Roken en de Grondwet. Introductie. Toereikende wettelijke grondslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roken en de Grondwet. Introductie. Toereikende wettelijke grondslag"

Transcriptie

1 Dit artikel verscheen in 2012 in een bijzonder nummer van WJZ Update (Kortmann Special) ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. C.A.J.M. Kortmann als voorzitter van de VWS-commissie bezwaarschriften Awb Roken en de Grondwet Introductie Vraagstukken waar de VWS-commissie Bezwaarschriften Awb mee wordt geconfronteerd zijn per definitie bestuursrechtelijk. In mijn hoofdbetrekking houd ik me met dat bestuursrecht helemaal niet bezig. Mede om die reden was ik nogal verbaasd toen ik eind 2006 door het toenmalig hoofd van de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Hans Geurts, werd uitgenodigd voor een gesprek over een eventueel lidmaatschap van de bezwaarschriftencommissie. Toen ik vernam dat de bezwaarschriftencommissie geleid werd door professor C.A.J.M. Kortmann kreeg ik het vermoeden dat er bij de te behandelen bezwaren vast ook wel eens wat staatsrecht om de hoek kwam kijken. Dat is natuurlijk een hoogst naïeve manier van redeneren, maar het bleek te kloppen. Gelukkig, zeg ik er maar meteen bij, want hoewel er zowaar aardigheid valt te beleven aan het bestuursrecht houdt de constitutionele rechtsbeoefening mijn voorkeur. Een goede, zo niet de beste illustratie van de constitutionele vraagstukken die spelen in de adviespraktijk van de bezwaarschriftencommissie is geleverd door het rookverbod. Dat rookverbod is de populaire term die, zoals vaker het geval is met populaire zaken, aan zorgvuldigheid inboet wat ze aan aantrekkelijkheid heeft gewonnen. Er wás namelijk in belangrijke mate helemaal geen rookverbod, maar daar kom ik zo nog even op terug. De bezwaren tegen boetebesluiten die de Voedsel- en Warenautoriteit in de periode genomen heeft op grond van de Tabakswet, leidden in de bezwaarschriftencommissie tot hoogst interessante debatten. Daarbij stonden twee grondwetsartikelen centraal: art. 89, in verband met de vraag of er een toereikende wettelijke grondslag bestond voor de beboeting van kasteleins die de asbakken op de toog lieten staan, en art. 1, vanwege de mogelijke ongelijke behandeling van zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) en meermanszaken. Vooral de precieze verhouding tussen de Tabakswet en de daarop steunende (?) regelgeving enerzijds, en het gelijkheidsgebod anderzijds heeft de commissie een aantal maanden bezig gehouden. Het vuur van het debat werd daarbij opgestookt door Kortmann. Op hoogst creatieve wijze opperde hij allerlei scenario s om het rookverbod de nieren te proeven. Voor zover ik weet is één scenario niet aan bod gekomen en ware het anders geweest, dan had nog een derde grondwetsbepaling ons debat gevoed. Want hoe zou de commissie hebben moeten adviseren als een rokersvriendelijke horecaondernemer zich had beroepen op de onderwijsvrijheid van art. 23 Grondwet? Toereikende wettelijke grondslag Eerst een enkel woord over die andere grondwetsbepalingen. Art. 89 stelt grenzen aan de bevoegdheid van de regering om algemene maatregelen van bestuur (amvb s) vast te stellen. Voor zover de regering in een amvb door straffen te handhaven voorschriften wil opnemen, is ze afhankelijk van voorafgaande wettelijke machtiging. De Tabakswet bevat enkele van die machtigingen. Zo kan de regering op grond van het vierde lid van art. 11a Tabakswet categorieën gebouwen aanwijzen waar de in art. 10, eerste lid Tabakswet bedoelde maatregelen getroffen moeten worden. Deze maatregelen moeten gericht zijn op het tegengaan van overlast van tabaksrook. Het tweede lid van art. 10 Tabakswet (waarnaar de machtiging van art. 11a, vierde lid niet verwijst) bepaalt dat tot de te treffen maatregelen in ieder geval het instellen, aanduiden en

2 handhaven van een rookverbod behoort. Voor horecaondernemingen is de machtiging van art. 11a, vierde lid Tabakswet uitsluitend relevant voor zover de beheerder van de inrichting geen personeel in dienst heeft. Werkgevers zijn op grond van een in de wet zelf opgenomen voorschrift verplicht werknemers te beschermen tegen overlast van tabaksrook. 1 Onder verwijzing naar art. 11a, vierde lid Tabakswet verplichtte de regering in 2008 alleenwerkende beheerders van horeca-inrichtingen tot het afkondigen van een rookverbod in de kroeg. 2 Wie de neiging heeft precies te lezen, zou op grond van de Tabakswet tot de conclusie kunnen komen dat de regering hier buiten haar bevoegdheid trad. Als het de bedoeling van de wetgever was geweest dat de regering niet alleen gebouwen mocht aanwijzen waar werknemers beschermd moeten worden maar ook voor andere locaties een rookverbod mocht voorschrijven, dan had art. 11a van de Tabakswet allicht niet volstaan met een verwijzing naar alleen het eerste lid van art. 10 Tabakswet. Deze precieze lezing van de Tabakswet heeft sterke papieren nu voor enkele andere soorten publiek toegankelijke gebouwen wél uitdrukkelijk is bepaald dat zowel het eerste als het tweede lid van art. 10 Tabakswet toepasselijk zijn. 3 Het gevolg van zo n strikte interpretatie van de Tabakswet is dat het bij amvb opgelegde rookverbod in cafés waar zonder personeel wordt getapt wettelijke grondslag mist. Aangezien de amvb door straffen wordt gehandhaafd zou de conclusie kunnen luiden dat de amvb in strijd met art. 89 Grondwet en daarmee onverbindend is. 4 De bezwaarschriftencommissie koos uiteindelijk voor een wat minder strenge uitleg. Op grond van de wetsgeschiedenis kon aannemelijk worden gemaakt dat het ontbreken van een verwijzing het onbedoelde gevolg was van een amendement, en dat de Tabakswet een toereikende wettelijke grondslag voor het in de amvb opgenomen rookverbod bevat. 5 Tot een soortgelijk oordeel kwam de cassatierechter in twee strafrechtelijke procedures. 6 Gelijke behandeling De meeste aandacht van de commissie ging uit naar art. 1 Grondwet. Is er geen sprake van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling nu kasteleins zonder personeel een rookverbod moeten instellen, terwijl werkgevers in de horeca hun werknemers moeten beschermen? Bij tal van hoorzittingen is deze vraag aan de orde gesteld. 7 Vooral Kortmann bleek hoogst inventief in het bedenken van scenario's waarin de huiskamerkroeg slechter af is dan het grote bruine café. Een ondernemer kan zich onttrekken aan het rookverbod door een administrateur in dienst te nemen en 1 Art. 11a, eerste lid, Tabakswet. 2 Besluit van 4 april 2008, houdende een aantal nadere voorschriften ter uitvoering van de Tabakswet (Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten), Stb. 2008, Art. 11 Tabakswet. 4 Tot die conclusie kwamen de gerechtshoven van Den Bosch bij arrest van 12 mei 2009, LJN BI3572 en Leeuwarden bij arrest van 3 juli 2009, LJN BJ1286. Het betreft arresten van de strafkamers van de hoven. Op grond van art. 1 sub 4 juncto 2 lid 4 van de Wet op de economische delicten is niet-naleving van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten een strafbaar feit (overtreding). Het is staand beleid om rookverbodschenders eerst bestuursrechtelijk, en pas bij recidive strafrechtelijk in de nek te grijpen. 5 De parlementaire behandeling laat zien dat de regering met de Tabakswet wel degelijk bedoelde werknemers en bezoekers een rookvrije omgeving te bieden, zie Kamerstukken II 1998/99, , nr. 3, pag. 8-10, 21-22; Kamerstukken I 2001/02, , nr. 59a, pag Zie voor het amendement dat (per abuis?) de verwijzing naar het tweede lid van art. 10 Tabakswet schrapte Kamerstukken II 2000/01, , nr HR 23 februari 2010, LJN BK8210 en BK Ook de rechtbanken van Breda (vonnis van 3 april 2009, LJN BH 9853) en Rotterdam (vonnissen van 4 december 2009, LJN BK5633 en 26 maart 2010, LJN BL9764) onderkenden dat er tussen de verplichtingen die werden opgelegd aan zzp ers en werkgevers wezenlijke verschillen bestonden. 2

3 hem op maandagmiddag aan de keukentafel de boekhouding bij te laten werken. Rondom het kasboek zal de cafébaas met een ferm gebaar een rookverbod afkondigen. Zolang de boekhouder niet in het café zit, blijven de asbakken op de toog. Andere scenario s gingen uit van doorgeefluikjes waarachter de vaat rookvrij kon worden gedaan, of het gebruik van gasmaskers. In zijn eenvoud verbluffend was de suggestie een briefje aan de voordeur te spijkeren met daarop de mededeling dat de bezoeker een rookruimte betreedt. Rookruimtes waren uitgezonderd van het rookverbod. Aangezien wet noch amvb voorschreven dat rookruimtes separate vertrekken moesten zijn, kon het rookverbod eenvoudig krachteloos gemaakt worden. 8 In al deze scenario s beschermde de werkgever zijn werknemers tegen overlast van roken door anderen. De kroegbaas die in z n eentje een café uitbaat, bleef evenwel gehouden rokers naar buiten te sturen. Met lede ogen zagen wetsgetrouwe zzp ers hun stamgasten naar een rokerscafé in de directe nabijheid trekken. Het verschil in verplichtingen kon tot substantieel financieel nadeel leiden, al bleken geobjectiveerde omzetgegevens vaak niet beschikbaar. Aannemelijk is dat het niet de bedoeling was om werkgevers in de horeca anders te behandelen dan eenpitters. 9 Maar de weg naar Gehenna is geplaveid met goede bedoelingen, en bij bestraffend overheidsoptreden ligt het niet voor de hand tekortkomingen in de normstelling te sauveren vanwege de nobele intenties van de regelgever. Na veel vijven en zessen kwam de commissie tot een gemeenschappelijk standpunt: omdat op de schouders van zzp ers andere en vooral zwaardere verplichtingen rustten dan op die van werkgevers in de horeca, adviseerde de commissie bezwaren van zzp ers gegrond te verklaren wegens schending van de eis van gelijke behandeling zoals onder meer art. 1 Grondwet die stelt. De commissie bleef bij deze lijn, ook toen de rechter tot andere oordelen kwam. 10 Vrijheid van onderwijs Ondanks alle creativiteit bij bezwaarden, hun gemachtigden en commissieleden is (bij mijn weten) één scenario nooit genoemd. Hoe te handelen als een horecaonderneming zich aan het rookverbod wil onttrekken door zich te beroepen op de vrijheid van onderwijs, zoals opgenomen in art. 23 Grondwet? Het makkelijke (maar niet onjuiste) antwoord op de vraag zou zijn dat de art. 10 en 11 Tabakswet de beheerders van openbare respectievelijk bijzondere scholen verplichten overlast door tabaksrook tegen te gaan. Naar positief recht is de verenigbaarheid van de formele wet met art. 23 Grondwet een gegeven. Daarmee zou een beroep op art. 23 Grondwet stuklopen. In het voetspoor van Kortmann wil ik het daar echter niet bij laten, en eens bezien of de door de Tabakswetgever aangebrachte beperking op de onderwijsvrijheid door de grondwettelijke beugel kan Bij het besluit van 14 juni 2011, Stb. 337 is dit muizengaatje gedicht: voortaan moeten werknemers in rookruimtes beschermd worden tegen overlast van tabaksrook. 9 De regering heeft bij vaststelling van de amvb overwogen het door een eenling gedreven huiskamercafé uit te zonderen van het rookverbod. Uiteindelijk heeft ze daarvan afgezien; zie Nota van Toelichting bij het Besluit Uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten, Stb. 2008, 122, pag Gerechtshof Arnhem, arresten van 17 juni 2010, LJN BM8103 en BM8105; zie ook de (ongepubliceerde maar wel op internet circulerende) uitspraak van de rechtbank te Rotterdam van 6 oktober 2010, nr. AWB 09/1762 BC-T2-BRG. In 2011 is de amvb gewijzigd; cafés met een vloeroppervlak van minder dan 70 m 2 zijn sindsdien uitgezonderd van het rookverbod. De toelichting bij het wijzigingsbesluit maakt duidelijk dat deze uitzondering vooral bedoeld was voor zzp ers met een huiskamerkroeg, zie het besluit van 14 juni 2011, Stb Ik geloof niet dat het sindsdien voor de commissie nog nodig is geweest een dwars standpunt in te nemen. 11 Kortmanns weigering te berusten in de positiefrechtelijke vaststelling dat de wetgever altijd gelijk heeft stelde hem in staat een gezaghebbend verhaal te schrijven over grondwetsinterpretatie, zie RM Themis 1994, pag , in het bijzonder pag

4 Op het eerste oog wekt de idee dat een cafébaas zich kan beroepen op de vrijheid van onderwijs wellicht wat bevreemding. Veelal wordt art. 23 Grondwet geassocieerd met onderwijs zoals dat op bijvoorbeeld basisscholen wordt aangeboden. De onderwijsvrijheid reikt echter veel verder. Als het tweede lid van art. 23 Grondwet bepaalt dat het geven van onderwijs vrij is, wordt daarmee een bijzonder breed palet aan onderwijzende activiteiten beschermd. Wie de rechtspraak er op naslaat, ontdekt dat bijvoorbeeld het geven van instructies om te leren autorijden, dansen, zweefvliegen en schaatsen er onder vallen. 12 Voor niet van overheidswege gegeven onderwijs geldt dat het kan worden aangeboden zonder vergunning (vrijheid van stichting) en dat de onderwijsaanbieder vrij is in het verwezenlijken van de grondslag (richting) en bepalen van de organisatie (inrichting) van zijn onderwijs. Voor bepaalde vormen van onderwijs kan de wetgever eisen dat docenten voldoen aan bekwaamheids- en zedelijkheidseisen. Van die mogelijkheid is voor rookscholen geen gebruik gemaakt. Creatieve kroegbazen zouden er dus voor kunnen kiezen van hun café een School voor Tabaksconsumptie te maken. Als ze de VWA-controleurs kunnen overtuigen dat paffende stamgasten bezig zijn met hun huiswerk, dan zou ik menen dat er in beginsel sprake is van onderwijs in de zin van art. 23 Grondwet. 13 Nu heeft de wetgever geen bekwaamheids- of zedelijkheidseisen aan tabaksdocenten gesteld, maar wel in algemene zin het gebruik van tabaksproducten in onderwijsinstellingen aan banden gelegd zo niet onmogelijk gemaakt. Is zo n beperking op de vrijheid van onderwijs van de School met den Bolknak toelaatbaar? Met deze vraag raken we aan het ingewikkelde leerstuk van de beperkingensystematiek van de grondrechten. 14 Wie de beperkingen van grondrechten wil ordenen, kan kiezen uit grofweg twee systemen. In de eerste plaats is er de mogelijkheid zogeheten algemene beperkingen te accepteren. Algemene beperkingen zijn inbreuken op grondrechten die voortvloeien uit de toepassing van rechtsregels die niet specifiek gericht zijn op de uitoefening van het grondrecht. De inbreuk op het grondrecht is niet het beoogde rechtsgevolg van de regel, maar een neveneffect. Daartegenover staan bijzondere beperkingen. Het uitgangspunt daarbij is dat de inperking van een grondrecht herleidbaar moet zijn tot de uitdrukkelijke clausulering van een grondwetsbepaling. Als een inbreuk niet kan worden herleid tot de tekst van de Grondwet, dan kan het grondrecht niet legitiem worden ingeperkt. Bij de grondwetsherziening van 1983 is (enigszins halfslachtig) gekozen voor de leer van de bijzondere beperkingen. Zodoende beoogde de grondwetgever te voorkomen dat een grondrecht zou worden beperkt door een rechtsregel die daar niet uitdrukkelijk voor is bedoeld. Toepassing van de leer van de bijzondere beperkingen op het onderwijsartikel maakt dat het bepaald onzeker is of de Tabakswetgever bevoegd gehandeld heeft. Van zulke toepassing moet echter worden afgezien. Om redenen die er hier niet toe doen is het in 1983 niet tot herziening van het onderwijsartikel gekomen. Een gevolg daarvan is dat algemene beperkingen van de onderwijsvrijheid mogelijk zijn. 15 Dat de Tabakswetgever, toen hij in Zie respectievelijk HR 1 december 1957, NJ 1958, 176; HR 5 mei 1959, NJ 1959, 361; ktr. Assen 30 mei 1958, NJ 1958, 634 en pres. rb. Leeuwarden 8 december 1995, KG 1996, De vraag of een gedraging al dan niet valt onder de werking van een grondrecht vergt soms een machtswoord, denk aan de Zusters van Sint Walburga (HR Hervormingsdag 1986, NJ 1987, 173). Voor de aardigheid houd ik hier maar even vol dat er zoiets kan bestaan als rookles. 14 Hierover B.P. Vermeulen, Beperking van grondrechten, in: J.M.J.M. ten Berge (red.), De Grondwet als voorwerp van aanhoudende zorg (Burkens-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, pag Kamerstukken II 1982/83, , nr. 5, pag. 4. Zie ook C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, Deventer: Kluwer 1987, pag. 145; D. Mentink en B.P. Vermeulen, Artikel 23 Grondwet. De basis van het Nederlandse onderwijsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers bv 2011, pag. 27. De rechtspraak blijkt overigens 4

5 beheerders van onderwijsinrichtingen verplichte overlast van tabaksrook tegen te gaan, voor deze maatregel niet kon steunen op een uitdrukkelijke clausulering van art. 23 Grondwet, hoeft dus geen probleem te zijn. Voor de echte onderwijsinstellingen ligt het nog iets gecompliceerder. Doorgaans wordt aangenomen dat er drie soorten beperkingen aan de onderwijsvrijheid kunnen worden gesteld. In de eerste plaats staat volgens het tweede lid van art. 23 Grondwet alle onderwijs onder overheidstoezicht. Daarmee is er een algemene grondslag voor repressief optreden. Voorts kunnen op grond van de leden 5 en 7 aan het geheel of gedeeltelijk uit openbare kas bekostigde onderwijs deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden worden gesteld. Bij het stellen van zulke eisen en voorwaarden aan instellingen voor bijzonder onderwijs moeten de vrijheden van stichting, richting en inrichting worden ontzien. In de derde plaats is er de wat mystieke, want niet in art. 23 genoemde mogelijkheid van overheidsbemoeienis op grond van het algemeen belang. Krachtens dat belang kan de wetgever maatregelen treffen die niet zozeer gericht zijn op het onderwijs, als wel in hun algemeenheid tot beperking van de onderwijsvrijheid leiden. Te denken valt aan ontslagverboden of de Algemene wet gelijke behandeling. 16 Kon de Tabakswetgever op een van deze gronden steunen toen hij zich ging bemoeien met de inrichting van het bijzonder onderwijs? De Onderwijsraad antwoordde ontkennend. Noch op grond van de deugdelijkheid van het onderwijs, noch op grond van openbare orde of zedelijkheid, noch op grond van het algemeen belang wordt een inbreuk op de vrijheid van onderwijs door de voorgenomen maatregel gerechtvaardigd, zo vatte de Onderwijsraad zijn minutieuze bespreking van het wetsvoorstel samen. 17 De Raad van State zette veel minder hoog in. Hij adviseerde de regering om in de toelichting de vraag te bespreken van de verhouding tussen [de verplichting op scholen overlast van tabaksrook tegen te gaan] en artikel 23 van de Grondwet, en maakte zich naar goed Nederlands gebruik vooral druk over de vraag uit wiens portemonnee de afzuiginstallaties betaald moesten worden. 18 De regering volgde het advies van de Raad van State, en zo belandde een algemene beperking van de onderwijsvrijheid in de Tabakswet. Afsluiting Kennelijk is er iets met rookverboden dat adviseurs aanzet tot debat. In de jaren 80 van de twintigste eeuw kwamen de Onderwijsraad en de Raad van State tot verschillende waarderingen, en in 2009/10 kostte het de VWS-commissie Bezwaarschriften Awb heel wat moeite om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Prof. Kortmann was katalysator bij zowel het debat als de uiteindelijke consensus. Ik leid daar maar uit af dat de bestuursrechtelijke praktijk gebaat is bij een beetje staatsrecht. Mentko Nap Groningen, mei 2012 terughoudend, zie bijvoorbeeld CRvB 16 november 1989, AB 1991, 24; CRvB 8 augustus 1991, AB 1991, 576 en CRvB 8 augustus 1991, AB 1991, 577, alle drie met noot van H.Ph.J.A.M. Hennekens. 16 Voorbeelden ontleend aan B.P. Vermeulen, De Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling Onderwijs (TWAO). Terugdringen Werkloosheid door Aantasting Onderwijsvrijheid? (oratie Tilburg), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, pag Advies van 11 augustus 1983, OR 550 Alg., in te zien via 18 Kamerstukken II 1984/85, 18 74, B-C, pag. 2. Naar aanleiding van het advies is in de memorie van toelichting een troefkaart gespeeld die het in de Nederlandse constitutionele rechtsvinding altijd goed doet: vroeger mocht het, dus nu ook; zie Kamerstukken II 1984/85, , nr. 3, pag

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet?

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces? De toegang tot de rechter en een

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Kostenregeling in de WMS kan beter

Kostenregeling in de WMS kan beter Mr. dr. J. Sperling en mr. W.H. Hogerzeil 1 Kostenregeling in de WMS kan beter I Inleiding Met de toegenomen autonomie van scholen en het teruggebrachte toezicht van de onderwijsinspectie is de medezeggenschap

Nadere informatie

Aansprakelijkheid overheid bij falend toezicht

Aansprakelijkheid overheid bij falend toezicht Aansprakelijkheid overheid bij falend toezicht Hoe beoordeelt de burgerlijk rechter in het leerstuk van de onrechtmatige overheidsdaad de bestuursrechtelijke beleidsvrijheid? S. Rondhuis Studentnummer:

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, De meerokende of uitgerookte werknemer en zijn kansen in het aansprakelijkheidsrecht

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, De meerokende of uitgerookte werknemer en zijn kansen in het aansprakelijkheidsrecht Page 1 of 12 Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, De meerokende of uitgerookte werknemer en zijn kansen in het aansprakelijkheidsrecht Vindplaats: NTBR 2010, 42 Bijgewerkt tot: Auteur: A.L.M.

Nadere informatie

Juridische vraagstukken transitie nieuw stelsel jeugd. Mr. Il Shik Sloover Mr. Annerie Lotterman Ir. Cees Jan van Overveld

Juridische vraagstukken transitie nieuw stelsel jeugd. Mr. Il Shik Sloover Mr. Annerie Lotterman Ir. Cees Jan van Overveld Juridische vraagstukken transitie nieuw stelsel jeugd Mr. Il Shik Sloover Mr. Annerie Lotterman Ir. Cees Jan van Overveld 15 juli 2012 47058 Juridische vraagstukken transitie nieuw stelsel jeugd Inhoud

Nadere informatie

De belangenbehartiger van de minderjarigen in Nederland

De belangenbehartiger van de minderjarigen in Nederland De belangenbehartiger van de minderjarigen in Nederland Welke voorwaarden kunnen het beste worden gesteld aan de benoeming en kwaliteit van de rechtsfiguur de bijzondere curator, teneinde de rechtspositie

Nadere informatie

Anders, of toch niet?

Anders, of toch niet? Anders, of toch niet? Een onderzoek naar de mogelijkheden van meer Awb-conforme onderwijswetgeving Mr. J.A. de Boer (TiU) Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels (TiU) Prof. mr. drs. W. den Ouden (UL) Prof. mr.

Nadere informatie

De kwaliteitsnormerende functie van deugdelijkheidseisen, waarborg voor goed onderwijs

De kwaliteitsnormerende functie van deugdelijkheidseisen, waarborg voor goed onderwijs De kwaliteitsnormerende functie van deugdelijkheidseisen, waarborg voor goed onderwijs Prof. mr. D. Mentink (emeritus-hoogleraar onderwijsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam) Essay geschreven in het kader

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME

WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME Bijgewerkt per 1 juli 2008 1 Wwft, voorheen Wet MOT en WID Op 22 mei 2008 heeft de Tweede Kamer zowel het wetsvoorstel ter implementatie van

Nadere informatie

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis?

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? M r. H. L e b b i n g e n m r. N. d e B o e r * 1. Inleiding Zoals A-G Spier in zijn conclusie voor het hierna te bespreken arrest 1 met

Nadere informatie

HET MOTIEF ALS MOTIVERING?

HET MOTIEF ALS MOTIVERING? HET MOTIEF ALS MOTIVERING? Een onderzoek naar de rol van de motieftheorie in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de beoordeling van de bovengrens

Nadere informatie

In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken

In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken MR. C.W.M. LIEVERSE / MR. M.VAN SCHUPPEN CBB 19 december 2000, JOR 2001, 66 CBB 30 januari 2001, JOR 2001, 67 HR 9 februari 2001, JOR 2001, 40* 56 In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/105958

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

De frictie tussen de Vormerkung en art. 7:226 BW, fictie of realiteit?

De frictie tussen de Vormerkung en art. 7:226 BW, fictie of realiteit? De frictie tussen de Vormerkung en art. 7:226 BW, fictie of realiteit? Auteur: A.J.L. Boonman Studentnr.: 9605371 Scriptiebegeleiding: Mr. J.J. Dammingh Afstudeerdatum: 22 maart 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...I

Nadere informatie

Tot slot, de Stichting is altijd bereid om dit advies in een gesprek toe te lichten.

Tot slot, de Stichting is altijd bereid om dit advies in een gesprek toe te lichten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Den Haag : 11 mei 2012 Ons kenmerk : S.A.12.028.36 JM/JS Uw kenmerk : Betreft : Visie Stichting

Nadere informatie

Kleine ondernemer, kleine bescherming?

Kleine ondernemer, kleine bescherming? Kleine ondernemer, kleine bescherming? Een onderzoek naar de (verbetering van de) bescherming van de kleine ondernemer tegen onredelijke incassokosten. Student: dhr. M. Breukers Studentnummer : 850060124

Nadere informatie

Is de bestuursrechtelijke hennepruiming mensenrechtenproof?

Is de bestuursrechtelijke hennepruiming mensenrechtenproof? Is de bestuursrechtelijke hennepruiming mensenrechtenproof? Scriptie master Rechtsgeleerdheid Accent Staats- en Bestuursrecht Annemiek Oonincx ANR 191055 Tilburg Law School, Tilburg University Juni 2013

Nadere informatie

KAN EEN TOEZICHTHOUDER U VERPLICHTEN EEN VERHOOR TE ONDERGAAN?

KAN EEN TOEZICHTHOUDER U VERPLICHTEN EEN VERHOOR TE ONDERGAAN? KAN EEN TOEZICHTHOUDER U VERPLICHTEN EEN VERHOOR TE ONDERGAAN? D.R. Doorenbos 1 1. Inleiding Een van de pijlers voor het uitoefenen van toezicht is de bevoegdheid om inlichtingen in te winnen en een onderzoek

Nadere informatie

De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties

De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties Rapport van het Instituut voor Staats- en bestuursrecht van de Universiteit

Nadere informatie

De inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden in het omgevingsrecht

De inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden in het omgevingsrecht De inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden in het omgevingsrecht Wat is het effect van inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden voor de door de regering beoogde versnelling

Nadere informatie

De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW

De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW HR 23 maart 2012, RvdW 2012, 447 (Davelaar/Allspan) M r. A. K o l d e r e n m r. R. K. R. Z w o l s * 1 Inleiding Niet vaak krijgt een civiel arrest

Nadere informatie

Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang?

Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang? Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang? Voorwoord Voor u ligt mijn Master scriptie van de Open

Nadere informatie