Stichting-OBC- Zoetermeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting-OBC- Zoetermeer"

Transcriptie

1 Stichting-OBC- Zoetermeer NIEUWSBRIEF: oktober Uit de bestuurskamer.. THEMADAG 27 OKTOBER IN RESTAURANT DE DRIE HOOIBARGEN Het bestuur van het OBC is gebruind en volledig uitgerust weer volop aan de slag gegaan in september. Inmiddels lopen we warm voor de themadag van 27 oktober a.s in De Drie Hooibargen. De bewonerscommissies die zich hebben aangemeld ontvangen begin oktober het programma voor deze themabijeenkomst. Het bestuur van het OBC heeft er alles aan gedaan om u niet alleen een informatieve avond, maar vooral een gezellige avond te bezorgen. Na twee jaar de 'Themadag' buiten Zoetermeer te hebben gehouden is er nu bewust gekozen voor een 'Themadag' binnen Zoetermeer, dit voor diegene die fysiek wat minder zijn ook in staat te stellen mee te doen. (taxi kosten worden vergoed voor de senioren) Bezoek ook voor meer informatie onze website. < Doel van deze avond is informeel bij andere bewonerscommissies, of bij de Woonbond of Vidomes aan te schuiven. Wij stellen regelmatig vast dat de ene bewonerscommissie meer problemen heeft dan andere. Door de opstelling van het lopende buffet is het laagdrempelig gehouden, zo kunt u ook eens bij een andere bewonerscommissie aan tafel te gaan zitten en vrijblijvend van gedachte te wisselen. INFORMATIEAVOND VOOR BEWONERSCOMMISSIES LAAGBOUW' 9 oktober a.s. De informatieavond voor de bewonerscommissies "Laagbouw" vindt op 9 oktober a.s. plaats. De bewonerscommissies krijgen binnenkort een uitnodiging. Gezien de omvang van de "Laagbouwcomplexen" heeft het bestuur besloten deze informatieavonden op te splitsen in twee avonden. Een deel van de bewonerscommissies wordt uitgenodigd op 9 oktober en een deel op 13 november in combinatie met die bewonerscommissies die eerder verhinderd waren. BESTUURSVERGADERING 4 SEPTEMBER Op donderdag 4 september vond de eerste bestuursvergadering plaats na het 'zomer-reces' in combinatie met een overlegvergadering Vidomes. Aan de orde kwamen o.a. de plannen voor 2009 en de statutenwijzigingen zoals afgesproken tijdens de jaarvergadering. De statuten zijn inmiddels gepasseerd. Voor diegene die ze in willen zien bestaat deze mogelijkheid tijdens de inloopmaandagen Inloopdagen oktober 3 november Informatieavonden bewoners-commissies 09 oktober 13 november Themadag 27 oktober 2008 Bezoek seniorencompl september 31 oktober 28 november Postadres OBC: Stichting OBC Willem van Cleeflaan RB Zoetermeer Tel Ma. van tot uur. Web-site Bezoek onze website. Iedere maand wordt de nieuwsbrief, Uitnodigingen, nieuwtjes gepubliceerd. WWW>OBC-ZOETERMEER.NL -Adres. Het bestuur. Pagina 1.

2 Uit de bestuurskamer INFORMATIE en INSTRUCTIEAVONDEN in 2009 Inmiddels is het bestuur al volop met het jaar 2009 bezig. Hoofdthema is de wijziging van de Nieuwe Overlegwet en de gevolgen van deze wijzigingen. Naar aanleiding van deze vergaande wijzigingen is er besloten om in 2009 drie informatieavonden over dit thema te houden aan de Willem van Cleeflaan Deze avonden worden gegeven door een docente van de Nederlandse Woonbond. De informatieavonden worden per rayon georganiseerd met de aanwezigheid van de rayon-manager en de seniorwoonconsulent van Vidomes van het betreffende rayon. Wij roepen de voorzitters en de secretarissen van de bewonerscommissies op om mee te doen aan deze informatie-avonden. Er gaat namelijk veel voor u veranderen door de nieuwe overlegwet. Zorg dat u er bij bent!!!!!!!!!!! Voor uw agenda van 2009 hier alvast de data: RAYON 1 op Woensdag 14 januari 2009 van uur tot uur RAYON 2 op Woensdag 28 januari 2009 van uur tot uur RAYON 3 op Woensdag 11 februari 2009 van uur tot uur Het bestuur. CITATEN.. De minister zal twee belangrijke problemen moeten temmen; zorgen voor geld en zorgen dat het beleid niet versnippert doordat bijvoorbeeld minister Rouvoet zijn mini-stedenbeleid voert rond jeugd en gezin. Bron: Gerard Schouw, algemeen directeur van Nicis institute, geeft minister Vogelaar een tip voor stedenbeleid, in de Volkskrant. Een snelle bus naar het Westland zal voor de mensen in de Schilderswijk meer effect hebben dan een gesubsidieerde verfwinkel om de hoek. Bron: Gerard Malet en Clemens van Woerkens, Stichting Atlas voor gemeenten een verbonden aan de Utrechtse School voor Economics, in Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Ik ben een pleitbezorger van het brede schoolplein, in navolging van het fenomeen brede school. Het schoolplein moet worden gekoppeld aan de buurtvoorzieningen. Zo krijg je een permanent beheerde plek voor de school, maar ook een naschoolse opvang en als buurtplein. Het is een manier om de middenklasse met kinderen voor de binnenstad te behouden. Bron: Architect Marleis Rohmer in Vrij Nederland. Niet de liefdeloze nonchalante projecten. Durf te kijken naar de toekomst. Bouw iets waar mensen over 100 jaar nog trots op zijn. Kwaliteit van bouwen draagt ook bij aan de sfeer en leefbaarheid in de wijk. Bron: Frans van Lokven, een buurtbewoner van een volksbuurt in Den Bosch die niet tot de veertig Vogelaarwijken hoort, wil dat de gemeenten en woningcorporaties voor kwaliteit kiezen, in vnc Magazine. Procedure bij huurcommissie levert huurders geld op. Huurders van woningen die een procedure beginnen bij de huurcommissie kunnen veel geld besparen. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de huurders die de huurcommissie inschakelen om te beoordelen of zij een te hoge starthuurprijs betalen, gelijk krijgt. Zij mogen van de huurcommissie gemiddeld 80 per maand minder gaan betalen. Ook huurders die te maken hebben met onderhoudsgebreken in de woning doen er verstandig aan de huurcommissie in te schakelen. De huurcommissie oordeelde in 40% van de gevallen dat de gebreken aanleiding waren de huurprijs met gemiddeld 90 per maand te verlagen. Toch zijn ook verhuurders tevreden over de huurcommissie. Ze hebben waardering voor de dienstverlening en maatschappelijke functie van de huurcommissie. Dit staat allemaal te lezen in het rapport 'Vervolgmeting maatschappelijk rendement van de huurgeschillenbeslechting'. Het rapport is te lezen en te downloaden van Bron: Pag. 2

3 Woonlasten op maat.. Wie de krant heeft gevolgd of regelmatig benzine tankt, weet dat de olieprijzen nu al de pan uit rijzen. Dat is nog maar het begin. Na een paar milde winters hebben we het niet zo in de gaten, maar over tien, vijftien jaar zullen we met heel andere ogen dan nu naar onze energierekening kijken. Energie wordt hot, niet in de laatste plaats vanwege de woonlasten. Er zijn maar weinig woningzoekenden die anno 2008 de stookkosten van een woning serieus laten meewegen in hun woonvoorkeur. Vreemd is dit niet. Momenteel geldt voor veel huishoudens nog dat de energielasten duidelijk lager zijn in vergelijking met vaste lasten als huur en hypotheekrente. Maar voor huishoudens met een laag inkomen in verouderde slecht geïsoleerde huurwoningen ligt dit nu al anders. Een energierekening van circa 200,- euro per maand is in deze situatie niet ongebruikelijk. Dit komt al aardig dicht bij de huurlasten per maand als ook huursubsidie ontvangen wordt. Toekomstscenario s laten zien dat tegen het jaar 2026 de energielasten, waaronder vooral de stookkosten, in woningen met de laagste energielabels de bulk zullen gaan uitmaken van de totale woonlasten. Vooral grote gezinnen en ouderen die veel thuis zijn en dus veel stoken, zullen met hoge woonquoten te maken krijgen. Als er niets wordt gedaan, kan de woonquote hoger worden dan 50%, terwijl de norm op 30% ligt. Een en ander is afhankelijk van de energieprijzen, die op de wereldmarkt worden bepaald. Hoe die er in 2026 zullen uitzien weten we niet, maar de veronderstellingen lopen uiteen van veel hoger tot heel veel hoger dan nu. Een verdubbeling van de energielasten elke tien jaar is een realistisch scenario, als je bedenkt dat de gasprijs van 1996 tot 2007 is gestegen van 0,26 cent naar 0,66 cent per m3 aardgas. De paradox is dat mensen met een smalle beurs naarmate de energieprijzen stijgen, beter af zijn in een woning met een hoge huur dan in een woning met een lage huur, want nieuwere (en daarmee duurdere) woningen zijn over het geheel genomen veel energiezuiniger dan de oudere, goedkopere voorraad. Straks kan worden gesteld: ik zoek een duurdere nieuwe huurwoning, want ik kan mijn energierekening niet meer betalen. Aan die oude voorraad is wel wat te doen. Tot op heden zijn woningcorporaties echter wat terughoudend om te investeren in de energieprestatie van hun portefeuille. Het vergt kostbare investeringen, die niet of nauwelijks kunnen worden doorberekend in de huur. De baten, in de vorm van lagere energielasten, komen terecht bij de huurder en kunnen moeilijk door de investeerder worden terugverdiend. Dat moet anders. Trouwens, de hele manier waarop momenteel op woonlasten wordt gestuurd, is te beperkt en op den duur onhoudbaar. De huurtoeslag bijvoorbeeld is uitsluitend gebaseerd op de kale huur plus een beperkt aantal subsidiabele servicekosten. Maar die huurprijs is straks nog maar een klein onderdeel van de totale woonlasten. Naarmate de energieprijzen stijgen, zal de belangstelling voor de energiecomponent in het woonlastenplaatje vanzelf toenemen. Het begin is er, met de aanscherping van de energieprestatienorm voor nieuwbouw en de verplichte energielabels voor bestaande woningen, die langzaam hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Verwacht mag worden dat woningzoekenden over niet al te lange tijd serieus naar die energielabels gaan kijken. Investeringen in de energieprestaties betalen zich dan terug in de vorm van een betere marktpositie. Een bredere optiek op woonlasten kan niet uitblijven. Daarom moeten er instrumenten ontwikkeld worden voor gemeenten en woningcorporaties die het beter mogelijk maken om te sturen op de woonlasten van huurders in zowel de prestatieafspraken als het vastgoedbeleid. Bron: Will Cornelissen Pag. 3

4 Woonbond wil extra maatregelen voor koopkrachtbehoud minima De Woonbond heeft een dringende oproep gedaan aan het kabinet en de Tweede Kamer om dreigend koopkrachtverlies voor huishoudens met de laagste inkomen ongedaan te maken. Het schrappen van de voorgestelde BTW-verhoging is volgens de Woonbond onvoldoende. De beste manier om de laagste inkomens te ontzien is de huurtoeslagregeling te verbeteren. Dat kan door de korting op de huurtoeslag van momenteel 17,05 per maand af te schaffen. Uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de koopkrachtontwikkeling voor 2008 en 2009 niet rooskleurig is. De gemiddelde koopkracht daalt in 2008 licht en groeit in 2009 maar heel beperkt (0,25%). Voor huishoudens met lagere inkomens ziet het koopkrachtbeeld er nog somberder uit. Zowel voor 2008 als 2009 is er voor hen sprake van koopkrachtdaling. Uit navraag bij het CPB is de Woonbond gebleken dat de koopkrachtdaling in 2009 voor minima en uitkeringsgerechtigden gemiddeld zelfs 1% bedraagt. Het koopkrachtverlies in 2009 kan voor veel huishoudens worden voorkomen door een generieke maatregel, namelijk het achterwege laten van de BTW-verhoging van 19% naar 20%. Bijkomend positief effect is dat de inflatoire druk op de economie niet verder wordt vergroot. De Woonbond pleit echter ook voor gerichte maatregelen om de koopkracht van de huishoudens met lagere inkomens in ieder geval op peil te houden. Ook bij het niet doorgaan van de BTW-verhoging blijft een groot aantal minima er namelijk fors in koopkracht op achteruitgaan. Het beste instrument hiervoor is volgens de Woonbond het verbeteren van de huurtoeslagregeling. De afgelopen jaren zijn veel huurders met lage inkomens er door de stijgende huren en de bezuiniging op de huurtoeslag fors op achteruitgegaan. Specifiek denkt de Woonbond aan het ongedaan maken van de korting van de huurtoeslag van op dit moment 17,05 per maand. Deze korting is de Woonbond, andere maatschappelijke organisaties en vele politici al jarenlang een doorn in het oog. Door het schrappen ervan zal de koopkracht voor huurtoeslagontvangers gemiddeld 1,4% tot 1,9% hoger uitpakken. De totale kosten bedragen ongeveer 200 miljoen en kunnen worden gefinancierd uit de gelden in de zogenaamde koopkrachtenveloppe die het kabinet in het Coalitieakkoord heeft gereserveerd voor onder andere de verbetering van de zorg- en huurtoeslag. Het Woonbondvoorstel past dan ook prima in het kabinetsbeleid. Bron: de Woonbond Woonbond zeer bezorgd over terugvordering huurtoeslag. De Woonbond maakt zich grote zorgen over de aankondiging van de Belastingdienst om bijna 200 miljoen aan te veel uitgekeerde huurtoeslag over 2006 terug te gaan vorderen. De Woonbond vreest dat veel huishoudens daardoor in ernstige financiële problemen komen en eist van de Belastingdienst dat die zich tot het uiterste inspant om dit te voorkomen. Eind juni werd duidelijk dat zo n huurders in 2006 een te hoog voorschot (gemiddeld 600 euro) hebben gekregen. Bij huurders gaat het om meer dan euro. Dat kan nog meer worden, omdat de fiscus nog niet voor iedereen de definitieve hoogte van de toeslag heeft vastgesteld. In totaal werd het huurtoeslagbudget van twee miljard in 2006 met 300 miljoen overschreden. Hiervan blijkt bijna 200 miljoen terug te voeren op te hoog vastgestelde voorschotten. Huurders mogen in geen geval de dupe worden van de steken die de Belastingdienst keer op keer laat vallen, dit keer op een wel zeer schrijnende manier, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. De Woonbond heeft de Belastingdienst in een brief om opheldering en maatregelen gevraagd. (zie voor de inhoud Pag. 4

5 Comfortabel wonen voor senioren De schrik om in een bejaarden, verpleeg- of verzorgingstehuis terecht te komen zit er goed in. De huidige en toekomstige senioren zijn mondig en actief en willen zelf kunnen uitmaken hoe en waar ze hun oude dag doorbrengen. Maar soms ontkomt men niet aan zorg. En juist aan die zorg schort het in de toekomst omdat de beroepsbevolking krimpt. (ondanks stijgende aantal inwoners in Nederland, C.H.). Tijd voor het bedenken van andere woonconcepten dan de conventionele. Naar aanleiding van een groot onderzoek naar de woonwensen van toekomstige ouderen, heeft Habion, realisator en beheerder van woonvormen voor ouderen, in samenwerking met marktonderzoekbureau Motivaction en trendwatchbureau De Bock en Dekker een drietal woonconcepten ontwikkeld, met als doel gemeenten en project-ontwikkelaars te inspireren en in actie te laten komen, aldus Stefan Kusters, manager strategie&markt van Habion. * Het eerste concept is Mantelzorg nieuwe style, Kusters: Daarin doen de bewoners van grondgebonden woningen lichte mantelzorgtaken voor de bewoner(s) van de zorgappartementen op de bovenverdieping. De appartementen op die verdieping zijn bereikbaar via een centrale lift, waardoor kinderen en familieleden makkelijk zorgtaken op zich kunnen nemen voor ouders of familieleden. Senioren kunnen ook een steentje bijdragen in de vorm van kinderopvang, dagelijkse boodschappen of de tijdelijke zorg van huisdieren. * De Eigentijdse woonzorgcampus staat bij de school, waar leerlingen een opleiding voor diverse functies in de zorg volgen. Zij lopen stage in het woongedeelte en verrichten in hun vrije tijd diensten in het seniorencomplex waarmee ze een korting verdienen op de huur. Voor het sociale contact kunnen jong en oud elkaar bijvoorbeeld in de (groente)tuin, het theater of in de collegezalen ontmoeten. * Het derde woonconcept vormt een :Wellness woontoren. Op de begane grond zijn o.a. winkels en horecagelegenheden te vinden. De onderste woonlagen zijn bestemd voor zorgpersoneel en hun gezinnen. Daarboven zijn de praktijken van onder andere huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners gevestigd. Senioren bewonen de hoger gelegen verdiepingen. Iedereen treft elkaar in de Wellnessruimtes op de bovenste etage. Habion wil actief bijdragen aan een comfortabel leven voor senioren, aldus Kusters. Dat doen we middels een diversiteit aan levensloop bestendige woonvormen en we passen deze nieuwe concepten al toe bij verschillende nieuwe projecten. Voor meer info: Kamermeerheid wil onderzoek naar energietarieven Een kamermeerderheid wil dat minister Van der Hoeven van Economische Zaken actie onderneemt tegen de te hoge energienettarieven. Dat gebeurt op aandrang van vijf belangenorganisaties (Consumentenbond, Woonbond, VEMW, Aedes en MKB-Nederland). In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer vragen de Nederlandse Woonbond, de Consumentenbond, MKB Nederland, Vereniging Eigen Huis, VEMW en Aedes vereniging van woningcorporaties om een onderzoek door de Rekenkamer naar de effectiviteit van de huidige tariefregulering. Huishoudens en zakelijke afnemers in Nederland betalen meer dan 1 miljard Euro te veel voor transport van elektriciteit en gas. De energiebedrijven maken daardoor enorme winsten; veel meer dan redelijk wordt geacht door de NMa, de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De consumentenorganisaties eisen dat de energiebedrijven de overwinst van de afgelopen jaren aan de klanten terugbetalen en dat de tarieven in de toekomst worden verlaagd. De Algemene Rekenkamer dient onderzoek te doen naar de nettarieven en ook het toezicht op die tarieven door te lichten. Bron: de Woonbond Pag. 5

Stichting-OBC- Zoetermeer

Stichting-OBC- Zoetermeer Stichting-OBC- Zoetermeer NIEUWSBRIEF: Maart 2009 UIT DE BESTUURSKAMER SCHOLINGEN IN HET KADER VAN DE 'NIEUWE OVERLEGWET'. 14/01-28/01 en 11/02 vonden de scholingen in de Drie Hooibargen plaats met als

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 De Goede Woning

Jaarverslag 2013 De Goede Woning Jaarverslag 2013 De Goede Woning INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 5 3 ONTWIKKELINGEN 6 3.1 Ontwikkelingen in Europa 6 3.2 Ontwikkelingen in Nederland 6 3.3 Regionale ontwikkelingen in Haaglanden

Nadere informatie

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting jaargang 14 nr. 3 juni 2010 Colofon Nieuw convenant LOVK KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder

Nadere informatie

H-O HUURDERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD-OOST

H-O HUURDERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD-OOST H-O HUURDERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD-OOST LEDENNIEUWS Huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost Opgericht 19 december 2001 te Puttershoek gevestigd gemeente Binnenmaas Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Woonakkoord. van 20 miljoen naar 50 miljoen. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen

Woonakkoord. van 20 miljoen naar 50 miljoen. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen Woonakkoord Rijksoverheid Het woonakkoord omvat een fors aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing bevorderen, starters helpen en scheefwonen tegengaan.

Nadere informatie

Huurders Ymere aan het woord. Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere

Huurders Ymere aan het woord. Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere Huurders Ymere aan het woord Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere Inleiding Woningcorporaties lijken de laatste jaren alleen nog maar uit op het maken van grote winsten. Sinds de verzelfstandiging

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord pag. 2. Inleiding pag. 3-4 Aanleiding Vraagstelling en belang van dit onderzoek Uitwerking

Inhoudsopgave. Voorwoord pag. 2. Inleiding pag. 3-4 Aanleiding Vraagstelling en belang van dit onderzoek Uitwerking Inhoudsopgave Voorwoord pag. 2 Inleiding pag. 3-4 Aanleiding Vraagstelling en belang van dit onderzoek Uitwerking Hoofdstuk 1 Methodiek pag. 5-7 1.1 Inleiding 1.2 De berekening van een huurprijs 1.3 Berekening

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie Directie Aandachtsgroepen,

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Woonvisie 2011-2016 Gemeente Oosterhout

Woonvisie 2011-2016 Gemeente Oosterhout Woonvisie 2011-2016 Gemeente Oosterhout Vastgesteld door de gemeenteraad van Oosterhout op 15 november 2011 2 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Inleiding...5 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Energiebesparing werkt!

Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Inhoudsopgave 1. Goed voor milieu, portemonnee én wooncomfort 5 2. Stappenplan naar een energiezuinige woning 7 3. Hulp en advies van de Woonbond 9 4. Terugblik

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Hoe dat er voor de overige woonlasten uitziet, kunt u zien in onderstaande tabel:

Hoe dat er voor de overige woonlasten uitziet, kunt u zien in onderstaande tabel: IN fo nr. 34 Jaargang december 2008 De woonlastenstijging nader bekeken Een groot deel van ons besteedbare inkomen gaat elke maand op aan woonlasten. Geen wonder dat de stijging van die woonlasten ieder

Nadere informatie

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor jaargang 18 nr. 3 augustus 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Ik wil ook wonen! 12 Vragen en antwoorden over renovatie. Slapen in een Kus&Sloophotel

Ik wil ook wonen! 12 Vragen en antwoorden over renovatie. Slapen in een Kus&Sloophotel tijdschrift voor huurders uitgave van de nederlandse woonbond jaargang 17, nummer 1 voorjaar 2011 7 pagina s over huurverhoging 2011 Ik wil ook wonen! Slapen in een Kus&Sloophotel 12 Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase

Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase jaargang 19 nr. 3 juni 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven digitale trapvelden M O N I T O R Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven N O V E M B E R 2002 M O N I T O R DIGITALE TRAPVELDEN 2002 November

Nadere informatie

Bewonerscommissie (BC) Cleijn Duin

Bewonerscommissie (BC) Cleijn Duin Nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 1, najaar 2011 Bewonerscommissie (BC) Cleijn Duin Dit is de eerste! Beste bewoners, U heeft de eerste nieuwsbrief in handen die Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD)

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje jaargang 14 nr. 1 februari 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie