Vet op de botten. Geldkraan dicht. Harde les. Verrassingen. Vertrouwen. Buffer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vet op de botten. Geldkraan dicht. Harde les. Verrassingen. Vertrouwen. Buffer"

Transcriptie

1 Vetopdebotten Veelondernemersindekinderopvangmakenbeperktgebruikvanfinancieringdoor derden,zoblijktuitdiverseonderzoeken.zekernuinvesteringssubsidiesinde kinderopvangnietmeeraandeordezijn,kanhetjuistverstandigzijngebruiktemaken vanfinancieringsfaciliteitenvanbanken.waaromismenhierterughoudendin? Geldkraandicht StichtingKinderopvangWest Twentekwamindecembervorigjaarvanheteneophetanderemomentindefinanciële problemen.debankwildealsgevolgvandeeconomischecrisisgeennieuwehypothecaireleningverstrekkenvooreen nieuwaantekopenpand.directeur/bestuurdercarolienhuisman: Wezatenineenszonderhypotheekvoorditproject.De taxatiesvanonzepandenvielenlageruitenaandegevraagdehypotheekwaseenkredietgekoppeldvoordeverbouwvan eenanderevestiging.dezeverbouwwasalgestart.ineenskwamenweeengrootbedragtekort. Eenbufferwaserniet meervanwegedeveleaanpassingen,zoalseenict traject,eennieuweorganisatiestructuurenaanpassingeninde pedagogischeaanpak,diemeteigenmiddelenwarengefinancierd. Allemaalhardnodig.Maartoenwasdebuidelleeg. Hardeles HetWaarborgfondsKinderopvangbleekeenslimmekeuzeenleverdedegehoopteverlossing. Dathaddenweveeleerder moetendoen,aldushuisman. Wijwildenonzeeigenbroekophouden,opeigenkracht.Maarvoorelketegenvallerhebje reservesnodig,vetopdebotten.datwasernietmeer.dooreenborgstellingvanhetwaarborgfondshebbenwenude financieringrondenkunnenweverderbouwenaanonzetoekomst.hetwaseenhardeles,maarikhebwelgeleerdte werkenvolgenshetworst case scenario. WaardeStichtingkennistekortkwam,schakeldeHuismanexternehulpin. Dat iskracht! reageertmartinvanosch,hoofdrelatiebeheervanhetwaarborgfondskinderopvang. Hetlaatziendatje zelfkennishebtendatjedurfttransparanttezijn. Verrassingen VanOschbenadrukthetbelangvanhetsturenvandeeigenorganisatie. Houdallesindegaten:inkomsten,uitgaven, onderhoud,inkoop.enmaakeenmeerjareninvesteringsplan.ookopeenmeerjarenplankanhetwaarborgfondseen borgstellinggeven. Ookalhebjejebedrijfsvoeringgoedoporde,tochkunjewordenverrastdoorexternefactoren,zoals overheidsmaatregelen.maarookdathoeftgeenprobleemtezijn.vanosch: Alsjeaandebankduidelijkmaaktdatjede effectenervanvoorziet,hebjemeerkansopfinanciering.hetzegtnamelijkallesoverjekennisvandemarktenje organisatie.mensenstartenvaakmetkinderopvangvanuiteendroomendurvendangeenrekeningtehoudenmet tegenvallendeontwikkelingen.maardoorjevoortebereidenopeenminderesituatie,kanhetnietmeerkapot. Vertrouwen TonvanHulst,zelfstandigmanagementconsultantbinnendekinderopvang,begrijptdevoorzichtigheidmetbetrekkingtot externefinancieringvandeondernemerswel,maarvindtangsteenslechteraadgever. NainvoeringvandeWet KinderopvangendeMotieVanAartsenBoshebbenkinderopvangondernemingenbehoorlijkeresultatenkunnenbehalen. Daarmeeishetvermogengemiddeldgenomenversterkt.Welzijnerregionaalverschillenzichtbaar.Enerzijdsissprakevan verwachtegroei,anderzijdskanvraaguitvalspelen.iedereorganisatiemoetdaardeeigeninvesteringsplannenop afstemmen.endejuistemixvaneigenenexterneinvesteringbepalen. Buffer Belangrijkistezorgenvooreenpassendfinancieelkader. VanHulst: Kijkgoednaarjebedrijfsstrategieenweetwaarinjewiltinvesteren.Zorgvooreenbuffer;jekuntbijniemand meeraankloppenvoorsubsidie. HijbenadruktdekrachtvanhetWaarborgfondsKinderopvang:eenfinancieelsterk instituutdataanhaarverplichtingenkanvoldoen. Hetisverstandigookingoedetijdenhenalsstrategischepartneraanje zijdetehebben.intijdendathetevenwatmindergaat,ishetwaarborgfondsbereidmeetezoekennaareenoplossing.

2 Watzegthetondernemerspanel? DeresultatenvanhetWaarborgfonds panelonderzoekvanafgelopenmeibevestigenhetbeelddathetmerendeelvande kinderopvanginvesteringenwordengefinancierduiteigenmiddelenvandeorganisaties.relatiefkleineinvesteringen inventarise.d. wordendoor90procentvandeondernemersuiteigengeldbetaald.voorrelatiefgroteinvesteringen,zoals verbouwingenennieuwbouw,spreektruimdehelftzijnliquiditeitenaan. HetWaarborgfondsadviseertorganisatiestijdigbancairefinancieringteoverwegenenhun spaarpot vooralookte gebruikenvoorhetopvangenvantegenslagen.dezefinancieringsstrategiekanhetrisicoprofielvandeorganisaties verlagenengoedkoperlenenmogelijkmaken.hetvergrootbovendiendekansdatzevoorhuntoekomstige investeringsambitiesookbijdebankenterechtkunnen.

3 Uithetnieuws Jaarrekeningkleineorganisatiesontzettendbelangrijk Uitonderzoekblijktdatkinderopvangorganisatiesmet1locatiehetmeestaarzelenoverhetinsturenvanhunjaarrekening voorhetsectorrapportkinderopvang.debelangrijksteredenisdatzehunorganisatietekleinachten.johnringens, directeurvanhetwaarborgfonds,noemtdezeredeneringheelspijtig: Ruimvijftigprocentvanalle kinderopvangorganisatiesbiedtopéénlocatiekinderopvangaan.daarbijkomtnogeensruimdertigprocentmettweetot vijflocaties.omeenevenwichtigbeeldtekunnenbiedeninhetsectorrapport,zijnookdezeorganisatiesontzettend belangrijk. HetWaarborgfondsroeptàllekinderopvang organisatiesopvoor5oktober2009hunbalansenwinst enverliesrekening, inclusieftoelichting,optesturen. Barometerkinderopvangstabielop6,5 UithetWaarborgfonds panelonderzoekvanmeiblijktdatdedalendetrendvanomzet enwinstverwachtingenvan kinderopvangondernemerszichvoortzet.vergelekenmetjanuarienmaart,gaanminderondernemersuitvaneenomzetstijgingensteedsmeervaneenomzetdaling.datzelfdegeldt,hoewelminderuitgesproken,metbetrekkingtotde winstverwachting.tochverwachtnogsteedseenmeerderheidvandeondernemersdatomzetenwinstgelijkzullen blijven.hetvaltopdatkinderopvangondernemers,ondankslagereomzet enwinstverwachtingen,nietminder optimistischzijngewordenoverhetondernemingsklimaat.debarometervanhetondernemersklimaatindekinderopvang blijftsindsjanuarivanditjaargehandhaafdophetcijfer6,5.ditterwijldebarometervoorhetalgemene ondernemersklimaatinnederlandnadejanuari metingisgedaaldvan6,2naar5,9.kinderopvangondernemerszijnover huneigensectordusduidelijkpositieverdanoveranderesectoren. Hetpanelbestaatinmiddelsuit355ondernemers.Meerledenzijnvanhartewelkom.Ukuntzichaanmeldenviadewebsite vanhetwaarborgfonds.hetmeirapportisvooriedereentedownloaden. Glurenbijdeburen HetNetwerkbureauKinderopvangorganiseertvoorleidinggevendeninhetprimaironderwijsvierexcursiedagennaar praktijkvoorbeeldenvansamenwerkingtussenonderwijsenkinderopvangophetgebiedvanbso/onderwijs, dagarrangementen,huisvesting,personeelenbeheer.ukuntzichtot21augustushieraanmelden.erzijnperexcursie25 plaatsenbeschikbaarendeelname,inclusieflunchenvervoerterplaatse,isgratis. PrijzengeldBesteJaarverslagbekend Transparantieengoedeverantwoordingisvooralleorganisatiesbelangrijk,grooténklein.VandaardaterbijdePrijsBeste Jaarverslagvanafditjaartweedeelnemerscategorieënwordengehanteerd.Eénvoorpeuterspeelzalenenmeteenomvang tot150kindplaatsen,enéénvoorgrotereorganisaties.inbeidecategorieënvaltvoordewinnaar 5.000, teverdienen.de organisatievandeprijsrekenthiermeeopveelenthousiastedeelnemersvanelkeomvang.hetprijzengeldwordtookdit jaaropgebrachtdooreenaantaltrouwesponsoren:abnamro,pricewaterhousecoopers,kidafo,rabobank entriodosfoundation.demogroepkinderopvang,debranche verenigingondernemersindekinderopvang,boink,de NVTKendebdKOondersteunenhetinitiatief. Wiltuwetenwelkejuryledenzichbuigenoverdeinzendingen?Opdewebsiteleestudesamenstelling.Deuiterste inzenddatumvoordeelnameaandeprijsis5oktober2009. Blokkerenmaar! Blokkeeralvastuwagenda:8december2009,JaarcongresWaarborgfondsKinderopvang.Deeerdergecommuniceerde datumvan2decemberisvandebaan.delocatieisditjaarweerdefabriqueinutrecht.hetcongresprogrammawordtin deloopvandezomerbekendgemaakt.

4 Dijksmaneemtgovernancecodekinderopvanginontvangst Opdonderdag5novemberwordterformeeleen governancecodekinderopvang vastgesteldenaanstaatssecretaris Dijksmaaangeboden.Hetdoelvandecodeisgoedenintegerbestuurentoezichtindekinderopvangtebevorderen.Tijdens dezebijeenkomstwordtookdemanagementprijskinderopvang2009uitgereikt.klikhierommeertelezen. In tnieuws? NUL12heeftalsmediumveletoepassingsmogelijkhedenzoalstekst,beeldengeluid.Heeftueensuggestievoorinteressant lees of kijkvoer vooronzelezers?ofhetnugaatomeenfilm,eenpublicatie,eenprojectofeenartikel,aarzelnietenmail hetons.deredactieselecteertzorgvuldigwelkmateriaalinaanmerkingkomtvoorpublicatie.

5 Eerstdevent,dandetent Deontwikkelingvaneenbredeschooliseenuitdagendproces.Eengeslaagdprojectis bredeschooldeoudelandeninhetbrabantsenuenen,meteenbasisschoolen kinderopvangdiein2005haardeurenopende.hetgeheim:hetgebouwwastotin detaildoorallepartijengevisualiseerdvóórdatdeeerstelijnvaneenbouwplanop papierwerdgezet. DeOudeLanden BredeschoolDeOudeLandeninNuenenisopgezetvolgenshetschoolwoningenconcept.Hetgebouwisoptimaalafgestemd ophethuidigegebruik,maarkanopdenduurwordenomgebouwdtotappartementen.eeneisvandegemeente,de regievoerder.woningbouwvereniginghelptelkanderkreegdeopdrachttotdebouweniseigenaarvanhetpand.kdv Architectuurwasverantwoordelijkvoorhetontwerp,KidsSocietyEricaisalshuurderbetrokken. Inspiratie Hetgebouwdanktzijnsuccesvolgensallepartijenaanintensiefvooroverlegengoedluisterennaarelkaar.Dedirectiesvan debasisschoolendekinderopvangkregen,voordathetbouwplanoppapierwerdgezet,vanwoningbouwvereniginghelpt Elkanderdeopdrachtomsámentotindetailuittezoekenhoehetgebouweruitmoestgaanzien.DirecteurHenriSmits: WeadviseerdenhenterinspiratieeenkijkjetenemenbijeenbredeschoolinMeerhovenenandergedeeldvastgoed,zoals eenhuisartspraktijkmetapotheek.hoedoenzijhet,waarlopenzetegenaan?ookhebbenwegeëistvooraftekomentot gebruikersafsprakenoverzakenalsdeenergierekening,debrievenbus,deroosteringvanlokalen,deschoonmaakkosten, hetalarm,rechtenenprivileges.opdiemanierkrijgjeeenideewaterallemaalbijzo ngedeeldpandkomtkijken. Pedagogischplan Warenbredescholenvoorheenvaakbedrijfsverzamelingen,voorDeOudeLandenwashetpedagogischplanleidend. Kinderenverdieneneendoorlopendeontwikkelingslijn,aldusMarcelStrolenberg,Directeur/Bestuurdervan kinderopvangkidssocietyerica. Vandaaruitontwikkeldenwegezamenlijkhetconcept.Ruimtevoordezintuiglijke ontwikkelingwaseenonderdeel.datvertaaltzichinhetgebruikvanverschillendematerialen,zoalshout,steen,glas, beton;materialenmeteeneigenklank,kleurengevoelswaarde.ookkregen verboden deureneenanderekleurdan deurenvantoilettenenlokalen,uitveiligheidvoorhetkind. Desamenwerkingresulteerdeineenprogrammavaneisen, waardearchitecteeneerstevertalingvanmaakte.dievertalingwerddaarnanogvelemalenherzien,metnamedooreen voortschrijdendinzicht:doordevertalingvanhetprogrammavaneisenwerdendeconsequentiespasinzichtelijk. Tijdenmoeite Smitswasvoorzijnrolbijdewoningbouwverenigingzelfbestuurdervaneenschool.Eengrootvoordeel,doordathijzowel kennisheeftvanhetonderwijsalsvanbudgetteneninvesteren.waarzekennistekortkwamen,werdenexterneexperts ingeschakeld. Jemoetelkaarstaallerenspreken.Ineeneersteontwerpmaakjezichtbaarwatdegebruikerheeftbedacht, legthijuit. Datissomsandersdanmenzichhadvoorgesteld.Dewens: eenmagnetronindekeuken isnietvoldoende.de architectmoetookwetenwaardiemoetkomen,hoegrootdieis,ofdiemoetwordeningebouwdetcetera.allesmoet wordengedefinieerd.aandehandvanevaluatieswerdhetontwerpverderaangepast,totdatiedereenzicherinkonvinden. Eenenormeinvesteringquatijdenmoeite,maaropdiemanierishetechthúnschoolgeworden. Decrux Aandachtvoorteambuildingisheelbelangrijkinzo ngezamenlijkproject: eerstdevent,dandetent,aldusstrolenberg vankidssocietyerica.degrootsteuitdagingwasallemedewerkersbetrokkentehouden.diemeningdeeltwoutervan Wijnen,directeurvanKDVArchitectuur,meteenkanttekening: Hetisookafhankelijkvandemensenmetwiejewerkt. Eenjaarervoorwarenwealinoverlegmetdegemeenteendeschool.Toenbleefhetplanstekenbijeengebouwmettwee voordeuren.hetlukteniettotéénvisietekomen.eenhalfjaarlater,nawatwisselingenindirectiesenmettoevoegingvan dewoningbouwcorporatie,luktehetweleengezamenlijkeambitieheldertekrijgen.elkaarmetopenvizierontmoetenis decrux.openstaanvoorelkaarmetrespectvooriedersexpertise.

6 Minderrigide Terugkijkendzoudearchitecteenvolgendekeerminderrigideomgaanmetdeeisvandeopdrachtgeverdathetgebouw ookvooranderedoeleindengeschiktmoestzijn.vanwijnen: Omtegemoettekomenaandiewensishetgebouwheelruim opgezet.weleencentraleruimte,maarniettussenallelokalenin,zodathetlaterookapartvoorietsanderskanworden gebruikt.achterafhebbenwedaarinmijnoptiekietsteveelrekeningmeegehouden.ophetmomentvanontwerpenweet jeniethoedetoekomstigefunctioneleentechnischeeiseneruitzien.hetrisicoisdatophetmomentvanfunctieverandering hetgebouwtochnetnietvoldoet.watvrijerenruimermethetgegevenomgaangeeftmeerontwerpmogelijkhedenzonder detoekomstigefunctieveranderingindewegtestaan.inlatereprojectenvoordezelfdeopdrachtgeverisdit ontwerpuitganspuntalgehanteerd.

7 VraagaanJohanWakkie DevraagvanAnkiDuinaanJohanWakkie,AlgemeenDirecteurKoninklijke NederlandseHockeyBond: Waaromishetbelangrijkdatsportbijdeveranderingvande schooldagwordtbetrokken? Spelen! Watvindenoudersbelangrijkvoorhunkindnaschool?Bewegen!Spelen,zoalswijvroegeropstraatdeden.Maarveel ouderswerkenenhebbengeentijdhunkindnaareensportclubtebrengenendebsoheeftvaakgeenruimtevoor sportactiviteiten.gevolgisdatkinderenbijiemandthuisopdebankgaanzitten.dathoeftnunietmeer.ouderszijndolblij metdemogelijkhedenvansportenviadekinderopvang.hetleeklogischdatdebredeschooldemogelijkhedenhiervoor zouonderzoeken;diebeweegtzichalopdiemanier.maarwehebbenalsknhbookgekekenofwijhierinietskonden doen. Oma In2000begondebondbijomniclubKamponginUtrecht,met4500ledenwaarvan2400hockeyers,naschoolseopvangte regelen.heteersteideebetrofopvangopzondag,alsdeoudersmoestenhockeyen.weinformeerdenbijdeleden,maaraan dezondagopvangwasgeenbehoefte.daarwasomaofdepartnervoor!maarzewildenwelopvangophethockeyvelddoor deweeknaschooltijd.bijdevertrouwdehockeyclubdurfdenzehunkindwelachtertelaten.menwaszoenthousiast,dat wehetmeteenhebbengeregeld.kinderenkwamennaschoolomtespelenentesporten. Goedkoper Hetgingechternietzonderslagofstoot.Weliepenaantegenstrengeregels;diezijnvoorkinderopvangstrengerdanvoor sportclubs.margovliegenthart,destijdsstaatssecretarisvanvwsenverantwoordelijkvoorbso(nuvoorzitterraadvan toezichtvanhetwaarborgfonds,red.),hadhetzelfdeprobleem.locatiesdieopvangensportmogelijkmaaktenwarener niet.wekregenhetvoorelkaardatderegelswerdenaangepast,zodathetminderduurwerdvoorsportclubsomgebouwen aantepassen.nuzijnerinnederlandonderandere28hockeyverenigingenenzo n20voetbalclubsdiebuitenschoolse opvangbieden.ookkinderopvangorganisatieshebbenhetideeopgepakt.bijconceptenvoornieuweclubhuizenwordtnu alrekeninggehoudenmetdemogelijkhedenvoorbso.veelclubhuizenzijnaangepastenkunnenmeteenpaaringrepen wordenomgetoverdtoteenbso. Rotzooien Maarhetgaatverder.Dehelebuurtisbetrokken,watdesocialecohesieversterkt.EenkindissportlidofgaatnaardeBSO. Kinderenlerenelkaarkennen,ookalszeopverschillendescholenzitten.Bovendienvoorkomthetdatkinderenopstraat gaanrotzooien,watookdebuurttengoedekomt.sportenissowiesogoedvooreenkind,opmeerderemanieren.jeverkleintbijvoorbeelddekansopobesitas.daarnaastleerthetkindmeteenteamsportoptijdkomen,incasseren, leidinggeven,verantwoordelijkheidnemenendelen.ineenteamkunjenietaltijdalleenmetjezelfbezigzijn.hetiseen stukopvoeding.

8 Opinie AdjiedjBakas,TrendwatcherofTheYear2009: Nippiesindeprofessionelekinderopvang Heteffectvandecrisisophetondernemenindekinderopvangvalttotnutoemee,wel ishetvoelbaaringezinnendiegebruikmakenvankinderopvang.adjiedjbakasover kinderopvang,decrisisendeliefde.waargaathetheen? Innoveren Eind2011begintdeeconomischelente.Detussenliggendeperiodemoetenwegewoonuitzingen,zoalsikstelinmijn nieuweboekbeyondthecrisis.aldiemoeiteeninvesteringenomdecrisisenigszinsbijtesturen,hebbennauwelijks invloed.gewoondoorleven,ismijnadvies.jezietdatbedrijvendienietlangerinnoveren,hetnietredden.ikzegdaarom: nietdehandopdeknip,maarinvesterenindeeconomischepeilersvanmorgen.decrisisgaatvanzelfvoorbij." Vaders "Welkomtereenverschuivingvandebalansbinnengezinnen.Mannenverliezenvakerhunbaan,vrouwengaansteeds meerwerken.veelbanenindetechnischesector,demannenberoepen,vallenweg.indesoftesector onderwijsendezorg ziejedatdewerkgelegenheidalleenmaartoeneemt.watdoetdatmetdeliefde?enwatzijndegevolgenvoorde kinderopvang?steedsmeervaderskomenthuistezitten.maarzijzijnnognietgeconditioneerdomvoorhunkinderente zorgen.ditgaateeninteressanteontwikkelingopleveren.dezedertigersenveertigerszittenindespitsvanhunleven.zij hebbennietalleendezorgvoordekinderenenelkaar,maarookvoorhunouders.noggoedgezondkomenzeonderdrukte staan. Nieuwehippies Tegelijkzieikookeenontwikkelingdeanderekantop:steedsmeergrootoudersdievoorhunkleinkinderenzorgen,een soortmantelzorg.frappantisdatveelgrootvaderstegenwoordigmeertijdnemenvoorhunkleinkinderendanzeooitvoor huneigenkinderenhebbengedaan.eenverschuivingvanzorgtakendievoordeopa senoma sleukis.hethoudtzejong, vooraldegrootvaders.zekrijgenviadekinderentemakenmetinternet,muziek,zevoetballenweer.misschienmoetenwe deze nippies,denieuwehippies,meerindeprofessionelekinderopvanginzetten. Chinesenanny Eriseenmarktvoorondernemerschap.Slimmeondernemerskunnenveeldoen.Ikverwachtdatdeopvangkleinschaliger zalworden.demaatschappijvertoontsteedsmeerstammenmethuneigencultuur,huneigengebruiken.innewyork verdienteenchinesenannytegenwoordighonderdduizenddollarperjaar.hoekandat?chinaheeftdetoekomst.denanny verzorgtnietalleenhetkind,maarleerthetookchinees,spelenderwijs!hetspelenderwijslerenzaltoenemen, kinderopvangwordtverbondenmetleren.ookinengelandenfrankrijkziejeinhetparkalengelseenfransekinderen Chineespratenmethunnanny.InNederlandnogniet.Maardatzalnietlangmeerduren.OpFransescholenishetChinees aldezesdebuitenlandsetaal.

9 Bestpractice Zorgvoorextra zorgkinderen Rolykidsiseengewonekinderopvangorganisatiemetruimtevoorkinderendieextra zorgnodighebben.directeurmarionbuitendijk: Voorjongekinderenmeteenhandicapishetgoedomoptegroeientussenkinderendiegeenbeperkinghebben.En kinderenzonderbeperkinglerenzodat anders nietraarofstomis. Debedoelingin1993waskinderopvangterealiserenvoorpersoneelvaneenrevalidatiecentrum.Hetpandnaasthet centrumkwambeschikbaar,maarwastegrootvooralleendekinderenvanhetpersoneel.menbeslootdeopvanguitte breidenmetopvangvoorkinderendieextrazorgnodighebben.rolykidswaseenfeit. DevanoorsprongkinderfysiotherapeuteMarionBuitendijkwerdin1994aangesteldalsdirecteur.Deopvangwerdgestart voorkinderenmetenzondereenbeperking.laterkwamenerookkinderenbijmeteenchronischeziekte,zoals hartproblemenendiabetes. JarenlangbestondRolykidsalleenuitkinderopvangvoorkinderentussennulenvierjaar.Datwerddriejaargeleden uitgebreidmetbuitenschoolseopvanginbasisschooldewilgenstam,ookvoorkinderenmeteenextra zorgbehoefte. InmiddelsbestaatRolykidsuitzeslocatieseneenhoofdkantoor.Buitendijk: Dekinderenkomenzowelvangewoonals bijzonderonderwijs.ookindevakan tieswordterintensiefgebruikgemaaktvandeopvang. Tweekleinekinderenspelenmetelkaar.Deeenheeftweleenbeperking,deanderniet.Voordekinderenspeelthetgeen rol.zegroeiensamenop.hetpasthelemaalindevisievanrolykids. Buitendijk: Behalvewatmeerruimteengeenhoogteverschillenzijnernietveelaanpassingennodigvoorde extrazorgkinderen.welishetbelangrijkdathetkindoveralbijkan.endeglijbaanislaag,zodatdeleidsterseenkindkunnen bereikenalshetnodigis.ookcreëerdenweeenhoekjemeteensoortrustbankvoorkinderendienabinnenkomsteven moetenacclimatiseren. Speelmateriaalspeciaalvoordekinderenmetbeperkingwordtdoorallekinderenenthousiastgebruikt. Dezespeelauto fungeertalseensoortrolstoel.eenkindziterstevigin,maarkanerookopliggen.ookkinderenzonderbeperkingspelen ergraagmee. Omdegevoelservaringtestimulerenwordtgebruikgemaaktvanverschillendeondergronden. Indespeeltuiniseen betonvloeringelegdmetknikkers.bedoeldomdegevoelservaringtestimulerenvankinderenmeteenbeperking.maaralle kinderenhebbenerpleziervan! Aandeleidsterswordengeenspecialeeisengesteld.Welkrijgenzeinternextrascholing. Maarwehebbenookleidstersdie vanoorsprongkinderverpleegkundigezijnofinhetspeciaalonderwijshebbengewerkt.dievormeneenmooie combinatie. Somsontkomjenietaanextrakosten,zoalsvoordeliftindenieuwbouwinRotterdam Zuid. DaarzitdeBSOopdeeerste etage,duseenliftisnodig. VandegemeenteRotterdamontvingRolykidseensubsidie. Degemeentevoeldezichverantwoordelijkvoorkinderendie extrazorgnodighebbenensprongbij.nuisereengemeentepotwaaruitplus opvangwordtgesubsidieerd. Ineengroepzittenmaximaaldriekinderendieextrazorgnodighebben. Webeoordelenperextra zorgkindhoegrootde extrabelastingvoordegroependeleidstersis. Rolykidsontvangtvanafhetbeginstructureelsubsidievandegemeente.Hetwordtgebruiktvoorextrahandenopdegroep alsdebelastingdoorextra zorgkinderengroterisdangewenst.buitendijk: Lievermeerhandendankleineregroepen.Met meermensenishetmogelijkomeenkindindividueleaandachttegeven.prettigvoordeleidingénvoorhetkind. Ookalinvesteerjeveelenhebjeprachtigmateriaal,dekwaliteitkomtgrotendeelsvandeleidsters,aldusBuitendijk. Dezetaartont vingenwevandeouders,alsdankvoorallegoedezorgen.dandoejehetgoed!

10 VraagaanEricaTerpstra DevraagvanJohanWakkieaanEricaTerpstra,voorzitterNOC*NSF: WelkeconcretemaatregelenkanNOC*NSFnemenomderelatie tussenschoolensportteversterken? Trots Hetversterkenvanderelatietussenschoolensportisnietalleencruciaalvoorhetverankerenvaneensportcultuurin Nederland.Sportisnietalleenleuk,hetwerktookverbindend,geeftjeidentiteitenisietswaarjetrotsopkuntzijn. Daarnaastissportooknoodzakelijkvoorhetdagelijksleefpatroon.Endatbegintbijkinderen.Slechtsveertigprocentvan dekinderentussenvierenzeventienhaaltdebeweegnormvanéénuurmatigintensiefbewegenperdag!datisheel,heel weinig.zo n tedikkekinderenisvoormijechteenschrikbeeld,enhetwordtalleenmaarerger.sportenbewegen hoortbijkwaliteitvanleven.eenlevenlang. OlympischPlan NOC*NSFtimmerthardaandewegomkindereninbewegingtekrijgen.Op12meiishetOlympischPlan2028aande sportbondengepresenteerd,wewilleneenpogingdoendatjaardeolympischespelennaarnederlandtekrijgen.daarvoor isnogwelwatnodig.in2016moetnederlandeensportlandzijnopolympischniveau,metmeersportopscholeneninde bedrijven,eenlevenlang.hebbenwedatbereikt,dandoenweeengooinaardeolympischespelen.heelspannend natuurlijk!hetorganiserenvandespelenissowiesowinstgevend.hetgeefteenenormesocialebindingenisgoedvoorde economie. Stimuleren OmdiesportcultuurteverankerenindeNederlandsesamenlevingishetnodigmeerscholenenbedrijveninbewegingte krijgen.onlangstekendenoc*nsfmethetministerievanonderwijseenconvenantmetalsdoelscholentestimulerenom kinderopvangensporttecombineren.wedoenmeemetdesectorbestuuronderwijsmarktineenplatform,datlokaal sport enbeweegteamsopzetterbevorderingvansportopschool.enonlangshebikopeencongresvandeverenigingvan NederlandseGemeentenbij3500lokalebestuurderssportenonderwijsopdeagendagezet. Gratissporten Ookkinderopvangspeelteengroterolinhetstimulerenvandejeugd,énhetWaarborgfondsKinderopvang.Zonderhet Waarborgfondszoudenveelinitiatievennietgenomenzijn.IkbeneengrotefanvanhetJeugdsportfonds,waardoorde contributieensportspullenwordenbetaaldvoorkinderenwiensoudersgeengeldvoorsporthebben.mooivoorbeeld: steedsmeergemeentenvoerendesportknipkaartenin,zodatkinderengratisofvoorheelweinigverschillendesporten kunnenuitproberen.ophetrocprismacollegeinbredawordtvrijwilligmeersportaangeboden.daarisveelanimovoor. Resultaatisdathetpercentageschooluitvalterugisnaarnul!Eenfantastischresultaat.

11 Meestgesteldevragen HetWaarborgfondsKinderopvangondersteuntorganisatiesdieinvesterenindeopvang enontwikkelingvankinderen.werichtenonsdaarbijopgoedondernemerschap, verantwoordeinvesteringenenkwaliteitvanhuisvesting.innul12geefthet Waarborgfondsantwoordoplezersvragen. Eenkinderopvangondernemervraagt:HeefthetWaarborgfondsnog voldoendegarantie capaciteitomborgstellingenteverstrekken? Antwoord:StaatssecretarisDijksmaheeftonlangsbesloten 5miljoeneurotoetevoegenaanhetstructurele garantiekapitaalvanhetwaarborgfonds.daarmeeisdegarantiecapaciteitverruimdenkunnenaanvragendieopde wachtlijststondenennieuweaanvrageninbehandelingwordengenomen. Eenstartendekinderopvangondernemervraagt:Zijnergeluidsnormen waarmeeikrekeningmoethoudenvoorhetstartenvaneen kinderdagverblijf? Antwoord:Erzijngeenconcretevoorschriften,wettenofregelsovergeluidsoverlastveroorzaaktdoor(spelende) kinderenopdekinderopvang(buiten).hetisechterwelverstandigrekeningtehoudenmetomwonendenenbijhenhet benodigdedraagvlaktecreëren.specifiekeeisenmetbetrekkingtotgeluidsniveausindekinderopvangaccommodatie bestaanwel(binnen).ukunthiervoorhetbouwbesluit2003raadplegen. Eengastoudervraagt:Komikalsgastouderinaanmerkingvooreen borgstellingalsikwilinvestereninmijngastouderopvang? Antwoord:Alleengastouderbureausdieinvestereningastoudervoorzieningenkunneneenborgstellingaanvragen.Heeftu hetplanominplaatsvangastoudereenkinderdagverblijftestarten,dankuntuweleenaanvraagvooreenborgstelling indienen.ukuntdaarvoorcontactopnemenmeteenvanderelatiemanagersvanhetwaarborgfonds. Eensportverenigingvraagt:Ikwilkinderopvangrealiserenopmijn sportvereniging.isditmogelijkenopwelkewijze? Antwoord:Ja,datismogelijk.Hieronderenkelemogelijkheden(hetWaarborgfondskanhierbijondersteuningbieden: 1.Uinvesteertzelfineenverbouwingdienodigisomuwsportlocatiegeschikttemakenvoorkinderopvang.Uverhuurtde locatieaaneenkinderopvangorganisatieenverrekentdeinvesteringindehuur. 2.Ulaatdeinvesteringvoordeverbouwingvanuwpandoveraandekinderopvangorganisatie.Omdatdekinderopvang daarmeeveelallanglopendeverplich tingenaangaat,zullenzijwaarschijnlijkeenlanglopendhuurcontract(tenminste10 jaar)willenafsluiten. 3.Urealiseertsamenmeteenkinderopvangorganisatieeennieuwgebouw.Hiervoorkaneenseparatebeheerstichting wordenopgerichtwaarinbeidepartijenparticiperen. Investeringenvooreencombinatievansportenkinderopvangkunneninaanmerkingkomenvooreenborgstellingvanhet Waarborgfonds.

Heeft duurzaam ondernemen de kinderopvang bereikt?

Heeft duurzaam ondernemen de kinderopvang bereikt? Heeftduurzaamondernemendekinderopvangbereikt? Stinkende,tekleineklaslokalenmetteweinigventilatie.Hetmeestrecente onderzoeksrapportvandepo raad,eenfrisalternatief,oordeeltnietergpositiefover hetbinnenklimaatvanschoolgebouwenenkinderopvanglocatiesinnederland.nul12

Nadere informatie

Een kijkje in het brein van de ouder

Een kijkje in het brein van de ouder Eenkijkjeinhetbreinvandeouder WATHetWaarborgfondsKinderopvangdeedinjanuari2010landelijkonderzoekonder451ouders naardeperceptievanoudersoverkinderopvang.inhoeverreinformerenzezichoverdeopvangvan hunkind,watbepaalthunkeuzevooreenbepaaldekinderopvangorganisatieenwatwetenze

Nadere informatie

Circulaire economie in de bouw als kans! Wat kunnen we leren van andere branches?

Circulaire economie in de bouw als kans! Wat kunnen we leren van andere branches? Circulaire economie in de bouw als kans! Wat kunnen we leren van andere branches? Duurzaam gebouwd Congres Circulaire Economie Page 2 Duurzaam gebouwd Congres Circulaire Economie Page 3 Duurzaam gebouwd

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Valt er nog te ondernemen in de kinderopvang?

Valt er nog te ondernemen in de kinderopvang? Valternogteondernemenindekinderopvang? UitonderzoekvanhetWaarborgfonds ondernemerspanelvaneindjanuari2009blijktdatbijnaveertig procentvandeondernemerservaartdatbanken strenger zijnenstrikterevoorwaardenaanfinanciering

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn:

Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn: 2013 Goed u allen met zovelen te zien, ook dat is betrokkenheid. Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn: Europa en de financiën! Europees werken we samen:

Nadere informatie

Financiering van maatschappelijk vastgoed

Financiering van maatschappelijk vastgoed van maatschappelijk vastgoed Naar nieuwe vormen van financiering? Arie van Oord KMVG Congres, 19 april 2011 BNG en maatschappelijk vastgoed Klantgroepen Gemeenten Woningcorporaties Zorginstellingen Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

Innovatieve bekostiging bij klimaatadaptatie. Gouda, maart 2014

Innovatieve bekostiging bij klimaatadaptatie. Gouda, maart 2014 Innovatieve bekostiging bij klimaatadaptatie Gouda, maart 2014 Overzicht Page 2 1. Financieren en bekostigen 2. Economische analyse van klimaatadaptatie 3. Casus Kop van Feijenoord Kernvraag: Hoe kunnen

Nadere informatie

Workshop House of Tomorrow Today

Workshop House of Tomorrow Today Workshop House of Tomorrow Today Ontsnap eens uit het peloton! 1. Teken uw keten(s) eens uit, vanaf grondstoffen (aanbod) t/m eindgebruiker (vraag). 2. Genereer probleem-klant combinaties. 3. Selecteer

Nadere informatie

De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen. drs. ing. Richard Lamb, Bureau Trendwatcher.com

De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen. drs. ing. Richard Lamb, Bureau Trendwatcher.com De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen drs. ing. Richard Lamb, Bureau Trendwatcher.com De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen ~ Ontwikkel uw eigen toekomstvisie ~ Trends

Nadere informatie

EURO. Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro.

EURO. Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro. EURO Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro. Muntgeld Bankbiljetten EURO Hadden jullie al gezien dat er 2 briefjes zijn van 5 euro? oud briefje nieuw briefje

Nadere informatie

Renovatiebegeleiding

Renovatiebegeleiding Renovatiebegeleiding Wijkgericht ( bowblokrenovatie ) Omgeving Pluimstraat Overleie Kortrijk Stads breed Kwetsbare eigenaars ( ocmw, caw ) Iedereen (via balie wonen) Omgeving Pluimstraat Kenmerkend :

Nadere informatie

Europese Unie Bingo. Oorlog voorkomen. Brussel. De voorzitter van de Europese Commissie. De Europese Raad. De Europese Commissie

Europese Unie Bingo. Oorlog voorkomen. Brussel. De voorzitter van de Europese Commissie. De Europese Raad. De Europese Commissie 143043-1 ProDemos Binnenhof 2014_bingo 210 x 148 mm 26-03-14 16:43 Pagina 3 Brussel 12 Economie Ja 143043-1 ProDemos Binnenhof 2014_bingo 210 x 148 mm 26-03-14 16:43 Pagina 4 Brussel Ja Nee Economie 143043-1

Nadere informatie

Samen voor Vught. 13 juni 2013

Samen voor Vught. 13 juni 2013 Samen voor Vught 13 juni 2013 Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de aanleiding dat DKC is ingeschakeld Het PHS van het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Hoe kunnen we in dienstverlening en businessmodellen innoveren om zo sterkere merken in de markt te zetten?

Hoe kunnen we in dienstverlening en businessmodellen innoveren om zo sterkere merken in de markt te zetten? OPEN TRAINING SERVICE DESIGN THINKING Deze energieke, 4 uur durende training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Service Design Thinking principes; de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

De verrijking. Het stadshart heeft recht op een ontsloten stadspark. Van Lumierepark Naar central park

De verrijking. Het stadshart heeft recht op een ontsloten stadspark. Van Lumierepark Naar central park De verrijking Het stadshart heeft recht op een ontsloten stadspark Van Lumierepark Naar central park Alternatief ontwerp uitbreiding groenstrook en kade project Flevoziekenhuis/Meeresteinkade Argumentatie

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Sparen Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u uw bankzaken regelt: via het

Nadere informatie

Uitzicht op park of natuurgebied

Uitzicht op park of natuurgebied Wormerveer Moderne architectuur met Zaanse accenten Dichtbij centrum Zaandam en Amsterdam Uitzicht op park of natuurgebied Verrassend laag in prijs 1 2 1 56 m 2 terras/tuin optioneel 2 55 m 2 terras/tuin

Nadere informatie

TRENDTOUR MAASTRICHT

TRENDTOUR MAASTRICHT TRENDTOUR MAASTRICHT Mijn eerste indruk van Maastricht is waanzinnig. Middeleeuwse architectuur gecombineerd met de hedendaagse maatschappij. Voor ieder wat wils in deze diverse stad! Dag 1: dinsdag 10

Nadere informatie

Zomerschool van Brede Buurtschool De Krullevaar 22 juli t/m 8 augustus 2013

Zomerschool van Brede Buurtschool De Krullevaar 22 juli t/m 8 augustus 2013 Zomerschool van Brede Buurtschool De Krullevaar 22 juli t/m 8 augustus 2013 Voorwoord. U hebt gekozen voor de Zomerschool en daarmee voor een extra kans voor uw kind. Ik ben blij dat u die kans met beide

Nadere informatie

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk.

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. We hebben er allemaal mee te maken: de zorg. Of je nu ziek bent, vaccinaties wilt hebben voor een mooie reis of een familielid in het

Nadere informatie

Architectuur. Naam: Klas:

Architectuur. Naam: Klas: Naam: Klas: inhoud Inhoud Planning Blz. 1 Opdracht 1 - Een eigen huis Blz. 2 Opdracht 2 - Schetsen Blz. 3 Opdracht 3-3D ontwerpen Blz. 4 informatie - Aan de slag met Cura Blz. 5 Opdracht 4 - Dossier &

Nadere informatie

Samen Bouwen in. Naaldwijk Hoogeland. vrijstaande woningen type Diana en Castrum

Samen Bouwen in. Naaldwijk Hoogeland. vrijstaande woningen type Diana en Castrum Samen Bouwen in Naaldwijk Hoogeland vrijstaande woningen type Diana en Castrum Welkom in Het Westland Het Westland, een gebied dat vooral bekend staat om haar kassen, tuinbouw en stranden. Het Westland

Nadere informatie

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen!

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! INFO LOKAAL ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! Mei: Drugs- en alcoholbeleid Alcohol en andere drugs worden frequent gebruikt door jongeren, in het uitgaansleven, maar ook in de jeugdvereniging

Nadere informatie

HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop

HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop WAT IS INTERNET MARKETING? De definitie, praktische invulling en resultaat De Marketing van Producten

Nadere informatie

Samen Bouwen in. Naaldwijk Hoogeland. Acht ruime eengezinswoningen - type Patalena - fase 2

Samen Bouwen in. Naaldwijk Hoogeland. Acht ruime eengezinswoningen - type Patalena - fase 2 Samen Bouwen in Naaldwijk Hoogeland Acht ruime eengezinswoningen - type Patalena - fase 2 Welkom in Naaldwijk - Hoogeland Het Westland, een gebied dat vooral bekend staat om haar kassen, tuinbouw en stranden.

Nadere informatie

RECUPERATIE REGENWATER EN INFILTRATIE CONCRETE VOORBEELDEN EN ELEMENTEN VOOR EEN GOEDE DIMENSIONERING

RECUPERATIE REGENWATER EN INFILTRATIE CONCRETE VOORBEELDEN EN ELEMENTEN VOOR EEN GOEDE DIMENSIONERING 1 Integraal beheer van het regenwater op het perceel Leefmilieu Brussel RECUPERATIE REGENWATER EN INFILTRATIE CONCRETE VOORBEELDEN EN ELEMENTEN VOOR EEN GOEDE DIMENSIONERING Johan Vanmarsenille 1 Doelstelling(en)

Nadere informatie

DROOMCOALITIE OF VECHTKABINET?

DROOMCOALITIE OF VECHTKABINET? DROOMCOALITIE OF VECHTKABINET? AOW-LEEFTIJD AOW-leeftijd sneller omhoog dan Kunduz-akkoord: 67 in 2019 AOW-leeftijd trager omhoog dan Kunduz-akkoord: 67 in 2025 SNEL OF LANGZAAM OMHOOG? SNEL OF LANGZAAM

Nadere informatie

Duo Dagen 13 april 2015

Duo Dagen 13 april 2015 WORKSHOP niet aan gedacht Duo Dagen 13 april 2015 M.Y.E. Cappetti, Klinisch Geriater A. Stuurman, casemanager dementie Laurens Casus Hr. A. Hr A. 84 jaar. Getrouwd en zelfstandig wonend. Thuiszorg voor

Nadere informatie

Meridiaantje nr. 18 22-05-2015

Meridiaantje nr. 18 22-05-2015 Meridiaantje nr. 18 22-05-2015 Kalender ma. 25 mei Pinksteren (alle kinderen vrij) 26, 27, 28, 29 mei 25-jarig Lustrum di. 26 mei 14.45 uur: presentatie op het plein met Fort van de Verbeelding vrij 29

Nadere informatie

Voor en vroegschoolse educatie

Voor en vroegschoolse educatie Organisatie Voor en vroegschoolse educatie Hoe zit het nu precies? S K S G Centraal Bureau Heresingel 10 9711 ES Groningen Telefoon: (050) 313 77 27 E-mail: algemeen@sksg.nl Wat is VVE? De afkorting VVE

Nadere informatie

Improving peoples lives!

Improving peoples lives! Improving peoples lives! Opdrachtomschrijving zie ook http://philips.braintrigger.nl Improving peoples lives betekent verbeter het leven van mensen. Daar gaat deze opdracht ook over. Maar meer specifiek:

Nadere informatie

Artiesten interview. Artiest1

Artiesten interview. Artiest1 Artiesten interview Artiest1 Ben jij vaak creatief bezig met oude spullen door hier op wat voor manier dan ook (kunst meubilair e.d.) weer nieuwe dingen uit te creeren? En waarom hergebruik je hiervoor

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid. 14 september 2015

Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid. 14 september 2015 Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid 14 september 2015 Samenvatting - Middenbedrijf waardeert gevoerde kabinetsbeleid als voldoende tot goed Nederlandse

Nadere informatie

Met duurzaam ondernemen de nieuwe economie waarmaken!

Met duurzaam ondernemen de nieuwe economie waarmaken! Met duurzaam ondernemen de nieuwe economie waarmaken! Jaarcongres Kwaliteit in Bedrijf Marieke Hoffmann, Rob van Tilburg, Anne-Marije Lugthart 17 september 2015 Innoveren naar duurzaamheid! Efficient Doe

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Isabella Lenarduzzi Belgische Ashoka Fellow Ashoka: Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Isabella: Ik ben geboren in Brussel. Mijn vader kwam als twaalfjarige vanuit het

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Elena-crew vermijdt piratengebied

Elena-crew vermijdt piratengebied Elena-crew vermijdt piratengebied De afgelopen nummers volgden we Elena, een aluminium Veliger 477. Daarmee zeilen Adam en Leonie en hun zonen Mees (5) en Pieter (4) sinds 2009 rond de wereld. Hamvraag

Nadere informatie

Gemaakt in het Soesterkwartier

Gemaakt in het Soesterkwartier Gemaakt in het Soesterkwartier Inwoners van de wijk kunnen hun eigen gemaakte producten aanbieden aan elkaar, bijvoorbeeld dranken, jam, opgeknapte fietsen, houten meubelen, cadeau artikelen en taarten.

Nadere informatie

What TO DO? Doel Ontwikkel uw eigen toekomstvisie. TO DO methode voor creativiteit. Wat gaan we doen?

What TO DO? Doel Ontwikkel uw eigen toekomstvisie. TO DO methode voor creativiteit. Wat gaan we doen? TO DO methode voor creativiteit creatie x innovatie = bron van kwaliteit What TO DO? Wat gaan we doen? Trends Kansen Trends Opportunities Resultaten Doelen Objectives Deliverables Wat gaan we doen? Doel

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV)

Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV) WORKSHOP Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV) Peter Meijers Programmamanager HNW bij UWV Agenda Beelden bij UWV Onze reis: Waar zijn we bij UWV aangekomen en hoe zijn we daar gekomen?

Nadere informatie

Verordening Ruimte. aanklikbare kaartlagen. Statencommissie 18 december 2013

Verordening Ruimte. aanklikbare kaartlagen. Statencommissie 18 december 2013 Verordening Ruimte aanklikbare kaartlagen Statencommissie 18 Conform de Wro worden de visie Ruimte en Mobiliteit, het programma Ruimte en de verordening Ruimte digitaal gepubliceerd. Dit houdt in dat voor

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Andere Tijden

Uitkomsten enquête Andere Tijden Uitkomsten enquête Andere Tijden Een peiling van de wensen en behoeften onder Zeeuwse ouders met jonge kinderen op het gebied van schooltijden, schoolvakantie, school en opvang Voorjaar 2012 Uitkomsten

Nadere informatie

Dinie Ea van Oort Verhaalland Taalleerlijn www.verhaalland.nl

Dinie Ea van Oort Verhaalland Taalleerlijn www.verhaalland.nl E1. De werkwoorden 1. horen: ik hoor 2. zien: ik zie jij hoort jij ziet u hoort u ziet hij hoort hij ziet zij hoort zij ziet het hoort het ziet wij horen jullie horen zij (meer) horen wij zien jullie zien

Nadere informatie

Pleeggrootouders maken het verschil

Pleeggrootouders maken het verschil Pleeggrootouders maken het verschil Indeling presentatie Kader onderzoek Opzet en verloop onderzoek Resultaten Conclusies Discussie Onderzoeksvraag Wat zijn de ervaringen van grootouders wanneer zij als

Nadere informatie

Workshops BSO. Rakkerpret. 3 maart 2014 t/m 18 juli 2014.

Workshops BSO. Rakkerpret. 3 maart 2014 t/m 18 juli 2014. Workshops BSO Rakkerpret 3 maart 2014 t/m 18 juli 2014. Inhoudsopgave: Inschrijfformulier Workshops: Inschrijfformulier inleveren voor 28 februari 2014 Workshop-programma Sleutelhanger maken Toneelstuk

Nadere informatie

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort -

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - - Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - De Provincie Noord-Holland vraagt om: Ideeën uit de markt Aanleiding De provincie Noord-Holland roept marktpartijen en maatschappelijke organisaties op om mee te

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

Zomer. De Lantaarn Ruitenbergboek

Zomer. De Lantaarn Ruitenbergboek Zomer 2015 De Lantaarn Ruitenbergboek Koken Zomertoppers! Ieder boek heeft zijn eigen, unieke vorm Smaakvolle recepten Sfeervolle foto s Asperges ISBN 978-94-6188-313-1 De smaak van... Gebonden, full colour

Nadere informatie

HCD VERSLAG BLOK 1. OutFit4You. Team Mario, ICT107, 16/10/2008 Nicoletta Saba Harish Marhe Lennard Fonteijn Robin Tummers Turgay Saruhan

HCD VERSLAG BLOK 1. OutFit4You. Team Mario, ICT107, 16/10/2008 Nicoletta Saba Harish Marhe Lennard Fonteijn Robin Tummers Turgay Saruhan HCD VERSLAG BLOK 1 OutFit4You Team Mario, ICT107, 16/10/2008 Nicoletta Saba Harish Marhe Lennard Fonteijn Robin Tummers Turgay Saruhan 1 Persona 1, Jeffrey de Vries Naam: Jeffrey de Vries Leeftijd: 23

Nadere informatie

WHITEPAPER VERDIENMODELLEN

WHITEPAPER VERDIENMODELLEN WHITEPAPER VERDIENMODELLEN Klantgericht ondernemen met een passend verdienmodel Klantgericht ondernemen met een passend verdienmodel Hoe ga jij geld verdienen met je bedrijf? Het is het onderwerp dat de

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN

MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN Omslag: Drukwerk: Danny Demeersseman Nevelland Graphics Copyright 2014 Danny Demeersseman www.wensen.eu Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Design Pressure Cooker. motor voor innovatie

Design Pressure Cooker. motor voor innovatie Design Pressure Cooker motor voor innovatie Design Pressure Cooker motor voor innovatie Inhoud: 2. Voorwoord 3. Onderzoek naar werking DPC 4. Wat is een Design Pressure Cooker 5. Design als motor voor

Nadere informatie

Groningen Matthias Sulin K3a

Groningen Matthias Sulin K3a Groningen Matthias Sulin K3a Van onze school (Cs Vincent Van Gogh Salland) Zijn er ongeveer 60 leerlingen en docenten mee geweest naar een activiteit in Groningen genaamd De Rode Loper. Er waren Nederlandse

Nadere informatie

Leenders Architecten. projectmatige woningbouw

Leenders Architecten. projectmatige woningbouw Leenders Architecten projectmatige woningbouw Bureaubrochure projectmatige woningbouw Deze bureaubrochure is opgebouwd uit twee delen: - Het eerste deel omvat algemene bureau informatie. - Het tweede deel

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V*

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V* ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER Als geregistreerd gastouderbureau is BSO Nederland wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie is noodzakelijk

Nadere informatie

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237. Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237. Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237 Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Sportpark Paradijs (Haagse Beemden) ABN AMRO: 52.07.58.552 Postbus 8739, 4820 BA Breda www.wds19.nl MEMO ONDERWERP

Nadere informatie

1-5-2015. Bart Sebregts - Medeoprichter. Parcel4me is een initiatief van. Last Mile Logistics. Onderdeel van het Dinalog project 'Cargo Hitching'.

1-5-2015. Bart Sebregts - Medeoprichter. Parcel4me is een initiatief van. Last Mile Logistics. Onderdeel van het Dinalog project 'Cargo Hitching'. Bart Sebregts - Medeoprichter Parcel4me is een initiatief van LML / P4M - 'Presentatie Stadsdistributie Sittard' 1 Last Mile Logistics Onderdeel van het Dinalog project 'Cargo Hitching'. Bij dit project

Nadere informatie

Datum: 17 januari 2011 Uitgebracht aan: tijdelijk verblijf, kortdurend verblijf, respijtzorg. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 17 januari 2011 Uitgebracht aan: tijdelijk verblijf, kortdurend verblijf, respijtzorg. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Verschil tussen tijdelijk verblijf en kortdurend verblijf als het gaat om respijtzorg Het CIZ heeft in dit geval terecht als respijtzorg een etmaal verblijf geïndiceerd.

Nadere informatie

Overleven in een krimpmarkt

Overleven in een krimpmarkt Sectorvisie Kinderopvang ING Economisch Bureau Overleven in een krimpmarkt Focus van kwantiteit naar kwaliteit De kinderopvang is omgeslagen van een groeimarkt in een krimpmarkt. Na jaren van excessieve

Nadere informatie

Inschrijfformulier. PERSONALIA LEERLING Achternaam Voorna(a)m(en) Inschrijfformulier

Inschrijfformulier. PERSONALIA LEERLING Achternaam Voorna(a)m(en) Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere naam hanteren Ja / Nee Zo ja, welke? BSN(Sofinummer)* Onderwijsnummer (door school in te vullen) Gezindte (RK, Prot., Boedd., etc) Eerste nationaliteit

Nadere informatie

The brand. Introductie.

The brand. Introductie. Brandmanual. The brand Introductie. NL Innovators. ontstaan vanuit Code 06 Business- en Conceptdevelopment, met het idee om op toegankelijke wijze mensen met innovatieve ideeën verder te helpen. Gestart

Nadere informatie

Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom.

Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom. Geachte aanwezigen, Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom. We zijn vanmiddag met een heel gemêleerd gezelschap: Zo is aanwezig Luuk Buddingh, voormalig conrector van College Groevenbeek

Nadere informatie

Doorbouwen aan City Deals Nieuwegein, 26 november 2015

Doorbouwen aan City Deals Nieuwegein, 26 november 2015 Doorbouwen aan City Deals Nieuwegein, 26 november 2015 Casus: inwonende mantelzorger Zoon 30 jaar oud, CVA gehad in juni 2014; revalidatie in Blixembosch Gestopt met studie, geen studiefinanciering

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 19 oktober 2010. nummer 40

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 19 oktober 2010. nummer 40 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2010 nummer 40 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf

Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf Kerstmusical voor de onderbouw. Het toneel stelt voor

Nadere informatie

WELKE PENSIOENREGELING IS TOEKOMSTBESTENDIG? Huidige regelingen & recente ontwikkelingen Stacey René & Hans Kennis.

WELKE PENSIOENREGELING IS TOEKOMSTBESTENDIG? Huidige regelingen & recente ontwikkelingen Stacey René & Hans Kennis. WELKE PENSIOENREGELING IS TOEKOMSTBESTENDIG? Huidige regelingen & recente ontwikkelingen Stacey René & Hans Kennis 29 oktober 2015 Agenda Welke pensioenstelsels zijn er? Wat is de houdbaarheid van het

Nadere informatie

Voorlichting nieuwe Wmo 2015

Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Wat verandert er vanaf 2015 met de nieuwe Wmo? Wat kan dit voor u betekenen? Langdurige zorg in Nederland Enorme groei van de kosten voor de gezondheidszorg Gezondheidszorg

Nadere informatie

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn AGENDA WIE ZIJN WIJ? WAT IS SERVICE DESIGN? WAAROM EEN TOOLKIT? EEN CASE IN RIJKEVORSEL? WIE ZIJN

Nadere informatie

Quiz: vraag 1. In welk jaar kwamen de meeste toeristen naar Zeeland? => 17 miljoen overnachtingen A. 1996 B. 2003 C. 2010.

Quiz: vraag 1. In welk jaar kwamen de meeste toeristen naar Zeeland? => 17 miljoen overnachtingen A. 1996 B. 2003 C. 2010. Welkom! #dekamer Quiz Quiz: vraag 1 In welk jaar kwamen de meeste toeristen naar Zeeland? A. 1996 B. 2003 C. 2010 => 17 miljoen overnachtingen Bron: CVO Quiz: vraag 2 Hoeveel vrijetijdsactiviteiten ondernemen

Nadere informatie

INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025. De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025

INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025. De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025 INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025 De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025 Startnotitie: Naar een Visie voor de Nederlandse industrie 28 maart 2010 Naar de Visie 2025 -

Nadere informatie

SamenOud. Anders denken & anders doen

SamenOud. Anders denken & anders doen SamenOud Anders denken & anders doen drs. Folkert Ringnalda Verpleegkundige Bedrijfskundige (RuG) (Internet-)ondernemer LinkedIn: www.linkedin.com/in/folkertringnalda Productontwikkeling Business Development

Nadere informatie

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 21 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Verklaring vervoersregeling

Verklaring vervoersregeling Hierbij geef ik toestemming voor mijn kind(eren) om in een auto met de gastouder mee te rijden. De gastouder neemt altijd de veiligheidsregels in acht. Autogebruik door gastouders en kinderen vindt plaats

Nadere informatie

Inspectierapport. Kindercentrum Moeders Schoot B.V. (BSO) Dr. H.Colijnstraat 483 1067 CE AMSTERDAM Registratienummer: 557581047

Inspectierapport. Kindercentrum Moeders Schoot B.V. (BSO) Dr. H.Colijnstraat 483 1067 CE AMSTERDAM Registratienummer: 557581047 Inspectierapport Kindercentrum Moeders Schoot B.V. (BSO) Dr. H.Colijnstraat 483 1067 CE AMSTERDAM Registratienummer: 557581047 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inleiding. Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die

Inleiding. Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die Inleiding Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die betrokken zijn of hulp verlenen aan nabestaanden van levensdelicten. U leest hierin wat Slachtofferhulp Nederland

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Hoe je met je ipad razendsnel je eigen stijl ontdekt. Met GRATIS test.

Hoe je met je ipad razendsnel je eigen stijl ontdekt. Met GRATIS test. Hoe je met je ipad razendsnel je eigen stijl ontdekt. Met GRATIS test. 1 Hoe het bij mij begon Ik tekende en schilderde altijd al graag. Thuis, bij mijn oma en op school, met dikke kleurpotloden. Op alle

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Bijlage 6 Parkeeronderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Annet ter Huurne Van : Peter Siemensma, Jos Hengeveld Interne controle: Erik Groot

Nadere informatie

Workshop Innoveren Monique Blacha Femke van Laarhoven

Workshop Innoveren Monique Blacha Femke van Laarhoven Workshop Innoveren Monique Blacha Femke van Laarhoven Laten we ons even voorstellen Workshop leiders: Femke van Laarhoven, Nehem KMC Monique Blacha, VMRG/Slimbouwen En wie bent u? Doel van de workshop

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in verzekeraars. Juli 2015

Consumentenvertrouwen in verzekeraars. Juli 2015 Consumentenvertrouwen in verzekeraars Juli 2015 Index Consumentenvertrouwen in verzekeraars Het Consumentenvertrouwen in verzekeraars staat in juli 2015 op een stand van -10 (zie berekeningswijze). 10

Nadere informatie

Erna een Creoolse (afro Surinaamse) opvoedster. Opvoeden doe ik alleen

Erna een Creoolse (afro Surinaamse) opvoedster. Opvoeden doe ik alleen CONGRES AFRO SURINAAMSE / CREOOLSE VROUWEN Erna een Creoolse (afro Surinaamse) opvoedster Opvoeden doe ik alleen Op het congres werd deze tekst voorgedragen door Henna Josias Dames en heren mijn lezing

Nadere informatie

Engagement aanwakkeren bij medewerkers. Duurzaam omgaan met spanningsvelden.

Engagement aanwakkeren bij medewerkers. Duurzaam omgaan met spanningsvelden. Engagement aanwakkeren bij medewerkers. Duurzaam omgaan met spanningsvelden. 29 mei 2015 Prof. Dr. Peggy De Prins Engagement: what s in a name? Roots in consultancy Engaged performance Ontluikende academische

Nadere informatie

kuddedieren WERKBLAD 1. EEN GROTE FAMILIE VADER JEROEN KIND 1 ROBIN KIND 2 REBECCA KONIJN: PHOXY MOEDER ILSE

kuddedieren WERKBLAD 1. EEN GROTE FAMILIE VADER JEROEN KIND 1 ROBIN KIND 2 REBECCA KONIJN: PHOXY MOEDER ILSE WERKLD 1 kuddedieren Naam: Groep: 1. EEN GROTE FMILIE ekijk de clip Koniks in een familiegroep. Koniks leven in grote kuddes, met verschillende paardenfamilies. Er zijn twee leiders in een familiegroep.

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen

De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen 76 Restaurants 112 Hotels 13 Dierentuinen De leukste dingen in het leven zijn geen dingen 39 Wijnen 192 Beauty salons Bedankt, goed gedaan, we gaan ervoor! Wat

Nadere informatie

(bijna) ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER

(bijna) ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER (bijna) NGEVALLENREGISTRATIEFRMULIER Inleiding Als geregistreerd gastouderbureau is Alles Kidz wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen (incidenten) en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie

Nadere informatie