Sloop- en herstructureringsreglement RWS 2016 Versie 1.0 definitief 1 juli 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sloop- en herstructureringsreglement RWS 2016 Versie 1.0 definitief 1 juli 2016"

Transcriptie

1 Sloop- en herstructureringsreglement RWS 2016 Versie 1.0 definitief 1 juli 2016 RWS partner in wonen Stationspark DZ GOES Postbus AD GOES T (0113) F (0113)

2 Sloop- en herstructureringsreglement Versie: 1.0 Datum: Verantwoordelijke: Manager Wonen Auteur: Bestuurssecretaris Evaluatie: 1 e kwartaal 2021 Orgaan Zeggenschap Datum Bestuur / MT Besluitvorming Huurdersvereniging Advies Bewonerscommissies & Gemeenten Dit reglement is voorgelegd en besproken met de bewonerscommissies en de drie gemeenten. Handtekening directeur-bestuurder Versie Datum Status Distributie definitief intranet, website Sloop- en herstructureringsreglement versie pagina 2 van 11

3 Inhoudsopgave 1. Algemeen Inleiding Begripsbepalingen Vaststelling en evaluatie Inwerkingtreding Reikwijdte Citeertitel 6 2. Sloop en ingrijpende verbetering Sloopbesluit Bevriezen huurprijs Reparatieverzoeken Herhuisvesting en woningtoewijzing Voorrang bij toewijzing Huurprijs en inschrijfgeld Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten Aanpassing en verrekening bedragen Zelf aangebrachte verbeteringen en voorzieningen Wisselwoningen Verblijf in de wisselwoning Huurprijs wisselwoning Oplevering wisselwoning door verhuurder Beëindiging huurcontract Oplevering woning door huurder Informatie en dienstverlening ten behoeve van bewoners Maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid Bijzondere bepalingen Aansprakelijkheid Hardheidsclausule en geschillenregeling Hardheidsclausule Geschillenregeling Sloop- en herstructureringsreglement versie pagina 3 van 11

4 Bijlage A - Aanvraagformulier taxatie zelf aangebrachte voorzieningen Sloop- en herstructureringsreglement versie pagina 4 van 11

5 1. Algemeen 1.1. Inleiding RWS wil haar doelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden. Sommige delen van het woningbezit kenmerken zich door teruglopende technische kwaliteit. Voor een aantal woningen en de woonomgeving geldt dat de woonkwaliteit achterblijft bij de sterk gewijzigde wensen van de huurder. Dat noodzaakt RWS tot een grondige herstructurering van de betreffende woningen. Herstructurering betekent onder meer: wijziging van de verhouding tussen koop- en huurwoningen in een bepaald gebied; het realiseren van grotere en betere woningen, die meer geschikt zijn voor bepaalde doelgroepen (zoals senioren); het opwaarderen van woningen. Deze aanpak kan grote gevolgen hebben voor de bewoners. Dit reglement is opgesteld om de hiermee samenhangende problemen zoveel mogelijk te beperken. De gewijzigde Woningwet, zoals die per 1 juli 2015 van kracht is geworden, schrijft in artikel 55b voor, dat de toegelaten instelling een reglement opstelt met betrekking tot het slopen en het treffen van ingrijpende voorzieningen aan haar woongelegenheden en de betrokkenheid van de bewoners van die woongelegenheden daarbij. Ook schrijft dit artikel voor dat in dit reglement de bedragen worden opgenomen, zoals bedoeld in de artikelen 7:220 lid 5 BW en 7:225 lid 1 BW (respectievelijk de verhuurdersbijdrage in de kosten van noodzakelijke verhuizing als gevolg van renovatie en de verplichte verhuurdersbijdrage in de kosten van verhuizing als gevolg van beëindiging van de huurovereenkomst in verband met dringend eigen gebruik, alsmede van een gewijzigde bestemming). Bovendien verplicht de nieuwe Woningwet de verhuurder tot het voeren van overleg over het reglement. Dat overleg dient te worden gevoerd met de colleges van B&W van de gemeenten waarin de verhuurder feitelijk werkzaam is, met de huurdersorganisaties en met de bewonerscommissies, zoals bedoeld in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOHV), in dit reglement Belanghebbenden genoemd Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Belanghebbenden: gemeenten, huurdersorganisaties en bewonerscommissies b. Geriefsverbetering: planmatige werkzaamheden die in principe een huurverhoging met zich mee brengen. c. Investering: de totale bouwkosten voor Woningverbetering. d. Maatregelen binnenshuis: werkzaamheden aan het inpandige van de woning, waarbij werkzaamheden binnenshuis aan kozijnen, deuren en ramen in de buitengevel voor 25 procent worden meegerekend. e. Onderhoud: planmatige werkzaamheden en het opheffen van technische gebreken aan de woning. f. Peildatum: de datum van het Sloopbesluit. g. Sloopbesluit: besluit van RWS om over te gaan tot sloop. h. Sloopwoning: een woning die RWS wil slopen en waarvoor een Sloopbesluit is genomen. i. Wisselwoning: een door RWS beschikbaar gestelde woning voor tijdelijke bewoning, in geval van ingrijpende Woningverbetering of sloop. j. Woningverbetering: het uitvoeren van meervoudig Onderhoud, zowel binnen als buiten de woning, en het gelijktijdig doorvoeren van maatregelen die zijn gericht op Geriefsverbetering. Het uitsluitend repareren of vernieuwen van standaard tot de woning behorende delen, valt niet onder Woningverbetering Vaststelling en evaluatie Na overleg met Belanghebbenden stelt de directeur-bestuurder van RWS dit reglement vast. Dit reglement wordt geëvalueerd na een periode van 5 jaar of eerder indien bijzondere omstandigheden en/of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De tarieven worden periodiek vastgesteld in een Ministeriële Regeling Inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking op [datum] en geldt voor onbepaalde tijd, met de mogelijkheid van wijziging(en). Op (deel)complexniveau kunnen, schriftelijk aanvullingen en/of aanpassingen op dit Sloop- en herstructureringsreglement versie pagina 5 van 11

6 reglement worden overeengekomen. Deze mogelijkheid is er tot één maand voor de aanvangsdatum van de werkzaamheden. De aanvangsdatum is vastgelegd in het Sloopbesluit en/of ander besluit van RWS Reikwijdte De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op de hoofdhuurder van een woning, eigendom van RWS, met een huurcontract voor onbepaalde tijd. Deze huurder staat bij de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven op hetzelfde adres en woont feitelijk in de woning op het moment dat wordt besloten tot sloop of Woningverbetering Citeertitel Dit reglement kan worden aangehaald als Sloop- en herstructureringsreglement RWS Sloop en ingrijpende verbetering 2.1. Sloopbesluit RWS besluit per complex, of een deel daarvan, tot sloop of ingrijpende Woningverbetering. Dit besluit wordt vastgelegd in een bestuursbesluit. RWS deelt het besluit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de huurders, de Huurdersvereniging en de gemeente mee. Daarbij ontvangen de huurders een Toelichting Sloop- en herstructureringsreglement, (bijlage B). Zo snel mogelijk na dagtekening van de brief zal een medewerker van RWS, als de huurder dat wil, deze bezoeken. Doel van het huisbezoek is onder meer: a. de huurder informeren over het besluit en de verdere procedure in het kader van de sloop of ingrijpende verbetering; b. de huurder informeren over diens rechten en plichten; c. het inventariseren van de (woon)wensen van de huurder en het aangeven van de mogelijkheden om die te realiseren; d. het inventariseren van eventuele door de huurder zelf aangebrachte of overgenomen voorzieningen en/of verbeteringen, waarvoor mogelijk een tegemoetkoming geldt; De tijdens het huisbezoek gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De huurder ontvangt hiervan een afschrift Bevriezen huurprijs RWS bevriest de huurprijs van de te slopen woning vanaf de datum van het besluit. Vanaf de datum dat RWS de huurder schriftelijk het besluit tot sloop of ingrijpende Woningverbetering heeft meegedeeld, heeft de huurder recht op de regelingen in dit reglement. Huurder dient daartoe een huuropzegging of een verbeteringsovereenkomst voor de huidige woning te ondertekenen Reparatieverzoeken Huurders kunnen reparatieverzoeken blijven indienen tot het moment van sloop of ingrijpende Woningverbetering. RWS zorgt er minimaal voor dat de woning regen- en winddicht blijft. Ook houdt RWS rekening met de gezondheid en veiligheid van de huurders en het waarborgen van de leefbaarheid. 3. Herhuisvesting en woningtoewijzing 3.1. Voorrang bij toewijzing Wanneer zij dit wensen krijgen huurders van te slopen woningen in beginsel voorrang bij de toewijzing van bestaande huur- of koopwoningen of nieuwbouw huur- of koopwoningen van RWS in hun eigen wijk. Wanneer zij dit wensen hebben huurders van te slopen woningen in beginsel voorrang bij de toewijzing van vrijkomende huur- of koopwoningen van RWS in andere wijken. Voorrang bij herhuisvesting -al dan niet tijdelijk- is er in beginsel ook voor huurders die hun woning moeten verlaten vanwege ingrijpende verbetering. Daarnaast hebben zij recht op terugkeer in hun woning of in het complex waartoe die woning behoorde Sloop- en herstructureringsreglement versie pagina 6 van 11

7 Huurders van woningen die ingrijpend worden verbeterd in bewoonde staat, hebben in beginsel voorrang bij de toewijzing van al opgeknapte woningen in de eigen buurt of wijk. Huurders die hun woning (tijdelijk) moeten verlaten, hebben echter weer voorrang bij de toewijzing Huurprijs en inschrijfgeld RWS houdt bij de toewijzing zoveel mogelijk rekening met de woonwensen van de huurder. Deze woonwensen betreffen het woningtype, de gezinssamenstelling en de huurprijs. Huurders die zich met het oog op herhuisvesting inschrijven als woningzoekende, betalen geen inschrijfgeld. Wie in verband met herhuisvesting verhuist naar een andere, al dan niet tijdelijke, woning, hoeft de laatste maandhuur van de te verlaten woning niet te betalen. Huurders dienen de te verlaten woning te ontruimen binnen een maand na ontvangst van de sleutels van de nieuwe woning Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten Huurders die hun woning definitief moeten verlaten vanwege sloop of ingrijpende verbetering, ontvangen van RWS een tegemoetkoming van 5.892,- ( ) zoals vastgesteld bij Ministeriële Regeling. Dit bedrag geldt per woning. Betaling van deze tegemoetkoming vindt plaats: a. in geval van Woningverbetering volgens een passende voorschotregeling, gekoppeld aan acceptatie van de vervangende woonruimte en huuropzegging van de te verlaten woning; b. in geval van sloop nadat de woning geheel is ontruimd en de sleutels zijn ingeleverd bij RWS. Huurders die hun woning geheel dienen te ontruimen, om de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken, en naar een Wisselwoning verhuizen, hebben recht op een tegemoetkoming van 5.892,- uitbetaald in 2 termijnen, namelijk na ontvangst van de huuropzegging 50% en bij inleveren van de sleutel van de woning weer 50%. Uitzonderingen hierop worden door RWS per geval beoordeeld. Huurders die vanwege dringende medische redenen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet in hun woning kunnen blijven wonen, maken tijdelijk gebruik van een Wisselwoning en ontvangen een tegemoetkoming van 1.113,-. Deze tegemoetkoming geldt voor het verhuizen van de meest noodzakelijke goederen naar en van de Wisselwoning. De dringende medische redenen worden ter beoordeling voorgelegd aan een door de RWS aangewezen onafhankelijke arts die gekozen is met instemming van de betreffende huurder. Betaling van deze tegemoetkoming vindt plaats na de verhuizing. Huurders krijgen voor schade aan de tuin een extra tegemoetkoming van 207,- aangeboden, als het voor het realiseren van nieuwe bebouwing noodzakelijk is een belangrijk deel van de tuin te ontruimen. Betaling van deze tegemoetkoming vindt plaats nadat de werkzaamheden aan de woning zijn afgerond. Huurders, die hun woning definitief dienen te verlaten vanwege het feit, dat RWS de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik (zoals bedoeld in artikel 7:274 lid 1 onder c BW) dan wel vanwege het feit dat RWS krachtens bestemmingsplan de op het verhuurde liggende bestemming wil wijzigen (zoals bedoeld in artikel 7:274 lid 1 onder e BW) ontvangen van RWS een tegemoetkoming van 5.892,-. RWS verstrekt een tegemoetkoming in de herinrichtingskosten en compensatie voor het ondervinden van ongerief aan huurders van een te verbeteren woning. Deze bedraagt: a. 188,- ( ) als de onderhoudsinvestering minimaal ,- aan bouwkosten is, waarvan minimaal 3.569,- bestemd is voor maatregelen binnenshuis. b. 372,- als de onderhoudsinvestering minimaal ,- aan bouwkosten is, waarvan minimaal 5.844,- bestemd is voor maatregelen binnenshuis. c. 464,- als er binnenshuis voor minimaal ,- aan onderhoudsmaatregelen worden getroffen. d. 591,- als er binnenshuis voor minimaal ,- aan onderhoudsmaatregelen worden getroffen. Dit bedrag wordt verhoogd met een bedrag van 80,- per geriefsverbeteringsinvestering van 1.512,-. 1 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 februari 2016, nr CBS 0,6% afgerond Sloop- en herstructureringsreglement versie pagina 7 van 11

8 3.4. Aanpassing en verrekening bedragen De Minister stelt jaarlijks de minimumbijdrage krachtens voormelde voorschriften uit het Burgerlijk Wetboek vast. De overige tegemoetkomingen kunnen jaarlijks door RWS worden aangepast conform het CBS-indexcijfer. RWS rondt de bedragen af. De bedragen van de tegemoetkomingen gelden zolang de werkzaamheden aan alle woningen in een complex duren. De bepaling ervan is op het moment dat de renovatieovereenkomst wordt gesloten. RWS verrekent uit te keren vergoedingen met betalingsachterstanden, met uitzondering van huurachterstanden die zijn veroorzaakt door een kwestie die is voorgelegd aan de Huurcommissie Zelf aangebrachte verbeteringen en voorzieningen Huurders die zelf verbeteringen en/of voorzieningen in of aan de woning hebben aangebracht, mogen deze verwijderen en meenemen. Dit na overleg met RWS en voor zover het verwijderen van de zelf aangebrachte voorzieningen de bouwkundige staat van de woning niet in gevaar brengt. RWS verstrekt de huurder van een te slopen woning een tegemoetkoming voor zelf aangebrachte verbeteringen en/of voorzieningen wanneer deze voorzieningen: a. of redelijkerwijs niet kunnen worden meegenomen door de huurder; b. of een duidelijke verbetering van of toevoeging aan de woning zijn; c. of niet vallen in de sfeer van vervanging of afwerking; d. of zijn aangebracht met schriftelijke toestemming van RWS en voldoen aan de in de vergunning door RWS gestelde eisen; e. en zijn aangebracht vóór de Peildatum. In situaties waarin een vergoedingsregeling is vastgesteld voor het overnemen van zelf aangebrachte voorzieningen, ontvangen huurders deze vergoeding. In andere situaties wordt de hoogte van de tegemoetkoming naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld. Dit na een advies van een onafhankelijk taxateur, die in opdracht van RWS de meerwaarde in het economisch verkeer heeft bepaald na beoordeling van de gebruikte materialen, de staat van onderhoud en de ouderdom. Huurders zullen de tegemoetkoming voor zelf aangebrachte verbeteringen en voorzieningen aanvragen door het indienen van het formulier, zoals dat als bijlage A bij dit reglement is gevoegd. 4. Wisselwoningen 4.1. Verblijf in de wisselwoning Huurders hebben recht op een Wisselwoning als ze in verband met ingrijpende verbetering of sloop hun woning, al dan niet tijdelijk, moeten verlaten en pas later kunnen terugkeren naar de verbeterde woning of de nieuwe woning. Als de tijdelijke huisvesting start, gaan medewerkers van RWS op huisbezoek om: a. afspraken te maken over de tijdelijke huisvesting; b. een akkoordverklaring te verkrijgen betreffende de verbetering van de huidige woning; c. afspraken te maken over de vergoedingen c.q. tegemoetkomingen; d. afspraken te maken over een eventuele beëindiging van het huurcontract. De tijdens het huisbezoek gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De huurder ontvangt hiervan een afschrift. Indien mogelijk en gewenst, staat de Wisselwoning op aanvaardbare afstand van de te verlaten woning. De Wisselwoning is passend voor het huishouden van de huurder. Huurders van woningen die RWS ingrijpend verbetert in bewoonde staat, hebben alleen recht op een Wisselwoning als een onafhankelijk keuringsarts dit aantoonbare medische redenen noodzakelijk acht Huurprijs wisselwoning Het verblijf in de Wisselwoning komt ten einde als de verbeteringen zijn uitgevoerd of de vervangende nieuwbouw is opgeleverd. De Wisselwoning dient maximaal een maand na oplevering verlaten te zijn. RWS rekent geen dubbele huur over de periode dat de huurder de Wisselwoning bewoont. De huurder betaalt over de periode dat hij de Wisselwoning bewoont voor die woning huur. De huurprijs van de Wisselwoning is gelijk aan de huurprijs van de te verlaten woning Sloop- en herstructureringsreglement versie pagina 8 van 11

9 4.3. Oplevering wisselwoning door verhuurder RWS levert de Wisselwoning als volgt op: schoon, gestoffeerd (vloerbedekking en vitrage), gesaust of behangen en voorzien van adequate verwarming. 5. Beëindiging huurcontract 5.1. Oplevering woning door huurder Nadat de sloopvergunning is verleend en bij het einde van de huurovereenkomst, dient de huurder de woning te verlaten en geheel ontruimd, schoon en wind- en waterdicht achter te laten. Dit betekent dat: a. de huurder de woning niet in goede staat hoeft terug te brengen; b. de huurder huisvuil en/of overbodige huisraad afvoert; c. de huurder geen gevaarlijke situatie mag creëren, bijvoorbeeld door het verwijderen van gasof waterkranen of elementen die instortingsgevaar opleveren; d. de huurder geen situatie mag creëren die ongedierte onbelemmerde toegang geeft tot de woning, bijvoorbeeld door een open riolering; e. de huurder zelf aangebrachte voorzieningen mag meenemen zonder dat herstel in goede staat hoeft plaats te vinden, mits hij daarbij aan bovenstaande punten voldoet. RWS neemt door bewoners aangebrachte voorzieningen, bewoners eigendom, binnen de woningen en asbestgolfplaten van een berging over van de bewoner. Voor overige zelf aangebrachte voorzieningen in een buitensituatie geldt dat RWS de mogelijkheid biedt deze toepassing over te nemen tegen acceptabele kosten. Wanneer, in strijd met de aanwijzingen van RWS om een bepaalde toepassing bij mutatie te laten staan/zitten, blijkt dat de bewoner moedwillig een asbesttoepassing heeft verwijderd, dan zijn de kosten voor het verwijderen en reinigen van de besmetting voor rekening van de huurder. 6. Informatie en dienstverlening ten behoeve van bewoners RWS informeert bewoners van wijken en/of (deel)complexen, waarvoor herstructurering, sloop of ingrijpende Woningverbetering is gepland, tijdens de planontwikkeling over de stand van zaken. Dat gebeurt mondeling en schriftelijk. RWS presenteert het definitieve plan tijdens een bijeenkomst aan alle bewoners. Voor aanvang van de werkzaamheden informeert RWS de bewoners over de planning, uitvoering en overlast. Afspraken worden individueel bevestigd. RWS zorgt voor goede telefonische bereikbaarheid. Zo nodig houdt RWS regelmatig spreekuur voor bewoners met vragen of klachten. RWS brengt aanpassingen voor gehandicapten, voor zover noodzakelijk en mogelijk, over naar de Wisselwoning vice versa of naar de nieuwe woning. Daaraan zijn voor de huurder geen kosten verbonden. 7. Maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid Alle betrokkenen zetten zich in voor het behoud van de leefbaarheid in de wijk. Dit met inachtneming van de omstandigheden. RWS voorziet lege woningen van gordijnen. In samenspraak en samenwerking met afgevaardigden van bewoners, verwijdert RWS regelmatig post en reclamemateriaal en worden tuinen onkruidvrij gehouden. Door deze maatregelen zien lege woningen er bewoond uit. De huurders voeren zelf huisvuil en overtollige huisraad af voordat men verhuist van of naar een Wisselwoning. Is er sprake van overlast en vandalisme, dan neemt RWS maatregelen om de veiligheid in de wijk te waarborgen en vervuiling tegen te gaan. Indien noodzakelijk timmert RWS één of meer woningen dicht. Indien nodig kan, na overleg met de betrokkenen, een bewakingsdienst worden ingezet. RWS kan lege woningen (laten) verhuren op basis van een tijdelijk huurcontract tot het moment dat de werkzaamheden van start gaan Sloop- en herstructureringsreglement versie pagina 9 van 11

10 8. Bijzondere bepalingen 8.1. Aansprakelijkheid De huurder blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inboedel en andere eigendommen in en rond de woningen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het verplaatsen, verwijderen en ook weer terugplaatsen van de inboedel, daar waar werkzaamheden worden verricht. RWS is niet aansprakelijk voor iedere schade, verlies of vernietiging aan of van de inboedel of andere spullen in en rond de woning(en), die op enigerlei wijze is ontstaan als direct of indirect gevolg van de werkzaamheden. Bij schade, verlies of vernietiging van spullen, veroorzaakt door de aannemer, zorgt RWS voor een correcte afwikkeling. Dergelijke schade, verlies of vernietiging dient schriftelijk (waaronder ook begrepen ), uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de schade, kenbaar te worden gemaakt aan een medewerker van RWS. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het in kennis stellen van de verzekeraar over de verplaatsing van de inboedel. 9. Hardheidsclausule en geschillenregeling 9.1. Hardheidsclausule Een huurder kan RWS schriftelijk verzoeken van het herstructureringsreglement af te wijken of aanvullende maatregelen te treffen. Dit kan als de huurder als gevolg van de herstructureringsingrepen wordt geconfronteerd met bijzondere omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet. Dit kan ook als het reglement gevolgen heeft die voor de huurder aanzienlijk ongunstiger zijn dan voor de andere huurders in het complex. RWS neemt een verzoek als hiervoor bedoeld in behandeling en stelt de huurder op de hoogte van de beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk vastgelegd, is met redenen omkleed en wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken nadat het verzoek is ontvangen, aan de huurder bekend gemaakt door toezending van die beslissing Geschillenregeling Geschillen over huurprijzen, een wijziging daarvan of de prijs voor leveringen en diensten uit dit reglement tussen huurder en RWS, worden beslecht door de Huurcommissie, maar pas nadat een poging om het geschil in der minne te schikken onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Alle overige geschillen worden beslecht door de Regionale Klachtencommissie, maar pas nadat de interne klachtenprocedure van RWS is doorlopen Sloop- en herstructureringsreglement versie pagina 10 van 11

11 Bijlage A - Aanvraagformulier taxatie zelf aangebrachte voorzieningen Naam huurder/aanvrager : Straat : Postcode en woonplaats : Telefoon privé : Telefoon werk : Niet voor vergoeding in aanmerking komen: Afwerking vloer: tegels, parket, zeil/novilon etc. Afwerking wand: tegels, granol, pleisterwerk, steenstrips, schrootjes etc. Afwerking plafond: (sier-)stucwerk, platen, balken etc. Overig: afwijkende binnendeuren, verwijdering of aanpassingen schoorsteen etc. Wel voor vergoeding kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen: Aanbouw/uitbouw achter de woning (bijkeuken, dakkapel, serre) Verbetering keuken (inbouwkeuken) Verbetering badkamer (bijv. bad, ander sanitair) Inpandige doorbraak (muur verwijderd, aanbrengen balk) Extra kamer op zolder (met vaste trap bereikbaar) Extra berging of garage (hout, metselwerk) Centrale verwarming met/zonder warmwatervoorziening Isolatie (dak, gevel, isolatieglas) Uitbreiding elektrische installatie Overigen. Geef hieronder een beschrijving van de voorziening die volgens u in aanmerking komt voor een vergoeding. Huurder verklaart de hierboven aangekruiste voorzieningen te hebben aangebracht. Huurder wenst voor een vergoeding in aanmerking te komen en werkt mee aan een taxatie door een makelaar of taxateur. Datum: Handtekening: Sloop- en herstructureringsreglement versie pagina 11 van 11

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2014 2018 Hoofdstuk 1 Verantwoording 1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014. 1.2 Huurdersvereniging

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014.

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014. Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Hoofdstuk 1 Verantwoording 1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij woningverbetering

uw rechten en plichten bij woningverbetering uw rechten en plichten bij woningverbetering 2017 www.lefier.nl Lefier gaat uw woning verbeteren. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt verbeterd. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt 1 Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Gemengd Project Groot Onderhoud Huurder Planbesluit

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN bij herstructurering DE ONDERGETEKENDEN; 1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sloop. Casade

Sociaal Statuut Sloop. Casade Sociaal Statuut Sloop Casade Vastgesteld d.d.: 3 oktober 2005 6 e indexering en aanpassing per: april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Algemeen... 2 2.2. Toepasselijkheid... 2 3. Besluit tot sloop... 3

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD Vastgesteld d.d. 13 april 2017 Goedgekeurd door de RvC d.d. 24 april 2017 Dit reglement vervangt het huidige Sociaal statuut. 1 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Voorwoord: Woningcorporaties streven naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar woningen op korte maar zeker ook

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN (ZELFSTANDIGE EN ONZELFSTANDIGE WONINGEN) De ondergetekenden; 1. ZOwonen, gevestigd te Sittard, hierna te noemen ZOwonen 2. Huurdersvereniging Geleen gevestigd te

Nadere informatie

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 Inleiding Voor u liggen de (financiële) regelingen met betrekking tot groot onderhoud

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN

OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN m.b.t. SLOOP. te VAALS / LEMIERS / VIJLEN Ondergetekenden: 1. Woningstichting Vaals, gevestigd te Vaals, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur, de heer J.W.M.

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Reglement Sloop, renovatie, groot en planmatig onderhoud

Reglement Sloop, renovatie, groot en planmatig onderhoud 1. Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Reguliere huurovereenkomst: een huurovereenkomst voor woonruimte in de zin van artikel 7:233 BW, Sloop: Renovatie:

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2014 Sociaal Statuut Acantus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Algemeen

Nadere informatie

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemeen 5 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 6 4. Procedure

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS Sociaal Statuut Inleiding Het Sociaal Statuut is een raamovereenkomst tussen Woonkracht10 en de huurders van Woonkracht10. Deze raamovereenkomst bevat

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud De Woningstichting Gevestigd te Wageningen Olympiaplein 26, 6707 EN, Wageningen Telefoon: (0317) 47 16 00 E-mail: info@dewoningstichting.nl Internet: www.dewoningstichting.nl

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken hanteert beleid voor het zelf aanbrengen van veranderingen in uw woning. Aanpassingen die uw woonplezier en wooncomfort vergroten

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

Zelf aangebrachte woningveranderingen

Zelf aangebrachte woningveranderingen thuis in wonen! Zelf aangebrachte woningveranderingen Woningveranderingen In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij Herstructurering

Sociaal Statuut bij Herstructurering Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij Herstructurering Samen werken aan beter wonen mei 2009 Sociaal Statuut bij Herstructurering Samen werken aan beter Wonen Algemeen kader In dit Sociaal Statuut bij

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland artikel 1: Definities 1.1 Voor toepassing van het bij dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph 1 Zelf veranderingen aanbrengen 1. Algemeen Woningstichting St. Joseph vindt het belangrijk dat huurders zich thuis

Nadere informatie

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Inhoudsopgave 3 Spelregels voor het zelf aanbrengen of veranderen van voorzieningen in uw woning 4 Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Geldigheid 3

Nadere informatie

Sociaal Statuut Woongroep Marenland

Sociaal Statuut Woongroep Marenland Sociaal Statuut Woongroep Marenland Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Algemeen... 5 4. Procedure bij sloop... 5 5. Herhuisvesting... 6 6.

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie