Met ingang van april 2010 heeft BDO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met ingang van april 2010 heeft BDO"

Transcriptie

1 2010 nieuwsbrief nr.2 Nieuwsbrief Nieuwe aangifteverplichting voor betalingen aan belastingparadijzen PAGINA 2 Nieuwe procedure voor teruggaafverzoek buitenlandse btw: sneller en efficiënter PAGINA 4 Versterking van de anti-witwaswetgeving PAGINA 9 Corporate Finance: een nieuwe dienstverlening voor een groeiende marktbehoefte Met ingang van april 2010 heeft BDO haar dienstverlening in België uitgebreid met een volledig aanbod op het gebied van Corporate Finance. Binnen de nieuwe entiteit BDO Corporate Finance werden een aantal bestaande transactiegerelateerde activiteiten gecentraliseerd, met name due diligence, financiële analyse en structurering. Daarnaast vervolledigden we ons aanbod met Mergers & Acquisition diensten. Door de combinatie van bestaande en nieuwe diensten en steunend op de expertise van onze waarderings- en due diligence experten is BDO nu meer dan ooit uw geschikte partner in transactieprocessen, zowel op het vlak van aankoop als verkoop. Voortaan kan BDO Corporate Finance gespecialiseerd advies verlenen inzake: Waarderingen; Transaction Services (acquisitie en vendor due diligence); Mergers & Acquisitions (M&A); Business Planning & Controlling. Gelet op de groeiende vraag naar een volledige transactiedienstverlening, hebben we onze activiteiten uitgebreid met een Mergers & Acquisitions dienstverlening en stelden we een gespecialiseerd team samen. Aldus kan BDO u gespecialiseerde diensten aanbieden in zowel aankoop als verkooptransacties, gaande van het zoeken van geschikte targets tot volledige afronding van de transactie. De activiteiten van het M&A team zijn niet beperkt tot de loutere begeleiding binnen een traditioneel aan- of verkoopmandaat. Onderstaande diensten behoren eveneens tot ons aanbod en expertise: Begeleiding van Management buy-out of buy-in; Begeleiding bij de zoektocht naar externe kapitaal en financiering; Begeleiding bij de herfinanciering en recovery services. Wereldwijde service dankzij het internationaal BDO-netwerk BDO Corporate Finance garandeert u een wereldwijde dienstverlening dankzij de nauwe samenwerking met ons sterk internationaal netwerk. De zoektocht naar geschikte targets in het kader van uw internationaal acquisitiebeleid, de analyse van internationale markten in het kader van de verkoop van uw onderneming of financieringsbehoefte behoren tot de mogelijkheden. Kortom BDO heeft een internationaal antwoord op uw vraag. integratie Business Planning & Controlling team Voorbereiding en planning zijn sleutelfactoren voor een succesvolle transactie. Deze aspecten worden binnen het Corporate Finance departement gegarandeerd door de integratie met het Business Planning & Controlling team. Afgelopen jaren is dit team uitgegroeid tot experten inzake businessplanning en financiële analyses. Expertise die een toegevoegde waarde levert zowel voor als na de transactie: de voorbereiding van uw dossier volgens de meest optimale omstandigheden en de integratie en begeleiding van uw investering na afronding van de deal. INHOUD Corporate Finance : een nieuwe dienstverlening voor een groeiende marktbehoefte pagina 1 Edito pagina 2 Nieuwe aangifteverplichting voor betalingen aan belastingparadijzen pagina 2 Nieuwe procedure voor teruggaafverzoek buitenlandse btw: sneller en efficiënter pagina 4 FAQ: Wat houdt de problematiek inzake transfer pricing in? pagina 5 Forfaitaire Belasting van voordelen in natura: pestbelasting of vereenvoudiging? pagina 7 Versterking van de antiwitwaswetgeving pagina 9 BDO-ondernemersdag werd gesmaakt pagina 11 Short News Agenda pagina 12

2 EDITO Corporate Finance nieuwsbrief nr.2 Edito Van verticaal naar horizontaal toezicht De opdracht van de cijferberoepen (waaronder de accountant, belastingconsulent en revisor) is delicaat en moeilijk. De moeilijkheid heeft uiteraard veel te maken met de steeds complexer wordende regelgeving waardoor bedrijven zich genoodzaakt zien een beroep te doen op specialisten. De opdracht is ook delicaat. Enerzijds omdat de specialist (al dan niet) inzicht krijgt in confidentiële en/of gevoelige bedrijfsinformatie die vanuit deontologisch oogpunt (beroepsgeheim) vertrouwelijk moet blijven. Anderzijds heeft hij ook een meldingsplicht ingeval van bvb fraude of witwaspraktijken. Het is duidelijk dat de taak van de specialist vlotter en correcter vervuld kan worden in een meer transparante bedrijfsomgeving. Een onderneming met een degelijk interne controle en risicobeheersings- en rapporteringssysteem (de onderneming is m.a.w. in control ) zal er ook beter in slagen helder te communiceren met al haar stakeholders. Een van die stakeholders is de fiscus die in België eerder een zgn verticaal toezicht uitvoert (controle achteraf). In Nederland evolueert de fiscus evenwel naar zgn. horizontaal toezicht. Het in control zijn van fiscale processen is daar de maatstaf aan het worden, gebaseerd op begrip en vertrouwen tussen de belastingplichtige, de fiscus en de belastingconsulent. Mogelijke discussiepunten worden vooraf op tafel gelegd, er wordt open kaart gespeeld en gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Als de belastingplichtige aantoont dat zijn onderneming controle heeft over de interne fiscale processen, zal in ruil de Nederlandse fiscus de controleaanpak wijzigen, van reactief (belastingcontroles over oudere jaren) naar proactief (omgaan in de actualiteit met relevante fiscale zaken) maar uiteraard steeds binnen de geldende wetgeving. De eerste ervaringen in Nederland (bij grote ondernemingen) zijn alvast positief vermits een ruime meerderheid van de ondervraagde bedrijven voorstander is van het horizontaal toezicht. In België werd al een eerste stap gezet naar een meer proactieve benadering en een behandeling als gelijke in het kader van de rulingprocedure. Onze ervaringen in dit verband zijn zeker positief. We zijn dan ook voorstander om deze benadering, voor zover hiertoe een duidelijk kader wordt gecreëerd, ruimer toe te passen en ook in België geleidelijk van verticaal naar horizontaal toezicht te evolueren. WERNER LAPAGE Voorzitter van de redactieraad Gezien het huidig financieel klimaat zijn goed doordachte en onderbouwde businessplannen meer dan ooit een basisvoorwaarde voor het aantrekken van kapitaal of de indiening van een financieringsdossier. De afgelopen jaren hebben ondernemers het belang ingezien van de opstelling van een businessplan na realisatie van een transactie. Aspecten op het vlak van integratie en synergie worden in het plan vertaald zodat een kater achteraf vermeden wordt. Net zoals een goede planning en een gedegen due diligence onderzoek zijn een businessplan en financiële analyse cruciale elementen voor het welslagen van een investering. TAX Vanaf 1 januari 2010 heeft de Belgische fiscus een nieuw wapen in de strijd gegooid tegen de fiscale fraude en het (onrechtmatige) gebruik van belastingparadijzen door Belgische belastingplichtigen. Belastingplichtige vennootschappen die voor meer dan EUR betalingen doen aan belastingparadijzen moeten dit melden in de aangifte vennootschapsbelasting, zoniet zal de kost verworpen worden. Deze nieuwe bepaling, ingevoerd door de Programmawet van 23 december 2009, werd opgenomen in het nieuwe wetsartikel 307, 1 WIB. Toepassingsgebied De verplichting tot aangifte van rechtstreekse en onrechtstreekse betalingen aan personen gevestigd in belastingparadijzen geldt voor belastingplichtigen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de Belgische belasting niet-inwoners/vennootschappen. De aangifteverplichting geldt indien het totaal bedrag van zulke betalingen die tijdens het belastbaar tijdperk werden verricht een minimum bedrag van EUR hebben bereikt. Zware sancties bij niet-aangifte Bij niet-aangifte zal de fiscale aftrek van dergelijke betalingen als beroepskost automatisch en definitief verloren zijn (onweerlegbaar vermoeden). Zoals voorheen moet de belastingplichtige, in het kader van een fiscale controle, nog steeds het bewijs kunnen leveren dat de transacties overeenstemmen met werkelijke en oprechte verrichtingen met personen. Artificiële constructies zijn dus niet toegelaten. Artificiële constructies worden omschreven Tot slot kunnen we besluiten dat door de centralisatie van bestaande transactiediensten en onze nieuwe M&A dienstverlening, BDO ook uw multidisciplinaire partner is inzake transactiebegeleiding conform de pragmatische en op maat gesneden aanpak waarmee u vertrouwd bent. Johan Vandenbroeck BDO Corporate Finance Nieuwe Aangifteverplichting voor betalingen aan belastingparadijzen als constructies die geen verband houden met economische realiteit, en die in werkelijkheid zijn gericht op belastingontduiking in België (Memorie van Toelichting bij de wet van 23 december 2009). Indien zou blijken bij een fiscale controle dat de aangifteverplichting niet werd nagekomen, kunnen er eveneens belastingverhogingen en administratieve boetes worden opgelegd aangezien er sprake is van een onvolledige aangifte. Tot slot merken we nog op dat in casu tevens een aanslag geheime commissielonen (ad 309%) kan worden opgelegd (bovenop de hierboven beschreven fiscale sancties). Welke landen worden geviseerd als belastingparadijzen? Enerzijds worden de landen bedoeld die volgens de OESO niet of onvoldoende meewerken op het vlak van internationale gegevensuitwisseling. Anderzijds worden als belastingparadijzen in het kader van deze wetsbepaling aangemerkt, de landen zonder belasting of met een nominaal tarief aan vennootschapsbelasting lager dan 10%. Een (definitieve) lijst van landen, die volgens de Belgische fiscus hiertoe kwalificeren, werd bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad van 12 mei 2010 (KB 6 mei 2010) en geldt met ingang van 1 januari De lijst bevat 30 landen (zie kaderstuk) en de Belgische regering heeft de bedoeling om deze lijst om de twee jaar te herzien. In een aantal van deze belastingparadijzen (vb. Guernsey, Jersey, Eiland Man, Malediven, Ver-

3 2010 nieuwsbrief nr.2 3 TAX enigde Arabische Emiraten en Monaco) zijn bepaalde vennootschappen die actief zijn in een welbepaalde sector toch onderworpen aan een belasting van minstens 10%. Dit neemt niet weg dat voor alle (on)rechtstreekse betalingen aan personen die gevestigd zijn in dergelijke staten de aangifteverplichting geldt. Welke betalingen worden geviseerd? Het is nog steeds niet duidelijk of de aangifteverplichting enkel van toepassing is op betalingen die betrekking hebben op kosten/uitgaven, dan wel eender welke soort van betaling. Naast rechtstreekse worden ook onrechtstreekse betalingen geviseerd om te vermijden dat constructies met tussenvennootschappen worden aangewend. Vermoedelijk dient een onrechtstreekse betaling enkel in de strikte zin te worden bekeken, zodat enkel rechtspersonen geviseerd zijn die betalingen ontvangen voor rekening van een vennootschap/bijkantoor gelegen in een belastingparadijs. Kwalificatie van de genieters van de betalingen Ook omtrent de kwalificatie van de genieters, zijnde natuurlijke personen, rechtspersonen of beide, heerst momenteel nog onduidelijkheid. Uit de letterlijke wettelijke bepaling betalingen gedaan aan personen gevestigd in een Staat, wordt door sommige auteurs in de rechtsleer afgeleid dat de aangifteverplichting enkel zou gelden voor betalingen aan rechtspersonen, aangezien enkel rechtspersonen zich ergens kunnen vestigen. Naar onze mening zullen anderzijds zowel betalingen aan personen gevestigd in een belastingparadijs als betalingen aan een bijkantoor dat gevestigd is in een belastingparadijs (met hoofdhuis in een niet-belastingparadijs) vallen onder de nieuwe regeling (gelet op de bedoeling van deze nieuwe aangifteverplichting). Betalingen aan een bijkantoor gelegen in een niet-belastingparadijs, terwijl het hoofdhuis van dat bijkantoor wel gelegen is een belastingparadijs zouden niet onder de nieuwe regelgeving vallen. Teneinde echter een correcte toepassing in de praktijk te verzekeren is verdere verduidelijking vanwege de fiscus noodzakelijk en tevens van belang voor de belastingplichtige gelet op de eerder aangehaalde sancties die bij het niet nakomen van de aangifteverplichting kunnen worden opgelegd. Het feit dat omtrent deze nieuwe regelgeving nog vele onduidelijkheden bestaan, werd de minister van Financiën ter kennis gebracht. Hij heeft dan ook in zijn antwoord op een parlementaire vraag van 25 januari 2010 aangekondigd dat voor eind september 2010 verdere toelichting zal worden verstrekt in een circulaire. Toepassing in de praktijk Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen (van buitenlandse vennootschappen) belastbaar in de vennootschapbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen, brengen best proactief hun betalingen verricht aan de geviseerde belastingparadijzen in kaart voor belastbare tijdperken die ingaan vanaf 1 januari 2010 en geven deze de nodige economische en zakelijke onderbouw indien dit nog niet het geval zou zijn. Dit zal toelaten strenge fiscale sancties (bij niet-rapportering van dergelijke transacties) te vermijden. De onzekerheid omtrent de eigenlijke omvang van de te rapporteren betalingen meer bepaald met betrekking tot de aard van de betalingen en de kwalificatie van de genieters zal in principe moeten worden weggenomen door de circulaire die wordt verwacht in het najaar van Erik Van Asbroeck Werner Lapage BDO Belastingconsulenten Welke 30 landen worden aanzien als belastingparadijzen? Binnen Europa zijn er negen belastingparadijzen: Andorra, de kanaaleilanden (Guernsey, Jersey, Jethou en Sark) het eiland Man, Moldavië, Monaco, Montenegro. Het Arabisch schiereiland is vertegenwoordigd door Bahrein en de zeven emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah, Umm al Qaiwain). Daarna volgt het Caraïbisch gebied met Anguilla, de Bahama s, Bermuda, de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden, Saint-Barthélemy en de Turks en Caicos eilanden. De lijst sluit af met de Malediven en een reeks eilandstaten uit de Stille Oceaan: de Federatie van Micronesië, Nauru, Palau, Vanuatu en Wallis-en-Futuna.

4 4 ACCOUNTANCY TAX Met ingang van 1 januari 2010 werden de regels waaronder belastingplichtigen teruggaaf kunnen vragen van buitenlandse btw aanzienlijk gewijzigd. De nieuwe bepalingen kenmerken zich vooral door een vereenvoudiging en modernisering van de te volgen procedure. Daarnaast krijgt de belastingplichtige meer waarborgen. Enkel EU-belastingplichtigen... Samen met de invoering van het btw-pakket op 1 januari 2010, werd voorzien in een verandering van de teruggaafprocedure van buitenlandse btw. Een nieuwe administratieve circulaire licht de wijzigingen uitvoerig toe (Circulaire nr. 20/2009, d.d. 22/12/2009). Belangrijk is dat de aanpassingen enkel slaan op belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de EU. Het gaat bijgevolg om de belastingplichtigen die voorheen werden beoogd in de achtste btwrichtlijn. Voor belastingplichtigen die buiten de EU zijn gevestigd, verandert er niets en blijft de dertiende btw-richtlijn onverkort van toepassing. Aan de voorwaarden tot het bekomen van een teruggaaf wordt niet geraakt. Belastingplichtigen kunnen de btw die zij oplopen in een lidstaat waar zij noch geregistreerd zijn voor btw-doeleinden, noch gevestigd zijn, terugvragen mits zij geen belastbare handelingen stellen die gelokaliseerd zijn in de betreffende lidstaat (op dit algemeen principe bestaan enkele uitzonderingen). Ook de regels betreffende de omvang van het recht op aftrek blijven ongewijzigd....zijn gehouden tot elektronisch teruggaafverzoek... Voortaan moeten alle aanvragen voor de teruggave van buitenlandse btw langs elektronische weg worden ingediend. Elke lidstaat zal hiertoe een portaalsite ter beschikking stellen. In België gebeurt de elektronische indiening via de Intervat toepassing van de FOD Financiën (http://minfin.fgov.be doorklikken op E-services ). Concreet betekent dit dat Belgische belastingplichtigen (of BDO als gevolmachtigde) hun papieren aanvragen niet langer naar het buitenland moeten sturen. Dat gebeurt elektronisch in België voor de verschillende lidstaten. De Belgische btwadministratie controleert of het wel degelijk gaat om een belastingplichtige die recht heeft op aftrek en maakt het dossier vervolgens over aan de buitenlandse administratie, meer bepaald die van de lidstaat die de teruggave toekent....wat een aanzienlijke vereenvoudiging is. De gegevens die in het teruggaafverzoek moeten worden opgenomen zijn grotendeels ongewijzigd. Nieuw is wel het op te geven elektronisch adres. De persoon op dit adres moet in staat zijn om zowel de eventuele aanvullende gegevens en informatie te verschaffen die de administratie zou kunnen vragen, als gemachtigd zijn om de ontvangstmeldingen van de aanvraag en de beslissingen betreffende de teruggaaf te ontvangen. De aard van de afgenomen goederen en diensten dient te worden aangegeven via codes (bv. 1 voor brandstof, 2 voor verhuur van vervoermiddelen, 6 voor logies enz.). Het gebruik van deze moderne communicatiemiddelen betekent een belangrijke administratieve vereenvoudiging. Zo dient het certificaat van belastingplicht niet langer te worden opgevraagd en meegestuurd (controle gebeurt door btw-administratie in lidstaat van vestiging). Ook zullen de originele aankoopfacturen in principe niet steeds meer moeten overgemaakt worden. Enkel als de maatstaf van heffing tenminste EUR bedraagt (bij brandstof is het drempelbedrag EUR 250), dient bij het teruggaafverzoek nog een afschrift in elektronische vorm (bv. PDF) te worden gevoegd van de factuur of het invoerdocument (art.7, KB 56 WBTW). Enerzijds veel kortere termijn van indiening... Waar de procedure vroeger een tijdrovende bezigheid behelsde, en er tussen de verschillende lidstaten vaak discrepanties bestonden wat betreft de termijn gedurende welke een teruggaafverzoek kon worden ingediend, worden deze termijnen onder de nieuwe regeling geharmoniseerd. Voortaan moet het teruggaafverzoek uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar volgend op het teruggaaftijdvak worden ingediend (art. 12, KB 56 WBTW). Dit is tevens een vervaltermijn, wat maakt dat bij alle latere verzoeken het recht op teruggaaf verloren gaat. Voor de teruggaven in België is dit een belangrijke verkorting van de termijn. Immers voorheen gold een termijn van drie jaar, die overigens tot op heden nog steeds blijft gelden voor belastingplichtigen die buiten de EU zijn gevestigd (teruggaaf via dertiende btw-richtlijn, zie suppra). Bij wijze van administratieve tegemoetkoming kunnen teruggaafverzoeken m.b.t. de jaren 2007 en 2008 (binnen de drie jaar), nog via de oude procedure (m.a.w. op papier) worden ingediend en dit tot 30 september aanstaande nieuwsbrief nr.2 Nieuwe procedure voor teruggaafverzoek buitenlandse btw: sneller en efficiënter...anderzijds meer waarborgen. De beslissing tot het aanvaarden of het verwerpen van het verzoek om teruggaaf moet worden kenbaar gemaakt binnen de vier maanden vanaf de datum van ontvangst van het verzoek. Deze termijn van vier maanden is echter slechts van toepassing voor zover de administratie over alle gegevens beschikt die zij nodig acht om haar beslissing over de inwilliging of de verwerping (zelfs gedeeltelijk) van het teruggaafverzoek dat door de aanvrager werd ingediend te rechtvaardigen. Beschikt de administratie over onvoldoende gegevens, dan moeten deze binnen voormelde termijn van vier maanden worden opgevraagd. De belastingplichtige of diens gevolmachtigde moet dan binnen de maand een antwoord bieden. Is het geleverde antwoord bevredigend, dan dient een beslissing over de teruggaaf te worden genomen binnen een termijn van twee maanden vanaf hetzij de dag van ontvangst van de gevraagde gegevens, hetzij na het verstrijken van de termijn van een maand waarbinnen de begunstigde van de aanvraag moest antwoorden op het verzoek om aanvullende gegevens. Is het geleverde antwoord echter onvoldoende dan kunnen terug bijkomende inlichtingen worden opgevraagd, wat de beslissing tot teruggaaf opnieuw zal uitstellen. De effectieve betaling van de teruggaaf moet binnen de tien dagen na het verstrijken van de deadline van vier maanden gebeuren, uitgezonderd als er binnen de periode van vier maanden bijkomende informatie gevraagd werd. Gebeurt de teruggaaf te laat, dan zijn steeds verwijlinteresten verschuldigd (in België momenteel 0,8%). Ongetwijfeld zal hierdoor de teruggaaf van buitenlandse btw niet alleen efficiënter maar ook daadwerkelijk sneller verlopen. Dirk Vandendaele BDO Accountants Sneller en efficiënter Nieuwe regelgeving enkel voor EUbelastingplichtigen Alle aanvragen MOETEN elektronisch worden ingediend Recht op aftrek gaat definitief verloren na 30 september van het kalenderjaar volgend op het teruggaaftijdvak Principiële goedkeuring uiterlijk 4 maand na ontvangst verzoek Snellere effectieve betaling van de teruggaaf: 10 dagen na formele goedkeuring

5 2010 nieuwsbrief nr.2 FAQ FAQ 5 WAT HOUDT DE PROBLEMATIEK INZAKE TRANSFER PRICING IN? WAAROM IS TRANSFER PRICING BELANGRIJK? Steeds meer bedrijven leggen de nadruk op internationaal ondernemen en exploiteren nieuwe markten in het buitenland. Ondernemingen die al langer internationaal actief zijn, streven vandaag een verdere globalisering van hun activiteiten na. Deze ontwikkelingen brengen een stijging van het aantal grensoverschrijdende intra-groepstransacties zoals het leveren van goederen, het verlenen van diensten, het gebruik van immateriële vaste activa, intra-groepsfinancieringen,... met zich mee. Op deze manier trachten ondernemingen de effectieve belastingdruk op groepsniveau te verlagen, door bvb winsten te verschuiven naar laag of niet belaste landen of entiteiten. De belastingadministraties daarentegen willen door middel van een intensievere samenwerking (lees: de uitwisseling van inlichtingen) de belastbare materie behouden en/of uitbreiden. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen beide partijen. Transfer pricing richt zich daarom op het vaststellen van een aanvaardbare vergoeding (de verrekenprijs) voor internationale intra-groepstransacties en baseert zich daarvoor op het arm s length principe. De verrekenprijsmethodes zijn gebaseerd op een vergelijking met de prijs overeengekomen tussen onafhankelijke partijen voor identieke of gelijkaardige transacties in de open markt. HOE ZIET HET BELGISCH REGULEREND KADER INZAKE TRANSFER PRICING ERUIT? De doelstellingen van het Belgisch regulerend kader zijn tweevoudig. Enerzijds beoogt men er een correcte belastbare basis mee te bepalen voor ondernemingen betrokken in nationale en internationale intra-groepstransacties (artt. 26, 49, 79/207 en WIB). Anderzijds omvat het regulerend kader procedures om de door ondernemingen vastgelegde verrekenprijzen efficiënt en correct te beoordelen (circulaires van 28 juni 1999 en 14 november 2006). Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste Belgische wetgeving die van toepassing kan zijn inzake verrekenprijzen. Allereerst bepaalt artikel 26 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB) dat wanneer een in België gevestigde onderneming abnormale of goedgunstige voordelen verleent, deze voordelen bij haar eigen winst moeten worden gevoegd, tenzij die voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de in België belastbare basis van de verkrijger. Deze bepaling vindt derhalve geen toepassing wanneer de verkrijger een binnenlandse vennootschap is. De Belgische verkrijger van een abnormaal of goedgunstig voordeel kan op zijn beurt geen fiscale verliezen, DBI, investeringsaftrek en aftrek voor risicokapitaal in aftrek brengen van het gedeelte van het belastbaar resultaat dat voortkomt uit het (nationaal of internationaal) ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel (artt. 79 en 207 WIB). Ongeacht de bepalingen van artikel 26 WIB kan de fiscus zich voor het verwerpen van kosten eveneens baseren op de algemene bepaling inzake de aftrek van beroepskosten die vervat zit in artikel 49 WIB. Ook al gaat het om een abnormaal of goedgunstig voordeel dat in hoofde van de genieter ervan belast is, toch mag de aftrek van de betaalde kosten in hoofde van de verstrekker van het voordeel worden verworpen als niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 49 WIB. Artikel 49 WIB biedt de belastingadministratie bovendien het voordeel dat de bewijslast bij de belastingplichtige ligt, daar waar voor de toepassing van artikel 26 WIB de fiscus zelf de bewijslast draagt. Arm s Lenght standaard Tenslotte werd met de invoering van artikel WIB het internationaal aanvaarde arm s length principe omgezet in het Belgisch fiscaal recht. Dit artikel biedt de mogelijkheid om de belastinggrondslag die het resultaat is van grensoverschrijdende relaties tussen verbonden vennootschappen aan te passen om rekening te houden met het arm s length principe. In dit kader zijn zowel opwaartse als neerwaartse winstcorrecties mogelijk, maar enkel op voorwaarde dat een voorafgaande beslissing werd afgeleverd. Transferpricingcontroles De toenemende aandacht van de fiscus voor artificiële winstmanipulaties reflecteert zich in een groeiend aantal transfer pricing controles. De circulaire van 14 november 2006 vermeldt een niet-limitatieve lijst van indicatieve factoren (o.a. structurele verliezen, de aanwezigheid van de groep in een belastingparadijs, een ondoordachte aanrekening van managementfees) die aanleiding kunnen geven tot een transfer pricing controle. Daarnaast biedt deze circulaire de lokale controlekantoren een leidraad voor het uitvoeren van dergelijke controles. Bovendien werd een speciale controlecel (de cel verrekenprijzen) in het leven geroepen, die de lokale controleurs ondersteunt bij de uitvoering van controleonderzoeken met betrekking tot grensoverschrijdende verrekenprijzen. HOE WORDT EEN TRANSFER PRICING STUDIE IN DE PRAKTIJK GEREALISEERD? Teneinde dubbele belasting te vermijden, zijn ondernemingen genoodzaakt om hun verrekenprijzen te managen en de nodige ondersteunende documentatie voorhanden te hebben. Het opmaken van transfer pricing documentatie vereist een screening van de gehele onderneming. Bij dergelijke transfer princing studie kunnen we volgende fases onderscheiden. Met het oog op de afbakening van de transfer pricing opdracht moeten allereerst de verbonden ondernemingen en hun onderlinge relaties worden geïdentificeerd. Vervolgens dient het nationaal en internationaal wetgevend kader in kaart te worden gebracht, zodat de naleving van alle fiscale verplichtingen wordt verzekerd en eventuele fiscale risico s correct kunnen worden ingeschat. In de derde fase worden een functionele analyse, een risicoanalyse en een analyse van de aangewende bedrijfsmiddelen uitgevoerd. De functionele analyse resulteert in een omschrijving van de groepsactiviteiten, hun markt, de business units en de functies die de diverse entiteiten effectief uitoefenen. De risicoanalyse heeft tot doel de risico s te omschrijven die door elke entiteit worden gedragen. Tenslotte wordt nog een analyse gemaakt van de bedrijfsactiva die noodzakelijk zijn om de functies te realiseren. Pas nadat men inzicht heeft verworven in de groep en zijn activiteiten kan de passende verrekenprijsmethode worden geselecteerd. De OESO maakt een onderscheid tussen de traditionele transactiemethodes en de transactionele winstmethodes. Onder de traditionele transactiemethodes zijn begrepen: de Comparable Uncontrolled Price methode (CUP), de Resale Price methode (RPM) en de Cost Plus methode. Tot de transactionele winstmethoden behoren de Transactional Heeft u vragen met betrekking tot deze rubriek? Aarzel dan niet om een door te sturen naar het volgende adres :

6 FAQ nieuwsbrief nr.2 FAQ Net Margin methode en de Profit Split methode. Door vergelijking met een steekproef van niet-verbonden ondernemingen wordt met behulp van databanken (Belfirst, Amadeus, Orbis) aangetoond dat de gekozen verrekenprijsmethode de meest adequate is voor de geanalyseerde intragroepsrelatie. Met de informatie die in de voorgaande fases werd verzameld kan een ruling worden aangevraagd bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen. De informatie vormt eveneens de basis voor de transfer pricing policy, waarin het beleid van de groep op het vlak van transfer pricing wordt uitgeschreven. Veelal bestaat deze transfer pricing policy uit een zogenaamde master file met informatie die betrekking heeft op alle groepsvennootschappen, en een apart gedeelte voor elke entiteit. Tenslotte moeten intragroepstransacties waarvoor een prijs werd vastgesteld, worden vertaald in contracten en een kaderovereenkomst. Katrien Kegels Werner Lapage BDO Belastingconsulenten WAT KUNNEN WE CONCLUDEREN? Transfer pricing is cruciaal in het kader van goed fiscaal management, zowel voor nationaal als internationaal georiënteerde groepen. De uitwerking van een doordachte transfer pricing politiek vereist veelal de tussenkomst van een team van experten dat de nodige economische, fiscale en juridische competenties bezit om het analytisch werk tot een goed einde te brengen. Een vooruitziend bedrijfsleider zorgt tijdig voor een degelijk onderbouwde transfer pricing policy zodat geanticipeerd kan worden op mogelijke vragen vanwege de fiscus. Heeft u vragen met betrekking tot deze rubriek? Aarzel dan niet om een door te sturen naar het volgende adres :

7 2010 nieuwsbrief nr.2 Forfaitaire Belasting van Voordelen in Natura: pestbelasting of vereenvoudiging? TAX 7 U heeft wellicht via de media vernomen dat op de ministerraad van 12 maart het ontwerp KB waarin een forfaitaire regeling werd uitgewerkt voor de sociale zekerheidsbijdragen over het privégebruik van door de werkgever ter beschikking gestelde gsm s opnieuw is ingetrokken. In verklaringen achteraf stelden enkele excellenties dat het niet opportuun was dergelijke regeling in te voeren omdat die door de bevolking als een pestbelasting wordt ervaren. Het niet invoeren van deze forfaitaire regeling betekent echter niet dat het privégebruik van bedrijfs-gsm s belastingvrij is. Wij zetten voor u graag de principes nog eens op een rijtje. Het loonbegrip Het fiscaal loonbegrip in België is zeer ruim: bezoldigingen omvatten alle beloningen die ongeacht de schuldenaar of de benaming ervan en de wijze waarop ze worden vastgesteld en toegekend, voor de werknemer de opbrengst zijn van arbeid in dienst van een werkgever. Het Wetboek Inkomstenbelasting (WIB) bevat een gelijkaardige bepaling voor bedrijfsleiders. De wet voorziet wel in een aantal uitzonderingen op dit algemene principe: kosten die als eigen aan de werkgever worden beschouwd, bijvoorbeeld de al dan niet op forfaitaire wijze terugbetaalde kosten, en de zogenoemde sociale voordelen (bijvoorbeeld de toekenning van een gratis hospitalisatieverzekering aan werknemers) vallen buiten het loonbegrip. Waardering van ontvangen voordelen Voor het bepalen van de belastbare basis namelijk de basis waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn, dient in de eerste plaats gekeken te worden naar het werkelijk voordeel dat de betrokkene heeft genoten. Bij voordelen in cash of voordelen in geld uitgedrukt stelt de waardering in de praktijk weinig problemen. Bij voordelen die in natura worden toegekend is de waardering van de belastbare waarde niet altijd even evident. Het algemene principe blijft dat de belastbare basis dient overeen te stemmen met de werkelijke waarde van het genoten voordeel. Indien een werkgever een werknemer bijvoorbeeld naar aanleiding van een bijzondere prestatie beloont met een reis naar de Verenigde Staten, zal de marktprijs van deze reis als de belastbare basis weerhouden worden. Voor een aantal goederen en diensten werd in het KB WIB of in bijzondere wetgeving een specifieke regeling ingevoerd, waarbij de waarde van het belastbaar voordeel forfaitair wordt vastgesteld. Dit is het geval voor de toekenning van renteloze leningen of leningen tegen verminderde rentevoet, het verschaffen van gratis maaltijden en het toekennen van aandelenopties. Eigen goederen die door de werkgever aan het personeel worden aangeboden aan een gereduceerde prijs nemen een bijzondere positie in deze discussie in. Op basis van de algemene principes valt deze korting onder het begrip loon en zou het bedrag van de genoten korting een belastbaar voordeel uitmaken. Onder bepaalde voorwaarden wordt wel aanvaard dat, indien de werknemers de goederen voor eigen gebruik kunnen aankopen tegen een prijs die minstens gelijk is aan de aankoopprijs of productieprijs, het verschil tussen de normale marktwaarde en de betaalde prijs niet als een belastbaar voordeel voor de werknemer moet worden beschouwd. Dit is het geval wanneer het courante gebruiksgoederen betreft of goederen met een duurzaam gebruik op voorwaarde dat de aankopen in aantal beperkt zijn en niet te snel op elkaar volgen. Bovendien wordt vaak de stelregel gehanteerd dat de toegekende korting in elk geval maximaal 30% op de normale verkoopprijs mag bedragen. Waardering van het gebruiksrecht van bepaalde goederen Complexer wordt het wanneer de werkgever niet een bepaald goed of product toekent aan een werkgever, maar slechts het gebruiksrecht ervan. De werkgever/onderneming blijft eigenaar (of huurder/leasingnemer) van de betrokken goederen, maar kent het gebruiksrecht ervan toe aan de werknemer/ bedrijfsleider. In dergelijk geval wordt uiteraard niet de waarde van het ter beschikking gestelde goed of product als een belastbaar voordeel aangemerkt, maar wel de waarde van het privégebruik ervan. Voor het ter beschikking stellen van een onroerend goed of één enkele kamer, de ter beschikking stelling van dienstboden, huispersoneel of chauffeurs, en het verstrekken van verwarming en elektriciteit is een forfaitaire regeling uitgewerkt. Ook voor de meer klassieke voordelen bestaan forfaitaire waarderingen: wagen (op basis van CO 2 -emissie en afstand woon- werkverkeer), laptop ( 180 per jaar) en internetverbinding ( 60 per jaar). Indien een werknemer of bedrijfsleider zelf een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de hem/haar ter beschikking gestelde goederen, mag deze bijdrage in mindering gebracht worden van het belastbaar voordeel. Voor een werknemer die bijvoorbeeld maandelijks en bijdrage van 10 betaalt voor het privégebruik van zijn/haar laptop, zal het uiteindelijk belastbaar voordeel nog 60 bedragen ( x10). Belasting op het privégebruik van de bedrijfs-gsm Terwijl dus voor de meeste, frequent ter beschikking gestelde voordelen gebruiksgoederen een forfaitaire waardering is voorzien, geldt dit niet voor het ter beschikking stellen van een gsm toestel (met abonnement). De intrekking van het ontwerp KB op de ministerraad van 12 maart, betekent niet dat het privégebruik van de gsm onbelast of vrij van sociale bijdragen zou zijn. Hiervoor is een specifiek wettelijke bepaling vereist die in de vrijstelling voorziet. Bij gebreke aan een forfaitaire regeling, moet integendeel de werkelijke waarde voor de genieter als basis voor het belastbaar voordeel gehanteerd worden. Dit betekent dus dat voor elke werknemer afzonderlijk zou moeten nagegaan worden in welke mate hij/zij de gsm voor privédoeleinden gebruikt. Omdat dergelijke administratie een enorme last is voor ondernemingen wordt in praktijk toch geprobeerd een pragmatische invulling te geven aan deze problematiek, vaak via een gsmpolicy waarin afspraken worden vastgelegd ten aanzien van het gebruik, zorg en onderhoud van het ter beschikking gesteld toestel. Zo kan een onderneming het privégebruik van de gsm volledig verbieden. In voorkomend geval zal dan uiteraard ook geen belastbaar voordeel moeten aangerekend worden. Vaker komt het voor dat het privégebruik van de gsm wel wordt toegelaten, maar dat de werknemer wordt gevraagd de kosten voor het privégebruik van de gsm zelf te dragen, hetzij door een vaste maandelijkse inhouding op het nettoloon, hetzij via een systeem van gesplitste facturatie, waarbij een gedeelte van de gevoerde gesprekken door de operator rechtstreeks aan de werknemers wordt gefactureerd. Indien deze door de werknemer gedragen kosten het privégebruik van de gsm dekken, moet geen belastbaar voordeel meer worden aangerekend. Het privégebruik is uiteraard zeer persoonsgebonden en het zou voor een werkgever een zeer zware administratieve last zijn om na te gaan wat het effectieve privégebruik van alle individuele werknemers is geweest. Daarom hanteren heel wat ondernemingen vaste bedragen voor hun werknemers, eventueel afhankelijk van hun functieniveau. Vooraf, of tijdens een fiscale controle worden dan vaak afspraken gemaakt welke bedragen door de fiscus beschouwd

8 8 TAX 2010 nieuwsbrief nr.2 worden als een voldoende compensatie voor het privégebruik van de gsm. In de praktijk wordt op ondernemingsniveau dus toch vaak al een forfaitaire regeling afgesproken. Een wetgevend initiatief dat een forfaitaire regeling voor het privégebruik van de gsm invoert, zou daarom misschien niet eens zo negatief onthaald worden. Peter Wuyts BDO Belastingconsulenten Opmerking Er dient nog opgemerkt te worden dat de forfaitaire waarderingen waarvan hierboven sprake fiscale regelgeving betreft en dat de sociale zekerheidsadministratie zich hierdoor niet noodzakelijk gebonden acht en zichzelf het recht toeëigent de werkelijke waarde van de genoten voordelen aan sociale zekerheid te onderwerpen.

9 De wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de zogenaamde anti-witwaswet (wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) betreft in hoofdzaak de niet-financiële beroepen. Zij leidt eveneens tot een wijziging van het Wetboek van Vennootschappen: de natuurlijke of rechtspersonen die in de vorm van toonder- of gedematerialiseerde aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25 % van de aandelen of stemrechten van een vennootschap bezitten of controleren verplicht worden daarvan aangifte te doen. Context De wijzigingen die worden aangebracht door de wet van 18 januari 2010, in werking getreden op 5 februari, hebben allereerst tot doel de anti-witwasrichtlijn 2005/60/EG van de Commissie om te zetten naar Belgisch recht. Voorts houdt de wet van 18 januari 2010 rekening met de resultaten van de evaluatie die in 2005 door de Financiële Actiegroep ter bestrijding van het witwassen van Geld (FAG) werd gemaakt alsook van de efficiëntie van het Belgische apparaat ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Krachtens de gewijzigde wet blijft de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) ermee belast via een reglement de toepassingsmodaliteiten te bepalen van de wettelijke verplichtingen van de ondernemingen die onder haar controlebevoegdheden vallen. Bijgevolg keurde de CBFA op 23 februari 2010 een herzien reglement goed betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Zij publiceerde op 6 april 2010 een specifieke circulaire die haar aanbevelingen bijwerkte betreffende de toepassing van de geldende wets- en reglementsbepalingen, inclusief die betreffende administratieve organisatie en interne controle. De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) gaf op 8 maart 2010 een informatienota uit betreffende de aangifteverplichting van de bedrijfsrevisoren. De anti-witwaswet, berust op twee grote principes: de identificatie van de actoren en van de financiële verrichtingen, en de waakzaamheid. Hierna stellen wij de belangrijkste aanpassingen voor die door de wijziging van de wet worden teweeggebracht. Uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet Het toepassingsgebied van de wet wordt uitgebreid tot: de ondernemingen voor collectieve belegging die hun effecten rechtstreeks aan het publiek verkopen; alsook tot de vereffeningsinstellingen die een erkende activiteit als rekeninghouder uitoefenen voor het bezit van gedematerialiseerde effecten. De wet stelt voortaan de natuurlijke of rechtspersonen vrij die slechts occasioneel of op een heel beperkte schaal een financiële activiteit uitoefenen. De praktische modaliteiten van deze vrijstelling, onder meer de drempels, moeten bij Koninklijk Besluit worden bepaald. Autonome definitie van de financiering van terrorisme Artikel 5 2 van de wet voert een uitdrukkelijke definitie in van de financiering van terrorisme, namelijk de verstrekking of verzameling van fondsen, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de bedoeling of wetende dat deze geheel of gedeeltelijk zullen worden gebruikt door een terrorist of een terroristische organisatie of voor het plegen van een of meerdere terroristische daden. Waakzaamheidsmechanismen Hoofdstuk II van de wet betreffende de waakzaamheidsmechanismen is voortaan gestructureerd volgens drie hoofdlijnen: Waakzaamheidsplichten ten opzichte van de klanten en de uiteindelijke begunstigden De mechanismen tot identificatie van de actoren van financiële verrichtingen, de kern van het wettelijk apparaat, worden uitgebreid in overeenstemming met de eisen van de aanbevelingen van de FAG, bepaald door de richtlijn 2005/60/EG. De wet legt de instellingen en personen die door haar toepassingsgebied worden bedoeld de verplichting op de identiteitsgegevens te verifiëren van de zakelijke relaties (gewone klanten en relaties die klanten willen worden die bepaalde verrichtingen willen doen) en die bij te werken. Zij verplicht eveneens de identificatie van de lasthebbers van de klanten en van hun uiteindelijke begunstigden, dat wil zeggen van de natuurlijke personen voor wier rekening of begunstiging een klant die in eigen naam handelt een verrichting doet of een zakelijke relatie aanknoopt. In dit opzicht bestaat een belangrijke wijziging van de wet erin ook als uiteindelijke begunstigde van die vennootschap te kwalificeren: de natuurlijke personen FINANCIAL AUDIT 2010 nieuwsbrief nr.2 9 Versterking van de anti-witwaswetgeving die rechtstreeks of onrechtstreeks in de vorm van toonder- of gedematerialiseerde aandelen meer dan 25 % van de aandelen of stemrechten van een vennootschap bezitten of controleren. De wet voert in artikel 515bis van het Wetboek van Vennootschappen een bepaling in die de verplichte aangifte van de deelnemingen die de drempel van 25 % overschrijden uitbreidt tot de betrokken niet-beursgenoteerde vennootschappen, opdat zijzelf beschikken over de informatie die nodig is om hun verplichting inzake informatieverstrekking aan de personen en instellingen die aan de wet zijn onderworpen te vervullen. De bezitters ervan zullen de vennootschap binnen de vijf werkdagen na de verwerving die leidt tot een overschrijding van de drempel in kennis moeten stellen van het aantal effecten dat zij bezitten. De tekst wordt aangevuld met een overgangsbepaling die de deelnemingen beoogt die worden aangehouden op de datum van inwerkingtreding van de wet: die zullen bij de vennootschap moeten worden aangegeven binnen de 6 maanden na deze inwerkingtreding, d.i. vóór 4 augustus De artikelen 516, 534 en 545 van het Wetboek van Vennootschappen bepalen de sancties die van toepassing zijn in geval van niet-aangifte en die op verzoek van de vennootschap of van een van de aandeelhouders worden uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van koophandel. Die sancties kunnen gaan van de schorsing van de rechten betreffende de betrokken effecten tot de gedwongen verkoop van laatstgenoemde aan een derde die niet aan de aandeelhouder verbonden is. Een van de onrechtstreekse praktische gevolgen van deze nieuwe verplichting zou van fiscale aard kunnen zijn, namelijk in geval van erfopvolging. Indien de waakzaamheidsplicht niet kan worden vervuld, is het de door de wet bedoelde instellingen en personen verboden een zakelijke relatie aan te knopen of te handhaven en de CFI kan op de hoogte worden gebracht. In bepaalde situaties die een hoog risico voor het witwassen van geld of voor de financiering van terrorisme kunnen vormen, voert de wet ten opzichte van de clientèle eveneens een nieuwe algemene versterkte informatieverplichting in. Waakzaamheidsplichten ten opzichte van de zakelijke relaties en de verrichtingen De door de wet bedoelde instellingen en personen zijn gehouden tot een aandachtig onderzoek van de gedane verrichtingen en, wanneer dat noodzakelijk, is van de herkomst van de fondsen om zich ervan te vergewissen dat die stroken met hun kennis van de klant,

10 FINANCIAL AUDIT nieuwsbrief nr.2 van zijn activiteiten en van zijn risicoprofiel. Er moet een bijzondere aandacht worden besteed aan de feiten en verrichtingen die speciaal geacht worden verbonden te kunnen zijn aan het witwassen van geld of aan de financiering van terrorisme. Er zal een schriftelijk verslag moeten worden opgesteld van het ingestelde onderzoek; deze verplichting wordt uitgebreid tot de niet-financiële beroepen die door de wet worden bedoeld. Verplichtingen van interne organisatie van de bedoelde personen en instellingen De door de wet bedoelde beroepen moeten een passende interne organisatie invoeren om zich te vergewissen van de naleving van de wetsbepalingen, alsook van de procedures voor communicatie en informatiecentralisatie. Door bepaalde instellingen die specifiek door de wet worden bedoeld en in de andere structuren die dit rechtvaardigen, moet eveneens een witwasverantwoordelijke worden aangesteld. Deze verplichtingen worden voortaan eveneens uitgebreid tot de niet-financiële beroepen. Strenger verbod op de betalingen in contanten De nieuwe wet hanteert een striktere interpretatie van het verbod op de betaling in contanten van de prijs van de verkoop door een handelaar van één of meerdere goederen voor een bedrag van euro of meer: zij legt de verplichting op rekening te houden met meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt bestaan. Verplichting van aangifte bij de CFI: Uitzonderingspositie voor de nietfinanciële beroepen die onderworpen zijn aan het beroepsgeheim De anti-witwaswet stelde al de advocaten vrij van de verplichting van kennisgeving aan de CFI wanneer de ontvangen informatie al werd meegedeeld bij de evaluatie van de juridische situatie van hun klant. Deze afwijkende regeling wordt uitgebeid tot de beroepen die onderworpen zijn aan het strafrechtelijk bestrafte beroepsgeheim: notarissen, bedrijfsrevisoren, externe accountants en belastingconsulenten zijn eveneens ontheven van de aangifteverplichting wanneer zij in het kader van hun beroep juridische adviezen geven. De juridisch adviseur blijft onderworpen aan de verplichting van het beroepsgeheim, behalve indien de adviseur deelneemt aan activiteiten op het vlak van het witwassen van geld of van de financiering van terrorisme, of indien hij daartoe adviezen geeft. In dat geval is de aangifteplicht gewettigd. De controle- of toezichthoudende overheid of de tuchtoverheid is verantwoordelijk voor de invoering van de efficiënte controleapparaten die het mogelijk maken de naleving van de wet te garanderen. Uitzondering op het verbod van de tipping off Het wetbeginsel is dat het verboden is klanten of derden ervan in kennis te stellen dat informatie werd verstrekt aan de CFI. De wet maakt het voortaan echter mogelijk informatie te verspreiden tussen notarissen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en advocaten wanneer zij tussenbeide komen met betrekking tot eenzelfde klant en in het kader van eenzelfde transactie. Tucht- en administratieve sancties In geval van niet-naleving door de bedoelde instellingen en personen van de verplichtingen die hen door de wet worden opgelegd, kunnen hun controle- of toezichthoudende overheden of hun tuchtoverheden een administratieve boete opleggen tot EUR en overgaan tot de bekendmaking van de beslissingen en maatregelen die zijn nemen. De CFI kan aan genoemde overheden alle nuttige informatie verstrekken. Besluiten De wet van 18 januari 2010 brengt ons wetgevend systeem in overeenstemming met de jongste Europese richtlijnen, alsook met de aanbevelingen van de FAG. Men dient te onthouden dat het toepassingsgebied werd uitgebreid en dat de verplichtingen voor de niet-financiële beroepen werden uitgebreid, met name inzake de waakzaamheidsplicht en de verplichtingen op het vlak van de interne organisatie. De uitzonderingspositie die in bepaalde omstandigheden aan de advocaten werd toegekend, wordt voortaan uitgebreid tot de andere beroepen die onderworpen zijn aan het beroepsgeheim. De natuurlijke of rechtspersonen die in de vorm van toonder- of gedematerialiseerde aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25 % van de aandelen of stemrechten van een vennootschap bezitten of controleren, zijn voortaan ertoe gehouden deze vennootschap daarvan op de hoogte te stellen. Deze verplichting is voortaan vermeld in het Wetboek van Vennootschappen; de nietnaleving ervan kan zware gevolgen hebben. Vincent Delcour Dominique Milis BDO Auditors

11 BDO 2010 nieuwsbrief nr.2 BDO-ondernemersdag werd gesmaakt D e ondernemersdag in Gent werd geopend door de in 2009 verkozen vrouwelijke ondernemer van het jaar, Mieke Vertriest van X-Trans. Gent was op 20 mei als eerste aan de beurt. Ondanks het goede weer tekenden uiteindelijk iets meer dan 50 bedrijven present. Bij de deelnemers zowel familiale bedrijven, veel KMO s maar ook enkele meer internationaal gerichte bedrijven. Het conceptueel kader van 9 uiteenzettingen in drie themazalen werd sterk geapprecieerd door de bezoekers. Vooral de sessies met praktijkgetuigenissen konden genieten van veel bijval. De ondernemersdag in Technopolis in Mechelen kon rekenen op een zeventigtal aanwezigen. De tijdelijke panne, die gans de stad Mechelen Karel Van Eetvelt aan het netwerken met BDO en Clear2Pay even zonder stroom zette, kon Karel Van Eetvelt (Gedelegeerd Bestuurder Unizo), niet weerhouden van een gedreven openingsspeech over het ondernemerschap in Vlaanderen. Nadien konden de aanwezigen 3 inhoudelijke sessies volgen rond 3 verschillende thema s. Tussendoor was er tijd voor netwerking en informatie-uitwisseling met de verschillende standhouders. We hoorden dezelfde geluiden uit Court Saint-Etienne. Verwelkoming door Koen De Brabander, lid van het directiecomité van BDO Enkele bezoekers aan het woord Dirk De Baets, Vitamex Ik vond het een heel leuk event, heel boeiend. We zouden meer tijd moeten vrijmaken voor dergelijke zaken. Mij is de sessie over e-invoicing met de praktijkcase van Bebat het meest bijgebleven. Hoe een kleine onderneming in die sector dit succesvol heeft geïmplementeerd, dat was echt een interessant verhaal. Joost Doens, investeringsgroep Sufina Ik heb de presentatie bijgewoond met de praktijkgetuigenis van Clear2Pay en ik moet zeggen dat de CEO daar een heel mooi verhaal heeft gebracht, heel simpel eigenlijk en duidelijk in zijn approach. Het was een boeiend verhaal om naar te luisteren. Stand BDO Frank Denys, Global Suppliers Ik heb gekozen om de sessies in de zaal de familiale ondernemer te volgen omdat we in een kort tijdsbestek van een namiddag en in een aangename sfeer verschillende onderwerpen die de familiale ondernemer aanbelangen, aangereikt krijgen. Er was een goede variatie aan onderwerpen en in uurtje tijd kwam het volledig spectrum van het betreffende onderwerp aan bod. Zo zagen we naast de algemene regels bij managementvennootschappen ook nog een aantal specifieke zaken. Een leerrijke namiddag! Netwerkmoment en tijd voor persoonlijke gesprekken Netwerkmoment Karel Van Eetvelt, Gedelegeerd Bestuurder Unizo 11

12 NEWS 2010 nieuwsbrief nr.2 SHORT NEWS Dertig starters bij BDO Op 26 september beginnen dertig pas afgestudeerden bij BDO in de Business Lines Audit & Assurance Services, Accounting & Reporting Services en Tax & Legal Services. Hun eerste kennismaking met BDO bestaat uit een algemene opleidingsweek in Oostende. Daar worden onze kersverse collega s ondergedompeld in onze waarden en werkmethodes en opgeleid in de verschillende aspecten van onze business. Uiteraard wordt de fun-factor niet vergeten en zijn er teambuildingen avondactiviteiten gepland. Na deze algemene opleidingsweek volgen er voor de nieuwe assistants nog een paar dagen technische opleiding, die toegespitst wordt op de eigen discipline. Hierna vatten ze hun professionele leven aan vanuit het kantoor waaraan ze zijn toegewezen en starten ze met hun eerste opdrachten voor klanten. Bertin Pouseele schrijft een boek Bertin Pouseele (kantoor Roeselare) is medeauteur van het boek Vastgoed in pocket in het Vlaamse Gewest. Dit is een jaarlijks praktijkboek en richt zich in de eerste plaats tot de beroepsbeoefenaars zoals notarissen, vastgoedmakelaars, syndici, vastgoedbeheerders, landmeters, architecten, aannemers, enz. Maar ook voor advocaten, accountants, boekhouders, financiële en verzekeringsadviseurs en particulieren die te maken hebben met vastgoedverrichtingen is het boek een nuttig werkinstrument. BDO steunt Kom op tegen kanker De medewerkers van BDO hebben het initiatief genomen zich samen in te zetten voor de strijd tegen kanker. Met diverse projecten die zij zelf hebben uitgewerkt en met steun van de organisatie, hebben zij bijna EUR ingezameld. Dit is een schitterende realisatie, die getuigt van een fantastische ploeggeest, en blijk geeft van een groot sociaal engagement. Van harte proficiat aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. AGENDA International Tax & Legal update In het najaar is er opnieuw een update gepland. In dit seminarie willen wij u een aantal van de wijzigingen toelichten en mogelijke oplossingen aanreiken die nuttig kunnen zijn voor uw onderneming. Meer informatie vindt u op de evenementenpagina van de BDO-website: De fiscale ontbijtsessies In 8 ontbijtsessies van oktober 2010 tot juni 2011, krijgt u een update van de belangrijkste fiscale wijzigingen die invloed hebben op uw beslissingen als bedrijfsleider. De ontbijtsessies starten telkens om 8u en eindigen om 10u30 en zijn heel interactief van aanpak. Meer informatie vindt u op de evenementenpagina van de BDO-website: Meer info op Contact BDO Antwerpen Uitbreidingstraat 66/13 B-2600 Antwerpen T. +32 (0) BDO Brussels The Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box E.6, Elsinore Building B-1935 Zaventem T. +32 (0) BDO Gent Axxes Business Park, Guldensporenpark blok K B-9820 Merelbeke T. +32 (0) BDO Hasselt Prins Bisschopssingel 36/3 B-3500 Hasselt T. +32 (0) BDO DFSA Lasne Chaussée de Louvain 428 B-1380 Lasne T. +32 (0) BDO Liège Rue Waucomont 51 B-4651 Battice T. +32 (0) BDO Namur Parc Scientifique Crealys, Rue Camille Hubert 1 B-5032 Les Isnes T. +32 (0) BDO Roeselare Clintonpark, Ter Reigerie 7/3 B-8800 Roeselare T. +32 (0) BDO Wavre Ferme des Quatre Sapins, Chaussée de Huy 120A B-1300 Wavre T. +32 (0) De opgenomen informatie in deze trimestriële Nieuwsbrief heeft een signalerend en globaal karakter en is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Onze adviseurs houden zich ter beschikking om verdere adviezen en acties terzake met u uit te werken. Wenst u deze Nieuwsbrief voortaan ook electronisch te ontvangen, dan kan u ons contacteren via U vindt onze Nieuwsbrief eveneens op Ook Frans-, Engels- en Duitstalige versies zijn beschikbaar. V.U. Werner Lapage, p/a The Corporate Village Da Vincilaan 9 Box E.6 - Elsinore Building Zaventem BDO Services Burg. Ven. CVBA / Soc. Civ. SCRL, a limited liability company incorporated in Belgium, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Wetstraat BRUSSEL

Wetstraat BRUSSEL FOD FINANCIEN DIENST VOORAFGAANDE BESLISSINGEN Wetstraat 24 1000 BRUSSEL Gent, 20/11/2015 BETREFT: PREFILINGAANVRAAG U. Ref.: Nieuw dossier O. Ref.: Geachte Heer, Mevrouw, 1. Wij schrijven u aan namens

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Instelling. BDO News. Onderwerp. Datum. 6 juli 2016

Instelling. BDO News.  Onderwerp. Datum. 6 juli 2016 Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Regering werkt aan nieuwe fiscale maatregelen in een ontwerp van programmawet Datum 6 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Instelling. BDO News. Onderwerp. Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief. Datum. 6 juli 2016

Instelling. BDO News.  Onderwerp. Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief. Datum. 6 juli 2016 Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief Datum 6 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening NIEUWSBRIEF BTW 31/01/2012 1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening Per 1 januari 2012 zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw. In een afzonderlijke mededeling

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen DLA Piper www.dlapiper.com Vanaf 2 juli 2013 t.e.m. 31 december 2013 wordt de bestaande regularisatiewet aangepast.

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 5 19-1-2014 16:19 fisconetplus Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Home > Recente wijzigingen

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK I. INLEIDING De Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

De wijzigingen aan de regelgeving

De wijzigingen aan de regelgeving aangeboden door www.boekhouder.be De bijzondere aanslag van 309% wordt versoepeld De wetgever heeft zeer recent een wetswijziging gepubliceerd die voorziet in een versoepeling van de bijzondere aanslag

Nadere informatie

x. Registratierechten: erfpacht

x. Registratierechten: erfpacht x. Registratierechten: erfpacht FOD FINANCIEN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Advies inzake erfpacht I Behandeling van aanvragen met betrekking tot erfpachtconstructies : 1. Indien de

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Februari 2016 Onderwerp: Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB.

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Mijn assistent is een zelfstandige Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Laatste wijziging 25 oktober 2012 1. Welke overeenkomst? Aannemingsovereenkomst met een zelfstandig

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen verricht aan

Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen verricht aan Home > Recente wijzigingen > Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen verricht aan bepaalde Staten Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten Algemene inhoud I A B Belgische wetgeving Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3 juli 1969 5 Koninklijke besluiten Koninklijk besluit

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Belastingvoordeel halen door misbruik

Belastingvoordeel halen door misbruik Transfer Pricing Levert u goederen en/of diensten binnen uw groep van bedrijven? Dan moet u zakelijk handelen en heeft u te maken met Transfer Pricing. Een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN I. Inleiding De Europese Commissie lanceerde op 28 januari 2016 haar voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

Betalingen aan belastingparadijzen Commentaar op de artikelen 128, 133, 134 en 136 van de programmawet van 23 december 2009

Betalingen aan belastingparadijzen Commentaar op de artikelen 128, 133, 134 en 136 van de programmawet van 23 december 2009 Circulaire AFZ nr. 13/2010 dd 30/11/2010 Circulaire nr. Ci. RH.421/607.890 (AAF 64/2010). INKOMSTENBELASTING PROCEDURE Aangifteverplichting Belastingparadijzen Landenlijst VENNOOTSCHAPSBELASTING BELASTING

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN EN NAAR HET VERMOGEN Artikel 1 Wettelijke grondslag

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

Terugbetaling van kosten - RSZ

Terugbetaling van kosten - RSZ Terugbetaling van kosten - RSZ Uit het loonbegrip zijn uitgesloten de bedragen die een terugbetaling zijn van kosten die ten laste van de werkgever vallen. Het gaat hier uitsluitend om kosten die ten laste

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij Italië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd?

Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd? Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd? Auteur(s): Gerd D. Goyvaerts Editie: 1203 p. 9 Publicatiedatum: 28 april 2010 Zoals vorige week gesignaleerd, heeft de Administratie een omstandige circulaire

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie