1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en financiën van 29 oktober 2009 Aanwezig: A.C. Heij (voorzitter), A.D. Boland, J.H.A. Putman (PvdA), B.H.M. Ernst, H. Laan (CDA), N. Verhoeven, J.A. Middelkoop (VVD), D.C. Kuipers, B.B.M. Ebben (GroenLinks), H.L.G. Moïze de Chateleux (D66), H.G. Bulten (ChristenUnie-SGP), M. Duijn-Visser (DSD) M. Bolten (secretaris) en M. Schennink (notulist) Tevens aanwezig: wethouders Van Dijk, Kuiper en Van der Meijs 1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt. 2. Verslag van 17 september 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van: - Pagina 5, Notitie over ingekomen brieven. De voorzitter geeft een korte toelichting op zijn rol tijdens de vorige behandeling van dit onderwerp. Hij verzoekt de commissie zich nogmaals uit te spreken over dit onderwerp. DSD, D66, GroenLinks en ChristenUnie-SGP willen de huidige werkwijze, alleen op verzoek antwoordbrieven ter inzage, handhaven. De PvdA vindt dat antwoorden op brieven aan de raad in het besloten deel van het bestuurlijk informatiesysteem (bis) moeten staan. De VVD en CDA steunen het standpunt van de PvdA. D66 uit kritiek op de rol van de voorzitter tijdens de behandeling van dit onderwerp. Een voorzitter moet de commissie leiden, hij hoeft niet te prikkelen. De vorige keer was er geen meerderheid en dan blijft de huidige werkwijze in stand. Het vertrouwen van de fractie in de voorzitter is hiermee geschaad. Volgens GroenLinks adviseert de raadscommissie slechts, alleen de raad neemt besluiten. Het gaat de PvdA te ver om te zeggen dat het vertrouwen in de voorzitter is geschonden. Zij ziet het als procedureel punt. ChristenUnie-SGP sluit zich hierbij aan. De raad moet nadenken over hoe stemmen in de commissie gaat. Volgens de VVD is het niet zo zwaar als D66 zegt; een voorzitter moet soms grenzen opzoeken. Iedereen vindt dat de behandeling niet op deze wijze had moeten gebeuren. Als er verdeeldheid is, moet de raad een besluit nemen. Het CDA betreurt de wijze waarop D66 haar kritiek naar voren brengt; zij heeft vertrouwen in de voorzitter. Ook DSD distantieert zich van de woorden van D66. De voorzitter constateert dat 5 leden antwoorden alleen op verzoek ter inzage willen en 6 leden alle antwoorden ter inzage willen. Er is geen eenstemmigheid in de commissie. De commissie besluit dit onderwerp te agenderen voor de raad. - Pagina 9, Communicatie raadsverkiezingen. Wat betreft plakzaterdag merkt de ChristenUnie-SGP op dat de uitnodigingen daarvoor wel naar het goede adres moeten worden gestuurd. Overzicht van toezeggingen Het CDA mist de toezegging van wethouder Kuiper dat hij de raad aan het einde van dit jaar informeert over de reservepositie van de Regio Achterhoek. Ook mist de fractie de toezegging dat het college de raad voor de begrotingsbehandeling informeert over de uitvoering van de motie Balans in de samenleving. DSD vraagt of de route door de stad wordt meegenomen in het onderzoek naar de informele fietsroutes. Mevrouw Van Waart (gemeentesecretaris) deelt mee dat de raad volgende week schriftelijke informatie krijgt over het onderzoek naar de verdwenen dossiers. De voorzitter meldt dat de vervolgnotitie bouwleges in december aan de commissie wordt voorgelegd. Naschrift van de griffie: Balans in de samenleving is opgenomen in het bestuurlijk dashboard bij de toezeggingen. De informatie over de reservepositie van de Regio Achterhoek zit in de reguliere planning; dat is geen aparte toezegging aan de raad. 3. Vragenhalfuur van de raad en mededelingen van het college Van wethouder Van der Meijs ligt een voorstel voor over de rol van de raad bij grote projecten. Zij stelt voor, een werkgroepje van raadsleden in te stellen. Aan de hand van enkele evaluatiedocumenten van het wijkontwikkelingsplan Oosseld kan die groep zich richten op de rol van

2 de raad daarbij. De werkgroep bestaat nu uit twee raadsleden, de wijkregisseur en de griffie. De opdracht aan de werkgroep is aanbevelingen op te stellen over de rol van de raad bij grote projecten. De wethouder vraagt de raad twee extra leden voor de werkgroep. De commissie stemt in met het voorstel. De fractie van DSD meldt zich aan voor de werkgroep. De voorzitter vraagt geïnteresseerden zich te melden bij de griffie. 4. Jaarverslag bezwarencommissie Mevrouw Feith, voorzitter van de commissie voor bezwaar, geeft een toelichting op het jaarverslag. De doorlooptijden en het soort bezwaarschriften zijn van belang. De bezwarencommissie is tevreden over de manier waarop besluiten tot stand komen, maar zij heeft wel aanbevelingen voor verbeteringen. De motivering van besluiten kan uitgebreider. Dit jaar heeft de commissie voor het eerst enkele planschadebezwaren behandeld. De meeste bezwaren zijn tegen besluiten van het college, een enkele tegen een besluit van de burgemeester. ChristenUnie-SGP vraagt naar de evaluatie van het oude en nieuwe softwaresysteem. De PvdA constateert een verbeterde werkwijze in vergelijking met De sociale kamer heeft nogal wat bezwaren tegen besluiten van het Centraal indicatieorgaan zorg (Ciz) ontvangen die gegrond zijn verklaard. Geeft de commissie op dat punt aanbevelingen? Als voorbeeld noemt de fractie een persoonsgerichte benadering voor het Ciz in plaats van telefonische afhandeling. DSD sluit zich aan bij de kritiek op telefonische intake door het Ciz. De fractie steunt de concrete aanbevelingen in het jaarverslag. Mevrouw Feith antwoordt dat het nieuwe systeem dit jaar is ingevoerd. Een evaluatie is mogelijk in de loop van De ervaring met het nieuwe systeem is goed. Zij waardeert de belangstelling uit de raad voor het werk van deze commissie. Goede communicatie is belangrijk als middel om bezwaren te voorkomen. Mediation is ook een instrument om te kijken wat er precies aan de hand is. Alle gemeenten hebben problemen met de lange wachttijden voor het advies van het Ciz, dat ook vaak niet compleet is. De heer Huisman, voorzitter sociale kamer, beaamt dat de zwakke plek binnen de Wmo het Ciz en telefonische intake is. Mensen voelen zich overvallen door een telefoontje waarin veel wordt gevraagd. Het oordeel van het Ciz is dan achteraf niet juist. De heer Huisman legt uit dat de vakafdeling dit oppakt om te corrigeren, zodat niet de hele bezwarenprocedure doorlopen hoeft te worden. Mensen moeten er zeker van zijn dat alle wetten en regels worden toegepast en gecontroleerd. Ze moeten weten waar ze recht op hebben; de vakafdeling kan daarbij helpen. De VVD vraagt of de regelgeving niet aangepast moet worden zodat de bezwarencommissie niet steeds dezelfde bezwaren hoeft te beoordelen. Volgens mevrouw Feith is niet te voorkomen dat mensen bezwaar maken. Als het bezwaar een gevolg is van een communicatiestoring kun je er wat aan doen; dat gebeurt nu door het inzetten van mediation. Zij vraagt aandacht voor een nieuwe ontwikkeling binnen aanvragen voor leerlingenvervoer. De verordening voorziet niet in vervoerskosten van hoogbegaafde leerlingen naar speciale scholen in andere gemeenten. Mevrouw Feith verwacht meer verzoeken voor vervoer naar dit type scholen. Het CDA is tevreden dat de commissie bezwaarschriften op tijd afhandelt. Meer dan de helft van de bezwaarmakers bij de sociale kamer heeft gelijk gekregen en de fractie werpt de vraag op of het Ciz de juiste partner is voor de gemeente. D66 sluit zich daarbij aan. Er is een forse stijging van 13% van toewijzingen. De fractie heeft behoefte aan landelijke referenties van bezwaarschriften tegen het Ciz. DSD hoort in het hele land klachten over het Ciz, wat een slechte zaak is omdat het om mensen gaat die ondersteuning nodig hebben. Zij benadrukt goede toepassing van regels. Wethouder Van Dijk weet dat de advisering door het Ciz af en toe te wensen over laat. Hij heeft begin dit jaar een indringend gesprek gehad met het Ciz. De advisering door het Ciz wordt goedkoper, het systeem wordt gekoppeld aan ons systeem en de kwaliteit wordt verbeterd. In het jaarverslag over 2009 moet een kwaliteitsverbetering te zien zijn. Een andere indicatiesteller heeft ook nadelen. De gemeente heeft met het Ciz een integrale indicatiestelling voor zowel Wmo als Awbz. Er is één intake voor cliënten. Over het hoge aantal gegrondverklaringen stelt hij dat 2008 het jaar was dat de gemeente ruim 2000 mensen moest herindiceren voor huishoudelijke hulp. Het aantal bezwaren was minder dan in Het gaat om duizenden besluiten per jaar; de raad moet dit verslag in dat perspectief bezien. De gegrondverklaringen vormen een leerpunt, de organisatie voert, waar mogelijk, verbeteringen direct uit. De gemeente biedt inwoners alternatieve voorzieningen, de raad heeft extra formatie beschikbaar gesteld in 2008 voor klantmanagers. Dit zou in het verslag over 2008 zichtbaar moeten zijn. Wethouder Kuiper zegt toe dat hij landelijke referenties, als ze er zijn, ter inzage legt. Het personeel wordt opgeleid in mediation, het is een andere benadering in het werk. 2

3 Als mensen bezwaar maken, is er altijd persoonlijk contact. Volgend jaar wordt de mediation geëvalueerd. De wethouder verwacht veel van de werkwijze. Volgens het CDA is een tweede indicatiesteller naast het Ciz niet erg want meer dan de helft van de aanvragers moet toch een tweede ronde doen omdat ze bezwaar maken. Wethouder Van Dijk wijst op de duizenden besluiten en indicaties waar mensen wel tevreden over zijn. Uiteindelijk gaat het om 140 bezwaren waarvan de helft gegrond is. De voorzitter concludeert dat de commissie met instemming kennisneemt van het jaarverslag. 5. Informatienotitie over verslavingen In de commissie komen o.a. de volgende opmerkingen naar voren. De notitie is niet compleet, bevat fouten, geestelijke afhankelijkheid is een groter probleem dan lichamelijke (D66). Bruikbaar als achterliggend stuk en goed leesbaar (PvdA, GroenLinks, VVD, DSD). Het gaat om veel geld, behoefte aan dialoog, hulpverlenen maar ook gezien tegen mogelijkheden om kosten te besparen (ChristenUnie-SGP). Preventie en voorlichting moeten nadruk krijgen (CDA). Wethouder Van Dijk zegt dat de notitie bedoeld is om een beeld te schetsen van de situatie. Kenmerkend is dat mensen de regie over hun leven kwijtraken bij verslaving. Zeer zorgwekkend zijn de multiprobleemsituaties. Een meerderheid van de commissie neemt de informatie uit de notitie mee bij de besprekingen van de beleidskaders voor vestiging van een speelautomatenvoorziening. 6. Beleidskader speelautomatenbeleid DSD is van mening dat er, hoewel er veel voorwaarden in de verordening staan, geen speelautomatenhal moet komen. D66 constateert dat dit voorstel toewerkt naar vestiging in het Lyceumkwartier. Zij heeft hier grote moeite mee. Er zijn stedenbouwkundige bezwaren. De raad is niet echt autonoom bevoegd om het beleid te staken, dat leidt alleen tot claims van exploitanten. De fractie neemt nog geen standpunt in, maar het ligt niet voor de hand dat zij instemt met dit voorstel. GroenLinks ziet veel tegenstrijdigheden in het voorstel. Het noordwestkwadrant loopt tot de Kruisberg. Vestiging aldaar zou zelfs een optie zijn. Zij steunt dit voorstel niet. De PvdA somt de maatregelen op die de gemeente neemt ter bestrijding van de negatieve aspecten van verslaving. Het is merkwaardig een voorziening mogelijk te maken die bijdraagt aan verslavingsproblematiek. De fractie wil geen speelautomatenhal. Zij mist een onderbouwing voor dit voorstel. ChristenUnie-SGP is tegen een speelautomatenhal en tegen coffeeshops. De fractie stemt tegen het voorstel als er geen koppeling is met het terugbrengen van het aantal coffeeshops en verplaatsing van resterende coffeeshops. Het stuk gaat over het voorkomen van verslaving, de fractie vraagt zich af wat de raad over zich afroept. De VVD staat achter een speelautomatenhal. Doetinchem is een centrumgemeente en wil een bruisende stad zijn. In 2010 komt veel voor elkaar: een nieuw theater, een nieuwe topsporthal, en als de raad met dit voorstel instemt komt er een nieuwe casinoachtige speelhal in de noordwesthoek van de stad. De kans om in het casino te winnen is hoger dan in de postcodeloterij en de inleg is laag. De kans op gokverslaving is veel kleiner dan bij alcohol of drugs. Iedereen is volwassen met 18 jaar, de leeftijdgrens van 21 jaar lijkt niet logisch. Het CDA vindt dat de lat hoog ligt voor de toekomstige exploitant. De risico s op gokverslaving zijn moeilijk in te schatten. Er zijn 86 kansspeelautomaten in de gemeente waar iedereen zonder toezicht op kan spelen. Uit de nota drugsbeleid blijkt dat het aantal jongeren met gokverslaving nihil is. De fractie vindt een hoogwaardige speelautomatenhal onder al deze voorwaarden mogelijk. Het vestigingsgebied is de noordwestkwadrant met de begrenzing Gruitpoort en Amphion. De commissie voert een uitgebreid debat met als belangrijkste discussiepunten: eigen verantwoordelijkheid versus verantwoordelijkheid overheid voor haar inwoners, afhankelijkheid van allerlei vormen van verslaving en de meerwaarde van een speelautomatenvoorzieningen versus de vraag wat erop tegen is. De commissieleden willen een verdiepte discussie over de problematiek bij alle vormen van verslaving in de nieuwe raadsperiode. De voorzitter constateert dat de discussie in de raad van 12 november wordt voortgezet. Wethouder Kuiper zegt toe het punt van meer informatie over het ruimtelijk kader mee te nemen naar het college. 7. Nota drugsbeleid 3

4 Het CDA kan zich vinden in de speerpunten en onderschrijft de doelstellingen van het beleid. Twee coffeeshops zullen daar niet aan voldoen, zij moeten verplaatst of gesloten worden. De fractie pleit voor gelijke openingstijden - na schooltijd - van shops die in de buurt van scholen staan. De VVD wil een doelstelling toevoegen: de ervaren overlast en handhaving. De raad heeft beperkte invloed op de handhaving maar die is voor de fractie wel een punt van zorg. De fractie steunt de richting van het voorstel maar zij neemt handhaving op de locatie mee in haar uiteindelijke standpuntbepaling. Op de vraag van DSD op welke richting de fractie doelt, antwoordt de VVD dat twee coffeeshops op een ongewenste plaats zitten waarbij handhaving een discussiepunt blijft. Handhaving weegt voor de VVD sterk als vestigingscriterium voor coffeeshops. Dus waar ze ook komen, er moet goed gehandhaafd kunnen worden. ChristenUnie-SGP merkt op dat gedogen van coffeeshops de illegale handel niet tegengaat. Waarom de coffeeshops dan handhaven? De fractie is voor sluiting of verplaatsing van de coffeeshops. Wat is het collegestandpunt over het aantal coffeeshops? De shops mogen pas open als de activiteiten van scholen zijn afgelopen. Zij moeten sluiten als zij binnen een straal van 250 meter van een school staan. Wat is de reden dat particuliere scholen en instellingen daar niet onder vallen? Het winkelklimaat op de Veentjes wordt negatief beïnvloed door de coffeeshop. De exploitant betaalt zijn personeel uit in natura; is dat geoorloofd? De fractie is ernstig verontrust over de eventuele vestiging van een growshop midden in een woonwijk en wil meer informatie van het college. De PvdA kan zich in hoofdlijnen vinden in het voorstel. Zij onderschrijft de doelstellingen. De fractie is niet tegen vestiging op een bedrijventerrein. De IG&D heeft hier ook bezwaren tegen. Drie coffeeshops is de bovengrens. Op de vraag van de VVD welke locatie de fractie acceptabel vindt, antwoordt de PvdA dat de huidige plaatsen het meest geschikt zijn vanuit beheersbaarheid en handhaving. Verbetering kan altijd, maar niet richting bedrijventerreinen. Het CDA vraagt hoe de PvdA aankijkt tegen de neveneffecten van verslavingen, want zij kan de opmerkingen van de PvdA niet rijmen met haar opmerkingen over gokverslaving. De PvdA merkt op dat het geen illegale situatie betreft maar coffeeshops die onder het gedoogbeleid vallen. Volgens het CDA trekken coffeeshops illegaliteit aan en bagatelliseert de PvdA de ervaren overlast. De PvdA blijft bij haar standpunt dat coffeeshopbeleid bestaand beleid is en dat de gemeente alles doet aan handhaving en het bestrijden van overlast. De fractie kan zich vinden in de voorgestelde kaders. D66 merkt op dat de reden dat coffeeshops gedoogd worden, is dat zij illegaliteit tegengaan. Op de opmerking van het CDA dat een aantal fracties krampachtig omgaat met een speelautomatenhal terwijl dat nauwelijks leidt tot gokverslaving, antwoordt D66 dat dat voor coffeeshops ook geldt: 90% van de klanten koopt er af en toe iets. Het gaat om de illegale handel; die moet hard worden aangepakt. Het cannabisgebruik onder jongeren neemt juist af. Volgens de VVD gaat het niet om wel of geen coffeeshops maar om de lijn van de raad ten aanzien van drugsbeleid. De gemeente heeft drie vergunningen verleend. Twee shops veroorzaken parkeer- en andere overlast. De raad moet nadenken over het aantal shops en de locatie. Wat vindt de PvdA een goede locatie? De PvdA kan nu geen concrete plaatsen noemen. Het gaat om handhaven op de huidige plaatsen en passende maatregelen tegen de parkeeroverlast. Na aandringen van de VVD zegt de PvdA dat zij in de raadsvergadering met een alternatieve locatie komt. GroenLinks vindt drie coffeeshops voldoende en heeft geen problemen met verplaatsing naar het industrieterrein. Er is geen geijkte methode om het thc-gehalte te meten; deze voorwaarde in de uitvoeringsnota is niet uitvoerbaar. Bovendien is thc niet het enige onderdeel dat het effect van hasj bepaalt en verslavend kan zijn. De fractie gaat, zoals eerder uitgesproken, niet akkoord met de Bleek als gebiedsaanwijzing voor een blowverbod. D66 wijst op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Gebruik van alcohol, gokken en softdrugs moet je toestaan. Het aantal van drie shops is goed. Dat kunnen er best minder worden maar alleen via een raadsbesluit. Vestiging op een industrieterrein is beter dan in een woonwijk. De overlastgevende coffeeshops moet je niet sluiten. De overlast komt door de locatie, het gebrek aan parkeerplaatsen en vestiging nabij scholen. De raad moet samenwerken bij het zoeken naar andere plaatsen. De exploitant moet het thc-gehalte elders laten testen. VVD denkt dat het verslavende karakter van cannabis de laatste jaren is versterkt juist door de hogere thc-waarden. Soms is preventie beter dan het accepteren van het hogere thc-gehalte. D66 is het hier mee eens, maar het moet wel haalbaar en controleerbaar zijn. Dit kan dus wel een streven zijn. De fractie is voor een discussie over alle vormen van afhankelijkheid van genotsmiddelen. De overlast van de horeca is echter wellicht groter dan die van twee coffeeshops. Een locatie uit de buurt van scholen is goed, op een industrieterrein of zelfs bij een op- of afrit van de snelweg. Het centrum is niet geschikt voor coffeeshops. DSD vindt de discussie een herhaling van standpunten. Er 4

5 zit geen beweging in. Laat het maximumaantal bij drie coffeeshops. De fractie is tegen vestiging op een industrieterrein. Op bedrijventerreinen komen alleen bedrijven, en er zijn meer negatieve aspecten: lastiger handhaven, geen sociale controle. Vestiging bij een snelweg heeft een grotere aantrekkingskracht dan het centrum. Volgens GroenLinks wordt er s avonds wel gewerkt op industrieterrein. Het CDA vraagt hoe DSD die sociale controle ziet. DSD antwoordt dat omwonenden vooral klachten hebben over parkeeroverlast. Er zijn geen klachten van mensen die stoned op straat lopen. Er ontstaat discussie in de commissie over de feitelijke klachtenregistratie bij de politie en de ervaren overlast door omwonenden. DSD vervolgt dat een lager thc-gehalte wellicht bijdraagt aan meer gebruik. De overlast door alcoholgebruik is vele male groter dan drugsgebruik. Zij stemt in met de 10 punten in de uitvoeringsnota. Als jongeren worden weggestuurd vanwege het blowverbod rondom speel- en ontmoetingsplaatsen gaan ze het elders doen, het lost niets op. De VVD vindt vestiging op het industrieterrein bespreekbaar. De fractie spreekt zich nog niet uit over het aantal coffeeshops. Er zijn minder mensen op het industrieterrein, wat niet wil zeggen dat er minder sociale controle is. Waar de ervaren overlast groot is, moet een oplossing komen. Daarna moet de raad afspreken welke plek geschikt is voor vestiging van een coffeeshop. Handhaving is de sleutel. Volgens de PvdA is de locatie niet het probleem als je de handhaving oplost. De ondernemers en de IG&D willen geen coffeeshops op bedrijventerreinen; de fractie houdt hiermee rekening. De VVD zegt dat dit ook geldt voor wijkbewoners en wil daar ook rekening mee houden. De fractie kan zich vinden in de opmerking van DSD dat de drie coffeeshops bij elkaar gevestigd moeten zijn; dat maakt handhaving makkelijker. De VVD herhaalt geen tegenstander te zijn van coffeeshops, maar wil afspraken maken over handhaven. Zelfs het handhaven van parkeerregels lukt nu niet. D66 zegt dat handhaving het belangrijkste is bij een mogelijk locatie voor coffeeshops. De fractie stelt voor dat de raad op werkbezoek gaat naar een coffeeshop; niemand weet hoe het eraan toegaat in een shop. D66 vraagt of het college de passage over thc-onderzoek wil aanpassen. De voorzitter constateert dat alles besproken is. De belangrijkste items zijn het aantal coffeeshops, de plaats, het thc-gehalte en de handhaving. Antwoorden op de openstaande vragen komen vóór de raadsvergadering ter inzage. 8. Reactie college op rapport Op weg naar een digitaal loket CDA, VVD, PvdA en D66 kunnen zich vinden in de reactie van het college op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. De PvdA benadrukt dat het niet alleen om digitale dienstverlening gaat maar om het totaalpakket aan dienstverlening. De fractie wil op termijn een totaaloverzicht van de servicenormen in de raad. D66 vraagt wanneer het digitale loket helemaal gereed is. De fractie noemt de vele ambities en vraagt een jaarlijkse evaluatie. Wethouder Van der Meijs snapt het ongeduld maar het is niet simpel te maken. Er zijn veel landelijke ontwikkelingen. Dit is een onderdeel van het dienstverleningsconcept. Zij zegt een jaarlijkse rapportage toe. De voorzitter concludeert dat dit onderwerp voldoende besproken is. 9. Rekenkamer of onafhankelijke rekenkamercommissie Alle fracties spreken zich uit voor variant a: het handhaven van de rekenkamercommissie met de aanpassing dat zij uit drie externe leden bestaat. D66 wil een regionale rekenkamer als de kans zich voordoet. GroenLinks vindt het van belang de relatie tussen raad en rekenkamercommissie in stand te houden. De griffier antwoordt dat het periodiek overleg tussen rekenkamercommissie en fractievoorzitters kan blijven bestaan. De rekenkamercommissie krijgt een bezetting van drie leden. Bij onderzoeken kunnen ad hoc onderzoekers ingezet worden. Het budget voorziet daarin. De griffier blijft alert op de mogelijkheid tot regionale samenwerking. De voorzitter concludeert dat de commissie het voorstel steunt. Er volgt een voorstel voor aanpassing van de verordening. 10. Voortgang gemeentelijke bouwprojecten Het CDA steunt de doelstelling van de taskforce. Zij wil over drie maanden geïnformeerd worden over de voortgang. Gaat Sité bouwen op het Pelgrimterrein? De VVD neemt met plezier kennis van de voortgang, de aanbevelingen zijn goed. ChristenUnie-SGP is positief over de activiteiten van de taskforce. De PvdA heeft bedenkingen. De bijdrage van de marktpartijen is minder groot, de gemeentelijke verantwoordelijkheid is groter. Welke koers vaart de gemeente en welke risico s horen daarbij? GroenLinks had gevraagd hoe het gaat met de projecten en wat de risico s zijn in deze 5

6 crisistijd. D66 sluit zich deels bij de kritiek van GroenLinks aan; de rapportage is niet concreet. DSD is het eens met D66. Hoe is de rondetafelconferentie verlopen? Het is niet slecht om de focus te verleggen naar de eigen projecten maar je moet juist samenwerking zoeken met de projectontwikkelaars. Volgens wethouder Drenth is de rapportage een verantwoording van de taskforce. Het is mogelijk dat de taskforce per project rapporteert, maar daar heeft de raad in eerste instantie niet om gevraagd. De ontwikkelaars zijn afwachtend maar gaan op een goed moment wel bewegen. De gemeente en ontwikkelaars werken wel samen. Als voorbeeld noemt hij de woonbeurs in het Graafschap College. Wat betreft het wooninformatiecentrum willen ontwikkelaars niet risicodragend zijn; zij wachten af wat de gemeente en Sité doen. De strategie van de gemeente is eigen grond eerst, dus doorgaan met eigen projecten. Op het Pelgrimterrein kan gebouwd worden maar er is stagnatie. De grond is duur verworven, de grondsanering was prijzig en de markt is veranderd waardoor de afzet achterblijft bij de verwachting. De wethouder heeft beide partijen opgeroepen een oplossing te vinden. De bouwvergunningen zijn verleend, de partijen moeten over twee weken een voorstel voorleggen om het project vlot te trekken. Als dat voorstel niet helder is, zal de wethouder duidelijk maken dat de vertraging niet bij de gemeente ligt. Hij verwacht wel dat er een oplossing komt. In een besloten vergadering kan hij de raad mondeling informeren over de voortgang van de verschillende projecten. De voorzitter concludeert dat de laatste suggestie zou kunnen op de informatieve raadsbijeenkomst van 10 december. 11. Periodieke aandacht voor integriteit D66 meldt dat raadsopvolger Jeulink geen functie meer heeft waarbij hij betrekkingen heeft met de gemeente. 12. Bestuurlijk dashboard Er zijn geen opmerkingen. 13. Rondvraag voor de commissie Het CDA wil de werkwijze van de raad met het bestuurlijk dashboard bespreken. De fractie wil het als instrument hanteerbaar houden en effectiever inzetten door de raad. Ze heeft een aantal vragen voor de andere fracties op papier gezet. De commissie reageert positief. De voorzitter concludeert dat dit punt de volgende keer op de agenda komt aan de hand van het memo van het CDA. 6

Drenth; plv Kaiser. Drenth; plv Kaiser. Van Dijk oktober. Van Dijk Eind 2008/begin 2009

Drenth; plv Kaiser. Drenth; plv Kaiser. Van Dijk oktober. Van Dijk Eind 2008/begin 2009 Toezeggingen raadscommissies en raad tot en met 3 november 2008 commissie datum korte omschrijving portefeuille houder planning Regelgeving 17-10-07 Evaluatie project Nazorg Eind 2008 ex-gedetineerden/nog

Nadere informatie

Wat is de rol van de gemeente

Wat is de rol van de gemeente Landelijk beleid Wat is de rol van de gemeente Wat doen we al? Alcoholwetgeving: In de nieuwe D&H-wet worden verdergaande stappen gezet om het gebruik van alcohol onder jongeren te ontmoedigen Uitvoering

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt. Verslag van de vergadering van de commissie maatschappelijke zaken van 20 januari 2010 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.J. Verhoeven (voorzitter); M-L. Moonen, R.G.W. Isselman (PvdA), E.O. Berens-van der Pol,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie naar de Bezwaarafhandeling in de gemeente s-hertogenbosch Reg.nr. : 12. B&W verg.. : Commissie : n.v.t. FES Cie_verg. : 27 augustus 2012

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen. Verslag van de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en financiën van 26 en 30 juni 2008 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.C. Heij (voorzitter), P.J.M. Kiwitz, B.H.M. Ernst (CDA), F.A. Feller, J.A.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 26 MEI 2005 OM 19.30 UUR AGENDA

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 26 MEI 2005 OM 19.30 UUR AGENDA VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 26 MEI 2005 OM 19.30 UUR AGENDA 1. Verslag van de vergadering van 21 april 2005 2. Aanvulling op de raamovereenkomst voor het centrumgebied Oosseld

Nadere informatie

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012 Onderwerp Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Voorzitter E.H. Zorgdrager Griffie M. Josemans

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 18 juni 2013. Dienstverlening W. van den Beucken. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 18 juni 2013. Dienstverlening W. van den Beucken. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) GEMEENTEBESTUUR onderwerp Evaluatie pilot flitsprocedure team GOKBL RIB nummer 2013 2013-74 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 18 juni 2013 Dienstverlening W. van den Beucken steller

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt. Verslag van de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en financiën van 25 februari 2010 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.C. Heij (voorzitter), E.M. Koestal, A.D. Boland (PvdA), P.J.M. Kiwitz, B.H.M.

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen. Verslag van de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en financiën van 27 mei 2009 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.C. Heij (voorzitter), A.D. Boland, E.M. Koestal (PvdA), B.H.M. Ernst, H. Laan (CDA),

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 2 juli 2008. Instellen van een taskforce Esbro

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 2 juli 2008. Instellen van een taskforce Esbro Aan de raad AGENDAPUNT 3 Instellen van een taskforce Esbro Voorstel: 1. Voorkeur uit te spreken voor verplaatsing van Esbro naar het regionale bedrijventerrein en gedurende de periode tot aan de besluitvorming

Nadere informatie

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie Volglijst per 17 januari 2013 bijgewerkt tot en met 12 februari 2013 Nummer Datum toezegging Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er zijn geen aanmeldingen. Verslag van de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en financiën van 25 juni 2009 Aanwezig: Tevens aanwezig: A.C. Heij (voorzitter), P.J. Koning, A.D. Boland (PvdA), B.H.M. Ernst, H. Laan (CDA),

Nadere informatie

Raadsvoorstel 116 Vergadering 1 december 2015. Gemeenteraad

Raadsvoorstel 116 Vergadering 1 december 2015. Gemeenteraad Vergadering 1 december 2015 Gemeenteraad Onderwerp : Kaders voor de mogelijkheid om op meerdere locaties een speelautomatenhal te exploiteren B&W vergadering : 3 november 2015 Dienst / afdeling : Veiligheid

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 april 2008 Onderwerp: Voorgestelde kaders voor het softdrugsbeleid. Samenvatting: In Sliedrecht is al vele jaren

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad Raadsstuk Onderwerp: Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING VASTGESTELD No. 08 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG OM 09.30 UUR. AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK R.J. VERMEER E.R. TRIEMSTRA,VOORZITTER,

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : http://bestuur.goirle.nl/vergaderingen/commissie-ruimte/2013/21-maart/20:30

Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : http://bestuur.goirle.nl/vergaderingen/commissie-ruimte/2013/21-maart/20:30 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig (met knisgeving) B. van 't Westeinde, griffier Mevrouw M. de Groot (voorzitter), de her J. Swaans, (VVD), B. van de Kamp (Lijst Riel Goirle), H. van de V (Lijst Riel Goirle),

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp :

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : Portefeuillehouder(s) : P. H. Roos, Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen Paraaf : Paraaf: Afdeling : Samenleving

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt.

1. Openvragenronde voor inwoners en belanghebbenden Er wordt geen gebruik van gemaakt. Verslag van de vergadering van de commissie maatschappelijke zaken van 2 december 2009 Aanwezig: P.J. Koning (plv. voorzitter), M-L. Moonen (PvdA), E.O. Berens-van der Pol, J. Grootjans-Doornbos (CDA),

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *11.25585* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: D. Haan Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535202 Portefeuillehouder: W.C. Luchjenbroers Onderwerp: Zondagopenstelling Borger Registratienummer:

Nadere informatie

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , ,

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , , 1 B&W-vergadering van 31 januari 2017 Zaaknummer : 1404532 Aanwezig : burgemeester de heer J. Nieuwenburg wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder de heer B.A. Tap wethouder de heer S.R. Bashara secretaris

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel:

Raadsvoorstel. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 29 september 2005 Nummer : Raad 2005/087 Datum voorstel : 31 augustus 2005 Primaathouder Onderwerp : Jack t Lam 078 69 21 318 jack.t.lam@alblasserdam.nl : Waard norm Voorstel:

Nadere informatie

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk MEMO Aan Van Betreft Gemeenteraad Montferland Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk Aanvullende informatie inzake Bestemmingsplan Buitengebied derde herziening Datum 12

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013 enlijst agendacommissie 27 augustus 2013 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch, Van Dongen, Witsen Elias, Veldhuijzen- ten Kate en Van Hall (griffier) en

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014 Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014 Voorzitter, Uit de nota Samen Redzaam sprak ambitie. Ambitie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering raadscommissie Bestuur en Strategie op 21 januari 2009 Onderwerp Besluit Opmerkingen Toezeggingen - Afspraken

Besluitenlijst vergadering raadscommissie Bestuur en Strategie op 21 januari 2009 Onderwerp Besluit Opmerkingen Toezeggingen - Afspraken Besluitenlijst vergadering raadscommissie Bestuur en Strategie op 21 januari 2009 Aanwezig: W. van Lith (voorzitter), L. Kilian (commissiegriffier), P. van Boekel, H. Bronts, S. van Dalen, T. van Vugt,

Nadere informatie

Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009

Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009 Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009 Aanwezig Afwezig Mevr. A. Hegger (voorzitter) Dhr. D. Van Bunder (commissiegriffier) Dhr. P. de Cock (lid) Dhr. F. Smits (lid) Dhr. W. Waumans (plv. lid)

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was:

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was: Inleiding Misbruik en oneigenlijk gebruik van het Persoonsgebonden budget (PGB), een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormt voor gemeenten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken,

Nadere informatie

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 22 december 2005 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 22 december 2005 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Noordenveld, gehouden op donderdag 26 januari 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: mevrouw

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

de heer H. Brummel en de heer T. Eerenstein mevrouw W.M. van Zanten (Mooi Werk b.v.)

de heer H. Brummel en de heer T. Eerenstein mevrouw W.M. van Zanten (Mooi Werk b.v.) _Éâåçéí=îÉêëä~ÖLÅçåÅäìëáÉë=î~å=ÇÉ=çéÉåÄ~êÉ=îÉêÖ~ÇÉêáåÖ=î~å=ÇÉ ÅçããáëëáÉ=p~ãÉåäÉîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=bããÉå çé=çáåëç~ö=nn=à~åì~êá=ommri=~~åî~åö=omkpm=ììê Aanwezig: Voorzitter: Raadsgriffier: Portefeuillehouders:

Nadere informatie

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 1 oktober 2015 15-061 Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Aan de raad, Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Zaaknummer : 145782 Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Collegevergadering : 12 januari 2016 agendapunt : 6

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 30 juni 2015.

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 30 juni 2015. Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 30 juni 2015. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R. Visser I.T.J.M.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 15 september nummer 38

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 15 september nummer 38 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en s van 15 september 2009 nummer 38 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, S.G.M. van Hout, burgemeester loco secretaris

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 11 oktober 2012

Besluitenlijst raad 11 oktober 2012 Besluitenlijst raad 11 oktober 2012 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening en mededelingen Geen afmeldingen 2 Vaststelling van de agenda Fractie VVD verzoekt agendapunt 15 betreffende overlastgevende

Nadere informatie

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 148/2003 Registratienummer 3.37804 Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 Programma Kunst en cultuur (media); bestuur Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes; mevr. dr. G. ter Horst Onderwerp van

Nadere informatie

Wachten op aanpassingskosten van een auto Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Wachten op aanpassingskosten van een auto Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wachten op aanpassingskosten van een auto Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 16 juli 2010 RA1053271 Samenvatting Een vrouw dient een aanvraag voor het vergoeden

Nadere informatie

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Raadsvergadering, 9 december 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 274 Agendapunt: 9 Datum: 18 november 2008 Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Onderdeel raadsprogramma: - Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden:

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden: AFSCHRIFT GEMEENTE Leden van de gemeenteraad van Gulpen Wittem Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 23 april 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.01929 Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII mei 2016 Verzoek tot verruiming van de zondag-openstelling 64101

agendanummer afdeling Simpelveld VII mei 2016 Verzoek tot verruiming van de zondag-openstelling 64101 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII - 29 24 mei 2016 onderwerp Verzoek tot verruiming van de zondag-openstelling 64101 zaakkenmerk Inleiding In februari 2012 heeft de gemeenteraad de Verordening

Nadere informatie

Datum vergadering: 26 september 2006 weeknummer: 39-1

Datum vergadering: 26 september 2006 weeknummer: 39-1 Datum vergadering: 26 september 2006 weeknummer: 39-1 DEFINITIEVE BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten Datum : dinsdag 26 september 2006 Aanvang : 9:30 uur Plaats

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Agenda Raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 27 oktober 2011 19:30-22:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Frank Duijnhouwer 1 Opening Belangstellenden zijn van harte welkom de

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 27 januari 2015 Raadsvergadering : 5 maart 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : Geen Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie