak van eenduidigheid en transparantie. Om de regionalisering van de tariefbevoegdheid degelijk voor te bereiden, werd beslist om de distributienettarieven te bevriezen, tot minstens Aanvaardbare distributienettarieven zijn voor ons een continue opgave en bekommernis. Daarom blijven we onze inspanningen concentreren op een maximale beheersing van de kosten waarop we zelf vat hebben. Bovendien willen we geen afbreuk doen aan de diverse technische, ecologische en sociale opdrachten die ons door de overheid worden opgelegd. Een klantgerichte, professionele en efficiënte aanpak van onze missie blijft een dagelijkse zorg. De distributienettarieven worden momenteel vastgelegd onder streng toezicht van de federale regulator CREG. Die waakt erover dat de tarieven de kostprijs van onze opdrachten reflecteren en dat de goede marktwerking niet in het gedrang komt. Zo is enkele maanden terug de problematiek doorgelicht van lokale producenten die dubbel gebruik maakten van het net (zowel om stroom af te nemen als om stroom in het net te injecteren) en daarvoor geen evenredige netvergoeding betaalden. Om die situatie recht te trekken, heeft de CREG inmiddels een forfaitaire netvergoeding goedgekeurd voor lokale productie-installaties met een vermogen tot 10 kw die niet over een gescheiden meting voor afname en injectie beschikken. Slimme meters in Vlaanderen Via de bevordering van rationeel energiegebruik bij particulieren, ondernemingen en openbare besturen, en via tal van studie- en actieprogramma s rond innovatieve technologieën, speelt Eandis de rol van facilitator om de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen te helpen bereiken. Ook inzake slimme meters en slimme netten doet Eandis aan innovatief onderzoek om mee te bouwen aan het intelligente energienetwerk van de toekomst en mogelijke energiebesparingen te stimuleren. De slimme technologie maakt het mogelijk om permanent te beschikken over betrouwbare meetgegevens over afname, belasting en injectie en zo de energiestromen optimaal te beheren. De invoering van de slimme meter vormt geen doel op zich, maar is een schakel in een breder opzet. In het verhaal van de intelligente energienetwerken draait alles uiteindelijk om het belang van de energieconsument, de slimme gebruiker. Om de kosten-batenanalyse van de slimme meters nog beter te kunnen onderbouwen, is alvast beslist om in 2013 verder onderzoek te voeren en slimme meters te plaatsen, verspreid over het werkingsgebied van Eandis. Dat moet de Vlaamse overheid toelaten om de voordelen voor de consument grondig te evalueren en te beslissen of, hoe en wanneer slimme meters verder zullen worden geïntegreerd in Vlaanderen. 4

5 Verdere structurele synergie tussen nutsbedrijven Als belangrijkste partners van de nutsbedrijven verlangen de lokale besturen terecht het topniveau voor service, operationele werking en kostenefficiëntie. De oprichting van Synductis eind 2012 helpt de deelnemende nutsbedrijven aan die verwachting te voldoen. Synductis staat voor structurele synergie : een bindende en gecoördineerde aanpak van de dienstverlening. Door de infrastructuurwerken van verschillende nutsbedrijven in de Vlaamse steden en gemeenten op elkaar af te stemmen, verbetert Synductis de snelheid van werken en interventies, de flexibiliteit in de planning en de kwaliteit van de nazorg. Synductis komt niet alleen de lokale besturen ten goede, maar ook de inwoners door minder hinder bij infrastructuurwerken en een snellere en goedkopere dienstverlening. Streven naar structurele synergie raakt niet aan de gemeentelijke autonomie. De lokale besturen blijven hun rol en bevoegdheden vervullen. Ze fungeren als eerste en voornaamste gesprekspartner van Synductis, die de transparantie van de samenwerking en de afdwingbaarheid voor de deelnemende vennoten vergroot. Synductis is geen nieuwe intergemeentelijke vereniging, maar een samenwerkingsverband van nutsbedrijven en werkmaatschappijen waarbij de toetredende partijen hun eigen identiteit behouden. Synductis neemt prioritair de infrastructuurinvesteringen op middellange en lange termijn voor haar rekening. Op termijn kan worden onderzocht of een verdere samenwerking mogelijk en wenselijk is in functie van een verdere verruiming en optimalisatie van het minderhinderbeleid en de kostenefficiëntie. Doordachte financiering voor een optimale werking De activiteiten van het distributienetbeheer, zowel inzake exploitatie als investeringen, zijn zeer kapitaalintensief. Om die activiteiten te financieren, maken de distributienetbeheerders niet alleen gebruik van zelffinanciering (kapitaal, reserves en afschrijvingen), maar doen ze meer en meer een beroep op vreemde middelen (bankleningen, obligatieleningen en andere). Ook in de toekomst zal er blijvend nood zijn aan externe financiering. Met het EMTN-programma beschikt Eandis sinds 2011 over een bijkomend flexibel instrument om snel te kunnen inspelen op gunstige omstandigheden op de internationale financiële markten. Het is alvast de bedoeling om verder een politiek van diversificatie te volgen, waardoor de financiering aan aantrekkelijke voorwaarden kan gebeuren, met een maximale inperking van de inherente risico s. Het behoud van een gunstige rating voor de Economische Groep Eandis (momenteel A1 met negatief vooruitzicht bij Moody s) is bij dat alles een essentiële basisvoorwaarde. Een sterk en coherent team Eandis staat voor een nooit eindigende stroom van uitdagingen en veranderingen. Onze gedreven aanpak daarvan hebben we vertaald in een solide missie, visie en strategie. Om die waar te maken, is talent en vakmanschap nodig, overtuiging en engagement, enthousiasme en ervaring. De uitdagingen van vandaag en morgen kunnen we als krachtdadige onderneming aan, indien we kunnen rekenen op krachtdadige mensen: vastberaden doeners, originele denkers en loyale teamspelers. Mijn gemeende dank gaat uit naar de voltallige directie en alle personeelsleden van Eandis die concreet vorm geven aan de dagelijkse ontwikkeling van de onderneming. Ik wil allen oprecht danken voor de energie en de intensiteit om dag na dag alle opdrachten in te vullen en ambities waar te maken. Als uittredend voorzitter van de Raad van Bestuur van Eandis hoop ik dan ook ten stelligste dat de positieve samenwerking uit het verleden zal worden verdergezet in de toekomst. Gesterkt door de vele initiatieven en resultaten van de voorbije jaren ben ik er trouwens grondig van overtuigd dat we de toekomst met optimisme kunnen tegemoet gaan. Ik wens het nieuwe team van harte een succesvolle toekomst toe. Geert Versnick Voorzitter Raad van Bestuur 5

6 Voorstelling van de vennootschap Bestuursorganen (samenstelling op 31 december 2012) Raad van Bestuur Voorzitter Geert Versnick 1 ste Ondervoorzitter Luc Dehaene 2 de Ondervoorzitter Cathy Plasman Leden Jos Ansoms Piet Buyse Ann Coolsaet Bart Martens Patrick Mensalt Mike Nachtegael Dirk Otte Filip Thienpont Johan Timmermans Louis Tobback Secretaris Dirk Vansina Daniël Vanpoucke Tom Vervoort Nick Vandevelde 6

7 Managementcomité Auditcomité HR-Comité Voorzitter Luc De Bruycker Ondervoorzitter Walter Van den Bossche Leden Geert Craeynest Frank Demeyer Luc Desomer Paul Gistelinck David Termont Voorzitter Jos Ansoms Leden Piet Buyse Louis Tobback Geert Versnick Secretaris Nick Vandevelde Voorzitter Geert Versnick Leden Jos Ansoms Luc Dehaene Cathy Plasman Secretaris Nick Vandevelde Managementcomité Voorzitter Luc De Bruycker Ondervoorzitter Walter Van den Bossche Leden Geert Craeynest Frank Demeyer Luc Desomer Paul Gistelinck David Termont 7

8 Administratieve gegevens Oprichting op 29 april 2002 in Brussel (onder de naam Electrabel Netmanagement Flanders nv en later Electrabel Netten Vlaanderen nv); op 30 maart 2006 omgevormd tot Eandis cvba Vennootschapsvorm: cvba (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) Zetel van de vennootschap: Brusselsesteenweg 199 in 9090 Melle (vanaf 1 januari 2008) Ondernemingsnummer Btw-nummer BE RPR Gent Geregistreerd aannemer onder nr Website: Algemeen correspondentieadres: Eandis cvba Brusselsesteenweg Melle Nuttige contacten Algemeen nummer werkdagen 8-20 uur, zaterdag 9-13 uur - vragen over nieuwe aansluitingen, verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters, investeringswerken, voedpadherstellingen, vragen over de opneming van meterstanden, rationeel energiegebruik (REG), budgetmeters en dienstverlening sociale leverancier - melden van opmerkingen en klachten (bij voorkeur via > Over Eandis > Opmerkingen of klachten melden) Gasreuk uur op 24 en 7 dagen op 7 Geplande onderbrekingen, storingen en defecten uur op 24 en 7 dagen op 7 Spraak- en gehoorgestoorden kunnen een gasreuk, storingen en defecten melden via sms-codebericht naar Defecte straatlampen > Straatlampen - 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 Ombudsdienst werkdagen 8-20 uur, zaterdag 9-13 uur Postbus 60, 9090 Melle 8

9 Kencijfers op 31 december 2012 Eandis Financieel Balanstotaal Omzet miljoen euro miljoen euro Personeel Aantal personeelsleden Kaderleden Uitvoerend Voltijds equivalent (VTE) Kaderleden Uitvoerend Exploitatiecijfers (in opdracht van de distributienetbeheerders) Aankopen ,05 865, ,23 Bedrag geplaatste bestellingen namens distributienetbeheerders (euro) Aantal medewerkers gecontracteerde aannemers (VTE) Uitbating en Beheer Netten Gerealiseerd investeringsbudget 2011 (bruto, in mio, excl. Slimme meters/netten en Clearing House) Voorzien investeringsbudget 2012 (bruto, in mio, excl. Slimme meters/netten en Clearing House) Nieuwe aansluitingspunten Elektriciteit Aardgas 642,3 662, Nieuw aangelegd elektriciteitsnet (km) Nieuw aangelegd aardgasnet (km) 725 Aantal minuten / jaar / klant leveringsonbeschikbaarheid via middenspanningsnet 20 minuten en 26 seconden Behaald percentage herstelling openbare verlichting binnen de norm 96 % Aardgas Aansluitingspunten Lagedruknet (km) Middendruknet (km) Elektriciteit Aansluitingspunten Laagspanning Middenspanning Laagspanningsnet (km) Middenspanningsnet (km) Lampen openbare verlichting, monumentenverlichting, verkeerssignalisatie

10 Rationeel energiegebruik (REG) Toegekende REG-premies Bedrag uitgekeerde premies euro Sociale openbaredienstverplichtingen Toegangspunten toegewezen aan DNB als sociale leverancier Elektriciteit Aardgas Opgestelde budgetmeters elektriciteit Opgestelde budgetmeters aardgas Budgetmeters elektriciteit geplaatst tijdens boekjaar Budgetmeters aardgas geplaatst tijdens boekjaar Actieve budgetmeters elektriciteit Actieve budgetmeters aardgas Oplaadpunten budgetmeterkaarten 296 Aantal opladingen elektriciteit Aantal opladingen aardgas Totale omzet SODV-klanten Omzet opladingen budgetmeters euro euro LAC-zittingen LAC-dossiers Klantencontacten Klantenkantoren 25 Bezoekers klantenkantoren Telefonische oproepen callcenter Gemiddeld totaal aantal bezoekers website per maand Meteropneming Toegangspunten met jaarlijkse opname: aantal opgenomen Toegangspunten met maandelijkse opname: gemiddeld aantal opgenomen/maand Toegangspunten met automatische (kwartier)uitlezing

11 Aandeelhouders De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas zijn de aandeelhouders van Eandis: Distributienetbeheerder Aantal aandelen % op totaal Gaselwest ,60 IMEA ,76 Imewo ,42 Intergem ,94 Iveka ,34 Iverlek ,43 Sibelgas ,51 TOTAAL De Haan Stekene Sint- Gillis- Waas Beveren Koksijde De Panne Veurne Nieuwpoort Ichtegem Kortemark Wingene Ruiselede Sint-Niklaas Kruibeke Temse Waasmunster r Hamme Pittem Tielt Alveringem Deinze Lo-Reninge Houthulst Ardooie Staden Meulebeke Dentergem Langemark- Roeselare Zulte Nazareth Izegem Oostrozebeke Poelkapelle Gavere Vleteren Ingelmunster Wielsbeke Moorslede Kruishoutem Zingem Waregem Zwalm Poperinge Ieper Zonnebeke Kuurne Oudenaarde Wortegem- Deerlijk Wevelgem Petegem Horebeke Wervik Kortrijk Anzegem Menen Heuvelland Zwevegem Maarkedal Avelgem Kluisbergen Mesen Comines- Montde-l'Enclus Warneton Ronse Spiere-Helkijn Ellezelles Celles Frasnes-Lez-Anvaing Gaselwest Aalst Erpe- Mere Haaltert Affligem Denderleeuw Zottegem Herzele Ninove Lierde Brakel Geraardsbergen Intergem Bever Dendermonde Buggenhout Lebbeke Meise Grimbergen Vilvoorde Wemmel Machelen Sibelgas 11

12 12 Bonheiden Putte Diest Opwijk Asse Dilbeek Liedekerke Roosdaal Lennik Sint- Pieters- Leeuw Drogenbos Linkebeek Sint- Genesius- Rode Londerzeel Ternat Merchtem Halle Bornem Puurs Sint- Amands Willebroek Mechelen Kapelle- op-den- Bos Zemst Boortmeerbeek Keerbergen Sint- Katelijne- Waver Berlaar Hulshout Tremelo Haacht Heist- Op-Den- Berg Herselt Scherpenheuvel- Zichem Tienen Hoegaarden Bierbeek Boutersem Rotselaar Herent Kortenberg Zaventem Kraainem Wezembeek- Oppem Tervuren Hoeilaart Overijse Huldenberg Bertem Leuven Aarschot Beersel Iverlek Baarle-Hertog Ravels Merksplas Arendonk Oud- Turnhout Turnhout Beerse Kasterlee Lille Herentals Olen Geel Mol Dessel Retie Balen Meerhout Westerlo Herenthout Hoogstraten Wuustwezel Brecht Rijkevorsel Malle Zoersel Schilde Zandhoven Vorselaar Grobbendonk Ranst Kalmthout Stabroek Schoten Wijnegem Wommelgem Borsbeek Edegem Hove Lint Lier Rumst Boom Schelle Aartselaar Kontich Essen Iveka Oostende Bredene Blankenberge Knokke-Heist Damme Brugge Zuienkerke Jabbeke Zedelgem Oostkamp Beernem Lichtervelde Destelbergen Lochristi Lokeren Zele Berlare Wichelen Wetteren Melle Oosterzele Merelbeke De Pinte Moerbeke Wachtebeke Lede Sint- Lievens- Houtem Laarne Sint-Laureins Assenede Kaprijke Eeklo Maldegem Knesselare Aalter Zomergem Nevele Lovendegem Gent Evergem Waarschoot Sint- Martens- Latem Imewo Duffel Mortsel Zwijndrecht Kapellen Brasschaat Antwerpen IMEA

13 Missie, visie, strategie en waarden Eandis Onze missie De missie geeft aan wat onze reden van bestaan is. Dag en nacht stellen wij op een veilige, betrouwbare en kostenbewuste manier energie ter beschikking van elke klant in de aangesloten gemeenten. Wij investeren gericht in de technologische vernieuwing van onze netten. Zo kunnen wij beantwoorden aan de energievraag van morgen en verzorgen wij de energiestromen van en naar de klant. Wij bewaken het maatschappelijke belang van de energievoorziening. Daarom stimuleren wij het verstandige gebruik van energie, organiseren wij de energielevering bij mensen met betaalmoeilijkheden en ontwikkelen wij een breed aanbod van energiediensten voor onze gemeenten. Als onafhankelijke databeheerder verzekeren wij de marktwerking. Onze visie De visie geeft aan waar de organisatie heen wil op middellange termijn. Wij streven voortdurend naar meerwaarde voor de aandeelhouders, de klanten, de medewerkers, de omgeving waarin wij opereren en de overheden en willen daarom: onze performantie systematisch verbeteren en zo het meest kostenefficiënte nutsbedrijf van België zijn en blijven duurzame technologische innovatie brengen om de bedrijfszekerheid van de netten te garanderen en de realisatie van de Vlaamse klimaatdoelstellingen te bevorderen de referentie zijn op vlak van kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening met maximale aandacht voor milieu en samenleving in synergie treden met andere nutsoperatoren met het oog op minder hinder voor de gemeenten en hun inwoners een voortrekkersrol spelen in de bevordering van de marktwerking. 13

14 Onze strategie De strategie zegt hoe de organisatie haar visie wil realiseren. De bedrijfsstrategie van Eandis steunt op vijf strategische pijlers: compliancy performantie klantgerichtheid organisatiegerichtheid leer en groei Voor de gereguleerde activiteiten stellen we operationele excellentie voorop bij het aanbieden van kwalitatieve services aan onze klanten. Voor de niet-gereguleerde activiteiten spelen we actief in op opportuniteiten die de strategische focus ondersteunen en voortbouwen op onze sterktes. We willen onze visie als volgt realiseren. Het draagvlak voor onze activiteiten blijvend verankeren binnen de gereguleerde krijtlijnen (pijler compliancy) Daarom willen we: een open communicatie voeren met stakeholders en regulatoren de principes van Corporate Governance naleven een billijke vergoeding voor de aandeelhouders garanderen de openbaredienstverplichtingen op de meest efficiënte manier organiseren. De kost van energie verminderen voor klant en maatschappij (pijler performantie) Daarom willen we: energiebesparende maatregelen promoten en ondersteunen actief bijdragen aan de efficiënte werking van het energielandschap kostenbewustzijn integreren in alle aspecten van onze werking. Kwalitatief en transparant diensten aanbieden (pijler klantgerichtheid) Daarom willen we: een bedrijfszekere en kwalitatieve dienstverlening waarborgen ons dienstenaanbod afstemmen op de verwachtingen van de gemeenten de maatschappelijke hinder minimaliseren. 14

15 Onze organisatie doeltreffend, veilig en milieubewust ontwikkelen (pijler organisatiegerichtheid) Daarom willen we: onze bedrijfsprocessen systematisch verbeteren en vereenvoudigen aandacht voor veiligheid en milieu verankeren in onze organisatie partnerships en samenwerking met derde partijen uitbouwen. Ons voorbereiden op veranderende marktomstandigheden (pijler leer en groei) Daarom willen we: actief inspelen op opportuniteiten de organisatie en medewerkers ontwikkelen in functie van nieuwe uitdagingen onze activiteiten proactief bijsturen met het oog op een optimale marktwerking tijdig anticiperen op markt- en technologische evoluties. Onze waarden De waarden geven aan hoe de individuele medewerkers de visie van het bedrijf realiseren. Bij de uitvoering van onze activiteit hoduen we vijf basiswaarden voor ogen: klantgerichtheid performantie onafhankelijkheid aandacht voor de medewerkers zin voor verantwoordelijkheid 15

16 Verslag van de Raad van Bestuur Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij verslag uit over de activiteiten van Eandis cvba tijdens het tiende boekjaar van de vennootschap. In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen en evoluties van de voorbije verslagperiode. Daarin is ook opgenomen de verklaring van de personen verantwoordelijk voor de jaarrekeningen en het jaarverslag (artikel 12, 2 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt). In de financiële verslaggeving leggen wij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor: de balans, de resultatenrekening met commentaar en de toelichting, afgesloten per 31 december 2012, en de winstverdeling, samen met het verslag van de commissaris. Eandis doet een beroep op het publieke spaarwezen. De relevante wet- en regelgeving, onder meer de transparantiewetgeving, zijn dan ook van toepassing op de vennootschap. Op 12 oktober 2011 heeft de vennootschap bij kredietbeoordelaar Moody s Investors Service ( Moody s ) de langetermijnkredietrating A1 met negatieve vooruitzichten gekregen. Deze rating werd door Moody s herbevestigd op 20 december 2011 en 21 december Op 26 november 2012 heeft Eandis een tweede EMTN-obligatielening voor Europese institutionele investeerders uitgeschreven, opnieuw ten bedrage van 500 miljoen euro, onder het algemene EMTN-uitgifteprogramma van 5 miljard euro dat door de vennootschap werd opgezet. Deze obligatie heeft, net zoals het EMTNprogramma zelf, een rating bij Moody s van A1 (negatieve vooruitzichten) en een looptijd van 10 jaar met een jaarlijkse coupon van 2,75 %. De opgehaalde fondsen werden doorgeleend aan de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. We melden volgende wijzigingen in de consolidatiekring: de op 21 december 2012 opgerichte dochtervennootschap Synductis cvba wordt door Eandis niet geconsolideerd. 16

17 Eandis heeft (voorlopig) een participatie van 93 aandelen op een totaal van 186 aandelen, zijnde exact 50 %. Voor de andere dochterondernemingen van Eandis waren er geen wijzigingen. De Stroomlijn cvba en Indexis cvba worden integraal geconsolideerd. Atrias cvba wordt geconsolideerd volgens de methode van vermogensmutatie. Ook de participaties van Eandis in een aantal regionale bedrijvencentra worden niet geconsolideerd, omdat de onderneming er geen beslissende invloed kan uitoefenen op de oriëntatie van het beleid of niet het recht heeft om er een meerderheid van de bestuurders aan te duiden. Er zijn geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen. Er is geen verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een dochtervennootschap. Tevens wordt de geconsolideerde jaarrekening voorgelegd, afgesloten op 31 december 2012, opgesteld enerzijds volgens de Belgische boekhoudnormen (BE-GAAP) en anderzijds volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). De Raad van Bestuur, 6 maart 2013 De vennootschap gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten ( derivaten ). De vennootschap heeft geen bijkantoren. Inzake onderzoek en ontwikkeling heeft Eandis in 2012 verder acties ondernomen om een quasi-mondiale bescherming te verkrijgen van het PLC-patent (Power Line Communications, dit is communicatie tussen slimme meters en de centrale databanken via het laagspanningsnet) dat de algemene PLC-architectuur beschrijft. Het patent werd inmiddels verleend in Europa, Rusland en Zuid-Afrika. In Japan werd de procedure stopgezet. In het Financieel Verslag leggen wij de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 voor, opgesteld volgens de Belgische boekhoudnormen (BE-GAAP), met name de balans, de resultatenrekening met commentaar, de toelichting en de winstverdeling. 17

18 Belangrijke gebeurtenissen na afsluiten van het boekjaar 2012 Nieuwe CEO en wijzigingen aan de samenstelling van het Managementcomité Op 9 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur de heer Walter Van den Bossche, directeurgeneraal, benoemd tot nieuwe CEO van Eandis. Daarmee volgt hij met onmiddellijke ingang Luc De Bruycker op die zijn actieve loopbaan beëindigde. Vanaf 1 april 2013 treedt een vernieuwd Managementcomité aan dat als volgt is samengesteld: Walter Van den Bossche, CEO Guy Cosyns, directeur Klantwerking Frank Demeyer, directeur Personeels- en Organisatiebeheer Wim Den Roover, directeur Netuitbating Luc Desomer, directeur Public affairs en Communicatie Jean Pierre Hollevoet, directeur Netbeheer David Termont, directeur Financieel, Administratief en ICT-beheer Donald Vanbeveren, directeur Strategie en Regulering Walter Van den Bossche, CEO Eandis De heer Nick Vandevelde werd aangeduid als secretaris-generaal van de vennootschap. 18

19 Aangepaste beschermingsstrategie PLC-octrooi De Raad van Bestuur heeft een wijziging in het beleid rond de octrooibescherming van het PLC-concept goedgekeurd. De inspanningen zullen worden toegespitst op enkele voorkeurlanden (Europa, China, India, de Verenigde Staten en Mexico). In de niet-voorkeurlanden zullen geen procedurekosten meer worden gemaakt. Aangepast Corporate Governance Charter Op 6 februari 2013 keurde de Raad van Bestuur het aangepaste Corporate Governance Charter goed. De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de eerdere statutenwijziging van Eandis, de aanpassing van de missie en visie van Eandis en op de nieuwe formulering en verduidelijking van de strategie. Tevens werden twee bijlagen opgenomen, zijnde het Charter voor Interne Audit en het Charter voor de Ombudsdienst. Visie van Eandis op hervorming van het distributienetbeheer Op 6 maart 2013 heeft de Raad van Bestuur van Eandis haar visie op de toekomstige ontwikkelingen en evoluties in het distributienetbeheer in Vlaanderen geformuleerd en goedgekeurd. De energiesector in het algemeen en het distributienetbeheer in het bijzonder spelen een vitale rol in het economische leven van het Vlaamse gewest; de sociale impact van hun activiteiten is aanzienlijk. Een samenhangende visie op hun toekomst moet daarom gebaseerd zijn op de belangrijkste politieke, regulerende, tarifaire en beleidsmatige aspecten met betrekking tot de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders (DNB s) en hun werkmaatschappij Eandis. In 2011 hadden Eandis en de DNB s al een verregaande stroomlijning van de structuur van de Eandis Economische Groep goedgekeurd, die vanaf april 2013 zal worden ingevoerd. Eandis wenst nu evenwel verdere stappen te zetten in dit proces. Rekening houdend met de voornoemde elementen en hun verwachte timing heeft de Raad van Bestuur haar ideeën over een aantal dossiers bekendgemaakt, zoals de vaststelling van de einddatum van de huidige DNB s op eind 2018, de toekomst van het gemengde type DNB s, de voorbereidingen voor de volgende DNB- meerjarentarieven binnen een geregionaliseerde context, mogelijke aanpassingen aan de huidige tariefstructuur voor de DNB s, de openbaredienstverplichtingen, de evolutie naar een uniform distributienettarief in het Vlaamse gewest, de mogelijke fusie van de DNB s in één enkele entiteit, de mogelijke integratie van de huidige werkmaatschappijen en, ten slotte, niet-kernactiviteiten voor de DNB s. De Raad van Bestuur van Eandis heeft een tijdslijn uitgetekend, gebaseerd op een aantal mijlpalen die nu reeds gekend zijn, voor de verschillende stappen in het door haar voorgestelde reorganisatieplan voor de energiedistributie in Vlaanderen. 19

20 Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur Vanuit haar streven om de principes van deugdelijk bestuur na te leven, heeft Eandis een Corporate Governance Charter uitgewerkt en gepubliceerd. De Belgische Corporate Governance codes voor beursgenoteerde ondernemingen (code-daems of code 2009) en nietbeursgenoteerde ondernemingen (code-buysse) die als maatstaf dienen voor de kwaliteit van deugdelijk bestuur, hebben als inspiratiebron gefungeerd bij het uitschrijven van het Corporate Governance Charter van Eandis. Net zoals in beide genoemde codes staat ook bij Eandis het correcte evenwicht tussen ondernemerschap en controle en tussen prestatie en conformiteit met de regels centraal. Naast de algemene context van Corporate Governance of deugdelijk bestuur is het Eandischarter ook opgemaakt in het kader van de bepalingen die door de wet- en decreetgever werden opgelegd naar aanleiding van de vrijmaking van de energiemarkt, en die zich in eerste instantie toespitsen op de verhouding tussen netwerkbeheerder en netwerkgebruiker. Die regels garanderen aan alle netwerkgebruikers een niet-discriminerende toegang tot het netwerk. Afwijkingen van het Eandis Corporate Governance Charter ten opzichte van de in België algemeen gangbare Corporate Governance codes zijn in hoofdorde een gevolg van de specifieke wetgeving die op Eandis als werkmaatschappij voor beheerders van distributienetwerken voor gas en elektriciteit van toepassing is. In bijkomende orde worden dergelijke afwijkingen ook verklaard vanuit de aandeelhoudersstructuur van de onderneming waarbij zeven distributienetbeheerders, met een overwegend aandeelhouderschap van openbare besturen, de aandelen van Eandis bezitten. Het Corporate Governance Charter werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de vennootschap, in uitvoering van de opdrachten die haar werden toegewezen door de distributienetbeheerders. De Raad van Bestuur, het Auditcomité en het Managementcomité zullen aandacht hebben voor mogelijke toepassingsproblemen met betrekking tot het Charter en zullen desgevallend maatregelen nemen om deze problemen te corrigeren. De integrale versie van het Corporate Governance Charter van Eandis kan worden geraadpleegd op de website van Eandis (www.eandis.be > Over Eandis > Publicaties). 20

21 Samenstelling van de bestuursorganen en het management - remuneratie De samenstelling van de bestuursorganen van Eandis onderging in de loop van 2012 geen wijzigingen. De Raad van Bestuur van Eandis was op 31 december 2012 als volgt samengesteld: Naam Voorgedragen door Start huidig mandaat Einde huidig mandaat Geert VERSNICK, voorzitter Imewo Luc DEHAENE, 1 ste ondervoorzitter Gaselwest Cathy PLASMAN, 2 de ondervoorzitter Imewo Jos ANSOMS Iveka Piet BUYSE Intergem Ann COOLSAET IMEA Bart MARTENS IMEA Patrick MENSALT Sibelgas Mike NACHTEGAEL Intergem Dirk OTTE Gaselwest Filip THIENPONT Imewo Johan TIMMERMANS Iverlek Louis TOBBACK Iverlek Daniël VANPOUCKE Gaselwest Dirk VANSINA Iverlek Tom VERVOORT Iveka Alle bestuurders vertegenwoordigen één van de aandeelhouders. De Raad van Bestuur van Eandis heeft geen onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een specifieke procedure binnen de Raad van Bestuur in geval van een mogelijk belangenconflict van vermogensrechtelijke aard in hoofde van één of meerdere bestuurders bij het nemen van één of meerdere beslissingen of bij het sluiten van transacties door de Raad van Bestuur. De betrokken beslissing of verrichting, het genomen besluit alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan moeten worden genotuleerd en in hun geheel worden opgenomen in het jaarverslag van de vennootschap. Er werd in 2012 geen toepassing gemaakt van deze wettelijke bepaling. In 2012 waren er twaalf vergaderingen van de Raad van Bestuur. De bestuurders van de vennootschap ontvingen voor hun prestaties in 2012 gezamenlijk een totale brutovergoeding van ,94 euro (verplaatsingsvergoedingen inbegrepen). 21

22 Zoals voorzien in de statuten (artikel 20.B) is er bij Eandis een Auditcomité opgericht. Op 31 december 2012 was de samenstelling als volgt: Naam Jos ANSOMS Piet BUYSE Louis TOBBACK Geert VERSNICK Functie Voorzitter Lid Lid Lid Het Auditcomité heeft vijf keer vergaderd in Daarbij werd enerzijds aandacht besteed aan de diverse financieringsdossiers (het algemene financieringsprogramma 2012/2013, bankleningen, rating, EMTN-obligatie), de budgetten voor investeringen en exploitatie, de evoluties rond het distributienettarief, en de financiële rapportering zowel volgens de Belgische boekhoudnormen als volgens de internationale IFRS-normen. Anderzijds heeft het Auditcomité zich gebogen over de risico s van de onderneming en de Economische Groep, en over de maatregelen om deze risico s uit te sluiten of te beperken. Ook de resultaten van de uitgevoerde audits werden uitvoerig besproken. Het Auditcomité van Eandis rapporteert zijn bevindingen aan de Raad van Bestuur. Zoals voorzien in de statuten (artikel 20.C) heeft de Raad van Bestuur van Eandis in haar schoot ook een HR-Comité opgericht. De samenstelling ervan was per 31 december 2012 als volgt: Naam Geert VERSNICK Jos ANSOMS Luc DEHAENE Cathy PLASMAN Functie Voorzitter Lid Lid Lid Het HR-Comité volgt de ontwikkelingen in het HR-beleid van Eandis zeer actief op. Onder meer dossiers met betrekking tot benoemingen, het verloningsbeleid, het streeforganogram en personeelsbehoeften komen hierbij aan bod. Het HR-Comité kwam in 2012 zes keer samen en rapporteert zijn bevindingen aan de Raad van Bestuur. Het Strategisch Comité heeft in 2012 zijn werkzaamheden opgestart. De eerste samenkomst vond plaats op 16 mei In totaal werd er driemaal vergaderd. Conform artikel 20.D van de statuten is het Strategisch Comité als volgt samengesteld: Naam Geert VERSNICK Jos ANSOMS Luc DEHAENE Cathy PLASMAN Functie Voorzitter Lid Lid Lid Ook het Strategisch Comité rapporteert aan de Raad van Bestuur. 22

23 De dagelijkse leiding van de onderneming is toevertrouwd aan het Managementcomité. In 2012 werd de samenstelling van het Managementcomité één keer gewijzigd: de heer Erwin Herzeel, directeur Netbeheer, beëindigde zijn beroepsloopbaan. Hij werd als lid van het Managementcomité niet vervangen. De samenstelling van het Managementcomité per 31 december 2012 was dan ook als volgt: Naam Luc DE BRUYCKER, voorzitter Walter VAN DEN BOSSCHE, ondervoorzitter Geert CRAEYNEST Frank DEMEYER Luc DESOMER Paul GISTELINCK David TERMONT Bevoegdheid Directeur-generaal Directeur-generaal, ook verantwoordelijk voor Financieel en Administratief beheer Directeur Netuitbating Directeur Corporate Governance en Organisatiebeheer Directeur Communicatie en Public affairs Directeur ICT-beheer Directeur Klantenbeheer De leden van het Managementcomité wonen de zittingen van de Raad van Bestuur bij, evenwel zonder er stemrecht uit te oefenen. Het Managementcomité vergadert in principe wekelijks, met uitzondering van de vakantieperiodes. De bruto loonkost voor de leden van het Managementcomité van Eandis bedroeg voor het jaar 2012 in totaal ,37 euro. 23

24 Aandelen en aandeelhouders Alle aandelen van Eandis zijn in handen van de zeven Vlaamse gemengde distributienetbeheerders: Aandeelhouder Aantal aandelen Gaselwest IMEA Imewo Intergem Iveka Iverlek Sibelgas TOTAAL (situatie op 31 december 2012) De aandelen van Eandis zijn niet-beursgenoteerd. Er werden geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen, noch van of door de moedervennootschap, noch van of door één van de dochtervennootschappen. Controle door de commissaris en remuneratie De commissaris van de onderneming is het revisorenkantoor Ernst & Young, vertegenwoordigd door de heer Jan De Luyck. Het huidige mandaat van de commissaris neemt een einde na de Algemene Aandeelhoudersvergadering in Bovenop de vergoeding die door de Algemene Vergadering werd vastgelegd voor de controlewerkzaamheden uitgevoerd door de commissaris van de vennootschap, met name Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, werden volgende bijkomende bedragen betaald aan de commissaris voor supplementaire (controle)werkzaamheden: euro (excl. btw) als ereloon voor werkzaamheden en rapportering inzake de subsidies onder het EIT-KIC Framework Partnership Agreement euro (excl. btw) voor werkzaamheden in het kader van de evaluatie van de waardering van de derivaten bij Eandis en de distributienetbeheerders. Interne controle en risicobeheersing De onderneming wordt bij haar werking geconfronteerd met een aantal onzekerheden en risico s. Eandis pakt de potentiële risico s gestructureerd aan via een methodiek van integraal risicobeheer. Door een permanente opvolging en door de implementatie van diverse procedures worden de onzekerheden en risico s maximaal onder controle gehouden en gereduceerd. Alle bedrijfsprocessen, waaronder de financiële processen, worden door de interne auditdiensten op regelmatige basis op risico s geauditeerd. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van alle risico s waarmee Eandis zich geconfronteerd ziet, zie het prospectus de dato 31 oktober 2012 (blz ), terug te vinden op de website van Eandis in de rubriek Investor Relations. 24

25 Eandis in een oogopslag Eandis is het onafhankelijk dienstverlenend bedrijf dat de exploitatie verzorgt voor de zeven Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en gas: Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. Eandis is actief in 234 steden en gemeenten. Eandis telt medewerkers. Eandis, altijd in uw buurt De inwoners van 234 steden en gemeenten mogen op onze dienstverlening rekenen. Eandis vormt in de vrije energiemarkt een cruciale schakel tussen producenten en verbruikers. CREG/VREG producenten elektriciteit distributienetbeheerders Elia invoerders aardgas Fluxys klanten leveranciers De structuur van de Eandisgroep werd uitgebreid met het nieuwe filiaal Synductis (opgericht op 21 december 2012). 25

26 De Stroomlijn De Stroomlijn is een klantencommunicatiecentrum. Eandis is eigenaar van aandelen De Stroomlijn op een totaal van aandelen, hetzij 64,03 %. De overige aandelen van De Stroomlijn zijn in handen van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening cvba (TMVW) voor 850 aandelen en de opdrachthoudende vereniging Antwerpse Waterwerken (AWW) voor 77 aandelen. Indexis Indexis is een filiaal van de Vlaamse en Waalse operatoren Eandis en ORES. Het levert een aantal diensten met betrekking tot de vrije energiemarktprocessen en beheert de verbruiksgegevens op een onafhankelijke en vertrouwelijke manier. Eandis is op 31 december 2012 eigenaar van aandelen Indexis op een totaal van aandelen, wat overeenkomt met 70 %. De overige aandelen zijn in het bezit van ORES cvba ( aandelen), en van de heer Jacques Hugé (één aandeel). Atrias Atrias staat in voor de uitwerking van de MIG-6 (Message Implementation Guide) en voor de ontwikkeling van de federale Clearing House-toepassing, alsook het beheer, het onderhoud en de exploitatie ervan. Eandis heeft in Atrias een participatie van 93 aandelen op een totaal van 372 aandelen, ofwel 25 %. De overige aandeelhouders van Atrias zijn Infrax, ORES, Sibelga en Tecteo (deze laatste vanaf 21 maart 2012). Synductis Eandis heeft in Synductis een participatie van 93 aandelen op een totaal van 186 aandelen, ofwel 50 %. De overige aandeelhouders van Synductis zijn de waterbedrijven TMVW en IWVA. De vennootschap staat open voor de toetreding van nieuwe partners. Synductis heeft zich als doelstelling gesteld om de synergie bij werken op het openbaar domein te bevorderen en zo concreet gestalte te geven aan een daadkrachtig minderhinderbeleid. 26

27 Cijfers 2012 De omzet van Eandis over 2012 steeg met 1,1 % en bedraagt nu nagenoeg 1,3 miljard euro Omzet (in miljoen ) Het aantal sociale klanten daalt voor het eerst. Zowel voor elektriciteit als gas noteren we een daling met iets meer dan 1 % t.o.v. 2011: de inspanningen van de distributienetbeheerders tegen energiearmoede werpen hun vruchten af Elektriciteit Aardgas Aantallen sociale klanten In 2012 werd de kaap van opgestelde budgetmeters gerond. Ongeveer ervan zijn actief als budgetmeter Budgetmeters elektriciteit (E) en aardgas (G) E opgesteld E actief G opgesteld G actief

28 Aantal medewerkers De trend van een stabiel personeelsbestand uit 2011 heeft zich in 2012 voortgezet. Eind 2012 telde Eandis medewerkers, een toename op jaarbasis van 16 personeelsleden (+ 0,4 %) Aardgas Elektriciteit Bruto investeringen (in miljoen ) Voor het eerst sinds 2008 daalde het totale investeringsbedrag (-3,0 %), hoofdzakelijk wegens de daling van de investeringen in de gasactiviteit (-8,3 %). De investeringen in elektriciteit bleven nagenoeg status quo (-0,1 %) % 120 % 115 % 110 % Volumes en graaddagen (2008 = 100 %) Elektriciteit Aardgas Graaddagen De getransporteerde gasvolumes blijven evolueren volgens de gemiddelde buitentemperaturen (hoe meer graaddagen, hoe kouder). De elektriciteitsvolumes daarentegen kennen een structureel dalende trend. 105 % 100 % 95 % 90 % 85 % 80 %

29 Het aantal uitbetaalde REG-premies daalde in 2012 (-15,6 % in vergelijking met 2011), maar het totale uitgekeerde bedrag (53,4 miljoen euro in 2012) steeg met 15,2 %: dit weerspiegelt de focus op enkele specifieke REG-premies met het hoogste besparingspotentieel. REG: doelstellingen en resultaten (in bespaarde GWh) bedrag (miljoen ) aantal premies Na het recordjaar 2011 waren er in 2012 meer onderbrekingen, maar de uitvalduur bleef met 20 min 26 sec beduidend onder het vijfjaarsgemiddelde (21 min 50 sec) Leveringsonbeschikbaarheid elektriciteit (incl. onderbrekingen in transportnet) duur (in min:sec/j) frequentie (aantal getroffen cabines/ totaal aantal cabines) 0,62 0,60 0, , , ,52 0,50 5 0,48 0 0,

30 30

31 Alles kan altijd beter. Net daarom willen we ons als bedrijf steeds weer kritisch in vraag stellen: hoe kunnen we onze bedrijfsprocessen, het dienstenaanbod, onze werkmethoden en materialen het best afstemmen op wat van ons wordt verwacht? Alleen zo kunnen we onze activiteiten en dienstverlening steeds weer optimaliseren. 31

32 Activiteitenverslag Beeldt u zich even in. U knipt de lichtschakelaar aan en er gebeurt niets. U draait de knop van het gasfornuis open en er verschijnt geen blauwe vlam. Een wereld zonder elektriciteit of aardgas kunnen we ons maar moeilijk inbeelden, want energie is voor ieder van ons een vanzelfsprekendheid geworden. En daar ligt nu net de opdracht van Eandis: ervoor zorgen dat in 234 Vlaamse steden en gemeenten elektriciteit en gas op een veilige, betrouwbare en een kostenbewuste manier worden gebracht waar ze nodig zijn. Winter en zomer, dag en nacht, elke dag opnieuw. Zo wil Eandis altijd in uw buurt zijn. De samenleving heeft een duidelijk verwachtingspatroon voor Eandis. 4,8 miljoen Vlaamse gezinnen en bedrijven rekenen op ons om op elk ogenblik te kunnen beschikken over elektriciteit en gas. Daarvoor zetten we technisch hoogwaardige distributienetten en infrastructuur in. En we kunnen rekenen op de enthousiaste inzet van meer dan gekwalificeerde en ervaren medewerkers. Maar er is meer. Eandis is ook verantwoordelijk voor belangrijke sociale taken die met energie te maken hebben. Verbruikers die geen commerciële energieleverancier meer vinden, kunnen op onze diensten een beroep doen. Het Vlaamse energiebeleid krijgt mee vorm door de premies die Eandis uitkeert voor allerlei energiebesparende investeringen. We ondersteunen onze aangesloten gemeenten met concrete energiediensten. Dat is de basis voor onze activiteiten. We hebben die basis in 2012 vertaald in vijf strategische pijlers voor ons beleid: 1. compliancy 2. performantie 3. klantgerichtheid 4. organisatiegerichtheid 5. leer en groei Deze vijf strategische pijlers hebben ons in 2012 op weg gezet om onze werking kritisch onder de loep te nemen. Want Eandis heeft de vaste wil om niet vast te roesten, maar om steeds weer haar werking en dienstverlening optimaal uit te bouwen. Alleen zo kunnen we tijdig en gepast inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Alleen zo kunnen we het verschil blijven maken voor onze aandeelhouders, onze klanten, onze medewerkers en de bredere samenleving. Het activiteitenverslag 2012 dat we u voorstellen, is opgebouwd volgens de vijf strategische pijlers. In elk hoofdstuk, dat overeenstemt met een strategische pijler, lichten we één specifiek thema uit, dat aantoont dat we alles in het werk zetten om onze werking te optimaliseren. 32

33 Enkele opvallende werken uitgevoerd in 2012 Menselijke kennis en technologische middelen: ook in 2012 heeft Eandis beide samengebracht om mooie zaken te realiseren. We presenteren u graag enkele sprekende voorbeelden van onze vakkennis en teamgeest. Spectaculaire onderboringen: we gaan geen hindernis uit de weg Distributienetten aanleggen of vernieuwen is niet altijd een gemakkelijke klus. Soms duiken er problemen op die heel wat creativiteit van onze teams vergen. In Wijnegem werd in opdracht van de dienst Scheepvaart het Albertkanaal verbreed om de schepen een makkelijkere doorgang te kunnen bieden. Eandis moest in een eerste fase een onderboring uitvoeren over een afstand van 375 meter op een diepte van 21 meter. Een huzarenstukje. In een tweede fase werd de nieuwe leiding die voortaan onder het kanaal loopt, aangesloten op het bestaande net door middel van een kranenknoop. Wat verder langs datzelfde Albertkanaal ter hoogte van Viersel (Zandhoven) werden met succes twee parallelle onderboringen van telkens 460 meter voor het gasnet uitgevoerd. Om geen enkel risico op schade aan huizen te lopen werd beslist de onderboringen over een lange afstand uit te voeren. Tussen Sint-Niklaas en Temse was een netversterking noodzakelijk geworden. Daarvoor werd een ondergrondse boring van maar liefst 800 meter onder de E17-autosnelweg gerealiseerd. Werken bij strenge vrieskou: geen lachertje Ook als de stenen uit de grond vriezen, wil de klant worden geholpen. Sommige opdrachten kunnen nu eenmaal niet worden uitgesteld. Onze teams met een buitenopdracht en hun materiaal worden in dergelijke omstandigheden wel erg zwaar op de proef gesteld. Maar met de nodige creativiteit en vooral een positieve ingesteldheid lukt dat wonderwel. 33

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 22 juni 2017 Steden en gemeenten waarvoor de VTC een advies

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in Code OCMW (NIS) Gewest OCMW Verhoogde Staatstoelage art.60 7 2017 in 11001 Vlaanderen AARTSELAAR 15.848 11002 Vlaanderen ANTWERPEN 6.568.967 11004 Vlaanderen BOECHOUT 103.220 11005 Vlaanderen BOOM 287.646

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Deze brochure legt uit hoe je als persoon met een spraak- en/of gehoorstoornis aan de distributienetbeheerders Gaselwest,

Nadere informatie

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0)

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0) T0 Totale subcap plus subcap ANTWERPEN ANTWERPEN 6.718 684 5.080 134 820 6.718 10,2% 75,6% 2,0% 12,2% 7.900 2.089 26,4% 3,0% 202 GENT GENT 4.703 787 3.341 64 511 4.703 16,7% 71,0% 1,4% 10,9% 3.179 719

Nadere informatie

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Provincie postcode gemeente categorie VGT 2012 categorie VGT 2014 Oost-Vlaanderen 9300 AALST 2b 1 1 Oost-Vlaanderen 9880 AALTER 2b 1 1 Vlaams-Brabant

Nadere informatie

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE)

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE) Bijlage. De lijst met de kinderarmoedebarometer van elke gemeente, de gemeenten die in aanmerking komen voor subsidiëring en de bedragen van de subsidie voor lokale kinderarmoedebestrijding per gemeente.

Nadere informatie

Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Situatie op: 04/08/2011. Gemeente.

Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Situatie op: 04/08/2011. Gemeente. Situatie op: 04/08/2011 Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Aalst Aalter Aarschot Aartselaar Affligem Alken Alveringem Antwerpen Anzegem

Nadere informatie

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3)

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap niet IKT Hoeveel plaatsen T1 maximaal (tot Hoeveel plaatsen T2 maximaal (tot TERVUREN WEZEMBEEK-OPPEM 132 0 20 0 112 132 0,0% 15,2% 0,0% 84,8% < 60% < 40% > 0% T0 naar T1 of T0 naar T2

Nadere informatie

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015 Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten Stand van zaken 30 juni 2015 Volgnummer Naam Gemeente Gemeente / Stad 1 Tremelo gemeente 2 Bever Gemeente 3 Zaventem Gemeente 4 Sint-Pieters-Leeuw Gemeente

Nadere informatie

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14 Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum 41002 Aalst 27 okt 2010 44001 Aalter 15 jul 2010 11001 Aartselaar 23 okt 2009 73001 Alken 14 okt 2008 38002 Alveringem 19 feb 2016 11002 Antwerpen

Nadere informatie

Verhoging financiële ondersteuning van 28 naar 50 plaatsen Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen)

Verhoging financiële ondersteuning van 28 naar 50 plaatsen Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen) Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde

Nadere informatie

Sociale kavels provincie

Sociale kavels provincie Sociale kavels provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-kavels gerealiseerd op 31/12/2016 OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten. door doven en slechthorenden

Melden van gasreuk of defecten. door doven en slechthorenden Melden van gasreuk of defecten door doven en slechthorenden Melden van gasreuk of defecten door doven en slechthorenden Deze brochure legt uit hoe je als dove of slechthorende aan de distributienetbeheerders

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) p60 gemeenten inwoners in 2015 per gemeente totaal inwoners per regio Aalst Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 Erpe-Mere 19 768 Haaltert 17 962 Lede 18

Nadere informatie

Begunstigde (gemeente of organisatie) Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Begunstigde (gemeente of organisatie) Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Gemeentelijk Cultuurbeleid 2014 (Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVBP01) Aalst 146 671,85 Aalter 78 109,00 Aarschot 87 966,26 Aartselaar 85 323,99

Nadere informatie

Vlaanderen (308) Antwerpen (70)

Vlaanderen (308) Antwerpen (70) Het totaal aantal Het aantal ingetrokken (art. 32bis van het decreet) Het aantal klachten over oneigenlijk Het aantal sancties voor oneigenlijk Het aantal van de daaraan verbonden Antwerpen (70) 85 263

Nadere informatie

Sociale koopwoningen provincie

Sociale koopwoningen provincie Sociale koopwoningen provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 totaal gerealiseerd

Nadere informatie

CLUSTER GEMEENTES BINNEN CLUSTER

CLUSTER GEMEENTES BINNEN CLUSTER CLUSTER Aalst Aalter Aarschot Aartselaar Affligem Alken Alveringem Antwerpen Anzegem Ardooie Arendonk As Asse Assenede Avelgem Baarle-Hertog Balen Beernem Beerse Beersel begijnendijk Begijnendijk Bekkevoort

Nadere informatie

11053 WUUSTWEZEL ANTWERPEN ZANDHOVEN ANTWERPEN ZOERSEL ANTWERPEN ZWIJNDRECHT ANTWERPEN LIER ANTWERPEN MALLE ANTWERPEN

11053 WUUSTWEZEL ANTWERPEN ZANDHOVEN ANTWERPEN ZOERSEL ANTWERPEN ZWIJNDRECHT ANTWERPEN LIER ANTWERPEN MALLE ANTWERPEN Bijlage 1: Indeling in 16 vervoerregio s met een lijst van bijhorende gemeenten (Er dient nog rekening gehouden te worden met de vrijwillige gemeentefusies) NIS-code Gemeente Vervoerregio (16) 23044 LIEDEKERKE

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

December 2017 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

December 2017 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 2.254 286,93 230,00 Collectief woongebouw GESLOTEN 34 292,24 241,00 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie geïndexeerd geïndexeerd 2009 (status: uitbetaald) 2009 (status: uitbetaald) AALST 774 571,09 13 237,45 AALTER 162 532,58 4 085,33 AARSCHOT 223 831,74 0,00 AARTSELAAR 96 011,70 2 412,88 AFFLIGEM 82 283,01

Nadere informatie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie geïndexeerd geïndexeerd 2010 (status: uitbetaald) 2010 (status: uitbetaald) AALST 782 445,32 13 342,37 AALTER 165 754,30 4 117,55 AARSCHOT 226 935,42 0,00 AARTSELAAR 96 979,55 2 407,64 AFFLIGEM 83 891,46

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Beleidsdomein: Kernopdracht: Functie: Juridische vorm: Interorganisatorische vorm: Vertegenwoordiging: Actoren in het

Nadere informatie

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek geïndexeerd 0,15 eurosubsidie geïndexeerd 2007 (status: uitbetaald) 2007 (status: uitbetaald) AALST 740 139 0 AALTER 154 120 923

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

aandeel VWF gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op sociale huurwoningen totaal gerealiseerd aanbod sociale huurwoningen

aandeel VWF gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op sociale huurwoningen totaal gerealiseerd aanbod sociale huurwoningen Sociale huurwoningen gemeente BSO (deelobjectief huur) nulmeting huur aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel SVK in huur op 1/11/2016 aandeel

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) zorgregio kleine stad gemeenten inwoners in 2015 per gemeente Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 totaal inwoners per regio 25% van de inwoners 50 % van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau AALST 2 AALTER 2 AARSCHOT 1 AARTSELAAR AFFLIGEM 1 ALKEN 2 ALVERINGEM ANTWERPEN 2 ANZEGEM 1 ARDOOIE 1 ARENDONK AS 2 ASSE 2 ASSENEDE 2 AVELGEM 2 BAARLE-HERTOG 1 BALEN 2 BEERNEM 1 BEERSE 2 BEERSEL 1 BEGIJNENDIJK

Nadere informatie

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang De aanbodcijfers voorschoolse dateren van 31/12/2009. In de berekening van het aantal plaatsen per zorgregio werden ook de principiële

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 X AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 X AALTER OPENBARE

Nadere informatie

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019)

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) POSTCODE GEMEENTE bedrag in 9300 AALST 23 552 9880 AALTER 2 589 3200 AARSCHOT 5 263 2630 AARTSELAAR 2 038 1790 AFFLIGEM 1 410 3570 ALKEN 1 859 8690

Nadere informatie

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid 1. Vervoersgebied Aalst Aalst Denderleeuw Haaltert Herzele Geraardsbergen

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten.

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1412 van TINE SOENS datum: 26 juni 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Aanbod jeugdverblijven - Hiaten De

Nadere informatie

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , *

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , * MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Bekendmaking van de gegevens per gemeente zoals bepaald in artikel 9 van het besluit van 20 december 1995 tot uitvoering van artikelen 33 en 34 van het decreet van

Nadere informatie

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Deel 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder in het Vlaamse Gewest 2003 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder

Nadere informatie

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Antwerpen

Antwerpen GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED ANTWOORD op vraag nr. 266 van 19 april 2017 van FRANCESCO VANDERJEUGD 1. Op dit ogenblik

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 78 van GRETE REMEN datum: maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT OCMW s - Samenwerking met begeleidt zelfstandige ondernemers in

Nadere informatie

tss tot gerealiseerd huuraanbod en de nulmeting) nettotoename sinds nulmeting (verschil % bijkomend gerealiseerd tov deelobj. projecten in uitvoering

tss tot gerealiseerd huuraanbod en de nulmeting) nettotoename sinds nulmeting (verschil % bijkomend gerealiseerd tov deelobj. projecten in uitvoering HUUR KOOP KAVELS Provincie postcode gemeente deelobjectief huur nulmeting huur aandeel SHM huur gerealiseerd op 31/12/2015 aandeel SVK huur op 1/11/2015 aandeel lok. bestuur huur gerealiseerd aandeel VWF

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

eandismagazine bewaarnummer Win deze energiezuinige koelkast! De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen W e G W I j s I N e N e r G I e

eandismagazine bewaarnummer Win deze energiezuinige koelkast! De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen W e G W I j s I N e N e r G I e eandismagazine W e G W I j s I N e N e r G I e België-Belgique P.B. - P.P. B - 546 Mei 007 02 bewaarnummer De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen Win deze energiezuinige koelkast! Woord

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

Gemiddeld aantal taxi's per inwoners Het aantal vergunningen in de gemeente Het totaal aantal taxivoertuigen Het aantal voertuigen die vanop de

Gemiddeld aantal taxi's per inwoners Het aantal vergunningen in de gemeente Het totaal aantal taxivoertuigen Het aantal voertuigen die vanop de Art. 53. De administratie geeft een overzicht per gemeente van de gegevens over de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op basis van de statistieken die door de gemeenten

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Meer info: http://www.ruimtelijkeordening.be niscode gemeente RSV8 11001 Aartselaar

Nadere informatie

VRIND-classificatie. Meer info:

VRIND-classificatie. Meer info: VRIND-classificatie VRIND-classificatie: ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie

Nadere informatie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie Overzicht van de intermediaire partners per provincie dinsdag 28 april 2015 Provincie Antwerpen 71 partners Centrum Kauwenberg - vzw Cirkant - vzw SPK vzw - Digidak Gemeente/stad Boom Gemeente/stad Brecht

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht 2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair naar soort inrichtende macht Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en voltijds

Nadere informatie

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02)

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Toegezegde bedragen Bibliotheekportaal Aalst 776 135,94 14 263,84 Aalter 166 259,90 4

Nadere informatie

OVERZICHT GASSOORT (HOOG- OF LAAGCALORISCH) versie 27 september 2004

OVERZICHT GASSOORT (HOOG- OF LAAGCALORISCH) versie 27 september 2004 OVERZICHT GASSOORT (HOOG- OF LAAGCALORISCH) versie 27 september 2004 GEMEENTE POSTNR DEELGEMEENTE DISTRIBUTIENETBEHEERDER AARDGASSOORT Aalst 9300 Aalst Intergem Hoogcalorisch Aalst 9310 Baardegem Intergem

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER 20 218 5 IVM 9960 ASSENEDE 14 083 3 IVM 9840 DE PINTE 10 367 3 IVM 9800 DEINZE 30 667 7 IVM 9900 EEKLO 20 561 5 IVM 9940

Nadere informatie

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER 20 218 10 IVM 9960 ASSENEDE 14 083 10 IVM 9840 DE PINTE 10 367 10 IVM 9800 DEINZE 30 667 10 IVM 9900 EEKLO 20 561 10 IVM

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

1. Welke stappen onderneemt de minister om lokale besturen te stimuleren tot het voeren van een degelijk fuifbeleid?

1. Welke stappen onderneemt de minister om lokale besturen te stimuleren tot het voeren van een degelijk fuifbeleid? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 159 van AN CHRISTIAENS datum: 19 maart 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Fuifbeleid - Initiatieven In Vlaanderen wordt elke week massaal gefeest

Nadere informatie

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure?

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4 van BERT MAERTENS datum: 2 mei 20 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst

PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst Vervoers Jaar Criterium NISCODE gemeente gebied project Project Startdatum Basismobiliteit 42026 WICHELEN Aalst 2003 Wetteren- Laarne -Wichelen 1/jul/03 169,42

Nadere informatie

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL Bijlage Tabel 1 aantal verzonden PAS brieven per kleurcode tav een actuele habitat per gemeente ACTUELE HABITAT GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL AALST 81 1 1 2 85 AALTER 207 13 16 236 AARSCHOT 39

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2010

Activiteitenverslag 2010 Activiteitenverslag 2010 1 Jaarverslag 8 ste boekjaar 1 januari 2010-31 december 2010 Inhoud Jaarverslag 2010 Woord vooraf van de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 Eandis in een oogopslag 7 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys Gemeente 9880 Aalter Farys Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) RioP 2630 Aartselaar

Nadere informatie

Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040

Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040 Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040 ETTERBEEK Brussel (19 gemeenten) 1050 ELSENE Brussel (19

Nadere informatie

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 gemeente vr.1 vr.2 vr.3 vr.4 vr.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 vr.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bevolking vr.14 vr.15 vr.16 v r.17 vr.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 vr.23 vr.24 vr.25 vr.26 Pr.Antw erpen 0,167 251 664 563

Nadere informatie

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL Bijlage Tabel 1 aantal verzonden PAS brieven per kleurcode tav een actuele habitat per gemeente ACTUELE HABITAT GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL AALST 81 1 1 2 85 AALTER 207 13 16 236 AARSCHOT 39

Nadere informatie

TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017

TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017 TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017 Beschrijving van de situatie Gezien de uitzonderlijke hoge temperaturen in de maand maart 2017 waren tal van fruitbomen, wijnstokken

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2010-2011 en 2011-2012 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 20-7-2012 Afdeling Studietoelagen

Nadere informatie

Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit

Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit Technische voorschriften voor eindgebruiker en installateur Inhoud Inleiding... 3 Wie doet

Nadere informatie

BBC en nieuw impulsbeleid Ontwikkelingssamenwerking. Jan Verschueren en Anne Geens

BBC en nieuw impulsbeleid Ontwikkelingssamenwerking. Jan Verschueren en Anne Geens BBC en nieuw impulsbeleid Ontwikkelingssamenwerking Jan Verschueren en Anne Geens Uitgangspunten van de hervorming 1. Geïntegreerd 2. Omgeving en middelen 3. Beleidsgebaseerd 4. Hoofdgebruikers 5. Maatwerk

Nadere informatie

Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016)

Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016) Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016) De bron van deze gegevens is Fedasil. Het betreft de capaciteit op 31 oktober 2016, die bedroeg voor Vlaanderen en Brussel op dat moment

Nadere informatie

bevolking gemeente vr.27 vr.28 vr.29 vr.30 vr.31 v r.32 vr.33 vr.34 vr.35 vr.36 vr.37 Antw erpen Ranst

bevolking gemeente vr.27 vr.28 vr.29 vr.30 vr.31 v r.32 vr.33 vr.34 vr.35 vr.36 vr.37 Antw erpen Ranst Antw erpen 254 662 291 4 10 0 0 15 0 29 44 14.207 Aartselaar 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 510.610 Antw erpen 59 187 212 0 0 0 0 3 0 10 18 12.956 Arendonk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618 Baarle-Hertog 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Vraag nr. 5 van 1 oktober 2004 van de heer KRIS VAN DIJCK

Vraag nr. 5 van 1 oktober 2004 van de heer KRIS VAN DIJCK Vraag nr. 5 van 1 oktober 2004 van de heer KRIS VAN DIJCK Gemeenten Inspraak van de burgers Op 7 november 2003 stelde ik de voorganger van de minister, de heer Paul Van Grembergen, onderstaande schriftelijke

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 1 Jaarverslag 7 de boekjaar 1 januari 2009-31 december 2009 Inhoud Jaarverslag 2009 Woord vooraf van de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 Eandis in een oogopslag 7 Voorstelling

Nadere informatie

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december 2006 1 Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst 1/11/2005 1 50 % tussenkomst op Buzzy Pazz, Omnipas en Omnipas 60+ Aartselaar 1/08/2000

Nadere informatie

nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Streekbeleid - Projecten

nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Streekbeleid - Projecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Streekbeleid - Projecten Het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

Recapitulatif type de gaz naturel (Haute- ou Basse calorie) version 28 mars 2013 Commune Code Postal Section de commune Gestionnaire de reseau de distribution Type de gaz naturel Aalst 9300 Aalst INTERGEM

Nadere informatie

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven.

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven. Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal leerlingen in het Nederlandstalig gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Niet inbegrepen: Om

Nadere informatie

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk is een privaat initiatief (in tegenstelling tot een OCMW) dat volgens het decreet van 19 december 1997 betreffende het Algemeen

Nadere informatie

Gemeenten raadsleden schepenen

Gemeenten raadsleden schepenen Д1Х Lijst van de gemeenten op basis van artikel, м, en artikel, м 2, van het Gemeentedecreet: aantal gemeenteraadsleden en maximumaantal schepenen op basis van het bevolkingsaantal van de gemeente Gemeenten

Nadere informatie