Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten"

Transcriptie

1 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST Standpunten

2 Over de NVZ De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger in de zorgsector. De vereniging zorgt ervoor dat de Nederlandse ziekenhuisbranche een krachtige branche is. Onze leden zijn vrijwel alle algemene ziekenhuizen en categorale instellingen als audiologische centra, kankercentra, revalidatiecentra, dialysecentra en radiotherapeutische instituten. Op dit moment zijn er 118 zorginstellingen lid van de NVZ. Ons doel is om alle randvoorwaarden en waarborgen te creëren die onze leden nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige medisch-specialistische zorg aan patiënten te verlenen. Voor de NVZ gaat het hierbij om zorg die in medisch opzicht tot het best mogelijke resultaat leidt. Wij helpen hieraan mee door beleid te ontwikkelen; door uit te spreken hoe ziekenhuizen over belangrijke ontwikkelingen in de zorg denken; door uitleg te geven aan de politiek; en door het initiatief te nemen veldpartijen en stakeholders bij elkaar te brengen om samen tot praktische en hanteerbare oplossingen te komen die in de zorgsector spelen. De NVZ is opgericht op 12 december Het zorglandschap is sinds die tijd sterk veranderd. De meest in het oog springende verandering is dat de overheid zich meer en meer terugtrekt en stimuleert dat patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen. Juist daarom is de NVZ nu belangrijk.

3 Voorwoord Nooit eerder was er zoveel maatschappelijke en politieke aandacht voor de zorg. Het gezamenlijke belang is dan ook groot. De kosten van de zorg stijgen voor iedere Nederlander. Dat voelen we allemaal in onze portemonnee. Tegelijkertijd is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de zorg die we daarvoor terugkrijgen. Dankzij wetenschap en innovatie kunnen we steeds meer problemen oplossen. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. In het ziekenhuis komen jaarlijks meer dan kinderen ter wereld. Het is de plaats waar mensen naartoe komen voor hun behandeling. Van relatief eenvoudige ingrepen tot complexe behandelingen van bijvoorbeeld kanker. Onze ziekenhuizen behoren tot de wereldtop. Het ziekenhuis is daarnaast ook de dagelijkse werkplek van duizenden artsen en verpleegkundigen. Vaak behoort het ziekenhuis tot de grootste werkgevers in een gemeente. Die ziekenhuizen voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het garanderen van de toegankelijkheid tot die zorg voor iedereen in Nederland. Daarom werken wij aan het beheersen van de zorgkosten. Daarom zoeken wij voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om mensen sneller beter te maken. Het is ook de reden dat wij het werken in de zorg nog uitdagender willen maken. In deze publicatie vindt u hoe wij dat willen doen en wat wij daarvoor nodig hebben. Op die manier willen wij samen zorgen voor de toekomst. Yvonne van Rooy Voorzitter NVZ

4 Ziekenhuizen slagen erin de stijgende zorgkosten te beheersen zonder dat dit ten koste gaat van de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg. In vergelijking met andere Europese landen scoren de Nederlandse ziekenhuizen zeer goed wat betreft de kwaliteit, en zijn de kosten van de Nederlandse ziekenhuiszorg relatief laag. Wij vinden het positief dat het nieuwe regeerakkoord geen nieuwe hervormingen in de ziekenhuiszorg (cure) bevat. Dit geeft ons de kans binnen het huidige stelsel de zorg in ziekenhuizen verder te verbeteren en de kosten beheersbaar te houden. Gezonde concurrentie Beheersen zorgkosten De invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 heeft geleid tot grote hervormingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Alle partijen in dat stelsel moeten wennen aan hun nieuwe rol, maar weten deze steeds beter te spelen. Zorgverzekeraars onderhandelen voortaan met ziekenhuizen over de prijs en kwaliteit van de in te kopen zorg. Zodoende moeten zorgverzekeraars en ziekenhuizen samen zorgen voor het beheersen van de groei van de zorgkosten en het verbeteren van de kwaliteit van de ziekenhuiszorg. Daartoe hebben beide partijen in 2011 met de minister van VWS een akkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt de groei van de zorgkosten te beperken tot maximaal 2,5% in de jaren 2012 tot en met 2015 zonder dat dit ten koste gaat van de toegankelijkheid. Het stelsel van gereguleerde marktwerking biedt bovendien mogelijkheden tot verdere verbetering van de zorgkwaliteit. Huisartsen en ziekenhuizen organiseren samen het pad dat patiënten door de zorg bewandelen. Zij bepalen in goed overleg wat het beste moment is om de zorg voor een patiënt over te dragen. Het organiseren van de zorg dichtbij

5 Fig. 1 Uitgaven aan de gezondheidszorg als aandeel van het BBP in 2009, gecorrigeerd voor geslachts-en leeftijdsopbouw van de bevolking. Bron: Eurostat, CBS Statline, RIVM & Sirm analyse Uitgaven aan curatieve zorg als percentage van het BBP Uitgaven aan niet-curatieve zorg als percentage van het BBP Uitgaven aan de totale gezondheidszorg als percentage van het BBP 6% 4% 2% 0% 8% 6% 4% 2% 0% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% de patient maakt deze niet alleen vriendelijker voor de patiënt, maar tegelijk ook effectiever en doelmatiger. Het ministerie van VWS en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zullen duidelijk moeten maken in hoeverre het is toegestaan dat ketenpartijen, concurrerende aanbieders en verzekeraars samenwerken en afspraken maken. Enerzijds zal het maken van afspraken de doelmatigheid verhogen, anderzijds kan het concurrentieverstorend werken. Heldere regels hieromtrent zijn noodzakelijk om het stelsel een kans van slagen te geven. Via experimenten kan daarnaast de bekostiging van de zorg worden aangepast aan de lokale situatie. Wij zijn van mening dat: Ziekenhuizen moeten kijken waar zij (regionaal) kunnen samenwerken. Ziekenhuizen moeten kunnen blijven innoveren om voortdurend hogere doelmatigheid te kunnen realiseren. Betaalbare financiering beschikbaar moet zijn om te kunnen investeren in kwaliteit. Verzekeraars niet eenzijdig op prijs, maar juist ook op basis van kwaliteit moeten inkopen. Naam Functie Telefoon Steven Weijenborg Beleidsadviseur Linkedin.com/in/ stevenweijenborg

6 Specialisatie en samenwerking Inrichting zorglandschap De Nederlandse ziekenhuiszorg verandert. Spreiding en concentratie zijn daarbij twee sleutelbegrippen: we concentreren de hoog complexe zorg, waarvan ziekenhuizen jaarlijks slechts weinig behandelingen uitvoeren en we spreiden de laag complexe zorg zodat deze dichterbij de patiënt beschikbaar is. Volgens de NVZ komen zowel concentratie als spreiding van ziekenhuiszorg lokaal en regionaal tot stand. Een landelijke blauwdruk is daarvoor niet wenselijk. Enerzijds ontstaat een kleiner aantal ziekenhuizen dat de hoog complexe zorg uitvoert. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat naarmate het volume van behandelingen groter is, de kwaliteit van de zorg in het algemeen wordt verhoogd. Uit onderzoek blijkt echter ook dat er een grens zit aan kwaliteitsverbeteringen die via concentratie kunnen worden bereikt. Hogere kwaliteit van zorg kan tot lagere kosten leiden doordat bijvoorbeeld het aantal heropnames afneemt. Patiënten zijn ook bereid verder te reizen als dit nodig is voor een betere kwaliteit van de zorg. Anderzijds zien we de tendens dat ziekenhuizen voorzieningen voor chronische, acute en electieve zorg meer verspreid in de buurt van patiënten aanbieden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de chronische zorg voor oudere patiënten. Deze zorg betekent veelal frequente reisbewegingen waardoor de nabijheid van een (basis) ziekenhuis voor patiënten en hun naasten belangrijk is.

7 Fig. 2 Percentage ziekenhuizen dat wel of niet aan de norm voor het aantal uitgevoerde AAA-ingrepen (verwijding van de buikslagader) voldoet, Bron: IGZ. Ziekenhuizen met aantal ingrepen < norm Ziekenhuizen met nul ingrepen Ziekenhuizen met aantal ingrepen > norm Een goede samenwerking tussen ziekenhuizen is bij concentratie en spreiding een belangrijke voorwaarde. Zo is het goed denkbaar dat een patiënt voor een hoog complexe aandoening in eerste instantie wordt opgenomen in een nabij (basis) ziekenhuis. Daarna wordt behandeld in een ander ziekenhuis dat in de desbetreffende aandoening meer gespecialiseerd is en vervolgens weer teruggaat naar het eerste ziekenhuis voor verder herstel. Op die manier benutten we de voordelen van spreiding en concentratie. Zorgverzekeraars moeten zorgen dat voor hun verzekerden een integraal aanbod van zorg beschikbaar is. Tenslotte is ook de samenwerking met eerste lijn van groot belang. Door een optimale afstemming tussen de eerste en tweede lijn kunnen huisartsen en ziekenhuizen er samen voor zorgen dat de patiënt goede zorg krijgt tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Fig. 3 Ontwikkeling buitenpoliklinieken (aantal) Naam Functie Telefoon Linkedin.com/in/ Steven Weijenborg Beleidsadviseur stevenweijenborg

8 Veiligheid en kwaliteit Zichtbare kwaliteit in de zorg De ziekenhuizen leveren graag een bijdrage aan het zichtbaar maken van kwaliteit door het opzetten van zinvolle registraties. Door ziekenhuizen medezeggenschap te geven over welke informatie te verzamelen kunnen zij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorgkwaliteit. Veilige zorg vormt daarbij de basis. Iedere patiënt moet er op kunnen vertrouwen dat ziekenhuizen alle mogelijke risico s uitsluiten. Zichtbaarheid van kwaliteit en veiligheid kan helpen dat vertrouwen te winnen. Investeren in kwaliteit en informatie over kwaliteit levert aantoonbaar gezondheidswinst op. De ziekenhuizen willen bij het leveren van betrouwbare kwaliteitsinformatie zo veel mogelijk aansluiten bij de behoeften van verschillende doelgroepen. Onze patiënten staan daarbij centraal: zij hebben het recht om goede informatie over hun behandeling te ontvangen. De ervaringen en beleving van onze patiënten vormen bovendien belangrijke indicaties voor de kwaliteit van de ziekenhuiszorg.

9 Fig. 4 Score ten opzichte van maximaal te behalen punten in European Health Consumer Index 2012 (procent van maximum)* Nederland 87% Denemarken 82% België 78% Zweden 77% Frankrijk 77% Finland 75% Verenigd Koninkrijk 72% Ierland 71% * IJsland (3) en Luxemburg (4) zijn in deze figuur buiten beschouwing gelaten om redenen van vergelijkbaarheid van de zorgsystemen. Een belangrijk inzicht is dat we de informatiebehoeften van die verschillende doelgroepen niet meer moeten proberen te combineren, maar juist uit elkaar moeten halen om tot de gewenste informatie te komen. Meer is niet altijd beter! Het zichtbaar maken van kwaliteit voor alle doelen tegelijk (keuze, inkoop, verbeteren, toezicht) heeft de afgelopen jaren niet gewerkt. De overheid heeft, via het kwaliteitsinstituut, een belangrijke rol in het faciliteren van kwaliteit door het stimuleren van de ontwikkeling van infrastructuur (ICT) en prijsmechanismes, zoals bijvoorbeeld financiële gevolgen verbinden aan richtlijnen. Het zijn echter de direct betrokken partijen in de zorg die de verantwoordelijkheid moeten krijgen voor het inzichtelijk maken van kwaliteit. Ziekenhuizen moeten bijvoorbeeld medezeggenschap hebben over de vraag welke informatie wordt verzameld. Zo kunnen we voorkomen dat overbodige informatie wordt opgevraagd en administratieve lasten onnodig verder oplopen. Voor ziekenhuizen is het bovendien belangrijk om zeggenschap over het gebruik door derden van ziekenhuisgegevens te behouden om misbruik te voorkomen. Naam Functie Telefoon Linkedin.com/in/ Marenne Terlingen Beleidsadviseur marenneterlingen

10 De beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleide artsen en verpleegkundigen in onze ziekenhuizen is de belangrijkste voorwaarde voor goede zorg. Om ook in de toekomst aan die voorwaarde te kunnen voldoen zullen we moeten investeren in opleidingen, arbeidsvoorwaarden en (sociale) innovaties. Werkende arbeidsmarkt Arbeidsmarkt in de zorg Bij een onveranderde stijging van de vraag naar zorg zijn er over vijftien tot twintig jaar veel extra medewerkers nodig. In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het een vrijwel onmogelijke opgave om deze medewerkers te vinden. Wie zouden er dan nog voor de klas moeten staan of onze politie moeten versterken? Wij zullen dus met minder mensen meer moeten doen. Die stijging van arbeidsproductiviteit kunnen we realiseren door: Te investeren in opleidingen Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden te ontwikkelen Sociale innovaties te stimuleren

11 Fig. 5 Bron: CBS en RIVM 12 % Het vorige kabinet besloot de zorgsector in het Begrotingsakkoord 2013 uit te zonderen van de nullijn voor overheidspersoneel wat betreft het salaris. In 2012 zijn ruim 1 op de 10 (12 %) Nederlanders werkzaam in de zorg. Prognose 1: Op basis van de demografische groei zijn in 2030 bijna 2 op de 10 Nederlanders werkzaam zijn in de zorg (18%). 18 % Voor het kunnen bieden van een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden is dit een belangrijke bijdrage. In het regeerakkoord dat VVD en PvdA met elkaar sloten schorten beide partijen echter per 2016 de overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (ova) op. Deze bijdrage moet er juist voor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden in de zorgsector aantrekkelijk blijven voor nieuwe medewerkers. Zonder deze bijdrage zal het in de toekomst moeilijker zijn aan de groeiende behoefte aan personeel in de zorg te kunnen voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat er genoeg ruimte is voor het opleiden van voldoende en goed ziekenhuispersoneel. Bij dit alles past het inzetten van de kracht van de zorgprofessionals door te investeren in (sociale) innovatie. Een goed voorbeeld daarvan zien we in de zorg bijvoorbeeld door taakherschikking in de ziekenhuizen, waarbij artsen en verpleegkundigen taken slimmer verdelen. Op basis van een ongewijzigde zorgvraag in 2030 zal een kwart van de Nederlanders werkzaam moeten zijn in de zorg (25%). 25 % Ziekenhuizen zetten in op duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Door waardering te tonen voor het werk van mensen in de zorg zullen zij met meer plezier langer werken. Zeggenschap over de invulling van het eigen werk en het terugdringen van administratieve lasten spelen daarbij een belangrijke rol. Naam Functie Telefoon Linkedin.com/in/ Olaf Peek Beleidsadviseur OlafPeek

12 Winstgevende innovatie Innovatie in de zorg Innovaties zijn voor de ziekenhuizen essentieel om de kwaliteit van zorg te verbeteren en steeds opnieuw kosten te besparen. Innovaties zijn noodzakelijk om in de toekomst met minder werknemers meer goede zorg te kunnen bieden. De overheid moet de randvoorwaarden leveren die nodig zijn om te kunnen innoveren. De zorg is één van de meest innovatieve sectoren in onze maatschappij. Van nieuwe behandelingen voor kanker, via kunstorganen, apps om de goedkoopste medicijnen te vinden tot aan medicijnen voor harten vaatziekten zorgen innovaties voor gezondheidswinst van patiënten. De ziekenhuizen zoeken voortdurend naar mogelijkheden om behandelingen en processen te verbeteren. Innovatie leidt op die manier niet alleen tot gezondheidswinst, maar biedt ook de mogelijkheid doelmatigheidswinst te boeken.

13 Fig. 6 Aantal verpleegdagen per 1000 inwoners in De ruimte voor zorginnovatie is echter vanaf 2012 zeer beperkt. Waar er tot vorig jaar in dit kader geld was geoormerkt voor innovatieprojecten is dat nu in de nieuwe prestatiebekostigingssystematiek verdwenen. Zonder permanente innovatie zal het in de toekomst moeilijker zijn de zorgkosten te beheersen Wij willen samen met de overheid innovaties mogelijk maken die leiden tot maatschappelijke winst. Dit kan door: Het faciliteren van innovatiefinanciering via de bekostigingssystematiek. Het bijeenbrengen van kennis en partijen die gezamenlijk (regionaal, nationaal en internationaal) kunnen werken aan een innovatieprogramma dat structureel tot innoverend gedrag in de zorgsector leidt. Naam Functie Telefoon Linkedin.com/in/ Robbert Smet Adviseur Public Affairs robbertsmet

14 Nawoord Zorgen voor de toekomst. Dat is onze gezamenlijke opdracht. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wil ervoor zorgen dat ook volgende generaties gebruik kunnen maken van ons hoge niveau van ziekenhuiszorg zonder dat zij daarvoor een torenhoge rekening moeten betalen. Zoals u heeft kunnen lezen kunnen wij dat niet alleen: voor het realiseren van de doelen zoals wij die hebben beschreven hebben we de hulp van vele anderen nodig. Ook van politici in Den Haag en de Gemeenteraden door het hele land. Soms vragen we om ruimte en vertrouwen om zelf vorm te kunnen geven aan de inrichting van het zorglandschap. Bijvoorbeeld waar het gaat om het concentreren van hoog complexe zorg of het aanbieden van basiszorg dichtbij patiënten. Op andere momenten bestaat bij de ziekenhuizen juist behoefte aan stevige actie vanuit de politiek. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het aantrekkelijk houden van de zorg voor nieuwe medewerkers. Het is dus belangrijk met elkaar in overleg te blijven. Ik hoop de komende jaren als voorzitter van de NVZ veel met u te praten over hoe we samen kunnen zorgen voor de toekomst van onze zorg. Yvonne van Rooy Voorzitter NVZ

15 NVZ standpunten Jaar van uitgave 2013 Uitgave van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Utrecht Postbus GR Utrecht Oudlaan GA Utrecht t e. nvz-ziekenhuizen.nl w. twitter.com/nvzziekenhuizen

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van:

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van: Zorg blijft Financiering groeien onder druk Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 November 2011 ISBN 978-90-5833-533-3 CPB Policy Brief 2011/11 Trends

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Verbeteren door te verbinden. Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025

Verbeteren door te verbinden. Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025 Verbeteren door te verbinden Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025 Colofon Auteur Edse Dantuma ING Economisch Bureau Edse.Dantuma@ing.nl Redactie Alex Kuiper ING Sectormanagement Alex.Kuiper@ing.nl

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd?

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Evaluatie Zorgstelsel en Risicoverevening Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Dr. Richard van Kleef Prof.dr. Erik Schut Prof.dr. Wynand van de Ven instituut Beleid & Management

Nadere informatie

zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013

zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief 7 2.1 Groei van medisch-specialistische zorg 8 2.2 Kosten

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap

Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap Als maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, voelt Menzis de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Met de kennis van later

Met de kennis van later Met de kennis van later Met de kennis van later. Naar een toekomstgericht zorgbeleid Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief.

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief. Dames en heren, Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne was de toekomst van onze gezondheidszorg één van de hoofdthema s in de debatten.

Nadere informatie

Populatiebekostiging: waarom, wat en hoe?

Populatiebekostiging: waarom, wat en hoe? Populatiebekostiging: waarom, wat en hoe? Populatiebekostiging: waarom, wat en hoe 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Waarom populatiebekostiging? pagina 4 3. Wat is populatiebekostiging precies?

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

Symposium: Sturen op kosten in de zorg. Patiënt, professional, politiek?

Symposium: Sturen op kosten in de zorg. Patiënt, professional, politiek? Symposium: Sturen op kosten in de zorg Patiënt, professional, politiek? Symposium: Sturen op kosten in de zorg Patiënt, professional, politiek? 6 september 2013 4 NFU & RVZ Inhoud 1 Inleiding 6 2 Patiënt

Nadere informatie

Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg. Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS

Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg. Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg 1. Vooraf Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS Dit discussiedocument is een notitie ter voorbereiding

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie