Behandelprogramma Verslaving & Psychiatrie. Zon & Schild

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandelprogramma Verslaving & Psychiatrie. Zon & Schild"

Transcriptie

1 Behandelprogramma Verslaving & Psychiatrie Zon & Schild 1

2 Copyright, GGz Centraal Zon & Schild, juni 2013, revisiedatum: juni 2014, auteur: stafmedewerker, documenteigenaar: directie GGZ centraal Zon & Schild. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het bestuur van GGZ centraal. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GGz Centraal. 2

3 Inhoudsopgave Wat Pagina Inleiding 4 Voor wie... 5 Aanmelding... 5 Behandelaanbod 5 Doelstelling.. 5 De behandeling... 5 Dwangbehandeling en uw rechten. 5 Behandeltermijn. 6 Ontslag en nazorg. 6 Wie werken er?. 6 Huisregels... 6 Adres- en telefoongegevens.. 7 3

4 Inleiding In dit boekje staat de informatie over het behandelprogramma van het Centrum voor Verslaving & Psychiatrie. Het Centrum voor Verslaving & Psychiatrie is een samenwerkingsverband tussen Victas, de instelling voor verslavingspsychiatrie in de provincie Utrecht, en GGZ centraal. U krijgt het boekje bij de opname op de afdeling, samen met het algemene informatieboekje over Zon & Schild. In de inhoudsopgave is gemakkelijk terug te vinden welke informatie in dit boekje staat beschreven. Daarnaast verwijzen wij graag naar de aanvullende informatie die GGZ centraal verstrekt, zoals: Uw rechten als patiënt Ontslag en verlof Gedwongen opname Klachten Voorwaardelijke machtiging Patiënt Vertrouwenspersoon (PVP) Deze informatie is te krijgen op de afdeling of via het Informatiecentrum. 4

5 Voor wie Het behandelprogramma Verslaving & Psychiatrie is bestemd voor patiënten van 18 tot 65 jaar met psychiatrische problematiek en een ernstige verslaving. Bij deze patiënten heeft een intensieve ambulante begeleiding in het verleden onvoldoende effect opgeleverd. Aanmelding U bent aangemeld door uw behandelaar, omdat een minder intensieve behandeling op dit moment niet toereikend is. Op grond van de door uw behandelaar aangeleverde gegevens beoordelen de psychiater en de teamleider van de afdeling of u in aanmerking komt voor een klinische behandeling. Als u in aanmerking komt voor een opname krijgt u een intake afspraak op onze afdeling met een behandelaar en een verpleegkundige/ sociotherapeut. Wij nodigen ook uw SPV/ casemanager uit voor dit gesprek. We raden u aan om een familielid of een andere naast betrokkene mee te nemen naar de intake. Behandelaanbod Het behandelaanbod bestaat uit: 1. Crisisinterventie: abstineren van het middel en stabiliseren van de psychiatrische problematiek 2. Medicatie geven voor psychiatrische en de verslavingsproblematiek 3. Individuele therapie om inzicht te krijgen in uw problematiek, uw manier van denken en doen: (cognitieve) gedragstherapie 4. Ondersteunende praktische trainingen om te leren omgaan met uw psychiatrische en verslavingsproblematiek (Libermantraining), of vrije tijd (Libermantraining), effectief omgaan met andere mensen (sociale vaardigheden) 5. Systeemtherapie: gesprekken met familie, partners, vrienden of andere betrokkenen 6. Groepstherapieën: via groepsgesprekken, mindfulness, psychisch vitaal, seeking safety sport en spel werken aan bepaalde behandeldoelen. 7. Dag structurerings programma: programma gericht op dagstructuur 8. Ondersteuning bij het toewerken naar Trajectbegeleiding naar werk/ studie/huisvesting. 9. Zelfhulp en/of lotgenotencontact (AA groep, herstel ondersteunende zorg groep). Doelstelling De behandeling richt zich op: Stabiliseren van de psychiatrische problematiek Stabiliseren van de verslaving. Wij streven naar abstinentie: het niet meer gebruiken van alcohol of drugs Een gericht advies geven voor verdere behandeling en resocialisatie Het herstel te bevorderen De behandeling Verslaving & Psychiatrie beschikt over een gesloten en een open groep. De behandeling start in de regel op de gesloten groep, met als belangrijkste behandeldoelen detoxificatie, stabilisering van psychiatrische problemen, alsook het bieden van structuur en veiligheid. Op de gesloten groep maken we afspraken over de eventuele beperkingen van uw vrijheden buiten de afdeling. In een stabielere fase van uw behandeling kunt u over gaan naar de open groep. Op de open groep ligt de nadruk op herstel en resocialisatie. Op de open groep hebben patiënten ook vrijheden buiten de afdeling. In overleg met het behandelteam kunt u afspraken maken over extra vrijheden. Behandelingen zijn zo intensief als nodig, afgestemd op de ernst van uw problematiek, uw capaciteiten en sociale rollen. 5

6 U krijgt een behandelingsplan, dat u opstelt met uw behandelaar en uw persoonlijke begeleider. U bespreekt en evalueert het behandelplan met uw persoonlijke begeleider en behandelaar. Daarnaast is er overleg met het behandelend team, om tussentijdse veranderingen en vragen te bespreken. Dit overleg vindt plaats tijdens de behandelplanbespreking. We passen de behandeling steeds aan, aan uw toestand en de behandelsetting. Tijdens de behandeling worden op bepaalde tijdstippen de resultaten van uw behandeling geëvalueerd en wordt de zorg eventueel bijgestuurd. Halverwege uw behandeling wordt u uitgenodigd voor deze evaluatie, samen met uw contactpersoon en externe behandelaar/casemanager. Voordat u verlof krijgt om een nacht of een weekend in uw privé-omgeving door te brengen, vragen we u een plan te maken voor een zinnige invulling van uw verlof. We bespreken met u uw verlofplan, en brengen daarbij de risicosituaties voor terugval in kaart. We nemen met u door hoe u kunt omgaan met deze risicosituaties ( terugvalpreventie ). Verslaglegging van de behandeling en de gemaakte afspraken vindt plaats in het elektronisch patiëntendossier. U kunt in overleg met uw behandelaar uw dossier inzien. Als u dat wilt, betrekken wij binnen onze mogelijkheden uw familie of andere voor u belangrijke personen bij uw behandeling. Dwangbehandeling en uw rechten Wij willen graag de behandeling met uw instemming vormgeven en uitvoeren. Soms zijn er situaties waarin wij behandelactiviteiten uitvoeren tegen de wil van patiënten voor hun eigen veiligheid of van de omgeving. De belangrijkste vormen van dwangbehandeling zijn het intrekken van vrijheden, dwangmedicatie en verpleging in afzondering, of wel separatie. Wettelijke regels voor het uitvoeren van dwangbehandeling zijn vastgelegd in de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrie (BOPZ) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). GGz Centraal spant zich in om zo min mogelijk dwang toe te passen. High Care op Zon & Schild beschikt over een intensive care unit. Hier word intensieve dagverpleging geboden als dit noodzakelijk is. Hier bevinden zich de separeerkamers die alleen gebruikt worden bij zeer ontregeld gedrag en veiligheid geboden dient te worden. Aanvullende informatie over medicatie en uw behandeling kunt u krijgen bij uw behandelaar. Informatie over gedwongen behandeling, waaronder dwangmedicatie en separatie, kunt u lezen in het boekje De gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis. Algemene informatie over patiëntenrechten staat in het boekje Uw rechten als patiënt. Beide boekjes zijn te verkrijgen via uw persoonlijk begeleider, of het Informatiecentrum. Behandeltermijn De behandeltermijn is drie maanden. Indien er dwingende indicaties zijn voor langere behandeling van de psychiatrische of verslavingsproblemen dan kunnen we besluiten de termijn te verlengen tot maximaal 3 maanden. Ontslag en nazorg Wanneer de doelen van uw opname (grotendeels) zijn behaald, kunt u met ontslag. Als afsluiting van de behandeling wordt met u en uw verwijzer een eindgesprek gevoerd. Wij vragen u om een vragenlijst in te vullen over hoe u de behandeling heeft ervaren. Bij vertrek krijgt u uw ingeleverde eigendommen terug. Tijdens de behandeling is een vervolgbehandeling met u besproken en in gang gezet Voor nazorg verwijzen we u terug naar uw verwijzer, binnen of buiten GGz Centraal. 6

7 Wie zijn er werkzaam binnen Verslaving & Psychiatrie Het behandelteam bestaat uit professionals met verscheidene specialisaties waaronder verpleegkundigen/ sociotherapeuten, zij zorgen voor de dagelijkse begeleiding op de leefgroep. Eén van de verpleegkundigen/ sociotherapeuten wordt uw persoonlijk begeleider. Een uitvoerend behandelaar, die met u een behandelingsplan opzet en deze coördineert. Met uw uitvoerend behandelaar kunt u praten over uw behandeling. Maatschappelijk werk kan u begeleiden bij financiële, wonen en werkvragen De psychiater is de medische specialist die de eindverantwoordelijkheid draagt van uw behandeling. De psychiater, of de verslavingsarts, bespreekt met u de medicatie en schrijft deze voor. De GZ-psycholoog geeft individuele en groepstherapie. Uw behandelaar schakelt andere specialisten in, op basis van wat u nodig heeft, bijvoorbeeld op het gebied van therapievormen, dagbesteding, geestelijke verzorging, of maatschappelijk werk. Huisregels De algemene huisregels van de GGz Centraal groep zijn in een apart boekje opgenomen. U vindt daar ook de normen waaraan de hulpverleners zich moeten houden. Aanvullende informatie over Verslaving & Psychiatrie vindt u hieronder. 1) Globaal geldt de volgende dagindeling uur uur nachtrust 7.45 uur Wekronde, ontbijt, medicatieverstrekking, uur Dagopening of sport uur Groepsgesprek uur Dagactiviteiten uur Broodmaaltijd, medicatieverstrekking uur Groepstherapie uur Kamerprogramma uur Groepstherapie of training uur Mindfulness en Dagsluiting of maaltijdbereiding uur Warme maaltijd, medicatieverstrekking uur Gezamenlijk Journaal kijken, of mogelijkheid om te sporten uur uur Bezoekuur uur Medicatieverstrekking/nachtrust De besloten en de gesloten afdeling hebben eenzelfde dagstructuur, maar op de open afdeling is meer tijd ingeruimd voor eigen initiatief. s Avonds en in het weekend ligt de nadruk op ontspanning. Het volledige weekprogramma krijgt u tijdens het opnamegesprek. 2) Privacy en uw veiligheid U slaapt op een eenpersoonskamer. U krijgt een eigen sleutel waarmee u uw slaapkamer en kast kunt afsluiten. U betaalt 5 euro borg voor het gebruik van de sleutel. Bij ontslag of overplaatsing levert u de sleutel in, waarna u de borg weer terug krijgt. De huiskamer is voor gezamenlijk gebruik. Voor uw veiligheid hebben verpleegkundigen altijd toegang tot uw kamer. 3) Programma Het programma dat met u is afgesproken, is verplicht Bij uitzondering mag u een programmaonderdeel overslaan, alleen na overleg met uw behandelaar Wij verwachten dat u op tijd bent, bij de programmaonderdelen Patiënten voor wie beperkingen in de bewegingsvrijheid gelden, worden onder begeleiding gebracht en gehaald. 7

8 4) Medicatie Tijdens de opname krijgt u medicatie voorgeschreven vanuit de apotheek van Zon & Schild, en beheren de verpleegkundigen uw medicatie. Vanuit de wettelijke apotheekregels voor zorgvuldig medicijnbeheer zijn wij verplicht om als volgt om te gaan met de medicijnen die u van huis heeft meegenomen. Wij nemen deze medicijnen in en: Ofwel geven deze binnen 14 dagen terug aan uw familie / contactpersoon Danwel laten deze door de apotheek vernietigen. De medicatie die u al gebruikt, kan tijdens de opname worden gewijzigd. Eenmaal per week is er een medicatiespreekuur waar u aan de afdelingsarts vragen kunt stellen over uw medicatie. 5) Alcohol en drugs Binnen Verslaving & Psychiatrie willen we een veilige, drugsvrije behandelomgeving handhaven voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Overtreding van de regels rond alcohol en drugs hebben daarom onmiddellijke consequenties voor het verloop van uw behandeling. Bij de eerste overtreding krijgt u een mondelinge waarschuwing en een gesprek met uw behandelaar. Bij verdere overtredingen krijgt u een schriftelijke waarschuwing. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunt u met bezinningsverlof worden gestuurd ( time out ), of worden ontslagen uit het programma. Ten strengste verboden: alcohol of drugs bezitten / gebruiken / dealen Het in bezit hebben, het gebruiken of onder invloed zijn van drugs of alcohol Het (ver)kopen van drugs of alcohol, op de afdeling of op het terrein Aan medepatiënten te vragen om middelen mee te nemen, of hen aan te zetten tot gebruik. Verplicht: controle op gebruik / bezit van alcohol of drugs Voor de controle op het gebruik van alcohol of drugs moet u een urinemonster afgeven, en een alcoholblaastest doen. Deze controles vinden onregelmatig plaats, onder toezicht van een groepsleider. Daarnaast controleren wij de kamers op verborgen alcohol of drugs. Als u buiten de afdeling bent geweest, controleren wij uw tassen en kleding bij terugkomst. 6) Respectvolle omgang Respectvol met elkaar omgaan, is een belangrijke regel van de afdeling. Denk daarbij aan de volgende algemene fatsoensnormen: Elkaar in de waarde laten Elkaar uit laten spreken Geen discriminerende, denigrerende of seksistische opmerkingen maken Niet over anderen praten waar zij niet bij zijn Niet naakt of schaars gekleed op de afdeling rondlopen Let op uw persoonlijke hygiëne. Wij verwachten dat u er schoon en verzorgd uitziet. Verdere gedragsregels voor een veilige behandelomgeving: Agressief gedrag, verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd U mag geen voorwerpen in uw bezit hebben, die een gevaar kunnen opleveren voor u of voor de goede gang van zaken op de afdeling U mag geen intieme contacten met groepsgenoten aangaan U komt niet bij groepsgenoten op de kamer U bent aansprakelijk voor uw gedrag en eventuele schade die u aan personen of materiaal toebrengt Gebruik van geweld melden we binnen GGz Centraal en bij de beveiliging. Ook doen we aangifte bij de politie. 8

9 7) Bezittingen en aansprakelijkheid Ons advies: neem alleen die persoonlijke bezittingen mee, die u nodig hebt voor opname, zoals voldoende (sport/zwem)kleding, nachtgoed, toiletartikelen en wat geld. We raden u af om waardevolle spullen of grote bedragen geld in uw bezit te hebben. Geld of waardevolle spullen kunt u meegeven aan uw familie of bekenden. Bij vermissing of vernieling is GGz Centraal in beginsel niet aansprakelijk. Mocht er sprake zijn van verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen, dan kunt u contact opnemen met de teamleider. Zo nodig nemen we contact op met de beveiliging, en kunt u aangifte doen bij de politie. Een WA verzekering wordt aangeraden. Wij wijzen u nogmaals op de regels voor zorgvuldig medicatiebeheer (punt 4). Medicatie die u bij opname van huis heeft meegenomen, kunnen we meegeven aan uw familie, of moeten wij innemen en laten vernietigen. 8) Bezoek Buiten het programma mag u bezoek ontvangen. De bezoektijden staan op het visitekaartje dat u bij opname krijgt. We vragen u het aantal bezoekers op de afdeling beperkt te houden. Graag met maximaal 3 bezoekers de afdeling bezoeken. U kunt ook bezoek buiten de afdeling ontvangen, bijvoorbeeld in het patiëntenrestaurant Het Raakpunt. Wij behouden ons het recht voor bezoek dat onder invloed verkeert of in het bezit is van verdovende middelen of alcohol de toegang tot de afdeling of het terrein te ontzeggen. Wilt u op bezoek komen met kinderen jonger dan 16 jaar? Spreekt u dan af in het patiëntenrestaurant, we vinden de afdeling niet geschikt voor kinderen. 9) Telefoon, computer en games Vanwege uw behandeling mag u op de afdeling en op uw kamer géén van de volgende elektronische apparaten in eigen bezit op u slaapkamer hebben: Computer/laptop Televisie Game consoles (PlayStation, X-box, Nintendo of PSP) Smartphone In de huiskamer zijn een Wii, televisie, DVD, radio en computer aanwezig. Op werkdagen kunt u na uur televisie kijken. Het is niet toegestaan om gewelddadige, of pornografische films te kijken of games te spelen of te bezoeken op de computer. Tijdens de groepsmomenten en behandelactiviteiten moet u uw mobiele telefoon uit hebben. Niet alle providers hebben een even goed bereik op het terrein van Zon & Schild. 10) Roken Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen rookruimte. In de rookruimte is geluidsapparatuur, eten en drinken niet toegestaan. Het document rookbeleid zal u bij opname worden overhandigd. 11) Post Persoonlijke post wordt op de afdeling bezorgd. Voor verzending van uitgaande post kan gebruik gemaakt worden van de postbak op het secretariaat of de brievenbus op het terrein bij het winkeltje. 12) Bereikbaarheid Op het visitekaartje staan de naam van uw sturend behandelaar en de telefoonnummers van de afdelingen vermeld. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Er kan ook rechtstreeks naar de groep gebeld worden. Wij vragen u rekening te houden met de tijden van de groepsgesprekken en de maaltijden. Tussen en uur is bellen naar de groepstelefoon niet mogelijk. 9

10 Adres- en telefoongegevens Centrum voor Verslaving & Psychiatrie GGZ Centraal Zon & Schild, gebouw Beukenhorst. Utrechtseweg EW Amersfoort Telefoon behandelafdeling (033) Telefoon secretariaat (033) Telefoon algemeen (033)

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Welkom 1.1. Visie 1.2. Verslaving 1.3. Behandeling 1.4. Het opnamegesprek 1.5. Detoxificatie 1.6. Behandelteam 1.7. Afdelingsklimaat

Nadere informatie

Van Krevelenhuis. Unit B

Van Krevelenhuis. Unit B Informatieboekje Van Krevelenhuis Unit B Zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen Kind 2 Van Krevelenhuis Curium-LUMC Endegeesterstraatweg 27 2342 AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: 071-5159600 Voor

Nadere informatie

Modelhuisregels 20 november 2009

Modelhuisregels 20 november 2009 Modelhuisregels 20 november 2009-1 - INHOUD Inleiding op de modelhuisregels van GGZ Nederland 3 Huisregels zijn verplicht voor instellingen met een Bopz-aanmerking; voor andere instellingen worden huisregels

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Informatiefolder Korenveld voor patiënten

Informatiefolder Korenveld voor patiënten Informatiefolder Korenveld voor patiënten Altrecht Senior Altrecht Senior biedt geestelijke gezondheidszorg aan mensen van 60 jaar en ouder. Zij is één van de voortrekkers binnen de ouderenpsychiatrie

Nadere informatie

De Klimop. Unit F. Informatieboekje. Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent

De Klimop. Unit F. Informatieboekje. Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent Informatieboekje De Klimop Unit F Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen Adolescent Unit F - De Klimop Curium-LUMC Endegeesterstraatweg 27 2342 AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: 071-5159600 Voor meer

Nadere informatie

U weet waar u aan toe bent EN PROCEDURES

U weet waar u aan toe bent EN PROCEDURES U weet waar u aan toe bent I N F O R M AT I E B O E K J E OV E R R E C H T E N, R E G E L S EN PROCEDURES hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma Colofon U weet waar u aan toe bent.

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Taag Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be

Nadere informatie

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Déclick Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Informatie voor

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

Psychiatrie en Psychologie. Klachtgerichte behandeling Unit III

Psychiatrie en Psychologie. Klachtgerichte behandeling Unit III Psychiatrie en Psychologie Klachtgerichte behandeling Unit III Klachtgerichte behandeling Unit III In deze folder leest u meer over het intensieve klachtgerichte behandelprogramma voor mensen met matige

Nadere informatie

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten Inhoudsopgave Hoofdstuk1 Inleiding................. 3 1.1 Welkom..................... 3 1.2 Kliniek Intensieve Behandeling.........

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Rechten en plichten bij opname

Rechten en plichten bij opname Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Rechten en plichten bij opname Informatie voor cliënten >> Bij opname ontvangt u een kopie van de huisregels van ggze Wanneer u bij GGzE wordt opgenomen,

Nadere informatie

Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Pakket 7B 21 Beveiligd

Nadere informatie

Informatiebrochure cliënten

Informatiebrochure cliënten Informatiebrochure cliënten mei 2014 Welkom bij Accolade Zorggroep! Het liefst blijven we zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Soms gaat dit helaas niet meer en is er voor kortere of langere tijd ondersteuning

Nadere informatie

Spaarnezicht van A tot Z

Spaarnezicht van A tot Z Spaarnezicht van A tot Z Pension Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn én te maken hebben met een meervoudige problematiek. Het verblijf

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Spaarnezicht van A tot Z

Spaarnezicht van A tot Z Spaarnezicht van A tot Z Pension Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn én te maken hebben met een meervoudige problematiek. Het verblijf

Nadere informatie

Opname. magazine. Informatie over uw geplande opname. Kwaliteitsbewaking. Zorg in Bravis, locatie Bergen op Zoom

Opname. magazine. Informatie over uw geplande opname. Kwaliteitsbewaking. Zorg in Bravis, locatie Bergen op Zoom Opname magazine OPNAME MAGAZINE I ZOMER 2015 5E JAARGANG I NUMMER 2 LOCATIE BERGEN OP ZOOM Informatie over uw geplande opname Zorg in Bravis, locatie Bergen op Zoom Kwaliteitsbewaking Nazorg Welkom Namens

Nadere informatie

www.elisabethbreda.nl

www.elisabethbreda.nl Stichting Elisabeth bestaat uit: Locatie centrum Locatie Overakker Locatie Vuchterhage Locatie Westerwiek Locatie De Donk Elisabeth Zorg Thuis Merlinde, hotel dat zorg draagt Kijk voor onze overige diensten

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt:

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt: Revalidatie ABC Voor u ligt ons ABC Een alfabetisch overzicht van zaken waarmee u in het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (kortweg het RRR) te maken kunt krijgen. In de eerste dagen van uw

Nadere informatie

Verpleegunit De Olmen

Verpleegunit De Olmen Verpleegunit De Olmen Informatie voor nieuwe bewoners De Olmen maakt deel uit van Zorggroep Tangenborgh 2 Inleiding * Verpleegunit De Olmen is een afdeling binnen het Woon- en Zorgcentrum Heidehiem in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie