REOB Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen (REOB).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REOB Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen (REOB)."

Transcriptie

1 PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zoals verspreidt op 17 juni PGS 30 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, Vloeibare aardolieproducten, Buiten opslag in kleine installaties, juni 2005, REFERENTIE(GELUIDS)NIVEAU De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde geluidsniveaus, bepaald overeenkomstig het "Besluit bepaling referentieniveau-periode" (Staatscourant 1982, nr. 162); a. het geluidsniveau, uitgedrukt in db(a), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeerbronnen, minus 10 db(a), met dien verstande dat voor de nachtperiode van tot uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode. REOB Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen (REOB). SCHADELIJKE STOF Een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van beperkte aard kan opleveren. VASTE MEST Dierlijke mest die niet verpompbaar is. VERGIFTIGE STOF Een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid ernstige acute of chronische gevaren en zelfs de dood kan veroorzaken. VERPAKKINGSGROEP Een groep, waarin bepaalde stoffen op grond van hun gevaarlijkheid tijdens het vervoer conform het ADR zijn ingedeeld voor verpakkingsdoeleinden. VERPAKKINGSGROEP I Verpakkingen met zeer gevaarlijke stoffen. VERPAKKINGSGROEP II Verpakkingen met gevaarlijke stoffen. VLAMPUNT De iaagste temperatuur van een vioeistof, waarbij de damp daarvan met lucht een ontvlambaar mengsel vormt. VLOEISTOFDICHTE VLOER OF LEKBAK Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistofbelaste zijde van die voorziening kan komen. Dit dient te worden aangetoond door middel van een CUR/PBV-Aanbeveling 44 certificaat. VLOEISTOFKERENDE VLOER OF VOORZIENING Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden. WET BODEMBESCHERMING Wet van 3 juli 1986 (Staatsblad 1986, 374) houdende regelen inzake bescherming van de bodem. WONING Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd. Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of CPR-richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voorde datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. Besteladressen NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel (www.nen.nl) CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel , fax (www.cur.nl) PGS-richtlijnen zijn te downloaden van de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). (www.vrom.nl, dossier Externe Veiligheid, Publicaties). Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

2 VOORSCHRIFTEN 1. ALGEMEEN 1.1. De volgende documenten maken deel uit van de vergunning: aanvraagformulier 20 november 2007 (ingeboekt d.d. 9 januari 2008) aanvulling op aanvraag mei 2008 (ingeboekt d.d. 12 juni 2008) rapportage onderzoek luchtkwaliteit, De Haan nr. B B, 13 augustus 2007 (ingeboekt d.d. 9 januari 2008) rapportage akoestisch onderzoek, De Haan nr. B07.163A, 13 augustus 2007 (ingeboekt d.d. 9 januari 2008) aanvulling akoestisch onderzoek en aanvulling onderzoek luchtkwaliteit, De Haan nr. B /6636, 16 januari 2008 (ingeboekt d.d. 23 januari 2008) Milieu Effect Rapport Koopmanweg 30, 8539 RT Echternerbrug, september 2007, Polinder advies (ingeboekt d.d. 9 januari 2008) aanvulling op Milieu Effect Rapport Koopmanweg 30, 8539 RT Echtenerbrug, 18 maart 2008 (ingeboekt d.d, 20 maart 2008) aanvulling op Milieu Effect Rapport Koopmanweg 30, 8539 RT Echtenerbrug, 23 januari 2008, betreffende de "Quickscan natuurtoets Echtenerpolder Hoeve BV te Echternerbrug" (ingeboekt d.d. 23 januari 2008). toetsingsadvies over het milieueffectrapport d.d. 4 april 2008 rapportnummer (ingeboekt d.d. 8 april 2008) 1.2. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren Er dienen voorzieningen te zijn getroffen om verwaaiing van materiaal en stofoverlast te voorkomen. 2. MILIEUZORG Algemeen 2.1. Bij vervangingsinvesteringen van opstallen, installaties, apparatuur of bedrijfsinrichting dient vooraf vastgesteld te worden of de voorgenomen vervanging voldoende tegemoet komt aan milieu-aspecten zoals hoog rendement door beperkt energieverbruik, verantwoord materiaal gebruik, isolatie, herbruikbaarheid bij vervanging, alternatieve duurzame energievoorziening, beperkte stikstofoxiden emissie, etc Ten einde inzicht te krijgen in het water-, aardgas- en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een jaarlijkse registratie worden bijgehouden van: - het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m 3 ; het elektriciteitsverbruik in kwh; - het waterverbruik in m 3 Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

3 2.3. De voornoemde registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 2.13, bedoelde milieulogboek. Energiebesparing 2.4. Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet een energiebesparingsonderzoek zijn uitgevoerd. Het onderzoek heeft betrekking op de gehele inrichting De resultaten van het energiebesparingsonderzoek moeten worden vastgelegd in een rapport dat ten minste de volgende gegevens bevat: - een beschrijving van de objecten; - een beschrijving van de energiehuishouding, dit houdt in een overzicht van de energiebalans van het totale object en een toedeling van tenminste 90% van het totale energieverbruik aan individuele installaties en (deel) processen; - een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of maatregelen toegespitst op de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totaalgebruik hebben; - per energiebesparende maatregel dienen de volgende gegevens opgenomen te zijn: -de jaarlijkse energiebesparing; -de (meer)investeringskosten; -de verwachte economische levensduur; -de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven zoals die tijdens het onderzoek voor de inrichting gelden; -een schatting van de eventuele bijkomende kosten en baten anders dan de energiebesparing; -de terugverdientijd op basis van de (meer)investeringskosten en de baten. - een overzicht van mogelijke organisatorische en good housekeeping maatregelen die leiden tot energiebesparing Op basis van het uitgevoerde energiebesparingsonderzoek, dient binnen 12 maanden na het van kracht worden van deze vergunning een bedrijfsenergieplan conform de in de circulaire 'Energie in de milieuvergunning' voorgeschreven format te worden opgesteld. In het plan worden maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijfjaar opgenomen. Hierbij is een zekere fasering toegestaan. Als één van deze maatregelen niet wordt uitgevoerd dient gemotiveerd te worden waarom dit niet is gebeurd Het onderzoeksrapport en het bedrijfsenergieplan dienen binnen 13 maanden na het van kracht worden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overlegd De inrichtinghouder voert het door het bevoegd gezag goedgekeurde bedrijfsenergieplan binnen de daarin gestelde termijn uit Ter controle van de uitvoering van het bedrijfsenergieplan dient de inrichtinghouder met ingang van de uitvoering van het plan jaarlijks een rapportage over aan het bevoegd gezag met daarin minimaal de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar: - de resultaten van de registratie; - een overzicht met uitgevoerde maatregelen; - afwijkingen ten opzichte van het bedrijfsenergieplan inclusief motivering. Besparing van grondstoffen en voorkomen afvalstoffen Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet onderzocht worden of nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

4 Waterbesparing Lekverliezen van water en inefficiënt watergebruik ten gevolge van niet optimaal gebruik van apparatuur moet worden voorkomen De vergunninghouder is gehouden om in overleg met het bevoegd gezag bij innovatie, renovatie of vervanging van bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen die waterbesparingsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. Milieulogboek Er moet een milieulogboek worden bijgehouden waarin ten minste de volgende zaken worden opgenomen; deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen; de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties; de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn; - de registratie van gevaarlijke afvalstoffen; - de registratie van bedrijfsafvalstoffen; deze registratie moet geschieden per categorie zoals papierafval, metaalafval, plasticafval, grofvuil; - landbouwtellingen of boekhoudkundige gegevens m.b.t. dieraantallen Daar waar-in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of onderdelen van installaties te verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste 5 jaar in het in voorschrift 2.13 bedoelde milieulogboek worden bewaard Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar. Lucht Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen onaanvaardbare milieugevolgen worden ondervonden buiten de inrichting De op een afvoerleiding bestemd voor de afvoer van lucht, gassen of dampen aangebrachte regenkap, moet zodanig zijn geconstrueerd dat de luchtstroom naar boven blijft gericht. Lichthinder De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting alsmede de uitte voeren werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen directe lichtstraling op gevoelige objecten plaatsvindt die buiten de inrichting gelegen zijn De verlichting ten behoeve van het buitenterrein is uitgeschakeld: tussen uur en uur. De verlichting dient tevens te zijn uitgeschakeld als er geen gebruik wordt gemaakt van het verlichte gedeelte van het terrein van de inrichting. Elektrische installatie De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

5 3. GELUID 3.1. Het langtijdgemiddeld beoordelirigsniveau (LAr.LT), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de gevel van woningen aan de Koopmanweg 11, 15 en 26, niet meer zijn dan: - 40 db(a) tussen en uur (dagperiode); - 35 db(a) tussen en uur (avondperiode); - 30 db(a) tussen en uur (nachtperiode) Onverminderd het gestelde in voorschrift 3.1 mogen de maximale geluidsniveaus (Lmax), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van de woning aan de Koopmanweg 11, niet meer zijn dan: - 61 db(a) tussen en uur (dagperiode); - 46 db(a) tussen en uur (avondperiode); - 58 db(a) tussen en uur (nachtperiode) Onverminderd het gestelde in voorschrift 3.1 mogen de maximale geluidsniveaus (Lmax), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van de woning aan de Koopmanweg 15, niet meer zijn dan: - 61 db(a) tussen en uur (dagperiode); - 46 db(a) tussen en uur (avondperiode); - 52 db(a) tussen en uur (nachtperiode) Onverminderd het gestelde in voorschrift 3.1 mogen de maximale geluidsniveaus (Lmax), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van de woning aan de Koopmanweg 26, niet meer zijn dan: - 60 db(a) tussen en uur (dagperiode); - 43 db(a) tussen en uur (avondperiode); - 58 db(a) tussen en uur (nachtperiode) Onverminderd het gestelde in de voorschriften 3.1. en 3.2. mogen radio's en andere geluids- of omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of bevoorradingsauto's, buiten de inrichting niet hoorbaar zijn Gedurende het laden en lossen mogen de motoren van de voertuigen waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van de laad- en losapparatuur Het warmdraaien van motoren op het terrein van de inrichting mag uitsluitend het leveren van remlucht tot doel hebben en mag niet eerder beginnen dan 5 minuten voor het vertrek van het motorvoertuig In de inrichting mogen slechts motorvoertuigen en andere apparaten, machines of installaties met een (verbrandings)motor in werking zijn, die zijn voorzien van een doelmatige en in goede staat verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B. V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

6 4. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING 4.1. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten de brandblusmiddelen aanwezig zijn, zoals op de bij de vergunning behorende tekening(en) is aangegeven Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer. Deze blustoestellen moeten jaarlijks door een REOB erkend deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart of sticker. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden Indien een blusmiddel wordt afgekeurd dient het te worden verwijderd uit de inrichting en te worden vervangen door een nieuw blusmiddel met een gelijkwaardige capaciteit Alle machines en toestellen moeten in zodanige staat verkeren, dat hierdoor branden/of explosiegevaar wordt vermeden Alle vluchtdeuren moeten zijn vrijgehouden van opslagen en obstakels Het is verboden werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten Stofopeenhoping op de koelribben van elektromotoren en lampen moet door regelmatig schoonmaken worden voorkomen De voorschriften 4.1 t/m 4.8, ten behoeve van brandpreventie en brandbestrijding, komen te vervallen op de datum dat het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking treedt. 5. AFVALSTOFFEN 5.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet zodanig dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden en op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden Afvalstoffen mogen niet op of in de bodem worden gebracht of op of in de bodem terecht kunnen komen Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien de aard van de afvalstoffen daartoe aanleiding geeft moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal De (gevaarlijke) afvalstoffen moeten op gezette tijden, doch ten minste éénmaal per jaar, uit de inrichting worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerker Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet onderzocht worden of nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

7 GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN 5.1. Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen, in de zin van de "Regeling Europese afvalstoffen" (Eural), mogen niet worden gebruikt als brandstof De afgiftebonnen dan wel omschrijvings- of meldingsformulieren die betrekking hebben op het afvoeren van (gevaarlijke) afvalstoffen moeten worden bewaard in het in voorschrift 2.13 genoemde milieulogboek Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de opslageisen voor de stoffen waaruit zij zijn ontstaan. Verpakking en etikettering 5.4. De verpakking van de aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat: - niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen; het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen; het in goed gesloten doelmatige verpakking omsloten is, die tegen normale behandeling bestand is De etikettering van de aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen. Opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen 5.6. In de inrichting mogen niet meer dan kg of liter aan gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, met uitzondering van de werkvoorraden welke voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, tenzij in enig voorschrift van deze vergunning anders is bepaald. 6. AFVALWATER Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven 6.1. Het watergebruik moet zoveel mogelijk worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, voor reinigingsdoeleinden gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger Afvalwater, afkomstig van het wassen van voertuigen en spuitapparatuur die zijn gebruikt voor het toepassen van bestrijdingsmiddelen, dat niet fysisch-chemisch is behandeld mag niet worden geloosd op een openbaar riool en moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte Afvalwater afkomstig van composteringshopen en vaste mestopslagen, gier en mest, spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen en veetransportwagens mogen niet worden geloosd op een openbaar riool en moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte Afvalwater afkomstig van een reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens en afvalwater afkomstig van een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte Mest en gier mogen niet via een overloop in een greppel, gegraven put of ander open bassin kunnen geraken of daar op andere wijze in worden gedeponeerd. 7. BODEMBESCHERMING Algemeen 7.1. Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen. Van dit verbod is uitgezonderd oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, waaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd., waarvan de concentratie verontreinigende Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

8 stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en waaraan geen warmte is toegevoegd Een riolering voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater moet, met inbegrip van alle daarop aangesloten afvoerroosters, schrobputten en afscheiders en bijbehorende verbindingen en afsluiters, vloeistofdicht zijn uitgevoerd. Onderdelen moeten blijvend vloeistofdicht op elkaar aansluiten. De gebruikte materialen moeten bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebruikt dat geen verontreiniging van de bodem optreedt. Bodembeschermende voorzieningen 7.4. Een bodembeschermende voorziening dient bestand te zijn tegen de boven de voorziening opgeslagen stoffen en in goede staat van onderhoud te verkeren Gemorste oliën, vetten en chemicaliën moeten terstond worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval Vloeibare chemicaliën, oliën, afgewerkte olie en/of andere vloeibare gevaarlijke (afval)stoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage. De emballage dient opgesteld te staan boven een lekbakconstructie met een opvangcapaciteit van ten minste de inhoud van de grootste boven de lekbakconstructie opgeslagen emballage vermeerderd met 10% van de overige boven de lekbakconstructie opgeslagen vloeistoffen Indien emballage lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage terstond worden overgebracht in niet lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in overmaatse emballage, dat bestand is tegen de lekkende vloeistof Lege en ongereinigde emballage moet worden bewaard en behandeld als gevulde emballage, tenzij deze emballage schud, schrap- en schraapleeg is In werkvloeren of opslagplaatsen waar gevaarlijke stoffen of brandstoffen aanwezig zijn, mogen zich geen schrobputjes bevinden. Stalling I berging Stalling van tractoren en andere landbouwmachines en werktuigen die olie of chemicaliën bevatten, moet plaatsvinden op een vloeistofkerende voorziening. Indien lekkage wordt geconstateerd, moeten onder het voertuig of de machine direct opvangvoorzieningen met voldoende capaciteit worden geplaatst. Van dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer oliën, vetten en chemicaliën zorgvuldig uit de tractoren, machines of werktuigen zijn verwijderd Motorvoertuigen of landbouwtractoren of onderdelen van motorvoertuigen of landbouwtractoren worden, indien bodembedreigende vloeistoffen vrij kunnen komen, onderhouden of gerepareerd boven een vloeistofdichte vloer of boven een vloeistofdichte lekbak op een vloeistofkerende vloer De vloeistofdichte vloer, vloeistofdichte lekbak of vloeistofkerende vloer zijn zodanig in omvang gedimensioneerd dat de bovengenoemde werkzaamheden boven de bodembeschermende maatregel kunnen plaats vinden. 8. WERKPLAATS Algemeen 8.1. De vloer van de werkplaats(opslagruimte in stal 8) dient te zijn voorzien van een vloeistofkerenae voorziening en moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Kooprnanweg 30 Echtenerbrug. Nr

9 8.2. Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd. Lassen 8.3. Binnen een afstand van 10 m van las- en slijpwerkzaamheden mogen zich geen brandbare materialen en gassen bevinden Werkzaamheden zoals lassen en snijden, moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen worden veroorzaakt Laskabelisolaties van elektrische lasapparatuur moeten regelmatig, doch ten minste éénmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Beschadigde laskabels moeten z.s.m. worden gerepareerd of vervangen. 9. HOUDEN VAN DIEREN Algemeen 9.1. In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn: Stal Aantal Diersoort Rav code vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, D chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL ), hokoppervlakte groter dan 0,8 vierkante meter per dier vleesvarkens, overige D3.4.1 huisvestingsystemen; hokoppervlakte maximaal 0,8 vierkante meter per dier gespeende biggen, mestopvang in water D in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlakte maximaal 0, 35 vierkante meter per dier (BWL ) gespeende biggen, mestopvang in water D in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlakte groter dan 0,35 vierkante meter per dier (BWL ) opfokzeugen, overige D3.4.2 huisvestingsystemen hokoppervlakte groter dan 0,8 vierkante meter per dier gespeende biggen, mestopvang in water D in combinatie met een mestafvoersysteem; hokoppervlakte groter dan 0,35 vierkante meter per dier (BWL ) gespeende biggen, mestopvang in water D in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlakte maximaal 0, 35 vierkante meter per dier (BWL ) gespeende biggen, mestopvang in water D Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

10 in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlakte groter dan 0,35 vierkante meter per dier (BWL ) gespeende biggen, mestopvang in water D in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlakte groter dan 0,35 vierkante meter per dier (BWL ). 378 gespeende biggen, mestopvang in water D in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlakte maximaal 0, 35 vierkante meter per dier (BWL ) 120 gespeende biggen, mestopvang in water D in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlakte groter dan 0,35 vierkante meter per dier (BWL ). 304 kraamzeugen, luchtwassystemen anders D dan biologisch of chemisch, gecombineerde luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL ) 925 guste en dragende zeugen, D luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerde luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL ) 3 dekberen, luchtwassystemen anders D2.4.1 dan biologisch of chemisch, gecombineerde luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL ) 60 opfokzeugen luchtwassystemen anders D dan biologisch of chemisch, gecombineerde luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL ) 9.2. Bewijzen dat de in vorig voorschrift bedoelde aantallen niet worden overschreden, zoals landbouwtellingen of boekhoudkundige gegevens, moeten worden bewaard in het in voorschrift 2.7 bedoelde milieulogboek. Kadaverplaats Toelichting: Indien een verharde kadaverplaats wordt aangelegd in de nabijheid van de openbare weg moet de locatie in overleg met de ambtenaar van bouw- en woningtoezicht worden overlegd. In het kader van het bestemmingsplan is de aanleg van een kadaverolaats buiten het bouwblok niet altijd mogelijk. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

11 9.3. Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kadaverplaats of op een vloeistofdichte mobiele kadaverbak Het reinigen en ontsmetten van de kadaverbak en/of kadaverton dient plaats te vinden boven een kadaverplaats of boven een reinigings- eri ontsmettingsplaats voor veewagens elders binnen de inrichting. Nadat de kadavers aan de destructor zijn aangeboden moet de mobiele kadaverbak en/of een kadaverton worden gereinigd en ontsmet Behalve tijdens het ledigen moet de kadaverbak door middel van een verzwaarde en goed sluitende deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden Bij het reinigen en ontsmetten van de kadaverplaats en of kadaverton/-kap mag de bodem en het oppervlaktewater niet worden verontreinigd Een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak, dient vloeistofdicht te zijn en dient bestand te zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en of ontsmettingsmiddel Een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak, dient afwaterend te zijn gelegd naar één punt, zodat het spoel- en ontsmettingswater via leidingen kan afwateren naar een, niet van een overstort voorziene opslagruimte, dan wel rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde en binnen de inrichting gelegen mestkelder Een mobiele kadaverbak dient zodanig te zijn geconstrueerd dat deze op een doelmatige wijze kan worden vervoerd zonder dat het afvalwater de omgeving (de bodem) verontreinigd. Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens Veewagens die op het terrein gereinigd moeten worden, moeten gereinigd worden op een speciaal daarvoor ingerichte reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens. Toelichting: Indien de reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens in geringe mate ook gebruikt wordt voor het reinigen van eigen machines en vervoermiddelen worden geen zuiveringstechnische voorzieningen geëist Het verontreinigd spoel- en schrobwater afkomstig van de kadaverplaats, reinigingsen ontsmettingsplaats voor veewagens moet via een gesloten leiding kunnen afwateren naar een niet van een overstort voorziene opslagruimte, opslagput of verplaatsbare opvangbak. De leiding en de vloer en wanden van de opslagvoorziening moeten vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigingsmiddel. De capaciteit van de opslagvoorziening moet voldoende groot zijn om het afvalwater van de kadaver-, spoel-, reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens gedurende de winterperiode te kunnen bergen Het eventuele transport van het opgevangen (verontreinigd) afvalwater moet geschieden in volledig gesloten tankwagens. Luchtverontreiniging en stankhinder Ramen en deuren van de stallen moeten behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen gesloten worden gehouden Bij het vullen van voedersilo's moet stofverspreiding worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekenfilter of een gelijkwaardige voorziening. Mest, algemeen Voorschriften revisievergunning Echtenerpoider Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. ft/r

12 9.15. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op een andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is niet van toepassing op het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk Bij verwijdering van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in zindelijke staat moeten verkeren Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of worden verbrand. Dunne mest in kelders Dunne mest en gier moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde mestdichte opslagruimten. Indien deze opslagruimten niet onder de stallen zijn gelegen, moet het transport geschieden door middel van gesloten en mestdichte riolen of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De opslagruimten mogen niet zijn voorzien van een overstort Behoudens tijdens het ledigen moeten de opslagruimten door middel van goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten worden gehouden De mestopslag mag geen direct verdampend oppervlak in de buitenlucht hebben. Opslag van voer Het voer, met uitzondering van kuilvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering Kunststoffolie, (afval)landbouwplastic, autobanden, jerrycans en sjorbanden, welke niet direct worden gebruikt voor de aanwezige kuilvoeropslag, moeten in de bedrijfsgebouwen worden opgeslagen of buiten het directe zicht. 10. CHEMISCH LUCHTWASSYSTEEM 70% Algemeen Stal 1 moet conform de vergunning een stalsysteem hebben met chemisch luchtwassysteem (Groen Labelnummer BWL / BWL ). De stal(len) moeten volgens de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven. De voorschriften van dit hoofdstuk hebben betrekking op de stal(len) die volgens dit stalsysteem worden uitgevoerd. Chemische wasser Alle ventilatielucht die afkomstig is uit afdelingen die op de chemische wasser moeten zijn aangesloten, moet door de chemische wasser worden geleid. De in deze afdelingen gebruikte luchtafzuigkanalen, ventilatoren alsmede de chemische wasser moeten lekdichtzijn uitgevoerd Indien een centraal afzuigkanaal gebruikt wordt, dient deze een doorstroomoppervlak van tenminste 1 cm 2 per m 3 per uur te bedragen De chemische wasser moet een ammoniakverwijderingsrendement van tenminste 70% bewerkstelligen. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

13 10.5. De chemische wasser moet bij ingebruikname van de stal in werking zijn Ten behoeve van wekelijkse registratie dient een urenteller en een geijkte waterpulsmeter aanwezig te zijn. De meetresultaten dienen continu te worden geregistreerd en dienen niet vrij toegankelijk te worden opgeslagen De inhoud van de zuuropslag dient snel en accuraat te kunnen worden afgelezen Spuiwater mag niet worden geloosd op een mestkelder welke in directe verbinding staat met dieren Het waswater moet éénmaal per 6 maanden op de volgende parameters worden geanalyseerd: ph; ammonium (NH4+ -N); sulfaat (S042-). Monstername en analyse van het spuiwater en de rapportage daarvan moeten worden uitgevoerd door een STERLAB of STERIN gecertificeerde instelling. Monstername en conservering moeten volgens NEN 6600 en NPR 6601 worden uitgevoerd De ph van het waswater in de luchtwasser dient tussen de 3 en 4 te zijn Ten minste eenmaal per jaar moet het filterpakket van de chemische wasser worden gereinigd De datum en het tijdstip van het stopleggen alsmede het opstarten van de chemische wasser moeten in een logboek worden bijgehouden Indien door wat voor oorzaak c.q. storing dan ook gedurende meer dan 24 uren ongezuiverde stallucht in de buitenlucht terecht komt, dan wel is gekomen, moet het bevoegd gezag onmiddellijk hiervan in kennis worden gesteld Indien door onvoorziene omstandigheden het filterpakket sterk vervuilt of vervuild is, moet verwisseling dan wel reiniging hiervan direct geschieden Er dient een onderhouds- en adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn opgenomen. Daarnaast zijn in dit contract de taken van de leverancier opgenomen. Controle Een afschrift van de rendementsmeting met vermelding van de bedrijfscondities (ventilatiedebiet en aantallen aanwezige dieren) moet binnen een maand na de meting aan het bevoegd gezag worden getoond In de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is geïnstalleerd moet de vergunninghouder aan het bevoegd gezag rapporteren over de werkelijke emissie van ammoniak en het reinigingsrendement van de chemische wasser. De metingen moeten plaatsvinden onder representatieve bedrijfscondities. De rendementsmeting moet bestaan uit een natchemische bepaling van het ammoniakgehalte van zowel de ingaande lucht voor de chemische wasser als de uitgaande lucht die de chemische wasser verlaat Wekelijks moet in een logboek worden geregistreerd: het aantal uren dat de waswatercirculatiepomp in werking is; de hoeveelheid spuiwater; de verdeling van het waswater over het pakket (goed/suboptimaal/slecht); de ph van het waswater; de drukval over het pakket Indien uit de wekelijkse controle blijkt dat de chemische wasser niet goed functioneert, of dreigt niet goeo te gaan functioneren, moet ae vergunningnouaer er Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

14 direct voor zorgdragen dat maatregelen worden getroffen om de goede werking van de luchtwasser te waarborgen In een logboek moet/moeten worden bewaard: de resultaten van de jaarlijkse controle, zoals de uitgevoerde onderhoudsof aanpassingswerkzaamheden; een afschrift van het opleveringscertificaat; een afschrift van de analyseresultaten van het waswater; een afschrift van de rendementsmeting; de aankoopbewijzen van het zuur Het logboek moet binnen de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond. De in het logboek opgenomen gegevens moeten 3 jaren binnen de inrichting worden bewaard. 11. MESTOPVANG IN WATER IN COMBINATIE MET EEN MESTAFVOERSYSTEEM Algemeen Stal 3 (gedeeltelijk),4, 5, 6, 7 dienen conform de aanvraag met een mestopvang in water en met een mestafvoersysteem te zijn uitgerust (Groen Labelnummer BWL / ); de stal(len) dienen conform de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) te worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven; de voorschriften van dit hoofdstuk hebben betrekking op de stal(len) die volgens dit stalsysteem worden uitgevoerd. Mestgoten en hokuitvoering De vloer dient te bestaan uit een gedeeltelijk roostervloer aan de voorzijde van het hok een hellende dichte vloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal of gedeeltelijk roostervloer boven het mestkanaal, het roosteroppervlak aan de voorzijde van de bolle vloer is daarbij kleiner dan het roosteroppervlak aan de achterzijde van de bolle vloer of te bestaan uit een volledig roostervloer indien sprake is van een gedeeltelijk roostervloer dient minimaal 0,12 m 2 dichte vloer per dierplaats te zijn. mestkanaal Het mestkanaal dient voorzien van metalen of kunststof roosters Het mestkanaal dient minimaal 500 mm diep te zijn (gemeten vanaf de onderzijde van de roostervloer en bovenzijde vloer mestkanaal) In het mestkanaal mag maximaal 1 schuine wand zijn aangebracht. Deze schuine wand dient aan de voorzijde van het hok of tegen de dichte vloer te zijn aangebracht In elk mestkanaal dient ten minste één afvoeropening te zijn met een diameter van 200 mm. Water aanvoer in de rnestgoot via een vlotter In elke afdeling met gespeende biggen dient: in de wateraanvoerleiding naar elke afdeling een geijkte waterpulsmeter te worden gemonteerd; de wateraanvoerleiding door te lopen naar de rnestgoot; de watermeter dient alleen de hoeveelheid reinigingswater en het via de vlotter in de rnestgoot aangevulde water te registreren; op de wateraanvoerleiding een aansluiting voor de hogedrukreiniger en een aftap naar de rnestgoot aanwezig te zijn. Voorschriften revisievergunning Echtenerpoider Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

15 11.9. In de mestgoot is de aftap voorzien van een kunststof vlotter met een doorlaatcapaciteit van circa 2 a 3 liter per minuut Mestophoping op de vlotter moet worden voorkomen. Dit kan door boven de vlotter een plaat, gemaakt van niet mest aanhechtend materiaal te monteren Deze plaat moet zodanig zijn geconstrueerd dat hierop geen mest kan blijven liggen De hierboven beschreven uitvoering van het vlottersysteem geldt bij toepassing van All in - All out per afdeling. Indien All in - All out per afdeling niet wordt toegepast, moet bij de aanwezigheid van meerdere mestgoten per afdeling, een geijkte waterpulsmeter in de wateraanvoerleiding worden gemonteerd De mest dient na afloop van elke biggenopfokronde uit de mestgoot te worden afgelaten. Nadat de mest uit de mestgoot is afgevoerd dient de mest te worden opgeslagen in een afgedekte en mestdichte mestopslagruimte Na het aflaten van de mest uit de mestgoot dient de vlotter direct in werking te treden, waardoor de mestgoot automatisch met water wordt gevuld tot de in het volgende voorschrift genoemde hoeveelheid water is bereikt; hierbij dient minimaal 3 liter water per minuut in de mestgoot te worden gebracht. Voor aanvang van een biggenopfokronde dient in de mestgoot minimaal 20 liter water per biggenplaats aanwezig te zijn, waarbij het waterniveau in de mestgoot minimaal 12 cm moet zijn. Water aanvoer in de mestgoot via een waterdoseercomputer Bij het gebruik van de waterdoseercomputer kan worden volstaan meteen centraal opgestelde geijkte waterpulsmeter. Na de waterpulsmeter komt de wateraanvoerleiding naar de afdelingen. Per mestgoot wordt een waterafvoerleiding aangebracht. Deze aftakking dient achtereenvolgens voorzien te zijn van een niveauschakelaar of sensor De hierboven beschreven uitvoering van het systeem met een waterdoseercomputer geldt bij de aanwezigheid van een mestgoot per afdeling. Bij de aanwezigheid van meerdere mestgoten per afdeling en de toepassing van All in -All out per afdeling kan worden volstaan met een aansluiting voor de hogedrukreiniger per afdeling De waterdoseercomputer dient de hoeveelheid reinigingswater en het in de mestgoot aangevulde water apart van het drinkwater te registreren In de mestgoot van elke afdeling met gespeende biggen moet een wateraanvoerleiding met aftappunt aanwezig zijn. De mest dient na afloop van elke biggenopfokronde uit de mestgoot te worden afgelaten. Nadat de mest uit de mestgoot is afgevoerd dient de mest te worden opgeslagen in een afgedekte en mestdichte mestopslagruimte Voor aanvang van een biggenopfokronde dient in de mestgoot minimaal 20 liter water per biggenplaats aanwezig te zijn, waarbij het waterniveau in de mestgoot minimaal 12 cm moet zijn. Na het reinigen van de biggenhokken met de hogedrukspuit dient de mestgoot automatisch met water te worden gevuld tot de in het voorgaande voorschrift genoemde hoeveelheid water en het genoemde waterniveau is bereikt. 12. GECOMBINEERD LUCHTWASSYSTEEM CHEMISCHE WASSER & WATERWASSER Algemeen Stal 8 dient conform de aanvraag een gecombineerd luchtwassysteem te hebben met chemische wasser en waterwasser (Groen Labelnummer BWL ); de Voorschriften revisievergunning EchtenerpolderHoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

16 stal(len) dienen conform de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) te worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven; de voorschriften van dit hoofdstuk hebben betrekking op de stal(len) die volgens dit stalsysteem worden uitgevoerd. Uitvoering Het systeem dient opgebouwd te zijn uit een chemische luchtwasser van het type lamellenfilter met een dikte van 0,50 meter en een waterwasser met een dikte van 0,24 meter Het lamellenfilter dient te zijn opgebouwd uit carbonaat vezels die in speciale banen zijn aangebracht tussen kunststofplaten Het filterpakket van de watenwasser dient opgebouwd te zijn van kunststof filtermateriaal (contactoppervlak 240 m 3 per m 2 ) Voordat de gezuiverde lucht het wassysteem verlaat dient deze in een druppelvanger van waterdruppels ontdaan te worden Per m z aanstroomoppervlak van zowel de chemische wasser als de waterwasser wordt maximaal m 3 aangevoerd. Voor de chemische wasser gaat het hierbij niet om het specifieke oppervlak van de lamellen, maar om het aanstroomoppervlak van het element waarin het lamellenfilter is geplaatst. Het lamellenfilter zelf heeft een capaciteit van maximaal 75 m 3 lucht per uur per m 2 oppervlak van het lamel Het gecombineerd luchtwassysteem dient de ventilatielucht van één of meerdere afdelingen te behandelen. Op de situatieschets van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden aangegeven. Ventilatielucht Van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via het gecombineerd luchtwassysteem de stal te verlaten bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal tenminste 1 cm 2 per m 3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de door het Klimaatplatform Varkenshouderij vastgestelde normen voor maximale ventilatie in acht worden genomen. Registratie instrumenten Ten behoeve van wekelijkse registratie dient een urenteller en een geijkte waterpulsmeter aanwezig te zijn. De meetresultaten dienen continu te worden geregistreerd en dienen niet vrij toegankelijk te worden opgeslagen De inhoud van de zuuropslag dient snel en accuraat te kunnen worden afgelezen Het spuiwater van de chemische luchtwasser moet worden afgevoerd naar een aparte opslag. Eisen aan gebruik Conform het monstername protocol dient elk half jaar een monster van het waswater van de chemische wasser (de eerste filterwand) te worden genomen. De analyseresultaten dienen binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen liggen dient de gebruiker, in overleg met de leverancier, actie te ondernemen. Monstername, vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te worden uitgevoerd Ten minste eenmaal per jaar moet het filterpakket van de chemische wasser worden gereinigd. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

17 Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, analyseresultaten van het wassysteem en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse controle werkzaamheden Er dient een onderhouds- en adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn opgenomen. Daarnaast zijn in dit contract de taken van de leverancier opgenomen In de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is geïnstalleerd moet de vergunninghouder aan het bevoegd gezag rapporteren over de werkelijke emissie van ammoniak en het reinigingsrendement van de chemische wasser. De metingen moeten plaatsvinden onder representatieve bedrijfscondities. De rendementsmeting moet bestaan uit een natchemische bepaling van het ammoniakgehalte van zowel de ingaande lucht voor de chemische wasser als de uitgaande lucht die de chemische wasser verlaat. Overig Het monstemameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de installatie te worden bewaard De bestemming van het spuiwater van het gecombineerd luchtwassysteem dient duidelijk worden aangegeven. De verwijdering en afzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving plaats te vinden Het gehalte aan ammoniumsulfaat in het spuiwater van de chemische wasser mag maximaal 2,1 mol per liter bedragen De ph van het waswater in de chemische wasstap mag voordat het wordt ververst maximaal 4,0 zijn en na verversing maximaal 1, DUBBELWANDIGE KUNSTSTOF CONTAINERS GELADEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN Algemeen In de inrichting mogen uitsluitend gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, die krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen voor het vervoer zijn toegelaten In de inrichting mag maximaal liter zwavelzuur worden opgeslagen in dubbelwandige tankcontainers met een inhoud van elk 800 liter (Tank)containers met gevaarlijke stoffen moeten tegen aanrijding zijn beschermd door organisatorische of fysieke maatregelen Een open opslagvoorziening mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor onbevoegden. Hieraan is voldaan als het terrein als geheel afdoende is afgeschermd door muren (gebouwen), hekken, sloten van voldoende breedte en dergelijke. Indien dit niet het geval is moet het toegankelijke deel van de opslagvoorziening zijn afgeschermd door een vast en ten minste 1,8 m hoog hek- of gaaswerk van onbrandbaar materiaal met tenminste 2 toegangsdeuren. Indien in een opslagvoorziening de afstand van het verst gelegen punt tot de deur minder bedraagt dan 15 m, kan met één deur worden volstaan Materieel voor het vervoeren van containers moet zodanig zijn ontworpen, onderhouden en worden gebruikt, dat een veilige behandeling van containers voldoende is gewaarborgd Er moeten maatregelen genomen worden om, in geval van lekkage, te voorkomen dat gelekte vloeistof in het oppervlaktewater of het riool geraakt. Middelen en maatregelen in geval van calamiteiten Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

18 13.7. Het personeel dat toegang heeft tot de inrichting moet op de hoogte zijn van de aard en de gevaarsaspecten van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden In de inrichting moeten voldoende middelen voorhanden zijn om in geval van een incident met gevaarlijke stoffen onmiddellijk de nodige maatregelen te kunnen nemen. De opslag van (tank)containers met gevaarlijke stoffen Containers met gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen op de daarvoor bestemde plaatsen zoals deze zijn weergegeven op de plattegrondtekening behorende bij deze beschikking De vloer van het terreingedeelte waar containers met gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Een vloer moet voldoende stabiliteit bieden en geëgaliseerd zijn (Tank)containers met gevaarlijke stoffen moeten zodanig zijn opgesteld, dat ze altijd voor inspectie bereikbaar zijn Lege ongereinigde tankcontainers waarin gevaarlijke stoffen vervoerd zijn, moeten worden behandeld als gevulde tankcontainers (Tank)containers moeten zodanig worden geplaatst dat minimaal één gevaarsetiket zichtbaar blijft Een tankcontainer die is voorzien van een etiket modelnummer 2.3 van het ADR en een tankcontainer van de ADR-klasse 8 die ook voorzien moet zijn van een etiket modelnummer 6.1, moet op het maaiveld worden geplaatst Tankcontainers geladen met gevaarlijke stoffen, zoals genoemd in voorschrift , moeten ten minste 5 meter verwijderd blijven van (tank)containers met brandbare vloeistoffen met een vlampunt lager dan 61 C, alsmede van (tank)containers met brandbare gassen. 14. OPSLAG VAN SPUIWATER Algemeen Het spuiwater van de chemische en gecombineerde luchtwassers dient te worden opgeslagen in een speciaal hiervoor bestemde opslagruimten De wanden en vloer van de opslagruimte moeten bestand zijn tegen de invloed van het spuiwater. Bewijzen van de behandeling die de wanden en de vloer van de opslagkelder voor het spuiwater van de chemische luchtwassers hebben ondergaan moeten binnen de inrichting aanwezig zijn De spuiwateropslag moet voldoende inhoud hebben en mag niet zijn voorzien van een overstort. Afvoer naar de mestkelder in de stal (die daarmee in open verbinding staat met de dieren) is niet toegestaan in verband met het gevaar van vrijkomen van zwavelwaterstofgas (H2S) Het is niet toegestaan spuiwater in de riolering te brengen. Afvoer spuiwater Spuiwater dient naar een erkende inzamelaar voor afvalstoffen of voor verdere verwerking als meststof te worden afgevoerd. Het mengen op bedrijfsniveau van spuiwater met mest is niet toegestaan. De afvoer van het spuiwater dient te worden geregistreerd (hoeveelheid en concentratie). Deze registratiegegevens worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard en zijn beschikbaar voor controle door het bevoegde gezag. 15. OPSLAG EN GEBRUIK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN Voorschriften revisievergunning Bchtenerpolder Hoeve B. V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

19 15.1. Bestrijdingsmiddelen en ongereinigde lege verpakking daarvan mogen voor en na gebruik uitsluitend op het terrein van de inrichting aanwezig zijn, als deze zijn opgeslagen in een speciaal daartoe bestemde kast. In deze kast mag niet meer dan maximaal 20 kg of I van deze middelen zijn opgeslagen De bestrijdingsmiddelen moeten droog en koel worden bewaard Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten zijn opgesteld in of boven een lekbakconstructie welke de gehele voorraad van de daarin of daarboven opgestelde vloeistoffen kan bevatten Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten gescheiden van vaste bestrijdingsmiddelen zijn opgeslagen. Onderlinge vermenging van de bestrijdingsmiddelen en beschadigingen van de verpakkingen moeten worden voorkomen Restanten bestrijdingsmiddelen mogen in de inrichting aanwezig zijn, mits deze restanten in de verpakking, waarin deze zijn aangevoerd, worden bewaard in doelmatige vloeistofdichte vaten, welke door een goed passend deksel moeten zijn afgesloten Gemorste bestrijdingsmiddelen moeten zo snel mogelijk worden geabsorbeerd en opgeruimd. Hiertoe moet voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn. Voor het opruimen van gemorste bestrijdingsmiddelen moet een duidelijk leesbare instructie op de bestrijdingsmiddelenkast zijn aangebracht. De bestrijdingsmiddelenkast De kast moet van deugdelijke constructie zijn, in goede en nette staat van onderhoud verkeren en voldoende zijn geventileerd In de nabijheid van de bestrijdingsmiddelenkast mag geen open vuur aanwezig zijn Nabij de bestrijdingsmiddelenkast moet een blustoestel aanwezig zijn met een blusequivalent van ten minste 6 kg poeder. Gebruik bestrijdingsmiddelenkast Verpakte bestrijdingsmiddelen mogen niet worden gestapeld, tenzij de emballage geschikt is voor stapelen of hiertoe voorzieningen worden toegepast De voor de opslag van toxische, (licht) ontvlambare, of stankverwekkende stoffen gebruikte vaten moeten ook na lediging, gesloten worden gehouden Lege, niet gereinigde retouremballage moet worden opgeslagen als volle De bestrijdingsmiddelenkast moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de aanwezige emballage De toegangsdeur van de kast moet buiten de tijd dat hier door een bevoegd persoon bestrijdingsmiddelen worden ingezet of uitgehaald met een deugdelijk slot zodanig zijn afgesloten dat deze door onbevoegden niet kan worden geopend. Veiligheidssignalering Aan de buitenzijde van de opslagruimte moeten waarschuwingsborden zijn geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden. Op daartoe geschikte plaatsen moeten zijn aangebracht; het opschrift "bestrijdingsmiddelen", alsmede een doodshoofd, overeenkomstig de Beschikking vaststelling modellen waarschuwings- en verbodssignalen als bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Staatsblad 1964, 328); het pictogram "vuur, open vlam en roken verboden", overeenkomstig de Beschikking vaststelling modellen waarschuwings- en verbodssignalen als bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Staatsblad 1964, 328). Indien brandbare stoffen zijn opgeslagen moet het pictogram "brandgevaar", uitgevoerd overeenkomstig de norm NEN 3011 zijn aangebracht. Voorschriften revisievergunning Echtenerpolder Hoeve B.V.. Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

20 16. BOVENGRONDSE TANK VOOR DE OPSLAG VAN (DIESEL)OLIE Algemeen Voor de opslag in bovengrondse tanks van vloeibare aardolieproducten is de richtlijn PGS 30 uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, getiteld "Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties, Opslag tot 150 m 3 van brandbare vloeistoffen met een vlarnpunt van 55 tot 100 C in bovengrondse tanks", 10 juni 2005 van toepassing De opslag in een bovengrondse tank van brandbare vloeistoffen met een vlarnpunt tussen 55 C en 100 C, voldoet aan richtlijn PGS 30, waarvan de voorschriften 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, en niet gelden voor een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 juni Een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 juni 1996 waarvan: a. de eerste ingebruiksdatum onbekend is, en b. de tank niet is voorzien van een mangat, of een inspectieopening van ten minste 0,3 meter, wordt, in afwijking van de voorschriften en van richtlijn PGS 30, uiterlijk 1 juni 2011 buiten gebruik gesteld. Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten zijn uitgevoerd, geïnstalleerd, in gebruik zijn, geïnspecteerd, gecontroleerd, gekeurd, beproefd, beoordeeld, onderhouden, gerepareerd en buiten gebruik gesteld overeenkomstig de paragrafen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 en 4.8 van PGS 30, van welke paragrafen de artikelen , en zijn uitgezonderd. Toelichting paragrafen: 4.1 (Constructie-eisen voor tanks), 4.2 (Constructie-eisen voor leidingen en appendages), 4.3 (Installatievoorschriften), 4.4 (Gebruiksvoorschriften), 4.5 (Voorschriften t.a.v. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie), 4.6 (Aanvullende voorschriften voor de opslag in dubbelwandige tanks), 4.7 (Aanvullende voorschriften voorde opslag in milieubeschermingsgebieden voor grondwater) en 4.8 (Aanvullende voorschriften voor inpandige opslag), (Maatregelen bij bodemverontreiniging), (Aflevering aan motorvoertuigen[wegverkeer]) en (Opstelplaats van voertuigen bij afle vering [wegverkeer]) Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn inbegrepen andere, door de Raad voor de Accreditatie erkende, certificeringinstellingen. 17. AFLEVERPOMP VOOR DIESELOLIE De dieselolie mag slechts worden overgetapt in vaatwerk, reservoirs of tanks, welke geschikt zijn voor dit product Bij het af- en overtappen met behulp van een slang, moet de slang bestand zijn tegen dieselolie Een slang moet tijdens het gebruik zodanig worden ondersteund en beschermd, dat beschadiging wordt voorkomen Wanneer de afleverslang niet in gebruik is, moet deze knikvrij boven een lekbakconstructie hangen Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen. Voorschriften revisievergunning Échtenerpoltier Hoeve B.V., Koopmanweg 30 Echtenerbrug. Nr

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G 2 VRAGENLIJST ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID (A&V)

V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G 2 VRAGENLIJST ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID (A&V) Behoort bij de beschikking van 24 mei, onder nummer 2005WEM002003i, van Gedeputeerde Staten van de voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van. I N H O U D V O O R S C H R I F T E N M I L I E

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen 08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam

Nadere informatie

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen Vindplaats milieuregels Activiteitenbesluit: 4.6.4, artikel

Nadere informatie

*15.024374. 15.024374*15.024374omgevingsvergunningomgevingsvergunning. OMGEVINGSVERGUNNING nr. 211327

*15.024374. 15.024374*15.024374omgevingsvergunningomgevingsvergunning. OMGEVINGSVERGUNNING nr. 211327 *15.024374 15.024374*15.024374omgevingsvergunningomgevingsvergunning OMGEVINGSVERGUNNING nr. 211327 uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden hebben op 13 februari 2014 van

Nadere informatie

BESCHIKKING VERGUNNING EN AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. verleend aan. Van Essen D-parts. voor

BESCHIKKING VERGUNNING EN AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. verleend aan. Van Essen D-parts. voor BESCHIKKING VERGUNNING EN AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Van Essen D-parts voor het wijzigen van een bestaande inrichting bedoeld voor demontage van autowrakken, reparatie

Nadere informatie

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT Initiatieflocatie: Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo Kvk nummer: 08091764

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Overwegingen Aanleiding aanvraag Aanleiding voor de aanvraag vormt de verandering en de uitbreiding van het tankstation en de oliehandel.

Overwegingen Aanleiding aanvraag Aanleiding voor de aanvraag vormt de verandering en de uitbreiding van het tankstation en de oliehandel. MMV114/06 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van Montferland verlenen een revisievergunning op grond van het bepaalde in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer aan Servicestation Tatelaar

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag

Nadere informatie

OPSLAG VAN VASTE MINERALE ANORGANISCHE MESTSTOFFEN (PGS 7)

OPSLAG VAN VASTE MINERALE ANORGANISCHE MESTSTOFFEN (PGS 7) PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN 7 OPSLAG VAN VASTE MINERALE ANORGANISCHE MESTSTOFFEN (PGS 7) Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Oktober 2007 Publicatiereeks Gevaarlijke

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

(22/ 5b n- 20io >^- u. Reg_.Nr. ^5l^(P. Komen: Bssternd voor: Cluster:

(22/ 5b n- 20io >^- u. Reg_.Nr. ^5l^(P. Komen: Bssternd voor: Cluster: (22/ 5b n- 20io >^- u r JAgron Koppelstraat 95 5741GB Beek en Donk tel: 0492-347 761 fax: 0492-347 754 College van Burgemeester en wethouders vaii Gemeente Sint f*.'icri;.;;geste! Sint-Michielsgestel Reg_.Nr.

Nadere informatie

Melding op grond van het activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer)

Melding op grond van het activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Melding op grond van het activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) Bij ons college is op 21 september 2012

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN Assen, 15 februari 2011 Ons kenmerk DO/2011001459 Behandeld door mevrouw H.R. Steverink (0592) 36 58 21 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor RWZI Echten, Nijstad 7 te Hoogeveen BESLUIT

Nadere informatie

Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische

Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Ministerie van VROM Directie Externe Veiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Autodemontage

Activiteitenbesluit Autodemontage Activiteitenbesluit Autodemontage Sinds 1 nuari 2011 vallen de meeste autodemontagebedrijven onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en bijbehorende regeling (hierna Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Metaalrecycling

Activiteitenbesluit Metaalrecycling Activiteitenbesluit Metaalrecycling Sinds 1 nuari 2011 vallen de meeste metaalrecyclingbedrijven onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en bijbehorende regeling (hierna: Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15)

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) (Gerichte samenvatting op basis van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - juli 2005) Ten geleide Voor Nederland geldt

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

VOORWOORD. Het voorliggende advies PGS 25, is ongewijzigd ten opzichte van de voormalige CPR richtlijn 17-1.

VOORWOORD. Het voorliggende advies PGS 25, is ongewijzigd ten opzichte van de voormalige CPR richtlijn 17-1. VOORWOORD Met ingang van 1 juni 2004 is de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) benoemd door het Kabinet. Tevens is de Commissie van Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR) opgeheven. De CPR

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie