FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID. Masterproef. Academiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID. Masterproef. Academiejaar 2008 2009"

Transcriptie

1 FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Masterproef Het energieprestatiecertificaat, het postinterventiedossier en het attest van keuring van een elektrische installatie bij de verkoop van onroerende goederen: een kritische vergelijking van deze technische aangelegenheid in het licht van het contractenrecht Academiejaar Promotor: Prof. Dr. Annelies Wylleman Liesbeth De Boeck Commissarissen: Herlinde Baert Stamnummer: Dr. Maarten Dambre Master in het notariaat

2 INHOUDSTAFEL INLEIDING...1 UITEENZETTING...3 Hoofdstuk 1: Bespreking...3 1: Algemeen en wetgevend kader...3 A. Energieprestatiecertificaat...3 B. Postinterventiedossier...5 C. Elektriciteitsattest...6 2: Definitie en ratio legis...7 A. Energieprestatiecertificaat...7 B. Postinterventiedossier...10 C. Elektriciteitsattest : Toepassingsgebied...14 A. Energieprestatiecertificaat...15 B. Postinterventiedossier...17 C. Elektriciteitsattest : Het opmaken...23 A. Energieprestatiecertificaat...23 B. Postinterventiedossier...25 C. Elektriciteitsattest : Controle en sancties...27 A. Energieprestatiecertificaat...27 B. Postinterventiedossier...28 C. Elektriciteitsattest...29 i

3 Hoofdstuk 2: Rol van de notaris : Energieprestatiecertificaat : Postinterventiedossier : Elektriciteitsattest...35 Hoofdstuk 3: Als opschortende voorwaarde? : Opschortende voorwaarde : Bodemattest : Kan een opschortende voorwaarde ingevoegd worden omtrent het EPC, PID en keuringsattest?...42 BESLUIT...45 BIJLAGE...47 Bijlage 1: Voorblad energieprestatiecertificaat...47 Bijlage 2: Clausule energieprestatiecertificaat...48 Bijlage 3: Clausule postinterventiedossier...48 Bijlage 4: Clausule elektriciteitsattest...49 BIBLIOGRAFIE...50 Rechtspraak...50 Rechtsleer Energieprestatiecertificaat Postinterventiedossier Elektriciteitsattest Opschortende voorwaarde Hyperlinks...55 ii

4 INLEIDING 1. Het thema dat de 21 ste eeuw zal overheersen, blijkt nu reeds vast te staan, namelijk de gezondheid van mens en milieu. Vanuit wetenschappelijke en steeds vaker ook populaire hoek werd onze maatschappij alreeds bewust gemaakt van de problemen omtrent het milieu. Dit leidde en zal in de toekomst hopelijk nog verder gebracht worden tot talrijke initiatieven vanuit verschillende hoeken. Men verwacht dan ook, terecht, dat de verschillende overheden bijdragen tot deze sensibilisering en optreden waar nodig. De Belgische wetgever bracht de laatste jaren (weliswaar vaak onder verplichting van Europese richtlijnen) meerdere regelgevingen tot stand die ervoor moeten zorgen dat de gezondheid en veiligheid van de bevolking en de toestand van het milieu gewaarborgd en zelfs verbeterd worden. Deze studie behandelt drie van dergelijke maatregelen, die allen een bijkomende verplichting betekenen voor de eigenaar of oprichter van een gebouw. Specifiek gaat het in deze bijdrage over attesten of certificaten die verplicht aanwezig moeten zijn bij de verkoop van een onroerend goed. Het is hier dat de notaris geconfronteerd wordt met deze wetgeving en dat hij uiteraard zal moeten nazien op de correcte naleving van deze voorschriften. Kortom, een bijkomende verplichting voor de notaris en een bijkomende inspanning voor de burger. Sinds kort moeten gebouwen, afhankelijk van hun functie, voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen. Dit wil zeggen dat bij de bouw of verbouwing extra aandacht besteed moet worden aan de gebruikte materialen, isolatietechnieken en andere energiebesparende maatregelen. Zodoende wordt de vrijheid bij de keuze van materialen en oprichtingswijze ingeperkt. De Vlaamse overheid heeft verschillende besluiten uitgevaardigd met regelgeving voor energieprestatiecertificaten naargelang de hoedanigheid van het gebouw. Binnenkort is bij (bijna) ieder gebouw dat men verkoopt een energieprestatiecertificaat verplicht. Deze maatregel moet energieverspilling tegengaan door de burger bewust te maken van de noodzaak om zuinig met energie om te springen, omwille van de schaarste en opwarming van de aarde. De Europese Unie aanziet dit dan ook als één van haar prioritaire doelstellingen. Reeds in de jaren 90 werd het zogenaamde postinterventiedossier ingevoerd. Dit dossier moet evenwel gekaderd worden in een groter geheel. Het is namelijk één van de vele opdrachten die werden opgelegd aan aannemers en bouwheren naar aanleiding van de Bouwrichtlijn. Een bouwwerf is immers een plaats van enorme risico s. Zware arbeidsongevallen zijn op dergelijke plaatsen dan ook niet uitzonderlijk. Omwille van de vaak 1

5 erbarmelijke veiligheidsomstandigheden en weinige voorschriften op dit vlak besliste de Europese Unie dat de nationale overheden daar dringend verandering moesten in brengen. Deze richtlijn zorgde voor opeenvolgende wetswijzigingen, met als basis de Welzijnswet van 4 augustus Door middel van zowel preventiemaatregelen als het verantwoordelijk stellen van bepaalde personen en het opleggen van sancties wou men de veiligheid verbeteren. Ten slotte dient bij de verkoop van een onroerend goed voorzien te worden in een attest van keuring van de elektrische installatie. Sinds de invoering van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moeten dergelijke systemen voldoen aan een aantal voorschriften. Dit reglement beoogt veilige en aangepaste elektriciteitsvoorzieningen in alle gebouwen. Werken met elektriciteit is echter niet ongevaarlijk, zodat bij dergelijke praktijken toch minstens enige vorm van controle moet kunnen plaatsvinden. Voor de huishoudelijke installaties werd een specifiek K.B. uitgevaardigd dat een controle voorschrijft bij de overdracht van bepaalde (oude) gebouwen. Het is grotendeels dit K.B. dat in onderstaand werk aan bod komt. 2. Aangezien het opzet van onderstaand werk vooral comparatief van aard is, wordt een aparte werkwijze gehanteerd. Per hoofdstuk en per thema dat wordt behandeld, worden de drie onderwerpen naast elkaar besproken. Op die manier worden de verschillen en gelijkenissen tussen de materies beter opgemerkt. De uiteenzetting bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk houdt de behandeling in van achtereenvolgens het energieprestatiecertificaat, het postinterventiedossier en het attest bij de keuring van een elektrische installatie. Verschillende onderwerpen pogen een globaal en duidelijk beeld neer te zetten aangaande desbetreffende materie. Vervolgens wordt de rol van de notaris in een tweede hoofdstuk onderzocht. Zowel in het kader van zijn bijstands- en voorlichtingsverplichting, als bij de vereiste documenten die aanwezig moeten zijn bij een verkoopakte worden zijn taken beschreven. In een derde hoofdstuk wordt nagegaan of men de onderhandse verkoopakte kan afsluiten onder de opschortende voorwaarde van het ter beschikking stellen en verkrijgen van de besproken documenten. In het besluit wordt ten slotte de aandacht gevestigd op de belangrijkste verschillen tussen het energieprestatiecertificaat, het postinterventiedossier en het attest van keuring van een elektrische installatie. Ook wordt de aandacht gevestigd op eventuele nadelen en kritieken op de besproken regelgevingen en ongemakken in de praktijk. 2

6 UITEENZETTING 3. Zoals zonet aangegeven bestaat de uiteenzetting van dit werk uit drie hoofdstukken: de bespreking van de drie maatregelen op het vlak van de verkoop van een onroerend goed, een analyse van de opdracht van de notaris hierbij en tot slot een evaluatie van de mogelijkheden omtrent het gebruik van een opschortende voorwaarde in het compromis. Hoofdstuk 1: Bespreking 4. Dit eerste hoofdstuk handelt achtereenvolgens over het algemeen en wetgevend kader, de ratio legis en definitie, het toepassingsgebied, de opmaak van het document en ten slotte de controle en sancties. In elk thema komen dan telkens de drie onderwerpen aan bod, namelijk het energieprestatiecertificaat, daarna het postinterventiedossier en steeds als laatste het elektriciteitsattest. 1: Algemeen en wetgevend kader 5. In deze paragraaf komt het wetgevend kader van de verschillende verplichte documenten aan bod. Aan de hand van deze toelichting wordt duidelijk welke verplichtingen van bovenaf komen, namelijk van de Europese Unie of welke eventueel op initiatief van de Belgische wetgever tot stand kwamen. De waarde van dit onderdeel zit voornamelijk in het groter kader dat geschetst wordt, om zodoende de oorsprong en beweegreden van de materie beter te begrijpen. Hierdoor komt allerhande wetgeving aan bod die niet steeds rechtstreeks verband houdt met de verplichting van een bepaald formulier bij de overdracht van een onroerend goed. A. Energieprestatiecertificaat 6. Zoals reeds vermeld kwam de Belgische regelgeving met betrekking tot het energieprestatiecertificaat er naar aanleiding van een belangrijke Europese richtlijn, namelijk de richtlijn 2002/91/EG van 16 december 2002 betreffende de energieprestaties van gebouwen (Energieprestatierichtlijn). 1 Deze richtlijn legt, samen met een aantal aanvullende richtlijnen, de lidstaten enkele eisen op in verband met energieprestaties. In deze richtlijn is maar één document 1 B. DELVAUX, Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen een blik op de X- factor, NNK 2008, afl. 2, nr. 1, 55. 3

7 (EPC). 2 De omzetting van de Europese regelgeving gebeurde echter niet van de ene dag op de als hulpmiddel om aan de doelstellingen te voldoen terug te vinden: het energieprestatiecertificaat andere. Aangezien energie een gewestelijke bevoegdheid is, waren het de gewesten die voor deze implementatie moesten zorgen. Bijgevolg verschilt in ons land de omzetting en de wetgeving van gewest tot gewest. 3 Daarenboven moest dit alles gebeuren binnen een relatief korte termijn, namelijk tegen 4 januari Gelukkig voor België voorzag de richtlijn ook in een verlenging van deze termijn van drie jaar bij gebrek aan gekwalificeerde deskundigen, en zodoende werd de deadline dan toch behaald. 4 Om dit doel te bereiken opteerde de Vlaamse overheid immers voor een gefaseerde invoering, zodat ze zich jaar per jaar konden concentreren op een verschillend onderdeel van de richtlijn. 5 Deze procedure vatte aan in 2006 met het EPB-decreet om de regels vast te leggen waaraan nieuwbouw en vernieuwbouw moeten voldoen. 6 Dit decreet vormde de basis van de energieprestaties voor verschillende categorieën van gebouwen en van de bijhorende certificaten. Talloze besluiten volgden om de andere onderdelen te reglementeren. In het kader van dit werk is vooral het besluit van 11 januari 2008 van de Vlaamse regering houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur met bijhorend ministrieel besluit van 21 augustus 2008 betreffende de inwerkingtreding van deze verplichting, van belang. 7 In 2008 vond ook de invoering van het EPC voor publieke gebouwen plaats. 8 Zeer recent kwam de laatste fase tot voltooiing, namelijk de invoering van een EPC bij verkoop en verhuur van bestaande niet-residentiële gebouwen. 9 De MiNaRaad verzocht de drie gewesten om uniforme berekeningsmethodes te hanteren, alsook om een samenwerkingsverband 2 S. PUT, Het energieprestatiecertificaat, een kleine stap naar een duurzamer energieverbruik in gebouwen, 3 V. COUTEAU, Energieprestatieregelgeving anno 2007, een stand van zaken in de drie gewesten, Nieuwsbrief Notariaat 2007, afl , 10. Wij beperken ons in dit kader tot het Vlaamse gewest. 4 B. DELVAUX, o.c., nr. 14, B. DELVAUX, o.c., nr. 2, Decreet van 22 december 2006, houdende eisen en handhavingsmaatregelen op vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG decreet, B.S. 27 maart 2007, inwerkingtreding 6 april Besluit 11 januari 2008 van de Vlaamse Regering houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit, B.S. 8 februari 2008, inwerkingtreding 13 september Besluit 20 april 2007 van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen, B.S. 25 mei 2007, inwerkingtreding 4 juni Besluit 5 december 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van het energieprestatiecertificaat nietresidentiële gebouwen, B.S. 2 maart 2009, nog niet in werking getreden. 4

8 op poten te zetten opdat ze geen tegenstrijdige invulling zouden geven aan de energieprestatieregelgeving. 10 De strengere energienormen en dus een specifiek EPC voor nieuwbouw en verbouwingen waarvoor een bouwvergunning vereist is, gelden sinds 1 januari Bij de verkoop van bestaande residentiële gebouwen (gebouwen bestemd voor huisvesting) moet de eigenaar ook een EPC laten opmaken. Deze verplichting is uiteindelijk inwerking getreden op 1 november 2008 en voorzag in een overgangsregeling. Wanneer het compromis (onderhandse koopovereenkomst) ondertekend werd voor deze datum, moet geen EPC voorzien worden. 11 Het ministrieel besluit van 13 juni 2008 specificeert de vorm en de inhoud van dergelijk energieprestatiecertificaat. Hier wordt later, in het passend onderdeel, verder op ingegaan. 12 B. Postinterventiedossier 7. Het postinterventiedossier (PID) is één van de middelen terug te vinden in de welzijnswet om het welzijn van arbeiders en specifiek de veiligheid op bouwplaatsen, te verzekeren. Ook hier kwam de Belgische wetgeving er omwille van een Europese verplichting. De Commissie had het probleem van onveiligheid op de bouwplaats omwille van gebrekkige planning en coördinatie opgemerkt en nader onderzocht. Hierop volgden tal van Europese richtlijnen, met als voornaamste de richtlijn van 24 juni 1992 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. 13 De Belgische wetgever zette deze richtlijn om in een nieuw hoofdstuk in de Welzijnswet van 4 augustus Het postinterventiedossier moet gesitueerd worden in dit vijfde hoofdstuk dat handelt over de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. 14 De uitvoering van deze Welzijnswet verliep niet probleemloos. Een eerste poging mislukte wegens de onmogelijkheid van de opleidingsvereisten en het niet inroepen van het 10 Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (hierna MiNaRaad), Advies van 30 augustus 2007, 11 J. VANSTEENE, Energieprestatiecertificaat vanaf 1/11/2008 bij verkoop bestaande woningen, Vastgoed info 2008, afl. 14, Zie nr. 10, p. 7 en M. VAN HOOYMISSEN, De veiligheidscoördinator, in D. MEULEMANS (red.), Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, nr. 313, M. VAN HOOYMISSEN, o.c., nr. 314,

9 advies van de Raad van State, afdeling wetgeving. 15 Uiteindelijk kwam er dan toch een succesvol K.B., namelijk dat van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, dat in werking trad op 1 mei Dit K.B. zorgde voor een reglementering op bouwplaatsen waar tegelijk of achtereenvolgens meer dan één aannemer actief was. Bij dergelijke werken moet een veiligheidscoördinator aanwezig zijn om beschermde en georganiseerde omstandigheden te creëren. Het Besluit werd nadien nog enkele keren gewijzigd. Hier wordt even stilgestaan bij het K.B. van 22 maart 2006, aangezien deze wijziging onder meer betrekking had op het PID. Op vlak van mede-eigendom en een aankoop op plan werd een vereenvoudiging doorgevoerd voor het postinterventiedossier. 16 De wetgeving bleek efficiënt te zijn. De bouwplaatsen ondergingen immers opvallende veranderingen: met omheining afgesloten werven en de nodige sanitaire voorzieningen. 17 Anderzijds legt het PID ook aan niet rechtstreeks betrokken derden bepaalde verplichtingen op, wat vrij ingrijpend is. 18 C. Elektriciteitsattest 8. De basis van de elektrische keuring moet gezocht worden in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) dat ingevoerd werd bij KB van 10 maart De beschermingsmaatregelen tegen nefaste gevolgen van elektriciteit en voorschriften met betrekking tot de gebruikte leidingen en machines zijn van toepassing op elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in werking werden gesteld. Vele gebouwen en bijgevolg elektrische voorzieningen dateren echter van voor deze periode waardoor deze wet vaak zijn effect verliest. De veiligheidsvoorschriften waaraan huishoudelijke elektrische installaties moeten voldoen, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de minister van Energie. 19 Het K.B. van 25 juni 2008 zorgde voor de wijziging van art. 276 AREI en de invoering van art. 276bis AREI. Door deze artikels zal bij de overdracht van een woning verplicht een controleonderzoek van de elektrische installatie voorhanden moeten zijn. Indien de installatie dateert van voor 1981 zal een 15 M. VAN HOOYMISSEN, o.c., nr. 315, X, Coordinatie voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen toelichtingen over het K.B. van 22 maart 2006, 17 J. HULSBOSCH, Het postinterventiedossier, in F. BURSSENS (red.), De veiligheidscoördinatie in de bouw, Antwerpen, Maklu, 2003, nr. 1, J. HULSBOSCH, o.c., nr. 2, X, Controle van de elektrische installaties, 6

10 keuring en meegeleverd attest noodzakelijk zijn. 20 Hierdoor wordt de omvang van het toepassingsgebied toch enigszins uitgebreid. Wanneer de plaatsing na die datum gebeurde, moet nagekeken worden of een geldig conformiteitsattest aanwezig is. Volgens het AREI is dergelijk attest slechts 25 jaar geldig, zodat in sommige gevallen het certificaat reeds vervallen kan zijn en een periodieke herkeuring vereist is. In 2009 kan dit het geval zijn voor woningen waarvan de elektrische installaties dateren van tussen 1981 en Ook bij de verzwaring van een netaansluiting wordt in principe een verplichte controle, met bijgeleverd attest, uitgevoerd. Wederom trad dit besluit later dan voorzien in werking omwille van het overhaast te werk gaan en daarmee gepaard gaand verschillende opmerkingen van de Raad van State. Uiteindelijk verscheen het K.B. van 7 juni 2007 die de inwerkingtreding definitief vaststelde op 1 juli 2008 (een jaar later dan eerst voorzien). Deze regeling heeft tot gevolg dat de verplichting van de controle geldt bij verkoop zodra het compromis ondertekend werd na 30 juni : Definitie en ratio legis 9. Deze afdeling geeft een omschrijving van de verschillende onderwerpen. Ze omvat niet enkel een definitie, maar specificeert ook welke de inhoud en de vorm is van het EPC, PID en keuringsattest. Daarnaast wordt ook de ratio legis behandeld. Hiermee bedoelen we de reden waarom die regelgeving tot stand is gekomen en het doel dat daarmee beoogd wordt. A. Energieprestatiecertificaat 10. De meerdere regelgevingen met betrekking tot verscheidene categorieën van gebouwen hebben tot gevolg dat er niet zoiets bestaat als een uniform energieprestatiecertificaat voor alle gebouwen. Het EPC bij verkoop van bestaande gebouwen verschilt inhoudelijk dan ook van dit bij een nieuwbouw. De bespreking van de inhoud en de berekening van de energieprestaties van een gebouw zal zich in deze bijdrage dan ook beperken tot het EPC verplicht bij verkoop van een bestaande woning. Een energieprestatiecertificaat is een document dat de energieprestatie van een gebouw weergeeft. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, legt dit certificaat geen eisen op aan het gebouw, maar heeft het een louter informerende taak. De prestatie wordt uitgedrukt in een 20 V. VAN DE KEERE, Algemeen reglement Elektrische Installaties. Verplichte controle elektrische installaties bij verkoop van een woning, NNK 2008, afl. 3, nrs. 1-3, 66. 7

11 energiescore (kengetal) die dus de energetische kwaliteit van een gebouw aangeeft. De berekening van het kengetal gebeurt aan de hand van karakteristieke eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen, de isolatie van dak, muren, ramen en deuren, en de ouderdom en zuinigheid van installaties voor warm water en verwarming. Hierbij dient opgemerkt dat met de gewoontes en gebruiken van de bewoners geen rekening mag gehouden worden. Zo voorkomt men een vertekend beeld van het energieverbruik. Het is daarenboven belangrijk dat het gaat om een beschrijving van de werkelijke energieprestaties. De energiescore wordt uitgedrukt in het aantal kilowattuur dat het gebouw jaarlijks per vierkante meter verbruikt (kwh/m²). 21 Natuurlijk zegt zo n getal op zich niet veel, en daarom bevindt zich op het certificaat een kleurenbalk van groen naar rood waar het kengetal wordt op aangebracht. 22 Deze schaal loop van nul tot 700, wat echter niet wil zeggen dat 700 de slechtst mogelijke score is. De woning kan nog een hogere score hebben die dan niet op de balk tot uitdrukking komt, maar dus wijst op een enorme energieverspilling in het desbetreffende gebouw. Wat de vermeldingen op het certificaat betreft, zijn reeds twee elementen aan bod gekomen: het kengetal en de kleurenbalk. Bovendien moet het vanzelfsprekend ook de identificatiegegevens van het gebouw, de opsteller van het document en enkele andere administratieve gegevens vermelden. Naast de energieprestatie (kengetal) als eerste deel, vindt men in het tweede deel enkele referentiewaarden, zoals de geldende wettelijke normen en benchmarks. Deze referentiewaarden moeten zorgen dat vergelijking tussen verschillende gebouwen mogelijk is voor potentiële kopers. 23 Het laatste gedeelte van het certificaat bevat enkele standaard aanbevelingen en adviezen om een woning energiezuiniger te maken. 24 Het EPC blijft tien jaar geldig en kan binnen die tijdsperiode meermaals gebruikt worden bij opeenvolgende verkopen van dezelfde woning. Het is evenwel aangeraden een nieuw EPC te laten opmaken indien energiebesparende werken uitgevoerd werden, om zodoende een meerwaarde in de prijs te verkrijgen X, Dossier energieprestatiepeil: energieprestatiecertificaat, verplicht paspoort van uw woning bij verkoop en verhuur, Eandismagazine 2009, afl. 9, Voorbeeld van een certificaat: zie bijlage. 23 B. DELVAUX, o.c., nr. 10, B. DELVAUX, o.c., nr. 10, 57; S. MELIS, Het Decreet van 7 mei 2004 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen en tot invoering van een energie-prestatiecertificaat, MER 2005, afl. 2, nr. 11, S. MELIS, o.c., nr. 12, 102; B. DELVAUX, o.c., nr. 12, 57. 8

12 11. De ratio legis kan kort samengevat worden als de strijd tegen de klimaatverandering. Het EPB decreet dat boven kort behandeld werd, heeft als doel energiezuinig bouwen en verbouwen te stimuleren (een verbeterde energieprestatie), evenals de bouw van gezonde en comfortabele gebouwen te promoten (binnenklimaat). 26 De totstandkoming van dit decreet was een must, aangezien Vlaanderen slecht scoort op het vlak van energiezuinig bouwen in vergelijking met andere regio s en landen. 27 De oorzaak hiervan ligt bij het groot aantal versnipperde opdrachtgevers die geen druk kunnen uitoefenen op de aannemers om aan de EPB eisen te voldoen. Om dit doel te kunnen bereiken, is het noodzakelijk om de overheid en gezinnen aan te moedigen om rationeel met energie om te springen. 28 Bijna de helft van het energieverbruik bevindt zich immers in de woon- en tertiaire sector. 29 Enerzijds heeft het EPC de intentie om de burger, en dan vooral de koper van een huis, bewust te maken van het energieverbruik van de woning. Hier gaat het dus om een sensibiliserende maatregel die zorgt voor een grotere transparantie. Het EPC kan immers opgevraagd worden door de kandidaat kopers om de energiezuinigheid van de woning te kunnen inschatten. Aan de hand hiervan kunnen zij zich dan een beeld vormen van de te verwachten energiefactuur en extra kosten om het gebouw energiezuiniger te maken. 30 Bijkomend belang hierbij is dat de potentiële kopers verschillende huizen met elkaar kunnen vergelijken op het vlak van energieprestaties om hun beslissing mede daarvan te laten afhangen. De verkoopprijs van een gelijkaardig huis met een slechte energiescore zal dan moeten dalen. Dit geeft de mogelijkheid om investeringen te doen op dat vlak voor de koper. De slechte energiescore moet de eigenaars anderzijds ertoe aanzetten hun gebouw aan te passen, bijvoorbeeld door enkele beglazing te vervangen door dubbel en isolerend glas of door isolatie van zolder en dak. Zodoende zal het kengetal van hun gebouw stijgen zodat ze bij de verkoop een betere verkoopprijs kunnen verkrijgen. Kortom, het energieprestatiecertificaat moet leiden tot meer energie-efficiënte gebouwen W. GELDHOF en S. TORMANS, Recente ontwikkelingen op het kruispunt van het bouw- en energierecht in Vlaanderen, in K. DEKETAERE, K. VANHOVE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek bouwrecht , Brugge, die Keure, 2006, S. PUT, Het energieprestatiecertificaat, een kleine stap naar een duurzamer energieverbruik in gebouwen, 28 J. VANVOLSEM, Nieuwe trends in vastgoedbeheer: energieprestatiecertificaten, Vastgoed info 2005, afl. 16, B. DELVAUX, o.c., nr. 5, V. COUTEAU, o.c., B. DELVAUX, o.c., nr. 4, 56. 9

13 Daarnaast is het EPC een belangrijk instrument voor de verwezenlijking van verscheidene doelstellingen binnen het Vlaams gewest, of zelfs ruimer. Zo is er het Energierenovatieprogramma 2020 waarin gestreefd wordt naar een vermindering van het huishoudelijk verwarmingsverbruik met 30%. 32 Ook dient het stimuleren van energiezuinig wonen ter realisatie van de opgelegde normen in het kader van het Kyoto Protocol. 33 Op termijn bestaat er bovendien de mogelijkheid om financiële voordelen te koppelen aan het EPC, zoals bijvoorbeeld een vermindering van de onroerende voorheffing of subsidies voor milieuvriendelijke investeringen. 34 B. Postinterventiedossier 12. Artikel 34 van het K.B. omschrijft het postinterventiedossier van een bouwwerk als een dossier dat alle elementen bevat die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid bij het uitvoeren van eventuele latere werkzaamheden aan het gebouw. Het PID wordt vaak vergeleken met een gebruiksaanwijzing of een onderhoudsboekje. 35 Het nut van dergelijk document mag zeker niet onderschat worden. Wanneer een nieuwe eigenaar veranderingen wil aanbrengen aan het gekochte gebouw, zoals renovatiewerken, afbraak of zelfs eenvoudige onderhoudswerken, is het cruciaal om te weten waar in het gebouw zich nutsleidingen (elektriciteit, gas, water) en dragende muren bevinden. 36 Indien dergelijke werken door een aannemer worden uitgevoerd, heeft deze de verplichting om naar de aanwezigheid van het PID te vragen alvorens hij aan de werken begint. 37 Aangezien het dossier een beschrijving moet inhouden van de risicohoudende elementen van het gebouw, zal het een aantal technische documenten, inlichtingsbladen en schetsen moeten bevatten. 38 Ook de identiteit van de aannemers die vroegere werken hebben uitgevoerd moet 32 Kabinet van minister Hilde Crevits Vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur, Persmededeling over de invoering energieprestatiecertificaat stimulans voor energiezuinige woningen, 20 juli 2007, 33 B. DEVLAUX, o.c., nr. 6, 56; V. COUTEAU, o.c., S. PUT, Het energieprestatiecertificaat, een kleine stap naar een duurzamer energieverbruik in gebouwen, J. VANVOLSEM, Nieuwe trends in vastgoedbeheer: energieprestatiecertificaten, l.c., X, Coordinatie voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen toelichtingen over het K.B. van 22 maart 2006, 36 X, Wat is een postinterventiedossier?, 37 G. KERSTENS, Medespelers in de bouw, in R. DERINE, H. COUSY, J. COUTURIER, W. DELVA, J HERBOTS e.a. (reds.), Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2008, afl. 188, XV.E, G. KERSTENS, Verbouwingsplannen en aankoop van een woning, in R. DERINE, H. COUSY, J. COUTURIER, W. DELVA, J HERBOTS e.a. (reds.), Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2008, afl. 188, XV.E,

14 opgenomen worden. Verder maken ook alle soorten vergunningen, het lastenboek, installatieplannen, gebruiksaanwijzingen en as-built plannen deel uit van het dossier. Wanneer een gebouw wordt opgericht en bij deze constructie meerdere aannemers betrokken zijn, moet een veiligheidscoördinator worden aangesteld. Zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase zal deze aanbevelingen doen en adviseren. Ook deze bevindingen worden in het PID opgenomen. Het is trouwens de veiligheidscoördinator die in dit geval moet instaan voor de opmaak van het postinterventiedossier. Op het einde van zijn opdracht dient hij alle documenten over te dragen aan de bouwheer. Van deze overdracht wordt een proces verbaal opgesteld, dat ook bij het dossier wordt gevoegd. 39 Naargelang de aard en omvang van de bouwwerken zijn inhoudelijk twee verschillende postinterventiedossiers te onderscheiden, namelijk een volledig PID en een vereenvoudigd PID. Enkel voor bouwwerken gelijk aan of groter dan 500 m² waar gevaarlijke werken (art. 26 1) of werken van grotere omvang (art. 26 2) worden uitgevoerd, is een volledig PID vereist. De vereiste inhoud daarvan is terug te vinden in art. 35 K.B. 40 Het beperkt PID bevat minstens: informatie in verband met de structuur en essentiële elementen van het gebouw, informatie over de aard en plaats van aantoonbare of verborgen gevaren, de effectieve uitvoerings- en afwerkingsplannen en de identificatie van de gebruikte materialen. 41 Het K.B. van 22 maart 2006 heeft voor appartementsgebouwen een aangepaste regeling ingevoerd (art. 36bis) in het K.B. betreffende de veiligheid op mobiele of tijdelijke bouwplaatsen. Het postinterventiedossier moet namelijk opgesplitst worden in een gedeelte dat betrekking heeft op de gemene delen en telkens een apart PID voor elk privatief deel. Dit K.B. voegde ook de mogelijkheid in om het dossier dat betrekking heeft op de gemene delen toe te vertrouwen aan de syndicus (art. 49bis). 42 Het dossier kent logischerwijs geen beperkte geldigheidsduur, met dien verstande dat bij elke renovatie of aanpassing van het gebouw, het PID niet vergeten mag worden. Het postinterventiedossier moet immers gedetailleerd zijn en vooral zo volledig mogelijk en actueel 39 X, Wat is een postinterventiedossier?, 40 M. VAN HOOYMISSEN, o.c., nr. 377, Art. 36 K.B.; J. HULSBOSCH, o.c., nr. 5, 150. Het betreft voornamelijk bouwwerken met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m² met meerdere aannemers, en bouwwerken uitgevoerd door één aannemer. 42 X., Regels voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen gewijzigd, Nieuwsbrief notariaat 2006, afl. 12, 8. 11

15 gehouden worden. 43 Voor de ganse levensduur van het gebouw blijft het bij dit gebouw en wordt het telkens aangevuld met nieuwe gegevens Voorafgaand aan de inmenging van Europa en de Belgische wetgever leidde inadequate bouwkundige ontwerpen, verkeerde organisatorische keuzes en gebrekkige planning en coördinatie op de bouwplaats tot meer dan de helft van de arbeidsongevallen. 45 Arbeiders op een bouwwerf zijn immers blootgesteld aan een enorm risico omwille van het hoog arbeidsritme om bepaalde deadlines te halen en vaak ontbreekt noodzakelijke informatie over de structuur van het gebouw. 46 Deze cijfers en vaststellingen noodzaakten derhalve tot wetgevend optreden. Het voornaamste doel van het K.B. van 2001 is dan ook om de veiligheid op de bouwplaats te verbeteren. Zowel op het vlak van preventie, als voor het vinden van de verantwoordelijke is het postinterventiedossier een belangrijk instrument. Vooreerst helpt het dossier de aannemer om de juiste preventiemaatregelen te nemen nodig om het werk op een gezonde en veilige manier te kunnen uitvoeren. 47 Aan de hand van het dossier komt de aannemer essentiële zaken, zoals de structuur van het gebouw (dragende muren) en de gebruikte materialen te weten (Cfr. asbest in eternitplaten). 48 Hieruit volgt dat de bouwheer het PID moet overhandigen of ter beschikking moet stellen aan eventuele aannemers. Daarnaast heeft het dossier ook een optredende functie. Indien zich toch een ongeval of schade voordoet, kan men teruggrijpen naar het PID om zo te achterhalen wat er fout gelopen is en op die manier de verantwoordelijke te laten opdraaien. 49 C. Elektriciteitsattest 14. In het eerste onderdeel betreffende de wetgeving werd reeds kort aangestipt dat verschillende controles en attesten vereist zijn naargelang de datum van inwerkingtreding van de installatie, en naarmate bepaalde verrichtingen die plaatsvinden aan de elektrische installatie. Omwille van de invoering van het AREI moeten elektrische installaties opgericht na 1 oktober 1981 sowieso aan 43 X, Wat is een postinterventiedossier?, 44 J. HULSBOSCH, o.c., nr. 3, R. TIMMERMANS, Plaatsbepaling en verantwoordelijkheid van de syndicus bij werken op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, T. App. 2002, afl. 3, M. VAN HOOYMISSEN, o.c., nr. 312, 175; R. TIMMERMANS, o.c., X, Coordinatie voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen toelichtingen over het K.B. van 22 maart 2006, 48 X, Wat is een postinterventiedossier?, 49 J. HULSBOSCH, o.c., nr. 20, 158; G. KERSTENS, Medespelers in de bouw, l.c.,

16 de voorschriften van dit reglement voldoen. Bij de installatie wordt bijgevolg een conformiteitsattest afgeleverd. Dit geldt ook bij verzwaringen of aanzienlijke uitbreidingen van bestaande installaties. Het bovenvermelde K.B. heeft dus voornamelijk betrekking op oudere systemen (of gedeelten ervan) die nog nooit professioneel aangepast werden, zodat uiteindelijk ook deze aan een keuring onderworpen worden, namelijk bij de verkoop van de woning. Het attest van keuring van de elektrische installatie is een verslag dat de huidige situatie van de constructie beoordeelt. De criteria voor deze beoordeling zijn de veiligheidsvoorschriften voorgeschreven door het AREI. Zowel de eigenschappen als de prestaties van de installatie moeten aan de eisen voldoen. 50 Na de controle levert de erkende keurder een positief, dan wel een negatief verslag af. Bij tekortkomingen aan de installatie krijgt de nieuwe eigenaar 18 maanden de tijd om de gebreken te verhelpen. 51 Het is dus de koper die bijkomende verplichtingen krijgt opgelegd bij een afwijzend attest. Dit is een opvallend verschilpunt met het EPC en PID. 52 Ook bij een negatieve keuring kan de verkoop op zich dus doorgaan. Dit zal vaak het geval zijn, aangezien veel oude gebouwen niet aan de strenge eisen van het AREI voldoen. Bij huishoudelijke elektrische installaties staat de elektriciteitsmaatschappij in voor de aansluiting tot aan de meter. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor alles verder dan de elektriciteitsmeter. De inspectie beperkt zich dan ook tot de leidingen en systemen waarvoor de eigenaar aansprakelijk is. De controleur zal daarbij vooral aandacht besteden aan de aanwezigheid van aarding. Verdere aandachtspunten zijn het gebruik van juiste draden, de aansluiting van de draden en of de kwaliteit van de stopcontacten. 53 Het positieve attest bij de verkoop geldt dan als gelijkvormigheidsattest en zal bijgevolg voor huishoudelijke installaties 25 jaar geldig blijven. Het kan dan ook meermaals gebruikt worden voor opeenvolgende verkopen. Bij niet-huishoudelijke installaties geldt echter een kortere herkeuringstermijn: hoogspanningsinstallaties moeten jaarlijks gecontroleerd worden en andere installaties om de vijf jaar. 15. Het doel van het elektriciteitsattest is eigenlijk een combinatie van de twee voorgaande certificaten. Het is namelijk gelijkaardig met het opzet van het energieprestatiecertificaat omdat 50 V. VAN DE KEERE, o.c., nr. 16, R. PEETERS, Keuringsverplichting elektriciteit in woningen, Vastgoed info 2006, afl. 21, K. DE HERTOGH, Keuring elektrische installatie en EPC bij gerechtelijke openbare verkoping, Vastgoed info 2009, afl. 1, X, Wegwijs in de huiscertificaten, 13

17 beide de gezondheid van het milieu nastreven. Rationeel omspringen met energie begint met aangepaste en zuinige installaties. Oude machines zijn vaak immers enorm energieverslindend. Men moet op alle vlakken meegaan met de tijd, dus ook voor huishoudelijk verwarmings- en elektriciteitsmaterieel. Slechte en verouderde elektrische installaties kunnen daarnaast ook zware gevolgen hebben voor de veiligheid van mensen en goederen. 54 Zij vormen namelijk één van de belangrijkste oorzaken van woningbranden en andere ongevallen. 55 Het opzet van het AREI bestaat uit enerzijds het voorkomen van risico s en anderzijds het optimaal functioneren. 56 Door deze verplichting streeft men zodoende een betere naleving en afdwinging van de regels na. 57 Deze nieuwe verplichting zorgt voor meer garanties inzake de woonkwaliteit ten aanzien van de kopers. 58 Bijkomend is het essentieel dat de koper een duidelijk en rechtvaardig inzicht krijgt in de staat van de elektrische leidingen. De koper zal nadien niet voor verrassingen komen te staan, indien hij op voorhand weet welke bijkomende kosten nodig zullen zijn om de installatie conform het AREI te maken. 3: Toepassingsgebied 16. Het toepassingsgebied is veruit het belangrijkste aspect in dit hoofdstuk. Deze afdeling bespreekt namelijk de concrete gevallen waarin het besproken document verplicht voor handen dient te zijn. Ook op het vlak van de vergelijking moet hier grote aandacht aan besteed worden. Wat men onder een verkoop of overdracht verstaat in de ene materie, omvat niet noodzakelijk hetzelfde als in de andere problematiek. Idem voor (de staat van) het onroerend goed waarop de overdracht betrekking heeft. Het opzet is dan ook hieromtrent eindelijk duidelijkheid te scheppen. Respectievelijk komen aan bod: welke onroerende goederen en afhankelijk van het onderwerp, welke werken of installaties bedoeld worden, welke overdrachten en wanneer het document ter beschikking moet gesteld worden. 54 P. LEPERE, De verplichte controle van elektrische installaties bij verkoop van een onroerend goed, TVV, afl. 3, nrs. 1 en 2, R. PEETERS, Makelaar informeert best grondig over keuring elektrische installatie, l.c., V. VAN DE KEERE, o.c., nr. 16, R. PEETERS, Keuringsverplichting elektriciteit in woningen, l.c., J. VANVOLSEM, Op 1/1/07 verplichte controle van elektrische installatie, Vastgoed info 2006, afl. 19, 3. 14

18 A. Energieprestatiecertificaat 17. Zoals boven reeds verduidelijkt werd, zijn er meerdere categorieën van gebouwen waarvan de reglementering omtrent het EPC verschilt. Dit neemt niet weg dat voor elk van deze gebouwen een EPC vereist is, al zal het niet om hetzelfde certificaat gaan in alle gevallen. Momenteel onderscheidt men een EPC voor nieuwbouw, voor publieke gebouwen, voor verkoop en verhuur van residentiële gebouwen en voor verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen. Samengevat moeten alle types gebouwen op een bepaald ogenblik over een energieprestatiecertificaat beschikken. Dit werk handelt over de laatste twee groepen: verkoop van residentiële en van niet-residentiële gebouwen. Vooreerst dient opgemerkt dat een EPC dat verplicht moet worden opgemaakt bij een nieuwbouw zal volstaan indien dit gebouw binnen de tien jaar doorverkocht wordt. 59 Dit gebouw werd immers bij de bouw reeds aan strenge normen onderworpen. Na de geldigheidsperiode van tien jaar van dit EPC zal ook voor deze gebouwen een nieuw EPC voor verkoop van bestaande gebouwen dienen opgesteld te worden. 60 Aangezien op dit moment enkel de wetgeving met betrekking tot de residentiële gebouwen van kracht is, beperkt deze bijdrage zich voornamelijk tot de bespreking van dergelijke gebouwen. Niet-residentiële gebouwen zijn eigenlijk alle gebouwen met uitzondering van de residentiële gebouwen. Eveneens uitgesloten van het toepassingsgebied zijn: alleenstaande gebouwen met een totale vloeroppervlakte van minder dan 50 m², tijdelijke gebouwen die niet langer dan twee jaar worden gebruikt, gebouwen die gebruikt worden voor erediensten en religieuze activiteiten, industriepanden, werkplaatsen, niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf en gebouwen die geen energie verbruiken om ten behoeven van mensen een specifieke binnentemperatuur te behalen. 61 Deze opgesomde gebouwen zullen dus niet over een EPC moeten beschikken in zoverre ze niet voor huisvesting bedoeld zijn of het geen publiek gebouw betreft. Indien een gebouw een dubbele bestemming heeft, volstaat onder bepaalde voorwaarden een EPC voor residentiële gebouwen zover de oppervlakte van het residentiële gedeelte groter is dan dat van het niet-residentiële. 62 Residentiële gebouwen zijn gebouwen die bestemd zijn voor huisvesting. Deze categorie betreft met andere woorden de woningen en appartementen. Het besluit specificeert dat een EPC 59 Art. 6 van het besluit van 11 januari B. DELVAUX, o.c., nr. 8, X, Nieuwsbrief EPC: Epc wordt ook verplicht bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen, 62 Art. 2, 2 van het besluit van 11 januari 2008; B. DELVAUX, o.c., nr. 11,

19 dient opgemaakt te worden per wooneenheid. Een wooneenheid is elke eenheid in een gebouw die over de nodige stroomvoorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. 63 Van zodra een leefruimte eveneens beschikt over een eigen toilet, een eigen douche of bad en een eigen keuken(tje), zal de eigenaar bij de verkoop ervan een apart EPC voorhanden moeten hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een studio in een gebouw met koten. Ook bij de verkoop van een vakantiewoning, serviceflat, beschermd gebouw, woning in slechte staat of een woning zonder installaties voor productie van warm water, zonder keuken, badkamer of toilet moet een EPC aanwezig zijn. 64 Zelfs indien men het gebouw aankoopt met de bedoeling om het af te breken of te verbouwen, blijft de verplichting bestaan. De wet voorziet bijgevolg in geen enkele uitzondering. Ook de overheid neemt het standpunt in dat bij afbraak toch een EPC vereist is, aangezien men bij de te koop stelling nog niet kan weten dat iemand het gebouw gaat aankopen met het oog of afbraak. 65 De overheid hanteert echter wel een contra legem zienswijze waarbij ze poneert dat bij verkoop van een woning die over geen verwarming beschikt en bij een door de burgemeester onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning geen EPC voorzien moet worden. Ook afspraken tussen koper en verkoper gelden niet als reden voor afwezigheid. 66 Een woonboot kan men verkopen zonder deze opgelegde verplichting. 18. Met de verkoop van een onroerend goed bedoelt men de zuivere verkoop van het geheel in volle eigendom. 67 Bijgevolg zal bij de verkoop van enkel het vruchtgebruik of de blote eigendom geen EPC vereist zijn. Dit geldt ook voor opstal, ruilakte en erfpacht. 68 Ook de onteigening door het aankoopcomité of de gerechtelijke onteigening wordt niet als een eigenlijke verkoop beschouwd. 69 Het overkopen van een gedeelte van de woning bij echtscheiding door een van de ex-echtgenoten valt logischerwijs niet onder het toepassingsgebied, aangezien niet de gehele woning verkocht wordt maar enkel een deel. 63 X, Welke woningen vallen onder het toepassingsgebied? 64 X, Overzicht toepassingsgebied, 65 Zie randnummer 19 betreffende de moment waarop het EPC voorhanden moet zijn. 66 X, Nieuwsbrief EPC: Aandachtspunten bij het toepassingsgebied voor het epc bij verkoop en verhuur, 67 X, Nieuwsbrief EPC: Epc wordt ook verplicht bij verkoop en verhuur van niet residentiële gebouwen, 68 X, Overzicht toepassingsgebied, 69 X, Nieuwsbrief EPC: Aandachtspunten bij het toepassingsgebied voor het epc bij verkoop en verhuur, 16

20 Van groot belang is dat bij schenking en erfenis geen EPC aanwezig dient te zijn. Het toepassingsgebied beperkt zich dus duidelijk tot de zuivere verkoop en niet tot elke vorm van overdracht. Bijgevolg dient er dan weer wel een EPC voorhanden te zijn bij de verkoop tussen familieleden De vraag wanneer het EPC juist aanwezig moet zijn, is voor de praktijk, maar ook in het kader van dit werk, essentieel. Volgens de wet moet het er zijn op het ogenblik van de te koop stelling of ten laatste op het moment van het sluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst wanneer er geen aanbod tot tekoopstelling was. Het is immers de bedoeling dat de verkoper het EPC ter beschikking stelt aan de kandidaat kopers opdat ze verschillende gebouwen met elkaar zouden kunnen vergelijken. Bijgevolg kunnen potentiële kopers eisen van de verkoper dat hij het EPC voorlegt en zal hij de nodige inspanningen moeten doen. B. Postinterventiedossier 20. Waar bij het EPC het onderwerp van deze bespreking residentiële gebouwen was, moet in dit kader nader ingegaan worden op de soort werken waarvoor een PID moet opgesteld worden. Aangezien het K.B. maar op 1 mei 2001 in werking getreden is, vallen alleen werken die uitgevoerd worden na die datum onder het toepassingsgebied. Indien meerdere aannemers gelijkertijd of achtereenvolgens actief zijn op de werf, dient volgens het K.B. verplicht een veiligheidscoördinator aangesteld te worden. Zijn taak bestaat uit verschillende opdrachten, waaronder het openen en bijhouden van het postinterventiedossier. Bij bouwwerken met meerdere aannemers van minder dan 500 m² bestaat een eenvoudigere coördinatieverplichting (Cfr. gezinswoning). 71 De bedoeling van deze vereenvoudiging is om architecten en aannemers ertoe aan te zetten dergelijke opleiding te volgen en alzo de opdracht van coördinator op zich te nemen. 72 Dit bespaart kosten voor de bouwheer. Bij de bouw van een gezinswoning is de architect verantwoordelijk voor de aanstelling van de coördinator. 73 Ook bij bouwwerken die uitgevoerd worden door één aannemer en waar dus in principe geen coördinatie nodig geldt, zal een PID opgemaakt dienen te worden, indien de werken betrekking hebben op structuur, 70 X, Overzicht toepassingsgebied, 71 M. VAN HOOYMISSEN, o.c., nr. 355, M. VAN HOOYMISSEN, o.c., nr. 356, R. TIMMERMANS, o.c., 3. 17

21 essentiële kenmerken van het bouwwerk en/of toestanden die een aantoonbaar gevaar kunnen inhouden. Dit vereenvoudigd postinterventiedossier valt onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer of een door hem aangestelde derde. 74 Indien de coördinatieverplichting van toepassing is, moet zowel een veiligheidscoördinator-ontwerp, als een veiligheidscoördinator-verwezenlijking aangesteld worden. Deze opdracht kan echter door dezelfde persoon uitgeoefend worden. De eerste staat in voor de controle van het ontwerp op mogelijke onveilige elementen en stelt preventiemaatregelen op (bvb. valbeveiliging bij plaatsing van een dak). De coördinator-verwezenlijking controleert tijdens de bouwwerken of de opgelegde voorschriften nageleefd worden. 75 Men zal snel onder de regeling van meerdere aannemers vallen, aangezien ook leveranciers (bvb. van stortbeton) en nutsmaatschappijen van zodra ze deelnemen aan het bouwproces als aannemer beschouwd worden. 76 Zowel werken aan nieuwe, als aan bestaande gebouwen worden bedoeld. Bij de verkoop van een nieuw gebouw, opgericht na 1 mei 2001, zal steeds een PID aanwezig moeten zijn, aangezien de werken hier betrekking hadden op de structuur en essentiële kenmerken. Wanneer werken zijn uitgevoerd na die datum aan een oud, bestaand gebouw, hangt de vereiste van het PID af van de aard van die bouwwerken. Als na 1 mei 2001 geen grote werken werden uitgevoerd en het gebouw van voor die datum bestaat, is nog steeds geen PID verplicht. Dit kan men beschouwen als een lacune in de wetgeving. 21. Het K.B. definieert de begrippen overdracht of afstaan van het bouwwerk niet. Uit het K.B. kan echter afgeleid worden dat het de bedoeling was van de wetgever dat iedereen die een zakelijk recht op het goed kan uitoefenen in het bezit moet zijn van het PID, of het tenminste kan opvragen bij de eigenaar. De wijze waarop het zakelijk recht verkregen wordt, heeft geen belang. 77 Hieruit volgt ook dat er meerdere exemplaren (kopies) van het dossier zullen moeten zijn. 78 Bij de overdracht van een zakelijk recht (in de ruimste zin) zal het postinterventiedossier mee moeten overgaan indien één opgesteld moest worden. Niet enkel gewone verkoop, maar ook 74 J. HULSBOSCH, o.c., nr. 4, R. TIMMERMANS, o.c., X, Veiligheidscoordinator, 77 J. HULSBOSCH, o.c., nr. 7, M. VAN HOOYMISSEN, o.c., nr. 381,

22 schenking, afstand, verdeling, opstal, erfpacht, onroerende leasing vallen onder het begrip. 79 Op dit gebied is een duidelijk verschil met het EPC merkbaar. Dit geldt ook voor het aandeel in het gebouw dat overgedragen wordt: een kopie van het PID moet ook overgedragen worden wanneer slechts een gedeelte van een gebouw van eigenaar verandert. 80 De wet voorziet een specifieke regeling voor de overdracht van het PID (artt. 48 t.e.m. 49bis K.B.). 81 Het toepassingsgebied omvat daarenboven ook persoonlijke rechten, namelijk bepaalde genots- en gebruiksrechten zoals time sharing. De eigenaar moet deze personen in het bezit stellen van het PID op het moment dat ze werken willen uitvoeren aan het onroerend goed. 82 Deze verplichting is afdwingbaar voor de territoriale bevoegde vrederechter door de houder van het zakelijk recht In principe gebeurt de overhandiging van het PID bij de overdacht van het gebouw. De akte die deze overdracht bevestigt, vermeldt de overhandiging. Aangezien het postinterventiedossier normalerwijze opgemaakt wordt wanneer het gebouw wordt opgericht of bij grote werken (na 1 mei 2001), is het bij een latere verkoop sowieso reeds aanwezig. Er kunnen op dit vlak echter enkele problemen voorkomen. Namelijk wanneer wel een PID opgemaakt diende te worden, maar dit niet gebeurd is. Of indien bij de verkoop het gebouw nog in aanbouw is en het dossier nog niet voltooid is. In dit laatste geval voorziet de wet in een oplossing: de persoon die het bouwwerk afstaat, zal bij de oplevering het PID moeten overhandigen aan de koper. 84 Bij ontstentenis van een verplicht PID zal de verkoper alsnog moeten zorgen voor de opmaak ervan. Het nadeel aan deze werkwijze is dat dit dossier nooit hetzelfde accurate en werkelijke beeld van de werken zal kunnen vormen. Bij de overdracht van het gebouw dient het PID eerst overhandigd te worden aan de notaris die het daarna aan de nieuwe eigenaar overhandigt. 85 Op die manier wordt de notaris op een verregaande manier betrokken bij de uitvoering van het K.B. Het dient niet herhaald te worden dat het van zeer groot belang is dat het PID de constructie dient te volgen J. HULSBOSCH, o.c., nr. 14, X, Coordinatie voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen toelichtingen over het K.B. van 22 maart 2006, 81 G. VAN HOORICK, Notarieel bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, nr. 759, J. HULSBOSCH, o.c., nr. 15, G. VAN HOORICK, Notarieel bestuursrecht, l.c., nr. 763, X., Regels voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen gewijzigd, l.c., X, Wat is een postinterventiedossier?, 86 J. HULSBOSCH, o.c., nr. 3,

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 DE ENERGIEPRESTATIEWETGEVING: ALGEMENE BESPREKING EN INVLOED OP VASTGOEDTRANSAC- TIES. Masterproef van de opleiding Master in het notariaat

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2011-2012. Huisjesmelkerij. Masterproef van de opleiding Master in de rechten

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2011-2012. Huisjesmelkerij. Masterproef van de opleiding Master in de rechten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012 Huisjesmelkerij Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Ilse Verkindere (studentennr. 00807417) (major: Burgerlijk

Nadere informatie

Groene woonfiscaliteit

Groene woonfiscaliteit UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Groene woonfiscaliteit Een kijk in het verleden en een blik op de toekomst Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat Provincie Antwerpen 2014-2015 VOORWOORD nieuwbouw & renovatie Een huis bouwen of verbouwen

Nadere informatie

INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20

INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20 Vastgoedmemorandum 2010 INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 JURIDISCH GEDEELTE 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20 TECHNISCH GEDEELTE 1. ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING

Nadere informatie

VOORWOORD COLOFON. Uw specialist in zonwering, automatische sectionale poorten, rolluiken en tuinhekkens

VOORWOORD COLOFON. Uw specialist in zonwering, automatische sectionale poorten, rolluiken en tuinhekkens BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Lier - Nijlen - Berlaar - Heist-op-den-Berg - Hulshout - Mechelen Sint-Katelijne-Waver - Duffel - Bonheiden - Putte Provincie Antwerpen 2015-2016 VOORWOORD Een huis

Nadere informatie

DE VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN BIJ DE VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

DE VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN BIJ DE VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-12 DE VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN BIJ DE VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend

Nadere informatie

www.dego.be VOORWOORD & PROJECTONTWIKKELING TOTAALAFWERKING - RENOVATIE COLOFON

www.dego.be VOORWOORD & PROJECTONTWIKKELING TOTAALAFWERKING - RENOVATIE COLOFON BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Hoogstraten - Merksplas - Ravels - Arendonk - Oud-Turnhout Turnhout - Vosselaar - Beerse - Rijkevorsel - Baarle-Hertog Provincie Antwerpen 2015-2016 VOORWOORD Een

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning

De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep Burgerlijk Recht Voorzitter: Prof. Dr. Hubert BOCKEN De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning door Liene VAN DEN BOSCH Promotor: Prof. Dr. Jan BAEL

Nadere informatie

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE BGHM info Afgiftekantoor : 1050 brussel 5 Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 Driemaandelijks informatiemagazine van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1. Achtergrond

1. Inleiding. 1.1. Achtergrond 1. Inleiding 1.1. Achtergrond Nederland kent ruim 600.000 koopappartementen waarvoor bijna 120.000 verenigingen van eigenaars (VvE s) verantwoordelijk zijn. De verwachting is dat door het splitsen en verkopen

Nadere informatie

houdende diverse bepalingen inzake energie

houdende diverse bepalingen inzake energie stuk ingediend op 1428 (2011-2012) Nr. 1 12 januari 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie verzendcode: WON 2 Stuk 1428 (2011-2012) Nr. 1 INHOUD Memorie van toelichting...

Nadere informatie

Energieprestatiecertificaten in Nederland. een onderzoek naar de effectiviteit van het energieprestatiecertificaat

Energieprestatiecertificaten in Nederland. een onderzoek naar de effectiviteit van het energieprestatiecertificaat Energieprestatiecertificaten in Nederland een onderzoek naar de effectiviteit van het energieprestatiecertificaat Judith Slijkhuis Oktober 2013 Energieprestatiecertificaten in Nederland een onderzoek

Nadere informatie

HUISVESTINGSDIENST. Studentenkamer te huur. Gids voor Leuvense kotbazen

HUISVESTINGSDIENST. Studentenkamer te huur. Gids voor Leuvense kotbazen HUISVESTINGSDIENST Studentenkamer te huur Gids voor Leuvense kotbazen Juni 2010 Copyright Studentenvoorzieningen K.U.Leuven Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIES EN MONUMENTALE CONSTRUCTIES

ENERGIEPRESTATIES EN MONUMENTALE CONSTRUCTIES ENERGIEPRESTATIES EN MONUMENTALE CONSTRUCTIES Brussel, 28 november 2008 Editor : Hilde De Clercq en Nathalie Vernimme Met de financiële steun van de Vlaamse Overheid ENERGIEPRESTATIES EN MONUMENTALE CONSTRUCTIES

Nadere informatie

Advies. Evaluatie en wijziging energieprestatieregelgeving 2008

Advies. Evaluatie en wijziging energieprestatieregelgeving 2008 Brussel, 3 december 2008 Advies evaluatie en wijzigingen EPB-regelgeving Advies Evaluatie en wijziging energieprestatieregelgeving 2008 Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet houdende eisen

Nadere informatie

Liften: veiligheid op elke verdieping

Liften: veiligheid op elke verdieping Liften: veiligheid op elke verdieping Er bestaat al een wettelijke verplichting Geen onderscheid meer tussen liften voor professioneel en liften voor privé-gebruik 3 4 6 7 Veiligheid in liften: een onderschat

Nadere informatie

COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN

COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN Brussel, 30 maart 2011 2 Inhoudstafel Inleidend: behandeling

Nadere informatie

VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte

VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte VinçotteMAGAZINE Juni 2010 nr. 1 jaargang 2 Periodiek tijdschrift uitgegeven door Vinçotte Pijpleidingen wereldwijd Speel op veilig en duurzaam voor uw gebouwen Energieleverancier Eneco pioniert In beeld

Nadere informatie

houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest

houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest stuk ingediend op 2405 (2013-2014) Nr. 1 30 januari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest verzendcode:

Nadere informatie

Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen. Sara Depauw & Kathleen Van Heuverswyn

Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen. Sara Depauw & Kathleen Van Heuverswyn Toetsingskader voor een Vlaams decreet inzake de buitenlandse handel in militaire goederen Sara Depauw & Kathleen Van Heuverswyn Achtergrondnota 7 juli 2010 COLOFON Auteurs Sara Depauw Kathleen Van Heuverswyn

Nadere informatie

Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde. Nathalie Vernimme

Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde. Nathalie Vernimme Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde Nathalie Vernimme Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde COLOFON Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde Een uitgave van Onroerend

Nadere informatie