Voegovergangen in contracten RWS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voegovergangen in contracten RWS"

Transcriptie

1 Voegovergangen in contracten RWS System Engineering in relatie tot RTD Platform voegovergangen en opleggingen Frank van Beek Sr adviseur/specialist GPO

2 Inhoud 1. Samenwerken en contractvormen 2. Vraagspecificatie Producteisen Proceseisen (SE) 3. SE-proces voegovergangen 1. Productontwikkeling 2. Ontwerp 3. Uitvoering 4. Uitdagingen 5. Conclusie

3 1. Samenwerken en contractvormen (1) en marktpartijen werken samen Samenwerken vraagt om heldere afspraken en een goed gestructureerde aanpak Expertise van de markt optimaal benutten Ruimte bieden voor innovatie en duurzaamheid Duidelijke verdeling van risico s en verantwoordelijkheden Verschillende contractvormen in: Design, Build, Finance & Maintain Design & Construct Engineering & Construct Prestatiecontracten Contractvormen

4 1. Samenwerken en contractvormen (2) Algemene samenwerkingsprincipes: schakelt de markt optimaal in EMVI moet de inschrijvers prikkelen De markt borgt de kwaliteit, toont aan toetst met kwaliteit d.m.v. SCB Vertrouwen is de basis: high trust, high penalty

5 Mate van controle Mate van vertrouwen 1. Samenwerken en contractvormen (3) Uitvoerend Manager Partner regisseur ontzorgd E&C / D&C DBFM Controle Vertrouwen Mate van afstand

6 1. Samenwerken en contractvormen (5) Design, Build, Finance & Maintain (DBFM) Opdrachtnemer verantwoordelijk voor: ontwerp uitvoering financiering onderhoud De opdrachtnemer is nog 20 of 30 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud Standaard DBFM-modelcontract 4.0 betaalt voor geleverde diensten (bijv. beschikbaarheid) Opdrachtnemer langdurig risicodragend Aandacht voor kwaliteit (duurzaamheid) en LCC-optimale keuze meer vanzelfsprekend Contractvormen

7 1. Samenwerken en contractvormen (6) Design & Construct (D&C)/ Engineering & Construct (E&C) Opdrachtnemer verantwoordelijk voor: - ontwerp - uitvoering Standaard modelcontracten D&C: aanleg/uitbreiding nieuwe infrastructuur E&C: variabel onderhoud betaalt voor geleverd product Opdrachtnemer beperkt risicodragend voor onderhoud (5-10 jaar) Aandacht voor kwaliteit (duurzaamheid) en LCC-optimale keuze niet volledig vanzelfsprekend als de voegovergang de garantieperiode maar zonder problemen doorkomt Contractvormen

8 1. Samenwerken en contractvormen (7) Beheersing kwaliteit D&C / E&C: Selectie competente opdrachtnemers (bij voorkeur op basis van Past Performance); Proceskwaliteit incl LCC-optimalisatie (ikalm) = EMVI-criterium Systeemeisen: Kwaliteitssysteem (ISO-9001) Proceseisen: System Engineering (gebaseerd op ISO 15288) Producteisen: Technisch Documenten (RTD) Standaardproducten met prestatieverklaring / certificaat Garantieeisen Risicogestuurde toetsing op projecten middels SCB. Procestoetsen op implementatie SE Producttoetsen Contractvormen

9 2. Vraagspecificatie (1) Klant Eisen Specificatie Systeem Ontwikkelen N&R ( ontwerpeisen) Areaalgegevens specificeren ontwerpen Basisspecificaties Systeem Specificatie specificeren ontwerpen Vraag- Specificatie -Eisen -Proces specificeren ontwerpen Systeem Specificatie

10 2. Vraagspecificatie eisen (1) Vraagspecificatie eisendeel: producteisen RTD1001 (ROK) = bindend document in vraagspecificaties ROK 1.2 verwijst naar NBD00400/NBD00401 en NBD00710 Vanaf RTD1007 verplicht kader voor nieuwe contracten Vanaf ROK 1.3: RTD1007 ook opgenomen in ROK en in basisspecificatie vaste brug

11 2. Vraagspecificatie eisen (2) Vraagspecificatie eisendeel: producteisen Voorbeeld uit E&C contract:

12 2. Vraagspecificatie eisen (3) Referentieontwerpen NBD00400

13 2. Vraagspecificatie eisen (4) NBD00400 RTD Functionele eisen Ja Ja Grondslag Ontwerplevensduur TGB (NEN6700 serie) ROBK Nieuwbouw: 40 jaar Vervanging: 25 jaar Flexibele voegovergangen: - Eurocode (EN 1990 serie) ETAG032 ROK Nieuwbouw: 40 jaar Vervanging: 40 jaar Modificaties/gedeeltelijke vervanging: 25 jaar Flexibele voegovergangen: 10 jaar! Referentieontwerp Ja Nee Aantoonplicht Ontwerpeisen Beperkt (Ref. ontwerp: V&V door RWS) Specificaties op basis van referentieontwerpen Volledig (V&V volledig door leverancier/opdrachtnemer) Van functionele eisen afgeleide aspecteisen en uitgangspunten c.q. randvoorwaarden

14 2. Vraagspecificatie proces (1) Proceseisen Technisch management Topproceseis TM010: De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Onderliggende eisen voor: Ontwerp (OW) Uitvoering (UV) Verifieren en valideren (VV) Oplevering en overdracht (OP)

15 2. Vraagspecificatie proces (2) Proceseis Ontwerp, OW100: Analyse De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het Werk en de te verrichten Werkzaamheden. Documenten: Eisenanalyse contract Stakeholderanalyse (eisen/wensen) Raakvlakkenanalyse (raakvlakkenregister->eisen) Risicoanalyse (risicodossier -> eisen) Hulpmiddelen: PVO verificatieplan ontwerp (met toelichtingen) Risico s in factsheets MKM PVO Risicoanalyse sinusplaten Raakvlakkennotitie

16 2. Vraagspecificatie proces (3) Proceseis Ontwerp, OW300: Genereren oplossingen De Opdrachtnemer dient oplossingen te generen zodanig dat een oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. Documenten: Ontwerpnota (incl trade-off en onderbouwing) Hulpmiddel: RTD Meerkeuzematrix

17 2. Vraagspecificatie proces (4) Risico m.b.t. ontwerpproces: Ongewenste gebeurtenis Er wordt een voegovergang gekozen die niet voldoet aan de eisen Oorzaken Analyses onvoldoende/onvolledig Gebruik Meerkeuzematerix en objectspecifieke benadering onvoldoende "gemeengoed" voor medewerkers Gevolgen: Betalingsproces en opleverproces vertraagd, of Verminderde functionaliteit, hogere onderhoudskosten

18 2. Vraagspecificatie proces (5) Proceseis Verificatie en validatie VV100: De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van het Werk. Documenten Verificatieplan V&V-dossier Hulpmiddel: PVO verificatieplan Ontwerp (aanbeveling)

19 2. Vraagspecificatie proces (6) Risico m.b.t. proceseis Verificatie en validatie Ongewenste gebeurtenissen 1. eisen onvoldoende geanalyseerd en vertaalt naar een verificatieplan; 2. verificatieplan wordt niet opgevolgd; niet geïntegreerd in het ontwerp- en uitvoeringsproces Oorzaken Middelen en methoden SE zijn onvoldoende "gemeengoed" voor medewerkers Interpretatieverschillen over SE en kwaliteitsborging; weerstand tegen expliciet en systematisch werken Gevolgen: Kwaliteit van produkten niet aantoonbaar en onbetrouwbaar; Betalingsproces en opleverproces vertraagd

20 3. System Engineering proces voegovergangen (1) Risico s & Raak Vlakken dossier Verificatie plan ETAG032 RTD1007 Normen, richtlijnen Eisen contract incl N&R (ROK, RTD1007-2) Eisen uit risico- en raakvlakanalyses Prestatieverklaringen Uitvoeringspecificatie Ontwerpdocument en Productbladen 1. Product ontwikkelin g 2. Ontwerp (project) 3a Voorbereidi ng Standaard ontwerp documenten Prestatieverklaring Verificatierapport 1 Ontwerpdocumenten Uitvoeringspecificatie B&O-plan Verificatierapport 2 Werkplan/instructies Keuringsplan Verificatierapport 3a Werkplan/instructies Keuringsplan 3b. Uitvoering Verificatierapport 3b Afwijkingsrapporten B&O-plan Overdrachtsgegev ens 4. Beheer & Onderhoud Inspectierapporten Onderhoudsdossier

21 3. System Engineering proces voegovergangen (3) Productontwikkeling: verificatieplan Verificatieplan (PVO aanbeveling): Vooralsnog alleen voor V&V-ontwerp: productontwikkeling objectspecifiek ontwerp Aanbeveling is voor concept 1.2.b2 In principe geschikt voor andere concepten, maar verder te verdiepen Verificatieplan uitvoering nog niet beschikbaar

22 3. System Engineering proces voegovergangen (2) 1. Productontwikkeling Input (eisen) Integrale Beheersing Verificatie Ontwerp Standaard Ontwerp RTD (eisen) Prestatieverklaring (DoP) RTD MKM Risico s Concept Verificatieplan (ontwikkelfase) V&V dossier Ontwikkelfase Standaardtekeningen/details Uitvoerings specificatie Ontwerp normen Eurocode/ROK Verificatiemethoden: productnormen, ETAG032 Testrapporten, Analyses, berekeningen B&O-plan 30/06/

23 3. System Engineering proces voegovergangen (4) Productontwikkeling: prestatieverklaring (1) Resumé resultaat V&V identificatie, bedoeld gebruik eigenschappen/prestaties Conform RTD bijlage 2 Onderliggend document is het V&V-dossier Te gebruiken bij selectie / toetsing Op te nemen in de te ontwikkelen digitale Meerkeuzematrix (?)

24 3. System Engineering proces voegovergangen (5) 2. Project/objectspecifiek ontwerp Input (eisen) Integrale Beheersing Verificatie Ontwerp Ontwerp documenten RTD MKM (hulpmiddel) Uitvoeringsontwerp (Productietekening) RTD (eisen) Risicodossier project (beheersmaatregelen) Ontwerp object (KW) Standaard ontwerpen voegovergang incl Prestatieverklaring + V&V-dossier Verificatieplan (ontwerpfase) V&V-dossier Ontwerpfase Uitvoerings specificatie Objectspecifieke analyses (voegbewegingen) Objectspecifiek B&O-plan 30/06/2014 Cursus Voegovergangen en Opleggingen Dag 3 Voegovergangen 24

25 30/06/2014 Cursus Voegovergangen en Opleggingen 25 Dag 3 Voegovergangen 3. System Engineering proces voegovergangen (6) 3. Realisatiefase Input (eisen) Integrale beheersing Voorbereiding uitvoering Uitvoering RTD (eisen) Risicodossier (beheersmaatregelen) Werkplan - fabricage - Inbouw Werkinstructies Meetprotocollen Uitvoeringsontwerp Verificatie Plan (uitvoeringsfase) Checklist/keurings formulier/ Uitvoeringsspecificatie Productbladen (eisen) Keuringsplan - fabricage - inbouw Afwijkingsformulier

26 4. Uitdagingen De uitdagingen voor het platform en haar leden: - Professionalisering/standaardisering SE / V&V (d.m.v. best practice, PVO aanbevelingen) - Ketenintegratie V&V productontwikkeling contractvorming ontwerp uitvoering beheer (input-output) - Inhoudelijke afstemming over interpretatie eisen en verbetering RTD Structurele verbetering veel voorkomende raakvlakproblemen en procesrisico s. Voorlichting inkopers, kunstwerkontwerpers, technisch managers 26

27 5. Conclusie Stellingen: 1. is geen Approval Body die bepaalt of een oplossing voldoet aan de eisen; 2. Het aantoonbaar maken dat een oplossing voldoet aan de eisen is een taak en verantwoordelijkheid van de hele keten. 3. Door samenwerking in de (project)keten en tussen marktpartijen onderling (in PVO) wordt op het juiste wijze invulling gegeven aan SE. 27

Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie

Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie Datum: 9 nov. 09 Pagina: 1/37 Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie Bewijsvoeringmethode + Criterium + Beoordelaar Datum: 9 nov. 09 Pagina: 2/37 Voorwoord Na het uitkomen van de Leidraad

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

Systeemgerichte contractbeheersing of commissioning als overkoepelende methode van contractbeheersing Inhoud

Systeemgerichte contractbeheersing of commissioning als overkoepelende methode van contractbeheersing Inhoud Systeemgerichte contractbeheersing of commissioning als overkoepelende methode van contractbeheersing Inhoud Systeemgerichte contractbeheersing of commissioning als overkoepelende methode van contractbeheersing...

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

SE-wijzer. voor BAM Infra

SE-wijzer. voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer H a n d l e iding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering Juni 2008 Dit is een uitgave van Koninklijke

Nadere informatie

Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten. Praktische handleidingen

Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten. Praktische handleidingen RRBOUWRAPPORT 127 Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten Praktische handleidingen R R B O U W R A P P O R T 1 2 7 Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten Praktische handleidingen

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

Beheersen door los te laten

Beheersen door los te laten Externe Kwaliteitsborging en Systeemgerichte Contractbeheersing Nu ook voor de ICT sector Beheersen door los te laten Qolor Consultant bv Programma-en voor projectmanagement Data-ICT-Dienst Opening en

Nadere informatie

Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets)

Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets) Technisch Document (RTD) Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets) Doc.nr.: RTD 1007-1 Versie: 1.0 Status: Definitief Datum: 1-4-2013 Meerkeuzematrix (MKM) voegovergangen (met factsheets)

Nadere informatie

Vraagspecificatie Proces (Prestatiecontract)

Vraagspecificatie Proces (Prestatiecontract) Vraagspecificatie Proces (Prestatiecontract) Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Grip op de toekomst. Mobilizer, het integrale digitale management- en informatiesysteem van Mobilis. Voor slimmer en beter bouwen.

Grip op de toekomst. Mobilizer, het integrale digitale management- en informatiesysteem van Mobilis. Voor slimmer en beter bouwen. Grip op de toekomst Mobilizer, het integrale digitale management- en informatiesysteem van Mobilis. Voor slimmer en beter bouwen. White paper Inhoudsopgave Voorwoord van de directie 5 1 Grip op projecten

Nadere informatie

Systems Engineering. Van secundair proces naar primaire toepassing. Afstuderen Cees van Leeuwen. Eindrapport BAM

Systems Engineering. Van secundair proces naar primaire toepassing. Afstuderen Cees van Leeuwen. Eindrapport BAM Systems Engineering Van secundair proces naar primaire toepassing Afstuderen Cees van Leeuwen Eindrapport BAM Systems Engineering Van secundair proces naar primaire toepassing C.J. van Leeuwen Technische

Nadere informatie

Vraagspecificatie Proces Beschrijving van proceseisen

Vraagspecificatie Proces Beschrijving van proceseisen Vraagspecificatie Proces Beschrijving van proceseisen [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum: [Versiedatum] Disclaimer Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om zoveel mogelijk de modellen te

Nadere informatie

It takes two to tango

It takes two to tango It takes two to tango Een onderzoek naar de risico s en beheersmaatregelen bij de aansturing van een prestatiegericht contract voor regulier onderhoud aan railinfrastructuur. Warner Vonk Joris Vergouwen

Nadere informatie

Systems Engineering in de realisatiefase

Systems Engineering in de realisatiefase Eindverslag Bacheloropdracht Voorwoord Systems Engineering in de realisatiefase Een onderzoek naar verificatiemanagement bij het project Combiplan Nijverdal Marc van den Berg Pagina 1 Systems Engineering

Nadere informatie

Infoblad Ervaringen met

Infoblad Ervaringen met Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor kantoren (NESK) >> Als het gaat om energie en klimaat Sustainable TNT Centre - Hoofddorp, Exterieur; foto: Pieter Kers Sustainable TNT Centre - Hoofddorp,

Nadere informatie

(Kwaliteits)borging. Themadag 27 november 2014

(Kwaliteits)borging. Themadag 27 november 2014 1 (Kwaliteits)borging Contactgegevens 1e lijn: Michel Dubelaar 06-23416641 2e lijn: Roland Vissers 06-46839585 3e lijn: Roeland van Woerkom 06-12509488 Themadag 27 november 2014 2 Inleiding en opzet sessie

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Bouwend Nederland/Vakgroep Civiele Betonbouw

Bouwend Nederland/Vakgroep Civiele Betonbouw Bouwend Nederland/Vakgroep Civiele Betonbouw Werkgroep Systems Engineering Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw Praktijk voorbeeld Systems Engineering versie 1.0 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Systems Engineering Lesplan Verificatie en Validatie Management (V&V) Werkgroep opleidingen, Eric Holtrop, Bert van Wersch, Ron Beem

Systems Engineering Lesplan Verificatie en Validatie Management (V&V) Werkgroep opleidingen, Eric Holtrop, Bert van Wersch, Ron Beem notitie Van project onderwerp opgemaakt door Systems Engineering Lesplan Verificatie en Validatie Management (V&V) Werkgroep opleidingen, Eric Holtrop, Bert van Wersch, Ron Beem status datum opmaak 16-4-2012

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Vraagspecificatie deel 2 (Proces) Engineering en Construct

Vraagspecificatie deel 2 (Proces) Engineering en Construct Vraagspecificatie deel 2 (Proces) Engineering en Construct Verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van Oesterdam Zuid tussen dp 1140 en dp 1187 met bijkomende werken in de gemeentes Reimerswaal

Nadere informatie

ESSAY: Plaats en waarde van NEN 2767 in de bouwprocesketen

ESSAY: Plaats en waarde van NEN 2767 in de bouwprocesketen ESSAY: Plaats en waarde van NEN 2767 in de bouwprocesketen Door: Drs. R.J.A. Pillen (Dienst Vastgoed Defensie); M.m.v. Ir J. Bakker (Rijkswaterstaat); Ing C. Kuijper (Provincie Gelderland); Ing. D. Bezemer

Nadere informatie

Vraagspecificatie Proces (Engineering en Construct)

Vraagspecificatie Proces (Engineering en Construct) Vraagspecificatie Proces (Engineering en Construct) Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Slaakdam, Prins Hendrikpolder, Krabbenkreekdam tussen dp 707 en dp 724+28m met bijkomende werken

Nadere informatie

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012 IPC voor Architecten Collectief Project BIM Model BIM Protocol Dummy 5 januari 2012 Dit is een levend document dat steeds verder, in steeds grotere mate van detail wordt uitgewerkt. De tekst in rood geeft

Nadere informatie

Toepassing geïntegreerde contractvormen

Toepassing geïntegreerde contractvormen Toepassing geïntegreerde contractvormen Praktijkgericht onderzoek naar barrières en kansen bij toepassing door het MKB Definitief In opdracht van: PSIBouw Groningenweg 10 2803 PV Gouda Grontmij Nederland

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model. De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten

Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model. De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Inhoud 1 Inleiding 4 2 Waarom BIM? 6 2.1 Streefbeeld 7 2.2 De urgentie voor WS 7 2.3 Het belang van

Nadere informatie

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal De Waarde van lage levensduurkosten 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten

Nadere informatie