Reglement KBC-Gold MasterCard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement KBC-Gold MasterCard"

Transcriptie

1 Reglement KBC-Gold MasterCard I REGLEMENT KBC-GOLD MASTERCARD 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Geheime code 5 Gebruik van de kaart 6 MasterCard-uitgavenstaat en klachten 7 Betaling 8 Kosten, geldigheid en vernieuwing 9 Verplichtingen van de kaarthouder 10 Risico-regeling 11 Bewijsovereenkomst 12 Verplichtingen van de uitgever 13 Teruggave van de kaart 14 Gegevensverwerking 15 Beëindiging en wijziging van de overeenkomst II ALGEMENE VOORWAARDEN REISANNULERINGSVERZEKERING 1 Begripsomschrijvingen 2 Toepassingsvoorwaarden A Territorialiteit B Voorwaarden voor tussenkomst C Verval van het recht op de waarborgen voor de verzekerde D Uitbetalingsmodaliteiten E Duur van de waarborgen 3 Voorwerp van de waarborg 4 Vergoedingen 5 Uitsluitingen 6 Rechtssysteem A Toepasselijk recht B Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer C Verjaring Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV Havenlaan Brussel België BTW BE RPR Brussel Bankrekening CBFA A AA0023N V /- 1/10

2 I REGLEMENT KBC-GOLD MASTERCARD 1 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel voor de rekeninghouder en de houder van de MasterCard als voor de Bank en de Maatschappij. Dit reglement vormt een aanvulling op de Algemene Bankvoorwaarden van de KBC Bank. De ondertekening van het aanvraagdocument of van het ontvangstbewijs of het ondertekenen van de kaart geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van dit reglement en de voorwaarden vermeld op de maandelijkse MasterCard-uitgavenstaten. 2 Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan onder de Maatschappij: Atos Worldline, NV Haachtsesteenweg Brussel CARD STOP: Centrum onder het beheer van Atos Worldline NV voor de melding van verlies en diefstal van de kaart de Bank/de uitgever: KBC Bank NV (zetel: Havenlaan 2, 1080 Brussel) de kaart: KBC-Gold MasterCard de rekening: de rekening waaraan de kaart in het systeem steeds is gekoppeld en waarop alle debiteringen en crediteringen betreffende die rekening in het kader van het systeem worden geboekt de rekeninghouder: de persoon, natuurlijke of rechtspersoon, op wiens naam de bankrekening werd geopend bij de Bank waaraan de kaart gekoppeld is de kaarthouder: een persoon op wiens naam of voor wiens gebruik de Bank een MasterCard-kaart heeft uitgereikt. 3 De kaart Art. 2 De kaart is persoonlijk en is niet overdraagbaar. Om veiligheidsredenen moet de kaarthouder, onmiddellijk bij ontvangst, met een balpen zijn handtekening op de kaart plaatsen. Art. 3 Op verzoek van de rekeninghouder kan de Bank bijkomende kaarten uitreiken aan een of meer volmachthebbers of aan derde personen die door de rekeninghouder worden aangewezen en die van hem de toestemming krijgen om de kaart te gebruiken. Wanneer één of meer kaarten zijn uitgegeven op naam van één of meer volmachthebbers of aan derde personen, is de rekeninghouder volledig aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn ten gevolge van zowel het rechtmatige als het onrechtmatige gebruik van de kaart door de kaarthouder(s), onder voorbehoud van wat bepaald is in Art Geheime code Art. 4 Aan de kaart is een geheim codenummer verbonden. Deze geheime code is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Zowel bij de aanmaak als bij elk gebruik van de kaart blijft het geheime karakter van het codenummer verzekerd. 5 Gebruik van de kaart Art. 5 De kaarthouder kan met de kaart goederen of diensten betalen die hij heeft aangekocht bij handelaars die op het MasterCard-netwerk zijn aangesloten in binnen- en buitenland. Daarbij moet de kaarthouder rekening houden met het resterende saldo van zijn gebruikslimiet. Art. 6 De kaarthouder kan op vertoon van zijn kaart en door ondertekening van een verkoopborderel contant geld opnemen bij bepaalde bankfilialen in het buitenland, die voorzien zijn van het MasterCard-logo; daarbij moet de kaarthouder rekening houden met het resterend saldo van zijn gebruikslimiet. Art. 7 Met de kaart en de geheime code kan de kaarthouder tevens contant geld opnemen aan bepaalde bankautomaten in binnen- en buitenland, die voorzien zijn van het MasterCard-logo gelimiteerd per dag en per week; deze bedraagt maximaal 620 euro per 4 dagen; daarbij moet de kaarthouder rekening houden met het resterende saldo van zijn gebruikslimiet. Art. 8 Door het ondertekenen van het verkoopborderel of het voorleggen van zijn kaart aan de handelaar en/of de elektronische identificatie van zijn kaart, al dan niet samen met het gebruik van zijn geheime code, geeft de kaarthouder aan de Bank de onherroepelijke opdracht de aankopen te betalen aan de handelszaak of de financiële instelling te vergoeden voor de geldopnemingen, onder voorbehoud van wat voorzien is in Art. 20. De Bank doet voor het beheer en de uitvoering van deze kredietkaarttransacties een beroep op de Maatschappij. Art. 9 De kaarthouder kan, door opgave van zijn kaartnummer en de vervaldatum van de kaart, goederen of diensten betalen die telefonisch, per briefwisseling, via telefax of via Internet worden verkocht. De kaarthouder verbindt er zich toe om deze betalingswijze enkel te gebruiken bij handelaars die hem goed bekend zijn. Onder voorbehoud van wat voorzien is in Art. 20, geldt het door de handelaar ingevulde verkoopborderel als vermoeden van een door de cliënt aan de Bank gegeven opdracht tot betaling van de handelaar. Art. 10 De rekeninghouder en de kaarthouder(s) dienen ervoor te zorgen dat het bedrag van de gebruikslimiet niet wordt overschreden. De gebruikslimiet wordt door de bank vastgelegd per kaart en per rekening en wordt meegedeeld bij de afgifte van de kaart. De gebruikslimiet wordt vermeld op de maandelijkse MasterCard-uitgavenstaat. Bij iedere debitering van de rekening van de rekeninghouder met het bedrag van de uitgavenstaat wordt de gebruikslimiet vrijgegeven en kan de kaarthouder opnieuw verrichtingen doen ten belope van de volledige limiet. De cliënt heeft echter de mogelijkheid om een lagere gebruikslimiet of desgevallend ook een lagere transactielimiet te kiezen die is aangepast aan zijn eigen behoeftes, volgens de door de bank vastgelegde voorwaarden. De cliënt kan ervoor opteren om de initieel vastgelegde limieten te laten aanpassen volgens zijn eigen behoeftes binnen de door de bank vastgelegde voorwaarden (geen AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 2/10

3 bedrag mogelijk beneden de minimumlimiet of boven de maximumlimiet) en dit tweemaal per jaar. Hij kan eveneens de limiet laten aanpassen bij verlies of diefstal van zijn kaart en telkens wanneer hij een boeking op zijn overzicht of rekeninguittreksels vaststelt van een transactie waarvoor hij geen toestemming heeft gegeven. De cliënt die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich wenden tot zijn kantoor. Om te oordelen of de gebruikslimiet al dan niet is overschreden, wordt er rekening gehouden met de geregistreerde verrichtingen zoals omschreven in de artikelen 5 tot en met 9. Binnen de globale limiet die geldt voor de geldopvragingen en de betalingen van aankopen samen, wordt er tevens een individuele limiet opgelegd voor de geldopvragingen, vermeld in de artikelen 6 en 7. De bank kan deze limiet wijzigen mits voorafgaande kennisgeving, overeenkomstig Art. 26. Art. 11 De maatschappij en de Bank kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, indien een handelszaak de kaart niet aanvaardt. Alle mogelijke geschillen die ontstaan tussen de kaarthouder en de handelaar, moeten uitsluitend tussen deze laatsten worden beslecht en ontslaan de kaarthouder geenszins van zijn verplichting tot betaling. 6 MasterCard-uitgavenstaat en klachten Art. 12 De Maatschappij stuurt maandelijks voor rekening van de Bank een MasterCard-uitgavenstaat naar de kaarthouder, waarop de transacties uitgevoerd met de kaart worden vermeld. De rekeninghouder kan evenwel vragen dat de uitgavenstaat naar hemzelf en niet naar de kaarthouder wordt gestuurd. Betwistingen met betrekking tot onterecht of verkeerd afgerekende bedragen worden voor de uitgever afgehandeld door de Maatschappij, volgens door deze laatste te bepalen regels en procedures. Elke betwisting over een transactie op de uitgavenstaat, die niet juist werd geregistreerd of geboekt dient schriftelijk gemeld te worden aan de Maatschappij, op het adres vermeld onder Art. 1 binnen de drie maanden na de ontvangst ervan, zodat de bank het bewijs kan leveren dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of een andere gebrek werd beïnvloed. Dit bewijs wordt geleverd overeenkomstig Art. 21. Daarna wordt de uitgavenstaat alsmede het vermelde saldo onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. Elke andere fout of onregelmatigheid vastgesteld op het overzicht, evenals elke boeking op het overzicht van een transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven, moet onmiddellijk worden gemeld aan de Maatschappij. Art. 13 De verrichtingen in die vreemde valuta die genoteerd worden op de Brusselse Beurs worden in het devies van de kaartrekening omgerekend tegen een koers die door de Maatschappij wordt bepaald op basis van de indicatieve koers van de Europese Centrale Bank van de dag waarop zij de fiches van deze verrichtingen ontvangt. De verrichtingen in vreemde valuta die niet genoteerd staan op de Brusselse Beurs worden in het devies van de kaartrekening omgerekend tegen de koers die de Maatschappij ontvangt van de internationale Maatschappijen op de dag waarop zij de fiches van deze verrichtingen ontvangt. Voor de landen die geen deel uitmaken van de Europese Muntunie wordt deze koers verhoogd met een marge van 1,4%. Dit geldt zowel voor geldopnemingen bij buitenlandse geldautomaten of banken als voor betalingen in buitenlandse handelszaken. De wisselkoersen schommelen en ze kunnen verschillen tussen het ogenblik van de transactie en de debitering van de rekening. Art. 14 Betalingen met de kaart bij handelaars zijn gratis. Voor geldopnemingen bij bankfilialen is er een provisie verschuldigd gelijk aan 2 % van het opgenomen bedrag, met een minimum van 4,96 euro per geldopneming. Voor geldopnemingen aan bankautomaten is een provisie verschuldigd, gelijk aan 1,5 % van het bedrag van de geldopneming, met een minimum van 3,72 euro. Art. 15 Op de uitgavenstaat vindt de kaarthouder de volgende gegevens terug: de gebruikslimiet gekoppeld aan de kaart, het totaal bedrag van de vorige uitgavenstaat en het betaalde bedrag van de vorige uitgavenstaat, het kaartnummer, de transactiedatum (datum waarop de verrichting is gebeurd), de boekingsdatum (= datum waarop de verrichting op de interne rekening werd verwerkt), een omschrijving van de transactie, het transactiebedrag met vermelding van de originele munteenheid en de omzetting naar euro en de kosten bij een geldopname, het totaal bedrag van de uitgavenstaat en de volgende afsluitingsdatum. De wisselkoersmarge wordt verrekend in de wisselkoers en wordt niet apart vermeld. 7 Betaling Art. 16 Onder voorbehoud van wat voorzien is in Art. 20, machtigt de rekeninghouder de Bank onherroepelijk en zonder voorbehoud tot de onmiddellijke debitering van de rekening waaraan de kaart gekoppeld is met alle bedragen die vermeld zijn op de maandelijkse MasterCard-uitgavenstaat. De valutadatum is de dag waarop het bedrag van de rekening wordt gedebiteerd. Geeft de kaarthouder met de kaart in een lidstaat van de Europese Unie één van de opdrachten waarin het reglement voorziet, dan zal de debitering van de rekening waaraan de kaart is gekoppeld in de regel binnen 6 maanden na de verrichting volgen. De Bank behoudt zich het recht voor om de debitering op een vroeger tijdstip uit te voeren, indien de omstandigheden dit vereisen. De rekeninghouder moet ervoor zorgen dat er voldoende fonds op de te debiteren rekening aanwezig is. Een eventueel toegestane afwijking dienaangaande kan nooit worden geïnterpreteerd als een stilzwijgende kredietverlening en de rekeninghouder dient de eventueel ontstane onrechtmatige debetstanden onmiddellijk aan te zuiveren. 8 Kosten, geldigheid en vernieuwing Art. 17 De kaart blijft geldig tot de laatste dag van de vervalmaand die erop vermeld is. De rekeninghouder dient jaarlijks voor de kaart(en) en de eraan verbonden diensten aan de Bank een prijs te betalen, berekend volgens de terzake geldende tarieven en de verbonden diensten. De cliënt betaalt als basisprijs voor een KBC-Gold Master- Card (inclusief premie voor de reisannuleringsverzekering) 50,00 euro. De cliënt kan in alle kantoren van de Bank kennis nemen van dit tarief. Bij vervanging van zijn kaart betaalt hij 5 euro. AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 3/10

4 De prijs wordt vooraf betaald door debitering van de rekening. De cliënt kan aanspraak maken op een pro rata terugstorting van de door hem betaalde vergoedingen die de lopende periode dekken, in geval van een teruggave of inhouding van de kaart die het gevolg is van een eenzijdige beëindiging van de dienst door de bank, en niet het gevolg is van een beëindiging door de bank ingevolge de kwade trouw, een wanprestatie of inbreuk in hoofde van de cliënt. In geval van opzeg van de kaart door de cliënt als reactie op een eenzijdige wijziging van de essentiële modaliteiten van de kaart door de bank, kan de cliënt aanspraak maken op een pro rata terugbetaling van de door hem betaalde vergoeding die de lopende periode dekt. Tariefwijzigingen worden slechts toegepast vanaf de eerstvolgende betaalvervaldag van de kaart en worden twee maanden voor de betaalvervaldag aan de kaarthouder meegedeeld waardoor deze laatste tijdig de overeenkomst kan opzeggen, overeenkomstig Art. 26. Art. 18 De kaart wordt vernieuwd vóór de vervaldatum. Op dat ogenblik zal aan de kaarthouder een nieuwe kaart ter beschikking worden gesteld, tenzij hij of de rekeninghouder de Bank vóór de vervaldatum van de jaarlijkse bijdrage schriftelijk laat weten dat hij er afstand van doet en de kaart inlevert of tenzij de Bank de vernieuwing weigert. De kaarthouder verbindt zich ertoe de oude kaart bij ontvangst van de nieuwe onmiddellijk te vernietigen. 9 Verplichtingen van de kaarthouder Art. 19 Fraudepreventie en de behandeling van schadedossiers voortvloeiend uit misbruik van kaarten wordt verricht door de Maatschappij voor de Uitgever. Aangezien een veilige werking van het MasterCard-netwerk vereist dat de kaart alleen door een rechtmatige kaarthouder wordt gebruikt, verbindt de kaarthouder zich ertoe: de kaart zorgvuldig te bewaren en in het bijzonder het geheim karakter van zijn persoonlijk codenummer te bewaren door het aan niemand mee te delen en door evenmin het op de kaart zelf of op enig ander document dat samen met de kaart bewaard wordt, in een herkenbare vorm te noteren; de kaarthouder mag de kaart nooit onbeheerd (bv. werkplek, hotel, voertuig (zelfs als dit afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten (bv. ziekenhuis) achterlaten; de kaarthouder mag nooit eigenmachtig de kaart aan derden (inbegrepen echtgenoot, familieleden en vrienden) overdragen of door hen laten gebruiken; bij betaling met zijn kaart bij een handelaar, moet de kaarthouder ervoor zorgen dat de kaart steeds onder zijn toezicht wordt gebruikt; de kaart slechts te gebruiken in voldoende veilige omstandigheden, waarbij o.m. het geheim karakter van de code wordt gewaarborgd; de kaart niet te vouwen, niet in de buurt van een magnetisch veld te brengen en niet bloot te stellen aan extreme fysische omstandigheden of op een andere wijze te beschadigen; het bedrag van de gebruikslimiet door de Bank toegestaan, niet te overschrijden; zijn kaart enkel voor wettige doeleinden te gebruiken; zijn kaart nooit te gebruiken om te gokken op het internet; onmiddellijk aan de Maatschappij de diefstal, het verlies, de vervalsing of elk ander risico van misbruik van zijn kaart, zoals het tenietgaan van het geheime karakter van het persoonlijk codenummer, te melden, zodat de genoemde maatschappij de voorgeschreven maatregelen kan nemen om misbruik te voorkomen; de kaarthouder kan iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel 's nachts als overdag, Card Stop telefonisch bereiken op het nummer: voor melding van diefstal, verlies of ander risico van misbruik van zijn kaart. Deze telefonische melding moet binnen de drie dagen bevestigd worden per aangetekende brief, telefax, telex of telegram op het adres van Atos Worldline NV en van de bank. Deze melding aan Card Stop dient ook onmiddellijk te gebeuren telkens de kaart wordt ingehouden in een geldautomaat of op een terminal; de Maatschappij alle inlichtingen te geven waarvan hij kennis heeft betreffende de omstandigheden van de diefstal of het verlies, en de Maatschappij te helpen bij haar onderzoek. De kaarthouder dient eveneens verlies of diefstal van zijn kaart binnen 24 uur bij de plaatselijke politie aan te geven; onmiddellijk de geheime code te wijzigen indien het geheime karakter ervan verloren is gegaan; onmiddellijk de Maatschappij en/of de Bank in kennis te stellen van de boeking op rekening van onrechtmatig uitgevoerde verrichtingen alsook van elke fout of onregelmatigheid bij het voeren van die rekening; de nodige maatregelen te treffen teneinde zijn verplichtingen na te kunnen komen; de opdracht gegeven met behulp met zijn kaart niet te herroepen, behoudens indien het bedrag niet gekend is op het ogenblik van het geven van de opdracht; elke adreswijziging mee te delen aan de Bank; de Maatschappij binnen de 3 maanden na ontvangst van de uitgavenstaat te informeren, indien hij betwist dat een transactie juist werd geregistreerd en geboekt. 10 Risico-regeling Art. 20 De bank draagt de risico s voor elke verzending aan de houder van de kaart of van elk middel dat het gebruik ervan toelaat. De rekeninghouder is vanaf de aflevering van de kaart aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan ontstaan, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies, diefstal of misbruik van de kaart draagt de rekeninghouder het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan, tot op het ogenblik van de in artikel 19 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de rekeninghouder is per schadegeval evenwel beperkt 150 euro. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik van dezelfde verloren of gestolen kaart. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van fraude of grove nalatigheid van de rekeninghouder of kaarthouder. De rechter oordeelt in laatste instantie over het feit of er, in gegeven omstandigheden, een grove nalatigheid aanwezig is, zonder dat hij hierbij gebonden is door de kwalificatie van de bank. De kaarthouder moet er zich wel van bewust zijn dat hij zijn kaart op een veilige en voorzichtige wijze moet bewaren en gebruiken zoals nader verklaard in artikel 19. Bij gebreke daarvan kan de kaart worden misbruikt. De bank waarschuwt de kaarthouder dat onder meer volgende houdingen van aard zijn schadegevallen in de hand te werken, AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 4/10

5 waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld: Als grove nalatigheid kan onder meer worden beschouwd het niet naleven door de kaarthouder van zijn verplichtingen of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften zoals het samen bewaren van de kaart en het geheime codenummer in een herkenbare vorm, het meedelen van de code aan derden, waaronder echtgeno(o)t(e), familieleden of vrienden, het laten gebruiken van de kaart door derden, het gebruik van de kaart in onveilige omstandigheden, het onbeheerd achterlaten van de kaart (bv. op de werkplek, een hotel of in een voertuig (zelfs als dit afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten (bv. ziekenhuis), of het niet naleven door de kaarthouder en/of de rekeninghouder van zijn verplichtingen, het niet onmiddellijk waarschuwen van de Maatschappij bij verlies of diefstal van de kaart, bij de boeking van elke transactie waarvoor de kaarthouder geen toestemming heeft gegeven of bij de vaststelling van een fout of onregelmatigheid op de rekeningafschriften, het niet onmiddellijk laten blokkeren van de kaart nadat deze werd ingehouden in een geldautomaat of betaalterminal of in de andere gevallen, vermeld in artikel 19. De rekeninghouder draagt geen risico voor de eventuele schade te wijten aan verlies, diefstal of misbruik van de kaart die is ontstaan na de in artikel 19 voorgeschreven melding, behalve in geval van fraude van de kaarthouder en/of rekeninghouder. In afwijking van deze regeling, en behoudens fraude in hoofde van de houder, is de houder niet aansprakelijk indien de transactie werd verricht zonder fysieke voorlegging van de kaart en zonder elektronische identificatie. Noch KBC Bank, noch de Maatschappij, noch de instellingen die de buitenlandse systemen beheren, kunnen aansprakelijk worden gesteld indien de terminals en apparaten of bepaalde gebruiksmogelijkheden van de kaart tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken, defecten of overmacht. De bank is aansprakelijk ingeval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de transacties met de kaart voorzover de transacties reeds werden ingeleid op binnen het MasterCard-netwerk erkende terminals of apparaten, tenzij de cliënt zijn verplichtingen niet heeft nageleefd. De bank is aansprakelijk in geval van namaak van de kaart door een derde, zo onder meer in geval van skimming (kopiëren kaart). In de gevallen waarbij de bank aansprakelijk is, zal ze binnen de kortst mogelijke termijn terugbetalen : het bedrag van de niet uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde transactie, eventueel vermeerderd met de eventuele rente op dat bedrag; het bedrag dat eventueel nodig is om de houder weer in de positie te brengen waarin deze verkeerde alvorens de transactie waarvoor geen toestemming was gegeven, geschiedde, vermeerderd met de eventuele rente op dat bedrag; het bedrag dat nodig is om de houder weer in de positie te brengen waarin deze verkeerde voor het gebruik van het nagemaakte instrument; de eventueel verdere financiële gevolgen, in het bijzonder het bedrag van de door de houder gedragen kosten ter bepaling van de te vergoeden schade; het financiële verlies dat voortvloeit uit de gebrekkige uitvoering van de transacties door de houder, wanneer die gebrekkige uitvoering toe te schrijven is aan een ondeugdelijk functioneren van de apparaten of terminals of van elke andere uitrusting die door de bank werd aanvaard, voor zover het ondeugdelijk functioneren niet werd veroorzaakt door de houder. 11 Bewijsovereenkomst Art. 21 Van elke verrichting worden de relevante gegevens geregistreerd. Voor sommige verrichtingen wordt een document in de vorm van een ticket aan de kaarthouder afgeleverd. Het door de bankautomaat of verkooppuntterminal afgeleverde document (ticket) wordt bij wijze van inlichting of met het oog op controle aan de kaarthouder ter hand gesteld. De rekeninghouder en de bank aanvaarden, elk voor wat hen betreft, dat de journaalband of een gelijkwaardige gegevensdrager waarop alle gegevens betreffende de verrichtingen worden geregistreerd, een bindend en afdoend schriftelijk bewijs vormt dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of een ander gebrek werd beïnvloed. 12 Verplichtingen van de uitgever Art. 22 De uitgever verbindt zich ertoe om: niet ongevraagd een kaart te bezorgen aan de cliënt tenzij ter vervanging van de bestaande kaart overeenkomstig Art.18; gedurende een periode van minstens vijf jaar te rekenen vanaf de uitvoering van de transacties een interne registratie bij te houden van de verrichtingen; de houder de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving voorzien in artikel 19 op elk ogenblik te verrichten en de houder een identificatiemiddel te geven waarmee deze de kennisgeving kan bewijzen; elk nieuw gebruik van de kaart - voorzover technisch mogelijk - te beletten zodra de kaarthouder de kennisgeving van verlies/diefstal of misbruik heeft gedaan; onder voorbehoud van wat voorzien is in Art. 20, ingeval van niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde transacties die reeds werden geïnitieerd, transacties uitgevoerd zonder toestemming van de houder en transacties ten gevolge van het gebruik van nagemaakte instrumenten de houder binnen de kortst mogelijke termijn terug te betalen met de juiste valuta; de kaarthouder periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van zijn kaart te verhinderen. 13 Teruggave van de kaart Art. 23 De Bank blijft steeds eigenares van de door haar uitgereikte kaarten. De rekeninghouder en de kaarthouder verbinden zich ertoe de kaart of kaarten onmiddellijk terug te geven aan de Bank, wanneer de Bank om gegronde redenen hen daarom verzoekt. Dit is onder meer het geval wanneer de zekerheden die gevestigd werden als waarborg voor de bedragen die de rekeninghouder verschuldigd is of zou zijn als gevolg van schulden die uit het gebruik van de kaart door de rekeninghouder en/of de kaarthouder ontstaan, verminderen of verdwijnen. Dit is ook het geval wanneer de bankrekening AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 5/10

6 waaraan de kaart is gekoppeld, werd opgezegd of een ongeoorloofde debetstand vertoont. Het verder gebruiken van de kaart na verzoek tot teruggave wordt beschouwd als een strafrechtelijke overtreding. Bovendien verbindt de rekeninghouder zich ertoe de aan een volmachthebber of derde persoon uitgereikte kaart terug te geven of te doen teruggeven wanneer hij diens volmacht herroept, wanneer diens volmacht om welke wettelijke reden ook vervalt of nog wanneer de Bank hem daarom verzoekt. De rekeninghouder is aansprakelijk voor alle schade te wijten aan het feit dat de kaarthouder ondanks de herroeping van zijn volmacht zijn kaart niet heeft teruggegeven. Bovendien is hij gehouden tot terugbetaling van alle bedragen met betrekking tot verrichtingen die met een terugbezorgde of teruggegeven kaart uitgevoerd worden vóór de teruggave van de kaart. De Bank behoudt zich het recht voor de kaart te laten blokkeren of door een bankautomaat of in een verkooppunt te laten inhouden, telkens als dit nuttig wordt geacht voor de veiligheid van de systemen of voor de vrijwaring van haar financiële belangen en die van de kaarthouder en onder meer in de volgende gevallen: wanneer driemaal opeenvolgend een foutief geheim codenummer wordt ingevoerd; wanneer de kaart defect wordt bevonden; wanneer de kaart in de bankautomaat of verkooppuntterminal wordt achtergelaten; wanneer de kaart in het systeem met verzet werd aangetekend op verzoek van de kaarthouder of de rekeninghouder of op initiatief van de Bank of van de Maatschappij; wanneer blijkt dat de kaarthouder de gebruikslimiet overschrijdt; wanneer blijkt dat de kaarthouder de kaart aanwendt voor onwettige doeleinden; wanneer blijkt dat de kaarthouder zijn kaart gebruikt om te gokken op het internet; wanneer de overeenkomst door de Bank, de rekeninghouder of de kaarthouder wordt beëindigd. 14 Gegevensverwerking Art. 24 De door de rekeninghouder en de kaarthouder verstrekte gegevens betreffende hun persoon en de gegevens betreffende de door hen met de kaart uitgevoerde verrichtingen worden geregistreerd in een of meer verwerkingen. De verantwoordelijke van het bestand is de Bank, de beheerder van het bestand is de Maatschappij. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: voorbereiding en beheer van de relatie tussen de rekeninghouder, de kaarthouder, de Bank en de Maatschappij; voorkoming van misbruiken; voldoen aan wettelijke verplichtingen; aanmaken van statistieken; controle bij onduidelijkheden/betwistingen i.v.m. blokkeringen (bij registratie door of in het Centrum en na mededeling door het Centrum, bij registratie door de Bank). Behoudens verzet van de rekeninghouder en de kaarthouder, kan KBC Bank hun persoonsgegevens en de gegevens over de door hen met de kaart uitgevoerde verrichtingen verwerken voor prospectie en voor de promotie voor alle diensten en producten die een financiële instelling mag aanbieden, met inbegrip van verzekeringsproducten en - diensten. De rekeninghouder en de kaarthouder hebben het recht inzage te vragen van de hen betreffende gegevens die in een verwerking werden opgenomen. Indien die onjuist zijn, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunnen zij de verbetering of verwijdering ervan vragen. De rekeninghouder of kaarthouder die van dit recht gebruik wenst te maken, kan een aanvraagformulier, verkrijgbaar in alle kantoren van de Bank, invullen of een schriftelijke aanvraag - gedateerd en ondertekend en vergezeld van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) - richten aan de KBC Bank NV , Cliëntenservice, Havenlaan 2, 1080 Brussel - of aan de Maatschappij op het bovenvermelde adres. Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van de persoonsgegevens. De rekeninghouder of kaarthouder die bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop de Bank of de Maatschappij gegevens verwerken, kan later dit register raadplegen. 15 Beëindiging en wijziging van de overeenkomst Art. 25 De rekeninghouder en de kaarthouder kunnen onderhavige overeenkomst zonder enig voorbericht en zonder enige verantwoording beëindigen. Deze beëindiging verschaft geen enkel recht op terugbetaling van de eventueel reeds betaalde prijs en verplicht tot onmiddellijke teruggave van de kaart aan de Bank. Art. 26 De bank behoudt zich het recht voor om op eender welk ogenblik de overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Iedere wijziging wordt twee maanden voorafgaand aan haar toepassing schriftelijk of via een duurzame drager die ter beschikking van de houder staat en waartoe hij toegang heeft, aan de houder meegedeeld. Indien de kaarthouder of de rekeninghouder niet akkoord gaat met de wijziging kan hij de overeenkomst zonder kosten opzeggen, binnen de termijn van 2 maanden. Bij gebrek aan opzeg binnen die termijn, wordt hij geacht in te stemmen met de wijziging. Indien de kaarthouder of de rekeninghouder de overeenkomst opzegt, kan hij aanspraak maken op een pro rata terugstorting van de reeds voor de kaart betaalde vergoeding. De uitbreiding of verbetering van de mogelijkheden van het systeem, wordt aan de cliënteel op de gebruikelijke wijze meegedeeld en kan ingaan vanaf de dag van de mededeling. De bank kan op ieder ogenblik de overeenkomst opzeggen mits een opzegtermijn van 2 maanden. In dat geval zal de kaarthouder aanspraak kunnen maken op een pro rata terugstorting van de reeds aan de bank betaalde vergoeding. De bank kan evenwel op ieder ogenblik en met onmiddellijk ingang de overeenkomst opzeggen, wanneer het vertrouwen in de andere partij ernstig is geschaad (bv. wanneer de bank transacties of handelingen vanwege de cliënt vaststelt die niet stroken met de wettelijke of deontologische voorschriften); in geval van ernstige wanprestatie van de cliënt. Deze beëindiging verschaft evenwel geen enkel recht op terugbetaling van de eventueel reeds betaalde prijs voor de kaart, en verplicht tot onmiddellijk teruggave van de kaart aan KBC Bank. AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 6/10

7 II ALGEMENE VOORWAARDEN REISANNULERINGS- VERZEKERING Dit reglement bevat de Algemene Voorwaarden van het contract dat tussen KBC Verzekeringen N.V. en de verzekeringnemers wordt gesloten. Ze legt de prestaties vast die door KBC Verzekeringen aan de verzekerden wordt gewaarborgd. 1 Begripsomschrijvingen Voor de uitvoering van de reisannuleringsverzekering wordt er verstaan onder: Verzekering: De polis die KBC bank sluit ten behoeve van haar cliënten die beantwoorden aan de definitie van verzekerde waardoor bij schadegeval een rechtstreekse rechtsverhouding ontstaat tussen de verzekeraar en de verzekerde. Verzekeraar: KBC Verzekeringen NV. Met maatschappelijke zetel Waaistraat 6, 3000 Leuven en administratieve zetel Diestsevest 269, 3000 Leuven en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer , erkend onder code 0014 om alle takken Niet-Leven te beoefenen. Verzekeringsnemers: KBC Bank NV met maatschappelijke zetel Havenlaan 2, 1080 Brussel ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer Verzekerde: Elke natuurlijke persoon, houder van een geldige KBC-Gold MasterCard die zijn jaarlijkse kaartbijdrage heeft betaald, zijn partner en de natuurlijke of geadopteerde kinderen van de verzekerde of zijn partner jonger dan 25 jaar op het ogenblik dat het reiscontract werd afgesloten, die ofwel nog fiscaal ten laste zijn van de houder of zijn partner, ofwel gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres. Partner: De echtgeno(o)t(e) van de kaarthouder of de persoon die ongehuwd samenwoont met de kaarthouder en gedomicilieerd is op hetzelfde adres als deze laatste met uitsluiting van bloed- en aanverwanten. Reiscontract: Elk begin van geschreven bewijs van een reservatie - met vakantiedoeleinden - van vervoer of huur van een vakantieverblijf, afgesloten door de verzekerde als reiziger en/of huurder. Het reiscontract veronderstelt minstens een verblijf van één nacht. Zakenreis: Reis die voor beroepsdoeleinden ondernomen wordt. Ziekte verzekerde: Een wijziging in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval, die een erkend geneesheer voor de vertrekdatum vaststelt en welke het afgesloten reiscontract of de hoofdactiviteit van de reis, medisch gezien, onmogelijk maakt. Ziekte andere persoon: Een wijziging in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval, vastgesteld door een erkend geneesheer en die dermate ernstig is (hospitalisatie van minimum één overnachting) dat ze de aanwezigheid van de verzekerde vereist. Ongeval verzekerde: Aantasting van de lichamelijke integriteit door een externe oorzaak, vastgesteld door een erkend geneesheer en welke het afgesloten reiscontract of de hoofdactiviteit van de reis, medisch gezien, onmogelijk maakt. Ongeval andere persoon: Aantasting van de lichamelijke integriteit door een externe oorzaak, vastgesteld door een erkend geneesheer en die dermate ernstig is (hospitalisatie van minimum één overnachting) dat ze de aanwezigheid van de verzekerde vereist. Ernstige materiële schade aan onroerende goederen: Zware stoffelijke schade die uitzonderlijk en toevallig is, inclusief diefstal, die zich voordoet binnen 30 dagen voor het vertrek, aan de onroerende goederen van de verzekerde of aan de panden voor beroepsdoeleinden die hij bezet als eigenaar of huurder. Schadegeval: Annulering of voortijdige onderbreking van een reiscontract door een verzekerde, ingevolge één van de oorzaken vermeld in artikel 3, welke een financieel verlies meebrengt voor een verzekerde. Indien men meerdere verzekerden een reiscontract annuleren of voortijdig onderbreken om reden van eenzelfde oorzaak worden alle verliezen als één enkel schadegeval beschouwd. 2 Toepassingsvoorwaarden A Territorialiteit De verzekering geldt over de gehele wereld. B Voorwaarden voor tussenkomst De verzekerde moet de verzekeraar onmiddellijk schriftelijk inlichten van zodra hij daartoe de mogelijkheid heeft. De verzekerde is ertoe gehouden zijn schadeaangifteformulier binnen de zeven kalenderdagen over te maken aan de verzekeraar op volgend adres: Gecentraliseerd Schadebeheer Dienst Schade Gewaarborgd Inkomen Diestsepoort Leuven De verzekerde moet de instructies van de verzekeraar opvolgen en deze alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die hij noodzakelijk of nuttig acht. Hij moet vooral alle nodige en nuttige maatregelen treffen om de annuleringsof onderbrekingskosten zoveel mogelijk te beperken. Dit impliceert dat hij, zodra hij kennis neemt van een feit dat de annulering of onderbreking van de reis zou kunnen veroorzaken, het agentschap of de organisator daarvan onmiddellijk op de hoogte moet brengen. In geval van een lichamelijk ongeval of ziekte, mag de verzekeraar een medisch onderzoek uitvoeren. De verzekerde zal toestemming geven aan zijn behandelende arts om zijn medisch dossier over te maken aan de raadgevende arts van de verzekeraar. C Verval van het recht op de waarborgen voor de verzekerde Als de verzekerde de verplichtingen opgelegd door artikel 2 B niet naleeft en er daardoor nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan deze laatste aanspraak maken op een gehele of gedeeltelijke vermindering van zijn verzekeringsprestaties en in voorkomend geval op de terugbetaling van de ten onrechte uitgekeerde vergoedingen. De verzekeraar kan de dekking weigeren wanneer de verze- AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 7/10

8 kerde, met bedrieglijk opzet, de voornoemde verplichtingen niet is nagekomen. De verzekeraar kan zich niet beroepen op de overschrijding van de in artikel 2 B opgelegde termijn, wanneer de verzekerde aantoont dat de laattijdige aangifte te wijten is aan overmacht, of dat hij zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, aangifte heeft gedaan. D Uitbetalingsmodaliteiten De verzekeraar zal alle schadevergoedingen rechtstreeks uitbetalen aan de houder van de KBC-Gold MasterCard op de zichtrekening waaraan de KBC-Gold MasterCard gekoppeld is. E Duur van de waarborgen E.1 Verwerven van de waarborgen door de verzekerde De verzekering is automatisch verworven voor de houder van een KBC-Gold MasterCard en voor de andere verzekerden, voor zover de KBC-Gold MasterCard geldig is op het ogenblik dat het voorschot of de eerste betaling, al dan niet gedeeltelijk, voor de reis wordt betaald en de verzekerde in het bezit is van een geldige kaart op het moment van het ondernemen van de reis. Voor het verwerven van de waarborg is het van geen belang of de reis betaald werd met de KBC-Gold MasterCard. Het geldig zijn van een kaart impliceert minstens dat de kaartbijdrage tijdig werd betaald en tevens dat de kaart niet is opgezegd hetzij door de verzekeringnemer, hetzij door de kaarthouder zelf. Houder zijn van een KBC-Gold MasterCard impliceert dat de kaart in het kantoor is aangekomen en de cliënt hiervan het bericht heeft gekregen. Het aangevraagd hebben van de kaart is onvoldoende om als verzekerde te worden aanzien. E.2 Einde van de waarborgen T.a.v. de verzekerde neemt de verzekering van rechtswege een einde: - als de KBC-Gold MasterCard wordt opgezegd door hetzij de verzekeringsnemer hetzij de kaarthouder; - als de kaarthouder zijn kaartbijdrage niet tijdig heeft betaald; - op de datum waarop de opzegging van het contract tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar uitwerking heeft; Wanneer de verzekerde de algemene voorwaarden van de reisannuleringsverzekering niet aanvaardt, heeft hij steeds het recht om zijn kaart op te zeggen binnen de twee maanden na de kennisgeving van de wijziging van de algemene voorwaarden. Wanneer de verzekerde zijn kaart niet opzegt binnen deze termijn wordt hij geacht de nieuwe algemene voorwaarden te aanvaarden. 3 Voorwerp van de waarborg De reisannuleringsverzekering dekt de terugbetaling van de kosten voor annulering of voortijdige onderbreking van een reis elke verzekerde ( artikel 3.1) of houder (artikel 3.2), ten laste van de verzekerden op grond van een reiscontract, als een van de hierna opgesomde oorzaken voor het betreffende type reis zich voordoet. 3.1 Reis elke verzekerde Een reis elke verzekerde is een reis die wordt gemaakt ofwel door een verzekerde afzonderlijk ofwel door een verzekerde samen met een of meerdere andere verzekerden. Voor dit type reis komen de volgende oorzaken van annulering in aanmerking: a ziekte, ongeval of overlijden: - van eender welke verzekerde of van een familielid tot in de 2de graad; - van de persoon die onder hetzelfde dak woont als de verzekerde en die deze laatste fiscaal ten laste heeft of waarover hij de hoede heeft; b Overlijden of ziekenhuisopname binnen de onthaalfamilie waarbij de verzekerde of meerdere verzekerden hun c vakantie hadden willen doorbrengen; Ontslag van de houder van de KBC-Gold MasterCard of van zijn partner om economische redenen, na het boeken van het reiscontract; d De weigering van een visum voor een verzekerde door de autoriteiten van het land van bestemming, onder voorbehoud dat - deze verzekerde niet al eens werd geconfronteerd met een visumweigering door deze autoriteiten voor een vorige reis; - de weigering niet te wijten is aan de indiening van een onvolledig dossier, de laattijdige indiening van het dossier of aan elke andere nalatigheid die kan worden toegeschreven aan deze verzekerde; e De onmogelijkheid, om medische redenen, van een van de verzekerden om de nodige vaccinaties voor de reis te krijgen, onder voorbehoud dat deze medische redenen niet gekend waren op het ogenblik dat de reis werd geboekt. Voor dit type reis komen de volgende oorzaken van voortijdige onderbreking in aanmerking: 1 ziekte, ongeval of overlijden: - van eender welke verzekerde of van een familielid tot in de 2de graad; - an de persoon die onder hetzelfde dak woont als de verzekerde en die deze laatste fiscaal ten laste heeft of waarover hij de hoede heeft; 2 verlijden of ziekenhuisopname binnen de onthaalfamilie waarbij de verzekerde of meerdere verzekerden hun vakantie hadden willen doorbrengen. 3.2 Reis Houder Een reis houder is een reis die wordt gemaakt door de houder van de KBC-Gold MasterCard, ofwel afzonderlijk, ofwel samen met een of meerdere andere verzekerden. Het volstaat dat één van de onderstaande oorzaken zich voordoet in hoofde van de houder om eveneens de reis van de overige verzekerden te annuleren of voortijdig te onderbreken. Voor dit type reis komen volgende oorzaken van annulering in aanmerking: a Intrekking van de vakantie die aan de houder van de KBC-Gold MasterCard, of zijn/haar partner die hem/haar moet vergezellen, was toegestaan en dit omdat de collega die hem/haar zou moeten vervangen onbeschikbaar is wegens ziekte, ongeval of overlijden; b Verplichte aanwezigheid op het werk van de houder van de KBC-Gold MasterCard, of van zijn/haar partner die hem/haar moet vergezellen, als dat voorzien is in het AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 8/10

9 arbeidscontract met een ononderbroken looptijd van minstens 3 maanden, op voorwaarde dat hij/zij werkloos was op het ogenblik dat hij/zij de reis vastlegde; c Verplichte aanwezigheid van de houder van de KBC- Gold MasterCard, of van zijn partner die hem/haar moet vergezellen, als die een vrij beroep uitoefent of zelfstandige is, en dit omdat de vervanger die hij/zij had gevraagd onbeschikbaar is wegens ziekte, ongeval of overlijden; d Onbeschikbaarheid wegens ziekte, ongeval of overlijden van de persoon die past op het minderjarige of gehandicapte kind van de houder van de KBC-Gold MasterCard e Ernstige materiële schade aan de onroerende goederen die ofwel de hoofdverblijfplaats van de houder van de KBC-Gold MasterCard zijn, ofwel de uitbatingszetel van zijn zaak of onderneming; f Oproep als getuige of jurylid voor de rechtbank van de houder van de KBC Gold-MasterCard of zijn/haar partner die hem/haar moet vergezellen; g Oproep van de houder van de KBC-Gold MasterCard of van een familielid tot in de eerste graad voor: - de adoptie van een kind; - een dringende orgaantransplantatie (als donor of ontvanger); h Complicaties bij de zwangerschap van de houder van de KBC-Gold MasterCard of van een familielid tot in de eerste graad, alsook wanneer de geboorte minstens 1 maand te vroeg plaatsvindt; i De zwangerschap van de houder van de KBC-Gold MasterCard of van zijn/haar partner die haar moet vergezellen, voor zover de reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en voor zover deze niet gekend was op het ogenblik dat de reis gepland werd; j De diefstal of totale onbruikbaarheid van het privévoertuig van de houder van de KBC-Gold MasterCard ten gevolge van een verkeersongeval of een brand binnen 7 dagen voor de vertrekdatum of tijdens de reis naar de vakantiebestemming. Motorpech is echter uitgesloten; k De vertraging bij het in het reiscontract vermelde inscheeptijdstip, bij het vertrek van of tijdens een traject, ten gevolge van een immobilisering van meer dan een uur door een verkeersongeval op het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg wordt uitgebreid tot de vertraging wegens pech, op voorwaarde dat een attest of factuur wordt voorgelegd van een takelbedrijf of een automobielvereniging. Voor dit type reis komen de volgende oorzaken van voortijdige onderbreking in aanmerking: 1 Onbeschikbaarheid wegens ziekte, ongeval of overlijden van de persoon die past op het minderjarige of gehandicapte kind van de houder van de KBC-Gold MasterCard; 2 Ernstige materiële schade aan de onroerende goederen die ofwel de hoofdverblijfplaats van de houder van de KBC-Gold MasterCard zijn, ofwel de uitbatingszetel van zijn zaak of onderneming; 3 Oproep van de houder van de KBC-Gold MasterCard of van een familielid tot in de eerste graad voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of ontvanger); 4 Complicaties bij de zwangerschap van de houder van de KBC-Gold MasterCard of van een familielid tot in de eerste graad, alsook wanneer de geboorte minstens 1 maand te vroeg plaatsvindt; 5 De diefstal of totale onbruikbaarheid van het voor de reis gebruikte voertuig van de houder van de KBC-Gold MasterCard ten gevolge van een verkeersongeval of een brand tijdens de reis. Motorpech is echter uitgesloten. 4 Vergoedingen De verzekeraar betaalt volgende schadevergoedingen, met een maximum van 6000 per schadegeval: in geval van annulatie van het reiscontract: 100% van de annuleringskosten die de verzekerde contractueel moet betalen, inclusief de kosten die de reisagent eist tot maximaal 10% van de kostprijs van de reis; In geval van onderbreking van het reiscontract: de nietgebruikte prestaties naar rato van het aantal nietopgebruikte dagen; In het geval van artikel j) of ) mag de houder van de KBC-Gold MasterCard de reis aanvatten of/verderzetten met een huurwagen. In dat geval vergoedt de verzekeraar de huurprijs, begrensd tot de eisbare bedragen voor annuleringskosten. De kosten voor tolgeld, brandstof en vrijstellingen/uitsluitingen van de verzekeringsdekking die standaard in de huurprijs vervat zitten, blijven ten laste van de verzekerde. De vergoeding die de verzekeraar betaalt zal nooit hoger zijn dan de totale reiskost die vermeld is in het reiscontract, en zal altijd berekend worden op basis van de annuleringskosten die contractueel verschuldigd zijn volgens de voorwaarden van het reiscontract, in geval van annulering binnen 48 uur nadat de verzekerde kennis heeft genomen van het feit dat de annulering noodzakelijk maakt. 5 Uitsluitingen Voor volgende situaties biedt de verzekeraar geen tussenkomst: Zakenreizen; reizen die niet minstens één overnachting tellen; schadegevallen die het gevolg zijn van een overmatig gebruik van alcohol of van geneesmiddelen of verdovende middelen die niet werden voorgeschreven door een dokter; omstandigheden waarbij de oorzaak die aanleiding geeft tot de annulering, veroorzaakt is door een opzettelijke daad van de verzekerde of gepleegd is met zijn medeplichtigheid; zelfmoord of een poging tot zelfmoord vanwege de verzekerde; natuurrampen zoals lawine, grondverschuiving, overstroming, orkaan; oorlogsfeiten (burgeroorlog of andere), oproer, opstand, revoluties of elke collectief geïnspireerde gewelddaad, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband is tussen het schadegeval en het veroorzakend feit; de gevolgen van nucleaire of atoomstralingen of ongevallen; annuleringen wegens chronische ziektes of ziektes die al bestonden voor of op het ogenblik dat de reis werd vastgelegd; annuleringen ten gevolge van psychische, neuropathische of psychosomatische stoornissen, behalve in geval van een ziekenhuisopname van minstens zes dagen; AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 9/10

10 annuleringen ten gevolge van een kunstmatige bevruchting of van een vrijwillige onderbreking van de zwangerschap; annuleringen ten gevolge van de insolvabiliteit van de verzekerde; ongevallen die het gevolg zijn van het beoefenen van motor- of vliegtuigsporten, gevechtsporten, speleologie, bergbeklimmen via niet gevormde sporen, onderwatervissen, de jacht op groot wild; indirecte kosten, kosten voor documentatie, visa en dergelijke. 6 Rechtssysteem A Toepasselijk recht Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Alle betwistingen en gerechtelijke procedures betreffende de toepassing van deze polis dienen uitsluitend afgehandeld of gevoerd te worden tegen de verzekeraar met uitsluiting van KBC Bank. B Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer Bij het sluiten en het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst komt de verzekeraar in het bezit van gegevens van persoonlijke aard betreffende de verzekerde en eventueel de verzekeringsnemer. Naast identiteitsgegevens gaat het ook om gegevens betreffende de voorgevallen schade. Deze gegevens worden door de medewerkers van de verzekeraar gebruikt voor het beheer van polissen en schadegevallen en de optimalisering van de service aan het cliënteel. In bepaalde gevallen is het nodig bijzondere gegevens te verwerken, zoals persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. Dit gebeurt telkens in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere betrokkene van wie de verzekeraar persoonsgegevens bezit, heeft het recht om deze gegevens op te vragen en/of te verbeteren. Hij kan zich ook wenden tot de Privacydienst van de verzekeraar of de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. Iedere betrokkene van wie de verzekeraar de identiteitsgegevens of persoonsgegevens bezit, heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. Als de verzekeraar gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de correcte uitvoering van de wettelijke en/of contractuele verplichtingen van de verzekeringnemer of de verzekerde, kan hij beslissen om hun gegevens te laten opnemen in een databank van E.S.V. Datassur, gevestigd in Brussel. C Verjaring Elke klacht die voortvloeit uit deze verzekeringsovereenkomst verjaart na een termijn van drie jaren, te rekenen vanaf de dag waarop de gebeurtenis die verband houdt met deze klacht zich voordeed. AA0023N V /- Reglement KBC-Gold MasterCard 10/10

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ABK-BANKKAARTREGLEMENT Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 -

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van VDK Spaarbank nv en regelt de bijzondere rechten, verplichtingen

Nadere informatie

REGLEMENT KREDIETKAARTEN. Bijlage 5 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT KREDIETKAARTEN. Bijlage 5 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT KREDIETKAARTEN. Bijlage 5 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de aflevering aan en het gebruik

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 15 januari 2010. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard

Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard onderworpen aan de goedkeuring van de Bank van De Post Persoonlijke gegevens: Dhr Mevr Juffr xxx ref xxx BARCODE Voornaam: Naam: xxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART Artikel 1: In deze Algemene Voorwaarden gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: De kaart : verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD ARTIKEL 1 - DEFINITIES In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. ICS: International Card Services B.V. met maatschappelijke

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Betaaldiensten. -Instrumenten

Algemeen Reglement van de Betaaldiensten. -Instrumenten Deutsche Bank Algemeen Reglement van de Betaaldiensten en -Instrumenten APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt

Nadere informatie

I. ALGEMEEN DEFINITIES

I. ALGEMEEN DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE INSTRUMENTEN VOOR DE ELEKTRONISCHE OVERMAKING VAN GELDMIDDELEN UITGEGEVEN DOOR BNP PARIBAS FORTIS NV - MASTERCARD- EN VISAKAARTEN (geldig vanaf 15/04/2014) I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Specifiek reglement DB bankkaart

Specifiek reglement DB bankkaart Deutsche Bank Specifiek reglement DB bankkaart APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Partijen met betrekking tot de levering en het gebruik van de Kaarten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 Art. 1. Terminologie... 3 Art. 2. De Algemene Voorwaarden... 5 Art. 3. Wijziging van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.07.2014

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.07.2014 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.07.2014 De duur van de overeenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden en kan niet langer

Nadere informatie

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE Collectieve Polis BAS7804 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN A1198 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.04.2011 De overeenkomst gesloten tussen Europ Assistance en de verzekeringsnemer bestaat uit de bijzondere

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE

GOLDEN TRAVEL INSURANCE GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-010107) REISVERZEKERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1.

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTEFORMULIER

SCHADEAANGIFTEFORMULIER ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) SCHADEAANGIFTEFORMULIER 1) Naam en adres van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden bijstand aan

Nadere informatie

A R E N A Sports Group Travel Program

A R E N A Sports Group Travel Program 1 A R E N A Sports Group Travel Program ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Omschrijving 1.1. INLEIDENDE BEGRIPPEN De onderhavige voorwaarden maken het voorwerp uit van Master Policy nr. 2.009.718 ARENA SPORTS GROUP

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6

Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6 Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6 1. Algemeen Gebruik van Isabel-Producten, geïdentificeerd in Sectie 2, wordt bepaald door de volgende bijzondere voorwaarden ( Bijzondere voorwaarden ). Krachtens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND 1. DEFINITIES 3 1.1 Verzekeraar 3 1.2 Touring 3 1.3 Verzekeringnemer en begunstigden 3 1.4 Woonplaats 4 1.5 Ziekte 4 1.6 Ongeval 4 1.7

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie