Activiteitenverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2012"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag Jaarverslag 10 de boekjaar 1 januari december 2012

2 Inhoud Jaarverslag 2012 Woord vooraf van de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 Voorstelling van de vennootschap 6 Verslag van de Raad van Bestuur 16 Eandis in een oogopslag 25 Activiteitenverslag 32 2

3 Woord vooraf van de voorzitter van de Raad van Bestuur Beste lezer, In dit jaarverslag van Eandis kunt u er mee getuige van zijn dat het voorbije jaar vruchtbaar was voor onze onderneming. Er is hard gewerkt om onze opdrachten doeltreffend en met vakmanschap te realiseren. Heel wat ambities zijn waargemaakt, verwachtingen van belanghebbenden werden ingelost. We kunnen terugblikken op een rijke oogst aan prestaties en successen. Die mooie resultaten betekenen geenszins dat we nu op onze lauweren kunnen rusten. De start van de nieuwe gemeentelijke en provinciale legislatuur vormde het uitgelezen moment om de samenwerkingsverbanden tussen Eandis en onze bevoorrechte partners, de lokale besturen, nauwer aan te halen door onze structuren te stroomlijnen. Op die manier kunnen we de uitdagingen, die ons te wachten staan, samen doeltreffend aangaan. maar ook ervaren dat hij waar voor zijn geld krijgt. Zo kiezen we wat betreft onze klantenstrategie voor een duidelijke aanpak: we willen de klant sturen naar het meest wen - selijke kanaal én voor hem én voor Eandis. We willen hier een optimale keuze maken tussen website, callcenter en persoonlijk contact (bv. in onze klantenkantoren). Onze aandacht gaat in de eerste plaats uit naar onze kernactiviteiten. Maar de wereld rondom ons staat niet stil. We houden permanent een vinger aan de pols met betrekking tot mogelijke nieuwe producten en diensten of nieuwe accenten van bestaande producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn het aanbod voor gemeenten inzake feest- en monumentenverlichting, smart energy cities, warmtenetten, duurzame mobiliteit en zo meer. De nabije toekomst zal worden gekenmerkt door ontwikkelingen in de regelgevende context en op het vlak van synergie met andere nutssectoren. Ook allerhande ecologische initiatieven, sociale bekommernissen en technologische innovaties zullen onze aandacht aanhoudend opeisen. Tegenover die steeds veranderende vereisten en verwachtingen hebben we een duidelijke bedrijfsstrategie uitgetekend waarmee we erg hoge ambities blijven koesteren. Focus op operationele excellentie Eandis heeft de keuze gemaakt om voor de kernactiviteiten te focussen op operationele excellentie. Het begrip operationele excellentie dekt vele ladingen en accenten zoals processen efficiënt uitvoeren, datakwaliteit verzorgen, minimale kosten nastreven, uitblinken in betrouwbaarheid, enzovoort. Met andere woorden, het komt erop aan om een juiste kwaliteit na te streven, een optimale waarde, tegen een zo beperkt mogelijke totale kost. Naast die resolute keuze voor operationele excellentie, verliezen we natuurlijk onze relatie met de klant niet uit het oog. Op een transparante manier moet de klant niet alleen weten welke betrouwbare service hij van ons mag verwachten, Afgeslankte structuur bestuursorganen De beslissing om de bestuurlijke werking van de distributienetbeheerders aan te passen, is er niet zomaar gekomen. Het opzet was velerlei: een vereenvoudigde, afgeslankte structuur van besluitvorming, een verhoogde transparantie, een blijvende en zelfs directere betrokkenheid van de openbare besturen en een fundamentele vermindering van het aantal mandaten. In de nieuwe legislatuur na de recente gemeenteraadsverkiezingen werken de distributienetbeheerders voortaan met een beperktere raad van bestuur voor de behartiging van de wettelijke opdrachten en voor zaken van strategische en beleidsmatige aard die het lokale belang overstijgen. Via de Regionale Bestuurscomités blijft de lokale verankering behouden en verstevigen de nauwe contacten met de gemeenten zelfs nog. Met onze aangepaste structuur komen we alvast tegemoet aan een groeiende maatschappelijke bekommernis om de distributie van energie zo efficiënt mogelijk te organiseren en toch dicht bij de gemeenten en de bevolking te blijven staan. 3

4 Regionaal producten- en dienstenaanbod Onze Energiediensten voor Lokale Besturen (kortweg EDLB) zijn op een korte tijdsspanne goed ingeburgerd in onze gemeenten. Talloze interessante projecten zijn opgeleverd en hebben hun meerwaarde overtuigend bewezen, zowel op ecologisch als op financieel vlak. Dankzij de uitbouw van een efficiënte ondersteuning door Eandis en de niet-aflatende interesse bij de openbare besturen in ons hele werkingsgebied, zullen we ook in de toekomst talrijke groot- en kleinschalige energiebesparende projecten blijven realiseren. Als onderneming met een maatschappelijke opdracht werkt Eandis in de eerste plaats samen met haar openbare aandeelhouder, met name het lokale bestuur. Om die samenwerking maximaal te onderbouwen, werd ook een uitgebreid regionaal producten- en dienstenaanbod ontwikkeld. Dat aanbod is samengesteld uit generieke elementen en kan worden ingevuld met specifieke accenten van elke stad of gemeente. Zo stemmen we ons breed scala aan producten en diensten optimaal af op het regiogebonden energiebeleid en het lokale karakter van elke stad of gemeente. Nieuwe regelgevende omkadering distributienettarieven Door de geplande staatshervorming komt de volledige distributiebevoegdheid op het Vlaamse niveau, inclusief de bevoegdheid over de distributienettarieven. Dat betekent dat zowel de beslissingen over acties en projecten als de beoordeling van de kosten ervan in één hand komen. En dat biedt tal van voordelen, niet het minst op het vlak van eenduidigheid en transparantie. Om de regionalisering van de tariefbevoegdheid degelijk voor te bereiden, werd beslist om de distributienettarieven te bevriezen, tot minstens Aanvaardbare distributienettarieven zijn voor ons een continue opgave en bekommernis. Daarom blijven we onze inspanningen concentreren op een maximale beheersing van de kosten waarop we zelf vat hebben. Bovendien willen we geen afbreuk doen aan de diverse technische, ecologische en sociale opdrachten die ons door de overheid worden opgelegd. Een klantgerichte, professionele en efficiënte aanpak van onze missie blijft een dagelijkse zorg. De distributienettarieven worden momenteel vastgelegd onder streng toezicht van de federale regulator CREG. Die waakt erover dat de tarieven de kostprijs van onze opdrachten reflecteren en dat de goede marktwerking niet in het gedrang komt. Zo is enkele maanden terug de problematiek doorgelicht van lokale producenten die dubbel gebruik maakten van het net (zowel om stroom af te nemen als om stroom in het net te injecteren) en daarvoor geen evenredige netvergoeding betaalden. Om die situatie recht te trekken, heeft de CREG inmiddels een forfaitaire netvergoeding goedgekeurd voor lokale productie-installaties met een vermogen tot 10 kw die niet over een gescheiden meting voor afname en injectie beschikken. Slimme meters in Vlaanderen Via de bevordering van rationeel energiegebruik bij particulieren, ondernemingen en openbare besturen, en via tal van studie- en actieprogramma s rond innovatieve technologieën, speelt Eandis de rol van facilitator om de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen te helpen bereiken. Ook inzake slimme meters en slimme netten doet Eandis aan innovatief onderzoek om mee te bouwen aan het intelligente energienetwerk van de toekomst en mogelijke energiebesparingen te stimuleren. De slimme technologie maakt het mogelijk om permanent te beschikken over betrouwbare meetgegevens over afname, belasting en injectie en zo de energiestromen optimaal te beheren. De invoering van de slimme meter vormt geen doel op zich, maar is een schakel in een breder opzet. In het verhaal van de intelligente energienetwerken draait alles uiteindelijk om het belang van de energieconsument, de slimme gebruiker. Om de kosten-batenanalyse van de slimme meters nog beter te kunnen onderbouwen, is alvast beslist om in 2013 verder onderzoek te voeren en slimme meters te plaatsen, verspreid over het werkingsgebied van Eandis. Dat moet de Vlaamse overheid toelaten om de voordelen voor de consument grondig te evalueren en te beslissen of, hoe en wanneer slimme meters verder zullen worden geïntegreerd in Vlaanderen. 4

5 Verdere structurele synergie tussen nutsbedrijven Als belangrijkste partners van de nutsbedrijven verlangen de lokale besturen terecht het topniveau voor service, operationele werking en kostenefficiëntie. De oprichting van Synductis eind 2012 helpt de deelnemende nutsbedrijven aan die verwachting te voldoen. Synductis staat voor structurele synergie : een bindende en gecoördineerde aanpak van de dienstverlening. Door de infrastructuurwerken van verschillende nutsbedrijven in de Vlaamse steden en gemeenten op elkaar af te stemmen, verbetert Synductis de snelheid van werken en interventies, de flexibiliteit in de planning en de kwaliteit van de nazorg. Synductis komt niet alleen de lokale besturen ten goede, maar ook de inwoners door minder hinder bij infrastructuurwerken en een snellere en goedkopere dienstverlening. Streven naar structurele synergie raakt niet aan de gemeentelijke autonomie. De lokale besturen blijven hun rol en bevoegdheden vervullen. Ze fungeren als eerste en voornaamste gesprekspartner van Synductis, die de transparantie van de samenwerking en de afdwingbaarheid voor de deelnemende vennoten vergroot. Synductis is geen nieuwe intergemeentelijke vereniging, maar een samenwerkingsverband van nutsbedrijven en werkmaatschappijen waarbij de toetredende partijen hun eigen identiteit behouden. Synductis neemt prioritair de infrastructuurinvesteringen op middellange en lange termijn voor haar rekening. Op termijn kan worden onderzocht of een verdere samenwerking mogelijk en wenselijk is in functie van een verdere verruiming en optimalisatie van het minderhinderbeleid en de kostenefficiëntie. Doordachte financiering voor een optimale werking De activiteiten van het distributienetbeheer, zowel inzake exploitatie als investeringen, zijn zeer kapitaalintensief. Om die activiteiten te financieren, maken de distributienetbeheerders niet alleen gebruik van zelffinanciering (kapitaal, reserves en afschrijvingen), maar doen ze meer en meer een beroep op vreemde middelen (bankleningen, obligatieleningen en andere). Ook in de toekomst zal er blijvend nood zijn aan externe financiering. Met het EMTN-programma beschikt Eandis sinds 2011 over een bijkomend flexibel instrument om snel te kunnen inspelen op gunstige omstandigheden op de internationale financiële markten. Het is alvast de bedoeling om verder een politiek van diversificatie te volgen, waardoor de financiering aan aantrekkelijke voorwaarden kan gebeuren, met een maximale inperking van de inherente risico s. Het behoud van een gunstige rating voor de Economische Groep Eandis (momenteel A1 met negatief vooruitzicht bij Moody s) is bij dat alles een essentiële basisvoorwaarde. Een sterk en coherent team Eandis staat voor een nooit eindigende stroom van uitdagingen en veranderingen. Onze gedreven aanpak daarvan hebben we vertaald in een solide missie, visie en strategie. Om die waar te maken, is talent en vakmanschap nodig, overtuiging en engagement, enthousiasme en ervaring. De uitdagingen van vandaag en morgen kunnen we als krachtdadige onderneming aan, indien we kunnen rekenen op krachtdadige mensen: vastberaden doeners, originele denkers en loyale teamspelers. Mijn gemeende dank gaat uit naar de voltallige directie en alle personeelsleden van Eandis die concreet vorm geven aan de dagelijkse ontwikkeling van de onderneming. Ik wil allen oprecht danken voor de energie en de intensiteit om dag na dag alle opdrachten in te vullen en ambities waar te maken. Als uittredend voorzitter van de Raad van Bestuur van Eandis hoop ik dan ook ten stelligste dat de positieve samenwerking uit het verleden zal worden verdergezet in de toekomst. Gesterkt door de vele initiatieven en resultaten van de voorbije jaren ben ik er trouwens grondig van overtuigd dat we de toekomst met optimisme kunnen tegemoet gaan. Ik wens het nieuwe team van harte een succesvolle toekomst toe. Geert Versnick Voorzitter Raad van Bestuur 5

6 Voorstelling van de vennootschap Bestuursorganen (samenstelling op 31 december 2012) Raad van Bestuur Voorzitter Geert Versnick 1 ste Ondervoorzitter Luc Dehaene 2 de Ondervoorzitter Cathy Plasman Leden Jos Ansoms Piet Buyse Ann Coolsaet Bart Martens Patrick Mensalt Mike Nachtegael Dirk Otte Filip Thienpont Johan Timmermans Louis Tobback Secretaris Dirk Vansina Daniël Vanpoucke Tom Vervoort Nick Vandevelde 6

7 Managementcomité Auditcomité HR-Comité Voorzitter Luc De Bruycker Ondervoorzitter Walter Van den Bossche Leden Geert Craeynest Frank Demeyer Luc Desomer Paul Gistelinck David Termont Voorzitter Jos Ansoms Leden Piet Buyse Louis Tobback Geert Versnick Secretaris Nick Vandevelde Voorzitter Geert Versnick Leden Jos Ansoms Luc Dehaene Cathy Plasman Secretaris Nick Vandevelde Managementcomité Voorzitter Luc De Bruycker Ondervoorzitter Walter Van den Bossche Leden Geert Craeynest Frank Demeyer Luc Desomer Paul Gistelinck David Termont 7

8 Administratieve gegevens Oprichting op 29 april 2002 in Brussel (onder de naam Electrabel Netmanagement Flanders nv en later Electrabel Netten Vlaanderen nv); op 30 maart 2006 omgevormd tot Eandis cvba Vennootschapsvorm: cvba (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) Zetel van de vennootschap: Brusselsesteenweg 199 in 9090 Melle (vanaf 1 januari 2008) Ondernemingsnummer Btw-nummer BE RPR Gent Geregistreerd aannemer onder nr Website: Algemeen correspondentieadres: Eandis cvba Brusselsesteenweg Melle Nuttige contacten Algemeen nummer werkdagen 8-20 uur, zaterdag 9-13 uur - vragen over nieuwe aansluitingen, verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters, investeringswerken, voedpadherstellingen, vragen over de opneming van meterstanden, rationeel energiegebruik (REG), budgetmeters en dienstverlening sociale leverancier - melden van opmerkingen en klachten (bij voorkeur via > Over Eandis > Opmerkingen of klachten melden) Gasreuk uur op 24 en 7 dagen op 7 Geplande onderbrekingen, storingen en defecten uur op 24 en 7 dagen op 7 Spraak- en gehoorgestoorden kunnen een gasreuk, storingen en defecten melden via sms-codebericht naar Defecte straatlampen > Straatlampen - 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 Ombudsdienst werkdagen 8-20 uur, zaterdag 9-13 uur Postbus 60, 9090 Melle 8

9 Kencijfers op 31 december 2012 Eandis Financieel Balanstotaal Omzet miljoen euro miljoen euro Personeel Aantal personeelsleden Kaderleden Uitvoerend Voltijds equivalent (VTE) Kaderleden Uitvoerend Exploitatiecijfers (in opdracht van de distributienetbeheerders) Aankopen ,05 865, ,23 Bedrag geplaatste bestellingen namens distributienetbeheerders (euro) Aantal medewerkers gecontracteerde aannemers (VTE) Uitbating en Beheer Netten Gerealiseerd investeringsbudget 2011 (bruto, in mio, excl. Slimme meters/netten en Clearing House) Voorzien investeringsbudget 2012 (bruto, in mio, excl. Slimme meters/netten en Clearing House) Nieuwe aansluitingspunten Elektriciteit Aardgas 642,3 662, Nieuw aangelegd elektriciteitsnet (km) Nieuw aangelegd aardgasnet (km) 725 Aantal minuten / jaar / klant leveringsonbeschikbaarheid via middenspanningsnet 20 minuten en 26 seconden Behaald percentage herstelling openbare verlichting binnen de norm 96 % Aardgas Aansluitingspunten Lagedruknet (km) Middendruknet (km) Elektriciteit Aansluitingspunten Laagspanning Middenspanning Laagspanningsnet (km) Middenspanningsnet (km) Lampen openbare verlichting, monumentenverlichting, verkeerssignalisatie

10 Rationeel energiegebruik (REG) Toegekende REG-premies Bedrag uitgekeerde premies euro Sociale openbaredienstverplichtingen Toegangspunten toegewezen aan DNB als sociale leverancier Elektriciteit Aardgas Opgestelde budgetmeters elektriciteit Opgestelde budgetmeters aardgas Budgetmeters elektriciteit geplaatst tijdens boekjaar Budgetmeters aardgas geplaatst tijdens boekjaar Actieve budgetmeters elektriciteit Actieve budgetmeters aardgas Oplaadpunten budgetmeterkaarten 296 Aantal opladingen elektriciteit Aantal opladingen aardgas Totale omzet SODV-klanten Omzet opladingen budgetmeters euro euro LAC-zittingen LAC-dossiers Klantencontacten Klantenkantoren 25 Bezoekers klantenkantoren Telefonische oproepen callcenter Gemiddeld totaal aantal bezoekers website per maand Meteropneming Toegangspunten met jaarlijkse opname: aantal opgenomen Toegangspunten met maandelijkse opname: gemiddeld aantal opgenomen/maand Toegangspunten met automatische (kwartier)uitlezing

11 Aandeelhouders De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas zijn de aandeelhouders van Eandis: Distributienetbeheerder Aantal aandelen % op totaal Gaselwest ,60 IMEA ,76 Imewo ,42 Intergem ,94 Iveka ,34 Iverlek ,43 Sibelgas ,51 TOTAAL De Haan Stekene Sint- Gillis- Waas Beveren Koksijde De Panne Veurne Nieuwpoort Ichtegem Kortemark Wingene Ruiselede Sint-Niklaas Kruibeke Temse Waasmunster r Hamme Pittem Tielt Alveringem Deinze Lo-Reninge Houthulst Ardooie Staden Meulebeke Dentergem Langemark- Roeselare Zulte Nazareth Izegem Oostrozebeke Poelkapelle Gavere Vleteren Ingelmunster Wielsbeke Moorslede Kruishoutem Zingem Waregem Zwalm Poperinge Ieper Zonnebeke Kuurne Oudenaarde Wortegem- Deerlijk Wevelgem Petegem Horebeke Wervik Kortrijk Anzegem Menen Heuvelland Zwevegem Maarkedal Avelgem Kluisbergen Mesen Comines- Montde-l'Enclus Warneton Ronse Spiere-Helkijn Ellezelles Celles Frasnes-Lez-Anvaing Gaselwest Aalst Erpe- Mere Haaltert Affligem Denderleeuw Zottegem Herzele Ninove Lierde Brakel Geraardsbergen Intergem Bever Dendermonde Buggenhout Lebbeke Meise Grimbergen Vilvoorde Wemmel Machelen Sibelgas 11

12 12 Bonheiden Putte Diest Opwijk Asse Dilbeek Liedekerke Roosdaal Lennik Sint- Pieters- Leeuw Drogenbos Linkebeek Sint- Genesius- Rode Londerzeel Ternat Merchtem Halle Bornem Puurs Sint- Amands Willebroek Mechelen Kapelle- op-den- Bos Zemst Boortmeerbeek Keerbergen Sint- Katelijne- Waver Berlaar Hulshout Tremelo Haacht Heist- Op-Den- Berg Herselt Scherpenheuvel- Zichem Tienen Hoegaarden Bierbeek Boutersem Rotselaar Herent Kortenberg Zaventem Kraainem Wezembeek- Oppem Tervuren Hoeilaart Overijse Huldenberg Bertem Leuven Aarschot Beersel Iverlek Baarle-Hertog Ravels Merksplas Arendonk Oud- Turnhout Turnhout Beerse Kasterlee Lille Herentals Olen Geel Mol Dessel Retie Balen Meerhout Westerlo Herenthout Hoogstraten Wuustwezel Brecht Rijkevorsel Malle Zoersel Schilde Zandhoven Vorselaar Grobbendonk Ranst Kalmthout Stabroek Schoten Wijnegem Wommelgem Borsbeek Edegem Hove Lint Lier Rumst Boom Schelle Aartselaar Kontich Essen Iveka Oostende Bredene Blankenberge Knokke-Heist Damme Brugge Zuienkerke Jabbeke Zedelgem Oostkamp Beernem Lichtervelde Destelbergen Lochristi Lokeren Zele Berlare Wichelen Wetteren Melle Oosterzele Merelbeke De Pinte Moerbeke Wachtebeke Lede Sint- Lievens- Houtem Laarne Sint-Laureins Assenede Kaprijke Eeklo Maldegem Knesselare Aalter Zomergem Nevele Lovendegem Gent Evergem Waarschoot Sint- Martens- Latem Imewo Duffel Mortsel Zwijndrecht Kapellen Brasschaat Antwerpen IMEA

13 Missie, visie, strategie en waarden Eandis Onze missie De missie geeft aan wat onze reden van bestaan is. Dag en nacht stellen wij op een veilige, betrouwbare en kostenbewuste manier energie ter beschikking van elke klant in de aangesloten gemeenten. Wij investeren gericht in de technologische vernieuwing van onze netten. Zo kunnen wij beantwoorden aan de energievraag van morgen en verzorgen wij de energiestromen van en naar de klant. Wij bewaken het maatschappelijke belang van de energievoorziening. Daarom stimuleren wij het verstandige gebruik van energie, organiseren wij de energielevering bij mensen met betaalmoeilijkheden en ontwikkelen wij een breed aanbod van energiediensten voor onze gemeenten. Als onafhankelijke databeheerder verzekeren wij de marktwerking. Onze visie De visie geeft aan waar de organisatie heen wil op middellange termijn. Wij streven voortdurend naar meerwaarde voor de aandeelhouders, de klanten, de medewerkers, de omgeving waarin wij opereren en de overheden en willen daarom: onze performantie systematisch verbeteren en zo het meest kostenefficiënte nutsbedrijf van België zijn en blijven duurzame technologische innovatie brengen om de bedrijfszekerheid van de netten te garanderen en de realisatie van de Vlaamse klimaatdoelstellingen te bevorderen de referentie zijn op vlak van kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening met maximale aandacht voor milieu en samenleving in synergie treden met andere nutsoperatoren met het oog op minder hinder voor de gemeenten en hun inwoners een voortrekkersrol spelen in de bevordering van de marktwerking. 13

14 Onze strategie De strategie zegt hoe de organisatie haar visie wil realiseren. De bedrijfsstrategie van Eandis steunt op vijf strategische pijlers: compliancy performantie klantgerichtheid organisatiegerichtheid leer en groei Voor de gereguleerde activiteiten stellen we operationele excellentie voorop bij het aanbieden van kwalitatieve services aan onze klanten. Voor de niet-gereguleerde activiteiten spelen we actief in op opportuniteiten die de strategische focus ondersteunen en voortbouwen op onze sterktes. We willen onze visie als volgt realiseren. Het draagvlak voor onze activiteiten blijvend verankeren binnen de gereguleerde krijtlijnen (pijler compliancy) Daarom willen we: een open communicatie voeren met stakeholders en regulatoren de principes van Corporate Governance naleven een billijke vergoeding voor de aandeelhouders garanderen de openbaredienstverplichtingen op de meest efficiënte manier organiseren. De kost van energie verminderen voor klant en maatschappij (pijler performantie) Daarom willen we: energiebesparende maatregelen promoten en ondersteunen actief bijdragen aan de efficiënte werking van het energielandschap kostenbewustzijn integreren in alle aspecten van onze werking. Kwalitatief en transparant diensten aanbieden (pijler klantgerichtheid) Daarom willen we: een bedrijfszekere en kwalitatieve dienstverlening waarborgen ons dienstenaanbod afstemmen op de verwachtingen van de gemeenten de maatschappelijke hinder minimaliseren. 14

15 Onze organisatie doeltreffend, veilig en milieubewust ontwikkelen (pijler organisatiegerichtheid) Daarom willen we: onze bedrijfsprocessen systematisch verbeteren en vereenvoudigen aandacht voor veiligheid en milieu verankeren in onze organisatie partnerships en samenwerking met derde partijen uitbouwen. Ons voorbereiden op veranderende marktomstandigheden (pijler leer en groei) Daarom willen we: actief inspelen op opportuniteiten de organisatie en medewerkers ontwikkelen in functie van nieuwe uitdagingen onze activiteiten proactief bijsturen met het oog op een optimale marktwerking tijdig anticiperen op markt- en technologische evoluties. Onze waarden De waarden geven aan hoe de individuele medewerkers de visie van het bedrijf realiseren. Bij de uitvoering van onze activiteit hoduen we vijf basiswaarden voor ogen: klantgerichtheid performantie onafhankelijkheid aandacht voor de medewerkers zin voor verantwoordelijkheid 15

16 Verslag van de Raad van Bestuur Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij verslag uit over de activiteiten van Eandis cvba tijdens het tiende boekjaar van de vennootschap. In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen en evoluties van de voorbije verslagperiode. Daarin is ook opgenomen de verklaring van de personen verantwoordelijk voor de jaarrekeningen en het jaarverslag (artikel 12, 2 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt). In de financiële verslaggeving leggen wij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor: de balans, de resultatenrekening met commentaar en de toelichting, afgesloten per 31 december 2012, en de winstverdeling, samen met het verslag van de commissaris. Eandis doet een beroep op het publieke spaarwezen. De relevante wet- en regelgeving, onder meer de transparantiewetgeving, zijn dan ook van toepassing op de vennootschap. Op 12 oktober 2011 heeft de vennootschap bij kredietbeoordelaar Moody s Investors Service ( Moody s ) de langetermijnkredietrating A1 met negatieve vooruitzichten gekregen. Deze rating werd door Moody s herbevestigd op 20 december 2011 en 21 december Op 26 november 2012 heeft Eandis een tweede EMTN-obligatielening voor Europese institutionele investeerders uitgeschreven, opnieuw ten bedrage van 500 miljoen euro, onder het algemene EMTN-uitgifteprogramma van 5 miljard euro dat door de vennootschap werd opgezet. Deze obligatie heeft, net zoals het EMTNprogramma zelf, een rating bij Moody s van A1 (negatieve vooruitzichten) en een looptijd van 10 jaar met een jaarlijkse coupon van 2,75 %. De opgehaalde fondsen werden doorgeleend aan de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. We melden volgende wijzigingen in de consolidatiekring: de op 21 december 2012 opgerichte dochtervennootschap Synductis cvba wordt door Eandis niet geconsolideerd. 16

17 Eandis heeft (voorlopig) een participatie van 93 aandelen op een totaal van 186 aandelen, zijnde exact 50 %. Voor de andere dochterondernemingen van Eandis waren er geen wijzigingen. De Stroomlijn cvba en Indexis cvba worden integraal geconsolideerd. Atrias cvba wordt geconsolideerd volgens de methode van vermogensmutatie. Ook de participaties van Eandis in een aantal regionale bedrijvencentra worden niet geconsolideerd, omdat de onderneming er geen beslissende invloed kan uitoefenen op de oriëntatie van het beleid of niet het recht heeft om er een meerderheid van de bestuurders aan te duiden. Er zijn geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen. Er is geen verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een dochtervennootschap. Tevens wordt de geconsolideerde jaarrekening voorgelegd, afgesloten op 31 december 2012, opgesteld enerzijds volgens de Belgische boekhoudnormen (BE-GAAP) en anderzijds volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). De Raad van Bestuur, 6 maart 2013 De vennootschap gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten ( derivaten ). De vennootschap heeft geen bijkantoren. Inzake onderzoek en ontwikkeling heeft Eandis in 2012 verder acties ondernomen om een quasi-mondiale bescherming te verkrijgen van het PLC-patent (Power Line Communications, dit is communicatie tussen slimme meters en de centrale databanken via het laagspanningsnet) dat de algemene PLC-architectuur beschrijft. Het patent werd inmiddels verleend in Europa, Rusland en Zuid-Afrika. In Japan werd de procedure stopgezet. In het Financieel Verslag leggen wij de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 voor, opgesteld volgens de Belgische boekhoudnormen (BE-GAAP), met name de balans, de resultatenrekening met commentaar, de toelichting en de winstverdeling. 17

18 Belangrijke gebeurtenissen na afsluiten van het boekjaar 2012 Nieuwe CEO en wijzigingen aan de samenstelling van het Managementcomité Op 9 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur de heer Walter Van den Bossche, directeurgeneraal, benoemd tot nieuwe CEO van Eandis. Daarmee volgt hij met onmiddellijke ingang Luc De Bruycker op die zijn actieve loopbaan beëindigde. Vanaf 1 april 2013 treedt een vernieuwd Managementcomité aan dat als volgt is samengesteld: Walter Van den Bossche, CEO Guy Cosyns, directeur Klantwerking Frank Demeyer, directeur Personeels- en Organisatiebeheer Wim Den Roover, directeur Netuitbating Luc Desomer, directeur Public affairs en Communicatie Jean Pierre Hollevoet, directeur Netbeheer David Termont, directeur Financieel, Administratief en ICT-beheer Donald Vanbeveren, directeur Strategie en Regulering Walter Van den Bossche, CEO Eandis De heer Nick Vandevelde werd aangeduid als secretaris-generaal van de vennootschap. 18

19 Aangepaste beschermingsstrategie PLC-octrooi De Raad van Bestuur heeft een wijziging in het beleid rond de octrooibescherming van het PLC-concept goedgekeurd. De inspanningen zullen worden toegespitst op enkele voorkeurlanden (Europa, China, India, de Verenigde Staten en Mexico). In de niet-voorkeurlanden zullen geen procedurekosten meer worden gemaakt. Aangepast Corporate Governance Charter Op 6 februari 2013 keurde de Raad van Bestuur het aangepaste Corporate Governance Charter goed. De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de eerdere statutenwijziging van Eandis, de aanpassing van de missie en visie van Eandis en op de nieuwe formulering en verduidelijking van de strategie. Tevens werden twee bijlagen opgenomen, zijnde het Charter voor Interne Audit en het Charter voor de Ombudsdienst. Visie van Eandis op hervorming van het distributienetbeheer Op 6 maart 2013 heeft de Raad van Bestuur van Eandis haar visie op de toekomstige ontwikkelingen en evoluties in het distributienetbeheer in Vlaanderen geformuleerd en goedgekeurd. De energiesector in het algemeen en het distributienetbeheer in het bijzonder spelen een vitale rol in het economische leven van het Vlaamse gewest; de sociale impact van hun activiteiten is aanzienlijk. Een samenhangende visie op hun toekomst moet daarom gebaseerd zijn op de belangrijkste politieke, regulerende, tarifaire en beleidsmatige aspecten met betrekking tot de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders (DNB s) en hun werkmaatschappij Eandis. In 2011 hadden Eandis en de DNB s al een verregaande stroomlijning van de structuur van de Eandis Economische Groep goedgekeurd, die vanaf april 2013 zal worden ingevoerd. Eandis wenst nu evenwel verdere stappen te zetten in dit proces. Rekening houdend met de voornoemde elementen en hun verwachte timing heeft de Raad van Bestuur haar ideeën over een aantal dossiers bekendgemaakt, zoals de vaststelling van de einddatum van de huidige DNB s op eind 2018, de toekomst van het gemengde type DNB s, de voorbereidingen voor de volgende DNB- meerjarentarieven binnen een geregionaliseerde context, mogelijke aanpassingen aan de huidige tariefstructuur voor de DNB s, de openbaredienstverplichtingen, de evolutie naar een uniform distributienettarief in het Vlaamse gewest, de mogelijke fusie van de DNB s in één enkele entiteit, de mogelijke integratie van de huidige werkmaatschappijen en, ten slotte, niet-kernactiviteiten voor de DNB s. De Raad van Bestuur van Eandis heeft een tijdslijn uitgetekend, gebaseerd op een aantal mijlpalen die nu reeds gekend zijn, voor de verschillende stappen in het door haar voorgestelde reorganisatieplan voor de energiedistributie in Vlaanderen. 19

20 Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur Vanuit haar streven om de principes van deugdelijk bestuur na te leven, heeft Eandis een Corporate Governance Charter uitgewerkt en gepubliceerd. De Belgische Corporate Governance codes voor beursgenoteerde ondernemingen (code-daems of code 2009) en nietbeursgenoteerde ondernemingen (code-buysse) die als maatstaf dienen voor de kwaliteit van deugdelijk bestuur, hebben als inspiratiebron gefungeerd bij het uitschrijven van het Corporate Governance Charter van Eandis. Net zoals in beide genoemde codes staat ook bij Eandis het correcte evenwicht tussen ondernemerschap en controle en tussen prestatie en conformiteit met de regels centraal. Naast de algemene context van Corporate Governance of deugdelijk bestuur is het Eandischarter ook opgemaakt in het kader van de bepalingen die door de wet- en decreetgever werden opgelegd naar aanleiding van de vrijmaking van de energiemarkt, en die zich in eerste instantie toespitsen op de verhouding tussen netwerkbeheerder en netwerkgebruiker. Die regels garanderen aan alle netwerkgebruikers een niet-discriminerende toegang tot het netwerk. Afwijkingen van het Eandis Corporate Governance Charter ten opzichte van de in België algemeen gangbare Corporate Governance codes zijn in hoofdorde een gevolg van de specifieke wetgeving die op Eandis als werkmaatschappij voor beheerders van distributienetwerken voor gas en elektriciteit van toepassing is. In bijkomende orde worden dergelijke afwijkingen ook verklaard vanuit de aandeelhoudersstructuur van de onderneming waarbij zeven distributienetbeheerders, met een overwegend aandeelhouderschap van openbare besturen, de aandelen van Eandis bezitten. Het Corporate Governance Charter werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de vennootschap, in uitvoering van de opdrachten die haar werden toegewezen door de distributienetbeheerders. De Raad van Bestuur, het Auditcomité en het Managementcomité zullen aandacht hebben voor mogelijke toepassingsproblemen met betrekking tot het Charter en zullen desgevallend maatregelen nemen om deze problemen te corrigeren. De integrale versie van het Corporate Governance Charter van Eandis kan worden geraadpleegd op de website van Eandis (www.eandis.be > Over Eandis > Publicaties). 20

21 Samenstelling van de bestuursorganen en het management - remuneratie De samenstelling van de bestuursorganen van Eandis onderging in de loop van 2012 geen wijzigingen. De Raad van Bestuur van Eandis was op 31 december 2012 als volgt samengesteld: Naam Voorgedragen door Start huidig mandaat Einde huidig mandaat Geert VERSNICK, voorzitter Imewo Luc DEHAENE, 1 ste ondervoorzitter Gaselwest Cathy PLASMAN, 2 de ondervoorzitter Imewo Jos ANSOMS Iveka Piet BUYSE Intergem Ann COOLSAET IMEA Bart MARTENS IMEA Patrick MENSALT Sibelgas Mike NACHTEGAEL Intergem Dirk OTTE Gaselwest Filip THIENPONT Imewo Johan TIMMERMANS Iverlek Louis TOBBACK Iverlek Daniël VANPOUCKE Gaselwest Dirk VANSINA Iverlek Tom VERVOORT Iveka Alle bestuurders vertegenwoordigen één van de aandeelhouders. De Raad van Bestuur van Eandis heeft geen onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een specifieke procedure binnen de Raad van Bestuur in geval van een mogelijk belangenconflict van vermogensrechtelijke aard in hoofde van één of meerdere bestuurders bij het nemen van één of meerdere beslissingen of bij het sluiten van transacties door de Raad van Bestuur. De betrokken beslissing of verrichting, het genomen besluit alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan moeten worden genotuleerd en in hun geheel worden opgenomen in het jaarverslag van de vennootschap. Er werd in 2012 geen toepassing gemaakt van deze wettelijke bepaling. In 2012 waren er twaalf vergaderingen van de Raad van Bestuur. De bestuurders van de vennootschap ontvingen voor hun prestaties in 2012 gezamenlijk een totale brutovergoeding van ,94 euro (verplaatsingsvergoedingen inbegrepen). 21

22 Zoals voorzien in de statuten (artikel 20.B) is er bij Eandis een Auditcomité opgericht. Op 31 december 2012 was de samenstelling als volgt: Naam Jos ANSOMS Piet BUYSE Louis TOBBACK Geert VERSNICK Functie Voorzitter Lid Lid Lid Het Auditcomité heeft vijf keer vergaderd in Daarbij werd enerzijds aandacht besteed aan de diverse financieringsdossiers (het algemene financieringsprogramma 2012/2013, bankleningen, rating, EMTN-obligatie), de budgetten voor investeringen en exploitatie, de evoluties rond het distributienettarief, en de financiële rapportering zowel volgens de Belgische boekhoudnormen als volgens de internationale IFRS-normen. Anderzijds heeft het Auditcomité zich gebogen over de risico s van de onderneming en de Economische Groep, en over de maatregelen om deze risico s uit te sluiten of te beperken. Ook de resultaten van de uitgevoerde audits werden uitvoerig besproken. Het Auditcomité van Eandis rapporteert zijn bevindingen aan de Raad van Bestuur. Zoals voorzien in de statuten (artikel 20.C) heeft de Raad van Bestuur van Eandis in haar schoot ook een HR-Comité opgericht. De samenstelling ervan was per 31 december 2012 als volgt: Naam Geert VERSNICK Jos ANSOMS Luc DEHAENE Cathy PLASMAN Functie Voorzitter Lid Lid Lid Het HR-Comité volgt de ontwikkelingen in het HR-beleid van Eandis zeer actief op. Onder meer dossiers met betrekking tot benoemingen, het verloningsbeleid, het streeforganogram en personeelsbehoeften komen hierbij aan bod. Het HR-Comité kwam in 2012 zes keer samen en rapporteert zijn bevindingen aan de Raad van Bestuur. Het Strategisch Comité heeft in 2012 zijn werkzaamheden opgestart. De eerste samenkomst vond plaats op 16 mei In totaal werd er driemaal vergaderd. Conform artikel 20.D van de statuten is het Strategisch Comité als volgt samengesteld: Naam Geert VERSNICK Jos ANSOMS Luc DEHAENE Cathy PLASMAN Functie Voorzitter Lid Lid Lid Ook het Strategisch Comité rapporteert aan de Raad van Bestuur. 22

23 De dagelijkse leiding van de onderneming is toevertrouwd aan het Managementcomité. In 2012 werd de samenstelling van het Managementcomité één keer gewijzigd: de heer Erwin Herzeel, directeur Netbeheer, beëindigde zijn beroepsloopbaan. Hij werd als lid van het Managementcomité niet vervangen. De samenstelling van het Managementcomité per 31 december 2012 was dan ook als volgt: Naam Luc DE BRUYCKER, voorzitter Walter VAN DEN BOSSCHE, ondervoorzitter Geert CRAEYNEST Frank DEMEYER Luc DESOMER Paul GISTELINCK David TERMONT Bevoegdheid Directeur-generaal Directeur-generaal, ook verantwoordelijk voor Financieel en Administratief beheer Directeur Netuitbating Directeur Corporate Governance en Organisatiebeheer Directeur Communicatie en Public affairs Directeur ICT-beheer Directeur Klantenbeheer De leden van het Managementcomité wonen de zittingen van de Raad van Bestuur bij, evenwel zonder er stemrecht uit te oefenen. Het Managementcomité vergadert in principe wekelijks, met uitzondering van de vakantieperiodes. De bruto loonkost voor de leden van het Managementcomité van Eandis bedroeg voor het jaar 2012 in totaal ,37 euro. 23

24 Aandelen en aandeelhouders Alle aandelen van Eandis zijn in handen van de zeven Vlaamse gemengde distributienetbeheerders: Aandeelhouder Aantal aandelen Gaselwest IMEA Imewo Intergem Iveka Iverlek Sibelgas TOTAAL (situatie op 31 december 2012) De aandelen van Eandis zijn niet-beursgenoteerd. Er werden geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen, noch van of door de moedervennootschap, noch van of door één van de dochtervennootschappen. Controle door de commissaris en remuneratie De commissaris van de onderneming is het revisorenkantoor Ernst & Young, vertegenwoordigd door de heer Jan De Luyck. Het huidige mandaat van de commissaris neemt een einde na de Algemene Aandeelhoudersvergadering in Bovenop de vergoeding die door de Algemene Vergadering werd vastgelegd voor de controlewerkzaamheden uitgevoerd door de commissaris van de vennootschap, met name Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, werden volgende bijkomende bedragen betaald aan de commissaris voor supplementaire (controle)werkzaamheden: euro (excl. btw) als ereloon voor werkzaamheden en rapportering inzake de subsidies onder het EIT-KIC Framework Partnership Agreement euro (excl. btw) voor werkzaamheden in het kader van de evaluatie van de waardering van de derivaten bij Eandis en de distributienetbeheerders. Interne controle en risicobeheersing De onderneming wordt bij haar werking geconfronteerd met een aantal onzekerheden en risico s. Eandis pakt de potentiële risico s gestructureerd aan via een methodiek van integraal risicobeheer. Door een permanente opvolging en door de implementatie van diverse procedures worden de onzekerheden en risico s maximaal onder controle gehouden en gereduceerd. Alle bedrijfsprocessen, waaronder de financiële processen, worden door de interne auditdiensten op regelmatige basis op risico s geauditeerd. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van alle risico s waarmee Eandis zich geconfronteerd ziet, zie het prospectus de dato 31 oktober 2012 (blz ), terug te vinden op de website van Eandis in de rubriek Investor Relations. 24

25 Eandis in een oogopslag Eandis is het onafhankelijk dienstverlenend bedrijf dat de exploitatie verzorgt voor de zeven Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en gas: Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. Eandis is actief in 234 steden en gemeenten. Eandis telt medewerkers. Eandis, altijd in uw buurt De inwoners van 234 steden en gemeenten mogen op onze dienstverlening rekenen. Eandis vormt in de vrije energiemarkt een cruciale schakel tussen producenten en verbruikers. CREG/VREG producenten elektriciteit distributienetbeheerders Elia invoerders aardgas Fluxys klanten leveranciers De structuur van de Eandisgroep werd uitgebreid met het nieuwe filiaal Synductis (opgericht op 21 december 2012). 25

26 De Stroomlijn De Stroomlijn is een klantencommunicatiecentrum. Eandis is eigenaar van aandelen De Stroomlijn op een totaal van aandelen, hetzij 64,03 %. De overige aandelen van De Stroomlijn zijn in handen van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening cvba (TMVW) voor 850 aandelen en de opdrachthoudende vereniging Antwerpse Waterwerken (AWW) voor 77 aandelen. Indexis Indexis is een filiaal van de Vlaamse en Waalse operatoren Eandis en ORES. Het levert een aantal diensten met betrekking tot de vrije energiemarktprocessen en beheert de verbruiksgegevens op een onafhankelijke en vertrouwelijke manier. Eandis is op 31 december 2012 eigenaar van aandelen Indexis op een totaal van aandelen, wat overeenkomt met 70 %. De overige aandelen zijn in het bezit van ORES cvba ( aandelen), en van de heer Jacques Hugé (één aandeel). Atrias Atrias staat in voor de uitwerking van de MIG-6 (Message Implementation Guide) en voor de ontwikkeling van de federale Clearing House-toepassing, alsook het beheer, het onderhoud en de exploitatie ervan. Eandis heeft in Atrias een participatie van 93 aandelen op een totaal van 372 aandelen, ofwel 25 %. De overige aandeelhouders van Atrias zijn Infrax, ORES, Sibelga en Tecteo (deze laatste vanaf 21 maart 2012). Synductis Eandis heeft in Synductis een participatie van 93 aandelen op een totaal van 186 aandelen, ofwel 50 %. De overige aandeelhouders van Synductis zijn de waterbedrijven TMVW en IWVA. De vennootschap staat open voor de toetreding van nieuwe partners. Synductis heeft zich als doelstelling gesteld om de synergie bij werken op het openbaar domein te bevorderen en zo concreet gestalte te geven aan een daadkrachtig minderhinderbeleid. 26

27 Cijfers 2012 De omzet van Eandis over 2012 steeg met 1,1 % en bedraagt nu nagenoeg 1,3 miljard euro Omzet (in miljoen ) Het aantal sociale klanten daalt voor het eerst. Zowel voor elektriciteit als gas noteren we een daling met iets meer dan 1 % t.o.v. 2011: de inspanningen van de distributienetbeheerders tegen energiearmoede werpen hun vruchten af Elektriciteit Aardgas Aantallen sociale klanten In 2012 werd de kaap van opgestelde budgetmeters gerond. Ongeveer ervan zijn actief als budgetmeter Budgetmeters elektriciteit (E) en aardgas (G) E opgesteld E actief G opgesteld G actief

28 Aantal medewerkers De trend van een stabiel personeelsbestand uit 2011 heeft zich in 2012 voortgezet. Eind 2012 telde Eandis medewerkers, een toename op jaarbasis van 16 personeelsleden (+ 0,4 %) Aardgas Elektriciteit Bruto investeringen (in miljoen ) Voor het eerst sinds 2008 daalde het totale investeringsbedrag (-3,0 %), hoofdzakelijk wegens de daling van de investeringen in de gasactiviteit (-8,3 %). De investeringen in elektriciteit bleven nagenoeg status quo (-0,1 %) % 120 % 115 % 110 % Volumes en graaddagen (2008 = 100 %) Elektriciteit Aardgas Graaddagen De getransporteerde gasvolumes blijven evolueren volgens de gemiddelde buitentemperaturen (hoe meer graaddagen, hoe kouder). De elektriciteitsvolumes daarentegen kennen een structureel dalende trend. 105 % 100 % 95 % 90 % 85 % 80 %

29 Het aantal uitbetaalde REG-premies daalde in 2012 (-15,6 % in vergelijking met 2011), maar het totale uitgekeerde bedrag (53,4 miljoen euro in 2012) steeg met 15,2 %: dit weerspiegelt de focus op enkele specifieke REG-premies met het hoogste besparingspotentieel. REG: doelstellingen en resultaten (in bespaarde GWh) bedrag (miljoen ) aantal premies Na het recordjaar 2011 waren er in 2012 meer onderbrekingen, maar de uitvalduur bleef met 20 min 26 sec beduidend onder het vijfjaarsgemiddelde (21 min 50 sec) Leveringsonbeschikbaarheid elektriciteit (incl. onderbrekingen in transportnet) duur (in min:sec/j) frequentie (aantal getroffen cabines/ totaal aantal cabines) 0,62 0,60 0, , , ,52 0,50 5 0,48 0 0,

30 30

31 Alles kan altijd beter. Net daarom willen we ons als bedrijf steeds weer kritisch in vraag stellen: hoe kunnen we onze bedrijfsprocessen, het dienstenaanbod, onze werkmethoden en materialen het best afstemmen op wat van ons wordt verwacht? Alleen zo kunnen we onze activiteiten en dienstverlening steeds weer optimaliseren. 31

32 Activiteitenverslag Beeldt u zich even in. U knipt de lichtschakelaar aan en er gebeurt niets. U draait de knop van het gasfornuis open en er verschijnt geen blauwe vlam. Een wereld zonder elektriciteit of aardgas kunnen we ons maar moeilijk inbeelden, want energie is voor ieder van ons een vanzelfsprekendheid geworden. En daar ligt nu net de opdracht van Eandis: ervoor zorgen dat in 234 Vlaamse steden en gemeenten elektriciteit en gas op een veilige, betrouwbare en een kostenbewuste manier worden gebracht waar ze nodig zijn. Winter en zomer, dag en nacht, elke dag opnieuw. Zo wil Eandis altijd in uw buurt zijn. De samenleving heeft een duidelijk verwachtingspatroon voor Eandis. 4,8 miljoen Vlaamse gezinnen en bedrijven rekenen op ons om op elk ogenblik te kunnen beschikken over elektriciteit en gas. Daarvoor zetten we technisch hoogwaardige distributienetten en infrastructuur in. En we kunnen rekenen op de enthousiaste inzet van meer dan gekwalificeerde en ervaren medewerkers. Maar er is meer. Eandis is ook verantwoordelijk voor belangrijke sociale taken die met energie te maken hebben. Verbruikers die geen commerciële energieleverancier meer vinden, kunnen op onze diensten een beroep doen. Het Vlaamse energiebeleid krijgt mee vorm door de premies die Eandis uitkeert voor allerlei energiebesparende investeringen. We ondersteunen onze aangesloten gemeenten met concrete energiediensten. Dat is de basis voor onze activiteiten. We hebben die basis in 2012 vertaald in vijf strategische pijlers voor ons beleid: 1. compliancy 2. performantie 3. klantgerichtheid 4. organisatiegerichtheid 5. leer en groei Deze vijf strategische pijlers hebben ons in 2012 op weg gezet om onze werking kritisch onder de loep te nemen. Want Eandis heeft de vaste wil om niet vast te roesten, maar om steeds weer haar werking en dienstverlening optimaal uit te bouwen. Alleen zo kunnen we tijdig en gepast inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Alleen zo kunnen we het verschil blijven maken voor onze aandeelhouders, onze klanten, onze medewerkers en de bredere samenleving. Het activiteitenverslag 2012 dat we u voorstellen, is opgebouwd volgens de vijf strategische pijlers. In elk hoofdstuk, dat overeenstemt met een strategische pijler, lichten we één specifiek thema uit, dat aantoont dat we alles in het werk zetten om onze werking te optimaliseren. 32

33 Enkele opvallende werken uitgevoerd in 2012 Menselijke kennis en technologische middelen: ook in 2012 heeft Eandis beide samengebracht om mooie zaken te realiseren. We presenteren u graag enkele sprekende voorbeelden van onze vakkennis en teamgeest. Spectaculaire onderboringen: we gaan geen hindernis uit de weg Distributienetten aanleggen of vernieuwen is niet altijd een gemakkelijke klus. Soms duiken er problemen op die heel wat creativiteit van onze teams vergen. In Wijnegem werd in opdracht van de dienst Scheepvaart het Albertkanaal verbreed om de schepen een makkelijkere doorgang te kunnen bieden. Eandis moest in een eerste fase een onderboring uitvoeren over een afstand van 375 meter op een diepte van 21 meter. Een huzarenstukje. In een tweede fase werd de nieuwe leiding die voortaan onder het kanaal loopt, aangesloten op het bestaande net door middel van een kranenknoop. Wat verder langs datzelfde Albertkanaal ter hoogte van Viersel (Zandhoven) werden met succes twee parallelle onderboringen van telkens 460 meter voor het gasnet uitgevoerd. Om geen enkel risico op schade aan huizen te lopen werd beslist de onderboringen over een lange afstand uit te voeren. Tussen Sint-Niklaas en Temse was een netversterking noodzakelijk geworden. Daarvoor werd een ondergrondse boring van maar liefst 800 meter onder de E17-autosnelweg gerealiseerd. Werken bij strenge vrieskou: geen lachertje Ook als de stenen uit de grond vriezen, wil de klant worden geholpen. Sommige opdrachten kunnen nu eenmaal niet worden uitgesteld. Onze teams met een buitenopdracht en hun materiaal worden in dergelijke omstandigheden wel erg zwaar op de proef gesteld. Maar met de nodige creativiteit en vooral een positieve ingesteldheid lukt dat wonderwel. 33

eandismagazine bewaarnummer Win deze energiezuinige koelkast! De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen W e G W I j s I N e N e r G I e

eandismagazine bewaarnummer Win deze energiezuinige koelkast! De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen W e G W I j s I N e N e r G I e eandismagazine W e G W I j s I N e N e r G I e België-Belgique P.B. - P.P. B - 546 Mei 007 02 bewaarnummer De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen Win deze energiezuinige koelkast! Woord

Nadere informatie

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Inhoud Woord vooraf 3 Milieubeleidsverklaring 5 Gebruik van ENERGIE optimaliseren 7 Respect voor de ONDERGROND 39 Ingrijpen op OVERLAST 43 Verantwoord

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER VERSIE 05 Goedgekeurd door Raad van Bestuur Eandis van 3/12/2014 Invoegetreding op 1/01/2015 2 INHOUD Voorwoord... 5 1. Over Eandis... 6 1.1. Inleiding... 6 1.2. Missie visie

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2013 Jaarvergadering d.d. 19 juni 2014 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 2 Activiteitenverslag IMEA 2013 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Jaarvergadering 25 juni

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2009

ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG 2009

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 2 Imewo INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Jaarvergadering 21 juni 2010 1 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 GASELWEST ACTIVITEITENVERSLAG 2009 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve intercommunale vereniging 2009 Vijfendertigste boekjaar Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag 2014 Activiteitenverslag 2014 2 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2014 Drieëntachtigste boekjaar Jaarvergadering 24 juni 2015

Nadere informatie

Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit

Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit Bouwtechnische voorschriften voor de aansluiting van de woning op de distributienetten aardgas en elektriciteit Technische voorschriften voor eindgebruiker en installateur Inhoud Inleiding... 3 Wie doet

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2007

Activiteitenverslag 2007 Activiteitenverslag 2007 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende Vereniging Zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 Inhoud Woord vooraf 3 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 10 Deelnemers 12 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 14 Verslag van

Nadere informatie

PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER 2013. www.eandis.be. Melle, 10 april 2014 HOOGTEPUNTEN 2

PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER 2013. www.eandis.be. Melle, 10 april 2014 HOOGTEPUNTEN 2 www.eandis.be PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER 2013 Melle, 10 april 2014 PROFIEL Eandis cvba en haar dochterondernemingen De Stroomlijn cvba, Indexis cvba, Atrias cvba

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. opdrachthoudende vereniging. Jaarverslag 2008

Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. opdrachthoudende vereniging. Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Jaarverslag 2008 Negenentwintigste boekjaar Jaarvergadering 25 juni 2009 2 Jaarverslag

Nadere informatie

Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken

Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken Een mantelzorgpremie in elke gemeente Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken 2012 Bezoek ons op het internet: www.ziekenzorg.be Colofon Deze brochure is een uitgave van Ziekenzorg CM en van de Christelijke

Nadere informatie

Van productie tot stopcontact

Van productie tot stopcontact Van productie tot stopcontact De levering van elektriciteit in Vlaanderen Inhoud Inleiding... 4 Algemeen... 4 Huidige situatie bij de verdeling van elektriciteit... 7 Federaal... 7 Vlaams gewest... 7 Praktische

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 Premies van uw netbeheerder in 2006 Inleiding Energiebesparing is de laatste maanden een belangrijk thema geworden, voornamelijk vanwege

Nadere informatie

Alles over energiepremies. Terugverdientijd. en opbrengst installaties. Federale attesten

Alles over energiepremies. Terugverdientijd. en opbrengst installaties. Federale attesten Alles over energiepremies Terugverdientijd en opbrengst installaties Federale attesten 2008 Inhoudstafel 1. Energiepremies 2008 Federaal Vlaams gewest Waals gewest Brussels gewest 2. Energiepremies, terugverdientijd

Nadere informatie

Nieuw-Vlaams Magazine

Nieuw-Vlaams Magazine Nieuw-Vlaams Magazine november 2012 Nadia Sminate 14 oktober: een zwart-gele zondag Het drama van Ford Genk Geert Bourgeois lanceert leidraad voor goed Vlaams beleid N-VA-Nieuwjaarsfeest: 5 januari, Antwerpen

Nadere informatie

HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE?

HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE? ANTWERPEN HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE? Wouter Van Vooren EXTRA BIJLAGE DONDERDAG 22 JANUARI 2009 www.nieuwsblad.be/vastgoed UW PRIJZENGIDS IN VASTGOEDLAND Beste lezer, Met gepaste trots mag ik u

Nadere informatie

Geld en energie sparen

Geld en energie sparen Geld en energie sparen Goedkope leningen voor energiebesparende investeringen 2011 www.energiesparen.be VEA Je dak isoleren, ramen vervangen, de oude verwarmingsketel vervangen Je huis renoveren kost veel

Nadere informatie

Telenet Werfbrochure

Telenet Werfbrochure Telenet Werfbrochure Bouwen aan de toekomst In samenwerking met onze netwerkpartners 04 04 De De binneninstallatie De De binnenbekabeling 1 Voorwoord Werkt u in de bouwsector of bent u betrokken bij een

Nadere informatie

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind Oproep subsidiëring Huizen van het Kind 1. Situering Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

Jules Moretuslei 2 2610 Antwerpen-Wilrijk. 03 828 95 60 03 829 14 87 info@ivca.be www.ivca.be

Jules Moretuslei 2 2610 Antwerpen-Wilrijk. 03 828 95 60 03 829 14 87 info@ivca.be www.ivca.be INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN DE PROVINCIE ANTWERPEN Jules Moretuslei 2 2610 Antwerpen-Wilrijk 03 828 95 60 03 829 14 87 info@ivca.be www.ivca.be EVALUATIENOTA BESTUURSPERIODE 2007-2012

Nadere informatie

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag Uw energie in het hartje van de stad Jaarverslag Sibelga JAARVERSLAG 2010 Benaming en vorm Sibelga, intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie