Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Engineering voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Engineering voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Engineering voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die de HZ verzorgt. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen; deze gelden voor de gehele HZ. Het college van bestuur stelt voor elke opleiding jaarlijks een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ vast (hierna: Uitvoeringsregeling). 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de desbetreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. 1.4 Specifiek uitvoeringsregeling Engineering Met ingang van 1 september 2015 is er sprake van een sectorbrede conversie in de sector Techniek. Bij de opleiding Engineering zijn twee afstudeerrichtingen benoemd, te weten: Engineering / Design & Innovation en Engineering / Mechatronica Studenten die hun studie aanvangen in het studiejaar en later dienen zich in te schrijven onder de nieuwe namen (Engineering / Design & Innovation en Engineering / Mechatronica) Studenten die hun studie zijn aangevangen onder de oude naam (Engineering) dienen zich te blijven (her)inschrijven onder de oude naam. Voor de goede orde: al het gestelde in deze uitvoeringsregeling is ook op hen van toepassing Aangezien het gezamenlijke programma van de beide opleidingen pas per 1 september 2016 een feit zal zijn, is het programma voor voor Engineering een voortzetting van het programma van de opleiding Engineering voor het studiejaar

2 Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ). Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met havo-diploma Niet toelaatbaar tot Student met havo-diploma vanaf Niet toelaatbaar Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met vwo-diploma tot Student met vwo-diploma vanaf Legenda: = direct toelaatbaar Overzicht van mbo-domeinen die geen directe toegang geven tot Engineering het mbo-domein handel en ondernemerschap naar de hbo-sector techniek het mbo-domein economie en administratie naar de hbo-sector techniek Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) De bezitter van een diploma dat niet voldoet aan de voorwaarde voor inschrijving (deficiëntie) (zie art ) kan worden ingeschreven onder de voorwaarde dat door een onderzoek wordt voldaan aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. Voor de opleiding Engineering wordt er een onderzoek gedaan in de vorm van een toets naar de kennis en vaardigheden op het eindniveau van de Havo op de gebieden wiskunde en natuurkunde. Indien de kandidaat hiermee bewijst over voldoende voorkennis te beschikken is hij/zij alsnog toelaatbaar tot de opleiding Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) N.v.t. 2

3 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) De opleiding is gepositioneerd in het engineeringdomein, geënt op het landelijk beroepsprofiel van de bachelor of engineering en gericht op het opleiden van ingenieurs voor dat deel van de maakindustrie dat zich bezighoudt met innovatie, ontwerp en engineering van discreet geproduceerde producten. Het beoogde werkveld is de regionale productindustrie en de zakelijke dienstverlening daaraan. De opleiding is zowel breed als diep. De breedte wordt bereikt in leerjaar 1 en 2; studenten leren de facetten van innovatie, ontwerp en engineering van discreet geproduceerde producten. Elke afgestudeerd ingenieur van deze opleiding kan problemen integraal oplossen. De diepte wordt bereikt na het tweede leerjaar. Studenten kiezen een traject van stage, minor, afstudeerrichtingcursussen en een afstudeerstage die bij hun ambities passen. De ingenieur heeft hierdoor na diplomering zowel breedte als diepte. Hierna volgt een beschrijving van beroepsprofielen waarvoor onze studenten worden opgeleid. Productontwikkelaar Deze ingenieur brengt de behoefte van de klant en/of markt aan technische producten en/of diensten in kaart en creëert een markt voor nieuwe producten en/of diensten (productplanning). Op basis van het daaruit voortvloeiende strategisch plan ontwikkelt hij de activiteiten die leiden tot matching van het aanbod en de behoeften (productontwikkeling). Manager Deze ingenieur ontwikkelt strategische plannen en vertaalt deze naar concrete projecten en activiteiten, stuurt de bedrijfsmatige realisatie van het technische product en/of de dienst aan en integreert deze plannen met de feitelijke financiële, materiële en immateriële mogelijkheden, de vigerende wet- en regelgeving in aanmerking nemende. Ontwerper Deze ingenieur maakt ideeën in hoofdlijnen tastbaar. Hij verstaat de kunst om abstracte ideeën door te ontwikkelen in concrete modellen zoals een prototype van het te ontwikkelen eindproduct. Deze modellen onderzoekt hij op hun functioneren gedurende alle fasen van de lifecycle en hij past ze in overleg met betrokkenen (ontwerpers, engineers, bouwers, gebruikers) zo nodig aan. Hij weegt de kosten van het ontwikkelproces af tegen de gerealiseerde kwaliteit en beoordeelt wanneer het optimale moment is om het ontwikkelproces af te ronden. Daarbij houdt hij zowel rekening met de eisen van de markt als de mogelijkheden en belangen van het bedrijf. (Product) Engineer Deze ingenieur onderbouwt, optimaliseert en valideert het productontwerp. Hij voorspelt zo goed mogelijk dat het product in werkelijkheid aan de ontwerpspecificaties zal voldoen en hoe dat moet worden gerealiseerd. Hij rekent het ontwerp door, simuleert en test virtuele en fysieke prototypes, optimaliseert het ontwerp voor assemblage, productie, veiligheid en betrouwbaarheid en geeft aan hoe, waar en door wie het product met de gewenste kwaliteit tegen de laagste prijs gefabriceerd kan worden. Hij is vanwege zijn expertise al in een vroeg stadium van productontwikkeling nodig. Commercieel ingenieur 3

4 Deze ingenieur concretiseert het businessplan. Het gaat om het feitelijke uitvoering en implementatie van de onderliggende plannen zoals het marketing- en verkoopplan, het productieplan en het financieel plan, alsook het personeelsplan en kwaliteitsplan. In een continu proces van uitvoeren, implementeren en evalueren vindt regelmatig marktonderzoek plaats en wordt het businessplan waar nodig bijgesteld. Contacten met de diverse andere businessunits (afdelingen) en de projectleiding is daarbij een must. Commercieel ingenieurs hebben met elkaar gemeen dat zij veel contact hebben met klanten (om producten te verkopen), met productie en logistiek (om producten te leveren) en zijn in veel gevallen ook verantwoordelijk voor de support (aftersales en service) Competenties (art 3.2 OER HZ) De opleiding richt zich aan uitstroomkant op het deel van de maakindustrie dat zich bezighoudt met innovatie, ontwerp en engineering van discreet geproduceerde producten. Beschrijving van de competenties van de opleiding: 1 Innoveren - Het vermogen om succesvol vernieuwingen tot stand te brengen. 1.1 Management van innovatie (processturing) 1.2 Koers bepalen 1.3 Doel bepalen 1.4 Ontwikkelen 1.5 Realiseren 2 Ontwerpen - Het vermogen om de beste wijze aan te geven om in een behoefte te voorzien. 2.1 Management van ontwerp (processturing) 2.2 Onderzoeken en strategie bepalen 2.3 Ontwerpen 2.4 Definiëren, realiseren en testen 3 Engineeren - Het vermogen om een ontwerp te valideren en realiseren. 3.1 Management van Engineering (processturing) 3.2 Analyseren 3.3 Synthetiseren 3.4 Simuleren 3.5 Evalueren 4 Onderzoeken 4.1 Voorbereiden 4.2 Uitvoeren 4.3 Afronden 4

5 2.2.3 Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: B Engineering International naam: B Engineering Verleende graad: Bachelor of Engineering (B.Eng) Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands en Engels Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: N.V.T. Gezamenlijke opleiding: N.V.T. Versneld HBO (Vwo) traject Nee De opleiding maakt gebruik van artikel 9.4 van de Onderwijs- en Examenregeling 2015/2016: de eerste twee jaar van het opleidingsprogramma is samengesteld uit cursussen met een vrije omvang per kwartaal (conform HZ-jaarrooster). De opleiding genereert hiermee waardevolle kennis over bloksystemen en procesgericht onderwijs die nodig is voor de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsconcept zoals aangegeven in het instellingsplan

6 Opleidingsprogramma 6

7 7

8 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU11111 Blok 0 Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarden voor toekenning van studiepunten (afvinktoets): - Aanwezigheid minimaal 80% van de - Deelname aan de activiteiten op de vrijdag van deze. Introductie. Ontwerpen vanaf idee tot en met het testen van het ontwerp. 1 X Opdracht Alle deeltaken 100 % Aantal contacturen 15 8

9 CU11028 Methodisch Ontwerpen Aantal EC s: 13,75 Verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Het volledig portfolio waarop beoordeeld is, is ter archivering ingeleverd. Discursief methodisch producten ontwerpen van scratch tot aan productie (Delftse Methode, Timmers & Van der Waals), methodisch aantonen van verworven kennis, inzichten, vaardigheden en competenties, creativiteitstechnieken, keuzetechnieken, optimalisatietechnieken, concepten/modellen (wiskunde, natuurkunde, MPI), werking (productfuncties, (elektro)mechanische werkingsprincipes), constructie (sterkteleer, werktuigonderdelen), productietechnologie (bewerkingsprocessen metalen), ergonomie, industriële vormgeving, ecologie (duurzaamheid, sustainability). 1 X Competentieniveau wordt gemeten in deel 1 van de competentietoets: je voert daarin een beroepshandeling uit en levert een beroepsproduct op. Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig. 2 X X Competentieontwikkeling wordt gemeten in deel 2 van de competentietoets: je toont op basis van jouw portfolio aan dat je je in deze cursus in voldoende mate hebt ontwikkeld tot bekwaam engineer. 2 Individueel Aantal contacturen , 3.2-5, , 3.2-5, % %

10 CU15637 Project 1 Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): - Aanwezigheid minimaal 90% van de - Deelname aan de activiteiten op de vrijdag van deze. Project. In verticale teams en met leerlingen van het VO een opdracht voor het bedrijfsleven uitvoeren in één. 1 X Opdracht Afhankelijk van opdracht 100 % Aantal contacturen 10 10

11 CU11030 Integraal Ontwerpen Aantal EC s: 13,75 Verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Het volledige portfolio waarop beoordeeld is, is ter archivering ingeleverd. Integraal producten ontwerpen van scratch tot aan productie gereed, creativiteitstechnieken, keuzetechnieken, concepten/modellen (wiskunde, natuurkunde, MPI), werking ( (elektro)mechanische werkingsprincipes), constructie (sterkteleer, werktuigonderdelen), productietechnologie (bewerkingsprocessen kunststoffen), normen, wet- en regelgeving, ergonomie, industriële vormgeving, bedrijfskunde (kosten, marketing), ecologie (biomemetica, product life cycle, LCA), ethiek. Inclusief een project. 1 X Competentieniveau wordt gemeten in deel 1 van de competentietoets: je voert daarin een beroepshandeling uit en levert een beroepsproduct op. Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig. 2 X X Competentieontwikkeling wordt gemeten in deel 2 van de competentietoets: je toont op basis van jouw portfolio aan dat je je in deze cursus in voldoende mate hebt ontwikkeld tot bekwaam engineer , 2.2-3, 3.2-5, , 2.2-3, 3.2-5, % % Individueel Aantal contacturen

12 Semester 2 CU11031 Herontwerpen Aantal EC s: 15 Verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Het volledige portfolio waarop beoordeeld is, is ter archivering ingeleverd. Methodisch en integraal herontwerpen van een bestaand product (Reverse engineering) tot en met een testmodel, creativiteitstechnieken, keuzetechnieken, concepten/modellen (wiskunde, natuurkunde, MPI), werking ( (elektro)mechanische werkingsprincipes), constructie (sterkteleer, analoge elektronica, risico en effect, werktuigonderdelen), productietechnologie (assemblagetechniek), normen, wet- en regelgeving, ergonomie, industriële vormgeving, bedrijfskunde (kosten, marketing), ecologie (LiDS Wheel, milieueffecten van materialen), ethiek. 1 X Competentieniveau wordt gemeten in deel 1 van de competentietoets: je voert daarin een beroepshandeling uit en levert een beroepsproduct op. Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig. 2 X X Competentieontwikkeling wordt gemeten in deel 2 van de competentietoets: je toont op basis van jouw portfolio aan dat je je in deze cursus in voldoende mate hebt ontwikkeld tot bekwaam engineer , 2.2-3, 3.2-5, , 2.2-3, 3.2-5, % % Individueel Aantal contacturen

13 CU11033 Engineeren Aantal EC s: 15 Verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Het volledig portfolio waarop beoordeeld is, is ter archivering ingeleverd. Methodisch engineeren van een productconcept (systems engineering), creativiteitstechnieken, keuzetechnieken, concepten/modellen (wiskunde, natuurkunde, systeemkunde, MPI), werking (productfuncties, (elektro)mechanische werkingsprincipes), constructie (sterkteleer, analoge elektronica, (bestuurde) systemen, technische levensduur, geometrische kwaliteit, werktuigonderdelen), productietechnologie (verbetering en conservering), normen, wet- en regelgeving, ergonomie, industriële vormgeving, bedrijfskunde (kosten), ecologie (C2C), ethiek. 1 X Competentieniveau wordt gemeten in deel 1 van de competentietoets: je voert daarin een beroepshandeling uit en levert een beroepsproduct op. Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig. 2 X X Competentieontwikkeling wordt gemeten in deel 2 van de competentietoets: je toont op basis van jouw portfolio aan dat je je in deze cursus in voldoende mate hebt ontwikkeld tot bekwaam engineer , 2.2-3, 3.2-5, , 2.2-3, 3.2-5, % % Individueel Aantal contacturen 84 13

14 2.2.5 Cursussen hoofdfase (art 3.6, 3.11 OER HZ) Semester 3 CU12460 Integrated Product Development Aantal EC s: 12,5 Verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Het volledige portfolio waarop beoordeeld is, is ter archivering ingeleverd. Discursief methodisch integraal modulair producten ontwerpen van scratch tot en met zichtmodel/maquette, MPI (meerdere gebruikers (keten denken), cognitieve en informationele ergonomie, gebruikstesten), Vorm & Functie, Productie/materialen, Construeren, Onderzoeksvaardigheden, Overtuigend presenteren (verkooptechnieken), Keten analyse t.b.v. productierealisatie, Make-or-Buy beslissingen, MVO, Productiegericht ontwerpen, Betrouwbaarheid, Levensduur, 3D-modelleren (sheet metal, surface modeling), Productdocumentatie genereren van 3D --> 2D. 1 X Competentieniveau wordt gemeten in deel 1 van de competentietoets: je voert daarin een beroepshandeling uit en levert een beroepsproduct op. Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig. 2 X X Competentieontwikkeling wordt gemeten in deel 2 van de competentietoets: je toont op basis van jouw portfolio aan dat je je in deze cursus in voldoende mate hebt ontwikkeld tot bekwaam engineer , 2.1-4, 3.1-5, , 2.1-4, 3.1-5, % % Individueel Aantal contacturen 86 14

15 CU15638 Project 2 Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): - Aanwezigheid minimaal 90% van de - Deelname aan de activiteiten op de vrijdag van deze. Project. In verticale teams en met leerlingen van het VO een opdracht voor het bedrijfsleven uitvoeren in één. 1 X Opdracht Afhankelijk van opdracht 100 % Aantal contacturen 10 15

16 CU12461 Smart Product Development Aantal EC s: 11,25 Verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Het volledige portfolio waarop beoordeeld is, is ter archivering ingeleverd. Discursief methodisch een smart product ontwerpen van scratch tot en met werkend model, MPI/ergonomie, Analoge techniek, Besturingen, Digitale techniek. 1 X Competentieniveau wordt gemeten in deel 1 van de competentietoets: je voert daarin een beroepshandeling uit en levert een beroepsproduct op. Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig. 2 X X Competentieontwikkeling wordt gemeten in deel 2 van de competentietoets: je toont op basis van jouw portfolio aan dat je je in deze cursus in voldoende mate hebt ontwikkeld tot bekwaam engineer , 2.1-4, 3.1-5, , 2.1-4, 3.1-5, % % Individueel Aantal contacturen 91 16

17 VCCU16251 Vrije compositieruimte 1 Aantal EC s: 1,25 Niet verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t. Dit is ruimte in je studieprogramma die je tot op zekere hoogte zelf kunt invullen. Je hebt de mogelijkheid om de VCC in te vullen met zogeheten buitencurriculaire activiteiten. Buitencurriculaire activiteiten zijn andere activiteiten dan, kort gezegd, het volgen van lessen of maken van opdrachten in het kader van je opleiding. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: bestuursactiviteiten, voorlichtings- en promotieactiviteiten, culturele activiteiten, begeleidingsactiviteiten, projectactiviteiten of trainingsactiviteiten. Voor de voorwaarden en de te ondernemen stappen zie de handleiding vrije compositiecursussen (VCC) op 1 X Portfolio Afhankelijk van opdracht 100 % 5.5 Aantal contacturen 0 VCCU16252 Vrije compositieruimte 2 Aantal EC s: 1,25 Niet verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t. Dit is ruimte in je studieprogramma die je tot op zekere hoogte zelf kunt invullen. Je hebt de mogelijkheid om de VCC in te vullen met zogeheten buitencurriculaire activiteiten. Buitencurriculaire activiteiten zijn andere activiteiten dan, kort gezegd, het volgen van lessen of maken van opdrachten in het kader van je opleiding. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: bestuursactiviteiten, voorlichtings- en promotieactiviteiten, culturele activiteiten, begeleidingsactiviteiten, projectactiviteiten of trainingsactiviteiten. Voor de voorwaarden en de te ondernemen stappen zie de handleiding vrije compositiecursussen (VCC) op 1 X Portfolio Afhankelijk van opdracht 100 %

18 Aantal contacturen 0 CU03981 Student Company 1 Aantal EC s: 2,5 Niet verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Deelname aan directeurendag. Om een bedrijf efficiënt en succesvol te kunnen draaien, moet een ondernemer over de nodige kennis, vaardigheden en bepaalde persoonskenmerken beschikken. Met een team van 10 studenten richten zij een Student company op. De Student company is een unieke gelegenheid voor studenten om een eigen onderneming op te zetten en te runnen voor een periode van bijna een schooljaar. Een Student company stelt de deelnemers op een uitdagende en realistische manier in de gelegenheid om kennis te maken met het zelfstandig ondernemerschap en belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Kortom, de Student company functioneert als een echte onderneming. 1 X Ondernemersplan 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % X 360-feedback 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % nvt nvt 3 X Elevator pitch 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % X Halfjaarverslag 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % X Vergadervaardigheden 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % 4.0 nvt nvt nvt Nvt 2 Individueel 3 Individueel 4 Individueel 5 Individueel Aantal contacturen 0 18

19 CU04095 English for specific purposes Eng 1 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t Intermediate (B1) course preparing for practical professional situations, targeting the four main skills (reading, writing, listening & speaking) and paying special attention to grammar, vocabulary and pronunciation. 1 X Open vragen 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % X Mondelinge toets 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % X X Voortgangstoets 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % Individueel 3 Individueel Aantal contacturen 18 19

20 Semester 4 CU12600 Collaborative Design Aantal EC s: 11,25 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Het volledige portfolio waarop beoordeeld is, is ter archivering ingeleverd. Methodisch, integraal en multidisciplinair samenwerkend ontwerpen van een mechatronisch product tot en met een werkend testmodel, collaborative design, systems engineering en V-model, pick and place, bestuurde systemen, sensoren, actuatoren, elektrische aandrijvingen, energietransport en opslag, ecologie, wiskunde, regeltechniek, besturingstechniek. 1 X Competentieniveau wordt gemeten in deel 1 van de competentietoets: je voert daarin een beroepshandeling uit en levert een beroepsproduct op. Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig. 2 X X Competentieontwikkeling wordt gemeten in deel 2 van de competentietoets: je toont op basis van jouw portfolio aan dat je je in deze cursus in voldoende mate hebt ontwikkeld tot bekwaam engineer , 2.1-4, 3.1-5, , 2.1-4, 3.1-5, % % Individueel Aantal contacturen 90 20

21 CU15816 Multiculturele Project Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): - Aanwezigheid minimaal 90% van de - Deelname aan de activiteiten op de vrijdag van deze. Project met nationale- en internationale studenten. 1 X Opdracht Afhankelijk van opdracht 100 % * +2 betekent twee weken na afloop van de cursus Aantal contacturen 10 21

22 CU12601 Concurrent Engineering Aantal EC s: 11,25 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Het volledige portfolio waarop beoordeeld is, is ter archivering ingeleverd. Methodisch, integraal en multidisciplinair samenwerkend ontwerpen van een mechatronisch product tot en met een werkend testmodel, systems engineering en V-model, pick and place, bestuurde systemen, sensoren, actuatoren, elektrische aandrijvingen, energietransport en opslag, ecologie, wiskunde, regeltechniek, besturingstechniek, Studentonderneming exploiteren. Inclusief voorbereiding op de oriënterende stage. 1 X Competentieniveau wordt gemeten in deel 1 van de competentietoets: je voert daarin een beroepshandeling uit en levert een beroepsproduct op. Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig. 2 X X Competentieontwikkeling wordt gemeten in deel 2 van de competentietoets: je toont op basis van jouw portfolio aan dat je je in deze cursus in voldoende mate hebt ontwikkeld tot bekwaam engineer , 2.1-4, 3.1-5, , 2.1-4, 3.1-5, % % Individueel Aantal contacturen 90 22

23 VCCU16253 Vrije compositieruimte 3 Aantal EC s: 1,25 Niet verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t. Dit is ruimte in je studieprogramma die je tot op zekere hoogte zelf kunt invullen. Je hebt de mogelijkheid om de VCC in te vullen met zogeheten buitencurriculaire activiteiten. Buitencurriculaire activiteiten zijn andere activiteiten dan, kort gezegd, het volgen van lessen of maken van opdrachten in het kader van je opleiding. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: bestuursactiviteiten, voorlichtings- en promotieactiviteiten, culturele activiteiten, begeleidingsactiviteiten, projectactiviteiten of trainingsactiviteiten. Voor de voorwaarden en de te ondernemen stappen zie de handleiding vrije compositiecursussen (VCC) op 1 X Portfolio Afhankelijk van opdracht 100 % 5.5 Aantal contacturen 0 VCCU16254 Vrije compositieruimte 4 Aantal EC s: 1,25 Niet verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t. Dit is ruimte in je studieprogramma die je tot op zekere hoogte zelf kunt invullen. Je hebt de mogelijkheid om de VCC in te vullen met zogeheten buitencurriculaire activiteiten. Buitencurriculaire activiteiten zijn andere activiteiten dan, kort gezegd, het volgen van lessen of maken van opdrachten in het kader van je opleiding. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: bestuursactiviteiten, voorlichtings- en promotieactiviteiten, culturele activiteiten, begeleidingsactiviteiten, projectactiviteiten of trainingsactiviteiten. Voor de voorwaarden en de te ondernemen stappen zie de handleiding vrije compositiecursussen (VCC) op 1 X Portfolio Afhankelijk van opdracht 100 %

24 Aantal contacturen 0 CU03982 Student Company 2 Aantal EC s: 2,5 Niet verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: CU03980 behaald. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Deelname aan Zeeuwse finale / Marktdag, Deelname aan vergaderingen, onderneming officieel & formeel geliquideerd aan het eind van de looptijd. Om een bedrijf efficiënt en succesvol te kunnen draaien, moet een ondernemer over de nodige kennis, vaardigheden en bepaalde persoonskenmerken beschikken. Met een team van 10 studenten vervolg je een Student company. De Student company is een unieke gelegenheid voor studenten om een eigen onderneming te runnen voor een periode van bijna een schooljaar. Een Student company stelt de deelnemers op een uitdagende en realistische manier in de gelegenheid om kennis te maken met het zelfstandig ondernemerschap en belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Kortom, de Student company functioneert als een echte onderneming. 1 X Herzien ondernemingsplan 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % X Jaarverslag 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % X Omzet en winst volgens plan 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % nvt nvt 4 X 360-feedback 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % nvt nvt 5 X Aandeelhoudersvergadering 1 & , 2.1-4, 3.1-5, % Individueel 3 Individueel 4 Individueel 5 Individueel Aantal contacturen 0 24

25 CU04103 English for specific purposes Eng 2 Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t. Intermediate course preparing for practical professional situations, targeting the four main skills (reading, writing, speaking and listening) and paying special attention to grammar, vocabulary and pronunciation. This course builds on ESP Eng 1 and takes students to a B1 level.. 1 X Open vragen 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % X Mondelinge toets 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % X X Open vragen 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % Individueel 3 Individueel Aantal contacturen 18 25

26 Semester 5 CU08812 Oriënterende stage Aantal EC s: 30 Verplicht Voertaal: NL/ENG Voorwaarden voor deelname: Zie artikel van deze regeling. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t. Uitvoeren van een op meer opdrachten die leiden tot verwerving van in het stageplan vastgelegde competenties (leerdoelen). na ontvangs 1 X Portfolio assessment 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % X Portfolio assessment 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % X Portfolio assessment 1.2-4, 2.1-4, 3.1-5, % Individueel 3 Individueel Aantal contacturen 10 De toetsing van de oriënterende stage is afhankelijk van het moment dat de student start met de stage. Uitgaande van een start in de eerste van september is de geplande afronding 4. 26

27 Semester 6 Dit semester beslaat de studentkeuzeruimte voor de minor. De Nederlandse (nationale) student kiest - een minor uit de HZ-minorengids (beschikbaar via de HZ website) of - een minor van een andere hoger onderwijsinstelling uit binnen- of buitenland (goedkeuring examencommissie nodig). Voorwaarden voor deelname: - Zie artikel van deze regeling. De niet-nederlandse (internationale) student volgt geen minor en dient de navolgende (2) cursussen (CU14161 en CU15816) te volgen. CU14161 Research & Design Aantal EC s: 30 Verplicht Voertaal: ENG Voorwaarden voor deelname: Zie artikel van deze regeling. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Het volledige portfolio waarop beoordeeld is, is ter archivering ingeleverd. Methodisch en integraal onderzoeken en ontwerpen in opdracht van het bedrijfsleven met nationale en internationale studenten. 1 X Competentieniveau wordt gemeten in deel 1 van de competentietoets: je voert daarin een beroepshandeling uit en levert een beroepsproduct op. Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig. 2 Competentieontwikkeling wordt gemeten in deel 2 van de competentietoets: je toont op basis van jouw portfolio aan dat je je in deze cursus in voldoende mate hebt ontwikkeld tot bekwaam engineer , 2.2-3, 3.2-5, , 2.2-3, 3.2-5, % % Individueel 27

28 Aantal contacturen 120 CU15816 Multiculturele Project Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: ENG Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): - Aanwezigheid minimaal 90% van de - Deelname aan de activiteiten op de vrijdag van deze. Project met nationale- en internationale studenten. 1 X Opdracht Afhankelijk van opdracht 100 % Aantal contacturen 10 28

29 Semester 7 CU15820 Creation Aantal EC s: 11,25 Verplicht Voertaal: NL/ENG Voorwaarden voor deelname: Zie artikel van deze regeling. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: N.v.t. Innoveren voor een bedrijf en praktijkgericht onderzoek in de afstudeerrichting 'Design & Innovation'. Het betreft de opdracht van de ontwerpwedstrijd van de HEMA. andere (A) toets is en beschrijf de toetsvorm. 1 x Competentieniveau wordt gemeten in deel 1 van de competentietoets: je voert daarin een beroepshandeling uit en levert een beroepsproduct op. Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig. 2 x x Competentieontwikkeling wordt gemeten in deel 2 van de competentietoets: je toont op basis van jouw portfolio aan dat je je in deze cursus in voldoende mate hebt ontwikkeld tot bekwaam engineer , 2.1-4, 3.1-5, , 2.1-4, 3.1-5, werk 60% % Individueel Aantal contacturen 45 29

30 VCC17604 Vrije compositieruimte 5 Aantal EC s: 2,5 Niet verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t. Dit is ruimte in je studieprogramma die je tot op zekere hoogte zelf kunt invullen. Je hebt de mogelijkheid om de VCC in te vullen met zogeheten buitencurriculaire activiteiten. Buitencurriculaire activiteiten zijn andere activiteiten dan, kort gezegd, het volgen van lessen of maken van opdrachten in het kader van je opleiding. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: bestuursactiviteiten, voorlichtings- en promotieactiviteiten, culturele activiteiten, begeleidingsactiviteiten, projectactiviteiten of trainingsactiviteiten. Voor de voorwaarden en de te ondernemen stappen zie de handleiding vrije compositiecursussen (VCC) op 1 X Portfolio Afhankelijk van opdracht 100 % 5.5 Aantal contacturen 0 30

31 CU15818 Realisation Aantal EC s: 11,25 Verplicht Voertaal: NL/ENG Voorwaarden voor deelname: Zie artikel van deze regeling. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Je ontwerp is ingestuurd naar HEMA conform de ontwerpvoorwaarden. Praktijkgericht onderzoek in de afstudeerrichting 'Design & Innovation'. Het betreft de opdracht van de ontwerpwedstrijd van de HEMA. andere (A) toets is en beschrijf de toetsvorm. 1 x Competentieniveau wordt gemeten in deel 1 van de competentietoets: je voert daarin een beroepshandeling uit en levert een beroepsproduct op. Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig. 2 x x Competentieontwikkeling wordt gemeten in deel 2 van de competentietoets: je toont op basis van jouw portfolio aan dat je je in deze cursus in voldoende mate hebt ontwikkeld tot bekwaam engineer , 2.1-4, 3.1-5, , 2.1-4, 3.1-5, werk 60% % Individueel Aantal contacturen 32 31

32 VCC17605 Vrije compositieruimte 6 Aantal EC s: 2,5 Niet verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t. Dit is ruimte in je studieprogramma die je tot op zekere hoogte zelf kunt invullen. Je hebt de mogelijkheid om de VCC in te vullen met zogeheten buitencurriculaire activiteiten. Buitencurriculaire activiteiten zijn andere activiteiten dan, kort gezegd, het volgen van lessen of maken van opdrachten in het kader van je opleiding. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: bestuursactiviteiten, voorlichtings- en promotieactiviteiten, culturele activiteiten, begeleidingsactiviteiten, projectactiviteiten of trainingsactiviteiten. Voor de voorwaarden en de te ondernemen stappen zie de handleiding vrije compositiecursussen (VCC) op 1 X Portfolio Afhankelijk van opdracht 100 % 5.5 Aantal contacturen 0 32

33 De navolgende cursus (CU17606) dient alleen te worden gevolgd door die studenten die de cursus Research & Design (CU14161) uit semester 6 niet hebben gevolgd. CU17606 Applied Research Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Zie artikel van deze regeling. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t. Applied research in the field of Engineering concerning machines and products. werk 1 X Assessment 2.1-4, 3.1-5, % Aantal contacturen 12 CU17603 Design Methodology Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: ENG Voorwaarden voor deelname: Zie artikel van deze regeling. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): n.v.t. 33

34 Methodology in the field of Engineering concerning machines and products. werk 1 X Rapport 2.1-4, 3.1-5, % Aantal contacturen 24 CU4448 Control Systems Engineering Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: NL/ENG Voorwaarden voor deelname: Zie artikel van deze regeling. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t. 34

35 After a (brief) refreshment of the control system theory we will start with the modeling process in both the frequency domain and the time domain. After that we focus on the design criterions for controlled systems in conjunction with the root locus and the Bode diagram. For simulation purposes we will use the program Matlab. Control theory will be applied in lab exercises. A LabVIEW application to simulate and control a process will be designed and build. nr andere (A) toets is en beschrijf de toetsvorm) Wegings factor werk 1 X Open vragen 3.2, 3.3, 3.4, % X Open vragen 3.2, 3.3, 3.4, % X Rapportage 3.2, 3.3, 3.4, % X Casustoets 3.2, 3.3, 3.4, % Individueel 3 Groepsgewijs 4 Groepsgewijs Aantal contacturen 45 CU04449 Electrical Drive Technology Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: NL/ENG Voorwaarden voor deelname: Zie artikel van deze regeling. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t. 35

36 A drive planning engineer needs knowledge about the operation of electrical drives. Both the mechanical and the electrical properties must be known. In this course you will learn how to design a complete electrical drive, including the speed control. The emphasis will be upon the squirrel cage motor and the speed control with frequency converters. werk 1 X Casustoets 3.2, 3.3, 3.4, % X Casustoets 3.2, 3.3, 3.4, % X Rapportage 3.2, 3.3, 3.4, % Individueel 3 Groepsgewijs Aantal contacturen 17 CU04450 Mechanisms design Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: NL/ENG Voorwaarden voor deelname: Zie artikel van deze regeling. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t. 36

37 This course in mechanisms deals with the kinematics (and some basic dynamics) of planar mechanisms. Subjects are: analysis of velocities (both graphical and analytical), analysis of accelerations (mostly graphical)of different parts of a given mechanism, an introduction to dynamics of mechanisms and some basic cam design. werk 1 X Open vragen 3.2, % X Open vragen 3.2, % X Open vragen 3.2, % X Ontwerp, simulatie & rapportage 3.2, 3.3, 3.4, % Individueel 3 Individueel 4 Individueel Aantal contacturen 27 CU08061 Mechatronics projects Aantal EC s: 5,0 Verplicht Voertaal: NL/ENG Voorwaarden voor deelname: Zie artikel van deze regeling. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t.. 37

38 During this course you will be faced with a (real life) problem that is too extensive to solve all by yourself. To get the job done at all, you will apply the project approach, involving an integrated way of working as a team within a more or less complex but flexible framework. The project within this course involves a level 1 assignment or problem: - Integration of existing knowledge, insight and skills within a process of research, design or problem solution in the domain of engineering -The project result is usable and valuable for the client. A separate project is also part of this course. Wegings factor werk 1 X Rapportage/verslag 1.1-4, 2.1-4, 3.1-5, % X Rapportage/verslag 1.1-4, 2.1-4, 3.1-5, % X Presentatie 1.1-4, 2.1-4, 3.1-5, % X Assesment 1.1-4, 2.1-4, 3.1-5, % Groepsgewijs 2 Groepsgewijs 3 Groepsgewijs 4 Individueel Aantal contacturen 30 CU15639 Project 3 Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: NL/ENG Voorwaarden voor deelname: Zie artikel van deze regeling. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): - Aanwezigheid minimaal 90% van de - Deelname aan de activiteiten op de vrijdag van deze. Project voor Nederlandstalige/reguliere studenten. In verticale teams en met leerlingen van het VO een opdracht voor het bedrijfsleven uitvoeren in één. (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste nive uit 2.2.2) werk 1 X Opdracht Alle deeltaken 100 %

39 Aantal contacturen 10 CU11023 Graduation preparation Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: ENG Voorwaarden voor deelname: Alleen voor internationale studenten. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t. Voorbereiding op het afstuderen, verwerving van een afstudeerplaats. (maak koppeling m Wegingsdeeltaken of (indien factor aanwezig) leerdoelen, geb diepste niveau uit 2.2.2) werk 1 X Opdracht 1.1, 2.1, % Aantal contacturen 16 39

40 Semester 8 CU08813 Thesis project - Afstuderen Aantal EC s: 30 Verplicht Voertaal: NL/ENG Voorwaarden voor deelname: Zie artikel van deze regeling. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): N.v.t. Your Thesis project will undoubtedly confront you with a more extensive and more complex practical assignment. And it is completely different from most study assignments and the earlier work placement assignments during your bachelor studies. In your Thesis project you work in the actual practice! You work on an assignment that: - you carry out for or at an organization. This can also be your own organization; - fits in with your graduation specialty; - requires that you make clear why you did something or why not (reflection); - yields a final product (with) a graduation report and a graduation presentation. Uitvoeren praktijkgericht onderzoek: complexe praktijkopdracht in complexe situatie zelfstandig onderzoeken en daarbij keuze maken uit relevante methodieken. Vorm 1 X Portfolio Beroepscompetenties van de 50% 5,5 opleiding 2 X X Rapport en presentatie HZ-onderzoekscompetentie 50% 5,5 toets In werk (< 10 2 Individueel Aantal contacturen 35 De afsluiting van de afstudeerfase is afhankelijk van het moment dat de student gereed is om te presenteren. De definitieve data worden in overleg met de student vastgelegd. 40

41 2.2.6 Vrije compositiecursussen (art 3.12 OER HZ) Onverminderd het in art 3.12 OER HZ bepaalde en in de HZ Handleiding uitgewerkte vrije compositiecursussen (te raadplegen op worden onder de mogelijkheden voor invulling van de vrije compositieruimte mede geschaard: a. Engineering gerelateerd congres- en symposiabezoek; b. Het behalen van VOL-VCA-certificaat tijdens de opleiding; c. Engineering gerelateerde werkzaamheden op hbo-niveau binnen of buiten de HZ. Een vrije compositiecursus wordt getoetst via portfolioassessment. Het toetsmoment is gepland in de toets aan het eind van het semester waarin de activiteiten voor de vrije compositiecursus zijn uitgevoerd. Nakijktermijn is 10. werk op afspraak met de slc er. Voor verdere regels en voorwaarden zie de Handleiding vrije compositiecursussen (VCC) (www.hz.nl). Indien een student de vrije compositiecursussen op grond van artikel 3.12 lid 4 van de Onderwijs- en Examenregeling (www.hz.nl) niet wenst te volgen, biedt de opleiding het volgende vervangende aanbod: Voor VCCU16251 en VCCU16252 tezamen: CU03981 gedurende het najaarssemester; voor VCCU16253 en VCCU16264 tezamen: CU03982 gedurende het voorjaarssemester Afstudeerrichtingen (art 3.10 OER HZ) De opleiding biedt in het studiejaar twee verdiepende afstudeerrichtingen aan. De twee afstudeerrichtingen zijn verschillend voor cohorten vanaf 2011/2012. Aanbod en voorwaarden voor deelname vanaf 2011/2012 Afstudeerrichting Mechatronics Gericht op de beroepsrol van de productengineer m.b.t. Business-to-Business machines, apparaten en werktuigen; Engelstalig. De afstudeerrichting bestaat uit de volgende cursussen: o CU Control Systems Engineering o CU Electrical Drive Technology o CU Mechanisms Design o CU15XXX - Design Methodology o CU Graduation preparation (alleen voor internationale studenten) o CU Project 3 o CU Thesis project - Afstuderen (inhoudelijk passend bij Mechatronics) Voorwaarden voor deelname: o Het minimumaantal deelnemers (12) is bereikt; o Propedeuse en 90 EC van de hoofdfase waarvan 30 EC stage van bacheloropleiding Engineering, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde of vergelijkbare opleiding behaald. 41

42 Afstudeerrichting Design & Innovation Gericht op de beroepsrol van de productontwerper m.b.t. Business-to-Consumer en Business-to- Business serie- en massaproducten; Nederlandstalig. De afstudeerrichting bestaat uit de volgende cursussen: o CU Creation o CU Realisation o CU Project 3 o CU Thesis project - Afstuderen (inhoudelijk passend bij Design & Innovation) Voorwaarden voor deelname: o Het minimum aantal deelnemers (12) is bereikt; o Propedeuse en 90 EC van de hoofdfase waarvan 30 EC stage van bacheloropleiding Engineering behaald Stage (art 3.9 OER HZ) De stage bestaat uit de volgende cursus: o CU08812 Oriënterende stage Voorwaarden voor deelname: o de voorwaarden die zijn beschreven in de stagehandleiding van de opleiding Engineering. De stagehandleiding is beschikbaar via de share van opleiding Engineering en de stage- en afstudeercoördinator stuurt deze voorafgaand aan de stage per aan de desbetreffende studenten toe Minor (art 3.8 OER HZ) Algemene voorwaarden voor deelname: o Stage afgerond. o In het geval het een minor van een andere hoger onderwijsinstelling uit binnen- of buitenland betreft, kan worden afgeweken van de eerste voorwaarde (stage afgerond) indien die minor uitsluitend in het stagesemester wordt aangeboden. In dat geval gelden dezelfde voorwaarden als voor deelname aan de stage van de opleiding Engineering (zie artikel van deze regeling) o Voor deelname aan een minor van nationale of internationale instelling voor hoger onderwijs is goedkeuring van de examencommissie nodig. Minor uit de HZ-catalogus (zie bijlage bij deze OER): Uit welke cursussen de minor bestaat of kan bestaan wordt bepaald door de aanbieder. Aanvullende voorwaarden voor deelname: o artikel 3.8 lid 7 onderdelen a t/m c van de instellings-oer (www.hz.nl). Minor van een nationale instelling voor hoger onderwijs die is aangesloten bij Kies Op Maat : Uit welke cursussen de minor bestaat of kan bestaan wordt bepaald door de aanbieder. Aanvullende voorwaarden voor deelname: o de voorwaarden van Kies Op Maat Minor van een internationale instelling voor hoger onderwijs: Uit welke cursussen de minor bestaat of kan bestaan wordt bepaald door de aanbieder. Aanvullende voorwaarden voor deelname: 42

43 o de HZ heeft (via International Office) afspraken gemaakt met de betreffende internationale instelling en de opleiding over inhoud en niveau van het minoraanbod Deelname internationaal uitwisselingsprogramma (art 4.5 OER HZ) Voor deelname aan een internationaal uitwisselingsprogramma gelden dezelfde voorwaarden als voor deelname aan de minor van de opleiding Engineering (zie artikel van deze regeling) Afstuderen (art. 3.9 OER) Het afstuderen bestaat uit de volgende cursussen: o CU08813 Thesis project - Afstuderen Voorwaarden voor deelname: o de voorwaarden die zijn beschreven in de afstudeerhandleidingen deel 1 en 2 van de opleiding Engineering. De stagehandleidingen zijn beschikbaar via de share van opleiding Engineering en wordt voorafgaande aan het afstuderen per verzonden aan de betreffende studenten door de stage- en afstudeercoördinator van de opleiding vervallen 2.3. Studieadvies Uitwerking voorwaarden inschrijving opleiding na nbsa (art. 8.1, lid 9 OER HZ) In het geval de student een nbsa is verstrekt kan hij of zij zich niet meer inschrijven voor de opleiding engineering. 3.1 Vaststelling De looptijd van de uitvoeringsregeling is gelijk aan de looptijd van de Onderwijs- en Examenregeling HZ Deze uitvoeringsregeling is vastgesteld door het college van bestuur op 01/09/

UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Examenreglement OER HZ

UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Examenreglement OER HZ UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Examenreglement OER HZ ENGINEERING VOLTIJD 2016-2017 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Engineering voltijd Vastgesteld College van Bestuur: 30/08/2016 1 sopgave 1.1

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Engineering voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Engineering voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Engineering voltijd De Uitvoeringsregelingen OER HZ 2017-2018 zijn nog niet vastgesteld door het College van Bestuur. Deze uitvoeringsregelingen worden alvast ter

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Korea Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Bouwkunde voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Bouwkunde voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Bouwkunde voltijd sopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ... 1 1.1 algemeen... 1 1.2 opleidingscommissie... 1 1.3 academiedirecteur...

Nadere informatie

21-4-2016. Info voor B2 TOM studenten van. Opleiding Werktuigbouwkunde

21-4-2016. Info voor B2 TOM studenten van. Opleiding Werktuigbouwkunde 21-4-2016 Info voor B2 TOM studenten van Opleiding Werktuigbouwkunde PROGRAMMA Doel Derde jaar Minor Afstuderen Master ME Regelingen Tot Slot Doel Opleiden Academische Werktuigbouwer met oog voor wat er

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HZ

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HZ ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HZ 2014-2015 HZ University of Applied Sciences 1 2 Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2 Algemeen Artikel 1.3 Vaststelling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HZ

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HZ ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HZ 2015-2016 HZ University of Applied Sciences 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2 Algemeen Artikel 1.3 Vaststelling en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Persoonlijk studie plan. Versie 1. Ramon Bené HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Persoonlijk studie plan. Versie 1. Ramon Bené HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 31-5-2016 Persoonlijk studie plan Versie 1 Ramon Bené HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Inhoud 1. Persoonsgegevens... 2 1.1 Stagiair... 2 1.2 Begeleidend docent... 2 2.0 Course uitwerking... 3 2.1 Course

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag Innovative Textile Development Deze samenvatting is ingevuld o.b.v. het CDHO format d.d. oktober 2014 (via

Samenvatting aanvraag Innovative Textile Development Deze samenvatting is ingevuld o.b.v. het CDHO format d.d. oktober 2014 (via Samenvatting aanvraag Innovative Textile Development Deze samenvatting is ingevuld o.b.v. het CDHO format d.d. oktober 2014 (via www.cdho.nl) Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is):

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor OCEAN TECHNOLOGY 34190 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0 E.A.B. Faries Glazenmakerhof 11 2492 RR 'S-GRAENHAGE Betreft Datum Studievoortgangsoverzicht 04 januari 201 12023000 Opleiding Examenprogramma European Studies voltijd Cohort 2012 Examendatum 12-0-2013

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Indiaans Amerika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bouwkunde voltijd - 2014

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bouwkunde voltijd - 2014 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bouwkunde voltijd - 2014 sopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ... 1 1.1 algemeen... 1 1.2 opleidingscommissie... 1 1.3 academiedirecteur...

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bouwkunde voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bouwkunde voltijd De Uitvoeringsregelingen OER HZ 2017-2018 zijn nog niet vastgesteld door het College van Bestuur. Deze uitvoeringsregelingen worden alvast ter informatie voor studenten en docenten gepubliceerd in concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief Datum: 28 mei 2015 Studentenstatuut

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ Engineering / Energie- en Procestechnologie (AOT) Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ Engineering / Energie- en Procestechnologie (AOT) Voltijd De Uitvoeringsregelingen OER HZ 2017-2018 zijn nog niet vastgesteld door het College van Bestuur. Deze uitvoeringsregelingen worden alvast ter informatie voor studenten en docenten gepubliceerd in concept

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 OPLEIDING BOUWKUNDE OPLEIDING BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED OPLEIDING BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE OPLEIDING CIVIELE TECHNIEK ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA Datum vaststelling

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Communication and Multimedia Design crohonummer: 34092 variant: voltijd NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017

engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017 engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017 leerroutes: elektrotechniek, engineering, design and InnovatIon, ProdUct design en technische BedrIjFsKUnde creating tomorrow Engineering In het eerste deel

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1 -

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HZ

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HZ ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING HZ 2016-2017 HZ University of Applied Sciences Van deze Onderwijs- en examenregeling maken deel uit de Uitvoeringsregelingen Oer HZ en de Minorgids 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht 1

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE)

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) 2018-2019 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt

Nadere informatie

Vastgesteld door het CvB op 25 juni 2014

Vastgesteld door het CvB op 25 juni 2014 BIJLAGE B: ONDERWIJSPROGRAMMA PROPEDEUTISCHE FASE In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het onderwijsprogramma van de propedeuse. De verschillende onderwijseenheden die deel uitmaken van de propedeuse

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie