Roken en de Grondwet. Introductie. Toereikende wettelijke grondslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roken en de Grondwet. Introductie. Toereikende wettelijke grondslag"

Transcriptie

1 Dit artikel verscheen in 2012 in een bijzonder nummer van WJZ Update (Kortmann Special) ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. C.A.J.M. Kortmann als voorzitter van de VWS-commissie bezwaarschriften Awb Roken en de Grondwet Introductie Vraagstukken waar de VWS-commissie Bezwaarschriften Awb mee wordt geconfronteerd zijn per definitie bestuursrechtelijk. In mijn hoofdbetrekking houd ik me met dat bestuursrecht helemaal niet bezig. Mede om die reden was ik nogal verbaasd toen ik eind 2006 door het toenmalig hoofd van de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Hans Geurts, werd uitgenodigd voor een gesprek over een eventueel lidmaatschap van de bezwaarschriftencommissie. Toen ik vernam dat de bezwaarschriftencommissie geleid werd door professor C.A.J.M. Kortmann kreeg ik het vermoeden dat er bij de te behandelen bezwaren vast ook wel eens wat staatsrecht om de hoek kwam kijken. Dat is natuurlijk een hoogst naïeve manier van redeneren, maar het bleek te kloppen. Gelukkig, zeg ik er maar meteen bij, want hoewel er zowaar aardigheid valt te beleven aan het bestuursrecht houdt de constitutionele rechtsbeoefening mijn voorkeur. Een goede, zo niet de beste illustratie van de constitutionele vraagstukken die spelen in de adviespraktijk van de bezwaarschriftencommissie is geleverd door het rookverbod. Dat rookverbod is de populaire term die, zoals vaker het geval is met populaire zaken, aan zorgvuldigheid inboet wat ze aan aantrekkelijkheid heeft gewonnen. Er wás namelijk in belangrijke mate helemaal geen rookverbod, maar daar kom ik zo nog even op terug. De bezwaren tegen boetebesluiten die de Voedsel- en Warenautoriteit in de periode genomen heeft op grond van de Tabakswet, leidden in de bezwaarschriftencommissie tot hoogst interessante debatten. Daarbij stonden twee grondwetsartikelen centraal: art. 89, in verband met de vraag of er een toereikende wettelijke grondslag bestond voor de beboeting van kasteleins die de asbakken op de toog lieten staan, en art. 1, vanwege de mogelijke ongelijke behandeling van zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) en meermanszaken. Vooral de precieze verhouding tussen de Tabakswet en de daarop steunende (?) regelgeving enerzijds, en het gelijkheidsgebod anderzijds heeft de commissie een aantal maanden bezig gehouden. Het vuur van het debat werd daarbij opgestookt door Kortmann. Op hoogst creatieve wijze opperde hij allerlei scenario s om het rookverbod de nieren te proeven. Voor zover ik weet is één scenario niet aan bod gekomen en ware het anders geweest, dan had nog een derde grondwetsbepaling ons debat gevoed. Want hoe zou de commissie hebben moeten adviseren als een rokersvriendelijke horecaondernemer zich had beroepen op de onderwijsvrijheid van art. 23 Grondwet? Toereikende wettelijke grondslag Eerst een enkel woord over die andere grondwetsbepalingen. Art. 89 stelt grenzen aan de bevoegdheid van de regering om algemene maatregelen van bestuur (amvb s) vast te stellen. Voor zover de regering in een amvb door straffen te handhaven voorschriften wil opnemen, is ze afhankelijk van voorafgaande wettelijke machtiging. De Tabakswet bevat enkele van die machtigingen. Zo kan de regering op grond van het vierde lid van art. 11a Tabakswet categorieën gebouwen aanwijzen waar de in art. 10, eerste lid Tabakswet bedoelde maatregelen getroffen moeten worden. Deze maatregelen moeten gericht zijn op het tegengaan van overlast van tabaksrook. Het tweede lid van art. 10 Tabakswet (waarnaar de machtiging van art. 11a, vierde lid niet verwijst) bepaalt dat tot de te treffen maatregelen in ieder geval het instellen, aanduiden en

2 handhaven van een rookverbod behoort. Voor horecaondernemingen is de machtiging van art. 11a, vierde lid Tabakswet uitsluitend relevant voor zover de beheerder van de inrichting geen personeel in dienst heeft. Werkgevers zijn op grond van een in de wet zelf opgenomen voorschrift verplicht werknemers te beschermen tegen overlast van tabaksrook. 1 Onder verwijzing naar art. 11a, vierde lid Tabakswet verplichtte de regering in 2008 alleenwerkende beheerders van horeca-inrichtingen tot het afkondigen van een rookverbod in de kroeg. 2 Wie de neiging heeft precies te lezen, zou op grond van de Tabakswet tot de conclusie kunnen komen dat de regering hier buiten haar bevoegdheid trad. Als het de bedoeling van de wetgever was geweest dat de regering niet alleen gebouwen mocht aanwijzen waar werknemers beschermd moeten worden maar ook voor andere locaties een rookverbod mocht voorschrijven, dan had art. 11a van de Tabakswet allicht niet volstaan met een verwijzing naar alleen het eerste lid van art. 10 Tabakswet. Deze precieze lezing van de Tabakswet heeft sterke papieren nu voor enkele andere soorten publiek toegankelijke gebouwen wél uitdrukkelijk is bepaald dat zowel het eerste als het tweede lid van art. 10 Tabakswet toepasselijk zijn. 3 Het gevolg van zo n strikte interpretatie van de Tabakswet is dat het bij amvb opgelegde rookverbod in cafés waar zonder personeel wordt getapt wettelijke grondslag mist. Aangezien de amvb door straffen wordt gehandhaafd zou de conclusie kunnen luiden dat de amvb in strijd met art. 89 Grondwet en daarmee onverbindend is. 4 De bezwaarschriftencommissie koos uiteindelijk voor een wat minder strenge uitleg. Op grond van de wetsgeschiedenis kon aannemelijk worden gemaakt dat het ontbreken van een verwijzing het onbedoelde gevolg was van een amendement, en dat de Tabakswet een toereikende wettelijke grondslag voor het in de amvb opgenomen rookverbod bevat. 5 Tot een soortgelijk oordeel kwam de cassatierechter in twee strafrechtelijke procedures. 6 Gelijke behandeling De meeste aandacht van de commissie ging uit naar art. 1 Grondwet. Is er geen sprake van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling nu kasteleins zonder personeel een rookverbod moeten instellen, terwijl werkgevers in de horeca hun werknemers moeten beschermen? Bij tal van hoorzittingen is deze vraag aan de orde gesteld. 7 Vooral Kortmann bleek hoogst inventief in het bedenken van scenario's waarin de huiskamerkroeg slechter af is dan het grote bruine café. Een ondernemer kan zich onttrekken aan het rookverbod door een administrateur in dienst te nemen en 1 Art. 11a, eerste lid, Tabakswet. 2 Besluit van 4 april 2008, houdende een aantal nadere voorschriften ter uitvoering van de Tabakswet (Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten), Stb. 2008, Art. 11 Tabakswet. 4 Tot die conclusie kwamen de gerechtshoven van Den Bosch bij arrest van 12 mei 2009, LJN BI3572 en Leeuwarden bij arrest van 3 juli 2009, LJN BJ1286. Het betreft arresten van de strafkamers van de hoven. Op grond van art. 1 sub 4 juncto 2 lid 4 van de Wet op de economische delicten is niet-naleving van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten een strafbaar feit (overtreding). Het is staand beleid om rookverbodschenders eerst bestuursrechtelijk, en pas bij recidive strafrechtelijk in de nek te grijpen. 5 De parlementaire behandeling laat zien dat de regering met de Tabakswet wel degelijk bedoelde werknemers en bezoekers een rookvrije omgeving te bieden, zie Kamerstukken II 1998/99, , nr. 3, pag. 8-10, 21-22; Kamerstukken I 2001/02, , nr. 59a, pag Zie voor het amendement dat (per abuis?) de verwijzing naar het tweede lid van art. 10 Tabakswet schrapte Kamerstukken II 2000/01, , nr HR 23 februari 2010, LJN BK8210 en BK Ook de rechtbanken van Breda (vonnis van 3 april 2009, LJN BH 9853) en Rotterdam (vonnissen van 4 december 2009, LJN BK5633 en 26 maart 2010, LJN BL9764) onderkenden dat er tussen de verplichtingen die werden opgelegd aan zzp ers en werkgevers wezenlijke verschillen bestonden. 2

3 hem op maandagmiddag aan de keukentafel de boekhouding bij te laten werken. Rondom het kasboek zal de cafébaas met een ferm gebaar een rookverbod afkondigen. Zolang de boekhouder niet in het café zit, blijven de asbakken op de toog. Andere scenario s gingen uit van doorgeefluikjes waarachter de vaat rookvrij kon worden gedaan, of het gebruik van gasmaskers. In zijn eenvoud verbluffend was de suggestie een briefje aan de voordeur te spijkeren met daarop de mededeling dat de bezoeker een rookruimte betreedt. Rookruimtes waren uitgezonderd van het rookverbod. Aangezien wet noch amvb voorschreven dat rookruimtes separate vertrekken moesten zijn, kon het rookverbod eenvoudig krachteloos gemaakt worden. 8 In al deze scenario s beschermde de werkgever zijn werknemers tegen overlast van roken door anderen. De kroegbaas die in z n eentje een café uitbaat, bleef evenwel gehouden rokers naar buiten te sturen. Met lede ogen zagen wetsgetrouwe zzp ers hun stamgasten naar een rokerscafé in de directe nabijheid trekken. Het verschil in verplichtingen kon tot substantieel financieel nadeel leiden, al bleken geobjectiveerde omzetgegevens vaak niet beschikbaar. Aannemelijk is dat het niet de bedoeling was om werkgevers in de horeca anders te behandelen dan eenpitters. 9 Maar de weg naar Gehenna is geplaveid met goede bedoelingen, en bij bestraffend overheidsoptreden ligt het niet voor de hand tekortkomingen in de normstelling te sauveren vanwege de nobele intenties van de regelgever. Na veel vijven en zessen kwam de commissie tot een gemeenschappelijk standpunt: omdat op de schouders van zzp ers andere en vooral zwaardere verplichtingen rustten dan op die van werkgevers in de horeca, adviseerde de commissie bezwaren van zzp ers gegrond te verklaren wegens schending van de eis van gelijke behandeling zoals onder meer art. 1 Grondwet die stelt. De commissie bleef bij deze lijn, ook toen de rechter tot andere oordelen kwam. 10 Vrijheid van onderwijs Ondanks alle creativiteit bij bezwaarden, hun gemachtigden en commissieleden is (bij mijn weten) één scenario nooit genoemd. Hoe te handelen als een horecaonderneming zich aan het rookverbod wil onttrekken door zich te beroepen op de vrijheid van onderwijs, zoals opgenomen in art. 23 Grondwet? Het makkelijke (maar niet onjuiste) antwoord op de vraag zou zijn dat de art. 10 en 11 Tabakswet de beheerders van openbare respectievelijk bijzondere scholen verplichten overlast door tabaksrook tegen te gaan. Naar positief recht is de verenigbaarheid van de formele wet met art. 23 Grondwet een gegeven. Daarmee zou een beroep op art. 23 Grondwet stuklopen. In het voetspoor van Kortmann wil ik het daar echter niet bij laten, en eens bezien of de door de Tabakswetgever aangebrachte beperking op de onderwijsvrijheid door de grondwettelijke beugel kan Bij het besluit van 14 juni 2011, Stb. 337 is dit muizengaatje gedicht: voortaan moeten werknemers in rookruimtes beschermd worden tegen overlast van tabaksrook. 9 De regering heeft bij vaststelling van de amvb overwogen het door een eenling gedreven huiskamercafé uit te zonderen van het rookverbod. Uiteindelijk heeft ze daarvan afgezien; zie Nota van Toelichting bij het Besluit Uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten, Stb. 2008, 122, pag Gerechtshof Arnhem, arresten van 17 juni 2010, LJN BM8103 en BM8105; zie ook de (ongepubliceerde maar wel op internet circulerende) uitspraak van de rechtbank te Rotterdam van 6 oktober 2010, nr. AWB 09/1762 BC-T2-BRG. In 2011 is de amvb gewijzigd; cafés met een vloeroppervlak van minder dan 70 m 2 zijn sindsdien uitgezonderd van het rookverbod. De toelichting bij het wijzigingsbesluit maakt duidelijk dat deze uitzondering vooral bedoeld was voor zzp ers met een huiskamerkroeg, zie het besluit van 14 juni 2011, Stb Ik geloof niet dat het sindsdien voor de commissie nog nodig is geweest een dwars standpunt in te nemen. 11 Kortmanns weigering te berusten in de positiefrechtelijke vaststelling dat de wetgever altijd gelijk heeft stelde hem in staat een gezaghebbend verhaal te schrijven over grondwetsinterpretatie, zie RM Themis 1994, pag , in het bijzonder pag

4 Op het eerste oog wekt de idee dat een cafébaas zich kan beroepen op de vrijheid van onderwijs wellicht wat bevreemding. Veelal wordt art. 23 Grondwet geassocieerd met onderwijs zoals dat op bijvoorbeeld basisscholen wordt aangeboden. De onderwijsvrijheid reikt echter veel verder. Als het tweede lid van art. 23 Grondwet bepaalt dat het geven van onderwijs vrij is, wordt daarmee een bijzonder breed palet aan onderwijzende activiteiten beschermd. Wie de rechtspraak er op naslaat, ontdekt dat bijvoorbeeld het geven van instructies om te leren autorijden, dansen, zweefvliegen en schaatsen er onder vallen. 12 Voor niet van overheidswege gegeven onderwijs geldt dat het kan worden aangeboden zonder vergunning (vrijheid van stichting) en dat de onderwijsaanbieder vrij is in het verwezenlijken van de grondslag (richting) en bepalen van de organisatie (inrichting) van zijn onderwijs. Voor bepaalde vormen van onderwijs kan de wetgever eisen dat docenten voldoen aan bekwaamheids- en zedelijkheidseisen. Van die mogelijkheid is voor rookscholen geen gebruik gemaakt. Creatieve kroegbazen zouden er dus voor kunnen kiezen van hun café een School voor Tabaksconsumptie te maken. Als ze de VWA-controleurs kunnen overtuigen dat paffende stamgasten bezig zijn met hun huiswerk, dan zou ik menen dat er in beginsel sprake is van onderwijs in de zin van art. 23 Grondwet. 13 Nu heeft de wetgever geen bekwaamheids- of zedelijkheidseisen aan tabaksdocenten gesteld, maar wel in algemene zin het gebruik van tabaksproducten in onderwijsinstellingen aan banden gelegd zo niet onmogelijk gemaakt. Is zo n beperking op de vrijheid van onderwijs van de School met den Bolknak toelaatbaar? Met deze vraag raken we aan het ingewikkelde leerstuk van de beperkingensystematiek van de grondrechten. 14 Wie de beperkingen van grondrechten wil ordenen, kan kiezen uit grofweg twee systemen. In de eerste plaats is er de mogelijkheid zogeheten algemene beperkingen te accepteren. Algemene beperkingen zijn inbreuken op grondrechten die voortvloeien uit de toepassing van rechtsregels die niet specifiek gericht zijn op de uitoefening van het grondrecht. De inbreuk op het grondrecht is niet het beoogde rechtsgevolg van de regel, maar een neveneffect. Daartegenover staan bijzondere beperkingen. Het uitgangspunt daarbij is dat de inperking van een grondrecht herleidbaar moet zijn tot de uitdrukkelijke clausulering van een grondwetsbepaling. Als een inbreuk niet kan worden herleid tot de tekst van de Grondwet, dan kan het grondrecht niet legitiem worden ingeperkt. Bij de grondwetsherziening van 1983 is (enigszins halfslachtig) gekozen voor de leer van de bijzondere beperkingen. Zodoende beoogde de grondwetgever te voorkomen dat een grondrecht zou worden beperkt door een rechtsregel die daar niet uitdrukkelijk voor is bedoeld. Toepassing van de leer van de bijzondere beperkingen op het onderwijsartikel maakt dat het bepaald onzeker is of de Tabakswetgever bevoegd gehandeld heeft. Van zulke toepassing moet echter worden afgezien. Om redenen die er hier niet toe doen is het in 1983 niet tot herziening van het onderwijsartikel gekomen. Een gevolg daarvan is dat algemene beperkingen van de onderwijsvrijheid mogelijk zijn. 15 Dat de Tabakswetgever, toen hij in Zie respectievelijk HR 1 december 1957, NJ 1958, 176; HR 5 mei 1959, NJ 1959, 361; ktr. Assen 30 mei 1958, NJ 1958, 634 en pres. rb. Leeuwarden 8 december 1995, KG 1996, De vraag of een gedraging al dan niet valt onder de werking van een grondrecht vergt soms een machtswoord, denk aan de Zusters van Sint Walburga (HR Hervormingsdag 1986, NJ 1987, 173). Voor de aardigheid houd ik hier maar even vol dat er zoiets kan bestaan als rookles. 14 Hierover B.P. Vermeulen, Beperking van grondrechten, in: J.M.J.M. ten Berge (red.), De Grondwet als voorwerp van aanhoudende zorg (Burkens-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, pag Kamerstukken II 1982/83, , nr. 5, pag. 4. Zie ook C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, Deventer: Kluwer 1987, pag. 145; D. Mentink en B.P. Vermeulen, Artikel 23 Grondwet. De basis van het Nederlandse onderwijsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers bv 2011, pag. 27. De rechtspraak blijkt overigens 4

5 beheerders van onderwijsinrichtingen verplichte overlast van tabaksrook tegen te gaan, voor deze maatregel niet kon steunen op een uitdrukkelijke clausulering van art. 23 Grondwet, hoeft dus geen probleem te zijn. Voor de echte onderwijsinstellingen ligt het nog iets gecompliceerder. Doorgaans wordt aangenomen dat er drie soorten beperkingen aan de onderwijsvrijheid kunnen worden gesteld. In de eerste plaats staat volgens het tweede lid van art. 23 Grondwet alle onderwijs onder overheidstoezicht. Daarmee is er een algemene grondslag voor repressief optreden. Voorts kunnen op grond van de leden 5 en 7 aan het geheel of gedeeltelijk uit openbare kas bekostigde onderwijs deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden worden gesteld. Bij het stellen van zulke eisen en voorwaarden aan instellingen voor bijzonder onderwijs moeten de vrijheden van stichting, richting en inrichting worden ontzien. In de derde plaats is er de wat mystieke, want niet in art. 23 genoemde mogelijkheid van overheidsbemoeienis op grond van het algemeen belang. Krachtens dat belang kan de wetgever maatregelen treffen die niet zozeer gericht zijn op het onderwijs, als wel in hun algemeenheid tot beperking van de onderwijsvrijheid leiden. Te denken valt aan ontslagverboden of de Algemene wet gelijke behandeling. 16 Kon de Tabakswetgever op een van deze gronden steunen toen hij zich ging bemoeien met de inrichting van het bijzonder onderwijs? De Onderwijsraad antwoordde ontkennend. Noch op grond van de deugdelijkheid van het onderwijs, noch op grond van openbare orde of zedelijkheid, noch op grond van het algemeen belang wordt een inbreuk op de vrijheid van onderwijs door de voorgenomen maatregel gerechtvaardigd, zo vatte de Onderwijsraad zijn minutieuze bespreking van het wetsvoorstel samen. 17 De Raad van State zette veel minder hoog in. Hij adviseerde de regering om in de toelichting de vraag te bespreken van de verhouding tussen [de verplichting op scholen overlast van tabaksrook tegen te gaan] en artikel 23 van de Grondwet, en maakte zich naar goed Nederlands gebruik vooral druk over de vraag uit wiens portemonnee de afzuiginstallaties betaald moesten worden. 18 De regering volgde het advies van de Raad van State, en zo belandde een algemene beperking van de onderwijsvrijheid in de Tabakswet. Afsluiting Kennelijk is er iets met rookverboden dat adviseurs aanzet tot debat. In de jaren 80 van de twintigste eeuw kwamen de Onderwijsraad en de Raad van State tot verschillende waarderingen, en in 2009/10 kostte het de VWS-commissie Bezwaarschriften Awb heel wat moeite om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Prof. Kortmann was katalysator bij zowel het debat als de uiteindelijke consensus. Ik leid daar maar uit af dat de bestuursrechtelijke praktijk gebaat is bij een beetje staatsrecht. Mentko Nap Groningen, mei 2012 terughoudend, zie bijvoorbeeld CRvB 16 november 1989, AB 1991, 24; CRvB 8 augustus 1991, AB 1991, 576 en CRvB 8 augustus 1991, AB 1991, 577, alle drie met noot van H.Ph.J.A.M. Hennekens. 16 Voorbeelden ontleend aan B.P. Vermeulen, De Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling Onderwijs (TWAO). Terugdringen Werkloosheid door Aantasting Onderwijsvrijheid? (oratie Tilburg), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, pag Advies van 11 augustus 1983, OR 550 Alg., in te zien via 18 Kamerstukken II 1984/85, 18 74, B-C, pag. 2. Naar aanleiding van het advies is in de memorie van toelichting een troefkaart gespeeld die het in de Nederlandse constitutionele rechtsvinding altijd goed doet: vroeger mocht het, dus nu ook; zie Kamerstukken II 1984/85, , nr. 3, pag

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; Gelet op artikel 11a, vierde lid, van de Tabakswet;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; Gelet op artikel 11a, vierde lid, van de Tabakswet; Besluit van houdende verduidelijking van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; Gelet

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

Roken, rookte, gerookt?

Roken, rookte, gerookt? verdieping Ars Aequi november 2009 711 arsaequi.nl/maandblad AA20090711 Roken, rookte, gerookt? Een analyse van de vormgeving en naleving van de rookverboden in de horeca Marike van der Meij (RuG)* Roken,

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 24 januari 2013, kenmerk 12/16, in het geding tussen

tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 24 januari 2013, kenmerk 12/16, in het geding tussen ECLI:NL:CBB:2014:359 Instantie Datum uitspraak 18-09-2014 Datum publicatie 26-09-2014 Zaaknummer AWB 13/137 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000669-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH5922

ECLI:NL:RBROT:2009:BH5922 ECLI:NL:RBROT:2009:BH5922 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-02-2009 Datum publicatie 13-03-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 08/2684 BC-T2 Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ1286

ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ1286 ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ1286 Instantie Datum uitspraak 03-07-2009 Datum publicatie 03-07-2009 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-000383-09 Formele relaties Rechtsgebieden Cassatie: ECLI:NL:HR:2010:BK8210,

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2011:BT6435

ECLI:NL:HR:2011:BT6435 ECLI:NL:HR:2011:BT6435 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 20-12-2011 Datum publicatie 20-12-2011 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden 10/03661 E Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BT6435 In cassatie op

Nadere informatie

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET OOK VOOR PRIVÉVERMOGEN? Op 13 juli 2012 heeft rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet 1956 (LJN:

Nadere informatie

Aan de Hoge Raad der Nederlanden te s-gravenhage. Inzake: [Café De Kagchel] / O.M. Zaaknummer: S 09/02920

Aan de Hoge Raad der Nederlanden te s-gravenhage. Inzake: [Café De Kagchel] / O.M. Zaaknummer: S 09/02920 Aan de Hoge Raad der Nederlanden te s-gravenhage Inzake: [Café De Kagchel] / O.M. Zaaknummer: S 09/02920 Gerequireerde van beroep in cassatie, [café De Kagchel], gevestigd te [Groningen], hierna aan te

Nadere informatie

Aan de Hoge Raad der Nederlanden te s-gravenhage. Inzake: [Café Victoria] / O.M. Zaaknummer: S 09/02289 E

Aan de Hoge Raad der Nederlanden te s-gravenhage. Inzake: [Café Victoria] / O.M. Zaaknummer: S 09/02289 E Aan de Hoge Raad der Nederlanden te s-gravenhage Inzake: [Café Victoria] / O.M. Zaaknummer: S 09/02289 E Gerequireerde van beroep in cassatie en requirant van incidenteel beroep in cassatie, [Café Victoria],

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3698-22 Betreft zaak: natuurlijke persoon Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste

Nadere informatie

Camera-toezicht op de werkplek

Camera-toezicht op de werkplek Camera-toezicht op de werkplek december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 6684/27 Betreft zaak: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrond

Nadere informatie

Raadsbijlage Advies over het bezwaar van de heer drs. J.A. Zijlstra. jaar 2001 een subsidie toe te kennen

Raadsbijlage Advies over het bezwaar van de heer drs. J.A. Zijlstra. jaar 2001 een subsidie toe te kennen gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbij lage nummer 57 Inboeknummer 01V001689 Adrdesdatum cie b.o. 1 februari 2001 Dossiernummer 111.201 Raadsbijlage Advies over het bezwaar van de

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BX2621

ECLI:NL:CRVB:2012:BX2621 ECLI:NL:CRVB:2012:BX2621 Instantie Datum uitspraak 06-07-2012 Datum publicatie 26-07-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-6816 WIA Bestuursrecht

Nadere informatie

2009D48530. Lijst van vragen totaal

2009D48530. Lijst van vragen totaal 2009D48530 Lijst van vragen totaal 1 Blijft het bestaande Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten bestaan en is dat, gelet op de gerechtelijke uitspraken juridisch houdbaar ook

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2009:BH5223

ECLI:NL:CBB:2009:BH5223 ECLI:NL:CBB:2009:BH5223 Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak 27-01-2009 Datum publicatie 09-03-2009 Zaaknummer AWB 07/595 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2007:BA9562,

Nadere informatie

Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) Inleiding Op 24 november 2014 heeft de CRvB de eerste uitspraak gedaan over boetes

Nadere informatie

Het rookverbod: in rook opgegaan of uit de as herrezen?

Het rookverbod: in rook opgegaan of uit de as herrezen? 1140 Wetenschap Het rookverbod: in rook opgegaan of uit de as herrezen? Matthias Borgers 1 DE RECHTSPRAAK WORSTELT MET HET ROOKVERBOD IN DE HORECA. RECHTBANKEN GEVEN EEN VERSCHILLENDE UITLEG, HET HOF S-HERTOGENBOSCH

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij brief van 21 oktober 2002 heeft P. Abegg tegen dit besluit bezwaar gemaakt.

BESLUIT. 2. Bij brief van 21 oktober 2002 heeft P. Abegg tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2960/ 24 Betreft zaak: Abegg - CZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het tegen zijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 547 Besluit van 11 december 2014, houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten en van het Besluit

Nadere informatie

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe,

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, X Z (belanghebbende), \ beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2013. Bij brief van 11 oktober 2013 heeft de griffier mij

Nadere informatie

Jurisprudentieregister

Jurisprudentieregister Jurisprudentieregister De uitspraken van het gerechtshof en de rechtbank zijn, tenzij anders vermeld, niet gepubliceerd. Om controle van deze ongepubliceerde rechtspraak mogelijk te maken zijn telkens

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

Op weg met passend onderwijs De zorgplicht anders bekeken: de betekenis van zorgplichten in het omgevingsrecht

Op weg met passend onderwijs De zorgplicht anders bekeken: de betekenis van zorgplichten in het omgevingsrecht Op weg met passend onderwijs De zorgplicht anders bekeken: de betekenis van zorgplichten in het omgevingsrecht Workshop 27 mei 2015 Prof. mr. G.A. van der Veen AKD Advocaten en Notarissen Rotterdam Rijksuniversiteit

Nadere informatie

18 Tabakswet. 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden. 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie

18 Tabakswet. 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden. 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie 18 Tabakswet 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie 18.1 Wat u moet weten. Op 1 juli 2008 is het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten in werking

Nadere informatie

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Memo Van prof. Mr. Ch.P.A. Geppaart Onderwerp Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1. Via het hoofd van de afdeling Directe belastingen van het Ministerie van Financiën ontving ik Uw

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ2099

ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ2099 ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ2099 Instantie Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 21-04-2011 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer AWB 10-1012 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2009:BH9853

ECLI:NL:RBBRE:2009:BH9853 ECLI:NL:RBBRE:2009:BH9853 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 03 04 2009 Datum publicatie 03 04 2009 Zaaknummer 636049 09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg meervoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd Mandaat en delegatie mr. M.C. de Voogd Artikel 1:1 Awb 1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of b. een ander persoon of college,

Nadere informatie

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 29311 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten naar aanleiding van onderdelen van de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen

Nadere informatie

Uitspraak. uitspraak COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN. zaaknummer: 16/

Uitspraak. uitspraak COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN. zaaknummer: 16/ ECLI:NL:CBB:2017:140 Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 15-05-2017 Zaaknummer 16/666 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2016:4796,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 140 Besluit van 24 februari 1998, houdende vaststelling van de Instructie voor het militair gezag (Instructie voor het militair gezag) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK 107381 Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van A, gevestigd te G, H en J, verzoeker,

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:1522

ECLI:NL:RVS:2013:1522 ECLI:NL:RVS:2013:1522 Instantie Raad van State Datum uitspraak 16-10-2013 Datum publicatie 16-10-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201206838/1/A3 Bestuursrecht Tussenuitspraak

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2008:BF6623

ECLI:NL:RBZUT:2008:BF6623 ECLI:NL:RBZUT:2008:BF6623 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 30-09-2008 Datum publicatie 07-10-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 07/1288 WMO Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

LJN: BK8211, Hoge Raad, 09/02289 E Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 23-02-2010 23-02-2010 Straf Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Rookverbod in de horeca. OM-cassatie en cassatie

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 5 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 januari 2015 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 5 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 januari 2015 onder nummer Dossiernummer 2015 003 RAPPORT Verzoeker De heer A.J. O. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 5 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 januari 2015 onder nummer 2015003.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2013:BZ8325

ECLI:NL:RBROT:2013:BZ8325 ECLI:NL:RBROT:2013:BZ8325 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-04-2013 Datum publicatie 23-04-2013 Zaaknummer ROT 12/930 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

31 mei 2012 z2012-00245

31 mei 2012 z2012-00245 De Staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG 31 mei 2012 26 maart 2012 Adviesaanvraag inzake openbaarheid WOZwaarde Geachte, Bij brief van 22 maart 2012 verzoekt u, mede namens de Minister

Nadere informatie

Onderwerp: verzoek tot het opnemen van strafrechtelijke aangifte jegens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen VNG )

Onderwerp: verzoek tot het opnemen van strafrechtelijke aangifte jegens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen VNG ) 1, kg~e ~ t Politie Mathildelaan 4 5611 BL Eindhoven Onderwerp: verzoek tot het opnemen van strafrechtelijke aangifte jegens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen VNG ) Eindhoven, 12

Nadere informatie

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Gemeenschappelijke Dienst Directie Juridische Zaken AJBZ mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Telefoon 070 339

Nadere informatie

ADVIES. Inleiding. Voorstel. Commentaar. inzake

ADVIES. Inleiding. Voorstel. Commentaar. inzake ADVIES inzake Voorstel van wet van het Tweede-Kamerlid Halsema, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

VNG Juridische 2-daagse. Actualiteiten Awb Liesbeth Berkouwer 11 oktober 2011

VNG Juridische 2-daagse. Actualiteiten Awb Liesbeth Berkouwer 11 oktober 2011 VNG Juridische 2-daagse Actualiteiten Awb Liesbeth Berkouwer Liesbeth.berkouwer@kvdl.nl 11 oktober 2011 Programma Finale geschilbeslechting - toepassing 8:72 - bestuurlijke lus - zaaksdifferentiatie Wetsvoorstel

Nadere informatie

Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht

Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht Titeldia Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht Prof. mr. G.A. van der Veen Advocaat AKD Rotterdam Hgl. milieurecht Rijksuniversiteit Groningen Omgevingsweb 3 december

Nadere informatie

Gelet op artikel 44b, eerste lid, van de Drank- en Horecawet; De Raad van State gehoord (advies van xx, nummer xx);

Gelet op artikel 44b, eerste lid, van de Drank- en Horecawet; De Raad van State gehoord (advies van xx, nummer xx); Besluit van houdende vaststelling van boetetarieven voor overtredingen van de Dranken Horecawet Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juli 2004, kenmerk VGB/GB 2495278,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 550 Besluit van 15 december 2003, houdende uitvoering van artikel 11a, vijfde lid, van de Tabakswet (Besluit uitzonderingen rookvrij personenvervoer)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 101 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald

Nadere informatie

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling 9 september 2015 Alex Ter Horst Advocaat pensioenrecht Achtergrond Indien verplichtstelling van toepassing is leidt dat voor wg en bpf tot allerlei

Nadere informatie

Asbestbrand en recht. L.E.M. Hendriks Advocatenkantoor Wyck Maastricht www.wyck-advocaten.nl

Asbestbrand en recht. L.E.M. Hendriks Advocatenkantoor Wyck Maastricht www.wyck-advocaten.nl Asbestbrand en recht L.E.M. Hendriks Advocatenkantoor Wyck Maastricht www.wyck-advocaten.nl Asbest en regelgeving Veel ingewikkelde wetgeving Zal strenger worden: asbest is gevaarlijk(er) Rapport Gezondheidsraad

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2017:800

ECLI:NL:RBZWB:2017:800 ECLI:NL:RBZWB:2017:800 Instantie Datum uitspraak 13-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer AWB 16_4682 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van scholen

Aansprakelijkheid van scholen 18 april 2013 NVOR Brechtje Paijmans Doelen Advocatuur & Universiteit Utrecht paijmans@doelenadvocatuur.nl Programma van vandaag Kwaliteit van het onderwijs Aansprakelijkheid (en) Twee verschillende rechtsverhoudingen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:61 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer K13/0320

ECLI:NL:GHAMS:2014:61 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer K13/0320 ECLI:NL:GHAMS:2014:61 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer K13/0320 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 2030, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

VNG Juridische 2-daagse

VNG Juridische 2-daagse VNG Juridische 2-daagse Succesvol kostenverhaal door gemeenten Dr. G.A. van der Veen AKD (Rotterdam) 11 oktober 2011 Inleiding 1. Introductie 2. Zorg voor een goede grondslag voor kostenverhaal voorbeeld

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

DEEL III. Het bestuursprocesrecht

DEEL III. Het bestuursprocesrecht DEEL III Het bestuursprocesrecht Inleiding op deel III In het voorgaande deel is het regelsysteem van art. 48 (oud) Rv besproken voor zover dit relevant was voor art. 8:69 lid 2 en 3 Awb. In dit deel

Nadere informatie

Inleiding. 1 Strafrecht

Inleiding. 1 Strafrecht Inleiding 1 Strafrecht Plaats van het strafrecht Het strafrecht is, net als bijvoorbeeld het staatsrecht en het bestuursrecht, onderdeel van het publiekrecht. Het publiekrecht regelt de betrekkingen tussen

Nadere informatie

Inventarisatie. In hett regeerakkoord. vloeroppervlakte van. In maart/april 2011 is horecacategorieën, te. de andere helft tegen INTRAV

Inventarisatie. In hett regeerakkoord. vloeroppervlakte van. In maart/april 2011 is horecacategorieën, te. de andere helft tegen INTRAV Inventarisatie naleefniveau rookvrije horecaa voorjaar 211 Per 1 juli 28 is binnen de horeca, sport en kunst en cultuursector het rookverbod r ingevoerd. Daarnaast is besloten dat behalvee werkgevers inn

Nadere informatie

LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW. Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW. Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW Datum uitspraak: 23-09-2010 Datum publicatie: 13-12-2010 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder

Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder De Hoge Raad schept duidelijkheid over verhaal van kosten voor opruimwerkzaamheden na een ongeval Hoge Raad van 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3594

Nadere informatie

Destructief toezicht en aansprakelijkheid Mr. dr. B.J.P.G Roozendaal. vrijdag 27 februari 2009

Destructief toezicht en aansprakelijkheid Mr. dr. B.J.P.G Roozendaal. vrijdag 27 februari 2009 Destructief toezicht en aansprakelijkheid Mr. dr. B.J.P.G Roozendaal vrijdag Inleiding Bestuursorganen beschikken over diverse controle en handhavingsbevoegdheden om op te treden tegen burgers of ondernemingen

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker, advocaat, klaagt erover dat zijn advocaatstagiaire op 18 mei 2009 geen toegang werd verleend tot de detentieboot Dordrecht, teneinde met verzoeker een telehoorzitting van

Nadere informatie

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. BESLUIT Nummer 2600/ 41 Betreft zaak: Ralet vs CZ en VGZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar gericht tegen zijn besluit van

Nadere informatie

Tussenuitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 10 november 2011, 11/512 (aangevallen uitspraak)

Tussenuitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 10 november 2011, 11/512 (aangevallen uitspraak) LJN: BZ9358, Centrale Raad van Beroep, 11/7248 AWBZ-T Datum uitspraak: 01-05-2013 Datum publicatie: 03-05-2013 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Tussenuitspraak.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833 ECLI:NL:PHR:2014:1700 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 01-07-2014 Datum publicatie 26-09-2014 Zaaknummer 12/04833 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:1999:ZB8147

ECLI:NL:CRVB:1999:ZB8147 ECLI:NL:CRVB:1999:ZB8147 Instantie Datum uitspraak 02-03-1999 Datum publicatie 11-09-2001 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 98/6295 ABW Bestuursrecht

Nadere informatie

het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, verweerder.

het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, verweerder. Zaaknummer: 2008/008 Rechter(s): mrs. Loeb, Lubberdink, Mollee Datum uitspraak: 20 juni 2008 Partijen: appellant tegen college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

Artikel 13b, eerste lid Eveneens onder verwijzing naar het voorgaande: of 75 en onderscheidenlijk de Hoge Raad' dient te vervallen.

Artikel 13b, eerste lid Eveneens onder verwijzing naar het voorgaande: of 75 en onderscheidenlijk de Hoge Raad' dient te vervallen. Excellentie, Met uw brief van 23 april 2008 hebt u ons ter consultatie toegezonden het conceptwetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie. Het conceptwetsvoorstel geeft ons aanleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 175 Aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:CA1021

ECLI:NL:CRVB:2013:CA1021 ECLI:NL:CRVB:2013:CA1021 Instantie Datum uitspraak 12-06-2013 Datum publicatie 13-06-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-6728 WWB Bestuursrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 2003 Rapportnummer: 2003/448

Rapport. Datum: 3 december 2003 Rapportnummer: 2003/448 Rapport Datum: 3 december 2003 Rapportnummer: 2003/448 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Keuringsdienst van Waren zich in een brief van 13 juni 2002 op het standpunt heeft gesteld niet te kunnen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:73. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie

ECLI:NL:CRVB:2017:73. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie ECLI:NL:CRVB:2017:73 Instantie Datum uitspraak 04-01-2017 Datum publicatie 13-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1380 WSF Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:2348

ECLI:NL:RVS:2016:2348 ECLI:NL:RVS:2016:2348 Instantie Raad van State Datum uitspraak 31-08-2016 Datum publicatie 31-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201506454/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Constitutioneel recht

Constitutioneel recht Constitutioneel recht Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann Bewerkt door Prof. mr. P.P.T. Broeksteeg Prof. mr. B.P. Vermeulen Mr. C.N.J. Kortmann Zevende druk Kluwer a Wotters Kluwer business INHOUD AFKORTINGEN

Nadere informatie

No.W /IV 's-gravenhage, 7 december 2007

No.W /IV 's-gravenhage, 7 december 2007 ... No.W11.07.0382/IV 's-gravenhage, 7 december 2007 Bij brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 16 oktober 2007 heeft de Tweede Kamer bij de Raad van State het voorstel van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

Inzake : Bezwaar tegen besluit op WOB-verzoek foodwatch inzake met miltvuur besmet vlees BEZWAARSCHRIFT

Inzake : Bezwaar tegen besluit op WOB-verzoek foodwatch inzake met miltvuur besmet vlees BEZWAARSCHRIFT Aangetekend met bevestiging van ontvangst Staatssecretaris van Economische Zaken p/a Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Juridische Zaken Postbus 40219 8004 DE ZWOLLE Marijn Kingma Advocaat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak 23-03-2015 Datum publicatie 07-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 1993 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:2675

ECLI:NL:RBNNE:2017:2675 ECLI:NL:RBNNE:2017:2675 Instantie Datum uitspraak 19-06-2017 Datum publicatie 19-07-2017 Zaaknummer LEE 17/863 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 Rapport Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 2 Klacht Het niet opnemen van een rechtsmiddelenclausule conform artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht in de beslissing van 17 december 2003

Nadere informatie

Actualiteiten rechtspraak bestuursprocesrecht. 2 september :00 uur - 17:00 uur Online

Actualiteiten rechtspraak bestuursprocesrecht. 2 september :00 uur - 17:00 uur Online Actualiteiten rechtspraak bestuursprocesrecht 2 september 2015 16:00 uur - 17:00 uur Online Wat gaan we doen: rechtspraak over.. 1. De 3 B s (bestuursorgaan-, belanghebbende- en besluitbegrip) 2. Schadevergoeding

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 449 Nederlandse corporate governance code (Tabaksblat code) A Herdruk VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 24 november 2004 In de

Nadere informatie