als MIRRO/ JSAPHILE/ ende CREUSA/ die op hem verlieft waren/ alle haer leuen ver loren/ geschiet in ouden tijden/ door zijn liefde op MEDEA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "als MIRRO/ JSAPHILE/ ende CREUSA/ die op hem verlieft waren/ alle haer leuen ver loren/ geschiet in ouden tijden/ door zijn liefde op MEDEA."

Transcriptie

1 [A1r-A1v] ontbreken

2 ende sommighe mannen hebben wel schoone rijcke lieuekens in eerbaerheyt/ die geheel haer herten ende haer sinnen ghestelt hebben vastelijc op mans personen/ die nochtans groote ontrouwicheyt vin den in die mans/ dwelcke hier na verclaert sal worden in dit nauolghende boecxken/ van veel diuersche mannen/ die haer trouwen ende beloften qualijc ghehouden hebben/ hierom ghy ionghe meyskens ende vroukens versint v wel te voren als die mannen oft ionge ghesellen v aencomen met schoonen/ soe ten/ minnelijcken/ amoreusen woorden/ oft met sco nen beloften/ eer ghi consenteert eenige mans per soonen/ dat ghi niet te haestich en zijt/ maer bedwin ghet v herte al vallet v swaer ende pijnlick/ ende ont knoopt die mutse van onder v kinne/ ende mercket ende besiet eerst oft trouwe ende gestadicheyt metten woorden accoorderen/ al heeft v die minne blint ghemaeckt/ laet trouwe daer by comen/ dan mach trouwe met trouwe gheloont worden/ ende dan brenghet minne/ vruecht/ ende solaes ter banen/ maer alst anders is datter ontrouwe in saysoene coemt/ dan en ist niet/ dan int eynde claghen ende kermen seggende/ ay lacen wat hebbe ick nv gedaen. Daer omme o ghi ionghe meyskens ende ghehoude vroukens/ die somtijts die vremde paykens wandelt/ doet alsmen pleghet te segghen. Versint eer ghi begint ende besiet oft v wederpaer zijn eere/ weluaren/ goe den name/ so lief heeft als ghi/ dan salt meest sonder anxt ende sorge sijn/ ende ghi sult voorspoedelijck in ghenuechten v minne besteden. A ij Van [A2r]

3 Van die ontrouwe van JASON/ daer drie coninghinnen/ als MIRRO/ JSAPHILE/ ende CREUSA/ die op hem verlieft waren/ alle haer leuen ver loren/ geschiet in ouden tijden/ door zijn liefde op MEDEA. [A2v] I [houtsnede 1: slagveld] Nden tijden dat die groote ende nachtighe stadt van TROYEN was in haren fleur/ omtrent.xij. hondert iaren voor die geboorte ons Heeren/ so was die coninck van OLOPHERNEN ghestoruen/ ende hi had de achter ghelaten een dochter als erfgenaem zijns rijcx/ ende was geheeten MIRRO/ ende was die scoon ste maecht daermen af wist te spreken in allen den landen/ van welcker schoonheyt die coninc van SLA- UONIEN (die gheen wijf en hadde) dye veel wonders ghehoort

4 gehoort hadde/ so dat hi abassaten wt seynde tot die schoone MIRRO om zijn coninghinne te zijn. dwelck si gheensins consenteren en wilde om niemants wille/ dies die coninc vergaderde grote heyrcracht van volck/ ende quam in haer lant barnende ende blakende ende beleyde die stadt van OLOPHERNEN/ meynende dat hijse met cracht ende fortse wilde hebben/ so dat si zeer belast was vanden coninck/ dit hoorende die vrome ridder JASON quam deser schoonder maecht ende coninginne MIRRO te dienste/ die seer minnelijck van MIR RO ontfanghen wert welcke JASON hem so vromelijck hadde in dat belegghe met sinen hulpers/ dat hi den coninck van SLAUONIEN versloech/ ende verloste die stadt van OLOPHERNEN van alle haren vianden/ des MIRRO zeer vierichlijc aensach die schoonheyt van- JASON/ ende denckende op zijn vromicheyt wert al heel op hem verlieft. Ende JASON aensiende die wtnemende schoonheyt ende weezelicheyt/ wert heel doorvierich met die liefde van MIRRO/ maer MIRRO was so zeer bedect dat niemant en mocht weten haer meyninge maer als JASON alleen was/ so seyde hi tot hem seluen/ ic ben een sot dat ic op haer veel dencke/ die so machti gen coninc ontseyt heeft. Mer niet te min die scone MIR RO quam dicwil JASON visiteren/ meynende dat hi haer van minnen aen spreken soude/ dwelck hi niet en dede door die sorghe van weygheren. Nochtans als alle dinck tot goeden peyse was/ so quam JASON bi MIR- RO ende seyde. Genadige coninghinne/ ic hebbe v gedient als een ghetrouwe dienaere/ nyet om ghelt/ noch om goet/ maer alleen om v gracie/ want ghy zijt [A3r]

5 zijt mijn solaes/ mijn vruecht/ daer al mijn ghepeys memorie/ ende sinnen in verslonden sijn door den vieri gen brant uwer lieften. Dus wilt mi ontfangen met medelijden. Doe seyde MYRRO/ ghi zijt wel waerdich om geloont te zijn/ ende ic beminne v meer dan ghy meent/ maer ten is gheen wijsheyt te staen nae din ghen die qualijck te crijghen zijn. Och lacen seide JA- SON/ so moet ick mistroostich van v scheyden. Adieu dan mijn waertste vrouwe. Ende hi reedt wech tegen den nacht daer die vrouwen al droeuich om wa ren. Ende daer was een vrouwe die der coninghinnen secreet wel wiste/ die vraechde MIRRO/ waerom dat JASON wt reedt tegen den nacht. Doe seyde MIRRO dat en weet ick niet/ maer ick dencke dat hy sinen wille niet en heeft/ ende oock gram is/ want hi quam bi mi/ ende hy eyschte mi seluen voor loon van sinen dienste die hi mi ghedaen heeft/ ende ick wederseyde hem dat. Doe seyde die ioncfrouwe/ waerom hebdi dat ghedaen/ ghi pleghet te segghen/ dat hy alleen was dijns herten begheren. Ja seyde MIRRO so is hy noch/ maer men moet hem wat weygeren om die eere te bewaren. Doe seyde die ioncfrouwe. JA- SON is wech/ want hy nam druckich oorlof aen dye vrouwen. Doen viel MYRRO ter aerden/ ende wranc haer handen ende seyde. Ay lacen wat heb ic gedaen O tonghe wat hebdy ghesproken/ ghi hebt wederseyt dat v herte bouen al begheert/ wat sal ic doen/ ick sorghe al seynde ick boden wt/ hy en sal niet willen weder keeren. Ende volghe ick hem seluen/ dat is die meeste schande vander werelt. Hoe [A3v]

6 [A4r-A4v] ontbreken

7 [houtsnede 2: 4 ridders in een boot met één (jonk)vrouw] [B1r] C Ortelinck hier na als JASON met zijn volck in zee was/ so quam daer eenen grooten storm van winde/ so dat hi by bedwanck moste arriueren ende landen aen die stadt van LENNOS/ daer niet dan vrouwen en woonden/ ende int landen so schoorde haer schip. Ende JASON met grooter bede ghecreech oorlof om daer te blijuen tot dattet schip weder ge maect was. Ende elck heere van JASONS volc hadde een camer op der coninginnen hof/ ende een dienstioncfrouwe die hem diende ende zijn gemac dede/ ende die coninginne behielt JASON in haer camer/ daer si terstont op verliefde/ ende si badt hem om zijn minne ende om haer te trouwen. Daer op JASON antwoorde: Jc en soude gheen beter begheeren/ maer B lacen

8 lacen ick ben verlooft. Dit hoorende die coninginne was seer bedroeft/ ende des auonts als JASON slapen was/ so wertse so bernende in JASONS liefde/ datse haer ontcleede/ ende quam heymelijck ligghen by JASON in zijn bedde/ sonder sinen weten. Ende si wert so seer beuende van schaemten/ ende met dien om helsde si JASON/ so dat hy wacker wert/ ende seyde tot hem: O spieghel mijnder ooghen/ mijnder her ten troost ende confoort/ mijn solaes/ mijn iubilacie mijn vruecht/ mijn eenich begheeren v minne heeft my ghebracht in grooter schanden. Ende want ghi nyet en wilt zijn mijn ghetroude man in eeren/ so suldi nochtans zijn mijn boel al ist met schanden/ en de ic hope dat ghy in gheender onweerden nemen en sult die liefde van een sot edel wijf/ doen keerde hem JASON tot haer/ ende seyde: O mijn waertste bemin de vrouwe/ tis my leet dat ic v man niet wesen en mach in eeren/ ende met dien omhelsden si malcanderen seer minnelijc/ ende quamen doen te samen int prieel van VENUS/ daer si lieflijc plucten die bloem kens der natueren/ so dat die coninginne beurucht bleef met kinde/ ende die ander heeren maecten alle meest deel haer ioncfrouwen met kinde die hen lie den ghedient hadden/ so dattet lant van LENNOS we der met mannen veruult wert van dat GRIECXSCHE zaet. ende als haer schip volmaect was/ so hebben si oorlof ghenomen aen haer vrouwen/ die seer be droeft waren/ maer JASON beloofde binnen ses we ken hen lieden weder te versoecken/ ende si zijn ghe comen in COLCOS/ daer si eerlijc ontfangen waren van den [B1v]

9 den coninck OETES/ ende van MEDEA zijn dochter/ die JASON ontrieden dat hi int eylant niet gaen en sou de/ maer MEDEA die op hem verlieft was dede hem winnen dat GULDEN VLIES. Ende daer na vertrack MEDEA heymelijck met JASON te schepe/ ende si nam mede den costelijcken schat haers vaders/ ende si qua men so metten schepe gheuaren by der stadt van LEN NOS/ ende die bedructe coninghinne JSAPHILE sach dat schip voorby varen van eenen hooghen berch/ daer si op gheleghen hadde veertich dagen ende veertich nach ten/ verwachtende die comste van JASON. Maer als Jsaphile sach dattet schip voer ter zeewaert in/ so wertse desperaet/ ende viel op die aerde neder/ bidden de die goden der zee ende der winden/ dat si doch leuende oft doot bi JASON mochte comen/ ende met dien spranc si in die zee ende verdranck/ ende si quam doot aen JA SONS schip/ ende JASON dedese op halen int schip/ ende als hijse kende/ so was hi zeer bedroeft. Ende si seylden so langhe tot dat si weder quamen in die hauene daer si wt gheseylt waren. Ende JASON quam doen met ME DEA te lande ende met sinen heeren in grooter eeren ende dat gulden vlies wert voor hem ghedraghen/ en de JASON wert so eerlijc ontfanghen vanden coninc ESON sinen vader die seer verblijt was. Ende aen den derden dach daer na so troude JASON MEDEA met grooter eeren ende triumphen. Ende die feeste gheduerde vijfthien daghen lanck. Daer na ghewan JASON eenen sone aen MEDEA/ dien si namaels seluen doode wt desperacien/ om dat hi haer verlaten hadde ende een ander ghetrout. B ij Hoe [B2r]

10 Hoe MEDEA dede JASONS oom PELEUS dooden van zijn eyghen twee dochteren. [B2v] [Houtsnede 3: twee vrouwen doen een man een mantel af / om.] D Je coninc ESON die vader van JASON was een out man/ ende hi hadde zijn dochter MEDEA seer lief/ waer door MEDEA op een tijt toonde haer consten/ ende dede so veel datse ESON den coninc binnen neghen daghen wederomme maecte ionc ende starck ghelijck een man van.xxxij. iaren. Dit won der quam door alle dat lant. Doen quamen daer ve le heeren coninck ESON besoecken om dit wonder te sien. Daer quam ooc CIPRIANE die vrouwe van JA- SONS oom PELEUS/ ende si badt MEDEA datse oock ha reu man wilde ionck maken/ die seer out was/ dies Medea

11 MEDEA blijde was/ ende seyde dat zijt doen soude/ maer si dachte ghoede oorsake te hebben om hem te dooden. Doen dedese PELEUS setten in een bat/ ende si dede hem slapen/ ende dede zijn twee dochteren comen/ elck met een scharp swaert in die hant/ ende si dedese haren vader so hondert wonden in zijn lijf steken/ segghende dattet moste wesen. Doen dedese PELEUS weder wacker worden/ ende seyde: Ghi valsche verrader die JASON ghesonden hebt in COLCOS om zijn lijf te verliesen/ daer om door v ontrouwicheyt hebdy den doot verdient/ die v nv by is/ dat bey de v dochteren hebben ghedaen. Ende MEDEA ghinc doen van daer/ ende PELEUS sterf terstont. Dit siende die dochteren dat si haren vader ghedoot hadden so namen si haer swaerden/ ende doorstaken haer eyghen herten/ ende vielen beyde doot ter aerden. Dit siende CIPRIANE haer moeder viel in mistrooste/ ende sulcken druck/ dat haer therte brack/ ende bleef oock doot. Ay lacen elck wachte hem van ontrouwe/ ende bemercke wat groot iammer geschiet is door die on trouwe. JASON siende dat tyrannelick stuc/ versaec te geheelal tgeselscap van MEDEA/ ende hi reedt wech ende quam na sommighe daghen in die stadt van CORIN TEN/ dien die coninck eerlijc ontfinck/ ende JASON vertelde hem alle die oneerlijcke stucken van MEDEA Doen riedt hem die coninck dat hi MEDEA laten soude/ hi soude hem gheuen zijn dochter die schoone CREU SA. Ende die coninck van CORINTHEN seyde JASON so ve le/ dat hi MEDEA heeft vergh[e]ten/ ende hi ghinc trou wen des conincx dochter CREUSA. B iij Hoe [B3r]

12 Hoe MEDEA in die bruyloft quam/ ende si doode alle dat volck dat daer was met fenijn. [B3v] A [Houtsnede 4: rijk gekleed echtpaar met op de achtergrond een geopende bedstede] Ls JASON MEDEA verlaten hadde ende was van haer wech ghereyst/ soo nam MEDEA haren ioncxsten sone ende twee camenieren/ ende ginc so om JASON te soecken/ ende si quam na veel reysens in die stadt van CORINTHEN/ daer JASON op den seluen dach een ander wijf CREUSA des conincx dochter getrout hadde/ ende men hielt die bruyloft/ ende dat volc was al ter tafelen gheseten om goet chyer te maken met JASON ende zijn bruyt ende met den coninc ende coningin ne. So quam MEDEA aen die tafel by JASON met vier draken ende si nam haren iongen sone met zijn beenen ende schoorde hem met cracht in twee stucken/ ende werpt also in die schotel die voor JASON ende CREUSA stont Ende

13 Ende doen ontdeden die draken haer kelen/ ende worpen sulcken fenijn op alle die daer saten/ so dat si daer alle doot bleuen sonder alleen JASON die dat fenijn niet hinderen en mochte dor die bewaringhe ende beswe ringhe die hem MEDEA in COLCOS ghedaen hadde/ doen hi dat GULDEN VLIES wan. Doen ginc MEDEA wech metten draken. Als JASON dit iammer aensach/ so was hi half rasende. Ende des anderen daechs de de hi den coninc/ coninginne/ ende zijn bruyt CREU SA eerlijck begrauen. Daer na reedt JASON van CO RINTHEN/ ende hy quam in die bruyloft vanden Co ninck TOLLUS/ die daer troude des conincx dochtere van THESSALEN/ daer hem die heeren/ princen/ vrou wen ende ioncfrouwen willecome hieten sonder al leen MYRRO die daer ooc was/ maer si seyde: O val sche onghetrouwe lueghenaer gaet van my. Doen seyde JASON: Ghenadighe vrouwe ter quader vren ben ic gheboren/ ic en ben nyet waerdich te comen by uwen edelen persone. MEDEA heeft my beschermt vander doot/ dat noyt ridder en gebuerde/ maer nv heeft si so menige moort gedaen dat icse heb verlaten ende hi dede so zijn onschult dat si hem weder nam in haer gracie/ ende si cleede hem als een van haren knechten/ ende so reedt hi met MYRRO onbekent binnen OLI PHERNEN/ daer hijse heymelijc troude door die vreese van MEDEA/ dat si niet weten en soude waer JASON was/ dat si namaels vernam dat hi binnen OLOPHER NEN was/ so quam MEDEA dit claghen totten coninck ESON den vader van JASON/ die met groter heyrcracht van volcke ghinck die stadt starckelijck belegghende Ende [B4r]

14 Ende JASON ende MIRRO quamen alle daghe tsamen op eenen toorne vander stadt. Dit vernam JASONS vader ESON/ ende hi leyde secretelijck by den toorne een hantboghe schuttere PATROCLUS geheeten/ ende MIR RO siende wt een venstere/ heeft haer geschoten door haer kele/ so datse doot viel voor JASON/ die doe seer bedroeft was/ ende hy dedese eerlijck begrauen. Ende doen reedt hi heymelijc wter stadt/ ente hi quam te ghen den auont in een groot bosch/ daer hy in verdoolde/ daer hi ten laetsten sach een huysken/ daer MEDEA langhen tijt ghewoont hadde/ ende en adt niet dan cruyden ende wortelen. Ende JASON clopte daer aen/ ende badt om herberge. Ende terstont quam MEDEA wt ende wert JASON kennende/ ende si greep hem in haren armen ende custe hem/ ende tersont vielse voor hem op haer knyen hem biddende om gracie. Dit siende JASON nam se op vander aerden/ ende hi ghinc hem sitten rusten/ ende si haelde hem nooten/ wortelen/ ende cruyden/ om wat te eten. Ende JASON siende die groote armoede van ME DEA seyde: Lief zijt te vreden/ tis al vergheuen/ ende ghi sult voortaen zijn mijn coninghinne ende vrouwe so langhe als ick leuen sal. Doen was MEDEA seer blijde/ ende si beloofde hem datse nemmermeer ni gromancie noch touerie doen en soude/ ten ware bi sinen raet ende wille/ ende si sliepen te samen dien nacht in grooter vrientscap. Ende des anderen daechs reden si tsamen wech/ tot dat si quamen by ESON sinen vader. Ende als hi sach dat si weder vrientlijck verghadert waren/ so verghaf hi hen lieden al dat si tegen hem misdaen hadden. Ende coninc ESON ghaf ouer dat coninc- [B4v]

15 conincrijck inden handen van JASON/ ende hy regneerde met MEDEA langhe daghen/ ende si creghen te samen veel schoone kinderen. Ende si bleuen voort aen den tijt van haren leuen in goeden accoorde ende vrede. Bemerct doch nv wat iammer/ wat moort/ wat druck/ wat lijden/ door die liefde der vrouwen op JASON gheschiede/ ende door die ontrouwe van JA- SON die hi hen lieden dede. Maer onse minnelijcke salichmaker JESUS wil ons verlenen zijn barmher tighe gracie/ dat wy moghen worden gheuonden ghetrouwe dienaren voor sinen ooghen als wi van hier wt dese bedriechlijcke werelt sullen ghescheyden zijn. Amen. Van een ontrouwe die een edel ionghelinc dede sinen goeden/ ghetrouwen/ ghestadigen/ eerbaren ende schoonen lieueken. [C1r] [Houtsneden 5 en 6: respectievelijk een vrouw en een man] C Int

16

17 È Colofon Deze diplomatische editie van het enig bewaard gebleven exemplaar van Dat Bedroch der Mannen [Historie van Jason ende Medea, K.B. Den Haag, sign C 4] werd bezorgd door: Lisette Cats, Aafje Haaksma, Robbert Helder en Willem Kuiper in het kielzog van de Master module Vergeten, subversieve en marginale literatuur gedurende het collegejaar onder leiding en eindredactie van dr. Willem Kuiper, Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde UvA. Amsterdam 2009.

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6]

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] [C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] Nu is ghecomen den meydach, ende doen quam Floris in root purper gecleed[t], om dat hi den rooden roose gelijken soude, ende dat

Nadere informatie

Ponthus ende die schoone Sydonie

Ponthus ende die schoone Sydonie Een schoone ende amoruese historie van Ponthus ende die schoone Sydonie welcke waren beyde van coninclijker afcoemsten: Ponthus des conincx Tybours sone, coninck van Galissiën ende Sidonie des conincx

Nadere informatie

Van Pylatus. Hoe Pylatus doot sloeg des conincs soen van Vrancrijck. 1. Doesborch 1528: spelden

Van Pylatus. Hoe Pylatus doot sloeg des conincs soen van Vrancrijck. 1. Doesborch 1528: spelden Van Pylatus Pylatus Pontius, een rechter ghestelt over dat Joetsche volcke, is mede gherekent van den.ix. quaetsten, omdat hi dat alderbeste goet dat in den hemel ende in der eerden is, so deerlijc, so

Nadere informatie

Valentijn ende Oursson,

Valentijn ende Oursson, Een schone ende wonderlijcke historie van Valentijn ende Oursson, de twee edele vrome ridders, sonen vanden mogenden keyser van Griecken ende neven vanden edelen koningh Pepijn, doen ter tijt koningh van

Nadere informatie

V- ^ f i I I I i i C Vier Maria Legenden 5* Vier Maria Legenden De Ivoren Toren Apeldoorn J Van een heilich vader / Daer was een heilich vader in eenre vergaderinghe ende dese was coster ende diende

Nadere informatie

[A1r] Van Floris ende Blancefleur. T Antwerpen op de Lombaerde Veste in De Gulden Pellicaen by Guillaem van Parijs

[A1r] Van Floris ende Blancefleur. T Antwerpen op de Lombaerde Veste in De Gulden Pellicaen by Guillaem van Parijs [A1r] Van Floris ende Blancefleur T Antwerpen op de Lombaerde Veste in De Gulden Pellicaen by Guillaem van Parijs 1576 [A1v] Prologhe. Paulus seit dat ledicheyt is dye moeder van alder quaetheit. Om dan

Nadere informatie

Niclaes Peeters. Editie J.G.R. Acquoy

Niclaes Peeters. Editie J.G.R. Acquoy Hier beghinnen de sermonen oft wtlegghingen op alle de evangelien vander vasten, metter passien, alsomen die inder kercken houdt zeer costelijck wtgeleyt Niclaes Peeters Editie J.G.R. Acquoy bron Niclaes

Nadere informatie

tekst: Mariken van Nieumeghen fragment: Hoe Emmeken haer sondich leven een luttel beclaecht

tekst: Mariken van Nieumeghen fragment: Hoe Emmeken haer sondich leven een luttel beclaecht tekst: Mariken van Nieumeghen fragment: Hoe Emmeken haer sondich leven een luttel beclaecht r. 590 O memorie, verstandenisse, waerdii dinckende Op dleven, daer ick mi nu int ontdraghe, Het soude u duncken

Nadere informatie

Dat bedroch Der vrouwen

Dat bedroch Der vrouwen Dat bedroch Der vrouwen Tot een onderwijs ende exem pel van allen mannen/ ionck ende out/ omdat si sullen weten/ hoe bruesch/ hoe valsch/ hoe bedriechlijck dat die vrouwen zijn. [houtsnede 1: Jahel doodt

Nadere informatie

Ludolph van Colen. tsamen door. gheboren in Hildesheim. Ghedruckt t Amstelredam by Cornelis Claesz. opt water, by die oude Brugghe.

Ludolph van Colen. tsamen door. gheboren in Hildesheim. Ghedruckt t Amstelredam by Cornelis Claesz. opt water, by die oude Brugghe. Solutie ende Werckinghe op twee geometrische vraghen by Willem Goudaen inde jaren 1580 ende 83 binnen Haerlem aenden kerckdeure ghestelt, mitsgaders propositie van twee andere geometrische vraghen tsamen

Nadere informatie

[houtsnede 1: vrouwelijke staande ridder]

[houtsnede 1: vrouwelijke staande ridder] [A1r] van heer FREDERICK van JENUEN in LOMBAER DIEN eenwarachtige historie cortelinge gesciet die een vrouwe was ende eens coopmans wijf ende moeste dolen achter land ende wert een groot heere biden coninc

Nadere informatie

Hoe Floris oorlof nam aen sijn ouders en[de] reysde wech om te soecken Blancefluer. [4]

Hoe Floris oorlof nam aen sijn ouders en[de] reysde wech om te soecken Blancefluer. [4] Hoe Floris oorlof nam aen sijn ouders en[de] reysde wech om te soecken Blancefluer. [4] Als Floris nu al die waerheit gehoort had, soo ghinck hi als minnaer stout tot sinen vader ende seyde: Ick begeere

Nadere informatie

Het Gruuthuse Manuscript. Middeleeuwse liedjes. Het Gruuthuse Manuscript Adellijke cultuur Hoofse literatuur

Het Gruuthuse Manuscript. Middeleeuwse liedjes. Het Gruuthuse Manuscript Adellijke cultuur Hoofse literatuur Het Gruuthuse Manuscript Middeleeuwse liedjes Adellijke cultuur Hoofse literatuur Dirk Bouts, Het laatste avondmaal (1464) Het Gruuthuse Manuscript www.kb.nl à Gruuthuse handschri: Hans Memling, dhr. en

Nadere informatie

Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes

Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes Nycholaus was portere 1 der stat van Patera. Ende hi was gheboren van heyleghen ende rike lieden. Sijn vader hiet Epyphanius ende sijn moeder hiet Johanna.

Nadere informatie

Het daghement ghegheven teghen den Heere Prince van Orangen.

Het daghement ghegheven teghen den Heere Prince van Orangen. Het daghement ghegheven teghen den Heere Prince van Orangen. Bron: Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren

Nadere informatie

Pelgrimagie der menscherliker natueren

Pelgrimagie der menscherliker natueren editie Ingrid Biesheuvel bron, (handschrift ms. germ. fol. 624 van de Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz te Berlijn.) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_pel003pelg01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Historie vanden reus Gilias

Historie vanden reus Gilias editie G.J. Boekenoogen bron G.J. Boekenoogen (ed.),. Brill, Leiden 1903 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_gil001hist01_01/colofon.htm 2007 dbnl / erven G.J. Boekenoogen i.s.m. 1 3 Genoechlijcke

Nadere informatie

1. Van enen brueder in welkes hande die kroemen verwandelt weren in peerlen

1. Van enen brueder in welkes hande die kroemen verwandelt weren in peerlen Tien korte exempelen, over gewone mensen, arm en rijk, jong en oud, allemaal bedoeld om er een godsdienstige waarheid mee te verduidelijken. Zie over exempelen en mirakels Wereld in woorden pag. 302 e.v.

Nadere informatie

Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam, 212 E 20, Gulde-iaers Feest-Dagen, 1635 I.S.V.W. Pagina 1157, Microfilm: UB Amsterdam

Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam, 212 E 20, Gulde-iaers Feest-Dagen, 1635 I.S.V.W. Pagina 1157, Microfilm: UB Amsterdam Wij vyeren heden Wij vyeren heden is een Sint-Nicolaaslied uit Gulde-iaers-feestdagen (1635, pag. 1157) van Johannes Stalpaert van der Wiele, I.S.V.W. (1579-1630). Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam,

Nadere informatie

Bruylofs-gedicht, ter eeren van den E. Gosuinus de Wit, ende joffr. Elizabeth de l'homell

Bruylofs-gedicht, ter eeren van den E. Gosuinus de Wit, ende joffr. Elizabeth de l'homell Bruylofs-gedicht, ter eeren van den E. Gosuinus de Wit, ende joffr. Elizabeth de l'homell vergadert in den houwelijcken staet, den 27 februarij M.DC.L. binnen 's Gravenhage Lucas van de Poll bron Lucas

Nadere informatie

hertaling Albert Verwey (soms iets herschikt) [of een eigen variante] Hadewijch s 7e visioen

hertaling Albert Verwey (soms iets herschikt) [of een eigen variante] Hadewijch s 7e visioen Hadewijch s 7e visioen te enen cinxendage wart mi vertoont in de dageraat, ende men sanc mettenen in de kerke ende ic was daar; ende mijn herte ende mijn aderen ende alle mine leden schudden ende beveden

Nadere informatie

Zingen van papier. Martijn Wijngaards

Zingen van papier. Martijn Wijngaards Zingen van papier Martijn Wijngaards Uit historielied De Hertog van Brunswyk: (1768, Barent Koene I, Amsterdam [KB 1072 G17].) 1. Hoord toe arm en ryk men zal u zingen hier Van den Hertog van Brunswyk

Nadere informatie

33054 vogel sijn vlucht gedaen heeft also dat. 33055 men daer gheen teyken en siet daer die. 33056 vogelen gheulogen hebben ende het wer-

33054 vogel sijn vlucht gedaen heeft also dat. 33055 men daer gheen teyken en siet daer die. 33056 vogelen gheulogen hebben ende het wer- Folio 217r 33017 Hier beghint het xij. boeck ende spreect 33018 vande vogelen int ghemeen ende int spe- 33019 ciael 33020 Dat i. capitel vande vogelen int gemeen 1 33021 ENde want nv die trac- 33022 taet

Nadere informatie

Thema: Martelaren m.m.v. JD s Bigband Jan Lokhorst (Trinitatiskapel), koster

Thema: Martelaren m.m.v. JD s Bigband Jan Lokhorst (Trinitatiskapel), koster Hagepreek in het Hof van Nederland op 19 juli 2015 443 jaar na de Eerste Vrije Statenvergadering Thema: Martelaren m.m.v. JD s Bigband Jan Lokhorst (Trinitatiskapel), koster 15.00 uur trompetsignaal Opening

Nadere informatie

Wilhelmus. Doel: Na deze opdracht weet je meer over de geschiedenis van het Wilhelmus. Uitleg opdracht Je gaat een werkblad maken over het Wilhelmus.

Wilhelmus. Doel: Na deze opdracht weet je meer over de geschiedenis van het Wilhelmus. Uitleg opdracht Je gaat een werkblad maken over het Wilhelmus. Wilhelmus Thema: Bestaat vrede? Samenleving Nederland Het land Moeilijkheid; *** Tijd: * Juf Yvonne Doel: Na deze opdracht weet je meer over de geschiedenis van het Wilhelmus. Uitleg opdracht Je gaat een

Nadere informatie

DE HISTORIE VAN FLORIS ENDE BLANCEFLEUR

DE HISTORIE VAN FLORIS ENDE BLANCEFLEUR NEDERLANDSCHE VOLKSBOEKEN H DE HISTORIE VAN FLORIS ENDE BLANCEFLEUR BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ VOORHEEN E. J. BRILL, LEIDEN HISTORIE VAN FLORIS ENDS BLANCEFLEUR NEDERLANDSCHE VOLKSBOEKEN OPNIEUW UITGEGEVEN

Nadere informatie

Cort verhael van die ghesciedenisse ende belegeringhe der stat Alcmaer anno 1573

Cort verhael van die ghesciedenisse ende belegeringhe der stat Alcmaer anno 1573 Cort verhael van die ghesciedenisse ende belegeringhe der stat Alcmaer anno 1573 Handschrift, ca. 1575. Dit 'Cort verhael' maakt deel uit van een handschrift (circa 1575) over het beleg van Haarlem van

Nadere informatie

Orde van de dienst op de 17e zondag na Pinksteren 23 september anno Domini 2012. Startzondag

Orde van de dienst op de 17e zondag na Pinksteren 23 september anno Domini 2012. Startzondag Orde van de dienst op de 17e zondag na Pinksteren 23 september anno Domini 2012 Startzondag Kom ik goed over? De speech op de berg als lichtend voorbeeld Deze dienst is voorbereid in samenwerking met de

Nadere informatie

O Mdat het verhaal vergeten is

O Mdat het verhaal vergeten is O crux lignum triumphale [1r] O Kruis, zegevierend Hout Hier vintmen bescreuen hoe dat they lighe cruys quam tot BREDA É O Mme dat die reden es uergheten, Ende luttel liede sijn, diet weten, Hoe theylighe

Nadere informatie

L E S E R. [485] T O T D E N

L E S E R. [485] T O T D E N [485] T O T D E N L E S E R. NA dat ick besloten hadt een eynde van deze oeffeningen te maecken, soo heb ick bevonden, dat my, Beminde Leser, noch verscheyde andre dingen van vermaeckelijcke en treffelijcke

Nadere informatie

Die coninc vraecht: Hoe comt dat men wint gevoelt ende niene sien en mach?

Die coninc vraecht: Hoe comt dat men wint gevoelt ende niene sien en mach? Hieronder volgen uit de Sidrac alle eenentwintig vragen die op pagina 110 van Wereld in woorden opgesomd worden, inclusief de complete antwoorden. Sidrac blijkt inderdaad een allesweter. Die coninc vraecht:

Nadere informatie

De jeeste van Walewein

De jeeste van Walewein Veel meer over Walewein en ettelijke andere Arturromans is te vinden in het grote derde hoofstuk van Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Amsterdam 2007. De jeeste van Walewein Vanden coninc Arture Es

Nadere informatie

Rouw-klagt over het droevig afsterven van de wel edele vrouwe mevrouwe Margareta Rosa, weduwe

Rouw-klagt over het droevig afsterven van de wel edele vrouwe mevrouwe Margareta Rosa, weduwe Rouw-klagt over het droevig afsterven van de wel edele vrouwe mevrouwe Margareta Rosa, weduwe wijlen de wel edele heer Hendrick In 't 77ste jaar haars ouderdoms, in den heere ontslapen den 15. february

Nadere informatie

DE GETEMDE PUBER JOHAN KOPPENOL

DE GETEMDE PUBER JOHAN KOPPENOL DE GETEMDE PUBER JOHAN KOPPENOL DE GETEMDE PUBER. WIJZE RAAD VOOR MEISJES VAN JACOB CATS Opzet presentatie: - Onderzoek, opzet en vorderingen Cats-biografie Benadering: cultuur en literatuur - Maechden-plicht

Nadere informatie

Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie. gedurende den tijt van eenentwintich jaren.

Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie. gedurende den tijt van eenentwintich jaren. Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie van nieuw horologiewerck, gedurende den tijt van eenentwintich jaren. De Staten generael der Vereenichde Nederlanden, allen den geenen die desen

Nadere informatie

De eerste uytcoemst vande eerste geschiedenis, ghestelt in Regel-dicht met een Rondeel, daer naer al van twaelf ende derthien syllaben.

De eerste uytcoemst vande eerste geschiedenis, ghestelt in Regel-dicht met een Rondeel, daer naer al van twaelf ende derthien syllaben. De eerste uytcoemst vande eerste geschiedenis, ghestelt in Regel-dicht met een Rondeel, daer naer al van twaelf ende derthien syllaben. fol. M 3 v Tghebots verachting. 5 10 15 Hou broer wilt ghy / thoeft

Nadere informatie

J. van Mierlo Jr., S. J. Strophische Gedichten

J. van Mierlo Jr., S. J. Strophische Gedichten LEUVENSE TEKSTUITGAVEN 446 J. van Mierlo Jr., S. J. lihad EWIJCH Strophische Gedichten Keurboekerij, Grote Markt, 17, Leuven. 1910. Ritmata haywigis I I y, al es nu die winter cout vn Cort die daghe

Nadere informatie

Kroniek van Egmond. Anoniem, 17e eeuw

Kroniek van Egmond. Anoniem, 17e eeuw Kroniek van Egmond. Anoniem, 17e eeuw Archief van de Familie Van Egmond van de Nijenburg, inventarisnummer 6 "Die cronicke oft historie der edele welgebooren heeren ende baroene van Egmont " Anoniem, 17e

Nadere informatie

Een nieuw lied op de zeven hooftzonden: en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de

Een nieuw lied op de zeven hooftzonden: en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de jonkheid om te lezen, zynde een spiegel om de zouden te vlieden bron : en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de jonkheid om te lezen,

Nadere informatie

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 Transcriptie van document: RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: Regel nummer tekst interpretatie

Nadere informatie

Wat die mensche es, ende vander bitterheyt der hellen, ende vander zuetecheyt des hemelrijcs. Cap. 43.

Wat die mensche es, ende vander bitterheyt der hellen, ende vander zuetecheyt des hemelrijcs. Cap. 43. Jan van Boendale eindigt zijn tussen 1330 en 1340 geschreven Jans teesteye (zie Wereld in woorden p. 158 e.v.) met heel fraaie verzen over de nietigheid van al het aardse, in schril contrast met de hemelse

Nadere informatie

Lof der schilder-konst

Lof der schilder-konst Lof der schilder-konst Philips Angel bron (facsimile van uitgave Leiden 1642). Kunsthistorisch Instituut, Amsterdam 1972 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/ange001lofd01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Genoechlijcke history vanden schricklijcken ende onvervaerden reus G I L I A S,

Genoechlijcke history vanden schricklijcken ende onvervaerden reus G I L I A S, Genoechlijcke history vanden schricklijcken ende onvervaerden reus [A1r] G I L I A S, hoe hy des grooten conincx wonderschoone dochter vant eylant Helyce, van een geest s nachts weghghevoert, langhen tijt

Nadere informatie

'i' ontstaan, een verschijnsel dat vooral in het Brabants voorkomt (Van Loey 1980b, 15b).

'i' ontstaan, een verschijnsel dat vooral in het Brabants voorkomt (Van Loey 1980b, 15b). Proloog Handschrift Wenen [7r] Hier beghint de legende vander heilegher maget Sinte Godelieve: / Als men screef ons Heeren jaer M / ende vierentachtentich, als paus / te Roome was Hildebrant ende / daer

Nadere informatie

.vij xiiij A iij b c xi d PETRONILLE virgine.vij

.vij xiiij A iij b c xi d PETRONILLE virgine.vij [schutblad] Tsomer stic vander GULDEN LEGENDE [B].ij. [-4r] d Van pinxteren..i. vij e VRBANI pape.vij vi f g BEDE presbiteri.vij xiiij A iij b c xi d PETRONILLE virgine.vij KL Iunius heuet dies.xxx. luna.xxviij.

Nadere informatie

NEDERLANDSCHE VOLKSBOEKEN III. tua n'wtbm [anticban' I1te g-. ctepoe

NEDERLANDSCHE VOLKSBOEKEN III. tua n'wtbm [anticban' I1te g-. ctepoe NEDERLANDSCHE VOLKSBOEKEN III 1~ ~Oltt ~r~be r : tracuieufe3ttto~te t anben 1tbber letter bbuane /mete Ji,mnel ; gfjcbantenel tua n'wtbm [anticban' I1te g-. ctepoe faoybt / ttbcldt mett fepat to wcfen

Nadere informatie

Wat de name bediet. Donnosel 1

Wat de name bediet. Donnosel 1 Wat de name bediet Donnosel 1 kinderkinne heet men also bi drien reidenen: omme donnoselheit van leivenne, van reidenen ende van der pinen, ende omme donnoselheit die si behilden. Men heetse onnosel van

Nadere informatie

Titelgegevens / Bibliographic Description

Titelgegevens / Bibliographic Description Titelgegevens / Bibliographic Description Titel Auteur(s) De visie op de Joden bij Eeuwout Teellinck na 1624 / W.J. op 't Hof. Hof, W.J. op 't In Documentatieblad Nadere Reformatie, 12 (1988), no. 4, p.

Nadere informatie

Het nieuwe christelyk en geestelyk uur-slag

Het nieuwe christelyk en geestelyk uur-slag bron. z.n., z.p. ca. 1800 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie042nieu01_01/colofon.php 2013 dbnl 1. Stem: Daar was een meisje jong van jaaren. EEn ider mag in deze Tijden, De Goedheid

Nadere informatie

Boekverslag Warenar (P. C. Hooft)

Boekverslag Warenar (P. C. Hooft) A Beschrijving 1 Aulularia van Plautus, Dat is WARENAR MET DE POT, geschreven door P.C. Hooft, Amsterdam, eerste druk in 1617. 2 Korte inhoud: Proloog: Hierin wordt door middel van twee allegorische figuren,

Nadere informatie

Hs. Stockholm KB A 159 (26vb-28ra) Hs. Amsterdam Universiteitsbibliotheek VI B 14 (40rb-42rb) Vanden onnoselen kinderen. Wat de name bediet

Hs. Stockholm KB A 159 (26vb-28ra) Hs. Amsterdam Universiteitsbibliotheek VI B 14 (40rb-42rb) Vanden onnoselen kinderen. Wat de name bediet Hs. Stockholm KB A 159 (26vb-28ra) Hs. Amsterdam Universiteitsbibliotheek VI B 14 (40rb-42rb) Vanden onnoselen kinderen Wat de name bediet Donnosel 1 kinderkinne heet men also bi drien reidenen: omme donnoselheit

Nadere informatie

Het Antwerps Liedboek. 87 Melodieën uit Een schoon liedekens-boeck van Deel 1. Liederen

Het Antwerps Liedboek. 87 Melodieën uit Een schoon liedekens-boeck van Deel 1. Liederen Het Antwerps Liedboek. 87 Melodieën uit Een schoon liedekens-boeck van 1544. Deel 1. Liederen Editie Kees Vellekoop, Hélène Nolthenius, W.P. Gerritsen en A.C. Hemmes-Hoogstadt bron (eds. Kees Vellekoop,

Nadere informatie

Een nieuw lied Of de klaagende dochter

Een nieuw lied Of de klaagende dochter bron. Z.p., ca. 1810 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie054nieu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Of de Klaagende. dochter WYS: ô Gestaadige dag. 1. Ag hoe vals is het hert van een Minnaar,

Nadere informatie

In het volgende fragment lezen wij hoe de boerenzoon Ferguut op weg gaat naar het hof van koning Artur, aangezien hij zo graag ridder van de Ronde Tafel wil worden. Nadat de koning hem tot ridder heeft

Nadere informatie

Verantwoording. Transcriptie 52

Verantwoording. Transcriptie 52 Verantwoording Bij de hiernavolgende transcriptie van het oprichtingsconcept van de Vlissingse Compagnie van Kaapvaart uit 1623 en de begeleidende brief voor Prins Maurits is voor de oorspronkelijke methode

Nadere informatie

Dander Martijn. De tweede Martijn.

Dander Martijn. De tweede Martijn. Dit is een van de zogenoemde strofische gedichten van Jacob van Maerlant (zie Stemmen op Schrift pag. 544 en, voor de Eerste Martijn, pag. 521-2, 535 en 543). De gesprekspartners, de vrienden Jacob en

Nadere informatie

Jan Jacobszoon Bouman, Amsterdam 1657

Jan Jacobszoon Bouman, Amsterdam 1657 D e T a f e l Hoe den coninck Pepijn troude een edel vrouwe genaemt Barthem, van grooten geslachten ende afkomste. capittel 1. Hoe een ridder des Keysers van Constantinopolen op de keyserinne verliefde.

Nadere informatie

Karel ende Elegast. editie A.M. Duinhoven

Karel ende Elegast. editie A.M. Duinhoven editie A.M. Duinhoven bron In: Instituut voor Nederlandse Lexicologie (samenstelling en redactie), Cd-rom Middelnederlands. Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij, Den Haag/Antwerpen 1998. Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

Hoe Olivier, Roelant ende dander vier [ba]roenen Galien te hulpen quamen, [en]de hoe Galien sinen vadere Olivier [ke]nnende wort.

Hoe Olivier, Roelant ende dander vier [ba]roenen Galien te hulpen quamen, [en]de hoe Galien sinen vadere Olivier [ke]nnende wort. Hoe Olivier, Roelant ende dander vier [ba]roenen Galien te hulpen quamen, [en]de hoe Galien sinen vadere Olivier [ke]nnende wort. [31] [f4vb] Na dese woerden sijn Roelant, Olyvier, bisscop Turpijn, Sampson,

Nadere informatie

4. GHECOMMITTEIRDE. Jan de Boodt Anthuenis Voet Jacop de Doncker Franchoijs Parmentier

4. GHECOMMITTEIRDE. Jan de Boodt Anthuenis Voet Jacop de Doncker Franchoijs Parmentier [VIII. 1494] [f 501 r] VOORT DAT 1 men de calliote vander coorne gheordonneirt by de XL ghecommitteirde mannen, verhooghen zoude den tyt van drie jaren ende dat van dien de administratie ende handelinghe

Nadere informatie

2010 dbnl. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ams006amst01_01/colofon.htm

2010 dbnl. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ams006amst01_01/colofon.htm 't Amsterdamse rommel-zootje, met verscheyde minne-deuntjes, lief-lockende vrijagie, en treffelijcke harders-sangen, door verscheyde gentile geesten gecomponeert. Met de antwoort op 't Menniste susjen

Nadere informatie

Kers-nacht ende de naervolgende dagen tot onze lieve vrouwe lichtmis

Kers-nacht ende de naervolgende dagen tot onze lieve vrouwe lichtmis Kers-nacht ende de naervolgende dagen tot onze lieve vrouwe lichtmis Joannes de Lixbona bron. Weduwe van Hendrick Thalullier, Antwerpen 1736 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/lixb001kers01_01/colofon.php

Nadere informatie

De sonderling-heden rariteyten wtgelesen sinnelickheden van Christiaen Porret. MEDEGEDEELD DOOR E. W. MOES.

De sonderling-heden rariteyten wtgelesen sinnelickheden van Christiaen Porret. MEDEGEDEELD DOOR E. W. MOES. De sonderling-heden rariteyten wtgelesen sinnelickheden van Christiaen Porret. MEDEGEDEELD DOOR E. W. MOES. Hoe ongestadig de menschelijke dingen, Hoe werdt men omgevoerd door hun veranderingen! Die al

Nadere informatie

TWEE LOFLIEDEREN OP DE ROTTERDAMSCHE BIERBROUWERIJEN.

TWEE LOFLIEDEREN OP DE ROTTERDAMSCHE BIERBROUWERIJEN. 215 mij met alle eerbied noeme versoeke veel complimenten aan de familie, U.H.W.Geb. ootmoedige Dienaar en Zoon J. M. COLLOT D' ESCURY. Rotterdam, 19 April 1783. Versoeke vriendelijk met uw antwoord dese

Nadere informatie

Van Sente Paula der weduwen van Roemen

Van Sente Paula der weduwen van Roemen Van Sente Paula der weduwen van Roemen Paula was een edel vrouwe van Roemen. Haer leven bescreef Ieronimus in desen woerden: Waert dat al mijn leden worden verwandelt in tongen ende alle mijn lede spraeken,

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Pieter Janszoon Schaghen: Alckmaar-beleg

Pieter Janszoon Schaghen: Alckmaar-beleg Pieter Janszoon Schaghen: Alckmaar-beleg Heldendicht over het beleg van Alkmaar, opgenomen in: Kronyck van Alckmaar, met zyn dorpen, ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van 't beginsel der bouwinge

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86-

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Acte der kerckenraet binnen Werckendam 11 julio 1643 Na het vertreck van Ds. Schevenhuijsen is Ds. Johannes Vrechunius in dienst bevesticht

Nadere informatie

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten Johan de Witt bron Johan de Witt, Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten in: Feestgave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk:

Nadere informatie

N u volghede Charloot met sporen [101] den herte na, dat emmer voren 4985 wel was ene boghescote. Dat verdroot seere Charlote. Hi verhaeste 1 sijn pert meer dant ghelede. 2 Hets dicke gheseit te menegher

Nadere informatie

De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575

De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 Den 4 Junii 1575. Naer-noene. Praesenten: Uit de Edelen, Culemburgh Swieten Kenenburgh Noortwijck Ende van de Steden, Pauli Huych Jacobsz Koningh Vos t Hoen Helmduynen

Nadere informatie

DE VISIE OP DE JODEN IN DE NADERE REFORMATIE TIJDENS HET EERSTE KWART VAN DE ZEVENTIENDE EEUW

DE VISIE OP DE JODEN IN DE NADERE REFORMATIE TIJDENS HET EERSTE KWART VAN DE ZEVENTIENDE EEUW 1 DE VISIE OP DE JODEN IN DE NADERE REFORMATIE TIJDENS HET EERSTE KWART VAN DE ZEVENTIENDE EEUW Door DRS. W. J. OP 'T HOF Uitgeverij Ton Bolland voorheen H.A. van Bottenburg B.V. - Amsterdam 1984 (ingescand

Nadere informatie

OOST-INDISCHE COMPAGNIE TE AMSTERDAM

OOST-INDISCHE COMPAGNIE TE AMSTERDAM D. OOST-INDISCHE COMPAGNIE TE AMSTERDAM 1600-1602. OOST-INDISCHE COMPAGNIE TE AMSTEK.DAM 1600 1602. 23 X. BANDA. 23 Mei 1602. Op het eind van 1600 waren de Oude Compagnie en de Nieuwe Brabantsche Compagnie

Nadere informatie

Zeeusche Nachtegael. P.J. Meertens en P.J. Verkruijsse. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_zee001zeeu01_01/colofon.

Zeeusche Nachtegael. P.J. Meertens en P.J. Verkruijsse. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_zee001zeeu01_01/colofon. P.J. Meertens en P.J. Verkruijsse bron P.J. Meertens en P.J. Verkruijsse (eds.), en bijgevoegd A. vande Venne Tafereel van Sinne-mal, Drukkerij Verhage & Zoon, Middelburg, 1982 Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

ANTWERPS LIEDBOEK. I liederen

ANTWERPS LIEDBOEK. I liederen i i I A X. ANTWERPS LIEDBOEK 87 melodieën op teksten uit «Een Schoon Liedekens -Boeck» van 1544 I liederen VERENIGING VOOR NEDERLANDSE AMSTERDAM MUZIEKGESCHIEDENIS MCMLXXV HET ANTWERPS LIEDBOEK I LIEDEREN

Nadere informatie

DE REDERIJKERS. 1. Situering. Gent: De Fonteine Antwerpen: De Goudsbloem Amsterdam: De Eglentier

DE REDERIJKERS. 1. Situering. Gent: De Fonteine Antwerpen: De Goudsbloem Amsterdam: De Eglentier A. De rederijkerij DE REDERIJKERS 1. Situering De late Middeleeuwen Vanaf ca. 1450 Vooral in de Zuidelijke Nederlanden Belangrijke sociale & didactische funtie [Cf. ook rederijkerij (literatuurgeschiedenis.nl)]

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

Onsch Kooplieden Courant

Onsch Kooplieden Courant Onsch Kooplieden Courant 08-04-1647 Een kijkje in 't bestaen van Antoni van Leeuwenhoek Engelbert van den Hondencoet a.k.a Eva Boerma Om mij allereersgt voor te stellen. Ick ben Engelbert van den Hondencoet,

Nadere informatie

Eredienst 26 februari uur Voorganger: ds. G.J. Bruijn

Eredienst 26 februari uur Voorganger: ds. G.J. Bruijn Eredienst 26 februari 2017 10.00 uur Voorganger: ds. G.J. Bruijn Liturgie Votum / zegengroet Psalm 89: 1, 6 Wet Psalm 86: 4, 5 Gebed Klaagliederen 3: 21-26; 5: 7-8; 15-22 Psalm 90: 3, 4, 5, 6 >> Regenboog

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Middenmeer. Liturgie. voor de dienst van Woord en gebed. Gerrit van Til

Protestantse Gemeente Middenmeer. Liturgie. voor de dienst van Woord en gebed. Gerrit van Til Protestantse Gemeente Middenmeer Liturgie voor de dienst van Woord en gebed Gerrit van Til *Zuidhorn,16 juli1924 W ieringerwerf,29 m ei2017 Op 3 juni 2017 in de Ontmoetingskerk Middenmeer Aanvang: 11.00

Nadere informatie

A lso nam Ogier vele sciere [241] vanden spere dat baniere ende scoerdet vore Broyiers oghen. Dat en conste Broyier niet ghedoghen. Hi quam daerbi uten keere ende vinc ghereet te sinen spere 16950 ende

Nadere informatie

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief Gilde-Brief Wij Willem Carel Hendrik Friso, bij de gratie gods, Prince van Orange en de Nassau, Graaf van Catzelelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Bueren, Leerdam,en Cuylenburg, Marquis van Veere en

Nadere informatie

Tekst I. Hoe GROET ALEXANDER geboren wort ende voert regneerde.

Tekst I. Hoe GROET ALEXANDER geboren wort ende voert regneerde. Tekst I Hoe GROET ALEXANDER geboren wort ende voert regneerde. Na ARSANUS was DARIUS, sijn soen, coninc van PERCEN en[de] van MEDEN. SEBTABANUS was doe wonende mit den coninc PHILLIPS VAN MACHEDONYEN ende

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30

Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30 Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30 Thema: In vertrouwen op Gods barmhartigheid en vergeving het jaar biddend sluiten Voorganger: Ds. H.M. Klaassen

Nadere informatie

RUDOLF RASCH: DUIZEND BRIEVEN OVER MUZIEK VAN, AAN EN ROND CONSTANTIJN HUYGENS - Susanna Huygens aan haar broer Christiaan 28 februari B -

RUDOLF RASCH: DUIZEND BRIEVEN OVER MUZIEK VAN, AAN EN ROND CONSTANTIJN HUYGENS - Susanna Huygens aan haar broer Christiaan 28 februari B - [SUSANNA HUYGENS] (DEN HAAG) [AAN HAAR BROER CHRISTIAAN (PARIJS)] 28 FEBRUARI 1664 6229B Antwoord op een verloren gegane brief van Christiaan Huygens. Samenvatting: Susanna wijdt enkele woorden aan het

Nadere informatie

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar Manteldienst op 11 oktober 2015 Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar 1 WELKOMSTWOORD door ouderling van dienst / AANKONDIGING AANVANGSLIED

Nadere informatie

In het midden van de 17e eeuw werd de stad uitgebreid en werd dit gebied gedempt.

In het midden van de 17e eeuw werd de stad uitgebreid en werd dit gebied gedempt. Het is september: veel leerlingen zijn weer naar school getrokken, nieuwsgierig naar het nieuwe leerjaar. Maar er zullen ook minder enthousiaste leerlingen zijn die hun toevlucht denken te zoeken in spijbelen.

Nadere informatie

Dagboek van Jan de Pottre, 1549-1602

Dagboek van Jan de Pottre, 1549-1602 Dagboek van Jan de Pottre, 1549-1602 Jan de Pottre editie B. de St. Genois bron Dagboek van Jan de Pottre, 1549-1602. (Editie B. de St. Genois.) C. Annoot-Braeckman, Gent 1861 Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

Alfa. literaire teksten uit de nederlanden. Lanseloet. van Denemerken. een abel spel. bezorgd door. Hans van Dijk. Amsterdam University Press

Alfa. literaire teksten uit de nederlanden. Lanseloet. van Denemerken. een abel spel. bezorgd door. Hans van Dijk. Amsterdam University Press Alfa literaire teksten uit de nederlanden Lanseloet van Denemerken een abel spel bezorgd door Hans van Dijk Amsterdam University Press LANSELüET VAN DENEMERKEN Alfa Literaire teksten uit de Nederlanden

Nadere informatie

Esmoreit. editie P. Leendertz Jr.

Esmoreit. editie P. Leendertz Jr. editie P. Leendertz Jr. bron, Abele spelen In: Instituut voor Nederlandse Lexicologie (samenstelling en redactie), Cd-rom Middelnederlands. Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij, Den Haag/Antwerpen 1998.

Nadere informatie

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent!

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent! Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht Fijn dat je er bent! Welkom Zingen: Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer Votum en groet Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 Prijst de Heer met blijde galmen

Nadere informatie

I n den salighen name Marie, [90]

I n den salighen name Marie, [90] Deel 2 Ogiers outheit (versregels 4137-23731) I n den salighen name Marie, [90] die moeder es ende maghet vrie willic nu beghinnen dichten. Ende dat ic mi niet en moete ontvruchten, 1 4140 des moghe mi

Nadere informatie

1. Desen brief sal man 2. bestellen tot Leider- 3. dorp aen Arijaentgen 4. Heinderick 5. Bremer 1

1. Desen brief sal man 2. bestellen tot Leider- 3. dorp aen Arijaentgen 4. Heinderick 5. Bremer 1 Zou het Nederlands een wereldtaal zijn geworden als de Engelsen Nieuw Nederland niet hadden ingenomen? Moeder ende broeder ende suster, Ick laet u l weten dat wij nu ensgels [Engels] salle leeren is de

Nadere informatie

Bijlage I: Parafrase en analyse van relevante passages uit boek VI van Van den proprieteyten der dinghen (VDPDD)

Bijlage I: Parafrase en analyse van relevante passages uit boek VI van Van den proprieteyten der dinghen (VDPDD) Bijlage I: Parafrase en analyse van relevante passages uit boek VI van Van den proprieteyten der dinghen (VDPDD) Van den proprieteyten der dinghen (VDPDD) Infant/Kindertijd (0 7 jaar) Informatie over leeftijdsfase

Nadere informatie

Thema: Gaandeweg Hem tegemoet

Thema: Gaandeweg Hem tegemoet Orde van (zang)dienst Thema: Gaandeweg Hem tegemoet Zondag 7 december 2014, 19.00 uur Orgel: Dhr. Rein van Leeuwen Voorganger: Ds. Jaap Hansum Zingen voor de dienst: Ik zie een poort wijd open staan (JdH

Nadere informatie

Hoe Valentijn t Casteel Fort 1 in nam ende verloste den keyser van Griecken ende alle d ander gevangenen. Het.LXIIJ. capittel. 2

Hoe Valentijn t Casteel Fort 1 in nam ende verloste den keyser van Griecken ende alle d ander gevangenen. Het.LXIIJ. capittel. 2 Hoe Valentijn t Casteel Fort 1 in nam ende verloste den keyser van Griecken ende alle d ander gevangenen. Het.LXIIJ. capittel. 2 Valentijn in Angorien zijnde, was nacht en dagh in gepeyse hoe hy zijn heer

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie