Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg"

Transcriptie

1 Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD substitutie 7. CVRM substitutie 8. (Pre)-GEZ 9. Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur 1. Introductie In dit document zijn de Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg opgenomen. Deze voorwaarden horen bij de overeenkomsten ketenzorg COPD, DM en (Pre)-GEZ. Ook is uiteengezet hoe een contract voor ketenzorg CVRM en astma kan worden aangegaan met Achmea en wat de voorwaarden zijn om de opvolger van de (Pre)-GEZ af te sluiten (Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur). In hoofdstuk 2 staan de algemene voorwaarden die Achmea aan alle contractanten stelt. Vervolgens wordt ingegaan op de specifieke voorwaarden die gelden voor de verschillende contractsvormen (DM, COPD etc). Er staat beschreven welk doel Achmea nastreeft met het contract, aan welke voorwaarden de contractant moet voldoen, welke elementen van belang zijn om het tarief te bepalen en hoe kan worden gedeclareerd. De bijbehorende declaratiecodes en tarieven staan vermeld op de tarievenlijst. De tarievenlijst kunt u terugvinden op hier zijn ook de antwoorden op de meest gestelde vragen te vinden. Aanvragen Indien het samenwerkingsverband een overeenkomst voor ketenzorg DM en/of COPD, en/of (Pre)-GEZ heeft, vindt de contractering van de nieuwe overeenkomst via het contracteerportaal plaats. Het samenwerkingsverband ontvangt hiervoor een aanbiedingsbrief met een inlogcode. Nieuwe contracten kunnen per 1 januari of per 1 juli in gaan. Bij een eerste aanvraag vragen wij u een aantal verplichte documenten aan te leveren. Voor meer informatie raadpleeg onze website: Het inkoopteam beoordeelt uw verzoek, waarbij wordt getoetst of voldaan wordt aan de inkoopvoorwaarden. Vervolgens vinden er gesprekken plaats om nadere afspraken te maken. Vertrouwen en controle Zoals hierboven staat vermeld, is in dit document aangegeven aan welke voorwaarden de contractant dient te voldoen. Om in aanmerking te komen voor een contract zal aan alle voorwaarden moeten zijn voldaan. Achmea wil daarbij zorgverleners zo min mogelijk belasten met het vooraf aanleveren van bewijsstukken. Daarom gaat Achmea met ingang van 2015 bij het naleven van de gemaakte afspraken inzetten op het zogenaamde high trust, high penalty. High trust houdt in dat Achmea vertrouwt op de juistheid van de door de contractant opgegeven informatie. Wij vragen bij het contracteren in het contracteer portaal of aan de gevraagde voorwaarden is voldaan met ingang van de contractsdatum van 1 januari Achmea wil met high trust, high penalty zorgverleners zoveel mogelijk ontlasten en in partnership en vertrouwen de overeenkomst sluiten. Daarbij is het onoverkomelijk dat als achteraf blijkt dat dit vertrouwen onterecht was er sancties gelden: high penalty. Achmea gaat steeksproefgewijs controleren of aan de gevraagde voorwaarden wordt voldaan. Naast dat onterecht betaald geld zal worden teruggevorderd, kunnen daarbij ook de onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Bovendien kan het lopende contract worden ontbonden en kan de contractant voor latere jaren worden uitgesloten voor het aangaan van een overeenkomst. Volgbeleid Achmea volgt in 2015 de afspraken rondom multidisciplinaire zorg die gemaakt zijn met de preferente verzekeraar. In voorkomende gevallen kan het voorkomen dat we nadere informatie opvragen om inzicht te verkrijgen in de gemaakte afspraken. Looptijd De looptijd van de overeenkomst is 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, tenzij anders vermeld Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 1

2 2. Algemene voorwaarden multidisciplinaire zorg 2.1. Doel Achmea stimuleert multidisciplinaire zorg met als doel de samenhang in de zorg binnen de eerste lijn voor verzekerden met een meervoudige, complexere zorgvraag te verbeteren. Hiermee wil Achmea bewerkstelligen dat onze verzekerden die aangewezen zijn op zorg dicht bij huis een integrale behandeling krijgen, met oog voor preventie, cure and care. Een ondersteuningsstructuur is wenselijk om deze programmatisch vormgegeven zorg te leveren. In dit hoofdstuk vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor het sluiten voor een multidisciplinaire zorg. De multidisciplinaire zorg kent in 2015 de volgende overeenkomsten: Ketenzorg: - Diabetes Mellitus II - COPD - Astma/COPD substitutie - CVRM substitutie GEZ / organisatie wijkgerichte zorg: - GEZ, incl (Pre)-GEZ Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur (voorheen (Pre)-GEZ) 2.2. Voorwaarden Organisatie Algemeen: Achmea koopt multidisciplinair zorg in bij een rechtspersoon (verder te noemen samenwerkingsverband) met op schrift gestelde statuten waarbij: Het samenwerkingsverband voldoet aan de vigerende beleidsregels van de NZa. Het samenwerkingsverband is gevestigd in het werkgebied waar Achmea de preferente zorgverzekeraar is. Deelnemende huisartsen gezamenlijk minimaal ingeschreven patiënten hebben. Het samenwerkingsverband een op de wijk, plaats en-of een regiogericht afgestemd zorgaanbod organiseert en aanbiedt. Bij het samenwerkingsverband, naast de huisartsenzorg, minimaal 2 andere disciplines deelnemen die passend zijn bij de zorgvraag van de populatie waaraan zorg geboden wordt. Het samenwerkingsverband de multidisciplinaire zeggenschap statutair of reglementair heeft geregeld. Achmea heeft de voorkeur voor een multidisciplinair bestuur. Het bestuur van het samenwerkingsverband mandaat heeft om met de Achmea contractuele afspraken te maken. Alle zorgverleners, waarvoor Achmea een contracteerbeleid heeft geformuleerd, die in het samenwerkingsverband participeren of waar het samenwerkingsverband afspraken mee heeft, zelfstandig een schriftelijke overeenkomst met Achmea of de preferente zorgverzekeraar in de desbetreffende regio hebben gesloten. Samenwerking Het samenwerkingsverband heeft geformaliseerde schriftelijke samenwerkingsafspraken met alle zorgverleners die van belang zijn voor de uitvoering van de zorgprogramma s. Het samenwerkingsverband draagt zorg voor de naleving en periodieke evaluatie van deze afspraken. De samenwerkingsafspraken hebben betrekking op de inhoud van de te leveren zorg en de financiële afspraken tussen partijen. Het samenwerkingsverband heeft op schrift gestelde samenwerkingsafspraken met de 2e lijn op basis van Landelijk Transmurale afspraken met de grootste adherentie ziekenhuizen in de regio voor die ketenzorgprogramma s die met Achmea zijn afgesproken. Hierbij worden in ieder geval afspraken gemaakt over het door- en terug verwijzingsbeleid, het hoofdbehanderlaarschap, jaarlijkse benodigde verwijzing door huisarts en gezamenlijke realisatie van substitutie. De zorgverleners die participeren in het samenwerkingsverband of waar het samenwerkingsverband. afspraken mee heeft, zetten zich actief in om daadwerkelijke samenwerking te stimuleren. Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 2

3 Kwaliteit Het samenwerkingsverband: Besteedt aandacht aan de ontwikkeling van de eigen professionele organisatie en sluit daarbij aan bij de binnen de branche geldende normen. Heeft kwaliteitscyclus waarin alle deelnemende disciplines participeren en verbeter afspraken worden gemaakt en bewaakt. Werkt actief aan zelfmanagement beleid en draagt zorg voor het implementeren van het Individueel zorgplan waarbij het persoonlijk streefdoel is vastgelegd in het patiëntendossier. Biedt een passend aanbod aan de patiënt op het gebied van leefstijl (bewegen, stoppen met roken, voeding) en informeert de patiënt over toegang tot lotgenotencontact en patiëntenorganisatie. Voert periodiek een klantervaringsonderzoek uit met daaraan gekoppeld een verbetercyclus. Heeft een jaarlijkse scholingscyclus voor alle deelnemende disciplines waarbij nieuwste inzichten op gebied van behandeling in de multidisciplinaire zorg, de uitkomsten van de zorg, betrokkenheid patiënten en uitkomsten klantervaringsonderzoek aan bod komen. Maakt gebruik van geregistreerde gespecialiseerde zorgverleners bijvoorbeeld een kaderarts, specialistische verpleegkundige en/of medisch specialist met als doel de zorg in de 1e lijn te houden. ICT-ondersteuning Het samenwerkingsverband beschikt over een ICT systeem dat de multidisciplinaire zorgprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk laat verlopen. Om in aanmerking te komen voor een extra vergoeding bij de ketenzorg voor een keteninformatiesysteem moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden: Ondersteuning van de inhoudelijke zorgverlening: Het systeem is geschikt voor het ondersteunen van meerdere zorgprogramma s (ketens). Het systeem ondersteunt voor verschillende patiëntengroepen binnen de DBC geprotocolleerde begeleiding en behandelingen. Indien het systeem de patiënt de mogelijkheid geeft het eigen zorgdossier in te zien en actief deel te nemen aan de eigen behandeling vanuit de thuissituatie voldoet deze aan de eisen zoals deze opgesteld zijn door Zelfzorg Ondersteund (www.zelfzorgondersteund.nl). Het systeem geeft, met inachtneming van de privacyregels, alle betrokken zorgaanbieders binnen de keten inzage in de voor hen relevante parameters van de patiënten die zij in zorg hebben en stelt zorgaanbieders in staat zelf relevante gegevens in het systeem registreren. Het systeem signaleert wanneer afspraken niet worden nagekomen. Het systeem is in staat comorbiditeit te documenteren. Managementinformatie: Het systeem registreert de essentiële gegevens, die nodig zijn om zorg conform de geldende standaarden te kunnen leveren. Het systeem levert managementinformatie op patiënt- zorgverleners- en zorggroepniveau ten aanzien van proces, inhoud en financiën, om het zorgprogramma te kunnen (bij)sturen. Elektronische gegevensaanlevering aan zorgverzekeraars: Het systeem levert conform geldende standaarden via VECOZO digitale declaraties. Het systeem genereert in het kader van verantwoordingsinformatie, betrouwbare digitale gegevens ten behoeve van de rapportage aan de zorgverzekeraars. De met de zorgverzekeraars afgesproken dataset is daarvoor leidend. Transparantie chronische zorg aan de hand van indicatoren Het samenwerkingsverband legt de relevante gegevens van de minimale dataset chronische zorg vast die nodig zijn om over de landelijk vastgestelde indicatoren te rapporteren. Het samenwerkingsverband neemt verplicht deel aan de landelijke benchmark chronische zorg van InEen voor die ketenzorgprogramma s die met Achmea zijn afgesproken. Het samenwerkingsverband levert tijdig en volledig de relevante data aan bij InEen via het juiste format voor die ketenzorgprogramma s waarvoor in 2015 een overeenkomst is afgesloten. Het samenwerkingsverband levert de hiervoor beschreven gegevens aan bij één van de erkende regionale datacentra (Kenniscentrum Ketenzorg Chronische Ziekten Zwolle, Proigia, Arts en Zorg Utrecht, Meetpunt Kwaliteit Eindhoven, SHO Velp en SHL Etten Leur) of onderwerpt het registratie- en aanleverproces aan een toetsing zodat de indicatoren op identieke en betrouwbare wijze gemeten kunnen worden. Voor 1 juni 2016 levert het samenwerkingsverband de rapportage van InEen aan bij Achmea. De resultaten van deze benchmark bespreekt Achmea jaarlijks met het samenwerkingsverband. Bij een startende keten levert het samenwerkingsverband binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst een 0-meting aan. Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 3

4 Financiële verantwoordelijkheid en transparantie Het samenwerkingsverband legt via de jaarrekening financiële verantwoording af, over de contractueel overeengekomen prestaties en bijhorende bekostiging, conform het format van Achmea waarin de besteding van kosten transparant wordt. Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de afspraken zoals opgenomen in de overeenkomsten met haar ondercontractanten voortvloeiend uit de overeenkomst gesloten met Achmea. In de Bijlage financiële spelregels samenwerkingsverbanden zijn de financiële spelregels tussen Achmea en samenwerkingsverbanden opgesteld. Hierin wordt de reikwijdte van de verantwoordelijkheid die het samenwerkingsverband heeft ten aanzien van haar ondercontractanten nader omschreven. BTW Indien voor of tijdens de looptijd van het contract het samenwerkingsverband door de belastingdienst verplicht wordt BTW over het in deze overeenkomst afgesproken tarief af te dragen, treden Achmea en het samenwerkingsverband in overleg. Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 4

5 3. Diabetes Mellitus type Doel Het doel van de ketenzorg DM is het verbeteren van de zorg voor patiënten Diabetes Mellitus type 2 en het stimuleren van zelfmanagement voor patiënten via een programmatische aanpak. Dit resulteert in een lagere ziektelast en minder complicaties. Veranderingen t.o.v De inkoop van chronische zorg met het koptarief vervalt. Achmea koopt ketenzorg alleen nog in met een integraal tarief. Zorginhoudelijk is er een belangrijke wijziging m.b.t. de voetbehandeling. Vanaf 1 januari 2015 wordt aangesloten bij de zorgprofielen zoals beschreven in de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcura en vallen alleen de profielen 2 t/m 4 onder de basisverzekering. In 2015 bekostigt Achmea de voetbehandeling op reguliere wijze behalve bij de samenwerkingsverbanden waarbij dit in 2014 onderdeel van het integrale tarief was in Het uurtarief van de POH-s is verhoogd van 47,00 naar 51,25. Bekostiging bestaat uit een vaste beloning en een variabele beloning gebaseerd op resultaten Uitgangspunten/voorwaarden Voor het aangaan van een overeenkomst met Achmea voor ketenzorg zijn de in hoofdstuk 2 genoemde algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder zijn de voorwaarden die specifiek gelden voor de overeenkomst ketenzorg DM uiteengezet. Algemeen De hoofdcontractant draagt zorg voor registratie van de contactmomenten tussen huisarts en/of POH-s en patiënt, die zorginhoudelijk verband houden met de zorg die via de ketenprestatie is ingekocht zoals omschreven in de meest recente beleidsregel. Het samenwerkingsverband heeft een uitgewerkt zorgprogramma DM type 2. Het programma is gebaseerd op de stand van de wetenschap en de praktijk, de meest recente NDF-zorgstandaard en vigerende richtlijnen van de deelnemende beroepsgroepen. De uitvoerende zorgverleners SMR voldoen aan de opleidingseisen zoals gesteld door het Partnership Stoppen met Roken. Binnen de consultatie heeft het samenwerkingsverband zowel de (tele)consultatie tussen artsen als fysieke meekijkconsult tussen de patiënt en de gespecialiseerde zorgverleners geregeld. Dit ter voorkoming van doorverwijzing naar de 2e lijn. Voetzorg: De voetbehandeling richt het samenwerkingsverband in conform de zorgmodule preventieve diabetes ulcera en draagt zorg dat er samenwerkingsafspraken zijn met podotherapeuten en pedicure over onder andere door- en terugverwijzen en overdracht van informatie. Inclusie en exclusiecriteria Inclusiecriteria: patiënten met de diagnose Diabetes Mellitus type 2 en 18 jaar of ouder waarbij de huisarts de hoofdbehandelaar is. Exclusiecriteria zijn: - patiënten met DM type 1, zwangerschapsdiabetes of met gestoorde glucosetolerantie (pre-diabetes). - patiënten met DM type 2 onder hoofdbehandelaarschap van de 2e lijn. - Patiënten die niet structureel geprotocolleerde ketenzorg ontvangen om (soc) medische redenen of zorg weigeren Tarief Het tarief bestaat in 2015 uit een vast en variabel deel. Het vaste deel bestaat uit de elementen basiszorg, overhead, evt KIS en specifieke afspraken. Het variabele deel is 5% van de basiszorg en overhead. Daarnaast maken we een onderscheid in het overhead tarief voor Kwaliteit en Organisatie) op basis van de omvang van het aantal Achmea verzekerden dat in de keten is geïncludeerd. Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 5

6 DM 2015 Minder dan 5000 geïncludeerde Achmea verzekerden Basiszorg Opstellen individueel zorgplan en behandeling nieuwe patiënten Behandeling en begeleiding van patiënten met orale medicatie of dieet (incl CVRM zorg) Instellen op insuline, behandeling en begeleiding van patiënten met insuline Voedingsbegeleiding en dieetadvisering Jaarlijkse screening van de voet Consult(atie) gespecialiseerde zorgverlener Stoppen met roken begeleiding Vanaf 5000 geïncludeerde Achmea verzekerden 225,44 225,44 Kwaliteit en Organisatie 61,75 57,00 Totaal jaartarief (95%) 287,20 282,44 Variabele beloning (5%) 15,12 14,87 KIS : Keteninformatiesysteem (KIS) (KIS is alleen aan te vragen bij het sluiten van de 15,00 15,00 overeenkomst) Specifieke afspraken Zorgzwaarte (toeslag conform ) Voetzorg (indien afgesproken in ) Laboratoriumkosten (indien afgesproken in ) 4x insuline (indien afgesproken in ) maatwerk maatwerk Let op! Het uiteindelijke tarief wordt berekend in het contracteerportaal en is afhankelijk van aanvullende onderdelen en afrondingen. Alleen patiënten die in zorg zijn, kunnen onder het integrale tarief gedeclareerd worden. In zorg zijn betekent dat de coördinatie en verantwoordelijkheid bij de hoofdcontractant van de keten ligt en de patiënt zorg ontvangt voor de bestaande chronische aandoening gedurende het kalenderjaar. Laboratorium kosten vallen binnen het integrale tarief indien dit in voorgaande jaren is afgesproken met Achmea. Onder dieetadvisering vallen ook de nevendiagnoses die samenhangen met DM-2 conform de meest recente NDF richtlijnen. Stoppen met roken maakt integraal onderdeel van het tarief en heeft betrekking op de individuele gedragsmatige begeleiding zoals omschreven in de Zorgmodule Stoppen met Roken. De jaarlijkse voetscreening valt binnen het integrale tarief. Om in aanmerking te komen voor variabele beloning voldoet het samenwerkingsverband aan de voorwaarden zoals deze geformuleerd zijn in de Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg (zie hoofdstuk 5). Voorkomen dubbelloop: Een ketenzorg-dbc 1e lijn mag niet samenlopen met een 2e lijns DOT voor dezelfde behandeling. Zie voor DOTlijst www. achmeazorg.nl. Een eenmalig consult van een specialist (internist, oogarts, podotherapeut) voor een individuele patiënt mag niet door de betreffende zorgverlener aan de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Indien de patiënt onder hoofdbehandelaarschap is van de medisch specialist dan sluit het samenwerkingsverband de keten-dbc bij de eerst volgende kwartaaldeclaratie. Bij de keten-dbc DM2 mogen onder andere de volgende declaraties niet ingediend worden: - Laboratoriumkosten indien deze zijn opgenomen in de overeenkomst - CVRM substitutie of koptarief CVRM - Dieetadvisering in relatie tot DM type 2 zorg. - Stoppen met roken. - Huisartsenconsulten Declareren Het tarief wordt per kwartaal gedeclareerd per geïncludeerde patiënt. Bij nieuwe aanvragen start de declaratie het eerstvolgende kwartaal na toekenning van de overeenkomst. Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 6

7 4. COPD 4.1. Doel Het doel van de ketenzorg COPD is het verbeteren van de zorg voor patiënten met COPD en het stimuleren van zelfmanagement voor patiënten via een programmatische aanpak. Dit resulteert in een lagere ziektelast en minder complicaties. Veranderingen t.o.v De inkoop van chronische zorg met het koptarief vervalt. Achmea koopt ketenzorg alleen nog in met een integraal tarief. Het uurtarief van de POH-S verhoogd van 47,00 naar 51,25. Bekostiging bestaat uit een vaste beloning en een variabele beloning gebaseerd op resultaten Voorwaarden Algemeen De hoofdcontractant draagt zorg voor registratie van de contactmomenten tussen huisartsgeneeskundige zorgverleners en patiënt, die zorginhoudelijk verband houden met de zorg die via de ketenprestatie is ingekocht zoals omschreven in de meest recente beleidsregel. Het samenwerkingsverband heeft een uitgewerkt zorgprogramma COPD. Het programma is gebaseerd op de meest recente LAN COPD zorgstandaard en vigerende richtlijnen van de deelnemende beroepsgroepen. Binnen de consultatie heeft het samenwerkingsverband zowel de (tele)consultatie tussen artsen als fysieke meekijkconsult tussen de patiënt en de gespecialiseerde zorgverleners geregeld. Dit ter voorkoming van doorverwijzing naar de 2e lijn Bewegen is een belangrijke interventie bij de behandeling van COPD. Het samenwerkingsverband heeft dan ook met pluspraktijken fysiotherapie afspraken gemaakt over de inzet van beweegprogramma s COPD. Spirometrie mag alleen uitgevoerd worden in de huisartsenpraktijk indien voldaan wordt aan de opleidingseisen en minimaal 150 spirometrie metingen per jaar uitgevoerd worden. Indien een huisartsenvoorziening binnen het samenwerkingsverband hier niet aan voldoet, draagt het samenwerkingsverband er zorg voor dat de spirometrie door een gekwalificeerde zorgaanbieder wordt gedaan. Het samenwerkingsverband draagt tevens zorg voor een kwaliteitstoetsingssysteem waarbij CAHAG-kaderarts of longarts regelmatig de spirometrie in de huisartsenvoorziening toets. Indien een dieetinterventie ingezet wordt, is dat altijd gecombineerd met inspanningstraining. Inclusie en exclusiecriteria Inclusiecriteria: alle COPD patiënten (incl. mengbeeld COPD/Astma), ongeachte de ernst of mate van de ziektelast, mogen geïncludeerd worden in de COPD keten mits de huisarts hoofdbehandelaar is Exclusiecriteria zijn: - COPD patiënten waarbij de specialist hoofdbehandelaar is - Patiënten die niet structureel geprotocolleerde ketenzorg ontvangen om (soc) medische redenen of zorg weigeren Opleidingeisen Opleidingsvereisten: - Voor de huisarts: Indien de huisarts spirometrie in de praktijk uitoefent, heeft hij of zij de CASPIR cursus gevolgd en volgt daarnaast bijbehorende bijscholingsactiviteiten; - Voor de POH-S: indien de POH-S zelfstandig de spirometrie uitvoert, heeft hij of zij de CASPIR cursus gevolgd en volgt daarnaast de bijbehorende bijscholingsactiviteiten; - Voor de fysiotherapeut: cursus COPD NPI, hogeschool Leiden of vergelijkbare opleiding - De uitvoerende zorgverleners SMR voldoen aan de opleidingseisen zoals gesteld door het Partnership Stoppen met Roken Tarief Het tarief bestaat in 2015 uit een vast en variabel deel. Het vaste deel bestaat uit de elementen basiszorg, overhead (Kwaliteit en Organisatie), evt KIS en specifieke afspraken. Het variabele deel is 5% van de basiszorg en overhead. Daarnaast maken we een onderscheid in het overhead tarief op basis van de omvang van het aantal Achmea verzekerden dat in de keten is geïncludeerd. Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 7

8 COPD 2015 Minder dan 2500 geïncludeerde Achmea verzekerden Basiszorg Opstellen individueel zorgplan en behandeling nieuwe patiënten Behandeling en begeleiding Behandeling exacerbatie Voedingsbegeleiding en dieetbehandeling Stoppen met roken Consult(atie) specialistische zorgverlener Vanaf 2500 geïncludeerde Achmea verzekerden 170,32 170,32 Kwaliteit en Organisatie 61,75 57,00 Totaal jaartarief (95%) 232,07 227,32 Variabele beloning (5%) 12,21 11,96 KIS : Keteninformatiesysteem (KIS) (KIS is alleen aan te vragen bij het sluiten van de 15,00 15,00 overeenkomst) Specifieke afspraken Zorgzwaarte (toeslag conform ) maatwerk maatwerk Let op! Het uiteindelijke tarief wordt berekend in het contracteerportaal en is afhankelijk van aanvullende onderdelen en afrondingen. Alleen patiënten die in zorg zijn, kunnen onder het integrale tarief gedeclareerd worden. In zorg zijn betekent dat de coördinatie en verantwoordelijkheid bij de hoofdcontractant van de keten ligt en de patiënt zorg ontvangt voor de bestaande chronische aandoening gedurende het kalenderjaar. Stoppen met roken maakt integraal onderdeel van het tarief en heeft betrekking op de individuele gedragsmatige begeleiding zoals omschreven in de Zorgmodule Stoppen met Roken. Om in aanmerking te komen voor variabele beloning voldoet het samenwerkingsverband aan de voorwaarden zoals deze geformuleerd zijn in de Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg (zie hoofdstuk 5). Voorkomen dubbelloop: Een ketenzorg-dbc 1e lijn mag niet samenlopen met een 2e lijns DOT voor dezelfde behandeling. Zie voor DOTlijst Een eenmalig consult van een longarts voor een individuele patiënt mag niet door de betreffende zorgverlener aan de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Indien de patiënt onder hoofdbehandelaarschap is van de medisch specialist dan sluit het samenwerkingsverband de keten-dbc bij de eerst volgende kwartaaldeclaratie. Bij de keten-dbc COPD mogen onder meer de volgende verrichtingen niet gedeclareerd worden: - Dieetadvisering in relatie tot COPD zorg. - Stoppen met roken. - Huisartsenconsulten Declareren Het tarief wordt per kwartaal gedeclareerd per geïncludeerde patiënt. Bij nieuwe aanvragen start de declaratie het eerstvolgende kwartaal na toekenning van de overeenkomst. Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 8

9 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg (COPD en-of DM) 5.1. Doel Deze prestatie heeft als doel de zorg voor patiënten met een chronische aandoening verder te verbeteren door het belonen van uitkomsten van zorgkwaliteit en/of ziektekostenreductie. Voor de inrichting van de ketenzorgindicatoren in het derde segment wordt het Triple Aim model als uitgangspunt genomen: - verbetering van de gezondheid/vitaliteit van een gedefinieerde populatie (Kwaliteit); - verbetering van de door de patiënt ervaren zorgkwaliteit (Klant); - vermindering van de kosten per capita (Kosten). Deze drie elementen uit het Triple Aim Model vormen de basis voor de kwaliteitsindicatoren. Het is nu nog niet mogelijk om alle onderdelen uit het Triple Aim Model op de gewenste manier in te vullen. Het is de bedoeling om dit model samen met zorgverleners en InEen, NHG, ZN en VWS de komende jaren verder gestalte te doen geven Voorwaarden 2015 Het samenwerkingsverband heeft de overeenkomst ketenzorg COPD en/of DM 2015 afgesloten. De aangeleverde gegevens over 2015 voldoen aan de landelijk vastgestelde specificaties voor datamanagement dit betekent: - dat de aangeleverde gegevens voldoen aan de landelijke vastgestelde specificatie voor datamanagement ( donkerblauw ). Het samenwerkingverband levert bij alle ICPC gecodeerde patiënten met COPD en/of DM aan waar het hoofdbehandelaarschap ligt (onderscheid tussen medisch specialist, huisarts en niet-geregelde zorg); Het samenwerkingsverband neemt deel aan een patiëntervaringsonderzoek volgens een nog te ontwikkelen landelijke methodiek; Het samenwerkingsverband voldoet daarnaast aan alle 3 afgesproken procesindicatoren voor DM type 2: - MDRD bepaald in de afgelopen 12 maanden: tenminste 90%; - funduscontrole in de afgelopen 24 maanden: tenminste 80%; - voetonderzoek verricht in de afgelopen 12 maanden: tenminste 80%; het samenwerkingsverband voldoet daarnaast aan alle 2 afgesproken procesindicatoren voor COPD (indien er een overeenkomst hiervoor gesloten is): - rookgedrag vastgelegd: tenminste 80%; - functioneren of gezondheidsstatus vastgelegd via MRC of CCQ: tenminste 70 % Tarief In het voorjaar 2016, nadat de data aangeleverd is bij InEen, wordt vastgesteld of de contractant in aanmerking komt voor de variabele beloning. De is 5% van het overhead (kwaliteit en organisatie) en basiszorgkosten deel. Zie voor de bedragen het tarief bij DM en COPD Aanvragen U hoeft dit niet aan te vragen Declareren De declaratie vindt éénmalig plaats per ingeschreven patiënt in 2016 met behandeldatum 1 okt Het tarief kunt u declareren zodra u een bevestiging van de uitkomsten en het tarief heeft ontvangen. Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 9

10 6. Astma/COPD substitutie - maatwerkafspraak De wijze van tot stand komen van een contract ketenzorg Astma wijkt af van de procedure die voor ketenzorg DM en COPD tot op heden gebruikelijk is. De bedoeling is dat de totstandkoming van een afspraak over Astma vergezeld gaat van concrete substitutieafspraken. Bij het maken van deze afspraken over astma wordt ook COPD betrokken. Indien er reeds bestaande afspraken bestaan over COPD worden deze onderdeel van deze afspraak. We spreken dan ook verder over een overeenkomst Astma/COPD. Het doel is patiënten die nu nog in de tweede lijn worden behandeld, structureel in de eerstelijn te laten behandelen. Het gevolg hiervan is dat er budget vanuit de tweede naar de eerste lijn wordt verplaatst. Het is hierbij van belang goede afspraken te maken voor het monitoren van deze financiële verschuiving. Dit laatste is van belang zodat de gemaakte afspraak niet leidt een hogere uitgave ten laste van het budgettair kader multidisiplinaire zorg wat kan leiden tot een landelijke kortingsregelingen van de minister van VWS. Achmea ziet de doelstelling van deze trajecten als een gezamenlijke verantwoordelijkheid Doel Het doel van de ketenzorg Astma/COPD is het verbeteren van de zorg voor patiënten astma of COPD via een programmatische aanpak vanuit het perspectief van de patiënt waarbij het daadwerkelijk substitutiepotentieel gerealiseerd wordt van de 2e naar de 1e lijn binnen 3 jaar Voorwaarden Algemeen Het samenwerkingsverband heeft de populatie Astma/COPD in beeld, weet wie de hoofdbehandelaar is (huisarts, specialist) en welke patiënten structurele multidisciplinaire zorg nodig hebben. Er is een plan van aanpak met daarin de doelstelling van het project en de te behalen resultaten. Deelnemende huisartsen hebben gezamenlijk minimaal ingeschreven patiënten. Het samenwerkingsverband heeft daarbij een uitgewerkt zorgprogramma COPD-Astma. Het programma is gebaseerd op, de meest recente LAN COPD zorgstandaard, Astma zorgstandaard voor volwassenen en vigerende richtlijnen van de deelnemende beroepsgroepen. Er is een intentieverklaring met de relevante medisch specialisten over de te realiseren substitutie. Deze intentieverklaring is binnen een half jaar omgezet tot een overeenkomst met daarin werkafspraken over het verplaatsen van zorg van de tweede naar de eerste lijn en hoe en wanneer gaat men dat realiseren. Indien van toepassing zijn er onderling goede afspraken gemaakt over meekijkconsulten door de medisch specialist en de financiële afhandeling daarvan. De financiering van de meekijkconsulten kan onderdeel zijn van de gemaakte maatwerkafspraak. Indien Achmea en het samenwerkingsverband tot afspraken komen en het samenwerkingsverband heeft voor COPD een integraal tarief afgesproken, dan komt deze overeenkomst te vervallen en wordt het onderdeel van de nieuwe substitutie overeenkomst. Inclusie- en exclusiecriteria Inclusiecriteria: - alle COPD patiënten (incl. mengbeeld COPD/Astma), ongeachte de ernst of mate van de ziektelast, mogen geïncludeerd worden in de COPD keten mits de huisarts hoofdbehandelaar is en de patiënten in zorg zijn. - Astma patiënten ouder dan 16 jaar, met een Indicatie voor inhalatiecorticosteroïden (ICS) volgens de NHG standaard waarbij het ICS gebruik langer dan 1 jaar is. Exclusiecriteria. Uitgesloten zijn patiënten met de diagnose Astma: - die 16 jaar of jonger zijn. - die volledig stabiel zijn er 2 jaar geen gebruik van inhalatiesteroïden is, geen exacerbaties zijn geweest, klachtenvrij zijn of zeer incidenteel gebruik maken van een kortwerkende luchtwegverwijder. - waar de specialist op medische gronden de hoofdbehandelaar zou moeten zijn, OF - Patiënten die niet structureel geprotocolleerde ketenzorg ontvangen om (soc) medische redenen of zorg weigeren Tarief Het tarief wordt vastgesteld op basis van een offertetraject en is afhankelijk van de omvang van de doelgroep, te verwachtte substitutiepotentieel en het werkelijk behaalde resultaat. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt vooraf een afspraken gemaakt, ook voor het geval dat de gestelde doelen niet worden gehaald. In de offerte neemt het samenwerkingsverband de organisatie- en zorgkosten op die nodig zijn in de eerste lijn. Uiteindelijk is de doelstelling een besparingen in de zorgkosten in de tweedelijn. Het is de bedoeling dat na 3 jaar de kosten voor de patiëntengroep netto lager zijn. Dat betekent dat de totale kosten in de eerste lijn lager zijn dan de kosten die voor deze patiënten in de tweedelijn werden gemaakt. De verwachting is dat na drie jaar de structurele zorgkosten in de eerste lijn niet meer dan 25% van het tweedelijn te besparen bedrag zullen zijn. Tegelijkertijd zullen de gezondheidsuitkomsten in ieder geval gelijk zijn. In het gevraagde plan van aanpak zal uitdrukkelijk worden gevraagd hoe het samenwerkingsverband deze gezondheidsresultaten wil behalen (bijvoorbeeld door het inzetten van meekijkconsulten) en op welke wijze we de uitkomsten hiervan samen inzichtelijk kunnen maken. Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 10

11 6.4. Aanvragen Aanvragen kunnen gedurende het jaar ingediend worden. In november 2014 en in mei 2015 beoordeelt Achmea de aanvragen. We adviseren om in een vroeg stadium uw relatiemanager en inkoper te betrekken in het proces zodat we gezamenlijk tot een succesvolle afspraak kunnen komen. Bij de aanvraag zijn de volgende documenten van belang Astma/COPD programma Plan van aanpak met doelgroep en verwachtte substitutie potentieel Intentieverklaring met de 2e lijn Het inkoopteam beoordeelt uw verzoek op basis van onderliggende documenten waarbij getoetst wordt of voldaan wordt aan voorwaarden. Vervolgens vinden er gesprekken plaats om nadere afspraken te maken Declareren Het tarief is een kwartaaltarief dat gedeclareerd wordt per geïncludeerde patiënt waar een contractuele afspraak over gemaakt is. De declaratie kan het eerstvolgende kwartaal na toekenning van de overeenkomst starten Looptijd Meerjarenafspraak (max 3 jaar). Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 11

12 7. CVRM substitutie - maatwerkafspraak De wijze van tot stand komen van een contract ketenzorg CVRM wijkt af van de procedure die voor ketenzorg DM en COPD tot op heden gebruikelijk is. De bedoeling is dat de totstandkoming van een afspraak over CVRM vergezeld gaat van concrete substitutieafspraken. Het doel is patiënten die nu nog in de tweede lijn worden behandeld, structureel in de eerstelijn te laten behandelen. Het gevolg hiervan is dat er budget vanuit de tweede naar de eerste lijn wordt verplaatst. Het is hierbij van belang goede afspraken te maken voor het monitoren van deze financiële verschuiving. Dit laatste is van belang zodat de gemaakte afspraak niet leidt een hogere uitgave ten laste van het budgettair kader multidisiplinaire zorg wat kan leiden tot een landelijke kortingsregelingen van de minister van VWS. Achmea ziet de doelstelling van deze trajecten als een gezamenlijke verantwoordelijkheid Doel Het doel van de ketenzorg CVRM is het verbeteren van de zorg voor patiënten CVRM via een programmatische aanpak vanuit het perspectief van de patiënt waarbij het daadwerkelijk substitutiepotentieel gerealiseerd wordt van de 2e naar de 1e lijn binnen 3 jaar Voorwaarden Algemeen Het samenwerkingsverband heeft de populatie in beeld, weet wie de hoofdbehandelaar is (huisarts, specialist) en welke patiënten structurele multidisciplinaire zorg nodig hebben Er is een plan van aanpak met daarin de doelstelling van het project en de te behalen resultaten. Deelnemende huisartsen hebben gezamenlijk minimaal ingeschreven patiënten. Het samenwerkingsverband heeft een uitgewerkt zorgprogramma CVRM. Het programma is gebaseerd op de meest recente CVRM zorgstandaard en vigerende richtlijnen van de deelnemende beroepsgroepen. Indien van toepassing zijn er onderling goede afspraken gemaakt over meekijkconsulten door de medisch specialist en de financiële afhandeling daarvan. De financiering van de meekijkconsulten kunnen onderdeel van de gemaakte maatwerkafspraak. Er is een intentieverklaring met de relevante medisch specialisten over de te realiseren substitutie. Deze intentieverklaring is binnen een half jaar omgezet tot een overeenkomst met daarin werkafspraken over het verplaatsen van zorg van de tweede naar de eerste lijn en hoe en wanneer gaat men dat realiseren. Inclusie- en exclusiecriteria De doelgroep CVRM is de volgende: Inclusiecriteria: - Patiënten bekend met HVZ, die onder hoofdbehandelaarschap van de huisarts en in zorg zouden moeten zijn. - Patiënten met een verhoogd risico die gescoord zijn in rood of evt. geel in de scoretabel zoals uitgewerkt in de zorgstandaard CVRM onder hoofdbehandelaarschap van de huisarts zouden moeten zijn en in zorg zijn, - Patiënten die voorheen in de categorie rood hebben gescoord en gestructureerde zorg moeten en willen ontvangen. Exclusiecriteria: - Patiënten met diabetes type 2. - Patiënten met HVZ waarvan de specialist op medische gronden de hoofdbehandelaar zou moeten zijn OF - Patiënten die niet structureel geprotocolleerde ketenzorg ontvangen om (soc) medische redenen of zorg weigeren 7.3. Tarief Het tarief wordt vastgesteld op basis van een offertetraject en is afhankelijk van de omvang van de doelgroep, te verwachtte substitutiepotentieel en het werkelijk behaalde resultaat. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt vooraf een afspraken gemaakt, ook voor het geval dat de gestelde doelen niet worden gehaald. In de offerte neemt het samenwerkingsverband de organisatie- en zorgkosten op die nodig zijn in de eerste lijn. Uiteindelijk is de doelstelling een besparingen in de zorgkosten in de tweedelijn. Het is de bedoeling dat na 3 jaar de kosten voor de patiëntengroep netto lager zijn. Dat betekent dat de totale kosten in de eerste lijn lager zijn dan de kosten die voor deze patiënten in de tweedelijn werden gemaakt. De verwachting is dat na drie jaar de structurele zorgkosten in de eerste lijn niet meer dan 25% van het tweedelijn te besparen bedrag zullen zijn. Tegelijkertijd zullen de gezondheidsuitkomsten in ieder geval gelijk zijn. In het gevraagde plan van aanpak zal uitdrukkelijk worden gevraagd hoe het samenwerkingsverband deze gezondheidsresultaten wil behalen (bijvoorbeeld door het inzetten van meekijkconsulten) en op welke wijze we de uitkomsten hiervan samen inzichtelijk kunnen maken. Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 12

13 7.4. Aanvragen Aanvragen kunnen gedurende het jaar ingediend worden. Twee keer per jaar (nov en mei) beoordelen we de aanvragen. We adviseren om in een vroeg stadium uw relatiemanager en inkoper te betrekken in het proces zodat we gezamenlijk tot een succesvolle afspraak kunnen komen. Bij de aanvraag zijn de volgende documenten van belang CVRM programma Plan van aanpak met doelgroep en verwachte substitutie potentieel Intentieverklaring met de 2e lijn Het inkoopteam beoordeelt uw verzoek op basis van onderliggende documenten waarbij getoetst wordt of voldaan wordt aan voorwaarden. Vervolgens vinden er gesprekken plaats om nadere afspraken te maken Declareren Het tarief is een kwartaaltarief dat gedeclareerd wordt per geïncludeerde patiënt waar een contractuele afspraak over gemaakt is. De declaratie kan het eerstvolgende kwartaal na toekenning van de overeenkomst starten Looptijd Meerjarenafspraak (3 jaar). Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 13

14 8. (Pre)-GEZ 8.1. Doel Het doel van deze prestatie is de samenhang in de zorg binnen de eerste lijn voor patiënten met een meervoudige complexere zorgvraag dicht bij huis te verbeteren door het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking op het gebied van preventie, cure en care. De bedoeling is dat zorg voor patiënten wordt geoptimaliseerd doordat de samenwerkingsverbanden op wijk- en buurtniveau hun dienstverlening afstemmen met andere partijen binnen en buiten de zorg, zoals welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties en gemeenten. Wijzigingen 2015 In 2015 blijft de opbouw van het GEZ tarief gelijk aan Wel wordt de beweging ingezet om de bekostiging voor het leveren van chronische zorg voor samenwerkingsverbanden met een GEZ-module op dezelfde manier te bekostigen als andere samenwerkingsverbanden die dit via de ketenzorg contracteren. De zogenaamde schijf 1 van het GEZ tarief vervalt daarmee. Achmea beoogt hiermee in aansluiting op de nieuwe huisartsenfinanciering een eenduidiger toekenning van de organisatiekosten voor de chronische zorg en voorkoming van overlappende financiering. In afstemming met InEen gaat Achmea op een verantwoorde manier haar beleid formuleren om toe te groeien naar een bekostiging op basis van de nieuwe systematiek. Hieronder is weergegeven wat de overgangsregeling, zoals overeengekomen met INEEN inhoudt: Overgangsregeling GEZ en ketenzorg 2015 Er komt in 2015 een administratieve scheiding tussen de chronische zorg uit de GEZ-financiering (schijf 1) en de overige onderdelen (schijf 2 tot en met 6) Alle GEZ-contractanten in 2015 ontvangen dezelfde vergoeding voor chronische zorg als in 2014 zonder de mogelijkheid om binnen de huidige bekostigingssystematiek ketenzorg verder uit te breiden. Er geldt een afbouwscenario voor de GEZ-gelden met betrekking tot chronische zorg: - niet-loondienstcentra: met ingang van 2016 vervalt het deel voor de organisatie van chronische zorg (schijf 1) en is dat dus afgebouwd naar nul. Vanaf 2016 loopt de chronische zorg uitsluitend via de inkoopafspraken voor ketenzorg zoals zorggroepen die ook afspreken. - loondienstcentra: vanaf 2016 wordt de maximale vergoeding voor de organisatie van ketenzorg binnen de GEZ-financiering (schijf 1) met de helft afgebouwd. Per 2017 vervalt het deel voor de organisatie van chronische zorg en is dat dus afgebouwd naar nul. Indien een GEZ-contractant toch wil overstappen naar de integrale ketentarieven, dan vervalt de overgangsregeling via de GEZ module. Deze keuze dient u aan het begin van het contractjaar aan uw relatiemanager door te geven. Nieuwe peildatum: De afspraak was dat per 1 juli 2014 (peildatum) voldaan moet zijn aan de indicatoren zoals deze omschreven zijn de indicatorenset Omdat de beoordeling plaats gaat vinden bij het contracteren in het portaal is de peildatum verlegd naar 1 oktober Voldoen aan de inkoopvoorwaarden én vaste indicatoren: Om in aanmerking te komen voor het GEZ-contract moet per 1 oktober 2014 voldaan worden aan de inkoopvoorwaarden en de vaste indicatoren. Indien niet voldaan wordt, kan er geen GEZ contract meer aangevraagd worden. Wijziging schijven De schijf van zes is teruggebracht naar een schijf van 5 waarbij de voormalige schijf 1 onder de overgangsregeling valt. De Schijf van vijf bevat indicatoren die samen met het veld zijn opgesteld en vastgelegd zijn in de indicatorenset en geldig zijn voor het tarief De schijven zijn: 2. GGZ; 3. Doelmatigheid; 4. Doelgroep- en gebiedsgerichte zorg; 5. Service en patiëntgerichtheid; 6. Innovatie. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de GEZ-indicatorenlijst en de GEZ-handleiding op de website (www.achmeazorg. nl/integralezorg) (Pre)-GEZ De (Pre)-GEZ module vervalt per 1 januari Contractanten die gestart zijn in 2013 of 2014 kunnen nog voor 2015 een (Pre)-GEZ tarief krijgen. Omdat de chronische zorg geen onderdeel meer is van de (Pre)-GEZ module, vervalt de inspanning op dit onderdeel. Het tarief is daarop naar beneden bijgesteld. Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 14

15 8.2. Aanvullende voorwaarden In hoofdstuk 2 van dit document zijn de algemene voorwaarden voor samenwerkingsverbanden geformuleerd. Hieronder staan de voorwaarden die daarnaast van toepassing zijn voor de (Pre)-GEZ. Het samenwerkingsverband verplicht zich driejaarlijks een gebiedsprofiel uit te voeren; Het samenwerkingsverband heeft een zorgaanbodplan. Indien er meerdere centra onder een eerstelijns samenwerkingsverband vallen, wordt er per locatie een zorgaanbodplan aangeleverd; Het samenwerkingsverband scherpt jaarlijks het zorgaanbodplan aan op basis van de geboekte voortgang en verwachte ontwikkelingen Spelregels beloning prestaties over 2015 De (Pre)-GEZ module gaan we verder aansluiten op de inrichting van de nieuwe huisartsenbekostiging. Uitkomstenbekostiging is daar een belangrijk onderdeel van waarover landelijke afspraken gemaakt worden. Daarnaast loopt er een onderzoek van INEEN naar de benodigde organisatiekosten voor versterking van de eerstelijn. Om die reden kunnen wij nu niet aangeven welke groeiafspraken wij willen maken voor Voor 1 maart 2015 maken we aan de (Pre)-GEZ contractanten bekend wat het beleid is. Beloning op uitkomsten De beloning in het zogenaamde segment 3 voor huisartsen bestaat voor het jaar 2015 uit de prestaties doelmatig voorschrijven, doorverwijzen, service en bereikbaarheid en accreditatie. Zie voor meer informatie de Bijlage overeenkomst huisartsen zorg 2015 op Hieronder is terug te lezen wanneer een (Pre)-GEZ verband in aanmerking kan komen voor deze prestaties in Doelmatig voorschrijven en doelmatig doorverwijzen Deze prestaties kunnen worden verkregen door huisartsen die onder een GEZ vallen. In 2015 beoordelen we de prestaties voorschrijven en doorverwijzen voor de GEZ-contractanten op het samenwerkingsverband niveau. Zie voor nadere informatie de betreffende prestaties in de Bijlage overeenkomst huisartsenzorg 2015 en de Inkoopvoorwaarden zorgvernieuwing en substitutie op Service en Bereikbaarheid en Accreditatie (Pre)-GEZ contractanten kunnen niet in aanmerking komen voor de prestaties Service en bereikbaarheid en accreditatie, omdat deze vallen binnen de (Pre)-GEZ module en al onderdeel is van het tarief. Zorgvernieuwing en substitutie De (Pre)-GEZ module geeft voldoende ruimte om aan zorgvernieuwing te doen en kan niet afgesloten worden in Indien een samenwerkingsverband met een (Pre)-GEZ module een substitutievoorstel heeft, kan deze conform de voorwaarden maatwerk substitutie ingediend worden Tarief GEZ-tarief Door de scheiding van de chronische zorg met de andere schijven wijzigt de opbouw van de punten. Voorheen was het maximaal aantal punten 100. Bij de chronische zorg kon maximaal 26 punten gehaald. Deze punten zijn niet meer van toepassing in Het nieuwe totaal aantal maximaal te halen punten is 74, waarvan 22 punten toegekend zijn aan vaste indicatoren waar een samenwerkingsverband aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een GEZ-contract. Het nieuwe omslagpunt ligt nu op 59 punten (was 80 punten). De nieuwe puntenindeling ziet er als volgt uit: Totaal punten GEZ indicatoren schijf 2 t/m 6 22 vast en 52 variabel Punten GEZ indicatoren 2014 meer dan 22 en tot en met 59 (A) 37 Punten GEZ indicatoren 2014 meer dan 59 (B) 15 De opbouw van het tarief ziet er als volgt uit: Schijf 1 Chronische zorg Punten 2014 Schijf 2 t/m 6 Basis tarief ,50 Bedrag voor 22 tot en met 59 punten = A X 0,30 (tarief per punt, afgerond) 11,10 Bedrag voor meer dan 59 punten = B X 0,40 (tarief per punt, afgerond) 6,00 Max tarief 29,60 Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 15

16 (Pre)-GEZ (Pre)-GEZ tarief is 12, Aanvragen Heeft u nu een GEZ-module dan kunt in het contracteerportaal de indicatoren (excl. chronische zorg) invullen. Het tarief wordt dan automatische berekend. Heeft u nu een (Pre)-GEZ module en voldoet u aan de voorwaarden en aan de vaste indicatoren dan kunt u voor 2015 in aanmerking komen voor de GEZ-module. U heeft hiervoor het akkoord van uw relatiemanager nodig. Indien u die heeft dan kunt u in het contracteerportaal de indicatoren schijf 2 t/m 6 invullen. Het tarief wordt dan direct berekend. Heeft u nu een (Pre)-GEZ module en voldoet u nog niet aan de voorwaarden en aan de vaste indicatoren dan sluit u het contract via het contracteerportaal en ontvangt u het aangepaste tarief (Pre)-GEZ Declareren Het tarief is een kwartaaltarief per ingeschreven verzekerde bij de deelnemende huisartsen. De declaratie kan het eerstvolgende kwartaal na toekenning van de overeenkomst starten.. Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 16

17 9. Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur (voorheen (Pre)-GEZ) 9.1. Doel Het doel van deze prestatie is de Organisatie van een Wijkgerichte Zorginfrastructuur (OWZ) binnen de wijk en/of de regio te stimuleren. Met als uitkomst het kunnen aanbieden van gepaste zorg die aansluit bij de behoefte en de problematiek van het betreffende gebied. Het gaat erom dat voor de patiënt zichtbaar is dat er, binnen een wijk of regio, tussen verschillende domeinen wordt samengewerkt en dat het tot betere resultaten leidt op het gebied van kosten, kwaliteit en patiëntervaring Voorwaarden Naast de voorwaarden genoemd in hoofdstuk 2 zijn de volgende voorwaarden van toepassing: De wijkgerichte organisatie heeft een plan van aanpak met helder omschreven doel waartoe de organisatie van de zorginfrastructuur leidt. Dit kan door middel van het SMART maken van een programmamatige aanpak in de wijk. Het wijkgerichte samenwerkingsverband heeft de belangrijke thematiek binnen het betreffende gebied in kaart en levert een continue samenhang in projecten met een eindige looptijd. Hierbij is de wijkgerichte thematiek niet eindig, maar kan wel onderhevig zijn aan veranderingen door de tijd. In afwijking van de algemene voorwaarden van hoofdstuk 2 start het samenwerkingsverband met minimaal 2 (i.p.v. 3) verschillende disciplines zoals Huisartsenzorg, Wijkverpleging, Farmaceutische zorg, Paramedische zorg (fysiotherapie en diëtetiek), Eerstelijns psychosociale zorg. Wel groeit het samenwerkingsverband binnen 1 jaar naar een deelname van 3 of meer disciplines. Deelnemende huisartsen hebben gezamenlijk minimaal ingeschreven patiënten Tarief Het tarief is afhankelijk van het ingediende plan van aanpak en max 9 per ingeschreven verzekerden bij de deelnemende huisartsen. Afhankelijk van het Plan van Aanpak ligt het tarief tussen de 1,00 en 9,00 per ingeschreven verzekerden op jaarbasis. Per regio is er jaarlijks een maximaal budget beschikbaar Aanvragen Deze prestatie kan in overleg met uw relatiemanager 2 x per jaar aangevraagd worden per januari en juli. Het inkoopteam beoordeelt uw verzoek waarbij getoetst wordt of voldaan wordt aan voorwaarden. Vervolgens vinden er gesprekken plaats om nadere afspraken te maken. Bij het opstarten of transformeren van de samenwerking kan het samenwerkingsverband zich laten ondersteunen door de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS). De ROS heeft een belangrijke taak om de samenwerking tussen de verschillende disciplines in de eerste lijn te bevorderen. Zij hebben de kennis en ervaring om deze processen te stimuleren en te begeleiden Declareren Het tarief is een kwartaaltarief per ingeschreven patiënt bij de deelnemende huisartsen. Inkoopvoorwaarden Multidisciplinaire zorg 17

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Afspraken ketenzorgindicatoren in S3

Afspraken ketenzorgindicatoren in S3 Afspraken ketenzorgindicatoren in S3 De nieuwe bekostiging voor huisartsen- en multidisciplinaire zorg voorziet in honorering via drie segmenten (S1, S2 en S3). Segment 3 biedt de mogelijkheid voor het

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD

Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD 1 INLEIDING Dit document bevat een omschrijving van het COPD ketenprogramma, de specifieke opleidingseisen en de daarbij behorende

Nadere informatie

Huisartsenzorg & Integrale zorg 2015

Huisartsenzorg & Integrale zorg 2015 Huisartsenzorg & Integrale zorg 2015 Regiobijeenkomst juli 2014 1 Programma 1 2 Welkom Verbetering contracteringsproces 2015 19.00-19.10 uur 19.10 19.15 uur 3 Hoofdlijnen voorgenomen beleid HIZ 2015 19.15

Nadere informatie

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Dit format is een samenvatting van een contract tussen preferente zorgverzekeraar en een zorgaanbieder

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg COPD

Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg COPD 1 Inleiding Dit document bevat een omschrijving van het COPD ketenprogramma, de specifieke opleidingseisen en de daarbij behorende

Nadere informatie

Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en verrichtingen huisarts Consulten en verrichtingen POH-GGZ

Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en verrichtingen huisarts Consulten en verrichtingen POH-GGZ Code Omschrijving Inschrijftarieven 11000 Inschrijving verzekerden tot 65 jaar niet woonachtig in een opslagwijk 14,75 11100 Inschrijving verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 In 2016 continueert Menzis resultaatbeloning voor de huisartsenzorg zonder grote wijzigingen. De beloning vindt plaats op indicatoren die landelijk

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2

Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2 Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2 Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2 1 Inleiding Dit document bevat een omschrijving van het Diabetes Mellitus type 2 (hierna

Nadere informatie

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 Resultaatbeloning Menzis indicatoren Menzis vindt praktijkaccreditatie een belangrijk instrument om de kwaliteit

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg < Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg Sector Huisartsenzorg, Versterking eerste lijn en Ketenzorg - 1 juli 2015 Inleiding & inhoud In het Inkoopbeleid 2016 Multidisciplinaire zorg hebben wij u

Nadere informatie

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma Programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) wordt ingekocht op basis van

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012

Zorginkoopdocument 2012 Zorginkoopdocument 2012 2a Ketenzorg 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 Ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 Geïntegreerde Eerstelijnszorg Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Samen regionale afspraken maken. o OWZ o Zorgvernieuwing o Substitutie. Oktober Proces en voorwaarden

Samen regionale afspraken maken. o OWZ o Zorgvernieuwing o Substitutie. Oktober Proces en voorwaarden Samen regionale afspraken maken o OWZ o Zorgvernieuwing o Substitutie Oktober 2015 Proces en voorwaarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Rollen van de regiotafel 3. Inrichting van de regiotafel a) Wat is

Nadere informatie

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer.

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer. Bijlage 12 POH-S module 2016-2018 Vorig jaar is het nieuwe bekostigingssysteem voor huisartsen ingevoerd. Menzis heeft toen aangegeven meer tijd nodig te hebben om de huidige POH-S financiering beter aan

Nadere informatie

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2015

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2015 Bijlage 1: Tarieven, nacalculatie en reserves Artikel 1 Opbouw bekostiging De opbouw van de tariefvaststelling voor de S2 prestatie is vastgelegd in het Inkoopbeleid 2015 voor Zorggroepen, Coöperatie VGZ

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ

Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ Onderwerpen 1. Nieuwe huisartsenbekostiging 2. Voetzorg 3. CQI 4. Meekijkconsult en consult medisch specialist 5. Labonderzoek

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 11 POH- S module 2016-2018 Per 2016 zijn we gestart met een driejarig beleid. Met dit driejarig beleid, bieden we duidelijkheid

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op het zorgprofiel voor ketenzorg COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni

Nadere informatie

Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma 2015-2016

Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma 2015-2016 Bijlage 4 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma 2015-2016 In 2015 en 2016 wordt programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) ingekocht op basis van de beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ

Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ Plaats Maand jaar Format versie 2-2013 Invulinstructie In Het Plan van Aanpak staat wat het samenwerkingsverband al doet met betrekking

Nadere informatie

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2016/2017

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2016/2017 Bijlage 1: Tarieven, nacalculatie en reserves Artikel 1 Opbouw bekostiging Voor invulling van de tarieven voor ketenzorg geldt de NZA Tariefbeschikking TB/CU-7123-01 huisartsenzorg en multidisciplinaire

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 Partijen zoals genoemd in de overeenkomst basishuisartsenzorg 2015 2016 komen in aanvulling op de overeenkomst

Nadere informatie

De horizon verlegd. Het inkoopbeleid van CZ Multidisciplinaire zorg 2015

De horizon verlegd. Het inkoopbeleid van CZ Multidisciplinaire zorg 2015 De horizon verlegd Het inkoopbeleid van CZ Multidisciplinaire zorg 2015 Sector Huisartsenzorg, Versterking eerste lijn en Ketenzorg juni 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016

Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 4-11-2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. De nieuwe financiering op hoofdlijnen 2. Wat betekent het voor u 2.1 Segment 1 M&I verrichtingen 2.2 Segment

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging

Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging 1 Algemeen Met ingang van 2013 verandert de vergoeding voor Stoppen-met-Roken begeleiding (SMR). De vergoeding van gedragsmatige ondersteuning

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 POH-GGZ Menzis zet het inkoopbeleid POH-GGZ van de afgelopen jaren voort. Zo willen we gezamenlijk de beweging voortzetten

Nadere informatie

Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie

Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie 2 Inhoudsopgave Deelprestatie Omschrijving deelprestatie pedicure... 3 Algemene verantwoording overeenkomst gehele voetzorg... 3 Omschrijving deelprestatie pedicure

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 11. Inleiding. 1. De nieuwe financiering op hoofdlijnen. 2. Wat betekent het voor u

Inhoudsopgave. Bijlage 11. Inleiding. 1. De nieuwe financiering op hoofdlijnen. 2. Wat betekent het voor u Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. De nieuwe financiering op hoofdlijnen 2. Wat betekent het voor u 2.1 Segment 1 M&I verrichtingen 2.2 Segment 2 Ketenzorg

Nadere informatie

Module POH SOMATIEK 2013 (Behorende bij de Huisartsenovereenkomst 2013)

Module POH SOMATIEK 2013 (Behorende bij de Huisartsenovereenkomst 2013) Module POH SOMATIEK 2013 (Behorende bij de Huisartsenovereenkomst 2013) Jaartarief Kwartaaltarief Declaratiecode afhankelijk van populatie afhankelijk van populatie Achmea 14499 1. Doel module De Module

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus buiten ketenzorg

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus buiten ketenzorg Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus buiten ketenzorg Wij sluiten overeenkomsten met podotherapeuten die als hoofdaannemers de Voetzorg voor diabetes mellitus patiënten buiten de ketenzorg gaan organiseren.

Nadere informatie

Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015

Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015 Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015 Thema s Achtergrondontwikkelingen: substitutie, ouderenzorg in

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Uitwerking Inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg 2018

Uitwerking Inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg 2018 Uitwerking Inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg 2018 Aanvulling op Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2018, zoals gepubliceerd op 31 maart 2017 voor goede zorg zorg je samen Inhoud Samen werken aan zinnige ketenzorg

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

BIJLAGEN Huisartsenovereenkomst 2015

BIJLAGEN Huisartsenovereenkomst 2015 BIJLAGEN Huisartsenovereenkomst 2015 Inhoudsopgave I. Algemeen Vertrouwen en controle Looptijd II. Vergoedingen POH-S POH-GGZ III. Prestaties Kwetsbare ouderen in beeld Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 Organisatie & Infrastructuur De organisatie en infrastructuur (O&I) van samenwerkingsverbanden worden bekostigd

Nadere informatie

BIJLAGEN Huisartsenovereenkomst 2015

BIJLAGEN Huisartsenovereenkomst 2015 BIJLAGEN Huisartsenovereenkomst 2015 Inhoudsopgave I. Algemeen Vertrouwen en controle Looptijd II. Vergoedingen POH-S POH-GGZ III. Prestaties Kwetsbare ouderen in beeld Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 5 GEZ-module 2017 Via de GEZ-module worden de personele inzet, organisatie en infrastructuur van samenwerkingsverbanden bekostigd

Nadere informatie

Bijlage 4 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 4 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 4 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 4 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma 2017 In 2017 wordt programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) ingekocht op basis

Nadere informatie

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» «CM_PRACTICE_STREET» «CM_PRACTICE_NUMBER»«CM_PRACTICE_ EXTRA» «CM_PRACTICE_ZIPCODE» «CM_PRACTICE_CITY» Postbus 640 7500 AP ENSCHEDE www.menzis.nl/huisarts Zorgverlenernummer:

Nadere informatie

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016 Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 1 POH-GGZ 2017 Inleiding Menzis vindt het van belang om ook voor 2017 afspraken over de inzet van de POH-GGZ te maken. Hiermee

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD

Minutenschema zorgprogramma COPD Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op de model keten DBC voor COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni 2008. In dit model zijn aanpassingen aangebracht op basis van:

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.1 3 oktober 2016 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 10 Praktijkmanagement 2017 Inleiding Menzis is van mening dat het structureel financieren en borgen van praktijkmanagement

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) REGELING CU/NR-702 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2013

Overzicht Ketenzorg 2013 Overzicht Ketenzorg 2013 Agis / Take Care Now Ketenzorg voor Diabetes Mellitus type 2 voor verzekerden vanaf 18 jaar. Een zorgprogramma voor diabetes type 2 door een team van zorgverleners, waarbij de

Nadere informatie

Regeling multidisciplinaire zorg

Regeling multidisciplinaire zorg REGELING Regeling multidisciplinaire zorg Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het vaststellen

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 702 15 januari 2013 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Nadere informatie

Regionale Ketenzorgbijeenkomst

Regionale Ketenzorgbijeenkomst Regionale Ketenzorgbijeenkomst Programma - 17.00 ontvangst - 17.30 inleiding met prestatie-indicatoren - 18.15-plm 22 uur: cursus (20 uur: koffiepauze!) Inleiding - Ketenzorg Friesland 2015 - Rapportage

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12327 11 juli 2011 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) REGELING CV/NR-100.106 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) REGELING Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012 VRM

Zorginkoopdocument 2012 VRM Zorginkoopdocument 2012 VRM Zorginkoopdocument 2012 2c Ketenzorg VRM 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 geïntegreerde

Nadere informatie

LHV analyse van de NZa-beleidsregel en Tariefbeschikking 2015 voor Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

LHV analyse van de NZa-beleidsregel en Tariefbeschikking 2015 voor Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg LHV analyse van de NZa-beleidsregel en Tariefbeschikking 2015 voor Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Op 15 juli jl. heeft de NZa de Tariefbeschikking 2015 en de bijbehorende beleidsregel huisartsenzorg

Nadere informatie

Welke HIS gegevens heeft u nodig voor het afsluiten van uw huisartsenovereenkomst 2015?

Welke HIS gegevens heeft u nodig voor het afsluiten van uw huisartsenovereenkomst 2015? Welke HIS gegevens heeft u nodig voor het afsluiten van uw huisartsenovereenkomst 2015? AANTAL PATIENTEN IN DE PRAKTIJK Indien er sprake is van een volmacht, vult u dan het totaal aantal patiënten van

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) REGELING CV/NR-100.106.2 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr Regeling multidisciplinaire zorg. 1. Begripsbepalingen. 24 juli 2017

STAATSCOURANT. Nr Regeling multidisciplinaire zorg. 1. Begripsbepalingen. 24 juli 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41945 24 juli 2017 Regeling multidisciplinaire zorg Vastgesteld op 4 juli 2017 Regeling NR/REG-1821 Gelet op artikel 36,

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw, datum 18 december 2015 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5458 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2015 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45877 17 december 2015 Regeling multidisciplinaire zorg Vastgesteld op 8 december 2015 REGELING NR/CU-742 Ingevolge artikel

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Project meekijk consult oogheelkunde

Project meekijk consult oogheelkunde Project meekijk consult oogheelkunde Naam: Stefanie Mouwen Versie: definitief Datum: Januari 2017 1 Oogzorg Inleiding Huisartsen zien het aantal patiënten met oogaandoeningen al jaren fors stijgen. Parallel

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie