REOB Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen (REOB).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REOB Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen (REOB)."

Transcriptie

1 PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zoals verspreidt op 17 juni PGS 30 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, Vloeibare aardolieproducten, Buiten opslag in kleine installaties, juni 2005, REFERENTIE(GELUIDS)NIVEAU De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde geluidsniveaus, bepaald overeenkomstig het "Besluit bepaling referentieniveau-periode" (Staatscourant 1982, nr. 162); a. het geluidsniveau, uitgedrukt in db(a), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeerbronnen, minus 10 db(a), met dien verstande dat voor de nachtperiode van tot uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode. REOB Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen (REOB). SCHADELIJKE STOF Een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van beperkte aard kan opleveren. VASTE MEST Dierlijke mest die niet verpompbaar is. VERGIFTIGE STOF Een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid ernstige acute of chronische gevaren en zelfs de dood kan veroorzaken. VERPAKKINGSGROEP Een groep, waarin bepaalde stoffen op grond van hun gevaarlijkheid tijdens het vervoer conform het ADR zijn ingedeeld voor verpakkingsdoeleinden. VERPAKKINGSGROEP I Verpakkingen met zeer gevaarlijke stoffen. VERPAKKINGSGROEP II Verpakkingen met gevaarlijke stoffen. VLAMPUNT De iaagste temperatuur van een vioeistof, waarbij de damp daarvan met lucht een ontvlambaar mengsel vormt. VLOEISTOFDICHTE VLOER OF LEKBAK Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistofbelaste zijde van die voorziening kan komen. Dit dient te worden aangetoond door middel van een CUR/PBV-Aanbeveling 44 certificaat. VLOEISTOFKERENDE VLOER OF VOORZIENING Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden. WET BODEMBESCHERMING Wet van 3 juli 1986 (Staatsblad 1986, 374) houdende regelen inzake bescherming van de bodem. WONING Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd. Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of CPR-richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voorde datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. Besteladressen NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel (www.nen.nl) CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel , fax (www.cur.nl) PGS-richtlijnen zijn te downloaden van de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). (www.vrom.nl, dossier Externe Veiligheid, Publicaties). Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

2 VOORSCHRIFTEN 1. ALGEMEEN 1.1. De volgende documenten maken deel uit van de vergunning: aanvraagformulier 20 november 2007 (ingeboekt d.d. 9 januari 2008) aanvulling op aanvraag mei 2008 (ingeboekt d.d. 12 juni 2008) rapportage onderzoek luchtkwaliteit, De Haan nr. B B, 13 augustus 2007 (ingeboekt d.d. 9 januari 2008) rapportage akoestisch onderzoek, De Haan nr. B07.163A, 13 augustus 2007 (ingeboekt d.d. 9 januari 2008) aanvulling akoestisch onderzoek en aanvulling onderzoek luchtkwaliteit, De Haan nr. B /6636, 16 januari 2008 (ingeboekt d.d. 23 januari 2008) Milieu Effect Rapport Koopmanweg 30, 8539 RT Echternerbrug, september 2007, Polinder advies (ingeboekt d.d. 9 januari 2008) aanvulling op Milieu Effect Rapport Koopmanweg 30, 8539 RT Echtenerbrug, 18 maart 2008 (ingeboekt d.d, 20 maart 2008) aanvulling op Milieu Effect Rapport Koopmanweg 30, 8539 RT Echtenerbrug, 23 januari 2008, betreffende de "Quickscan natuurtoets Echtenerpolder Hoeve BV te Echternerbrug" (ingeboekt d.d. 23 januari 2008). toetsingsadvies over het milieueffectrapport d.d. 4 april 2008 rapportnummer (ingeboekt d.d. 8 april 2008) 1.2. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren Er dienen voorzieningen te zijn getroffen om verwaaiing van materiaal en stofoverlast te voorkomen. 2. MILIEUZORG Algemeen 2.1. Bij vervangingsinvesteringen van opstallen, installaties, apparatuur of bedrijfsinrichting dient vooraf vastgesteld te worden of de voorgenomen vervanging voldoende tegemoet komt aan milieu-aspecten zoals hoog rendement door beperkt energieverbruik, verantwoord materiaal gebruik, isolatie, herbruikbaarheid bij vervanging, alternatieve duurzame energievoorziening, beperkte stikstofoxiden emissie, etc Ten einde inzicht te krijgen in het water-, aardgas- en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een jaarlijkse registratie worden bijgehouden van: - het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m 3 ; het elektriciteitsverbruik in kwh; - het waterverbruik in m 3 Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

3 2.3. De voornoemde registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 2.13, bedoelde milieulogboek. Energiebesparing 2.4. Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet een energiebesparingsonderzoek zijn uitgevoerd. Het onderzoek heeft betrekking op de gehele inrichting De resultaten van het energiebesparingsonderzoek moeten worden vastgelegd in een rapport dat ten minste de volgende gegevens bevat: - een beschrijving van de objecten; - een beschrijving van de energiehuishouding, dit houdt in een overzicht van de energiebalans van het totale object en een toedeling van tenminste 90% van het totale energieverbruik aan individuele installaties en (deel) processen; - een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of maatregelen toegespitst op de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totaalgebruik hebben; - per energiebesparende maatregel dienen de volgende gegevens opgenomen te zijn: -de jaarlijkse energiebesparing; -de (meer)investeringskosten; -de verwachte economische levensduur; -de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven zoals die tijdens het onderzoek voor de inrichting gelden; -een schatting van de eventuele bijkomende kosten en baten anders dan de energiebesparing; -de terugverdientijd op basis van de (meer)investeringskosten en de baten. - een overzicht van mogelijke organisatorische en good housekeeping maatregelen die leiden tot energiebesparing Op basis van het uitgevoerde energiebesparingsonderzoek, dient binnen 12 maanden na het van kracht worden van deze vergunning een bedrijfsenergieplan conform de in de circulaire 'Energie in de milieuvergunning' voorgeschreven format te worden opgesteld. In het plan worden maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijfjaar opgenomen. Hierbij is een zekere fasering toegestaan. Als één van deze maatregelen niet wordt uitgevoerd dient gemotiveerd te worden waarom dit niet is gebeurd Het onderzoeksrapport en het bedrijfsenergieplan dienen binnen 13 maanden na het van kracht worden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overlegd De inrichtinghouder voert het door het bevoegd gezag goedgekeurde bedrijfsenergieplan binnen de daarin gestelde termijn uit Ter controle van de uitvoering van het bedrijfsenergieplan dient de inrichtinghouder met ingang van de uitvoering van het plan jaarlijks een rapportage over aan het bevoegd gezag met daarin minimaal de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar: - de resultaten van de registratie; - een overzicht met uitgevoerde maatregelen; - afwijkingen ten opzichte van het bedrijfsenergieplan inclusief motivering. Besparing van grondstoffen en voorkomen afvalstoffen Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet onderzocht worden of nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

4 Waterbesparing Lekverliezen van water en inefficiënt watergebruik ten gevolge van niet optimaal gebruik van apparatuur moet worden voorkomen De vergunninghouder is gehouden om in overleg met het bevoegd gezag bij innovatie, renovatie of vervanging van bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen die waterbesparingsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. Milieulogboek Er moet een milieulogboek worden bijgehouden waarin ten minste de volgende zaken worden opgenomen; deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen; de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties; de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn; - de registratie van gevaarlijke afvalstoffen; - de registratie van bedrijfsafvalstoffen; deze registratie moet geschieden per categorie zoals papierafval, metaalafval, plasticafval, grofvuil; - landbouwtellingen of boekhoudkundige gegevens m.b.t. dieraantallen Daar waar-in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of onderdelen van installaties te verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste 5 jaar in het in voorschrift 2.13 bedoelde milieulogboek worden bewaard Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar. Lucht Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen onaanvaardbare milieugevolgen worden ondervonden buiten de inrichting De op een afvoerleiding bestemd voor de afvoer van lucht, gassen of dampen aangebrachte regenkap, moet zodanig zijn geconstrueerd dat de luchtstroom naar boven blijft gericht. Lichthinder De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting alsmede de uitte voeren werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen directe lichtstraling op gevoelige objecten plaatsvindt die buiten de inrichting gelegen zijn De verlichting ten behoeve van het buitenterrein is uitgeschakeld: tussen uur en uur. De verlichting dient tevens te zijn uitgeschakeld als er geen gebruik wordt gemaakt van het verlichte gedeelte van het terrein van de inrichting. Elektrische installatie De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

5 3. GELUID 3.1. Het langtijdgemiddeld beoordelirigsniveau (LAr.LT), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de gevel van woningen aan de Koopmanweg 11, 15 en 26, niet meer zijn dan: - 40 db(a) tussen en uur (dagperiode); - 35 db(a) tussen en uur (avondperiode); - 30 db(a) tussen en uur (nachtperiode) Onverminderd het gestelde in voorschrift 3.1 mogen de maximale geluidsniveaus (Lmax), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van de woning aan de Koopmanweg 11, niet meer zijn dan: - 61 db(a) tussen en uur (dagperiode); - 46 db(a) tussen en uur (avondperiode); - 58 db(a) tussen en uur (nachtperiode) Onverminderd het gestelde in voorschrift 3.1 mogen de maximale geluidsniveaus (Lmax), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van de woning aan de Koopmanweg 15, niet meer zijn dan: - 61 db(a) tussen en uur (dagperiode); - 46 db(a) tussen en uur (avondperiode); - 52 db(a) tussen en uur (nachtperiode) Onverminderd het gestelde in voorschrift 3.1 mogen de maximale geluidsniveaus (Lmax), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van de woning aan de Koopmanweg 26, niet meer zijn dan: - 60 db(a) tussen en uur (dagperiode); - 43 db(a) tussen en uur (avondperiode); - 58 db(a) tussen en uur (nachtperiode) Onverminderd het gestelde in de voorschriften 3.1. en 3.2. mogen radio's en andere geluids- of omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of bevoorradingsauto's, buiten de inrichting niet hoorbaar zijn Gedurende het laden en lossen mogen de motoren van de voertuigen waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van de laad- en losapparatuur Het warmdraaien van motoren op het terrein van de inrichting mag uitsluitend het leveren van remlucht tot doel hebben en mag niet eerder beginnen dan 5 minuten voor het vertrek van het motorvoertuig In de inrichting mogen slechts motorvoertuigen en andere apparaten, machines of installaties met een (verbrandings)motor in werking zijn, die zijn voorzien van een doelmatige en in goede staat verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B. V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

6 4. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING 4.1. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten de brandblusmiddelen aanwezig zijn, zoals op de bij de vergunning behorende tekening(en) is aangegeven Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer. Deze blustoestellen moeten jaarlijks door een REOB erkend deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart of sticker. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden Indien een blusmiddel wordt afgekeurd dient het te worden verwijderd uit de inrichting en te worden vervangen door een nieuw blusmiddel met een gelijkwaardige capaciteit Alle machines en toestellen moeten in zodanige staat verkeren, dat hierdoor branden/of explosiegevaar wordt vermeden Alle vluchtdeuren moeten zijn vrijgehouden van opslagen en obstakels Het is verboden werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten Stofopeenhoping op de koelribben van elektromotoren en lampen moet door regelmatig schoonmaken worden voorkomen De voorschriften 4.1 t/m 4.8, ten behoeve van brandpreventie en brandbestrijding, komen te vervallen op de datum dat het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking treedt. 5. AFVALSTOFFEN 5.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet zodanig dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden en op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden Afvalstoffen mogen niet op of in de bodem worden gebracht of op of in de bodem terecht kunnen komen Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien de aard van de afvalstoffen daartoe aanleiding geeft moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal De (gevaarlijke) afvalstoffen moeten op gezette tijden, doch ten minste éénmaal per jaar, uit de inrichting worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerker Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet onderzocht worden of nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

7 GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN 5.1. Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen, in de zin van de "Regeling Europese afvalstoffen" (Eural), mogen niet worden gebruikt als brandstof De afgiftebonnen dan wel omschrijvings- of meldingsformulieren die betrekking hebben op het afvoeren van (gevaarlijke) afvalstoffen moeten worden bewaard in het in voorschrift 2.13 genoemde milieulogboek Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de opslageisen voor de stoffen waaruit zij zijn ontstaan. Verpakking en etikettering 5.4. De verpakking van de aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat: - niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen; het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen; het in goed gesloten doelmatige verpakking omsloten is, die tegen normale behandeling bestand is De etikettering van de aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen. Opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen 5.6. In de inrichting mogen niet meer dan kg of liter aan gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, met uitzondering van de werkvoorraden welke voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, tenzij in enig voorschrift van deze vergunning anders is bepaald. 6. AFVALWATER Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven 6.1. Het watergebruik moet zoveel mogelijk worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, voor reinigingsdoeleinden gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger Afvalwater, afkomstig van het wassen van voertuigen en spuitapparatuur die zijn gebruikt voor het toepassen van bestrijdingsmiddelen, dat niet fysisch-chemisch is behandeld mag niet worden geloosd op een openbaar riool en moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte Afvalwater afkomstig van composteringshopen en vaste mestopslagen, gier en mest, spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen en veetransportwagens mogen niet worden geloosd op een openbaar riool en moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte Afvalwater afkomstig van een reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens en afvalwater afkomstig van een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte Mest en gier mogen niet via een overloop in een greppel, gegraven put of ander open bassin kunnen geraken of daar op andere wijze in worden gedeponeerd. 7. BODEMBESCHERMING Algemeen 7.1. Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen. Van dit verbod is uitgezonderd oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, waaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd., waarvan de concentratie verontreinigende Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

8 stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en waaraan geen warmte is toegevoegd Een riolering voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater moet, met inbegrip van alle daarop aangesloten afvoerroosters, schrobputten en afscheiders en bijbehorende verbindingen en afsluiters, vloeistofdicht zijn uitgevoerd. Onderdelen moeten blijvend vloeistofdicht op elkaar aansluiten. De gebruikte materialen moeten bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebruikt dat geen verontreiniging van de bodem optreedt. Bodembeschermende voorzieningen 7.4. Een bodembeschermende voorziening dient bestand te zijn tegen de boven de voorziening opgeslagen stoffen en in goede staat van onderhoud te verkeren Gemorste oliën, vetten en chemicaliën moeten terstond worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval Vloeibare chemicaliën, oliën, afgewerkte olie en/of andere vloeibare gevaarlijke (afval)stoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage. De emballage dient opgesteld te staan boven een lekbakconstructie met een opvangcapaciteit van ten minste de inhoud van de grootste boven de lekbakconstructie opgeslagen emballage vermeerderd met 10% van de overige boven de lekbakconstructie opgeslagen vloeistoffen Indien emballage lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage terstond worden overgebracht in niet lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in overmaatse emballage, dat bestand is tegen de lekkende vloeistof Lege en ongereinigde emballage moet worden bewaard en behandeld als gevulde emballage, tenzij deze emballage schud, schrap- en schraapleeg is In werkvloeren of opslagplaatsen waar gevaarlijke stoffen of brandstoffen aanwezig zijn, mogen zich geen schrobputjes bevinden. Stalling I berging Stalling van tractoren en andere landbouwmachines en werktuigen die olie of chemicaliën bevatten, moet plaatsvinden op een vloeistofkerende voorziening. Indien lekkage wordt geconstateerd, moeten onder het voertuig of de machine direct opvangvoorzieningen met voldoende capaciteit worden geplaatst. Van dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer oliën, vetten en chemicaliën zorgvuldig uit de tractoren, machines of werktuigen zijn verwijderd Motorvoertuigen of landbouwtractoren of onderdelen van motorvoertuigen of landbouwtractoren worden, indien bodembedreigende vloeistoffen vrij kunnen komen, onderhouden of gerepareerd boven een vloeistofdichte vloer of boven een vloeistofdichte lekbak op een vloeistofkerende vloer De vloeistofdichte vloer, vloeistofdichte lekbak of vloeistofkerende vloer zijn zodanig in omvang gedimensioneerd dat de bovengenoemde werkzaamheden boven de bodembeschermende maatregel kunnen plaats vinden. 8. WERKPLAATS Algemeen 8.1. De vloer van de werkplaats(opslagruimte in stal 8) dient te zijn voorzien van een vloeistofkerenae voorziening en moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Kooprnanweg 30 Echtenerbrug. Nr

9 8.2. Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd. Lassen 8.3. Binnen een afstand van 10 m van las- en slijpwerkzaamheden mogen zich geen brandbare materialen en gassen bevinden Werkzaamheden zoals lassen en snijden, moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen worden veroorzaakt Laskabelisolaties van elektrische lasapparatuur moeten regelmatig, doch ten minste éénmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Beschadigde laskabels moeten z.s.m. worden gerepareerd of vervangen. 9. HOUDEN VAN DIEREN Algemeen 9.1. In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn: Stal Aantal Diersoort Rav code vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, D chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL ), hokoppervlakte groter dan 0,8 vierkante meter per dier vleesvarkens, overige D3.4.1 huisvestingsystemen; hokoppervlakte maximaal 0,8 vierkante meter per dier gespeende biggen, mestopvang in water D in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlakte maximaal 0, 35 vierkante meter per dier (BWL ) gespeende biggen, mestopvang in water D in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlakte groter dan 0,35 vierkante meter per dier (BWL ) opfokzeugen, overige D3.4.2 huisvestingsystemen hokoppervlakte groter dan 0,8 vierkante meter per dier gespeende biggen, mestopvang in water D in combinatie met een mestafvoersysteem; hokoppervlakte groter dan 0,35 vierkante meter per dier (BWL ) gespeende biggen, mestopvang in water D in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlakte maximaal 0, 35 vierkante meter per dier (BWL ) gespeende biggen, mestopvang in water D Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

10 in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlakte groter dan 0,35 vierkante meter per dier (BWL ) gespeende biggen, mestopvang in water D in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlakte groter dan 0,35 vierkante meter per dier (BWL ). 378 gespeende biggen, mestopvang in water D in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlakte maximaal 0, 35 vierkante meter per dier (BWL ) 120 gespeende biggen, mestopvang in water D in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlakte groter dan 0,35 vierkante meter per dier (BWL ). 304 kraamzeugen, luchtwassystemen anders D dan biologisch of chemisch, gecombineerde luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL ) 925 guste en dragende zeugen, D luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerde luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL ) 3 dekberen, luchtwassystemen anders D2.4.1 dan biologisch of chemisch, gecombineerde luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL ) 60 opfokzeugen luchtwassystemen anders D dan biologisch of chemisch, gecombineerde luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL ) 9.2. Bewijzen dat de in vorig voorschrift bedoelde aantallen niet worden overschreden, zoals landbouwtellingen of boekhoudkundige gegevens, moeten worden bewaard in het in voorschrift 2.7 bedoelde milieulogboek. Kadaverplaats Toelichting: Indien een verharde kadaverplaats wordt aangelegd in de nabijheid van de openbare weg moet de locatie in overleg met de ambtenaar van bouw- en woningtoezicht worden overlegd. In het kader van het bestemmingsplan is de aanleg van een kadaverolaats buiten het bouwblok niet altijd mogelijk. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

11 9.3. Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kadaverplaats of op een vloeistofdichte mobiele kadaverbak Het reinigen en ontsmetten van de kadaverbak en/of kadaverton dient plaats te vinden boven een kadaverplaats of boven een reinigings- eri ontsmettingsplaats voor veewagens elders binnen de inrichting. Nadat de kadavers aan de destructor zijn aangeboden moet de mobiele kadaverbak en/of een kadaverton worden gereinigd en ontsmet Behalve tijdens het ledigen moet de kadaverbak door middel van een verzwaarde en goed sluitende deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden Bij het reinigen en ontsmetten van de kadaverplaats en of kadaverton/-kap mag de bodem en het oppervlaktewater niet worden verontreinigd Een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak, dient vloeistofdicht te zijn en dient bestand te zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en of ontsmettingsmiddel Een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak, dient afwaterend te zijn gelegd naar één punt, zodat het spoel- en ontsmettingswater via leidingen kan afwateren naar een, niet van een overstort voorziene opslagruimte, dan wel rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde en binnen de inrichting gelegen mestkelder Een mobiele kadaverbak dient zodanig te zijn geconstrueerd dat deze op een doelmatige wijze kan worden vervoerd zonder dat het afvalwater de omgeving (de bodem) verontreinigd. Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens Veewagens die op het terrein gereinigd moeten worden, moeten gereinigd worden op een speciaal daarvoor ingerichte reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens. Toelichting: Indien de reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens in geringe mate ook gebruikt wordt voor het reinigen van eigen machines en vervoermiddelen worden geen zuiveringstechnische voorzieningen geëist Het verontreinigd spoel- en schrobwater afkomstig van de kadaverplaats, reinigingsen ontsmettingsplaats voor veewagens moet via een gesloten leiding kunnen afwateren naar een niet van een overstort voorziene opslagruimte, opslagput of verplaatsbare opvangbak. De leiding en de vloer en wanden van de opslagvoorziening moeten vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigingsmiddel. De capaciteit van de opslagvoorziening moet voldoende groot zijn om het afvalwater van de kadaver-, spoel-, reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens gedurende de winterperiode te kunnen bergen Het eventuele transport van het opgevangen (verontreinigd) afvalwater moet geschieden in volledig gesloten tankwagens. Luchtverontreiniging en stankhinder Ramen en deuren van de stallen moeten behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen gesloten worden gehouden Bij het vullen van voedersilo's moet stofverspreiding worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekenfilter of een gelijkwaardige voorziening. Mest, algemeen Voorschriften revisievergunning Echtenerpoider Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. ft/r

12 9.15. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op een andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is niet van toepassing op het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk Bij verwijdering van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in zindelijke staat moeten verkeren Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of worden verbrand. Dunne mest in kelders Dunne mest en gier moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde mestdichte opslagruimten. Indien deze opslagruimten niet onder de stallen zijn gelegen, moet het transport geschieden door middel van gesloten en mestdichte riolen of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De opslagruimten mogen niet zijn voorzien van een overstort Behoudens tijdens het ledigen moeten de opslagruimten door middel van goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten worden gehouden De mestopslag mag geen direct verdampend oppervlak in de buitenlucht hebben. Opslag van voer Het voer, met uitzondering van kuilvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering Kunststoffolie, (afval)landbouwplastic, autobanden, jerrycans en sjorbanden, welke niet direct worden gebruikt voor de aanwezige kuilvoeropslag, moeten in de bedrijfsgebouwen worden opgeslagen of buiten het directe zicht. 10. CHEMISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% Algemeen Stal 1 moet conform de vergunning een stalsysteem hebben met chemisch luchtwassysteem (Groen Labelnummer BWL / BWL ). De stal(len) moeten volgens de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven. De voorschriften van dit hoofdstuk hebben betrekking op de stal(len) die volgens dit stalsysteem worden uitgevoerd. Chemische wasser Alle ventilatielucht die afkomstig is uit afdelingen die op de chemische wasser moeten zijn aangesloten, moet door de chemische wasser worden geleid. De in deze afdelingen gebruikte luchtafzuigkanalen, ventilatoren alsmede de chemische wasser moeten lekdichtzijn uitgevoerd Indien een centraal afzuigkanaal gebruikt wordt, dient deze een doorstroomoppervlak van tenminste 1 cm 2 per m 3 per uur te bedragen De chemische wasser moet een ammoniakverwijderingsrendement van tenminste 70% bewerkstelligen. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

13 10.5. De chemische wasser moet bij ingebruikname van de stal in werking zijn Ten behoeve van wekelijkse registratie dient een urenteller en een geijkte waterpulsmeter aanwezig te zijn. De meetresultaten dienen continu te worden geregistreerd en dienen niet vrij toegankelijk te worden opgeslagen De inhoud van de zuuropslag dient snel en accuraat te kunnen worden afgelezen Spuiwater mag niet worden geloosd op een mestkelder welke in directe verbinding staat met dieren Het waswater moet éénmaal per 6 maanden op de volgende parameters worden geanalyseerd: ph; ammonium (NH4+ -N); sulfaat (S042-). Monstername en analyse van het spuiwater en de rapportage daarvan moeten worden uitgevoerd door een STERLAB of STERIN gecertificeerde instelling. Monstername en conservering moeten volgens NEN 6600 en NPR 6601 worden uitgevoerd De ph van het waswater in de luchtwasser dient tussen de 3 en 4 te zijn Ten minste eenmaal per jaar moet het filterpakket van de chemische wasser worden gereinigd De datum en het tijdstip van het stopleggen alsmede het opstarten van de chemische wasser moeten in een logboek worden bijgehouden Indien door wat voor oorzaak c.q. storing dan ook gedurende meer dan 24 uren ongezuiverde stallucht in de buitenlucht terecht komt, dan wel is gekomen, moet het bevoegd gezag onmiddellijk hiervan in kennis worden gesteld Indien door onvoorziene omstandigheden het filterpakket sterk vervuilt of vervuild is, moet verwisseling dan wel reiniging hiervan direct geschieden Er dient een onderhouds- en adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn opgenomen. Daarnaast zijn in dit contract de taken van de leverancier opgenomen. Controle Een afschrift van de rendementsmeting met vermelding van de bedrijfscondities (ventilatiedebiet en aantallen aanwezige dieren) moet binnen een maand na de meting aan het bevoegd gezag worden getoond In de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is geïnstalleerd moet de vergunninghouder aan het bevoegd gezag rapporteren over de werkelijke emissie van ammoniak en het reinigingsrendement van de chemische wasser. De metingen moeten plaatsvinden onder representatieve bedrijfscondities. De rendementsmeting moet bestaan uit een natchemische bepaling van het ammoniakgehalte van zowel de ingaande lucht voor de chemische wasser als de uitgaande lucht die de chemische wasser verlaat Wekelijks moet in een logboek worden geregistreerd: het aantal uren dat de waswatercirculatiepomp in werking is; de hoeveelheid spuiwater; de verdeling van het waswater over het pakket (goed/suboptimaal/slecht); de ph van het waswater; de drukval over het pakket Indien uit de wekelijkse controle blijkt dat de chemische wasser niet goed functioneert, of dreigt niet goeo te gaan functioneren, moet ae vergunningnouaer er Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

14 direct voor zorgdragen dat maatregelen worden getroffen om de goede werking van de luchtwasser te waarborgen In een logboek moet/moeten worden bewaard: de resultaten van de jaarlijkse controle, zoals de uitgevoerde onderhoudsof aanpassingswerkzaamheden; een afschrift van het opleveringscertificaat; een afschrift van de analyseresultaten van het waswater; een afschrift van de rendementsmeting; de aankoopbewijzen van het zuur Het logboek moet binnen de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond. De in het logboek opgenomen gegevens moeten 3 jaren binnen de inrichting worden bewaard. 11. MESTOPVANG IN WATER IN COMBINATIE MET EEN MESTAFVOERSYSTEEM Algemeen Stal 3 (gedeeltelijk),4, 5, 6, 7 dienen conform de aanvraag met een mestopvang in water en met een mestafvoersysteem te zijn uitgerust (Groen Labelnummer BWL / ); de stal(len) dienen conform de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) te worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven; de voorschriften van dit hoofdstuk hebben betrekking op de stal(len) die volgens dit stalsysteem worden uitgevoerd. Mestgoten en hokuitvoering De vloer dient te bestaan uit een gedeeltelijk roostervloer aan de voorzijde van het hok een hellende dichte vloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal of gedeeltelijk roostervloer boven het mestkanaal, het roosteroppervlak aan de voorzijde van de bolle vloer is daarbij kleiner dan het roosteroppervlak aan de achterzijde van de bolle vloer of te bestaan uit een volledig roostervloer indien sprake is van een gedeeltelijk roostervloer dient minimaal 0,12 m 2 dichte vloer per dierplaats te zijn. mestkanaal Het mestkanaal dient voorzien van metalen of kunststof roosters Het mestkanaal dient minimaal 500 mm diep te zijn (gemeten vanaf de onderzijde van de roostervloer en bovenzijde vloer mestkanaal) In het mestkanaal mag maximaal 1 schuine wand zijn aangebracht. Deze schuine wand dient aan de voorzijde van het hok of tegen de dichte vloer te zijn aangebracht In elk mestkanaal dient ten minste één afvoeropening te zijn met een diameter van 200 mm. Water aanvoer in de rnestgoot via een vlotter In elke afdeling met gespeende biggen dient: in de wateraanvoerleiding naar elke afdeling een geijkte waterpulsmeter te worden gemonteerd; de wateraanvoerleiding door te lopen naar de rnestgoot; de watermeter dient alleen de hoeveelheid reinigingswater en het via de vlotter in de rnestgoot aangevulde water te registreren; op de wateraanvoerleiding een aansluiting voor de hogedrukreiniger en een aftap naar de rnestgoot aanwezig te zijn. Voorschriften revisievergunning Echtenerpoider Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

15 11.9. In de mestgoot is de aftap voorzien van een kunststof vlotter met een doorlaatcapaciteit van circa 2 a 3 liter per minuut Mestophoping op de vlotter moet worden voorkomen. Dit kan door boven de vlotter een plaat, gemaakt van niet mest aanhechtend materiaal te monteren Deze plaat moet zodanig zijn geconstrueerd dat hierop geen mest kan blijven liggen De hierboven beschreven uitvoering van het vlottersysteem geldt bij toepassing van All in - All out per afdeling. Indien All in - All out per afdeling niet wordt toegepast, moet bij de aanwezigheid van meerdere mestgoten per afdeling, een geijkte waterpulsmeter in de wateraanvoerleiding worden gemonteerd De mest dient na afloop van elke biggenopfokronde uit de mestgoot te worden afgelaten. Nadat de mest uit de mestgoot is afgevoerd dient de mest te worden opgeslagen in een afgedekte en mestdichte mestopslagruimte Na het aflaten van de mest uit de mestgoot dient de vlotter direct in werking te treden, waardoor de mestgoot automatisch met water wordt gevuld tot de in het volgende voorschrift genoemde hoeveelheid water is bereikt; hierbij dient minimaal 3 liter water per minuut in de mestgoot te worden gebracht. Voor aanvang van een biggenopfokronde dient in de mestgoot minimaal 20 liter water per biggenplaats aanwezig te zijn, waarbij het waterniveau in de mestgoot minimaal 12 cm moet zijn. Water aanvoer in de mestgoot via een waterdoseercomputer Bij het gebruik van de waterdoseercomputer kan worden volstaan meteen centraal opgestelde geijkte waterpulsmeter. Na de waterpulsmeter komt de wateraanvoerleiding naar de afdelingen. Per mestgoot wordt een waterafvoerleiding aangebracht. Deze aftakking dient achtereenvolgens voorzien te zijn van een niveauschakelaar of sensor De hierboven beschreven uitvoering van het systeem met een waterdoseercomputer geldt bij de aanwezigheid van een mestgoot per afdeling. Bij de aanwezigheid van meerdere mestgoten per afdeling en de toepassing van All in -All out per afdeling kan worden volstaan met een aansluiting voor de hogedrukreiniger per afdeling De waterdoseercomputer dient de hoeveelheid reinigingswater en het in de mestgoot aangevulde water apart van het drinkwater te registreren In de mestgoot van elke afdeling met gespeende biggen moet een wateraanvoerleiding met aftappunt aanwezig zijn. De mest dient na afloop van elke biggenopfokronde uit de mestgoot te worden afgelaten. Nadat de mest uit de mestgoot is afgevoerd dient de mest te worden opgeslagen in een afgedekte en mestdichte mestopslagruimte Voor aanvang van een biggenopfokronde dient in de mestgoot minimaal 20 liter water per biggenplaats aanwezig te zijn, waarbij het waterniveau in de mestgoot minimaal 12 cm moet zijn. Na het reinigen van de biggenhokken met de hogedrukspuit dient de mestgoot automatisch met water te worden gevuld tot de in het voorgaande voorschrift genoemde hoeveelheid water en het genoemde waterniveau is bereikt. 12. GECOMBINEERD LUCHTWASSYSTEEM CHEMISCHE WASSER & WATERWASSER Algemeen Stal 8 dient conform de aanvraag een gecombineerd luchtwassysteem te hebben met chemische wasser en waterwasser (Groen Labelnummer BWL ); de Voorschriften revisievergunning EchtenerpolderHoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

16 stal(len) dienen conform de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) te worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven; de voorschriften van dit hoofdstuk hebben betrekking op de stal(len) die volgens dit stalsysteem worden uitgevoerd. Uitvoering Het systeem dient opgebouwd te zijn uit een chemische luchtwasser van het type lamellenfilter met een dikte van 0,50 meter en een waterwasser met een dikte van 0,24 meter Het lamellenfilter dient te zijn opgebouwd uit carbonaat vezels die in speciale banen zijn aangebracht tussen kunststofplaten Het filterpakket van de watenwasser dient opgebouwd te zijn van kunststof filtermateriaal (contactoppervlak 240 m 3 per m 2 ) Voordat de gezuiverde lucht het wassysteem verlaat dient deze in een druppelvanger van waterdruppels ontdaan te worden Per m z aanstroomoppervlak van zowel de chemische wasser als de waterwasser wordt maximaal m 3 aangevoerd. Voor de chemische wasser gaat het hierbij niet om het specifieke oppervlak van de lamellen, maar om het aanstroomoppervlak van het element waarin het lamellenfilter is geplaatst. Het lamellenfilter zelf heeft een capaciteit van maximaal 75 m 3 lucht per uur per m 2 oppervlak van het lamel Het gecombineerd luchtwassysteem dient de ventilatielucht van één of meerdere afdelingen te behandelen. Op de situatieschets van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden aangegeven. Ventilatielucht Van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via het gecombineerd luchtwassysteem de stal te verlaten bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal tenminste 1 cm 2 per m 3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de door het Klimaatplatform Varkenshouderij vastgestelde normen voor maximale ventilatie in acht worden genomen. Registratie instrumenten Ten behoeve van wekelijkse registratie dient een urenteller en een geijkte waterpulsmeter aanwezig te zijn. De meetresultaten dienen continu te worden geregistreerd en dienen niet vrij toegankelijk te worden opgeslagen De inhoud van de zuuropslag dient snel en accuraat te kunnen worden afgelezen Het spuiwater van de chemische luchtwasser moet worden afgevoerd naar een aparte opslag. Eisen aan gebruik Conform het monstername protocol dient elk half jaar een monster van het waswater van de chemische wasser (de eerste filterwand) te worden genomen. De analyseresultaten dienen binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen liggen dient de gebruiker, in overleg met de leverancier, actie te ondernemen. Monstername, vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te worden uitgevoerd Ten minste eenmaal per jaar moet het filterpakket van de chemische wasser worden gereinigd. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

17 Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, analyseresultaten van het wassysteem en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse controle werkzaamheden Er dient een onderhouds- en adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn opgenomen. Daarnaast zijn in dit contract de taken van de leverancier opgenomen In de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is geïnstalleerd moet de vergunninghouder aan het bevoegd gezag rapporteren over de werkelijke emissie van ammoniak en het reinigingsrendement van de chemische wasser. De metingen moeten plaatsvinden onder representatieve bedrijfscondities. De rendementsmeting moet bestaan uit een natchemische bepaling van het ammoniakgehalte van zowel de ingaande lucht voor de chemische wasser als de uitgaande lucht die de chemische wasser verlaat. Overig Het monstemameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de installatie te worden bewaard De bestemming van het spuiwater van het gecombineerd luchtwassysteem dient duidelijk worden aangegeven. De verwijdering en afzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving plaats te vinden Het gehalte aan ammoniumsulfaat in het spuiwater van de chemische wasser mag maximaal 2,1 mol per liter bedragen De ph van het waswater in de chemische wasstap mag voordat het wordt ververst maximaal 4,0 zijn en na verversing maximaal 1, DUBBELWANDIGE KUNSTSTOF CONTAINERS GELADEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN Algemeen In de inrichting mogen uitsluitend gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, die krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen voor het vervoer zijn toegelaten In de inrichting mag maximaal liter zwavelzuur worden opgeslagen in dubbelwandige tankcontainers met een inhoud van elk 800 liter (Tank)containers met gevaarlijke stoffen moeten tegen aanrijding zijn beschermd door organisatorische of fysieke maatregelen Een open opslagvoorziening mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor onbevoegden. Hieraan is voldaan als het terrein als geheel afdoende is afgeschermd door muren (gebouwen), hekken, sloten van voldoende breedte en dergelijke. Indien dit niet het geval is moet het toegankelijke deel van de opslagvoorziening zijn afgeschermd door een vast en ten minste 1,8 m hoog hek- of gaaswerk van onbrandbaar materiaal met tenminste 2 toegangsdeuren. Indien in een opslagvoorziening de afstand van het verst gelegen punt tot de deur minder bedraagt dan 15 m, kan met één deur worden volstaan Materieel voor het vervoeren van containers moet zodanig zijn ontworpen, onderhouden en worden gebruikt, dat een veilige behandeling van containers voldoende is gewaarborgd Er moeten maatregelen genomen worden om, in geval van lekkage, te voorkomen dat gelekte vloeistof in het oppervlaktewater of het riool geraakt. Middelen en maatregelen in geval van calamiteiten Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

18 13.7. Het personeel dat toegang heeft tot de inrichting moet op de hoogte zijn van de aard en de gevaarsaspecten van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden In de inrichting moeten voldoende middelen voorhanden zijn om in geval van een incident met gevaarlijke stoffen onmiddellijk de nodige maatregelen te kunnen nemen. De opslag van (tank)containers met gevaarlijke stoffen Containers met gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen op de daarvoor bestemde plaatsen zoals deze zijn weergegeven op de plattegrondtekening behorende bij deze beschikking De vloer van het terreingedeelte waar containers met gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Een vloer moet voldoende stabiliteit bieden en geëgaliseerd zijn (Tank)containers met gevaarlijke stoffen moeten zodanig zijn opgesteld, dat ze altijd voor inspectie bereikbaar zijn Lege ongereinigde tankcontainers waarin gevaarlijke stoffen vervoerd zijn, moeten worden behandeld als gevulde tankcontainers (Tank)containers moeten zodanig worden geplaatst dat minimaal één gevaarsetiket zichtbaar blijft Een tankcontainer die is voorzien van een etiket modelnummer 2.3 van het ADR en een tankcontainer van de ADR-klasse 8 die ook voorzien moet zijn van een etiket modelnummer 6.1, moet op het maaiveld worden geplaatst Tankcontainers geladen met gevaarlijke stoffen, zoals genoemd in voorschrift , moeten ten minste 5 meter verwijderd blijven van (tank)containers met brandbare vloeistoffen met een vlampunt lager dan 61 C, alsmede van (tank)containers met brandbare gassen. 14. OPSLAG VAN SPUIWATER Algemeen Het spuiwater van de chemische en gecombineerde luchtwassers dient te worden opgeslagen in een speciaal hiervoor bestemde opslagruimten De wanden en vloer van de opslagruimte moeten bestand zijn tegen de invloed van het spuiwater. Bewijzen van de behandeling die de wanden en de vloer van de opslagkelder voor het spuiwater van de chemische luchtwassers hebben ondergaan moeten binnen de inrichting aanwezig zijn De spuiwateropslag moet voldoende inhoud hebben en mag niet zijn voorzien van een overstort. Afvoer naar de mestkelder in de stal (die daarmee in open verbinding staat met de dieren) is niet toegestaan in verband met het gevaar van vrijkomen van zwavelwaterstofgas (H2S) Het is niet toegestaan spuiwater in de riolering te brengen. Afvoer spuiwater Spuiwater dient naar een erkende inzamelaar voor afvalstoffen of voor verdere verwerking als meststof te worden afgevoerd. Het mengen op bedrijfsniveau van spuiwater met mest is niet toegestaan. De afvoer van het spuiwater dient te worden geregistreerd (hoeveelheid en concentratie). Deze registratiegegevens worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard en zijn beschikbaar voor controle door het bevoegde gezag. 15. OPSLAG EN GEBRUIK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN Voorschriften revisievergunning Bchtenerpolder Hoeve B. V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

19 15.1. Bestrijdingsmiddelen en ongereinigde lege verpakking daarvan mogen voor en na gebruik uitsluitend op het terrein van de inrichting aanwezig zijn, als deze zijn opgeslagen in een speciaal daartoe bestemde kast. In deze kast mag niet meer dan maximaal 20 kg of I van deze middelen zijn opgeslagen De bestrijdingsmiddelen moeten droog en koel worden bewaard Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten zijn opgesteld in of boven een lekbakconstructie welke de gehele voorraad van de daarin of daarboven opgestelde vloeistoffen kan bevatten Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten gescheiden van vaste bestrijdingsmiddelen zijn opgeslagen. Onderlinge vermenging van de bestrijdingsmiddelen en beschadigingen van de verpakkingen moeten worden voorkomen Restanten bestrijdingsmiddelen mogen in de inrichting aanwezig zijn, mits deze restanten in de verpakking, waarin deze zijn aangevoerd, worden bewaard in doelmatige vloeistofdichte vaten, welke door een goed passend deksel moeten zijn afgesloten Gemorste bestrijdingsmiddelen moeten zo snel mogelijk worden geabsorbeerd en opgeruimd. Hiertoe moet voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn. Voor het opruimen van gemorste bestrijdingsmiddelen moet een duidelijk leesbare instructie op de bestrijdingsmiddelenkast zijn aangebracht. De bestrijdingsmiddelenkast De kast moet van deugdelijke constructie zijn, in goede en nette staat van onderhoud verkeren en voldoende zijn geventileerd In de nabijheid van de bestrijdingsmiddelenkast mag geen open vuur aanwezig zijn Nabij de bestrijdingsmiddelenkast moet een blustoestel aanwezig zijn met een blusequivalent van ten minste 6 kg poeder. Gebruik bestrijdingsmiddelenkast Verpakte bestrijdingsmiddelen mogen niet worden gestapeld, tenzij de emballage geschikt is voor stapelen of hiertoe voorzieningen worden toegepast De voor de opslag van toxische, (licht) ontvlambare, of stankverwekkende stoffen gebruikte vaten moeten ook na lediging, gesloten worden gehouden Lege, niet gereinigde retouremballage moet worden opgeslagen als volle De bestrijdingsmiddelenkast moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de aanwezige emballage De toegangsdeur van de kast moet buiten de tijd dat hier door een bevoegd persoon bestrijdingsmiddelen worden ingezet of uitgehaald met een deugdelijk slot zodanig zijn afgesloten dat deze door onbevoegden niet kan worden geopend. Veiligheidssignalering Aan de buitenzijde van de opslagruimte moeten waarschuwingsborden zijn geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden. Op daartoe geschikte plaatsen moeten zijn aangebracht; het opschrift "bestrijdingsmiddelen", alsmede een doodshoofd, overeenkomstig de Beschikking vaststelling modellen waarschuwings- en verbodssignalen als bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Staatsblad 1964, 328); het pictogram "vuur, open vlam en roken verboden", overeenkomstig de Beschikking vaststelling modellen waarschuwings- en verbodssignalen als bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Staatsblad 1964, 328). Indien brandbare stoffen zijn opgeslagen moet het pictogram "brandgevaar", uitgevoerd overeenkomstig de norm NEN 3011 zijn aangebracht. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V.. Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

20 16. BOVENGRONDSE TANK VOOR DE OPSLAG VAN (DIESEL)OLIE Algemeen Voor de opslag in bovengrondse tanks van vloeibare aardolieproducten is de richtlijn PGS 30 uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, getiteld "Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties, Opslag tot 150 m 3 van brandbare vloeistoffen met een vlarnpunt van 55 tot 100 C in bovengrondse tanks", 10 juni 2005 van toepassing De opslag in een bovengrondse tank van brandbare vloeistoffen met een vlarnpunt tussen 55 C en 100 C, voldoet aan richtlijn PGS 30, waarvan de voorschriften 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, en niet gelden voor een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 juni Een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 juni 1996 waarvan: a. de eerste ingebruiksdatum onbekend is, en b. de tank niet is voorzien van een mangat, of een inspectieopening van ten minste 0,3 meter, wordt, in afwijking van de voorschriften en van richtlijn PGS 30, uiterlijk 1 juni 2011 buiten gebruik gesteld. Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten zijn uitgevoerd, geïnstalleerd, in gebruik zijn, geïnspecteerd, gecontroleerd, gekeurd, beproefd, beoordeeld, onderhouden, gerepareerd en buiten gebruik gesteld overeenkomstig de paragrafen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 en 4.8 van PGS 30, van welke paragrafen de artikelen , en zijn uitgezonderd. Toelichting paragrafen: 4.1 (Constructie-eisen voor tanks), 4.2 (Constructie-eisen voor leidingen en appendages), 4.3 (Installatievoorschriften), 4.4 (Gebruiksvoorschriften), 4.5 (Voorschriften t.a.v. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie), 4.6 (Aanvullende voorschriften voor de opslag in dubbelwandige tanks), 4.7 (Aanvullende voorschriften voorde opslag in milieubeschermingsgebieden voor grondwater) en 4.8 (Aanvullende voorschriften voor inpandige opslag), (Maatregelen bij bodemverontreiniging), (Aflevering aan motorvoertuigen[wegverkeer]) en (Opstelplaats van voertuigen bij afle vering [wegverkeer]) Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn inbegrepen andere, door de Raad voor de Accreditatie erkende, certificeringinstellingen. 17. AFLEVERPOMP VOOR DIESELOLIE De dieselolie mag slechts worden overgetapt in vaatwerk, reservoirs of tanks, welke geschikt zijn voor dit product Bij het af- en overtappen met behulp van een slang, moet de slang bestand zijn tegen dieselolie Een slang moet tijdens het gebruik zodanig worden ondersteund en beschermd, dat beschadiging wordt voorkomen Wanneer de afleverslang niet in gebruik is, moet deze knikvrij boven een lekbakconstructie hangen Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen. Voorschriften revisievergunning Échtenerpoltier Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

MILIEUVOORSCHRIFTEN. 60 db(a) tussen en uur (nachtperiode);

MILIEUVOORSCHRIFTEN. 60 db(a) tussen en uur (nachtperiode); Zaaknummer: 590653 Vergunninghouder: Maatschap J. Wilting, H. Wilting-Cremer en A.A. Wilting Projectomschrijving: het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (revisie). MILIEUVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN:

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Voorschriften milieu Zaaknummer: 607098 Vergunninghouder: Maatschap H. en E. Brink Projectomschrijving: Wijzigen stalinrichting en plaatsen mestloods VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN:

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren

S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren Systeem S-1. Biologisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie Werking: De ammoniakuitstoot wordt beperkt door de ventilatielucht

Nadere informatie

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu)

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage 3: Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Mts. Vroege Burg. ten Holteweg 39 7751 CR

Nadere informatie

BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN

BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN Nummer systeem Naam systeem Diercategorie BWL 2007.03.V3 Systeembeschrijving van Februari 2011 Biologisch luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie

Nadere informatie

... V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G I N H O U D BEGRIPPEN... 2

... V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G I N H O U D BEGRIPPEN... 2 Behoort bij de beschikking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen van P. Huijbregts, Schansdijk 4 te De Heen, kenmerk: ZK12000399............................... V O

Nadere informatie

Maatschap Van Hooijdonk Weg naar Wouw 38 Huijbergen

Maatschap Van Hooijdonk Weg naar Wouw 38 Huijbergen Maatschap Van Hooijdonk Kadastraal gemeente, sectie D nummer 169. VOORSCHRIFTEN behorende bij nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de WET MILIEUBEHEER INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

... V O O R S C H R I F T E N I N H O U D BEGRIPPEN...2

... V O O R S C H R I F T E N I N H O U D BEGRIPPEN...2 BIJLAGE 1 Gewaarmerkte voorschriften omgevingsvergunning (Milieu) Behoort bij de beschikking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen van: CZAV, Havenweg 67-69 te Dinteloord.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Sunny-Egg-Systems BV te Rogat INHOUDSOPGAVE 1 AFVALSTOFFEN 3 1.1. Afvalscheiding 3 2 BODEM 3 2.1. Doelvoorschriften

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht 2 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN BESLUIT BEHEER AUTOWRAKKEN 3

Nadere informatie

Mts. Coopmans Slangen Kempkensberg 4 5813 AE Ysselsteyn. voor een fokzeugen- en vleesvarkenshouderij. op het adres Kempkensberg 4 5813 AE Ysselsteyn

Mts. Coopmans Slangen Kempkensberg 4 5813 AE Ysselsteyn. voor een fokzeugen- en vleesvarkenshouderij. op het adres Kempkensberg 4 5813 AE Ysselsteyn mm080035 Voorschriften behorende bij de vergunning Ingevolge artikel 8.4 Wet milieubeheer voor de gehele inrichting in verband met het veranderen van de inrichting of de werking daarvan van Mts. Coopmans

Nadere informatie

Biologische luchtwasser T.A.J.N.

Biologische luchtwasser T.A.J.N. Biologische luchtwasser T.A.J.N. Omschrijving: Biologisch luchtwassysteem met een gescheiden wassectie en een biologische sectie (waterzuivering). Biologisch luchtwassysteem voor varkensstallen die geheel

Nadere informatie

Mestopvang in en spoelen met ammoniakarme vloeistof

Mestopvang in en spoelen met ammoniakarme vloeistof Nummer systeem Naam systeem Diercategorie BWL 2001.24.V1 Mestopvang in en spoelen met ammoniakarme vloeistof Vleesvarkens Systeembeschrijving van Juni 2015 Vervangt Beschrijving BB93.06.010 V1 van 13 maart

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Avebe u.a. te Gasselternijveen 2 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1.1. Algemeen 3 2 AFVALSTOFFEN 3 3 BODEM

Nadere informatie

De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen:

De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen: Bijlage bij oefeningen agrarische lozingen. De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen: Riolering: Lozen in vuilwaterriool: toegestaan,

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens beschrijving ROBA Advies B.V. Florijn 4 Postbus 330 5750 AH Deurne tel. 0493-326030 fax. 0493-311939 1 Inrichting 1.1 Algemene gegevens Aanleiding:

Nadere informatie

Pluimveehouderij Bouma

Pluimveehouderij Bouma Voorschriften die behoren bij de beschikking d.d. 3 januari 2011 betreffende de revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor Pluimveehouderij Bouma, De Trije Roeden 4, Boelenslaan VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN 1. Gegevens bedrijfsdossier 1.1 Algemeen Naam bedrijf Adres Plaats / postcode Telefoon Contactpersoon Inrichtingsnummer Procedurenummer Gecontroleerd door Datum controle

Nadere informatie

Besluit Burgemeester en wethouders van Uden besluiten om vergunning te verlenen voor:

Besluit Burgemeester en wethouders van Uden besluiten om vergunning te verlenen voor: omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *16.003995* 16.003995 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 236848

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

odijmond REGIO WATERLAND

odijmond REGIO WATERLAND Gemeente Waterland - k MRĨ 2015 INGEKOMEN Gemeente Waterland O 4 MRT 2015 GESCAND odijmond REGIO WATERLAND Gemeentewerf Monnickendam De heer J.A.J. Borst Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM VERZONDEN -3

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER ONDERWERP Op 15 september 1992 is aan W.P. Smink, Sluisweg 13 te Heumen kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie C, nummer 1079, een oprichtingsvergunning verleend voor een

Nadere informatie

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 PGS 15 December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: 2005 Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 Wijzigingen In tabel 1.2 is de ondergrens voor klasse 2 (gassen) gesteld op 125 l (was eerst 50 l). Voorschrift

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2 Opslaan en overslaan van goederen algemeen m31 m30 m22 t4 122 m23 m26 m27 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand tussen

Nadere informatie

Controlerapport. Opgesteld: 14 oktober Milieuzaken

Controlerapport. Opgesteld: 14 oktober Milieuzaken Controlerapport Milieuzaken Opgesteld: 14 oktober 2010 Bedrijfsgegevens Nr. Inrichting: 390 Naam inrichting: Heijvar B.V. Adres inrichting: Laar 31 Postcode / plaats: 5258 TJ Berlicum Postadres: Idem Contactpersoon:

Nadere informatie

BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden besluiten, gelet op paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), cot het

Nadere informatie

Hoogstratensebaan 51 5111 EZ Baarle-Nassau

Hoogstratensebaan 51 5111 EZ Baarle-Nassau VOORSCHRIFTEN behorende bij een omgevingsvergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting aan het adres Baarleseweg 28a in Ulicoten.

Nadere informatie

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek Naam bedrijf Contactpersoon Adres vestiging Postcode + plaats Telefoonnummer Postadres Naam inspecteur Datum controle Activiteitenbesluit Type A Type B Type C Postcode + plaats Telefoonnummer nio = niet

Nadere informatie

BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN

BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN Bijlagen bij de toelichting wijzigingsplan, 5388 CX Nistelrode NL.IMRO.1721.WPKantje37-ow01 Locatie : Datum : 15-09-2015 In onderstaande beschrijving en tabellen is de

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1. PAS-code: PAS R-1.7. Naam van het systeem:

Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1. PAS-code: PAS R-1.7. Naam van het systeem: Diercategorie: R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1 PAS-code: PAS R-1.7 Naam van het systeem: Chemisch luchtwassysteem in een natuurlijke geventileerde stal Emissiereductie: 45% Werkingsprincipe

Nadere informatie

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon Fax E-mail Internet (0475) 49 44 07 (0475) 49 23 63 info@bergsadvies.nl www.bergsadvies.nl Rabobank 14.42.17.414 K.v.K. Roermond nr. 12065400 BTW

Nadere informatie

EVO PGS-15 Checklist

EVO PGS-15 Checklist Checklist PGS-15 Checklist EVO PGS-15 Checklist evo.nl/pgs15 1 Verkrijg eenvoudig een algemeen inzicht in de PGS-15 richtlijn Bedankt voor uw download Deze PGS-15 checklist is opgesteld om een algemeen

Nadere informatie

Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen

Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen Sinds 1 december 2013 verwijst de Activiteitenregeling naar de nieuwste versies van de PGS-richtlijnen 28 en 30 voor de opslag in ondergrondse en bovengrondse opslagtanks. Deze wijziging van de Activiteitenregeling

Nadere informatie

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen Nr. Activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 1. zorgplicht 1. dat

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Algemene wet bestuursrecht/wet milieubeheer INLEIDING Op 6 juni 2006 hebben wij het verzoek van De Jong Gameren B.V.

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvrager: VOF Looman Hebbink Hogeveldweg 6 & 6a 7021 MS ZELHEM INHOUDSOPGAVE Uitwerking van de melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor de veehouderij van

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor emissiearme stalsystemen

Code van goede praktijk voor emissiearme stalsystemen Code van goede praktijk voor emissiearme stalsystemen Philippe Van Overbeke 26 november 2010 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Technologie & Voeding www.ilvo.vlaanderen.be Beleidsdomein

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav Opslaan en overslaan van goederen algemeen m31 m30 m22 m t4 122 m23 m26 m27 m21 m29 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand

Nadere informatie

Dorpsstraat 4 5113 TE, Ulicoten

Dorpsstraat 4 5113 TE, Ulicoten VOORSCHRIFTEN behorende bij een omgevingsvergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting aan het adres Hondseindsebaan 1 in

Nadere informatie

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7 Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7 08-06-2016 14:42 Nr. Maatregel Activiteit Frequentie Thema Activiteitenbesluit Activiteitenregeling m31 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

Agrovar B.V. [..] Geachte [..]

Agrovar B.V. [..] Geachte [..] Agrovar B.V. [..] Geachte [..] Datum : 9 september 2014 Verzenddatum : verzenddatum brief Behandeld door : Frontoffice gemeente Stadskanaal Telefoonnummer : 0599 631631 E-mailadres : gemeente@stadskanaal.nl

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum 9 augustus 2004.

Wet milieubeheer. Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum 9 augustus 2004. Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Postbus 4 4760 AA Tel.: 01 68 37 36 O0 Fax: 0168 37 35 80 E-mail: gem.moerdijk@moerdijk.nl Wet milieubeheer mae e Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer m265 m299 m266 Afleveren van benzine: Ga na wat

Nadere informatie

... V O O R S C H R I F T E N I N H O U D BEGRIPPEN... 2

... V O O R S C H R I F T E N I N H O U D BEGRIPPEN... 2 BIJLAGE 1 Gewaarmerkte voorschriften Behoort bij de beschikking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen van:, Zuidlangeweg 3a te Dinteloord, nr.: MYZ11000448..............................

Nadere informatie

Bij kraamzeugen wordt geen eis aan de vloeruitvoering gesteld.

Bij kraamzeugen wordt geen eis aan de vloeruitvoering gesteld. Nummer systeem BWL 2016.02 Naam systeem Diercategorie Systeembeschrijving van Maart 2016 Schuine wand in het mestkanaal D 1.2 kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), D 3 vleesvarkens, opfokberen van ca.

Nadere informatie

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld In deze factsheet leest u over een aantal milieu- en veiligheidsvoorschriften waar u als ondernemer mee te maken heeft. U ziet voorbeelden hoe u

Nadere informatie

VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. Besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Overbetuwe

VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. Besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Overbetuwe > = ) «VERGUNNING WET MILIEUBEHEER Besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Overbetuwe Onderwerp aanvraag Op 29 november 2007 ontving de gemeente een aanvraag van de heer Voorthuijsen om

Nadere informatie

Deze fiche werd opgesteld in het kader van het demonstratieproject Goed GeRUND

Deze fiche werd opgesteld in het kader van het demonstratieproject Goed GeRUND PAS Diercategorie Emissiereductie PAS R- 1.7 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 45% WERKINGSPRINCIPE De meeste systemen op de PAS-lijst verhinderen de vorming van ammoniak of verminderen vloer- en/of

Nadere informatie

Dorpsstraat 7 5113 TE, Ulicoten

Dorpsstraat 7 5113 TE, Ulicoten VOORSCHRIFTEN behorende bij een omgevingsvergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting aan het adres Hondseindsebaan 2 in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

SUCCESFACTOREN MESTKELDERS MET SCHUINE PUTWANDEN

SUCCESFACTOREN MESTKELDERS MET SCHUINE PUTWANDEN Tekst: Suzy Van Gansbeke & Tom Van den Bogaert (Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij), Sarah De Smet en Esther Beeckman (Varkensloket) SUCCESFACTOREN MESTKELDERS MET SCHUINE PUTWANDEN Ammoniakemissie-arme

Nadere informatie

Deze fiche werd opgesteld in het kader van het demonstratieproject Goed GeRUND.

Deze fiche werd opgesteld in het kader van het demonstratieproject Goed GeRUND. PAS Diercategorie Emissiereductie PAS R- 1.8 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 45% WERKINGSPRINCIPE De meeste systemen op de PAS-lijst verhinderen de vorming van ammoniak of verminderen vloer- en/of

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: J.C. Boerma Projectomschrijving: het oprichten van pluimveestallen en een werktuigenberging

Zaaknummer: Vergunninghouder: J.C. Boerma Projectomschrijving: het oprichten van pluimveestallen en een werktuigenberging Zaaknummer: 575072 Vergunninghouder: J.C. Boerma Projectomschrijving: het oprichten van pluimveestallen en een werktuigenberging VOORWAARDEN ONDERDEEL BOUW Algemeen 1. Het bouwen moet geschieden overeenkomstig

Nadere informatie

Junior. Algemene informatie

Junior. Algemene informatie Algemene informatie Junior Bouwjaar : 2013 Documentversie : 1.1 Inno+ BV Maasbreeseweg 50 5981 NB Panningen Nederland Tel. : +31 (0)77-4657360 Fax : +31 (0)77-4657361 E-mail : : info@inno-plus.nl Internet

Nadere informatie

Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief

Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief In deze bijlage zijn voor de referentiesituatie, de beoogde situatie en het alternatief de dieraantallen

Nadere informatie

Het bepaalde in deze beschikking is niet van toepassing op:

Het bepaalde in deze beschikking is niet van toepassing op: MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no.334) ter uitvoering van artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 Versie 4.0 VERVALLEN per --0-20 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kent het belang

Nadere informatie

Herplaatsing Bijlage Wijziging Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij

Herplaatsing Bijlage Wijziging Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij Herplaatsing Bijlage Wijziging Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij VROM, LNV In Staatscourant 69 van donderdag 9 april 1998 zijn in de tabel die behoort bij de Wijziging Uitvoeringsregeling ammoniak

Nadere informatie

(ONTWERP)BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP)BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP)BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden zijn, gelet op paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voornemens

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n Dit pdf bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd. In dit bestand staan per relevante activiteit uit

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvrager: Gj Wunderink, Gj Wunderink-Gotink, Gd Wunderink en Be Wunderink Strodijk 23 7251 RS VORDEN INHOUDSOPGAVE Uitwerking van de melding Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Niet technische beschrijving revisie vergunning

Niet technische beschrijving revisie vergunning Niet technische beschrijving revisie vergunning Zandwinning Zuidbroek Definitief Zeldenrust Zand en grinthandel Grontmij Nederland B.V. Groningen, 04 december 2015 Verantwoording Titel : Niet technische

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. MSV Motodrôme te Emmen

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. MSV Motodrôme te Emmen VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting MSV Motodrôme te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN 1 ALGEMEEN 3 1.1. Aanvraag 3 1.2. De inrichting 3 1.3. Openingstijden

Nadere informatie

1 ALGEMEEN Algemeen BODEMBESCHERMING Voorzieningen en beheermaatregelen Nulsituatiebodemonderzoek 17

1 ALGEMEEN Algemeen BODEMBESCHERMING Voorzieningen en beheermaatregelen Nulsituatiebodemonderzoek 17 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 17 1.1 Algemeen 17 2 BODEMBESCHERMING 17 2.1 Voorzieningen en beheermaatregelen 17 2.2 Nulsituatiebodemonderzoek 17 3 AFVALSTOFFEN 18 3.1 Toegestane activiteiten 18 4 GELUID 18

Nadere informatie

Bijlage 4 Algemene informatie over luchtwassystemen

Bijlage 4 Algemene informatie over luchtwassystemen Bijlage 4 Algemene informatie over luchtwassystemen Op de website www.infomil.nl van het ministerie van infrastructuur en milieu is algemene informatie beschikbaar over luchtwassers. Het rapport Technisch

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Burgemeester en wethouders van W a g e n i n g e n ;

WET MILIEUBEHEER. Burgemeester en wethouders van W a g e n i n g e n ; GEMEENTE WAGENINGEN 09.0013046 No.: 94/14268 Wageningen, 12 juli 1995 Afdeling Milieu WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van W a g e n i n g e n ; Op 28 november 1994 hebben wij, burgemeester

Nadere informatie

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen Bron: www.overheid.nl (Tekst geldend op: 25-02-2014) Activiteitenbesluit milieubeheer Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen 4.1.1. Opslaan

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Activiteitenbesluit milieubeheer, Afdeling 8 (Tekst geldend op: ) Afdeling 8. Geluidhinder Artikel 16b Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting

Nadere informatie

t: (06) e: Arvalis kantoor Venlo Sint Jansweg 20D 5928 RC Venlo t: (0478)

t: (06) e: Arvalis kantoor Venlo Sint Jansweg 20D 5928 RC Venlo t: (0478) Omschrijving: Locatie: Vraagprijs: Aanvaarding: Inlichtingen: Nieuwbouwlocatie voor 2.500 zeugen met biggen bestaande uit opstallen, ondergrond, erf, verdere aanhorigheden en cultuurgrond Rouwkuilenweg

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 28 september 2014 (20146102 AB) van Asito B.V. Plesmanweg 24 7602

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvrager: Dhr. W.A. Maalderink Akkermansstraat 11 7021 LW ZELHEM INHOUDSOPGAVE Uitwerking melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het bedrijf

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n en AIM sessie Auznl3qpx2n In de AIM heeft u tijdens sessie Auznl3qpx2n op 21 12 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

1. VERGUNDE SITUATIE 2. AMBTSHALVE WIJZIGING

1. VERGUNDE SITUATIE 2. AMBTSHALVE WIJZIGING ONTWERPBESLUIT Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door de heer W. Ratering (0592) 36 58 24 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor op- en overslagstation gemeente Assen ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

Bijlage 3 (Voorschriften en Voorwaarden)

Bijlage 3 (Voorschriften en Voorwaarden) Bijlage 3 (Voorschriften en Voorwaarden) INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN ONDERDEEL BOUW... 3 2 VOORWAARDEN ONDERDEEL AFWIJKEN BESTEMMINGSPLAN... 5 3 ALGEMEEN MILIEU... 6 3.1 Gedragsvoorschriften... 6 3.2 Registratie

Nadere informatie

Bijlage 13 Bodem risico analyse Komeco BV

Bijlage 13 Bodem risico analyse Komeco BV Bijlage 3 Bodem risico analyse Komeco BV Uitgevoerd via het stappenplan van de NRB. 200 & 202. Opgemaakt: Komeco BV, augustus 203 De volgende activiteiten vinden plaats bij Komeco BV aan de Colijnweg 2

Nadere informatie

Amitec. Alltech. Deze inrichtring loost alleen sanitair- en hwa-water.

Amitec. Alltech. Deze inrichtring loost alleen sanitair- en hwa-water. İJ Alltech Binnen de inrichting v i n d e n verschillende activiteiten plaats. Naast de t r a n s p o r t b e w e g i n g e n zijn er w e r k z a a m h e d e n in de werkplaats, activiteiten o p het achterterrein

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING Gegevens aanvrager Naam aanvrager : De heer Van Manen namens Kloosterboer Elst Bv Adres : Handelsweg 5 Postcode en plaats : 6662 NH ELST Gegevens inrichting Naam inrichting

Nadere informatie

Mest snel weg uit de stal: via goede roosters en frequent aflaten

Mest snel weg uit de stal: via goede roosters en frequent aflaten Mest snel weg uit de stal: via goede roosters en frequent aflaten Rik Verheijen, VIC Sterksel Nico Verdoes, Wageningen UR Livestock Research Op Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel heeft eind 2012

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Vos Zand en Grind BV te Ellertshaar

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Vos Zand en Grind BV te Ellertshaar VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Vos Zand en Grind BV te Ellertshaar 14 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN 1 ALGEMEEN 15 2.1. Aanvullende voorschriften

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER ONDERWERP Op 30 november 1993 is voor L.W.M. de Bruijn, Jac. Thijssenstraat 24 te Nederasselt, een oprichtingsvergunning verleend voor een machinale houtbewerkingsinrichting

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING HOOGSTRAAT UDEN GEMEENTE Colofon Vormvrije m.e.r.-beoordeling Projectnummer: Versie: 1 Datum: 2 augustus 2016 Opdrachtnemer Agrifirm Waalkade 33 5347 KR Oss Locatie 17 Uden

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE. Voorschriften revisievergunning Kapittelstraat 1-3 in Ell

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE. Voorschriften revisievergunning Kapittelstraat 1-3 in Ell Gemeente leudal VOORSCHRIFTEN behorende bij de onnverpbeschikking d.d. 6 april 2010 voor een pluimveehouderij ge/egen aan Kapittelstraat 1-3 in Ell BESTE L1MBURGSE GEMEENTE 2009 Bmn: E,til Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie As8o91oea60

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie As8o91oea60 Overzicht maatregelen bij AIM-sessie As8o91oea60 02-02-2016 15:13 Nr. Maatregel Activiteit Frequentie Thema Activiteitenbesluit Activiteitenregeling m27 Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest

Nadere informatie

V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G 2 VRAGENLIJST ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID (A&V)

V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G 2 VRAGENLIJST ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID (A&V) Behoort bij de beschikking van 24 mei, onder nummer 2005WEM002003i, van Gedeputeerde Staten van de voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van. I N H O U D V O O R S C H R I F T E N M I L I E

Nadere informatie

t: (06) e: Arvalis kantoor Venlo Sint Jansweg 20D 5928 RC Venlo t: (0478)

t: (06) e: Arvalis kantoor Venlo Sint Jansweg 20D 5928 RC Venlo t: (0478) Omschrijving: Locatie voor 2.500 melkgeiten, 750 opfokgeiten en 750 afmestlammeren bestaande uit opstallen, ondergrond, erf, verdere aanhorigheden en cultuurgrond Locatie: Rouwkuilenweg 25 te Ysselsteyn

Nadere informatie

Voorlopige lijst maatregelen stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij. Toelichting:

Voorlopige lijst maatregelen stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij. Toelichting: Voorlopige lijst maatregelen stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij Rijk-IPO-VNG-werkgroep Actieplan Ammoniak Veehouderij, 6 juli 12 Toelichting: De lijst is een voorlopige lijst, in die zin dat

Nadere informatie

Op 19 april 2011 is een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd welke op 22 maart 2011 is ingediend.

Op 19 april 2011 is een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd welke op 22 maart 2011 is ingediend. Controlerapport Gegevens controle Zaaknummer 021433213 Zaaktype Controle uitvoeren Zaakomschrijving een inventarisatie worden uitgevoerd van de bestaande (bedrijfs)activiteiten c.q. het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: Naam drijver van de inrichting Adres en telefoonnummer Postcode en plaats RM16 - Meldingsformulier InfoMil Besluit mestbassins milieubeheer Vooraf Dit formulier is bedoeld voor degene die van plan is een bedrijf op te richten, uit te breiden of te wijzigen, dan wel de werking

Nadere informatie

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Artikel 10.63 Wet milieubeheer In te vullen door de gemeente Ω 1. Melder/aanvrager Naam aanvrager man vrouw Geen postbusnummer Ω Adres Postcode + Plaats Telefoon Naam

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 21. 2 LUCHT 21 Emissie-eisen 21 Metingen en controles 21 Onderhoud, gebruik en controle van de filtersystemen 22

1 ALGEMEEN 21. 2 LUCHT 21 Emissie-eisen 21 Metingen en controles 21 Onderhoud, gebruik en controle van de filtersystemen 22 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 21 2 LUCHT 21 Emissie-eisen 21 Metingen en controles 21 Onderhoud, gebruik en controle van de filtersystemen 22 3 GELUID 22 Geluid 22 Trillingen 23 4 BODEMBESCHERMING 24 Voorzieningen

Nadere informatie

1.1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN MILIEU... 2 1 ALGEMEEN... 2 1.1 Gedragsvoorschriften... 2 1.2 Registratie en onderzoeken... 2 2 AFVALSTOFFEN... 3 2.1 Afvalscheiding... 3 3 AFVALWATER... 3 3.1 Algemeen... 3

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART. 15 - COMPOSTEERINSTALLATIES 1. Algemeen 1.1 Beschikt het bedrijf over een milieuvergunning? 0 JA * 0 NEEN * Indien

Nadere informatie

Datum besluit : 19 januari 2016

Datum besluit : 19 januari 2016 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESLUIT Actualisatie vigerende vergunning (artikel 2.30 lid 1 jo. 2.31 lid 1b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum besluit : 19 januari 2016 GEGEVENS LOCATIE

Nadere informatie