Stichting-OBC- Zoetermeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting-OBC- Zoetermeer"

Transcriptie

1 Stichting-OBC- Zoetermeer NIEUWSBRIEF: oktober Uit de bestuurskamer.. THEMADAG 27 OKTOBER IN RESTAURANT DE DRIE HOOIBARGEN Het bestuur van het OBC is gebruind en volledig uitgerust weer volop aan de slag gegaan in september. Inmiddels lopen we warm voor de themadag van 27 oktober a.s in De Drie Hooibargen. De bewonerscommissies die zich hebben aangemeld ontvangen begin oktober het programma voor deze themabijeenkomst. Het bestuur van het OBC heeft er alles aan gedaan om u niet alleen een informatieve avond, maar vooral een gezellige avond te bezorgen. Na twee jaar de 'Themadag' buiten Zoetermeer te hebben gehouden is er nu bewust gekozen voor een 'Themadag' binnen Zoetermeer, dit voor diegene die fysiek wat minder zijn ook in staat te stellen mee te doen. (taxi kosten worden vergoed voor de senioren) Bezoek ook voor meer informatie onze website. < Doel van deze avond is informeel bij andere bewonerscommissies, of bij de Woonbond of Vidomes aan te schuiven. Wij stellen regelmatig vast dat de ene bewonerscommissie meer problemen heeft dan andere. Door de opstelling van het lopende buffet is het laagdrempelig gehouden, zo kunt u ook eens bij een andere bewonerscommissie aan tafel te gaan zitten en vrijblijvend van gedachte te wisselen. INFORMATIEAVOND VOOR BEWONERSCOMMISSIES LAAGBOUW' 9 oktober a.s. De informatieavond voor de bewonerscommissies "Laagbouw" vindt op 9 oktober a.s. plaats. De bewonerscommissies krijgen binnenkort een uitnodiging. Gezien de omvang van de "Laagbouwcomplexen" heeft het bestuur besloten deze informatieavonden op te splitsen in twee avonden. Een deel van de bewonerscommissies wordt uitgenodigd op 9 oktober en een deel op 13 november in combinatie met die bewonerscommissies die eerder verhinderd waren. BESTUURSVERGADERING 4 SEPTEMBER Op donderdag 4 september vond de eerste bestuursvergadering plaats na het 'zomer-reces' in combinatie met een overlegvergadering Vidomes. Aan de orde kwamen o.a. de plannen voor 2009 en de statutenwijzigingen zoals afgesproken tijdens de jaarvergadering. De statuten zijn inmiddels gepasseerd. Voor diegene die ze in willen zien bestaat deze mogelijkheid tijdens de inloopmaandagen Inloopdagen oktober 3 november Informatieavonden bewoners-commissies 09 oktober 13 november Themadag 27 oktober 2008 Bezoek seniorencompl september 31 oktober 28 november Postadres OBC: Stichting OBC Willem van Cleeflaan RB Zoetermeer Tel Ma. van tot uur. Web-site Bezoek onze website. Iedere maand wordt de nieuwsbrief, Uitnodigingen, nieuwtjes gepubliceerd. WWW>OBC-ZOETERMEER.NL -Adres. Het bestuur. Pagina 1.

2 Uit de bestuurskamer INFORMATIE en INSTRUCTIEAVONDEN in 2009 Inmiddels is het bestuur al volop met het jaar 2009 bezig. Hoofdthema is de wijziging van de Nieuwe Overlegwet en de gevolgen van deze wijzigingen. Naar aanleiding van deze vergaande wijzigingen is er besloten om in 2009 drie informatieavonden over dit thema te houden aan de Willem van Cleeflaan Deze avonden worden gegeven door een docente van de Nederlandse Woonbond. De informatieavonden worden per rayon georganiseerd met de aanwezigheid van de rayon-manager en de seniorwoonconsulent van Vidomes van het betreffende rayon. Wij roepen de voorzitters en de secretarissen van de bewonerscommissies op om mee te doen aan deze informatie-avonden. Er gaat namelijk veel voor u veranderen door de nieuwe overlegwet. Zorg dat u er bij bent!!!!!!!!!!! Voor uw agenda van 2009 hier alvast de data: RAYON 1 op Woensdag 14 januari 2009 van uur tot uur RAYON 2 op Woensdag 28 januari 2009 van uur tot uur RAYON 3 op Woensdag 11 februari 2009 van uur tot uur Het bestuur. CITATEN.. De minister zal twee belangrijke problemen moeten temmen; zorgen voor geld en zorgen dat het beleid niet versnippert doordat bijvoorbeeld minister Rouvoet zijn mini-stedenbeleid voert rond jeugd en gezin. Bron: Gerard Schouw, algemeen directeur van Nicis institute, geeft minister Vogelaar een tip voor stedenbeleid, in de Volkskrant. Een snelle bus naar het Westland zal voor de mensen in de Schilderswijk meer effect hebben dan een gesubsidieerde verfwinkel om de hoek. Bron: Gerard Malet en Clemens van Woerkens, Stichting Atlas voor gemeenten een verbonden aan de Utrechtse School voor Economics, in Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Ik ben een pleitbezorger van het brede schoolplein, in navolging van het fenomeen brede school. Het schoolplein moet worden gekoppeld aan de buurtvoorzieningen. Zo krijg je een permanent beheerde plek voor de school, maar ook een naschoolse opvang en als buurtplein. Het is een manier om de middenklasse met kinderen voor de binnenstad te behouden. Bron: Architect Marleis Rohmer in Vrij Nederland. Niet de liefdeloze nonchalante projecten. Durf te kijken naar de toekomst. Bouw iets waar mensen over 100 jaar nog trots op zijn. Kwaliteit van bouwen draagt ook bij aan de sfeer en leefbaarheid in de wijk. Bron: Frans van Lokven, een buurtbewoner van een volksbuurt in Den Bosch die niet tot de veertig Vogelaarwijken hoort, wil dat de gemeenten en woningcorporaties voor kwaliteit kiezen, in vnc Magazine. Procedure bij huurcommissie levert huurders geld op. Huurders van woningen die een procedure beginnen bij de huurcommissie kunnen veel geld besparen. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de huurders die de huurcommissie inschakelen om te beoordelen of zij een te hoge starthuurprijs betalen, gelijk krijgt. Zij mogen van de huurcommissie gemiddeld 80 per maand minder gaan betalen. Ook huurders die te maken hebben met onderhoudsgebreken in de woning doen er verstandig aan de huurcommissie in te schakelen. De huurcommissie oordeelde in 40% van de gevallen dat de gebreken aanleiding waren de huurprijs met gemiddeld 90 per maand te verlagen. Toch zijn ook verhuurders tevreden over de huurcommissie. Ze hebben waardering voor de dienstverlening en maatschappelijke functie van de huurcommissie. Dit staat allemaal te lezen in het rapport 'Vervolgmeting maatschappelijk rendement van de huurgeschillenbeslechting'. Het rapport is te lezen en te downloaden van Bron: Pag. 2

3 Woonlasten op maat.. Wie de krant heeft gevolgd of regelmatig benzine tankt, weet dat de olieprijzen nu al de pan uit rijzen. Dat is nog maar het begin. Na een paar milde winters hebben we het niet zo in de gaten, maar over tien, vijftien jaar zullen we met heel andere ogen dan nu naar onze energierekening kijken. Energie wordt hot, niet in de laatste plaats vanwege de woonlasten. Er zijn maar weinig woningzoekenden die anno 2008 de stookkosten van een woning serieus laten meewegen in hun woonvoorkeur. Vreemd is dit niet. Momenteel geldt voor veel huishoudens nog dat de energielasten duidelijk lager zijn in vergelijking met vaste lasten als huur en hypotheekrente. Maar voor huishoudens met een laag inkomen in verouderde slecht geïsoleerde huurwoningen ligt dit nu al anders. Een energierekening van circa 200,- euro per maand is in deze situatie niet ongebruikelijk. Dit komt al aardig dicht bij de huurlasten per maand als ook huursubsidie ontvangen wordt. Toekomstscenario s laten zien dat tegen het jaar 2026 de energielasten, waaronder vooral de stookkosten, in woningen met de laagste energielabels de bulk zullen gaan uitmaken van de totale woonlasten. Vooral grote gezinnen en ouderen die veel thuis zijn en dus veel stoken, zullen met hoge woonquoten te maken krijgen. Als er niets wordt gedaan, kan de woonquote hoger worden dan 50%, terwijl de norm op 30% ligt. Een en ander is afhankelijk van de energieprijzen, die op de wereldmarkt worden bepaald. Hoe die er in 2026 zullen uitzien weten we niet, maar de veronderstellingen lopen uiteen van veel hoger tot heel veel hoger dan nu. Een verdubbeling van de energielasten elke tien jaar is een realistisch scenario, als je bedenkt dat de gasprijs van 1996 tot 2007 is gestegen van 0,26 cent naar 0,66 cent per m3 aardgas. De paradox is dat mensen met een smalle beurs naarmate de energieprijzen stijgen, beter af zijn in een woning met een hoge huur dan in een woning met een lage huur, want nieuwere (en daarmee duurdere) woningen zijn over het geheel genomen veel energiezuiniger dan de oudere, goedkopere voorraad. Straks kan worden gesteld: ik zoek een duurdere nieuwe huurwoning, want ik kan mijn energierekening niet meer betalen. Aan die oude voorraad is wel wat te doen. Tot op heden zijn woningcorporaties echter wat terughoudend om te investeren in de energieprestatie van hun portefeuille. Het vergt kostbare investeringen, die niet of nauwelijks kunnen worden doorberekend in de huur. De baten, in de vorm van lagere energielasten, komen terecht bij de huurder en kunnen moeilijk door de investeerder worden terugverdiend. Dat moet anders. Trouwens, de hele manier waarop momenteel op woonlasten wordt gestuurd, is te beperkt en op den duur onhoudbaar. De huurtoeslag bijvoorbeeld is uitsluitend gebaseerd op de kale huur plus een beperkt aantal subsidiabele servicekosten. Maar die huurprijs is straks nog maar een klein onderdeel van de totale woonlasten. Naarmate de energieprijzen stijgen, zal de belangstelling voor de energiecomponent in het woonlastenplaatje vanzelf toenemen. Het begin is er, met de aanscherping van de energieprestatienorm voor nieuwbouw en de verplichte energielabels voor bestaande woningen, die langzaam hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Verwacht mag worden dat woningzoekenden over niet al te lange tijd serieus naar die energielabels gaan kijken. Investeringen in de energieprestaties betalen zich dan terug in de vorm van een betere marktpositie. Een bredere optiek op woonlasten kan niet uitblijven. Daarom moeten er instrumenten ontwikkeld worden voor gemeenten en woningcorporaties die het beter mogelijk maken om te sturen op de woonlasten van huurders in zowel de prestatieafspraken als het vastgoedbeleid. Bron: Will Cornelissen Pag. 3

4 Woonbond wil extra maatregelen voor koopkrachtbehoud minima De Woonbond heeft een dringende oproep gedaan aan het kabinet en de Tweede Kamer om dreigend koopkrachtverlies voor huishoudens met de laagste inkomen ongedaan te maken. Het schrappen van de voorgestelde BTW-verhoging is volgens de Woonbond onvoldoende. De beste manier om de laagste inkomens te ontzien is de huurtoeslagregeling te verbeteren. Dat kan door de korting op de huurtoeslag van momenteel 17,05 per maand af te schaffen. Uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de koopkrachtontwikkeling voor 2008 en 2009 niet rooskleurig is. De gemiddelde koopkracht daalt in 2008 licht en groeit in 2009 maar heel beperkt (0,25%). Voor huishoudens met lagere inkomens ziet het koopkrachtbeeld er nog somberder uit. Zowel voor 2008 als 2009 is er voor hen sprake van koopkrachtdaling. Uit navraag bij het CPB is de Woonbond gebleken dat de koopkrachtdaling in 2009 voor minima en uitkeringsgerechtigden gemiddeld zelfs 1% bedraagt. Het koopkrachtverlies in 2009 kan voor veel huishoudens worden voorkomen door een generieke maatregel, namelijk het achterwege laten van de BTW-verhoging van 19% naar 20%. Bijkomend positief effect is dat de inflatoire druk op de economie niet verder wordt vergroot. De Woonbond pleit echter ook voor gerichte maatregelen om de koopkracht van de huishoudens met lagere inkomens in ieder geval op peil te houden. Ook bij het niet doorgaan van de BTW-verhoging blijft een groot aantal minima er namelijk fors in koopkracht op achteruitgaan. Het beste instrument hiervoor is volgens de Woonbond het verbeteren van de huurtoeslagregeling. De afgelopen jaren zijn veel huurders met lage inkomens er door de stijgende huren en de bezuiniging op de huurtoeslag fors op achteruitgegaan. Specifiek denkt de Woonbond aan het ongedaan maken van de korting van de huurtoeslag van op dit moment 17,05 per maand. Deze korting is de Woonbond, andere maatschappelijke organisaties en vele politici al jarenlang een doorn in het oog. Door het schrappen ervan zal de koopkracht voor huurtoeslagontvangers gemiddeld 1,4% tot 1,9% hoger uitpakken. De totale kosten bedragen ongeveer 200 miljoen en kunnen worden gefinancierd uit de gelden in de zogenaamde koopkrachtenveloppe die het kabinet in het Coalitieakkoord heeft gereserveerd voor onder andere de verbetering van de zorg- en huurtoeslag. Het Woonbondvoorstel past dan ook prima in het kabinetsbeleid. Bron: de Woonbond Woonbond zeer bezorgd over terugvordering huurtoeslag. De Woonbond maakt zich grote zorgen over de aankondiging van de Belastingdienst om bijna 200 miljoen aan te veel uitgekeerde huurtoeslag over 2006 terug te gaan vorderen. De Woonbond vreest dat veel huishoudens daardoor in ernstige financiële problemen komen en eist van de Belastingdienst dat die zich tot het uiterste inspant om dit te voorkomen. Eind juni werd duidelijk dat zo n huurders in 2006 een te hoog voorschot (gemiddeld 600 euro) hebben gekregen. Bij huurders gaat het om meer dan euro. Dat kan nog meer worden, omdat de fiscus nog niet voor iedereen de definitieve hoogte van de toeslag heeft vastgesteld. In totaal werd het huurtoeslagbudget van twee miljard in 2006 met 300 miljoen overschreden. Hiervan blijkt bijna 200 miljoen terug te voeren op te hoog vastgestelde voorschotten. Huurders mogen in geen geval de dupe worden van de steken die de Belastingdienst keer op keer laat vallen, dit keer op een wel zeer schrijnende manier, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. De Woonbond heeft de Belastingdienst in een brief om opheldering en maatregelen gevraagd. (zie voor de inhoud Pag. 4

5 Comfortabel wonen voor senioren De schrik om in een bejaarden, verpleeg- of verzorgingstehuis terecht te komen zit er goed in. De huidige en toekomstige senioren zijn mondig en actief en willen zelf kunnen uitmaken hoe en waar ze hun oude dag doorbrengen. Maar soms ontkomt men niet aan zorg. En juist aan die zorg schort het in de toekomst omdat de beroepsbevolking krimpt. (ondanks stijgende aantal inwoners in Nederland, C.H.). Tijd voor het bedenken van andere woonconcepten dan de conventionele. Naar aanleiding van een groot onderzoek naar de woonwensen van toekomstige ouderen, heeft Habion, realisator en beheerder van woonvormen voor ouderen, in samenwerking met marktonderzoekbureau Motivaction en trendwatchbureau De Bock en Dekker een drietal woonconcepten ontwikkeld, met als doel gemeenten en project-ontwikkelaars te inspireren en in actie te laten komen, aldus Stefan Kusters, manager strategie&markt van Habion. * Het eerste concept is Mantelzorg nieuwe style, Kusters: Daarin doen de bewoners van grondgebonden woningen lichte mantelzorgtaken voor de bewoner(s) van de zorgappartementen op de bovenverdieping. De appartementen op die verdieping zijn bereikbaar via een centrale lift, waardoor kinderen en familieleden makkelijk zorgtaken op zich kunnen nemen voor ouders of familieleden. Senioren kunnen ook een steentje bijdragen in de vorm van kinderopvang, dagelijkse boodschappen of de tijdelijke zorg van huisdieren. * De Eigentijdse woonzorgcampus staat bij de school, waar leerlingen een opleiding voor diverse functies in de zorg volgen. Zij lopen stage in het woongedeelte en verrichten in hun vrije tijd diensten in het seniorencomplex waarmee ze een korting verdienen op de huur. Voor het sociale contact kunnen jong en oud elkaar bijvoorbeeld in de (groente)tuin, het theater of in de collegezalen ontmoeten. * Het derde woonconcept vormt een :Wellness woontoren. Op de begane grond zijn o.a. winkels en horecagelegenheden te vinden. De onderste woonlagen zijn bestemd voor zorgpersoneel en hun gezinnen. Daarboven zijn de praktijken van onder andere huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners gevestigd. Senioren bewonen de hoger gelegen verdiepingen. Iedereen treft elkaar in de Wellnessruimtes op de bovenste etage. Habion wil actief bijdragen aan een comfortabel leven voor senioren, aldus Kusters. Dat doen we middels een diversiteit aan levensloop bestendige woonvormen en we passen deze nieuwe concepten al toe bij verschillende nieuwe projecten. Voor meer info: Kamermeerheid wil onderzoek naar energietarieven Een kamermeerderheid wil dat minister Van der Hoeven van Economische Zaken actie onderneemt tegen de te hoge energienettarieven. Dat gebeurt op aandrang van vijf belangenorganisaties (Consumentenbond, Woonbond, VEMW, Aedes en MKB-Nederland). In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer vragen de Nederlandse Woonbond, de Consumentenbond, MKB Nederland, Vereniging Eigen Huis, VEMW en Aedes vereniging van woningcorporaties om een onderzoek door de Rekenkamer naar de effectiviteit van de huidige tariefregulering. Huishoudens en zakelijke afnemers in Nederland betalen meer dan 1 miljard Euro te veel voor transport van elektriciteit en gas. De energiebedrijven maken daardoor enorme winsten; veel meer dan redelijk wordt geacht door de NMa, de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De consumentenorganisaties eisen dat de energiebedrijven de overwinst van de afgelopen jaren aan de klanten terugbetalen en dat de tarieven in de toekomst worden verlaagd. De Algemene Rekenkamer dient onderzoek te doen naar de nettarieven en ook het toezicht op die tarieven door te lichten. Bron: de Woonbond Pag. 5

Stichting-OBC- Zoetermeer

Stichting-OBC- Zoetermeer Stichting-OBC- Zoetermeer NIEUWSBRIEF: Februari 2009 UIT DE BESTUURSKAMER JANUARI 2009 Alweer voor u de eerste Nieuwsbrief van 2009. Het bestuur van het O.B.C. wenst u een goed en vooral gezond 2009 toe.

Nadere informatie

Nieuwsbrief OBC. September 2007. Uit de bestuurskamer: Pag. 1

Nieuwsbrief OBC. September 2007. Uit de bestuurskamer: Pag. 1 Uit de bestuurskamer: Nieuwsbrief OBC September 2007. Bij het lezen van deze nieuwsbrief is het zomerreces van het O.B.C. bestuur weer voorbij. Op maandag 27 augustus is het secretariaat voor de eerste

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen

Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen De kansrijke toekomst van verzorgd wonen voor de nieuwe ouderen Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen Nederland maakt zich op voor de grote grijze golf. Er

Nadere informatie

Stichting-OBC- Zoetermeer

Stichting-OBC- Zoetermeer Stichting-OBC- Zoetermeer NIEUWSBRIEF: Maart 2009 UIT DE BESTUURSKAMER SCHOLINGEN IN HET KADER VAN DE 'NIEUWE OVERLEGWET'. 14/01-28/01 en 11/02 vonden de scholingen in de Drie Hooibargen plaats met als

Nadere informatie

Stichting-OBC- Zoetermeer

Stichting-OBC- Zoetermeer Stichting-OBC- Zoetermeer NIEUWSBRIEF: juni 2008. Uit de bestuurskamer.. Informatie/scholing d.d.15 mei Op 15 mei vond de tweede informatie/scholingsavond plaats in onze z.g.n. B-ruimte aan de Willem van

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Energiebesparing Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 ENERGIEBESPARING Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 2007, Nederlandse

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

Verslag van de informatieavonden van het OBC met bewonerscommissies d.d. 27 januari 2011, 3 en 10 februari 2011 In de Drie Hooibargen Zoetermeer

Verslag van de informatieavonden van het OBC met bewonerscommissies d.d. 27 januari 2011, 3 en 10 februari 2011 In de Drie Hooibargen Zoetermeer Verslag van de informatieavonden van het OBC met bewonerscommissies d.d. 27 januari 2011, 3 en 10 februari 2011 In de Drie Hooibargen Zoetermeer De verslagen van de drie gehouden informatieavonden met

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Scholing 2. Nieuwsbrief OBC. Mei 2007. Uit de bestuurskamer. Raad van Bewonerscommissies

Scholing 2. Nieuwsbrief OBC. Mei 2007. Uit de bestuurskamer. Raad van Bewonerscommissies Nieuwsbrief OBC Mei 2007. Uit de bestuurskamer M.T. overleg van 8 mei Inmiddels is de voorbereiding voor het overleg met het Management Team van het woonbedrijf Vidomes Zoetermeer op 8 mei in volle gang.

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 U huurt een woning van Haag Wonen. In deze folder leest u waar u voor betaalt, hoe u de huur kunt betalen, wat u moet doen als u een keer niet kunt betalen, wat u kunt doen als u het niet eens bent met

Nadere informatie

Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken

Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken Hoorn, 12 november 2013 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek 4. Isolatie en kwaliteit van de woning 2.

Nadere informatie

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen?

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen? Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs, het onderhoud, servicekosten of kosten van nutsvoorzieningen van de woning? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging In De Goede Woning. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging In De Goede Woning. In dit nummer: Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning Nr. 62 In dit nummer: Colofon 2 Van de voorzitter 3 Volkshuisvesting 4 Foto s receptie 5 Woonlasten stijgen 6 Meld u aan 8 December 2013 COLOFON Huurdersvereniging

Nadere informatie

De woonvisie en uw woningcorporatie(s)

De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Kennissessie De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Circa 1/3 van de Vughtse woningen is een sociale huurwoning. Sociaal of betaalbaar wonen, wat betekent dat, wat is nodig? Portefeuille Woonwijze Huurbeleid:

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 24 juni 2015 Voostellen Henk Tegels Consulent Vereniging Nederlandse Woonbond htegels@woonbond.nl Onderwerpen 1. Ontstaan

Nadere informatie

Energiezuinige Nieuwbouw woonlasten voor huurder en koper. Symposium 22 april 2010

Energiezuinige Nieuwbouw woonlasten voor huurder en koper. Symposium 22 april 2010 woonlasten voor huurder en koper Symposium 22 april 2010 Harm van Papenrecht Adviseur & Interim Manager Focus op Woonlasten Duurzaamheid Energie Werkzaam voor: Woningcorporaties Gemeenten Instellingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief OBC. Juni 2007. Uit de bestuurskamer: Bezuiniging huurtoeslag in 2008 teruggedraaid. Pag. 1

Nieuwsbrief OBC. Juni 2007. Uit de bestuurskamer: Bezuiniging huurtoeslag in 2008 teruggedraaid. Pag. 1 Nieuwsbrief OBC Juni 2007 Uit de bestuurskamer: M.T overleg van 8 mei Eindelijk had het bestuur van het O.B.C. het lang verwachte overleg met management team van woonbedrijf Vidomes Zoetermeer. Het overleg

Nadere informatie

Vraag en antwoord huurverhoging 2015

Vraag en antwoord huurverhoging 2015 Vraag en antwoord huurverhoging 2015 1. Hoe hoog is de huurverhoging voor de sociale huurwoningen per 1 juli 2015? Basishuurverhoging is 1,5% Huurverhoging voor inkomens tussen 34.229 en 43.786 is 2% Huurverhoging

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

Stichting-OBC- Zoetermeer

Stichting-OBC- Zoetermeer Stichting-OBC- Zoetermeer NIEUWSBRIEF: januari-februari 2008 Uit de bestuurskamer.. Nieuwsbrief nieuwe Style, ook op onze website Met enige trots presenteren wij u de nieuwe opmaak van onze maandelijkse

Nadere informatie

Enquête woonlasten Huurdersvereniging Oisterwijk

Enquête woonlasten Huurdersvereniging Oisterwijk Enquête woonlasten Huurdersvereniging Oisterwijk 20 november 2013 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek (3) Tussen haakjes het dianummer 5. Isolatie en kwaliteit van de woning (23) 2. Conclusies

Nadere informatie

Vaste commissie VROM, Algemeen Overleg Huurtoeslag/Huursubsidie, 7 februari 2007. Inbreng SP

Vaste commissie VROM, Algemeen Overleg Huurtoeslag/Huursubsidie, 7 februari 2007. Inbreng SP Vaste commissie VROM, Algemeen Overleg Huurtoeslag/Huursubsidie, 7 februari 2007. Inbreng SP De minister van Financiën heeft op 26 januari een heel invoelende brief aan ons geschreven.dat is mooi en dat

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

33124 Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen Plenaire behandeling, 27 juni 2012, eerste termijn SP

33124 Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen Plenaire behandeling, 27 juni 2012, eerste termijn SP 33124 Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen Plenaire behandeling, 27 juni 2012, eerste termijn SP MdV, Een energielabel is geen doel op zich. Het feitelijke doel is energiebesparing. Dat doel wordt

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt

Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt Bewonersavond in april overbodig De Huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. heeft aangegeven, dat een bewonersavond in april niet zinvol zou

Nadere informatie

Woonlasten Onderzoek HV Franeker

Woonlasten Onderzoek HV Franeker Woonlasten Onderzoek HV Franeker Inleiding De Huurdersvereniging Franeker heeft in mei 2015 besloten om een onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de stijgende huurprijzen en daaraan verbonden overige

Nadere informatie

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 15 oktober 2014 Geachte leden van de algemene Kamercommissie Wonen en Rijksdienst, In antwoord op de motie van de Kamerleden Knops en

Nadere informatie

Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond.

Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Goes Kapelle Nrd-Beveland september 2010 Toewijzen van woningen Heeft u al meerdere malen opeenvolgend o een woning geweigerd en

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bomenbuurt. EnergieBesparingsProject. Projectgroep. Uitslag bewonersenquête. RDH Architecten. maart 2010. Nummer 2

Nieuwsbrief. Bomenbuurt. EnergieBesparingsProject. Projectgroep. Uitslag bewonersenquête. RDH Architecten. maart 2010. Nummer 2 Nieuwsbrief Nummer 2 maart 2010 EnergieBesparingsProject Bomenbuurt Projectgroep Uitslag bewonersenquête RDH Architecten Geachte bewoner van de Bomenbuurt, In uw buurt is Woongoed met het eerste energiebesparingsproject

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 1. Waarom verhoogt Zayaz de huren? Met de inkomsten uit de huurverhoging kunnen we blijven investeren in onze woningen en wijken. Zo houden we ze veilig en leefbaar.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen OBC/15-008.25.1 Verslag van de jaarvergadering van het bestuur van de Stichting OBC met bewonerscommissies gehouden op donderdag 26 maart 2015 in het verenigingsgebouw van ZKV de Meervogels Aanwezig van

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

TE WOON Kopen of huren? U kiest!

TE WOON Kopen of huren? U kiest! TE WOON Kopen of huren? U kiest! Goed Wonen Zederik wil graag meer keuzemogelijkheden bieden voor haar klanten. Kopen of huren van dezelfde woning? Dat bepaalt u zelf! U kunt hierbij kiezen uit vier mogelijkheden:

Nadere informatie

HBO De Peel. Woonlastenonderzoek. De huurder in beeld. 18 maart 2014

HBO De Peel. Woonlastenonderzoek. De huurder in beeld. 18 maart 2014 HBO De Peel Woonlastenonderzoek De huurder in beeld 18 maart 2014 DATUM 18 maart 2014 TITEL Woonlastenonderzoek ONDERTITEL De huurder in beeld OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) HBO De Peel Jeroen Wissink (Companen)

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer

Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer Huren in een wijk met karakter Hofstede Elderom is een wijk met karakter in het noordelijke

Nadere informatie

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning?

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning? INHOUD Vragen over huurverhoging 1 Vragen over inkomensverklaringen 3 Vragen over bezwaarmogelijkheden 4 Vragen over huurverlaging 5 ====================================================== VRAGEN OVER HUURVERHOGING

Nadere informatie

Erasmusflat. Verhuurinformatie RWS partner in wonen

Erasmusflat. Verhuurinformatie RWS partner in wonen Op de locatie van de huidige Erasmusflat aan de Kuijperlaan- Troelstralaan ontwikkelen RWS partner in wonen, SVRZ en Marsaki een zeer compleet woon-zorgcomplex voor senioren. Het complex komt te liggen

Nadere informatie

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 Servicekosten Inhoud Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 De belangrijkste servicekosten op een rij...4 Begrippenlijst...6 Wilt u meer weten?...6 Servicekosten

Nadere informatie

Waar we mee bezig zijn (geweest)! Afspraken over:

Waar we mee bezig zijn (geweest)! Afspraken over: Waar we mee bezig zijn (geweest)! Al weer enige jaren terug is een samenwerkingsverband ontstaan tussen de Huurdersverenigingen uit Franeker, Sneek, Joure en Heerenveen. Dit Platform heeft op geregelde

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Verslag van debat: 'Hoe betaalbaar blijft de sociale huurwoning?' in: Pakhuis De Zwijger, 25 november 2013

Verslag van debat: 'Hoe betaalbaar blijft de sociale huurwoning?' in: Pakhuis De Zwijger, 25 november 2013 Verslag van debat: 'Hoe betaalbaar blijft de sociale huurwoning?' in: Pakhuis De Zwijger, 25 november 2013 Steven Kromhout (RIGO Research en Advies): RIGO deed in opdracht van de Woonbond onderzoek naar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7-21 december 2012 - De zevende Klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 7-21 december 2012 - De zevende Klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 7-21 december 2012 - De zevende Klankbordbijeenkomst Dit is de zevende nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf

Nadere informatie

Noodzaak: energielasten beheersbaar houden voor Titel lagere inkomens

Noodzaak: energielasten beheersbaar houden voor Titel lagere inkomens Noodzaak: energielasten beheersbaar houden voor Titel lagere inkomens Subtitel >> Als Cover het voetregel gaat om energie en klimaat De kosten voor gas en elektriciteit drukken steeds zwaarder op het besteedbare

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Besluitvorming Herzieningswet Toegelaten Instellingen; Gevolgen voor gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie Hugo Priemus, OTB, Technische Universiteit Delft Presentatie voor woningcorporatie

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.7.90 Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning bronnen aedes.nl, Kamer neemt wetsvoorstel energieprestatievergoeding

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

DE WERKWIJZE. Househunting.nl

DE WERKWIJZE. Househunting.nl DE WERKWIJZE Househunting.nl HUURPROCEDURE Hartelijk dank voor het downloaden van het HouseHunting ebook. Een nieuwe huurwoning vinden? Dat is niet altijd even makkelijk. Daarom helpen wij graag bij het

Nadere informatie

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger Wonen in een groene omgeving met veel ruimte? Dat kan in de Daalkampen, een nieuwe woonwijk

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Recente onderzoeken en artikelen woon- en energielasten Onderzoek naar noodzaak en mogelijkheden

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Betaalbaarheid en duurzaamheid Bijlage 1 Advies Bewoners Advies Groep Betaalbaarheid en duurzaamheid Juli 2009 John van Veen Senioradviseur WKA Inleiding In de maanden mei en juni is een groep betrokken huurders van Nijestee in een

Nadere informatie

Datum 18 augustus 2010 Betreft Beantwoording vragen over het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (27926, nr.

Datum 18 augustus 2010 Betreft Beantwoording vragen over het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (27926, nr. > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

De Energie BV. 4 maart 2013

De Energie BV. 4 maart 2013 De Energie BV 4 maart 2013 Agenda Aanleiding De Businesscase Financieringsvraagstuk Juridische kaders 1 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

Enquête woonlasten Huurdersvereniging Middelburg

Enquête woonlasten Huurdersvereniging Middelburg Enquête woonlasten Huurdersvereniging Middelburg 14 november 2013 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek (3) Tussen haakjes het dianummer 5. Isolatie en kwaliteit van de woning (23) 2. Conclusies

Nadere informatie

H-O HUURDERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD-OOST

H-O HUURDERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD-OOST H-O HUURDERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD-OOST LEDENNIEUWS Huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost Opgericht 19 december 2001 te Puttershoek gevestigd gemeente Binnenmaas Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost

Nadere informatie

Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid

Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid Maart 2015 Inleiding De Woonbond wil weten hoe de verschillende politieke partijen denken over de huurverhogingen. Door het huidige huurbeleid kunnen huren

Nadere informatie

Informatieboekje. project Oosterhaar. 43 seniorenappartementen in de sociale verhuur

Informatieboekje. project Oosterhaar. 43 seniorenappartementen in de sociale verhuur Informatieboekje project 43 seniorenappartementen in de sociale verhuur Overzicht Het project bestaat uit drie delen Appartementen Anjerplein 43 appartementen boven het winkelcentrum. De winkels komen

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen.

Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen. Schriftelijke vragen ex. Artikel 39 Reglement van Orde. Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen. Geacht college, s-hertogenbosch, 29 november 2013. De fractie van de Bossche Groenen is door diverse

Nadere informatie