Reglement KBC-Gold MasterCard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement KBC-Gold MasterCard"

Transcriptie

1 Reglement KBC-Gold MasterCard I REGLEMENT KBC-GOLD MASTERCARD 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Geheime code 5 Gebruik van de kaart 6 MasterCard-uitgavenstaat en klachten 7 Betaling 8 Kosten, geldigheid en vernieuwing 9 Verplichtingen van de kaarthouder 10 Risico-regeling 11 Bewijsovereenkomst 12 Verplichtingen van de uitgever 13 Teruggave van de kaart 14 Gegevensverwerking 15 Beëindiging en wijziging van de overeenkomst II ALGEMENE VOORWAARDEN REISANNULERINGSVERZEKERING 1 Begripsomschrijvingen 2 Toepassingsvoorwaarden A Territorialiteit B Voorwaarden voor tussenkomst C Verval van het recht op de waarborgen voor de verzekerde D Uitbetalingsmodaliteiten E Duur van de waarborgen 3 Voorwerp van de waarborg 4 Vergoedingen 5 Uitsluitingen 6 Rechtssysteem A Toepasselijk recht B Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer C Verjaring Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV Havenlaan Brussel België BTW BE RPR Brussel Bankrekening CBFA A AA0023N V /- 1/10

2 I REGLEMENT KBC-GOLD MASTERCARD 1 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel voor de rekeninghouder en de houder van de MasterCard als voor de Bank en de Maatschappij. Dit reglement vormt een aanvulling op de Algemene Bankvoorwaarden van de KBC Bank. De ondertekening van het aanvraagdocument of van het ontvangstbewijs of het ondertekenen van de kaart geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van dit reglement en de voorwaarden vermeld op de maandelijkse MasterCard-uitgavenstaten. 2 Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan onder de Maatschappij: Atos Worldline, NV Haachtsesteenweg Brussel CARD STOP: Centrum onder het beheer van Atos Worldline NV voor de melding van verlies en diefstal van de kaart de Bank/de uitgever: KBC Bank NV (zetel: Havenlaan 2, 1080 Brussel) de kaart: KBC-Gold MasterCard de rekening: de rekening waaraan de kaart in het systeem steeds is gekoppeld en waarop alle debiteringen en crediteringen betreffende die rekening in het kader van het systeem worden geboekt de rekeninghouder: de persoon, natuurlijke of rechtspersoon, op wiens naam de bankrekening werd geopend bij de Bank waaraan de kaart gekoppeld is de kaarthouder: een persoon op wiens naam of voor wiens gebruik de Bank een MasterCard-kaart heeft uitgereikt. 3 De kaart Art. 2 De kaart is persoonlijk en is niet overdraagbaar. Om veiligheidsredenen moet de kaarthouder, onmiddellijk bij ontvangst, met een balpen zijn handtekening op de kaart plaatsen. Art. 3 Op verzoek van de rekeninghouder kan de Bank bijkomende kaarten uitreiken aan een of meer volmachthebbers of aan derde personen die door de rekeninghouder worden aangewezen en die van hem de toestemming krijgen om de kaart te gebruiken. Wanneer één of meer kaarten zijn uitgegeven op naam van één of meer volmachthebbers of aan derde personen, is de rekeninghouder volledig aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn ten gevolge van zowel het rechtmatige als het onrechtmatige gebruik van de kaart door de kaarthouder(s), onder voorbehoud van wat bepaald is in Art Geheime code Art. 4 Aan de kaart is een geheim codenummer verbonden. Deze geheime code is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Zowel bij de aanmaak als bij elk gebruik van de kaart blijft het geheime karakter van het codenummer verzekerd. 5 Gebruik van de kaart Art. 5 De kaarthouder kan met de kaart goederen of diensten betalen die hij heeft aangekocht bij handelaars die op het MasterCard-netwerk zijn aangesloten in binnen- en buitenland. Daarbij moet de kaarthouder rekening houden met het resterende saldo van zijn gebruikslimiet. Art. 6 De kaarthouder kan op vertoon van zijn kaart en door ondertekening van een verkoopborderel contant geld opnemen bij bepaalde bankfilialen in het buitenland, die voorzien zijn van het MasterCard-logo; daarbij moet de kaarthouder rekening houden met het resterend saldo van zijn gebruikslimiet. Art. 7 Met de kaart en de geheime code kan de kaarthouder tevens contant geld opnemen aan bepaalde bankautomaten in binnen- en buitenland, die voorzien zijn van het MasterCard-logo gelimiteerd per dag en per week; deze bedraagt maximaal 620 euro per 4 dagen; daarbij moet de kaarthouder rekening houden met het resterende saldo van zijn gebruikslimiet. Art. 8 Door het ondertekenen van het verkoopborderel of het voorleggen van zijn kaart aan de handelaar en/of de elektronische identificatie van zijn kaart, al dan niet samen met het gebruik van zijn geheime code, geeft de kaarthouder aan de Bank de onherroepelijke opdracht de aankopen te betalen aan de handelszaak of de financiële instelling te vergoeden voor de geldopnemingen, onder voorbehoud van wat voorzien is in Art. 20. De Bank doet voor het beheer en de uitvoering van deze kredietkaarttransacties een beroep op de Maatschappij. Art. 9 De kaarthouder kan, door opgave van zijn kaartnummer en de vervaldatum van de kaart, goederen of diensten betalen die telefonisch, per briefwisseling, via telefax of via Internet worden verkocht. De kaarthouder verbindt er zich toe om deze betalingswijze enkel te gebruiken bij handelaars die hem goed bekend zijn. Onder voorbehoud van wat voorzien is in Art. 20, geldt het door de handelaar ingevulde verkoopborderel als vermoeden van een door de cliënt aan de Bank gegeven opdracht tot betaling van de handelaar. Art. 10 De rekeninghouder en de kaarthouder(s) dienen ervoor te zorgen dat het bedrag van de gebruikslimiet niet wordt overschreden. De gebruikslimiet wordt door de bank vastgelegd per kaart en per rekening en wordt meegedeeld bij de afgifte van de kaart. De gebruikslimiet wordt vermeld op de maandelijkse MasterCard-uitgavenstaat. Bij iedere debitering van de rekening van de rekeninghouder met het bedrag van de uitgavenstaat wordt de gebruikslimiet vrijgegeven en kan de kaarthouder opnieuw verrichtingen doen ten belope van de volledige limiet. De cliënt heeft echter de mogelijkheid om een lagere gebruikslimiet of desgevallend ook een lagere transactielimiet te kiezen die is aangepast aan zijn eigen behoeftes, volgens de door de bank vastgelegde voorwaarden. De cliënt kan ervoor opteren om de initieel vastgelegde limieten te laten aanpassen volgens zijn eigen behoeftes binnen de door de bank vastgelegde voorwaarden (geen AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 2/10

3 bedrag mogelijk beneden de minimumlimiet of boven de maximumlimiet) en dit tweemaal per jaar. Hij kan eveneens de limiet laten aanpassen bij verlies of diefstal van zijn kaart en telkens wanneer hij een boeking op zijn overzicht of rekeninguittreksels vaststelt van een transactie waarvoor hij geen toestemming heeft gegeven. De cliënt die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich wenden tot zijn kantoor. Om te oordelen of de gebruikslimiet al dan niet is overschreden, wordt er rekening gehouden met de geregistreerde verrichtingen zoals omschreven in de artikelen 5 tot en met 9. Binnen de globale limiet die geldt voor de geldopvragingen en de betalingen van aankopen samen, wordt er tevens een individuele limiet opgelegd voor de geldopvragingen, vermeld in de artikelen 6 en 7. De bank kan deze limiet wijzigen mits voorafgaande kennisgeving, overeenkomstig Art. 26. Art. 11 De maatschappij en de Bank kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, indien een handelszaak de kaart niet aanvaardt. Alle mogelijke geschillen die ontstaan tussen de kaarthouder en de handelaar, moeten uitsluitend tussen deze laatsten worden beslecht en ontslaan de kaarthouder geenszins van zijn verplichting tot betaling. 6 MasterCard-uitgavenstaat en klachten Art. 12 De Maatschappij stuurt maandelijks voor rekening van de Bank een MasterCard-uitgavenstaat naar de kaarthouder, waarop de transacties uitgevoerd met de kaart worden vermeld. De rekeninghouder kan evenwel vragen dat de uitgavenstaat naar hemzelf en niet naar de kaarthouder wordt gestuurd. Betwistingen met betrekking tot onterecht of verkeerd afgerekende bedragen worden voor de uitgever afgehandeld door de Maatschappij, volgens door deze laatste te bepalen regels en procedures. Elke betwisting over een transactie op de uitgavenstaat, die niet juist werd geregistreerd of geboekt dient schriftelijk gemeld te worden aan de Maatschappij, op het adres vermeld onder Art. 1 binnen de drie maanden na de ontvangst ervan, zodat de bank het bewijs kan leveren dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of een andere gebrek werd beïnvloed. Dit bewijs wordt geleverd overeenkomstig Art. 21. Daarna wordt de uitgavenstaat alsmede het vermelde saldo onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. Elke andere fout of onregelmatigheid vastgesteld op het overzicht, evenals elke boeking op het overzicht van een transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven, moet onmiddellijk worden gemeld aan de Maatschappij. Art. 13 De verrichtingen in die vreemde valuta die genoteerd worden op de Brusselse Beurs worden in het devies van de kaartrekening omgerekend tegen een koers die door de Maatschappij wordt bepaald op basis van de indicatieve koers van de Europese Centrale Bank van de dag waarop zij de fiches van deze verrichtingen ontvangt. De verrichtingen in vreemde valuta die niet genoteerd staan op de Brusselse Beurs worden in het devies van de kaartrekening omgerekend tegen de koers die de Maatschappij ontvangt van de internationale Maatschappijen op de dag waarop zij de fiches van deze verrichtingen ontvangt. Voor de landen die geen deel uitmaken van de Europese Muntunie wordt deze koers verhoogd met een marge van 1,4%. Dit geldt zowel voor geldopnemingen bij buitenlandse geldautomaten of banken als voor betalingen in buitenlandse handelszaken. De wisselkoersen schommelen en ze kunnen verschillen tussen het ogenblik van de transactie en de debitering van de rekening. Art. 14 Betalingen met de kaart bij handelaars zijn gratis. Voor geldopnemingen bij bankfilialen is er een provisie verschuldigd gelijk aan 2 % van het opgenomen bedrag, met een minimum van 4,96 euro per geldopneming. Voor geldopnemingen aan bankautomaten is een provisie verschuldigd, gelijk aan 1,5 % van het bedrag van de geldopneming, met een minimum van 3,72 euro. Art. 15 Op de uitgavenstaat vindt de kaarthouder de volgende gegevens terug: de gebruikslimiet gekoppeld aan de kaart, het totaal bedrag van de vorige uitgavenstaat en het betaalde bedrag van de vorige uitgavenstaat, het kaartnummer, de transactiedatum (datum waarop de verrichting is gebeurd), de boekingsdatum (= datum waarop de verrichting op de interne rekening werd verwerkt), een omschrijving van de transactie, het transactiebedrag met vermelding van de originele munteenheid en de omzetting naar euro en de kosten bij een geldopname, het totaal bedrag van de uitgavenstaat en de volgende afsluitingsdatum. De wisselkoersmarge wordt verrekend in de wisselkoers en wordt niet apart vermeld. 7 Betaling Art. 16 Onder voorbehoud van wat voorzien is in Art. 20, machtigt de rekeninghouder de Bank onherroepelijk en zonder voorbehoud tot de onmiddellijke debitering van de rekening waaraan de kaart gekoppeld is met alle bedragen die vermeld zijn op de maandelijkse MasterCard-uitgavenstaat. De valutadatum is de dag waarop het bedrag van de rekening wordt gedebiteerd. Geeft de kaarthouder met de kaart in een lidstaat van de Europese Unie één van de opdrachten waarin het reglement voorziet, dan zal de debitering van de rekening waaraan de kaart is gekoppeld in de regel binnen 6 maanden na de verrichting volgen. De Bank behoudt zich het recht voor om de debitering op een vroeger tijdstip uit te voeren, indien de omstandigheden dit vereisen. De rekeninghouder moet ervoor zorgen dat er voldoende fonds op de te debiteren rekening aanwezig is. Een eventueel toegestane afwijking dienaangaande kan nooit worden geïnterpreteerd als een stilzwijgende kredietverlening en de rekeninghouder dient de eventueel ontstane onrechtmatige debetstanden onmiddellijk aan te zuiveren. 8 Kosten, geldigheid en vernieuwing Art. 17 De kaart blijft geldig tot de laatste dag van de vervalmaand die erop vermeld is. De rekeninghouder dient jaarlijks voor de kaart(en) en de eraan verbonden diensten aan de Bank een prijs te betalen, berekend volgens de terzake geldende tarieven en de verbonden diensten. De cliënt betaalt als basisprijs voor een KBC-Gold Master- Card (inclusief premie voor de reisannuleringsverzekering) 50,00 euro. De cliënt kan in alle kantoren van de Bank kennis nemen van dit tarief. Bij vervanging van zijn kaart betaalt hij 5 euro. AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 3/10

4 De prijs wordt vooraf betaald door debitering van de rekening. De cliënt kan aanspraak maken op een pro rata terugstorting van de door hem betaalde vergoedingen die de lopende periode dekken, in geval van een teruggave of inhouding van de kaart die het gevolg is van een eenzijdige beëindiging van de dienst door de bank, en niet het gevolg is van een beëindiging door de bank ingevolge de kwade trouw, een wanprestatie of inbreuk in hoofde van de cliënt. In geval van opzeg van de kaart door de cliënt als reactie op een eenzijdige wijziging van de essentiële modaliteiten van de kaart door de bank, kan de cliënt aanspraak maken op een pro rata terugbetaling van de door hem betaalde vergoeding die de lopende periode dekt. Tariefwijzigingen worden slechts toegepast vanaf de eerstvolgende betaalvervaldag van de kaart en worden twee maanden voor de betaalvervaldag aan de kaarthouder meegedeeld waardoor deze laatste tijdig de overeenkomst kan opzeggen, overeenkomstig Art. 26. Art. 18 De kaart wordt vernieuwd vóór de vervaldatum. Op dat ogenblik zal aan de kaarthouder een nieuwe kaart ter beschikking worden gesteld, tenzij hij of de rekeninghouder de Bank vóór de vervaldatum van de jaarlijkse bijdrage schriftelijk laat weten dat hij er afstand van doet en de kaart inlevert of tenzij de Bank de vernieuwing weigert. De kaarthouder verbindt zich ertoe de oude kaart bij ontvangst van de nieuwe onmiddellijk te vernietigen. 9 Verplichtingen van de kaarthouder Art. 19 Fraudepreventie en de behandeling van schadedossiers voortvloeiend uit misbruik van kaarten wordt verricht door de Maatschappij voor de Uitgever. Aangezien een veilige werking van het MasterCard-netwerk vereist dat de kaart alleen door een rechtmatige kaarthouder wordt gebruikt, verbindt de kaarthouder zich ertoe: de kaart zorgvuldig te bewaren en in het bijzonder het geheim karakter van zijn persoonlijk codenummer te bewaren door het aan niemand mee te delen en door evenmin het op de kaart zelf of op enig ander document dat samen met de kaart bewaard wordt, in een herkenbare vorm te noteren; de kaarthouder mag de kaart nooit onbeheerd (bv. werkplek, hotel, voertuig (zelfs als dit afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten (bv. ziekenhuis) achterlaten; de kaarthouder mag nooit eigenmachtig de kaart aan derden (inbegrepen echtgenoot, familieleden en vrienden) overdragen of door hen laten gebruiken; bij betaling met zijn kaart bij een handelaar, moet de kaarthouder ervoor zorgen dat de kaart steeds onder zijn toezicht wordt gebruikt; de kaart slechts te gebruiken in voldoende veilige omstandigheden, waarbij o.m. het geheim karakter van de code wordt gewaarborgd; de kaart niet te vouwen, niet in de buurt van een magnetisch veld te brengen en niet bloot te stellen aan extreme fysische omstandigheden of op een andere wijze te beschadigen; het bedrag van de gebruikslimiet door de Bank toegestaan, niet te overschrijden; zijn kaart enkel voor wettige doeleinden te gebruiken; zijn kaart nooit te gebruiken om te gokken op het internet; onmiddellijk aan de Maatschappij de diefstal, het verlies, de vervalsing of elk ander risico van misbruik van zijn kaart, zoals het tenietgaan van het geheime karakter van het persoonlijk codenummer, te melden, zodat de genoemde maatschappij de voorgeschreven maatregelen kan nemen om misbruik te voorkomen; de kaarthouder kan iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel 's nachts als overdag, Card Stop telefonisch bereiken op het nummer: voor melding van diefstal, verlies of ander risico van misbruik van zijn kaart. Deze telefonische melding moet binnen de drie dagen bevestigd worden per aangetekende brief, telefax, telex of telegram op het adres van Atos Worldline NV en van de bank. Deze melding aan Card Stop dient ook onmiddellijk te gebeuren telkens de kaart wordt ingehouden in een geldautomaat of op een terminal; de Maatschappij alle inlichtingen te geven waarvan hij kennis heeft betreffende de omstandigheden van de diefstal of het verlies, en de Maatschappij te helpen bij haar onderzoek. De kaarthouder dient eveneens verlies of diefstal van zijn kaart binnen 24 uur bij de plaatselijke politie aan te geven; onmiddellijk de geheime code te wijzigen indien het geheime karakter ervan verloren is gegaan; onmiddellijk de Maatschappij en/of de Bank in kennis te stellen van de boeking op rekening van onrechtmatig uitgevoerde verrichtingen alsook van elke fout of onregelmatigheid bij het voeren van die rekening; de nodige maatregelen te treffen teneinde zijn verplichtingen na te kunnen komen; de opdracht gegeven met behulp met zijn kaart niet te herroepen, behoudens indien het bedrag niet gekend is op het ogenblik van het geven van de opdracht; elke adreswijziging mee te delen aan de Bank; de Maatschappij binnen de 3 maanden na ontvangst van de uitgavenstaat te informeren, indien hij betwist dat een transactie juist werd geregistreerd en geboekt. 10 Risico-regeling Art. 20 De bank draagt de risico s voor elke verzending aan de houder van de kaart of van elk middel dat het gebruik ervan toelaat. De rekeninghouder is vanaf de aflevering van de kaart aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan ontstaan, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies, diefstal of misbruik van de kaart draagt de rekeninghouder het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan, tot op het ogenblik van de in artikel 19 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de rekeninghouder is per schadegeval evenwel beperkt 150 euro. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik van dezelfde verloren of gestolen kaart. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van fraude of grove nalatigheid van de rekeninghouder of kaarthouder. De rechter oordeelt in laatste instantie over het feit of er, in gegeven omstandigheden, een grove nalatigheid aanwezig is, zonder dat hij hierbij gebonden is door de kwalificatie van de bank. De kaarthouder moet er zich wel van bewust zijn dat hij zijn kaart op een veilige en voorzichtige wijze moet bewaren en gebruiken zoals nader verklaard in artikel 19. Bij gebreke daarvan kan de kaart worden misbruikt. De bank waarschuwt de kaarthouder dat onder meer volgende houdingen van aard zijn schadegevallen in de hand te werken, AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 4/10

5 waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld: Als grove nalatigheid kan onder meer worden beschouwd het niet naleven door de kaarthouder van zijn verplichtingen of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften zoals het samen bewaren van de kaart en het geheime codenummer in een herkenbare vorm, het meedelen van de code aan derden, waaronder echtgeno(o)t(e), familieleden of vrienden, het laten gebruiken van de kaart door derden, het gebruik van de kaart in onveilige omstandigheden, het onbeheerd achterlaten van de kaart (bv. op de werkplek, een hotel of in een voertuig (zelfs als dit afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten (bv. ziekenhuis), of het niet naleven door de kaarthouder en/of de rekeninghouder van zijn verplichtingen, het niet onmiddellijk waarschuwen van de Maatschappij bij verlies of diefstal van de kaart, bij de boeking van elke transactie waarvoor de kaarthouder geen toestemming heeft gegeven of bij de vaststelling van een fout of onregelmatigheid op de rekeningafschriften, het niet onmiddellijk laten blokkeren van de kaart nadat deze werd ingehouden in een geldautomaat of betaalterminal of in de andere gevallen, vermeld in artikel 19. De rekeninghouder draagt geen risico voor de eventuele schade te wijten aan verlies, diefstal of misbruik van de kaart die is ontstaan na de in artikel 19 voorgeschreven melding, behalve in geval van fraude van de kaarthouder en/of rekeninghouder. In afwijking van deze regeling, en behoudens fraude in hoofde van de houder, is de houder niet aansprakelijk indien de transactie werd verricht zonder fysieke voorlegging van de kaart en zonder elektronische identificatie. Noch KBC Bank, noch de Maatschappij, noch de instellingen die de buitenlandse systemen beheren, kunnen aansprakelijk worden gesteld indien de terminals en apparaten of bepaalde gebruiksmogelijkheden van de kaart tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken, defecten of overmacht. De bank is aansprakelijk ingeval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de transacties met de kaart voorzover de transacties reeds werden ingeleid op binnen het MasterCard-netwerk erkende terminals of apparaten, tenzij de cliënt zijn verplichtingen niet heeft nageleefd. De bank is aansprakelijk in geval van namaak van de kaart door een derde, zo onder meer in geval van skimming (kopiëren kaart). In de gevallen waarbij de bank aansprakelijk is, zal ze binnen de kortst mogelijke termijn terugbetalen : het bedrag van de niet uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde transactie, eventueel vermeerderd met de eventuele rente op dat bedrag; het bedrag dat eventueel nodig is om de houder weer in de positie te brengen waarin deze verkeerde alvorens de transactie waarvoor geen toestemming was gegeven, geschiedde, vermeerderd met de eventuele rente op dat bedrag; het bedrag dat nodig is om de houder weer in de positie te brengen waarin deze verkeerde voor het gebruik van het nagemaakte instrument; de eventueel verdere financiële gevolgen, in het bijzonder het bedrag van de door de houder gedragen kosten ter bepaling van de te vergoeden schade; het financiële verlies dat voortvloeit uit de gebrekkige uitvoering van de transacties door de houder, wanneer die gebrekkige uitvoering toe te schrijven is aan een ondeugdelijk functioneren van de apparaten of terminals of van elke andere uitrusting die door de bank werd aanvaard, voor zover het ondeugdelijk functioneren niet werd veroorzaakt door de houder. 11 Bewijsovereenkomst Art. 21 Van elke verrichting worden de relevante gegevens geregistreerd. Voor sommige verrichtingen wordt een document in de vorm van een ticket aan de kaarthouder afgeleverd. Het door de bankautomaat of verkooppuntterminal afgeleverde document (ticket) wordt bij wijze van inlichting of met het oog op controle aan de kaarthouder ter hand gesteld. De rekeninghouder en de bank aanvaarden, elk voor wat hen betreft, dat de journaalband of een gelijkwaardige gegevensdrager waarop alle gegevens betreffende de verrichtingen worden geregistreerd, een bindend en afdoend schriftelijk bewijs vormt dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of een ander gebrek werd beïnvloed. 12 Verplichtingen van de uitgever Art. 22 De uitgever verbindt zich ertoe om: niet ongevraagd een kaart te bezorgen aan de cliënt tenzij ter vervanging van de bestaande kaart overeenkomstig Art.18; gedurende een periode van minstens vijf jaar te rekenen vanaf de uitvoering van de transacties een interne registratie bij te houden van de verrichtingen; de houder de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving voorzien in artikel 19 op elk ogenblik te verrichten en de houder een identificatiemiddel te geven waarmee deze de kennisgeving kan bewijzen; elk nieuw gebruik van de kaart - voorzover technisch mogelijk - te beletten zodra de kaarthouder de kennisgeving van verlies/diefstal of misbruik heeft gedaan; onder voorbehoud van wat voorzien is in Art. 20, ingeval van niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde transacties die reeds werden geïnitieerd, transacties uitgevoerd zonder toestemming van de houder en transacties ten gevolge van het gebruik van nagemaakte instrumenten de houder binnen de kortst mogelijke termijn terug te betalen met de juiste valuta; de kaarthouder periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van zijn kaart te verhinderen. 13 Teruggave van de kaart Art. 23 De Bank blijft steeds eigenares van de door haar uitgereikte kaarten. De rekeninghouder en de kaarthouder verbinden zich ertoe de kaart of kaarten onmiddellijk terug te geven aan de Bank, wanneer de Bank om gegronde redenen hen daarom verzoekt. Dit is onder meer het geval wanneer de zekerheden die gevestigd werden als waarborg voor de bedragen die de rekeninghouder verschuldigd is of zou zijn als gevolg van schulden die uit het gebruik van de kaart door de rekeninghouder en/of de kaarthouder ontstaan, verminderen of verdwijnen. Dit is ook het geval wanneer de bankrekening AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 5/10

6 waaraan de kaart is gekoppeld, werd opgezegd of een ongeoorloofde debetstand vertoont. Het verder gebruiken van de kaart na verzoek tot teruggave wordt beschouwd als een strafrechtelijke overtreding. Bovendien verbindt de rekeninghouder zich ertoe de aan een volmachthebber of derde persoon uitgereikte kaart terug te geven of te doen teruggeven wanneer hij diens volmacht herroept, wanneer diens volmacht om welke wettelijke reden ook vervalt of nog wanneer de Bank hem daarom verzoekt. De rekeninghouder is aansprakelijk voor alle schade te wijten aan het feit dat de kaarthouder ondanks de herroeping van zijn volmacht zijn kaart niet heeft teruggegeven. Bovendien is hij gehouden tot terugbetaling van alle bedragen met betrekking tot verrichtingen die met een terugbezorgde of teruggegeven kaart uitgevoerd worden vóór de teruggave van de kaart. De Bank behoudt zich het recht voor de kaart te laten blokkeren of door een bankautomaat of in een verkooppunt te laten inhouden, telkens als dit nuttig wordt geacht voor de veiligheid van de systemen of voor de vrijwaring van haar financiële belangen en die van de kaarthouder en onder meer in de volgende gevallen: wanneer driemaal opeenvolgend een foutief geheim codenummer wordt ingevoerd; wanneer de kaart defect wordt bevonden; wanneer de kaart in de bankautomaat of verkooppuntterminal wordt achtergelaten; wanneer de kaart in het systeem met verzet werd aangetekend op verzoek van de kaarthouder of de rekeninghouder of op initiatief van de Bank of van de Maatschappij; wanneer blijkt dat de kaarthouder de gebruikslimiet overschrijdt; wanneer blijkt dat de kaarthouder de kaart aanwendt voor onwettige doeleinden; wanneer blijkt dat de kaarthouder zijn kaart gebruikt om te gokken op het internet; wanneer de overeenkomst door de Bank, de rekeninghouder of de kaarthouder wordt beëindigd. 14 Gegevensverwerking Art. 24 De door de rekeninghouder en de kaarthouder verstrekte gegevens betreffende hun persoon en de gegevens betreffende de door hen met de kaart uitgevoerde verrichtingen worden geregistreerd in een of meer verwerkingen. De verantwoordelijke van het bestand is de Bank, de beheerder van het bestand is de Maatschappij. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: voorbereiding en beheer van de relatie tussen de rekeninghouder, de kaarthouder, de Bank en de Maatschappij; voorkoming van misbruiken; voldoen aan wettelijke verplichtingen; aanmaken van statistieken; controle bij onduidelijkheden/betwistingen i.v.m. blokkeringen (bij registratie door of in het Centrum en na mededeling door het Centrum, bij registratie door de Bank). Behoudens verzet van de rekeninghouder en de kaarthouder, kan KBC Bank hun persoonsgegevens en de gegevens over de door hen met de kaart uitgevoerde verrichtingen verwerken voor prospectie en voor de promotie voor alle diensten en producten die een financiële instelling mag aanbieden, met inbegrip van verzekeringsproducten en - diensten. De rekeninghouder en de kaarthouder hebben het recht inzage te vragen van de hen betreffende gegevens die in een verwerking werden opgenomen. Indien die onjuist zijn, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunnen zij de verbetering of verwijdering ervan vragen. De rekeninghouder of kaarthouder die van dit recht gebruik wenst te maken, kan een aanvraagformulier, verkrijgbaar in alle kantoren van de Bank, invullen of een schriftelijke aanvraag - gedateerd en ondertekend en vergezeld van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) - richten aan de KBC Bank NV , Cliëntenservice, Havenlaan 2, 1080 Brussel - of aan de Maatschappij op het bovenvermelde adres. Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van de persoonsgegevens. De rekeninghouder of kaarthouder die bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop de Bank of de Maatschappij gegevens verwerken, kan later dit register raadplegen. 15 Beëindiging en wijziging van de overeenkomst Art. 25 De rekeninghouder en de kaarthouder kunnen onderhavige overeenkomst zonder enig voorbericht en zonder enige verantwoording beëindigen. Deze beëindiging verschaft geen enkel recht op terugbetaling van de eventueel reeds betaalde prijs en verplicht tot onmiddellijke teruggave van de kaart aan de Bank. Art. 26 De bank behoudt zich het recht voor om op eender welk ogenblik de overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Iedere wijziging wordt twee maanden voorafgaand aan haar toepassing schriftelijk of via een duurzame drager die ter beschikking van de houder staat en waartoe hij toegang heeft, aan de houder meegedeeld. Indien de kaarthouder of de rekeninghouder niet akkoord gaat met de wijziging kan hij de overeenkomst zonder kosten opzeggen, binnen de termijn van 2 maanden. Bij gebrek aan opzeg binnen die termijn, wordt hij geacht in te stemmen met de wijziging. Indien de kaarthouder of de rekeninghouder de overeenkomst opzegt, kan hij aanspraak maken op een pro rata terugstorting van de reeds voor de kaart betaalde vergoeding. De uitbreiding of verbetering van de mogelijkheden van het systeem, wordt aan de cliënteel op de gebruikelijke wijze meegedeeld en kan ingaan vanaf de dag van de mededeling. De bank kan op ieder ogenblik de overeenkomst opzeggen mits een opzegtermijn van 2 maanden. In dat geval zal de kaarthouder aanspraak kunnen maken op een pro rata terugstorting van de reeds aan de bank betaalde vergoeding. De bank kan evenwel op ieder ogenblik en met onmiddellijk ingang de overeenkomst opzeggen, wanneer het vertrouwen in de andere partij ernstig is geschaad (bv. wanneer de bank transacties of handelingen vanwege de cliënt vaststelt die niet stroken met de wettelijke of deontologische voorschriften); in geval van ernstige wanprestatie van de cliënt. Deze beëindiging verschaft evenwel geen enkel recht op terugbetaling van de eventueel reeds betaalde prijs voor de kaart, en verplicht tot onmiddellijk teruggave van de kaart aan KBC Bank. AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 6/10

7 II ALGEMENE VOORWAARDEN REISANNULERINGS- VERZEKERING Dit reglement bevat de Algemene Voorwaarden van het contract dat tussen KBC Verzekeringen N.V. en de verzekeringnemers wordt gesloten. Ze legt de prestaties vast die door KBC Verzekeringen aan de verzekerden wordt gewaarborgd. 1 Begripsomschrijvingen Voor de uitvoering van de reisannuleringsverzekering wordt er verstaan onder: Verzekering: De polis die KBC bank sluit ten behoeve van haar cliënten die beantwoorden aan de definitie van verzekerde waardoor bij schadegeval een rechtstreekse rechtsverhouding ontstaat tussen de verzekeraar en de verzekerde. Verzekeraar: KBC Verzekeringen NV. Met maatschappelijke zetel Waaistraat 6, 3000 Leuven en administratieve zetel Diestsevest 269, 3000 Leuven en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer , erkend onder code 0014 om alle takken Niet-Leven te beoefenen. Verzekeringsnemers: KBC Bank NV met maatschappelijke zetel Havenlaan 2, 1080 Brussel ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer Verzekerde: Elke natuurlijke persoon, houder van een geldige KBC-Gold MasterCard die zijn jaarlijkse kaartbijdrage heeft betaald, zijn partner en de natuurlijke of geadopteerde kinderen van de verzekerde of zijn partner jonger dan 25 jaar op het ogenblik dat het reiscontract werd afgesloten, die ofwel nog fiscaal ten laste zijn van de houder of zijn partner, ofwel gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres. Partner: De echtgeno(o)t(e) van de kaarthouder of de persoon die ongehuwd samenwoont met de kaarthouder en gedomicilieerd is op hetzelfde adres als deze laatste met uitsluiting van bloed- en aanverwanten. Reiscontract: Elk begin van geschreven bewijs van een reservatie - met vakantiedoeleinden - van vervoer of huur van een vakantieverblijf, afgesloten door de verzekerde als reiziger en/of huurder. Het reiscontract veronderstelt minstens een verblijf van één nacht. Zakenreis: Reis die voor beroepsdoeleinden ondernomen wordt. Ziekte verzekerde: Een wijziging in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval, die een erkend geneesheer voor de vertrekdatum vaststelt en welke het afgesloten reiscontract of de hoofdactiviteit van de reis, medisch gezien, onmogelijk maakt. Ziekte andere persoon: Een wijziging in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval, vastgesteld door een erkend geneesheer en die dermate ernstig is (hospitalisatie van minimum één overnachting) dat ze de aanwezigheid van de verzekerde vereist. Ongeval verzekerde: Aantasting van de lichamelijke integriteit door een externe oorzaak, vastgesteld door een erkend geneesheer en welke het afgesloten reiscontract of de hoofdactiviteit van de reis, medisch gezien, onmogelijk maakt. Ongeval andere persoon: Aantasting van de lichamelijke integriteit door een externe oorzaak, vastgesteld door een erkend geneesheer en die dermate ernstig is (hospitalisatie van minimum één overnachting) dat ze de aanwezigheid van de verzekerde vereist. Ernstige materiële schade aan onroerende goederen: Zware stoffelijke schade die uitzonderlijk en toevallig is, inclusief diefstal, die zich voordoet binnen 30 dagen voor het vertrek, aan de onroerende goederen van de verzekerde of aan de panden voor beroepsdoeleinden die hij bezet als eigenaar of huurder. Schadegeval: Annulering of voortijdige onderbreking van een reiscontract door een verzekerde, ingevolge één van de oorzaken vermeld in artikel 3, welke een financieel verlies meebrengt voor een verzekerde. Indien men meerdere verzekerden een reiscontract annuleren of voortijdig onderbreken om reden van eenzelfde oorzaak worden alle verliezen als één enkel schadegeval beschouwd. 2 Toepassingsvoorwaarden A Territorialiteit De verzekering geldt over de gehele wereld. B Voorwaarden voor tussenkomst De verzekerde moet de verzekeraar onmiddellijk schriftelijk inlichten van zodra hij daartoe de mogelijkheid heeft. De verzekerde is ertoe gehouden zijn schadeaangifteformulier binnen de zeven kalenderdagen over te maken aan de verzekeraar op volgend adres: Gecentraliseerd Schadebeheer Dienst Schade Gewaarborgd Inkomen Diestsepoort Leuven De verzekerde moet de instructies van de verzekeraar opvolgen en deze alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die hij noodzakelijk of nuttig acht. Hij moet vooral alle nodige en nuttige maatregelen treffen om de annuleringsof onderbrekingskosten zoveel mogelijk te beperken. Dit impliceert dat hij, zodra hij kennis neemt van een feit dat de annulering of onderbreking van de reis zou kunnen veroorzaken, het agentschap of de organisator daarvan onmiddellijk op de hoogte moet brengen. In geval van een lichamelijk ongeval of ziekte, mag de verzekeraar een medisch onderzoek uitvoeren. De verzekerde zal toestemming geven aan zijn behandelende arts om zijn medisch dossier over te maken aan de raadgevende arts van de verzekeraar. C Verval van het recht op de waarborgen voor de verzekerde Als de verzekerde de verplichtingen opgelegd door artikel 2 B niet naleeft en er daardoor nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan deze laatste aanspraak maken op een gehele of gedeeltelijke vermindering van zijn verzekeringsprestaties en in voorkomend geval op de terugbetaling van de ten onrechte uitgekeerde vergoedingen. De verzekeraar kan de dekking weigeren wanneer de verze- AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 7/10

8 kerde, met bedrieglijk opzet, de voornoemde verplichtingen niet is nagekomen. De verzekeraar kan zich niet beroepen op de overschrijding van de in artikel 2 B opgelegde termijn, wanneer de verzekerde aantoont dat de laattijdige aangifte te wijten is aan overmacht, of dat hij zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, aangifte heeft gedaan. D Uitbetalingsmodaliteiten De verzekeraar zal alle schadevergoedingen rechtstreeks uitbetalen aan de houder van de KBC-Gold MasterCard op de zichtrekening waaraan de KBC-Gold MasterCard gekoppeld is. E Duur van de waarborgen E.1 Verwerven van de waarborgen door de verzekerde De verzekering is automatisch verworven voor de houder van een KBC-Gold MasterCard en voor de andere verzekerden, voor zover de KBC-Gold MasterCard geldig is op het ogenblik dat het voorschot of de eerste betaling, al dan niet gedeeltelijk, voor de reis wordt betaald en de verzekerde in het bezit is van een geldige kaart op het moment van het ondernemen van de reis. Voor het verwerven van de waarborg is het van geen belang of de reis betaald werd met de KBC-Gold MasterCard. Het geldig zijn van een kaart impliceert minstens dat de kaartbijdrage tijdig werd betaald en tevens dat de kaart niet is opgezegd hetzij door de verzekeringnemer, hetzij door de kaarthouder zelf. Houder zijn van een KBC-Gold MasterCard impliceert dat de kaart in het kantoor is aangekomen en de cliënt hiervan het bericht heeft gekregen. Het aangevraagd hebben van de kaart is onvoldoende om als verzekerde te worden aanzien. E.2 Einde van de waarborgen T.a.v. de verzekerde neemt de verzekering van rechtswege een einde: - als de KBC-Gold MasterCard wordt opgezegd door hetzij de verzekeringsnemer hetzij de kaarthouder; - als de kaarthouder zijn kaartbijdrage niet tijdig heeft betaald; - op de datum waarop de opzegging van het contract tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar uitwerking heeft; Wanneer de verzekerde de algemene voorwaarden van de reisannuleringsverzekering niet aanvaardt, heeft hij steeds het recht om zijn kaart op te zeggen binnen de twee maanden na de kennisgeving van de wijziging van de algemene voorwaarden. Wanneer de verzekerde zijn kaart niet opzegt binnen deze termijn wordt hij geacht de nieuwe algemene voorwaarden te aanvaarden. 3 Voorwerp van de waarborg De reisannuleringsverzekering dekt de terugbetaling van de kosten voor annulering of voortijdige onderbreking van een reis elke verzekerde ( artikel 3.1) of houder (artikel 3.2), ten laste van de verzekerden op grond van een reiscontract, als een van de hierna opgesomde oorzaken voor het betreffende type reis zich voordoet. 3.1 Reis elke verzekerde Een reis elke verzekerde is een reis die wordt gemaakt ofwel door een verzekerde afzonderlijk ofwel door een verzekerde samen met een of meerdere andere verzekerden. Voor dit type reis komen de volgende oorzaken van annulering in aanmerking: a ziekte, ongeval of overlijden: - van eender welke verzekerde of van een familielid tot in de 2de graad; - van de persoon die onder hetzelfde dak woont als de verzekerde en die deze laatste fiscaal ten laste heeft of waarover hij de hoede heeft; b Overlijden of ziekenhuisopname binnen de onthaalfamilie waarbij de verzekerde of meerdere verzekerden hun c vakantie hadden willen doorbrengen; Ontslag van de houder van de KBC-Gold MasterCard of van zijn partner om economische redenen, na het boeken van het reiscontract; d De weigering van een visum voor een verzekerde door de autoriteiten van het land van bestemming, onder voorbehoud dat - deze verzekerde niet al eens werd geconfronteerd met een visumweigering door deze autoriteiten voor een vorige reis; - de weigering niet te wijten is aan de indiening van een onvolledig dossier, de laattijdige indiening van het dossier of aan elke andere nalatigheid die kan worden toegeschreven aan deze verzekerde; e De onmogelijkheid, om medische redenen, van een van de verzekerden om de nodige vaccinaties voor de reis te krijgen, onder voorbehoud dat deze medische redenen niet gekend waren op het ogenblik dat de reis werd geboekt. Voor dit type reis komen de volgende oorzaken van voortijdige onderbreking in aanmerking: 1 ziekte, ongeval of overlijden: - van eender welke verzekerde of van een familielid tot in de 2de graad; - an de persoon die onder hetzelfde dak woont als de verzekerde en die deze laatste fiscaal ten laste heeft of waarover hij de hoede heeft; 2 verlijden of ziekenhuisopname binnen de onthaalfamilie waarbij de verzekerde of meerdere verzekerden hun vakantie hadden willen doorbrengen. 3.2 Reis Houder Een reis houder is een reis die wordt gemaakt door de houder van de KBC-Gold MasterCard, ofwel afzonderlijk, ofwel samen met een of meerdere andere verzekerden. Het volstaat dat één van de onderstaande oorzaken zich voordoet in hoofde van de houder om eveneens de reis van de overige verzekerden te annuleren of voortijdig te onderbreken. Voor dit type reis komen volgende oorzaken van annulering in aanmerking: a Intrekking van de vakantie die aan de houder van de KBC-Gold MasterCard, of zijn/haar partner die hem/haar moet vergezellen, was toegestaan en dit omdat de collega die hem/haar zou moeten vervangen onbeschikbaar is wegens ziekte, ongeval of overlijden; b Verplichte aanwezigheid op het werk van de houder van de KBC-Gold MasterCard, of van zijn/haar partner die hem/haar moet vergezellen, als dat voorzien is in het AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 8/10

9 arbeidscontract met een ononderbroken looptijd van minstens 3 maanden, op voorwaarde dat hij/zij werkloos was op het ogenblik dat hij/zij de reis vastlegde; c Verplichte aanwezigheid van de houder van de KBC- Gold MasterCard, of van zijn partner die hem/haar moet vergezellen, als die een vrij beroep uitoefent of zelfstandige is, en dit omdat de vervanger die hij/zij had gevraagd onbeschikbaar is wegens ziekte, ongeval of overlijden; d Onbeschikbaarheid wegens ziekte, ongeval of overlijden van de persoon die past op het minderjarige of gehandicapte kind van de houder van de KBC-Gold MasterCard e Ernstige materiële schade aan de onroerende goederen die ofwel de hoofdverblijfplaats van de houder van de KBC-Gold MasterCard zijn, ofwel de uitbatingszetel van zijn zaak of onderneming; f Oproep als getuige of jurylid voor de rechtbank van de houder van de KBC Gold-MasterCard of zijn/haar partner die hem/haar moet vergezellen; g Oproep van de houder van de KBC-Gold MasterCard of van een familielid tot in de eerste graad voor: - de adoptie van een kind; - een dringende orgaantransplantatie (als donor of ontvanger); h Complicaties bij de zwangerschap van de houder van de KBC-Gold MasterCard of van een familielid tot in de eerste graad, alsook wanneer de geboorte minstens 1 maand te vroeg plaatsvindt; i De zwangerschap van de houder van de KBC-Gold MasterCard of van zijn/haar partner die haar moet vergezellen, voor zover de reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en voor zover deze niet gekend was op het ogenblik dat de reis gepland werd; j De diefstal of totale onbruikbaarheid van het privévoertuig van de houder van de KBC-Gold MasterCard ten gevolge van een verkeersongeval of een brand binnen 7 dagen voor de vertrekdatum of tijdens de reis naar de vakantiebestemming. Motorpech is echter uitgesloten; k De vertraging bij het in het reiscontract vermelde inscheeptijdstip, bij het vertrek van of tijdens een traject, ten gevolge van een immobilisering van meer dan een uur door een verkeersongeval op het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg wordt uitgebreid tot de vertraging wegens pech, op voorwaarde dat een attest of factuur wordt voorgelegd van een takelbedrijf of een automobielvereniging. Voor dit type reis komen de volgende oorzaken van voortijdige onderbreking in aanmerking: 1 Onbeschikbaarheid wegens ziekte, ongeval of overlijden van de persoon die past op het minderjarige of gehandicapte kind van de houder van de KBC-Gold MasterCard; 2 Ernstige materiële schade aan de onroerende goederen die ofwel de hoofdverblijfplaats van de houder van de KBC-Gold MasterCard zijn, ofwel de uitbatingszetel van zijn zaak of onderneming; 3 Oproep van de houder van de KBC-Gold MasterCard of van een familielid tot in de eerste graad voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of ontvanger); 4 Complicaties bij de zwangerschap van de houder van de KBC-Gold MasterCard of van een familielid tot in de eerste graad, alsook wanneer de geboorte minstens 1 maand te vroeg plaatsvindt; 5 De diefstal of totale onbruikbaarheid van het voor de reis gebruikte voertuig van de houder van de KBC-Gold MasterCard ten gevolge van een verkeersongeval of een brand tijdens de reis. Motorpech is echter uitgesloten. 4 Vergoedingen De verzekeraar betaalt volgende schadevergoedingen, met een maximum van 6000 per schadegeval: in geval van annulatie van het reiscontract: 100% van de annuleringskosten die de verzekerde contractueel moet betalen, inclusief de kosten die de reisagent eist tot maximaal 10% van de kostprijs van de reis; In geval van onderbreking van het reiscontract: de nietgebruikte prestaties naar rato van het aantal nietopgebruikte dagen; In het geval van artikel j) of ) mag de houder van de KBC-Gold MasterCard de reis aanvatten of/verderzetten met een huurwagen. In dat geval vergoedt de verzekeraar de huurprijs, begrensd tot de eisbare bedragen voor annuleringskosten. De kosten voor tolgeld, brandstof en vrijstellingen/uitsluitingen van de verzekeringsdekking die standaard in de huurprijs vervat zitten, blijven ten laste van de verzekerde. De vergoeding die de verzekeraar betaalt zal nooit hoger zijn dan de totale reiskost die vermeld is in het reiscontract, en zal altijd berekend worden op basis van de annuleringskosten die contractueel verschuldigd zijn volgens de voorwaarden van het reiscontract, in geval van annulering binnen 48 uur nadat de verzekerde kennis heeft genomen van het feit dat de annulering noodzakelijk maakt. 5 Uitsluitingen Voor volgende situaties biedt de verzekeraar geen tussenkomst: Zakenreizen; reizen die niet minstens één overnachting tellen; schadegevallen die het gevolg zijn van een overmatig gebruik van alcohol of van geneesmiddelen of verdovende middelen die niet werden voorgeschreven door een dokter; omstandigheden waarbij de oorzaak die aanleiding geeft tot de annulering, veroorzaakt is door een opzettelijke daad van de verzekerde of gepleegd is met zijn medeplichtigheid; zelfmoord of een poging tot zelfmoord vanwege de verzekerde; natuurrampen zoals lawine, grondverschuiving, overstroming, orkaan; oorlogsfeiten (burgeroorlog of andere), oproer, opstand, revoluties of elke collectief geïnspireerde gewelddaad, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband is tussen het schadegeval en het veroorzakend feit; de gevolgen van nucleaire of atoomstralingen of ongevallen; annuleringen wegens chronische ziektes of ziektes die al bestonden voor of op het ogenblik dat de reis werd vastgelegd; annuleringen ten gevolge van psychische, neuropathische of psychosomatische stoornissen, behalve in geval van een ziekenhuisopname van minstens zes dagen; AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 9/10

10 annuleringen ten gevolge van een kunstmatige bevruchting of van een vrijwillige onderbreking van de zwangerschap; annuleringen ten gevolge van de insolvabiliteit van de verzekerde; ongevallen die het gevolg zijn van het beoefenen van motor- of vliegtuigsporten, gevechtsporten, speleologie, bergbeklimmen via niet gevormde sporen, onderwatervissen, de jacht op groot wild; indirecte kosten, kosten voor documentatie, visa en dergelijke. 6 Rechtssysteem A Toepasselijk recht Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Alle betwistingen en gerechtelijke procedures betreffende de toepassing van deze polis dienen uitsluitend afgehandeld of gevoerd te worden tegen de verzekeraar met uitsluiting van KBC Bank. B Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer Bij het sluiten en het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst komt de verzekeraar in het bezit van gegevens van persoonlijke aard betreffende de verzekerde en eventueel de verzekeringsnemer. Naast identiteitsgegevens gaat het ook om gegevens betreffende de voorgevallen schade. Deze gegevens worden door de medewerkers van de verzekeraar gebruikt voor het beheer van polissen en schadegevallen en de optimalisering van de service aan het cliënteel. In bepaalde gevallen is het nodig bijzondere gegevens te verwerken, zoals persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. Dit gebeurt telkens in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere betrokkene van wie de verzekeraar persoonsgegevens bezit, heeft het recht om deze gegevens op te vragen en/of te verbeteren. Hij kan zich ook wenden tot de Privacydienst van de verzekeraar of de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. Iedere betrokkene van wie de verzekeraar de identiteitsgegevens of persoonsgegevens bezit, heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. Als de verzekeraar gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de correcte uitvoering van de wettelijke en/of contractuele verplichtingen van de verzekeringnemer of de verzekerde, kan hij beslissen om hun gegevens te laten opnemen in een databank van E.S.V. Datassur, gevestigd in Brussel. C Verjaring Elke klacht die voortvloeit uit deze verzekeringsovereenkomst verjaart na een termijn van drie jaren, te rekenen vanaf de dag waarop de gebeurtenis die verband houdt met deze klacht zich voordeed. AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 10/10

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

Reglement Centea-Visa

Reglement Centea-Visa Reglement Centea-Visa Geregistreerd te Antwerpen op 26 oktober 2010 en van kracht met ingang van 17 november 2010. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Het vervangt alle voorgaande met betrekking tot haar voorwerp.

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Reglement KBC-Prepaid Kaart

Reglement KBC-Prepaid Kaart Reglement KBC-Prepaid Kaart Geregistreerd te Brussel op 24 mei 2013 en van kracht met ingang van 17 juni 2013. Deze uitgave telt 8 bladzijden. 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Laden van de kaart 5

Nadere informatie

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR Aangifteformulier reisannuleringsverzekering OPSTUREN NAAR Polisnummer KBC 97990136 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Gold (Flex) Polisnummer KBC 97990137 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Platinum (Flex) X X X

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Voorwaarden annulatieverzekering KdG-skireis

Voorwaarden annulatieverzekering KdG-skireis Voorwaarden annulatieverzekering KdG-skireis 1 Definities a. reiscontract: ieder vervoer, verblijf of huur van een vakantieverblijf, al dan niet gecombineerd, afgesloten door de verzekerde in hoedanigheid

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN Artikel 1 : Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank

Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle partijen voor het gebruik van de VAB-Essotankkaart.

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ABK-BANKKAARTREGLEMENT Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken?

Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken? Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken? Tanken in het Belgische Q8-netwerk U kunt met uw VAB-Tankkaart in de Belgische Q8-stations betalen via de buitenpaal of in de shop. In het laatste geval tankt u eerst, en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Specifiek reglement DB Visa Card

Specifiek reglement DB Visa Card Deutsche Bank Specifiek reglement DB Visa Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Specifiek Reglement DB Titanium Card

Specifiek Reglement DB Titanium Card Deutsche Bank Specifiek Reglement DB Titanium Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD REISANNULERING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD REISANNULERING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de Brussels Airlines MasterCard kaart (naam

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jaarcontract

Algemene voorwaarden Jaarcontract ING Lion Travel Stop Algemene voorwaarden Jaarcontract www.ing.be Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer 0487. Vennootschapszetel: Louizalaan 166, PB 1,

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL ...... ...... ...... VERPLICHTE MEDEDELINGEN Mercator Verzekeringen NV Maatschappelijke zetel Gent Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent Tel.: 09 242 37 11 Fax: 09 242 36 36 Zetel Antwerpen Desguinlei 100 2018

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10 1 Totstandkoming van het krediet De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening ervan door alle partijen binnen 20 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de raadpleging van de Centrale voor

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISANNULERING, -WIJZIGING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISANNULERING, -WIJZIGING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de kaart MasterCard Brussels Airlines / MasterCard

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid :

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid : A ONGEVALAANGIFTE Verzekeringsnemer : Beroep : Nr POLIS Getroffene : Geboortedatum : Beroep : Wanneer werden de activiteiten onderbroken? Aangesloten bij een ziekenfonds? Ja - Gelieve het te verwittigen

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS LUGGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS LUGGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER P a g e 1 ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER DIT DOCUMENT IS NIET BEDOELD VOOR FRAUDES MET VISA-KAARTEN IN GEVAL VAN FRAUDE MET UW KAART, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET DE DIENST VISA OP HET

Nadere informatie

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - ANNULATIEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS

- SCHADEAANGIFTE - ANNULATIEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS ANNULATIEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Crelan kaart: CRELAN NV S. DUPUISLAAN 251 B1070 BRUSSEL Behandeling van uw dossier kan na ontvangst van een volledige ingevulde schadeaangifte, de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Uw Kaart wordt uitgegeven door Buy Way Personal Finance nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, BTW BE 0400.282.277 RPR Brussel.

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VERPLICHTE MEDEDELINGEN Mercator Verzekeringen nv Maatschappelijke zetel Antwerpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 -

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van VDK Spaarbank nv en regelt de bijzondere rechten, verplichtingen

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie