Onze Gedragscode. 1. Inleiding tot onze Gedragscode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze Gedragscode. 1. Inleiding tot onze Gedragscode"

Transcriptie

1 Onze Gedragscode 1. Inleiding tot onze Gedragscode Wij stellen alles in het werk om te garanderen dat in alle landen waar we werkzaam zijn en in elke bedrijfsrelatie die we wereldwijd aangaan de hoogste ethische en zakelijke normen worden toegepast. Wij laten ons in deze geglobaliseerde economie leiden door de wetgeving van de landen waarin wij gevestigd zijn en waar wij zaken doen. Onder bepaalde omstandigheden kan dit betekenen dat de wetten waaraan ons bedrijf onderhevig is in strijd kunnen zijn met een van onze beleidsregels. In dat geval moet u om advies vragen bij uw leidinggevende of de juridische afdeling (bijlage C). Er is echter één constante waar wij ook zaken doen, wij doen er alles aan om op ethische wijze en met inachtneming van wetgeving zaken te doen. Deze Gedragscode is van toepassing op alle werknemers, Functionarissen en Bestuursleden van Donaldson Company, zijn dochterondernemingen, bedrijfsonderdelen, partnerschappen en joint ventures waar Donaldson een meerderheidsbelang heeft of (management)controle uitoefent. Alle werknemers zijn verplicht om onmiddellijk alle bekende of vermoede overtredingen van toepasselijke wetgeving, van onze Gedragscode of van ons bedrijfsbeleid te melden. In deze Gedragscode wordt verwezen naar Donaldson Company, Inc. en zijn dochterondernemingen als Donaldson of Bedrijf. De term Bestuurslid verwijst naar de leden van de Raad van Bestuur van het Bedrijf. De term Functionaris verwijst naar de voorzitter van het Bedrijf, de CEO en alle Senior Vice Presidents en Vice Presidents. De term werknemer verwijst naar een werknemer van het Bedrijf die op uurbasis, maandbasis, fulltime, parttime, tijdelijk of op contractbasis werkt. 2. Discriminatie en intimidatie zijn verboden Het is ons beleid de persoonlijke waardigheid, privacy en persoonlijke rechten van elke persoon te respecteren. We zetten ons ervoor in om elkaar eerlijk en met respect te behandelen. Het vertonen of toestaan van discriminerend of intimiderend gedrag door enige werknemer is een schending van dit beleid. Het is tevens ons beleid om discriminatie of intimidatie op basis van ras, godsdienst, huidskleur, geloof, nationale herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaarheid, genderidentiteit, huwelijkse staat, handicap, veteranenstatus of een andere toepasselijke beschermde status van werknemers of buitenstaanders die met ons Bedrijf zaken doen niet te tolereren. Het vertonen of toestaan van discriminerend of intimiderend gedrag door eender welke werknemer is een schending van dit beleid.

2 3. Bescherming van bedrijfseigendommen en -informatie Het is ons beleid om ervoor te zorgen dat alle eigendommen en vertrouwelijke informatie van het Bedrijf worden beveiligd. Alle werknemers, aangezien zij gebruiker of eigenaar van informatie zijn, moeten deze bronnen beschermen tegen misbruik, diefstal, fraude of verlies en van ongeautoriseerde toegang tot, bekendmaking van of verwijdering van deze bronnen. Werknemers mogen geen gebruikmaken van eigendommen of vertrouwelijke informatie van het Bedrijf voor persoonlijk gewin of ongeautoriseerd gebruik. 4. Bescherming van elektronische gegevens en communicatie Wij maken gebruik van elektronische en spraakcommunicatieapparatuur en -systemen voor onze bedrijfsvoering. Onze apparatuur en systemen, en alle gemaakte elektronische bestanden, spraakbestanden of communicatie, verzonden of ontvangen via onze systemen of met onze apparatuur, zijn eigendom van het Bedrijf. Tenzij door toepasselijke wetgeving verboden, behouden we ons het recht voor ons toegang te verschaffen tot de systemen en de apparatuur van het Bedrijf en de inhoud van gemaakte bestanden en communicatie, verzonden of ontvangen via onze systemen of met onze apparatuur, te controleren, vast te leggen, te evalueren en openbaar te maken. Door onze systemen of apparatuur te gebruiken, wordt aangenomen dat werknemers instemmen met deze acties door het Bedrijf. Niets van hetgeen werknemers maken, opslaan, verzenden of ontvangen op of via onze systemen, apparatuur of internet is privé. Verwijderde bestanden of communicatie kunnen op onze systemen of apparatuur worden bewaard en kunnen worden opgehaald. Meer informatie over onze IT Appropriate Use Policy (beleidsregels ten aanzien van gepast IT-gebruik) is beschikbaar op MyDCI of via uw manager. 5. Belangenverstrengeling Werknemers moeten activiteiten, belangen en lidmaatschappen vermijden waarbij hun persoonlijke belangen kunnen conflicteren, of lijken te conflicteren, met de belangen van het Bedrijf. Belangenverstrengeling kan betrekking hebben op elk belang, financieel of anderszins, dat een beslissing zou kunnen beïnvloeden, of lijkt te beïnvloeden, ten gunste van een andere entiteit of persoon die zaken doet met Donaldson. Werknemers moeten onze Nalevingscommissie (bijlage A) onmiddellijk schriftelijk en volledig op de hoogte stellen van elke situatie waar sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Werknemers moeten ook bekende of vermoede gevallen van belangenverstrengeling melden waarbij andere medewerkers zijn betrokken. De Nalevingscommissie zal bepalen of er sprake is van belangenverstrengeling. 6. Nauwkeurige boekhouding en bescheiden Het is ons beleid om een nauwkeurige en controleerbare bedrijfsadministratie bij te houden. Valse of misleidende ingaven mogen nooit bewust worden gemaakt of verborgen in enige bestanden van het Bedrijf. Wij zetten ons in om volledige en nauwkeurige bescheiden bij te houden gedurende de tijdsperioden die nodig zijn voor onze bedrijfsdoeleinden en in navolging van wetgeving. In onze handleiding Accounting Policies and Procedures (beleid en de procedures ten aanzien van de boekhouding) vindt u meer informatie. Deze is beschikbaar op MyDCI of via uw manager.

3 7. Vrijgave van informatie aan het publiek, de media en analisten Het is ons beleid om belangrijke informatie over ons Bedrijf duidelijk, accuraat, compleet, tijdig en consistent vrij te geven. Dit geldt voor elke situatie waarbij informatie wordt verstrekt, ongeacht de mate van informaliteit van de situatie. Om deze doelen te bereiken, hebben we centrale woordvoerders aangewezen die als enige werknemers geautoriseerd zijn om informatie over het Bedrijf vrij te geven en te bespreken met personen buiten ons Bedrijf. De lijst met aangewezen, geautoriseerde woordvoerders is opgenomen in bijlage B. 8. Effectenhandel met voorkennis Geen enkele werknemer, Functionaris of Bestuurslid mag aandelen van het Bedrijf (inclusief aandelenopties) kopen of verkopen wanneer hij/zij in het bezit is van belangrijke niet-openbare informatie. Werknemers, Functionarissen en Bestuursleden die op de hoogte zijn van belangrijke niet-openbare informatie van het Bedrijf die nog niet beschikbaar is gesteld aan het publiek gedurende ten minste één volledige handelsdag, mogen niet handelen in effecten van het Bedrijf of die informatie vrijgeven aan enige andere persoon die mogelijk handelt in effecten van het Bedrijf. Om de schijn van illegale handelspraktijken te vermijden, zijn alle Functionarissen en Bestuursleden gebonden aan de aanvullende restrictie dat zij alleen aandelen van het Bedrijf mogen kopen of verkopen na toestemming te hebben verkregen van de General Counsel van het Bedrijf (bijlage C). Als een werknemer, Functionaris of Bestuurslid belangrijke niet-openbare informatie heeft verkregen met betrekking tot een ander bedrijf waarmee Donaldson zaken doet of heeft gedaan, mag die werknemer, Functionaris of Bestuurslid bovendien geen effecten van een dergelijk bedrijf kopen of verkopen of deelnemen aan enige andere actie om voordeel te behalen met die informatie of deze aan anderen door te geven. Zelfs maar de schijn van een ongepaste transactie moet worden vermeden om de reputatie van ons Bedrijf op het gebied van naleving van de hoogste gedragsnormen te behouden. 9. Concurrentiewetgeving en concurrentiepraktijken Het is ons beleid om concurrentiewetgeving volledig na te leven, inclusief alle antitrustwetten van de landen waar wij zijn gevestigd en zaken doen. Alle werknemers moeten zich aan de vereisten van antitrust- en concurrentiewetgeving houden. 10. Intellectuele eigendommen en informatie van anderen Het is ons beleid om eerlijk te concurreren op de markt. Dit nastreven van rechtvaardigheid omvat het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van onze leveranciers, klanten, concurrenten en anderen. Werknemers mogen de intellectuele eigendomsrechten van anderen niet stelen of misbruiken. 11. Aankopen De reputatie van ons Bedrijf is afhankelijk van de integriteit van onze aankooppraktijken. Het is ons beleid om producten en services aan te kopen in het belang van het Bedrijf en volgens

4 toepasselijke wetgeving, ongeacht de fabrikant of leverancier. De gepaste zakelijke overwegingen omvatten: kosten, kwaliteit, tijdige levering en dienstverlening. 12. Geschenken, gunsten en entertainment Wij zijn er niet op uit om voordeel te behalen uit het ongepast gebruik van geschenken, gunsten, entertainment of andere vorm van overreding. Gezond verstand en matigdheid zijn van belang om een nadelig effect op de reputatie van ons Bedrijf of van onze werknemers te vermijden. Het aanbieden, geven, verzoeken om of ontvangen van enige vorm van omkoping is verboden. Werknemers en hun naaste familieleden mogen alleen maaltijden, entertainment of geschenken aanbieden of accepteren als deze voldoen aan de regels uit ons Beleid ten aanzien van geschenken (beschikbaar op MyDCI of via uw manager). Het aanbieden of aannemen van baar geld is nooit toegestaan. Werknemers mogen nooit en te nimmer verzoeken om een geschenk, maaltijd of entertainment zonder voorafgaande toestemming van de CEO of CFO van het Bedrijf. 13. Overheidsonderzoeken en -interviews Het is ons beleid dat ons Bedrijf en de werknemers onmiddellijk en volledig meewerken met overheidsonderzoeken inzake mogelijke overtredingen van de wet. Werknemers die meewerken aan overheidsonderzoeken zijn verplicht antwoorden te geven die waarheidsgetrouw, volledig en accuraat zijn. Het is tevens van belang om de wettige rechten van ons Bedrijf en de werknemers te beschermen. Om aan deze doelstellingen te voldoen, moeten alle overheidsinspecties of -verzoeken om interviews of documenten naar onze juridische afdeling (bijlage C) worden verwezen ter beoordeling. 14. Anti-corruptie en anti-omkoping Het is ons beleid om te voldoen aan alle wetgeving die omkoping en corruptie binnen onze overheids- en commerciële relaties verbiedt. Donaldson staat geen omkoping, corruptie of onethische praktijken van enige aard toe. Anti-corruptie- en anti-omkopingswetten verbieden het direct of indirect beloven, aanbieden of doen van betalingen van geld of van iets van waarde (ongeacht hoe klein) met als doel een gunstige zakelijke behandeling te verkrijgen of een bedrijfs- of overheidsbesluit op ongepaste wijze te beïnvloeden. De Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, wet op corrupte buitenlandse praktijken) staat bijvoorbeeld het doen, beloven, aanbieden of autoriseren van omkoping, smeergeld of andere ongepaste betaling of geschenk aan een niet-amerikaanse overheidsfunctionaris, politicus of politieke partij teneinde oneerlijk zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden niet toe. De FCPA vereist tevens strikte naleving van ons Beleid inzake nauwkeurige boekhouding en bestanden. De Britse Bribery Act (omkopingswet) verbiedt elke vorm van omkoping, inclusief commerciële omkoping, en is wereldwijd van toepassing. Onder een vorm van omkoping wordt iets van waarde verstaan, inclusief baar geld, charitatieve donaties, leningen, reiskosten, geschenken, gunsten, entertainment of iets anders van waarde. De term steekpenning verwijst naar het terugbetalen van een geldsom die reeds is betaald of betaald zou worden als beloning voor het maken of aanmoedigen van ongepaste zakelijke afspraken. Wij mogen nooit deelnemen aan corruptie of omkoping, of het promoten ervan zelfs niet als we de deal hierdoor mislopen.

5 15. Overheidsbetrekkingen Het is ons beleid om altijd fair en eerlijk met overheidsambtenaren om te gaan. Wij zullen volledig voldoen aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van de omgang met overheidsinstanties en ambtenaren en ons aan de hoogste zakelijke gedragsnormen houden. Werknemers mogen geen betaling of gunst autoriseren, betalen, beloven of vragen, direct of indirect, met als doel een politieke functionaris of overheidsambtenaar op ongepaste wijze te beïnvloeden. Werknemers mogen tevens geen overheidsambtenaren entertainen binnen het kader van bedrijfsactiviteiten, tenzij dit in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving plaatsvindt. Werknemers mogen geen aanbod doen van dienstverband bij het Bedrijf of een dergelijk dienstverband bespreken met bestaande of voormalige overheidsambtenaren of hun directe familieleden zonder toestemming van de juridische afdeling (bijlage C). 16. Overheidscontracten Contracten met de overheid vormen een uniek onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten. Wij moeten ons strikt houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van overheidscontracten. Het is tevens een vereiste dat ons Bedrijf en onze werknemers de bepalingen van elk overheidscontract strikt naleven. 17. Milieuwet- en regelgeving Het is ons beleid om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van het milieu en op een dusdanige manier zaken te doen dat het milieu, onze werknemers en het algemene publiek worden beschermd tegen milieuschade. Het is tevens ons beleid om plannen, procedures en programma s op te zetten en te handhaven om te voldoen aan toepasselijke weten regelgeving ten aanzien van het milieu. 18. Overheidsbetrekkingen, politieke bijdragen en activiteiten Het is ons beleid om te voldoen aan alle wetgeving ten aanzien van politieke bijdragen en activiteiten. Werknemers mogen geen politieke bijdragen leveren in de vorm van fondsen, eigendommen of services van het Bedrijf aan een gekozen functionaris, politieke partij, commissie of kandidaat zonder voorafgaande toestemming van de juridische afdeling (bijlage C). Werknemers mogen niet onder druk worden gezet tot het doen van politieke bijdragen of deelname aan de steun van een politieke partij, politiek actiecomité of een politieke kandidaat. 19. Anti-boycotwet- en regelgeving De landen waarin we zijn gevestigd of zaken doen kunnen in hun buitenlands beleid zakelijke activiteiten met specifieke landen verbieden (boycot). Dit zijn complexe situaties waarbij advies moet gevraagd aan de General Counsel van het Bedrijf (bijlage C). Werknemers moeten het advies van de General Counsel opvolgen.

6 20. Importactiviteiten (douane) Het is ons beleid om alle wet- en regelgeving ten aanzien van de import van goederen in de landen waar we zijn gevestigd of zaken doen na te leven. Werknemers mogen nooit en te nimmer enige actie ondernemen om wettig verschuldigde douanetarieven of -heffingen op ongepaste wijze te ontwijken. 21. Internationale transacties en activiteiten Het is ons beleid dat alle kantoren en werknemers van het Bedrijf alle toepasselijke wetgeving die van toepassing is op enige internationale transactie of activiteit, in acht moeten nemen, inclusief exportcontrolevoorschriften, handelsembargowetten, anti-boycotwetten, antiomkopingswetten en anti-corruptiewetten. Dit kunnen zowel de wetten van afzonderlijke landen betreffen als van intergouvernementele instanties (zoals de Europese Gemeenschap). Het is de verantwoordelijk van alle bedrijfslocaties en de werknemers om te bepalen welke wetgeving op hun activiteiten van toepassing zijn en deze na te leven. 22. Gedragscode: autoriteit en toezicht De Nalevingscommissie is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op naleving en implementatie van onze Gedragscode, voor het uitvoeren van audits en het bewaken van onze Gedragscode. De leden van onze Nalevingscommissie worden benoemd door onze CEO. De namen en contactgegevens van de leden van onze Nalevingscommissie zijn opgenomen in bijlage A. Onze Nalevingscommissie heeft de eindbevoegdheid wat vragen of interpretaties van onze Gedragscode betreft. Wij vereisen tevens van alle werknemers dat zij bijdragen aan het controleren van het naleven van de Gedragscode. Ten slotte is het ons beleid om onze werknemers aan te moedigen bezorgdheden over de effectiviteit van onze Gedragscode te melden bij onze Nalevingscommissie of via de Nalevingshulplijn (bijlage D). 23. Gedragscode: opleiding en certificering Onze Gedragscode moet worden gecommuniceerd aan en toegankelijk zijn voor al onze werknemers. Bij indiensttreding zijn alle werknemers verplicht kennis te nemen van onze Gedragscode. Elke werknemer moet bevestigen dat hij/zij deze gelezen heeft, de inhoud ervan begrijpt en ermee instemt aan de beleidsregels te voldoen. Onze Gedragscode zal toegankelijk zijn voor alle managers. Alle managers zijn verplicht om de Gedragscode jaarlijks door te nemen en te bevestigen dat zij de inhoud ervan hebben gelezen, begrijpen, en ermee instemmen aan de beleidsregels te voldoen. Werknemers die routinematig werken in bepaalde gebieden zullen door hun managers worden voorzien van specifiek bedrijfsbeleid met betrekking tot die gebieden. Managers moeten ervoor zorgen dat hun ondergeschikten de Gedragscode begrijpen en toegang hebben tot specifieke beleidsregels die op hen en hun afdeling van toepassing zijn.

7 24. Melding en onderzoek van overtredingen Alle werknemers zijn verplicht om onmiddellijk elke bekende of vermoede overtreding van toepasselijke wetgeving, onze Gedragscode of enige andere bedrijfsbeleidsregels te melden. Meldingen van dergelijke overtredingen moeten onmiddellijk gedaan worden bij de leidinggevende van de werknemer, HR, de Nalevingscommissie (bijlage A),de juridische afdeling (bijlage C) of de afdeling Interne audit (bijlage A). Werknemers mogen overtredingen ook melden via onze Nalevingshulplijn (bijlage D). Meldingen bij de hulplijn kunnen anoniem worden gedaan. Meldingen zullen worden onderzocht door de Nalevingscommissie en de hulp van werknemers kan vereist zijn bij het uitvoeren van het onderzoek. 25. Klokkenluiders en beleid van geen represailles Het is ons beleid dat meldingen van vermoede overtredingen van de wet, van onze Gedragscode of van een van onze bedrijfsbeleidsregels onmiddellijk en grondig worden onderzocht. Werknemers die te goeder trouw overtredingen of vermoede overtredingen van wetgeving, onze Gedragscode of een van onze bedrijfsbeleidsregels melden, zullen niet worden onderworpen aan represaillemaatregelen of andere bestraffing als gevolg van het melden. Represailles tegen een persoon die, te goeder trouw, overtredingen of vermoede overtredingen meldt, vormt een serieuze schending en zal resulteren in disciplinaire maatregelen. Werknemers moeten bekende of vermoede vergeldingsacties onmiddellijk melden. 26. Disciplinaire maatregelen na overtredingen Het is ons beleid om naleving van onze Gedragscode op een consistente manier af te dwingen door middel van gepaste disciplinaire maatregelen. Overtredingen van de wet worden ook beschouwd als een overtreding van onze Gedragscode. Wanneer een werknemer wordt verdacht van het overtreden van de wet, onze Gedragscode of een van onze bedrijfsbeleidsregels, wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld zijn of haar acties te verklaren. Wanneer wordt vastgesteld dat een werknemer een overtreding heeft begaan, kunnen er disciplinaire maatregelen tegen hem of haar worden genomen. Het is de verantwoordelijkheid van de Nalevingscommissie om te bepalen of een overtreding heeft plaatsgevonden en zo ja, welke disciplinaire maatregelen er moeten worden getroffen. Het is ons beleid om op een redelijke en consistente manier disciplinaire maatregelen te treffen.

8 Bijlage A Nalevingscommissie (Compliance Committee) Steve Moon - Voorzitter Director of Global Ethics and Compliance Steve Amy Becker VP, General Counsel and Corporate Secretary Steve Swanson Director, Internal Audit Directors en Managers Internal Audit Steve Swanson Director, Internal Audit Lisa McClelland Senior Internal Audit Manager James Michael Manager Internal Audit, Noord- en Zuid-Amerika Joseph Lu Senior Internal Audit Manager, APAC Bart Moesen Manager Internal Audit, EMEA

9 Bijlage B Bedrijfswoordvoerders Bill Cook Voorzitter Tod Carpenter President & CEO Jim Shaw VP, CFO Amy Becker VP, General Counsel and Corporate Secretary Becky Cahn Director of Corporate Communications Brad Pogalz Director of Investor Relations

10 Bijlage C Afdeling Juridische zaken VS Amy Becker VP, General Counsel and Corporate Secretary Nancy Lambert Senior Corporate Counsel Carissa Anderson Corporate Counsel China Xilin Shen Legal Manager Japan Michio Kuroki Legal & Credit Director Europa Saskia Sterckx Legal Advisor Zuid-Afrika Dipan Ambaram Legal Advisor +27 (011)

11 Bijlage D Nummers van de Nalevingshulplijn: Australië België Bermuda Brazilië Bulgarije ; then at prompt dial Canada Canada Chili China (noordelijk)** China (zuidelijk)** Columbia Denemarken Duitsland Filipijnen Finland Frankrijk Hongarije Hongkong Ierland India India Indonesië Indonesië Italië Japan/J Japan/JP Korea/K Korea/KO Maleisië Mexico (M1-M5) Mexico (NIEUW) Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Oostenrijk Peru ; then at prompt dial Peru ; then at prompt dial Peru ; then at prompt dial Polen Roemenië ; then at the prompt dial

12 Rusland Saudi-Arabië ; then at the prompt dial Singapore Slowakije Spanje Taiwan Thailand Tsjechië Turkije ; then at the prompt dial Verenigd Koninkrijk Verenigde Arabische Emiraten ; then at the prompt dial Verenigde Arabische Emiraten ; then at the prompt dial Verenigde Staten Vietnam ; then at the prompt dial Zuid-Afrika Zuid-Korea Zweden Zwitserland Deze telefoonnummers kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Als een nummer niet werkt, controleert u het telefoonnummer van de Hulplijn voor de gedragscode en zakelijk gedrag op https://secure.ethicspoint.com/domain/media/nl/gui/19744/index.html. ** Het gesprek wordt beantwoord met de volgende opgenomen standaardbegroeting: Thank you for calling your ethics reporting hotline. Please remain on the line while we arrange for an interpreter to assist us with your call. This may take up to three minutes please do not hang up. Thank you for your patience. (Hartelijk dank dat u de Ethiek-hulplijn hebt gebeld. We regelen een tolk die ons kan helpen bij uw gesprek. Blijft u aan de lijn. Dit kan drie minuten duren. Hang niet op terwijl u wacht. Hartelijk dank voor uw geduld.)

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur: 16 januari 2007 Eerste herziening door middel van goedkeuring door de Raad van Bestuur: 18 oktober 2011 Tweede herziening

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

Gedragscode voor. bedrijfsvoering

Gedragscode voor. bedrijfsvoering Gedragscode voor bedrijfsvoering 1 Een bericht van AlanKrause MWH Global, Inc. is een bedrijf dat constant in beweging is. Voor een bedrijf dat zo dynamisch is als het onze hebben we hard moeten werken

Nadere informatie

O-I Wereldwijde Zakelijke en Ethische Gedragscode. Integer leiderschap

O-I Wereldwijde Zakelijke en Ethische Gedragscode. Integer leiderschap O-I Wereldwijde Zakelijke en Ethische Gedragscode 1 Integer leiderschap 2 Owens-Illinois, Inc. Wereldwijd hoofdkantoor One Michael Owens Way Perrysburg, OH 43551 Aan alle werknemers van Owens-Illinois

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Tenneco

Bericht van het Bestuur van Tenneco GEDRAGSCODE Bericht van het Bestuur van Tenneco Bericht van Gregg Sherrill, Chairman en Chief Executive Officer Beste Tenneco-teamleden, Dankzij ons vaste streven naar de hoogste ethische normen hebben

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Beleid en Verplichtingen voor het Werken bij Hilton

GEDRAGSCODE Beleid en Verplichtingen voor het Werken bij Hilton GEDRAGSCODE Beleid en Verplichtingen voor het Werken bij Hilton GEDRAGSCODE Beleid en Verplichtingen voor het Werken bij Hilton INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Beleidsverklaring...1 Verplichtingen krachtens

Nadere informatie

Inleiding 2. Compliance en rapporteren 21 AT&T Direct door Landtoegangscodes 22 Verklaring van afstand 23 Vragen 24

Inleiding 2. Compliance en rapporteren 21 AT&T Direct door Landtoegangscodes 22 Verklaring van afstand 23 Vragen 24 Snap on Incorporated Code voor zakelijk gedrag en ethiek Inhoud Pagina Inleiding 2 Snap on Werkplaats Nauwkeurigheid van openbare communicaties 3 Nauwkeurigheid en integriteit van boekhouding en bestanden

Nadere informatie

Code voor zakelijk gedrag en ethiek

Code voor zakelijk gedrag en ethiek Code voor zakelijk gedrag en ethiek Alle teamleden Bericht van de CEO Namens ons allemaal bij Black Box ben ik er zeer verheugd over dat u deel uitmaakt van ons team. Doordat we al sinds 1976 uitstekende

Nadere informatie

Bedrijfsethiekbeleid. Bedrijfsethiekbeleid

Bedrijfsethiekbeleid. Bedrijfsethiekbeleid Bedrijfsethiekbeleid 1 Inleiding en documentbeheer Dit document bevat informatie over het beleid, de procedures, normen en richtlijnen van het hoofdkantoor van G4S Group en wordt periodiek bijgewerkt om

Nadere informatie

Gedragscode van NewMarket. Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation

Gedragscode van NewMarket. Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation Gedragscode van NewMarket Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation Van onze President en CEO Al vanaf de oprichting van NewMarket in 1887 vormt een ethische bedrijfsvoering

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie

De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen.

De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen. INLEIDING Graco's strategisch beleidsstandpunt De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen. Graco zal op ethische en integere manier zaken doen met respect

Nadere informatie

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009)

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009) QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK (Als zodanig gewijzigd in november 2009) Inleiding Quest Software, Inc. ( Quest ) spant zich ten volle in voor de naleving van de strengste normen

Nadere informatie

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Inhoud De Fujitsu Way... 3 De Fujitsu Way en de Global Business Standards... 3 Internationaal perspectief... 4 Naleving binnen Fujitsu... 5 Waarom

Nadere informatie

Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct)

Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) Presteren met een doel voor ogen Wereldwijde gedragscode 3 Brief van onze voorzitter en CEO 4 PepsiCo Waarden (Values) Het doel achter onze prestatie 5 Op een

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN Februari 2014 Tube City IMS Corporation en haar directe en indirecte dochterondernemingen (hierna: het Bedrijf ) streven ernaar om zaken te doen volgens de hoogste

Nadere informatie

Geachte collega s, Mike Corbat Chief Executive Officer

Geachte collega s, Mike Corbat Chief Executive Officer Gedragscode 2013 Geachte collega s, Al 200 jaar lang bouwen we aan sterke relaties met onze klanten, aandeelhouders en gemeenschappen door uitstekende service te verlenen en zaken te doen conform de hoogste

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE. CTM No. A210

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE. CTM No. A210 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EEN MEDEDELING VAN DE VOORZITTER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER EN PRESIDENT Wij bij Northrop Grumman zijn trots op onze traditie van dienst aan ons land en het handhaven van de hoogste

Nadere informatie

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Integer zaken doen DE ETHISCHE CODE VAN SHIRE. 06-100GL v. 2.0

Integer zaken doen DE ETHISCHE CODE VAN SHIRE. 06-100GL v. 2.0 Integer zaken doen DE ETHISCHE CODE VAN SHIRE 06-100GL v. 2.0 Brief van uw CEO Beste collega's, Juli 2015 In onze bedrijfstak spelen vele complexe factoren een rol. Om omstandigheden die ethische vragen

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES

THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES Goedgekeurd door de raad van bestuur: 18 oktober 2011 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING...1 A. Geldigheid van de Richtlijnen en Procedures...1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding Gedragsnormen Inhoudsopgave Een bericht van onze president en CEO Onze kernwaarden Inleiding Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen Conflicten tussen onze normen en de beleidsregels van Danaher-bedrijven

Nadere informatie

Herzien mei 2010. *smith&nephew. Gedragscode en bedrijfsprincipes

Herzien mei 2010. *smith&nephew. Gedragscode en bedrijfsprincipes Herzien mei 2010 *smith&nephew Gedragscode en bedrijfsprincipes Gedragscode en bedrijfsprincipes 1 GEDRAGSCODE EN BEDRIJFSPRINCIPES VAN SMITH & NEPHEW mei 2010 Inhoud I. BEDRIJFSPRINCIPES........................

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Leiden door het voorbeeld te geven op basis van onze sterke internationale gedragscode Bedrijfsvoering is essentieel voor ons succes. Mensen willen werken

Nadere informatie