Specifiek PvE R-net. Onderdeel R-net buscorridor Noordwijk-Schiphol. Eindconcept. In opdracht van: Provincie Zuid-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifiek PvE R-net. Onderdeel R-net buscorridor Noordwijk-Schiphol. Eindconcept. In opdracht van: Provincie Zuid-Holland"

Transcriptie

1 R-net Onderdeel R-net buscorridor Noordwijk-Schiphol Eindconcept In opdracht van: Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 september 2013, revisie C3.00C4.1

2 Verantwoording Titel Subtitel : Specifiek PvE R-net : Onderdeel R-net buscorridor Noordwijk- Schiphol Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C4.1 Datum : 27 september 2013 Auteur(s) adres Gecontroleerd door : S.D. Boukema BSc : : ir. R.F.M. de Schrijver Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : ing. W.A. Truffino Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Nederland B.V. De Holle Bilt HM De Bilt Postbus AE De Bilt T F revisie C3.00C4.1 Pagina 2 van 57

3 Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding Project Algemeen Doelstelling project Ambities specifiek benoemd Duurzaamheid Beeldenboek Beheer Doel Specifiek PvE Samenhang met maatregelenpakket Toetsproces Specifiek PvE Inleiding Functional Breakdown Structure (FBS) System Breakdown Structure (SBS) Work Breakdown Structure (WBS) Gebruikte documenten Procesdeel Ontwerp Voorlopig ontwerp (W11) Technisch deel Eisenboom Eisen index spve corridor Noordwijk-Schiphol Opbouw eisen R-Net PZH (E001) Corridor Bus (E005) Trace (E010) Wegvak (E100) Kruisingen & kruispunten(e110) In- en uitstapvoorziening (E200) Verblijfvoorziening (E210) Ontsluitingsvoorziening (E220) Informatiesysteem (E030) Contextdiagram R-net systeem Begrippen- en afkortingenlijst Pagina 3 van 57

4 Leeswijzer Voor u ligt het Specifiek PvE (spve) R-net Buscorridor Noordwijk-Schiphol provincie Zuid-. Dit spve is een nadere uitwerking van het Basis PvE R-net voor de buscorridor Noordwijk-Schiphol. Het spve biedt de basis voor de verdere uitwerking van het maatregelenpakket voor de buscorridor Noordwijk-Schiphol. Dit maatregelenpakket wordt uitgewerkt door de aanliggende gemeenten. Het spve dient gezien te worden als toetsingsdocument voor de ontwerpen die opgesteld worden door de gemeenten. Het Basis PvE en dit samenhangende spve van de provincie Zuid- staan niet op zichzelf. R-net wordt binnen de hele Randstad geïntroduceerd (provincie Noord-, Flevoland en Utrecht). Zo is daar het OV-bureau Randstad waar de verschillende betrokken partijen gezamenlijk aan deelnemen en is er tussen de Randstadpartijen een bestuurlijke overeenkomst gesloten aangaande R-net. Binnen het OV-bureau Randstad en de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de implementatie van het R-net systeem voor het hele gebied. Deze afspraken zijn terug te vinden op de website van OV-bureau Randstad. De ambities gesteld door de provincie Zuid- zijn opgenomen in het Basis PvE. In dit spve wordt hierop voortgeborduurd in het eerste hoofdstuk. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de wijze waarop het spve tot stand is gekomen. De verschillende stappen die genomen moeten worden om tot een (getoetst) spve te komen worden schematisch weergegeven en toegelicht. Het spve is opgesteld conform de principes van Systems Engineering. Hoofdstuk 3 bevat de eisen van het spve R-net. Allereerst wordt met behulp van een eisenboom de structuur van het spve weergegeven en tevens wordt een index gegeven van alle eisen uit het spve. De eisen zijn gestructureerd aan de hand van de System Breakdown Structure (SBS). Achteraan dit document is een contextdiagram en een begrippenlijst opgenomen. Uit het contextdiagram volgt welke positie dit spve inneemt ten opzichte van de omgeving. De uitgebreide begrippenlijst verklaart nader hoe termen voor dit PvE moeten worden gehanteerd. Pagina 4 van 57

5 1 Inleiding Project 1.1 Algemeen De bereikbaarheid van de Randstad kan verbeterd worden. Goede bereikbaarheid van wonen en werken is cruciaal voor de economische ontwikkeling. Daarom hebben de vier provincies en vier stadsgewesten in de Randstad de handen ineen geslagen om een hoogwaardig openbaarvervoernetwerk te ontwikkelen van trein, metro, tram en bus onder de naam R-net. R-net staat voor betrouwbaar, snel, comfortabel en frequent. R-net biedt goede voorzieningen zoals dynamische (actuele) reisinformatie, gemakkelijke overstap en voorzieningen voor het voor- en natransport. De kwaliteit van R-net is zodanig dat het voor de (keuze)reiziger aantrekkelijk is te reizen met het openbaar vervoer. Er zijn rechtstreekse verbindingen naar de grootste attractiepunten en verder voldoende overstappunten. Het R-net maakt afstanden in de regio gevoelsmatig kleiner, door haar betrouwbare, frequente, herkenbare regionale verbindingen. Reizigers kunnen daadwerkelijk sneller van A naar B reizen en door de verdichting op de openbaarvervoerknopen wordt het netwerk voor meer reizigers bereikbaar. Met R-net wordt het openbaar vervoer het aantrekkelijke alternatief waarmee de mobiliteitsgroei in de Randstad wordt opgevangen. De provincie heeft gekozen voor het gefaseerd invoeren van het R-net systeem. In de provincie Zuid- wordt eerst het merendeel van de voorzieningen aangebracht waarna de R-net productformule wordt geïntroduceerd. Ingroei in het R-net systeem tot 2028 is mogelijk. De provincie Zuid- voert de R-net voorziening nu door op de buscorridor Noordwijk- Schiphol. Daarbij worden de voorzieningen in het deelgebied doorgevoerd binnen de provincie grenzen. Concreet houdt dit in dat voorzieningen worden getroffen op het traject Noordwijk- Lisse. Het resterende traject naar Schiphol wordt door de provincie Noord- opgepakt. In het algemeen wordt echter wel gesproken van de buscorridor Noordwijk-Schiphol, in het kader van het voorliggende spve wordt hiermee het traject Noordwijk-Lisse (tot provinciale grens) bedoeld. 1.2 Doelstelling project Met de toepassing van dit spve wordt getracht aan de ambitie van de provincie te voldoen voor een eenduidig, herkenbaar beeld van R-net binnen de provinciale grenzen en meer specifiek op het traject Noordwijk-Lisse. Dit spve biedt het toetsingskader voor de verdere uitwerking van de verschillende voorzieningen in ontwerpen van de diverse deeltrajecten tussen Noordwijk en Lisse. De volgende deeltrajecten zijn geïdentificeerd op de buscorridor Noordwijk-Schiphol: 1. Noordwijk Picképlein - Voorhout NS 2. Voorhout NS Sassenheim NS 3. Sassenheim NS Lisse Centrum 4. Lisse Centrum Nieuw Vennep(-Schiphol) Pagina 5 van 57

6 Inleiding Project Provinciegrens Tracé HOV Noordwijk - Schiphol PZH PNH Figuur 1 Overzichtskaart Noordwijk Schiphol De provincie Zuid- geeft nu invulling aan deeltrajecten 1 tot en met 3, en een deel van deeltraject 4 tot aan de provinciegrens. Dit wordt in samenwerking met de gemeenten Noordwijk, Teylingen en Lisse. Dit spve is gebaseerd op het Basis PvE R-net. Verdere informatie en toepassing van het Basis PvE R-net is te vinden in de Leidraad Basis PvE R-net ; d.d. 2 augustus 2013 opgesteld door Grontmij Nederland B.V. 1.3 Ambities specifiek benoemd De provincie Zuid- heeft voor het R-net hoge ambities gesteld. De belangrijkste ambitie van de provincie is verwoord in een zogeheten topambitie voor het R-net. De buscorridor Noordwijk Schiphol dient uitgewerkt te worden binnen deze topambitie. De topambitie is als volgt geformuleerd: Topambitie Ambitienr. Ambitie vervoerssysteem A-O Het R-net systeem moet een integraal en doelmatig werkend vervoerssysteem vormen (concurrerend met overige vervoerssystemen) dat attractief is voor de reiziger. De provincie heeft meer specifieke ambities geformuleerd die naar een programmaniveau (betrouwbaarheid, frequentie, snelheid etc.) zijn vertaald. Hieronder het overzicht van deze ambities van de Provincie: Pagina 6 van 57

7 Inleiding Project Betrouwbaarheid Ambitienr. Betrouwbaar vervoerssysteem Vertaald in eis: A-1 Het R-net systeem dient een betrouwbaar vervoerssysteem te zijn Frequentie Ambitienr. Hoog frequent vervoerssysteem Vertaald in eis A-2 Het R-net systeem dient een hoog frequent vervoerssysteem te zijn Snelheid Ambitienr. Snel vervoerssysteem Vertaald in eis A-3 Het R-net systeem dient een snel vervoerssysteem te zijn Samenhang Ambitienr. Samenhangend vervoerssysteem Vertaald in eis A-4 Het R-net systeem dient één samenhangend vervoerssysteem te zijn Herkenbaarheid Ambitienr.. Herkenbaar vervoerssysteem Vertaald in eis A-5 Het R-net systeem dient een herkenbaar vervoerssysteem te zijn Aantrekkelijkheid Ambitienr. Aantrekkelijk vervoerssysteem Vertaald in eis A-6 Het R-net systeem dient een attractief vervoerssysteem te zijn, zowel in gebruik, uitstraling en uitingen, als in ruimtelijke kwaliteit Comfort Ambitienr. Comfortabel vervoerssysteem Vertaald in eis A-7 Het R-net systeem dient een comfortabel en toegankelijk vervoerssysteem te zijn (niet alleen ten opzichte van het systeem zelf maar ook ten opzichte van ketenmobiliteit) Pagina 7 van 57

8 Inleiding Project Omgeving Ambitienr. Inpassing in de omgeving Vertaald in eis A-8 Het R-net systeem dient inpasbaar te zijn in de omgeving Beheer en onderhoud Ambitienr. Beheerbaar en onderhoudbaar Vertaald in eis A-9 Het R-net systeem dient onderhoudsarm en beheerbaar te zijn Veiligheid Ambitienr. Veiligheid Vertaald in eis A-10 Het R-net systeem dient een veilig vervoerssysteem te zijn (voor omgeving en gebruikers) tijdens aanleg-, gebruik- en beheerfase Duurzaamheid Ambitienr. Duurzaamheid Vertaald in eis A-11 Het R-net systeem dient te zijn gerealiseerd uit duurzame processen van realisatie en duurzaam geproduceerd materiaal Duurzaamheid Het is de ambitie van de provincie Zuid- om de R-net halteplaatsen in te richten met duurzame producten en energietransitie te laten plaatsvinden. Daarbij is het streven om de haltes energieneutraal te maken, door het energieverbruik zoveel mogelijk te verminderen en door duurzame energie op te wekken bij de halteplaats. Andere duurzame elementen zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto s, die bovendien de ketenmobiliteit versterken Beeldenboek Op de buscorridor Noordwijk Schiphol is het Beeldenboek R-net van toepassing. Het Beeldenboek is samengesteld op basis van het Basis PvE R-net. In dit beeldenboek worden de eisen uit het Basis PvE gevisualiseerd, zodat duidelijk wordt hoe R-net eruit komt te zien op basis van de opgestelde eisen. Het Beeldenboek R-net illustreert hiermee de ambities van de provincie Zuid- met de realisatie van R-net Beheer De doelstelling van de aanleg van R-net is een kwaliteitsimpuls voor het openbaar vervoer. De kwaliteitsimpuls heeft betrekking op onder andere het beheer van R-net. De dagelijkse beheerkosten zullen hoger liggen dan de huidige kosten, met name door de verwachte hogere kwaliteitseisen aan voorzieningen en beheerniveau. Op dit moment wordt door de afdeling DBI een beheervisie en beheerplan opgesteld. De eisen uit de definitieve versie van de beheervisie en het beheerplan zijn van toepassing op dit spve R-net Noordwijk - Schiphol. Pagina 8 van 57

9 Inleiding Project 1.4 Doel Specifiek PvE De ambities van de provincie Zuid- zijn opgenomen in het Basis PvE R-net. De eisen die in dit PvE staan beschreven overstijgende de verschillende corridors van R-net. Per corridor worden de generieke eisen van het Basis PvE doorvertaald naar meer specifieke eisen voor een corridor. Dit is ook gedaan voor de onderhavige buscorridor Noordwijk-Schiphol. Dit spve vormt het toetsingskader voor de nadere uitwerking van de buscorridor. Het traject van de buscorridor is op hoofdlijnen vastgesteld. De eisen in dit spve dienen gehanteerd te worden bij de detailuitwerking van de corridor. De uitwerking van de corridor wordt uitgevoerd door de wegbeheerders. Voor het gedeelte van de corridor Noordwijk-Schiphol dat binnen de grenzen van de provincie Zuid- ligt wordt deze uitwerking verzorgd door de gemeenten Noordwijk, Teylingen en Lisse. Op een deel van de buscorridor hebben de werkzaamheden aan de buscorridor een raakvlak met de uitvoering van werkzaamheden op de N280 en N443, welke door de provincie Zuid- worden uitgevoerd. Dit raakvlak dient afgestemd te worden tussen de gemeente Teylingen en Lisse en de provincie Zuid-. De provincie Zuid- toetst de uitwerking van de drie eerder genoemde deeltrajecten aan de hand van dit spve en verstrekt op basis van deze toetsing de nodige subsidies aan de gemeenten. Bij het uitwerken van de maatregelen dienen de wegbeheerders te voldoen aan de gestelde eisen in dit spve. Wel bestaat er voor de wegbeheerders een mate van vrijheid ten aanzien van de invulling van de maatregelen. Wanneer wegbeheerders andere, alternatieve maatregelen willen doorvoeren dan gedefinieerd in het maatregelenpakket, dan is dat toegestaan mits deze alternatieve maatregelen voldoen aan de in dit spve gestelde functionele eisen. Of deze maatregelen hieraan voldoen dient in het toetsproces te worden vastgesteld. Het spve is hiërarchisch opgebouwd conform Systems Engineering methodiek. Het kan voorkomen dat bij concrete toepassing eisen met elkaar in een spanningsveld komen te verkeren of strijdig zijn met andere beleidseisen. In dat geval dienen verschillende varianten te worden uitgewerkt en afgewogen, waarbij ten aanzien van de afweging vanuit het spve steeds prioriteit wordt gelegd bij de hoger orde eisen op het gebied van rijtijd, betrouwbaarheid en comfort. Bij het hanteren van dit Corridorspecifiek Programma van Eisen voor de HOV-Corridor Noordwijk-Schiphol en het maken van afwegingen ten aanzien van de te realiseren maatregelen, worden naast de op het HOV gerichte eisen zoals opgenomen in het Corridorspecifiek Programma van Eisen tevens lokale omgevingsfactoren en omstandigheden meegewogen. 1.5 Samenhang met maatregelenpakket Door de provincie Zuid- is in 2011 in samenspraak met betrokken overheden een planstudie uitgevoerd naar de HOV-Corridor Noordwijk-Schiphol. In deze planstudie zijn, naast een referentievariant, drie routevarianten voor de HOV-Corridor en het bijbehorend overige regionale netwerk gedefinieerd en doorgerekend: - De light-variant is gebaseerd op een zo beperkt mogelijke investering in infrastructuur. - De basis-variant is gericht op het zo goed mogelijk ontsluiten van bevolkingsconcentraties via de dichtst bevolkte gebieden. - De ambitie-variant is gericht op het maximaliseren van de verplaatsingssnelheid en met zo min mogelijk hindernissen en omwegen. De voorkeursvariant is samengesteld uit een combinatie van bovengenoemde routevarianten, waarbij per deeltraject een compromis is ontwikkeld tussen aspecten als snelheid, dekkingsgraad en kosten. De voorkeursvariant is afgestemd op de verwachte ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de gehele corridor (o.a. woningbouw en bedrijvigheid in de Bollenstreek en Haarlemmermeer). Er is een gefaseerd wensbeeld bepaald ten behoeve van de gewenste kwaliteitssprong voor HOV in de corridor. Pagina 9 van 57

10 Inleiding Project De voorkeursvariant is opgebouwd uit een maatregelenpakket, welke is vastgesteld in het Breed Bestuurlijk Overleg Grensstreek. Het voorliggende spve is mede ontwikkeld op basis van de uitgangspunten zoals gehanteerd in de planstudie en de voorkeursvariant. 1.6 Toetsproces De specifieke uitwerking per deeltraject van de corridor Noordwijk- Schiphol wordt getoetst door de provincie Zuid-. Zij werkt daartoe in samenspraak met de gemeenten een toetsproces uit, gebaseerd op de volgende stappen. A. Afstemmen en vastleggen toetsproces provincie en gemeenten B. Aanvraag en verstrekking subsidie VO C. Toetsing VO aan SPvE D. Gezamenlijke afstemming en optimalisatie E. Goedkeuring VO s F. Aanvraag en verstrekking subsidie uitvoering G. Realisatie maatregelen H. Evaluatie werking maatregelen na realisatie Tabel. Stappen toetsproces Dit komt er op neer dat provincie en gemeenten eerst afspraken maken over de wijze van toetsing. Hierbij wordt zowel naar individuele maatregelen als de gehele corridor gekeken. Op basis van de subsidieregeling R-net vragen de gemeenten subsidie aan voor het maken van een Voorlopig Ontwerp (VO). Bij het opstellen van de VO s wordt de provincie Zuid- betrokken. De VO s van de betrokken gemeenten worden zo veel mogelijk gelijktijdig ter toetsing aangeleverd aan de provincie Zuid-, waarna de maatregelen in samenhang worden getoetst. Indien nodig en mogelijk worden optimalisaties in maatregelen doorgevoerd. Op basis van deze stappen vragen de gemeenten subsidies aan voor realisatie van de dan vastgestelde maatregelen. Na realisatie van de maatregelen wordt de werking ervan geëvalueerd. Pagina 10 van 57

11 2 Specifiek PvE 2.1 Inleiding Het spve bestaat uit twee delen: het procesdeel en het technisch deel. Het procesdeel bevat de eisen aan de op te stellen ontwerpen. Deze zijn benoemd binnen het werkpakket Ontwerp, met werkpakket nummer W10. Het technisch deel beschrijft de te realiseren definitieve situatie. Ter verduidelijking: in dit programma van eisen wordt gesproken over de Corridor Noordwijk- Schiphol. Echter is dit PvE in opdracht van de gerealiseerd en beslaat het te realiseren deel voor dit spve ter hoogte van de provinciale grens op deeltraject Lisse- Nieuw Vennep. Functioneel dient het deeltraject aan de gestelde eisen te voldoen, alleen is dit moeilijk te toetsen zonder de resultaten van de te nemen maatregelen van de Provincie Noord-. Het trajectdeel Noordwijk Lisse is gestructureerd in een Objectenboom (SBS) en een Functieboom (FBS). Met de functieboom worden de functies van de objecten benoemd. Het technische deel van de vraagspecificatie is gestructureerd aan de hand van de objectenboom. De vraagspecificatie bevat ook een procesdeel, waarin eisen aan de op te stellen ontwerpen zijn gesteld. Het samenspel tussen de FBS, SBS en het decomponeren van eisen is opgenomen in figuur 3 Doelstelling en ambities Topeis bepalen Decomponeren in functies Functievervuller = Objecten Systeem eisen opstellen Systeem eisen decomponeren FBS SBS Basis PvE Specifiek PvE Figuur 3 Schematische weergave proces spve De beleidsdocumenten bevatten de ambities van de provincie Zuid- ten aanzien van R- net. Vanuit deze verschillende ambities is de topeis voor het Basis PvE geformuleerd. De afzonderlijke ambities van de provincie zijn daarnaast ook tot eisen geherformuleerd. Vanuit deze eisen is het mogelijk het R-net systeem in functies en objecten te decomponeren. Aan deze objecten zijn de systeemeisen van het Basis PvE gekoppeld, welke voor het spve verder zijn gedecomponeerd naar eisen voor de corridor Noordwijk-Schiphol Functional Breakdown Structure (FBS) De topeis van het R-net systeem wordt gedecomponeerd tot onderliggende functies die het systeem dienen te vervullen. Voor dit spve is de volgende functieboom gehanteerd. Pagina 11 van 57

12 Functieboom R-net Bus Corridor Noordwijk-Schiphol Faciliteren reizigers R-net PZH R-net Bus verbinding tussen A en B (via C) F1 Afwikkelen R-net Bus F1.1 Uitwisselen reizigers F1.2 Informeren F1.3 Conflictvrij afwikkelen van verkeer Conflictarm afwikkelen van verkeer Figuur 4 Functieboom R-net Bus Corridor Noordwijk-Schiphol De functies uit bovenstaande functieboom worden gedecomponeerd in functievervullers, de zogeheten objecten van het R-net systeem System Breakdown Structure (SBS) De functies worden vertaald naar objecten. De objecten worden weergegeven in de SBS, inclusief alle raakvlakken ertussen. Het topniveau van de SBS is opgedeeld in de volgende subsystemen: E010 Tracé E020 Halteplaatsen E030 Informatiesystemen E040 Exploitatie/Concessie Pagina 12 van 57

13 Objectenboom R-net Bus Corridor Noordwijk - Schiphol Ambitieniveau R-net PZH Programmaniveau R-net Bus Corridor E001 Systeemniveau Tracé E010 Halteplaatsen E020 Informatiesystemen E030 Exploitatie / Consessie E040 Subsysteemniveau Wegvak E100 In- en uitstapvoorzieining E200 Kruisingen & Kruispunten E110 Verblijfvoorziening E210 Gelijkvloerse kruising Ongelijkvloerse kruising Ontsluitingsvoorziening E220 Figuur 4: Objectenboom R-net Bus Corridor Noordwijk-Schiphol Aan bovengenoemde objecten worden eisen gesteld (naast de eisen uit het Basis PvE zijn er ook eisen gesteld specifiek voor deze Corridor. Deze zijn voor de herkenbaarheid vet gedrukt in de eistitel). Door het stellen van eisen aan objecten worden de functies op een juiste/gewenste manier door de objecten vervuld. Het spve bevat deze eisen. In het spve wordt een codering voor de eisen gehanteerd. De gebruikte codering in het Programma van Eisen, is als volgt: E001FE1 E001 Verwijst naar het betreffende systeem/ object conform SBS. FE Verwijst naar het type eis. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen Functionele eisen (FE), Raakvlakeisen (RE) en Aspecteisen. Aspecteisen zijn onderverdeeld naar de volgende aspecten: Beschikbaarheid (BS), Betrouwbaarheid (BT), Duurzaamheid (DT), Onderhoudbaarheid (BO), Veiligheid (VE), Vormgeving/ Herkenbaarheid (VO). 1 Verwijst naar de volgordelijkheid van de eisen Work Breakdown Structure (WBS) De proceseisen zijn gestructureerd aan de hand van een Work Breakdown Structure (WBS). Met de proceseisen worden eisen gesteld aan de wijze waarop de uitvoering wordt gegeven aan de ontwikkeling van de buscorridor. Hierbij worden eisen gesteld aan uit te voeren werkzaamheden en op te leveren producten. Voor het spve zijn enkel eisen gesteld aan het opstellen van het Voorlopig Ontwerp (VO). Deze werkzaamheden zijn opgenomen in werkpakket W10 - Voorlopig Ontwerp. Het opstellen van een VO vormt de volgende stap in de ontwikkeling van de buscorridor Noordwijk Schiphol, Pagina 13 van 57

14 waarbij de betrokken gemeenten het VO opstellen. Op basis van het VO kan een kosteneffectieve afweging worden gemaakt voor de te nemen maatregelen op de buscorridor. Hiermee sluiten de proceseisen aan bij het doel van dit spve. Met het opstellen van het VO zijn niet alle werkzaamheden beschreven die nodig zijn om de buscorridor te realiseren. Nadat het VO is vastgesteld dient de verdere uitwerking van het ontwerp en de realisatie van de buscorridor in de markt gezet te worden. Omdat deze eisen aan een andere partij (een aannemer) worden gesteld dan de eisen aan het VO, zijn deze niet opgenomen in dit spve. In het spve wordt een codering voor de proceseisen gehanteerd. De gebruikte codering in het is als volgt: W10.1a W10 Verwijst naar het betreffende werkpakket. 1 Verwijst naar het betreffende product of de betreffende dienst a Verwijst naar de volgordelijkheid van de eisen Gebruikte documenten Voor het inventariseren van de eisen van het Basis PvE zijn een aantal documenten gebruikt. Tabel 1 Overzicht documenten spve R-net Noordwijk-Schiphol Titel Versie Implementatieplan R-net 18 december 2012 HOV-net Zuid- Noord; definitieve scopebeschrijving December 2012 R-net komt eraan! November 2012 Randstadnet 2028, de belofte aan de reiziger November 2010 Handboek R-net haltes 21 januari 2011 Handboek R-net, productformule 1.0/ juni 2011 Handboek Ontwerpcriteria Wegen / september 2012 Programma van Eisen R-net Provincie Noord- 0.20/ 13 april 2012 Adviesrapport DRIS / 22 mei 2009 Topeisen provincie Zuid- 0.1 Bestuurlijke oplegnotitie HOV-Corridor Duin-Bollenstreek Schiphol Functioneel programma van eisen t.b.v. aanbesteding HOV-Corridor Duin- en Bollenstreek Schiphol (IV-Infra) 17 juni 2103 Samenvatting bestuursovereenkomst HOV Corridor Noordwijk Schiphol 1 juli 2013 Planstudie kwaliteitsimpuls OV-corridor Duin- en Bollenstreek Schiphol 22 december 2011 Planstudie HOV Duin- en Bollenstreek Addendum: uitwerking voorkeursvariant en maatregelenpakket 1 december 2011 Voor de meest recente R-net documenten wordt verwezen naar: Pagina 14 van 57

15 2.2 Procesdeel Ontwerp Het werkpakket Ontwerp omvat het vervaardigen van het ontwerp op basis waarvan het systeem als geheel kan worden gerealiseerd. Het ontwerp moet voldoen aan alle functies, eisen en randvoorwaarden uit de Vraagspecificatie, Wet- en Regelgeving, vergunningen, toestemmingen, beschikkingen en ontheffingen. De gemeente Noordwijk, Teylingen en Lisse zijn ontwerpende partij en worden hieronder aangeduid als de Ontwerper Het werkpakket Ontwerp (W10) bestaat uit de volgende werkpakketten: W11 Voorlopig ontwerp Voorlopig ontwerp (W11) De Ontwerper is verantwoordelijk voor het vervaardigen van het Voorlopig Ontwerp (VO). Te leveren producten / diensten Eisen W11.1 Voorlopig Ontwerp (VO) W11.1a De Ontwerper dient een Voorlopig Ontwerp (VO) op te stellen binnen de kaders van het specifieke programma van eisen (spve) en overige Documenten. W11.1b Het ontwerp dient te voldoen aan de vigerende normen en richtlijnen. Dit betreft onder andere alle normen en richtlijnen welke vallen onder NEN, CUR, SBR, CROW. W11.1c Het VO bestaat uit tekeningen en een Ontwerpnota VO. W11.1d Het VO dient aantoonbaar een integraal geheel te vormen. W11.1e Het VO dient te kunnen worden getoetst conform het stappenplan in paragraaf 1.6.Hiertoe dient het VO te worden ingediend in AutoCad formaat. W11.1f Op basis van het VO dienen de rijtijd en rijsnelheid op het desbetreffende deeltraject te kunnen worden vastgesteld middels het verkeersmodel. W11.2 Ontwerpnota VO W11.2a De Ontwerpnota dient ten minste te bevatten: de ontwerpkeuzes met onderbouwing (aannamen en uitgangspunten); een uitwerking van de eisen uit het spve; het object, c.q. de objecten waarop de ontwerpnota van toepassing is; een ontwerp van de eindsituatie o.a. beschreven in tekeningen, berekeningen, risico s en beheersmaatregelen; een beschrijving van de raakvlakken inclusief bijbehorende beheersmaatregelen; De Ontwerpnota dient zodanig te zijn opgesteld dat deze kan worden getoetst door de provincie Zuid-. Pagina 15 van 57

16 2.3 Technisch deel Eisenboom De top- en subeisen voor het R-net systeem provincie Zuid- zijn in onderstaand figuur uitgewerkt. Hierin worden de aandachtspunten benadrukt in relatie tot de (functionele) eisen. Figuur 5 Eisenboom Eisen index spve corridor Noordwijk-Schiphol R-net PZH 000FE1 Eis Top eis R-net PZH (E001) 001FE1 Eis Faciliteren reizigers R-net PZH (E001) 001FE1.1 Eis Afwikkelen R-net verkeer R-net PZH (E001) 001FE1.11 Eis Reistijd R-net PZH (E001) 001FE1.2 Eis Verbinden, werklocaties R-net PZH (E001) 001FE2 Eis Uitwisselen reizigers R-net PZH (E001) 001FE2.1 Eis Toegankelijk R-net PZH (E001) 001FE2.2 Eis Verblijven reizigers R-net PZH (E001) 001FE2.3 Eis Ontsluiten reizigers R-net PZH (E001) 001FE2.4 Eis Overstap R-net PZH (E001) 001FE2.5 Eis Loop- fietsroute R-net PZH (E001) 001FE3 Eis Informeren R-net PZH (E001) 001FE4 Eis Inpassing R-net PZH (E001) 001BS1 Eis Beschikbaarheid R-net PZH (E001) 001BT1 Eis Betrouwbaarheid R-net PZH (E001) 001BT2 Eis Betrouwbaar, hoogwaardige infra R-net PZH (E001) 001BT2.1 Eis Betrouwbaar, frequentie R-net PZH (E001) 001BT2.2 Eis Frequentie R-net PZH (E001) 001BT2.3 Eis Frequentie, spoorboekloos R-net PZH (E001) 001BT2.5 Eis Betrouwbaarheid, snel R-net PZH (E001) 001BT2.6 Eis Betrouwbaar, korte wachttijd R-net PZH (E001) 001BT3 Eis Betrouwbaar, toekomst Pagina 16 van 57

17 R-net PZH (E001) 001BT4 Eis Betrouwbaar, weer R-net PZH (E001) 001DT1 Eis Duurzaamheid R-net PZH (E001) 001DT2 Eis Innovatie R-net PZH (E001) 001DT3 Eis LCC R-net PZH (E001) 001VO1 Eis Attractief R-net PZH (E001) 001VO2 Eis Comfortabel en toegankelijk R-net PZH (E001) 001VO3 Eis Hoogwaardige voorzieningen R-net PZH (E001) 001VO4 Eis Herkenbaar R-net PZH (E001) 001VO4.1 Eis Imago, herkenbaarheid R-net PZH (E001) 001BO1 Eis Onderhoudbaarheid R-net PZH (E001) 001VE1 Eis Veiligheid R-net PZH (E001) 001VE2 Eis Vandalisme R-net PZH (E001) 001VE3 Eis Sociaal veilig R-net PZH (E001) 001VE4 Eis Zelfredzaamheid R-net PZH (E001) 001VE5 Eis Hulpdiensten Corridor Bus (E005) 005BT1 Eis Snelheid Corridor Bus (E005) 005BO1 Eis Beheerbaar en onderhoudsvriendelijk Corridor Bus (E005) 005VE1 Eis Hulpdiensten, onderliggend Corridor Bus (E005) 005RV1 Eis Aansluiten van onderdelen Corridor Bus (E005) 005FE1 Eis Knooppuntenmodel Corridor Bus (E005) 005FE2 Eis Passende rijtijden Corridor Bus (E005) 005FE3 Eis Robuust model Corridor Bus (E005) 005RV2 Eis Aanpassen rijtijden Tracé (E010) 010FE1 Eis Ontsluiten Tracé Tracé (E010) 010FE2 Eis Minimaliseren aantal kruispunten Trace (E010) 010FE3 Eis Snelheid tracé Tracé (E010) 010FE3.1 Eis Minimale snelheid Tracé (E010) 010FE3.2 Eis Minimale snelheid bubeko Tracé (E010) 010FE3.3 Eis Minimale snelheid bibeko Tracé (E010) 010FE4 Eis Aansluiten Tracé Tracé (E010) 010BS1 Eis Medegebruik busbaan Tracé (E010) 010BT1 Eis Betrouwbaarheid, langsparkeren Tracé (E010) 010RV1 Eis Tracé en systemen Tracé (E010) 010BS2 Eis Deeltrajecten Tracé (E010) 010BT3 Eis Noordwijk- Sassenheim betrouwbaarheid Tracé (E010) 010BT4 Eis Sassenheim- Lisse betrouwbaarheid Tracé (E010) 010BT5 Eis Lisse- Nieuw Vennep betrouwbaarheid Tracé (E010) 010BT6 Eis Voorhout- Sassenheim sluipverkeer Tracé (E010) 010BT7 Eis Lisse- Nieuw Vennep, sportlaan Tracé (E010) 010BT2 Eis Haaksparkeren Wegvak (E100) 100BT1 Eis Afwatering Wegvak (E100) 100FE1 Eis Doorgang haltes Wegvak (E100) 100VE2 Eis Haltekom medegebruik Wegvak (E100) 100VE1 Eis Haltekom Wegvak (E100) 100BS1 Eis Vrijliggende baan Wegvak (E100) 100VE4 Eis Snelheidsverschil, aanliggend Wegvak (E100) 100BS3 Eis Noordwijk- Voorhout, stranddagen Wegvak (E100) 100BS4 Eis Bereikbaarheid Noordwijk-strand Wegvak (E100) 100BT2 Eis Noordwijk- Voorhout rijsnelheid Pagina 17 van 57

18 Wegvak (E100) 100BT3 Eis Voorhout- Sassenheim rijsnelheid Wegvak (E100) 100BT4 Eis Sassenheim- Lisse rijsnelheid Wegvak (E100) 100BT5 Eis Lisse- Nieuw Vennep rijsnelheid Wegvak (E100) 100BS6 Eis Lisse- Nieuw Vennep vaarweg Wegvak (E100) 100RV1 Eis Bereikbaarheid, percelen Wegvak (E100) 100BS2 Eis Comfort en drempels Wegvak (E100) 100RV2 Eis Sassenheim- Lisse, kruispunt N208-N443 Wegvak (E100) 100BT6 Eis Noordwijk- Voorhout rijtijd Wegvak (E100) 100BT7 Eis Voorhout- Sassenheim rijtijd Wegvak (E100) 100BT8 Eis Sassenheim- Lisse rijtijd Wegvak (E100) 100BT9 Eis Lisse- Nieuw Vennep rijtijd Wegvak (E100) 100BS5 Eis Noordwijk- Voorhout, strandpendel Wegvak (E100) 100BS7 Eis Lisse- Nieuw Vennep brugopening Kruisingen & kruispunten(e110) 110FE1 Eis Conflictarm Kruisingen & kruispunten(e110) 110FE2 Eis Conflictvrij Gelijkvloers 110FE3 Eis Voorrang kruising Gelijkvloers 110BT1 Eis Extra busstrook Gelijkvloers 110FE4 Eis Minimaliseren rotonden Gelijkvloers 110FE5 Eis VRI, prioriteit Gelijkvloers 110FE6 Eis Rotonden Ongelijkvloers 110FE3 Eis Ongelijkvloers Halteplaats (E020) 020FE1 Eis Bereikbaarheid haltes Halteplaats (E020) 020RV2 Eis Halte- bus Halteplaats (E020) 020BT1 Eis Lengte halteplaatsen Halteplaats (E020) 020VE1 Eis Loop- en fietsroute Halteplaats (E020) 020BS1 Eis Verbinden, haltes Halteplaats (E020) 020VO1 Eis Vormgeving haltes Halteplaats (E020) 020BT2 Eis Lengte plus Halteplaats (E020) 020BS2 Eis Oplaadpunt Halteplaats (E020) 020VE2 Eis Verlichting uit Halteplaats (E020) 020FE3 Eis Abriconfiguratie Halteplaats (E020) 020FE4 Eis Langshalteren Halteplaats (E020) 020FE7 Eis Lichthinder Halteplaats (E020) 020VO2 Eis Imago, hoog kwaliteitsniveau Halteplaats (E020) 020BS3 Eis Halteplaatsen locatie Halteplaats (E020) 020BS6 Eis Noordwijk- Voorhout: haltes Halteplaats (E020) 020BS7 Eis Voorhout- Sassenheim: haltes Halteplaats (E020) 020BS8 Eis Sassenheim- Lisse: haltes Halteplaats (E020) 020BS9 Eis Lisse- Nieuw Vennep: haltes Halteplaats (E020) 020BS5 Eis Halteplaatsen toevoegen Halteplaats (E020) 020BS4 Eis Halteplaatsen trekpleister In- en uitstapvoorziening (E200) 200BS1 Eis Hoogteverschillen In- en uitstapvoorziening (E200) 200BS2 Eis Perronhoogte In- en uitstapvoorziening (E200) 200FE1 Eis Open regime Verblijfvoorziening (E210) 210VO1 Eis Abri's diepte Ontsluitingsvoorziening (E220) 220FE1 Eis Fietsvoorziening Ontsluitingsvoorziening (E220) 220FE2 Eis Fietskluis Pagina 18 van 57

19 Ontsluitingsvoorziening (E220) 220FE3 Eis P+R Informatiesysteem (E030) 030FE2 Eis Statische informatie, reiziger Concessie (E040) 040FE1 Eis Concessie Concessie (E040) 040FE2 Eis Informeren vervoerder Concessie (E040) 040BT1 Eis Betrouwbaar, capaciteit Concessie (E040) 040DT1 Eis Imago, milieuvriendelijk Concessie (E040) 040VE1 Eis Comfort en sociale veiligheid Concessie (E040) 040BT2 Eis Zitplaats Pagina 19 van 57

20 2.3.3 Opbouw eisen R-Net PZH (E001) Functionele eisen Top eis 000FE1 Eis Het R-net systeem moet een integraal en doelmatig werkend vervoerssysteem vormen (concurrerend met overige vervoersystemen) dat attractief is voor de reiziger. 001BO1 001BS1 001BT1 001DT1 001FE1 001FE2 001FE3 001FE4 001VE1 001VO1 005RV1 Faciliteren reizigers 001FE1 Eis Het R-netsysteem dient te faciliteren in een HOV-systeem om reizigers te vervoeren. 000FE1 001FE FE FE1 Het belangrijkste doel van een HOV-systeem is het vervoeren van reizigers. Aangezien het R-net systeem een HOV-systeem is geldt dit doel ook voor het R-net systeem. Afwikkelen R-net verkeer 001FE1.1 Eis Het R-net systeem dient het verkeer dat gebruik maakt van het systeem veilig en snel af te wikkelen. 001FE1 001FE FE1 010FE3 Doorstromingsgevoelige knelpunten worden per Corridor opgelost. Reistijd 001FE1.11 Eis Het R-net systeem dient een Vf factor te hanteren van 1,0 waarbij vertragingen/ stops tot een minimum zijn beperkt. 001FE FE1 De streefwaarde is een Vf factor van 1,0 van beginpunt corridor tot eindpunt corridor in de maatgevende spitsrichting op maatgevende reisrelaties (minimumeis).ten tijde van de ingroei is een Vf factor van maximaal 1.5 toegestaan. Implementatieplan R-net, PvE R-net PNH Pagina 20 van 57

21 Verbinden, werklocaties 001FE1.2 Eis Het R-net systeem dient zorg te dragen voor een optimale bereikbaarheid van woongebieden en voorzieningen. 001FE1 020BS1 Voorzieningen zoals scholen (MBO-HBO-WO), werkgebieden en winkelcentra etc. Implementatieplan R-net Uitwisselen reizigers 001FE2 Eis Het R-net systeem dient te faciliteren in onderdelen van ketenmobilteit om reizigers te kunnen uitwisselen tussen netwerken en vanuit de omgeving naar de Halteplaats en andersom. 000FE1 001FE FE FE FE1 Onder netwerken wordt verstaan overige OV-systemen en overige verkeerssystemen. Toegankelijk 001FE2.1 Eis Het R-net systeem dient 100% toegankelijk te zijn voor alle personen die zelfstandig kunnen reizen (ook minder validen) conform CROW publicatie 219: toegankelijkheid collectief personenvervoer. 001FE2 020FE1 Eis is zwaarder dan voorschrift. Provincie eist 100% toegankelijkheid anders valt het niet onder R-net. PvE R-net PNH Verblijven reizigers 001FE2.2 Eis Het R-netsysteem dient op Halteplaatsen te voorzien in een wachtruimte voor reizigers conform Handboek R-net Productformule. 001FE2 020FE3 Ontsluiten reizigers 001FE2.3 Eis Het R-net systeem dient, bij Halteplaatsen, voldoende mogelijkheden te bieden voor het voor- en natransport welke aansluiten op de concrete vervoersbehoefte en op de ambitie van het R-net systeem. 001FE2 001FE FE FE1 220FE3 De aanwezigheid van voldoende fietsenstallingen en P+R-voorzieningen bevorderen het gebruik van R-net in de verplaatsing (ketenmobiliteit). Met voorzieningen wordt bedoeld fietsparkeervoorzieningen en looppaden en het mogelijk maken van parkeerplaatsen en taxi standplaatsen. Verificatiemethode: Analyse PvE R-net PNH Pagina 21 van 57

22 Overstap 001FE2.4 Eis Het R-net systeem dient te beschikken over soepele overstapmogelijkheden voor de reiziger. 001FE2.3 Met soepel wordt bedoeld dat R-net op A-locaties halteert en bij OV-knooppunten van een vast (eigen) perron is voorzien, dit zonder hinderlijke obstakels en met weinig wacht- en/of overstaptijden. Implementatieplan R-net Loop- fietsroute 001FE2.5 Eis Het R-net systeem dient vanuit de omgeving goed bereikbaar te zijn via korte en (sociaal) veilige loop- en fietsroutes. 001FE2.3 Onder 'sociaal veilige' loop- en fietsroutes wordt verstaan loop- en fietsroutes die ongewenst gedrag ontmoedigen en gewenst gedrag bevorderen. Of sprake is van 'korte' loop- en fietsroutes wordt per Corridor bepaald. PvE R-net PNH Informeren 001FE3 Eis Het R-net systeem dient te zijn voorzien van een informatiesysteem (conform Handboek R-net productformule) voor reizigers dat in actuele en adequate informatie voorziet (voor zowel de regelmatige als de incidentele reiziger). 000FE1 030FE2 Het informeren van de reiziger (de regelmatige of incidentele) betekent ook de geleiding van reizigersstromen van en naar halteplaatsen (way-finding). Inpassing 001FE4 Eis Het R-net systeem dient inpasbaar te zijn in zijn directe omgeving. 000FE1 020FE7 De wijze van inpassing in de directe omgeving wordt per Corridor bepaald. Topeisen provincie Zuid- Pagina 22 van 57

23 Aspect eisen Beschikbaarheid (BS) Beschikbaarheid 001BS1 Eis Het R-netsysteem dient voor 99,6% beschikbaar te zijn. 000FE1 010BS1 Ook tijdens regulier onderhoud en calamiteiten. Eventueel medegebruik is hierbij niet meegerekend! Voor R-net materieel is dit van belang vanaf de nieuwe concessie, voor infrastructuur is dit tenminste gedurende de exploitatietijden. Betrouwbaarheid (BT) Betrouwbaarheid 001BT1 Eis Het R-net systeem dient een betrouwbaar vervoerssysteem te zijn. 000FE1 001BT2 001BT3 001BT4 Het systeem wordt betrouwbaar geacht bij verificatie van de onderliggende eisen. Topeisen provincie Zuid- Betrouwbaar, hoogwaardige infra 001BT2 Eis Het R-net systeem dient te beschikken over kwalitatief hoogwaardige infrastructuur. 001BT1 001BT BT BT FE1 010BT1 010BT2 Met kwalitatief hoogwaardig wordt bedoeld: snel, comfortabel en attractief. Topeisen provincie Zuid- Betrouwbaar, frequentie 001BT2.1 Eis Het R-net systeem dient een hoog frequent vervoersysteem te zijn. 001BT2 001BT BT2.3 De mate van hoog frequent wordt bepaald aan de hand van de reizigersprognose per Corridor. Topeisen provincie Zuid- Pagina 23 van 57

24 Frequentie 001BT2.2 Eis Het R-net systeem dient een intensiteit van minimaal 6 voertuigen per uur te faciliteren, verdeeld over het uur. 001BT BS5 Ten tijde van de ingroei tot aan 2028 zijn de volgende minimale frequenties toegestaan: 4x/uur op werkdagen van 6:00 tot 19:00 2x/uur op werkdagen na 19:00 en in het weekend en feestdagen Verificatiemethode: Analyse Implementatieplan R-net Frequentie, spoorboekloos 001BT2.3 Eis Het R-net systeem dient binnen de vastgestelde dienstregeling te rijden en te functioneren waarbij de reiziger de beleving van 'spoorboekloos' rijden ervaart. 001BT2.1 Het idee hierbij is dat de frequentie hoog genoeg ligt om hinderlijke wachttijd te voorkomen. R-net onderscheidt zich hiermee van overige OV-netwerken. Implementatieplan R-net Betrouwbaarheid, snel 001BT2.5 Eis Het R-net systeem dient een snel vervoersysteem te zijn en daarmee concurrerend te zijn met andere vervoersystemen. 001BT2 005BT1 010BT3 010BT4 010BT5 010BT6 100BT6 100BT7 100BT8 100BT9 Met andere vervoersystemen wordt bedoeld overige OV-netwerken en autoverkeer. Topeisen provincie Zuid- Betrouwbaar, korte wachttijd 001BT2.6 Eis Het R-net systeem dient te voorzien in (het gevoel van) korte wachttijden voor de reizigers. 001BT2 'Kort' betekent: *Bussen vertrekken nooit eerder op een begin-, knooppunt of tijdhalte. * 85% vertrekt niet meer dan 2 minuten later dan t.o.v. dienstregeling. * 90% van bussen vertrekkend van een beginhalte vertrekt niet later dan 2 minuten t.o.v. de dienstregeling. Implementatieplan R-net Pagina 24 van 57

25 Betrouwbaar, toekomst 001BT3 Eis Het R-net systeem dient zodanig te zijn ontworpen en gerealiseerd dat aanpassingen aan toekomstige behoefte en technologieën mogelijk zijn, zonder enorme inspanningen / investeringen. 001BT1 020BT1 De afweging van 'enorme' inspanning en investering geschiedt per Corridor en wordt mede bepaald door mogelijke hinder voor de omgeving. Betrouwbaar, weer 001BT4 Eis De onderdelen van het R-net systeem dienen bestand te zijn tegen erosie door wind, neerslag, afstromend hemelwater en temperatuursinvloeden gedurende de levensduur. 001BT1 100BT1 Hierbij kan gedacht worden aan dat het asfalt niet mag bevriezen en/of er geen water op de weg mag blijven staan etc. PvE R-net PNH Duurzaamheid (DT) Duurzaamheid 001DT1 Eis Het R-netsysteem dient te zijn gerealiseerd met in acht neming van de principes van Duurzaam Bouwen conform de minimum criteria van PIANOO. 000FE1 001DT2 001DT3 De concrete uitwerking van het aspect Duurzaamheid wordt per Corridor bepaald en sluit aan bij de ambities van de Provincie Zuid. Tevens kan gekeken worden naar Duurzaam GWW. Topeisen provincie Zuid- Innovatie 001DT2 Eis Binnen het R-net systeem dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van innovaties op het gebied van materieelen/of materiaal-ontwikkeling en toegankelijkheid van het openbaar vervoer. 001DT1 Het gebruiken en installeren van gebruiksvriendelijke energieregulerende installaties speelt hier een rol. Een voorbeeld kan zijn het toepassen van zonnecollectoren op de daken van een R-net bushalte. Implementatieplan R-net Pagina 25 van 57

26 LCC 001DT3 Eis Ontwerp- en materiaalkeuze van de (sub)systemen en onderdelen van het R-netsysteem dienen gericht te zijn op optimalisering van de life cycle costs. 001DT1 De optimaliseren van Life cycle cost in overeenstemming met het huidige beheer- en onderhoudsniveau van de provincie Zuid-. Verificatiemethode: Analyse PvE R-net PNH Onderhoudbaarheid (BO) Onderhoudbaarheid 001BO1 Eis Het R-net systeem dient goed en veilig te kunnen worden beheerd en onderhouden met daarbij minimale overlast voor de gebruiker. 000FE1 001BO3 005BO1 Het moment van onderhoud moet passend zijn binnen het huidige beheerregime van de en volgens de eisen (randvoorwaarden) van de wegbeheerder. Topeisen provincie Zuid- Veiligheid (VE) Veiligheid 001VE1 Eis Het R-net systeem dient een veilig vervoersysteem te zijn (voor omgeving en gebruikers). 000FE1 001VE2 001VE3 001VE4 001VE5 Onder veilig wordt onder andere verstaan: verkeersveilig en sociaal veilig. Topeisen provincie Zuid- Vandalisme 001VE2 Eis Het R-net systeem dient vandalisme bestendig te zijn. 001VE1 Vernieling en bekladding van objecten op haltes vinden vaak plaats. Belangrijk is om materialen te kiezen die makkelijk schoon te maken zijn, of die zijn geïmpregneerd met een middel dat makkelijk schoon te maken is. Zorgen voor toezicht (al dan niet met camera s) of goede verlichting kunnen vandalisme ook tegengaan. Pagina 26 van 57

27 Sociaal veilig 001VE3 Eis Het R-net systeem dient te zijn ingericht om een sociaal veilige omgeving te creeren. Hierin dienen de volgende aspecten meegewogen te zijn: 001VE1 020VE1 Zichtbaarheid (zien en gezien worden); Eenduidigheid (eigenaar en verantwoordelijkheid); Toegankelijkheid (en niet-toegankelijkheid); Aantrekkelijkheid (vormgeving en imago). Onder sociaal veilig wordt verstaan dat ongewenst gedrag wordt ontmoedigd en gewenst gedrag wordt bevorderd. PvE R-net PNH Zelfredzaamheid 001VE4 Binnen het R-net systeem dient de zelfredzaamheid van reizi- 001VE1 Eis gers en personeel bij calamiteiten te zijn geborgd. Bij een calamiteit dient het voor de reiziger en personeel duidelijk te zijn wat bijvoorbeeld de vluchtroutes zijn. Dit kan met behulp van goede informatievoorziening gefaciliteerd worden. PvE R-net PNH Hulpdiensten 001VE5 Eis Het R-net systeem, en onderdelen ervan, dienen bij calamiteiten bereikbaar te zijn voor hulpdiensten. 001VE1 005VE1 Naast de bereikbaarheid bij calamiteiten op het R-net systeem zelf, geldt deze eis ook voor het medegebruik door hulpdiensten die onderweg zijn naar calamiteiten op andere locaties. PvE R-net PNH Vormgeving (VO) Attractief 001VO1 Het R-net systeem dient een attractief vervoersysteem te zijn, 000FE1 001VO2 Eis zowel in gebruik, uitstraling en uitingen, als in ruimtelijke kwali- 001VO3 teit. 001VO4 020VO1 Voor 'gebruik en uitingen' zijn de ambities verwoord in de documenten ' R-net Handboek R-net Haltes' en Handboek R-net, productformule'. Voor 'uitstraling' en ruimtelijke kwaliteit' biedt het Beeldenboek R-net het gewenste beeld. Het Beeldenboek R-net wordt door de in het najaar van 2013 vastgesteld. Topeisen provincie Zuid- Pagina 27 van 57

28 Comfortabel en toegankelijk 001VO2 Eis Het R-net systeem dient een comfortabel en toegankelijk vervoersysteem te zijn. 001VO1 100BS2 200BS2 Topeisen provincie Zuid- Hoogwaardige voorzieningen 001VO3 Eis Het R-net systeem dient voldoende en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen te bieden voor de reiziger conform het Handboek R-net productformule. 001VO1 020BS2 De benodigde voorzieningen dienen in de specifieke Corridor bepaald te worden naar aanleiding van de specifieke behoefte voor deze Corridor. PvE R-net PNH Herkenbaar 001VO4 Eis Het R-net systeem dient als een herkenbaar geheel te worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende handboeken en ambitiedocumenten. 001VO1 001VO4.1 Geldende boeken als Handboek R-net productformule en het Beeldenboek R-net. Het Beeldenboek R-net wordt door de provincie Zuid- in het najaar van 2013 vastgesteld. Topeisen provincie Zuid- Imago, herkenbaarheid 001VO4.1 Eis Het R-net systeem dient eenduidig en attractief te worden vormgegeven conform 'Handboek R-net, productformule'. 001VO4 020VO2 Topeisen provincie Zuid- Pagina 28 van 57

29 Corridor Bus (E005) Functionele eisen Knooppuntenmodel 005FE1 Eis R-net dient te voldoen aan het knooppuntenmodel. Hiervoor dient voldaan te worden aan de volgende randvoorwaarden om het te doen functioneren: passende rijtijden en betrouwbaarheid. 001BT2 005FE2 005FE3 010BS2 In deze Corridor zijn de volgende knooppunten benoemd: Noordwijk Gooweg (R-net), Voorhout NS, Sassenheim NS, Lisse Centrum en Getsewoud. FPvE Duin- en Bollenstreek; Iv-infra Passende rijtijden 005FE2 Eis De rijtijden van de diverse buslijnen moeten worden aangepast aan de gewenste aankomst- en vertrektijden in de diverse knooppunten. 005FE1 005RV2 Dit kan zowel door de aanpassing van de routes als door investering in de doorstroming en exploitatiesnelheid van het OV. Verificatiemethode: Analyse FPvE Duin- en Bollenstreek; Iv-infra Robuust model 005FE3 Eis Het knooppuntenmodel dient robuust te functioneren. Dit betekent het inbouwen van extra tijdbuffers in de dienstregeling of investering in inframaatregelen die de oorzaak van de verstoringen verminderen of wegnemen met het doel de reiziger een verzekerde aansluiting te bieden. 005FE1 Verificatiemethode: Analyse FPvE Duin- en Bollenstreek; Iv-infra Aspect eisen Betrouwbaarheid (BT) Snelheid 005BT1 Eis De te behalen gemiddelde snelheid, binnen een Corridor, dient hooguit 20 km/uur langzamer zijn dan de toegestane snelheid. 001BT VE1 110BT1 Per Corridor wordt beoordeeld of de gemiddelde snelheid over het gehele traject voldoet aan deze eis. Implementatieplan R-net Pagina 29 van 57

30 Onderhoudbaarheid (BO) Beheerbaar en onderhoudsvriendelijk 005BO1 Het, binnen een Corridor, uit te voeren onderhoud dient te 001BO1 Eis worden geminimaliseerd door: het ontstaan van vervuiling zoveel mogelijk te voorkomen (ontwerp); het toepassen van kras- en slagvaste materialen; het standaardiseren van onderdelen; het toepassen van makkelijk te vervangen (door beheerder)/ schoon te maken onderdelen; het toepassen van sterke en vlakke onderdelen. PvE R-net PNH Veiligheid (VE) Hulpdiensten, onderliggend 005VE1 Bij het ontwerp en de realisatie van een Corridor dient er reke- 001VE5 Eis ning te worden gehouden dat hulpdiensten, gebruik makend van een vrijliggende busbaan, eenvoudig van en naar het onderliggende wegennet kunnen manoeuvreren. Deze eis heeft betrekking op de vormgeving van de begin- en eindpunten van de vrijliggende busbaan en de onderbrekingen ter plaatse van kruispunten/aansluitingen van andere verkeerssystemen en op specifieke toegangen (alleen voor hulpdiensten) van de vrije busbaan. Raakvlak eisen Aansluiten van onderdelen 005RV1 Eis De onderdelen van de Corridor dienen passend op elkaar aan te sluiten, zodat de onderdeel overschrijdende functies ongehinderd kunnen worden uitgevoerd. 000FE1 010RV1 Deze eis heeft betrekking op de Corridors die de beheergrens van de provincie Zuid- overschrijden. Op Corridorniveau moet een afstemming plaatsvinden van de generieke en specifieke eisen die de verschillende beheerders hanteren. Als voorbeeld kan de Corridor Noordwijk-Schiphol worden aangehaald. Deze Corridor bevindt zich zowel in de provincie Noord- als de provincie Zuid-. PvE R-net PNH Pagina 30 van 57

31 Aanpassen rijtijden 005RV2 Eis Indien vertrek- en aankomsttijden wijzigen op hogere OV (NSstations), dient de exploitant op deze corridor de rijtijden aan te passen om een functionerende knooppuntenmodel te realiseren. 005FE2 Verificatiemethode: Trace (E010) Functionele eisen Ontsluiten Trace 010FE1 Eis Het Trace dient het R-net materieel (en mogelijke medegebruikers) te geleiden, te dragen en te scheiden van de omgeving. 001FE FE2 010FE4 020FE4 100BS1 Met 'te scheiden van omgeving' wordt naast aanliggend en vrijliggende busbanen ook het niet (makkelijk) mogelijk maken van het betreden van busstroken en -banen door bijvoorbeeld voetgangers en vee. Minimaliseren aantal kruispunten 010FE2 Eis Het Trace dient het onderliggend wegennet zo min mogelijk gelijkvloers te kruisen. 010FE1 110FE1 110FE2 110FE4 PvE R-net PNH Snelheid trace 010FE3 Eis Het Trace dient te zijn ontworpen en gerealiseerd op basis van de maximale toegestane rijsnelheid, met een hoog comfort voor de reizigers. 001FE FE FE FE BT2 100BT3 100BT4 100BT5 Met hoog comfort wordt bedoeld dat de eisen voor het ontwerp zwaarder zijn dan noodzakelijk. Pagina 31 van 57

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland November 2012 (2e oplage)

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland November 2012 (2e oplage) komt eraan! is een initiatief van het OV-bureau Randstad, een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, de

Nadere informatie

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Gemeentelijke Mobiliteitsplan+, 2030 Raadsnummer

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Haaglanden december 2016

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Haaglanden december 2016 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Haaglanden december 2016 Vastgesteld 24 april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken... 3 1.3

Nadere informatie

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Datum 20 februari 2014 Kenmerk BLT045/Mdm/0451.03 Eerste versie 7 februari 2014 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Investeringsagenda. Investeren in een bereikbare regio

Investeringsagenda. Investeren in een bereikbare regio OV Investeringsagenda Investeren in een bereikbare regio Investeringsagenda OV Investeren in een bereikbare regio Samenvatting Openbaar vervoer is een noodzakelijke bouwsteen voor een economisch gezonde

Nadere informatie

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 1 INLEIDING... 6 1.1 OV in de hoofdrol... 6 1.1.1 Ambities van de provincie Noord-Holland... 6 1.1.2 Doelstelling aanbesteding

Nadere informatie

6.1.1 Sociale veiligheid 47 2.2 Samenwerking 8. 6.1.3 Programma STS verbeterplan 49 2.3 Vervoerplan 2015 8. 4.1.2 Programma Be- en. 3.

6.1.1 Sociale veiligheid 47 2.2 Samenwerking 8. 6.1.3 Programma STS verbeterplan 49 2.3 Vervoerplan 2015 8. 4.1.2 Programma Be- en. 3. Vervoerplan 01 1 Samenvatting Inleiding en context Sturing: prestatie- en Betrouwbaarheid informatie-indicatoren en capaciteit Deur tot deurbeleving Goed geregeld.1 Strategie 7.1 Sturing 11.1 Betrouwbaarheid:.1

Nadere informatie

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com Fietsnota Fietsend door Leiderdorp 2014-2020 Bron: ongetemd.com Status: Definitief Fietsnota 2014-2020 2 Samenvatting Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na de

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen Stadsregio Arnhem Nijmegen Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen September 2010 Wilko Mol, David Eerdmans, Sebastiaan van Kooij inno-v is een adviesbureau voor slimme mobiliteit. Gespecialiseerd

Nadere informatie

Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief. December 2007

Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief. December 2007 Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief December 2007 Projectorganisatie Pakketstudies 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Rol beoordelingskader binnen pakketstudies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 Beheerplan 2015 Beheerplan 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en hoofdlijnen 4 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 2.1 Naar een betrouwbare operatie 6 2.2 Verbetering kwaliteit en beschikbaarheid infrastructuur

Nadere informatie

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Status: algemeen bestuur 19 december 2014 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1 Samenhang en opbouw begroting

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2013 2017. September 2012. 1 Pagina van 65

Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2013 2017. September 2012. 1 Pagina van 65 Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2013 2017 September 2012 1 Pagina van 65 HEEMSTEDE DOELMATIG DUURZAAM VERLICHT Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2013 2017 September 2012 Documentnummer:

Nadere informatie

Ik beoog dat door dit resultaat het mogelijk wordt het onderhoud aan onze kunstwerken

Ik beoog dat door dit resultaat het mogelijk wordt het onderhoud aan onze kunstwerken gemeente Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon H.C.M. Koning Doorkiesnummer

Nadere informatie

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0.

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0. Beheerplan 2010 Van Auteur ProRail Planning en Control ProRail Kenmerk EDMS 1552343 Versie 3.0 Datum 1 december 2009 Bestand Beheerplan 2010 Status Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Strategie en sturing...

Nadere informatie

Bouwend Nederland/Vakgroep Civiele Betonbouw

Bouwend Nederland/Vakgroep Civiele Betonbouw Bouwend Nederland/Vakgroep Civiele Betonbouw Werkgroep Systems Engineering Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw Praktijk voorbeeld Systems Engineering versie 1.0 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONCEPT 2013-2016. Beheervisie Wet lokaal spoor CONCEPT. Samenwerking Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden

CONCEPT 2013-2016. Beheervisie Wet lokaal spoor CONCEPT. Samenwerking Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden CONCEPT 2013-2016 Beheervisie Wet lokaal spoor CONCEPT Samenwerking Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden 0 INHOUDSOPGAVE Pag. Samenvatting 2 1. Aanleiding 5 1.1. Toenemende rol regio s bij lightrail

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Bijlage 1 Ontwerp Begroting 2014 Stadsregio Rotterdam Meent 106, 3011 JR Rotterdam Postbus 21051, 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010-2672389 Fax: 010-2671660 E-mail:info@sr.rotterdam.nl Website: www.stadsregio.info

Nadere informatie

Integraal Plan van Aanpak

Integraal Plan van Aanpak 35 toekomst Integraal Plan van Aanpak Spoorzone Zwolle 2014-2017 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Achtergrond en opgaven 4 1.2 Doel en scope plan van aanpak 5 1.3 Inhoud en opbouw plan van aanpak 6 1.4 Positie

Nadere informatie

SE-wijzer. voor BAM Infra

SE-wijzer. voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer H a n d l e iding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering Juni 2008 Dit is een uitgave van Koninklijke

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

(i fe) ~I -----,-----I ------,----I _I Beslispunten: ,.'-- ... Nieuwegein I.I L - // f. Routingformulier

(i fe) ~I -----,-----I ------,----I _I Beslispunten: ,.'-- ... Nieuwegein I.I L - // f. Routingformulier Nieuwegein (i fe) \..\ \,...,.'--... Routingformulier Nummer: Onderwerp: 1-----,----,----,-----.---------1 Inkoop fietsb rug Plofsluis ~I -----,-----I ------,----I _I Beslispunten: Afdeling Ingenieurs-

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 Inhoudsopgave De zeven projecten op kaart 2 Inleiding

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Verscherpt toezicht. Datum 4 april 2014

Verscherpt toezicht. Datum 4 april 2014 Verscherpt toezicht Rapportage over het verscherpt toezicht op NS Reizigers en ProRail, naar aanleiding van de botsing te Amsterdam Westerpark op 21 april 2012 Verscherpt toezicht Rapportage over het

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie def Datum juli 2012 Referentie 00397 Auteurs Mevr. E. Hulleman Mevr. E.T.M. Weersink Vestiging Raalte Boeierstraat 10K Postbus 235 8100 AE RAALTE Tel.nr. (0572) 362

Nadere informatie