Kansspelbeleid in Nederland. Wanneer is sprake van een kansspel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kansspelbeleid in Nederland. Wanneer is sprake van een kansspel"

Transcriptie

1 Kansspelen

2 Inhoud Deze brochure 2 Kansspelbeleid in Nederland 3 Wanneer is sprake van een kansspel 3 Gewone loterij 4 - voorwaarden voor een vergunning 4 - aanvragen vergunning 5 - procedure 6 - leges 6 - verantwoording 7 - kansspelbelasting 7 Bingo 7 Promotionele kansspelen 8 Winkelweekacties 10 Prijsvragen 10 Bezwaar en beroep 11 Bijzondere vormen 11 College van toezicht op de kansspelen 12 Andere brochures 12 Adressen 13 - Kamers van Koophandel en Fabrieken 13 - Regionale politiekorpsen 13 - Landelijke kansspelorganisaties 13 - Speelautomaten 15 1

3 Deze brochure Deze brochure beschrijft in het kort de wettelijke regels die gelden voor het organiseren van kansspelen door verenigingen, stichtingen en winkeliersverenigingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet op de Kansspelen en het bijbehorende Kansspelenbesluit. U leest bijvoorbeeld wanneer u een vergunning nodig heeft, waar u die kunt aanvragen en waar u verder zoal rekening mee moet houden. Ook vindt u in deze brochure informatie over de zogenaamde prijsvragen. De permanente, landelijke loterijen en (de exploitatie van) de speelautomaten vallen buiten het bereik van deze brochure. Daarvoor gelden aparte regels. Wel treft u een overzicht met adressen aan, waar u meer informatie kunt krijgen. 2

4 Kansspelbeleid in Nederland Hoofddoelstelling van het kansspelbeleid is het reguleren en beheersen van kansspelen, met bijzondere aandacht voor het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Het kansspelbeleid en de kansspelregelgeving worden de komende jaren gemoderniseerd. Voor een actueel overzicht van deze ontwikkelingen zie: U kunt ook een sturen naar het projectbureau Kansspelen: Wanneer is sprake van een kansspel Niet elk spel waarbij deelnemers prijzen kunnen winnen is een kansspel. Dat hangt af van de invloed die de deelnemer heeft op de uitslag. We spreken van een kansspel als de deelnemer geen (overwegende) invloed kan uitoefenen op de uitslag. Het lot beslist dus wie er een prijs wint. Behalve de loterijen vallen hieronder ook de puzzelacties, omdat de trekking van de winnaar wordt verricht uit alleen de goede oplossingen. Heeft de deelnemer wel invloed op de uitslag, dan is de actie geen kansspel. U kunt hierbij denken aan het verzinnen van een limerick of een slogan. Hoe beter de slogan of limerick, hoe meer kans de betreffende deelnemer maakt op een prijs. In zo n geval zal een jury de winnaar moeten kiezen. We spreken dan van een prijsvraag. U heeft een vergunning nodig voor het organiseren van een actie als: u iets organiseert dat volgens de wet een kansspel is; u een prijsvraag organiseert en de hoogste prijs die iemand kan winnen meer is dan 2.300,-. Hieronder leest u achtereenvolgens over de regels die gelden voor het organiseren van een gewone loterij, een bingo, een promotioneel kansspel, een winkelweekactie en een prijsvraag. 3

5 Gewone loterij Voorwaarden voor een vergunning Om een vergunning te krijgen voor een loterij moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De twee belangrijkste zijn: het doel van de actie moet een algemeen belang zijn; de afdracht aan het gekozen doel moet ten minste 50% van de opbrengst van de verkochte loten bedragen. Algemeen belang De eerste voorwaarde is dat de opbrengst van de actie moet worden besteed aan doelen van algemeen belang. Bij algemeen belang kunt u onder andere denken aan: sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. Van algemeen belang is bijvoorbeeld: de bouw van een nieuw clubgebouw voor een sportclub; het kopen van nieuwe muziekinstrumenten door een muziekvereniging; de renovatie van het dak van een kerk. De instantie waar de vergunning wordt aangevraagd, beoordeelt of er sprake is van een algemeen belang. Commerciële activiteiten vallen hier dus niet onder. Uitzondering hierop zijn de winkelweekacties en de promotionele kansspelen. Zie hiervoor verder onder het kopje winkelweekacties en promotionele kansspelen. De 50-procentsregeling Het doel van de loterij staat voorop. Voor dat doel moet een zo hoog mogelijk nettoresultaat worden verkregen. Daarom is er de 50-procentsregeling, dit betekent dat er ten minste 50 procent ten behoeve van het goede doel moet komen. Met als gevolg dat de kosten en prijzen niet meer mogen bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten. Deze kosten kunnen bestaan uit: drukkosten voor de loten, mailings, brochures etc; advertentiekosten; 4

6 notariskosten; een eventuele vergoeding voor tussenpersonen die loten verkopen; de vergoeding aan tussenpersonen mag ten hoogste 10% zijn van het bedrag dat zij aan loten hebben verkocht; de kosten voor de prijzen; de kosten voor prijzen kunnen bestaan uit geldprijzen die door de organisator zelf beschikbaar worden gesteld of uit goederen die door de organisator zelf worden aangekocht, zoals een koelkast, televisie of auto; de kansspelbelasting, indien deze niet door de winnaar hoeft te worden betaald, maar door de organisator van de loterij uit de opbrengst daarvan wordt voldaan. Zie hiervoor onder het kopje kansspelbelasting. Het is belangrijk om de totale kosten en de waarde van de prijzen af te stemmen op de feitelijke opbrengst van de verkochte loten. Het is dan ook aan te bevelen om bij het opstellen van een raming voor de uitgaven en de prijzen niet direct op het maximum van 50% te gaan zitten. Het is beter voorzichtig te begroten, bijvoorbeeld op basis van verkoop van 80% van de loten. Bij een eventueel hogere verkoop ontstaat er ruimte voor extra prijzen. Aanvragen vergunning De vergunning voor het organiseren van een loterij moet worden aangevraagd bij: burgemeester en wethouders van de gemeente waar de aanwijzing van de winnaars zal geschieden, indien de (economische) waarde van het totale prijzenpakket niet meer bedraagt dan 4.500,-. In sommige gemeenten is de bevoegdheid voor het verlenen van de vergunning neergelegd bij de politie. de minister van Justitie indien de (economische) waarde van het totale prijzenpakket meer bedraagt dan 4.500,-. Bij het aanvragen van de vergunning gaat het om de waarde van het prijzenpakket en niet om de opbrengst van de loterij, zoals wel eens wordt gedacht. Het prijzenpakket is inclusief eventuele gesponsorde prijzen. De gemeenten gebruiken doorgaans een (standaard) aanvraagformulier dat op het gemeentehuis (of bij de politie) verkrijgbaar is. Het ministerie van Justitie gebruikt een eigen aanvraagformulier dat u telefonisch 5

7 of schriftelijk kunt aanvragen bij: Ministerie van Justitie Directie Sanctie- en Preventiebeleid Projectbureau Kansspelen Postbus EH Den Haag Telefoon: Procedure Voor de procedure rond gemeentelijke vergunningen kunt u bij de gemeente nadere informatie inwinnen. Voor vergunningen van het ministerie van Justitie is de procedure als volgt: U vult het aanvraagformulier in, voegt de statuten van uw vereniging en de gegevens van de Kamer van Koophandel bij en zendt of brengt deze stukken naar de politie in uw regio. De politie voorziet de aanvraag zonodig van advies en stuurt de stukken naar het ministerie van Justitie. Op het ministerie wordt de aanvraag behandeld. Dit kan leiden tot het verlenen van de vergunning of het afwijzen van een aanvraag. Ook kan besloten worden tot het inwinnen van aanvullende informatie. Leges Aan de aanvraag voor een vergunning zijn leges verbonden. De leges die moet worden betaald als het gaat om een gemeentelijke vergunning is vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening. Het bedrag kan daarom per gemeente verschillen. De leges voor een ministeriële vergunning zijn vastgesteld in het Kansspelenbesluit. De legeskosten bedragen: a. indien de waarde van het prijzenpakket niet meer bedraagt dan ,-: 226,-; b. indien de prijzen een grotere waarde hebben dan ,-, doch niet groter dan ,-: 907,-; c. indien de prijzen een grotere waarde hebben dan ,- doch niet groter dan ,-: 1.588,-; 6

8 d. daarboven 2.268,-. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen na betaling van de leges. Verantwoording Over de gehouden loterij moet u een financiële verantwoording afleggen aan de instantie die de vergunning heeft verleend. Voor een gemeentelijke vergunning gelden daarbij de voorwaarden die in de vergunning zijn opgenomen. Voor een ministeriële vergunning geldt dat u uiterlijk drie maanden na de (laatste) trekking een financiële verantwoording moet indienen, voorzien van een accountantsverklaring. Die verantwoording dient om vast te kunnen stellen of bij de organisatie van de loterij aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Ook moet u daarbij aangeven of de opbrengst al is besteed aan het vooraf opgegeven doel en anders wanneer die besteding kan plaatsvinden. Kansspelbelasting Over prijzen die een waarde hebben van meer dan 454,- moet kansspelbelasting worden betaald, hetzij door de organisatie, hetzij door de winnaar. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Kansspelbelasting van de Belastingdienst. Deze brochure is verkrijgbaar bij de lokale/regionale vestiging van de Belastingdienst. Aanvragers van een vergunning bij het ministerie van Justitie krijgen de brochure bij het aanvraagformulier meegestuurd. Bingo Bingo is een kansspel dat uitsluitend kan worden georganiseerd door een vereniging die tenminste drie jaar bestaat. De bingo moet georganiseerd worden ten bate van het algemeen belang. De waarde van de prijzen mag per spelronde niet meer bedragen dan 350,- en per bijeenkomst niet meer dan 1.400, -. Het organiseren van een bingo is niet aan een vergunning gebonden. Wel moet u de bijeenkomst waar de bingo wordt georganiseerd uiterlijk veertien dagen van tevoren aanmelden bij de gemeente. De gemeente heeft de bevoegdheid om voorschriften voor zo n bijeenkomst vast te stellen. Deze voorschriften liggen dan 7

9 vast in een gemeentelijke verordening. Indien aan die voorschriften niet kan worden voldaan, dan heeft de gemeente de bevoegdheid om de bijeenkomst te verbieden. Promotionele kansspelen Een promotioneel kansspel is het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. Promotionele kansspelen mogen uitsluitend ter promotie van een product, dienst of organisatie dienen en mogen niet als een zelfstandige activiteit worden aangeboden. Het uitgangspunt is dat promotionele kanspelen verboden zijn, tenzij zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de gedragscode promotionele kansspelen. De gedragscode is op 1 januari 2006 in werking getreden. De gehele gedragscode is te vinden op de website, Kernelementen van de gedragscode Tijd en hoeveelheid Een aanbieder mag maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie een promotioneel kansspel aanbieden. Een promotioneel kansspel is tijdelijk van aard en omvat maximaal 13 trekkingen. Kosten voor deelname aan een promotioneel kansspel Aan een promotioneel kansspel mogen geen andere kosten dan communicatiekosten verbonden zijn. Dit zijn de kosten die direct verband houden met het tot stand brengen van contact tussen de aanbieder van het kansspel en de deelnemer. Deze kosten mogen niet meer bedragen dan 0,60 per deelname en moeten van tevoren duidelijk kenbaar worden gemaakt. Prijzen of premies De totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen per promotioneel kansspel (inclusief kansspelbelasting) bedraagt maximaal ,- 8

10 per jaar. Voorafgaand aan de deelname moet duidelijk zijn welke prijzen gewonnen kunnen worden. De resultaten van de trekking moeten binnen drie maanden na beëindiging van het promotioneel kansspel bekendgemaakt worden. Minderjarigen Een aanbieder moet zorgvuldig en terughoudend zijn bij het aanbieden van een promotioneel kansspel aan minderjarigen of het oproepen van minderjarigen tot deelname aan een dergelijk spel. Een aanbieder moet bij minderjarigen onder de 16 als voorwaarde stellen dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan een promotioneel kansspel. Voor promotionele kansspelen gericht of mede gericht op minderjarigen geldt dat de aangeboden prijzen of premies geschikt moeten zijn voor minderjarigen. Algemene spelvoorwaarden Een aanbieder van een promotioneel kansspel moet algemene voorwaarden opstellen en deze kenbaar maken aan de deelnemers. Deze voorwaarden kunnen onder andere worden vermeld op het product zelf, op teletekst of op internet. Klein promotioneel kansspel Een promotioneel kansspel wordt aangemerkt als een klein promotioneel kansspel indien: de totale waarde van de prijzen of premies ten hoogste 4.500,- bedraagt, en de communicatiekosten maximaal de prijs van één postzegel voor een brief van 20 gram of lokaal telefoontarief bedragen. Voor een klein promotioneel kansspel is een aantal artikelen van de gedragscode niet van toepassing. Klachten Deelnemers aan promotionele kansspelen kunnen eventuele klachten daarover bij het Projectbureau Kansspelen indienen. Het Projectbureau beoordeelt of het kansspel al dan niet voldoet aan de bepalingen van de gedragscode. Bij ernstige overtredingen van de gedragscode kan het Openbaar Ministerie tot vervolging overgaan. 9

11 Winkelweekacties Op het principe dat een loterij alleen mag worden georganiseerd ten behoeve van enig algemeen belang, geldt nog een uitzondering, namelijk de winkelweekactie. Een winkelweekactie is een georganiseerde loterij van ten minste tien ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de loten gratis aan de klanten worden uitgegeven. De loterij mag niet langer duren dan vier weken en kan ten hoogste tweemaal per jaar worden georganiseerd. De waarde van het prijzenpakket mag niet hoger zijn dan ,-. Bij een winkelweekactie mag geen gebruik worden gemaakt van instantloten. Dit zijn loten waarbij de consument direct na het verkrijgen van het lot kan zien of hij een prijs heeft gewonnen. Bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje, het openscheuren van het lot, of door het nummer dat op de loten staat direct te vergelijken met een lijst waarop de prijswinnende nummers staan vermeld. Bij een instantloterij vindt de trekking plaats voordat de loten in omloop worden gebracht. Voor een winkelweekactie heeft u een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Hoe u die kunt aanvragen kan men u bij de Kamer van Koophandel vertellen. Het adres vindt u achterin deze brochure. Prijsvragen Bij het organiseren van een prijsvraag kan gedacht worden aan het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto etc. Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe. Het organiseren van een dergelijke prijsvraag is geheel vrij - er worden dus ook geen regels gesteld voor de samenstelling van de jury - mits de waarde van de uit te keren prijzen niet meer bedraagt dan 2.300,-. Waar de prijzen hoger liggen dan 2.300,- is een vergunning nodig is. En evenals bij de gewone loterij geldt dan, dat deze vergunning alleen verleend kan worden als met de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang wordt gediend. Dit betekent dat er dan wel sprake moet zijn van inleg door de deelnemers. De vergunning moet u aanvragen bij de gemeente als de hoofdprijs maximaal 4.500,- bedraagt en anders bij het ministerie van Justitie. 10

12 Kansspelbelasting Voor prijsvragen - ook zonder vergunning - geldt dat kansspelbelasting moet worden voldaan, als ware het een loterij. Zie hiervoor de brochure Kansspelbelasting. Bezwaar en beroep Tegen een negatieve beslissing op een aanvraag voor een vergunning kunt u bezwaar maken. U moet dan een bezwaarschrift indienen bij de instantie die de beslissing heeft genomen. Het indienen van zo n bezwaarschrift moet gebeuren binnen zes weken na de datum die op de beslissing staat. Hoe u dit moet doen kunt u lezen in de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Deze kunt u vinden op onder publicaties en brochure en factsheets. Bijzondere vormen Naast de in deze brochure beschreven incidentele kansspelen, waarvoor per keer een vergunning kan worden verleend, zijn er nog meer vormen van kansspelen. Het gaat dan om landelijke, permanente kansspelen, waarvoor in de Wet op de kansspelen aparte regels zijn opgesteld. We volstaan hier met de vermelding van de permanente loterijen met adressen voor nadere informatie. Zie verder onder het kopje Adressen. Ook voor speelautomaten gelden bijzondere regels. Voor de exploitatie van speelautomaten is een vergunning vereist van de Minister van Justitie. Bovendien is voor het opstellen van speelautomaten in een speelhal, café of restaurant een vergunning van de gemeente nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder voor speelautomaten, Verispect B.V., of de brancheorganisatie VAN Speelautomaten. Zie verder onder het kopje Adressen. 11

13 College van toezicht op de kansspelen Het College van toezicht op de kansspelen is een onafhankelijk toezicht- en adviesorgaan voor de landelijke kansspelen. Kerntaak van het College is het houden van toezicht op de naleving van de Wet op de kansspelen door de vergunninghouders van de landelijke kansspelen. Daarnaast adviseert het College de Minister van Justitie over het verlenen, wijzigen en intrekken van de vergunningen voor de landelijke kansspelen, alsmede over het verlenen van instemming met de statuten en reglementen van de kansspelvergunninghouders. Het College van toezicht is gevestigd aan het Lange Voorhout 86, 2514 EJ Den Haag; telefoon ; fax ; website: Andere brochures In deze brochure kwam u titels tegen van enkele andere brochures. Kansspelbelasting Deze brochure is een uitgave van de Belastingdienst; de brochure is verkrijgbaar bij de lokale/regionale belastingdienst. Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Voor deze brochure en andere vragen kunt terecht bij: Postbus 51-Infolijn, telefoonnummer (gratis) Openingstijden: maandag t/m vrijdag van uur. Internet: Voor overige vragen over kansspelen kunt u kijken op de website van Justitie: 12

14 Adressen Kamers van Koophandel Vereniging Kamers van Koophandel Watermolenlaan 1 Postbus 265, 3440 AG Woerden Tel: hier kunt u de adressen van de KvK in uw buurt vinden. Hoofdkantoren van de regionale politie Algemeen informatienummer: Landelijke kansspelorganisaties Nationale Postcodeloterij Postbus AA Amsterdam tel: BankGiro Loterij Postbus AZ Amsterdam tel:

15 Sponsor Loterij Postbus AB Amsterdam tel: Staatsloterij Postbus BP Den Haag tel: Scientific Games Racing B.V. (weddenschappen op paardenrennen) Postbus AC Den Haag tel Nationale Sporttotalisator (toto, lotto, krasloten) Postbus GB Rijswijk tel Holland Casino (hoofdkantoor) Postbus AJ Hoofddorp tel

16 Speelautomaten Verispect B.V. Postbus AR Delft tel VAN Speelautomaten Branche-organisatie Postbus AE Rosmalen tel

17 16

18 Wetten moeten rechtvaardig zijn. Ze moeten voldoen aan algemene rechtsbeginselen en passen binnen bestaand Nederlands en internationaal recht. Een goede wet is uitvoerbaar, handhaafbaar en biedt een duidelijk richtsnoer voor handelen of nalaten. Justitie werkt aan goede wetten en regels Uitgave Ministerie van Justitie. Gewijzigde herdruk, mei 2006 code 6253 oplage 5000

Justitie werkt aan goede wetten en regels

Justitie werkt aan goede wetten en regels Wetten moeten rechtvaardig zijn. Ze moeten voldoen aan algemene rechtsbeginselen en passen binnen bestaand Nederlands en internationaal recht. Een goede wet is uitvoerbaar, handhaafbaar en biedt een duidelijk

Nadere informatie

Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus CG Den Haag Telefoon: _KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.

Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus CG Den Haag Telefoon: _KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure. Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus 298 2501 CG Den Haag Telefoon: 070 302 1300 12135_KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.indd 4 04-06-12 12:56 Kansspelen en de kansspelautoriteit 12135_KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.indd

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN

GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN Inhoudsopgave Preambule 1 Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Tijd en hoeveelheid 1 Artikel 3 Kosten 1 Artikel 4 Prijzen of premies 2 Artikel 5 Werving en promotie 2 Artikel

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN 2014

GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN 2014 GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN 2014 Inhoudsopgave Preambule 1 Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Tijd en hoeveelheid 1 Artikel 3 Kosten 2 Artikel 4 Prijzen of premies 2 Artikel 5 Werving en promotie

Nadere informatie

Kansspelbelasting. Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars

Kansspelbelasting. Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars Kansspelbelasting Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars Organiseert u wel eens een kansspel of hebt u een prijs gewonnen in een kansspel? Dan kunt u te maken krijgen met de. Als u zelf een

Nadere informatie

VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016

VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016 VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016 (Geconsolideerde versie 11-06-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8788, inzake de verlening van een vergunning

Nadere informatie

Kansspelbelasting. Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars. Belastingdienst

Kansspelbelasting. Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars. Belastingdienst Belastingdienst Kansspelbelasting Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars Organiseert u wel eens een kansspel of hebt u een prijs gewonnen in een kansspel? Dan kunt u te maken krijgen met de

Nadere informatie

VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016

VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016 VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016 (Geconsolideerde versie 04-10-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8785, inzake verlening van een

Nadere informatie

Promotionele Kansspelen & tell a friend

Promotionele Kansspelen & tell a friend Promotionele Kansspelen & tell a friend Promotionele Kansspelen Kansacties Acties: Hoofdgroepen Prijsacties Cadeauacties Kansacties Kortingen Gratis premium Prijsvragen Cash Refunds Sampling Loterij Volume

Nadere informatie

Kansspelbelasting. Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars

Kansspelbelasting. Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars Kansspelbelasting Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars Organiseert u wel eens een kansspel of heeft u zelf een prijs gewonnen in een kansspel? Dan kunt u te maken krijgen met de kansspelbelasting.

Nadere informatie

VERGUNNING INSTANTLOTERIJ 2015/2016

VERGUNNING INSTANTLOTERIJ 2015/2016 VERGUNNING INSTANTLOTERIJ 2015/2016 (Geconsolideerde versie 01-06-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8786, inzake verlening van een vergunning

Nadere informatie

Deelnemersreglement Instantloterij

Deelnemersreglement Instantloterij Deelnemersreglement Instantloterij Dit reglement heeft instemming verkregen van de Kansspelautoriteit en is geldig vanaf 15 oktober 2014. is een merk van de lotto. Stichting de Nationale Sporttotalisator

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag

De Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag Inhoud Deze brochure 3 In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd? 3 Waar vraag ik een VOG aan? 4 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 4 Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie,

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie, GECONSOLIDEERDE VERSIE (laatst gewijzigd: 1 april 2016) Beschikking Staatsloterij De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie, Gelet op artikel 9 en artikel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels. Hollywood TV Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan van 14 november 2011 tot en met 8 januari 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels.

Nadere informatie

VERGUNNING SNL-LOTERIJ 2015/2016

VERGUNNING SNL-LOTERIJ 2015/2016 VERGUNNING SNL-LOTERIJ 2015/2016 (Geconsolideerde versie 25-05-2016) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8727, inzake de verlening van een vergunning

Nadere informatie

1. In onderdeel b wordt De afdracht bedraagt ten minste 50% vervangen door: De afdracht bedraagt ten minste 40%.

1. In onderdeel b wordt De afdracht bedraagt ten minste 50% vervangen door: De afdracht bedraagt ten minste 40%. Besluit van * houdende wijziging van het Kansspelenbesluit in verband met de verlaging van de minimaal verplichte procentuele afdracht ten behoeve van enig algemeen belang en enige andere wijzigingen Wij

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500!

ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500! ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500! 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie LIKE DC-Bestratingen En maak kans op een een tuinaanleg

Nadere informatie

Kansspelbelasting. Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars

Kansspelbelasting. Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars Belastingdienst Kansspelbelasting Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars Organiseert u wel eens een kansspel of hebt u een prijs gewonnen in een kansspel? Dan kunt u te maken krijgen met de

Nadere informatie

VERGUNNING TOTALISATOR 2015/2016

VERGUNNING TOTALISATOR 2015/2016 VERGUNNING TOTALISATOR 2015/2016 (Geconsolideerde versie 11-06-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8790, inzake verlening van de vergunning tot

Nadere informatie

Om het kienspel te melden moet het ingevulde formulier moet worden toegestuurd aan:

Om het kienspel te melden moet het ingevulde formulier moet worden toegestuurd aan: Meldingsformulier kienspel Kleine kansspelen, zoals een kienspel, moeten op grond van artikel 7c van de Wet op de kansspelen minimaal 14 dagen van te voren worden gemeld aan burgemeester en wethouders.

Nadere informatie

We zijn allemaal bekende Nederlanders

We zijn allemaal bekende Nederlanders We zijn allemaal bekende Nederlanders U bent een bekende Nederlander Heeft u zich wel eens afgevraagd bij hoeveel organisaties uw gegevens bekend zijn? Waarschijnlijk komen uw gegevens in enkele honderden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO

GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO Om te zorgen voor een veilig en verantwoord spelaanbod in het winkelkanaal heeft de Lotto de Gedragscode verkooppunten van kansspelen van De Lotto

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. ACTIEVOORWAARDEN NH EN SKY RADIO THAT S ME CAMPAGNE Aanvullende actievoorwaarden NH That s Me campagne, een actie in samenwerking met Sky Radio. 0. ALGEMEEN De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Gedrags- en reclamecode kansspelen

Gedrags- en reclamecode kansspelen Gedrags- en reclamecode kansspelen De landelijke vergunninghouders van kansspelen en de particuliere aanbieders van speelautomaten in Nederland (verenigd in de VAN), onderschrijven de voorliggende Gedragsen

Nadere informatie

Actievoorwaarden. 1. Algemeen

Actievoorwaarden. 1. Algemeen Actievoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat Retail B.V. gevestigd te Renswoude, aan het adres Nijborg 17, te Renswoude

Nadere informatie

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Algemene actievoorwaarden Digital Radio 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Digital Radio (onderdeel Stichting Radio Advies Bureau en/of zijn opvolgers)

Nadere informatie

Deelnemersreglement SNL-Loterijen

Deelnemersreglement SNL-Loterijen Versie: 1 januari 2017 Deelnemersreglement SNL-en De Stichting Samenwerkende Non-profit en (SNL), statutair gevestigd te Tilburg onder KvK-nummer 17229423, treedt op als rechthebbende en beheerder van

Nadere informatie

Aanpak bestrijding van kansspelen via internet. Ministerie van Justitie

Aanpak bestrijding van kansspelen via internet. Ministerie van Justitie Aanpak bestrijding van kansspelen via internet Ministerie van Justitie 1 Aanleiding 1 2. Het aanbod van kansspelen via internet: de stand van zaken 2 3 Aanpak bestrijding kansspelen via internet 3 Onderdeel

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Actievoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Unique Music te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige acties (hierna

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

Deelnemersreglement. Artikel 1 Inleiding

Deelnemersreglement. Artikel 1 Inleiding Deelnemersreglement De Stichting Support Actie en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht De Nationale Grote Clubactie B.V., beiden statutair gevestigd te Tilburg,

Nadere informatie

24-08-2015. Actievoorwaarden

24-08-2015. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Algemeen: Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Televizier-Ring (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Ieder mens heeft een voornaam en een achternaam. Die krijgen we bij de geboorte, meestal van onze ouders. Namen zijn belangrijk. In het dagelijks leven zorgt de naam voor onderscheid

Nadere informatie

Reglement Loop met je dokter Loterij

Reglement Loop met je dokter Loterij Reglement Loop met je dokter Loterij Artikel 1, Organisatie 1. Health Foundation Limburg, Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht, organiseert de Loop met je dokter Loterij. 2. De afdracht wordt aangewend

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Actievoorwaarden. waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend.

Actievoorwaarden. waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend. Actievoorwaarden Algemeen: 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Clubheld (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij,

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical - 5 jaar van SvO B.V.. Door deel te nemen aan

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE Deelnemers van de Acties zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden

Nadere informatie

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen. Actievoorwaarden medaille actie Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Medaille Kanjers. De Actie wordt aangeboden door De Banketgroep, gevestigd te 5048 AB Tilburg, Nederland, aan het adres

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Beleidsregels van het ministerie van Financiën omtrent de Grote Financiën Prijs (Reglement Grote Financiën Prijs)

Beleidsregels van het ministerie van Financiën omtrent de Grote Financiën Prijs (Reglement Grote Financiën Prijs) Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 januari 2013 BJZ 2012-247 M Onderwerp Grote Financiën Prijs Beleidsregels van het ministerie van Financiën omtrent de Grote

Nadere informatie

Datum 21 december 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over binaire opties

Datum 21 december 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over binaire opties > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Agenda. Voorstellen Bureau en Wetgeving (E-mail) vraagtstukken uit de markt Alle wetgeving in een case

Agenda. Voorstellen Bureau en Wetgeving (E-mail) vraagtstukken uit de markt Alle wetgeving in een case Voorstellen Alida van Kempen Online sinds 1996 Werkzaam in online marketing sinds 2001 Professioneel in de e-mail marketing sinds 2005 Senior Account Manager Ematters Agenda Voorstellen Bureau en Wetgeving

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Algemene Spelvoorwaarden Officieel reglement van de Praxis Maakvakantie actie van Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V. (hierna te noemen de actie )

Algemene Spelvoorwaarden Officieel reglement van de Praxis Maakvakantie actie van Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V. (hierna te noemen de actie ) Algemene Spelvoorwaarden Officieel reglement van de Praxis Maakvakantie actie van Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V. (hierna te noemen de actie ) 1. De actie wordt georganiseerd door Praxis Doe-Het-Zelf Center

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical 100 ste

Nadere informatie

Sweepstake Film1Sport1 Gids uitzwaaicampagne

Sweepstake Film1Sport1 Gids uitzwaaicampagne Sweepstake Film1Sport1 Gids uitzwaaicampagne Actievoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op het door Liberty Global Content Netherlands B.V. te organiseren promotioneel

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Achtergrond en aanleiding De huidige Wet op de kansspelen (Wok) verbiedt het zonder vergunning aanbieden van kansspelen of het bevorderen daarvan. Doelstelling van de wet is het

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

De tombola, die door de organisator aangeboden wordt, loopt van 1 mei 2015 tot 31 juli 2015.

De tombola, die door de organisator aangeboden wordt, loopt van 1 mei 2015 tot 31 juli 2015. Reglement Tombola Croky In Space Artikel 1 De tombola Croky In Space van 'Roger&Roger', gevestigd in de Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen (verder de organisator), is voorbehouden aan alle fysieke personen,

Nadere informatie

Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen

Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Gemeenten zijn niet verplicht kwaliteitsregels te stellen voor het peuterspeelzaalwerk. Het peuterspeelzaalwerk valt niet onder de Wet

Nadere informatie

U Dienstverlening

U Dienstverlening Zuídplas Brasserie Geen Idee V.O^F^ T.a.v, de heer R.J. Ouwendijk en mevrouw G. Ouwendijk Klein Hitland 2 2911 BR NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL lil li III lil verzenddatum afdeling 9 FEB 2016 U16.001245 Dienstverlening

Nadere informatie

Klachtenreglement Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Klachtenreglement Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) Klachtenreglement Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) 1 Algemeen Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) kunnen door of namens ouders klachten jegens Het Krugerpark worden ingediend

Nadere informatie

1. ORGANISATIE De actie VIP-tickets van 10 voor Adele in Lissabon wordt georganiseerd door Radio 10 B.V.; hierna te noemen Radio 10.

1. ORGANISATIE De actie VIP-tickets van 10 voor Adele in Lissabon wordt georganiseerd door Radio 10 B.V.; hierna te noemen Radio 10. Radio 10 voert de actie 'Win VIP Tickets van 10 voor Adele in Lissabon'. De startdatum van de actie is maandag 14 maart 2016 en loopt tot en met vrijdag 18 maart 2016. Op deze actie zijn de Algemene Spelvoorwaarden

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 2014.0492 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE REIMERSWAAL hebben op 17 december 2014 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor brandveilig

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementensubsidie

Aanvraagformulier voor evenementensubsidie Aanvraagformulier voor evenementensubsidie Dit formulier gebruikt u als u een evenementensubsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie.

Nadere informatie

voorraad strekt) of 75 retour.

voorraad strekt) of 75 retour. TAB Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan vanaf 9 april 2012 tot en met 6 mei 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 5 Hoe vraag ik een VOG

Nadere informatie

Kansspelautoriteit. Activiteitenplan 2012-2013

Kansspelautoriteit. Activiteitenplan 2012-2013 Kansspelautoriteit Activiteitenplan 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. Inleiding 7 3. Wat is de kansspelautoriteit? 9 3.1 Missie (waar STAAN we voor?) 9 3.2 Visie (waar GAAN we voor?) 9 3.3 Strategie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2011 Onderwerp Beleidsvisie kansspelen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2011 Onderwerp Beleidsvisie kansspelen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 SAMENVATTING Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 Doel van het onderzoek Om zicht te krijgen op de huidige omvang van de illegale exploitatie

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical - 6 jaar van SvO B.V.. Door deel te nemen aan

Nadere informatie

1. Iedereen die in Nederland woont mag meedoen. Minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar.

1. Iedereen die in Nederland woont mag meedoen. Minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar. Voorwaarden LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE (LAATST GEWIJZIGD OP 14 oktober 2010).

Nadere informatie

KLEIN KANSSPEL (BINGO), MELDING

KLEIN KANSSPEL (BINGO), MELDING /8 KLEIN KANSSPEL (BINGO), MELDING U kunt dit formulier en de bijlagen digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen of mailen. Als u een bingo wilt organiseren dan moet u dit uiterlijk weken

Nadere informatie

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg 637-639 3065 SC ROTTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Datum 8 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt

Datum 8 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34944 5 december 2014 Vergunning vriendenloterij 2015/2016 Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van

Nadere informatie

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandel Algemeen Toezicht: opschorting van de verwijdering Algemeen Slachtoffers van vrouwenhandel Getuige-aangevers Vergunning tot verblijf

Nadere informatie

IDENTI FICATIE PLICHT

IDENTI FICATIE PLICHT IDENTI FICATIE PLICHT INHOUD 1 01 IEDEREEN MOET ZICH KUNNEN IDENTIFICEREN VANAF 1 JANUARI 2005 3 ZORG DAT U ALTIJD EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS BIJ U HEBT 3 WIE MAG U NAAR UW IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN?

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.063 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van de besluiten

Nadere informatie

VERGUNNING ARTIKEL 3 WOK Consultatieversie

VERGUNNING ARTIKEL 3 WOK Consultatieversie VERGUNNING ARTIKEL 3 WOK 2017 - Consultatieversie Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van [datum], kenmerk XXX, inzake de verlening van een vergunning tot het organiseren van een

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: "Best Thai Award"

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: "Best Thai Award" 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Best Thai Award", hierna te noemen: "de Actie". De Actie wordt

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Relatiestatuut Kansspelautoriteit en Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Relatiestatuut Kansspelautoriteit en Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13342 24 maart 2016 Relatiestatuut Kansspelautoriteit en Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 5 februari 2016 De

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win shoptegoed bij Bconnect Rotterdam', hierna actie 2. Organisator

Nadere informatie

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Aanleiding In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn regels opgenomen inzake het vaststellen van beleidsregels. In

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: 7 september 2016, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AL nr. 660,, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikking Sneek, 16 april 2012

Onderwerp: Beschikking Sneek, 16 april 2012 Het kenmerk: OV 20120092 Behandeld door: R. Naberman Telefoon: (0515) 489000 KPN BV t.a.v. de heer J. Straatman Baanhoek 188 3361 GN Sliedrecht Onderwerp: Beschikking Sneek, 16 april 2012 Geachte heer

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT

Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Second Screen De voorstelling die geschiedenis schrijft van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 524 Beschikking van de Minister van Justitie van 14 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Loterijwet BES, zoals

Nadere informatie

HET SPEELAUTOMATENBELEID van de GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

HET SPEELAUTOMATENBELEID van de GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE HET SPEELAUTOMATENBELEID van de GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE In de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2000 heeft de burgemeester het speelautomatenbeleid voor de gemeente

Nadere informatie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie);

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie); ACTIEVOORWAARDEN TROUWEN IN DE KUIP Algemeen Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie); Deze actie is geïnitieerd door

Nadere informatie

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven.

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven. Publieksdiensten Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven 3311 GR Dordrecht Postbus 20952

Nadere informatie

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV Algemene Rekenkamer staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 E w voorlicliting@rekenkanner.nl www.rekenkamer.nl DATUM

Nadere informatie

Artikel 1 Kansspelaanbieders streven er naar te voorkomen dat opeenhoping ontstaat van tv-programma's die (mede) betrekking hebben op kansspelen.

Artikel 1 Kansspelaanbieders streven er naar te voorkomen dat opeenhoping ontstaat van tv-programma's die (mede) betrekking hebben op kansspelen. Gedrags- en reclamecode kansspelen De landelijke vergunninghouders van kansspelen en de particuliere aanbieders van speelautomaten in Nederland (verenigd in de VAN), onderschrijven de voorliggende Gedrags-

Nadere informatie

Skal-Reglement bezwaar

Skal-Reglement bezwaar Skal-Reglement bezwaar Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 26 maart 2009, en treedt in werking met ingang van 26 maart 2009 Dr. Klinkertweg 28a Postbus 384 8000 AJ Zwolle

Nadere informatie

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij horeca- e.a. vergunningen

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij horeca- e.a. vergunningen Eerlijk beslissen De rol van Wet BIBOB Bij horeca- e.a. vergunningen De rol van Wet BIBOB Bij horeca- e.a. vergunningen Als u een vergunning aanvraagt... Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecagelegenheid?

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie