1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en financiën van 29 oktober 2009 Aanwezig: A.C. Heij (voorzitter), A.D. Boland, J.H.A. Putman (PvdA), B.H.M. Ernst, H. Laan (CDA), N. Verhoeven, J.A. Middelkoop (VVD), D.C. Kuipers, B.B.M. Ebben (GroenLinks), H.L.G. Moïze de Chateleux (D66), H.G. Bulten (ChristenUnie-SGP), M. Duijn-Visser (DSD) M. Bolten (secretaris) en M. Schennink (notulist) Tevens aanwezig: wethouders Van Dijk, Kuiper en Van der Meijs 1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt. 2. Verslag van 17 september 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van: - Pagina 5, Notitie over ingekomen brieven. De voorzitter geeft een korte toelichting op zijn rol tijdens de vorige behandeling van dit onderwerp. Hij verzoekt de commissie zich nogmaals uit te spreken over dit onderwerp. DSD, D66, GroenLinks en ChristenUnie-SGP willen de huidige werkwijze, alleen op verzoek antwoordbrieven ter inzage, handhaven. De PvdA vindt dat antwoorden op brieven aan de raad in het besloten deel van het bestuurlijk informatiesysteem (bis) moeten staan. De VVD en CDA steunen het standpunt van de PvdA. D66 uit kritiek op de rol van de voorzitter tijdens de behandeling van dit onderwerp. Een voorzitter moet de commissie leiden, hij hoeft niet te prikkelen. De vorige keer was er geen meerderheid en dan blijft de huidige werkwijze in stand. Het vertrouwen van de fractie in de voorzitter is hiermee geschaad. Volgens GroenLinks adviseert de raadscommissie slechts, alleen de raad neemt besluiten. Het gaat de PvdA te ver om te zeggen dat het vertrouwen in de voorzitter is geschonden. Zij ziet het als procedureel punt. ChristenUnie-SGP sluit zich hierbij aan. De raad moet nadenken over hoe stemmen in de commissie gaat. Volgens de VVD is het niet zo zwaar als D66 zegt; een voorzitter moet soms grenzen opzoeken. Iedereen vindt dat de behandeling niet op deze wijze had moeten gebeuren. Als er verdeeldheid is, moet de raad een besluit nemen. Het CDA betreurt de wijze waarop D66 haar kritiek naar voren brengt; zij heeft vertrouwen in de voorzitter. Ook DSD distantieert zich van de woorden van D66. De voorzitter constateert dat 5 leden antwoorden alleen op verzoek ter inzage willen en 6 leden alle antwoorden ter inzage willen. Er is geen eenstemmigheid in de commissie. De commissie besluit dit onderwerp te agenderen voor de raad. - Pagina 9, Communicatie raadsverkiezingen. Wat betreft plakzaterdag merkt de ChristenUnie-SGP op dat de uitnodigingen daarvoor wel naar het goede adres moeten worden gestuurd. Overzicht van toezeggingen Het CDA mist de toezegging van wethouder Kuiper dat hij de raad aan het einde van dit jaar informeert over de reservepositie van de Regio Achterhoek. Ook mist de fractie de toezegging dat het college de raad voor de begrotingsbehandeling informeert over de uitvoering van de motie Balans in de samenleving. DSD vraagt of de route door de stad wordt meegenomen in het onderzoek naar de informele fietsroutes. Mevrouw Van Waart (gemeentesecretaris) deelt mee dat de raad volgende week schriftelijke informatie krijgt over het onderzoek naar de verdwenen dossiers. De voorzitter meldt dat de vervolgnotitie bouwleges in december aan de commissie wordt voorgelegd. Naschrift van de griffie: Balans in de samenleving is opgenomen in het bestuurlijk dashboard bij de toezeggingen. De informatie over de reservepositie van de Regio Achterhoek zit in de reguliere planning; dat is geen aparte toezegging aan de raad. 3. Vragenhalfuur van de raad en mededelingen van het college Van wethouder Van der Meijs ligt een voorstel voor over de rol van de raad bij grote projecten. Zij stelt voor, een werkgroepje van raadsleden in te stellen. Aan de hand van enkele evaluatiedocumenten van het wijkontwikkelingsplan Oosseld kan die groep zich richten op de rol van

2 de raad daarbij. De werkgroep bestaat nu uit twee raadsleden, de wijkregisseur en de griffie. De opdracht aan de werkgroep is aanbevelingen op te stellen over de rol van de raad bij grote projecten. De wethouder vraagt de raad twee extra leden voor de werkgroep. De commissie stemt in met het voorstel. De fractie van DSD meldt zich aan voor de werkgroep. De voorzitter vraagt geïnteresseerden zich te melden bij de griffie. 4. Jaarverslag bezwarencommissie Mevrouw Feith, voorzitter van de commissie voor bezwaar, geeft een toelichting op het jaarverslag. De doorlooptijden en het soort bezwaarschriften zijn van belang. De bezwarencommissie is tevreden over de manier waarop besluiten tot stand komen, maar zij heeft wel aanbevelingen voor verbeteringen. De motivering van besluiten kan uitgebreider. Dit jaar heeft de commissie voor het eerst enkele planschadebezwaren behandeld. De meeste bezwaren zijn tegen besluiten van het college, een enkele tegen een besluit van de burgemeester. ChristenUnie-SGP vraagt naar de evaluatie van het oude en nieuwe softwaresysteem. De PvdA constateert een verbeterde werkwijze in vergelijking met De sociale kamer heeft nogal wat bezwaren tegen besluiten van het Centraal indicatieorgaan zorg (Ciz) ontvangen die gegrond zijn verklaard. Geeft de commissie op dat punt aanbevelingen? Als voorbeeld noemt de fractie een persoonsgerichte benadering voor het Ciz in plaats van telefonische afhandeling. DSD sluit zich aan bij de kritiek op telefonische intake door het Ciz. De fractie steunt de concrete aanbevelingen in het jaarverslag. Mevrouw Feith antwoordt dat het nieuwe systeem dit jaar is ingevoerd. Een evaluatie is mogelijk in de loop van De ervaring met het nieuwe systeem is goed. Zij waardeert de belangstelling uit de raad voor het werk van deze commissie. Goede communicatie is belangrijk als middel om bezwaren te voorkomen. Mediation is ook een instrument om te kijken wat er precies aan de hand is. Alle gemeenten hebben problemen met de lange wachttijden voor het advies van het Ciz, dat ook vaak niet compleet is. De heer Huisman, voorzitter sociale kamer, beaamt dat de zwakke plek binnen de Wmo het Ciz en telefonische intake is. Mensen voelen zich overvallen door een telefoontje waarin veel wordt gevraagd. Het oordeel van het Ciz is dan achteraf niet juist. De heer Huisman legt uit dat de vakafdeling dit oppakt om te corrigeren, zodat niet de hele bezwarenprocedure doorlopen hoeft te worden. Mensen moeten er zeker van zijn dat alle wetten en regels worden toegepast en gecontroleerd. Ze moeten weten waar ze recht op hebben; de vakafdeling kan daarbij helpen. De VVD vraagt of de regelgeving niet aangepast moet worden zodat de bezwarencommissie niet steeds dezelfde bezwaren hoeft te beoordelen. Volgens mevrouw Feith is niet te voorkomen dat mensen bezwaar maken. Als het bezwaar een gevolg is van een communicatiestoring kun je er wat aan doen; dat gebeurt nu door het inzetten van mediation. Zij vraagt aandacht voor een nieuwe ontwikkeling binnen aanvragen voor leerlingenvervoer. De verordening voorziet niet in vervoerskosten van hoogbegaafde leerlingen naar speciale scholen in andere gemeenten. Mevrouw Feith verwacht meer verzoeken voor vervoer naar dit type scholen. Het CDA is tevreden dat de commissie bezwaarschriften op tijd afhandelt. Meer dan de helft van de bezwaarmakers bij de sociale kamer heeft gelijk gekregen en de fractie werpt de vraag op of het Ciz de juiste partner is voor de gemeente. D66 sluit zich daarbij aan. Er is een forse stijging van 13% van toewijzingen. De fractie heeft behoefte aan landelijke referenties van bezwaarschriften tegen het Ciz. DSD hoort in het hele land klachten over het Ciz, wat een slechte zaak is omdat het om mensen gaat die ondersteuning nodig hebben. Zij benadrukt goede toepassing van regels. Wethouder Van Dijk weet dat de advisering door het Ciz af en toe te wensen over laat. Hij heeft begin dit jaar een indringend gesprek gehad met het Ciz. De advisering door het Ciz wordt goedkoper, het systeem wordt gekoppeld aan ons systeem en de kwaliteit wordt verbeterd. In het jaarverslag over 2009 moet een kwaliteitsverbetering te zien zijn. Een andere indicatiesteller heeft ook nadelen. De gemeente heeft met het Ciz een integrale indicatiestelling voor zowel Wmo als Awbz. Er is één intake voor cliënten. Over het hoge aantal gegrondverklaringen stelt hij dat 2008 het jaar was dat de gemeente ruim 2000 mensen moest herindiceren voor huishoudelijke hulp. Het aantal bezwaren was minder dan in Het gaat om duizenden besluiten per jaar; de raad moet dit verslag in dat perspectief bezien. De gegrondverklaringen vormen een leerpunt, de organisatie voert, waar mogelijk, verbeteringen direct uit. De gemeente biedt inwoners alternatieve voorzieningen, de raad heeft extra formatie beschikbaar gesteld in 2008 voor klantmanagers. Dit zou in het verslag over 2008 zichtbaar moeten zijn. Wethouder Kuiper zegt toe dat hij landelijke referenties, als ze er zijn, ter inzage legt. Het personeel wordt opgeleid in mediation, het is een andere benadering in het werk. 2

3 Als mensen bezwaar maken, is er altijd persoonlijk contact. Volgend jaar wordt de mediation geëvalueerd. De wethouder verwacht veel van de werkwijze. Volgens het CDA is een tweede indicatiesteller naast het Ciz niet erg want meer dan de helft van de aanvragers moet toch een tweede ronde doen omdat ze bezwaar maken. Wethouder Van Dijk wijst op de duizenden besluiten en indicaties waar mensen wel tevreden over zijn. Uiteindelijk gaat het om 140 bezwaren waarvan de helft gegrond is. De voorzitter concludeert dat de commissie met instemming kennisneemt van het jaarverslag. 5. Informatienotitie over verslavingen In de commissie komen o.a. de volgende opmerkingen naar voren. De notitie is niet compleet, bevat fouten, geestelijke afhankelijkheid is een groter probleem dan lichamelijke (D66). Bruikbaar als achterliggend stuk en goed leesbaar (PvdA, GroenLinks, VVD, DSD). Het gaat om veel geld, behoefte aan dialoog, hulpverlenen maar ook gezien tegen mogelijkheden om kosten te besparen (ChristenUnie-SGP). Preventie en voorlichting moeten nadruk krijgen (CDA). Wethouder Van Dijk zegt dat de notitie bedoeld is om een beeld te schetsen van de situatie. Kenmerkend is dat mensen de regie over hun leven kwijtraken bij verslaving. Zeer zorgwekkend zijn de multiprobleemsituaties. Een meerderheid van de commissie neemt de informatie uit de notitie mee bij de besprekingen van de beleidskaders voor vestiging van een speelautomatenvoorziening. 6. Beleidskader speelautomatenbeleid DSD is van mening dat er, hoewel er veel voorwaarden in de verordening staan, geen speelautomatenhal moet komen. D66 constateert dat dit voorstel toewerkt naar vestiging in het Lyceumkwartier. Zij heeft hier grote moeite mee. Er zijn stedenbouwkundige bezwaren. De raad is niet echt autonoom bevoegd om het beleid te staken, dat leidt alleen tot claims van exploitanten. De fractie neemt nog geen standpunt in, maar het ligt niet voor de hand dat zij instemt met dit voorstel. GroenLinks ziet veel tegenstrijdigheden in het voorstel. Het noordwestkwadrant loopt tot de Kruisberg. Vestiging aldaar zou zelfs een optie zijn. Zij steunt dit voorstel niet. De PvdA somt de maatregelen op die de gemeente neemt ter bestrijding van de negatieve aspecten van verslaving. Het is merkwaardig een voorziening mogelijk te maken die bijdraagt aan verslavingsproblematiek. De fractie wil geen speelautomatenhal. Zij mist een onderbouwing voor dit voorstel. ChristenUnie-SGP is tegen een speelautomatenhal en tegen coffeeshops. De fractie stemt tegen het voorstel als er geen koppeling is met het terugbrengen van het aantal coffeeshops en verplaatsing van resterende coffeeshops. Het stuk gaat over het voorkomen van verslaving, de fractie vraagt zich af wat de raad over zich afroept. De VVD staat achter een speelautomatenhal. Doetinchem is een centrumgemeente en wil een bruisende stad zijn. In 2010 komt veel voor elkaar: een nieuw theater, een nieuwe topsporthal, en als de raad met dit voorstel instemt komt er een nieuwe casinoachtige speelhal in de noordwesthoek van de stad. De kans om in het casino te winnen is hoger dan in de postcodeloterij en de inleg is laag. De kans op gokverslaving is veel kleiner dan bij alcohol of drugs. Iedereen is volwassen met 18 jaar, de leeftijdgrens van 21 jaar lijkt niet logisch. Het CDA vindt dat de lat hoog ligt voor de toekomstige exploitant. De risico s op gokverslaving zijn moeilijk in te schatten. Er zijn 86 kansspeelautomaten in de gemeente waar iedereen zonder toezicht op kan spelen. Uit de nota drugsbeleid blijkt dat het aantal jongeren met gokverslaving nihil is. De fractie vindt een hoogwaardige speelautomatenhal onder al deze voorwaarden mogelijk. Het vestigingsgebied is de noordwestkwadrant met de begrenzing Gruitpoort en Amphion. De commissie voert een uitgebreid debat met als belangrijkste discussiepunten: eigen verantwoordelijkheid versus verantwoordelijkheid overheid voor haar inwoners, afhankelijkheid van allerlei vormen van verslaving en de meerwaarde van een speelautomatenvoorzieningen versus de vraag wat erop tegen is. De commissieleden willen een verdiepte discussie over de problematiek bij alle vormen van verslaving in de nieuwe raadsperiode. De voorzitter constateert dat de discussie in de raad van 12 november wordt voortgezet. Wethouder Kuiper zegt toe het punt van meer informatie over het ruimtelijk kader mee te nemen naar het college. 7. Nota drugsbeleid 3

4 Het CDA kan zich vinden in de speerpunten en onderschrijft de doelstellingen van het beleid. Twee coffeeshops zullen daar niet aan voldoen, zij moeten verplaatst of gesloten worden. De fractie pleit voor gelijke openingstijden - na schooltijd - van shops die in de buurt van scholen staan. De VVD wil een doelstelling toevoegen: de ervaren overlast en handhaving. De raad heeft beperkte invloed op de handhaving maar die is voor de fractie wel een punt van zorg. De fractie steunt de richting van het voorstel maar zij neemt handhaving op de locatie mee in haar uiteindelijke standpuntbepaling. Op de vraag van DSD op welke richting de fractie doelt, antwoordt de VVD dat twee coffeeshops op een ongewenste plaats zitten waarbij handhaving een discussiepunt blijft. Handhaving weegt voor de VVD sterk als vestigingscriterium voor coffeeshops. Dus waar ze ook komen, er moet goed gehandhaafd kunnen worden. ChristenUnie-SGP merkt op dat gedogen van coffeeshops de illegale handel niet tegengaat. Waarom de coffeeshops dan handhaven? De fractie is voor sluiting of verplaatsing van de coffeeshops. Wat is het collegestandpunt over het aantal coffeeshops? De shops mogen pas open als de activiteiten van scholen zijn afgelopen. Zij moeten sluiten als zij binnen een straal van 250 meter van een school staan. Wat is de reden dat particuliere scholen en instellingen daar niet onder vallen? Het winkelklimaat op de Veentjes wordt negatief beïnvloed door de coffeeshop. De exploitant betaalt zijn personeel uit in natura; is dat geoorloofd? De fractie is ernstig verontrust over de eventuele vestiging van een growshop midden in een woonwijk en wil meer informatie van het college. De PvdA kan zich in hoofdlijnen vinden in het voorstel. Zij onderschrijft de doelstellingen. De fractie is niet tegen vestiging op een bedrijventerrein. De IG&D heeft hier ook bezwaren tegen. Drie coffeeshops is de bovengrens. Op de vraag van de VVD welke locatie de fractie acceptabel vindt, antwoordt de PvdA dat de huidige plaatsen het meest geschikt zijn vanuit beheersbaarheid en handhaving. Verbetering kan altijd, maar niet richting bedrijventerreinen. Het CDA vraagt hoe de PvdA aankijkt tegen de neveneffecten van verslavingen, want zij kan de opmerkingen van de PvdA niet rijmen met haar opmerkingen over gokverslaving. De PvdA merkt op dat het geen illegale situatie betreft maar coffeeshops die onder het gedoogbeleid vallen. Volgens het CDA trekken coffeeshops illegaliteit aan en bagatelliseert de PvdA de ervaren overlast. De PvdA blijft bij haar standpunt dat coffeeshopbeleid bestaand beleid is en dat de gemeente alles doet aan handhaving en het bestrijden van overlast. De fractie kan zich vinden in de voorgestelde kaders. D66 merkt op dat de reden dat coffeeshops gedoogd worden, is dat zij illegaliteit tegengaan. Op de opmerking van het CDA dat een aantal fracties krampachtig omgaat met een speelautomatenhal terwijl dat nauwelijks leidt tot gokverslaving, antwoordt D66 dat dat voor coffeeshops ook geldt: 90% van de klanten koopt er af en toe iets. Het gaat om de illegale handel; die moet hard worden aangepakt. Het cannabisgebruik onder jongeren neemt juist af. Volgens de VVD gaat het niet om wel of geen coffeeshops maar om de lijn van de raad ten aanzien van drugsbeleid. De gemeente heeft drie vergunningen verleend. Twee shops veroorzaken parkeer- en andere overlast. De raad moet nadenken over het aantal shops en de locatie. Wat vindt de PvdA een goede locatie? De PvdA kan nu geen concrete plaatsen noemen. Het gaat om handhaven op de huidige plaatsen en passende maatregelen tegen de parkeeroverlast. Na aandringen van de VVD zegt de PvdA dat zij in de raadsvergadering met een alternatieve locatie komt. GroenLinks vindt drie coffeeshops voldoende en heeft geen problemen met verplaatsing naar het industrieterrein. Er is geen geijkte methode om het thc-gehalte te meten; deze voorwaarde in de uitvoeringsnota is niet uitvoerbaar. Bovendien is thc niet het enige onderdeel dat het effect van hasj bepaalt en verslavend kan zijn. De fractie gaat, zoals eerder uitgesproken, niet akkoord met de Bleek als gebiedsaanwijzing voor een blowverbod. D66 wijst op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Gebruik van alcohol, gokken en softdrugs moet je toestaan. Het aantal van drie shops is goed. Dat kunnen er best minder worden maar alleen via een raadsbesluit. Vestiging op een industrieterrein is beter dan in een woonwijk. De overlastgevende coffeeshops moet je niet sluiten. De overlast komt door de locatie, het gebrek aan parkeerplaatsen en vestiging nabij scholen. De raad moet samenwerken bij het zoeken naar andere plaatsen. De exploitant moet het thc-gehalte elders laten testen. VVD denkt dat het verslavende karakter van cannabis de laatste jaren is versterkt juist door de hogere thc-waarden. Soms is preventie beter dan het accepteren van het hogere thc-gehalte. D66 is het hier mee eens, maar het moet wel haalbaar en controleerbaar zijn. Dit kan dus wel een streven zijn. De fractie is voor een discussie over alle vormen van afhankelijkheid van genotsmiddelen. De overlast van de horeca is echter wellicht groter dan die van twee coffeeshops. Een locatie uit de buurt van scholen is goed, op een industrieterrein of zelfs bij een op- of afrit van de snelweg. Het centrum is niet geschikt voor coffeeshops. DSD vindt de discussie een herhaling van standpunten. Er 4

5 zit geen beweging in. Laat het maximumaantal bij drie coffeeshops. De fractie is tegen vestiging op een industrieterrein. Op bedrijventerreinen komen alleen bedrijven, en er zijn meer negatieve aspecten: lastiger handhaven, geen sociale controle. Vestiging bij een snelweg heeft een grotere aantrekkingskracht dan het centrum. Volgens GroenLinks wordt er s avonds wel gewerkt op industrieterrein. Het CDA vraagt hoe DSD die sociale controle ziet. DSD antwoordt dat omwonenden vooral klachten hebben over parkeeroverlast. Er zijn geen klachten van mensen die stoned op straat lopen. Er ontstaat discussie in de commissie over de feitelijke klachtenregistratie bij de politie en de ervaren overlast door omwonenden. DSD vervolgt dat een lager thc-gehalte wellicht bijdraagt aan meer gebruik. De overlast door alcoholgebruik is vele male groter dan drugsgebruik. Zij stemt in met de 10 punten in de uitvoeringsnota. Als jongeren worden weggestuurd vanwege het blowverbod rondom speel- en ontmoetingsplaatsen gaan ze het elders doen, het lost niets op. De VVD vindt vestiging op het industrieterrein bespreekbaar. De fractie spreekt zich nog niet uit over het aantal coffeeshops. Er zijn minder mensen op het industrieterrein, wat niet wil zeggen dat er minder sociale controle is. Waar de ervaren overlast groot is, moet een oplossing komen. Daarna moet de raad afspreken welke plek geschikt is voor vestiging van een coffeeshop. Handhaving is de sleutel. Volgens de PvdA is de locatie niet het probleem als je de handhaving oplost. De ondernemers en de IG&D willen geen coffeeshops op bedrijventerreinen; de fractie houdt hiermee rekening. De VVD zegt dat dit ook geldt voor wijkbewoners en wil daar ook rekening mee houden. De fractie kan zich vinden in de opmerking van DSD dat de drie coffeeshops bij elkaar gevestigd moeten zijn; dat maakt handhaving makkelijker. De VVD herhaalt geen tegenstander te zijn van coffeeshops, maar wil afspraken maken over handhaven. Zelfs het handhaven van parkeerregels lukt nu niet. D66 zegt dat handhaving het belangrijkste is bij een mogelijk locatie voor coffeeshops. De fractie stelt voor dat de raad op werkbezoek gaat naar een coffeeshop; niemand weet hoe het eraan toegaat in een shop. D66 vraagt of het college de passage over thc-onderzoek wil aanpassen. De voorzitter constateert dat alles besproken is. De belangrijkste items zijn het aantal coffeeshops, de plaats, het thc-gehalte en de handhaving. Antwoorden op de openstaande vragen komen vóór de raadsvergadering ter inzage. 8. Reactie college op rapport Op weg naar een digitaal loket CDA, VVD, PvdA en D66 kunnen zich vinden in de reactie van het college op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. De PvdA benadrukt dat het niet alleen om digitale dienstverlening gaat maar om het totaalpakket aan dienstverlening. De fractie wil op termijn een totaaloverzicht van de servicenormen in de raad. D66 vraagt wanneer het digitale loket helemaal gereed is. De fractie noemt de vele ambities en vraagt een jaarlijkse evaluatie. Wethouder Van der Meijs snapt het ongeduld maar het is niet simpel te maken. Er zijn veel landelijke ontwikkelingen. Dit is een onderdeel van het dienstverleningsconcept. Zij zegt een jaarlijkse rapportage toe. De voorzitter concludeert dat dit onderwerp voldoende besproken is. 9. Rekenkamer of onafhankelijke rekenkamercommissie Alle fracties spreken zich uit voor variant a: het handhaven van de rekenkamercommissie met de aanpassing dat zij uit drie externe leden bestaat. D66 wil een regionale rekenkamer als de kans zich voordoet. GroenLinks vindt het van belang de relatie tussen raad en rekenkamercommissie in stand te houden. De griffier antwoordt dat het periodiek overleg tussen rekenkamercommissie en fractievoorzitters kan blijven bestaan. De rekenkamercommissie krijgt een bezetting van drie leden. Bij onderzoeken kunnen ad hoc onderzoekers ingezet worden. Het budget voorziet daarin. De griffier blijft alert op de mogelijkheid tot regionale samenwerking. De voorzitter concludeert dat de commissie het voorstel steunt. Er volgt een voorstel voor aanpassing van de verordening. 10. Voortgang gemeentelijke bouwprojecten Het CDA steunt de doelstelling van de taskforce. Zij wil over drie maanden geïnformeerd worden over de voortgang. Gaat Sité bouwen op het Pelgrimterrein? De VVD neemt met plezier kennis van de voortgang, de aanbevelingen zijn goed. ChristenUnie-SGP is positief over de activiteiten van de taskforce. De PvdA heeft bedenkingen. De bijdrage van de marktpartijen is minder groot, de gemeentelijke verantwoordelijkheid is groter. Welke koers vaart de gemeente en welke risico s horen daarbij? GroenLinks had gevraagd hoe het gaat met de projecten en wat de risico s zijn in deze 5

6 crisistijd. D66 sluit zich deels bij de kritiek van GroenLinks aan; de rapportage is niet concreet. DSD is het eens met D66. Hoe is de rondetafelconferentie verlopen? Het is niet slecht om de focus te verleggen naar de eigen projecten maar je moet juist samenwerking zoeken met de projectontwikkelaars. Volgens wethouder Drenth is de rapportage een verantwoording van de taskforce. Het is mogelijk dat de taskforce per project rapporteert, maar daar heeft de raad in eerste instantie niet om gevraagd. De ontwikkelaars zijn afwachtend maar gaan op een goed moment wel bewegen. De gemeente en ontwikkelaars werken wel samen. Als voorbeeld noemt hij de woonbeurs in het Graafschap College. Wat betreft het wooninformatiecentrum willen ontwikkelaars niet risicodragend zijn; zij wachten af wat de gemeente en Sité doen. De strategie van de gemeente is eigen grond eerst, dus doorgaan met eigen projecten. Op het Pelgrimterrein kan gebouwd worden maar er is stagnatie. De grond is duur verworven, de grondsanering was prijzig en de markt is veranderd waardoor de afzet achterblijft bij de verwachting. De wethouder heeft beide partijen opgeroepen een oplossing te vinden. De bouwvergunningen zijn verleend, de partijen moeten over twee weken een voorstel voorleggen om het project vlot te trekken. Als dat voorstel niet helder is, zal de wethouder duidelijk maken dat de vertraging niet bij de gemeente ligt. Hij verwacht wel dat er een oplossing komt. In een besloten vergadering kan hij de raad mondeling informeren over de voortgang van de verschillende projecten. De voorzitter concludeert dat de laatste suggestie zou kunnen op de informatieve raadsbijeenkomst van 10 december. 11. Periodieke aandacht voor integriteit D66 meldt dat raadsopvolger Jeulink geen functie meer heeft waarbij hij betrekkingen heeft met de gemeente. 12. Bestuurlijk dashboard Er zijn geen opmerkingen. 13. Rondvraag voor de commissie Het CDA wil de werkwijze van de raad met het bestuurlijk dashboard bespreken. De fractie wil het als instrument hanteerbaar houden en effectiever inzetten door de raad. Ze heeft een aantal vragen voor de andere fracties op papier gezet. De commissie reageert positief. De voorzitter concludeert dat dit punt de volgende keer op de agenda komt aan de hand van het memo van het CDA. 6

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen. Verslag van de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en financiën van 27 mei 2009 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.C. Heij (voorzitter), A.D. Boland, E.M. Koestal (PvdA), B.H.M. Ernst, H. Laan (CDA),

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR. AGENDA Blz.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR. AGENDA Blz. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR AGENDA Blz. Opening 1. Verslag van de raadsvergadering van 1 oktober 2009 307 2. Burgerinitiatief 'voorlichting

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt. Verslag van de vergadering van de commissie maatschappelijke zaken van 20 januari 2010 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.J. Verhoeven (voorzitter); M-L. Moonen, R.G.W. Isselman (PvdA), E.O. Berens-van der Pol,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Poslbroek (PvdA), de heer R.

Nadere informatie

Concept-verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen & Veilighied, gehouden op 15 oktober 2009

Concept-verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen & Veilighied, gehouden op 15 oktober 2009 Aanwezig : Voorzitter : mw. M. Tiggelaven Commissiegriffier : mw. A. Jhinkoe-Rai Portefeuillehouder(s) : mw. E.M. Sweet Commissieleden : mw. A. Arnhem, PvdA; H. Boldewijn, PvdA; L. Burgers, PvdA; mw. M.A.

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 maart 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen.

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen. 10 20 30 40 50 25. Ontwerp raadsvoorstel UW-holding BV - sturing en toezicht de gemeente Utrecht De heer De Boer (Rekenkamer) licht het rapport van de Rekenkamer toe. Hij begint zijn presentatie met een

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie