Specifiek PvE R-net. Onderdeel R-net buscorridor Noordwijk-Schiphol. Eindconcept. In opdracht van: Provincie Zuid-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifiek PvE R-net. Onderdeel R-net buscorridor Noordwijk-Schiphol. Eindconcept. In opdracht van: Provincie Zuid-Holland"

Transcriptie

1 R-net Onderdeel R-net buscorridor Noordwijk-Schiphol Eindconcept In opdracht van: Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 september 2013, revisie C3.00C4.1

2 Verantwoording Titel Subtitel : Specifiek PvE R-net : Onderdeel R-net buscorridor Noordwijk- Schiphol Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C4.1 Datum : 27 september 2013 Auteur(s) adres Gecontroleerd door : S.D. Boukema BSc : : ir. R.F.M. de Schrijver Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : ing. W.A. Truffino Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Nederland B.V. De Holle Bilt HM De Bilt Postbus AE De Bilt T F revisie C3.00C4.1 Pagina 2 van 57

3 Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding Project Algemeen Doelstelling project Ambities specifiek benoemd Duurzaamheid Beeldenboek Beheer Doel Specifiek PvE Samenhang met maatregelenpakket Toetsproces Specifiek PvE Inleiding Functional Breakdown Structure (FBS) System Breakdown Structure (SBS) Work Breakdown Structure (WBS) Gebruikte documenten Procesdeel Ontwerp Voorlopig ontwerp (W11) Technisch deel Eisenboom Eisen index spve corridor Noordwijk-Schiphol Opbouw eisen R-Net PZH (E001) Corridor Bus (E005) Trace (E010) Wegvak (E100) Kruisingen & kruispunten(e110) In- en uitstapvoorziening (E200) Verblijfvoorziening (E210) Ontsluitingsvoorziening (E220) Informatiesysteem (E030) Contextdiagram R-net systeem Begrippen- en afkortingenlijst Pagina 3 van 57

4 Leeswijzer Voor u ligt het Specifiek PvE (spve) R-net Buscorridor Noordwijk-Schiphol provincie Zuid-. Dit spve is een nadere uitwerking van het Basis PvE R-net voor de buscorridor Noordwijk-Schiphol. Het spve biedt de basis voor de verdere uitwerking van het maatregelenpakket voor de buscorridor Noordwijk-Schiphol. Dit maatregelenpakket wordt uitgewerkt door de aanliggende gemeenten. Het spve dient gezien te worden als toetsingsdocument voor de ontwerpen die opgesteld worden door de gemeenten. Het Basis PvE en dit samenhangende spve van de provincie Zuid- staan niet op zichzelf. R-net wordt binnen de hele Randstad geïntroduceerd (provincie Noord-, Flevoland en Utrecht). Zo is daar het OV-bureau Randstad waar de verschillende betrokken partijen gezamenlijk aan deelnemen en is er tussen de Randstadpartijen een bestuurlijke overeenkomst gesloten aangaande R-net. Binnen het OV-bureau Randstad en de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de implementatie van het R-net systeem voor het hele gebied. Deze afspraken zijn terug te vinden op de website van OV-bureau Randstad. De ambities gesteld door de provincie Zuid- zijn opgenomen in het Basis PvE. In dit spve wordt hierop voortgeborduurd in het eerste hoofdstuk. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de wijze waarop het spve tot stand is gekomen. De verschillende stappen die genomen moeten worden om tot een (getoetst) spve te komen worden schematisch weergegeven en toegelicht. Het spve is opgesteld conform de principes van Systems Engineering. Hoofdstuk 3 bevat de eisen van het spve R-net. Allereerst wordt met behulp van een eisenboom de structuur van het spve weergegeven en tevens wordt een index gegeven van alle eisen uit het spve. De eisen zijn gestructureerd aan de hand van de System Breakdown Structure (SBS). Achteraan dit document is een contextdiagram en een begrippenlijst opgenomen. Uit het contextdiagram volgt welke positie dit spve inneemt ten opzichte van de omgeving. De uitgebreide begrippenlijst verklaart nader hoe termen voor dit PvE moeten worden gehanteerd. Pagina 4 van 57

5 1 Inleiding Project 1.1 Algemeen De bereikbaarheid van de Randstad kan verbeterd worden. Goede bereikbaarheid van wonen en werken is cruciaal voor de economische ontwikkeling. Daarom hebben de vier provincies en vier stadsgewesten in de Randstad de handen ineen geslagen om een hoogwaardig openbaarvervoernetwerk te ontwikkelen van trein, metro, tram en bus onder de naam R-net. R-net staat voor betrouwbaar, snel, comfortabel en frequent. R-net biedt goede voorzieningen zoals dynamische (actuele) reisinformatie, gemakkelijke overstap en voorzieningen voor het voor- en natransport. De kwaliteit van R-net is zodanig dat het voor de (keuze)reiziger aantrekkelijk is te reizen met het openbaar vervoer. Er zijn rechtstreekse verbindingen naar de grootste attractiepunten en verder voldoende overstappunten. Het R-net maakt afstanden in de regio gevoelsmatig kleiner, door haar betrouwbare, frequente, herkenbare regionale verbindingen. Reizigers kunnen daadwerkelijk sneller van A naar B reizen en door de verdichting op de openbaarvervoerknopen wordt het netwerk voor meer reizigers bereikbaar. Met R-net wordt het openbaar vervoer het aantrekkelijke alternatief waarmee de mobiliteitsgroei in de Randstad wordt opgevangen. De provincie heeft gekozen voor het gefaseerd invoeren van het R-net systeem. In de provincie Zuid- wordt eerst het merendeel van de voorzieningen aangebracht waarna de R-net productformule wordt geïntroduceerd. Ingroei in het R-net systeem tot 2028 is mogelijk. De provincie Zuid- voert de R-net voorziening nu door op de buscorridor Noordwijk- Schiphol. Daarbij worden de voorzieningen in het deelgebied doorgevoerd binnen de provincie grenzen. Concreet houdt dit in dat voorzieningen worden getroffen op het traject Noordwijk- Lisse. Het resterende traject naar Schiphol wordt door de provincie Noord- opgepakt. In het algemeen wordt echter wel gesproken van de buscorridor Noordwijk-Schiphol, in het kader van het voorliggende spve wordt hiermee het traject Noordwijk-Lisse (tot provinciale grens) bedoeld. 1.2 Doelstelling project Met de toepassing van dit spve wordt getracht aan de ambitie van de provincie te voldoen voor een eenduidig, herkenbaar beeld van R-net binnen de provinciale grenzen en meer specifiek op het traject Noordwijk-Lisse. Dit spve biedt het toetsingskader voor de verdere uitwerking van de verschillende voorzieningen in ontwerpen van de diverse deeltrajecten tussen Noordwijk en Lisse. De volgende deeltrajecten zijn geïdentificeerd op de buscorridor Noordwijk-Schiphol: 1. Noordwijk Picképlein - Voorhout NS 2. Voorhout NS Sassenheim NS 3. Sassenheim NS Lisse Centrum 4. Lisse Centrum Nieuw Vennep(-Schiphol) Pagina 5 van 57

6 Inleiding Project Provinciegrens Tracé HOV Noordwijk - Schiphol PZH PNH Figuur 1 Overzichtskaart Noordwijk Schiphol De provincie Zuid- geeft nu invulling aan deeltrajecten 1 tot en met 3, en een deel van deeltraject 4 tot aan de provinciegrens. Dit wordt in samenwerking met de gemeenten Noordwijk, Teylingen en Lisse. Dit spve is gebaseerd op het Basis PvE R-net. Verdere informatie en toepassing van het Basis PvE R-net is te vinden in de Leidraad Basis PvE R-net ; d.d. 2 augustus 2013 opgesteld door Grontmij Nederland B.V. 1.3 Ambities specifiek benoemd De provincie Zuid- heeft voor het R-net hoge ambities gesteld. De belangrijkste ambitie van de provincie is verwoord in een zogeheten topambitie voor het R-net. De buscorridor Noordwijk Schiphol dient uitgewerkt te worden binnen deze topambitie. De topambitie is als volgt geformuleerd: Topambitie Ambitienr. Ambitie vervoerssysteem A-O Het R-net systeem moet een integraal en doelmatig werkend vervoerssysteem vormen (concurrerend met overige vervoerssystemen) dat attractief is voor de reiziger. De provincie heeft meer specifieke ambities geformuleerd die naar een programmaniveau (betrouwbaarheid, frequentie, snelheid etc.) zijn vertaald. Hieronder het overzicht van deze ambities van de Provincie: Pagina 6 van 57

7 Inleiding Project Betrouwbaarheid Ambitienr. Betrouwbaar vervoerssysteem Vertaald in eis: A-1 Het R-net systeem dient een betrouwbaar vervoerssysteem te zijn Frequentie Ambitienr. Hoog frequent vervoerssysteem Vertaald in eis A-2 Het R-net systeem dient een hoog frequent vervoerssysteem te zijn Snelheid Ambitienr. Snel vervoerssysteem Vertaald in eis A-3 Het R-net systeem dient een snel vervoerssysteem te zijn Samenhang Ambitienr. Samenhangend vervoerssysteem Vertaald in eis A-4 Het R-net systeem dient één samenhangend vervoerssysteem te zijn Herkenbaarheid Ambitienr.. Herkenbaar vervoerssysteem Vertaald in eis A-5 Het R-net systeem dient een herkenbaar vervoerssysteem te zijn Aantrekkelijkheid Ambitienr. Aantrekkelijk vervoerssysteem Vertaald in eis A-6 Het R-net systeem dient een attractief vervoerssysteem te zijn, zowel in gebruik, uitstraling en uitingen, als in ruimtelijke kwaliteit Comfort Ambitienr. Comfortabel vervoerssysteem Vertaald in eis A-7 Het R-net systeem dient een comfortabel en toegankelijk vervoerssysteem te zijn (niet alleen ten opzichte van het systeem zelf maar ook ten opzichte van ketenmobiliteit) Pagina 7 van 57

8 Inleiding Project Omgeving Ambitienr. Inpassing in de omgeving Vertaald in eis A-8 Het R-net systeem dient inpasbaar te zijn in de omgeving Beheer en onderhoud Ambitienr. Beheerbaar en onderhoudbaar Vertaald in eis A-9 Het R-net systeem dient onderhoudsarm en beheerbaar te zijn Veiligheid Ambitienr. Veiligheid Vertaald in eis A-10 Het R-net systeem dient een veilig vervoerssysteem te zijn (voor omgeving en gebruikers) tijdens aanleg-, gebruik- en beheerfase Duurzaamheid Ambitienr. Duurzaamheid Vertaald in eis A-11 Het R-net systeem dient te zijn gerealiseerd uit duurzame processen van realisatie en duurzaam geproduceerd materiaal Duurzaamheid Het is de ambitie van de provincie Zuid- om de R-net halteplaatsen in te richten met duurzame producten en energietransitie te laten plaatsvinden. Daarbij is het streven om de haltes energieneutraal te maken, door het energieverbruik zoveel mogelijk te verminderen en door duurzame energie op te wekken bij de halteplaats. Andere duurzame elementen zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto s, die bovendien de ketenmobiliteit versterken Beeldenboek Op de buscorridor Noordwijk Schiphol is het Beeldenboek R-net van toepassing. Het Beeldenboek is samengesteld op basis van het Basis PvE R-net. In dit beeldenboek worden de eisen uit het Basis PvE gevisualiseerd, zodat duidelijk wordt hoe R-net eruit komt te zien op basis van de opgestelde eisen. Het Beeldenboek R-net illustreert hiermee de ambities van de provincie Zuid- met de realisatie van R-net Beheer De doelstelling van de aanleg van R-net is een kwaliteitsimpuls voor het openbaar vervoer. De kwaliteitsimpuls heeft betrekking op onder andere het beheer van R-net. De dagelijkse beheerkosten zullen hoger liggen dan de huidige kosten, met name door de verwachte hogere kwaliteitseisen aan voorzieningen en beheerniveau. Op dit moment wordt door de afdeling DBI een beheervisie en beheerplan opgesteld. De eisen uit de definitieve versie van de beheervisie en het beheerplan zijn van toepassing op dit spve R-net Noordwijk - Schiphol. Pagina 8 van 57

9 Inleiding Project 1.4 Doel Specifiek PvE De ambities van de provincie Zuid- zijn opgenomen in het Basis PvE R-net. De eisen die in dit PvE staan beschreven overstijgende de verschillende corridors van R-net. Per corridor worden de generieke eisen van het Basis PvE doorvertaald naar meer specifieke eisen voor een corridor. Dit is ook gedaan voor de onderhavige buscorridor Noordwijk-Schiphol. Dit spve vormt het toetsingskader voor de nadere uitwerking van de buscorridor. Het traject van de buscorridor is op hoofdlijnen vastgesteld. De eisen in dit spve dienen gehanteerd te worden bij de detailuitwerking van de corridor. De uitwerking van de corridor wordt uitgevoerd door de wegbeheerders. Voor het gedeelte van de corridor Noordwijk-Schiphol dat binnen de grenzen van de provincie Zuid- ligt wordt deze uitwerking verzorgd door de gemeenten Noordwijk, Teylingen en Lisse. Op een deel van de buscorridor hebben de werkzaamheden aan de buscorridor een raakvlak met de uitvoering van werkzaamheden op de N280 en N443, welke door de provincie Zuid- worden uitgevoerd. Dit raakvlak dient afgestemd te worden tussen de gemeente Teylingen en Lisse en de provincie Zuid-. De provincie Zuid- toetst de uitwerking van de drie eerder genoemde deeltrajecten aan de hand van dit spve en verstrekt op basis van deze toetsing de nodige subsidies aan de gemeenten. Bij het uitwerken van de maatregelen dienen de wegbeheerders te voldoen aan de gestelde eisen in dit spve. Wel bestaat er voor de wegbeheerders een mate van vrijheid ten aanzien van de invulling van de maatregelen. Wanneer wegbeheerders andere, alternatieve maatregelen willen doorvoeren dan gedefinieerd in het maatregelenpakket, dan is dat toegestaan mits deze alternatieve maatregelen voldoen aan de in dit spve gestelde functionele eisen. Of deze maatregelen hieraan voldoen dient in het toetsproces te worden vastgesteld. Het spve is hiërarchisch opgebouwd conform Systems Engineering methodiek. Het kan voorkomen dat bij concrete toepassing eisen met elkaar in een spanningsveld komen te verkeren of strijdig zijn met andere beleidseisen. In dat geval dienen verschillende varianten te worden uitgewerkt en afgewogen, waarbij ten aanzien van de afweging vanuit het spve steeds prioriteit wordt gelegd bij de hoger orde eisen op het gebied van rijtijd, betrouwbaarheid en comfort. Bij het hanteren van dit Corridorspecifiek Programma van Eisen voor de HOV-Corridor Noordwijk-Schiphol en het maken van afwegingen ten aanzien van de te realiseren maatregelen, worden naast de op het HOV gerichte eisen zoals opgenomen in het Corridorspecifiek Programma van Eisen tevens lokale omgevingsfactoren en omstandigheden meegewogen. 1.5 Samenhang met maatregelenpakket Door de provincie Zuid- is in 2011 in samenspraak met betrokken overheden een planstudie uitgevoerd naar de HOV-Corridor Noordwijk-Schiphol. In deze planstudie zijn, naast een referentievariant, drie routevarianten voor de HOV-Corridor en het bijbehorend overige regionale netwerk gedefinieerd en doorgerekend: - De light-variant is gebaseerd op een zo beperkt mogelijke investering in infrastructuur. - De basis-variant is gericht op het zo goed mogelijk ontsluiten van bevolkingsconcentraties via de dichtst bevolkte gebieden. - De ambitie-variant is gericht op het maximaliseren van de verplaatsingssnelheid en met zo min mogelijk hindernissen en omwegen. De voorkeursvariant is samengesteld uit een combinatie van bovengenoemde routevarianten, waarbij per deeltraject een compromis is ontwikkeld tussen aspecten als snelheid, dekkingsgraad en kosten. De voorkeursvariant is afgestemd op de verwachte ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de gehele corridor (o.a. woningbouw en bedrijvigheid in de Bollenstreek en Haarlemmermeer). Er is een gefaseerd wensbeeld bepaald ten behoeve van de gewenste kwaliteitssprong voor HOV in de corridor. Pagina 9 van 57

10 Inleiding Project De voorkeursvariant is opgebouwd uit een maatregelenpakket, welke is vastgesteld in het Breed Bestuurlijk Overleg Grensstreek. Het voorliggende spve is mede ontwikkeld op basis van de uitgangspunten zoals gehanteerd in de planstudie en de voorkeursvariant. 1.6 Toetsproces De specifieke uitwerking per deeltraject van de corridor Noordwijk- Schiphol wordt getoetst door de provincie Zuid-. Zij werkt daartoe in samenspraak met de gemeenten een toetsproces uit, gebaseerd op de volgende stappen. A. Afstemmen en vastleggen toetsproces provincie en gemeenten B. Aanvraag en verstrekking subsidie VO C. Toetsing VO aan SPvE D. Gezamenlijke afstemming en optimalisatie E. Goedkeuring VO s F. Aanvraag en verstrekking subsidie uitvoering G. Realisatie maatregelen H. Evaluatie werking maatregelen na realisatie Tabel. Stappen toetsproces Dit komt er op neer dat provincie en gemeenten eerst afspraken maken over de wijze van toetsing. Hierbij wordt zowel naar individuele maatregelen als de gehele corridor gekeken. Op basis van de subsidieregeling R-net vragen de gemeenten subsidie aan voor het maken van een Voorlopig Ontwerp (VO). Bij het opstellen van de VO s wordt de provincie Zuid- betrokken. De VO s van de betrokken gemeenten worden zo veel mogelijk gelijktijdig ter toetsing aangeleverd aan de provincie Zuid-, waarna de maatregelen in samenhang worden getoetst. Indien nodig en mogelijk worden optimalisaties in maatregelen doorgevoerd. Op basis van deze stappen vragen de gemeenten subsidies aan voor realisatie van de dan vastgestelde maatregelen. Na realisatie van de maatregelen wordt de werking ervan geëvalueerd. Pagina 10 van 57

11 2 Specifiek PvE 2.1 Inleiding Het spve bestaat uit twee delen: het procesdeel en het technisch deel. Het procesdeel bevat de eisen aan de op te stellen ontwerpen. Deze zijn benoemd binnen het werkpakket Ontwerp, met werkpakket nummer W10. Het technisch deel beschrijft de te realiseren definitieve situatie. Ter verduidelijking: in dit programma van eisen wordt gesproken over de Corridor Noordwijk- Schiphol. Echter is dit PvE in opdracht van de gerealiseerd en beslaat het te realiseren deel voor dit spve ter hoogte van de provinciale grens op deeltraject Lisse- Nieuw Vennep. Functioneel dient het deeltraject aan de gestelde eisen te voldoen, alleen is dit moeilijk te toetsen zonder de resultaten van de te nemen maatregelen van de Provincie Noord-. Het trajectdeel Noordwijk Lisse is gestructureerd in een Objectenboom (SBS) en een Functieboom (FBS). Met de functieboom worden de functies van de objecten benoemd. Het technische deel van de vraagspecificatie is gestructureerd aan de hand van de objectenboom. De vraagspecificatie bevat ook een procesdeel, waarin eisen aan de op te stellen ontwerpen zijn gesteld. Het samenspel tussen de FBS, SBS en het decomponeren van eisen is opgenomen in figuur 3 Doelstelling en ambities Topeis bepalen Decomponeren in functies Functievervuller = Objecten Systeem eisen opstellen Systeem eisen decomponeren FBS SBS Basis PvE Specifiek PvE Figuur 3 Schematische weergave proces spve De beleidsdocumenten bevatten de ambities van de provincie Zuid- ten aanzien van R- net. Vanuit deze verschillende ambities is de topeis voor het Basis PvE geformuleerd. De afzonderlijke ambities van de provincie zijn daarnaast ook tot eisen geherformuleerd. Vanuit deze eisen is het mogelijk het R-net systeem in functies en objecten te decomponeren. Aan deze objecten zijn de systeemeisen van het Basis PvE gekoppeld, welke voor het spve verder zijn gedecomponeerd naar eisen voor de corridor Noordwijk-Schiphol Functional Breakdown Structure (FBS) De topeis van het R-net systeem wordt gedecomponeerd tot onderliggende functies die het systeem dienen te vervullen. Voor dit spve is de volgende functieboom gehanteerd. Pagina 11 van 57

12 Functieboom R-net Bus Corridor Noordwijk-Schiphol Faciliteren reizigers R-net PZH R-net Bus verbinding tussen A en B (via C) F1 Afwikkelen R-net Bus F1.1 Uitwisselen reizigers F1.2 Informeren F1.3 Conflictvrij afwikkelen van verkeer Conflictarm afwikkelen van verkeer Figuur 4 Functieboom R-net Bus Corridor Noordwijk-Schiphol De functies uit bovenstaande functieboom worden gedecomponeerd in functievervullers, de zogeheten objecten van het R-net systeem System Breakdown Structure (SBS) De functies worden vertaald naar objecten. De objecten worden weergegeven in de SBS, inclusief alle raakvlakken ertussen. Het topniveau van de SBS is opgedeeld in de volgende subsystemen: E010 Tracé E020 Halteplaatsen E030 Informatiesystemen E040 Exploitatie/Concessie Pagina 12 van 57

13 Objectenboom R-net Bus Corridor Noordwijk - Schiphol Ambitieniveau R-net PZH Programmaniveau R-net Bus Corridor E001 Systeemniveau Tracé E010 Halteplaatsen E020 Informatiesystemen E030 Exploitatie / Consessie E040 Subsysteemniveau Wegvak E100 In- en uitstapvoorzieining E200 Kruisingen & Kruispunten E110 Verblijfvoorziening E210 Gelijkvloerse kruising Ongelijkvloerse kruising Ontsluitingsvoorziening E220 Figuur 4: Objectenboom R-net Bus Corridor Noordwijk-Schiphol Aan bovengenoemde objecten worden eisen gesteld (naast de eisen uit het Basis PvE zijn er ook eisen gesteld specifiek voor deze Corridor. Deze zijn voor de herkenbaarheid vet gedrukt in de eistitel). Door het stellen van eisen aan objecten worden de functies op een juiste/gewenste manier door de objecten vervuld. Het spve bevat deze eisen. In het spve wordt een codering voor de eisen gehanteerd. De gebruikte codering in het Programma van Eisen, is als volgt: E001FE1 E001 Verwijst naar het betreffende systeem/ object conform SBS. FE Verwijst naar het type eis. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen Functionele eisen (FE), Raakvlakeisen (RE) en Aspecteisen. Aspecteisen zijn onderverdeeld naar de volgende aspecten: Beschikbaarheid (BS), Betrouwbaarheid (BT), Duurzaamheid (DT), Onderhoudbaarheid (BO), Veiligheid (VE), Vormgeving/ Herkenbaarheid (VO). 1 Verwijst naar de volgordelijkheid van de eisen Work Breakdown Structure (WBS) De proceseisen zijn gestructureerd aan de hand van een Work Breakdown Structure (WBS). Met de proceseisen worden eisen gesteld aan de wijze waarop de uitvoering wordt gegeven aan de ontwikkeling van de buscorridor. Hierbij worden eisen gesteld aan uit te voeren werkzaamheden en op te leveren producten. Voor het spve zijn enkel eisen gesteld aan het opstellen van het Voorlopig Ontwerp (VO). Deze werkzaamheden zijn opgenomen in werkpakket W10 - Voorlopig Ontwerp. Het opstellen van een VO vormt de volgende stap in de ontwikkeling van de buscorridor Noordwijk Schiphol, Pagina 13 van 57

14 waarbij de betrokken gemeenten het VO opstellen. Op basis van het VO kan een kosteneffectieve afweging worden gemaakt voor de te nemen maatregelen op de buscorridor. Hiermee sluiten de proceseisen aan bij het doel van dit spve. Met het opstellen van het VO zijn niet alle werkzaamheden beschreven die nodig zijn om de buscorridor te realiseren. Nadat het VO is vastgesteld dient de verdere uitwerking van het ontwerp en de realisatie van de buscorridor in de markt gezet te worden. Omdat deze eisen aan een andere partij (een aannemer) worden gesteld dan de eisen aan het VO, zijn deze niet opgenomen in dit spve. In het spve wordt een codering voor de proceseisen gehanteerd. De gebruikte codering in het is als volgt: W10.1a W10 Verwijst naar het betreffende werkpakket. 1 Verwijst naar het betreffende product of de betreffende dienst a Verwijst naar de volgordelijkheid van de eisen Gebruikte documenten Voor het inventariseren van de eisen van het Basis PvE zijn een aantal documenten gebruikt. Tabel 1 Overzicht documenten spve R-net Noordwijk-Schiphol Titel Versie Implementatieplan R-net 18 december 2012 HOV-net Zuid- Noord; definitieve scopebeschrijving December 2012 R-net komt eraan! November 2012 Randstadnet 2028, de belofte aan de reiziger November 2010 Handboek R-net haltes 21 januari 2011 Handboek R-net, productformule 1.0/ juni 2011 Handboek Ontwerpcriteria Wegen / september 2012 Programma van Eisen R-net Provincie Noord- 0.20/ 13 april 2012 Adviesrapport DRIS / 22 mei 2009 Topeisen provincie Zuid- 0.1 Bestuurlijke oplegnotitie HOV-Corridor Duin-Bollenstreek Schiphol Functioneel programma van eisen t.b.v. aanbesteding HOV-Corridor Duin- en Bollenstreek Schiphol (IV-Infra) 17 juni 2103 Samenvatting bestuursovereenkomst HOV Corridor Noordwijk Schiphol 1 juli 2013 Planstudie kwaliteitsimpuls OV-corridor Duin- en Bollenstreek Schiphol 22 december 2011 Planstudie HOV Duin- en Bollenstreek Addendum: uitwerking voorkeursvariant en maatregelenpakket 1 december 2011 Voor de meest recente R-net documenten wordt verwezen naar: Pagina 14 van 57

15 2.2 Procesdeel Ontwerp Het werkpakket Ontwerp omvat het vervaardigen van het ontwerp op basis waarvan het systeem als geheel kan worden gerealiseerd. Het ontwerp moet voldoen aan alle functies, eisen en randvoorwaarden uit de Vraagspecificatie, Wet- en Regelgeving, vergunningen, toestemmingen, beschikkingen en ontheffingen. De gemeente Noordwijk, Teylingen en Lisse zijn ontwerpende partij en worden hieronder aangeduid als de Ontwerper Het werkpakket Ontwerp (W10) bestaat uit de volgende werkpakketten: W11 Voorlopig ontwerp Voorlopig ontwerp (W11) De Ontwerper is verantwoordelijk voor het vervaardigen van het Voorlopig Ontwerp (VO). Te leveren producten / diensten Eisen W11.1 Voorlopig Ontwerp (VO) W11.1a De Ontwerper dient een Voorlopig Ontwerp (VO) op te stellen binnen de kaders van het specifieke programma van eisen (spve) en overige Documenten. W11.1b Het ontwerp dient te voldoen aan de vigerende normen en richtlijnen. Dit betreft onder andere alle normen en richtlijnen welke vallen onder NEN, CUR, SBR, CROW. W11.1c Het VO bestaat uit tekeningen en een Ontwerpnota VO. W11.1d Het VO dient aantoonbaar een integraal geheel te vormen. W11.1e Het VO dient te kunnen worden getoetst conform het stappenplan in paragraaf 1.6.Hiertoe dient het VO te worden ingediend in AutoCad formaat. W11.1f Op basis van het VO dienen de rijtijd en rijsnelheid op het desbetreffende deeltraject te kunnen worden vastgesteld middels het verkeersmodel. W11.2 Ontwerpnota VO W11.2a De Ontwerpnota dient ten minste te bevatten: de ontwerpkeuzes met onderbouwing (aannamen en uitgangspunten); een uitwerking van de eisen uit het spve; het object, c.q. de objecten waarop de ontwerpnota van toepassing is; een ontwerp van de eindsituatie o.a. beschreven in tekeningen, berekeningen, risico s en beheersmaatregelen; een beschrijving van de raakvlakken inclusief bijbehorende beheersmaatregelen; De Ontwerpnota dient zodanig te zijn opgesteld dat deze kan worden getoetst door de provincie Zuid-. Pagina 15 van 57

16 2.3 Technisch deel Eisenboom De top- en subeisen voor het R-net systeem provincie Zuid- zijn in onderstaand figuur uitgewerkt. Hierin worden de aandachtspunten benadrukt in relatie tot de (functionele) eisen. Figuur 5 Eisenboom Eisen index spve corridor Noordwijk-Schiphol R-net PZH 000FE1 Eis Top eis R-net PZH (E001) 001FE1 Eis Faciliteren reizigers R-net PZH (E001) 001FE1.1 Eis Afwikkelen R-net verkeer R-net PZH (E001) 001FE1.11 Eis Reistijd R-net PZH (E001) 001FE1.2 Eis Verbinden, werklocaties R-net PZH (E001) 001FE2 Eis Uitwisselen reizigers R-net PZH (E001) 001FE2.1 Eis Toegankelijk R-net PZH (E001) 001FE2.2 Eis Verblijven reizigers R-net PZH (E001) 001FE2.3 Eis Ontsluiten reizigers R-net PZH (E001) 001FE2.4 Eis Overstap R-net PZH (E001) 001FE2.5 Eis Loop- fietsroute R-net PZH (E001) 001FE3 Eis Informeren R-net PZH (E001) 001FE4 Eis Inpassing R-net PZH (E001) 001BS1 Eis Beschikbaarheid R-net PZH (E001) 001BT1 Eis Betrouwbaarheid R-net PZH (E001) 001BT2 Eis Betrouwbaar, hoogwaardige infra R-net PZH (E001) 001BT2.1 Eis Betrouwbaar, frequentie R-net PZH (E001) 001BT2.2 Eis Frequentie R-net PZH (E001) 001BT2.3 Eis Frequentie, spoorboekloos R-net PZH (E001) 001BT2.5 Eis Betrouwbaarheid, snel R-net PZH (E001) 001BT2.6 Eis Betrouwbaar, korte wachttijd R-net PZH (E001) 001BT3 Eis Betrouwbaar, toekomst Pagina 16 van 57

17 R-net PZH (E001) 001BT4 Eis Betrouwbaar, weer R-net PZH (E001) 001DT1 Eis Duurzaamheid R-net PZH (E001) 001DT2 Eis Innovatie R-net PZH (E001) 001DT3 Eis LCC R-net PZH (E001) 001VO1 Eis Attractief R-net PZH (E001) 001VO2 Eis Comfortabel en toegankelijk R-net PZH (E001) 001VO3 Eis Hoogwaardige voorzieningen R-net PZH (E001) 001VO4 Eis Herkenbaar R-net PZH (E001) 001VO4.1 Eis Imago, herkenbaarheid R-net PZH (E001) 001BO1 Eis Onderhoudbaarheid R-net PZH (E001) 001VE1 Eis Veiligheid R-net PZH (E001) 001VE2 Eis Vandalisme R-net PZH (E001) 001VE3 Eis Sociaal veilig R-net PZH (E001) 001VE4 Eis Zelfredzaamheid R-net PZH (E001) 001VE5 Eis Hulpdiensten Corridor Bus (E005) 005BT1 Eis Snelheid Corridor Bus (E005) 005BO1 Eis Beheerbaar en onderhoudsvriendelijk Corridor Bus (E005) 005VE1 Eis Hulpdiensten, onderliggend Corridor Bus (E005) 005RV1 Eis Aansluiten van onderdelen Corridor Bus (E005) 005FE1 Eis Knooppuntenmodel Corridor Bus (E005) 005FE2 Eis Passende rijtijden Corridor Bus (E005) 005FE3 Eis Robuust model Corridor Bus (E005) 005RV2 Eis Aanpassen rijtijden Tracé (E010) 010FE1 Eis Ontsluiten Tracé Tracé (E010) 010FE2 Eis Minimaliseren aantal kruispunten Trace (E010) 010FE3 Eis Snelheid tracé Tracé (E010) 010FE3.1 Eis Minimale snelheid Tracé (E010) 010FE3.2 Eis Minimale snelheid bubeko Tracé (E010) 010FE3.3 Eis Minimale snelheid bibeko Tracé (E010) 010FE4 Eis Aansluiten Tracé Tracé (E010) 010BS1 Eis Medegebruik busbaan Tracé (E010) 010BT1 Eis Betrouwbaarheid, langsparkeren Tracé (E010) 010RV1 Eis Tracé en systemen Tracé (E010) 010BS2 Eis Deeltrajecten Tracé (E010) 010BT3 Eis Noordwijk- Sassenheim betrouwbaarheid Tracé (E010) 010BT4 Eis Sassenheim- Lisse betrouwbaarheid Tracé (E010) 010BT5 Eis Lisse- Nieuw Vennep betrouwbaarheid Tracé (E010) 010BT6 Eis Voorhout- Sassenheim sluipverkeer Tracé (E010) 010BT7 Eis Lisse- Nieuw Vennep, sportlaan Tracé (E010) 010BT2 Eis Haaksparkeren Wegvak (E100) 100BT1 Eis Afwatering Wegvak (E100) 100FE1 Eis Doorgang haltes Wegvak (E100) 100VE2 Eis Haltekom medegebruik Wegvak (E100) 100VE1 Eis Haltekom Wegvak (E100) 100BS1 Eis Vrijliggende baan Wegvak (E100) 100VE4 Eis Snelheidsverschil, aanliggend Wegvak (E100) 100BS3 Eis Noordwijk- Voorhout, stranddagen Wegvak (E100) 100BS4 Eis Bereikbaarheid Noordwijk-strand Wegvak (E100) 100BT2 Eis Noordwijk- Voorhout rijsnelheid Pagina 17 van 57

18 Wegvak (E100) 100BT3 Eis Voorhout- Sassenheim rijsnelheid Wegvak (E100) 100BT4 Eis Sassenheim- Lisse rijsnelheid Wegvak (E100) 100BT5 Eis Lisse- Nieuw Vennep rijsnelheid Wegvak (E100) 100BS6 Eis Lisse- Nieuw Vennep vaarweg Wegvak (E100) 100RV1 Eis Bereikbaarheid, percelen Wegvak (E100) 100BS2 Eis Comfort en drempels Wegvak (E100) 100RV2 Eis Sassenheim- Lisse, kruispunt N208-N443 Wegvak (E100) 100BT6 Eis Noordwijk- Voorhout rijtijd Wegvak (E100) 100BT7 Eis Voorhout- Sassenheim rijtijd Wegvak (E100) 100BT8 Eis Sassenheim- Lisse rijtijd Wegvak (E100) 100BT9 Eis Lisse- Nieuw Vennep rijtijd Wegvak (E100) 100BS5 Eis Noordwijk- Voorhout, strandpendel Wegvak (E100) 100BS7 Eis Lisse- Nieuw Vennep brugopening Kruisingen & kruispunten(e110) 110FE1 Eis Conflictarm Kruisingen & kruispunten(e110) 110FE2 Eis Conflictvrij Gelijkvloers 110FE3 Eis Voorrang kruising Gelijkvloers 110BT1 Eis Extra busstrook Gelijkvloers 110FE4 Eis Minimaliseren rotonden Gelijkvloers 110FE5 Eis VRI, prioriteit Gelijkvloers 110FE6 Eis Rotonden Ongelijkvloers 110FE3 Eis Ongelijkvloers Halteplaats (E020) 020FE1 Eis Bereikbaarheid haltes Halteplaats (E020) 020RV2 Eis Halte- bus Halteplaats (E020) 020BT1 Eis Lengte halteplaatsen Halteplaats (E020) 020VE1 Eis Loop- en fietsroute Halteplaats (E020) 020BS1 Eis Verbinden, haltes Halteplaats (E020) 020VO1 Eis Vormgeving haltes Halteplaats (E020) 020BT2 Eis Lengte plus Halteplaats (E020) 020BS2 Eis Oplaadpunt Halteplaats (E020) 020VE2 Eis Verlichting uit Halteplaats (E020) 020FE3 Eis Abriconfiguratie Halteplaats (E020) 020FE4 Eis Langshalteren Halteplaats (E020) 020FE7 Eis Lichthinder Halteplaats (E020) 020VO2 Eis Imago, hoog kwaliteitsniveau Halteplaats (E020) 020BS3 Eis Halteplaatsen locatie Halteplaats (E020) 020BS6 Eis Noordwijk- Voorhout: haltes Halteplaats (E020) 020BS7 Eis Voorhout- Sassenheim: haltes Halteplaats (E020) 020BS8 Eis Sassenheim- Lisse: haltes Halteplaats (E020) 020BS9 Eis Lisse- Nieuw Vennep: haltes Halteplaats (E020) 020BS5 Eis Halteplaatsen toevoegen Halteplaats (E020) 020BS4 Eis Halteplaatsen trekpleister In- en uitstapvoorziening (E200) 200BS1 Eis Hoogteverschillen In- en uitstapvoorziening (E200) 200BS2 Eis Perronhoogte In- en uitstapvoorziening (E200) 200FE1 Eis Open regime Verblijfvoorziening (E210) 210VO1 Eis Abri's diepte Ontsluitingsvoorziening (E220) 220FE1 Eis Fietsvoorziening Ontsluitingsvoorziening (E220) 220FE2 Eis Fietskluis Pagina 18 van 57

19 Ontsluitingsvoorziening (E220) 220FE3 Eis P+R Informatiesysteem (E030) 030FE2 Eis Statische informatie, reiziger Concessie (E040) 040FE1 Eis Concessie Concessie (E040) 040FE2 Eis Informeren vervoerder Concessie (E040) 040BT1 Eis Betrouwbaar, capaciteit Concessie (E040) 040DT1 Eis Imago, milieuvriendelijk Concessie (E040) 040VE1 Eis Comfort en sociale veiligheid Concessie (E040) 040BT2 Eis Zitplaats Pagina 19 van 57

20 2.3.3 Opbouw eisen R-Net PZH (E001) Functionele eisen Top eis 000FE1 Eis Het R-net systeem moet een integraal en doelmatig werkend vervoerssysteem vormen (concurrerend met overige vervoersystemen) dat attractief is voor de reiziger. 001BO1 001BS1 001BT1 001DT1 001FE1 001FE2 001FE3 001FE4 001VE1 001VO1 005RV1 Faciliteren reizigers 001FE1 Eis Het R-netsysteem dient te faciliteren in een HOV-systeem om reizigers te vervoeren. 000FE1 001FE FE FE1 Het belangrijkste doel van een HOV-systeem is het vervoeren van reizigers. Aangezien het R-net systeem een HOV-systeem is geldt dit doel ook voor het R-net systeem. Afwikkelen R-net verkeer 001FE1.1 Eis Het R-net systeem dient het verkeer dat gebruik maakt van het systeem veilig en snel af te wikkelen. 001FE1 001FE FE1 010FE3 Doorstromingsgevoelige knelpunten worden per Corridor opgelost. Reistijd 001FE1.11 Eis Het R-net systeem dient een Vf factor te hanteren van 1,0 waarbij vertragingen/ stops tot een minimum zijn beperkt. 001FE FE1 De streefwaarde is een Vf factor van 1,0 van beginpunt corridor tot eindpunt corridor in de maatgevende spitsrichting op maatgevende reisrelaties (minimumeis).ten tijde van de ingroei is een Vf factor van maximaal 1.5 toegestaan. Implementatieplan R-net, PvE R-net PNH Pagina 20 van 57

21 Verbinden, werklocaties 001FE1.2 Eis Het R-net systeem dient zorg te dragen voor een optimale bereikbaarheid van woongebieden en voorzieningen. 001FE1 020BS1 Voorzieningen zoals scholen (MBO-HBO-WO), werkgebieden en winkelcentra etc. Implementatieplan R-net Uitwisselen reizigers 001FE2 Eis Het R-net systeem dient te faciliteren in onderdelen van ketenmobilteit om reizigers te kunnen uitwisselen tussen netwerken en vanuit de omgeving naar de Halteplaats en andersom. 000FE1 001FE FE FE FE1 Onder netwerken wordt verstaan overige OV-systemen en overige verkeerssystemen. Toegankelijk 001FE2.1 Eis Het R-net systeem dient 100% toegankelijk te zijn voor alle personen die zelfstandig kunnen reizen (ook minder validen) conform CROW publicatie 219: toegankelijkheid collectief personenvervoer. 001FE2 020FE1 Eis is zwaarder dan voorschrift. Provincie eist 100% toegankelijkheid anders valt het niet onder R-net. PvE R-net PNH Verblijven reizigers 001FE2.2 Eis Het R-netsysteem dient op Halteplaatsen te voorzien in een wachtruimte voor reizigers conform Handboek R-net Productformule. 001FE2 020FE3 Ontsluiten reizigers 001FE2.3 Eis Het R-net systeem dient, bij Halteplaatsen, voldoende mogelijkheden te bieden voor het voor- en natransport welke aansluiten op de concrete vervoersbehoefte en op de ambitie van het R-net systeem. 001FE2 001FE FE FE1 220FE3 De aanwezigheid van voldoende fietsenstallingen en P+R-voorzieningen bevorderen het gebruik van R-net in de verplaatsing (ketenmobiliteit). Met voorzieningen wordt bedoeld fietsparkeervoorzieningen en looppaden en het mogelijk maken van parkeerplaatsen en taxi standplaatsen. Verificatiemethode: Analyse PvE R-net PNH Pagina 21 van 57

22 Overstap 001FE2.4 Eis Het R-net systeem dient te beschikken over soepele overstapmogelijkheden voor de reiziger. 001FE2.3 Met soepel wordt bedoeld dat R-net op A-locaties halteert en bij OV-knooppunten van een vast (eigen) perron is voorzien, dit zonder hinderlijke obstakels en met weinig wacht- en/of overstaptijden. Implementatieplan R-net Loop- fietsroute 001FE2.5 Eis Het R-net systeem dient vanuit de omgeving goed bereikbaar te zijn via korte en (sociaal) veilige loop- en fietsroutes. 001FE2.3 Onder 'sociaal veilige' loop- en fietsroutes wordt verstaan loop- en fietsroutes die ongewenst gedrag ontmoedigen en gewenst gedrag bevorderen. Of sprake is van 'korte' loop- en fietsroutes wordt per Corridor bepaald. PvE R-net PNH Informeren 001FE3 Eis Het R-net systeem dient te zijn voorzien van een informatiesysteem (conform Handboek R-net productformule) voor reizigers dat in actuele en adequate informatie voorziet (voor zowel de regelmatige als de incidentele reiziger). 000FE1 030FE2 Het informeren van de reiziger (de regelmatige of incidentele) betekent ook de geleiding van reizigersstromen van en naar halteplaatsen (way-finding). Inpassing 001FE4 Eis Het R-net systeem dient inpasbaar te zijn in zijn directe omgeving. 000FE1 020FE7 De wijze van inpassing in de directe omgeving wordt per Corridor bepaald. Topeisen provincie Zuid- Pagina 22 van 57

23 Aspect eisen Beschikbaarheid (BS) Beschikbaarheid 001BS1 Eis Het R-netsysteem dient voor 99,6% beschikbaar te zijn. 000FE1 010BS1 Ook tijdens regulier onderhoud en calamiteiten. Eventueel medegebruik is hierbij niet meegerekend! Voor R-net materieel is dit van belang vanaf de nieuwe concessie, voor infrastructuur is dit tenminste gedurende de exploitatietijden. Betrouwbaarheid (BT) Betrouwbaarheid 001BT1 Eis Het R-net systeem dient een betrouwbaar vervoerssysteem te zijn. 000FE1 001BT2 001BT3 001BT4 Het systeem wordt betrouwbaar geacht bij verificatie van de onderliggende eisen. Topeisen provincie Zuid- Betrouwbaar, hoogwaardige infra 001BT2 Eis Het R-net systeem dient te beschikken over kwalitatief hoogwaardige infrastructuur. 001BT1 001BT BT BT FE1 010BT1 010BT2 Met kwalitatief hoogwaardig wordt bedoeld: snel, comfortabel en attractief. Topeisen provincie Zuid- Betrouwbaar, frequentie 001BT2.1 Eis Het R-net systeem dient een hoog frequent vervoersysteem te zijn. 001BT2 001BT BT2.3 De mate van hoog frequent wordt bepaald aan de hand van de reizigersprognose per Corridor. Topeisen provincie Zuid- Pagina 23 van 57

24 Frequentie 001BT2.2 Eis Het R-net systeem dient een intensiteit van minimaal 6 voertuigen per uur te faciliteren, verdeeld over het uur. 001BT BS5 Ten tijde van de ingroei tot aan 2028 zijn de volgende minimale frequenties toegestaan: 4x/uur op werkdagen van 6:00 tot 19:00 2x/uur op werkdagen na 19:00 en in het weekend en feestdagen Verificatiemethode: Analyse Implementatieplan R-net Frequentie, spoorboekloos 001BT2.3 Eis Het R-net systeem dient binnen de vastgestelde dienstregeling te rijden en te functioneren waarbij de reiziger de beleving van 'spoorboekloos' rijden ervaart. 001BT2.1 Het idee hierbij is dat de frequentie hoog genoeg ligt om hinderlijke wachttijd te voorkomen. R-net onderscheidt zich hiermee van overige OV-netwerken. Implementatieplan R-net Betrouwbaarheid, snel 001BT2.5 Eis Het R-net systeem dient een snel vervoersysteem te zijn en daarmee concurrerend te zijn met andere vervoersystemen. 001BT2 005BT1 010BT3 010BT4 010BT5 010BT6 100BT6 100BT7 100BT8 100BT9 Met andere vervoersystemen wordt bedoeld overige OV-netwerken en autoverkeer. Topeisen provincie Zuid- Betrouwbaar, korte wachttijd 001BT2.6 Eis Het R-net systeem dient te voorzien in (het gevoel van) korte wachttijden voor de reizigers. 001BT2 'Kort' betekent: *Bussen vertrekken nooit eerder op een begin-, knooppunt of tijdhalte. * 85% vertrekt niet meer dan 2 minuten later dan t.o.v. dienstregeling. * 90% van bussen vertrekkend van een beginhalte vertrekt niet later dan 2 minuten t.o.v. de dienstregeling. Implementatieplan R-net Pagina 24 van 57

25 Betrouwbaar, toekomst 001BT3 Eis Het R-net systeem dient zodanig te zijn ontworpen en gerealiseerd dat aanpassingen aan toekomstige behoefte en technologieën mogelijk zijn, zonder enorme inspanningen / investeringen. 001BT1 020BT1 De afweging van 'enorme' inspanning en investering geschiedt per Corridor en wordt mede bepaald door mogelijke hinder voor de omgeving. Betrouwbaar, weer 001BT4 Eis De onderdelen van het R-net systeem dienen bestand te zijn tegen erosie door wind, neerslag, afstromend hemelwater en temperatuursinvloeden gedurende de levensduur. 001BT1 100BT1 Hierbij kan gedacht worden aan dat het asfalt niet mag bevriezen en/of er geen water op de weg mag blijven staan etc. PvE R-net PNH Duurzaamheid (DT) Duurzaamheid 001DT1 Eis Het R-netsysteem dient te zijn gerealiseerd met in acht neming van de principes van Duurzaam Bouwen conform de minimum criteria van PIANOO. 000FE1 001DT2 001DT3 De concrete uitwerking van het aspect Duurzaamheid wordt per Corridor bepaald en sluit aan bij de ambities van de Provincie Zuid. Tevens kan gekeken worden naar Duurzaam GWW. Topeisen provincie Zuid- Innovatie 001DT2 Eis Binnen het R-net systeem dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van innovaties op het gebied van materieelen/of materiaal-ontwikkeling en toegankelijkheid van het openbaar vervoer. 001DT1 Het gebruiken en installeren van gebruiksvriendelijke energieregulerende installaties speelt hier een rol. Een voorbeeld kan zijn het toepassen van zonnecollectoren op de daken van een R-net bushalte. Implementatieplan R-net Pagina 25 van 57

26 LCC 001DT3 Eis Ontwerp- en materiaalkeuze van de (sub)systemen en onderdelen van het R-netsysteem dienen gericht te zijn op optimalisering van de life cycle costs. 001DT1 De optimaliseren van Life cycle cost in overeenstemming met het huidige beheer- en onderhoudsniveau van de provincie Zuid-. Verificatiemethode: Analyse PvE R-net PNH Onderhoudbaarheid (BO) Onderhoudbaarheid 001BO1 Eis Het R-net systeem dient goed en veilig te kunnen worden beheerd en onderhouden met daarbij minimale overlast voor de gebruiker. 000FE1 001BO3 005BO1 Het moment van onderhoud moet passend zijn binnen het huidige beheerregime van de en volgens de eisen (randvoorwaarden) van de wegbeheerder. Topeisen provincie Zuid- Veiligheid (VE) Veiligheid 001VE1 Eis Het R-net systeem dient een veilig vervoersysteem te zijn (voor omgeving en gebruikers). 000FE1 001VE2 001VE3 001VE4 001VE5 Onder veilig wordt onder andere verstaan: verkeersveilig en sociaal veilig. Topeisen provincie Zuid- Vandalisme 001VE2 Eis Het R-net systeem dient vandalisme bestendig te zijn. 001VE1 Vernieling en bekladding van objecten op haltes vinden vaak plaats. Belangrijk is om materialen te kiezen die makkelijk schoon te maken zijn, of die zijn geïmpregneerd met een middel dat makkelijk schoon te maken is. Zorgen voor toezicht (al dan niet met camera s) of goede verlichting kunnen vandalisme ook tegengaan. Pagina 26 van 57

27 Sociaal veilig 001VE3 Eis Het R-net systeem dient te zijn ingericht om een sociaal veilige omgeving te creeren. Hierin dienen de volgende aspecten meegewogen te zijn: 001VE1 020VE1 Zichtbaarheid (zien en gezien worden); Eenduidigheid (eigenaar en verantwoordelijkheid); Toegankelijkheid (en niet-toegankelijkheid); Aantrekkelijkheid (vormgeving en imago). Onder sociaal veilig wordt verstaan dat ongewenst gedrag wordt ontmoedigd en gewenst gedrag wordt bevorderd. PvE R-net PNH Zelfredzaamheid 001VE4 Binnen het R-net systeem dient de zelfredzaamheid van reizi- 001VE1 Eis gers en personeel bij calamiteiten te zijn geborgd. Bij een calamiteit dient het voor de reiziger en personeel duidelijk te zijn wat bijvoorbeeld de vluchtroutes zijn. Dit kan met behulp van goede informatievoorziening gefaciliteerd worden. PvE R-net PNH Hulpdiensten 001VE5 Eis Het R-net systeem, en onderdelen ervan, dienen bij calamiteiten bereikbaar te zijn voor hulpdiensten. 001VE1 005VE1 Naast de bereikbaarheid bij calamiteiten op het R-net systeem zelf, geldt deze eis ook voor het medegebruik door hulpdiensten die onderweg zijn naar calamiteiten op andere locaties. PvE R-net PNH Vormgeving (VO) Attractief 001VO1 Het R-net systeem dient een attractief vervoersysteem te zijn, 000FE1 001VO2 Eis zowel in gebruik, uitstraling en uitingen, als in ruimtelijke kwali- 001VO3 teit. 001VO4 020VO1 Voor 'gebruik en uitingen' zijn de ambities verwoord in de documenten ' R-net Handboek R-net Haltes' en Handboek R-net, productformule'. Voor 'uitstraling' en ruimtelijke kwaliteit' biedt het Beeldenboek R-net het gewenste beeld. Het Beeldenboek R-net wordt door de in het najaar van 2013 vastgesteld. Topeisen provincie Zuid- Pagina 27 van 57

28 Comfortabel en toegankelijk 001VO2 Eis Het R-net systeem dient een comfortabel en toegankelijk vervoersysteem te zijn. 001VO1 100BS2 200BS2 Topeisen provincie Zuid- Hoogwaardige voorzieningen 001VO3 Eis Het R-net systeem dient voldoende en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen te bieden voor de reiziger conform het Handboek R-net productformule. 001VO1 020BS2 De benodigde voorzieningen dienen in de specifieke Corridor bepaald te worden naar aanleiding van de specifieke behoefte voor deze Corridor. PvE R-net PNH Herkenbaar 001VO4 Eis Het R-net systeem dient als een herkenbaar geheel te worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende handboeken en ambitiedocumenten. 001VO1 001VO4.1 Geldende boeken als Handboek R-net productformule en het Beeldenboek R-net. Het Beeldenboek R-net wordt door de provincie Zuid- in het najaar van 2013 vastgesteld. Topeisen provincie Zuid- Imago, herkenbaarheid 001VO4.1 Eis Het R-net systeem dient eenduidig en attractief te worden vormgegeven conform 'Handboek R-net, productformule'. 001VO4 020VO2 Topeisen provincie Zuid- Pagina 28 van 57

29 Corridor Bus (E005) Functionele eisen Knooppuntenmodel 005FE1 Eis R-net dient te voldoen aan het knooppuntenmodel. Hiervoor dient voldaan te worden aan de volgende randvoorwaarden om het te doen functioneren: passende rijtijden en betrouwbaarheid. 001BT2 005FE2 005FE3 010BS2 In deze Corridor zijn de volgende knooppunten benoemd: Noordwijk Gooweg (R-net), Voorhout NS, Sassenheim NS, Lisse Centrum en Getsewoud. FPvE Duin- en Bollenstreek; Iv-infra Passende rijtijden 005FE2 Eis De rijtijden van de diverse buslijnen moeten worden aangepast aan de gewenste aankomst- en vertrektijden in de diverse knooppunten. 005FE1 005RV2 Dit kan zowel door de aanpassing van de routes als door investering in de doorstroming en exploitatiesnelheid van het OV. Verificatiemethode: Analyse FPvE Duin- en Bollenstreek; Iv-infra Robuust model 005FE3 Eis Het knooppuntenmodel dient robuust te functioneren. Dit betekent het inbouwen van extra tijdbuffers in de dienstregeling of investering in inframaatregelen die de oorzaak van de verstoringen verminderen of wegnemen met het doel de reiziger een verzekerde aansluiting te bieden. 005FE1 Verificatiemethode: Analyse FPvE Duin- en Bollenstreek; Iv-infra Aspect eisen Betrouwbaarheid (BT) Snelheid 005BT1 Eis De te behalen gemiddelde snelheid, binnen een Corridor, dient hooguit 20 km/uur langzamer zijn dan de toegestane snelheid. 001BT VE1 110BT1 Per Corridor wordt beoordeeld of de gemiddelde snelheid over het gehele traject voldoet aan deze eis. Implementatieplan R-net Pagina 29 van 57

30 Onderhoudbaarheid (BO) Beheerbaar en onderhoudsvriendelijk 005BO1 Het, binnen een Corridor, uit te voeren onderhoud dient te 001BO1 Eis worden geminimaliseerd door: het ontstaan van vervuiling zoveel mogelijk te voorkomen (ontwerp); het toepassen van kras- en slagvaste materialen; het standaardiseren van onderdelen; het toepassen van makkelijk te vervangen (door beheerder)/ schoon te maken onderdelen; het toepassen van sterke en vlakke onderdelen. PvE R-net PNH Veiligheid (VE) Hulpdiensten, onderliggend 005VE1 Bij het ontwerp en de realisatie van een Corridor dient er reke- 001VE5 Eis ning te worden gehouden dat hulpdiensten, gebruik makend van een vrijliggende busbaan, eenvoudig van en naar het onderliggende wegennet kunnen manoeuvreren. Deze eis heeft betrekking op de vormgeving van de begin- en eindpunten van de vrijliggende busbaan en de onderbrekingen ter plaatse van kruispunten/aansluitingen van andere verkeerssystemen en op specifieke toegangen (alleen voor hulpdiensten) van de vrije busbaan. Raakvlak eisen Aansluiten van onderdelen 005RV1 Eis De onderdelen van de Corridor dienen passend op elkaar aan te sluiten, zodat de onderdeel overschrijdende functies ongehinderd kunnen worden uitgevoerd. 000FE1 010RV1 Deze eis heeft betrekking op de Corridors die de beheergrens van de provincie Zuid- overschrijden. Op Corridorniveau moet een afstemming plaatsvinden van de generieke en specifieke eisen die de verschillende beheerders hanteren. Als voorbeeld kan de Corridor Noordwijk-Schiphol worden aangehaald. Deze Corridor bevindt zich zowel in de provincie Noord- als de provincie Zuid-. PvE R-net PNH Pagina 30 van 57

31 Aanpassen rijtijden 005RV2 Eis Indien vertrek- en aankomsttijden wijzigen op hogere OV (NSstations), dient de exploitant op deze corridor de rijtijden aan te passen om een functionerende knooppuntenmodel te realiseren. 005FE2 Verificatiemethode: Trace (E010) Functionele eisen Ontsluiten Trace 010FE1 Eis Het Trace dient het R-net materieel (en mogelijke medegebruikers) te geleiden, te dragen en te scheiden van de omgeving. 001FE FE2 010FE4 020FE4 100BS1 Met 'te scheiden van omgeving' wordt naast aanliggend en vrijliggende busbanen ook het niet (makkelijk) mogelijk maken van het betreden van busstroken en -banen door bijvoorbeeld voetgangers en vee. Minimaliseren aantal kruispunten 010FE2 Eis Het Trace dient het onderliggend wegennet zo min mogelijk gelijkvloers te kruisen. 010FE1 110FE1 110FE2 110FE4 PvE R-net PNH Snelheid trace 010FE3 Eis Het Trace dient te zijn ontworpen en gerealiseerd op basis van de maximale toegestane rijsnelheid, met een hoog comfort voor de reizigers. 001FE FE FE FE BT2 100BT3 100BT4 100BT5 Met hoog comfort wordt bedoeld dat de eisen voor het ontwerp zwaarder zijn dan noodzakelijk. Pagina 31 van 57

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027"

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027 Concessie(busvervoer(Almere(20182027" OntwerpProgrammavaneisen VastgestelddoorB&WvanAlmereop15december2015 OntwerpPvEBusvervoerAlmerev3.421.docx ConcessiebusvervoerAlmere2018F2027 OntwerpProgrammavanEisen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon Betreft: Verzenddatum Kenmerk Uw kenmerk R-net, een regionaal netwerk van Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon Betreft: Verzenddatum Kenmerk Uw kenmerk R-net, een regionaal netwerk van Hoogwaardig Openbaar Vervoer Burgemeester en Wethouders van de gemeente Blaricum Postbus 71 3755 ZH Eemnes Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon B. Cops BEL/VV Doorkiesnummer 023-5145244 copsa@noord-holland.nl 1 7 Betreft: Uitkomsten

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Vraagspecificatie voor het Werk..

Vraagspecificatie voor het Werk.. Vraagspecificatie voor het Werk.. Document 01 Eisenspecificatie Van Verantwoordelijke instantie Auteur Aanbestedingszaken, kostenmanagement en inkoop AKI/ Sector ontwikkeling AKI/ Sector ontwikkeling Kenmerk

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd:

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd: Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

R-net Leiden Lammenschans

R-net Leiden Lammenschans Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 132286-1112485 R-net Leiden Lammenschans Onderdeel: Ruimtelijke ordening Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

INGEKOMEN t 2 JAN h TT K-A 1^5

INGEKOMEN t 2 JAN h TT K-A 1^5 INGEKOMEN t 2 JAN. 2010 Memo h TT K-A 1^5 dr. J.W. Asje van Dijk pr HOLLAND Contact T 070-441 60 77 F 070-441 78 83 jwa.van.dijk@pzh.nl Aan Provinciale Staten 2 Contactpersoon ing. C. Oud T 070-441 81

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Verkennend onderzoek HOV SOOMR

Verkennend onderzoek HOV SOOMR Verkennend onderzoek HOV SOOMR Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost Oude Meer Schiphol Rijk Jasper Hink Projectleider Infrastructuur 29 juni 2017 Inhoud Achtergrond verkenning Wijziging lijnvoering

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Welnu de fractie van het OUDEREN APPEL EINDHOVEN(O.A.E) heeft daarover een aantal vragen t.w.:

gemeente Eindhoven Welnu de fractie van het OUDEREN APPEL EINDHOVEN(O.A.E) heeft daarover een aantal vragen t.w.: gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R4882 12bst00802 Beslisdatum B&W 15 mei 2012 Dossiernummer 12.20.103 2.3.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. P. Mulder (OuderenAppèl) over HOV bussen. In een

Nadere informatie

HOV Velsen. Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Haarlem en IJmuiden. 5 oktober 2010

HOV Velsen. Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Haarlem en IJmuiden. 5 oktober 2010 OV oogwaardig Openbaar Vervoer tussen aarlem en IJmuiden 5 oktober 2010 Inhoud Beschrijving OV OV in bredere context Tracé Deelprojecten Proces Communicatie Doelstelling OV et realiseren van een OV-verbinding,

Nadere informatie

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever Inleiding Kruising Biltlaan - Rijnsoever Vraag van de gemeenteraad: Het ontwerp van de voorrangskruising Biltlaan/Rijnsoever achten wij nog onvoldoende uitgewerkt om er mee in te stemmen. Dit wordt gesterkt

Nadere informatie

HOV corridor Noordwijk - Schiphol Uitvoering maatregelen Teylingen. Startdocument

HOV corridor Noordwijk - Schiphol Uitvoering maatregelen Teylingen. Startdocument HOV corridor Noordwijk - Schiphol Uitvoering maatregelen Teylingen Startdocument November 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1 Voorkeurstracé Hoogwaardig Openbaar Vervoer...3 1.2 Definitie Hoogwaardig

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam Gerben Quirijns (ARCADIS Nederland BV) In opdracht van Stadsregio Rotterdam Samenvatting Netwerkorganisatie Bereik! is in het kader van DVM Zuidvleugel

Nadere informatie

Planstudie Uithoornlijn Maatschappelijke kosten en baten voorkeursvariant

Planstudie Uithoornlijn Maatschappelijke kosten en baten voorkeursvariant Planstudie Uithoornlijn Maatschappelijke kosten en baten voorkeursvariant Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin

Nadere informatie

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP 2006-2015 10179-10405/PG/HB zoals vastgesteld in Regioraad van 25 september 2008 Colofon Regionale Fietsnet met Sternet Aanscherping RVVP 2006-2015 In

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013

Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013 Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013 Joke van Veen Manager Business Development NS Reizigers Dimitri Kruik Manager Veranderprogramma 2012-2015 ProRail De NS strategie De NS strategie

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

Bundel Roden/leek - Groningen

Bundel Roden/leek - Groningen Bundel Roden/leek - Groningen Uitvoeringsprogramma Periode 2006 2010 Provincie Drenthe Provincie Groningen Gemeente Noordenveld Gemeente Leek Gemeente Groningen OV Bureau Groningen Drenthe Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Informatiebrochure ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 Februari 2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaten en trends

Nadere informatie

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo.

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Leidraad opstellen mobiliteitsplan Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Over dit document In de gemeente Ermelo worden regelmatig evenementen georganiseerd. Zowel de organisator als de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Q&A Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Aan welk gedeelte van de Groene Kruisweg wordt gewerkt? Het gedeelte tussen het kruispunt ter hoogte van de Oude Singel / Stationssingel in Geervliet en de kruising

Nadere informatie

Kaderdocument. Integraal Programma van Eisen Tramsysteem Regio Utrecht. Referentie: IPvE-Tramsysteem-Topeisen. 21 september 2010

Kaderdocument. Integraal Programma van Eisen Tramsysteem Regio Utrecht. Referentie: IPvE-Tramsysteem-Topeisen. 21 september 2010 Referentie: IPvE-Tramsysteem-Topeisen Kaderdocument Integraal Programma van Eisen Tramsysteem Regio Utrecht 21 september 2010 Kaderdocument IPvE Tramsysteem Regio Utrecht versie 0.10 Colofon Datum: 21

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 VERBINDEN MET DE FIETS Bijlagen RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 SAMENHANG 1. Herkenbaarheid als doorgaande Fietsroute Plus, bijvoorbeeld door minimaal twee continu toe te passen 2. Zo veel mogelijk eenduidigheid

Nadere informatie

Analyse varianten bus en tram

Analyse varianten bus en tram Analyse varianten bus en tram Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen/Jan Smit Karin Sweering, teamleider infra Pieter

Nadere informatie

B&W d.d. 15 juli 2014

B&W d.d. 15 juli 2014 B&W 14.0678 d.d. 15 juli 2014 Onderwerp Realisatie, beheer en onderhoud R-net halte Leiden Lammenschans Besluiten: van de commissie 1. De Uitvoeringsovereenkomst R-net halte Leiden Lammenschans vast te

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015 Amstelveenlijn Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik Maart 2015 Welkom! Doel inloopavond: toelichten stand van zaken Amstelveenlijn en vooruitblik op definitief besluit over vernieuwing Presentatie

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Toelichting Beheersverordening Spoorzone Naarden

Toelichting Beheersverordening Spoorzone Naarden Toelichting Beheersverordening Spoorzone Naarden Conform artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Definitief Gemeente Naarden Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 10 oktober 2013 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Oplossingsvrij specificeren

Oplossingsvrij specificeren Oplossingsvrij specificeren ir. J.P. Eelants, projectmanager Infrabouwproces CROW Samenvatting De methodiek van oplossingsvrij specificeren richt zich niet alleen op het formuleren van functionele eisen.

Nadere informatie

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Hoogwaardig Openbaar Vervoer STUDIE BUSROUTEVARIANTEN LEEK - RODEN Qbuzz 10 september 2013 Rik Timmer Doel van de avond Informeren over project Korte terugblik: wat is er al gebeurd Selectie van varianten

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Verkeersvisie Ommen

Verkeersvisie Ommen Verkeersvisie Ommen 2030 2 Agenda 1. Opening en ontvangst 2. Toelichting op de agenda en achtergrond en doel van de bijeenkomst 3. Presentatie over ontwikkelingen 4. In 4 deelgroepen formuleren gemeenschappelijke

Nadere informatie

1

1 Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van de leden Middendorp en Remco Dijkstra (beiden VVD) over de aanpassing van de dienstregeling van het treinverkeer in het Rivierengebied

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Implementatieplan R-net Provincie Zuid-Holland

Implementatieplan R-net Provincie Zuid-Holland Implementatieplan R-net Provincie Zuid-Holland 18 december 2012 1 Inhoudsopgave 1. Voorgeschiedenis... 3 2. Wat is R-net?... 4 3. Kenmerken van R-net... 5 3.1. Betrouwbaarheid... 5 3.2. Frequentie... 5

Nadere informatie

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland November 2012 (2e oplage)

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland November 2012 (2e oplage) komt eraan! is een initiatief van het OV-bureau Randstad, een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, de

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Nadere onderbouwing noodzaak HOV in t Gooi

Nadere onderbouwing noodzaak HOV in t Gooi Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015 Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer 18 november 2015 1 Schone omgeving Kracht van de schone omgeving Zichtbaar schoonhouden van de totale omgeving Gescheiden afvalinzameling draagt bij aan duurzaamheidsgevoel

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

Verzenddatum. Paraaf Pmvinci-retaris. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande inzake motie 140 (RGL-West).

Verzenddatum. Paraaf Pmvinci-retaris. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande inzake motie 140 (RGL-West). provincie ZUID HOLLAND t NGD(OMEN 2 4 SEP. 2009 5 -minuten versie voor Provinciaie Staten Diredie DRM Aídeling Verkeer en Vervoer Regishatienummer PZH-2009-124641633 (DOS-2027. 0001392) Datum vergadering

Nadere informatie

nieuwsbrief www.hovnoordoostbrabant.nl HOV Noordoost-Brabant nieuwsbrief oktober 2013

nieuwsbrief www.hovnoordoostbrabant.nl HOV Noordoost-Brabant nieuwsbrief oktober 2013 www.hovnoordoostbrabant.nl HOV Noordoost-Brabant nieuwsbrief oktober 2013 nieuwsbrief Beter, sneller en comfortabeler Hoe is de stand van zaken? Anders kijken naar de toekomst HOV tilt OV naar een hoger

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie

Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie Wegontwerp bibeko met ASVV 720 ASVV 2004 723 ASVV 2012 135 Bebouwdekomgrenzen - aanbevelingen voor de locatie en inrichting 191 Langzaam

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Pagina 1 van 5 Fractiesecretariaat Ad van Heuven Jachthoeve 9 3992 NT Houten advanheuven@planet.nl www.groenlinks.nl\lokaal\houten Zenden aan: gemeentehuis@houten.nl

Nadere informatie

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg Knelpuntenanalyse Holland Rijnland Portefeuillehoudersoverleg Alex van Gent en Lieke Hüsslage Agenda 1. Inleiding 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Regionale mobiliteitsagenda 4. Vervolgproces 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van OV in verkeersmodellen

Betrouwbaarheid van OV in verkeersmodellen Betrouwbaarheid van OV in verkeersmodellen PLATOS maart 2013 Niels van Oort Robert van Leusden Erik de Romph Ties Brands 2 Inhoud Betrouwbaarheid van OV Relatie met verkeersmodellen Case VRU model Conclusies

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Zorgeloos reizen van deur tot deur Woon je in de stad of in een kleine kern, ga je naar je werk, of reis je in je vrije tijd; het Limburgs

Nadere informatie

Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen

Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen Symposium Op weg naar een gezonde spits Dinsdag 5 oktober 2010 Klaas-Jan Gräfe Senior beleidsmedewerker mobiliteit 1 Inhoud Knelpunten luchtkwaliteit

Nadere informatie

BereikbaarheidsEffect Quick-Scan BleiZo (2008)

BereikbaarheidsEffect Quick-Scan BleiZo (2008) BereikbaarheidsEffect Quick-Scan BleiZo (2008) Projectbureau BleiZo Bereikbaarheidseffecten ontwikkeling BleiZo Verkeerskundig adviseur, model BEQS Het gebied tussen de kernen Zoetermeer en Bleiswijk wordt

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 1. Opening en terugkoppeling proces 19:00 19:10 2. Toelichting beleidsgedeelte GVVP 19:10 19:30 3. Stellingen

Nadere informatie

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN HOOFDSTUK 3.1 INLEIDING 3Generiek Programma van Eisen Dit Programma van Eisen geldt voor het opnieuw in dienst stellen van de spoorverbinding tussen en zoals omschreven in hoofdstuk 2. Aan de hand van

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

Module 3. Fiets. Inleiding

Module 3. Fiets. Inleiding Module 3. Fiets Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Landsmeer 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

fietssnelweg f35 realisatie snel en veilig op de fiets door twente financieringsmogelijkheden programma van eisen deeltrajecten

fietssnelweg f35 realisatie snel en veilig op de fiets door twente financieringsmogelijkheden programma van eisen deeltrajecten 1 2 4 3 fietssnelweg f35 Figuur 4: Tracéontwerp: op maaiveld (1en 2), talud (3) of palen (4). snel en veilig op de fiets door twente realisatie programma van eisen financieringsmogelijkheden De F35 is

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Jan Smit/Peter van Halteren Alex Colthoff, hoofd

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 29 mei 2012 nummer: 2012_BW_00060 Onderwerp Beslispunten inzake RijnlandRoute en RijnGouweLijn vergadering AB Holland Rijnland

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Bijlage 2M Maatregelen

Bijlage 2M Maatregelen Bijlage 2M Maatregelen Afstudeeropdracht Revitalisatie Zonnemaat Inhoud bijlage: Maatregelen met voor- en nadelen Schetsen van enkele maatregelen (8 pagina s inclusief voorblad) Maatregelen met voor- en

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Alphen aan den Rijn vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Alphen aan den Rijn vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Alphen aan den Rijn vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

Lichthinder Onderzoek

Lichthinder Onderzoek Bijlage 14 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Lichthinder Onderzoek Rotonde versus Herenstraat 2-2A Voorhout Definitief Gemeente Teylingen De Bilt, 28

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

oktober 2009 Eindrapport corridor Den Haag Rotterdam Ruimtelijk economische effecten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

oktober 2009 Eindrapport corridor Den Haag Rotterdam Ruimtelijk economische effecten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Ruimtelijk economische effecten corridor Den Haag Rotterdam Eindrapport oktober 2009 Titel Datum Versie Kenmerk Opdrachtgever Uitvoering Colofon Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 13 2008-031 Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Aan de Raad, Heerhugowaard, 19februari2008 Beknopt voorstel 1. Instemmen met het beschikbaar stellen van kredieten tot

Nadere informatie

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben,

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben, Pagina 1 van 5 Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen Plaats en datum: Leeuwarden 28-07-2014 Onderwerp: Advies dienstregeling

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Lange termijn spooragenda

Lange termijn spooragenda BEDRIJFSVERTROUWELIJK CONCEPT Lange termijn spooragenda VHS bijeenkomst 25 februari 2014 1 Aanleiding Masterplan NS en ProRail 03-02-2012 : nieuwe, zware winterdag op het spoor 16-02-2012 : Commissie Kuiken

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan

Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan Op 12 september 2012 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan IVVP. Hierin is besloten linksaf-stroken te

Nadere informatie