PROJECTEN. Extra Investeringsimpuls. Zorg & Welzijn Jeugdzorg Sociaal culturele infrastructuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTEN. Extra Investeringsimpuls. Zorg & Welzijn Jeugdzorg Sociaal culturele infrastructuur"

Transcriptie

1 PROJECTEN Extra Investeringsimpuls Zorg & Welzijn Jeugdzorg Sociaal culturele infrastructuur Provincie Noord Holland Haarlem Februari 2005

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen Inleiding 1.2 Uitgangspunten en selectie van projecten 1.3 Programma s en projecten 2. Programma Zorg en Welzijn Inleiding 2.2 Visie en criteria. 2.3 De projecten Zorg en welzijn 3. Programma Jeugdzorg Inleiding 3.2 Visie en criteria 3.4 De projecten Jeugdzorg 4. Programma Sociaal culturele infrastructuur Inleiding 4.2 Visie en criteria 4.4 Programma 4.5 De projecten Sociaal culturele infrastructuur 5. Overzicht van de projecten

3 1 Algemeen 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het beleidsdebat over de Kaderbrief 2005 (PS vergadering van 17 mei 2004) en het aannemen van het amendement 10 1 Extra Investeringsimpuls hebben wij u tijdens de begrotingsbehandeling op 12 en 15 november 2004 de nota Uitgangspunten Extra investeringsimpuls Noord Holland voorgelegd. Deze nota, waarin o.a. 95 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor een Extra investeringsimpuls Zorg infrastructuur, is door uw Staten bekrachtigd. Van het ter beschikking gestelde bedrag van 95 miljoen is 66 miljoen bestemd voor de Zorg infrastructuur en 29 miljoen voor Sociaal Culturele zorg in brede zin. Het thans voorliggende document is een voorstel voor invulling van het vierde impulsprogramma Zorg infrastructuur (inclusief Sociaal Culturele Zorg in brede zin) uit deze nota en betreft een overzicht van projecten voor Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Sociaal culturele infrastructuur. 1.2 Uitgangspunten en selectie van projecten De doelstelling van de te realiseren projecten in het kader van de Extra Investeringsimpuls is een oplossing bieden aan dringende knelpunten in het vraagstuk van wonen welzijn zorg, in de jeugdzorg en in de sociaal culturele infrastructuur. Het betreft daarbij toekomstgerichte oplossingen die een grote investering vereisen en de reguliere middeleninzet overtreffen. Onze visie op extra investeringen sluit aan bij de actuele provinciale beleidskaders voor zorg ( Zorg verbetert ), welzijn ( Welzijn werkt ), cultuur ( Cultuur verbindt ), het Stimuleringsprogramma Wonen, Welzijn, Zorg en het beleidskader Jeugdzorg De uitgangspunten van genoemde beleidskaders bepalen onze keuze in welke situatie en voor welke problemen wij een bijdrage willen leveren. De projecten sluiten aan op speerpunten uit het collegeprogramma en bestaand provinciaal beleid. Door de inzet van extra investeringsmiddelen kunnen structurele en toekomstgerichte oplossingen van maatschappelijk relevante vraagstukken versneld worden bereikt. De investeringen zijn mede bedoeld om investeringen van andere (markt )partijen uit te lokken of mogelijk te maken. De omvang van de investeringen van derden verschilt per sector en per project: in sommige gevallen levert de provinciale bijdrage een kleine stimulans, in andere is de provincie de enige financier

4 Bij de keuze van de projecten hebben wij de volgende uitgangspunten gebruikt. 1. Uitgangspunten De provinciale bijdrage is gericht op duurzame oplossingen, en niet op het incidenteel dichten van gaten in het uitvoerende werk; Wij willen de gemeenten stimuleren en ondersteunen om een geschikte aanpak en een duurzame oplossing te vinden voor de bestaande, complexe problematiek. De provincie gaat daarbij niet op de stoel van de gemeenten zitten; de gemeenten zijn verantwoordelijk en hebben de regie op het lokale niveau; - Wij dragen bij aan de oplossing van sociale vraagstukken die het lokale niveau overstijgen door de aard van de thematiek of omdat ze onder verantwoordelijkheid vallen van regionaal georganiseerde voorzieningen; - Wij lossen knelpunten op bij interlokale of regionale samenwerking tussen gemeenten om vraagstukken op te pakken die te groot zijn voor een gemeente of instelling of juist te klein voor een lokaal beleid; - Wij investeren dáár waar onze bijdrage de bijdrage van anderen kan versterken en waar voldoende draagvlak is om oplossingen in te bedden in lokale en regionale structuren. De provincie zal nooit de enige investeerder zijn. - Wij zullen daarvoor geen nieuwe regels of verordeningen maken voor vraagstukken waar de bestaande uitvoeringsprogramma s al in voorzien. 2. Selectie van vraagstukken Het gaat om vraagstukken (dringende knelpunten) die: - spelen op middellange termijn; - de burgers raken (maatschappelijke relevantie); - een beroep doen op de verantwoordelijkheid van de overheid/de provincie voor een oplossing. Bij het opstellen van de lijst met projecten hebben wij de bovengenoemde uitgangspunten gehanteerd. Dit heeft geleid tot een groslijst van mogelijke investeringen die alle voldoen aan de basiseisen. Daarbij is ook rekening gehouden met een prioritering op basis van urgentie en/of uitvoeringsgereedheid. De politieke besluitvorming moet vervolgens leiden tot keuzes en prioriteiten. 3. Politieke afweging Bij het maken van een afweging spelen de volgende criteria een rol: collegeprogramma, prioriteiten; - spreiding over de provincie; - tijdsplanning: wanneer is realisatie mogelijk (start in collegeperiode); - voorkeur burgers (gepeilde voorkeur voor bepaalde projecten bijvoorbeeld per regio); - reservering voor onvoorziene uitgave, ramp of crisis; - spreiding over bevolkingsgroepen (voor elk wat wils?); - spreiding over beleidsterreinen (jeugd, zorg/welzijn, cultuur)

5 1.3 Programma s en projecten In dit investeringsplan zijn 3 kaderstellende en samenhangende programma s met projecten opgenomen: 1. Programma Zorg en Welzijn Investeren in Wonen, Welzijn en Zorg ten behoeve van een levensloopbestendige sociale infrastructuur voor de burgers van Noord Holland, d.w.z. 5 nieuwe voorbeeldprojecten WWZ in kleine gemeenten Andere gemeenten kunnen beschikken over de kennis uit de voorbeeldprojecten. Verbeteren van de leefbaarheid door het tot stand brengen van duurzame voorzieningen in kern en wijk, d.w.z. Investeringen in 30 tot 40 wijksteunpunten, 24 nieuwe woonvormen voor dementerende ouderen, verbouwing en aanpassing van 20 accommodaties voor multifunctioneel gebruik, 5 Hartwinkels; Realiseren van opvangvoorzieningen voor dak en thuislozen en zwerfjongeren in Noord Hollandse regio s. Stimuleren van de breedtesport en een kwaliteitsimpuls plegen in de sportvoorzieningen, d.w.z. Realiseren van 7 regionale sportservicepunten voor kadertraining, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers bij sportverenigingen; Gemeenten geven uitvoering aan een streekvisie op sport en recreatie; Regionale sportvoorzieningen zijn bruikbaar voor gehandicapten. 2. Programma Jeugdzorg Uitvoering geven aan het aanvalsplan Wachtlijsten Jeugdzorg (motie 10 3, PS ), d.w.z. Jeugdzorg direct beschikbaar voor iedere jongere die jeugdzorg nodig heeft. Uitbreiding met 48 plaatsen intensief ambulante hulpverlening, 59 pleegzorgplaatsen, 6 plaatsen therapeutische gezinsverpleging, 5 plaatsen crisisopvang en een paviljoen met 8 plaatsen residentiële hulp in Heerhugowaard in Realiseren van gebouwen voor jeugdzorg en verbeteren van samenhang en samenwerking zodat voor jeugdigen in Noord Holland een sluitende keten van jeugdzorg tot stand wordt gebracht, zwakke schakels in de zorgketen worden versterkt en aansluiting van jeugdzorg met jeugdbeleid, onderwijs en arbeidsmarkt tot stand komt; d.w.z

6 Investeren in het bouwen van scholen voor speciaal onderwijs in minstens 2 regio s; Voor jongeren met ernstige gedragsproblemen komen 40 plaatsen met hulpaanbod beschikbaar; In 6 regio s komt er een eenvoudig hulpaanbod voor jongeren bij onderwijs en opvoeding. 3. Programma Sociaal culturele infrastructuur Verbeteren van de sociaal culturele infrastructuur in brede zin op het terrein van cultuur (musea, theaters, podia en bibliotheekvernieuwing) en cultuurhistorie (behoud en beheer Noord Hollands erfgoed), d.w.z. Investeren in gebouwen van 5 musea, 2 theaters en podia om de accommodaties te verbeteren en de bezoekersaantallen te vergroten. Het publiek en toeristen worden de komende 10 jaar actief tot een bezoek aan het Noord Hollands erfgoed verleid en men kan digitaal historische archieven raadplegen. Eigenaren en beheerders van het erfgoed krijgen ondersteuning door deskundigen van het opgerichte Erfgoedhuis Noord Holland. De bibliotheken in Noord Holland worden vernieuwd, zodat meer mensen gebruik gaan maken van de bibliotheken. De Stelling van Amsterdam wordt gerestaureerd en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Er wordt een internationaal publiekscentrum Watericoon in het droogmakerijenlandschap van Noord Holland opgericht. Drie waardevolle archeologische vindplaatsen in Noord Holland (Oer IJ, Groetpolder De Gouw en Waterland) zijn voor het nageslacht behouden. Industrieel erfgoed wordt gerestaureerd en voor het publiek toegankelijk gemaakt. Op basis van dit investeringsplan zullen gedurende de looptijd van de Investeringsimpuls projecten worden uitgewerkt, die vóór implementatie aan Provinciale Staten zullen worden voorgelegd. Daarbij moet er onderscheid worden gemaakt tussen plannen die op korte termijn zijn te realiseren en projecten die voor de langere termijn zullen worden uitgevoerd. Gedurende de looptijd van de Investeringsimpuls zal op basis van maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe inzichten en voortgangsevaluaties uiteraard de koers van de programma s en projecten worden bijgesteld. Ook de start van een nieuwe collegeperiode in 2007 zal zeker van invloed zijn op de uitvoeringsplannen in het kader van de Extra Investeringsimpuls. Per project is aangegeven: naam, omschrijving, meerwaarde van de investering, gevolgen indien de provincie Noord Holland niet bijdraagt, geschatte uitvoeringsperiode, kosten en dekking, betrokken partijen evenals een indicatieve bijdrage vanuit de investeringsimpuls en de aard van de investering. Bij de indicatieve bijdrage vanuit de investeringsimpuls is uitgegaan van de verdeling zoals tijdens de begrotingsbehandeling op 12 en 15 november 2005 door uw Staten is vastgesteld. Voor het totale programma 95 miljoen, waarvan circa 66 miljoen voor Zorg infrastructuur en circa 29 miljoen voor Sociaal culturele infrastructuur. Daarbinnen is rekening gehouden - 6 -

7 met de reeds door Provinciale Staten beschikbaar gestelde middelen van 10,4 miljoen voor het Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg en 12,5 miljoen voor de uitvoering van de nota Zorg verbetert het leefklimaat in Noord Holland, alsmede met de motie 9 32 van P.S. van 12 november 2004 met het besluit om 1 miljoen te reserveren uit extra investeringsimpuls om in 2005 voor heel Noord Holland het projectplan Sportinfrastructuur te kunnen uitvoeren

8 Zorg en Welzijn 2 Programma Zorg en Welzijn 2.1 Inleiding De gebrekkige aansluiting tussen Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) is een urgent maatschappelijk vraagstuk, daar zijn alle betrokken partijen het over eens. Steeds meer ouderen en mensen met een functiebeperking (permanent of tijdelijk) moeten of willen zelfstandig (blijven) wonen en zichzelf kunnen redden. De huidige woningvoorraad, de woonomgeving en de sociale infrastructuur sluiten echter onvoldoende aan op de groeiende en veranderende behoefte. En dat terwijl de vraag als gevolg van de vergrijzing en de vermaatschappelijking van de zorg de komende jaren snel zal toenemen. De kwantitatieve woningopgave in Noord Holland bedraagt ca nultreden en zorgwoningen tot Deze opgave kan niet los worden gezien van een goed functionerende infrastructuur op het terrein van zorg en welzijn. Deze ontstaat niet vanzelf, daarvoor moeten veel partijen samenwerken. We willen daarom niet alleen extra investeren in de zorg, maar ook in de sociale infrastructuur in bredere zin. Door gericht te investeren in welzijn kunnen ouderen of gehandicapten niet alleen in een aangepaste woning zorg ontvangen, maar kunnen zij tevens deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Daarmee leveren we tevens een bijdrage in preventie, het voorkomen dat mensen zorgbehoevend worden. Deelnemen aan de maatschappij geeft mensen de kans om sociale netwerken op te bouwen; sport en beweging bevordert het welbevinden en de gezondheid. Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking die de bestaande Wet Voorzieningen Gezondheidszorg (WVG), Welzijnswet en (een deel van) de AWBZ zal vervangen. Dat betekent een forse verzwaring van de regierol die gemeenten hebben in de aanpak van WWZ. De WMO heeft niet alleen voor gemeenten, maar ook direct voor de burgers zelf ingrijpende gevolgen. Zorgvragers moeten vaker een beroep doen op familie en vriendenkring, op mantelzorg en vrijwilligerswerk. Degenen op wie een beroep wordt gedaan zullen over de bereidheid, de tijd en de vaardigheden moeten beschikken om waar nodig hulp te bieden. Tenslotte constateren we dat zich op het platteland specifieke knelpunten voordoen, gerelateerd aan het afnemende voorzieningenniveau en de kleinere omvang van gemeenten. 2.2 Visie en criteria Het is denkbaar om te kiezen voor een grote investering in één regio, één doelgroep of één schakel van de keten Wonen Welzijn Zorg. Daarvoor kiezen wij echter niet. We hanteren een ketenbenadering en zijn van mening dat één sterke schakel niet per definitie leidt tot een sterke keten. Daarom kiezen we voor een samenhangend pakket van gespreide, gerichte investeringen in afzonderlijke oplossingen die gezamenlijk kunnen leiden tot een sterke keten: van sport en ontspanning voor een ieder tot aan WWZ op maat voor specifieke doelgroepen. 2.3 De projecten Zorg en Welzijn Gezien de urgentie van het vraagstuk willen wij de middelen uit de Extra investeringsimpuls gebruiken om onze inzet voor Zorg en Welzijn de komende jaren te verbreden en intensiveren

9 Zorg en Welzijn Resultaten De investeringen leveren op: In 2010 is in vijf kleine gemeenten een samenhangend aanbod van wonen, welzijn en zorg gerealiseerd dat aansluit op de lokale behoefte. In 2015 zijn wijksteunpunten gebouwd en in 2010 zijn 24 nieuwe woonvormen voor mensen met dementie gerealiseerd en is er een goed functionerend netwerk van mantelzorg, gemaks en zorgdiensten. In 2015 zijn er in minimaal 20 kleinen kernen accommodaties aangepast of verbetert voor functies als bibliotheek, ontmoeting, ontspanning, dienstverlening, eerste lijnsgezondheidszorg, e.d. De burgers kunnen in 2009 in minstens 5 kleine kernen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Hartwinkels. Aantoonbare verbetering van de opvang en zorg voor zwerfjongeren en Noord Holland door samenwerking met centrumgemeenten. Oplossing van knelpunten in opvang daklozen op Schiphol en andere locaties. De sportbeoefenaren en sportaanbieders krijgen in 7 regio s ondersteuning bij vragen en knelpunten (kadertraining, deskundigheid). De sportdeelname wordt gestimuleerd door eem provinciaal dekkend netwerk van sportservicepunten. De samenwerkende gemeenten in Noord Hollandse regio s hebben voor 2014 een streekvisie op sport en recreatie en geven daar uitvoering aan. Voor 2014 zijn de regionale sportvoorzieningen bruikbaar voor gehandicapten. De projecten ZW1 Vijf voorbeeldprojecten WWZ in kleine gemeenten ZW2 Wijksteunpunten Breed ZW3 Mantelzorg ZW4 Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie ZW5 Wonen plus ZW6 a. Leefbaar Platteland 1: vitale voorzieningen b. Leefbaar Platteland 2: pilot project Hartwinkels ZW7 Opvang zwerfjongeren en daklozen ZW8 Stimuleren breedtesport ZW9 Kwaliteitsimpuls sportvoorzieningen - 9 -

10 Zorg en Welzijn Naam project: vijf voorbeeldprojecten WWZ in kleine gemeenten Steeds meer ouderen en mensen met een functiebeperking moeten of willen zelfstandig (blijven) wonen. De huidige woningvoorraad en infrastructuur voor zorg en welzijn kan de toenemende en veranderende vraag niet opvangen. Als gevolg van de toenemende vergrijzing en extramuralisering wordt dit probleem steeds nijpender. Met de vijf voorbeeldprojecten ondersteunt de provincie vooral de kleine gemeenten in Noord-Holland in hun regierol op het terrein van WWZ en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Activiteiten De provincie zet geld en menskracht in ter ondersteuning van het opstellen en uitvoeren van een vierjarig uitvoeringsprogramma Wonen (aantal toegankelijke woningen door nieuwbouw of verbouw, kleinschalige woonvormen) Welzijn (ontmoetingsruimte, sport en spel, vrijwilligerskader, welzijnsdiensten, toegankelijkheid voorzieningen) en Zorg (zorg op maat) in 5 kleine gemeenten. Resultaat In 2006 zijn in de lokale uitvoeringsprogramma s per voorbeeldproject concrete resultaten en de totale investeringsopgave benoemd. In 2010 is in vijf kleine gemeenten een samenhangend aanbod van wonen, welzijn en zorg gerealiseerd dat aansluit op de lokale behoefte. Alle kleine gemeenten in Noord-Holland hebben via het kenniscentrum WWZ kennis kunnen nemen van de leereffecten van de voorbeeldprojecten ZW1 Meerwaarde van de investering Investeren in realisering van levensloopbestendige of zorgvriendelijke wijken en buurten levert zichtbare resultaten op voor de kwaliteit van leven van Noord-Hollandse burgers (al dan niet met een zorgvraag) van nu en in de toekomst. Wij verwachten met deze 5 extra voorbeeldprojecten een solide en duurzame basis te kunnen leggen voor de uitvoering van lokaal WWZ-beleid en de WMO in kleine gemeenten. Daarmee leveren we ook een bijdrage aan het oplossen van de specifieke problematiek van de leefbaarheid in het landelijke gebied. Juist bij de kleine gemeenten in Noord-Holland bestaat er tevens de behoefte aan ondersteuning bij de invulling van de gemeentelijke regierol bij WWZ en WMO. Kwetsbare burgers kunnen tussen wal en schip raken wanneer de gemeentes niet goed op hun taak zijn voorbereid. Gemeenten, woningbouwcorporaties en zorg- en welzijnaanbieders zijn de voornaamste investeerders. Maatschappelijke organisaties en zelforganisaties brengen hun eigen menskracht in. Totale kosten: De provinciale investering is een klein gedeelte van de totale kosten van de 5 voorbeeldprojecten. Cofinanciering: Gemeenten, woningbouwcorporaties, zorg-en welzijnsinstellingen. Geld of menskracht: Verschilt per project uit investeringsimpuls: 5 miljoen Aard investering: Roerend/onroerend/activiteiten Uit de respons op het Stimuleringsprogramma in 2004 blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan ondersteuning bij hun regierol in WWZ, zeker in relatie tot de voorbereiding op hun nieuwe taken in het kader van de WMO. Een groot deel van de gemeenten heeft WWZ opgenomen als speerpunt in hun ISV programma s en notities en er zijn 25 aanvragen ingediend voor de voorbeeldprojecten. Daarvan zijn in projecten in (middel)grote gemeentes gehonoreerd die in 2005 van start gaan. Wat we nog missen is inzicht in en oplossingsrichtingen voor de specifieke kleine kernenproblematiek in het landelijke gebied

11 Zorg en Welzijn Naam project: Wijksteunpunten breed (Nota Zorg verbetert ) Mensen met beperkingen die zelfstandig wonen hebben een samenhangend netwerk van zorg en voorzieningen dicht in de buurt nodig om niet te verkommeren. Doel van het project Realiseren van Wijksteunpunten breed als spil in de wijk of buurt, waar vanuit of waarin een breed en samenhangend aanbod van zorg en welzijnsdiensten voor zowel bewoners met als zonder beperkingen gerealiseerd wordt, toegesneden op de behoeften van die bewoners. Activiteiten Met subsidie, kennisverspreiding en advies gemeenten in Noord- Holland stimuleren om wijksteunpunten breed te realiseren, die passen in een samenhangend voorzieningenniveau, waarbij aangesloten wordt op de lokale behoeften. Resultaat Realisering van 22 wijksteunpunten en bij een positieve evaluatie in 2006 nogmaals 18. A: B: ZW2 Meerwaarde van de investering: - Maakt uiteenlopende partijen bekend met elkaar; - Verbetert samenwerking; - Brengt mensen uit een buurt, met en zonder beperkingen samen. Er worden enkele sectorale wijksteunpunten voor ouderen gerealiseerd en géén integrale wijksteunpunten; tekorten in het voorzieningenniveau. Betrokken partijen Gemeenten, woningbouwcorporaties, aanbieders van zorg en welzijn uit diverse sectoren, culturele en educatieve organisaties, commerciële aanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoor, bewonersorganisaties, vertegenwoordigers van zorgconsumenten. Globale kosten: Een wijksteunpunt plus kost gemiddeld ,-. 22 wijksteunpunten kosten 29,5 miljoen. Cofinanciering: Met een prov. Bijdrage van 11 miljoen moet 18,5 miljoen uit cofinanciering en huuropbrengsten gedekt worden. Daarnaast investeren partners en vrijwilligers in menskracht bij planontwikkeling en exploitatie. uit investeringsimpuls: A: : 11 miljoen B: : 9 miljoen Voor kan na een positieve evaluatie nogmaals 9 miljoen worden geïnvesteerd. Aard investering: Onroerend goed /activiteiten Bij de vaststelling door Provinciale Staten op 25 oktober 2004 van de nota Zorg verbetert is een bedrag van 11 miljoen voor Wijksteunpunten Breed reeds bestemd binnen de Extra Investeringsimpuls De deelverordening voor de periode 2005 t/m 2007 zal op 4 april 2005 door PS worden vastgesteld.in 2006 zal er een evaluatie plaatsvinden over functioneren van wijksteunpunten en verdere behoefte, waarna nogmaals 11 miljoen kan worden ingezet. Dit zal afzonderlijk aan PS ter besluitvorming worden voorgelegd

12 Zorg en Welzijn Naam project: Mantelzorg (Nota Zorg verbetert..) Mantelzorg is het fundament van de zorg (mantelzorgers verlenen 80% van de zorg thuis).een deel van de mantelzorgers wordt nog niet bereikt, is onzichtbaar. Door onvoldoende ondersteuning raken mantelzorgers overbelast, cliënten kunnen niet langer thuis blijven: het fundament stort in. Doel Verbeteren van de mantelzorgondersteuning en de positie van de mantelzorgers. Activiteiten Investeren in implementatie van innovatieve projecten en good practices op terrein van mantelzorg als extra impuls voor de mantelzorg op terrein van belangenbehartiging, bereik specifieke doelgroepen (jongeren, allochtonen, GGZ), lokale mantelzorgondersteuning, bereik huisartsen en respijtzorg). Resultaat Goed functionerende mantelzorgondersteuning A: B: ZW3 Meerwaarde van de investering Door alle partijen wordt mantelzorgondersteuning dan ook als een belangrijk onderdeel van het stimuleringsprogramma Wonen, Welzijn en Zorg benoemd. De steunpunten mantelzorg geven deze ondersteuning, maar kunnen niet alle aspecten van de ondersteuning binnen het bestaande pakket ontwikkelen en invoeren. De subsidies van de provincie Noord-Holland geven de steunpunten de gelegenheid deze specifieke ondersteuning te ontwikkelen en vervolgens in het eigen takenpakket onder te brengen. Ook de gemeenten zien o.a. in het kader van WWZ het belang van mantelzorgondersteuning op lokaal niveau. Een extra impuls om de lokale ondersteuning te organiseren is nodig. Afgelopen jaren is veel door de provincie geïnvesteerd in mantelzorgondersteuning. De ontwikkelingen zijn echter nog in een pril stadium en hebben een extra stimulans nodig om in de rest van Noord- Holland te worden ingevoerd. Wanneer de provincie niet bijdraagt zal een groot deel van deze investeringen verdwijnen. Noord-Hollandse gemeenten, steunpunten mantelzorg, platforms belangenbehartiging mantelzorg, LOT/Xzorg (landelijke vereniging), steunfunctie-instellingen en zorg-/welzijnsaanbieders. Totale kosten: 1,65 miljoen Cofinanciering: Provincie financiert 90% van de kosten van de projecten. De aanvragers financieren 10% uit eigen middelen. uit investeringsimpuls: A: ,5 miljoen B: ,5 miljoen Voor kan na een positieve evaluatie nogmaals 1,5 miljoen worden geïnvesteerd. Aard investering: Activiteiten Bij de vaststelling door Provinciale Staten op 25 oktober 2004 van de nota Zorg verbetert het leefklimaat in Noord-Holland is een bedrag van 11 miljoen voor wijksteunpunten, 1,5 miljoen voor mantelzorg reeds bestemd binnen de Extra Investeringsimpuls Zorg om een snelle start van de uitvoering van de nota Zorg verbetert.. mogelijk te maken. Besluitvorming over de deelverordening Mantelzorg Noord-Holland 2005 tot en met 2007 vindt plaats op 4 april 2005 in PS

13 Zorg en Welzijn Naam project: Kleinschalig wonen voor mensen met dementie (Nota zorg verbetert.) Op dit moment zijn er bij lange na niet voldoende kleinschalige voorzieningen om aan de huidige en de toekomstige vraag te voldoen. Het doel van de investeringsimpuls is, dat er in 2009 tenminste 24 nieuwe kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie zijn gerealiseerd, dan wel dat hiervoor uitvoeringsplannen gereed zijn. Activiteiten Wij dragen hierin bij door middel van voorlichting, kennisoverdracht, netwerkvorming, en door een financiele bijdrage per gerealiseerde bewonersplaats van , met een maximum van per project. In 2006 doen we een voorstel voor de verbreding van deze woonvorm naar andere doelgroepen. Resultaten 24 Nieuwe woonvormen voor mensen met dementie. Dit kan zijn in de vorm van stand-alone woningen, of aanleunende woningen tegen een grotere instelling. Een andere mogelijkheid is het ombouwen van een (deel van) een bestaande organisatie ZW4 Meerwaarde van de investering Meer keuzemogelijkheden en meer kwaliteit in de opvang voor mensen met dementie. Genereren van meer kleinschalige woonvormen, resulterend in de genoemde uitbreiding van tenminste 24 voorzieningen. Meer kennis van en aandacht voor kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Meer kennis van en aandacht voor kleinschalige woonvormen voor andere doelgroepen. Minder keuzemogelijkheden voor mensen met dementie, cq minder alternatieven voor opname in veelal grootschaliger verpleeghuizen. In het algemeen minder aandacht voor kleinschalige woonvormen voor mensen met een bepaalde zorgvraag. Dit project eindigt per 31 december 2005 met slechts 2 voorzieningen en kennisoverdracht. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars/zorgkantoren, gemeenten, woningbouwcorporaties. Totale kosten: Dit is afhankelijk van de omvang en de vorm van het project. Cofinanciering:. Onze bijdrage moet worden gezien als smeerolie. Gaat om een extra impuls voor bv. Ontwikkelkosten, extra ICT/ domotica, specifieke zorginfrastructuur. uit investeringsimpuls: ,- Aard investering: Activiteiten/onroerend goed In 2004 heeft de provincie een kennistraject georganiseerd. In het kader van de nota: Zorg verbetert het leefklimaat in Noord-Holland heeft PS reeds uit de UNA-gelden beschikbaar gesteld voor 2005, met de bedoeling om snel te kunnen starten. De deelverordening Kleinschalig wonen voor mensen met dementie 2005 tot en met 2009, wordt naar verwachting op 4 april in PS vastgesteld

14 Zorg en Welzijn Naam project: WonenPlus Steeds meer mensen met een functiebeperking en ouderen willen zelfstandig wonen. De provincie Noord-Holland biedt met het programma Wonen Plus als onderdeel van het Stimuleringsprogramma WWZ ( ) diverse organisaties onder regie van de gemeente en ondersteund door de stichting Wonen Plus Noord-Holland de mogelijkheden tot afname van gemaksdiensten, die opname in zorginstellingen uitstelt. - nog geen zelfstandig netwerk in gemeentenaan WonenPlusdienstverlening - structurele financiering van WonenPlus ontbreekt (rol gemeenten) - nog niet overal geïntegreerd in lokaal WWZ-beleid - nog geen eenduidigheid basispakket (kwaliteitskeur ontbreekt) WonenPlus-dienstverlening realiseren, zodat mensen met een functiebeperking in staat worden gesteld zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De gemeenten de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening te laten overnemen. Activiteiten - ondersteuning van de Stichting WonenPlus Noord-Holland - ondersteuning gemeentelijke aanpak WWZ met WonenPlus - de provinciale steun zal in 2007 worden afgerond. Resultaat WonenPlus heeft zich ontwikkeld tot zelfstandig functionerende basisvoorziening op lokaal niveau en onder gemeentelijke regie, die diensten levert aan mensen die niet in staat zijn zelf ondersteuning te regelen. A: ZW5 Meerwaarde van de investering: De provincie zorgt zichtbaar via gemeenten voor volwaardige basisvoorzieningen op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg dicht bij de burger; De stimulans van de provincie genereert bijdragen van zeer diverse andere partijen zowel qua inzet als financiering; Deze investering stimuleert partijen om samen te werken, die anders elkaar niet zo snel zouden vinden. Wonen Plus voorzieningen zullen teruglopen en in een aantal gemeenten niet van de grond komen. Noord-Hollandse gemeenten (exclusief Amsterdam), woningbouwverenigingen, vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties, zorgvragers/ consumentenvertegenwoordigers, commerciële aanbieders van producten en diensten. Totale kosten: 2 miljoen Cofinanciering: Gemeenten betalen 75% van de uit te keren subsidies aan Wonen plus projecten uit investeringsimpuls: Aard investering: - Ondersteuning gemeenten bij het opzetten van nieuwe WonenPlus-projecten; - Ondersteuning St. WPNH. Eind 2005 vervalt de huidige regeling WonenPlus In het kader van deze regeling kunnen gemeenten aanspraak maken op provinciale subsidie om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe WonenPlus-projecten. Tevens kunnen gemeenten subsidie vragen voor het opzetten van Thuis in de wijk projecten, die de planning of aanpassing van een wijk beogen, die mede toegerust is voor zelfstandig wonende mensen met beperkingen. Bij een presentatie in september 2004 van Wonen Plus voor de Commissie SI, heeft de Commissie aangegeven Wonen Plus te willen voortzetten

15 Zorg en Welzijn Naam project: Leefbaar platteland 1: vitale voorzieningen Door o.m. schaalvergroting, marktwerking en toegenomen mobiliteit staat het voorzieningenniveau onder druk. Met name in de kleine kernen op het platteland heeft dit negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. Een extra probleem doet zich voor bij voorzieningen in de eerstelijns gezondheidszorg (bijv. ruimte voor huisartsen). Oplossingen kunnen gevonden worden door innovatieve combinatie van diverse publieke en private functies en door regionale samenwerking. Het scheppen van multifunctionele accommodaties en het aanpassen van bestaande accommodaties om er nieuwe functies in onder te brengen is een opgave die het bereik van afzonderlijke gemeenten soms te boven gaat. Een knelpunt doet zich ook voor bij het groot onderhoud van accommodaties, bijvoorbeeld dorpshuizen. Het oplossen van knelpunten op het platteland is kansrijker geworden door de hernieuwde aandacht voor een vitaal en leefbaar platteland (vgl ILG) en een vergrote aantrekkingskracht van het platteland als woon- en leefmilieu. Het oplossen van knelpunten bij het tot stand brengen en onderhouden van dorpshuizen en multifunctionele accommodaties op het platteland Resultaten Minimaal twintig kleine kernen hebben accommodaties aangepast voor functies van bibliotheek, eerstelijns gezondheidszorg, e.d. Dorpshuizen en multifunctionele accommodaties met een ontmoetingsfunctie kunnen groot onderhoud plegen of tot vernieuwbouw te komen. Activiteiten - Regeling maken om gemeenten en voorzieningen te ondersteunen, gericht op bundeling van beleid voor leefbaarheid platteland. - evt. ondersteuning bij ESF-aanvragen op dit onderwerp Meerwaarde van de investering: Burgers die voor de voorzieningen zijn aangewezen op de directe woonomgeving (ouderen, jonge kinderen, minder mobielen) hebben daartoe de mogelijkheid, hetgeen bespaart op dure oplossingen. De duurzaamheid van bestaande voorzieningen wordt verbeterd door goed onderhoud en tijdige vernieuwing. Vrijwilligers worden gemotiveerd om een bijdrage te blijven leveren. Gemiste kansen voor impuls leefbaarheid platteland Groter beroep op zorg en wonen door onvoldoende preventie en voorzieningen Groepen vallen buiten de boot en vergroten de onveiligheidsgevoelens van burgers; ligt maatschappelijk gevoelig gemeenten, maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties, ZW6a Totale kosten De provinciale investering is een fractie van de totale kosten Cofinanciering: Gemeenten, woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, ondernemers, bibliotheken. uit investeringsimpuls: 2,5 miljoen onderhoud, aanpassing, vernieuwbouw accommodaties (zie stand van zaken) Aard investering: roerend/onroerend/activiteiten ondernemers, bibliotheken, zorginstellingen, etc. Dit project bevindt zich nog in de ontwikkelfase. Uitgewerkt moet worden welke vorm het meest geschikt is, gebruikmakend van ervaringen van andere provincies. Ons streven is om tot een regeling te komen die openstaat voor aanvragen vanuit diverse invalshoeken, zodat versnippering of verkokering van beleid wordt voorkomen. Overwogen kan worden om stimuleringbeleid rondom bibliotheekvernieuwing en wijksteunpunten in een dergelijke regeling op te nemen.het gereserveerde bedrag is een (vrij laag) startbedrag en kan t.z.t. mogelijk worden verhoogd met middelen geraamd voor wijksteunpunten en bibliotheekvernieuwing

16 Zorg en Welzijn Naam project: Leefbaar Platteland 2: Pilot Hartwinkels Door o.m. schaalvergroting, marktwerking en toegenomen mobiliteit staat het voorzieningenniveau onder druk. Met name in de kleine kernen op het platteland heeft dit negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. In het Uitvoeringsprogramma van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord is de pilot Hartwinkels opgenomen om na te gaan of door regionale samenwerking en door combinatie van publieke en private dienstverlening een duurzame oplossing gevonden kan worden voor het voorzieningenvraagstuk. In november is een intentie-overeenkomst getekend door de provincie, 12 geïnteresseerde gemeenten en de heer Koedijker van Hart Retail. Voor de ontwikkeling en daadwerkelijke uitvoering van de pilot en implementatie van de opgedane ervaringen komt de extra investeringsimpuls in zicht. Ook kunnen zich knelpunten voordoen bij de follow-up, bijvoorbeeld op Texel dat om logistieke redenen niet kan aanhaken bij gemeenten op het vasteland. Het ontwikkelen en uitvoeren van een innovatief plan om in Noord- Holland Noord een keten van hartwinkels te realiseren met als doel een impuls te geven aan de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland. Resultaten Selectie van minimaal vijf kleine kernen in minimaal drie gemeenten die aan de pilot deelnemen. Afspraken tussen de deelnemende partijen over verdeling van verantwoordelijkheid en financiering. De eerste winkel wordt geopend in Gemeenten zijn ondersteund bij implementatie van oplossingen voortvloeiend uit de pilot. Activiteiten - opzetten van uitvoeringsorganisatie voor de pilot als onderdeel van de stimuleringsimpuls Leefbaar Platteland - financiële bijdrage aan frictiekosten en voor overbrugging van risicovolle fasen - overdracht en implementatie van kennis uit de pilot Meerwaarde van de investering: Op lokaal en regionaal niveau kunnen kansen gegrepen worden in samenhang met de gewenste renaissance van het platteland. Project maakt deel uit van Programma Leefbaar Platteland. Gemiste kansen voor impuls leefbaarheid platteland en voor het opdoen van kennis over duurzame oplossing Gemeenten in NHN; Gewest Kop van NH; de heer Koedijker (Hart Retail) en andere ondernemers, RABObank, Postbank, Probiblio, woningbouwcorporaties ZW6b Totale kosten: nog onbekend Cofinanciering: Gemeenten, woningbouwcorporaties, zorg-en welzijnsinstellingen, banken, ondernemers, bibliotheken, toeristische organisaties. Geld of menskracht: 0,5 fte jaarlijks voor 4 jaar uit investeringsimuls: 1,5 miljoen implementatie en follow up hartwinkelproject; Aard investering: roerend/onroerend/activiteiten Begin maart 2005 wordt de onderzoeksfase van de pilot afgerond: de deelnemende gemeenten worden geselecteerd en er wordt een uitvoeringsorganisatie opgezet. Niet zeker is of de pilot met de huidige partner kan worden uitgevoerd. In dat geval zoeken we een aangepaste vorm

17 Zorg en Welzijn Naam project: Opvang zwerfjongeren en daklozen Voor zwerfjongeren en (nieuwe groepen) daklozen doen zich knelpunten voor in de opvang. Dit heeft te maken met de aard van de problematiek (moeilijk op te vangen groepen) en met het feit dat de problematiek van deze groepen zich niet aan gemeentegrenzen houdt en een bovenlokale aanpak vraagt. Uit het recente rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het bij zwerfjongeren om een ernstig probleem gaat. De centrumgemeenten hebben een specifieke verantwoordelijkheid voor de opvang van deze groepen in hun regio. T.a.v. daklozen doen zich specifieke problemen voor op bepaalde locaties (bijv. Schiphol) en is het van belang om attent te zijn op nieuwe bevolkingsgroepen (mensen met schulden) waar dakloosheid een risico is dat met gerichte opvang wellicht te voorkomen is. Het oplossen van knelpunten bij het tot stand brengen en onderhouden van dorpshuizen en multifunctionele accommodaties en bij het realiseren van opvang van specifieke doelgroepen op bovenlokale schaal. Resultaten Ondersteunen van centrumgemeenten om problematiek van zwerfjongeren in hun regio aan te pakken. Inzicht in nieuwe risicogroepen en risicolocaties Knelpunten in de opvang van daklozen (bijv. Schiphol) zijn opgelost. Activiteiten - Bijdrage aan infrastructuur opvang daklozen in NH - De centrumgemeenten in Noord-Holland kunnen gemiddeld ontvangen voor de opvang van zwerfjongeren in de regio. - Overdracht van kennis o.g.v. pilots Meerwaarde van de investering: Provincie kan door een relatief geringe bijdrage een oplossing helpen bieden voor een hardnekkig probleem Groepen vallen buiten de boot en vergroten de onveiligheidsgevoelens van burgers; ligt maatschappelijk gevoelig Gemeenten, maatschappelijke organisaties ZW7 Totale kosten De provinciale investering is een fractie van de totale kosten Cofinanciering: centrumgemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, schiphol. Geld of menskracht Verschilt per project uit investeringsimpuls: daklozen zwerfjongeren Aard investering: roerend/onroerend/activiteiten Dit project bevindt zich deels nog in de brainstormfase. Onze bijdrage aan de opvang van zwerfjongeren kan aansluiten bij de ervaringen met een experiment in Haarlem. Er bestaan contacten met de opvang van daklozen bij Schiphol. Er is onderzoek gedaan naar nieuwe risicogroepen voor dakloosheid. Op basis daarvan kunnen concrete plannen worden uitgewerkt

18 Zorg en Welzijn Naam project: Stimuleren breedtesport Deelname aan (breedte)sport is van belang voor de individuele ontwikkeling van de bewoners van onze provincie (bewegen is gezond!) en voor de sociale samenhang. De trend is echter dat het georganiseerd sporten afneemt. Sport-vrijwilligersbeleid en sportverenigingsondersteuning zijn nog onvoldoende structureel onderdeel van het sportbeleid. Een actief stimuleringsbeleid voor de breedtesport in de gehele provincie is gewenst. De provincie heeft in ,5 miljoen beschikbaar gesteld aan Sportservice Noord-Holland om een deel van het projectplan Sportinfrastructuur Noord-Holland te realiseren, d.w.z. in vier van de zeven regio s aan de slag te gaan. In de statenvergadering van 12 november 2004 is motie 9-32 aangenomen en daarmee het besluit om in miljoen beschikbaar te stellen voor de realisering van de resterende drie sportservicepunten conform het projectplan Sportinfrastructuur Noord-Holland en deze bijdrage te reserveren binnen de Extra Investeringsimpuls Noord- Holland. - Het stimuleren van de breedtesport en de sportdeelname door vele groepen in de Noord-Hollandse samenleving. Resultaat - Opbouw van een kwalitatief hoogwaardig netwerk van deskundige ondersteuning voor vele sportverenigingen in Noord- Holland, deskundigheidsbevordering en kadertraining. (zeven regionale sportservicepunten, c.q. huizen van de sport + kwaliteitszorg) gerealiseerd per Activiteit - 1 miljoen beschikbaar stellen aan Sportservice Noord-Holland ZW8 Meerwaarde van de investering: Met de bijdrage van de provincie wordt de breedtesport in de provincie gestimuleerd en wordt de sport toegankelijk voor alle diverse bevolkingsgroepen. Met een relatief geringe investering genereert de provincie ook financiële middelen van anderen en wordt de inzet van vrijwilligers bevorderd en gewaardeerd. - reeds 1,5 miljoen geïnvesteerd uit UNA-middelen - gemeenten, sportorganisaties en fondsen als medefinanciers Gemis aan duurzame bovenlokale samenhang en aan impuls voor andere actoren. uit investeringsimpuls: 1 miljoen Stichting Sportservice; gemeenten; bedrijven en fondsen; sportverenigingen. Aard investering: roerend/onroerend/activiteiten Project is reeds in uitvoering in vier van de zeven regio s in Noord-Holland. Door het beschikbaar stellen van 1miljoen kan het project provinciebreed worden aangepakt en kan uitvoering gegeven worden aan de kwaliteitszorg. GS-besluit is in voorbereiding om bij het voorjaarsbericht miljoen aan Sportservice ter beschikking te stellen ten laste van de extra investeringsimpuls

19 Zorg en Welzijn Naam project: kwaliteitsimpuls sportvoorzieningen Een stevige verankering van breedtesport is het fundament voor een goede sportinfrastructuur in onze provincie. Zo n sportinfrastructuur legt de basis voor sportdeelname door diverse bevolkingsgroepen in onze provincie. Daarmee zijn echter nog niet alle knelpunten opgelost. In onze provincie functioneren reeds goede regionale netwerken voor gehandicaptensport, maar de bestaande sportvoorzieningen zijn niet allemaal toegankelijk of bruikbaar voor mensen met een handicap. Met enige regelmaat wordt aan de provincie hiervoor een bijdrage gevraagd als aanvulling op andere financieringsbronnen. Verder constateren we dat de optelsom van lokale sportvoorzieningen op regionaal niveau het beeld op kan leveren van een weinig gevarieerd aanbod dat niet aan de huidige vraag voldoet. In diverse regio s wordt door gemeenten gezamenlijk gewerkt aan een streekvisie sport en recreatie. Bij het implementeren van zo n streekvisie kunnen fricties optreden bij het aanpassen van lokale voorzieningen aan het regionale wensbeeld, dat door gemeenten niet volledig gedragen kunnen worden. - Het voor gehandicapten toegankelijk en bruikbaar maken van sportvoorzieningen met een bovenlokale functie - Het stimuleren van de uitvoering van regionale streekvisies sport en recreatie. Resultaat - Tussen 2006 en 2014 krijgen sportvoorzieningen een impuls om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van hun voorziening voor gehandicapten te vergroten. - Tussen 2006 en 2014 worden streekvisies sport en recreatie geimplementeerd in Noord-Hollandse regio s door de in die regio samenwerkende gemeenten. Activiteit - Deelverordening of andere regeling maken om bijdrage te leveren van max per voorziening en daarvoor 8 jaar lang jaarlijks beschikbaar te stellen (uitvoering evt, door Sportservice) - Peilen of gemeenten daadwerkelijk bereid zijn om regionale sportvisies uit te voeren en te implementeren. Vervolgens besluiten of de provincie moet bijdragen en welke bijdrage dat is. Hiervoor 1,5 miljoen te reserveren. Meerwaarde van de investering: Met de bijdrage van de provincie wordt de toegankelijkheid en bruikbaarheid bevorderd van sportvoorzieningen voor alle diverse bevolkingsgroepen. Met een relatief geringe investering genereert de provincie ook financiële middelen van anderen en wordt de inzet van vrijwilligers bevorderd en gewaardeerd. Ontbreken van impuls aan anderen Stichting Sportservice; gemeenten; bedrijven en fondsen; sportverenigingen ZW9 gemeenten, sportorganisaties en fondsen als medefinanciers uit investeringsimuls: 0,5 miljoen en 1,5 miljoen Aard investering: roerend/onroerend/activiteiten Bovenstaande doelstellingen en resultaten zijn nog in de ontwikkelfase. Het is wenselijk bij de uitwerking de ervaringen te betrekken van het projectplan breedtesport. Ook is het denkbaar burgers in de regio te betrekken bij de invulling van regionale investeringen in sportvoorzieningen. We verwachten een uitvoeringsgereed voorstel te kunnen doen voor doelstelling 1 per en voor doelstelling 2 per I.v.m. aanpassing sportvoorzieningen kan voor de uitvoering gedacht worden aan Sportservice

20 Jeugdzorg 3. Programma Jeugdzorg 3.1 Inleiding Er worden flinke investeringen voor jeugdzorg uitgewerkt in het programma Jeugdzorg. Daarmee wordt voldaan aan twee motie van Provinciale Staten (motie 10 1 en motie 10 2) waarin GS gevraagd worden in samenspraak met de minister van Justitie en andere provincies te komen tot afspraken over hulpverlening aan civiel rechtelijk geplaatste jongeren in Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI s). Tevens is in het programma uitwerking gegeven aan motie 10 3, Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg. Vooruitlopend op de voorstellen voor de Extra Investeringsimpuls hebben PS op 13 december 2004 al het Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg 2005 t/m 2008 vastgesteld met een uitvoeringsprogramma voor In 2006, 2007 en 2008 wordt telkens een jaarprogramma nader ingevuld en vastgesteld Visie en criteria Visie Jongeren hebben recht op goede ontwikkelings en ontplooiingsmogelijkheden. Jongeren hebben recht op bescherming als dat noodzakelijk is. Jongeren en hun ouders hebben ook (een wettelijk vastgelegd) recht op hulp bij opvoedings en ontwikkelingsproblemen. Het aanpakken van problemen op jeugdige leeftijd is voor betrokkenen en voor de samenleving als geheel essentieel. Hulp aan jongeren moet zo vroeg mogelijk worden gegeven. Daarom is preventie belangrijk. Hier maakt de provincie afspraken met de gemeenten over. De provincie wil een keten in de jeugdzorg tot stand brengen waarvan de delen goed op elkaar aansluiten. Gemeenten moeten zorgen voor advies en ondersteuning bij eenvoudige opvoedings en ontwikkelingsproblemen. Preventie voorkomt dat problemen erger worden en dat jongeren terecht komen in de dure (provinciaal gefinancierde) zorg op indicatie. Om jongeren goed te helpen dan zal de hulpverlening goed moeten samenwerken met het onderwijs. Bijna alle jongeren zijn immers op school te vinden. Daar krijgt men zicht op de problemen van jongeren. Scholen moeten leerlingen met problemen goed en tijdig naar de jeugdzorg kunnen verwijzen. En als er speciale zorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen wordt aangeboden, zal ervoor moeten worden gezorgd dat deze jongeren dichtbij een school voor speciaal onderwijs kunnen bezoeken. De geboden zorg moet ook zo dichtbij mogelijk beschikbaar zijn. Dit betekent dat er een goede spreiding over de hele provincie moet zijn. Hulp moet zo vroeg mogelijk worden verleend. Wachtlijsten en lange wachttijden in de jeugdzorg moeten daarom worden aangepakt. Tenslotte betekent goede jeugdzorg ook dat jongeren hulp krijgen waar ze wat aan hebben. Het aanbod moet aansluiten bij de vraag. Het is niet acceptabel dat jongeren zonder veroordeling maar met zware gedragsproblemen in justitiële jeugdinrichtingen moeten verblijven om dat er elders geen hulp beschikbaar is. Dan moeten er voor zo n groep nieuwe voorzieningen worden geschapen

21 Jeugdzorg Criteria Projecten/investeringen zijn gekozen omdat: a. er sprake is van knelpunten die een goede zorg voor jongeren met opvoedings en ontwikkelingsproblemen belemmeren (zorgaanbod ontbreekt of is niet passend, te lange wachttijd, ontbreken scholen voor speciaal onderwijs in delen van de provincie, civiel rechtelijke plaatsing gedragsgestoorde jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen is maatschappelijk niet acceptabel meer); b. de provincie een grote verantwoordelijkheid heeft in de jeugdzorg (moet wettelijk recht op jeugdzorg honoreren, plant en financiert) en omdat er politiek belang aan wordt gehecht deze verantwoordelijkheid goed uit te voeren c. investeringen aansluiten bij bestaande taken van de provincie (Wet jeugdzorg, adviestaak onderwijs), het om grote projecten gaat ( omvang van enige miljoenen); d. de resultaten zichtbaar zijn op middellange termijn (realiseren kortere wachttijden, uitbreiding zorgaanbod, bouwen paviljoens, residenties voor hulp aan jongeren met ernstige gedragsproblematiek, stichten schoolgebouwen voor speciaal onderwijs) De projecten Jeugdzorg Vooruitlopend op de onderstaande voorstellen voor de Extra Investeringsimpuls hebben PS op 13 december 2004 al het Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg 2005 t/m 2008 vastgesteld met een uitvoeringsprogramma voor In 2006, 2007 en 2008 wordt telkens een jaarprogramma nader ingevuld en vastgesteld. Resultaten De investeringen leveren op: Iedere jongere die in Noord Holland jeugdzorg nodig heeft, ontvangt die zorg binnen de landelijk vastgestelde normtijden (bijv. het onderzoek na een melding van kindermishandeling start binnen 5 werkdagen); Het zorgaanbod wordt uitgebreid. In 2005 al met 48 plaatsen intensief ambulante hulpverlening, 59 pleegzorgplaatsen, 6 plaatsen therapeutische gezinsverpleging, 5 plaatsen crisisopvang en een paviljoen met 8 plaatsen residentiële hulp in Heerhugowaard; Het in staat stellen van gemeenten om schoolgebouwen voor speciaal onderwijs te bouwen in regio s (Den Helder, t Gooi) waar zo n school ontbreekt. Hulpaanbod met ca. 40 plaatsen voor de groep jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek (project Transferium van jeugdzorginstelling Parlan met JJI De Doggershoek). In 6 regio s samen met de gemeenten zorgen dat er eenvoudige hulpverlening voor jeugdigen (zorgstructuur in het onderwijs, opvoedingsondersteuning etc.) beschikbaar is. De projecten JZ1 Aanvalsplan Jeugdzorg JZ2 Aansluiting met gemeentelijk beleid JZ3 Zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek JZ4 Verbetering spreiding speciaal onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen

22 Jeugdzorg Naam project: Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg Jongeren moeten te lang wachten op zorg omdat er te weinig hulpaanbod is of omdat het aanbod niet goed aansluit op de specifieke hulpvraag. Dit vereist een fikse investering in de provinciale jeugdzorg en aanpalende sectoren als gemeentelijk jeugdbeleid en onderwijs. Jongeren kunnen door te lange wachtlijsten en gebrek aan bepaald hulpaanbod hun wettelijk recht op geïndiceerde jeugdzorg niet verzilveren. Wachttijden en wachtlijsten behoren in 2008 tot het verleden (zie Operationalisatie in het door PS vastgestelde Aanvalsplan wachtlijsten 2005 t/m 2008). Resultaat Extra zorgaanbod (o.a. plaatsen intensief ambulante hulpverlening, extra plaatsen pleegzorg, therapeutische gezinsverpleging, plaatsen crisisopvang, een residentiële groep in Heerhugowaard en uitbreiding bij Bureau Jeugdzorg/Advies en Meldpunt Kindermishandeling). Activiteiten De provincie stelt middelen beschikbaar aan jeugdzorginstellingen om de bij resultaat genoemde extra plaatsen te realiseren en meet de resultaten aan de hand van prestatie-indicatoren JZ1 Meerwaarde van de investering De provincie is verantwoordelijk voor het verzilveren van het recht op jeugdzorg. De provincie kan door een investeringsimpuls voor een flinke stap vooruit zorgen. De investeringsimpuls is een uitbreiding van het met de doeluitkering jeugdzorg gefinancierde zorgaanbod. De investering maakt het mogelijk versneld aan de vraag naar jeugdzorg te voldoen. Een gedeelte van de Noord-Hollandse jongeren die een indicatie heeft voor jeugdzorg en daarmee een wettelijk recht moet daar te lang op wachten. Bij jongeren kan de problematiek daardoor verergeren. De provincie kan worden aangesproken op het niet kunnen verzilveren van het recht. Cofinanciering: Nee Het Aanvalsplan anticipeert op het nieuwe financieringsstelsel jeugdzorg. In 2009 moet de extra capaciteit kunnen worden gedekt uit de doeluitkering van het Rijk. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de provincie de structurele lasten moeten blijven dekken uit autonome middelen. uit investeringsimpuls: 10,4 miljoen Bureau Jeugdzorg, instellingen voor jeugdzorg Aard investering: Roerend/onroerend/activiteiten Activiteiten Het Aanvalplan is op 13 december 2004 door PS vastgesteld. Er is voor 2005 aan de uitbreiding van zorgaanbod 1,7 miljoen beschikbaar gesteld en 0,5 geraamd voor de huisvesting daarvan. Voor 2006, 2007 en 2008 zullen jaarlijks concrete uitvoeringsprogramma s voor het Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg worden vastgesteld

Raadsvergadering Strijen 20 december 2005 Kadernotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Raadsvergadering Strijen 20 december 2005 Kadernotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Raadsvergadering Strijen 20 december 2005 Kadernotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning HW/eg 0 OWZ/wdj/10-05 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Wmo op hoofdlijnen 4 2.1. Doel van de wet

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 2004-165 Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Cultuur en Welzijn op 17 november 2004 - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007

Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007 Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007 Pagina 1 van 57 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. LOKALE KADERS... 6 2.1. BELEIDSKADERS...6 2.2. BLIK OP VAALS...7 2.3.

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

WMO Beleidskader 2015 2018

WMO Beleidskader 2015 2018 WMO Beleidskader 2015 2018 Gemeente Houten Augustus 2015 Inhoud Inleiding Pagina 1. WMO trends en ontwikkelingen 2. Visie, Uitgangspunten en Doelen 3. Preventie 4. Fysieke aandachtspunten 5. Eigen kracht

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN Oktober 2014 1 Inhoudsopgave blz. Samenvatting 3 1. Inleiding 4-5 2. Visie en uitgangspunten 5 2.1 Een foto

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011

Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011 Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011 Gemeente Brunssum Versie vergadering Gemeenteraad d.d. 11 december 2007 INHOUDSOPGAVE pag. 2 1 Inleiding pag. 5 1.1 Totstandkoming

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 2 1. Perspectief voor jeugd en gezin 5 1.1 Benutten en versterken van de eigen kracht van jeugd en gezin 5 1.2 Afgestemde voorzieningen in de buurt 5 1.3 Laagdrempelige opvoedondersteuning

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Concept-beleidsplan Wmo 2015-2018

Concept-beleidsplan Wmo 2015-2018 bij elkaar Ontwikkeling OW Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2299 www.zwolle.nl Concept-beleidsplan Wmo 30 september 2014 Opdrachtgever Opdrachtnemer Datum N. Vedelaar

Nadere informatie

Programmabegroting 2009-2012

Programmabegroting 2009-2012 Programmabegroting 2009-2012 Cluster Centrale Staf, Vakteam Strategie & Control 1 Uitgave Gemeente Delft, augustus 2008 Druk Den Haag Media Groep Informatie Gemeente Delft, vakteam Strategie & Control,

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 10 dec. 07 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beschermd en weerbaar,

Nadere informatie

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008 Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Wmo-voorzieningen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie