Behandelprogramma Verslaving & Psychiatrie. Zon & Schild

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandelprogramma Verslaving & Psychiatrie. Zon & Schild"

Transcriptie

1 Behandelprogramma Verslaving & Psychiatrie Zon & Schild 1

2 Copyright, GGz Centraal Zon & Schild, juni 2013, revisiedatum: juni 2014, auteur: stafmedewerker, documenteigenaar: directie GGZ centraal Zon & Schild. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het bestuur van GGZ centraal. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GGz Centraal. 2

3 Inhoudsopgave Wat Pagina Inleiding 4 Voor wie... 5 Aanmelding... 5 Behandelaanbod 5 Doelstelling.. 5 De behandeling... 5 Dwangbehandeling en uw rechten. 5 Behandeltermijn. 6 Ontslag en nazorg. 6 Wie werken er?. 6 Huisregels... 6 Adres- en telefoongegevens.. 7 3

4 Inleiding In dit boekje staat de informatie over het behandelprogramma van het Centrum voor Verslaving & Psychiatrie. Het Centrum voor Verslaving & Psychiatrie is een samenwerkingsverband tussen Victas, de instelling voor verslavingspsychiatrie in de provincie Utrecht, en GGZ centraal. U krijgt het boekje bij de opname op de afdeling, samen met het algemene informatieboekje over Zon & Schild. In de inhoudsopgave is gemakkelijk terug te vinden welke informatie in dit boekje staat beschreven. Daarnaast verwijzen wij graag naar de aanvullende informatie die GGZ centraal verstrekt, zoals: Uw rechten als patiënt Ontslag en verlof Gedwongen opname Klachten Voorwaardelijke machtiging Patiënt Vertrouwenspersoon (PVP) Deze informatie is te krijgen op de afdeling of via het Informatiecentrum. 4

5 Voor wie Het behandelprogramma Verslaving & Psychiatrie is bestemd voor patiënten van 18 tot 65 jaar met psychiatrische problematiek en een ernstige verslaving. Bij deze patiënten heeft een intensieve ambulante begeleiding in het verleden onvoldoende effect opgeleverd. Aanmelding U bent aangemeld door uw behandelaar, omdat een minder intensieve behandeling op dit moment niet toereikend is. Op grond van de door uw behandelaar aangeleverde gegevens beoordelen de psychiater en de teamleider van de afdeling of u in aanmerking komt voor een klinische behandeling. Als u in aanmerking komt voor een opname krijgt u een intake afspraak op onze afdeling met een behandelaar en een verpleegkundige/ sociotherapeut. Wij nodigen ook uw SPV/ casemanager uit voor dit gesprek. We raden u aan om een familielid of een andere naast betrokkene mee te nemen naar de intake. Behandelaanbod Het behandelaanbod bestaat uit: 1. Crisisinterventie: abstineren van het middel en stabiliseren van de psychiatrische problematiek 2. Medicatie geven voor psychiatrische en de verslavingsproblematiek 3. Individuele therapie om inzicht te krijgen in uw problematiek, uw manier van denken en doen: (cognitieve) gedragstherapie 4. Ondersteunende praktische trainingen om te leren omgaan met uw psychiatrische en verslavingsproblematiek (Libermantraining), of vrije tijd (Libermantraining), effectief omgaan met andere mensen (sociale vaardigheden) 5. Systeemtherapie: gesprekken met familie, partners, vrienden of andere betrokkenen 6. Groepstherapieën: via groepsgesprekken, mindfulness, psychisch vitaal, seeking safety sport en spel werken aan bepaalde behandeldoelen. 7. Dag structurerings programma: programma gericht op dagstructuur 8. Ondersteuning bij het toewerken naar Trajectbegeleiding naar werk/ studie/huisvesting. 9. Zelfhulp en/of lotgenotencontact (AA groep, herstel ondersteunende zorg groep). Doelstelling De behandeling richt zich op: Stabiliseren van de psychiatrische problematiek Stabiliseren van de verslaving. Wij streven naar abstinentie: het niet meer gebruiken van alcohol of drugs Een gericht advies geven voor verdere behandeling en resocialisatie Het herstel te bevorderen De behandeling Verslaving & Psychiatrie beschikt over een gesloten en een open groep. De behandeling start in de regel op de gesloten groep, met als belangrijkste behandeldoelen detoxificatie, stabilisering van psychiatrische problemen, alsook het bieden van structuur en veiligheid. Op de gesloten groep maken we afspraken over de eventuele beperkingen van uw vrijheden buiten de afdeling. In een stabielere fase van uw behandeling kunt u over gaan naar de open groep. Op de open groep ligt de nadruk op herstel en resocialisatie. Op de open groep hebben patiënten ook vrijheden buiten de afdeling. In overleg met het behandelteam kunt u afspraken maken over extra vrijheden. Behandelingen zijn zo intensief als nodig, afgestemd op de ernst van uw problematiek, uw capaciteiten en sociale rollen. 5

6 U krijgt een behandelingsplan, dat u opstelt met uw behandelaar en uw persoonlijke begeleider. U bespreekt en evalueert het behandelplan met uw persoonlijke begeleider en behandelaar. Daarnaast is er overleg met het behandelend team, om tussentijdse veranderingen en vragen te bespreken. Dit overleg vindt plaats tijdens de behandelplanbespreking. We passen de behandeling steeds aan, aan uw toestand en de behandelsetting. Tijdens de behandeling worden op bepaalde tijdstippen de resultaten van uw behandeling geëvalueerd en wordt de zorg eventueel bijgestuurd. Halverwege uw behandeling wordt u uitgenodigd voor deze evaluatie, samen met uw contactpersoon en externe behandelaar/casemanager. Voordat u verlof krijgt om een nacht of een weekend in uw privé-omgeving door te brengen, vragen we u een plan te maken voor een zinnige invulling van uw verlof. We bespreken met u uw verlofplan, en brengen daarbij de risicosituaties voor terugval in kaart. We nemen met u door hoe u kunt omgaan met deze risicosituaties ( terugvalpreventie ). Verslaglegging van de behandeling en de gemaakte afspraken vindt plaats in het elektronisch patiëntendossier. U kunt in overleg met uw behandelaar uw dossier inzien. Als u dat wilt, betrekken wij binnen onze mogelijkheden uw familie of andere voor u belangrijke personen bij uw behandeling. Dwangbehandeling en uw rechten Wij willen graag de behandeling met uw instemming vormgeven en uitvoeren. Soms zijn er situaties waarin wij behandelactiviteiten uitvoeren tegen de wil van patiënten voor hun eigen veiligheid of van de omgeving. De belangrijkste vormen van dwangbehandeling zijn het intrekken van vrijheden, dwangmedicatie en verpleging in afzondering, of wel separatie. Wettelijke regels voor het uitvoeren van dwangbehandeling zijn vastgelegd in de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrie (BOPZ) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). GGz Centraal spant zich in om zo min mogelijk dwang toe te passen. High Care op Zon & Schild beschikt over een intensive care unit. Hier word intensieve dagverpleging geboden als dit noodzakelijk is. Hier bevinden zich de separeerkamers die alleen gebruikt worden bij zeer ontregeld gedrag en veiligheid geboden dient te worden. Aanvullende informatie over medicatie en uw behandeling kunt u krijgen bij uw behandelaar. Informatie over gedwongen behandeling, waaronder dwangmedicatie en separatie, kunt u lezen in het boekje De gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis. Algemene informatie over patiëntenrechten staat in het boekje Uw rechten als patiënt. Beide boekjes zijn te verkrijgen via uw persoonlijk begeleider, of het Informatiecentrum. Behandeltermijn De behandeltermijn is drie maanden. Indien er dwingende indicaties zijn voor langere behandeling van de psychiatrische of verslavingsproblemen dan kunnen we besluiten de termijn te verlengen tot maximaal 3 maanden. Ontslag en nazorg Wanneer de doelen van uw opname (grotendeels) zijn behaald, kunt u met ontslag. Als afsluiting van de behandeling wordt met u en uw verwijzer een eindgesprek gevoerd. Wij vragen u om een vragenlijst in te vullen over hoe u de behandeling heeft ervaren. Bij vertrek krijgt u uw ingeleverde eigendommen terug. Tijdens de behandeling is een vervolgbehandeling met u besproken en in gang gezet Voor nazorg verwijzen we u terug naar uw verwijzer, binnen of buiten GGz Centraal. 6

7 Wie zijn er werkzaam binnen Verslaving & Psychiatrie Het behandelteam bestaat uit professionals met verscheidene specialisaties waaronder verpleegkundigen/ sociotherapeuten, zij zorgen voor de dagelijkse begeleiding op de leefgroep. Eén van de verpleegkundigen/ sociotherapeuten wordt uw persoonlijk begeleider. Een uitvoerend behandelaar, die met u een behandelingsplan opzet en deze coördineert. Met uw uitvoerend behandelaar kunt u praten over uw behandeling. Maatschappelijk werk kan u begeleiden bij financiële, wonen en werkvragen De psychiater is de medische specialist die de eindverantwoordelijkheid draagt van uw behandeling. De psychiater, of de verslavingsarts, bespreekt met u de medicatie en schrijft deze voor. De GZ-psycholoog geeft individuele en groepstherapie. Uw behandelaar schakelt andere specialisten in, op basis van wat u nodig heeft, bijvoorbeeld op het gebied van therapievormen, dagbesteding, geestelijke verzorging, of maatschappelijk werk. Huisregels De algemene huisregels van de GGz Centraal groep zijn in een apart boekje opgenomen. U vindt daar ook de normen waaraan de hulpverleners zich moeten houden. Aanvullende informatie over Verslaving & Psychiatrie vindt u hieronder. 1) Globaal geldt de volgende dagindeling uur uur nachtrust 7.45 uur Wekronde, ontbijt, medicatieverstrekking, uur Dagopening of sport uur Groepsgesprek uur Dagactiviteiten uur Broodmaaltijd, medicatieverstrekking uur Groepstherapie uur Kamerprogramma uur Groepstherapie of training uur Mindfulness en Dagsluiting of maaltijdbereiding uur Warme maaltijd, medicatieverstrekking uur Gezamenlijk Journaal kijken, of mogelijkheid om te sporten uur uur Bezoekuur uur Medicatieverstrekking/nachtrust De besloten en de gesloten afdeling hebben eenzelfde dagstructuur, maar op de open afdeling is meer tijd ingeruimd voor eigen initiatief. s Avonds en in het weekend ligt de nadruk op ontspanning. Het volledige weekprogramma krijgt u tijdens het opnamegesprek. 2) Privacy en uw veiligheid U slaapt op een eenpersoonskamer. U krijgt een eigen sleutel waarmee u uw slaapkamer en kast kunt afsluiten. U betaalt 5 euro borg voor het gebruik van de sleutel. Bij ontslag of overplaatsing levert u de sleutel in, waarna u de borg weer terug krijgt. De huiskamer is voor gezamenlijk gebruik. Voor uw veiligheid hebben verpleegkundigen altijd toegang tot uw kamer. 3) Programma Het programma dat met u is afgesproken, is verplicht Bij uitzondering mag u een programmaonderdeel overslaan, alleen na overleg met uw behandelaar Wij verwachten dat u op tijd bent, bij de programmaonderdelen Patiënten voor wie beperkingen in de bewegingsvrijheid gelden, worden onder begeleiding gebracht en gehaald. 7

8 4) Medicatie Tijdens de opname krijgt u medicatie voorgeschreven vanuit de apotheek van Zon & Schild, en beheren de verpleegkundigen uw medicatie. Vanuit de wettelijke apotheekregels voor zorgvuldig medicijnbeheer zijn wij verplicht om als volgt om te gaan met de medicijnen die u van huis heeft meegenomen. Wij nemen deze medicijnen in en: Ofwel geven deze binnen 14 dagen terug aan uw familie / contactpersoon Danwel laten deze door de apotheek vernietigen. De medicatie die u al gebruikt, kan tijdens de opname worden gewijzigd. Eenmaal per week is er een medicatiespreekuur waar u aan de afdelingsarts vragen kunt stellen over uw medicatie. 5) Alcohol en drugs Binnen Verslaving & Psychiatrie willen we een veilige, drugsvrije behandelomgeving handhaven voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Overtreding van de regels rond alcohol en drugs hebben daarom onmiddellijke consequenties voor het verloop van uw behandeling. Bij de eerste overtreding krijgt u een mondelinge waarschuwing en een gesprek met uw behandelaar. Bij verdere overtredingen krijgt u een schriftelijke waarschuwing. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunt u met bezinningsverlof worden gestuurd ( time out ), of worden ontslagen uit het programma. Ten strengste verboden: alcohol of drugs bezitten / gebruiken / dealen Het in bezit hebben, het gebruiken of onder invloed zijn van drugs of alcohol Het (ver)kopen van drugs of alcohol, op de afdeling of op het terrein Aan medepatiënten te vragen om middelen mee te nemen, of hen aan te zetten tot gebruik. Verplicht: controle op gebruik / bezit van alcohol of drugs Voor de controle op het gebruik van alcohol of drugs moet u een urinemonster afgeven, en een alcoholblaastest doen. Deze controles vinden onregelmatig plaats, onder toezicht van een groepsleider. Daarnaast controleren wij de kamers op verborgen alcohol of drugs. Als u buiten de afdeling bent geweest, controleren wij uw tassen en kleding bij terugkomst. 6) Respectvolle omgang Respectvol met elkaar omgaan, is een belangrijke regel van de afdeling. Denk daarbij aan de volgende algemene fatsoensnormen: Elkaar in de waarde laten Elkaar uit laten spreken Geen discriminerende, denigrerende of seksistische opmerkingen maken Niet over anderen praten waar zij niet bij zijn Niet naakt of schaars gekleed op de afdeling rondlopen Let op uw persoonlijke hygiëne. Wij verwachten dat u er schoon en verzorgd uitziet. Verdere gedragsregels voor een veilige behandelomgeving: Agressief gedrag, verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd U mag geen voorwerpen in uw bezit hebben, die een gevaar kunnen opleveren voor u of voor de goede gang van zaken op de afdeling U mag geen intieme contacten met groepsgenoten aangaan U komt niet bij groepsgenoten op de kamer U bent aansprakelijk voor uw gedrag en eventuele schade die u aan personen of materiaal toebrengt Gebruik van geweld melden we binnen GGz Centraal en bij de beveiliging. Ook doen we aangifte bij de politie. 8

9 7) Bezittingen en aansprakelijkheid Ons advies: neem alleen die persoonlijke bezittingen mee, die u nodig hebt voor opname, zoals voldoende (sport/zwem)kleding, nachtgoed, toiletartikelen en wat geld. We raden u af om waardevolle spullen of grote bedragen geld in uw bezit te hebben. Geld of waardevolle spullen kunt u meegeven aan uw familie of bekenden. Bij vermissing of vernieling is GGz Centraal in beginsel niet aansprakelijk. Mocht er sprake zijn van verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen, dan kunt u contact opnemen met de teamleider. Zo nodig nemen we contact op met de beveiliging, en kunt u aangifte doen bij de politie. Een WA verzekering wordt aangeraden. Wij wijzen u nogmaals op de regels voor zorgvuldig medicatiebeheer (punt 4). Medicatie die u bij opname van huis heeft meegenomen, kunnen we meegeven aan uw familie, of moeten wij innemen en laten vernietigen. 8) Bezoek Buiten het programma mag u bezoek ontvangen. De bezoektijden staan op het visitekaartje dat u bij opname krijgt. We vragen u het aantal bezoekers op de afdeling beperkt te houden. Graag met maximaal 3 bezoekers de afdeling bezoeken. U kunt ook bezoek buiten de afdeling ontvangen, bijvoorbeeld in het patiëntenrestaurant Het Raakpunt. Wij behouden ons het recht voor bezoek dat onder invloed verkeert of in het bezit is van verdovende middelen of alcohol de toegang tot de afdeling of het terrein te ontzeggen. Wilt u op bezoek komen met kinderen jonger dan 16 jaar? Spreekt u dan af in het patiëntenrestaurant, we vinden de afdeling niet geschikt voor kinderen. 9) Telefoon, computer en games Vanwege uw behandeling mag u op de afdeling en op uw kamer géén van de volgende elektronische apparaten in eigen bezit op u slaapkamer hebben: Computer/laptop Televisie Game consoles (PlayStation, X-box, Nintendo of PSP) Smartphone In de huiskamer zijn een Wii, televisie, DVD, radio en computer aanwezig. Op werkdagen kunt u na uur televisie kijken. Het is niet toegestaan om gewelddadige, of pornografische films te kijken of games te spelen of te bezoeken op de computer. Tijdens de groepsmomenten en behandelactiviteiten moet u uw mobiele telefoon uit hebben. Niet alle providers hebben een even goed bereik op het terrein van Zon & Schild. 10) Roken Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen rookruimte. In de rookruimte is geluidsapparatuur, eten en drinken niet toegestaan. Het document rookbeleid zal u bij opname worden overhandigd. 11) Post Persoonlijke post wordt op de afdeling bezorgd. Voor verzending van uitgaande post kan gebruik gemaakt worden van de postbak op het secretariaat of de brievenbus op het terrein bij het winkeltje. 12) Bereikbaarheid Op het visitekaartje staan de naam van uw sturend behandelaar en de telefoonnummers van de afdelingen vermeld. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Er kan ook rechtstreeks naar de groep gebeld worden. Wij vragen u rekening te houden met de tijden van de groepsgesprekken en de maaltijden. Tussen en uur is bellen naar de groepstelefoon niet mogelijk. 9

10 Adres- en telefoongegevens Centrum voor Verslaving & Psychiatrie GGZ Centraal Zon & Schild, gebouw Beukenhorst. Utrechtseweg EW Amersfoort Telefoon behandelafdeling (033) Telefoon secretariaat (033) Telefoon algemeen (033)

High Care - Kastanjehof

High Care - Kastanjehof High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie Inhoudsopgave Wat...Pagina Inleiding...2 Voor wie...3 Aanmelding...3 Behandelaanbod...3

Nadere informatie

Informatieboekje. High Care - Kastanjehof. Behandelprogramma Intensieve psychiatrie

Informatieboekje. High Care - Kastanjehof. Behandelprogramma Intensieve psychiatrie Informatieboekje High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Intensieve psychiatrie 1 Copyright, GGz Centraal, Oostelijk Utrecht, juni 2013, revisiedatum: juni 2014, auteur: stafmedewerker High Care, documenteigenaar:

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

High & Intensive Care

High & Intensive Care High & Intensive Care Waarom krijg ik deze folder? U bevindt zich in een (tijdelijk) ontregelde situatie die u niet zelf de baas meer bent. Het is in uw situatie nodig om intensieve begeleiding en behandeling

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2011 pavo 0098 Inleiding U heeft besloten hulp te zoeken bij het herstel van uw klachten

Nadere informatie

Welkom op de afdeling psychiatrie

Welkom op de afdeling psychiatrie Welkom op de afdeling psychiatrie Afdeling psychiatrie Locatie Veldhoven In deze folder vindt u algemene informatie over de afdeling psychiatrie. Deze informatie is ook van belang voor uw partner, familie

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling U bent opgenomen op de gesloten acute opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De gesloten

Nadere informatie

Patiënten Informatieboekje

Patiënten Informatieboekje Patiënten Informatieboekje Langdurige Psychiatrie Informatie Beukenhorst Inhoudsopgave Inleiding 2 Voor wie is Beukenhorst bedoeld? 3 1. Aanmelding 3 Wachtlijst 4 2. Behandelaanbod 4 Werkwijze 5 3. Beschrijving

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

Opname op de PAAZ. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Opname op de PAAZ. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Opname op de PAAZ U wordt opgenomen op de psychiatrische afdeling van Rijnstate. Deze afdeling wordt ook wel de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) genoemd. Deze folder heeft tot doel u

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie open afdeling Psychiatrie open afdeling U bent opgenomen op de open opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De open opnameafdeling is onderdeel van de afdeling

Nadere informatie

Welkom op de afdeling psychiatrie

Welkom op de afdeling psychiatrie Welkom op de afdeling psychiatrie Afdeling psychiatrie Locatie Veldhoven In deze folder vindt u algemene informatie over de afdeling psychiatrie. Deze informatie is ook van belang voor uw partner, familie

Nadere informatie

Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Welkom bij Mentrum Kliniek Vlaardingenlaan Onze kliniek is er voor cliënten die in crisis zijn geraakt door

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Mentrum richt zich op de mogelijkheden van een cliënt. wij kijken naar wat hij wel kan, niet naar

Nadere informatie

Medische psychiatrische unit (MPU)

Medische psychiatrische unit (MPU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Medische psychiatrische unit (MPU) Unit B Medische Psychiatrische Unit (MPU) U bent opgenomen op de Medische Psychiatrische Unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De MPU is onderdeel

Nadere informatie

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild volwassenen pallatieve terminale zorg Inhoudsopgave Inleiding 2 Palliatieve unit locatie Zon & Schild 2 Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort Informatie over je verblijf in de kliniek Jouw verblijf in de kliniek Het behandelplan De regels in het kort We helpen je naar een leven zonder verslavende middelen Welkom In de bossen bij Bilthoven staat

Nadere informatie

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid Rechtspositie van opgenomen patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Inhoud Voorwoord 3 Algemene rechten 4 Beperkingen van algemene rechten 4 Vrijwillige en onvrijwillige opname 5 Recht

Nadere informatie

Psychiatrische afdeling F1

Psychiatrische afdeling F1 PSYCHIATRIE Psychiatrische afdeling F1 PAAZ Door middel van deze folder willen wij u snel vertrouwd maken met de gang van zaken op de PAAZ. Ook informeren wij u over de diverse behandelmogelijkheden waar

Nadere informatie

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust - 1 - Inleiding Dit is een informatiefolder voor de klinische module eetstoornissen. In deze folder zullen we je informeren

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie 00 Afdeling Special Care Informatie voor patiënt en familie Verpleegafdeling Special Care De afdeling Special Care bevindt zich op de vijfde etage en is een verpleegafdeling voor intensieve verpleging,

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Psychiatrie. Informatie voor patiënten en hun contactpersonen

Welkom op de afdeling Psychiatrie. Informatie voor patiënten en hun contactpersonen Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor patiënten en hun contactpersonen Inleiding U bent door uw arts/psychiater verwezen naar de afdeling Psychiatrie van ons ziekenhuis. De opname kan nodig

Nadere informatie

Informatie over afdeling interne-oncologie

Informatie over afdeling interne-oncologie Informatie over afdeling interne-oncologie Welkom op onze afdeling. Algemene informatie over het ziekenhuis vindt u in het boekje Opname dat u op de polikliniek bij de inschrijving voor opname heeft gekregen

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: Informatieverstrekking FPA De Schelde 6 Meer informatie: www.ggzwnb.nl

Informatiefolder voor cliënten: Informatieverstrekking FPA De Schelde 6 Meer informatie: www.ggzwnb.nl INFORMATIEVERSTREKKING FPA DE SCHELDE 6 Jouw toekomst telt! HOEZO, MIJN TOEKOMST TELT? Je hebt in je leven al veel meegemaakt. Leuke, maar ook een aantal minder fijne dingen. Op dit moment ben je in deze

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

Psychiatrische afdeling (PAAZ)

Psychiatrische afdeling (PAAZ) Psychiatrische afdeling (PAAZ) Door middel van deze folder willen wij u snel vertrouwd maken met de gang van zaken op de PAAZ. Ook informeren wij u over de diverse behandelmogelijkheden waar u tijdens

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Wegwijs in Duurzaam Verblijf

Wegwijs in Duurzaam Verblijf Wegwijs in Duurzaam Verblijf Informatie voor patiënten Opnamekliniek De Heuve Klateringerweg 1 Binnenkort wordt u opgenomen in Duurzaam Verblijf in Beilen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u

Nadere informatie

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Welkom 1.1. Visie 1.2. Verslaving 1.3. Behandeling 1.4. Het opnamegesprek 1.5. Detoxificatie 1.6. Behandelteam 1.7. Afdelingsklimaat

Nadere informatie

Dagbehandeling Psychiatrie

Dagbehandeling Psychiatrie Dagbehandeling Psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie locatie Amsterlwijck juni 2006 pavo 0183 Inleiding Met u is afgesproken dat u deel gaat nemen aan de psychiatrische dagbehandeling

Nadere informatie

Psychiatrie. Verpleegafdeling. Psychiatrie. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Verpleegafdeling. Psychiatrie. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Verpleegafdeling Psychiatrie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De kliniek... 4 De opname... 4 Verpleegkundige zorg... 5 Telefonisch spreekuur... 6 De behandeling... 6 De behandelplanbespreking...

Nadere informatie

Opnamekliniek voor volwassenen met een dubbele diagnose

Opnamekliniek voor volwassenen met een dubbele diagnose Opnamekliniek voor volwassenen met een dubbele diagnose februari 2015 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 De kliniek 5 Het behandelteam 6 Aanmelding 8 Opnamegesprek 9 Behandeling 10 Contactgegevens 13 3 Inleiding

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

Open opname afdeling Zaanstreek Waterland

Open opname afdeling Zaanstreek Waterland Open opname afdeling Zaanstreek Waterland 2 Inhoud 1. Afdeling... 5 2. Behandelteam... 5 3. Aanmelding en opname... 7 4. Behandeling... 8 5. Activiteiten en therapieprogramma... 9 6. Ontslag of overplaatsing...

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Afdeling Psychiatrie. Wat een behandeling binnen de kliniek kan inhouden en hoe de opname verloopt, leest u in deze folder.

Afdeling Psychiatrie. Wat een behandeling binnen de kliniek kan inhouden en hoe de opname verloopt, leest u in deze folder. Afdeling Psychiatrie Iedereen heeft wel eens psychische problemen. Vaak zijn mensen in staat deze zonder professionele hulp op te lossen. Als de klachten niet afnemen en de psychische druk steeds groter

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: vrijwillig opgenomen Meer informatie: www.ggzwnb.nl

Informatiefolder voor cliënten: vrijwillig opgenomen Meer informatie: www.ggzwnb.nl VRIJWILLIG OPGENOMEN INHOUD Woord vooraf Wat betekent een vrijwillige opname? Welke rechten hebt u? Wat gebeurt er de eerste dagen? Kan een vrijwillige opname een gedwongen opname worden? Ontslag bij een

Nadere informatie

Kliniek Zuyderland GGz

Kliniek Zuyderland GGz Kliniek Zuyderland GGz Informatie voor patiënten en naastbetrokkenen Inleiding U bent voor opname verwezen naar de kliniek van Zuyderland GGz. Wij heten u van harte welkom. Deze informatiefolder is een

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling H.49642.1214 Deeltijdbehandeling Inleiding Deeltijdbehandeling houdt in dat u twee dagen per week een groepstherapie volgt. De deeltijdbehandeling is een onderdeel van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling

Nadere informatie

Centrum Specialistische Behandelingen (CSB)

Centrum Specialistische Behandelingen (CSB) Internet: www.sabn.nl E-mail: info@sabn.nl Centrum Specialistische Behandelingen (CSB) Overige websites: www.eetstoornissen.nl Afdeling Eetstoornissen Informatiefolder voor verwijzers 12 De Afdeling Eetstoornissen

Nadere informatie

Adolescenten Kliniek Kinder en Jeugd GGZ. Informatie voor patiënten en familie locatie Helmond

Adolescenten Kliniek Kinder en Jeugd GGZ. Informatie voor patiënten en familie locatie Helmond Adolescenten Kliniek Kinder en Jeugd GGZ Informatie voor patiënten en familie locatie Helmond 2 Wat is de Adolescenten Kliniek? De Adolescenten Kliniek is een besloten opnameafdeling voor jongeren van

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Verpleegafdeling Cardiologie. locatie Utrecht Oudenrijn

Verpleegafdeling Cardiologie. locatie Utrecht Oudenrijn Verpleegafdeling Cardiologie locatie Utrecht Oudenrijn Verpleegafdeling Cardiologie locatie Utrecht Oudenrijn Wij heten u welkom op de afdeling Cardiologie van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

De Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden

De Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden De Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden De Kliniek In deze folder informeren wij u over de kliniek van De Riethorst, het landelijk centrum voor geestelijke gezondheidszorg voor doven en slechthorenden.

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie. Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten

Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie. Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Sommige mensen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling

Patiënteninformatie. Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling Patiënteninformatie Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling U heeft een afspraak in Tergooi voor een behandeling. Onze artsen en medewerkers doen er alles aan

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling D3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling D3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D3 U bent opgenomen op afdeling D3 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Voor of tijdens deze opname heeft u

Nadere informatie

KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP

KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP De Koraal Groep biedt geïntegreerde zorg, onderwijs, arbeidstoeleiding, observatie, KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP Documentcode : 0900.682 Vastgesteld door

Nadere informatie

Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda

Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda 1. Opname in de kliniek Revalidatiecentrum Breda De doelgroep Als u binnenkort wordt u opgenomen op de klinische afdeling van Revant Revalidatiecentrum Breda dan is deze folder voor u en uw familieleden

Nadere informatie

Even voorstellen MENTRUM OUDERENKLINIEK INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen MENTRUM OUDERENKLINIEK INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen MENTRUM OUDERENKLINIEK INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Opname in een kliniek is altijd ingrijpend en emotioneel. Voor u, maar ook voor uw familie en vrienden. In deze folder

Nadere informatie

cliëntenfolder Duynenhof

cliëntenfolder Duynenhof cliëntenfolder Duynenhof 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 - Afdeling 3 - Missie 3 - Visie 3 Behandeling 4 - Doel 4 - Regels 4 - Behandelteam 4 - Duur van de behandeling 5 - Ontslag 5 Praktische zaken 6 - Bezoektijden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen Algemene patiënteninformatie behandeling volwassenen en ouderen locatie Zon & Schild / Amersfoort e.o. Volwassenen en ouderen patiënteninformatie Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wat is Zon & Schild? 2 3

Nadere informatie

Afdeling C4. Afdeling C4. Miljoenenlijn Ouderen

Afdeling C4. Afdeling C4. Miljoenenlijn Ouderen Afdeling C4 Afdeling C4 Miljoenenlijn Ouderen Afdeling C4 Introductie Mondriaan Ouderen behandelt mensen met psychische problemen van 65 jaar en ouder. Het komt voor dat ook patiënten jonger dan 65 jaar

Nadere informatie

Opname en behandeling bij Klinisch Centrum Acute Psychiatrie (KCAP)

Opname en behandeling bij Klinisch Centrum Acute Psychiatrie (KCAP) Opname en behandeling bij Klinisch Centrum Acute Psychiatrie (KCAP) Informatie voor patiënten en geïnteresseerden Deze folder geeft informatie over uw opname en behandeling op de gesloten opnameafdeling

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Inbewaringstelling (IBS) Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Inbewaringstelling Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal Pieter

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling psychiatrie

Deeltijdbehandeling psychiatrie Deeltijdbehandeling psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie juni 2008 Pavo 0635 Inleiding Als u begint met een deeltijdbehandeling op de afdeling Psychiatrie kan dat veel vragen met

Nadere informatie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie Behandelhuis afdeling Psychiatrie U bent opgenomen of overweegt u te laten opnemen in het Behandelhuis van de afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem. Meer informatie hierover vindt u in deze folder.

Nadere informatie

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VEB1 Medische Psychiatrie

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VEB1 Medische Psychiatrie Afdelingsgebonden informatie Medische Psychiatrie Welkom Wij heten u welkom op onze afdeling Medische Psychiatrie van het academisch ziekenhuis Maastricht (azm). Binnen het ziekenhuis wordt de afdeling

Nadere informatie

Opname C3. Afdeling C3 Cauberg Ouderen

Opname C3. Afdeling C3 Cauberg Ouderen Opname C3 Afdeling C3 Cauberg Ouderen Opname C3 Introductie Opname in Wijerode kan nodig zijn als de psychiatrische problemen zo ernstig zijn dat intensieve behandeling noodzakelijk is. Ook kan opname

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

ACUTE SHORT STAY (ASS) 1032 Inleiding U bent of uw naaste is opgenomen op de Acute Short Stay (ASS). Dit is een afdeling die speciaal is bedoeld voor korte opnames na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Afdeling Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie

Afdeling Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie Afdeling Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie U bent opgenomen op afdeling Infectieziekten/ Endocrinologie/ Reumatologie. Op deze afdeling worden onder andere patiënten voor infectieziektes,

Nadere informatie

Acute deeltijdbehandeling

Acute deeltijdbehandeling Volwassen Acute deeltijd Acute deeltijdbehandeling Locatie Harderwijk Acute deeltijdbehandeling Locatie Harderwijk U bent aangemeld voor de acute deeltijdbehandeling bij GGz Centraal. Dat kan vragen oproepen.

Nadere informatie

Mentalization Based Treatment (MBT)* Deeltijd Persoonlijkheidsstoornissen Brinkveld. Informatie voor cliënten en verwijzers

Mentalization Based Treatment (MBT)* Deeltijd Persoonlijkheidsstoornissen Brinkveld. Informatie voor cliënten en verwijzers Mentalization Based Treatment (MBT)* Deeltijd Persoonlijkheidsstoornissen Brinkveld Informatie voor cliënten en verwijzers *In deze brochure is gebruik gemaakt van informatie van Psychotherapeutisch Centrum

Nadere informatie

Afdeling Spoedopname. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Afdeling Spoedopname. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Afdeling Spoedopname U bent opgenomen op de afdeling Spoedopname in Rijnstate Arnhem. In deze folder treft u informatie over de gang van zaken op deze afdeling. Afdeling: A7 vleugel 4 Telefoonnummer: 088-005

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten Inbewaringstelling Informatie voor patiënten Inbewaringstelling In deze folder vindt u informatie over de inbewaringstelling (IBS). Inbewaringstelling Inleiding In de afgelopen jaren zijn er voor de (geestelijke)

Nadere informatie

Wegwijs in de Beter Leven Kliniek

Wegwijs in de Beter Leven Kliniek Wegwijs in de Beter Leven Kliniek Informatie voor patiënten Binnenkort wordt u opgenomen in de Beter Leven Kliniek in Veenhuizen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u tijdens uw opname te maken

Nadere informatie

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Brochure voor cliënten van GGZ NML 2 Voorwoord Het is goed om te weten dat u bepaalde rechten heeft tijdens uw behandeling en/of verblijf. In deze brochure vindt

Nadere informatie

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2 Klinische revalidatie Jeugdteam 1 en 2 0 Gegevens Revalidatiearts:. Mentor:. Belangrijke telefoonnummers Verpleging 030 256 1447 Huiskamer 030 256 1558 Medisch secretariaat 030 256 1460 Planning 030 256

Nadere informatie

De Fase 3. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie

De Fase 3. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 3 Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING

MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING 331 Welkom Binnenkort wordt u in het Maag-, Darm- & Levercentrum van het Sint Franciscus Gasthuis opgenomen voor een dagbehandeling. Een dagbehandeling is een

Nadere informatie

Afdeling dagverpleging

Afdeling dagverpleging Afdeling dagverpleging Wat is dagverpleging? Dagverpleging is bedoeld voor patiënten die een onderzoek, behandeling of operatie ondergaan, waarvoor een korte (bed)opname met verpleegkundige zorg nodig

Nadere informatie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie Intensive care/coronaire care Informatie voor de patiënt en familie De intensive care / coronairy care afdeling U of uw familielid is opgenomen op de intensive care of coronaire care afdeling. Deze afdeling

Nadere informatie

Algemene huisregels Rijnstate

Algemene huisregels Rijnstate Algemene huisregels Rijnstate Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Inleiding Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in ons ziekenhuis. Een prettige omgeving

Nadere informatie

Afdeling Longziekten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Afdeling Longziekten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Afdeling Longziekten U bent opgenomen op de afdeling Longziekten in Rijnstate Arnhem. In deze folder vindt u informatie over de afdeling. Ook stellen wij de medewerkers voor, die bij uw behandeling betrokken

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol > Divisie Verslavingszorg Korsakov Kliniek Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol Informatie voor CLIËNTEN EN FAMILIE < > ALGEMENE INFORMATIE Met deze brochure willen wij u nader kennis laten

Nadere informatie

Open opname afdeling kc 1.1

Open opname afdeling kc 1.1 Open opname afdeling kc 1.1 Volwassenen Open opname afdeling kc 1.1 Introductie We heten u welkom op de open opname afdeling kc 1.1. van Mondriaan. In deze folder geven wij u meer informatie over opname

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

De open unit 4 is voor de vervolgbehandeling van de psychiatrische problemen

De open unit 4 is voor de vervolgbehandeling van de psychiatrische problemen OPNAMEKLINIEK OUDERENPSYCHIATRIE DE LAKE OVER DEZE FOLDER U bent verwezen naar de Opnamekliniek ouderenpsychiatrie de Lake van GGZ WNB. Voor een goede start op deze afdeling informeren wij u graag over

Nadere informatie

Welkom op het Observatorium

Welkom op het Observatorium Welkom op het Observatorium Inleiding U bent opgenomen op het Observatorium. Het Observatorium is een opnameafdeling voor maximaal 24 uur. Vanaf deze afdeling gaat u met ontslag naar huis of wordt u overgeplaatst

Nadere informatie