Schoolgids Bijzonder neutrale basisschool voor Jenaplanonderwijs Televisiebaan VH IJsselstein Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016. Bijzonder neutrale basisschool voor Jenaplanonderwijs Televisiebaan 106 3402 VH IJsselstein Tel: 030-6882986 www.deoverkant."

Transcriptie

1 Schoolgids Bijzonder neutrale basisschool voor Jenaplanonderwijs Televisiebaan VH IJsselstein Tel: Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 1 Een school om je thuis te voelen

2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Adresgegevens 3 Algemene informatie De Overkant 4 Jenaplanonderwijs Schoolorganisatie 6 Leerlingenzorg Overige informatie Aannamebeleid 10 Adressen Bedrijfshulpverlening (BHV) Bereikbaarheid van de school 11 Buitenschoolse opvang BSO Voor af en toe Centrum voor Jeugd en Gezin Communicatie Conciërge 12 Contact Contactouders Continurooster Directie 13 Doorstroom binnen school Fietsen Financiën Garderobe Gedragsregels 15 Gevonden voorwerpen Gymnastiek Honden ICT Informatieavonden 16 Interne begeleiding Jeugdteam Kinderfysiotherapie Kampen 17 Kikkervisjes Kinderkwartier IJsselstein 18 Klachtencommissie Kunst Centraal Leerlingvolgsysteem Logopedie 19 Luizen Medezeggenschapsraad (MR) Natuur- en milieueducatie 20 Oudercommissie (Ocie) Ouders Ouderhulp 21 Projecten Ritmisch weekplannen 22 Roken 24 Schoolarts Schoolfotograaf Schoolgebouw 25 Schoolontwikkeling Schoolplan en activiteitenplan Schooltijden Schorsing en verwijderen 26 Sportdag Snoepen Stamgroep Tafelgroepen 27 Telefoon Teamindeling Toetsing 28 Traktaties Uitstapje 8e jaars 29 Vakantierooster en vrije dagen Vakgebieden Verlof en schoolverzuim 30 Verslagen en gesprekken 32 Vertrouwenspersoon Verwijsindex Risicojongeren (VIR) Voor- en Vroegschoolse Educatie 33 Voortgezet onderwijs Vreedzame school 34 Weeksluitingen Ziek melden 35 Zwemmen Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 2 Een school om je thuis te voelen

3 Een woord vooraf Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Met deze gids willen wij je informeren over de achtergronden van het Jenaplanonderwijs en over onze Jenaplanschool. U leest over het onderwijs, de organisatie en de gang van zaken op onze school. Aan het begin van het schooljaar ontvang je de jaarkalender op papier. Deze schoolgids is digitaal te raadplegen op onze website en wordt je toegezonden per . Mocht je de gids liever op papier ontvangen dan horen we dat. Ouders van eventueel toekomstig leerlingen die kennis willen maken met onze school krijgen ook een papieren exemplaar indien ze dat wensen. Op die manier kunnen zij lezen of De Overkant eventueel een geschikte school voor hun kind is. Deze gids is bedoeld om de communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en school te stimuleren. Het is van groot belang dat ouders weten waar ze voor kiezen, niet in het minst vanwege het speciale onderwijsconcept dat onze school voert. De school is een gemeenschap waar kinderen niet alleen kennis vergaren, maar waar ze ook volop de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Zo trachten wij bij te dragen aan de opvoeding van je kind. De schoolgids is geschreven onder verantwoording van de directeur en is in overleg met en instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Namens alle groepsleiders wens ik je veel leesplezier en gebruiksgemak. Christiaan Bekker (directeur) IJsselstein, september 2015 Adresgegevens Televisiebaan VH IJsselstein Telefoon: Info: Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 3 Een school om je thuis te voelen

4 Algemene informatie De Overkant Onze school is een Jenaplanschool in de wijk IJsselveld en maakt sinds 1 augustus 2014 deel uit van de Stichting Lek en IJssel. Stichting Lek en IJssel is een veelkleurige stichting van 17 scholen in IJsselstein, Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen en Culemborg (www.lekenijssel.nl). Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een Katholieke-, Neutraal-Bijzondere-, Protestants-Christelijke- of Openbare signatuur. Naast scholen voor basisonderwijs is er een speciale school voor basisonderwijs met OPDC (Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum) en een school voor Praktijkonderwijs. De Stichting heeft een professioneel stafbureau dat het bestuur en het directieberaad ondersteunt. De directeur-bestuurder, de heer R.C. (René) van Harten MME, geeft leiding aan de directeuren van de scholen en aan het stafbureau. Hij legt verantwoording af aan de toezichthouder. De adresgegevens van de stichting zijn bij de adressenlijst in deze schoolgids te vinden. Jenaplanonderwijs Het Jenaplan dankt zijn naam aan een scholengemeenschap voor de kinderen van alle gezindten en uit alle milieus die in de jaren ontwikkeld werd aan de universiteit van Jena in Duitsland. Dit gebeurde onder wetenschappelijke leiding van professor Petersen ( ). Petersen was een van de onderwijsvernieuwers van de jaren 20. Hij zette zich af tegen de klassieke school, vooral omdat deze geen rekening hield met het feit dat alle kinderen naar aanleg en tempo verschillen. De klassieke school legde naar de mening van de onderwijsvernieuwers een te sterke nadruk op de ontwikkeling van het intellect. Volgens hen ging dit ten koste van lichamelijke, sociale en muzische vorming. Petersen hechtte veel waarde aan het opvoeden in groepsverband. Naar zijn idee moesten kinderen van jongs af aan leren omgaan met de samenleving. Eerst gebeurt dat in het gezin, vervolgens in de familie, daarna in de buurt, dan op school en tenslotte in de maatschappij. Met vallen en opstaan moesten kinderen leren elkaar te accepteren in alledaagse samenlevingssituaties. Petersen vond het belangrijk dat kinderen de samenleving van later veelvuldig in allerlei situaties konden oefenen: door anderen te helpen, zelf geholpen te worden, constructieve kritiek te geven en zich aan kritiek te onderwerpen. De ontwikkeling van het individu en de groep zouden daarbij hand in hand moeten gaan. Er zou volgens Petersen geen wezenlijke gemeenschap kunnen ontstaan zonder volledig en harmonisch ontwikkelde individuele persoonlijkheden. Op school was dus de individuele ontplooiing net zo belangrijk als het optimaal functioneren van de groep. Momenten van zelfwerkzaamheid dienden te worden afgewisseld met groepsopdrachten. Op basis van deze ideeën is de Jenaplanschool ontstaan. De vier grondvormen van Jenaplanonderwijs Petersen onderscheidde een viertal pedagogische situaties, te weten gesprek, spel, werk en viering. Binnen het ritmisch werkplan wisselen deze vier situaties elkaar op evenwichtige wijze af. Daarbij is ook sprake van een regelmatige ( ritmische ) afwisseling tussen spanning en ontspanning in het werkplan (rooster). Gesprek Praten is een van de belangrijkste uitdrukkingsmogelijkheden die je als mens hebt. Door een gesprek kunnen mensen dichter tot elkaar komen. Groepsgesprekken maken een groep hechter. Dit is een kind ook te leren. Vandaar dat in het Jenaplanonderwijs het gesprek, en bij uitstek het Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 4 Een school om je thuis te voelen

5 kringgesprek, een belangrijke plaats inneemt. Praten is het meest voor de hand liggende middel om elkaar te leren kennen en informatie uit te wisselen. De gesprekken die worden gevoerd, kunnen we onderscheiden in: formele gesprekken (bijvoorbeeld in de kring); informele gesprekken (het praten tijdens het werken, het spelen etc.). Bij de formele gesprekken vormen we met de groep een kring, zodat iedereen een gelijkwaardige plaats heeft en elkaar goed kan zien. De kringen kunnen worden geleid door de groepsleider of door een kind. Er zijn verschillende soorten kringen in onze school. Bijvoorbeeld kringen, die door de groepleid(st)er zijn voorbereid en waar gesproken wordt over onderwerpen die met een wereldverkennend project te maken hebben of waarin een instructie wordt gegeven, een verjaardagskring of spelkring. Kringen, die voorbereid en geleid worden door kinderen zijn bijvoorbeeld een leeskring, kijk-eens-wat-ik-kan kring of actuakring. Spel Een kind leert het gemakkelijkst door te spelen. Ook het leren omgaan met elkaar gaat het best spelenderwijs. Op school is er niet alleen tijd voor vrij spel (bijvoorbeeld buitenspelen in de pauze), maar ook voor meer gerichte spelvormen (toneelspelen, dans, gymnastiek, kringspelletjes en gezelschapsspelen). Spel is een onmisbaar onderdeel in het leven van een kind. Kinderen doen al spelend ontdekkingen. Daarom besteden wij veel tijd aan spelen. Doelen zijn: Handelend tot ontdekkingen komen en daardoor leren. Het ontwikkelen van de sociale en emotionele vaardigheden. Belangrijke ervaringen zijn bijvoorbeeld: gezelligheid, samenwerking, spanning, concentratie, teleurstelling, plezier en fantasie. Het stimuleren van de lichamelijke ontwikkeling door bewegen, rennen, rusten, zwemmen, klimmen, mikken, etc. In elke groep zijn er gymnastieklessen. In het 4de en 5de jaar gaan de kinderen ook schoolzwemmen. Werk Werken is een verzamelwoord voor bezigheden die meer op een doel gericht zijn. Op Jenaplanbasisscholen gaat het hierbij niet alleen om opdrachten voor bijvoorbeeld rekenen en taal, wereldoriëntatie en schrijven, maar ook om het verzorgen van het lokaal en het voorbereiden van een kring of een evenement. Een groot deel van de tijd die een kind in de school doorbrengt, wordt besteed aan werk. Het werken wordt ondergebracht in verschillende werkperiodes: dit zijn periodes van minuten, waarin de kinderen rustig bezig moeten zijn met werk dat te maken heeft met de cognitieve ontwikkeling. In de onderbouw werken kinderen in verschillende hoeken. In de midden- en bovenbouw zijn kinderen tijdens de werkperiode bezig met rekenen, taal, schrijven, lezen, topografie e.d. en krijgen ze instructies. Zij leren verder zelfstandig hun gang te gaan en hun tijd in te delen. Dit laatste doen ze met behulp van een dag- of weekplanner. De kinderen kunnen vaak (in overleg) kiezen waar en met wie ze willen werken. Naarmate de kinderen ouder worden, wordt er meer aan dag- of weektaken gewerkt. De omvang van de taak hangt af van wat het kind aankan. Daarnaast is er een werkperiode waarin de nadruk meer ligt op wereldoriëntatie en de creatieve vakken. Vaak wordt er gewerkt binnen en aan projecten. Het doel is dat kinderen leren om Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 5 Een school om je thuis te voelen

6 dingen zelf te ontdekken en te onderzoeken. Aan zo n uur gaat een kring vooraf, om de kinderen te stimuleren aan het werk te gaan. De groepsleider vertelt of speelt iets of laat iets zien. Daarna wordt er besproken wat ieder wil gaan doen. Viering Feest vieren is één van de belangrijkste bezigheden van een mens. Het is dus de moeite waard om dat van jongs af aan te leren en ook te leren hierbij initiatieven te nemen. Op school vieren we niet alleen de verjaardagen (binnen de stamgroep), maar ook schoolbreed de weeksluiting en de jaarlijkse feesten zoals het eind van het schooljaar, Sinterklaas, Kerst, etc. Eigenlijk is alles wat kinderen intens beleven, samen met anderen, een viering. Er is sprake van een viering als kinderen gezelligheid ervaren, waardering hebben voor elkaar, een moment dicht bij elkaar staan, succes ervaren, iets voor elkaar voorbereiden en opvoeren en gevoelens van en met elkaar beleven. Een viering kan op ieder moment van de dag plaats vinden. Tijdens gesprek, werk en spel ontstaan soms situaties die zo bijzonder zijn, dat we echt van een viering kunnen spreken. Soms zijn die momenten niet te plannen. Een gesprek in de boekenhoek, het bouwen van een hele hoge toren en een improvisatie in de kring... het zijn allemaal gebeurtenissen die iedere dag kunnen voorkomen en die we als viering kunnen beleven. Het is natuurlijk niet zo dat gesprek, spel, werk en viering in de dagelijkse praktijk steeds te scheiden zijn. Een gesprek is vaak ook werk en spel is ook een beetje feest. Alles loopt door elkaar. We streven ernaar, deze vier basisactiviteiten zoveel mogelijk in alle bezigheden tot hun recht te laten komen. Schoolorganisatie De Overkant is een organisatie met als doel het verzorgen van basisonderwijs. We houden daarbij rekening met de kaders die de wet Primair Onderwijs (WPO) ons voorschrijft. Binnen deze kaders maken we onze eigen keuzes als Jenaplanschool en dat maakt onze school uniek. We vinden het belangrijk open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en trends, maar maken beredeneerde keuzes passend bij ons concept en de uitgangspunten van jenaplanonderwijs Niet alleen welbevinden van leerlingen, maar ook welbevinden van het team zien we als een belangrijke voorwaarde voor het bieden van goed onderwijs. Onderwijs is mensenwerk. Daarom is goed onderwijs gebaat bij goed geschoold en functionerend personeel. Door te werken met bekwaamheidsdossiers wordt gestreefd naar scholing op maat om gerichte persoonlijke en teamontwikkeling mogelijk te maken. Ook het leren van elkaar bouwen we de komende jaren verder uit. Binnen het bestuur waartoe wij behoren werken we met een digitaal systeem van kwaliteitspeilingen waarin leerkrachten en leerlingen jaarlijks op verschillende beleidsterreinen feedback geven (Integraal). De feedback van ouders, leerkrachten en leerlingen gebruiken we voor de evaluatie van de kwaliteit van ons onderwijs en het vaststellen van vervolgacties. Door onszelf steeds te blijven afvragen of we de goede keuzes maken, creëren we ruimte om ons onderwijs te verbeteren en borgen we onze kwaliteit. Leerlingenzorg Op De Overkant werken we met de 1-zorgroute. Dit is een manier van praten, werken en organiseren van de passend onderwijs voor alle leerlingen op onze school. Binnen de 1- zorgroute staat de onderwijsbehoefte van de leerling centraal, deze vormt het uitgangspunt voor het onderwijsaanbod. Hierbij wordt niet alleen de cognitieve ontwikkeling van kinderen goed gevolgd maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Ouders zijn samenwerkingspartners en worden nauw betrokken bij de zorg rondom hun kind. Onze zorgstructuur is proactief. Door het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van alle leerlingen worden mogelijke (leer)problemen tijdig in kaart gebracht en kan waar nodig het leerstofaanbod aangepast worden op het niveau van de leerling. De leerlingen worden besproken in een groepsbespreking met de intern begeleider. Deze gesprekken zorgen er voor dat de Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 6 Een school om je thuis te voelen

7 ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig in de gaten gehouden wordt. Tevens wordt door middel van deze gesprekken aandacht besteed aan de doorgaande lijn in de school. Wanneer er vragen zijn over de ontwikkeling van leerlingen die niet direct in een groepsbespreking op te lossen zijn, kunnen groepsleerkrachten in overleg met de intern begeleider een leerling bespreken tijdens een leerlingbespreking. Aanvullend kan samen met ouders een multidisciplinair overleg (MDO) worden gepland, waarbij externe deskundigen betrokken worden. Als ondanks alle extra aandacht geen verbetering optreedt, zal er opnieuw contact zijn tussen de leerkracht en de ouders om te kijken wat de vervolgstappen kunnen zijn. Toetsen Naast de toetsen uit de methodes en de ervaring en kennis die wordt opgedaan in de dagelijkse onderwijspraktijk over de leerling, hanteren we de Cito-toets (CITO = Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) als instrument om op een objectieve manier vast te stellen of we niets over het hoofd hebben gezien. Op vaste momenten in het jaar toetsen we de leerlingen van de groepen 2 t/m 8 op uiteenlopende ontwikkelingsgebieden met deze onafhankelijke Cito-toetsen. Door gebruik te maken van deze toetsen is het mogelijk een goed beeld te krijgen van elk kind en de ontwikkeling nauwlettend te blijven volgen. In groep 2 worden leerlingen getoetst op het gebied van het voorbereidend rekenen en lezen. Eventueel kan een toets ook bij een leerling uit groep 1 worden afgenomen om problemen of voorsprong in de ontwikkeling te signaleren. Vanaf groep 3 nemen we Cito-toetsen af op het gebied van rekenen, spelling en technisch en/of begrijpend lezen. Dit is voor ons als school een meetpunt, waarbij we ons onderwijs evalueren. School en de ouders kunnen zien, hoe het kind er, afgezet tegen het landelijk gemiddelde, voor staat. In groep 8 wordt de centrale eindtoets basisonderwijs van CITO afgenomen. Voorafgaand aan de eindtoets krijgen de kinderen en hun ouders het schooladvies te horen. De wet Passend Onderwijs en ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) De wet Passend onderwijs is per 1 augustus 2014 van kracht. Het doel van deze wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde. Iedere leerling moet uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Het uitgangspunt verandert echter. In plaats van het kijken naar problemen wordt gekeken vanuit mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van een leerling. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op een reguliere school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. Dat is nodig omdat het rugzakje een aantal problemen oplevert. Eén van de problemen is dat steeds meer leerlingen een indicatie krijgen voor leerlinggebonden financiering. Hierdoor is het systeem steeds duurder geworden. Ook wordt de indicatiestelling als een ingewikkeld proces ervaren en zijn er nog te veel kinderen die thuis zitten. Het doel van passend onderwijs is om deze problemen op te lossen. Voor welke leerlingen is er passend onderwijs? Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor leerlingen met een gedrags- of excellente leerlingen is passend onderwijs natuurlijk erg belangrijk. Soms is het bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later. Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 7 Een school om je thuis te voelen

8 De zorgplicht Een basisschool heeft zorgplicht. Een school is verplicht na aanmelding een passende onderwijsplek voor een leerling te vinden. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt omschreven welke begeleiding er binnen de basisondersteuning van de school valt. Wanneer een leerling ondersteuning nodig heeft die niet binnen deze basisondersteuning valt, onderzoekt de school of het met extra ondersteuning in de groep mogelijk is deze leerling het regulier onderwijs te laten volgen. Wanneer dat niet mogelijk is zoeken we samen met ouders een andere reguliere school of een school voor speciaal (basis)onderwijs waar wel aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan worden voldaan. Dit proces gebeurt in overleg met specialisten uit ons samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband Profi Pendi Binnen ons samenwerkingsverband werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen. Wanneer een school niet zelf voor de nodige onderwijsondersteuning kan zorgen, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om binnen het samenwerkingsverband een school te vinden met een passend aanbod voor de leerling. Tevens kan er binnen het samenwerkingsverband ondersteuning gezocht worden voor een leerling met speciale onderwijsbehoeften. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn vanaf 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor het toewijzen en bekostigen van lichte en zware ondersteuning aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Het samenwerkingsverband waarbinnen De Overkant valt heet Profi Pendi. Bij Profi Pendi horen alle vestigingen van basisscholen en de scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen en de vestiging in Houten van de Berg en Boschschool voor speciaal onderwijs cluster 4. Ook behoren tot het samenwerkingsverband scholen voor speciaal onderwijs van cluster 3 (spraak/taalproblemen) en 4 (gedragsproblemen) waarvan de vestigingen gelegen zijn buiten het gebied van Profi Pendi. Deze scholen hebben ervoor gekozen aan het samenwerkingsverband deel te nemen, omdat er kinderen naartoe gaan die in onze regio wonen. Het onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen (cluster 1) en aan kinderen met gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) blijft in een landelijk systeem georganiseerd worden. Voor alle andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt het onderwijs georganiseerd in regionale samenwerkingsverbanden. Profi Pendi heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, binnen en tussen de deelnemende scholen, te realiseren. Het doel is dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Meer informatie over passend onderwijs en Profi Pendi is te vinden op zie ook Passend onderwijs op De Overkant Op De Overkant wordt gewerkt aan het opbouwen van een heldere proactieve zorgstructuur. Het planmatig evalueren van resultaten en aanpak is daarbij van belang. Binnen onze zorgstructuur staat het signaleren van onderwijsbehoeften van leerlingen centraal. We gaan daarbij uit van hun mogelijkheden en doen aanpassingen waar dat nodig en mogelijk is. We kunnen veel leerlingen een plek geven binnen ons onderwijs. We zijn ons ervan bewust dat er met het ingaan van de Wet Passend Onderwijs nog het één en ander kan veranderen, zowel op organisatorisch niveau als op de werkvloer. Door de zorgplicht die we als school vanaf 1 augustus 2014 krijgen kunnen alle leerlingen aangemeld worden op onze school. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden moeten we de mogelijkheden en ook onmogelijkheden van de school goed afwegen bij aanmelding van een leerling met speciale onderwijsbehoeften. Er vindt altijd een aanvullend intakegesprek plaats. In dit gesprek tussen ouders, intern begeleider en directeur, onderzoeken we wat de begeleidingsbehoeften voor dit kind zijn. Er wordt nagegaan welke aanpassingen er nodig en mogelijk zijn om aan deze leerling adequaat onderwijs te kunnen bieden. Als er in principe geen belemmeringen zijn die onoplosbaar zijn, kan het kind definitief op school worden Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 8 Een school om je thuis te voelen

9 ingeschreven. Het besluit daartoe wordt door de directeur in overleg met de IB er en het managementteam genomen. Wanneer er aanleiding is wordt het bestuur en/of specialisten uit het samenwerkingsverband geraadpleegd. Criteria die voor onze school een belangrijke rol spelen bij het nemen van een plaatsingsbesluit zijn: - de mate waarin de leerling zich nog kan ontwikkelen; - de zwaarte van de beperking; - het karakter (de samenstelling, sfeer en grootte) van de groep waarin het kind geplaatst zou moeten worden; - het aantal zorgleerlingen dat al op school en in de groep aanwezig is; - de grenzen in het bieden van zorg, waarmee een school te maken heeft. De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Soms heeft een school van alles geprobeerd om een kind met leer- en/of gedragsproblemen binnen de eigen school te helpen. Maar toch bestaat het vermoeden dat het kind beter op zijn/haar plaats zou zijn op een speciale school voor basisonderwijs. In zo'n geval kunnen de ouders in nauw overleg met de basisschool een verzoek indienen bij de PCL. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvraag en doet een (bindende) uitspraak. Ook kan onze school een verzoek doen voor ambulante begeleiding van de speciale school voor basisonderwijs. Ambulante begeleiding houdt in dat de leerkracht van het betreffende kind adviezen krijgt van het SBO (Speciaal Basisonderwijs) hoe in de klas om te gaan met bepaalde onderwijsbehoeften. Doubleren of overgaan Wij vinden het van groot belang dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen naar vermogen. Niet elk kind is even ver in zijn of haar ontwikkeling als een ander kind van dezelfde leeftijd. Door de kinderen regelmatig te observeren en hun ontwikkeling goed bij te houden is de leerkracht in staat om een oordeel te vormen over de vraag: "Is dit kind eraan toe om naar het volgende jaar te gaan of niet?". Kleuters die het volgende schooljaar mogelijk naar de volgende stamgroep gaan, worden ongeacht hun geboortedatum, individueel beoordeeld op hun mogelijkheid om de overstap te maken. In overleg met de ouders wordt gekeken welke onderwijsbehoeften een kind heeft op sociaal en cognitief gebied. De inspectie telt de verlengde kleuterperiode niet mee als doublure. Schoolbreed geldt dat leerkrachten op systematische wijze de ontwikkeling van de leerlingen bijhouden. Tevens hanteert de school een leerlingvolgsysteem, waarbij ontwikkelingen over een grotere periode op objectieve wijze bijgehouden worden (Parnassys). Als de vorderingen onvoldoende zijn om het kind naar een volgende jaar te laten doorgaan, wordt dit uitgebreid met de ouders besproken. De intern begeleider is altijd bij dit proces betrokken. Ruim voordat een besluit over het doubleren/vertragen van een kind genomen wordt, zijn ouders op de hoogte gebracht van de extra zorg die al is besteed en eventueel nog kan worden besteed aan het kind. Het te nemen besluit moet altijd tot doel hebben dat het kind door de extra leertijd beter in staat zal zijn de basisschool met succes te doorlopen. Het uiteindelijke besluit voor een verlengde kleuter periode of doublure/vertraging wordt genomen door de school. Dit beleid is algemeen beleid voor alle scholen van de stichting. Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 9 Een school om je thuis te voelen

10 Overige informatie Aannamebeleid Alle nieuwe ouders hebben eerst een intakegesprek met de directeur. In dit gesprek wordt uitgelegd wat voor soort school wij zijn en wat we verwachten van ouders. U krijgt een informatiepakket met het inschrijfformulier. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsbrief. Enkele weken voor de start op school krijgt het kind een uitnodiging van de stamgroepsleider voor de eerste wendag. Wij zien een goede samenwerking met ouders als voorwaarde om tot een succesvolle ontwikkeling van een kind te komen. Ouders delegeren een deel van hun opvoedingsverantwoordelijkheid aan de school, ouders en school dienen als partners in opvoeding van het kind te functioneren. Dit betekent dat beide partners ook bepaalde verwachtingen naar elkaar mogen hebben. Belangrijk is dat ouders de visie van de school onderschrijven en dat ouders vanuit hun rol als eindverantwoordelijken alle moeite doen om hun kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Dit betekent dat wij kinderen waarvan de ouders de Jenaplanprincipes niet onderschrijven kunnen weigeren. Andersom mogen ouders verwachten dat de school zo laagdrempelig mogelijk is, dat ouders tijdig, transparant en zo volledig mogelijk worden geïnformeerd en dat er respectvol wordt omgegaan met hun kind. Zij instroom vinden we als school belangrijk. We willen kinderen de mogelijkheid bieden van school te kunnen veranderen als dat nodig mocht zijn. Dat moet echter wel binnen bepaalde kaders, daarom hebben we met de IJsselsteinse basisscholen beleid rondom zij -instroom vastgesteld. Het betreft de wijze waarop wij omgaan met aanmeldingen van leerlingen die afkomstig zijn van andere scholen. Adressen GGD Midden-Nederland Postbus AB Zeist Bezoekadres: Poststede HP Nieuwegein Stichting Lek en IJssel Postbus AJ IJsselstein Inspectie voor het basisonderwijs of Tel.: Fax Schoolarts, verpleegkundige en logopediste secretariaat Mevr. Astrid Bakker Vragen over onderwijs: (gratis) of meldpunt vertrouwensinspectie: (lokaal tarief) Bedrijfshulpverlening (BHV) Op onze school is altijd iemand aanwezig die eerste hulp kan verlenen. Meerdere groepsleiders hebben een BHV-certificaat en doen elk jaar een opfriscursus. Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 10 Een school om je thuis te voelen

11 Bereikbaarheid van de school Wij vinden het van groot belang dat de contacten tussen ouders en school optimaal verlopen. Wanneer dit het geval is merken we dat elke dag weer en plukken vooral de kinderen hiervan de vruchten. We willen ouders dan ook oproepen iets te laten horen wanneer daartoe aanleiding is, wacht het 10-minutengesprek niet af! Omdat we onder schooltijd onderwijs geven willen we vragen om de contacten af te stemmen op de beschikbaarheid van de leerkracht. De schooltijden gelden hierbij als richtlijn. Wij stellen het erg op prijs wanneer je na schooltijd contact zoekt met de leerkracht. Als de tijd niet toereikend is, is het mogelijk een afspraak te maken. Telefonisch zijn we bereikbaar. Wanneer je je zoon of dochter wilt afmelden in verband met ziekte of anderszins kun je vanaf 8 uur telefonisch terecht via (graag voor half 9). Daarnaast is de school via de e- mail bereikbaar. Ons algemene adres is Buitenschoolse opvang BSO Voor af en toe Onze school heeft voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De opvang wordt verzorgd door de Stichting BSO Voor af en toe en is gevestigd op het terrein van De Overkant'. De voorschoolse opvang is dagelijks open van 7.30 tot 8.30 uur. Tijdens dit uur krijgen de kinderen een ontbijt aangeboden, zodat de ouders en verzorgers zich geen zorgen hoeven te maken over een goede start van de dag. De naschoolse opvang sluit aan op de schooltijden en is geopend tot uur. Er zijn meerdere thema-bso s gericht op onder andere beeldende kunst, natuur en milieu-educatie, theater en yoga. De actuele workshops zijn op de website van de BSO te vinden. Als u uw kind voor de buitenschoolse opvang wilt aanmelden, kunt u bij de administratie en/of de directeur van 'De Overkant' een aanmeldingsformulier krijgen. Ook via de website van de BSO kunt u uw zoon of dochter aanmelden. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier neemt BSO Voor af en toe contact met u op. Mailadres BSO: Website: Centrum voor Jeugd en Gezin Een kind opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Vaak weet u wel hoe u de dingen aan kunt pakken, maar soms vraagt u zich af of u het wel goed doet. Opgroeien brengt allerlei nieuwe situaties en onzekerheden met zich mee, zowel bij de ouders en verzorgers als bij het kind zelf. In dat geval kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) IJsselstein. Het CJG is er niet alleen voor de ouders en verzorgers, maar ook voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. Voor alle kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien kunt u bij het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht! Voor vragen en/of het maken van een afspraak: Van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 16:30 uur is CJG telefonisch bereikbaar op nummer (030) Ook is er een website: waar u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht kunt. U vindt hier informatie over alle opvoedingsfases en over veel andere onderwerpen. Hier kunt u uw eventuele vraag ook digitaal stellen. Communicatie Eens per vier schoolweken verschijnt de Jenapost, een digitale nieuwsbrief, met nieuws vanuit Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 11 Een school om je thuis te voelen

12 het team. De Jenapost is ook terug te vinden op onze website Op deze site worden leuke berichtjes geplaatst over en door kinderen, stamgroepen en groepsleiders. Daarnaast is hier ook diverse informatie te lezen, de jaarkalender te raadplegen en zijn planningen en lesmateriaal te downloaden. De Overkant is ook te vinden op Facebook. We maken veelvuldig gebruik van , naast de Jenapost krijg je regelmatig mailtjes met groepsinformatie of voor oproepjes. Het is dan ook van groot belang dat je juiste adres bekend is op school. Wijzigt deze? Geef het dan door via Conciërge Op maandag t/m donderdag ondersteunt onze conciërge, John van Breukelen, het team en onze school met allerlei hand- en spandiensten, dat doet hij enkele uren per dag. Met algemene vragen en opmerkingen kun je bij John terecht. Contact We vinden het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen ouders en groepsleider. Naast de geplande momenten (ouderavond, tienminutengesprekken) is er voor en na school ruimte om elkaar te ontmoeten en kort te spreken. Voor langere gesprekken en belangrijke zaken maken we graag een afspraak buiten de schooltijden. Voor vragen en eventuele problemen neem je altijd eerst contact op met de groepsleider. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer Het team is ook bereikbaar via de mail Contactouders Elke stamgroep heeft zijn eigen contactouder. Deze ouder verricht ondersteunende activiteiten, heet nieuwe ouders welkom, stimuleert de ouderparticipatie en is aanspreekpunt voor ouders en de groepsleider. Kijk even op de stamgroepprikbordjes wie de contactouder van de groep is. Continurooster De Overkant kent een zogenaamd continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op de lange schooldagen, die tot uur duren, op school eten. De pauze duurt van Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 12 Een school om je thuis te voelen

13 12.00 tot uur. De groepsleider eet het eerste kwartier met de kinderen in de groep, daarna wordt er een half uur buiten gespeeld onder toezicht van enkele groepsleiders. Op de korte dagen gaan alle kinderen om uur naar huis (zie ook: schooltijden). Directie Christiaan Bekker is de directeur van onze school. Hij is op woensdag en donderdag aanwezig, op de andere dagen kun je gerust voor je vraag of korte mededeling even naar een van de leerkrachten stappen. Zij spelen je vraag eventueel door mocht dat nodig zijn. Christiaan is tevens directeur op Basisschool De Opstap. Voor vragen is hij bereikbaar via de mail. Bij afwezigheid van Christiaan is Linda ter Braak als eerste aanspreekpunt namens de directie aanwezig. Doorstroom binnen school Aan het eind van het schooljaar stromen de oudste kinderen van een stamgroep door naar de volgende. Om het kind voor te bereiden, gaat het van tevoren alvast een keer op bezoek in de nieuwe groep. Ook het schoolkamp aan het begin van het nieuwe schooljaar is een belangrijk middel om de kinderen aan hun nieuwe groep te laten wennen en om te komen tot groepsvorming. Fietsen Op het plein mag niet worden gefietst. Graag de fiets in de rekken plaatsen en op slot zetten. Een fietssleutel voorzien van de naam van het kind is bij verlies snel weer bij de eigenaar. Gevonden fietssleutels worden in een bakje bij de administratieruimte bewaard. Financiën Ouderbijdrage De vrijwillige bijdrage wordt beheerd door de Oudercommissie (Ocie) en is bedoeld voor de activiteiten die niet tot het reguliere lesprogramma horen en daarom niet door de overheid betaald worden maar wel zeer bepalend zijn voor onze school. Je kan daarbij denken aan alle evenementen en feestelijke activiteiten die jaarlijks op school plaatsvinden, zoals Sinterklaas, Kerst, het zomerfeest, de jaarlijkse sportdag en de avondvierdaagse. Behalve aan deze feestelijke activiteiten geeft de OCIE nog een deel uit aan organisatorische zaken. Het bestuur zal verantwoording ten aanzien van de inkomsten en uitgaven afleggen aan de ouders, inclusief de werkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene startouderavond in september. Deze is in het schooljaar euro per kind en wordt overgemaakt op: NL83 RABO van St Oudercom Jenaplansch De Overkant te IJsselstein, o.v.v. Ouderbijdrage schooljaar 2015/2016 en naam van de leerling(en). Kampbijdrage De kosten van het kamp worden jaarlijks vastgesteld en namens de school geïnd door de oudercommissie. Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 13 Een school om je thuis te voelen

14 Onze doelstelling is om het kampbedrag zo laag mogelijk te houden. De kosten voor de verschillende groepen zullen dan ook lager zijn dan voorgaande jaren. We verwachten dan ook dat de betaling voor iedereen binnen de gestelde termijn mogelijk is. Om ouders tegemoet te komen is gespreide betaling in twee termijnen voor de 3 e t/m 8 e jaars leerlingen mogelijk (termijn 1 vóór 10 juni 15, termijn 2 vóór 10 juli 15). De bedragen zijn als volgt: - 1 e en 2 e jaars 10, e t/m 6 e jaars 50, e en 8 e jaars 65,-- De ouders met een U-pas vragen we in de maand juni a.s. een kopie van de U-pas in te leveren zodat we het bedrag nog voor de zomervakantie kunnen incasseren. We verzoeken de kosten van het kamp voor de zomervakantie te voldoen (eind juli). Het bedrag kan ineens of in twee termijnen worden betaald op de volgende rekening NL59 RABO T.n.v. stg. Oudercommissie Jenaplanschool De Overkant, IJsselstein o.v.v. kamp 2015 naam leerling en groep Zwemgeld De zwemlessen aan de vierde- en vijfdejaars worden grotendeels betaald door de gemeente. Ouders betalen een kleine bijdrage; 15 euro per half jaar. Deze rekening wordt geïnd door de school en moet overgemaakt worden op de rekening van Lek & IJssel. U-pas De U-pas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen, onder andere voor de inwoners van IJsselstein. De gemeente Utrecht heeft via het U-pasbureau budget beschikbaar gesteld voor leerlingen van 4-16 jaar van het basis en voortgezet onderwijs. Dit gaat onder de naam school xtra en het geld is bedoeld voor (buitenschoolse) aanvullende activiteiten, zoals schoolkamp of schoolfeesten. Om mee te kunnen doen aan school xtra moeten leerlingen over een U-pas beschikken. Per jaar kan voor basisschoolleerlingen maximaal 50,- per leerling worden gedeclareerd bij het U-pasbureau. Hoe werkt het? De school regelt de activiteit (zoals bijvoorbeeld het schoolkamp). De ouder/verzorger levert van het kind(eren) een kopie van de U-pas in op school en kan dan maximaal 50,- korting per schooljaar per kind krijgen. Deze korting wordt in mindering gebracht op de factuur die je van onze school ontvangt voor de verschillende bijdragen. De school ontvangt dan rechtstreeks het geld van het U-pasbureau. Je ontvangt zelf dus geen geld! Meer informatie over de U-pas kan je vinden op Stichting Leergeld Omdat het voor gezinnen niet altijd financieel haalbaar is om kinderen aan alle activiteiten mee te laten doen (sportclubs, muziekles en schoolactiviteiten) is de Stichting Leergeld opgericht. De Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen met een laag inkomen (U-pas houders) die de kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgen. Meer informatie is te vinden op Garderobe Jassen en tassen horen aan de kapstok. Het team acht het noodzakelijk dat kinderen (samen met hun ouders) zelf voor hun spullen zorg dragen. Een sterk lusje aan de kraag Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 14 Een school om je thuis te voelen

15 is noodzakelijk om de jas goed te kunnen ophangen. Aan het eind van de schooldag moeten de spullen weer worden meegenomen. Gedragsregels We vinden het belangrijk dat onze kinderen weten wat er van hen wordt verwacht. Samen met de kinderen hebben we onderstaande gedragsregels opgesteld, die in de hele school gelden: Houd rekening met anderen. Wees respectvol in wat je zegt en wat je doet. Wees vriendelijk voor andere mensen en hun gevoelens. Wees voorzichtig. Loop rustig in de gang. Denk aan je eigen veiligheid en die van anderen. Gebruik woorden om problemen op te lossen. Ontwikkel verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. Gevonden voorwerpen Gevonden spullen kan je afgeven bij de groepsleider of de conciërge. Fietssleutels die we vinden bewaren we in een bakje in de teamkamer. In de jassengang is een bak met gevonden kleding. Een aantal keren per jaar (voor de vakanties) verzamelen we de gevonden spullen en kan ieder zijn of haar spullen er uit zoeken. Wat overblijft aan kleding gaat in de Humanitascontainer. Het zetten van je naam in je jas en tas en op je lunchspullen helpt! Gymnastiek De onderbouw (groep 3-4) en bovenbouw gymmen op woensdag in de gymzaal aan de Poortdijk. De Leeuwen van 8:30 10:00 (school start dus bij de gymzaal; fietsen liefst van te voren op school neerzetten), de Paarden van 10:30 12:00, de Wolven van tot uur. Kleding: T-shirt en sportbroekje of gympakje. Gymschoenen zijn verplicht. Afspraak is dat wanneer je kind twee keer zijn gymspullen vergeet, hij/zij de derde keer niet meegaat. Deodorant mag mee, maar alleen in roller- of stickvorm. Dus geen spuitbussen. De onderbouw (groep 1/2) gymt buiten of in het speellokaal in school. Hiervoor is geen speciale kleding nodig. Wij wijzen op het gevaar van sieraden zoals ringen, armbanden en kettingen. Honden Honden zijn in de school niet toegestaan. Zij moeten aangelijnd wachten op het plein. ICT Sinds december 2014 hebben wij een nieuwe computersysteem; Winsys. We beschikken momenteel over drie digiborden; twee in de bovenbouw en een in de onderbouw (groep 3/4). Ze worden gebruikt bij diverse vakken zoals rekenen (Wereld in Getallen), begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) en Engels (digibordmethode Take it Easy), de methode Alles-in-1, wereldverkennende vakken en presentaties door groepsleiders en leerlingen. We hebben zo n twintig computers en 9 laptops, die laatste worden alleen in bovenbouw gebruikt. De leerlingen gebruiken deze computers o.a. voor het inoefenen en automatiseren, verdiepen en verbreden van de lesstof, als zoekmachine, om teksten en Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 15 Een school om je thuis te voelen

16 verslagen op te schrijven en informatie tot zich te nemen. De programma s Ambrasoft en Nieuwsbegrip kunnen de kinderen ook thuis. Informatieavonden Aan het begin van elk schooljaar wordt een informatie/startavond georganiseerd waarop ook de oudercommissie de begroting presenteert. Op deze avond maak je nader kennis met de groepsleerkracht en vertelt hij of zij aan de ouders over de werkwijze en het programma van het komende schooljaar. In de loop van het jaar zijn er soms schoolbrede tot stamgroepbrede avonden die inspelen op de ontwikkelingen binnen school. Later in het jaar wordt voor de ouders van kinderen uit groep 8 ook een speciale avond georganiseerd over de stap naar het voortgezet onderwijs. Interne begeleiding De intern begeleider, Isolde Andoetoe, coördineert, organiseert, begeleidt en administreert de cyclische processen van het onderwijs en de (extra) zorg betreffende onze leerlingen. Zij ondersteunt de groepsleider. Contact van ouders met haar over leerlingen loopt daarom altijd via de groepsleider. Jeugdteam Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Deze verantwoordelijkheden staan in de nieuwe Jeugdwet. Om dit goed te kunnen gaan doen, zet de gemeente een jeugdteam in. Er is één punt voor informatie, advies en ondersteuning, namelijk het Jeugdteam IJsselstein. Zij zijn de nieuwe toegang tot de zorg voor jeugd. Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden, ontwikkeling, opgroeien, de geestelijke gezondheid of veiligheid van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Jeugdteam IJsselstein. Waar het gewone opvoeden ophoudt, geeft het Jeugdteam ondersteuning en helpt u uw vragen zelf aan te pakken. Bij het Jeugdteam heeft u één hulpverlener als vast aanspreekpunt. Er werken medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen. Contactinformatie Jeugdteam: Merkelbachlaan 2 (in het WOC), 3404 EX IJsselstein / , Contactpersoon voor onze school namens het jeugdteam is Anita van der Voorn Kinderfysiotherapie Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van het gemiddelde. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen zich op optimaal kunnen ontwikkelen op dit gebied zijn we sinds 2014 samenwerking aan gegaan met praktijk De Groene Biezen in IJsselstein (www.groenebiezen.nl). Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 16 Een school om je thuis te voelen

17 Sinds januari 2013 wordt via deze praktijk kinderfysiotherapie aangeboden op De Overkant. Wanneer leerkrachten of ouders signaleren dat een kind mogelijk baat heeft bij fysiotherapie, kunnen ouders zich aanmelden bij De Groene Biezen voor een screening. Uit de screening blijkt of behandeling nodig is. Deze behandeling kan onder schooltijd plaatsvinden in een ruimte op school. Op deze manier wordt de drempel verlaagd om gebruik te maken van (kortdurende) fysiotherapie. Daarnaast kunnen we de aanpak in de klas en tijdens de behandeling op elkaar afstemmen en leren we veel van zo n professional in de school. Vergoeding van fysiotherapie gebeurt via de zorgverzekering van de ouders. Mocht u vragen hebben dan bent u van harte welkom bij de groepsleerkracht of bij de IB er. Kampen Alle kinderen van onze school gaan aan het begin van het schooljaar op kamp. Het is een verplicht onderdeel van het totale schoolprogramma. Het schoolkamp neemt bij ons een heel belangrijke plaats in en het stemt ons zeer tevreden dat alle kinderen meegaan onder begeleiding van een groep ouders. Het schoolkamp heeft de volgende doelen: -elkaar in het begin van het schooljaar in buitenschoolse omstandigheden leren kennen als individuen en als groep; -samen leren rondom een thema; -integratie van verschillende leeftijdsgroepen; -leren om rekening te houden met anderen; -leren omgaan met eigen beleving en gevoelens; -leren verantwoordelijkheid te dragen. Een groot kampvuur, speurtochten, diverse toneeltjes, hutten bouwen in het bos, bonte avond... het draagt er allemaal toe bij dat de kinderen een aantal onvergetelijke dagen beleven. Nieuwe kinderen, de zogenoemde neven-instromers, kunnen door deelname aan het kamp op ongedwongen wijze kennis maken met hun nieuwe klasgenootjes. Als de kinderen op school terugkomen, kun je merken dat zij een groep geworden zijn. Het kamphuis beschikt over kleine slaapkamers voor twee tot vier personen. Met nadruk willen we hierbij wijzen op het belang van het tijdig betalen van de kampbijdrage (zie financiën). De 1 e en 2ejaars gaan één dag op kamp, de 3 e 6ejaars gaan drie dagen op kamp en de 7 e en 8ejaars vier dagen. Kikkervisjes De Kikkervisjes is een groep van drie- en vierjarigen onder verantwoordelijkheid van onze samenwerkingspartner Kinderkwartier IJsselstein. Binnen de Kikkervisjes vindt opvang plaats voor twee combinaties van kinderen: Driejarigen en jongste BSO kinderen (vierjarigen): kinderen uit de onderbouw, die gebruik maken van het aanbod van BSO Voor af en toe. 0e jaars (vier viereneenhalf jarigen) van de Jenaplanschool: kinderen die, op basis van specifieke behoefte zoals zindelijkheidsproblematiek, taalachterstand of andere sociaal emotionele of cognitieve behoefte, kunnen hun eerste periode op school beginnen bij de Kikkervisjes en daarna doorstromen naar de Apen. De Kikkervisjes werkt met een ritmisch weekplan en met de VVE methode Uk en Puk. Daarnaast is er de BSO groep. Hier worden de kinderen vanaf 5 tot 12 jaar opgevangen. In een huiselijk sfeer worden de kinderen binnen een kleinschalige groep opgevangen en door middel van verschillende activiteiten wordt een uitdagende middag geboden. Wanneer de kinderen niet mee willen doen, maar willen relaxen en zelf willen spelen, is daar alle mogelijkheid voor. Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 17 Een school om je thuis te voelen

18 Beide groepen hebben een eigen pedagogisch beleid waarin een aantal speerpunten van het Jenaplan onderwijs terugkomen. De BSO is 52 weken per jaar geopend. De kleinschalige groep (er is plek voor maximaal 16 kinderen met twee gediplomeerde groepsleidsters per dag) wordt begeleid door vaste leidsters in een vast rooster. Kinderkwartier IJsselstein We zijn partner van een uniek samenwerkingsverband in IJsselstein waarin kinderdagverblijf Kaatjes Kameraadjes, BSO Voor af en toe, de Kikkervisjes (3-4 jarige groep binnen school), Peuter Vriendjes (peuterspeelwerk) en Speciale Vriendjes (specifieke opvang) en wij, Jenaplanschool De Overkant elkaar gevonden hebben. Ook dit schooljaar werken we verder aan de samenwerking en uitbreiding van keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen. Binnen het Kinderkwartier faciliteren we van s morgens 7.00 tot s avonds uur de opvang van uw kind. Door ons samenwerkingsverband heeft Jenaplanschool De Overkant een unieke mogelijkheid in huis met de Kikkervisjes. Het is een groep voor driejarige kinderen die zich richt op de voor- en vroegschoolse educatie. De Kikkervisjes is een echte stamgroep van drie- tot viereneenhalfjarigen, waarbij de oudste kinderen leren zorg te dragen voor de jongsten en de jongere kinderen een voorbeeld kunnen nemen aan de oudsten. Klachtencommissie Binnen het Bestuur van de Stichting Lek en IJssel bestaat eveneens de mogelijkheid om contact te zoeken in geval van een klacht. U kunt het stafbureau van de stichting via de website raadplegen: De vertrouwenspersoon van de Stichting is de heer Peter de Groot. Hij is mobiel bereikbaar onder nummer en per mail via Voor klachten over onderwijs kunt u ook terecht bij de onderwijsinspectie. Telefonisch bereikbaar onder nummer De website van de onderwijsinspectie is Voor klachten over seksuele intimidatie en geweld kunt u telefonisch contact opnemen met : (lokaal tarief). Bij seksueel misbruik is de school verplicht zich te wenden tot de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie tel: Kunst Centraal De Overkant neemt deel aan de activiteiten van Kunst Centraal, waarbij we de kinderen laten kennismaken met kunst, dans, muziek en theater in de vorm van lespakketten, workshops en voorstellingen. Een coördinator van Kunst Centraal begeleidt ons team op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs. Leerlingvolgsysteem Wij vinden het belangrijk om structureel de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen. Hiervoor gebruiken we de 1-zorgroute en een digitaal leerlingvolgsysteem in ons administratiesysteem Parnassys. Op deze manier worden zowel toets- als observatiegegevens vastgelegd Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 18 Een school om je thuis te voelen

19 Logopedie Sinds 2014 wordt op de Overkant onder schooltijd logopedische behandeling aangeboden. U kunt uw kind hiervoor aanmelden via de intern begeleider bij logopediepraktijk De Taalreis (www.detaalreis.nl). Logopedische behandeling kan ondersteunen op de volgende gebieden: mondgedrag, spraak, adem & stem, taalontwikkeling, horen & luisteren en auditieve vaardigheden. Deze logopediepraktijk heeft een contract met vrijwel alle verzekeraars. Regelmatige aanwezigheid van ouders bij de logopedische behandeling is gewenst. We vinden het belangrijk logopedie op school mogelijk te maken. Hierdoor wordt de drempel verlaagd om logopedische ondersteuning te zoeken, er is geen extra belasting voor kinderen na schooltijd en er is sprake van een goede afstemming tussen ouders, school en behandelaar. Mocht u vragen hebben dan bent u van harte welkom bij de groepsleerkracht of bij de IB er. Luizen Wij verzoeken u om uw kind altijd één keer per week te controleren op hoofdluis ook in het belang van andere kinderen! Wanneer u hoofdluis aantreft bij uw kind dan willen we dit graag van u weten zodat we eventueel maatregelen kunnen nemen, denk bijvoorbeeld aan een extra controle. In de week na een vakantie worden de kinderen in ieder geval gecontroleerd door het luizenpluisteam. Indien u bezwaar hebt tegen de controles, dan kunt u dit melden bij de groepsleider van uw kind. Uitgebreide informatie over hoofdluis en wat u ertegen kunt doen, is te vinden op internet. Bijvoorbeeld op de website van de GGD (www.ggdgezondheidsinfo.nl) of de Kringapotheek (www.kring-apotheek.nl) Medezeggenschapsraad (MR) De inspraak van ouders en personeel is binnen de school formeel geregeld via de Wet Medezeggenschap in het Onderwijs van De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De oudergeleding is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar het bevoegd gezag, in de praktijk de directie van de school of de schoolleiding. De MR overlegt met de schoolleiding over de organisatie en inrichting van de school in algemene zin. Individuele klachten of problemen worden door de MR niet besproken. Eenmaal in de twee jaar worden nieuwe leden voor de MR gekozen. Alle ouders met kinderen op de school kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. Krachtens de wet heeft de (MR) ook een aantal rechten. De belangrijkste daarvan zijn het adviesrecht en instemmingsrecht. De schoolleiding informeert de MR over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de school. In een aantal gevallen brengt de MR advies uit. Daartoe overlegt de MR met de schoolleiding over zaken als de besteding van geld en het onderhoud van gebouwen, het vakantie- en lesrooster, de ouderparticipatie en de keuze van lesmethoden. De MR kan daarbij het advies van de Oudercommissie (Ocie) inwinnen. De taken, verplichtingen en bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad staan omschreven in het medezeggenschapsreglement. Dit reglement is op te vragen bij de leden van de MR. Voor schooloverstijgende zaken kent onze stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De Medezeggenschapsraad vaardigt namens onze school een ouder of een personeelslid af naar de GMR. Informatie over de GMR vindt u op de website Indien u als ouder vragen of opmerkingen hebt over de school, kunt u altijd contact opnemen met uw vertegenwoordigers. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 19 Een school om je thuis te voelen

20 Oudergeleding: Nicole Horsman, Moeder van Reijn Horsman Petra Honing (Voorzitter), Moeder van Meike van Ditmarsch Wolfgang Herrlitz (Aspirant-lid), Vader van Karolina en Hannah Teamgeleding Marjolein Kars (secretaris), De Wolven Linda ter Braak, De Leeuwen De MR is te bereiken via: Natuur- en milieueducatie We maken op school gebruik van leskisten en projecten van BuitenWijs. BuitenWijs is de samenwerking op het gebied van natuur- en milieueducatie (NME) tussen de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein. Oudercommissie (Ocie) De ocie is een actieve groep ouders die in samenspraak met het team diverse activiteiten organiseert op school. De kosten van deze activiteiten vallen niet onder de begroting van de school. Met de te ontvangen ouderbijdragen kunnen deze activiteiten worden bekostigd. Jim Tewarie Voorzitter Peter Horsman Penningmeester Gadisja Kajdouh Secretaris Mireille Dolman Lid Vacant Lid, communicatie Caroline hartog namens het team De Ocie is te bereiken via: Ouders Het Jenaplan sluit op verschillende manieren aan bij het gezin: - de groepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, net zoals dat in een gezin het geval kan zijn; - de vier grondvormen van het Jenaplan (gesprek, spel, werk en viering) spelen ook in gezinssituaties een belangrijke rol; - om de school voor het kind zo vertrouwd mogelijk te maken, hebben de kinderen in het Jenaplan in beginsel gedurende 2 jaar dezelfde groepsleider. Tussen school en ouders dient een wisselwerking te bestaan ten aanzien van de opvoeding. Dit vraagt om wederzijds vertrouwen. Vertrouwen kunnen ouders en groepsleiders elkaar alleen dan geven als ze elkaar kennen. In de Jenaplanschool wordt dan ook veel gedaan om dat contact te bevorderen: door het openstellen van de school voor ouders voor en na schooltijd; door de inloop elke ochtend in de onderbouw; door ouderavonden; door stamgroepavonden; door rapportage over de ontwikkeling van het kind (schriftelijk verslag en afstemmingsen 10-minutengesprekken). Als u iets wilt bespreken met de groepsleider, kunt u daarvoor altijd een afspraak maken. Mocht u niet tevreden zijn over dit gesprek, dan kunt u uw probleem voorleggen aan de schoolleiding. Met vragen kunt u ook terecht bij de contactouder. Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 20 Een school om je thuis te voelen

21 We vinden het fijn dat ouders de school in komen, hou er echter altijd rekening dat na half 9 en voor 1 of 3 uur de school aan is, we verwachten dus dat je dan op de gangen zo stil mogelijk bent. Ouderhulp Veel activiteiten op school zijn alleen mogelijk dankzij de hulp van ouders. Wij zijn dan ook heel blij met het vele ondersteunende werk dat de ouders verrichten. Veel van de activiteiten van ouders zijn heel praktisch en zichtbaar. Zo zijn er ouders die de kinderen begeleiden bij excursies, helpen bij de voorbereiding van de vele feestelijke activiteiten die onze school zo bijzonder maken en kinderen begeleiden tijdens schooltijd (documentatiecentrum, expressie, lezen met kinderen, koken, enz.). Andere ouders doen bijvoorbeeld regelmatig de was voor een groep. Daarnaast zijn er veel ouders die (ook) bezig zijn met meer onzichtbare activiteiten (deelnemen aan een commissie, voorbereiden en ondersteunen van beleid). In principe is er voor elke ouder wel een taak te vinden die bij hem of haar past. Er verschijnen regelmatig oproepen in De Jenapost en aan de wanden op de gangen. Nieuwe ouders krijgen uitleg over de vele hulpmogelijkheden, waarna ze hun voorkeur kunnen aangeven. Zittende ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een schema van alle activiteiten en kunnen daarop intekenen (o.a. tijdens de stamgroepouderavond/informatieavond). Er is echt een heleboel te doen en met z n allen kunnen we zorgen dat onze school een fijne plek is voor onze kinderen waar ze elke dag met plezier naartoe gaan! Projecten Wij werken op school veel met projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Alles-in-1. Tijdens de projecten staat één bepaald onderwerp centraal. Rondom een projectonderwerp worden meerdere vakken belicht, zoals geschiedenis, natuur, kunst, cultuur, aardrijkskunde, muziek, expressie, etc. Elk jaar doen we twee à drie projecten gezamenlijk met alle kinderen van de school. De laatste jaren zijn er bijvoorbeeld projecten geweest over Kunst, Planten, Uitvindingen en Jezelf. De thema s krijgen in de verschillende bouwen uiteraard een verschillende invulling, aangepast aan de belevingswereld van de kinderen. Behalve deze gezamenlijke projecten zijn er ook aparte projecten in de verschillende stamgroepen Sept/okt Nov / dec Jan / feb Mrt / april juni Eekhoorns Paarden Mijn omgeving Circus OF straatje door de Jaren heen Verkeer Leeuwen Bouwen nederland prehistorie mensen Geloof Wolven Afrika / Azië Moderne geschiedenis Milieu en Kringloop Daarnaast zijn er nog diverse Kunst Centraalactiviteiten: Eekhoorns Paarden Voorstelling Huis op Hol 14 sept Leeuwen Wolven Voorstelling Eendagsvlieg 1 feb Cultuur Actief Circus Project 29 feb 14 mrt. Op stap met Jet en Jan museum 16 mrt Voorstelling Musketiers 1 feb Voorstelling - Wie woont en werkt daar? 1 juni Instrumentencircuit Amicitia 20 mei Voorstelling Orkestproject 3 juni Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 21 Een school om je thuis te voelen

22 Ritmisch weekplannen De Eekhoorns (1-2) starttijd Maandag dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag inloop inloop inloop inloop inloop 8.45 Vertelkring Voorleeskring Rekenkring Observatie/filosofiekri Stilwerkuur (tekst) 9.00 Onderwerpkring ng 9.15 Stilwerkuur (rekenen) 9.30 Speelwerkuur (WO) Speellokaal Speelwerkuur (WO) Speelwerkuur (WO) fruitkring Speellokaal fruitkring Stilwerkuur (kast) Speellokaal pauze Pauze fruitkring fruitkring fruitkring Drama pauze Speelwerkuur pauze drama (hoeken) Muziek buitenspelen instructiekring muziek eetkring eetkring Speelwerkuur Speelwerkuur (kast) pauze pauze Reflectiekring reflectiekring Gedichtenkring Speellokaal (dans) Speellokaal (toestellen) Speelwerkuur (hoeken) Reflectiekring weeksluiting Eindkring De Paarden (3-4) starttijd Maandag dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.15 inloop inloop inloop inloop inloop 8.30 Kring Kring Kring Kring Kring 8.45 Lezen Lezen Lezen Lezen Lezen Rekenen Zwemmen 4-5 Rekenen Rekenen Rekenen pauze pauze pauze pauze pauze fruitkring fruitkring fruitkring fruitkring fruitkring Werkuur Werkuur Werkuur Werkuur Gym Rekenen eetkring eetkring WO pauze pauze WO pauze Eindkring eetkring Eindkring Lezen Begrijpend Lezen Wereldoriëntatie WO/Muziek Tekst Lezen Weeksluiting Drama Eindkring Eindkring Eindkring Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 22 Een school om je thuis te voelen

23 De Leeuwen (5-6) starttijd Maandag dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.15 inloop inloop inloop inloop 8.30 Kring Kring Kring Kring 8.45 Lezen Woordenschat/film Lezen Lezen 9.00 Zwem- Gym 9.15 Rekenen Rekenen men Werkuur Rekenen pauze pauze pauze pauze pauze fruitkring fruitkring fruitkring fruitkring fruitkring Rekenen Begrijpend lezen Begrijpend lezen Werkuur Werkuur Rekenen Rekenen Werkuur eetkring eetkring eetkring pauze pauze pauze WO WO Lezen Lezen Lezen Drama / WO Engels Werkuur Weeksluiting / WO Tekst/beeldend Workshops Muziek Eindkring Eindkring Eindkring De Wolven (7-8) starttijd Maandag dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.15 inloop inloop inloop inloop inloop Kring Kring Kring Kring Kring Rekenen pauze Rekenen pauze Rekenen pauze Rekenen pauze Rekenen pauze fruitkring fruitkring fruitkring fruitkring fruitkring Stilwerkuur eetkring Stilwerkuur Stilwerkuur eetkring Stilwerkuur Stilwerkuur eetkring W.O. pauze W.O. pauze Eindkring Stillezen Gym Stillezen Alles-in-1 (werkstukken) Eindkring Engels Keuze-uur Weeksluiting Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 23 Een school om je thuis te voelen

24 Roken Onze school is een rookvrije school. Roken is in alle ruimtes van school verboden, ook op het schoolplein. Schoolarts De schoolgeneeskundige zorg is ondergebracht bij de GGD Midden-Nederland. De GGD Midden-Nederland is telefonisch bereikbaar van: 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer: Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de website van GGD Midden- Nederland: Jeugdgezondheidszorg GGD Midden-Nederland Elk kind maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Tijdens dit groeiproces wil de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD graag samen met de leerkrachten de gezondheid, de groei en de ontwikkeling begeleiden. In groep 2 van de basisschool wordt u samen met uw kind uitgenodigd door de jeugdarts (schoolarts) en in groep 7 door de jeugdverpleegkundige. Tijdens het onderzoek bekijken zij de groei van uw kind, bespreken met u de psychosociale aspecten van de ontwikkeling en testen zo nodig het gezichtsvermogen en het gehoor. In het kader van bezuinigingen heeft de gemeente besloten de logopedische screening van kleuters in groep 2 niet meer te vergoeden. Ook als uw kind niet in groep 2 of groep 7 zit, kunt u contact opnemen met de GGD. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over inentingen, de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind. U kunt de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de logopedist bereiken op het volgende adres: GGD Midden-Nederland, Utrechtseweg 139, Postbus 51, 3700 AB Zeist, Gezonde school en genotmiddelen Roken, drinken, drugs en gokken kunnen de gezondheid ernstige schade toebrengen en zeer verslavend zijn. Bijna alle scholieren komen vroeg of laat met een of meer van de genotmiddelen of met gokken in aanraking. Redenen om zich er mee in te laten kunnen uiteenlopen van nieuwsgierigheid tot geestelijke problemen, van behoefte aan sociale acceptatie tot branie. Veel scholieren realiseren zich niet wat de gevolgen kunnen zijn van hun keuze voor sigaret, drank, verdovende middelen of de gokkast. Goede voorlichting aan scholieren kan ernstige gezondheidsschade en verslaving voorkomen. Zulke voorlichting moet zich richten op het overdragen van kennis over genotmiddelen en tegelijkertijd benadrukken dat een scholier bewust en zelfstandig kan kiezen wel of geen genotmiddelen te gaan gebruiken. Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen al rond hun twaalfde jaar alcohol en tabak gaan proberen. De keuze voor het wel of niet regelmatig gebruiken daarvan wordt in de jaren kort daarna gemaakt. Uit het oogpunt van preventie is het verstandig leerlingen vanaf elf à twaalf jaar intensief voor te lichten en de basis te leggen voor bewust keuzegedrag. Schoolfotograaf Een keer per jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school. Hij maakt dan een foto van uw kind, een groepsfoto van de klas en eventueel van broertjes en zusjes. Het afnemen van de foto's is geheel vrijblijvend. In de jaarplanning staat de datum. Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 24 Een school om je thuis te voelen

25 Schoolgebouw Het schoolgebouw is zo ontworpen dat het Jenaplanonderwijs goed tot zijn recht kan komen. Er is een gemeenschapsruimte met een toneel, iedere groep heeft vouwwanden. Tevens is er bij iedere bouw een halletje dat ook als werkruimte wordt gebruikt. Verder zijn er diverse kleine ruimten voor het personeel en de schoolbibliotheek. De school beschikt over een invalidentoilet. Vlak naast de school staan drie lokalen voor de buitenschoolse opvang. We beschikken over een ruim schoolplein rondom de school met een apart plein voor de onderbouw. Naast de school ligt een voetbalveld waar graag gebruik van wordt gemaakt. Schoolontwikkeling Als Jenaplanbasisschool zijn we een lerende organisatie, volop in beweging. Onze primaire focus ligt op opbrengstgericht werken, waarbinnen we op vormings- en vooral ook vakkengebied met groepsplannen werken, waarin de doelstellingen voor een periode worden beschreven, steeds aan de hand van observaties en de gemaakte toetsen. In de onderbouw werken we met portfolio s. Deze passen in onze werkwijze, waarin de kinderen reflecteren op hun werk en zodoende leren verantwoording voor het resultaat en de kwaliteit te nemen. Wereldoriëntatie, Kunst & cultuur en onze ateliers raken ook onze kern van onderwijs. We zijn vorig schooljaar gestart met het driejarige verdiepingsprogramma Cultuur in het hart van het onderwijs. Dit onder leiding van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht. In dit intensieve traject werken we eraan onze kunst- en cultuurvakken (o.a. ateliers) meer te integreren in wereldoriëntatie. Schoolplan en activiteitenplan Omdat zorg voor kwaliteit voortdurend vraagt om bijstelling is onze school telkens in ontwikkeling. We willen ons echter elk jaar beperken tot een aantal activiteiten waarvan we als team vinden dat ze urgent zijn. Hiermee voorkomen we dat we teveel tegelijkertijd aanpakken, waardoor het gevaar dreigt dat ingezette veranderingen niet leiden tot zichtbare resultaten. Doordat we ons bewust beperken in de hoeveelheid ontwikkelingen, kunnen we hiermee meer de diepte in. De activiteiten zijn gebaseerd op ons schoolplan. Dit jaar zal het schoolplan worden vernieuwd en werken we met het plan Schooltijden De kinderen zijn al vanaf 8.15 uur welkom op school, omdat we het belangrijk vinden dat de overgang van thuissituatie naar schoolsfeer zo soepel mogelijk verloopt. Dit kan ook een moment zijn voor een korte mededeling of vraag aan de groepsleider, maak een afspraak voor na schooltijd als je meer tijd nodig hebt. De school begint stipt om 8.30 uur. Vóór 8.15 uur zijn de groepsleiders druk bezig met de voorbereidingen van de dag. Houd je daarom aan deze tijden! Bij het naar school brengen en het ophalen ben je van harte welkom in de groep. Het tonen van belangstelling voor de werkjes van je kind wordt zeer op prijs gesteld. In alle groepen beginnen we met de beginkring. Laatkomers zijn daarbij erg storend; zij wachten op de gang totdat de kring is afgelopen. De onderbouw begint niet met een kring maar met een inloop. Dan kunnen jullie tot 8.45 uur blijven om een spelletje te doen, een boekje te lezen of het werk van je zoon / dochter te bekijken. De kinderen kunnen direct zelf een activiteit kiezen. Ook in de onderbouw wordt om 8.30 uur gestart. De korte pauze (fruitkring) is van uur tot uur. Hiervoor kun je je kind fruit meegeven en iets te drinken. De lunchpauze is van uur tot uur. Alle kinderen eten in de lunchpauze gezamenlijk met de groep. Na het eten spelen de kinderen buiten. Schoolgids Jenaplanschool De Overkant 25 Een school om je thuis te voelen

Schoolgids Bijzonder neutrale basisschool voor Jenaplanonderwijs Televisiebaan VH IJsselstein Tel:

Schoolgids Bijzonder neutrale basisschool voor Jenaplanonderwijs Televisiebaan VH IJsselstein Tel: Schoolgids 2016-2017. Bijzonder neutrale basisschool voor Jenaplanonderwijs Televisiebaan 106 3402 VH IJsselstein Tel: 030-6882986 www.deoverkant.nl Schoolgids 2016-2017 Jenaplanschool De Overkant 1 Een

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen

Informatieboekje kleutergroepen Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Kerckebosch Graaf Lodewijklaan 6 3708 DM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. nr september 2017

NIEUWSBRIEF. nr september 2017 NIEUWSBRIEF nr. 3 20 september 2017 In deze nieuwsbrief: Ouderbijdrage& schoolreisgeld 2017/2018 Versterking gezocht voor de oudercommissie Kinderboekenweek: gruwelijk eng! Social schools De Was Staking

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Welkom bij CBS Op Dreef

Welkom bij CBS Op Dreef Welkom bij CBS Op Dreef Voor het eerst naar school. Intakegesprek Binnenkort gaat uw kind voor het eerst naar school. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de behoeftes van uw kind, is het voor ons

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons.

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op de Rudolf Steinerschool ervaren wij

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek!

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek! JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND Ieder kind is uniek! WAT IS JENAPLANONDERWIJS? Nederland telt circa 7000 scholen voor basisonderwijs. In Nederland heeft iedere school de vrijheid om zijn eigen onderwijsconcept

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

8.1! De school en ouders werken samen

8.1! De school en ouders werken samen ROL VAN DE 8.1! De school en ouders werken samen Het contact met de ouders is van groot belang. Als school verzorgen wij het onderwijs aan kinderen en het is dan ook erg belangrijk een goed en open contact

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 b van basisschool De Duinsprong. In deze brief vindt u wat informatie over onze klas. Deze kunt u nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Daar krijg je zin in leren.

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Daar krijg je zin in leren. In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Daar krijg je zin in leren. Op onze school krijg je zin in leren. Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP Locatie(s) :psz :obs Brinnr. :16WW Plaats :1689 NW Zwaag Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER Het pedagogisch beleidsplan van Wij willen u graag laten weten hoe wij bij Spelenderwijs ons werk doen. Daarom hebben we dit boekje met de basis van ons pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Het Penseel. Beste ouders en kinderen, Nieuws van de ouderraad: aankondiging eindfeest op t Palet

Het Penseel. Beste ouders en kinderen, Nieuws van de ouderraad: aankondiging eindfeest op t Palet Het Penseel Deze nieuwsbrief is een uitgave van openbare basisschool t Palet, onderdeel van de Brede School Noorderbreedte 33 Beste ouders en kinderen, Vanmiddag vond de 5 e techniekmiddag van dit schooljaar

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website:

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website: Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-433497 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com Website: www.peuterspeelzaalhetklavertje.nl Bereikbaarheid: Na de peutermorgens

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016

Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016 Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016 Openbare Jenaplan basisschool de Triolier en PSZ de Boemeltrein basisschool en peuterspeelzaal onder één dak Inhoud Voorwoord 3 Onze school missie en visie 4 Jenaplan

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Informatieblad

Informatieblad Informatieblad 2017-2018 Groep XXX7 Met opmaak: Lettertype: 20 pt Tijdens de informatie avond die aan het begin van het schooljaar wordt georganiseerd informeren we de u, als ouder van deze groep, over

Nadere informatie

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Basisschool De Bolster PCBO Amersfoort Inleiding Vanuit onze missie en visie is ons uitgangspunt, dat elk kind in principe recht heeft op een plek bij ons op

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

COMMUNICEREN MET OUDERS

COMMUNICEREN MET OUDERS COMMUNICEREN MET OUDERS Borging van de afspraken met betrekking tot de communicatie met ouders in het kader van Passend Onderwijs OSBS t Kruisrak Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten Juni 2015 In dit document

Nadere informatie

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST ONDERZOEK SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM Definitief 31 juli 2017-5102620 INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Sanyu te Haarlem 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3. Samenvattend

Nadere informatie