Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg"

Transcriptie

1 Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid medisch specialistische zorg Declaratie aspecten 37 6 Procedure contracteerproces 39 7 Betrekken verzekerden bij inkoopbeleid CZ groep 42 8 Ten slotte 43 bijlage I 44 bijlage II 46 bijlage III 49 bijlage IV

3 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het inkoopdocument medisch specialistische zorg voor Wij brengen u met dit document graag op de hoogte van onze actuele visie op zorg en de belangrijkste uitgangspunten van ons inkoopproces. Zowel voor u als zorgaanbieder als voor onze verzekerden, willen wij transparantie bieden zodat u weet waar u bij ons aan toe bent en waar u op kunt rekenen. Samenspel als succesfactor De Nederlandse gezondheidszorg staat internationaal in hoog aanzien. Regelmatig blijkt uit onderzoeken dat wij best in class zijn. Een resultaat waar we trots op mogen zijn. Om deze positie te behouden, is het zaak te blijven verbeteren. Naast de gedrevenheid en deskundigheid van de Nederlandse zorgverleners is ook de rol van de overheid en de zorgverzekeraars in de verbeterslag onontbeerlijk. Juist in het dynamische samenspel van privaat en publiek domein, aangevuld met wensen, ervaringen en behoeftes van patiënten, ligt de sleutel tot succes. Vanuit onze rol in het stelsel, scheppen we voor dit samenspel de juiste voorwaarden in ons inkoopbeleid. Gezamenlijke visie als basis voor langetermijnrelatie Wij zien het verbeterpotentieel in de Nederlandse gezondheidszorg de komende jaren met name in het verminderen van praktijkvariaties. We zetten bij de verschillende zorgsectoren in op het realiseren van een nog hogere kwaliteit tegen een marktconforme prijs en een goede toegankelijkheid voor onze verzekerden. Daarbij stimuleren we in onze contracten shared decision making zodat verzekerden - bij voorkeur in overleg met hun huisarts en directe omgeving - bewuste, passende keuzes kunnen maken in het zorgaanbod. Als facilitering voor het behartigen van de belangen van onze verzekerden, willen we met onze contracten de juiste context scheppen om met zorgaanbieders tot goede, langdurige samenwerking te komen. Dit vanuit de overtuiging dat we alleen in samenwerking tot de beste resultaten voor de maatschappij kunnen komen. Vandaar dat in de zorgcontractering voor 2016 meerjarenovereenkomsten voor de meeste sectoren het uitgangspunt zijn. Voorwaarde hierbij is wel dat wij met een zorgaanbieder tot een gezamenlijke visie en ambitie kunnen komen om de zorg in Nederland op alle facetten (nog) beter te maken. Fundament voor de toekomst De energie die we als zorgverzekeraar en zorgaanbieder gezamenlijk voelen om onze rollen in het stelsel goed in te vullen, kan door het bieden van wederzijdse zekerheden in een meerjarige zorgovereenkomst, ook echt gaan zitten in doelmatige en kwalitatief uitstekende zorg. Dit vormt een fundament voor een solidaire en toegankelijke zorg voor nu en toekomstige generaties. Wij hopen dat u deze visie met ons deelt en 2016 en verder met vertrouwen tegemoet ziet. Met vriendelijke groet, Joël Gijzen Directeur Zorg 4 5

4 1 Missie CZ groep en visie op zorg CZ groep is een niet op winst gericht zorgverzekeringsbedrijf. Via de labels die tot CZ groep de Wlz en Wmo. We kiezen dus voor het regisseren van zorg in brede zin. Met het oog op de waarde voor de verzekerde willen we de beslissingen over waar we zorg De invulling per zorgsector De waardebeïnvloedende elementen zoals wij behoren, vertegenwoordigen wij 3,4 miljoen inkopen steeds nadrukkelijker nemen op basis hier beschrijven, nemen wij zoveel mogelijk mee verzekerden in het zorgveld. Wij maken ons hard Naast het merk CZ voert CZ groep ook de zorg- van zowel de kwaliteit als de kosten. Maar wat in onze zorginkooptrajecten. Dit wil niet zeggen voor een solidair zorgstelstel en willen zorg in verzekering van de merken Delta Lloyd en OHRA beïnvloedt nu de kwaliteit en de kosten van zorg? dat in alle zorgsectoren alle elementen of Nederland goed, betaalbaar en toegankelijk uit voor eigen rekening en risico. Wij zijn eigenaar Op basis van onze ervaring en kennis uit het veld dezelfde invulling en weging ervan worden houden voor iedereen die het nodig heeft. Een van Delta Lloyd Zorgverzekering N.V., OHRA en de laatste wetenschappelijke inzichten hebben gehanteerd. Dit is maatwerk. Bij de bepaling license to operate die uitdagingen en dilemma s ziektekostenverzekeringen N.V. en OHRA zorg- we waardebeïnvloedende elementen uitgewerkt. van de invulling van de elementen per sector met zich meebrengt en van onze organisatie verzekeringen N.V. Ons totale marktaandeel is en de uitwerking ervan in concrete indicatoren, verantwoordelijkheid, daadkracht en inlevings circa twintig procent. De zorgverzekeringen van De kosten van zorg worden bepaald door: maken we gebruik van verschillende bronnen. vermogen vraagt. Delta Lloyd en OHRA worden door Delta Lloyd Bijvoorbeeld bestaande kwaliteitskaders Alles voor betere zorg Als we niets veranderen betaalt een modaal gezin in 2040 ruim eenderde van zijn inkomen aan collectief gefinancierde zorg. Met dit vooruitzicht Groep gedistribueerd. Waar u in de hierop volgende tekst CZ ziet staan, bedoelen wij CZ groep. CZ als inkoper van zorg Als inkoper van zorg voor 3,4 miljoen verzekerden 1 de hoeveelheid zorg; 2 de kostprijs per zorgeenheid. Waardebeïnvloedende elementen die wij meenemen in de beoordeling van de hoeveel - (normen en indicatoren vanuit zowel medisch als patiëntenperspectief), wetenschappelijke literatuur en best practices. De doelen die de verzekerde nastreeft met de betreffende zorg, zijn hierbij algeheel richting gevend. staat de solidariteit voor zorg (het samen betalen doen wij er alles aan om goede zorg tegen een heid zorg zijn: praktijkvariatie, horizontale van zorgkosten) flink onder druk. Als private redelijke prijs aan te kunnen bieden. Onze verwijzingen en parallel geleverde zorg. organisatie met een publiek doel, stuurt CZ groep aan op veranderingen in zorg, zodat die goed en betaalbaar blijft. En dus bereikbaar blijft voor iedereen die het nodig heeft. In lijn met de rol die verzekerden kunnen bij ons op dit moment uit meer dan gecontracteerde zorgaanbieders kiezen. Kwaliteit en de betaalbaarheid van zorg zijn onze sleutelwoorden bij zorginkoop. Op basis Bij kostprijs per zorgeenheid kijken wij met name naar mogelijkheden tot substitutie. De kwaliteit van zorg wordt bepaald door: Kosten Hoeveelheid zorg ons in het zorgstelsel is gegeven, treedt CZ groep daarom actief op als regisseur in zorg. Wij zijn van kennis en ervaring vinden wij het bij bepaalde aanbieders niet wenselijk de zorg te vergoeden, 1 de uitkomst van zorg Kostprijs per zorgeenheid niet bang voor het agenderen van moeilijke onderwerpen, voor het echt anders organiseren bijvoorbeeld als we uit (wetenschappelijk) onderzoek of uit patiëntgegevens weten dat deze (het gezondheidsresultaat); 2 de patiëntgerichtheid tijdens Waarde van geleverde zorg van zorg of het maken van keuzes. Wij zijn een zorg van onvoldoende kwaliteit is. Of dat de zorg het zorgproces. zorgverzekeraar pur sang, met jarenlange kennis en kunde in huis en een duidelijke visie op zorg. overbodig of onnodig en onverklaarbaar duur is. We maken gefundeerde keuzes en willen hiermee de Waardebeïnvloedende elementen die wij koppelen Kwaliteit Resultaat We willen het verschil maken, we geloven dat het beter kan en zetten ons daarvoor in. Alles voor betere zorg verwoordt ons gedachtegoed en vat zorgmarkt stimuleren zich continu te verbeteren. Verder hebben wij met het oog op het betaalbaar houden van zorg expliciete aandacht voor het aan de uitkomst van zorg zijn: volumegerelateerde ingrepen, de gezondheidsstatus en suboptimaal resultaat. Aan patiëntgerichtheid koppelen we Patiëntgerichtheid onze missie kernachtig samen. tegengaan van fraude en oneigenlijke declaraties. goede coördinatie van het zorg proces, tijdigheid en zelfregie. Met scherpe zorginkoop zorgt CZ groep enerzijds CZ wil kwalitatief goede zorg voor haar verzekerden voor een goede begeleiding van onze verzekerden inkopen. Maar hoe doen we dat? Waar kijken we en anderzijds voor invulling aan de rol van naar en hoe vertalen we dat in ons inkoopbeleid? regisseur. We willen onze verzekerden helpen om Goede zorg is volgens ons zorg die zoveel mogelijk de beste zorg te vinden en te krijgen en we willen waarde oplevert voor de verzekerde. Er is sprake deze zorg ook voor hen organiseren. Om onze van waarde voor de verzekerde als in het totale maatschappelijke rol goed te kunnen vervullen, zorgtraject zijn/haar zorgdoelstellingen worden kijkt CZ groep niet alleen naar de zorg binnen de gehaald mét een hoge kwaliteit van zorg tegen Zvw, maar nadrukkelijk ook naar de zorg binnen acceptabele kosten. 6 7

5 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 2.1 Regiovisie Co-creatie verwevenheid van de acute zorg met de electieve verwijscriteria vast. Deze zijn per tumorsoort Algemeen Wij verzoeken ziekenhuizen om zelf mede invulling te geven aan het realiseren van deze zorg van een ziekenhuis. Juist daarom meent CZ dat het zeer belangrijk blijft om hierover met verschillend. Deze criteria dienen antwoord te geven op de vraag waar welke zorg het beste veranderingen, waarbij patiënten idealiter vanuit elkaar een gedeelde visie overeen te komen en geboden kan worden. Niet alleen wat betreft de Langzaam maar zeker verandert het zorglandschap. de eerste lijn worden doorverwezen naar het het lokale en regionale zorgaanbod hierop aan chirurgische ingreep, maar op het hele behandel- Als gevolg van toenemende kwaliteits- en volume- beoogde optimale zorgaanbod. Daarbij prefereren te passen. traject en ook het voor- en natraject. Steeds dient normen vindt een verdere concentratie van zorg wij een vorm van co-creatie tussen zorgaanbieders de vraag gesteld te worden waar kwaliteitswinst plaats. Ook zorg die voorheen steevast tot het en CZ boven het afdwingen van de regiovisie via Het Zorginstituut Nederland is momenteel druk voor de patiënt te behalen is. Is dat in een verder domein van de medisch specialist behoorde, harde inkoopafspraken. doende het kwaliteitskader voor de acute zorg te gespecialiseerd ziekenhuis? Dan moet direct verschuift steeds meer naar de eerste lijn. ontwikkelen. Ook constateert CZ dat op veel doorverwezen worden. Zonder wachttijden, geen Samenwerkingsafspraken, tussenvormen en In ieder geval zal CZ in de komende jaren haar plekken in het land al constructief gesproken wordt dubbele diagnostiek en geen hernieuwde daadwerkelijke overdracht van zorg vindt meer inkoopafspraken steeds meer richten op de over de ontwikkelingen in de acute zorg, mede in dossieropbouw. Binnen een CCN dient dit alles en meer plaats. En dat is ook noodzakelijk. Want uitkomsten van deze profieldiscussies. Uiteraard het bredere kader van de regiovisie. CZ zal zich goed geregeld te zijn. we leven steeds langer, het aantal ouderen neemt bieden de uiteindelijke differentiaties in de middels deze regiovisie ook blijven inzetten voor drastisch toe en de medisch technologische profielen van de ziekenhuizen geen garanties voor het daadwerkelijk realiseren van de reeds gemaakte Het CCN zorgt er ook voor dat de afgesproken ontwikkelingen schrijden voort. betere zorg. Maar wij zijn er wel van overtuigd dat afspraken. Daar waar brede consensus nog indicatie- en behandelprotocollen door elk er hierdoor betere randvoorwaarden worden ontbreekt blijft CZ zich inspannen deze consensus ziekenhuis en elke specialist worden nageleefd. Aanpassen zorgaanbod gecreëerd om tot deze betere zorg te komen. En te creëren, zij het nu op individuele basis. De bestaande variatie in behandelingen moet De organisatie van de medisch specialistische zorg ontwikkelt mee. Het zorgaanbod wordt steeds tegen maatschappelijk aanvaarbare kosten. Voor de ziekenhuizen en medisch specialisten is het Oncologische zorg worden teruggebracht. Door uniformiteit en medische evidence based therapieën binnen het meer aangepast aan deze nieuwe ontwikkelingen. een uitdaging om binnen deze randvoorwaarden te CCN toe te passen, wordt de oncologische zorg Bijvoorbeeld wanneer er grote renovaties of komen tot daadwerkelijk betere zorg. CZ zal daarbij Landelijk ontstaat steeds meer draagvlak voor verbeterd. nieuwbouw plaatsvinden, maar ook zodra volume- binnen haar mogelijkheden een betrouwbare de vorming van Comprehensive Cancer Networks en kwaliteitsnormen daar aanleiding voor geven. partner zijn en de contractering daarop aanpassen. (CCN s). Binnen een dergelijk netwerk worden Kwalitatieve overwegingen CZ speelt hier op in, door voor die ziekenhuizen waar zij een belangrijk marktaandeel heeft per Acute zorg uniforme protocollen toegepast voor de diagnostisering en behandeling van patiënten. Aan de vraag wanneer een patiënt doorverwezen moet worden, dienen primair kwalitatieve ziekenhuis een globaal ziekenhuisprofiel samen Per tumorsoort worden er doorverwijscriteria overwegingen ten grondslag te liggen. Indien te stellen. Een profiel dat gebaseerd is op de pijlers In het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord hebben ontwikkeld om de patiënt zo nodig tijdig te echter kwalitatief geen onderscheid te van acute zorg en oncologie. En daarbij rekening alle betrokken partijen aangegeven achter een verwijzen naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis veronderstellen is, vindt CZ het vanuit houdend met diverse verschillende diagnosen die herinrichting van de acute zorg te staan. Mede binnen dit netwerk. Data worden uitgewisseld maatschappelijk oogpunt belangrijk dat ook een bepaalde volume-kwaliteit relatie hebben, daarom is de acute zorg ook een centraal thema om kritisch te kijken naar de uitkomsten van de doelmatigheidsredenen in de besluitvorming waardoor het aanbieden van deze zorg in elk in de regiovisie van CZ. Afgelopen jaren is behandelingen. En een gemeenschappelijk MDO worden meegenomen. Anders gezegd, wanneer ziekenhuis niet meer vanzelfsprekend is. Het constructief gesproken met alle betrokken partijen. (Multi Disciplinair Overleg) wordt opgezet om de het doelmatiger is de zorg anders vorm te geven afgelopen jaar heeft CZ in nagenoeg alle regio s Dit is in eerste instantie gebaseerd op de eigen behandeling van individuele patiënten tussen de bij gelijkblijvende kwaliteit verdient dat naar waar zij een groot marktaandeel heeft haar visie visie van CZ en later aangevuld met de Kwaliteits- ziekenhuizen te bespreken. Dat zijn allemaal onze mening de voorkeur. gepresenteerd op het toekomstig ziekenhuis- visie van ZN. De Autoriteit Consument & Markten aspecten die we als CZ van harte ondersteunen. landschap. Voor elk afzonderlijk ziekenhuis zijn (ACM) heeft aangegeven dat de weg van Zodanig dat wij deelname aan een dergelijk CCN Daarbij zou een systeem van hoofdaannemer daarbij de contouren geschetst van de aard van de gezamenlijke gesprekken mogelijke mededingings- in de toekomst dan ook als vereiste zien voor de en onderaannemer binnen een CCN verder zorg die in de toekomst in dat ziekenhuis verwacht risico s in zich draagt. Daarom is in ZN-verband contractering van oncologische zorg. onderzocht moeten worden. De hoofdaannemer mag worden. En door CZ gecontracteerd wordt. besloten om dat niet door te zetten. Daarmee is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de neemt CZ echter geen afstand van acute zorg als (Door)verwijscriteria geleverde zorg en dient de rekening in. Vervolgens centraal thema in de profilering van een ziekenhuis. Voor de bepaling op welke plek de patiënt het rekent deze af met de onderaannemer voor de Een van de door de ACM benoemde risico s is de beste geholpen kan worden, stelt het CCN (door) door hem geleverde diensten. Op die manier 8 9

6 kunnen overdiagnostiek of ongewenste vormen betere kwaliteit van zorg en lagere kosten per Samen Beslissen 4 Decision talk van behandelingen beter teruggebracht worden. inwoner (Triple Aim). Het gaat bij deze combinatie Het helpen ontdekken van de eigen van niet-vrijblijvend samenwerken en resultaat- In het inkoopdocument van 2015 heeft CZ reeds voorkeuren van de patiënt, uitmondend De zorg wordt immers steeds duurder en zonder gerichtheid om het beste van twee werelden: aandacht gevraagd voor gedeelde besluitvorming, in besluitvorming over de te volgen ingrijpende veranderingen in het zorgaanbod marktsamenwerking. Een belangrijke succesfactor ook wel Samen Beslissen genoemd. behandeling. wordt deze bijna onbetaalbaar. Het niet meer is dan ook dat voldoende rekening wordt gehouden Samen Beslissen is een besluitvormingsproces aanbieden van élke vorm van oncologische zorg met de belangen van betrokkenen. Ervaringen en waarbij de patiënt actief betrokken wordt bij het Dit proces dient zo mogelijk ondersteund te in elk ziekenhuis, maar het verder concentreren kennis worden tussen de proeftuinen gedeeld. maken van belangrijke beslissingen. Samen worden door keuzehulpen. Keuzehulpen zijn dus in specialistische centra, biedt naast kwalitatieve Het gaat dus om: samen experimenteren, leren, Beslissen is vooral van belang als er in het zorgpad puur een hulpmiddel. Waar het om gaat is dat de voordelen ook doelmatigheidswinsten. verbeteren, verbreden en opschalen. op een of meerdere kritische keuzemomenten patiënt als partner wordt gezien en de mening 2.2 Regioregie Regioregie is een zaak van de lange adem. Maar sprake is van minimaal twee gelijkwaardige interventie-opties, of wanneer de voordelen van van de patiënt net zo belangrijk is als die van de zorgverlener. om de weg ernaartoe mogelijk te maken zijn een interventie niet evident opwegen tegen de Zorgverzekeraars hebben de maatschappelijke korte-termijnsuccessen nodig. Successen die nadelen. Uit onderzoeken blijkt dat het toepassen Op dit moment lopen er verschillende projecten opdracht gekregen om de zorg goed, betaalbaar laten zien dat de andere manier van werken van Samen Beslissen, met het gebruik van keuze- waarbij CZ betrokken is en waar Samen Beslissen en beschikbaar te houden. Om dat doel te effectief is en dat die de doelen van de Triple Aim hulpen, resulteert in een hogere patiënt- een cruciale rol speelt. Daarnaast zal CZ in 2016 bereiken moet de zorg echt anders georganiseerd dichterbij kan brengen. Een belangrijke testcase tevredenheid, een betere arts-patiëntrelatie, een tijdens de inkoopcyclus aandacht vragen voor worden. Een duurzame gezondheidszorg vraagt is of de proeftuinen erin slagen op korte termijn hogere kwaliteit van leven en minder invasieve Samen Beslissen in de spreekkamer door dit op de namelijk om het versterken van de positie van de resultaat te boeken bij de substitutie van zorg van ingrepen. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de agenda te zetten tijdens de kwaliteitsgesprekken. zorgvrager en diens vermogen om zelf of met de tweede naar de eerste lijn, zoals in de landelijke NPCF dat 98 procent van de patiënten, waar U wordt gevraagd om in beeld te brengen hoe anderen om zich heen de gezondheid op peil te zorgakkoorden is afgesproken. nodig, samen wil beslissen met de arts. Samen Beslissen in uw ziekenhuis wordt vorm- houden (ontzorging door zelfzorg). Lukt dat niet? Dan moet de zorgvrager terecht kunnen bij een 2.3 Kwaliteit Het proces van Samen Beslissen verloopt via een gegeven en aan te geven wat de toekomstige plannen zijn. professioneel zorgsysteem dat betaalbaar is en goed functioneert, doordat lijnloos wordt Algemeen aantal fasen: Personalized Medicine samengewerkt; tussen zorgverleners onderling 1 Goal talk maar ook tussen zorgverlener en patiënt Zoals eerder vermeld staat goede zorg voor CZ Het gezamenlijk vaststellen van te CZ hecht veel waarde aan het centraal stellen van (ontschotting door samenwerking). Een opgave gelijk aan zorg die zo veel mogelijk waarde oplevert behalen doelen. Vooral van toepassing bij de patiënt in zijn eigen zorgproces. Naast Samen die te groot is om als zorgverzekeraar alléén tot voor de patiënt. Beslissingen over waar we de zorg chronische aandoening/multimorbiditeit/ Beslissen ziet CZ Personalized Medicine als een een goed einde te brengen. CZ gelooft daarom in inkopen willen we meer gaan nemen op basis van multiproblematiek. veelbelovende manier om de kwaliteit van zorg het concept van Regioregie. In regionale proef- de geleverde waarde. Hiervoor hebben we een aan patiënten te verhogen. Binnen Personalized tuinen wordt dit concept in co-creatie ontwikkeld model ontwikkeld waarin waardebeïnvloedende 2 Choice talk Medicine gebeurt dit door diagnostiek, genees- en uitgeprobeerd. Drie van deze proefregio s maken elementen centraal staan: het kwaliteitskader. Het uitwisselen van informatie, waaronder middelen en behandelingen gericht in te zetten deel uit van de negen door VWS aangewezen het gegeven dat er keuzemogelijkheden op het profiel van een specifieke patiënt. Daarmee proeftuinen betere zorg met minder kosten. Momenteel trachten wij dit theoretische model zijn en dat de mening van de patiënt hierin kunnen inadequate behandelingen worden voor de selectieve-inkoopaandoeningen borst- erg belangrijk is. vermeden en onnodige bijwerkingen worden Beweging kankerzorg en bariatrie om te zetten naar een voorkomen. Het genereren van een specifiek Regioregie is geen project maar een beweging, praktisch uitvoerbaar model. Oftewel, zijn deze 3 Option talk patiëntenprofiel kan op verschillende manieren: die bij voldoende resultaat onomkeerbaar is en aandoeningen geschikt voor de implementatie Het beschrijven en overwegen van de onder andere door genetics, expertsystemen een radicaal andere manier van denken en doen van het kwaliteitskader. Mocht dit in voldoende mogelijke opties en de voor- en nadelen (decision support systems) en imaging. Momenteel impliceert. Met inwoners en partners in de regio mate het geval zijn, dan zou dit gevolgen kunnen daarvan. wordt onderzocht welke methode het meest wordt op niet-vrijblijvende wijze samengewerkt hebben voor de inkoopafspraken vanaf effectief is voor een specifieke aandoening. CZ is aan een betere gezondheid van de populatie, van mening dat als Personalized Medicine in 10 11

7 combinatie met Samen Beslissen wordt ingezet, de jaar in kaart gaan brengen wie momenteel welke Palliatieve zorg aanbieders zelf gemeten wordt en dat de data waarde van de geleverde zorg nog meer verhoogd vorm van dementiezorg levert, wat de kwaliteit voor meerdere partijen en doeleinden beschikbaar kan worden. Het doel is Patient-centered Care. van die zorg is en welke verbeterinitiatieven er zijn. Palliatieve zorg is multidisciplinaire zorg en worden gesteld. Voor deze metingen wordt In 2016 zal waar mogelijk Personalized Medicine Vervolgens bekijken we hoe de zorg sector- onderdeel van een zorgketen. Het omvat de vroege gebruik gemaakt van gevalideerde tripartiet worden geïmplementeerd. Hierbij worden in overstijgend geoptimaliseerd kan worden om daar herkenning van de palliatieve fase, ziekte gerichte gedragen vragenlijsten. Wij spannen ons in om eerste instantie de mogelijkheden onderzocht onze toekomstige inkoopafspraken op te baseren. en symptoomgerichte behandeling, palliatie in de de nu bestaande gespecificeerde lijsten om te binnen de volgende oncologische aandoeningen: borst-, long-, prostaat- en darmkanker Wondzorg stervensfase en nazorg voor de naasten. vormen naar compacte generieke vragenlijsten. Dit omdat we ervan overtuigd zijn dat we met een Dementie Wondzorg in Nederland kan en moet beter. Het Voor zorg aan mensen in de palliatieve fase worden in ziekenhuizen in toenemende mate beperkte lijst de verzekerde niet onnodig belasten, de administratieve druk bij zorgaanbieders ontbreekt in het veld in veel gevallen aan goede multidisciplinaire teams opgericht. Daarnaast zijn verlichten en toch de juiste informatie krijgen als In de komende jaren wordt een steeds grotere triage en doorverwijsprotocollen (stepped care). er palliatieve consultatieteams beschikbaar die zorgverzekeraars. groep mensen in Nederland geconfronteerd met We zien dat behandelaren hun best doen om ondersteuning bieden aan professionals voor dementie. Door het groeiend aantal ouderen een wond zo goed mogelijk te behandelen, maar palliatieve zorg buiten het ziekenhuis. CZ zal in We willen tijdig kunnen beschikken over de data neemt immers het aantal patiënten toe. Het dat zij vaak niet goed weten of zij wel de juiste 2015 tijdens de inkoopcyclus voor 2016 aandacht voor de zorginkoop Daarom willen wij overheidsbeleid, dat erop gericht is mensen met persoon zijn om te behandelen. Bovendien zijn vragen voor Palliatieve Zorg. Dit onderwerp wordt afspreken dat het ziekenhuis in 2016 gaat dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen, er geen goede behandelstandaarden waardoor op de agenda gezet van de kwaliteitsgesprekken. deelnemen, voor zover de betreffende zorg wordt zorgt voor een toenemende druk op mantelzorgers. behandelaren niet altijd weten welke behandeling We vragen de ziekenhuizen wat de huidige verleend, aan tenminste de landelijke Benchmark- Tegelijk neemt ook de druk op de zorgkosten toe. het beste is en hoe ze bepaalde hulpmiddelen situatie is en welke plannen er zijn op het gebied metingen, zoals op de jaarkalender van de zorg- moeten gebruiken. Als gevolg hiervan blijven van Palliatieve Zorg. verzekeraars is opgenomen en te vinden is op de De mogelijkheden om de kwaliteit van leven patiënten vaak onnodig lang met een wond zitten. website van mensen met dementie en hun naasten te Dit heeft een groot effect op de kwaliteit van Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit verbeteren worden momenteel onvoldoende leven van deze patiënten. En ook op de kosten van leven verbetert van patiënten en hun naasten De resultaten uit de patiëntervaringsmetingen benut door de huidige reactieve en van de zorg. Dat kan anders. die te maken hebben met een levensbedreigende zullen door CZ gebruikt worden voor het verbeteren gefragmenteerde inrichting van de zorg. Omdat aandoening, door het voorkomen en het verlichten van de kwaliteit van de zorg en als input voor het CZ ervan overtuigd is dat dit beter kan en moet De afgelopen jaren heeft CZ via verschillende van lijden door middel van vroegtijdige signalering kwaliteitsoverleg, bij de inkoop 2017 en als keuze- in Nederland, heeft CZ dementie benoemd tot pilots in diverse sectoren ervaring opgedaan en zorgvuldige beoordeling en het behandelen informatie voor verzekerden. Voor deze metingen strategisch speerpunt. In de komende drie jaar met hoe je wondzorg zou kunnen verbeteren. van pijn en andere problemen van lichamelijk, dient het ziekenhuis een samenwerkings- wordt daarom het programma dementie uitgerold. Het grootste verbeterpotentieel wordt gezien bij psychosociale en spirituele aard (World Health overeenkomst aan te gaan met Stichting Miletus Het doel is zorg en ondersteuning van mensen wondzorg in de thuissituatie en in de verpleeg- Organisation, 2002). voor het delen van de data en de zorgvuldigheids- met dementie en hun mantelzorgers die beter aansluit op hun behoeften. en verzorgingshuizen. Instellingen voor medisch specialistische zorg zijn voornamelijk in beeld voor het behandelen van ziektes die de wond Kwaliteit meten op basis van patiëntervaringen eisen (privacy) die daarvoor gelden. 2.4 Doelmatigheid Het programma richt zich op het verbeteren van veroorzaken (onderliggend lijden) en voor de kwaliteit van zorg, het toegankelijk houden comorbiditeit. Deze ervaringen worden gebruikt CZ vindt kwaliteit van zorg zeer belangrijk. Inzicht 2016 is het derde jaar van het hernieuwde van de zorg en het beheersbaar houden van de voor de ontwikkeling van een optimaal keten- in de kwaliteit van zorg op basis van ervaringen landelijk gesloten Onderhandelaarresultaat kosten. Dit wil CZ doen door expertise en ervaring model om de zorg in de toekomst anders te van patiënten kan op vele verschillende manieren medisch specialistische zorg 2014 tot en met 2017 te combineren (van zichzelf en van haar partners) organiseren. Gedurende dit jaar, en daarmee voor worden onderzocht, zoals met de Proms (Patiënt (verder te noemen Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord tot innovatieve concepten en door te sturen de zorginkoop 2016, willen wij het aantal pilots Related Outcomes Measures ) en de CQI (Consumer (BHA)). In dit akkoord wordt bepaald dat de middels zorginkoop op basis van kwaliteit en stabiliseren en geen nieuwe gaan ontwikkelen. Quality Index). Wij maken gebruik van patiënt- volumegroei van de medisch specialistische zorg efficiëntie. Zolang we niet weten welke behandelwijze ervaringsmetingen bij de zorginkoop en voor is gemaximeerd tot 1,0 procent. Te realiseren wenselijk is, maken we een pas op de plaats met keuzeinformatie voor verzekerden. Ons uitgangs- door onder meer de ongewenste praktijkvariatie Voor de zorginkoop voor 2016 verwachten wij voor nieuwe initiatieven. Zorginkoop 2017 zal worden punt daarbij is dat zoveel mogelijk door zorg- terug te dringen, de zorg te (de)concentreren en MSZ geen veranderingen. Bedoeling is dat we dit gestoeld op de uitkomsten van de pilots

8 meer substitutie naar de eerste lijn. Met deze onderwerpen is CZ al geruime tijd aan de slag. In dit inkoopdocument leest u daar meer over. CZ zal zich voor 2016 strikt houden aan de landelijk afgesproken financiële kaders. Dit houdt in dat sommige zorgaanbieders niet meer gecontracteerd worden, dan wel tegen een lager omzetplafond dan geoffreerd. Een doel van ons contracteerbeleid is dan ook om macrooverschrijdingen te voorkomen zodat het ongedifferentieerde Macrobeheersinstrument niet toegepast hoeft te worden. Zorgpaden Maar ook de manier waarop de zorg wordt gegeven, verschilt nog veel per ziekenhuis. En ook nog vaak tussen verschillende specialisten binnen een vakgroep. Het optimaal gebruikmaken van zorgpaden staat nog in de kinderschoenen. Wij zijn van mening dat de huidige beschikbare middelen effectiever en efficiënter kunnen worden ingezet wanneer de zorg wordt vormgegeven volgens een bewezen geprotocolleerde manier van werken. Best practices zouden veel meer gevolgd moeten worden. Want niet overal hoeft het wiel opnieuw uitgevonden te worden. Wij zullen ziekenhuizen dan ook aansporen en stimuleren om meer aan zorgpadoptimalisatie te doen. Verzoeken voor een hoger omzetplafond zullen wij steeds meer relateren aan de mate van operationalisering van concrete zorgpaden. Immers met hetzelfde geld kan vaak meer zorg gegeven worden. Zorgpaden zijn er binnen het ziekenhuis maar kunnen ook daarbuiten worden toegepast (transmurale zorgpaden). 2.5 Meerjarenafspraken In 2012 is afscheid genomen van het aanbodgerichte FB-systeem en heeft prestatiebekostiging haar intrede gedaan. In de jaren daarna is veel energie gestoken in het vervolmaken van de nieuwe productstructuur om stabiele randvoorwaarden te creëren voor heldere afspraken over de kosten en kwaliteit van de zorg. Anno 2015 constateren wij dat er grote stappen zijn gezet om dit nieuwe bekostigingssysteem goed te laten werken. Zodanig dat wij met redelijke mate van zekerheid betrouwbare informatie over de prijsstelling van ziekenhuizen kunnen genereren. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen gaande om aan de hand van toenemende volume- en kwaliteitseisen het productportfolio van ziekenhuizen aan te passen. Het doorvoeren van ingrijpende veranderingen aan het profiel van het ziekenhuis vergt enige jaren. Vaak komen hier ook forse infrastructurele aanpassingen bij kijken, wat weer grote financiële investeringen vergt. Onzekerheid vanwege kortdurende contracten van één jaar past daar moeilijk bij. Ook het realiseren van innovatie om de zorg kwalitatief beter en doelmatiger te maken is gebaat bij een contractduur voor meerdere jaren. Bij een meerjarenovereenkomst kunnen investeringen voor zorgvernieuwing worden uitgesmeerd over meerdere jaren. Dit biedt meer perspectief in het terugverdienen daarvan. Bovenstaande aspecten zijn voor CZ aanleiding geweest om te bezien of de contractduur niet standaard verlengd kan worden van een naar drie jaar. Voor CZ is daarbij bepalend of de voordelen voor haar opwegen tegen de nadelen. Want door een meerjarenovereenkomst aan te gaan, is er minder flexibiliteit om nieuwe contracten te sluiten. Dit kan effect hebben op zowel de kwaliteit als de doelmatigheid. Voor 2016 staan wij desalniettemin open om een driejarige overeenkomst aan te gaan. De huidige prijsstelling en de in de meerjarenafspraak te maken prijs- en volumeafspraken zijn daarbij bepalend. Aantrekkelijke afspraken, die in lijn liggen met onze wederzijdse onderlinge verhoudingen. Vooralsnog wensen wij een meerjarenafspraak enkel met ziekenhuizen te maken. Een meerjarenafspraak willen wij echter niet in beton gieten. Dit houdt in dat wij het jaarlijks overeen te komen omzetplafond willen laten muteren op basis van onder meer volumeaanpassingen uit hoofde van selectieve inkoop, (de)concentratie vanwege profielveranderingen, ongewenste praktijkvariatie en gewenste substitutie naar de eerste lijn. Maar ook als gevolg van wettelijke (pakket)wijzigingen, kaderoverhevelingen voor dure geneesmiddelen etc. In hoofdstuk 4 komen wij hier nader op terug

9 3 Kwaliteitsbeleid 3.1 Algemeen nodig is om een bepaalde kwaliteitsverbetering rapport Beoordeling stand van de weten- 1 Het gewenste profiel van het ziekenhuis: te bewerkstelligen. schap en praktijk, waarvan in januari 2015 onder meer aan de hand van onze regiovisie Selectieve inkoop een geactualiseerde versie is gepubliceerd (concentratie en spreiding van diagnoses en Zoals hiervoor aangegeven heeft CZ een regiovisie Landelijke top 30 ( behandelingen): ontwikkeld die de komende jaren de basis vormt Samen met ZN is er een landelijke top 30 van a (complexe) acute zorg; voor de inkoop van de medisch specialistische aandoeningen samengesteld waarvoor kwaliteits- In bijlage I is een aantal behandelingen opgenomen b herinrichting oncologie; zorg. Daarnaast is CZ al een aantal jaren bezig indicatoren zijn opgesteld. De eerste veertien waarvoor door het Zorginstituut Nederland (tot c marktbenadering: primair die met selectieve inkoop op aandoeningen. Dit komen dit jaar beschikbaar en we zullen die net 1 april 2014 het College voor Zorgverzekeringen) aandoeningen waarbij een volume- omdat wij er van overtuigd zijn dat er kwalitatieve als de beschikbaar komende DICA indicatoren is vastgesteld dat deze niet aan bovenstaand kwaliteitsrelatie aan de orde is; verschillen bestaan in de uitvoering van de zorgvuldig inhoudelijk bekijken. Daar waar nodig criterium voldoen. Deze lijst is overigens niet d selectieve inkoop CZ; medisch specialistische zorg en hierover steeds worden deze meegenomen in het kwaliteits- en limitatief. Ook andere (bestaande of experimentele e minimumnormen beroepsgroepen. meer transparant en willen en kunnen zijn. Dit inkoopbeleid van CZ. Hierbij kijken we zeer of innovatieve) behandelingen kunnen mogelijk beleid zal in 2016 worden voortgezet en uitgebreid. nadrukkelijk ook naar de samenhang van de niet aan het gestelde criterium voldoen. Een 2 Te maken zorginkoopafspraken: indicatoren onderling. actueel overzicht van de standpunten en adviezen a praktijkvariatie; Praktijkvariatie is te vinden op de website van Zorginstituut b gewenste substitutie naar eerste lijn; Ook de praktijkvariatie is een belangrijk onderwerp Integrale zorg Nederland: c beoordeling productmix; voor CZ. De gegevens van de praktijkvariatie zijn al CZ stelt zich ook ten doel om het zorgaanbod over d in voorkomende gevallen beoordeling een aantal jaren onderwerp van gesprek met de de sectoren heen meer in samenhang tot stand te Ons financiële controlebeleid is onder meer zorgaanbod op productniveau. ziekenhuizen waarbij besproken wordt of een laten komen. Dus vóór en ná de behandeling in de gebaseerd op de stand van wetenschap en praktijk. ziekenhuis een verklaring kan geven voor de hoge tweede lijn moet er een onderling nauw afgestemd Dit houdt in dat bij gebleken onrechtmatigheden 3 Palliatieve zorg. scores op praktijkvariatie. Met deze gesprekken behandeltraject in de eerste lijn plaats vinden. de declaraties uit dien hoofde achteraf kunnen gaan wij verder. Daarnaast zullen wij met enkele Dit betreft niet alleen de chronische ziekten zoals worden teruggevorderd. 4 Samen Beslissen. ziekenhuizen een pilot doen om te onderzoeken welke (verdere) methodes er zijn om ongewenste praktijkvariatie terug te dringen. diabetes, COPD en CVR maar ook bijvoorbeeld integrale geboortezorg, palliatieve zorg of paramedische zorg. Naleving van gedegen verwijs- 3.2 Kwaliteitsbesprekingen ziekenhuizen 5 DICA-indicatoren, de landelijke top 14 en andere klinische registraties. en terugverwijsafspraken is hierbij onontbeerlijk. Gepast gebruik Kortom, we werken aan een meer integrale visie Jaarlijks voeren wij kwaliteitsbesprekingen bij 6 Patiëntervaringen vanuit CQ-index Naast praktijkvariatie is ook het gepast gebruik gericht op een optimale kwalitatieve en doelmatige ziekenhuizen waarbij wij een substantieel (Consumer Quality Index) en PROM s van de zorg van belang. Zorg moet zinnig en zuinig behandeling, die naadloos over de echelons van de marktaandeel hebben. Deze besprekingen (Patient Reported Outcome Measures). zijn. De patiënt dient de zorg te krijgen die echt eerste, tweede en derde lijn heen is georganiseerd. monden uit in onderlinge afspraken voor verdere nodig is en deze moet doelmatig en kwalitatief kwaliteitsverbetering. Om de effectiviteit van 7 Afzonderlijke op ziekenhuisniveau lopende van goede aard te zijn. CZ gaat ook voor zuivere Zorg conform wetenschap en praktijk deze gesprekken te vergroten, brengen wij of nieuwe onderwerpen. rekeningen. Daarbij zullen wij de controles op De te contracteren zorg moet voldoen aan de meer focus aan bij de te bespreken kwaliteits- het gebied van gepast gebruik verder gaan eisen die de wet- en regelgeving aan de uitoefe- onderwerpen. Voor die ziekenhuizen waarbij wij De gemaakte afspraken bij deze besprekingen intensiveren, te starten met drie aandoeningen: ning stellen. Zorg die niet conform de stand van een substantieel marktaandeel hebben, stellen zullen wij vastleggen in een door beiden te PAOD, hernia en varices. de wetenschap en praktijk is, is uitgesloten van wij voor de gesprekken primair te richten op: accorderen document. Dit document krijgt een vergoeding uit de basisverzekering en kan als continu en dynamisch karakter en kan beschouwd Normen beroepsgroepen zodanig niet bij CZ gedeclareerd worden. Het worden als een soort logboek. In de zorg- CZ hecht ook groot belang aan de minimum- gaat daarbij om zorg waarvoor (nog) onvoldoende overeenkomst wordt een verwijzing naar dit normen van de beroepsgroepen en de SONCOS- wetenschappelijk bewijs is dat deze effectief document opgenomen. normen. Wij zullen de meetlat vanuit de hierboven en/of veilig is (op korte dan wel lange termijn). genoemde selectieve inkoop hoger leggen als dat De voorwaarden staan beschreven in het 16 17

10 3.3 Dataregistratie de NCDR (National Cardiovascular Data De behandeling vindt plaats in het kader van gefinancierd onderzoek (MinT-studie) deelneemt. Registry), vanaf het moment dat vanuit een landelijk onderzoek dat door ZonMW Hierbij geldt een overgangsregeling tot 1 januari CZ vindt het erg belangrijk dat zorgaanbieders de NVVC (Nederlandse Vereniging voor wordt gefinancierd (hoofdonderzoek) voor verzekerden die op 31 december 2013 deelnemen aan landelijk vastgestelde klinische Cardiologie) wordt aangegeven dat de Of: zorg genoten in het kader van de behandeling van registraties. Op deze manier wordt waardevolle registraties van de NCDR als betrouwbaar De behandeling vindt plaats in het kader chronische aspecifieke rugklachten met toepassing informatie verkregen over de kwaliteit van de en stabiel te kwalificeren zijn. van aanvullend observationeel onderzoek dat van radiofrequente denervatie. Deze regeling geleverde zorg. De zorgaanbieder neemt voor de HIV-zorg in samenwerking met het hoofdonderzoek geldt alleen als de indicatie en behandelingen deel aan de dataregistratie van de HIV-zorg. wordt opgezet én er is sprake van één van overeenkomstig de voorwaarden waren die zijn In de contracten voor 2016 nemen wij dan ook in De zorgaanbieder neemt deel aan de QRNS de volgende situaties: opgenomen in het voornoemde door ZonMW ieder geval de volgende registraties op: (Quality Registry Neuro Surgery). De verzekerde, behoudens de gefinancierde onderzoeksvoorstel. Per 1 januari De zorgaanbieder neemt deel aan de zorginhoudelijke criteria, voldoet 2016 eindigt de voorwaardelijke toelating van De zorgaanbieder neemt voor darmkanker, dataregistratie van de NVU (Nederlandse niet aan de criteria voor deelname radiofrequente denervatietechnieken voor borstkanker, longkanker en slokdarm/ Vereniging voor Urologie). aan het hoofdonderzoek. chronische aspecifieke lage rugklachten. In de maagkanker deel aan de reeds lopende De zorgaanbieder geeft op verzoek inzicht in De verzekerde heeft niet deelgenomen loop van 2015 zal de minister een beslissing DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing)- de data uit de dataregistratie van de NVSCA aan het hoofdonderzoek en de nemen over opname in het basispakket. registraties (zowel de verplichte als niet- (Nederlandse Vereniging voor Schisis en inclusie voor dat hoofdonderzoek is verplichte dataset): Craniofaciale Afwijkingen). beëindigd. Of: Therapieresistente hypertensie (Sympathy- DSCA (Colonkanker) DBCA (Borstkanker) 3.4 Patiëntveiligheid De verzekerde heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek zonder de studie) en intra-arteriële trombolyse bij herseninfarct (Mr Clean-studie) DLSA (Longchirurgie) zorg te hebben ontvangen en de In 2013 zijn door VWS twee nieuwe behandelingen DUCA (Slokdarm en maagkanker) Een belangrijk onderwerp in het BHA betreft de deelname aan het hoofdonderzoek voorwaardelijk toegelaten: DSAA (Aneurysmachirurgie) patiëntveiligheid. Landelijk wordt gewerkt aan een voor die verzekerde is voltooid. Renale denervatie bij therapieresistente DMTR (Melanoom) patiëntveiligheidsagenda voor de jaren hypertensie. DPCA (Pancreaskanker) Hierin ontwikkelt elke zorgaanbieder een zelf- Vanaf 2015 geldt als extra voorwaarde dat de Intra-arteriële trombolyse bij herseninfarct. DACI (Carotis Chirurgie) monitor waarop inzichtelijk wordt wat de stand betrokken partijen (onderzoekers, zorgverleners, DHBA (Leverchirurgie) van zaken is van de realisatie van de 10 VMS- beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en Geïnfecteerde pancreasnecrose (Tension-studie) DLRA (Longkanker-radiotherapie) thema s (VeiligheidsManagementSysteem) fabrikanten) per voorwaardelijk toelatingstraject en therapierefractaire patiënten met de ziekte DGOA (Gynaecologische oncologie) aangevuld met aanbevelingen uit de NIVEL - en de afspraken (waaronder de juridische verhouding van Crohn (ZonMw-studie) CVA Benchmark (Behandeling CVA) IGZ - rapporten. CZ zal de stand van zaken tussen betrokken partijen) adequaat in een In 2014 zijn door VWS twee nieuwe interventies EPSA (Kinderchirurgie) rondom de implementatie van de VMS-thema s convenant vastleggen. De voorwaarden voor voorwaardelijk toegelaten: DATO (Bariatrie) blijven volgen. de inhoud zijn te vinden via Transluminale endoscopische step-up DSSR (Spinale Chirurgie) DPIA (Behandeling Parkinson) 3.5 Voorwaardelijke toelating (kijk bij voorwaardelijke toelating). benadering bij patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose. De zorgaanbieder geeft het DICA Autologe stamceltransplantaties bij toestemming voor het aan CZ en ZN Voorwaardelijke toelating houdt in dat de Chronische aspecifieke rugklachten (MinT-studie) therapierefractaire patiënten met de ziekte door leveren van de overeengekomen behandelingen vier jaar lang tot de aanspraak In 2012 is door VWS op basis van advies van het van Crohn. indicatoren, door dit in de afzonderlijke behoren en dat in die tijd de effectiviteit en CvZ een eerste behandeling toegelaten voor tot DICA behorende klinische registraties doelmatigheid door middel van onderzoek voorwaardelijke financiering: Voor 2015 en 2016 is bij het schrijven van dit aan te vinken. worden getoetst. Voor behandelingen die in het Radiofrequente denervatietechnieken voor document nog niet door VWS vastgesteld óf en De zorgaanbieder neemt voor cardiologie kader van de voorwaardelijke toelating tijdelijk chronische aspecifieke lage rugklachten. zo ja welke behandelingen voorwaardelijk worden deel aan de onderdelen DIPR (Dutch ICD deel uitmaken van het verzekerde pakket, gelden toegelaten. Wanneer dit wel vaststaat, nemen and Pacemaker Registry) en CIDR (Cardio- de volgende voorwaarden: Vanaf 2014 is voor vergoeding vereist dat de wij dit mee in de contractering. vascular Intervention Data Registry) van verzekerde daadwerkelijk aan het door ZonMw 18 19

11 4 Inkoopbeleid medisch specialistische zorg Hoofdlijnen inkoopbeleid Hoofddoelstellingen afronden van de contractering vóór 1 november 2015; contracteren binnen de landelijk Gepast gebruik; zinnige en zuinige zorg verzekerde zorg betreft. Zorgaanbieders dienen op de hoogte te zijn van het actuele verzekerde pakket en hier naar te handelen. Zorg die niet voldoet overeengekomen financiële kaders; CZ heeft als taak om samen met de zorgaanbieders aan de stand van de wetenschap en de praktijk Vóór 19 november 2015 zullen wij onze verzekerden de afspraken baseren op een concrete p x q; zinnige en zuinige zorg te bieden aan haar mag niet worden vergoed uit de basisverzekering. informeren met welke zorgaanbieders wij voor bruikbare kwaliteitsinformatie betrekken bij verzekerden. Hierbij wordt zinnige en zuinige welk aanbod een contract hebben voor de afspraken omtrent de hoogte van de p en zorg, ook wel omschreven als gepast gebruik, Controles Dat betekent dat het niet tijdig of niet volledig de q; aangeduid als: CZ gaat de controles op het gebied van gepast ontvangen van de offerte consequenties kan ongewenste verschillen in de diverse gedeclareerde zorg die voldoet aan de gebruik intensiveren. Voor 2016 gaat het om de hebben voor het contract van contracten in doelmatigheid (in termen van indicatievoorwaarden zoals gesteld in de volgende drie aandoeningen: varices, rughernia prijzen en volume) verder mitigeren; Zorgverzekeringswet; en PAOD. Zoals eerder gezegd vinden wij het uit oogpunt de afspraken steeds meer richten op de gedeclareerde zorg die voldoet aan de stand van kwaliteit en doelmatigheid belangrijk dat gewenste toekomstige profielen van de van wetenschap en praktijk; Controles vinden steekproefsgewijs plaats. Om zorgaanbieders zich verder specialiseren. Daarbij zorgaanbieders (vanuit regiovisie en zorg waarop de verzekerde redelijkerwijs is dit mogelijk te maken willen wij goede inkoop- is het van groot belang de patiënt direct op de selectieve inkoop). aangewezen gezien zijn gezondheidssituatie. afspraken met elkaar maken over enkele minimale juiste plaats te krijgen. In dat kader dienen academische centra zich nog meer te richten op de complexe derdelijnszorg. Hiervoor dienen zij Omgang diversiteit CZ-verzekerden De kern hiervan is dat een patiënt/verzekerde die zorg krijgt die echt nodig is, dat deze zorg vereisten waaraan de zorg moet voldoen. En wat duidelijk geregistreerd in het dossier terug gevonden moet kunnen worden. Dit zullen binnen hun capaciteiten en middelen dan ook doelmatig is en dat de zorg van goede kwaliteit is. overwegend aspecten zijn die op dit moment ruimte maken door eenvoudigere electieve zorg Levensbeschouwelijke overtuiging, culturele Essentieel bij gepast gebruik is verder dat er een reeds gebruikelijk zijn. Echter door nu aandacht af te stoten naar perifere centra. Beide typen achtergrond en/of godsdienstige gezindheid kan koppeling wordt gemaakt tussen de richtlijnen te vragen voor deze minimale vereisten willen we zorgaanbieders kunnen zich dan richten op het van invloed zijn op de wijze waarop een verzekerde van de wetenschappelijke verenigingen, stand- discussie achteraf, op het moment van controles, efficiënt vormgeven van hun zorgaanbod. De in contact wil staan met zorgverleners of zorg af punten van Zorginstituut Nederland, inkoop- voorkomen. In bijlage II wordt een opsomming prijsstelling zal zich dan ook meer richten op wil nemen. Deze behoefte van verzekerden wordt afspraken, duidelijke registraties en als sluitstuk gegeven van deze vereisten. vergelijkbare zorg. weerspiegeld in het zorgaanbod. Het aanbod van de controles. CZ stimuleert gepast gebruik om de contracteerde zorg door CZ is momenteel kwaliteit van de zorg te verhogen en om zo Indien de zorg en/of de registratie niet blijkt te Naast de eigen selectieve inkoop en de toepassing dusdanig breed, dat verzekerden - als zij bij de onnodige zorgkosten terug te dringen. voldoen aan de in de bijlage II opgenomen criteria, van de landelijke minimumnormen komen in de keuze van hun zorgaanbieder inderdaad rekening zullen we naast het terugvorderen van declaraties, loop van 2015 ook landelijke kwaliteitsindicatoren willen houden met levensbeschouwelijke CZ gaat ervan uit dat de aanbieders zorg leveren in het volgende jaar een lager volume inkopen beschikbaar van een aantal diagnosen. Deze overtuiging, culturele achtergrond en godsdienstige op doelmatige en professioneel verantwoorde voor de betreffende aandoening. In de zorg- indicatoren zijn door de gezamenlijke landelijke gezindheid - in de meeste gevallen als onderdeel wijze, conform stand van wetenschap en praktijk, overeenkomst 2016 zullen we deze voorwaarden koepels ontwikkeld waardoor draagvlak is van hun zorgpolis terecht kunnen bij de zorg- en dat daartoe de geldende richtlijnen, eveneens opnemen. gecreëerd voor de toepassing ervan. De uitkomsten zullen wij nader beoordelen en bezien of en in aanbieder van hun keuze. Voor 2016 zal CZ transparant maken op welke wijze onze standaarden en protocollen worden toegepast. De indicatiestelling voor behandelingen dient ook Geboortezorg welke mate deze gebruikt kunnen worden voor de verzekerden begeleid kunnen worden naar een op deze wijze te worden toegepast om onder- en specifieke zorginkoopafspraken. passende aanbieder. Uiteraard dienen alle overbehandeling terug te dringen. Voor het CZ wil met haar partners werken aan het zorgaanbieders hierbij te voldoen aan de door CZ verzekerde pakket en de lijst met behandelingen optimaliseren van de geboortezorg in Nederland. In de volgende paragrafen zullen wij specifieker gestelde eisen rondom kwaliteit, doelmatigheid die niet voldoen aan de stand van wetenschap en De belangrijkste doelen zijn een gezonde moeder ingaan op deze onderwerpen. en toegankelijkheid (geen voorrangsbeleid voor praktijk verwijzen wij naar de site van Zorginstituut en een gezond kind. CZ gelooft dat het aanbieden specifieke patiënten). De komende tijd wordt de Nederland (zie hiervoor ook bijlage I). Het instituut van integrale geboortezorg hieraan kan bijdragen. Kortom, voor het contractjaar 2016 richten wij ons wijze waarop CZ aan bovenstaande invulling adviseert regelmatig over uitbreiding of inperking We onderzoeken dit in een aantal experimenten. primair op: geeft (ook in het inkoopproces) nader ingevuld. van de verzekerde zorg of neemt bij een specifieke Na afloop van de experimentfase en bij succesvolle zorgvorm een standpunt in of het al dan niet resultaten streeft CZ ernaar overal in Nederland 20 21

12 integrale geboortezorg in te kunnen kopen. opgenomen middelen op in haar begroting en Zo n 125 instellingen bieden eerstelijns- inkoopbeleid eerstelijnsdiagnostiek staat reeds Regio s waarin geen experiment plaatsvindt, zullen houdt hierbij rekening met mogelijke regionale laboratorium diagnostiek aan. In veel regio s zijn beschreven in het document Inkoopbeleid zich dus ook naar een integraal zorgaanbod verschillen, ontstaan door de leeftijdsopbouw van er meerdere aanbieders actief. De ziekenhuis- Eerstelijnsdiagnostiek 2016 dat u kunt raadplegen moeten ontwikkelen. haar verzekerdenpopulatie. Op deze wijze trachten laboratoria nemen het grootste deel van het via onze site wij eventuele discrepanties tussen zorgvraag en aanvraagvolume van eerstelijns laboratorium- CZ wil in de tussentijd dubbele financiering en zorgaanbod tot een minimum te beperken. De diagnostiek voor hun rekening, daarna volgt de Eerstelijns röntgendiagnostiek in de avond, versnippering in de financiering van de geboorte- zorgkosten zullen meegenomen worden in het groep zelfstandige huisartsen laboratoria. Een nacht en weekenden zorg voorkomen. Dit betekent dat waar mogelijk af te spreken omzetplafond, onder categorie 4. klein deel wordt verzorgd door enkele zelf standige Tijdens de ANW-uren blijkt het in de praktijk vaak onderlinge verrekening tussen ketenpartners Daarbij zal het overeengekomen volume samen behandelcentra (diagnostische centra). niet mogelijk om vanuit de huisartsenpost/ plaatsvindt. Voor 2016 geldt: met de aan de screeningsorganisatie aangeboden huisarts eerstelijns röntgendiagnostiek bij het beschikbare plaatsen gedurende het jaar CZ heeft nader inkoopbeleid geformuleerd voor ziekenhuis aan te vragen. In 2016 willen wij in 1 De partusassistentie bij de poliklinische gemonitord worden. zowel aanbieders van eerstelijnsdiagnostiek als gesprek met de ziekenhuizen en de huisartsen- bevallingen wordt door ons voortaan standaard ingekocht bij het ziekenhuis. Een Eerstelijnsdiagnostiek voor huisartsenzorg. Voor aanbieders van eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek betekent dit dienstenstructuren om eerstelijns röntgendiagnostiek voor de huisartsen en huisartsen- kraamzorgaanbieder kan de partusassistentie dat CZ de eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek posten in de ANW-uren toegankelijk te maken. blijven uitvoeren, maar declareert de kosten in dat geval bij het ziekenhuis en niet bij CZ. Eerstelijnsdiagnostiek vormt een essentieel onderdeel van de curatieve zorg en beïnvloedt zestig tot zeventig procent van de medische KCL MMB met ingang van 2016 gedifferentieerd inkoopt. Daarbij zullen alle aanbieders gekwalificeerd worden. Doelmatigheid (kwaliteit Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT) 2 CZ vergoedt per bevalling maar één keer de besluitvorming. Onderwerpen als ketenzorg en en kosten) heeft CZ vertaald in een aantal criteria, kosten van het gebruik van een bevalkamer. substitutie van tweede naar eerste lijn vragen ook waaronder Diagnostisch Toetsoverleg (DTO), In 2015 heeft er een majeure herziening plaats- Op plaatsen waar sprake is van een om precisering en verdieping van het inkoopbeleid volume en prijs. Al naar gelang de scores (en gevonden: de Wet langdurige zorg is per 1 januari losstaand geboortecentrum zullen tussen op het vlak van de eerstelijnsdiagnostiek. Komende offertes) op de criteria zal CZ de aanbieders is ingevoerd en vervangt de Algemene Wet de beide instellingen onderling verreken- jaren gaat CZ daarom haar inkoopbeleid op dit inschalen in categorie A of B. Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een deel van de afspraken gemaakt moeten worden. Het is deelterrein stapsgewijs nader preciseren. Daarbij zorg die onder de AWBZ viel, komt per deze de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zullen wij nadrukkelijk oog houden voor de Aanbieders die voor elk criterium aan de norm datum onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) te partijen om verplaatsing van een barende samenhang en samenwerking tussen de eerste voldoen, worden ingedeeld in categorie A, en vallen. Onder meer wijkverpleging en verzorging vrouw zoveel mogelijk te voorkomen. en tweede lijn. Zo wil CZ behoud van regie door aanbieders die op één of meerdere criteria niet zijn hierdoor vanuit de AWBZ ondergebracht in de de huisarts stimuleren. Met als doel: voorkomen aan de norm voldoen, worden ingedeeld in Zorgverzekeringswet (Zvw). Door overheveling Op leest u meer over dat verzekerden onnodig in het medisch circuit categorie B. van de (wijk)verpleging naar de Zvw is deze zorg ons inkoopbeleid geboortezorg. terechtkomen en stimuleren dat verzekerden na De criteria, de normen en de consequenties van beter verbonden met de overige curatieve zorg, Bevolkingsonderzoek darmkankerscreening een (poli)klinische behandeling in een instelling zo snel mogelijk weer onder de regie van de huisarts worden teruggebracht. de indeling in categorie A of B worden door ons beschreven in het Inkoop document eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek KCL MMB 2016 dat zoals huisartsenzorg en ziekenhuiszorg. Om die reden is CZ op dit moment bezig om het inkoopbeleid ten aanzien van MSVT een andere uiterlijk op 1 mei 2015 zal worden gepubliceerd. vorm te geven. In onze beleidskeuze nemen wij In januari 2014 is het bevolkingsonderzoek Eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek Dit document kan worden beschouwd als een uitvoerbaarheid en eenduidigheid van dit beleid darmkankerscreening van start gegaan. In de Eén van de speerpunten van het inkoopbeleid van aanvulling op dit onderhavige document. in lijn met andere zorgverzekeraars mee. komende jaren zal de groep mensen die hiervoor CZ voor 2016 vormt de eerstelijnslaboratorium- Op het moment van verschijnen van dit inkoop- een uitnodiging ontvangt verder uitgebreid diagnostiek Klinische Chemie en Medische CZ zal voor de inkoopronde van 2017 of 2018 een document was ons beleid nog onvoldoende worden. Op basis van onze verzekerdenpopulatie Microbiologie (verder te noemen eerstelijns- stringenter beleid gaan voeren en kritisch bezien bij uitgekristalliseerd om tot publicatie over te gaan. brengen wij de benodigde in te kopen capaciteit laboratoriumdiagnostiek KCL MMB). Deze vorm welke zorgaanbieders zij eerstelijnslaboratorium- regionaal zo goed mogelijk in beeld en maken van diagnostiek is in omzet gemeten verreweg diagnostiek inkoopt. Dat kan erin resulteren dat Mochten deze beleidskeuzes van invloed zijn op hiervoor met de ziekenhuizen en ZBC s afspraken. het grootste deelterrein van de totale eerstelijns- bepaalde aanbieders voor eerstelijnslaboratorium- de uit te brengen offerte voor 2016, dan zullen CZ neemt haar aandeel van de hiervoor in het BKZ diagnostiek. onderzoek niet meer gecontracteerd worden. wij u in een nader document informeren over de Een verdere toelichting en uitwerking van ons wijze waarop wij de zorg willen inkopen en welke 22 23

13 voorwaarden wij daaraan willen verbinden. Het CZ Fonds steunt op drie manieren: Als algemeen toetsingskader onderscheidt CZ de Hartfalen Dit document kan dan beschouwd worden als financieel bijdragen aan initiatieven uit volgende toepassingsgebieden: een aanvulling op dit onderhavige inkoopbeleid. de maatschappij; Informatie: raadpleging van integere In november 2014 is een praktijkonderzoek Uiterlijk 1 mei 2015 zullen wij u dan ook nader organiseren van de CZ Zorgprijs; digitale informatiebronnen (bv. thematische gepubliceerd naar optimalisatie van het zorgpad informeren met betrekking tot dit onderwerp. jaarlijks uitreiken van veertig CZ websites). chronisch hartfalen met de inzet van tele- 4.2 Zorgvernieuwing Verwenzorgprijzen. Zelfdiagnose: opbouw van historie via sensoren (t.b.v. een beter gegrond medisch monitoring 1. Vanuit de gedachte dat telemonitoring alleen zinvol is wanneer dit structureel is ingebed Innovatie Veelbelovende nieuwe initiatieven kunnen ook ondersteund worden door gebruik te maken van oordeel). Substitutie: andere soort zorg in de in een zorgpad, is invulling gegeven aan de optimalisatie van het zorgpad hartfalen, primair de landelijke mogelijkheid om kortdurend en plaats stellen van (bv. teleconsult en gericht op de tweede lijn. De resultaten zijn Innovatie kan in grote mate bijdragen aan het kleinschalig te experimenteren met innovatieve telemonitoring). veelbelovend en laten zien dat herziening van het aangaan van de uitdagingen die op de zorg zorgprestaties die als doel hebben de prijs/ Transformatie: omvorming van conventionele proces met daarbij de inzet van telemonitoring afkomen. Daarom wil CZ innovatie breed kwaliteit-verhouding van de zorg te verbeteren. zorg (bv. serious of applied gaming). leidt tot minder ziekenhuisopnamen en een stimuleren. Stimuleren van innovatie kan op Bij goedkeuring van de NZa worden de kosten aanzienlijke afname van het aantal ligdagen. veel manieren. gedurende maximaal 3 jaren vanuit het basis- CZ hecht aan de bewezen effectiviteit van Patiënten zijn in hoge mate tevreden over de pakket vergoed. (veelbelovende) e-healthtoepassingen op deze hartfalenzorg met de inzet van telemonitoring. CbusineZ, een zorginnovatie- en participatie- specifiek beoogde meerwaarde. De inzet van Tegelijkertijd is sprake van een aanzienlijke afname maatschappij, zorgt ervoor dat zorginnovaties Innovatie kan echter ook worden gestimuleerd e-health kan hierbij niet los gezien worden van van de kosten, wat bijdraagt aan een houdbaar mogelijk worden. Door zelf als incubator nieuwe door binnen de zorginkoopafspraken ruimte te de totale organisatie van de zorg(keten). zorgsysteem in de toekomst. Het eindrapport initiatieven op te zetten of te participeren in bieden voor innovatieve ontwikkelingen. Wij De bewustwording van patiënten en betrokken biedt een praktisch handvat om invulling te geven bestaande initiatieven. CbusineZ richt zich op staan altijd open voor nieuwe ontwikkelingen die zorgverleners van hun houding en eigen inbreng aan een geoptimaliseerd zorgpad. een viertal specifieke thema s: de zorg beter maken. CZ denkt en doet graag met ten aanzien van e-health speelt een belangrijke zelfmanagement; u mee. rol in de verdere acceptatie en implementatie Doelstelling voor 2016 realiseren van zorgaanbod; verhogen van kwaliteit; e-health ervan. Concreet voorbeeld is de inzet van telemonitoring in combinatie met de optimalisatie CZ wil het optimaliseren van zorgpaden voor hartfalenpatiënten met toepassing van tele- verlagen van kosten van de zorg. van het zorgpad chronisch hartfalen. CZ wil monitoring stimuleren. In 2015 verschijnt de CZ stimuleert de ontwikkeling van e-health en hieraan in de inkoop 2016 specifiek aandacht Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) hartfalen. Of CbusineZ een initiatief ondersteunt, hangt af technologische innovatie om te komen tot een besteden (zie hiernaast). Wij vragen zorgaanbieders om het zorgpad voor van verschillende factoren. Voor de selectie wordt structurele verbetering van de kwaliteit, deze patiënten te optimaliseren, zodanig dat zij gebruikgemaakt van het gestandaardiseerde toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg. Landelijk Schakelpunt (LSP) de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. stage-gate proces. Wanneer een bedrijf draait, Daarbij ligt de nadruk op het realiseren van een CZ zal zich tevens inspannen om in de praktijk te Voor 2016 betekent dit minimaal: wordt de ondernemer gecoacht naar de volgende beheerste verschuiving van de zorgverlening kunnen voldoen aan de randvoorwaarden voor het maken van duidelijke afspraken met fase met de zelf ontwikkelde CbusineZ (van tweede naar de nulde lijn). Hierin neemt een effectieve, veilige en betrouwbare inbedding huisartsen over de behandeling van management methode. En als er iets niet goed CZ een actieve en faciliterende rol door op eigen van e-health. Onder meer door het stimuleren hartfalenpatiënten conform de landelijke gaat, wordt ook ingegrepen. Alles wordt gedaan initiatief en die van anderen partijen, kennis en van het Landelijk SchakelPunt (LSP) voor de transmurale afspraken; om het doel te bereiken: met zorgvernieuwing middelen bij elkaar te brengen. uitwisseling van medische gegevens. Maar ook een actieve monitoring om decompensatie knelpunten in de zorg oplossen. door de concretisering van één uniform e-health- tijdig te kunnen behandelen; e-health moet binnen het integrale zorgpad keurmerk om de betrouwbaarheid en veiligheid een goede overdracht naar de eerste lijn van Ook via het CZ Fonds ( (van preventie tot nazorg) een aantoonbare van een e-health-toepassing te kunnen verifiëren. patiënten die palliatieve zorg nodig hebben. cz-fonds) kunnen initiatiefnemers financiering meerwaarde hebben, waarbij transformatie En tenslotte door de promotie van NEN-7510 voor projecten aanvragen. Het CZ Fonds spant (overbrenging in een andere vorm) en substitutie om aan de eisen voor informatiebeveiliging te zich in om de zorg nog beter te maken. We doen (in de plaats stellen van) de voorkeur genieten en kunnen voldoen. 1 dit door financiële ondersteuning te bieden aan additie (toevoeging van zorgelementen) beslist met-hulp-van-e-health goede initiatieven voor verbetering van de zorg. vermeden moet worden

14 4.3 Financieel kader het afgesproken macrokader te realiseren. Dit Deze implementatiecyclus is als volgt In bijlage III wordt aangegeven op welke aspecten door onder meer ongewenste praktijkvariatie opgebouwd: wij de ziekenhuizen gaan beoordelen. Hiervoor De kosten voor medisch specialistische zorg terug te dringen, meer gepast gebruik van de zorg Stap 1 (jaar t): transparantie bieden bij stellen wij een verantwoordingsdocument op maken een substantieel deel uit van de totale te stimuleren en meer substitutie te realiseren introductie nieuwe aandoening. CZ selecteert waarin we de keuze voor de indicatoren alsmede Nederlandse zorgkosten. CZ hanteert bij de naar de eerste lijn. Wij verwachten van zorg- een aandoening op basis van medisch de normering uitgebreid toelichten. zorginkoop de strikte financiële kaders die zijn aanbieders dat zij hiermee rekening houden bij inhoudelijke criteria en de omvang (in totale afgesproken in het BHA. Hierdoor voorkomt CZ het uitbrengen van de offerte voor kosten en volume). In het eerste jaar worden In 2015 kijken wij ook naar minimaal twee nieuwe enerzijds de inzet van generieke kortingen door voor deze nieuwe aandoening de kwaliteits- aandoeningen of behandelingen waarop wij de overheid, en biedt CZ anderzijds bepaalde Daarnaast verwachten wij van de zorgaanbieder verschillen tussen zorgaanbieders selectief kunnen inkopen. Hier wordt u separaat delen van zorg toch ruimte voor ontwikkeling en dat het overeengekomen volume gespreid over transparant gemaakt door een benchmark over geïnformeerd. We onderzoeken in ieder geval houdt ze haar premie betaalbaar. het jaar wordt aangeboden zodat oplopende op te stellen en deze te delen met de de mogelijkheden voor selectieve inkoop van wachtlijsten aan het einde van het jaar wordt zorgaanbieders. Mohs chirurgie bij maligne huidtumoren. Ter CZ hanteert nadrukkelijk het uitgangspunt dat voorkomen. Ook gaan wij ervan uit dat de Stap 2 (jaar t+1): selectief inkopen van de introductie wordt gestart met het verzamelen van de één procent volumegroei uit het BHA geen aanbieder hierbij zodanige keuzes maakt dat te zorg. In het tweede jaar wordt de zorg, op criteria en indicatoren voor het benchmarken van trekkingsrecht biedt aan instellingen, maar juist allen tijde binnen het overeengekomen maximum basis van door CZ gestelde kwaliteitseisen, ziekenhuizen en ZBC s (stap 1). In 2015 zullen wij de gehele sector ruimte biedt om de meest urgente omzetplafond financiële middelen beschikbaar selectief ingekocht. De kwaliteitsscores van vooruitlopend op de daadwerkelijke selectieve knelpunten op te lossen. Denk hierbij aan WBMV zijn voor acute en levensbedreigende zorg. zorgaanbieders worden inzichtelijk gemaakt inkoop (stap 2) wel al kritisch kijken naar aanvragen zorg, nieuwe (technologische) ontwikkelingen of voor zowel zorgaanbieders als verzekerden. voor het opstarten dan wel uitbreiden van de dure geneesmiddelen. Daarnaast reserveert CZ Basisverzekering / Aan de kwaliteitsscores zijn contracteer- bestaande Mohs capaciteit. een deel van het beschikbare kader voor zorg Aanvullende Verzekering consequenties verbonden. voortvloeiend uit restitutie. In de praktijk kan dit Het beschikbare financiële kader is alleen van Stap 3 (jaar t+2 e.v.): Doorontwikkeling In bijlage III wordt de procedure beschreven om betekenen dat CZ op bepaalde plekken of op toepassing op de zorg vanuit de basisverzekering. selectieve-inkoopbeleid. In het derde en de in aanmerking te komen voor de contractering onderdelen geen groei afspreekt of juist zelfs Onverzekerde zorg of zorg waarvoor een vergoeding opeenvolgende jaren wordt het selectieve- van deze zorg. Tevens worden in deze bijlage de minder zorg inkoopt. geldt vanuit aanvullende verzekeringen is niet in inkoopbeleid doorontwikkeld en indien minimale kwaliteitsvoorwaarden en de aspecten dit kader opgenomen en maakt dan ook geen nodig aangescherpt en geüpdatet met benoemd die wij hanteren bij de beoordeling. CZ is van mening dat reguliere groei mogelijk gemaakt moet worden door middel van: deel uit van het overeen te komen omzetplafond. Dit laat onverlet dat wij voor onze verzekerden nieuwe kwaliteitsdata Minimumnormen beroepsgroepen het terugdringen van ongewenste praktijk- ook prijsafspraken willen maken voor deze zorg. CZ onderzoekt ieder jaar of er nieuwe variatie; het beperken van de toegang tot de 4.4 Selectieve inkoop aandoeningen zijn waarbij een kwaliteitsverbetering te realiseren is en waarbij selectieve Naast de normen voor eigen selectieve-inkoopaandoeningen van CZ, stellen steeds meer zorgaanspraken op basis van medische noodzaak en kwaliteit van leven; (de)concentratie van zorg; CZ selectieve inkoop aandoeningen zorginkoop een passend instrument is. Voor elke nieuwe aandoening start de hierboven beschreven implementatiecyclus. wetenschappelijke verenigingen minimumnormen op voor het uitvoeren van diverse behandelingen. Niet alle zijn geschikt voor het maken van substitutie naar de eerste lijn. inkoopafspraken. De minimumnormen die wij wel Selectief inkoopmodel Selectieve inkoop MSZ meenemen in de inkoopafspraken voor 2016 zijn: CZ is voornemens om ook meer dan voorheen de Selectieve inkoop is een vast onderdeel van het CZ continueert het selectieve inkoopbeleid SONCOS (Stichting Oncologische kenmerken en ontwikkeling van haar verzekerden- inkoopbeleid van CZ geworden. CZ koopt al ziekenhuizen van afgelopen jaren. De zorg voor Samenwerking) bestand te laten meewegen in de inkoop enkele jaren selectief zorg in voor verschillende borstkanker, bariatrie, infectieprothesiologie en NVVH (Nederlandse Vereniging voor Verderop in dit inkoopdocument staat beschreven zorgaandachtsgebieden waaronder medisch schisis wordt in 2016 selectief ingekocht. Hierbij Heelkunde) hoe CZ bovenstaande onderwerpen zal betrekken specialistische zorg (MSZ), geestelijke maken we gebruik van door CZ uitgezette vragen- NVRO (Nederlandse Vereniging voor in haar inkoopbeleid gezondheidszorg (GGZ) en paramedische zorg. lijsten (infectieprothesiologie en schisis) en van Radiotherapie en Oncologie) Bij de introductie van nieuwe aandoeningen landelijk beschikbare gegevens (borstkanker NVU (Nederlandse Vereniging voor Urologie) Ook zorgaanbieders hebben zich via ondertekening om selectief in te kopen, hanteert CZ een en bariatrie). De aanbieders worden beoordeeld NVVC (Nederlandse Vereniging voor van het BHA verplicht de te leveren zorg binnen implementatiecyclus. op basis van de kwaliteitscriteria die CZ stelt. Cardiologie) 26 27

15 De benodigde informatie voor toetsing aan deze normen is landelijk uitgevraagd. Publicatie hiervan wordt verwacht in juni Als wij het voor de kwaliteitsverbetering van zorg nodig vinden, leggen we de meetlat hoger dan de normen die door de beroepsgroepen zijn vastgesteld (bijvoorbeeld bij selectieve inkoop van borstkankerzorg). De minimumnormen voor de volgende aandoeningen worden toegepast bij het maken van de inkoopafspraken voor NVVH 4.1 Soncos 3 NVRO NVU NVVC Oncologie mammacarcinoom weke delen tumoren melanoom (bij)schildklier carcinoom bijnier aandoeningen peritoneaal metastasen oesophaguscarcionoom maagcarcinoom pancreascarcinoom distale galgangcarcinoom lever en galwegtumoren leverkanker colorectale carcinomen neuro-endocriene tumoren maligne bottumoren niercelcarcinoom testiscarcinoom blaaskanker prostaatkanker ovariumcarcinoom endometriumcarcinoom cercixcarcinoom vulvacarcinoom longcarcinoom hoofd-halstumoren gliomen algemene voorwaarden voor oncologische zorg radiotherapie algemeen Gastrointestinaal bariatrische chirurgie Hart en vaten AAA PAV carotislijden PCI ICD THI Kinderchirurgie kinder hernia en testisafwijkingen pylorusstenose 4.5 Inhoudelijke afspraken Contractduur Zoals eerder in hoofdstuk 3 toegelicht overwegen wij nadrukkelijk een contractduur van drie jaar. Dit geldt in beginsel alleen voor ziekenhuizen. Dit vanwege de impact van de huidige ontwikkelingen in de zorg op het productportfolio, de omvang van de infrastructurele investeringen die (hiervoor) gedaan moet worden en de gewenste zekerheden die dit met zich meebrengt. Voor andere instellingen houden wij vooralsnog vast aan de huidige termijn van één jaar. Uitgaande van een goede kwaliteit van de aan te bieden zorg, is vooral het huidige prijsniveau en de te maken prijs- en volumeafspraken voor de betreffende jaren bepalend voor het wel of niet sluiten van een meerjarenafspraak. Wanneer hierover niet tot overeenstemming gekomen kan worden, zal worden teruggevallen op een eenjarige overeenkomst. Zoals eerder vermeld willen in we deze meerjarenafspraak wel de ruimte nemen om in te spelen op gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij valt de denken aan volume-aanpassingen uit hoofde van selectieve inkoop, (de)concentratie vanwege profielveranderingen, ongewenste praktijkvariatie en gewenste substitutie naar de eerste lijn. Maar ook als gevolg van wettelijke (pakket)wijzigingen, kaderoverhevelingen voor dure geneesmiddelen etc. Jaarlijks moeten er dan binnen de meerjarenovereenkomst nadere afspraken gemaakt worden over de omvang van bovenstaande ontwikkelingen op het maximum omzetplafond Omzetplafond Vanwege de noodzakelijke beheersing van de uitgaven van medisch specialistische zorg continueren wij in 2016 het principe van het maken van prijs en volumeafspraken per zorgproduct met een begrenzing tot een maximum omzetplafond. Meer dan in het verleden willen wij ook de consequenties van gewijzigde prijs of volume-afspraken doorvertalen naar het afgesproken omzetplafond. Dit houdt ook in dat wij ernaar streven de consequenties van selectieve inkoop en (de)concentratie van zorg te vertalen in aangepaste plafondafspraken. Daarnaast vinden wij het wenselijk om voor bepaalde producten striktere volumeafspraken te maken. Bijvoorbeeld om redenen als ongewenste praktijkvariatie of gewenste substitutie van tweede naar eerste lijn. Deze producten hebben wij opgenomen in categorie 1 en 2 en hiervoor worden deelplafonds gehanteerd. Om te voorkomen dat het beoogde effect van de strakke volumeafspraken teniet wordt gedaan, is substitutie met andere zorg niet mogelijk Praktijkvariatie Al enige jaren zijn wij met ziekenhuizen in gesprek om te bekijken of de geconstateerde verschillen in behandelwijzen te verklaren zijn. Soms wordt een verhelderend antwoord gevonden, maar vaker niet. Dit is niet erg bevredigend voor beide partijen. Inmiddels is voor diverse diagnosen ook over meerdere jaren informatie beschikbaar. Wanneer hieruit volgt dat er elk jaar een (onverklaarbare) hoge praktijkvariatie zichtbaar is, zullen wij hieraan consequenties gaan verbinden in het af te spreken volume. En daarmee aan het af te spreken omzetplafond. Sommige van deze aandoeningen zijn opgenomen in categorie 1 van onze speerpunten (zie verder). Uit dien hoofde worden al expliciete volume-afspraken per product gemaakt

16 4.5.4 Substitutie van tweede naar eerste lijn flexibiliteit volledig dient te zijn of dat er redenen zijn om hierin op onderdelen wat meer sturend te Mede hierom hanteren wij wederom een marge van maximaal tien procent per speerpuntproduct worden overgeheveld per 1 januari Zodra hierover besluitvorming heeft plaats- zijn. Bijvoorbeeld dat we striktere afspraken maken (met als maximum het af te spreken totaal- gevonden, informeren wij zorgaanbieders via Zoals eerder in het kader van Regioregie is over ongewenste praktijkvariatie of juist strakkere omzetniveau behorende bij deze speerpunt- onze website ( welke toe gelicht, vinden wij een goede afstemming van afspraken over een gewenste volume ontwikkeling producten in categorie 1). In categorie 1 zijn onder producten aanvullend worden opgenomen in de zorg tussen de eerste en tweede lijn van groot naar de eerste lijn. Maar ook dat we kwaliteit en meer producten opgenomen waarvan gegevens categorie 3. Naar verwachting zal het aantal belang. Daarbij is het onze maatschappelijke doelmatigheid op electieve zorg te kunnen omtrent praktijkvariatie bekend zijn. Voor deze middelen dat overgeheveld wordt voor 2016 plicht te onderzoeken of de zorg, met behoud of belonen door een hoger volume af te spreken. speerpuntproducten is dus geen substitutie van beperkt zijn. zelfs verbetering van de kwaliteit, doelmatiger toepassing met producten uit andere categorieën. kan worden vormgegeven in één van deze actoren. Wij vinden dan ook dat voor onderdelen van de Voor deze producten zijn op het moment van In categorie 2 van onze speerpunten zijn diverse zorg specifieke volumeafspraken per product Categorie 2 speerpunten overheveling onvoldoende gegevens beschikbaar producten opgenomen waarvan wij vinden dat de nodig zijn om de gewenste veranderingen in de Ook voor de producten in categorie 2 vinden wij voor een betrouwbare inschatting voor de contract- hiermee samenhangende zorg ook goed in de zorg beter te kunnen realiseren. Vandaar dat wij, het belangrijk dat er sturingsinformatie ontwikkeld afspraken per instelling. Vandaar dat wij, net zoals eerste lijn kan worden uitgevoerd. Voor de evenals voorgaande jaren, gekozen hebben voor wordt om de realisatie gedurende het jaar te in voorgaande jaren, voor deze producten een inkoopafspraken voor 2016 zullen wij kritisch een categorie-indeling. volgen. Zo kan ingegrepen worden zodra de specifieke handelswijze hanteren. In het eerste kijken naar het volume van deze producten. Daar realisatie zich beduidend anders ontwikkelt dan jaar van opname in categorie 3 calculeren wij waar aanleiding is een lager volume af te spreken, De volumespeerpunten voor categorie 1 tot en vooraf is afgesproken. Vanwege de gewijzigde deze producten na aan de hand van de declaratie- en dus meer zorg te laten invullen door de eerste met 3 worden per DBC-zorgproduct opgesomd in afsluitregels per 1 januari 2015 zijn de producten gegevens in de eerste maanden van dat jaar lijn, zullen wij dit doorvoeren. Deze afspraken bijlage IV. Er is een voorbehoud gemaakt voor de die in aanmerking komen voor substitutie naar (binnen het voor CZ beschikbare bedrag van de resulteren dan ook in een lager omzetplafond. productcodes, het is namelijk niet duidelijk of alle de eerste lijn opgenomen in categorie 2. landelijke overheveling). In het tweede jaar wijzen Verzekerdenmutaties productcodes nog van toepassing zijn in Bijvoorbeeld de productcodes van varices zullen In categorie 2 is een ruimer substitutiebeleid van toepassing dan in categorie 1. Conform de wij deze producten nog eenmaal toe aan de hand van een substantieel aantal declaratiemaanden hoogstwaarschijnlijk wijzigen. Eventuele systematiek van voorgaande jaren bestaat er in het eerste jaar. Ook deze toewijzing vindt plaats Vektis heeft voor ziekenhuizen en revalidatie- wijzigingen ná publicatie van dit inkoopdocument, binnen de producten uit categorie 2 wel binnen en tot het maximum van het voor CZ centra (boven een bepaald omzetniveau) een zullen op onze website worden geplaatst substitutievrijheid, wanneer dit tenminste past beschikbare bedrag van de landelijke overheveling. landelijke systematiek ontwikkeld die inzicht ( binnen het totale afgesproken maximum omzet- Voor de daaropvolgende jaren gaan wij er geeft in de verzekerdenmutaties per 1 januari van plafond van deze speerpuntproducten. Ook hierbij vervolgens vanuit dat de dan afgesproken omzet- elk jaar. Voor deze verzekerdenmutaties wordt Een wijziging in het beleid 2016 ten opzichte van is geen substitutie mogelijk met producten uit plafonds een betrouwbare basis bevatten voor vervolgens bepaald welk bedrag aan zorg hiermee 2015 is dat er ook méér zorgproducten in categorie andere categorieën. vervolgafspraken. De betreffende producten samenhangt. Overeenkomstig de landelijke 1 en 2 opgenomen kunnen worden. De in bijlage IV worden vanaf het derde jaar dan ook overgeheveld besluitvorming verwerkt CZ de mutaties met opgenomen producten vormen het minimum. Categorie 3 (nieuw overgehevelde) van categorie 3 naar categorie 4. ingang van 1 januari 2016 in de afzonderlijke dure geneesmiddelen plafondafspraken voor Categorie 1 speerpunten In deze categorie zitten zorgproducten die onlangs Binnen categorie 3 bestaat er tussen de Volume Bij deze producten willen wij per zorgproduct een maximum aantal afspreken voor het gehele jaar. landelijk zijn overgeheveld vanuit het extramurale geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) naar opgenomen producten onderlinge substitutievrijheid. Als de totale werkelijke kosten lager zijn Dit volume bepaalt samen met de prijs ook het het budgettair kader voor medisch specialistische dan de definitief overeengekomen middelen, dan Categorie-indeling 1 t/m 4 maximaal te vergoeden bedrag. De producten in zorg én waar een add-on voor is gecreëerd. Voor worden deze lagere werkelijke kosten vergoed. De grondgedachte bij prestatiebekostiging is categorie 1 zijn gelijk aan de producten in het contractjaar 2016 zijn in categorie 3 de dure Indien de totale werkelijke kosten de definitief dat er per product afspraken worden gemaakt Wij hebben besloten het aantal producten niet geneesmiddelen opgenomen die zijn overgeheveld overeengekomen middelen overschrijden, komt over een in te kopen/te leveren volume tegen uit te breiden omdat er bij de start van de per 1 januari 2015 (nieuwe oncolytica) of worden deze overschrijding alleen voor vergoeding in een bepaalde prijs. De zorgvraag is echter niet onderhandelingen voor 2016 nog weinig informatie overgeheveld per 1 januari Ten tijde van het aanmerking als er financiële ruimte over is in helemaal voorspelbaar, zodat flexibiliteit in de is over het aantal gerealiseerde DBC-zorgproducten schrijven van dit inkoop document is nog niet categorie 4. afspraken noodzakelijk is. Vraag is echter of deze in de gewijzigde productstructuur bekend of, en zo ja, welke dure geneesmiddelen 30 31

17 Categorie 4 overig Alle overige producten die niet vallen onder categorie 1, 2 of 3 zijn ondergebracht in categorie 4. Er is in de afgelopen twee jaar voldoende informatie verzameld die als basis kan dienen voor de afspraken voor Voor deze producten geldt volledige substitutievrijheid binnen het maximum omzetplafond dat voor deze producten binnen categorie 4 is overeengekomen. De volumespeerpunten voor categorie 1 tot en met 3 worden per DBC zorgproduct opgesomd in bijlage IV. Fertiliteitshormonen De fertiliteitshormonen hebben wij in 2014 en 2015 opgenomen in categorie 3. Vanaf het contractjaar 2016 vallen deze middelen binnen categorie 4. Vier verschillende categorieën volume speerpunten Maximum aantal te Maximum aantal te Overgehevelde dure Volledige substitutievrijheid leveren zorgproducten leveren zorgproducten geneesmiddelen: binnen het voor het gehele jaar voor het gehele jaar eerste twee jaren na te maximum omzetplafond (met marge van 10% (met substitutievrijheid calculeren binnen voor dat voor deze per product mits binnen CZ beschikbare bedrag - producten geldt passend binnen omzetplafond van overschrijding omzetplafond van categorie 2) substitueerbaar met categorie 1) de afgesproken omzet van categorie Prijzen Bij individuele producten met een grote schadelast Relatie volume en prijs Sinds de invoering van de DOT-systematiek in 2012 is de prijsstelling van ziekenhuizen/ ZBC s een centraal thema in de onderhandelingen. Wij zijn van mening dat het systeem, ondanks de jaarlijkse aanpassingen, voldoende stabiliteit heeft ontwikkeld om in toenemende mate conclusies te kunnen verbinden aan deze prijssteling. Concreet betekent dit dat CZ voor 2016 op een tweetal punten een scherper prijsbeleid zal gaan voeren. kopen wij bij afwijkende tarieven minder volume in bij dure ziekenhuizen en meer bij ziekenhuizen met een lager tarief. Daarbij houden wij voor zover mogelijk ook rekening met kwaliteit en patiënttevredenheid. Echter, een hoge kwaliteit is geen legitimatie voor onbeperkte volumegroei indien het tarief te sterk naar boven afwijkt. Daarnaast beoordelen wij het algemene tariefniveau van de instelling. Gegeven dat het systeem stabieler is geworden, constateert CZ diverse verschillen in het totale prijsniveau die we niet langer acceptabel vinden. Daarom zal dit bij de betreffende instellingen een belangrijk punt van de onderhandeling vormen Landelijke top 30 ZN werkt samen met andere landelijke koepels aan de ontwikkeling van betekenisvolle kwaliteitsinformatie van dertig aandoeningen. In april 2015 komen van veertien aandoeningen structuur, proces en uitkomstindicatoren beschikbaar. CZ zal deze uitkomsten nauwlettend bestuderen en bezien óf en in welke mate deze geschikt zijn voor de toepassing van de inkoopafspraken voor Dit laatste zowel in termen van prijs als volume Dure geneesmiddelen Er komen voortdurend nieuwe medicijnen op de markt of nieuwe indicatiegebieden waarvoor bestaande medicijnen kunnen worden ingezet. Dat heeft als gevolg dat behandelingen verbeteren en (kanker)patiënten overleven, langer leven of een betere kwaliteit van leven krijgen. Daarbij stijgt helaas nog jaarlijks het aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt. De combinatie van steeds meer kankerpatiënten en steeds meer nieuwe dure geneesmiddelen, maakt dat de totale kosten aan kankergeneesmiddelen zullen stijgen. Tegelijkertijd worden de nationale zorguitgaven in Nederland gemaximeerd. De inzet van dure geneesmiddelen is een van de behandelopties voor een medisch specialist bij de behandeling van de patiënt. Daarom vinden wij dat dure geneesmiddelen ook integraal onderdeel van de medisch specialistische zorg moeten zijn. En dus, net zoals bijvoorbeeld een heupprothese, onder het algemene financiële kader van de MSZ moeten vallen. Voor diverse geneesmiddelen zijn er landelijk afspraken gemaakt voor overheveling naar het kader medisch specialistische zorg. Deze geneesmiddelen maken dan onderdeel uit van het totale kader aan medisch specialistische zorg, en dienen binnen dit kader te worden verstrekt door de ziekenhuizen en te worden ingekocht door CZ. Het feit dat er een separate betaaltitel is gecreëerd voor een aantal stofnamen doet daar niets aan af. Wanneer nieuwe medicijnen als behandeloptie beschikbaar komen, zullen ook deze opties binnen het beschikbare kader verstrekt moeten worden. Wanneer het financiële macrokader voor een bepaalde verstrekking verhoogd wordt, zal CZ conform het beleid in eerdere jaren op grond van declaraties over een substantiële periode van het jaar deze extra financiële middelen over de instellingen verdelen. Om de kostengroei samen met de instellingen te beheersen, zet CZ de komende jaren in op doelmatigheid in de prijsstelling van dure geneesmiddelen en de dosering per patiënt. Daarnaast bestaat er voor deze dure geneesmiddelen volledige substitutievrijheid (met inachtneming van de hiervoor genoemde categorie-indeling) binnen het totale omzetplafond. Zodat uiteindelijk ook het ziekenhuis moet kiezen welke zorg het op enig moment prefereert boven andere. De weesgeneesmiddelen zijn sterk gekoppeld aan de kennis en kunde van de voorschrijvende artsen. Daarom neemt CZ het standpunt in dat weesgeneesmiddelen enkel gecontracteerd zullen worden bij instellingen die deze weesziekten behandelen. Vaak betreft dit per weesziekte één of twee academische ziekenhuizen waardoor wij in beginsel deze zorg ook enkel bij academische ziekenhuizen willen contracteren. Slechts in uitzonderingssituaties zijn wij bereid bij goede argumentatie hiervan af te wijken Specifieke prijslijst Bij het indienen van de offerte dient de instelling enkel die zorg op te nemen die zij ook daadwerkelijk verstrekt. CZ toetst deze zorg op basis van de zogenaamde zwarte en grijze lijst, die voor de aanbieder ook zichtbaar zijn in het 32 33

18 zorginkoopportaal van VECOZO. Wij pretenderen prijsoffertes. Primair zijn deze benchmarks Nieuw te contracteren ZBC s de zorg in de grensregio in Duitsland met hetzelfde niet in alle gevallen compleet te zijn en verzoeken gebaseerd op de per product gewogen gemiddelde Voor nieuw te contracteren ZBC s stelt CZ daarnaast gemak als bij een in Nederland gecontracteerde u dan ook voor de overige producten goed te prijzen. Deze kunnen vervolgens verbijzonderd als voorwaarde dat de zorgaanbieder in een zorgverlener. beoordelen of deze opgenomen dienen te worden in de offerte. De lijsten zijn ingericht op basis van zijn naar regio of vergelijkbare instellingen (academisch ziekenhuis, STZ, algemeen ziekenhuis business case laat zien wat de meerwaarde is binnen het bestaande zorgaanbod in de 4.8 Categorale instellingen informatie waarover wij op dat moment of ZBC). Ook kan een verdeling naar marktaandeel betreffende regio. Daarin moet in ieder geval de beschikken. Deze toetsing vindt onder andere van CZ bij de zorgaanbieders onderdeel uitmaken kwaliteitstransparantie, efficiënte organisatie De categorale instellingen maakten in de afgelopen plaats op: verzekerde zorg, selectieve inkoop CZ, van de beoordeling. en doelmatigheid zijn opgenomen. jaren de overgang naar prestatiebekostiging door. landelijke vastgestelde minimumnormen, WBMV-zorg en zorg die niet via MSZ gecontracteerd wordt (zoals bijv. verkeerde bed ). 4.6 (Nieuw) te contracteren Zelfstandige Behandelcentra 4.7 Buitenland Inmiddels is voor alle instellingen de transitieperiode voorbij. Hierdoor is er een betere relatie tussen de geleverde zorg en de bijbehorende zorg- CZ heeft al enkele jaren contracten met kosten ontstaan, waardoor wij deze instellingen Zwarte lijst De Zelfstandige Behandelcentra (ZBC s) nemen ziekenhuizen en medisch specialisten in de onderling beter kunnen vergelijken. Deze lijst betreft de uit te sluiten zorgproducten binnen de medisch specialistische zorg een grensregio s met België (Vlaanderen) en Duitsland waarbij het gehele product wordt uitgesloten. bijzondere positie in. Vaak betreft het instellingen (Rheinland Westfalen). Voor 2016 willen we deze De zorginkoop van de categorale centra wordt, met een beperkt, gespecialiseerd zorgaanbod in contractering consolideren. naast de in dit document genoemde criteria, Grijze lijst een beperkte setting. Naast de algemene binnen de hieronder geschetste beleidslijnen Indien van toepassing vindt uitsluiting op het kwaliteitseisen die aan een ziekenhuis worden België vormgegeven. Voor de verschillende categorale niveau van diagnosecode plaats. In het zorginkoop- gesteld, vinden we de volgende punten, die In België sluiten we tripartiete overeenkomsten zorggebieden brengen wij dan ook bepaalde portaal van VECOZO is in dat geval op de grijze gericht zijn op patiëntgerichtheid en continuïteit met ziekenhuizen en de CM (Christelijke nuances aan in de zorginkoop voor Deze zijn lijst zichtbaar welke diagnosecode uitgesloten is. van zorg, van belang: Mutualiteiten). Hierin maken we tevens een in onderstaande paragrafen weergegeven voor De witte lijst bevat de gecontracteerde diagnose- afspraak over een maximale zorgomzet. Hiermee revalidatiezorg, trombosezorg en audiologische codes behorend bij dat zorgproduct. De contracte- De zorgaanbieder werkt niet aanbod- maar zorgen we ervoor dat het in Nederland afgesproken zorg. ring en de daarbij behorende uitsluitingen neemt vraaggericht. bestuurlijk hoofdlijnenakkoord niet zal leiden tot CZ ook op het niveau van diagnosecode over in De zorgaanbieder heeft ten behoeve van een weglek-effect naar het buitenland. Nadrukkelijk vragen wij aandacht voor de te haar declaratiesystemen. integrale zorg afspraken gemaakt met andere volgen procedure en het daarin benoemde Benchmarks CZ maakt bij de zorginkoop gebruik van diverse zorgaanbieders in de zorgketen (bijvoorbeeld met eerstelijns fysiotherapeuten). De zorgaanbieder heeft de juiste registraties, Het volumegroeipercentage dat in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord is vastgelegd, hanteren wij ook bij de contractering in België. Tevens maken we tijdpad (Hoofdstuk 6). Revalidatie-instellingen informatiebronnen. Ten tijde van het opstellen van keurmerken en toelatingen. net als in Nederland selectieve inkoopafspraken Binnen de medisch specialistische revalidatie zien dit inkoopdocument worden diverse benchmarks De zorgaanbieder biedt voldoende over de geselecteerde aandoeningen borstkanker, we dat de doorontwikkeling van de zorgproducten ontwikkeld. CZ is voornemens om bij de inkoop continuïteit van zorg, in het bijzonder in bariatrie, blaasverwijdering en schisis. en bijbehorende zorgpaden nog volop in beweging 2016 instellingen op basis van declaratiegegevens geval van nazorg en complicaties. Ziekenhuizen die niet voldoen aan de minimum- is. Dit zal de komende jaren verder zijn beslag en patronen met elkaar te vergelijken en u over de Praktijkruimte(n) en (verblijfs)faciliteiten normen zoals in het verantwoordingsdocument krijgen. De zorg zoals verleend in de instellingen uitkomsten te informeren. Mogelijk hebben deze zijn passend bij het zorgaanbod geoutilleerd. zijn vastgelegd, worden voor de behandeling van voor revalidatiezorg moet voldoen aan het vergelijkingen ook inkoopconsequenties deze aandoeningen niet gecontracteerd. algemene beroepskader revalidatiezorg en de Bovenstaande punten worden momenteel nader behandelkaders voor wat betreft de specifieke Onze benchmarks worden aangescherpt nu meer uitgewerkt. Voor de contractering voor 2016 Duitsland doelgroepen. Verder dient de instelling te voldoen informatie over de realisatie vanuit voorgaande gebruiken wij deze niet als harde criteria, maar In Duitsland liften we mee op de contracten van aan de eisen zoals gesteld in het (herziene) jaren beschikbaar komt. De prijsoffertes voor 2016 kunnen ze worden gezien als een relevante lijst de AOK Hamburg-Rheinland met de ziekenhuizen rapport Basismedische zorgverlening in revalidatie- beoordelen wij aan de hand van prijsinformatie met belangrijke aandachtspunten. Wij streven en de vrijgevestigde medisch specialisten. Via de instellingen. Binnen de inkoop van revalidatiezorg uit het verleden en andere ingediende offertes ernaar deze uitwerking op 1 juni 2015 gereed te internationale zorgpas kunnen verzekerden van zal de nadruk meer komen te liggen op het voor Dit houdt in dat wij diverse benchmarks hebben en deze dan te publiceren op onze website. CZ, Ohra, DeltaLloyd en OPZP gebruikmaken van naleven van de richtlijnen en zorgstandaarden, hanteren voor de beoordeling van de ingediende 34 35

19 5 Declaratie aspecten zoals de richtlijn oncologische revalidatie en de zorgstandaard dwarslaesie. Met de revalidatieinstellingen willen we nadrukkelijk kijken naar de gehanteerde indicatiestelling bij de verschillende patiëntendoelgroepen, waaronder de oncologische revalidatie. Er is alleen sprake van medisch specialistische oncologische revalidatie wanneer het gaat om meervoudige complexe problematiek waarbij interactie bestaat tussen de behandeldoelen en/of ernstige functiestoornissen, en waarbij de zorg is toegespitst op het individu. Wij hebben geconstateerd dat niet alle instellingen op het gebied van dwarslaesiezorg kunnen voldoen aan de goed uitgewerkte dwarslaesiestandaard (Dwarslaesie Organisatie Nederland). In onze inkoop voor dwarslaesiezorg zal deze standaard leidend zijn. Vanwege onderlinge vergelijkbaarheid en transparantie naar verzekerden is inzage in de organisatie van de revalidatiezorg, de te behandelen doelgroepen, behandelinzet en uitkomsten van de behandeling essentieel. Derhalve zullen wij in de contractering aandacht schenken aan deze transparantie, registratie en deelname aan landelijke (in ontwikkeling zijnde) benchmarkgegevens en kwaliteitsindicatoren. Trombosediensten CZ vindt het belangrijk dat de zorgvraag van de trombosepatiënt meer centraal komt te staan. Dit kan door patiënten eigen regie te laten voeren en keuzemogelijkheden te geven. Voor onze verzekerden moet zelfmeten betaalbaar en beschikbaar zijn wanneer de verzekerde dit wenselijk acht en er toe in staat is dit op verantwoorde wijze uit te voeren. Het plaatsen tijdonafhankelijk zelfmeten kan een grote meerwaarde betekenen in de kwaliteit van leven. Door moderne communicatiemiddelen is het niet langer noodzakelijk om deze zorg in de directe nabijheid van de patiënt in te kopen. Voor de patiëntveiligheid is een goede relatie tot de keten (huisarts, medisch specialist, verpleeghuis etc.) zeer belangrijk. Het is van belang dat samenwerkingsverbanden worden gevonden waarin de partijen binnen de trombosezorg elkaar weten te vinden en de vereiste kennisuitwisseling plaatsvindt. Trombosezorg is per 1 januari 2014 overgegaan op prestatiebekostiging. Op dit moment zien we nog grote verschillen in de tarieven voor zowel het regulier meten als het zelfmeten. Voor de inkoopafspraken 2016 willen wij nadrukkelijk deze tariefverschillen mitigeren. Audiologische centra In de overgang naar prestatiebekostiging zijn de inkoopafspraken voornamelijk gebaseerd op de inschattingen van het volume of de volumemix in de DOT-structuur. Daarvoor bestond slechts in beperkte mate een solide historisch fundament. Inmiddels ontstaat op basis van de realisatiecijfers een steeds beter beeld van de volumeontwikkelingen, zowel op het gebied van de gehoorzorg als de spraak/taal-producten. In toenemende mate zal in de inkoop van audiologische zorg aandacht worden besteed aan de verschillen in prijs- en volumemix, het (regionale) profiel van de zorgaanbieders en de eventuele consequenties voor de inkoopafspraken. Voorschot Zorgaanbieders die declareren middels DBCzorgproducten kunnen een verzoek tot bevoorschotting indienen om het onderhanden werk (OHW) te financieren. Het onderhanden werk bestaat uit DBC s die nog niet zijn afgesloten. Indien de DBC s zijn afgesloten maar nog niet zijn gedeclareerd, vallen ze onder het onderhanden werk plus. Het onderhanden werk plus wordt niet bevoorschot. Wij stellen bepaalde voorwaarden aan het verstrekken van een voorschot en zullen deze voorwaarden in een bevoorschottingsovereenkomst vastleggen. Onder verwijzing naar de afspraken in het BHA rondom het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen partijen, hanteren wij de verplichting tot aansluiting op de landelijke OHW-grouper voor het verkrijgen van een voorschot. Wij ontvangen namelijk enkel via de OHW-grouper op een betrouwbare en uniforme wijze een opgave van de omvang van het OHW. Raamwerkovereenkomst CZ heeft ervoor gekozen om vanaf 2015 te werken met een raamwerkovereenkomst bevoorschotting en een jaarlijks addendum bij de overeenkomst. In de raamwerkovereenkomst staan de algemene afspraken rondom bevoorschotting, in het addendum worden de voor dat jaar specifieke afspraken zoals de (vaststelling van de) hoogte van het voorschot vastgelegd. De raamwerkovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en kan eindigen op de momenten zoals genoemd in de overeenkomst. Het addendum zal jaarlijks worden overeengekomen. Beide documenten dienen ondertekend te zijn om als instelling in aanmerking te komen voor een voorschot. Mits er voldaan wordt aan de verschillende voorwaarden zoals beschreven in de raamwerkovereenkomst bevoorschotting en het jaarlijkse addendum, wordt het voorschot berekend op maximaal honderd procent van het Onderhanden Werk

20 6 Procedure contracteerproces Het percentage wordt naar beneden bijgesteld Daarnaast is het mogelijk dat door nieuwe 6.1 Fasen van contracteerproces minimumnormen die zijn gesteld door de indien blijkt dat er niet wordt voldaan aan één of ontwikkelingen in de loop van het jaar andere beroepsgroepen en de door CZ gestelde criteria meerdere voorwaarden. controles toegevoegd worden aan het plan. Alle Met het publiceren van het inkoopdocument in het kader van haar selectieve inkoop. controles worden echter vooraf aangekondigd en Medisch Specialistische Zorg geven wij het Controles wij geven de gelegenheid voor hoor-wederhoor startsein voor het inkooptraject voor het jaar Basisverzekering (14- en 15-codes) versus De huidige bekostigingssystematiek is complex alvorens een conclusie te trekken. Mede naar Dit document zal uiterlijk 1 april 2015 op aanvullende verzekering (16- en 17-codes) van aard. Een goede controle op de ingediende aanleiding van aanwijzingen van de NZa zal de onze website geplaatst worden. U kunt dit vinden Zoals eerder vermeld maakt de zorg waarvoor een declaraties is dan ook van groot belang. In de komende jaren meer aandacht worden besteed onder vergoeding geldt uit een aanvullende verzekering, afgelopen jaren zijn onze inspanningen op het aan de materiële controles, onder andere op basis geen deel uit van de overeen te komen maximum gebied van controles fors uitgebreid. van dossieronderzoek. In dat verband willen Vervolgens verzoeken wij zorgaanbieders om in zorgomzet. Ten behoeve van onze verzekerden wij benadrukken dat veel belang wordt gehecht de periode 1 juni 2015 tot 15 juni 2015 hun offerte wensen wij over deze zorg toch prijsafspraken te Het streven van CZ is dat de zorgaanbieders hun aan complete registratie van verwijzingen, voor 2016 in te dienen. Hieronder volgt een aantal maken. Wij verzoeken zorgaanbieders daarom om declaraties, voorafgaand aan de indiening, zelf diagnostische onderzoeken, bevindingen en voorwaarden waaraan uw offerte dient te voldoen. bij het indienen van de offerte ook prijsvoorstellen controleren. Naar aanleiding van het self- behandelingen in het medisch dossier. voor de 16- en 17-codes aan te leveren. Wij assessment dat is uitgevoerd over de jaren 2012 Bij tijdige ontvangst van de offertes zullen wij verwachten geen volumevoorstellen. Bij voorkeur en 2013, worden op landelijk niveau initiatieven Bij de uitvoering van materiële controles neemt deze beoordelen en binnen vier weken contact maken wij gelijke prijsafspraken voor de verzekerde ontwikkeld om te komen tot heldere regelgeving CZ de regels in acht die worden gesteld in artikel opnemen met de aanbieder. Van onze zijde zal er zorg en de niet-verzekerde zorg. Deze prijzen op basis waarvan de zorgaanbieders zoveel 87 Zvw, hoofdstuk 7 van de Regeling zorg- alles op gericht zijn om zo spoedig mogelijk tot dienen bij contracteren echter niet hoger te zijn mogelijk zelf controleren. verzekering en Protocol materiële controles van overeenstemming te komen. Uiterste datum om dan bij niet-contracteren. Daarnaast trachten wij de controle zoveel Zorgverzekeraars Nederland. overeenstemming te bereiken stellen wij op 1 november Tijdpad mogelijk uit te voeren tijdens de verwerking van de ingediende declaratie. Omdat dit niet altijd mogelijk is, voeren wij ook controles uit na de 6.2 Technische aspecten indiening offerte 2016 Uiterlijk 19 november 2015 zullen wij onze verzekerden informeren met welke instellingen verwerking, de zogenaamde achterafcontroles. voor medisch specialistische zorg wij voor 2016 In het begin van elk jaar informeren wij zorg- De gehele offerte (voor zowel A-segment, overeenstemming voor een contract hebben aanbieders op hoofdlijnen over de voorgenomen B-segment als OVP) dient in termen van p x q te bereikt. Rekening houdend met het inregelen van controles. In de praktijk krijgt niet elke zorg- worden ingediend. Indiening vindt plaats via het deze gegevens in onze systemen, dienen de aanbieder te maken met iedere controle; enkel de Zorginkoopportaal van VECOZO. De offerte moet contractafspraken met de instellingen uiterlijk zorgaanbieders die (mogelijk) onjuist declareren vergezeld gaan van een separaat schrijven waarin 1 november 2015 te zijn afgerond. zullen om een reactie gevraagd worden. een toelichting gegeven wordt op de offerte. Om voldoende tijd in te ruimen voor het adequaat De tarieven worden als integrale tarieven beoordelen van alle offertes, het voeren van beschouwd (dus zowel het kostendeel als het besprekingen met zorgaanbieders en het afronden honorarium). Naast de overige verrichtingen van afspraken, dient de offerte voor 2016 ingediend kunnen overige kosten (zoals bijvoorbeeld kosten te worden in de periode van 1 juni 2015 tot 15 juni van kwaliteitsregistraties of hulpmiddelen) niet De offerte wordt ingediend via het Zorg- separaat in rekening worden gebracht. inkoopportaal van VECOZO. Vanzelfsprekend dient de offerte uitsluitend de Om de regionale besprekingen tijdig te kunnen zorg te bevatten die het ziekenhuis mag leveren starten, is het noodzakelijk dat elke instelling zich volgens de (WBMV-)vergunning, de standaard van aan deze termijn houdt. Tot op heden is dit echter wetenschap en praktijk, maar ook conform de steeds een groot probleem gebleken

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel volume...

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Zittend ziekenvervoer

Inkoopbeleid 2016 Zittend ziekenvervoer Inkoopbeleid 2016 Zittend ziekenvervoer 1 Inhoud Voorwoord 3 1 Missie CZ groep en visie op zorg 5 2 Beleid zorginkoop zittend ziekenvervoer 7 3 Kwaliteitsbeleid zorginkoop zittend ziekenvervoer 9 4 Contracteerproces

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 2. bijlage I 42 bijlage II 44 bijlage III 45 bijlage IV 49

Inhoud. Voorwoord 2. bijlage I 42 bijlage II 44 bijlage III 45 bijlage IV 49 Inkoopdocument medisch specialistische zorg 2015 Inhoud Voorwoord 2 1 Middellange termijn visie medisch specialistische zorg 4 2 Medisch inhoudelijke onderwerpen 12 3 Andere beleidsterreinen 18 4 Selectieve

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Ziekenhuizen

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Ziekenhuizen Multizorg VRZ Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Ziekenhuizen Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2018Trombosediensten Eno Zorgverzekeraar Trombosediensten 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Inkoopbeleid 6 2.1 VRZ Zorgverzekeraars 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Dialysecentra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Audiologische Centra

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Audiologische Centra a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Audiologische Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Medisch specialistische zorg

Zorginkoopbeleid 2017. Samengesteld op 30 maart 2016. Medisch specialistische zorg Zorginkoopbeleid 2017 Samengesteld op 30 maart 2016 Medisch specialistische zorg Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Medisch specialistische zorg 2017? 1 Zorginkoopbeleid... 2 1.1 Kwaliteitsbeleid... 2

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Zelfstandige behandelcentra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Zelfstandige behandelcentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Medisch specialistische revalidatiezorg Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Medisch specialistische revalidatiezorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Revalidatie Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Revalidatie Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Revalidatie Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Programma Informatiebijeenkomst GRZ 2015 12:30 12:40 Welkom en opening 12:30 12:40 Welkom en opening 12:40 13:30 Wijzigingen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2018Dialysecentra. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2018Dialysecentra. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2018Dialysecentra Eno Zorgverzekeraar Dialysecentra 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Inkoopbeleid 6 2.1 VRZ zorgverzekeraars 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders en

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Eerstelijns paramedische zorg

Inkoopbeleid 2016 Eerstelijns paramedische zorg Inkoopbeleid 2016 Eerstelijns paramedische zorg Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Visie en beleidsdoelstellingen paramedische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid paramedische zorg

Nadere informatie

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis Kwaliteit en de zorgverzekeraar Seminar Kwaliteit van Zorg Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis 1 Missie zorgverzekeraars Zoals benoemd in de zorgverzekeringswet 2006 Kwalitatief goede, betaalbare en

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013

Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013 Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013 VERONIQUE ESMAN DIRECTEUR CURATIEVE ZORG MINISTERIE VAN VWS WE MOGEN BEST TROTS ZIJN Commonwealth Fund 2010 In vergelijking met 7 westerse

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen Inkoopbeleid 2018 Medisch Specialistische Zorg Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg in gaan kopen.

Nadere informatie

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee Bijlage 2. Producten en activiteiten in het jaar van de transparantie, gesorteerd ar nieuw, versneld en al eerder overeengekomen. Nieuwe activiteiten het Jaar van de transparantie. 1. Van 150 richtlijnen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Ziekenhuizen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Ziekenhuizen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel volume...

Nadere informatie

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. A. Einstein Visie op langdurige zorg De langdurige zorg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19910 17 juli 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2013, 128819-106172-Z, houdende

Nadere informatie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Alexander Bybau 17 mei 2016 Agenda Zilveren Kruis, even voorstellen Visie en ambitie

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie Kwaliteitsindicatoren & Transparantie - Een OECD blik - Resultaten van een studie over kwaliteitsregistraties voor NFU en ZiN - Niek Klazinga 15/11/16 Public report of the Quality Assessment Result of

Nadere informatie

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Miletus Doelstelling Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie

Nadere informatie

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 6 juli 2015 1. Beleid zorginkoop ZBC s 2016 1.1 Algemene lijn inkoop ZBC Voor het contracteringsproces 2016 gaan wij zowel nieuwe zorgaanbieders

Nadere informatie

De beste zorg voor iedereen met kanker

De beste zorg voor iedereen met kanker De beste zorg voor iedereen met kanker 3-10-2016 Daan Rooijmans, Senior manager Zorginkoop Verhaallijn presentatie CZ moet en (vooral) wil zich bezig houden met kwaliteit dat doen we al jaren op het gebied

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s)

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s) a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC s) Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf...

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus WORKSHOP PROMS 24 juni, Utrecht ISOQOL Barbara Vriens Stichting Miletus 2 Agenda 1. Visie en doelstellingen Miletus 2. PROMs metingen Miletus tot nu toe 3. PROMs en PREMs in de kwaliteitsregistratie (NBCA)

Nadere informatie

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat Uit een analyse van de NZa blijkt de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders niet altijd helder te zijn. Hieronder geven we een toelichting op veel gestelde vragen. 1 Inzet specialistisch

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2. Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Geriatrische Revalidatie Zorg

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Geriatrische Revalidatie Zorg . a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Geriatrische Revalidatie Zorg Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Geboortezorg

Inkoopdocument 2016 Geboortezorg Inkoopdocument 2016 Geboortezorg Inhoud Voorwoord 3 1 Missie CZ groep en visie op zorg 5 2 Inhoudelijke beleidsdoelstellingen Geboortezorg 2016 en verder 8 3 Kwaliteitsbeleid Geboortezorg 10 4 Controles

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Algemene Rekenkamer t.a.v. drs. C.C.M. Vendrik, wnd voorzitter Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA DEN HAAG Betreft 2740.2015036391 Reactie op het Conceptrapport

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw Position paper Speerpunten Nefemed over voorwaardelijke toelating Innovatie is belangrijk voor verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland; De regeling

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Samengesteld op 30 maart 2017 Algemeen Zorginkoopbeleid 2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Kernwaarden VRZ Zorginkoop... 2 3. Algemene uitgangspunten en speerpunten zorginkoopbeleid

Nadere informatie

Inkoop GGZ Menzis Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014

Inkoop GGZ Menzis Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014 Inkoop GGZ Menzis 2015 Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014 Ambities Zorg betaalbaar houden voor klanten Kwaliteit Transparantie, toegankelijkheid & integriteit Een zorglandschap

Nadere informatie

Campagne Verstandig Kiezen

Campagne Verstandig Kiezen Campagne Verstandig Kiezen 2 3 Campagne Verstandig Kiezen Wat is het doel van de campagne Verstandig Kiezen? De Orde van Medisch Specialisten (OMS), de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw hebben de

Nadere informatie

Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018

Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018 Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Rode draad De kosten van de zorg: een probleem? Rol

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Medisch 2017specialistische zorg Eno Zorgverzekeraar 2 Medisch specialistische zorg 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid MSZ 2017 6 2.1 Inkoop via MultiZorg VRZ 6 2.2 Visie

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Integrale bekostiging en betere zorg?! Pascale Voermans manager Inkoop Medisch Specialistische Zorg Congres Zorgvisie, 26 november 2015

Integrale bekostiging en betere zorg?! Pascale Voermans manager Inkoop Medisch Specialistische Zorg Congres Zorgvisie, 26 november 2015 Integrale bekostiging en betere zorg?! Pascale Voermans manager Inkoop Medisch Specialistische Zorg Congres Zorgvisie, 26 november 2015 1 2 Integrale bekostiging: beoogd Opheffen aparte financiering zorg

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018

Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018 Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018 Inhoud 1 Inkoopbeleid 2018 3 2 Toelichting op onze criteria 7 3 Proces zorginkoop 8 4 Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders 10 2 Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016

Zorginkoopbeleid 2016 Zorginkoopbeleid 2016 Zorginkoopbeleid 2016 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de verschillende verstrekkingen is uitgewerkt in de

Nadere informatie

Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van?

Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van? Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van? Anemone Bögels ZorgNL2014 3 november 2014 NL concurreert met kwaliteit NL in vergelijking Grootste haven van Europa Beste orkest van de wereld Gelukkigste

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Huisartsenzorg

Inkoopbeleid 2016 Huisartsenzorg Inkoopbeleid 2016 Huisartsenzorg Inhoud Voorwoord 3 1 Missie CZ groep en visie op zorg 5 2 Huisartsenzorg 7 2.1 Algemene visie 7 2.2 Kwaliteit en doelmatigheid 8 2.2.1 Regioregie 10 2.2.2 Aanvraag eerstelijnsdiagnostiek

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie

Betalen voor gezondheidsuitkomsten. dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN

Betalen voor gezondheidsuitkomsten. dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN Betalen voor gezondheidsuitkomsten dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN Schaf de bekostiging af! Huidige bekostiging: - leidt tot verkeerde productieprikkels - focust op kosten, niet resultaat In de

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Medisch 2017specialistische zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid MSZ 2017 6 2.1 Inkoop via MultiZorg VRZ 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg en in de spreekkamer

Ervaringsdeskundigheid in de zorg en in de spreekkamer Ervaringsdeskundigheid in de zorg en in de spreekkamer 15 april 2016 Anouk Knops Projectleider Samen Beslissen Patiëntenfederatie NPCF Wie zijn wij? Koepel van patiënten- en consumenten-organisaties Het

Nadere informatie

Waardegedreven zorginkoop. Darmkanker

Waardegedreven zorginkoop. Darmkanker Waardegedreven zorginkoop Darmkanker 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 CZ groep streeft naar waardegedreven 4 zorginkoop 1.2 Vier aspecten die waarde voor de patiënt 5 beschrijven 1.3 Omslag naar waardegedreven

Nadere informatie

Populatiemanagement: niet de patiënt maar de populatie centraal. Landelijke monitor populatiemanagement

Populatiemanagement: niet de patiënt maar de populatie centraal. Landelijke monitor populatiemanagement Populatiemanagement: niet de patiënt maar de populatie centraal Landelijke monitor populatiemanagement Actueel thema binnen huidig VWS beleid Uit regeerakkoord VVD-PvdA, 29 oktober 2012 Een derde prioriteit

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg NFK Staat voor mensen geraakt door kanker Pauline Evers, beleidsmedewerker 15 november 2013 Nationaal plan En nu? DOEL-workshop Implementatie van het nationaal plan

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland

Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland Mei 2014 Aanleiding Het CVZ beschrijft in het Rapport geneeskundige GGZ deel 2 de begrenzing

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk www.embraze.net Aanleiding Toename kanker patiënten, complexe behandelingen, maatwerk. Toename van kwaliteitseisen/normen, krimpend budget, wijziging rol

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 19 maart 2015 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit) Hoe verder

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Huisartsendienstenstructuren

Zorginkoopbeleid Huisartsendienstenstructuren Zorginkoopbeleid 2017 Huisartsendienstenstructuren Versie Datum publicatie Toevoeging / wijziging Pagina Reden 1.0 1 april 2016 - - - 1.1 4 juli 2016 Tekstuele wijziging in paragraaf kwaliteit 8 Nieuwe

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee?

Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee? Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee? Anemone Bögels, directeur NFK Lisenka van Loon, senior projectleider NFK Gerda van der Weelen, senior-wetenschappelijk medewerker,

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ Conferentie Duurzame Zorg, Kasteel Vaeshartelt 20 november 2012 Traditie van samen

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst

Informatie bijeenkomst Informatie bijeenkomst De zorg geborgd in Noord en Oost Groningen 9 september 2013 Agenda informatiebijeenkomst 9 september 1) Opening 2) Terugkijken werkconferentie 26 april 3) Impressie data-analyse

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. 1 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit)

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Bernhoven Droom. Een maatschappelijk verantwoord zorgmodel 1 juni 2017 Ingendael Discours

Bernhoven Droom. Een maatschappelijk verantwoord zorgmodel 1 juni 2017 Ingendael Discours Bernhoven Droom Een maatschappelijk verantwoord zorgmodel 1 juni 2017 Ingendael Discours Bernhoven: een korte introductie Algemeen regionaal ziekenhuis in Uden 115.000 unieke patienten 200 mln omzet 380

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie