GemeenteBelangen Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GemeenteBelangen Breda"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen Breda

2 pagina Inleiding 3 1 Bestuur en organisatie.4 2 Dienstverlening 5 3 Veiligheid en openbare orde 5 4 Verkeer en vervoer.6 5 Buitengebied..7 6 Winkelen, recreatie en toerisme 7 7 Onderwijs..8 8 Cultuur.9 9 Zorg en welzij.9 10 Milieu Wonen Werken en ondernemen 11 Kieslijst.12 2.

3 Inleiding Stem lokaal en houd Haagse partijen buiten de deur! Dit is het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen Breda voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart Hierin staan onze plannen voor de bestuursperiode van Tegelijk benoemen we een flink aantal zaken die de afgelopen vier jaar zijn gerealiseerd, of nog met onze bijzondere aandacht in ontwikkeling zijn. GemeenteBelangen Breda is een lokale partij die vrij, zonder druk van landelijke partijprincipes kan opereren. Dat doen we dan ook! Door middel van kritische vragen en scherpe ideeën, waarbij direct contact met de burger de hoofdlijn vormt. U bent dus en vórmt de gemeente. Kernpunten zijn: realistische oplossingen en pragmatische uitvoeringen. Dat is de kracht van de korte lijn tussen burger en lokale politiek. Daarmee zijn we goed bereikbaar voor iedere kwestie. Zo bereiken we doelstellingen die het leven in onze bijzondere stad (en de aan ons verbonden gemeenten) waardevol houden, en waar we nodig het samen uitwerken. Burgerbetrokkenheid is het centrale thema in ons verkiezingsprogramma. Actueel heet dit landelijk participatiemaatschappij. Wij zien liever dat de talenten van iedere inwoner uit eigen beweging de beste kansen en wegen krijgen. Dat vergt aandacht en support. Door in de directe omgeving die aandacht, inzet en aanmoediging te geven, ontstaat het verschil tussen lokale wensen en werkelijk resultaat. Met toegankelijk contact op dit directe niveau komen de burgers dichterbij de bestuurders en andersom. Dat is waar GemeenteBelangen Breda voor staat. Een degelijk en lokaal goed bewust bestuur dat zich bemoeit met de zaken en ontwikkelingen die alle inwoners, van welke gezindte dan ook, in onze nabije levenssfeer raken, Dat vertaalt zich in een kieslijst met mensen uit onze samenleving die zich volhartig willen inzetten voor onze speciale gemeente en omgeving. Programmacommissie GemeenteBelangen Breda 3.

4 1. Bestuur en organisatie Wat hebben we gerealiseerd? Er is een grote groep mensen die niet werkeloos thuis met een uitkering thuis wil blijven zitten, maar als ZZP-er aan de slag gaat. Deze werkwillige mensen, die er soms ook nog financieel op achteruit gaan, schrikken zich kapot als de Aanslag Gemeentelijke Belastingen op de deurmat valt. Honderden euro s en omdat ze zich zoals het hoort, bij de Kvk hebben ingeschreven. Door die zakelijke status konden ze tot 2014 geen kwijtschelding op van deze aanslag op privéadres toegekend krijgen. Iets wat mensen met een uitkering nagenoeg automatisch wel ten deel valt. GemeenteBelangen Breda is er onder hun vorige partijnaam in geslaagd, dat ZZP-ers vanaf 2014, als hun inkomen op het minimumnorm ligt, kwijtschelding van Gemeentelijke Belastingen aanvragen en te krijgen. De zogenaamde Motie Stubenitsky. Over moties gesproken. Van mijn laatste 9 ingediende moties zijn er 7 aangenomen waarvan 6 unaniem!!!!!! Er moeten heldere keuzes gemaakt worden over de inspraak van onze burgers. Bestuurders en ambtenaren moeten zich écht interesseren voor de burgerinbreng. Belangrijk is het om burgers voortdurend en volledig informeren tijdens het participatieproces. Een van de grootste twistpunten in de Bredaase politiek is de plaats van 2 pensions voor verslaafde daklozen. Één voor dakloze drankverslaafden en één voor dakloze drugsverslaafden. Volgens het Stedelijk Kompas is het gewenst dat deze pensions in woongebieden staan, zodat de bewoners van die pensions in de samenleving kunnen integreren Let wel, we spreken over verslaafde daklozen die niet af willen kicken!!! Voor GemeenteBelangen Breda is het onaanvaardbaar dat deze pensions voor dakloze verslaafden in welke woonwijk van Breda dan ook komen te staan. Het woongenot van onze burgers en de veiligheid staat voor GemeenteBelangen Breda voorop. Bovendien zouden wij die ongeveer die de opvang jaarlijks kost, liever gebruiken om gehandicapten en ouderen betere zorg en aandacht te geven. Een andere oplossing voor dit (verslaafde) daklozenprobleem zou in Denemarken gevonden kunnen worden, waar het project Skaeve huse, kijk op een groot succes is en aanzienlijk minder kost dan de oplossingen van het Stedelijk Kompas. 4.

5 2. Dienstverlening We hebben in Breda een goed werkende website, al mag dat ook wel, want die website heeft een vermogen gekost vier en een halve ton. Eigenlijk wilde de lokale overheid helemaal digitaal gaan opereren,, onder meer door ons kan het de burger toch nog steeds mondeling of schriftelijk geholpen worden. De burgerloketten in Ulvenhout en Bavel zijn gesloten, evenals diverse wijkbibliotheken en meer dan de helft van de buurthuizen. GemeenteBelangen is daar op z n zachtst gezegd ongelukkig mee. Van een aantal van de buurhuizen was sluiting legitiem, gezien ons (te) brede aanbod en de verantwoordelijkheid van houdbare overheidsfinanciën. Deze ontwikkeling biedt ook nieuwe kansen om het huidige voorzieningenniveau te behouden, maar we moeten wel streven naar evenwicht in de gemeente. Maar de huidige coalitie heeft blind voor de sociale gevolgen de sluitingen en vervolgens verkoop van dit maatschappelijk vastgoed te radicaal doorgezet. Lang niet iedereen heeft een computer of kan met internet overweg. Door het vermagerde aanbod van burgerloketten en bibliotheken is de dienstverlening voor deze mensen, met name de wat oudere, de mogelijkheid om aan te haken bij de vele digitale regelingen zoals de overheid ze zo modern wil behandelen, alleen maar kleiner geworden. GemeenteBelangen Breda blijft zich hard maken voor persoonlijk contact, ook met de overheid. Wij pleiten voor behoud van gemeenschapshuizen waar men terecht kan om elkaar te vinden, ook via de digitale spoorlijn. Voor de jongere categorie? Er komen steeds meer Brede Scholen die naast het reguliere lesprogramma in de minstens zo leerzame buitenschoolse activiteiten voorzien. Zoals sporten, knutselen, schaken of extra lessen in rekenen of taal waar het regulier nog niet helemaal lukt. Ook sociale vaardigheden, empathie voor anderen aanwakkeren, is naar onze mening een relevant onderwerp. Onbegrip voor hoe we met elkaar omgaan, soms steeds agressiever, is een bron die extra aandacht verdient. We doelen op een oplossing door een programma te ontwikkelen waarbij leerlingen, als onderdeel van hun lesprogramma, op bepaalde dagen ouderen en andere mensen die computeronbekwaam zijn te helpen gebruik te maken van de digitale diensten van gemeente Breda. Dat vergt nog heel wat denkwerk, maar het is volgens GemeenteBelangen Breda de moeite waard. Wij zetten daartoe in op de volgende coalitie om weer te onderhandelen voor de terugkomst van de burgerloketten en zelfvoorzienende gemeenschapshuizen in de gemeente en omliggende dorpen. 3. Veiligheid en openbare orde. De gemeente Breda, toch de 9 e gemeente van Nederland is een relatief veilige gemeente waar het 5.

6 goed toeven is. Door regelmatig overleg tussen justitie, politie en onze burgemeester met o.a. de coffeeshops hebben we in Breda een goed controleerbaar soft drugs beleid. Bijna gooide de wietpas roet in het eten, want daardoor floreerde de straathandel waar we als gemeente geen enkele controle op hebben en op die van alles gedeald wordt, ook goedjes die als harddrugs te boek staan. Al tijden wordt men in coffeeshops juist voorgelicht dat dergelijke middelen schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn, nog los van het verbod op handel hierin ( wat duidelijk aangegeven niet gdoogd wordt in deze zaken). Verder is door afschaffing van de happy hours de uitnodiging tot overmatig alcoholgebruik onder jongeren getemperd. Het is genoeglijk bekend dat deze vorm van drugs, wat het feitelijk ook is, gezien ze impact heeft op brein en gedrag, in bescheiden genoten dosis een veel betere algemene ontwikkeling ondersteunt dan drink till you drop. Ook de stadsmariniers doen evenals de Buurtpreventieteams in goede samenwerking met de wijkagenten prima werk Onze politie besteedt heel veel tijd aan het opsporen en vernietigen van wietplantages. Dat wordt steeds meer dweilen met de kraan open. Deze tijd en inzet zouden ze veel beter kunnen gebruiken voor het oplossen van onder andere woninginbraken en ernstige vormen van overlast die in sommige buurten steeds erger worden. Als de wietteelt gelegaliseerd zou worden, hebben we ook grip op de achterdeur van de coffeeshops en zou het op straat veiliger worden. Nog los van minder brandgevaar door illegale kweek met vaak afgetapte energie, die als het ontdekt wordt of misgaat, veelal waterschade oplevert waardoor het pand onbruikbaar wordt of ten minste in waarde daalt. Wij zien liever legalisering van zowel de voor- als achterdeur. Net als horecazaken die hun boekhouding én klandizie zelf onder vriendelijke controle moeten houden. 4. Verkeer en vervoer Wat is er gebeurd? Het autoverkeer in Breda is explosief toegenomen. Als je nu van de ene kant van de stad naar de andere wil, moet je al een kwartier vertraging incalculeren. Dat komt heden alleen al door de grootscheepse verbouwing van ons Centraal Station en de te verhogen Trambrug. Ook als we over Park & Pendel praten, wordt er gelijk gezegd, dat dan de parkeergarages leeg blijven. Onze motie bij de Structuurvisie om tot 2030 geen parkeervoorzieningen binnen de singels extra te maken, kreeg helaas net geen meerderheid. Zodoende wordt er onder Achter de Lange Stallen wéér een parkeergarage gebouwd van 900 plaatsen. De aanvoerroute daarvan gaat dan via de verkeersluw gemaakte Generaal Maczekstraat waar een maximum snelheid van 30 kilometer geldt. Iedereen moet gewoon met de auto overal kunnen komen en parkeren, al dan niet in de eigen 6.

7 straat. Toch zullen we maatregelen moeten nemen, want veel meer auto s kan Breda niet verwerken. Voor een gedeelte van de bezoekers aan Breda zal toch een alternatief gevonden moeten worden in de vorm van parkeerterreinen buiten de stad met liefst alternatief vervoer van en naar de binnenstad. GemeenteBelangen Breda heeft een idee ingebracht om de toekomstige winkels die in het gebied Achter de Lange Stallen komen postadres Oude Vest te geven, want navigatieapparatuur geeft dan de brede Claudius Prinsenlaan als aanrijroute aan in plaats van de Generaal Maczekstraat. 5. Buitengebied We hebben onlangs het bestemmingsplan Buitengebied Breda Noord vastgesteld. Een punt waar wij moeite mee hadden, was de planning van 3 windmolens van 95 meter hoog. Windmolens leveren aangetoond minder groene energie op dan verondersteld. Zeker bij windstilte, wat we, gelukkig in ons lage land ook kennen. Bovendien verstoren ze het natuurlijk vliegverkeer van de fauna. In vliegtuigmotoren draait menig vogel al tot oneerbaar gehakt, deze turbines dragen daar extra aan bij. GemeenteBelangen Breda pretendeert noch pró of anti natuur te zijn; wij willen geschikte oplossingen voor alles en iedereen in onze omgeving. Daarom konden wij wel instemmen met een evenwichtig bestemmingsplan waarbij goed rekening was gehouden met een verantwoorde mix van natuur en agrarische activiteiten. Het buitengebied moet niet teveel veranderen. De evenwichtige mix van goed leven voor de agrariër en fijn leven voor de mensen die er wonen en recreëren is er al prima. Mensen die kiezen om er te komen wonen, in de omgeving van agrarische levendigheid als varkensboerderijen, hebben zich in onze optiek te schikken naar de mogelijke effecten van geur en geluid daarvan. Natuur en landschap bepalen voor een groot deel de aantrekkelijkheid van het buitengebied van Breda voor de inwoners en de geliefde toeristen, GemeenteBelangen Breda vindt dat meerdere belangen tegelijk kunnen worden gediend. Bijvoorbeeld een bedrijf vestigen in een voormalige boerderij, waarbij pand en erf opknappen veelal de voorwaarde is: daarin zien wij hele mooie mogelijkheden om de groei van onze stad en aangroeiende gemeenten te verbinden. 7.

8 6. Winkelen, recreatie en toerisme. Eigenlijk gaat het in Breda, net als in vele andere gemeenten helemaal niet goed met onze binnenstad. Buiten het centrum worden heel grote ketens neergezet en de winkeliers in het centrum en de kleinere winkelcentra hebben honger. Dit heeft met de financiële crisis op meerdere niveaus te maken. En met de verkoop via internet, voor wie dit ook per computer kan en doet. Of het afgenomen stadsbezoek door de ingevoerde toeristenbelasting of verhoogde parkeergelden te maken heeft, is de vraag. Ons antwoord? Ja! En ook heeft Local-Payed-Bike-Parking, zoals we het nu hip noemen, geen beste vruchten afgeworpen. Hier fietsen? Hier rijden en blijven Duidelijk dat actie noodzakelijk is. Ondanks dat de motie van de hele oppositie om het fietsparkeren weer gratis te maken het niet heeft gehaald. Het blijft een van onze speerpunten. Er is al heel veel leegstand in Breda. Nu uit onderzoeken blijkt dat we in Breda een aantal aantrekkelijke winkels (zoals de Primark) missen, zou het zo maar kunnen dat het binnenhalen van dergelijke investeerders het hele winkelgebied ten goede gaat komen Na 19 maart 2014 krijgen we weer een nieuwe coalitie en zullen dan opnieuw de moties over gratis fiets-parkeren (met een passende financiële dekking) en een betere bereikbaarheid van het centrum op poetsen. Hierbij blijven transferia met een snelle verbinding naar de binnenstad een optie. 7. Onderwijs De doordecentralisatie (verzelfstandiging) van het Primair en Speciaal onderwijs is in Breda een feit. Op 30 januari 2014 heeft de raad het goedgekeurd. De inrichting van deze nieuwe bestuursvorm, welke wij van harte ondersteunen is klaar. Er zijn in Breda al een paar brede scholen die tevens een buurtfunctie hebben en er komen er meer bij. Ook GemeenteBelangen Breda is het enthousiast over deze beide nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. 8.

9 Wat zijn de plannen? Wij vinden het als lokale partij net zo belangrijk, dat naast de brede scholen, de kleine scholen behouden blijven. Nu de schoolgebouwen niet meer in het bezit van de gemeente zijn maar van een coöperatie van schoolbesturen kunnen deze schoolbesturen zelfstandiger werken. GemeenteBelangen Breda volgt dit op de voet. Studentenhuisvesting. Door de toename van studenten zal er op een goede manier huisvesting moeten worden aangeboden door nieuwbouw en indien mogelijk omvorming van leegstaande kantoorgebouwen. Zowel voor Bredase leerlingen als van verderaf verdient het de aandacht om hun een zelfstandig te runnen huisvesting te bieden. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van iedere jongeling studerend, op stage, al volledig werkend om deze stap te kunnen maken naar eigen wasdom. 8. Cultuur Zonder cultuur is er geen beschaving. Culturele Hoofdstad 2018 gaat voor de 5 grote Brabantse steden niet door. De aanloop ernaar toe is vooral zinvol geweest als leerproces voor de samenwerking van die 5 steden. En die samenwerking is niet opgehouden te bestaan. We hebben in Breda een flink aantal culturele instellingen, waarvan bijvoorbeeld kinderdanstheater De Stilte wereldwijde bekendheid heeft. Tijdens de race naar Culturele Hoofdstad 2018 zijn er veel leuke plannen opgedoken. Sommige van die plannen kunnen toch wel doorgaan, maar omdat nu de tijdsdruk van 2018 eraf is, kunnen we die plannen in ons eigen tempo en met ons eigen budget verwezenlijken en vrijere keuzes maken. Er zijn bv. in het gebouw van de voormalige Sociale Dienst aan de Vlaszak ateliers van plaatselijke kunstenaars komen te vervallen. Op zoek naar alternatieven viel ons oog op het Gerechtsgebouw dat door nieuwbouw bij het station leeg komt. De gemeente Breda heeft al jaren geleden met Justitie een te dure koopovereenkomst gesloten om die locatie voor woningen te bestemmen. Maar er worden daar voorlopig geen woningen gebouwd. GemeenteBelangen Breda zal zich hard maken om daar tijdelijke huisvesting voor kunstenaars te maken. Het gebouw is er door de grote verscheidenheid in ruimtes uitstekend geschikt voor. 9. Zorg en welzijn 9.

10 Er is in Breda flink gezuinigd op de zorg. Dat is niet iets om trots op te zijn, maar euro s die er niet zijn, kun je ook niet uitgeven. Het blijft natuurlijk een vreemde zaak dat de gemeente aan zorginstellingen zo n 25 per uur moet betalen en de handen aan het bed of stofdoek maar ongeveer 11 ontvangen. Er is de laatste jaren terecht veel aandacht besteedt aan Geschikt Wonen voor Iedereen, waardoor onze inwoners langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, jeugdreclassering, Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze overdracht van rijk naar gemeente gaat gepaard met forse bezuinigingen. GemeenteBelangen Breda ziet hierin ook nieuwe kansen; er komen meer mogelijkheden om instellingen voor jeugdzorg aan te sturen en in samenwerking met onderwijs en welzijn problemen integraal aan te pakken en aan preventie te werken. De gemeente levert maatwerk bij gezinnen die met jeugdzorg te maken krijgen. Samen met de betrokken hulpverleners wordt een plan van aanpak gemaakt. We willen dat de gezinnen en hun jongeren zoveel mogelijk zelf de regie houden over hun eigen leven. 10. Milieu We hebben in Breda een prima afvalstoffen beleid. Een Milieustraat waar bewoners van Breda gratis hun privé grof afval gescheiden in kunnen leveren. Omdat de bewoners hun grof afval gratis kunnen storten, is er weinig zwerfafval. Afvalwachten controleren op illegale dump. Een bron van ergernis blijft, vooral in de buurt van scholen, zwerfvuil. Veel leerlingen gooien gewoon hun lege boterham zakjes en blikjes op straat. Wij hebben vorig jaar een motie ingediend (unaniem gesteund) om de BOA s (Bijzonder Opsporingsambtenaren) elkaars bevoegdheden uit te kunnen laten voeren. Dus dat bijvoorbeeld een Parkeerwachter iemand die zijn asbak op straat leeggooit, niet de Afvalwacht hoeft op de roepen, maar zelf ook mag verbaliseren. Van bovengenoemde motie hebben we nog maar weinig uitvoering gezien. We weten dat de overheid uiterst traag werkt, maar komend jaar maar eens dringend vragen aan het nieuwe college wat de stand zaken is en aandringen op opschieten. Zou veel zwerfvuil op straat schelen. Ook moeten we via de scholen aandacht voor het weggooien van afval te gaan besteden. 10.

11 11. Wonen De 3 wooncorporaties van Breda moeten de komende 5 jaar verhuurdersheffing aan het rijk betalen en om de verliezen bij o.a. Vestia te compenseren. Daardoor houden ze maar heel weinig geld over voor de nieuwbouw van woningen en onderhoud van de bestaande woningvoorraad. Overbodig te zeggen dat de huizenverkopen van de projectontwikkelaars ook tot een minimum gedaald zijn. Een paar jaar geleden hoopten we nog ongeveer 2000 nieuwe woningen in Breda te bouwen, toen heeft Provinciale Staten dat teruggebracht tot 700, maar het laat zich aanzien dat we dat niet eens halen, terwijl er wel een duidelijke huurdersinteresse is. Er zijn gemeenten die zelf woningbouwplannen ontwikkelen, omdat gemeenten tegen een veel lagere rente geld kunnen lenen dan de corporaties. Dat scheelt al gauw de helft in rentekosten. Dat is een mogelijkheid die GemeenteBelangen Breda zeker wil onderzoeken, want dat zou een flinkeoppepper in de hoeveelheid beschikbare woningen kunnen betekenen. Bovendien is het goed voor de werkgelegenheid in de bouw. Ook willen wij ons de komende jaren inzetten om welstandvrij bouwen mogelijk te maken. Wij willen er overigens in het algemeen naar streven de regeldruk te verminderen. Bijvoorbeeld door het makkelijker maken van (bouw-)vergunningen. 12. Werken en ondernemen. Wat is er bereikt? Er is in Breda een ondernemersloket en dankzij onze motie, inmiddels bekend als Motie Stubenitsky, die vorig jaar is aangenomen kunnen ZZP-ers vanaf 2014 als hun inkomen op het minimum niveau ligt, kwijtschelding van Gemeentelijke belastingen aanvragen en krijgen. Bovendien is er een ondernemersloket gekomen. Bovendien is vorig najaar met onze volledige en enthousiaste medewerking het Project plan Via Breda Havengebied gestart. Een proeftuin om te experimenteren in dat gebied om te experimenteren met ontslakken d.w.z. in eenvoudige woorden het eenvoudiger en gemakkelijker maken voor ondernemers om zich hier te vestigen. De proeftuin die vorig jaar als pilot gestart is in het Havengebied nauwkeurig volgen en bezien of deze deregulerende aanpak navolging verdient in andere gebieden in Breda. Ook willen wij leegstand van o.a. het kernwinkelgebied tegengaan door nieuwe bestemmingen of tijdelijke window-dressing. Beurs voor starters met weinig werkervaring of ouderen met een slacht arbeidsperspectief, initiëren van netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden, overheid, 11.

12 ondernemers en onderwijsinstellingen (meet and match). Een idee zou ook kunnen zijn een prijs uitroepen u weet ons motto, samen met jou voor het meest lumineuze idee om de werkeloosheid aan te pakken, (startende) ondernemers beter bekend maken met de aanbestedingsprocedures enz. Wie staan er op de Kieslijst?: 1 John Stubenitsky 2 Paul de Jong 3 Marjo Stubenitsky-Buth 4 Erwin Hoek 5 Celine Vaes 6 Whitney Boeckx 7 Angeline Grosfeld 8 Corné Dekkers 9 Ineke van der Meer 10 Ton Taks 11 Henk Nihot 12 Steven Boeckx 12.

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda!

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Verkiezingsprogramma VVD Breda 2014-2018 2 Voor ons Breda! De VVD Breda heeft veel vertrouwen in ons Breda. Vertrouwen in de bewoners en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Manifest voor een duurzaam, veilig en toekomstbestendig Utrecht Voorwoord - Waarom Nederland Duurzaam? Geachte lezer, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013 OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA 2014 2018 OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland Definitief december 2013 1 INHOUDSOPGAVE pagina VOORWOORD 3/4 VISIE 5/6 1. LEEFBAARHEID DORPEN EN KERNEN

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Richtingwijzers... 4 1.1.1 Vertrouw op de eigen kracht van mensen... 4 1.1.2 Denk en handel internationaal... 4 1.1.3 Beloon prestatie

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010 SP Utrecht Verkiezingsprogramma Conceptversie 26 november 09 tbv de Algemene Ledenvergadering op 9 december 09. Inhoudsopgave 1. De publieke zaak...3 De buurt, de andere hoeksteen...3 Onze economie, onze

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA. Helmond, 19 december 2013

2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA. Helmond, 19 december 2013 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Helmond, 19 december 2013 Politieke Partij Helder Helmond Postbus 139 5700 AC Helmond info@helderhelmond.nl www.helderhelmond.nl INHOUDSOPGAVE De heldere politiek van Helder

Nadere informatie

Eerlijk Alternatief, eerlijk en lokaal

Eerlijk Alternatief, eerlijk en lokaal Eerlijk Alternatief, eerlijk en lokaal Eerlijk Alternatief is een partij die voor iedereen duidelijke uitgangspunten heeft. Bij ons staan de inwoners en de ondernemers voorop. De inwoners en ondernemers

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie