Onze Gedragscode. 1. Inleiding tot onze Gedragscode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze Gedragscode. 1. Inleiding tot onze Gedragscode"

Transcriptie

1 Onze Gedragscode 1. Inleiding tot onze Gedragscode Wij stellen alles in het werk om te garanderen dat in alle landen waar we werkzaam zijn en in elke bedrijfsrelatie die we wereldwijd aangaan de hoogste ethische en zakelijke normen worden toegepast. Wij laten ons in deze geglobaliseerde economie leiden door de wetgeving van de landen waarin wij gevestigd zijn en waar wij zaken doen. Onder bepaalde omstandigheden kan dit betekenen dat de wetten waaraan ons bedrijf onderhevig is in strijd kunnen zijn met een van onze beleidsregels. In dat geval moet u om advies vragen bij uw leidinggevende of de juridische afdeling (bijlage C). Er is echter één constante waar wij ook zaken doen, wij doen er alles aan om op ethische wijze en met inachtneming van wetgeving zaken te doen. Deze Gedragscode is van toepassing op alle werknemers, Functionarissen en Bestuursleden van Donaldson Company, zijn dochterondernemingen, bedrijfsonderdelen, partnerschappen en joint ventures waar Donaldson een meerderheidsbelang heeft of (management)controle uitoefent. Alle werknemers zijn verplicht om onmiddellijk alle bekende of vermoede overtredingen van toepasselijke wetgeving, van onze Gedragscode of van ons bedrijfsbeleid te melden. In deze Gedragscode wordt verwezen naar Donaldson Company, Inc. en zijn dochterondernemingen als Donaldson of Bedrijf. De term Bestuurslid verwijst naar de leden van de Raad van Bestuur van het Bedrijf. De term Functionaris verwijst naar de voorzitter van het Bedrijf, de CEO en alle Senior Vice Presidents en Vice Presidents. De term werknemer verwijst naar een werknemer van het Bedrijf die op uurbasis, maandbasis, fulltime, parttime, tijdelijk of op contractbasis werkt. 2. Discriminatie en intimidatie zijn verboden Het is ons beleid de persoonlijke waardigheid, privacy en persoonlijke rechten van elke persoon te respecteren. We zetten ons ervoor in om elkaar eerlijk en met respect te behandelen. Het vertonen of toestaan van discriminerend of intimiderend gedrag door enige werknemer is een schending van dit beleid. Het is tevens ons beleid om discriminatie of intimidatie op basis van ras, godsdienst, huidskleur, geloof, nationale herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaarheid, genderidentiteit, huwelijkse staat, handicap, veteranenstatus of een andere toepasselijke beschermde status van werknemers of buitenstaanders die met ons Bedrijf zaken doen niet te tolereren. Het vertonen of toestaan van discriminerend of intimiderend gedrag door eender welke werknemer is een schending van dit beleid.

2 3. Bescherming van bedrijfseigendommen en -informatie Het is ons beleid om ervoor te zorgen dat alle eigendommen en vertrouwelijke informatie van het Bedrijf worden beveiligd. Alle werknemers, aangezien zij gebruiker of eigenaar van informatie zijn, moeten deze bronnen beschermen tegen misbruik, diefstal, fraude of verlies en van ongeautoriseerde toegang tot, bekendmaking van of verwijdering van deze bronnen. Werknemers mogen geen gebruikmaken van eigendommen of vertrouwelijke informatie van het Bedrijf voor persoonlijk gewin of ongeautoriseerd gebruik. 4. Bescherming van elektronische gegevens en communicatie Wij maken gebruik van elektronische en spraakcommunicatieapparatuur en -systemen voor onze bedrijfsvoering. Onze apparatuur en systemen, en alle gemaakte elektronische bestanden, spraakbestanden of communicatie, verzonden of ontvangen via onze systemen of met onze apparatuur, zijn eigendom van het Bedrijf. Tenzij door toepasselijke wetgeving verboden, behouden we ons het recht voor ons toegang te verschaffen tot de systemen en de apparatuur van het Bedrijf en de inhoud van gemaakte bestanden en communicatie, verzonden of ontvangen via onze systemen of met onze apparatuur, te controleren, vast te leggen, te evalueren en openbaar te maken. Door onze systemen of apparatuur te gebruiken, wordt aangenomen dat werknemers instemmen met deze acties door het Bedrijf. Niets van hetgeen werknemers maken, opslaan, verzenden of ontvangen op of via onze systemen, apparatuur of internet is privé. Verwijderde bestanden of communicatie kunnen op onze systemen of apparatuur worden bewaard en kunnen worden opgehaald. Meer informatie over onze IT Appropriate Use Policy (beleidsregels ten aanzien van gepast IT-gebruik) is beschikbaar op MyDCI of via uw manager. 5. Belangenverstrengeling Werknemers moeten activiteiten, belangen en lidmaatschappen vermijden waarbij hun persoonlijke belangen kunnen conflicteren, of lijken te conflicteren, met de belangen van het Bedrijf. Belangenverstrengeling kan betrekking hebben op elk belang, financieel of anderszins, dat een beslissing zou kunnen beïnvloeden, of lijkt te beïnvloeden, ten gunste van een andere entiteit of persoon die zaken doet met Donaldson. Werknemers moeten onze Nalevingscommissie (bijlage A) onmiddellijk schriftelijk en volledig op de hoogte stellen van elke situatie waar sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Werknemers moeten ook bekende of vermoede gevallen van belangenverstrengeling melden waarbij andere medewerkers zijn betrokken. De Nalevingscommissie zal bepalen of er sprake is van belangenverstrengeling. 6. Nauwkeurige boekhouding en bescheiden Het is ons beleid om een nauwkeurige en controleerbare bedrijfsadministratie bij te houden. Valse of misleidende ingaven mogen nooit bewust worden gemaakt of verborgen in enige bestanden van het Bedrijf. Wij zetten ons in om volledige en nauwkeurige bescheiden bij te houden gedurende de tijdsperioden die nodig zijn voor onze bedrijfsdoeleinden en in navolging van wetgeving. In onze handleiding Accounting Policies and Procedures (beleid en de procedures ten aanzien van de boekhouding) vindt u meer informatie. Deze is beschikbaar op MyDCI of via uw manager.

3 7. Vrijgave van informatie aan het publiek, de media en analisten Het is ons beleid om belangrijke informatie over ons Bedrijf duidelijk, accuraat, compleet, tijdig en consistent vrij te geven. Dit geldt voor elke situatie waarbij informatie wordt verstrekt, ongeacht de mate van informaliteit van de situatie. Om deze doelen te bereiken, hebben we centrale woordvoerders aangewezen die als enige werknemers geautoriseerd zijn om informatie over het Bedrijf vrij te geven en te bespreken met personen buiten ons Bedrijf. De lijst met aangewezen, geautoriseerde woordvoerders is opgenomen in bijlage B. 8. Effectenhandel met voorkennis Geen enkele werknemer, Functionaris of Bestuurslid mag aandelen van het Bedrijf (inclusief aandelenopties) kopen of verkopen wanneer hij/zij in het bezit is van belangrijke niet-openbare informatie. Werknemers, Functionarissen en Bestuursleden die op de hoogte zijn van belangrijke niet-openbare informatie van het Bedrijf die nog niet beschikbaar is gesteld aan het publiek gedurende ten minste één volledige handelsdag, mogen niet handelen in effecten van het Bedrijf of die informatie vrijgeven aan enige andere persoon die mogelijk handelt in effecten van het Bedrijf. Om de schijn van illegale handelspraktijken te vermijden, zijn alle Functionarissen en Bestuursleden gebonden aan de aanvullende restrictie dat zij alleen aandelen van het Bedrijf mogen kopen of verkopen na toestemming te hebben verkregen van de General Counsel van het Bedrijf (bijlage C). Als een werknemer, Functionaris of Bestuurslid belangrijke niet-openbare informatie heeft verkregen met betrekking tot een ander bedrijf waarmee Donaldson zaken doet of heeft gedaan, mag die werknemer, Functionaris of Bestuurslid bovendien geen effecten van een dergelijk bedrijf kopen of verkopen of deelnemen aan enige andere actie om voordeel te behalen met die informatie of deze aan anderen door te geven. Zelfs maar de schijn van een ongepaste transactie moet worden vermeden om de reputatie van ons Bedrijf op het gebied van naleving van de hoogste gedragsnormen te behouden. 9. Concurrentiewetgeving en concurrentiepraktijken Het is ons beleid om concurrentiewetgeving volledig na te leven, inclusief alle antitrustwetten van de landen waar wij zijn gevestigd en zaken doen. Alle werknemers moeten zich aan de vereisten van antitrust- en concurrentiewetgeving houden. 10. Intellectuele eigendommen en informatie van anderen Het is ons beleid om eerlijk te concurreren op de markt. Dit nastreven van rechtvaardigheid omvat het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van onze leveranciers, klanten, concurrenten en anderen. Werknemers mogen de intellectuele eigendomsrechten van anderen niet stelen of misbruiken. 11. Aankopen De reputatie van ons Bedrijf is afhankelijk van de integriteit van onze aankooppraktijken. Het is ons beleid om producten en services aan te kopen in het belang van het Bedrijf en volgens

4 toepasselijke wetgeving, ongeacht de fabrikant of leverancier. De gepaste zakelijke overwegingen omvatten: kosten, kwaliteit, tijdige levering en dienstverlening. 12. Geschenken, gunsten en entertainment Wij zijn er niet op uit om voordeel te behalen uit het ongepast gebruik van geschenken, gunsten, entertainment of andere vorm van overreding. Gezond verstand en matigdheid zijn van belang om een nadelig effect op de reputatie van ons Bedrijf of van onze werknemers te vermijden. Het aanbieden, geven, verzoeken om of ontvangen van enige vorm van omkoping is verboden. Werknemers en hun naaste familieleden mogen alleen maaltijden, entertainment of geschenken aanbieden of accepteren als deze voldoen aan de regels uit ons Beleid ten aanzien van geschenken (beschikbaar op MyDCI of via uw manager). Het aanbieden of aannemen van baar geld is nooit toegestaan. Werknemers mogen nooit en te nimmer verzoeken om een geschenk, maaltijd of entertainment zonder voorafgaande toestemming van de CEO of CFO van het Bedrijf. 13. Overheidsonderzoeken en -interviews Het is ons beleid dat ons Bedrijf en de werknemers onmiddellijk en volledig meewerken met overheidsonderzoeken inzake mogelijke overtredingen van de wet. Werknemers die meewerken aan overheidsonderzoeken zijn verplicht antwoorden te geven die waarheidsgetrouw, volledig en accuraat zijn. Het is tevens van belang om de wettige rechten van ons Bedrijf en de werknemers te beschermen. Om aan deze doelstellingen te voldoen, moeten alle overheidsinspecties of -verzoeken om interviews of documenten naar onze juridische afdeling (bijlage C) worden verwezen ter beoordeling. 14. Anti-corruptie en anti-omkoping Het is ons beleid om te voldoen aan alle wetgeving die omkoping en corruptie binnen onze overheids- en commerciële relaties verbiedt. Donaldson staat geen omkoping, corruptie of onethische praktijken van enige aard toe. Anti-corruptie- en anti-omkopingswetten verbieden het direct of indirect beloven, aanbieden of doen van betalingen van geld of van iets van waarde (ongeacht hoe klein) met als doel een gunstige zakelijke behandeling te verkrijgen of een bedrijfs- of overheidsbesluit op ongepaste wijze te beïnvloeden. De Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, wet op corrupte buitenlandse praktijken) staat bijvoorbeeld het doen, beloven, aanbieden of autoriseren van omkoping, smeergeld of andere ongepaste betaling of geschenk aan een niet-amerikaanse overheidsfunctionaris, politicus of politieke partij teneinde oneerlijk zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden niet toe. De FCPA vereist tevens strikte naleving van ons Beleid inzake nauwkeurige boekhouding en bestanden. De Britse Bribery Act (omkopingswet) verbiedt elke vorm van omkoping, inclusief commerciële omkoping, en is wereldwijd van toepassing. Onder een vorm van omkoping wordt iets van waarde verstaan, inclusief baar geld, charitatieve donaties, leningen, reiskosten, geschenken, gunsten, entertainment of iets anders van waarde. De term steekpenning verwijst naar het terugbetalen van een geldsom die reeds is betaald of betaald zou worden als beloning voor het maken of aanmoedigen van ongepaste zakelijke afspraken. Wij mogen nooit deelnemen aan corruptie of omkoping, of het promoten ervan zelfs niet als we de deal hierdoor mislopen.

5 15. Overheidsbetrekkingen Het is ons beleid om altijd fair en eerlijk met overheidsambtenaren om te gaan. Wij zullen volledig voldoen aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van de omgang met overheidsinstanties en ambtenaren en ons aan de hoogste zakelijke gedragsnormen houden. Werknemers mogen geen betaling of gunst autoriseren, betalen, beloven of vragen, direct of indirect, met als doel een politieke functionaris of overheidsambtenaar op ongepaste wijze te beïnvloeden. Werknemers mogen tevens geen overheidsambtenaren entertainen binnen het kader van bedrijfsactiviteiten, tenzij dit in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving plaatsvindt. Werknemers mogen geen aanbod doen van dienstverband bij het Bedrijf of een dergelijk dienstverband bespreken met bestaande of voormalige overheidsambtenaren of hun directe familieleden zonder toestemming van de juridische afdeling (bijlage C). 16. Overheidscontracten Contracten met de overheid vormen een uniek onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten. Wij moeten ons strikt houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van overheidscontracten. Het is tevens een vereiste dat ons Bedrijf en onze werknemers de bepalingen van elk overheidscontract strikt naleven. 17. Milieuwet- en regelgeving Het is ons beleid om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van het milieu en op een dusdanige manier zaken te doen dat het milieu, onze werknemers en het algemene publiek worden beschermd tegen milieuschade. Het is tevens ons beleid om plannen, procedures en programma s op te zetten en te handhaven om te voldoen aan toepasselijke weten regelgeving ten aanzien van het milieu. 18. Overheidsbetrekkingen, politieke bijdragen en activiteiten Het is ons beleid om te voldoen aan alle wetgeving ten aanzien van politieke bijdragen en activiteiten. Werknemers mogen geen politieke bijdragen leveren in de vorm van fondsen, eigendommen of services van het Bedrijf aan een gekozen functionaris, politieke partij, commissie of kandidaat zonder voorafgaande toestemming van de juridische afdeling (bijlage C). Werknemers mogen niet onder druk worden gezet tot het doen van politieke bijdragen of deelname aan de steun van een politieke partij, politiek actiecomité of een politieke kandidaat. 19. Anti-boycotwet- en regelgeving De landen waarin we zijn gevestigd of zaken doen kunnen in hun buitenlands beleid zakelijke activiteiten met specifieke landen verbieden (boycot). Dit zijn complexe situaties waarbij advies moet gevraagd aan de General Counsel van het Bedrijf (bijlage C). Werknemers moeten het advies van de General Counsel opvolgen.

6 20. Importactiviteiten (douane) Het is ons beleid om alle wet- en regelgeving ten aanzien van de import van goederen in de landen waar we zijn gevestigd of zaken doen na te leven. Werknemers mogen nooit en te nimmer enige actie ondernemen om wettig verschuldigde douanetarieven of -heffingen op ongepaste wijze te ontwijken. 21. Internationale transacties en activiteiten Het is ons beleid dat alle kantoren en werknemers van het Bedrijf alle toepasselijke wetgeving die van toepassing is op enige internationale transactie of activiteit, in acht moeten nemen, inclusief exportcontrolevoorschriften, handelsembargowetten, anti-boycotwetten, antiomkopingswetten en anti-corruptiewetten. Dit kunnen zowel de wetten van afzonderlijke landen betreffen als van intergouvernementele instanties (zoals de Europese Gemeenschap). Het is de verantwoordelijk van alle bedrijfslocaties en de werknemers om te bepalen welke wetgeving op hun activiteiten van toepassing zijn en deze na te leven. 22. Gedragscode: autoriteit en toezicht De Nalevingscommissie is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op naleving en implementatie van onze Gedragscode, voor het uitvoeren van audits en het bewaken van onze Gedragscode. De leden van onze Nalevingscommissie worden benoemd door onze CEO. De namen en contactgegevens van de leden van onze Nalevingscommissie zijn opgenomen in bijlage A. Onze Nalevingscommissie heeft de eindbevoegdheid wat vragen of interpretaties van onze Gedragscode betreft. Wij vereisen tevens van alle werknemers dat zij bijdragen aan het controleren van het naleven van de Gedragscode. Ten slotte is het ons beleid om onze werknemers aan te moedigen bezorgdheden over de effectiviteit van onze Gedragscode te melden bij onze Nalevingscommissie of via de Nalevingshulplijn (bijlage D). 23. Gedragscode: opleiding en certificering Onze Gedragscode moet worden gecommuniceerd aan en toegankelijk zijn voor al onze werknemers. Bij indiensttreding zijn alle werknemers verplicht kennis te nemen van onze Gedragscode. Elke werknemer moet bevestigen dat hij/zij deze gelezen heeft, de inhoud ervan begrijpt en ermee instemt aan de beleidsregels te voldoen. Onze Gedragscode zal toegankelijk zijn voor alle managers. Alle managers zijn verplicht om de Gedragscode jaarlijks door te nemen en te bevestigen dat zij de inhoud ervan hebben gelezen, begrijpen, en ermee instemmen aan de beleidsregels te voldoen. Werknemers die routinematig werken in bepaalde gebieden zullen door hun managers worden voorzien van specifiek bedrijfsbeleid met betrekking tot die gebieden. Managers moeten ervoor zorgen dat hun ondergeschikten de Gedragscode begrijpen en toegang hebben tot specifieke beleidsregels die op hen en hun afdeling van toepassing zijn.

7 24. Melding en onderzoek van overtredingen Alle werknemers zijn verplicht om onmiddellijk elke bekende of vermoede overtreding van toepasselijke wetgeving, onze Gedragscode of enige andere bedrijfsbeleidsregels te melden. Meldingen van dergelijke overtredingen moeten onmiddellijk gedaan worden bij de leidinggevende van de werknemer, HR, de Nalevingscommissie (bijlage A),de juridische afdeling (bijlage C) of de afdeling Interne audit (bijlage A). Werknemers mogen overtredingen ook melden via onze Nalevingshulplijn (bijlage D). Meldingen bij de hulplijn kunnen anoniem worden gedaan. Meldingen zullen worden onderzocht door de Nalevingscommissie en de hulp van werknemers kan vereist zijn bij het uitvoeren van het onderzoek. 25. Klokkenluiders en beleid van geen represailles Het is ons beleid dat meldingen van vermoede overtredingen van de wet, van onze Gedragscode of van een van onze bedrijfsbeleidsregels onmiddellijk en grondig worden onderzocht. Werknemers die te goeder trouw overtredingen of vermoede overtredingen van wetgeving, onze Gedragscode of een van onze bedrijfsbeleidsregels melden, zullen niet worden onderworpen aan represaillemaatregelen of andere bestraffing als gevolg van het melden. Represailles tegen een persoon die, te goeder trouw, overtredingen of vermoede overtredingen meldt, vormt een serieuze schending en zal resulteren in disciplinaire maatregelen. Werknemers moeten bekende of vermoede vergeldingsacties onmiddellijk melden. 26. Disciplinaire maatregelen na overtredingen Het is ons beleid om naleving van onze Gedragscode op een consistente manier af te dwingen door middel van gepaste disciplinaire maatregelen. Overtredingen van de wet worden ook beschouwd als een overtreding van onze Gedragscode. Wanneer een werknemer wordt verdacht van het overtreden van de wet, onze Gedragscode of een van onze bedrijfsbeleidsregels, wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld zijn of haar acties te verklaren. Wanneer wordt vastgesteld dat een werknemer een overtreding heeft begaan, kunnen er disciplinaire maatregelen tegen hem of haar worden genomen. Het is de verantwoordelijkheid van de Nalevingscommissie om te bepalen of een overtreding heeft plaatsgevonden en zo ja, welke disciplinaire maatregelen er moeten worden getroffen. Het is ons beleid om op een redelijke en consistente manier disciplinaire maatregelen te treffen.

8 Bijlage A Nalevingscommissie (Compliance Committee) Steve Moon - Voorzitter Director of Global Ethics and Compliance Steve Amy Becker VP, General Counsel and Corporate Secretary Steve Swanson Director, Internal Audit Directors en Managers Internal Audit Steve Swanson Director, Internal Audit Lisa McClelland Senior Internal Audit Manager James Michael Manager Internal Audit, Noord- en Zuid-Amerika Joseph Lu Senior Internal Audit Manager, APAC Bart Moesen Manager Internal Audit, EMEA

9 Bijlage B Bedrijfswoordvoerders Bill Cook Voorzitter Tod Carpenter President & CEO Jim Shaw VP, CFO Amy Becker VP, General Counsel and Corporate Secretary Becky Cahn Director of Corporate Communications Brad Pogalz Director of Investor Relations

10 Bijlage C Afdeling Juridische zaken VS Amy Becker VP, General Counsel and Corporate Secretary Nancy Lambert Senior Corporate Counsel Carissa Anderson Corporate Counsel China Xilin Shen Legal Manager Japan Michio Kuroki Legal & Credit Director Europa Saskia Sterckx Legal Advisor Zuid-Afrika Dipan Ambaram Legal Advisor +27 (011)

11 Bijlage D Nummers van de Nalevingshulplijn: Australië België Bermuda Brazilië Bulgarije ; then at prompt dial Canada Canada Chili China (noordelijk)** China (zuidelijk)** Columbia Denemarken Duitsland Filipijnen Finland Frankrijk Hongarije Hongkong Ierland India India Indonesië Indonesië Italië Japan/J Japan/JP Korea/K Korea/KO Maleisië Mexico (M1-M5) Mexico (NIEUW) Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Oostenrijk Peru ; then at prompt dial Peru ; then at prompt dial Peru ; then at prompt dial Polen Roemenië ; then at the prompt dial

12 Rusland Saudi-Arabië ; then at the prompt dial Singapore Slowakije Spanje Taiwan Thailand Tsjechië Turkije ; then at the prompt dial Verenigd Koninkrijk Verenigde Arabische Emiraten ; then at the prompt dial Verenigde Arabische Emiraten ; then at the prompt dial Verenigde Staten Vietnam ; then at the prompt dial Zuid-Afrika Zuid-Korea Zweden Zwitserland Deze telefoonnummers kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Als een nummer niet werkt, controleert u het telefoonnummer van de Hulplijn voor de gedragscode en zakelijk gedrag op https://secure.ethicspoint.com/domain/media/nl/gui/19744/index.html. ** Het gesprek wordt beantwoord met de volgende opgenomen standaardbegroeting: Thank you for calling your ethics reporting hotline. Please remain on the line while we arrange for an interpreter to assist us with your call. This may take up to three minutes please do not hang up. Thank you for your patience. (Hartelijk dank dat u de Ethiek-hulplijn hebt gebeld. We regelen een tolk die ons kan helpen bij uw gesprek. Blijft u aan de lijn. Dit kan drie minuten duren. Hang niet op terwijl u wacht. Hartelijk dank voor uw geduld.)

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid

Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid juli - december Bij Apple nemen we onze inzet voor de privacy van onze klanten zeer serieus. We werken dan ook ontzettend hard om de veiligste

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

RPM International Inc. Instructies hotline

RPM International Inc. Instructies hotline RPM International Inc. Instructies hotline Terwijl problemen inzake naleving vaak op lokaal niveau kunnen worden opgelost, biedt de hotline van RPM International Inc. ( RPM ) nog een mogelijkheid voor

Nadere informatie

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK Inleiding Deze Code Bedrijfsvoering en Ethiek ("Code") omvat een breed scala aan zakelijke praktijken en procedures. Het dekt niet elke situatie die

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc. I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Inleiding Greif, Inc. en haar groepsondernemingen, waaronder joint ventures (gezamenlijk aangeduid als Greif ) hechten groot belang aan de naleving van alle

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Staples EthicsLink Veelgestelde vragen

Staples EthicsLink Veelgestelde vragen Staples EthicsLink Veelgestelde vragen Inleiding We willen met dit document de collega's van Staples inlichten over de hulplijn inzake ethiek en conformiteit, gekend als de Staples EthicsLink, en de voorwaarden

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Univar s grondbeginselen

Univar s grondbeginselen Gedragscode Onze visie Een bedrijf waar de beste mensen willen werken. De wereldleider op het gebied van de distributie van chemicaliën, die ongeëvenaarde connectiviteit biedt tussen klanten en leveranciers.

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen

Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen Travelex verplicht zichzelf om bij zijn bedrijfsvoering de hoogste professionele en ethische standaards te handhaven 1 Aan allen, Travelex

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. BELEID VOOR HET TE BERDE BRENGEN EN MELDEN VAN TWIJFELACHTIGE GEVALLEN

THE WARRANTY GROUP, INC. BELEID VOOR HET TE BERDE BRENGEN EN MELDEN VAN TWIJFELACHTIGE GEVALLEN THE WARRANTY GROUP, INC. BELEID VOOR HET TE BERDE BRENGEN EN MELDEN VAN TWIJFELACHTIGE GEVALLEN Goedgekeurd door de raad van bestuur: 18 oktober 2011 BELEID The Warranty Group, Inc. wil zorgen voor een

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN Februari 2014 Tube City IMS Corporation en haar directe en indirecte dochterondernemingen (hierna: het Bedrijf ) streven ernaar om zaken te doen volgens de hoogste

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Gedragscode Chemours. Unshakable integrity. Living Chemistry. Gedragscode Chemours 1

Gedragscode Chemours. Unshakable integrity. Living Chemistry. Gedragscode Chemours 1 Gedragscode Chemours Unshakable integrity. Living Chemistry. Gedragscode Chemours 1 Voorwoord van Mark Collega's, We zijn hier bij Chemours de erfgenamen van een 200 jaar oude traditie van goed beheer

Nadere informatie

Gedragscode. ERIKS groep

Gedragscode. ERIKS groep Gedragscode ERIKS groep ERIKS nv Postbus 1088 1810 KB Alkmaar Nederland Tel: +31 72 547 58 88 Fax: +31 72 547 58 89 E-mail: info@eriks.com Deze gedragscode is te vinden op www.eriks.com/csr ERIKS - Gedragscode

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur: 16 januari 2007 Eerste herziening door middel van goedkeuring door de Raad van Bestuur: 18 oktober 2011 Tweede herziening

Nadere informatie

Greif gedragscode inzake economische en handelssancties

Greif gedragscode inzake economische en handelssancties Greif gedragscode inzake economische en handelssancties Inleiding Greif, (waaronder Greif groepsondernemingen gezamenlijk aangeduid als Greif ) hecht groot belang aan de naleving van alle toepasselijke

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE

THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE TIMBERLAND - ETHIEKCODE Een boodschap van Jeff Swartz, CEO Team Timberland, Bij Timberland is het belangrijk hoe we zaken doen. Als organisatie en persoonlijk is het belangrijk

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

Microsoft Gedragscode voor Vendors

Microsoft Gedragscode voor Vendors Microsoft Gedragscode voor Vendors Microsoft streeft ernaar meer te zijn dan gewoon een goede onderneming zij wil een uitstekende onderneming zijn. Wat Microsoft als uitstekend kwalificeert is de grote

Nadere informatie

Voor de definities wordt verwezen naar de Corporate Govemance Reglement van VSH.

Voor de definities wordt verwezen naar de Corporate Govemance Reglement van VSH. VSH CODE OF CONDUCT UNITED INLEIDING VSH is een Groep van werkmaatschappijen die een grote verscheidenheid aan producten en diensten leveren in zowel binnen- als buitenland. Tot de VSH Groep behoren de

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Richtlijnen met betrekking tot de Gedragscode en bedrijfsprincipes van Smith & Nephew ten aanzien van derden

Richtlijnen met betrekking tot de Gedragscode en bedrijfsprincipes van Smith & Nephew ten aanzien van derden Richtlijnen met betrekking tot de Gedragscode en bedrijfsprincipes van Smith & Nephew ten aanzien van derden Tel 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Fax 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Boodschap

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid PHOENIX group Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Inhoudsopgave pagina 1. Introductie 3 2. Doelstelling 3 3. Reikwijdte van dit beleid 3 4. Conflicterende belangen 3 5. Wetgeving 4 6. Wat is omkoping en

Nadere informatie

PostNL groepsprocedure

PostNL groepsprocedure 1 juli 2016 PostNL N.V. PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel Versie 2.0 PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Dit document is een vertaling

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE EEN BERICHT VAN DON WALKER, MAGNA, CEO Gedurende meer dan 50 jaar heeft Magna een sterke reputatie opgebouwd en onderhouden voor het produceren van een 'beter product voor

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie