SEPA formaten - inleiding tot XML. versie maart ing.be/sepa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEPA formaten - inleiding tot XML. versie maart 2014. ing.be/sepa"

Transcriptie

1 Financial Supply Chain SEPA SEPA formaten - inleiding tot XML versie maart 2014 ing.be/sepa

2 INLEIDING 1 INLEIDING TOT XML 2 Wat is XML? 2 Wat is een root element? 2 Wat zijn de specificaties van een element (tag)? 2 Hoe worden tags goed geformatteerd? 2 Hoe worden gegevensvelden correct samengesteld? 3 HET VERPLICHT OF OPTIONEEL KARAKTERS VAN EEN TAG (ELEMENT) 4 Wanneer is een tag verplicht of niet? 4 Wat is een occurrence? 4 Wat is een index? 4 BERICHTSTRUCTUUR 5 Wat is de algemene structuur van een XML-document? 5 Wat is het GroupHeader-blok? 6 Wat is het PaymentInformation-blok? 6 Wat is het CreditTransferTransactionInformation-blok? 6 Wat is het DirectDebitTransactionInformation-blok? 6 Voorbeeld voor Europese overschrijvingen SEPA 7 Voorbeeld voor Europese domiciliëringen SEPA 8 FORMAATVALIDATIETOOL 9 Wat is een formaatvalidatietool? 9 Hoe krijg ik toegang tot deze tool? 9 NUTTIGE LINKS 10

3 Inleiding Dit document heeft tot doel om je migratieproces naar Europese overschrijvingen SEPA (SCT) en Europese domiciliëringen SEPA (SDD) te vergemakkelijken. Dit document tracht je te helpen om het XML-formaat te begrijpen en voor al je SEPA-transacties te gebruiken. De EPC (European Payments Council) heeft diverse documenten op het gebied van SEPA gepubliceerd, waaronder een Data Model Reference, Rulebooks en implementatierichtlijnen voor zowel overschrijvingen SEPA als domiciliëringen SEPA. waarmee een correct financieel bericht opgesteld kan worden, menen wij dat er meer informatie noodzakelijk is om tot een efficiëntere en soepelere overgang met een bevredigend eindresultaat te komen. De land- en bankspecifieke gegevens hebben geenszins invloed op de XML-structuur zoals die door ISO20022 en EPC gepresenteerd is. De Rulebooks van het EPC bevatten eisen voor de bedrijfsvoering en regels voor het gebruik van de SEPAschema s. De Implementation Guides specificeren de kerneisen van SEPA die van toepassing zijn op UNIFI (ISO20022) XML-standaarden. Zij hebben betrekking op verplichte berichtgeving tussen banken en optionele, aanbevolen berichtgeving van de klant naar de bank. UNIFI ISO20022 vormt voor de European Payments Council de facto de basis voor het opstellen van de richtlijnen voor de Europese overschrijving SEPA (SCT) en de Europese domiciliëring SEPA (SDD). Alle nationale bankorganisaties hebben het EPC Rulebook verwerkt in een landspecifieke implementatierichtlijn en hebben landspecifieke elementen aan het document toegevoegd om dit voor de lokale markt geschikt te maken. Iedere lokale bank vult de implementatierichtlijnen aan door een kleine bijlage met bankspecifieke gegevens toe te voegen. Een aanvullende succesfactor vormt het gebruik van uw actuele kennis om een correcte SEPA-migratie te kunnen realiseren. In dit document willen wij u informatie geven over hoe u XML-elementen kunt creëren. We sluiten dit document af met informatie over de hulp die ING u bij het testen kan bieden. Wij vestigen graag uw aandacht op het feit dat voor een soepele verwerking van transacties het uiterste aanlevertijdstip van ING (ING cut-off times) in acht genomen dient te worden. Alhoewel de richtlijnen alle informatie dienen te bevatten 1 Een Rulebook is een verzameling van regels of voorgeschreven standaarden op basis waarvan besluiten worden genomen. 2 Een schema is een verzameling regels, gebruiken en standaarden die door aanbieders van betaaldiensten zijn overeengekomen (SEPA-schema voor overschrijvingen en SEPA-schema voor incasso/domiciliëring) SEPA formaten - Inleiding tot XML 1

4 Inleiding tot XML Wat is XML? XML staat voor extensible Markup Language: het is een verzameling regels voor het modelleren van documenten in een vorm die machines kunnen lezen. XML verschaft een uniforme methode voor het beschrijven en uitwisselen van gestructureerde gegevens. XML is gebaseerd op een mark up 3. Het is een taal die gemakkelijker gelezen kan worden dan bestanden met een vaste bestandsveldlengte. Specificaties: Een XML-document bestaat uit een karakterstring. De elementen dienen op de juiste wijze genest te zijn Ieder document moet één uniek root element bevatten De volgorde is van belang Waarden van attributen moeten tussen haakjes geplaatst worden Geen herhaling van attributen in een element Voor financiële berichtgeving is het van het allergrootste belang dat beide partijen het bericht perfect begrijpen. De verzender en de ontvanger moeten het eens zijn hoe een bericht geïnterpreteerd dient te worden. De ISO standaard verbindt aanvullende regels en restricties aan het gebruik van XML-berichtgeving. Om met ISO20022 te kunnen werken, is basiskennis van XML vereist. Wat is een root element? XML-documenten moeten één element bevatten dat de parent is van alle andere elementen. Dit element noemen we het root element. Ieder XML-bericht moet en kan slechts één root element bevatten. Wat zijn de specificaties van een element (tag)? XML-tags maken onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. Tags zijn er in drie soorten : > Start-tags: Een start-tag begint met het < -karakter en eindigt met het > -karakter. > bijv. <sectie>. > eind-tags: In XML moeten alle elementen een eindtag hebben. Iedere start-tag moet verplicht worden afgesloten met een eind-tag </. > bijv. </sectie>. > empty-element tags: Deze tags stellen een programmeur in staat om een vast XML-schema te maken waarin bepaalde velden geen waarde hebben als er geen waarde beschikbaar is. Dit soort tags is in de ISO20022-structuur echter niet toegestaan. Als er een tag wordt gebruikt, mag het corresponderende gegevensveld niet leeg gelaten worden. Er moet minstens één karakter ingevuld worden. > bijv. <sectie/>. Tags mogen elkaar niet overlappen Corresponderende start-/eind-tags > <Adres> is een start-tag en </Adres> is een eind- tag. > bijv.<postcode>75002</postcode> Hoe worden tags goed samengesteld? XML is een taal waarin alleen de gegevens tussen een start-tag en een eind-tag als informatie geaccepteerd worden. Dat betekent dat er zonder probleem spaties of blanco s tussen tags kunnen zijn, zonder overigens rekening te houden met het feit dat dit niet aan het algemene idee van een leesbare tekst voldoet. Daarom wordt aanbevolen om geen spaties of blanco s tussen tags te plaatsen. Anderzijds is het niet toegestaan om spaties in de tag zelf te plaatsen. Dat leidt zeker tot een fout XML-bestand. Bijv. <Naam straat> 3 Tekst die wordt toegevoegd aan de gegevens van een document om informatie daarover mede te delen SEPA formaten - Inleiding tot XML 2

5 Hoe worden gegevensvelden correct samengesteld? Een gegevensveld is de ruimte tussen een start-tag en een eind-tag als er geen child element is. De karakters in deze ruimte worden als de waarde van het element beschouwd. Deze waarde vormt het feitelijke gegeven dat voor je financiële bericht essentieel is. Bijv. <PostCode>75002</PostCode> Voor deze gegevens gelden twee belangrijke voorwaarden: Karakterset In het begin van een XML-document wordt de karakterset gedefinieerd. Deze karakterset bepaalt welke karakters in datavelden gebruikt worden. De karakterset die wordt gedefinieerd in de ISO standaard is de welbekende UTF-8 set. Dit is een vrij kleine karakterset, waarbinnen de volgende karakters gebruikt mogen worden. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / -?: ( )., + Spatie Lengte: Ieder gegevensveld heeft een specifieke lengte. Dit kan een vaste lengte zijn, zodat een specifieke code ingevuld kan worden. Maar het kan ook een variabele lengte zijn, waarbij een maximale lengte wordt gedefinieerd. De minimale lengte voor gegevensvelden is altijd 1. Lege velden worden niet aanbevolen. Opmerking: Een spatie is een geldig karakter. Er wordt ten zeerste aanbevolen om te controleren dat de inhoud van een gegevensveld direct volgt na de start-tag en direct wordt gevolgd door een eind-tag. Bijv. <PostCode>75002</PostCode> SEPA formaten - Inleiding tot XML 3

6 Het verplicht of optioneel karakters van een tag (element) Wanneer is een tag verplicht of niet? Sommige elementen in de lay-out van het financiële bericht zijn verplicht. Andere zijn optioneel en kunnen naar wens gebruikt worden. Het is nuttig om deze optionele elementen na te gaan. Zij kunnen bij het Payment en Cash Management voordelen bieden. Of een element verplicht of optioneel is, zie je bij het volgende punt. In het hoofdstuk Berichtstructuur hebben we de vrijheid genomen om wat optionele velden als aanbevolen aan te duiden, omdat we er sterk van overtuigd zijn dat die voordelen kunnen bieden bij uw betalingsverwerking. Wat is een occurrence? Die geeft aan hoe vaak een element herhaald kan worden. Het aantal aanwezigheden occurrences wordt tussen rechte haken weergegeven. [0..1] geeft aan dat het element 0 of 1 keer kan voorkomen. > Het element is optioneel. [1..1] geeft aan dat het element slechts 1 keer kan voorkomen. > Het element is verplicht. [1..n] geeft aan dat het element 1 tot n keer kan voorkomen. > Het element is verplicht. De indicatie Or is van invloed op de interpretatie van de status van gegevens. In dat geval kunnen er twee verschillende subchildren gebruikt worden voor één child. Beide zijn correct, maar hebben een andere impact en gevolgen. De twee verschillende subchildren worden in de occurrence als volgt aangegeven: [0..1] {Or [0..1] Or} Wat is een index? Elk element in de ISO20022-standaard wordt met behulp van een nummer geïndexeerd. Dat nummer wordt chronologisch toegewezen op basis van twee niveaus. Het eerste niveau geeft aan of het gekoppeld is aan de header of aan de betalingsinformatie. Het tweede niveau van het nummer geeft de volgorde aan waarin elk element aangeboden dient te worden. Hoewel diverse elementen optioneel zijn, dient het element in het geval het wordt toegevoegd wel in de juiste volgorde toegevoegd te worden. n wordt soms aangeduid met, wat staat voor oneindigheid. SEPA formaten - Inleiding tot XML 4

7 Berichtstructuur Wat is de algemene structuur van een XML-document? De algemene structuur van een Europese overschrijving SEPA kan bijvoorbeeld als volgt weergegeven worden: Het XML-document kan in 3 onderdelen worden onderverdeeld: Het eerste deel wordt de proloog genoemd en is van zeer groot belang. Het stelt diegene die de file aanmaakt in staat om aan te geven welke XML-versie en karakterset gebruikt worden. ISO20022 ondersteunt uitsluitend de versie 1.0 van XML en de karakterset UTF-8. De proloog van een ISO20022-bestand dient er altijd als volgt uit te zien: <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> Het tweede gedeelte wordt voor de documentdeclaratie gebruikt. De documentdeclaratie geeft aan welk soort document gebruikt wordt en definieert de regels waarmee het document gevalideerd kan worden. De ISO-organisatie heeft een XSD-schema verstrekt waarin de regels voor een specifieke documentsoort gedefinieerd zijn. Indien er een namespace (xmlns) wordt gegeven, kan die in een validator gebruikt worden om te kijken of het document qua structuur valide is. De gebruikte xmlns hangt af van de versie van de ISO lay-out die gebruikt wordt. De volgende documentdeclaratie wordt voor de Europese overschrijving SEPA gebruikt: <Document xmlns= urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd: pa in > De volgende documentdeclaratie wordt voor de Europese domiciliëring SEPA gebruikt: <Document xmlns= urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd: pa in > Het derde gedeelte is het hoofdgedeelte en bevat de volledige boomstructuur van een XML-document. Hieronder bespreken we deze structuur in meer detail voor de Europese overschrijving SEPA en de Europese domiciliëring SEPA. SEPA formaten - Inleiding tot XML 5

8 Wat is het GroupHeader-blok? Het groupheader-blok is het eerste blok informatie dat in het document genest is. Dit blok is verplicht en geeft informatie die voor alle daarna volgende informatie geldt. Dit blok geeft de opdrachtgevende financiële instelling de mogelijkheid om bepaalde standaard beveiligingscontroles uit te voeren. Dergelijke informatie is bijvoorbeeld de datum en het tijdstip waarop het bestand is aangemaakt. De indicatie van het totale aantal transacties dat volgt vormt eveneens een belangrijke factor. Wat is het PaymentInformation-blok? Dat heeft betrekking op het batchniveau. Deze bouwsteen is verplicht en wordt steeds herhaald. Dit blok stelt diegene die het bestand aanmaakt in staat om zijn transacties in een logische volgorde te organiseren. Alle transacties binnen één <PmtInf> worden met dezelfde opdrachtgevende rekening en op dezelfde uitvoerdatum verwerkt. Dit blok geeft ook aan of een transactie in het <PmtInf> globaal of individueel op de rekening geboekt wordt (BtchBookg). Indien per <PmtInf> slechts één transactie aangeleverd wordt, heeft het geen zin om de batchboekingsparameter te gebruiken. Het PaymentInformation-blok kan diverse transacties bevatten en dient alle transacties binnen de XML met dezelfde betalingsinstructies te groeperen. Dit voorkomt dat dezelfde informatie onnodig herhaald wordt (grotere bestanden, kans op fouten ). Wat is het CreditTransferTransaction- Information-blok? Dat heeft betrekking op het transactieniveau van een XML voor een Europese overschrijving SEPA (pain ). Deze bouwsteen is verplicht en wordt steeds herhaald. Het blok bevat onder meer elementen die op de creditkant van de transactie betrekking hebben, zoals de Creditor en de Remittance Information. Terwijl de informatie over de debetkant voor alle transacties in een batch hetzelfde zal zijn, wordt de informatie over de begunstigden voor iedere transactie afzonderlijk aangegeven. Wat is het DirectDebitTransaction- Information-blok? Dat heeft betrekking op het transactieniveau van een XML voor een Europese domiciliëring SEPA (pain ). Deze bouwsteen is verplicht en wordt steeds herhaald. Het blok bevat onder meer elementen die op de debetkant van de transactie betrekking hebben, zoals de Debtor, de Mandate Related Information en de Remittance Information. Terwijl de informatie over de creditkant voor alle transacties in een batch hetzelfde zal zijn, wordt de informatie over de schuldenaarkant voor iedere invordering afzonderlijk aangegeven. SEPA formaten - Inleiding tot XML 6

9 Example for European credit transfers Voorbeeld voor Europese overschrijvingen SEPA The GroupHeader Block 1 per xml-file The PaymentInformation Block (= batch-level) [1 ] batches per xml-file Transaction 1 Transaction Level [1 ] per batch Transaction 2 Transaction 3 SEPA formaten - Inleiding tot XML 7

10 Example for European direct debits Voorbeeld voor Europese domiciliëringen SEPA The GroupHeader Block 1 per xml-file The PaymentInformation Block (= batch-level) [1 ] batches per xml-file Transaction 1 Transaction Level [1 ] per batch Transaction 2 Transaction 3 SEPA formaten - Inleiding tot XML 8

11 Formaatvalidatietool ING biedt u de mogelijkheid om online een test uit te voeren met een formaatvalidatietool. Wat is een formaatvalidatietool? De formaatvalidatietool (FVT) is een onlinedienst die gebruikt kan worden voor het valideren van specifieke, voor ING bestemde betaalformaatbestanden. Deze bestanden vormen de enveloppen waarin u uw transactie-instructies stopt die door ING verwerkt dienen te worden. Het biedt u een hulpmiddel dat u kan gebruiken om veranderingen in uw huidige formaten door te voeren of testbestanden tijdens de implementatie te valideren. FVT biedt een snelle, geautomatiseerde validatie van bestandsformaten. Met deze tool kunt u het implementatieproces aanzienlijk versnellen en daarmee een snellere time-to-market behalen. Deze dienst vormt een aanvulling op het huidige bestaande implementatieproces, maar vormt geen vervanging van een stap in dat proces. De gebruikershandleiding is op de website beschikbaar via de volgende link: (click op HELP). Hoe krijg ik toegang tot deze tool? Adress: Username: ING10 Password: Format10 SEPA formaten - Inleiding tot XML 9

12 Nuttige links The official document on character set conversion (EPC) Requirements%20for%20Character%20Set.pdf European Payments Council (EPC) Europese domiciliëringen SEPA European Payments Council (EPC) Europese overschrijvingen SEPA ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel N 03/14 Editing Team & Graphic Studio Marketing ING Belgium

Eerste Hulp bij mandaten voor België. versie augustus 2014. ing.be/sepa

Eerste Hulp bij mandaten voor België. versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor België versie augustus 2014 ing.be/sepa Concept 1 Regelgeving (Rulebooks) 2 Het domiciliëringsmandaat van SEPA 3 België en Artikel 29 van de Richtlijn

Nadere informatie

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing.

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing. Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Concept 1 Regelgeving (Rulebooks)

Nadere informatie

Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SCT BESTAND CREËREN IN TELELINK 6 OP BASIS

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 3.0 Inhoudstafel 1 Inleiding... 4 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen... 6 1.3 Karakterset... 7 1.4 Berichtstructuur...

Nadere informatie

Creditor Implementatie Gids emandates Core

Creditor Implementatie Gids emandates Core Creditor Implementatie Gids emandates Core Document versie 1.03 VERTROUWELIJK Mei 2015 Copyright Currence Services BV Alle rechten voorbehouden. Voorwaarden De voorwaarden voor het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012 Access Online Betaalformatenboek Februari 2012 Hebt u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de afdeling: ABN AMRO Bank N.V. COO C&MB / E-Channels / Global

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Beschrijving 4 1.2 Algemene kenmerken 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 5 2

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Corporate Payment Service (CPS)

Corporate Payment Service (CPS) Corporate Payment Service (CPS) Bank specifieke CPS informatie Final CPS bank specifieke informatie 30 March 2014 Classification: Open Version 1.0 Version history Version no. Version date Status Edited

Nadere informatie

augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar

augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar Inhoud 1 Inleiding 2 De Euro-incasso 2.1 Algemeen 2.2 Incasseren in het buitenland 2.3 Het incassocontract 2.4

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FileAct April 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FILEACT VOOR GEBRUIK 5 3.1 Aanvragen gewenste

Nadere informatie

Rabo Direct Connect. Handleiding

Rabo Direct Connect. Handleiding Rabo Direct Connect Handleiding Juni 2015 Inhoud 1. INLEIDING 4 2. MOGELIJKHEDEN 4 Formaten 4 Randvoorwaarden voor gebruik 5 3. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 5 Het inrichtingsformulier RDC 5 Het wijzigen

Nadere informatie

Checklist: Is uw ERP klaar voor SEPA?

Checklist: Is uw ERP klaar voor SEPA? Checklist: Is uw ERP klaar voor SEPA? versie juli 2012 www.ingsepa.com Financial Supply Chain SEPA Deze lijst bevat elf vragen waarmee u kunt bepalen in hoeverre een ERP 1 -pakket gereed is voor SEPA.

Nadere informatie

XBRL taxonomieën. voor beginners en doeners. Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën. Update 2008 NEDERLAND

XBRL taxonomieën. voor beginners en doeners. Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën. Update 2008 NEDERLAND XBRL taxonomieën voor beginners en doeners Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën Update 2008 NEDERLAND XBRL taxonomieën voor beginners en doeners Wat iedere financieel specialist

Nadere informatie

ideal Merchant Integratie Gids

ideal Merchant Integratie Gids ideal Merchant Integratie Gids Versie 3.3.1 (februari 2015) Februari 2015 Currence Copyright Currence ideal B.V.. Voorwaarden De ideal Merchant Integratie Gids wordt door de producteigenaar Currence beschikbaar

Nadere informatie

SEC/EB/09/620/15b. DE VERWACHTINGEN VAN HET EUROSYSTEEM OMTRENT SEPA - Belgische versie voor publicatie -

SEC/EB/09/620/15b. DE VERWACHTINGEN VAN HET EUROSYSTEEM OMTRENT SEPA - Belgische versie voor publicatie - SEC/EB/09/620/15b DE VERWACHTINGEN VAN HET EUROSYSTEEM OMTRENT SEPA - Belgische versie voor publicatie - Samenvatting Er is veel bereikt; er is nog veel te doen Er wordt voortgang geboekt met de invoering

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Handleiding en Voorschriften Europese Incasso

Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat zijn de kenmerken van Europese Incasso? 2. Hoe stel ik een machtiging samen? 3. Hoe lever ik Europese Incasso aan? 4. Wat zijn

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS MUPRO BANKING

GEBRUIKERSGIDS MUPRO BANKING GEBRUIKERSGIDS MUPRO BANKING Mupro Banking is een onderdeel van de administratieve software Mupro Fact. In deze korte gebruikersgids wordt enkel het onderdeel Mupro Banking beschreven. Houd een afgedrukt

Nadere informatie

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80)

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) De Europese domiciliëring SEPA Beschrijving Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) Versie 3.1 februari 2013 2 De Europese domiciliëring Deze brochure mag zonder wijzigingen

Nadere informatie

UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management

UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management UNIFI Formatenboek Versie, datum Project 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management 1 Colofon Titel UNIFI Formatenboek Versie, datum 1.02, 3 februari 2011 Onze referentie UNIFI Formatenboek COS Namens

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen gewenste componenten 6

Nadere informatie

ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen

ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen Versie 3.3.1 April 2012 Currence Copyright Currence ideal B.V.. Voorwaarden De ideal Merchant Integratie Gids Overzicht van Wijzigingen wordt

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA?

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? professionelen Naar één markt voor betalingen Inhoud Intro 3 De Europese Richtlijn 5 Europese normen voor het betalingsverkeer 8 SEPA en PSD: de gevolgen

Nadere informatie

De KBC IBAN-convertor

De KBC IBAN-convertor De KBC IBAN-convertor Inhoudstabel 1. Het doel van de IBAN-convertor...3 1.1. Functionele beschrijving...3 1.1.1. Het tabblad Snelle conversie...3 1.1.2. Het tabblad Converteer bestand...4 2. Installatie

Nadere informatie

De oude handleiding en de bijlagen zijn opgesplitst in de volgende drie handleidingen:

De oude handleiding en de bijlagen zijn opgesplitst in de volgende drie handleidingen: De handleiding DRS5 v2.6 inclusief alle bijbehorende appendices zijn hergestructureerd zodat deze beter aansluiten bij de wensen van de registrars. U kunt namelijk het domeinnaamregistratiesysteem (DRS)

Nadere informatie

NATIONAAL SEPA-MIGRATIEPLAN. 17 februari 2012

NATIONAAL SEPA-MIGRATIEPLAN. 17 februari 2012 NATIONAAL SEPA-MIGRATIEPLAN 17 februari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING 6 HOOFDSTUK 2 KADER VOOR HET SEPA-MIGRATIEPLAN 7 2.1 Aannames verordening 7 2.2 Uitgangspunten migratieplan 8 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Handleiding XBRLreports

Handleiding XBRLreports Handleiding XBRLreports Versie 1.1.0.2 Datum 13 juni 2015 XBRLreports is een uitgave van XBRLreports B.V. (www.xbrlreports.nl) Inhoud 1 Contactgegevens... 5 2 Juridische informatie... 6 3 Introductie...

Nadere informatie

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Formatenboek Versie, datum Project 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Colofon Titel Formatenboek Versie, datum 6.0, 10 maart 2011 Onze referentie Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services

Nadere informatie