Hoofdstuk 4 Instrumentarium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 4 Instrumentarium"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 4 Instrumentarium 4.1 INLEIDING Parkeerproblemen zijn vaak complex. Bij het oplossen ervan moet dan ook een uitgebreid instrumentarium worden gehanteerd. Dit hoofdstuk schetst het kader waarbinnen de algemene ontwikkelingen en thema s rondom het parkeren gezien moeten worden. In paragraaf 4.2 worden eerst wat algemene oorzaken voor parkeerproblemen binnen de gemeente beschreven. Paragraaf 4.3 beschrijft de ontwikkelingen en overwegingen die van belang zijn bij het bepalen van het parkeerregime. Aangezien parkeerruimte van sommige burgers speciale aandacht vereist, behandelt paragraaf 4.4 parkeren voor doelgroepen. Paragraaf 4.5 gaat in op handhaving, een noodzakelijke voorwaarde om een regime succesvol te maken. Als onderdeel hiervan wordt ook de bereikbaarheid van de hulpdiensten besproken. 4.2 ALGEMENE OORZAKEN VAN PARKEERPROBLEMEN Met name in de wijken die grenzen aan de gemeente Den Haag, zoals Voorburg West en Voorburg Noord, is sprake van een hoge parkeerdruk gedurende de dag. Deze drukte wordt onder meer veroorzaakt door bezoekers en werknemers die in werkelijkheid in Den Haag moeten zijn. Er is hier duidelijk sprake van een verdringingseffect. In de aangrenzende Haagse wijken is een betaald parkeerregime in werking. Hierdoor zijn de kort parkerende automobilisten geneigd om naar de gemeente Leidschendam-Voorburg uit te wijken. Daarnaast wordt er door lang parkerende forensen uit de Haagse kantorenlocaties ook uitgeweken naar vooral Voorburg Noord en West. Hierbij wordt misbruik gemaakt van parkeerschijven, onder meer door het doorschuiven van de tijdskaart. In de Voorburgse wijken met een hoge gemiddelde parkeerdruk is algemeen genomen de parkeerdruk gedurende de avond en de nacht het hoogst. Er kan van worden uitgegaan dat deze parkeerdruk niet wordt veroorzaakt door forensen of bezoekers, maar door de bewoners zelf. 4.3 PARKEERREGIMES EN BELEID Er zijn zeer verschillende onderwerpen die met het parkeerbeleid samenhangen. De oorzaken van de problemen zijn divers en vragen om verschillende maatregelen. In deze paragraaf worden de meest belangrijke thema s op hoofdlijnen toegelicht. De verschillende voor- en nadelen worden verder uitgewerkt. Ook worden de belangrijke overwegingen bij het maken van een keuze geschetst Blauwe zone versus gefiscaliseerd/betaald parkeren In enkele wijken in Voorburg is momenteel sprake van een blauwe zone ofwel parkeerschijfzone. Eén van de mogelijke andere parkeerregimes is het gefiscaliseerd/betaald parkeren. In het onderstaande overzicht wordt toegelicht wat de voor- en de nadelen zijn van beide regimes. 4

2 2 De blauwe zone heeft de volgende voordelen: - Bezoekers hoeven niet te betalen voor een parkeerplaats. - Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen langparkeerders en kortparkeerders waardoor een betere verdeling ontstaat. Momenteel is in vrijwel alle blauwe zone gebieden een maximale tijdsduur van 2 uur. In de plannen wordt dit in de toekomst ingekort tot 1 uur in gebieden die nabij werkgebieden liggen. Dit houdt in dat over het algemeen voor kortere periodes geparkeerd wordt, met uitzondering van de bewoners die over een ontheffing beschikken. Hierdoor zijn bewoners, winkeliers en andere functies beter bereikbaar. Langparkeerders kunnen hierbij alleen nog buiten de blauwe zone parkeren. - Uitbreiding van de blauwe zone brengt relatief beperkte kosten met zich mee en kan ook relatief snel worden ingevoerd. De blauwe zone heeft ook nadelen. Deze zijn onder meer: - De mate van handhaving is bepalend voor het succes en de effectiviteit van de blauwe zone. Een blauwe zone is gevoelig voor fraude, zoals het bijdraaien van de parkeerschijf. - Een blauwe zone kost de gemeente (nu nog) geld. De gemeente moet zorgdragen voor het aanbrengen van de belijning en bebording voor de zone. Daarnaast financiert de gemeente ook de handhaving door het in dienst nemen van parkeerwachters. Hier staan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gefiscaliseerd/betaald parkeren, (nog) geen opbrengsten tegenover. Boetegelden vloeien naar het Rijk. Verwacht wordt dat met de invoering van de bestuurlijke boete aan het terugvloeien van de boetegelden naar het Rijk een einde komst en dat de gemeente deze zelf mag houden. - Langparkeerders worden geweerd uit het blauwe zone gebied waardoor er uitgeweken wordt naar de randen van het blauwe zone gebied. Dit verdringingseffect heeft negatieve gevolgen voor deze randgebieden. De keuze voor (uitbreiding van) een blauwe zone wordt meer voor de hand liggend gemaakt: - Bij straten die direct grenzen aan een bestaande blauwe zone. Ook vanuit het oogpunt van handhaving ligt uitbreiding van de blauwe zone met wegvakken waar in de nabijheid toch al intensiever wordt gecontroleerd door parkeerwachters het meeste voor de hand. - Door de toenemende hoge parkeerdruk, die door meerdere typen gebruikers van parkeerplaatsen wordt veroorzaakt. Zowel bij het instandhouden als het uitbreiden van de huidige blauwe zones moet rekening worden gehouden met de bekostiging van de handhaving. Een blauwe zone verliest geloofwaardigheid zonder regelmatige controle op overtredingen. Grootschalige uitbreiding betekent daarom ook een uitbreiding van de formatie van parkeerwachters ten behoeve van de handhaving. Uitbreidingen van de blauwe zone lijkt zinvol in Voorburg West, rondom winkelconcentraties zoals winkelcentrum Julianabaan en bij het laatste gedeelte van de Veursestraatweg nabij de gemeentegrens en de

3 3 parallel lopende Parnashofweg. Het instellen van een blauwe zone in relatief kleine gebieden die een hoge parkeerdruk hebben en die niet in de buurt liggen van de bestaande blauwe zone is om bovengenoemde redenen niet voor de hand liggend. Een uitzondering hierop is de Rembrandtrotonde en de omgeving van De Prinsentuin aan de Julianalaan. Met de aanleg van deze rotonde zijn parkeerplaatsen opgeheven waardoor de winkels moeilijk te bereiken zijn door klandizie. In dit speciale geval is besloten een blauwe zone in het leven te roepen. De bewoners van de appartementen van De Prinsentuin kunnen parkeerplaatsen huren. Een blauwe zone in de directe omgeving, zonder ontheffingshouders, stimuleert het gebruik van de thans onderbenutte garage. Gefiscaliseerd/betaald is een ander instrument dan de blauwe zone. Bij beide regimes komen bewoners (en eventueel bedrijven) in aanmerking om een vrijstelling te kopen om niet telkens te hoeven betalen bij iedere parkeerbeweging. Bij de blauwe zone het dit een ontheffing terwijl dit bij betaald parkeren een vergunning wordt genoemd. Het grootste verschil tussen beide instrumenten is dat bezoekers dienen te betalen voor het kort parkeren indien er sprake is van betaald parkeren terwijl bezoekers in een blauwe zone de eerste 2 uur gratis mogen staan en hier ook niet langer mogen staan indien ze niet in het bezit zijn van een bezoekerskaart. Gefiscaliseerd/betaald parkeren heeft de volgende voordelen: - In gebieden waar verschillende functies worden gemengd (zoals een woon- en een winkelfunctie) functioneert gefiscaliseerd/betaald parkeren meestal beter dan de blauwe zone. Dit komt onder meer doordat dit systeem minder fraudegevoelig is. - Het invoeren van gefiscaliseerd/betaald parkeren in de wijken die grenzen aan de gemeente Den Haag zal het omschreven verdringingseffect effectief tegengaan. - Gefiscaliseerd/betaald parkeren heeft meer sturingsmogelijkheden om het parkeergedrag te beïnvloeden. Met verschillende tariferingzones kan het parkeren op bepaalde plaatsen worden aangemoedigd door een relatief laag tarief, een lang toegestane parkeerduur of worden ontmoedigd door de tijdsduur te bekorten of de prijs van parkeren relatief hoog te maken. Door bijvoorbeeld de prijs voor het parkeren direct naast winkels verhoudingsgewijs hoog te maken zal het lang parkeren op afstand aangemoedigd worden waardoor ruimte ontstaat voor het kort parkeren bij de winkels. - De opbrengsten van gefiscaliseerd/betaald parkeren vloeien richting de gemeente. Dit geldt voor de inkomsten uit de parkeerautomaten en de boetes die richting de gemeentekas vloeien. Hieruit kunnen de inrichtingskosten en handhavingkosten (deels) gefinancierd worden. Ook kunnen mogelijke opbrengsten worden ingezet in de financiering van extra parkeervoorzieningen zoals parkeergarages. Gefiscaliseerd/betaald parkeren heeft ook nadelen. - Het verdringingseffect van gefiscaliseerd/betaald parkeren is groter dan bij een blauwe zone. Bij beide instrumenten zullen parkeerders proberen uit te wijken naar de randen net buiten het gebied waar het regime van toepassing is. In een blauwe zone gebied zullen echter alleen de langparkeerders proberen uit te wijken en in een gefiscaliseerd/betaald

4 4 parkeren gebied zullen lang- en kortparkeerders proberen uit te wijken naar de randen van het gebied. Om dit verdringingseffect tegen te gaan moet gefiscaliseerd/betaald parkeren in relatief grote gebieden ingevoerd worden. - Nauw hiermee verbonden is dat winkelgebieden waar gefiscaliseerd/betaald parkeren wordt ingevoerd, in ieder geval op de korte termijn, minder aantrekkelijk worden bevonden door bezoekers. Uiteindelijk zijn de kwaliteit van het winkelaanbod en de aanwezigheid van alternatieve winkelgebieden in de omgeving het meest van invloed op de aantrekkelijkheid van het winkelgebied. - De implementatie en eventuele tussentijdse aanpassingen van een gefiscaliseerd/betaald parkeerregime heeft een langere implementatieperiode dan bij de blauwe zone. Hierdoor kunnen tussentijdse aanpassingen minder flexibel worden doorgevoerd. - Bij gefiscaliseerd/betaald parkeren zullen bezoekers, werknemers en bewoners (meer) moeten betalen voor parkeren. - Als laatste zal bij betaald parkeren een uitgebreider administratief systeem worden opgezet moeten worden teneinde ervoor zorg te dragen dat de boetegelden op een zorgvuldige wijze worden geïnd Overwegingen Naast de verschillende voor- en nadelen van beide instrumenten zijn ook de volgende overwegingen te noemen. Een instrument als gefiscaliseerd/betaald parkeren zal niet helpen om de parkeerdruk (substantieel) af te laten nemen. Overdag zal de invoering van gefiscaliseerd/betaald parkeren wel effect sorteren. Forensen die nu nog de Haagse wijken mijden omdat daar betaald moet worden voor het parkeren zullen niet of minder in de verleiding komen om uit te wijken richting Leidschendam-Voorburg. Hierdoor zal de parkeerdruk in met name Voorburg Noord en West overdag afnemen. Een gevolg van deze afname van het parkeren door buitenstaanders is dat de opbrengsten uit de parkeerautomaten beperkt zullen zijn. De bewoners in deze wijken zullen bij het instellen van de blauwe zone over een parkeervergunning beschikken waardoor zij geen of in beperkte mate gebruik zullen maken van de automaten. Indien het aantal bezoekende parkeerders, als gevolg van het gefiscaliseerd/betaald parkeren, niet meer op grote schaal parkeert in de wijken dan zullen de opbrengsten uit de parkeerautomaten ook tegenvallen. Een gevolg hiervan zal zijn dat de opbrengsten uit de automaten niet zullen opwegen tegen de aanschaf- en onderhoudskosten van deze automaten. Daarom kan verwacht worden dat de gemeente hieruit geen extra middelen zal verkrijgen om andere parkeermaatregelen te bekostigen zoals de aanleg van extra parkeerplaatsen op straatniveau of er onder. Op 25 mei 2004 zijn in de commissie Openbaar Gebied van de gemeente de oplossingsinstrumenten besproken die ingezet kunnen worden om de parkeersituatie te verbeteren. Hieruit is duidelijk geworden dat een meerderheid van de partijen in beginsel geen voorstander is van de invoering van gefiscaliseerd/betaald parkeren in de gemeente tenzij er geen andere mogelijkheid voorhanden is. Tijdens de wijkateliers heeft een grote meerderheid van de deelnemers de wens uitgesproken om gefiscaliseerd/betaald parkeren niet in te voeren als oplossing voor de parkeerproblemen. Ook uit de resultaten uit de parkeerkrant, die onder alle inwoners van de

5 5 gemeente is verspreid, komt duidelijk naar voren dat zowel voor gefiscaliseerd/betaald parkeren als maatregel om de parkeerproblemen tegen te gaan weinig draagvlak heeft. Slechts 6% van de respondenten uit de gehele gemeente Leidschendam-Voorburg geeft aan dat deze maatregel ingezet moet worden om de parkeerproblemen tegen te gaan. Voorburg Noord is met 12% van de respondenten een wijk waar relatief veel bewoners gefiscaliseerd/betaald parkeren als een oplossing zien. Ook hier is echter het merendeel van de bewoners geen voorstander van invoering van gefiscaliseerd/betaald parkeren. Uit de bovenstaande overwegingen wordt duidelijk dat het invoeren van (gefiscaliseerd) betaald parkeren geen instrument is dat op korte termijn ingezet dient te worden om de parkeerdruk tegen te gaan. Indien echter gekozen wordt om in de nabije toekomst extra parkeercapaciteit te realiseren, in gebieden waar een substantieel tekort aan parkeerplaatsen is, dan dient de mogelijkheid voor invoering van betaald parkeren meegenomen te worden. Allereerst zullen investeringen voor de aanleg van extra (ondergrondse) parkeergarages hoge kosten met zich mee brengen. Indien de realisatie van parkeergarages (deels) door private partijen wordt gefinancierd dan zal daar naar alle waarschijnlijkheid een voorwaarde aan verbonden worden dat het parkeren in de garage aangemoedigd dient te worden ten opzichte van het parkeren langs de openbare weg. Veelal zal dit inhouden dat er op straat een (hoger) tarief op parkeren ingesteld dient te worden. Tevens kunnen de opbrengsten die gegenereerd worden ingezet worden voor de realisatie van extra parkeervoorzieningen teneinde de parkeerdruk te verminderen. Voorstel: In de aanloop naar de wijkateliers en in andere vormen van communicatie (zoals de parkeerkrant) naar de burgers toe, is vanuit de gemeente aangegeven dat de reacties van bewoners een belangrijk gegeven vormen voor de verdere uitwerking van het parkeerbeleid. Naar aanleiding van de hierboven genoemde redenen wordt voorgesteld de parkeerproblemen in onze gemeente voor de korte termijn zonder het instrument gefiscaliseerd/betaald parkeren aan te pakken. Op de middellange/lange termijn zal de mogelijkheid voor het invoeren van betaald parkeren nadrukkelijker meegenomen moeten worden in het kader van de realisatie van ondergrondse of gestapelde parkeervoorzieningen Beperking aantal ontheffingen en/of bezoekerskaarten per huishouden Een ander thema dat toepasbaar is binnen beide regimes is het beperken van de ontheffingen of bezoekerskaarten. Dit kan vooral toepasbaar zijn in de wijken waar de bewoners gedurende de nacht zelf de hoogste parkeerdruk veroorzaken. In oudere wijken als Voorburg Oud, Noord en West is over het algemeen geen rekening gehouden met de groei die het autobezit de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Huishoudens in Voorburg Noord en West hebben onder het huidige blauwe zoneregime recht op een bezoekerspas. Correct gebruik van de kaart, alleen door bezoekers, betekent in de avonduren een oplopende parkeerdruk. Uit ervaringscijfers van het CROW wordt per woning 0,3 parkeerplaatsen aan bezoekers toegerekend. Bezoekers leggen beslag op ongeveer 20% van de beschikbare parkeerruimte. Dit percentage loopt verder op als er weinig (officiële) parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Ook in wijken met weinig parkeerplaatsen per bewoner ontvangen mensen bezoekers. Deze problemen zijn vooral zichtbaar tijdens avonden en weekends.

6 6 Ontheffingen Beperking van het aantal ontheffingen is een vrij drastisch instrument dat vooral effectief is voor het bezit van een tweede auto. Uit cijfers van het CBS over 2003 blijkt dat 19 procent van de huishoudens een tweede auto heeft en dat 2,1 procent van de huishoudens drie of meer auto s bezit. De groep huishoudens met één auto bedraagt 55,9 procent van het totaal. Het bezit van tweede, maar ook derde en volgende auto s is het afgelopen decennium sterk gegroeid en kan nog verder groeien. Bij een groei van het aantal tweede auto s tot 40 procent wordt het uitgeven van één bewonersontheffing per huishouden een onvermijdelijk instrument indien niet op grote schaal extra parkeercapaciteit wordt gecreëerd. De volgende maatregelen liggen vooralsnog meer voor de hand en worden hier opgesomd ter verduidelijking van mogelijke toekomstige beleidsopties: - Het beperkt uitgeven van ontheffingen voor tweede en volgende auto s. Daarbij kan een wachtlijst worden aangelegd zodra het aantal uitgegeven ontheffingen hoger is dan het aantal beschikbare parkeerplaatsen; - Verhoging van de tarieven voor een tweede ontheffing. Belangrijk is dan echter in hoeverre er sprake is van prijselasticiteit van de vraag naar parkeerplaatsen: mensen zullen mogelijk bereid zijn (veel) meer te betalen voor hun tweede en volgende auto s. Het probleem van te weinig parkeerplaatsen blijft daarmee onopgelost. Wel wordt de (hoge) parkeerdruk voor een groot deel veroorzaakt door het bezit van 2 e /3 e auto s. Het is dan ook rechtvaardig om een hogere bijdrage te vragen voor het faciliteren van dit (extra) autobezit. - Ook het aantal bezoekerspassen kan worden beperkt. Opnieuw kan een wachtlijst worden gehanteerd waarbij nieuwe bewoners moeten wachten op een bezoekerspas. - Bewoners een keuze te laten maken tussen een bewonerskaart voor zichzelf en een bezoekerskaart. Voor de andere kaart kan men op de wachtlijst staan. Een optie van één kaart voor de bewoner en de bezoeker samen kan ook een oplossing zijn. De bewoner parkeert elders, om ruimte te maken voor zijn eigen bezoek. - Voor werknemers van bedrijven geldt nu alleen in het Oude Centrum van Voorburg een norm van 1 ontheffing op 10 werknemers. Deze strenge norm kan ook op de andere blauwe zones van toepassing worden verklaard. In delen van wijken waar bedrijven zijn gevestigd treden de meeste problemen overdag op. Centraal staat de wijze waarop eventuele veranderingen worden doorgevoerd. Een strikter vergunningen (of ontheffingen) regime vereist strenge handhaving. Die heeft pas zin als het aantal afgegeven ontheffingen overeenkomt met het aantal officiële parkeerplaatsen. Een te groot tekort aan officiële plaatsen maakt handhaving immers ongeloofwaardig. Voordelen van een snelle invoering van een strikt regime, gekoppeld aan formalisering van parkeren op trottoirs zijn (voor uitwerking zie de wijkomschrijvingen in bijlage 2): - Het tekort aan parkeerplaatsen kan op een snelle en effectieve manier worden opgelost. Formaliseren van parkeerplaatsen kan langer duren, als er voor gekozen wordt straten een

7 7 nieuw profiel te geven, zodat aan weerszijden parkeerruimte ontstaat. Beperking van het aantal ontheffingen is een administratieve handeling die weinig tijd kost. - Regulering van extreem hoge parkeerdruk komt de kwaliteit van een wijk ten goede. Mits goed vormgegeven, kan het een flinke impuls geven aan de kwaliteit van de leefomgeving. Nadelen van een snelle invoering zijn: - Gering draagvlak bij bezitters van tweede auto s en nieuwkomers in de wijken. Mensen worden geconfronteerd met wachtlijsten en krijgen (tijdelijk) geen ontheffing; - Hoge kosten, met name als de inrichting van straten verandert; - Formaliseren van parkeren in smalle straten gaat regelmatig ten koste van trottoirs. De positie van voetgangers, minder validen en ouders met kinderen verslechtert. Onofficiële speelruimte gaat verloren; - De bluswatervoorziening wordt belemmerd; - De beeldkwaliteit wordt beïnvloed. Voordelen van het alleen invoeren voor nieuwe bewoners zijn: - De veranderingen worden geleidelijk ingevoerd. Alleen bewoners die zich in drukke wijken vestigen krijgen te maken met nieuwe beperkingen ten aanzien van ontheffingen. De voornaamste beperking zal een wachtlijst zijn. - Draagvlak onder veel bewoners. Mensen die reeds in de wijk wonen krijgen niet te maken met beperkingen. Nadelen van het alleen invoeren voor nieuwe bewoners zijn: - Duurt naar verwachting meerdere jaren voordat effecten meetbaar zijn. Daarbij speelt de gemiddelde duur dat mensen in hun woning blijven een belangrijke rol; - Demografische verschuiving maakt effecten onzeker. Ouderen die langere tijd in dichtbebouwde wijken wonen hebben relatief minder auto s per huishouden. Verjonging legt juist een extra claim op de parkeerruimte; - Nieuwkomers worden mogelijk afgeschrikt door strenger regime en zijn daardoor minder geneigd voor een wijk te kiezen. Voorstel: Het beperken van het aantal ontheffingen in wijken waar de vraag van bewoners naar parkeerplaatsen substantieel groter is dan de beschikbare capaciteit dient eventueel op de lange termijn plaats te vinden. Een eventuele beperking van het aantal ontheffingen per huishouden zal daarbij gerelateerd moeten worden aan het totaal aantal parkeerplaatsen waarbij de parkeerdruk niet te hoog oploopt. Indien er na invoering van deze beperking extra (ondergrondse) parkeercapaciteit wordt gerealiseerd, dan kan het aantal uit te geven vergunningen in de wijk evenredig omhoog Bezoekerskaarten

8 8 In de wijken waar momenteel de blauwe zone van toepassing is kunnen bewoners een bezoekerskaart aanvragen. Dit geldt overigens niet voor enkele straten in het oude centrum van Voorburg (Schoolstraat, Kleine Laan en Voorhofstraat) en het Damcentrum. Deze bezoekersregeling wordt gezien als een fraudegevoelig instrument. De verhandelbaarheid van deze vergunningen/ontheffingen is eenvoudig en controle is moeilijk. Tot nu toe is dit misbruik in enkele gevallen door bewoners bij de gemeente gemeld. Dit geldt met name in Voorburg West en Voorburg Noord waar werknemers uit Haagse kantoren hun auto langdurig parkeren en daarbij gebruik maken van een bezoekerskaart. Om beter inzicht te krijgen op welke schaal misbruik wordt gemaakt, zal overdag onderzoek gedaan moeten worden. Hierbij moet met name bij de gemeentegrenzen met de werkgebieden van Den Haag gekeken worden hoeveel auto s met een bezoekerskaart geparkeerd staan. Als dit aantal aanmerkelijk hoger is dan in straten die verderop in de wijk liggen, is mogelijk sprake van fraude. Voorgesteld wordt de nieuw uit te geven bezoekerskaarten goed traceerbaar te maken door iedere kaart te voorzien van een eigen nummer. Zo kan de gemeente bij misbruik direct achterhalen aan welke bewoner een bezoekerspas is afgegeven. Wanneer in de toekomst sprake blijkt te zijn van het op grote schaal misbruiken van de bezoekerskaartenregeling, zullen alternatieve regelingen/systemen onderzocht en ingezet worden. Daarnaast zal, indien er een beperking van het aantal ontheffingen/vergunningen per huishouden op de langere termijn wordt doorgevoerd, de bezoekerskaart ook meegenomen moeten worden. Er bestaan inmiddels systemen in Nederland die mogelijk als alternatief kunnen dienen. - Bezoekerskraskaarten (zoals in Delft en Rotterdam gebruikt worden) of - Bezoekerskaart met tijdsaanduiding (zoals in Alkmaar) - Chipkaart (zoals in Utrecht). Deze laatste vorm is relevant indien er in hetzelfde gebied betaald parkeren is ingevoerd omdat de betaal/chipapparatuur dan al aanwezig is. Voorstel: Vooralsnog zal er nog geen beperking van het aantal bezoekerskaarten plaatsvinden. Voorgesteld wordt om in 2006 samenwerking met de afdeling handhaving te onderzoeken op welke schaal misbruik wordt gemaakt van dergelijke bezoekerskaarten. Er zal hierbij aan de randen van de wijken Voorburg Noord en Voorburg West die grenzen aan de Haagse kantoren, onderzocht worden of het aantal gebruikte bezoekerskaarten aanmerkelijk hoger is. Aangezien de nieuwe bezoekerskaarten voorzien zullen worden van een uniek nummer kan misbruik snel worden opgespoord. Indien uit het onderzoek blijkt dat er op grote schaal wordt gefraudeerd met bezoekerskaarten dan zal onderzocht moeten worden of een alternatief systeem als de kraskaart ingevoerd moeten worden. Indien wordt voorgesteld om het aantal ontheffingen te beperken in bepaalde buurten waar de parkeerdruk te hoog is dan zal de uitgifte van bezoekerskaarten daarin betrokken moeten worden Frequentie van uitgifte parkeerontheffingen Momenteel wordt de parkeerontheffing op de blauwe zone verstrekt per kenteken. Dit houdt in de praktijk in dat de parkeerontheffing geldig is voor de gehele levensduur van een auto. Indien een auto tien jaar in het bezit is van een bewoner uit de blauwe zone dan zal deze persoon gedurende deze periode één ontheffing hoeven aan te vragen. In deze tijd waarin deregulering belangrijk is is een dergelijk systeem goed verdedigbaar. Onderzoek door het Servicecentrum heeft echter uitgewezen dat een dergelijke uitgifte fraudegevoelig is. Indien een bewoner die woonachtig is in de

9 9 blauwe zone zijn/haar auto verkoopt, dan komt het in de praktijk voor dat de ontheffing niet wordt afgemeld waardoor er meer ontheffingen uitstaan dan er formeel aan auto s in de wijken staan. Hiertegen valt niet op te treden door het parkeerteam. De gemiddelde duur waarop een ontheffing op de blauwe zone momenteel wordt omgezet in een ontheffing voor een nieuwe auto is 4 jaar. De capaciteit van het Servicecentrum, zoals deze in de huidige situatie is, is op deze frequentie ingesteld. Het vastleggen van een minimale termijn van 4 jaar waarop een nieuwe ontheffing aangevraagd dient te worden, heeft als voordeel dat misstanden zoals hierboven genoemd beperkt kunnen worden. Indien met de inwerkingtreding van de bestuurlijke boete de inkomsten voor de gemeente stijgen dan zal het mogelijk zijn om de frequentie van uitgifte te verhogen naar eens in de drie jaar teneinde het misbruik van de ontheffingen verder tegen te gaan. Hierbij zal de prijs per ontheffing niet omhoog hoeven gaan. Voorstel: Het uitgeven van ontheffingen op de blauwe zone dient eens per 4 jaar plaats te vinden teneinde een vervuiling van het ontheffingenbestand van de gemeente tegen te gaan en misbruik te voorkomen. Indien de bestuurlijke boete in werking is getreden zullen de ontheffingen eens in de drie jaar kunnen worden uitgegeven. Bij de uitgifte van de nieuwe ontheffing dient de oude ontheffing ingeleverd te worden. Bezoekerspassen zullen jaarlijks uitgegeven worden Zonering blauwe zone s Tot nu toe werd er voor het oude centrum van Voorburg een apart soort ontheffing afgegeven terwijl de overige ontheffingen dezelfde waren. In het nieuwe beleid wordt een vierdeling gehanteerd waarbij het de bedoeling is om deze ontheffingen alleen geldig te laten zijn in de betreffende zone. De volgende zone-indeling wordt hierbij gehanteerd: Voorburg West: deze zone loopt vanaf de Corbulokade langs de Haagse Trekvliet tot aan het P&R terrein van het station Voorburg. Voorburg Oud: deze zone loopt vanaf de Prins Bernhardlaan tot aan de Vliet en begint na het P&R terrein bij station Voorburg tot aan de Rozenboomlaan. De enkele blauwe zone parkeerplaatsen bij de Rembrandtrotonde zullen hier ook deel van uit maken. Voorburg Noord: deze zone loopt vanaf de Prins Bernhardlaan tot aan de Van Alphenstraat en van de Hoekwaterstraat tot aan de Douwes Dekkerstraat in Bovenveen. De nieuwe blauwe zone rond winkelcentrum Julianabaan maakt ook deel uit van dit gebied. De overige gebieden: deze omvat de Damlaan en enkele omliggende straten waar de blauwe zone geldig is, de blauwe zone aan het eind van de Veursestraatweg en de Parnashofweg en als laatste blauwe zonegebiedjes de Klaverweide bij de winkels en de omgeving van de Prinsentuin aan de Julianalaan. Er zijn meerdere redenen om deze zonering in te voeren. Allereerst zorgt een dergelijk systeem er voor dat onnodige verkeersbewegingen voor de korte afstand worden ontmoedigd. Degene die een ontheffing heeft voor een bepaalde zone mag niet onbeperkt parkeren in een blauwe zone straat in een ander gebied. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de parkeerdruk bij winkelgebieden als de Herenstraat

10 10 enigszins beperkt. Een laatste belangrijke motivatie voor de zonering is dat misbruik van bezoekerskaarten hiermee wordt teruggebracht Toekomstig beleid, parkeernormen nieuwbouw en het parkeerfonds Voorgesteld wordt om in de toekomst voor nieuwbouw, een functiewijziging of verbouw de volgende parkeereisen te stellen: I. De parkeercapaciteit moet op eigen terrein worden gerealiseerd; II. Het heeft de voorkeur om parkeercapaciteit voor nieuwbouw in een gebouwde parkeervoorziening (parkeerkelder) te realiseren. Indien een stedenbouwkundige toets van een bouwplan uitwijst, dat het voor de ruimtelijke kwaliteit van het plan noodzakelijk is dat er in een gebouwde parkeervoorziening (parkeerkelder) wordt geparkeerd, dan kan deze voorkeur dwingend worden opgelegd; III. De parkeercapaciteit moet voldoen aan de parkeernorm. Dit is overigens niet mogelijk voor plannen die binnen een geldend bestemmingsplan passen waarin dit beleid nog niet is opgenomen. In de toelichting van nieuwe bestemmingsplannen zal verwezen worden naar de parkeernota (en daarmee impliciet naar de CROW normen), zodat bij nieuwbouwprojecten aan deze norm kan worden getoetst. Ter verduidelijking van eis III kan het volgende gesteld worden: In het verleden is soms onvoldoende rekening gehouden met het effect van nieuwbouw op de parkeerdruk in de directe omgeving. In enkele gevallen werd hierdoor de parkeerdruk in de omgeving hoger, met alle irritaties van direct omwonenden van dien. Om deze problemen in de toekomst te vermijden moet worden vastgelegd dat bij de toetsing van bouwplannen aan een parkeernorm de richtlijnen van het CROW (zie tabel) worden gehanteerd en dat bouwplannen niet mogen leiden tot extra parkeerdruk in de directe omgeving. Op deze manier kunnen zowel aanvragers als derden-belanghebbenden (omwonenden) vooraf weten aan welke parkeernorm bouwplannen zullen worden getoetst. Dit komt de duidelijkheid van het gemeentelijk beleid ten goede. Ter stimulering van het fietsgebruik kan in dergelijke herziene bouwplannen ook een norm worden opgenomen om een bepaald percentage bergruimte voor fietsers op te nemen die van buitenaf bereikbaar is. Hierbij wordt de mogelijkheid gewaarborgd dat (brom)fietsen gestald worden bij de woningen. Juridisch gezien kan echter niet worden afgedwongen dat deze ruimte inderdaad voor stalling van (brom) fietsen wordt gebruikt. Wanneer de aanvrager van een bouwvergunning minder parkeergelegenheid kan aanleggen dan normatief is vereist en de gemeente dezelfde mening is toegedaan, zal een afkoopregeling moeten worden opgezet in de vorm van een parkeerfonds. Het nader te bepalen bedrag moet minimaal gelijk zijn aan de kosten die verband houden met het realiseren van gebouwde parkeercapaciteit op eigen terrein om afkoopgedrag te voorkomen. De opbrengsten uit het parkeerfonds moeten vervolgens worden ingezet voor het realiseren van extra parkeergelegenheid in de gemeente, bij voorkeur in de nabijheid van de nieuwbouw.

11 11 Voorstel: In de toekomst zullen bij nieuwbouw, functie- en/of bestemmingswijziging eisen worden gesteld aan de te realiseren parkeercapaciteit. Wanneer de aanvrager minder parkeergelegenheid op eigen terrein kan aanleggen dan normatief is vereist zal hij, indien de gemeente hiermee instemt, een nader te betalen afkoopsom moeten storten in het parkeerfonds. Bewoners van nieuwbouwprojecten die uitgevoerd worden in de blauwe zone zal geen ontheffing verleend worden voor de blauwe zone teneinde het gebruik van de parkeercapaciteit op eigen terrein te stimuleren De parkeernorm Zoals eerder in deze nota beschreven hebben gemeenten min of meer de mogelijkheid gekregen om eigen parkeerbeleid vast te stellen inclusief de daarbij te hanteren parkeernormen. Bij het opstellen van deze normen dienen de normen en richtlijnen zoals gesteld door CROW als uitgangspunt. De parkeerkencijfers staan vermeld in de in 2003 geactualiseerde publicatie Parkeerkencijfers; Basis voor Parkeernormering. Deze kencijfers laten bandbreedtes zien, uitgedrukt in een minimum en een maximum. De gemeente Leidschendam-Voorburg wordt in deze CROW publicatie als voorbeeld voor een zeer sterk stedelijke gemeente genoemd. Dit komt voort uit het feit dat volgens de berekeningen van het CBS de omgevingsadressendichtheid in de gemeente hoog (> 2500) is. Niet alleen de stedelijkheidsgraad, ook het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen is hierbij van belang. Onderstaande tabel geeft per gebiedstype parkeerkencijfers voor verschillende typen woningen binnen Leidschendam Voorburg. De getallen tonen de parkeerbehoefte per woning, in verschillende plaatsen binnen de gemeente. Bijlage 4 geeft een overzicht van de verschillende gebiedstypen (zie bijlage 4). Gekozen is daarbij voor een tweedeling tussen de (stedelijke) schil en de rest van de bebouwde kom. Zes gebieden in onze gemeente kennen hogere bebouwingsdichtheden dan wel intensieve mening van functies op grond waarvan zij in de categorie schil vallen: Voorburg West en Noord, Voorburg Oud, Winkelcentrum Julianabaan en directe omgeving, Leidsenhage en het Damcentrum met een klein deel van Leidschendam Zuid. Voor het overige deel van de bebouwde kom gelden minder strenge parkeerkencijfers. Het landelijke gebied en Stompwijk vallen binnen de eerste, meest landelijke CBS categorie qua omgevingsadressen dichtheid. Het CROW hanteert hiervoor aparte, nog hogere parkeerkencijfers. Tabel met parkeerkencijfers (Bron: CROW, 2003) Type woning / Type wijk Schil Overige Eenheid Aandeel bezoekers Woning duur 1,5 1,7 1,7 2,0 Woning 0,3 pp per woning Woning middelduur 1,4 1,6 1,6-1,8 Woning 0,3 pp per woning Woning goedkoop 1,2 1,4 1,3-1,5 Woning 0,3 pp per woning Serviceflat/aanleunwoning / 0,3-0,6 0,3-0,6 Woning 0,3 pp per woning seniorenwoning* Kamerverhuur/studentenflat 0,2 0, ,6 Kamer 0,2 pp per woning * Bij de categorie seniorenwoningen is het parkeerkencijfer 0,3 0,6 veelal te laag. Het gaat hier veelal om senioren die, in tegenstelling tot serviceflat bewoners, sterk mobiel zijn. Hier dient het parkeerkencijfer van normale woningen te worden gehanteerd waarbij de prijsklasse van de woning meegewogen dient te worden.

12 12 Bij nieuwbouw worden bovenstaande parkeerkencijfers als basis gehanteerd. In concrete uitwerkingen kan door de gemeente een strengere norm worden gehanteerd. 4.4 OVERIGE THEMA S EN ONTWIKKELINGEN Private Investeringen Bij oplopende parkeerdruk kan het ontwikkelen van eigen, ondergrondse parkeergarages op termijn een goede oplossing vormen voor wijken met een (extreem) hoge parkeerdruk. Uitgangspunt daarbij is honderd procent private financiering door ontwikkelaars, bedrijven en of bewoners. Hierbij zal het initiatief van private financiers afhankelijk zijn van het parkeerregime dat in de directe omgeving geldig is. Indien er geen beperkend regime in de omliggende straten van kracht is zal de exploitatie van een privaat gebouwde parkeervoorziening niet eenvoudig zijn. Het moge echter duidelijk zijn dat de praktische mogelijkheden voor de bouw kunnen variëren. In beginsel juicht de gemeente dergelijke eigen, vrijwillige, initiatieven toe. Dergelijke bouwaanvragen moeten gebruik maken van de normale bouwprocedure Nieuwe parkeersystemen Zowel in Nederland als in het buitenland zijn inmiddels vele (nieuwe) parkeersystemen ontwikkeld. Voorbeelden van dergelijke systemen zijn: - Collectief parkeren - Automatische parkeersystemen Bij collectief parkeren worden geconcentreerde parkeervoorzieningen (parkeergarages) gerealiseerd waarbij verschillende gebruikers (zoals bewoners, bezoekers en werknemers) één geconcentreerde garage aanleggen. Een voordeel hiervan is dat er efficiënter wordt omgegaan met de beschikbare ruimte. Daarnaast wordt door het creëren van ondergrondse parkeergarages het aantal auto s op straat teruggedrongen of in ieder geval niet vergroot waardoor bijvoorbeeld kinderen op straat kunnen spelen. Ook kan een grote mate van dubbelgebruik plaatsvinden doordat overdag werknemers parkeren en gedurende de avond- en nachturen bewoners. Daarnaast is een dergelijke gecombineerde voorziening relatief kosteneffectief ten opzichte van allerlei individuele parkeervoorzieningen. Bij automatisch parkeren wordt de auto op een plateau gezet en draagt een technisch systeem verder zorg voor het verplaatsen van de auto in de parkeervoorziening. Er zijn diverse soorten systemen en technieken voorhanden. Voordeel van zo n systeem is dat de beschikbare ruimte efficiënt wordt benut. In de voorziening hoeft namelijk geen rekening te worden gehouden met rijwegen en voetgangers. Dit systeem is met name geschikt voor een wijk als Voorburg Noord waar de parkeerdruk hoog is en de beschikbare ruimte om extra parkeercapaciteit te creëren klein is.

13 13 Voorstel: Indien in de toekomst wordt besloten om (meer) geconcentreerde parkeervoorzieningen te creëren dan zal in de wijk Voorburg Noord gestart worden met de start van een experiment om een extra geconcentreerde parkeervoorziening te realiseren. 4.5 CONCRETE MAATREGELEN EN INSTRUMENTEN In deze paragraaf wordt het uitgebreide scala aan maatregelen beschreven die, afhankelijk van het soort probleem, een oplossing kunnen bieden Vervoermanagement Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft de volgende definitie voor dit begrip: Vervoermanagement is de zorg van het management van bedrijven en instellingen voor personenvervoer gericht op selectief autogebruik. Het gaat hier om maatregelen die werkgevers zelf nemen om een mobiliteitsverandering bij werknemers te bewerkstelligen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan: fietsmaatregelen, gebruik van openbaar vervoer, telewerken, flexibele werktijden, carpoolen, collectief bedrijfsvervoer. Net als andere instellingen van enige omvang veroorzaken gemeentelijke werknemers een verhoogde parkeerdruk. Dit geldt met name in het oude centrum van Voorburg. De gemeente zal de komende jaren dan ook voor de eigen organisatie het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen stimuleren. De Regionale Nota Mobiliteit van Stadsgewest Haaglanden is het beleidskader voor het Vierjarenplan ( ) Mobiliteitsmanagement. In dit plan wordt o.a. de bijdrage die Haaglanden levert op het gebied van vervoermanagement uitgewerkt. Het Stadsgewest neemt een sturende en ondersteunende rol op zich en kan ook subsidies toekennen op het vlak van mobiliteitsmanagement. Leidschendam-Voorburg heeft zelf geen grootschalige bedrijventerreinen of kantoorlocaties, maar ondervindt vrijwel dagelijks gevolgen van werknemers van Haagse bedrijven die in Voorburg Noord en West parkeren. Parkeerbeleid staat ook niet op zichzelf. De relatie met alternatieven voor de auto is in een aantal gevallen duidelijk. Ketenmobiliteit (gebruik maken van bijvoorbeeld de auto of fiets en daarna de trein tijdens één rit) verdient daarbij speciale aandacht. Voor Leidschendam-Voorburg worden vooral vermeld: - Uitbreiding van parkeerterreinen voor treinreizigers bij de stations Voorburg, Voorburg t Loo, Den Haag Mariahoeve en Station Laan van NOI; - Aanleg van extra fietsenstallingen bij stations, winkels en andere voorzieningen. - De reikwijdte en frequentie van het openbaar vervoer. Voorstel: Indien er bij de gemeente meerdere klachten binnenkomen over het parkeergedrag van werknemers van bedrijven en waarbij de problemen structureel zijn, dan zal de gemeente bedrijven deze bedrijven benaderen. De gemeente zal in dit kader bedrijven ondersteunen indien zij het

14 14 initiatief nemen om een bedrijfsvervoermanagementplan te ontwikkelen en fietsvoorzieningen willen realiseren. In sommige gevallen is hiervoor bij het stadsgewest Haaglanden subsidie beschikbaar Parkeren op eigen terrein In vele woonwijken binnen de gemeente kunnen bewoners op eigen terrein parkeren. In wijken als Essesteijn, Park Veursehout, Duivenvoorde, t Lien, de Rietvink en de Verzetsheldenwijk is hier relatief veel sprake van. Dit kan betekenen dat bewoners de beschikking hebben over een eigen garage en/of carport, maar ook dat er geconcentreerde parkeergarages zijn waar bewoners recht hebben op een parkeerplaats zoals in Sijtwende. Bij de totstandkoming van deze wijken is deze parkeercapaciteit meegerekend in het opstellen van de parkeernormen van de desbetreffende wijk. In de loop der jaren hebben particulieren bij de gemeente een verzoek ingediend om de parkeerruimte op eigen terrein te mogen gebruiken voor andere doeleinden. De gemeente heeft hierbij niet in alle gevallen even consequent gehandeld en gehandhaafd om deze verkleining van het parkeerareaal tegen te gaan. Uit de reacties die naar aanleiding van de Parkeerkrant zijn binnengekomen, kan worden afgeleid dat dit beperkte gebruik van deze parkeercapaciteit op eigen terrein tot parkeerproblemen leidt op straat. Het gebruik van eigen parkeervoorzieningen is niet handhaafbaar omdat hiervoor een juridisch kader ontbreekt. Bewoners kunnen namelijk niet verboden worden om van openbare parkeerplaatsen gebruik te maken. Voorstel: Verzoeken tot opheffen van parkeerplaatsen op eigen terrein dient voortaan vanuit de gemeente niet meer te worden gehonoreerd. Het gaat hier om de fysieke mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Het daadwerkelijk gebruik maken van deze parkeerplaatsen is niet te handhaven Parkeren bij scholen Het opstellen van een schoolverkeersveiligheidsplan, in eerste instantie gericht op alle basisscholen, is één van de voorkeursprojecten uit het Verkeers- en Vervoerplan. In november 2003 is gestart met een inventarisatie van de knelpunten in de schoolomgeving en op het gebied van verkeersonderwijs en communicatie. In het definitieve plan, dat op 24 augustus 2004 door het college is vastgesteld, is vervolgens aangegeven hoe de verschillende maatregelen en activiteiten nader uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden. Uitvoering van de maatregelen is inmiddels in volle gang. Afronding is voorzien in Concrete voorbeelden in dit kader zijn: parkeerverboden, handhaving op fout parkeergedrag van ouders en ondersteunen van gedragsbeïnvloeding van ouders met schoolgaande kinderen. 4.6 PARKEREN VOOR DOELGROEPEN In deze paragraaf worden enkele specifieke doelgroepen genoemd die een aparte behandeling behoeven in het kader van het parkeerbeleid. Standplaatsen voor taxi s en laad en losstroken worden niet behandeld in deze Nota, omdat ze doorgaans betrekking hebben op zeer korte stoptijden en er niet echt sprake is van parkeren.

15 Parkeren voor gehandicapten In toenemende mate blijkt er in Leidschendam-Voorburg behoefte te zijn aan het aanvragen en gebruiken van gehandicaptenparkeerplaatsen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de toenemende vergrijzing. Er bestaan twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen: I. Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, die toegankelijk zijn voor alle houders van een gehandicaptenparkeerkaart en zich veelal bij voorzieningen bevinden. Een Europese gehandicaptenparkeerkaart is aan te vragen door personen die met gebruikmaking van de gebruikelijke hulpmiddelen minder dan 100 meter te voet kunnen afleggen. Bij een gewestelijke invalidenparkeerkaart is deze grens 200 meter. Dit wordt vastgesteld door middel van een medische keuring bij de GGD die de aanvrager zelf moet bekostigen. II. De persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats, die meestal bij de woning of de werkplek van de aanvrager ligt en alleen beschikbaar is voor degene die de gehandicaptenparkeerplaats toegewezen heeft gekregen. Alleen als blijkt dat de bezetting van parkeerplaatsen in de directe nabijheid hoog is, waardoor vaak geen sprake is van een acceptabele loopafstand, zal de aanvraag gehonoreerd worden. De aanvrager moet dan een aanvraagformulier naar de gemeente sturen en daarna een medische keuring ondergaan. Bij een positief advies van de GGD zal de gemeente, na publicatie in de gemeenteberichten, witte klinkers aanbrengen om het parkeervak te markeren en een verkeersbord met een kentekenbord. De volgende opmerkingen/voorwaarden zijn van toepassing op gehandicaptenparkeerplaatsen: Personen die de beschikking hebben over een eigen parkeergarage komen niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op de openbare weg. Er moet een koppeling bestaan tussen een Europese gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder en een gehandicaptenparkeerplaats i.v.m. de keuring die eens per 5 jaar plaatsvindt. Brommobielen hebben ook recht op een eigen gehandicaptenparkeerplaats, hoewel de afmeting aangepast wordt aan het voertuig. Gehandicaptenparkeerplaatsen worden 6 weken na het overlijden van de gebruiker verwijderd of eerder op verzoek van de nabestaanden. Op dit moment zijn er 384 gehandicaptenparkeerplaatsen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met de toenemende vergrijzing zal de vraag naar deze parkeerplaatsen ook toenemen. Algemeen kan worden gesteld dat gehandicaptenparkeerplaatsen niet efficiënt gebruikt worden omdat hierop uitsluitend de auto met het kenteken van de aanvrager mag parkeren. Bij afwezigheid van degene die de gehandicaptenparkeerplaats is toegewezen zal het parkeervak dus leeg staan waarbij dubbelgebruik niet mogelijk is. Uitgaande van de toenemende vergrijzing wordt voorgesteld om de gehandicaptenparkeerplaats alleen te verstrekken voor bestuurders. Momenteel kunnen daarnaast ook gehandicapten die

16 16 uitsluitend als passagier meerijden voor een gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking komen. Er vanuit gaande dat een passagier afgezet kan worden door de bestuurder en de bestuurder vervolgens de auto ergens anders kan parkeren is dit een beperking die het aantal aanvragen in de toekomst op een relatief pijnloze manier beperkt. Hierbij zullen de parkeerwachters geïnstrueerd worden om bij het afzetten en begeleiden van de passagier niet strikt op te treden mits dit in een beperkte tijdsduur (niet langer dan 10 minuten) plaatsvindt. Daarnaast wordt voorgesteld om geen gehandicaptenparkeer-voorziening aanvraag te honoreren indien parkeermogelijkheden op eigen terrein voor handen zijn. Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen komen met name bij publieke voorzieningen voor zoals het gemeentehuis, winkelcentra en bibliotheken. De CROW norm hiervoor is tijdens de laatste wijziging naar boven bijgesteld naar 5%. Dit houdt in dat bij publieke voorzieningen op iedere 100 parkeerplaatsen vijf gereserveerd dienen te zijn voor minder mobiele mensen. De afstand tussen de parkeerplaats en de voorziening mag daarbij niet meer dan 100 meter zijn. Deze afstand komt overeen met de norm die gehanteerd wordt bij het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart. Voorgesteld wordt om deze CROW normering over te nemen en toe te passen in nieuwe ontwikkellocaties. Voor bestaande locaties zal deze norm waar mogelijk is eveneens worden toegepast. Voor de vereiste maatvoering zal het Handboek voor Toegankelijkheid als leidraad fungeren. Voorstel: Voorgesteld wordt om de gehandicaptenparkeerplaats alleen te verstrekken voor bestuurders en niet voor minder valide passagiers. Voor passagiers die momenteel, via de oude regeling, een gehandicaptenparkeerplaats hebben en die daar volgens de nieuwe regeling geen recht op hebben, zal een overgangstermijn worden gehanteerd van ten hoogste vijf jaar. Hierbij zal het tijdstip van een nieuwe keuring, die eens in de vijf jaar plaatsvindt, het moment zijn dat de nieuwe regeling ingaat. Daarnaast wordt voorgesteld om een aanvraag voor een gehandicaptenparkeervoorziening niet te honoreren indien de aanvraag(st)er parkeercapaciteit op eigen terrein heeft. De parkeerduur voor gehandicapten in de blauwe zone zal een uur meer zijn dan voor gewone bezoekers Huisartsen/ medisch personeel Een andere doelgroep die voor gereserveerde parkeerplaatsen in aanmerking komt zijn artsen en andere medische beroepsgroepen. Tot nu toe voert de gemeente het ongeschreven beleid: huisartsen komen bij hun eigen praktijk in aanmerking voor een parkeerplaats. Om onduidelijkheden in de toekomst weg te nemen worden in deze nota de volgende toetsingscriteria voorgesteld: - De arts moet praktiserend zijn en ingeschreven te staan in het Leidschendam-Voorburgse huisartsenregister; - Er wordt in principe alleen een voorziening aangebracht op de locatie waar de praktijk is gevestigd. Indien de arts praktijk houdt in zijn woning dan kan de gereserveerde plaats ook voor de woning worden gecreëerd; - In het geval dat een huisarts kan aantonen dat hij/zij gedurende de nacht zelf naar spoedgevallen moet rijden dan kan er bij de woning ook een gereserveerde parkeerplaats worden aangelegd.

17 17 - Bij een verzamelpraktijk wordt slecht één gereserveerde parkeerplaats aangelegd per fulltime werkende arts. - Indien er parkeermogelijkheden op eigen terrein zijn, dan wordt op de openbare weg geen voorziening aangelegd; - De kosten voor de aanleg (en verwijdering) van de gereserveerde parkeerplaats worden in rekening gebracht aan de aanvrager. - Bij vertrek of beëindiging van de praktijk wordt de gemeente daarvan in kennis gesteld en vervalt de eigen parkeergelegenheid. Verloskundigen worden net als huisartsen gerekend tot de eerstelijnsgezondheidszorg. Zowel uit het oogpunt van medische urgentie als dat van de frequentie van de (vele) korte bezoeken geldt voor beide groepen dat zij zich wel per auto moeten verplaatsen. Daarom zullen beide beroepsgroepen, in tegenstelling tot anderen, een speciale ontheffing kunnen aanvragen die geldig is in alle blauwe zone gebieden binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. Mantelzorgers verlenen met grote regelmaat en bij voortduring zorg en zijn daarbij veelal aangewezen op vervoer per auto. Over het algemeen is de duur van een bezoek korter dan twee uur waardoor parkeren in de blauwe zone geen problemen oplevert. Indien in de toekomst overgegaan gaat worden tot (gefiscaliseerd) betaald parkeren dan zullen mantelzorgers in aanmerking dienen te komen voor een parkeervergunning, ook al is de desbetreffende mantelzorger geen bewoner van het vergunninggebied. Overige groepen medisch personeel kunnen geen aanspraak maken op eigen, gereserveerde parkeerplaatsen. Doorslaggevend argument is dat de ziekenhuizen binnen Leidschendam-Voorburg eigen parkeerterreinen hebben Vrachtwagenparkeren Binnen de bebouwde kom van Leidschendam-Voorburg geldt dat vrachtwagens niet mogen worden geparkeerd van tot 7.00 uur met uitzondering van een aantal locaties: - In de parkeervakken langs de Fonteijnenburghlaan tussen de uitrit met het Westeinde en de bocht bij de Pius - X school; - De Bruijnings Ingenhoeslaan, het gedeelte tussen ca. 45 meter vanaf de Spinozalaan en de Prinses Beatrixlaan aan de Noordzijde; - Van Lodensteijnstraat tussen de Koningin Wilhelminalaan en het einde van het doodlopende gedeelte nabij basisschool - Het achter de hoge brug gelegen gedeelte van de Dr. Van Noortstraat langs de Stompwijkse Vaart; - De Zuidelijke rijbaanzijde van het Klaverblad; - Naar andere lokaties wordt onderzoek gedaan. Voordelen van speciale parkeerstroken voor vrachtwagens zijn het plaats bieden aan kleine zelfstandige bedrijfjes en het aanreiken van een alternatief, zodat bestuurders geen overtredingen

18 18 hoeven te begaan bij het parkeren van hun vrachtwagens tijdens nachtelijke uren. Nadelen zijn voornamelijk klachten van bewoners of vrachtwagens die het uitzicht belemmeren. Ook moet rondom een parkeerstrook voor vrachtwagens extra worden gecontroleerd op excessen. In het kader van deze Parkeernota zijn de mogelijkheden op enkele locaties onderzocht om het aantal vrachtwagenparkeerplaatsen uit te breiden. De Veurse Achterweg is nu een straat waar aan één zijde vooral bebouwing van kantoren en bedrijven staat en aan de andere zijde woningen. In de door de gemeente opgestelde structuurvisie is het idee dat deze zone op termijn gedeeltelijk getransformeerd wordt naar woningen. Ruimtelijk gezien passen in een dergelijke omgeving geen geparkeerde vrachtwagens. Een andere locatie waar specifiek naar gekeken is is de Prinses Irenelaan / Keltenlaan. Deze locatie is ruimtelijk gezien op de lange termijn waarschijnlijk niet geschikt om vrachtwagens te laten parkeren omdat het CBS in de nabije toekomst deze locatie verlaat. Het gebied zal hierna herontwikkeld worden waarbij woningen zullen worden gebouwd en gerenoveerd. Hierin past geen vrachtwagenparkeren. Voordat deze locatie wordt ontwikkeld is deze locatie een tijdelijk mogelijkheid om het vrachtwagen parkeren te faciliteren. Gedacht kan hierbij worden aan het honden uitlaatveld achter het CBS gebouw. De toegangsroute verloopt hierbij via de prinses Beatrixlaan en de prinses Irenalaan. Voorstel: De bestaande vrachtwagenparkeerplaatsen blijven voorlopig behouden Op het honden uitlaatveld achter het CBS gebouw wordt een tijdelijk extra parkeerterrein voor vrachtwagens aangelegd. De parkeerplaatsen op de Bruijnings Ingenhoeslaan zullen duidelijker worden aangegeven, door middel van het plaatsen van oren bij de hoeken, waardoor de geparkeerde vrachtauto s minder overlast veroorzaken. Er wordt onderzoek gedaan naar alternatieve lokaties Bedrijfsvoertuigen Praktische oplossingen voor het parkeren van bedrijfsvoertuigen in woonwijken zijn binnen het parkeerbeleid moeilijk te vinden. Dwingend beleid is hier niet op te voeren. Wel kan getracht worden dit onderwerp, dat door veel bewoners wordt genoemd in de enquête, in de communicatie van de gemeente naar bewoners toe aan de orde te stellen. De wijkplatforms zijn hiervoor een geschikt gremium Overige bijzondere doelgroepen Aanvragen van eigen parkeerplaatsen door ambassadepersoneel en medewerkers van nongouvernementele organisaties worden afgewezen. Er wordt vanuit gegaan dat dergelijke groepen over voldoende parkeercapaciteit op eigen terrein beschikken. Het parkeerbeleid onderscheidt verder geen bijzondere doelgroepen. 4.7 Handhaving De effectiviteit van de blauwe zone valt of staat met een goede handhaving. Daarom wordt in deze Parkeernota uitgebreid aandacht geschonken aan dit aspect Algemeen

19 19 De gemeente heeft vier parkeerwachters in vaste dienst en twee parkeerwachters tot 1 augustus 2007 in tijdelijke dienst. Deze 6 parkeerwachters zijn aangesteld als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Zij zijn gedetacheerd bij Politie Haaglanden, bureau Leidschendam- Voorburg. Van daar uit vindt de operationele aansturing plaats door de verkeersmedewerker. Er vindt vierwekelijks overleg plaats tussen afdeling Handhaving en Politie, waarin bijvoorbeeld tijdelijke prioriteiten, klachten en knelpunten worden besproken. De belangrijkste afspraken over de inzet van het Parkeerteam zijn: het Parkeerteam voert toezicht en handhaving uit in de blauwe zones, op stilstaand verkeer; buiten de blauwe zones voert, waar nodig, de reguliere politie toezicht en handhaving uit; klachten die binnenkomen (bijvoorbeeld bij het Meldpunt Openbare Ruimte of bij de Meldkamer van de Politie) die stilstaand verkeer betreffen worden door het Parkeerteam onderzocht, ongeacht of zij binnen of buiten de blauwe zones voorkomen; het Parkeerteam treedt repressief op (Wet Mulder); als een overtreding een langdurig of een repeterend karakter heeft, doet het Parkeerteam opgave aan de afdeling Handhaving, die tot bestuursrechtelijke sanctionering (dwangsom of bestuursdwang) overgaat; Vanwege de strafrechtelijke bevoegdheden en taakstelling werkt het Parkeerteam geüniformeerd (doch zonder geweldsmiddelen); Parkeerwachters gaan in koppels van twee personen op surveillance Toezicht In Bijlage 3 is een overzicht gegeven van de beschikbare uren van het Parkeerteam, en hoe die wordt verdeeld over de wijken. De inzet van het team kan als volgt worden samengevat: - een koppel van twee parkeerwachters surveilleert dagelijks in Voorburg-Noord en Bovenveen - een koppel van twee parkeerwachters surveilleert dagelijks in Voorburg-West en Oud (rondom Herenstraat); zij nemen in hun dagelijks werk ook de blauwe zone Damcentrum mee; - een koppel van twee parkeerwachters werkt de inkomende klachten af, zij surveilleren bovendien in de blauwe zones van Voorburg-Midden (met name rondom Julianaplein) en de kleinere blauwe zones van de gemeente ; - rond het Julianaplein werd al gesurveilleerd; in de nieuwe situatie (blauwe zone) wordt dit geïntensiveerd, en zal het veel effectiever zijn dankzij het nieuwe parkeerregime. - Jaarlijks worden ca. 500 klachten behandeld. Een klacht kost gemiddeld ca. 2 uur. Dit lijkt ruim, maar vaak blijken de klachten hardnekkig en arbeidsintensief te zijn. Regelmatig moet er voor klachten langere tijd of herhaaldelijk geobserveerd worden. Voorbeelden van klachten zijn: parkeren voor een in en uitrit; autowrakken op de openbare weg; parkeren in bochten op plaatsen waar de parkeerdruk zeer hoog is; caravans, bedrijfswagens of aanhangwagens langer dan drie dagen op de openbare weg;

20 20 te koop staande voertuigen Sanctionering Zoals hierboven gesteld wordt er op de blauwe zoneregels gehandhaafd. De basisregel is heel eenvoudig: een overtreding wordt geverbaliseerd. Uitzonderingen: - Als een verkeerssituatie verandert, waarschuwt de parkeerpolitie eerst, door het uitdelen van zogenaamde gele kaarten. Dit waarschuwen duurt in de regel twee weken. - Vanwege de hoge parkeerdruk in enkele Voorburgse wijken en het onduidelijke straatbeeld in met name Voorburg Noord wordt er in deze wijken gedoogd dat men half op de stoep parkeert, tenzij o de veiligheid van de voetganger in het geding is, dat is als het resterend trottoir smaller is dan 90 cm vrije breedte; o de doorgang van hulpverlenend verkeer (politie, brandweer) in het geding is; o binnen 5 m van de straathoek wordt geparkeerd De bestuurlijke boete Naar de informatie, zoals die bekend is ten tijde van het opstellen van deze nota, zal de bestuurlijke boete uiterlijk 1 januari 2007 zijn intrede doen bij de gemeenten (de feitelijke gedaante en de datum van intrede zijn afhankelijk van behandeling in de Tweede Kamer) Voorzover nu bekend, wordt de bestuurlijke boete bij uitstek ingevoerd voor APV-overtredingen en parkeerovertredingen ( kleine ergernissen ) In de programmabegroting 2005 is een prognose gegeven van 4500 sancties op stilstaand verkeer in Afgaand op de strafrechtelijke strafmaat kunnen we uitgaan van een bestuurlijke boete à ten minste 45,- per overtreding. Deze getallen geven een prognose van baten à per jaar, vanaf Overigens neemt de output van het parkeerteam nog steeds toe (t.o.v. 2003). De bestuurlijke boete zal zéker een aparte administratie vergen (te vergelijken met het werk van het Centraal Justitieel Incassobureau Leeuwarden). Een eerste schatting luidt dat hiermee 0,5 à 1 fte administratief medewerker is gemoeid. Kosten: ca ,-. In de vervolgberekening wordt ,- gehanteerd. Ingeschat wordt dus een batig saldo van bestuurlijke boete op parkeerovertredingen vanaf 1 januari 2007 ca per jaar Capaciteit van het Parkeerteam Deze Parkeernota maakt volstrekt duidelijk dat Handhaving een onontbeerlijk slotstuk van het gemeentelijk parkeerbeleid is. Onder het kopje Toezicht wordt duidelijk gemaakt dat voor een adequaat niveau van toezicht en handhaving in de huidige blauwe zones, gekoppeld aan een adequate klachtenbehandeling, er ten minste 6 fulltime formatieplaatsen nodig zijn. Het batig saldo van bestuurlijke boete à ca /jaar, vanaf 1 januari 2007, is voldoende om de kosten te dekken van de noodzakelijke structurele uitbreiding van 4 fte naar 6 fte (nu nog een tijdelijke uitbreiding van 2 fte tot 1 juli 2007) Wegsleepregeling / Verplaatsingsregeling

Hoofdstuk 5 Uitvoering van het Parkeerbeleid

Hoofdstuk 5 Uitvoering van het Parkeerbeleid Hoofdstuk 5 Uitvoering van het Parkeerbeleid Onderstaand hoofdstuk gaat in op de uitvoering van de verschillende aspecten van het parkeerbeleid. Paragraaf 5.1 werkt verschillende gebieden uit, vooruitlopend

Nadere informatie

Essesteijn. Essesteijn

Essesteijn. Essesteijn Essesteijn Wijkbeschrijving: De wijk Essesteijn beslaat een viertal gebieden waarbinnen de straten eindigen op dezelfde naam. Zo is er het gebied waarin de straten eindigen met Dreef. Dit gebied grenst

Nadere informatie

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

2. Doelstelling: Het oplossen op korte en langere termijn van de parkeerproblemen.

2. Doelstelling: Het oplossen op korte en langere termijn van de parkeerproblemen. Bovenveen Wijkbeschrijving: De wijk Bovenveen grenst aan de Voorburgse wijken Essesteijn, Voorburg Midden-Oud, Voorburg Noord en aan de Haagse wijk Bezuidenhout. Met name in de laatste drie genoemde wijken

Nadere informatie

Voorburg Noord. Voorburg Noord

Voorburg Noord. Voorburg Noord Voorburg Noord Wijkbeschrijving: Voorburg Noord, ook wel de grote driehoek genoemd, wordt aan één zijde begrensd door de Utrechtse Baan. Aan de bovenkant van de wijk, aan de andere zijde van het spoor,

Nadere informatie

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving Module 7. Parkeren Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing 2. HUIDIGE PARKEEROPLOSSING In de notitie uitwerking thema verkeer en parkeren 1 is in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan Hildo Kropstraat 35 uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn

Nadere informatie

Parkeerbeleid. Juli 2014

Parkeerbeleid. Juli 2014 Parkeerbeleid Juli 2014 Colofon Een product van de gemeente Waddinxveen Tekst: Rick Luimes Foto s: Rick Luimes Parkeerbeleid Versie: 10 juni 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Duivenvoorde, Amstelwijk en De Zijde

Duivenvoorde, Amstelwijk en De Zijde Duivenvoorde, Amstelwijk en De Zijde Wijkbeschrijving: De Amstelwijk, De Zijde en Duivenvoorde maken deel uit van Leidschendam Noord. Het is een wijk die met name bestaat uit eengezinswoningen die in eind

Nadere informatie

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand Vastgesteld door de gemeenteraad op 2016 Contactpersoon Loon op Zand: A. van der Lee Tekst en advies: Adviesbureau Met

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Verkeer en vervoer 1 RAADSINFORMATIE inzake beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten

Verkeer en vervoer 1 RAADSINFORMATIE inzake beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n)

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november 2013 Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0136 Ruimte en Economie Veendam, 29 oktober 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Volgens het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats op kenteken reserveren wij een gehandicaptenparkeerplaats indien:

Volgens het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats op kenteken reserveren wij een gehandicaptenparkeerplaats indien: Agendanummer. Onderwerp: beleidsregels en doorberekening kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats Wij stellen voor: 1. De beleidsregels voor afgifte van een gehandicaptenparkeerplaats vaststellen. 2.

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Ruimte voor parkeren Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Doel presentatie Informeren over: Proces. Totstandkoming nieuwe parkeernota. Inspraak. Voorstel maatregelen nieuw parkeerbeleid. Financiële gevolgen

Nadere informatie

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM Vastgesteld: college Aalburg Datum: In opdracht van: Gemeente Woudrichem Gemeente Aalburg Gemeente Werkendam

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen Bureau voor Verkee> er Automonse 'ina Merodelaan 20 4824 BK BREDA t (076)549 83 14 f (076)549

Nadere informatie

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Vastgesteld d.d.: Bekendmaking d.d.: Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers

Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers Gemeente Oss Afdeling Beheer Openbare Ruimte Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Voorburg Midden en Oud

Voorburg Midden en Oud Voorburg Midden en Oud Wijkbeschrijving: Oud en Midden Voorburg wordt aan de westelijke kant begrensd door het NS station Voorburg, de Utrechtse Baan en de Laan van Nieuw Oost Einde (NOE). De Vliet vormt

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 3 maart (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015)

R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 3 maart (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015) R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 3 maart 2015 (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015) Inhoud Beleidsregels parkeren Boxmeer 2015... 2 Afdeling I... 3 Definities en Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels

Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels Bram van Luipen Kennisplatform Verkeer en Vervoer bram.vanluipen@kpvv.nl Hans Voerknecht Kennisplatform Verkeer en Vervoer hans.voerknecht@kpvv.nl

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012

Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012 Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012 Burgemeester en wethouders van gemeente Eindhoven; gelezen de nota parkeernormen gemeente Eindhoven, maart 2012; overwegende dat het

Nadere informatie

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Nut en noodzaak-... 3 1. Inleiding.... 3 2. Uitgangspunten.... 3 3. Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto...

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 3 Algemeen... 3 Autoparkeren...

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel. Nr oktober 2014

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel. Nr oktober 2014 STAATSCOURANT 29 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30855 oktober 2014 Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel No. B02 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

vast te stellen de beleidsregels met betrekking tot het toekennen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen nabij woning en/of werk.

vast te stellen de beleidsregels met betrekking tot het toekennen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen nabij woning en/of werk. besluit college registratienr. 13INT07773 casenr. BBV13.0328 Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, gezien het advies van de afdeling BOR; gelet op artikel 15 Wegenverkeerswet 1994, artikel 18

Nadere informatie

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van de Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSB/2012.88 RIS 247391 Doorkiesnummer 070-353

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 2. PROTOCOL VOOR BEPALING PARKEEREIS STAP 1: VASTSTELLEN PARKEERNORMEN 1.1 De te hanteren parkeernormen zijn bijeengebracht in het 'Overzicht parkeernormen

Nadere informatie

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem SPARK Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T. 070 3177005 F. 070 3178066 www.spark-parkeren.nl 24 februari 2010 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Situatiebeschrijving...

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Infopakket Parkeerregulering Centrumgebied

Infopakket Parkeerregulering Centrumgebied Infopakket Parkeerregulering Centrumgebied (10.005704) Omvang blauwe zone en vorm ontheffingensysteem Omvang blauwe zone De blauwe zone omvat een aanzienlijk gebied. Een afbeelding hiervan vindt u hieronder.

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2013 1/7 1. Inleiding In maart 2009 is de Notitie toepassing parkeernormen vastgesteld. Deze notitie was gebaseerd op de CROW normering uit september

Nadere informatie

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website Concept Parkeervisie 2012-2020 Downloadversie website Inhoud presentatie Doelen Inventarisatie Concepten Doelen Doelen Vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad Aanpak parkeerknelpunten

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 1. Doel De beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen van oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Nadere informatie

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA INHOUDSOPGAVE Parkeernormen 3 Uitgangspunten 3 Parkeernorm woningen 3 Rekenfactoren parkeren op eigen terrein 5 Parkeernormen overige voorzieningen 6 Dubbelgebruik

Nadere informatie

Parkeerregulering 2.0

Parkeerregulering 2.0 Passende aanpak uitwijkgedrag in woongebieden F. van Weert Internationale hogeschool NHTV Breda P. van Loon Empaction Definitie parkeerregulering ASVV 2004 Het invoeren en zorgdragen voor de effectuering

Nadere informatie

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Parkeerplan Gent 2020 Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Inhoudstabel 1. Algemeen 2. Doelstelling Parkeerplan 3. Fietsparkeerbeleid 4. Autoparkeerbeleid 5. Park & Ride 6. Parkeerrichtlijnen 7. Parkeermakelaar

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Memo Aan: Van: CC: Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Datum: 21 oktober 2014 Betreft: CONCEPT Parkeerbalans uitbreiding winkelcentrum Zuidplashof Waddinxveen (projectnummer: 140254)

Nadere informatie

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Een ontwikkeling, een bouwactiviteit en/of een wijziging van gebruik, kan dat tot gevolg hebben dat er (meer) ruimte nodig is voor het parkeren

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

Parkeernormen Eindhoven

Parkeernormen Eindhoven Parkeernormen Eindhoven (ten behoeve van toetsing omgevingsvergunning) concept nota parkeernormen Naam / afdeling / datum Welkom 2 Fleur Wouters / verkeer en milieu Programma 19.00 uur Ontvangst met koffie

Nadere informatie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie 1 Beleidskader 1.1 Gemeente Zoetermeer De parkeernota van de gemeente Zoetermeer is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. In deze nota worden de parkeernormen van het CROW toegespitst op de

Nadere informatie

Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen Wageningen 2014

Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen Wageningen 2014 1 Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen Wageningen 2014 INLEIDING Jaarlijks vragen diverse inwoners van de gemeente Wageningen een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan. Parkeervoorzieningen

Nadere informatie

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages 11. Parkeernormen 11.1 De bouwverordening en parkeernormen De gemeente Vught stelt eisen aan de aanleg van parkeervoorzieningen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).

Nadere informatie

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden 1. Begripsbepalingen: In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Aanvrager: de aanbieder van oplaadobjecten. b. Beheerder:

Nadere informatie

Adviesaanvraag voor adviesraad Wmo/WI

Adviesaanvraag voor adviesraad Wmo/WI Adviesaanvraag voor adviesraad Wmo/WI Onderwerp: Bijlage(n): Status van de bijlage: Planning na verzending verzoek om advies: Adviesvragen: Contactpersoon, mailadres en telefoonnummer voor vragen: Beleidsregels

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag Uw brief van Aan bewoners, bedrijven en instelling in Heesterbuurt-Noord Uw kenmerk Ons kenmerk SB2009.15090

Nadere informatie

in ii i in ui IIIIII mi n ALG

in ii i in ui IIIIII mi n ALG Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum; in ii i in ui IIIIII mi n ALG1500363 gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 (WWV) en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

A A N V R A A G G E H A N D I C A P T E N P A R K E E R V O O R Z I E N I N G 2012

A A N V R A A G G E H A N D I C A P T E N P A R K E E R V O O R Z I E N I N G 2012 A A N V R A A G G E H A N D I C A P T E N P A R K E E R V O O R Z I E N I N G 2012 Lees eerst de toelichting. Vragen? Bel de gemeente, telefoon 4065000 Aanvraag indienen bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Voorstel van het college tot wijziging van het raadsvoorstel inzake Beleidsregels Fietsparkeernormen Den Haag 2016

Voorstel van het college tot wijziging van het raadsvoorstel inzake Beleidsregels Fietsparkeernormen Den Haag 2016 Datum 10 januari 2017 Registratienummer DSO/ 2016.214 RIS294386 Voorstel van het college tot wijziging van het raadsvoorstel inzake Beleidsregels Fietsparkeernormen Den Haag 2016 Het concept-raadsvoorstel

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

2. het koppelen van de parkeernormen aan de gebruiksfuncties uit het bouwbesluit.

2. het koppelen van de parkeernormen aan de gebruiksfuncties uit het bouwbesluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 5 Onderwerp: Beleidsnota Parkeernormen Valkenburg aan de Geul 2012 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel In

Nadere informatie

* DRAFT * Slimme mobiliteit en parkeren DeHoef-West. 4 juli 2017

* DRAFT * Slimme mobiliteit en parkeren DeHoef-West. 4 juli 2017 * DRAFT * Slimme mobiliteit en parkeren DeHoef-West 4 juli 2017 Ons vertrekpunt Ontwikkel een plan om tot concrete voorstellen te komen die samen een totaal mobiliteitsconcept vormen met als doel de ruimtelijke

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

Parkeerkader Den Haag RIS166259a_2-SEPT Risnummer: Den Haag, 25 augustus Inleiding

Parkeerkader Den Haag RIS166259a_2-SEPT Risnummer: Den Haag, 25 augustus Inleiding CONCEPT RIS166259a_2-SEPT-2009 Risnummer: 166194 Den Haag, 25 augustus 2009 1. Inleiding Het vigerende parkeerbeleid is vastgelegd in de Kadernota Parkeerbeleid (1991). Dit parkeerbeleid is verouderd en

Nadere informatie

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen. gemeente Waddinxveen

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen. gemeente Waddinxveen Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Waddinxveen 2014 1 Inleiding Er bestaan twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen: algemene gehandicaptenparkeerplaatsen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Branding en Strandhotel Cadzand-Bad Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code CTZ P01 N001 def Datum 23 april 2013 Achtergrond In Cadzand-Bad

Nadere informatie

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

Blauwe Zone Houten-centrum. Document voor de informatieronde ter voorbereiding van het ontwerpbesluit

Blauwe Zone Houten-centrum. Document voor de informatieronde ter voorbereiding van het ontwerpbesluit Blauwe Zone Houten-centrum Document voor de informatieronde ter voorbereiding van het ontwerpbesluit Gemeente Houten Datum: april 2009 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Waarom Blauwe Zone... 3 2 WERKING

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken BELEIDSREGELS Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken Juli 2012 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...4 DOEL...4 BELEIDSREGELS...5 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING...5 ARTIKEL 2 AANVRAAG GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Zoals ik u heb toegezegd informeer ik u hierbij over een aantal zaken met betrekking tot het parkeerbeleid inzake gehandicapten en mantelzorgers.

Zoals ik u heb toegezegd informeer ik u hierbij over een aantal zaken met betrekking tot het parkeerbeleid inzake gehandicapten en mantelzorgers. Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 114 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Leefomgeving Datum 21 april 2017

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2005.1164 I RIS 134231_3-jan-2006 BELEIDSREGELS GEHANDICAPTENPARKEREN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG, gelet op artikel 18, eerste lid onder d,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28557 Datum : 20 november 2012 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T.

Nadere informatie

Nota van Beantwoording

Nota van Beantwoording Nota van Beantwoording Zienswijzen Verordening Parkeerbelastingen Invoeren betaald parkeren Sluisdijkbuurt en omgeving d.d. 22 november 2010 Nota van Beantwoording zienswijzen Betaald parkeren Sluisdijkbuurt

Nadere informatie

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toelichting Artikel 2 Vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen worden uitgegeven op basis van de Parkeerverordening. Het aanwijzen van de plaatsen waar met een

Nadere informatie

Inspraakdocument Blauwe z.one Houten-centrum

Inspraakdocument Blauwe z.one Houten-centrum 88.94 Intern Stuk gemeente Houten ARCHIEFEXEMPLAAR Inspraakdocument Blauwe z.one Houten-centrum Deponeren * D Gemeente Houten Datum: juni 9 INHOUDSOPGAVE INLEIDING. Waarom BlauweZone WERKING VAN DE BLAUWE

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen ECORYS Transport en Mobiliteit Rob Jeuring Amsterdam, 3 september 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen, 03-09-2010 1 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie