Vet op de botten. Geldkraan dicht. Harde les. Verrassingen. Vertrouwen. Buffer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vet op de botten. Geldkraan dicht. Harde les. Verrassingen. Vertrouwen. Buffer"

Transcriptie

1 Vetopdebotten Veelondernemersindekinderopvangmakenbeperktgebruikvanfinancieringdoor derden,zoblijktuitdiverseonderzoeken.zekernuinvesteringssubsidiesinde kinderopvangnietmeeraandeordezijn,kanhetjuistverstandigzijngebruiktemaken vanfinancieringsfaciliteitenvanbanken.waaromismenhierterughoudendin? Geldkraandicht StichtingKinderopvangWest Twentekwamindecembervorigjaarvanheteneophetanderemomentindefinanciële problemen.debankwildealsgevolgvandeeconomischecrisisgeennieuwehypothecaireleningverstrekkenvooreen nieuwaantekopenpand.directeur/bestuurdercarolienhuisman: Wezatenineenszonderhypotheekvoorditproject.De taxatiesvanonzepandenvielenlageruitenaandegevraagdehypotheekwaseenkredietgekoppeldvoordeverbouwvan eenanderevestiging.dezeverbouwwasalgestart.ineenskwamenweeengrootbedragtekort. Eenbufferwaserniet meervanwegedeveleaanpassingen,zoalseenict traject,eennieuweorganisatiestructuurenaanpassingeninde pedagogischeaanpak,diemeteigenmiddelenwarengefinancierd. Allemaalhardnodig.Maartoenwasdebuidelleeg. Hardeles HetWaarborgfondsKinderopvangbleekeenslimmekeuzeenleverdedegehoopteverlossing. Dathaddenweveeleerder moetendoen,aldushuisman. Wijwildenonzeeigenbroekophouden,opeigenkracht.Maarvoorelketegenvallerhebje reservesnodig,vetopdebotten.datwasernietmeer.dooreenborgstellingvanhetwaarborgfondshebbenwenude financieringrondenkunnenweverderbouwenaanonzetoekomst.hetwaseenhardeles,maarikhebwelgeleerdte werkenvolgenshetworst case scenario. WaardeStichtingkennistekortkwam,schakeldeHuismanexternehulpin. Dat iskracht! reageertmartinvanosch,hoofdrelatiebeheervanhetwaarborgfondskinderopvang. Hetlaatziendatje zelfkennishebtendatjedurfttransparanttezijn. Verrassingen VanOschbenadrukthetbelangvanhetsturenvandeeigenorganisatie. Houdallesindegaten:inkomsten,uitgaven, onderhoud,inkoop.enmaakeenmeerjareninvesteringsplan.ookopeenmeerjarenplankanhetwaarborgfondseen borgstellinggeven. Ookalhebjejebedrijfsvoeringgoedoporde,tochkunjewordenverrastdoorexternefactoren,zoals overheidsmaatregelen.maarookdathoeftgeenprobleemtezijn.vanosch: Alsjeaandebankduidelijkmaaktdatjede effectenervanvoorziet,hebjemeerkansopfinanciering.hetzegtnamelijkallesoverjekennisvandemarktenje organisatie.mensenstartenvaakmetkinderopvangvanuiteendroomendurvendangeenrekeningtehoudenmet tegenvallendeontwikkelingen.maardoorjevoortebereidenopeenminderesituatie,kanhetnietmeerkapot. Vertrouwen TonvanHulst,zelfstandigmanagementconsultantbinnendekinderopvang,begrijptdevoorzichtigheidmetbetrekkingtot externefinancieringvandeondernemerswel,maarvindtangsteenslechteraadgever. NainvoeringvandeWet KinderopvangendeMotieVanAartsenBoshebbenkinderopvangondernemingenbehoorlijkeresultatenkunnenbehalen. Daarmeeishetvermogengemiddeldgenomenversterkt.Welzijnerregionaalverschillenzichtbaar.Enerzijdsissprakevan verwachtegroei,anderzijdskanvraaguitvalspelen.iedereorganisatiemoetdaardeeigeninvesteringsplannenop afstemmen.endejuistemixvaneigenenexterneinvesteringbepalen. Buffer Belangrijkistezorgenvooreenpassendfinancieelkader. VanHulst: Kijkgoednaarjebedrijfsstrategieenweetwaarinjewiltinvesteren.Zorgvooreenbuffer;jekuntbijniemand meeraankloppenvoorsubsidie. HijbenadruktdekrachtvanhetWaarborgfondsKinderopvang:eenfinancieelsterk instituutdataanhaarverplichtingenkanvoldoen. Hetisverstandigookingoedetijdenhenalsstrategischepartneraanje zijdetehebben.intijdendathetevenwatmindergaat,ishetwaarborgfondsbereidmeetezoekennaareenoplossing.

2 Watzegthetondernemerspanel? DeresultatenvanhetWaarborgfonds panelonderzoekvanafgelopenmeibevestigenhetbeelddathetmerendeelvande kinderopvanginvesteringenwordengefinancierduiteigenmiddelenvandeorganisaties.relatiefkleineinvesteringen inventarise.d. wordendoor90procentvandeondernemersuiteigengeldbetaald.voorrelatiefgroteinvesteringen,zoals verbouwingenennieuwbouw,spreektruimdehelftzijnliquiditeitenaan. HetWaarborgfondsadviseertorganisatiestijdigbancairefinancieringteoverwegenenhun spaarpot vooralookte gebruikenvoorhetopvangenvantegenslagen.dezefinancieringsstrategiekanhetrisicoprofielvandeorganisaties verlagenengoedkoperlenenmogelijkmaken.hetvergrootbovendiendekansdatzevoorhuntoekomstige investeringsambitiesookbijdebankenterechtkunnen.

3 Uithetnieuws Jaarrekeningkleineorganisatiesontzettendbelangrijk Uitonderzoekblijktdatkinderopvangorganisatiesmet1locatiehetmeestaarzelenoverhetinsturenvanhunjaarrekening voorhetsectorrapportkinderopvang.debelangrijksteredenisdatzehunorganisatietekleinachten.johnringens, directeurvanhetwaarborgfonds,noemtdezeredeneringheelspijtig: Ruimvijftigprocentvanalle kinderopvangorganisatiesbiedtopéénlocatiekinderopvangaan.daarbijkomtnogeensruimdertigprocentmettweetot vijflocaties.omeenevenwichtigbeeldtekunnenbiedeninhetsectorrapport,zijnookdezeorganisatiesontzettend belangrijk. HetWaarborgfondsroeptàllekinderopvang organisatiesopvoor5oktober2009hunbalansenwinst enverliesrekening, inclusieftoelichting,optesturen. Barometerkinderopvangstabielop6,5 UithetWaarborgfonds panelonderzoekvanmeiblijktdatdedalendetrendvanomzet enwinstverwachtingenvan kinderopvangondernemerszichvoortzet.vergelekenmetjanuarienmaart,gaanminderondernemersuitvaneenomzetstijgingensteedsmeervaneenomzetdaling.datzelfdegeldt,hoewelminderuitgesproken,metbetrekkingtotde winstverwachting.tochverwachtnogsteedseenmeerderheidvandeondernemersdatomzetenwinstgelijkzullen blijven.hetvaltopdatkinderopvangondernemers,ondankslagereomzet enwinstverwachtingen,nietminder optimistischzijngewordenoverhetondernemingsklimaat.debarometervanhetondernemersklimaatindekinderopvang blijftsindsjanuarivanditjaargehandhaafdophetcijfer6,5.ditterwijldebarometervoorhetalgemene ondernemersklimaatinnederlandnadejanuari metingisgedaaldvan6,2naar5,9.kinderopvangondernemerszijnover huneigensectordusduidelijkpositieverdanoveranderesectoren. Hetpanelbestaatinmiddelsuit355ondernemers.Meerledenzijnvanhartewelkom.Ukuntzichaanmeldenviadewebsite vanhetwaarborgfonds.hetmeirapportisvooriedereentedownloaden. Glurenbijdeburen HetNetwerkbureauKinderopvangorganiseertvoorleidinggevendeninhetprimaironderwijsvierexcursiedagennaar praktijkvoorbeeldenvansamenwerkingtussenonderwijsenkinderopvangophetgebiedvanbso/onderwijs, dagarrangementen,huisvesting,personeelenbeheer.ukuntzichtot21augustushieraanmelden.erzijnperexcursie25 plaatsenbeschikbaarendeelname,inclusieflunchenvervoerterplaatse,isgratis. PrijzengeldBesteJaarverslagbekend Transparantieengoedeverantwoordingisvooralleorganisatiesbelangrijk,grooténklein.VandaardaterbijdePrijsBeste Jaarverslagvanafditjaartweedeelnemerscategorieënwordengehanteerd.Eénvoorpeuterspeelzalenenmeteenomvang tot150kindplaatsen,enéénvoorgrotereorganisaties.inbeidecategorieënvaltvoordewinnaar 5.000, teverdienen.de organisatievandeprijsrekenthiermeeopveelenthousiastedeelnemersvanelkeomvang.hetprijzengeldwordtookdit jaaropgebrachtdooreenaantaltrouwesponsoren:abnamro,pricewaterhousecoopers,kidafo,rabobank entriodosfoundation.demogroepkinderopvang,debranche verenigingondernemersindekinderopvang,boink,de NVTKendebdKOondersteunenhetinitiatief. Wiltuwetenwelkejuryledenzichbuigenoverdeinzendingen?Opdewebsiteleestudesamenstelling.Deuiterste inzenddatumvoordeelnameaandeprijsis5oktober2009. Blokkerenmaar! Blokkeeralvastuwagenda:8december2009,JaarcongresWaarborgfondsKinderopvang.Deeerdergecommuniceerde datumvan2decemberisvandebaan.delocatieisditjaarweerdefabriqueinutrecht.hetcongresprogrammawordtin deloopvandezomerbekendgemaakt.

4 Dijksmaneemtgovernancecodekinderopvanginontvangst Opdonderdag5novemberwordterformeeleen governancecodekinderopvang vastgesteldenaanstaatssecretaris Dijksmaaangeboden.Hetdoelvandecodeisgoedenintegerbestuurentoezichtindekinderopvangtebevorderen.Tijdens dezebijeenkomstwordtookdemanagementprijskinderopvang2009uitgereikt.klikhierommeertelezen. In tnieuws? NUL12heeftalsmediumveletoepassingsmogelijkhedenzoalstekst,beeldengeluid.Heeftueensuggestievoorinteressant lees of kijkvoer vooronzelezers?ofhetnugaatomeenfilm,eenpublicatie,eenprojectofeenartikel,aarzelnietenmail hetons.deredactieselecteertzorgvuldigwelkmateriaalinaanmerkingkomtvoorpublicatie.

5 Eerstdevent,dandetent Deontwikkelingvaneenbredeschooliseenuitdagendproces.Eengeslaagdprojectis bredeschooldeoudelandeninhetbrabantsenuenen,meteenbasisschoolen kinderopvangdiein2005haardeurenopende.hetgeheim:hetgebouwwastotin detaildoorallepartijengevisualiseerdvóórdatdeeerstelijnvaneenbouwplanop papierwerdgezet. DeOudeLanden BredeschoolDeOudeLandeninNuenenisopgezetvolgenshetschoolwoningenconcept.Hetgebouwisoptimaalafgestemd ophethuidigegebruik,maarkanopdenduurwordenomgebouwdtotappartementen.eeneisvandegemeente,de regievoerder.woningbouwvereniginghelptelkanderkreegdeopdrachttotdebouweniseigenaarvanhetpand.kdv Architectuurwasverantwoordelijkvoorhetontwerp,KidsSocietyEricaisalshuurderbetrokken. Inspiratie Hetgebouwdanktzijnsuccesvolgensallepartijenaanintensiefvooroverlegengoedluisterennaarelkaar.Dedirectiesvan debasisschoolendekinderopvangkregen,voordathetbouwplanoppapierwerdgezet,vanwoningbouwvereniginghelpt Elkanderdeopdrachtomsámentotindetailuittezoekenhoehetgebouweruitmoestgaanzien.DirecteurHenriSmits: WeadviseerdenhenterinspiratieeenkijkjetenemenbijeenbredeschoolinMeerhovenenandergedeeldvastgoed,zoals eenhuisartspraktijkmetapotheek.hoedoenzijhet,waarlopenzetegenaan?ookhebbenwegeëistvooraftekomentot gebruikersafsprakenoverzakenalsdeenergierekening,debrievenbus,deroosteringvanlokalen,deschoonmaakkosten, hetalarm,rechtenenprivileges.opdiemanierkrijgjeeenideewaterallemaalbijzo ngedeeldpandkomtkijken. Pedagogischplan Warenbredescholenvoorheenvaakbedrijfsverzamelingen,voorDeOudeLandenwashetpedagogischplanleidend. Kinderenverdieneneendoorlopendeontwikkelingslijn,aldusMarcelStrolenberg,Directeur/Bestuurdervan kinderopvangkidssocietyerica. Vandaaruitontwikkeldenwegezamenlijkhetconcept.Ruimtevoordezintuiglijke ontwikkelingwaseenonderdeel.datvertaaltzichinhetgebruikvanverschillendematerialen,zoalshout,steen,glas, beton;materialenmeteeneigenklank,kleurengevoelswaarde.ookkregen verboden deureneenanderekleurdan deurenvantoilettenenlokalen,uitveiligheidvoorhetkind. Desamenwerkingresulteerdeineenprogrammavaneisen, waardearchitecteeneerstevertalingvanmaakte.dievertalingwerddaarnanogvelemalenherzien,metnamedooreen voortschrijdendinzicht:doordevertalingvanhetprogrammavaneisenwerdendeconsequentiespasinzichtelijk. Tijdenmoeite Smitswasvoorzijnrolbijdewoningbouwverenigingzelfbestuurdervaneenschool.Eengrootvoordeel,doordathijzowel kennisheeftvanhetonderwijsalsvanbudgetteneninvesteren.waarzekennistekortkwamen,werdenexterneexperts ingeschakeld. Jemoetelkaarstaallerenspreken.Ineeneersteontwerpmaakjezichtbaarwatdegebruikerheeftbedacht, legthijuit. Datissomsandersdanmenzichhadvoorgesteld.Dewens: eenmagnetronindekeuken isnietvoldoende.de architectmoetookwetenwaardiemoetkomen,hoegrootdieis,ofdiemoetwordeningebouwdetcetera.allesmoet wordengedefinieerd.aandehandvanevaluatieswerdhetontwerpverderaangepast,totdatiedereenzicherinkonvinden. Eenenormeinvesteringquatijdenmoeite,maaropdiemanierishetechthúnschoolgeworden. Decrux Aandachtvoorteambuildingisheelbelangrijkinzo ngezamenlijkproject: eerstdevent,dandetent,aldusstrolenberg vankidssocietyerica.degrootsteuitdagingwasallemedewerkersbetrokkentehouden.diemeningdeeltwoutervan Wijnen,directeurvanKDVArchitectuur,meteenkanttekening: Hetisookafhankelijkvandemensenmetwiejewerkt. Eenjaarervoorwarenwealinoverlegmetdegemeenteendeschool.Toenbleefhetplanstekenbijeengebouwmettwee voordeuren.hetlukteniettotéénvisietekomen.eenhalfjaarlater,nawatwisselingenindirectiesenmettoevoegingvan dewoningbouwcorporatie,luktehetweleengezamenlijkeambitieheldertekrijgen.elkaarmetopenvizierontmoetenis decrux.openstaanvoorelkaarmetrespectvooriedersexpertise.

6 Minderrigide Terugkijkendzoudearchitecteenvolgendekeerminderrigideomgaanmetdeeisvandeopdrachtgeverdathetgebouw ookvooranderedoeleindengeschiktmoestzijn.vanwijnen: Omtegemoettekomenaandiewensishetgebouwheelruim opgezet.weleencentraleruimte,maarniettussenallelokalenin,zodathetlaterookapartvoorietsanderskanworden gebruikt.achterafhebbenwedaarinmijnoptiekietsteveelrekeningmeegehouden.ophetmomentvanontwerpenweet jeniethoedetoekomstigefunctioneleentechnischeeiseneruitzien.hetrisicoisdatophetmomentvanfunctieverandering hetgebouwtochnetnietvoldoet.watvrijerenruimermethetgegevenomgaangeeftmeerontwerpmogelijkhedenzonder detoekomstigefunctieveranderingindewegtestaan.inlatereprojectenvoordezelfdeopdrachtgeverisdit ontwerpuitganspuntalgehanteerd.

7 VraagaanJohanWakkie DevraagvanAnkiDuinaanJohanWakkie,AlgemeenDirecteurKoninklijke NederlandseHockeyBond: Waaromishetbelangrijkdatsportbijdeveranderingvande schooldagwordtbetrokken? Spelen! Watvindenoudersbelangrijkvoorhunkindnaschool?Bewegen!Spelen,zoalswijvroegeropstraatdeden.Maarveel ouderswerkenenhebbengeentijdhunkindnaareensportclubtebrengenendebsoheeftvaakgeenruimtevoor sportactiviteiten.gevolgisdatkinderenbijiemandthuisopdebankgaanzitten.dathoeftnunietmeer.ouderszijndolblij metdemogelijkhedenvansportenviadekinderopvang.hetleeklogischdatdebredeschooldemogelijkhedenhiervoor zouonderzoeken;diebeweegtzichalopdiemanier.maarwehebbenalsknhbookgekekenofwijhierinietskonden doen. Oma In2000begondebondbijomniclubKamponginUtrecht,met4500ledenwaarvan2400hockeyers,naschoolseopvangte regelen.heteersteideebetrofopvangopzondag,alsdeoudersmoestenhockeyen.weinformeerdenbijdeleden,maaraan dezondagopvangwasgeenbehoefte.daarwasomaofdepartnervoor!maarzewildenwelopvangophethockeyvelddoor deweeknaschooltijd.bijdevertrouwdehockeyclubdurfdenzehunkindwelachtertelaten.menwaszoenthousiast,dat wehetmeteenhebbengeregeld.kinderenkwamennaschoolomtespelenentesporten. Goedkoper Hetgingechternietzonderslagofstoot.Weliepenaantegenstrengeregels;diezijnvoorkinderopvangstrengerdanvoor sportclubs.margovliegenthart,destijdsstaatssecretarisvanvwsenverantwoordelijkvoorbso(nuvoorzitterraadvan toezichtvanhetwaarborgfonds,red.),hadhetzelfdeprobleem.locatiesdieopvangensportmogelijkmaaktenwarener niet.wekregenhetvoorelkaardatderegelswerdenaangepast,zodathetminderduurwerdvoorsportclubsomgebouwen aantepassen.nuzijnerinnederlandonderandere28hockeyverenigingenenzo n20voetbalclubsdiebuitenschoolse opvangbieden.ookkinderopvangorganisatieshebbenhetideeopgepakt.bijconceptenvoornieuweclubhuizenwordtnu alrekeninggehoudenmetdemogelijkhedenvoorbso.veelclubhuizenzijnaangepastenkunnenmeteenpaaringrepen wordenomgetoverdtoteenbso. Rotzooien Maarhetgaatverder.Dehelebuurtisbetrokken,watdesocialecohesieversterkt.EenkindissportlidofgaatnaardeBSO. Kinderenlerenelkaarkennen,ookalszeopverschillendescholenzitten.Bovendienvoorkomthetdatkinderenopstraat gaanrotzooien,watookdebuurttengoedekomt.sportenissowiesogoedvooreenkind,opmeerderemanieren.jeverkleintbijvoorbeelddekansopobesitas.daarnaastleerthetkindmeteenteamsportoptijdkomen,incasseren, leidinggeven,verantwoordelijkheidnemenendelen.ineenteamkunjenietaltijdalleenmetjezelfbezigzijn.hetiseen stukopvoeding.

8 Opinie AdjiedjBakas,TrendwatcherofTheYear2009: Nippiesindeprofessionelekinderopvang Heteffectvandecrisisophetondernemenindekinderopvangvalttotnutoemee,wel ishetvoelbaaringezinnendiegebruikmakenvankinderopvang.adjiedjbakasover kinderopvang,decrisisendeliefde.waargaathetheen? Innoveren Eind2011begintdeeconomischelente.Detussenliggendeperiodemoetenwegewoonuitzingen,zoalsikstelinmijn nieuweboekbeyondthecrisis.aldiemoeiteeninvesteringenomdecrisisenigszinsbijtesturen,hebbennauwelijks invloed.gewoondoorleven,ismijnadvies.jezietdatbedrijvendienietlangerinnoveren,hetnietredden.ikzegdaarom: nietdehandopdeknip,maarinvesterenindeeconomischepeilersvanmorgen.decrisisgaatvanzelfvoorbij." Vaders "Welkomtereenverschuivingvandebalansbinnengezinnen.Mannenverliezenvakerhunbaan,vrouwengaansteeds meerwerken.veelbanenindetechnischesector,demannenberoepen,vallenweg.indesoftesector onderwijsendezorg ziejedatdewerkgelegenheidalleenmaartoeneemt.watdoetdatmetdeliefde?enwatzijndegevolgenvoorde kinderopvang?steedsmeervaderskomenthuistezitten.maarzijzijnnognietgeconditioneerdomvoorhunkinderente zorgen.ditgaateeninteressanteontwikkelingopleveren.dezedertigersenveertigerszittenindespitsvanhunleven.zij hebbennietalleendezorgvoordekinderenenelkaar,maarookvoorhunouders.noggoedgezondkomenzeonderdrukte staan. Nieuwehippies Tegelijkzieikookeenontwikkelingdeanderekantop:steedsmeergrootoudersdievoorhunkleinkinderenzorgen,een soortmantelzorg.frappantisdatveelgrootvaderstegenwoordigmeertijdnemenvoorhunkleinkinderendanzeooitvoor huneigenkinderenhebbengedaan.eenverschuivingvanzorgtakendievoordeopa senoma sleukis.hethoudtzejong, vooraldegrootvaders.zekrijgenviadekinderentemakenmetinternet,muziek,zevoetballenweer.misschienmoetenwe deze nippies,denieuwehippies,meerindeprofessionelekinderopvanginzetten. Chinesenanny Eriseenmarktvoorondernemerschap.Slimmeondernemerskunnenveeldoen.Ikverwachtdatdeopvangkleinschaliger zalworden.demaatschappijvertoontsteedsmeerstammenmethuneigencultuur,huneigengebruiken.innewyork verdienteenchinesenannytegenwoordighonderdduizenddollarperjaar.hoekandat?chinaheeftdetoekomst.denanny verzorgtnietalleenhetkind,maarleerthetookchinees,spelenderwijs!hetspelenderwijslerenzaltoenemen, kinderopvangwordtverbondenmetleren.ookinengelandenfrankrijkziejeinhetparkalengelseenfransekinderen Chineespratenmethunnanny.InNederlandnogniet.Maardatzalnietlangmeerduren.OpFransescholenishetChinees aldezesdebuitenlandsetaal.

9 Bestpractice Zorgvoorextra zorgkinderen Rolykidsiseengewonekinderopvangorganisatiemetruimtevoorkinderendieextra zorgnodighebben.directeurmarionbuitendijk: Voorjongekinderenmeteenhandicapishetgoedomoptegroeientussenkinderendiegeenbeperkinghebben.En kinderenzonderbeperkinglerenzodat anders nietraarofstomis. Debedoelingin1993waskinderopvangterealiserenvoorpersoneelvaneenrevalidatiecentrum.Hetpandnaasthet centrumkwambeschikbaar,maarwastegrootvooralleendekinderenvanhetpersoneel.menbeslootdeopvanguitte breidenmetopvangvoorkinderendieextrazorgnodighebben.rolykidswaseenfeit. DevanoorsprongkinderfysiotherapeuteMarionBuitendijkwerdin1994aangesteldalsdirecteur.Deopvangwerdgestart voorkinderenmetenzondereenbeperking.laterkwamenerookkinderenbijmeteenchronischeziekte,zoals hartproblemenendiabetes. JarenlangbestondRolykidsalleenuitkinderopvangvoorkinderentussennulenvierjaar.Datwerddriejaargeleden uitgebreidmetbuitenschoolseopvanginbasisschooldewilgenstam,ookvoorkinderenmeteenextra zorgbehoefte. InmiddelsbestaatRolykidsuitzeslocatieseneenhoofdkantoor.Buitendijk: Dekinderenkomenzowelvangewoonals bijzonderonderwijs.ookindevakan tieswordterintensiefgebruikgemaaktvandeopvang. Tweekleinekinderenspelenmetelkaar.Deeenheeftweleenbeperking,deanderniet.Voordekinderenspeelthetgeen rol.zegroeiensamenop.hetpasthelemaalindevisievanrolykids. Buitendijk: Behalvewatmeerruimteengeenhoogteverschillenzijnernietveelaanpassingennodigvoorde extrazorgkinderen.welishetbelangrijkdathetkindoveralbijkan.endeglijbaanislaag,zodatdeleidsterseenkindkunnen bereikenalshetnodigis.ookcreëerdenweeenhoekjemeteensoortrustbankvoorkinderendienabinnenkomsteven moetenacclimatiseren. Speelmateriaalspeciaalvoordekinderenmetbeperkingwordtdoorallekinderenenthousiastgebruikt. Dezespeelauto fungeertalseensoortrolstoel.eenkindziterstevigin,maarkanerookopliggen.ookkinderenzonderbeperkingspelen ergraagmee. Omdegevoelservaringtestimulerenwordtgebruikgemaaktvanverschillendeondergronden. Indespeeltuiniseen betonvloeringelegdmetknikkers.bedoeldomdegevoelservaringtestimulerenvankinderenmeteenbeperking.maaralle kinderenhebbenerpleziervan! Aandeleidsterswordengeenspecialeeisengesteld.Welkrijgenzeinternextrascholing. Maarwehebbenookleidstersdie vanoorsprongkinderverpleegkundigezijnofinhetspeciaalonderwijshebbengewerkt.dievormeneenmooie combinatie. Somsontkomjenietaanextrakosten,zoalsvoordeliftindenieuwbouwinRotterdam Zuid. DaarzitdeBSOopdeeerste etage,duseenliftisnodig. VandegemeenteRotterdamontvingRolykidseensubsidie. Degemeentevoeldezichverantwoordelijkvoorkinderendie extrazorgnodighebbenensprongbij.nuisereengemeentepotwaaruitplus opvangwordtgesubsidieerd. Ineengroepzittenmaximaaldriekinderendieextrazorgnodighebben. Webeoordelenperextra zorgkindhoegrootde extrabelastingvoordegroependeleidstersis. Rolykidsontvangtvanafhetbeginstructureelsubsidievandegemeente.Hetwordtgebruiktvoorextrahandenopdegroep alsdebelastingdoorextra zorgkinderengroterisdangewenst.buitendijk: Lievermeerhandendankleineregroepen.Met meermensenishetmogelijkomeenkindindividueleaandachttegeven.prettigvoordeleidingénvoorhetkind. Ookalinvesteerjeveelenhebjeprachtigmateriaal,dekwaliteitkomtgrotendeelsvandeleidsters,aldusBuitendijk. Dezetaartont vingenwevandeouders,alsdankvoorallegoedezorgen.dandoejehetgoed!

10 VraagaanEricaTerpstra DevraagvanJohanWakkieaanEricaTerpstra,voorzitterNOC*NSF: WelkeconcretemaatregelenkanNOC*NSFnemenomderelatie tussenschoolensportteversterken? Trots Hetversterkenvanderelatietussenschoolensportisnietalleencruciaalvoorhetverankerenvaneensportcultuurin Nederland.Sportisnietalleenleuk,hetwerktookverbindend,geeftjeidentiteitenisietswaarjetrotsopkuntzijn. Daarnaastissportooknoodzakelijkvoorhetdagelijksleefpatroon.Endatbegintbijkinderen.Slechtsveertigprocentvan dekinderentussenvierenzeventienhaaltdebeweegnormvanéénuurmatigintensiefbewegenperdag!datisheel,heel weinig.zo n tedikkekinderenisvoormijechteenschrikbeeld,enhetwordtalleenmaarerger.sportenbewegen hoortbijkwaliteitvanleven.eenlevenlang. OlympischPlan NOC*NSFtimmerthardaandewegomkindereninbewegingtekrijgen.Op12meiishetOlympischPlan2028aande sportbondengepresenteerd,wewilleneenpogingdoendatjaardeolympischespelennaarnederlandtekrijgen.daarvoor isnogwelwatnodig.in2016moetnederlandeensportlandzijnopolympischniveau,metmeersportopscholeneninde bedrijven,eenlevenlang.hebbenwedatbereikt,dandoenweeengooinaardeolympischespelen.heelspannend natuurlijk!hetorganiserenvandespelenissowiesowinstgevend.hetgeefteenenormesocialebindingenisgoedvoorde economie. Stimuleren OmdiesportcultuurteverankerenindeNederlandsesamenlevingishetnodigmeerscholenenbedrijveninbewegingte krijgen.onlangstekendenoc*nsfmethetministerievanonderwijseenconvenantmetalsdoelscholentestimulerenom kinderopvangensporttecombineren.wedoenmeemetdesectorbestuuronderwijsmarktineenplatform,datlokaal sport enbeweegteamsopzetterbevorderingvansportopschool.enonlangshebikopeencongresvandeverenigingvan NederlandseGemeentenbij3500lokalebestuurderssportenonderwijsopdeagendagezet. Gratissporten Ookkinderopvangspeelteengroterolinhetstimulerenvandejeugd,énhetWaarborgfondsKinderopvang.Zonderhet Waarborgfondszoudenveelinitiatievennietgenomenzijn.IkbeneengrotefanvanhetJeugdsportfonds,waardoorde contributieensportspullenwordenbetaaldvoorkinderenwiensoudersgeengeldvoorsporthebben.mooivoorbeeld: steedsmeergemeentenvoerendesportknipkaartenin,zodatkinderengratisofvoorheelweinigverschillendesporten kunnenuitproberen.ophetrocprismacollegeinbredawordtvrijwilligmeersportaangeboden.daarisveelanimovoor. Resultaatisdathetpercentageschooluitvalterugisnaarnul!Eenfantastischresultaat.

11 Meestgesteldevragen HetWaarborgfondsKinderopvangondersteuntorganisatiesdieinvesterenindeopvang enontwikkelingvankinderen.werichtenonsdaarbijopgoedondernemerschap, verantwoordeinvesteringenenkwaliteitvanhuisvesting.innul12geefthet Waarborgfondsantwoordoplezersvragen. Eenkinderopvangondernemervraagt:HeefthetWaarborgfondsnog voldoendegarantie capaciteitomborgstellingenteverstrekken? Antwoord:StaatssecretarisDijksmaheeftonlangsbesloten 5miljoeneurotoetevoegenaanhetstructurele garantiekapitaalvanhetwaarborgfonds.daarmeeisdegarantiecapaciteitverruimdenkunnenaanvragendieopde wachtlijststondenennieuweaanvrageninbehandelingwordengenomen. Eenstartendekinderopvangondernemervraagt:Zijnergeluidsnormen waarmeeikrekeningmoethoudenvoorhetstartenvaneen kinderdagverblijf? Antwoord:Erzijngeenconcretevoorschriften,wettenofregelsovergeluidsoverlastveroorzaaktdoor(spelende) kinderenopdekinderopvang(buiten).hetisechterwelverstandigrekeningtehoudenmetomwonendenenbijhenhet benodigdedraagvlaktecreëren.specifiekeeisenmetbetrekkingtotgeluidsniveausindekinderopvangaccommodatie bestaanwel(binnen).ukunthiervoorhetbouwbesluit2003raadplegen. Eengastoudervraagt:Komikalsgastouderinaanmerkingvooreen borgstellingalsikwilinvestereninmijngastouderopvang? Antwoord:Alleengastouderbureausdieinvestereningastoudervoorzieningenkunneneenborgstellingaanvragen.Heeftu hetplanominplaatsvangastoudereenkinderdagverblijftestarten,dankuntuweleenaanvraagvooreenborgstelling indienen.ukuntdaarvoorcontactopnemenmeteenvanderelatiemanagersvanhetwaarborgfonds. Eensportverenigingvraagt:Ikwilkinderopvangrealiserenopmijn sportvereniging.isditmogelijkenopwelkewijze? Antwoord:Ja,datismogelijk.Hieronderenkelemogelijkheden(hetWaarborgfondskanhierbijondersteuningbieden: 1.Uinvesteertzelfineenverbouwingdienodigisomuwsportlocatiegeschikttemakenvoorkinderopvang.Uverhuurtde locatieaaneenkinderopvangorganisatieenverrekentdeinvesteringindehuur. 2.Ulaatdeinvesteringvoordeverbouwingvanuwpandoveraandekinderopvangorganisatie.Omdatdekinderopvang daarmeeveelallanglopendeverplich tingenaangaat,zullenzijwaarschijnlijkeenlanglopendhuurcontract(tenminste10 jaar)willenafsluiten. 3.Urealiseertsamenmeteenkinderopvangorganisatieeennieuwgebouw.Hiervoorkaneenseparatebeheerstichting wordenopgerichtwaarinbeidepartijenparticiperen. Investeringenvooreencombinatievansportenkinderopvangkunneninaanmerkingkomenvooreenborgstellingvanhet Waarborgfonds.

Heeft duurzaam ondernemen de kinderopvang bereikt?

Heeft duurzaam ondernemen de kinderopvang bereikt? Heeftduurzaamondernemendekinderopvangbereikt? Stinkende,tekleineklaslokalenmetteweinigventilatie.Hetmeestrecente onderzoeksrapportvandepo raad,eenfrisalternatief,oordeeltnietergpositiefover hetbinnenklimaatvanschoolgebouwenenkinderopvanglocatiesinnederland.nul12

Nadere informatie

Een kijkje in het brein van de ouder

Een kijkje in het brein van de ouder Eenkijkjeinhetbreinvandeouder WATHetWaarborgfondsKinderopvangdeedinjanuari2010landelijkonderzoekonder451ouders naardeperceptievanoudersoverkinderopvang.inhoeverreinformerenzezichoverdeopvangvan hunkind,watbepaalthunkeuzevooreenbepaaldekinderopvangorganisatieenwatwetenze

Nadere informatie

De blik op 2015. 2011 2015: wat doet de markt? Vraaguitval

De blik op 2015. 2011 2015: wat doet de markt? Vraaguitval Deblikop2015 Hoeontwikkeltdekinderopvangmarktzichenwelkefinancierings en investeringuitdagingenstaanopstapel?datwasdekernvraagtijdensdebesloten werkconferentiehalfoktober,georganiseerddoorhetwaarborgfondskinderopvang.

Nadere informatie

Pr ogramma 10 begr oting 2010 oting begr ogramma Pr Programmabegroting 2010 (aangepaste kleuren drukwerk).indd 1 07-12-2009 09:46:31

Pr ogramma 10 begr oting 2010 oting begr ogramma Pr Programmabegroting 2010 (aangepaste kleuren drukwerk).indd 1 07-12-2009 09:46:31 Programmabegroting 10 1 Bestuur en dienstverlening 39.079-10.327 38.801-11.471 39.561-11.551 39.612-11.560 39.139-11.290 28.751 27.329 28.009 28.051 27.848-2.999-24 28.725

Nadere informatie

Gemotiveerd Leren. Drie plezierige leerervaringen

Gemotiveerd Leren. Drie plezierige leerervaringen Gemotiveerd Leren Drie plezierige leerervaringen In deze stap krijg je inzicht in hoe jij gemotiveerd leert. Dit is belangrijk om te weten, want dan kan je dat gebruiken om zo gemotiveerd mogelijk je vakken

Nadere informatie

Aanleg en onderhoud in de rimboe

Aanleg en onderhoud in de rimboe Aanleg en onderhoud in de rimboe Veranderende rollen Seth van der Wielen KYBYS 26 november 2015 Agenda Over de veranderende rollen: > Afwegingen > Groene velden heerlijk vertrouwd > De verandering > De

Nadere informatie

WELKOM door Albert Remmelzwaal

WELKOM door Albert Remmelzwaal WELKOM door Albert Remmelzwaal 11.00 Intro flexibel peil IJsselmeer Ronald Roosjen (Deltares) neemt u mee in de wereld van flex-peilen en dynamisch denken 11.20 Mindshift voor waterbeheer: wat betekent

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid: Creatief werken aan werk in de regio!

Duurzame inzetbaarheid: Creatief werken aan werk in de regio! Duurzame inzetbaarheid: Creatief werken aan werk in de regio! Natuurlijke groei is iets wat haast onmerkbaar gaat maar wel grote gevolgen heeft. Je bewust worden van, en zicht krijgen op die groei maakt

Nadere informatie

Circulaire economie in de bouw als kans! Wat kunnen we leren van andere branches?

Circulaire economie in de bouw als kans! Wat kunnen we leren van andere branches? Circulaire economie in de bouw als kans! Wat kunnen we leren van andere branches? Duurzaam gebouwd Congres Circulaire Economie Page 2 Duurzaam gebouwd Congres Circulaire Economie Page 3 Duurzaam gebouwd

Nadere informatie

De verrijking. Het stadshart heeft recht op een ontsloten stadspark. Van Lumierepark Naar central park

De verrijking. Het stadshart heeft recht op een ontsloten stadspark. Van Lumierepark Naar central park De verrijking Het stadshart heeft recht op een ontsloten stadspark Van Lumierepark Naar central park Alternatief ontwerp uitbreiding groenstrook en kade project Flevoziekenhuis/Meeresteinkade Argumentatie

Nadere informatie

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang Kleine Mensen Grote Wensen Voor de betere kinderopvang Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang van kinderen van 0 tot

Nadere informatie

Zomerschool van Brede Buurtschool De Krullevaar 22 juli t/m 8 augustus 2013

Zomerschool van Brede Buurtschool De Krullevaar 22 juli t/m 8 augustus 2013 Zomerschool van Brede Buurtschool De Krullevaar 22 juli t/m 8 augustus 2013 Voorwoord. U hebt gekozen voor de Zomerschool en daarmee voor een extra kans voor uw kind. Ik ben blij dat u die kans met beide

Nadere informatie

Stand van zaken kinderdagverblijf. Tarieven januari en februari Invoeren ruilsysteem. Kerstborrel vrijdag 23 december.

Stand van zaken kinderdagverblijf. Tarieven januari en februari Invoeren ruilsysteem. Kerstborrel vrijdag 23 december. Nieuwsbrief 01, dec. 2016 Stand van zaken kinderdagverblijf Tarieven januari en februari 2017 Invoeren ruilsysteem Kerstborrel vrijdag 23 december Thema s Laatste opvangdag Sam Werkzaamheden De Wijert-Zuid

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

renzen van het leven - Ik ging er optimistisch mee om omdat ik weet dat niemand goed is in alles / omdat ik wel goed kan tekenen /

renzen van het leven - Ik ging er optimistisch mee om omdat ik weet dat niemand goed is in alles / omdat ik wel goed kan tekenen / Naam: renzen van het leven G 1 Ieder mens botst op eigen grenzen Datum: (4/4) Op welke grens ben je zelf al gebotst? Noem er drie Bijvoorbeeld: 1 De dood van mijn oma 2 Ik kan niet goed schrijven 3 Een

Nadere informatie

Innovaties in publiek laden

Innovaties in publiek laden Innovaties in publiek laden Elektrisch rijden: een frisse blik op de uitrol Lennart Verheijen 6 oktober 2015 Op de toekomst voorbereid 70% van de Nederlanders geen eigen parkeerplaats Business case publieke

Nadere informatie

Valt er nog te ondernemen in de kinderopvang?

Valt er nog te ondernemen in de kinderopvang? Valternogteondernemenindekinderopvang? UitonderzoekvanhetWaarborgfonds ondernemerspanelvaneindjanuari2009blijktdatbijnaveertig procentvandeondernemerservaartdatbanken strenger zijnenstrikterevoorwaardenaanfinanciering

Nadere informatie

Niemand houdt Don Carlo tegen

Niemand houdt Don Carlo tegen Niemand houdt Don Carlo tegen Voor Senop www.uitgeverijholland.nl MET TEKENINGEN VAN PETER SCHÖSSOW UITGEVERIJ HOLLAND - HAARLEM Hoe kom ik vanaf hier in Palermo? vraag ik. Achter het loket op het station

Nadere informatie

Workshops BSO. Rakkerpret. 3 maart 2014 t/m 18 juli 2014.

Workshops BSO. Rakkerpret. 3 maart 2014 t/m 18 juli 2014. Workshops BSO Rakkerpret 3 maart 2014 t/m 18 juli 2014. Inhoudsopgave: Inschrijfformulier Workshops: Inschrijfformulier inleveren voor 28 februari 2014 Workshop-programma Sleutelhanger maken Toneelstuk

Nadere informatie

Deltanetwerk, 29 november 2012

Deltanetwerk, 29 november 2012 Deltanetwerk, 29 november 2012 Kust- en Deltaontwikkeling in Zuid-Holland Mr. A.M. Kleij MPA Programmadirecteur provincie Zuid-Holland De Zuidvleugel Integrale visie gebiedsontwikkeling Integrale ontwikkeling

Nadere informatie

De kinderopvangtoelage. Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud

De kinderopvangtoelage. Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud De kinderopvangtoelage Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud Wat is de kinderopvangtoelage? Met de kinderopvangtoelage betaalt de stad een deel van de factuur die ouders betalen bij een groepsopvang met

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

e-loket voor ondernemers

e-loket voor ondernemers voor ondernemers De ondernemer ervaart de overheid vandaag ADMINISTRATIEVE LASTEN ONNODIGE KOSTEN WEGENS NOOD AAN ADVISEURS ZOALS ADVOCATEN, BOEKHOUDERS, SOCIALE SECRETARIATEN, ETC. TIJDVERLIES De ondernemer

Nadere informatie

Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom.

Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom. Geachte aanwezigen, Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom. We zijn vanmiddag met een heel gemêleerd gezelschap: Zo is aanwezig Luuk Buddingh, voormalig conrector van College Groevenbeek

Nadere informatie

PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN SAMEN SNELLER EN SLIMMER INNOVEREN

PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN SAMEN SNELLER EN SLIMMER INNOVEREN PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN SAMEN SNELLER EN SLIMMER INNOVEREN PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN COLOFON PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN is een transversaal N-project van

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Beleidsvisie EV: Wat is een goed recept?

Beleidsvisie EV: Wat is een goed recept? Beleidsvisie EV: Wat is een goed recept? Yvette Moulijn-Oonk, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied i.o. Rogier Wegerif, Omgevingsdienst Midden-Holland Programma Waarom een Visie EV Recept EV-visie Planologische

Nadere informatie

Design Pressure Cooker. motor voor innovatie

Design Pressure Cooker. motor voor innovatie Design Pressure Cooker motor voor innovatie Design Pressure Cooker motor voor innovatie Inhoud: 2. Voorwoord 3. Onderzoek naar werking DPC 4. Wat is een Design Pressure Cooker 5. Design als motor voor

Nadere informatie

Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn:

Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn: 2013 Goed u allen met zovelen te zien, ook dat is betrokkenheid. Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn: Europa en de financiën! Europees werken we samen:

Nadere informatie

20 tips over sparen en beleggen.

20 tips over sparen en beleggen. 20 tips over sparen en beleggen. www.sparen-en-beleggen.nl 10 spaartips TIP 1 Bepaal uw spaardoel Spaart u bijvoorbeeld om een buffer op te bouwen of wilt u sparen voor een nieuwe auto of vakantie. Het

Nadere informatie

Routeboekje. bij Pluspunt. Groep 6 Blok 5. Van...

Routeboekje. bij Pluspunt. Groep 6 Blok 5. Van... Routeboekje bij Pluspunt Groep 6 Blok 5 Van... Groep 6 Blok 5 Les 1 Leerkrachtgebonden LB 6 50 1 Waarheen en wanneer? maken LB 6 51 2 De verhuisdag maken LB 6 51 3 Verhuisdozen - LB 6 51 4 Doolhofjes maken:

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg Op vijf bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd.

Nadere informatie

Toekomstscenario s ROC ASA Utrecht Sport en bewegen

Toekomstscenario s ROC ASA Utrecht Sport en bewegen Toekomstscenario s ROC ASA Utrecht Sport en bewegen De weg naar de werkconferentie 1 Inhoud Centrale vraag Scenario-ontwikkeling Deskresearch Expertgesprekken Confrontatie Clusteren kernonzekerheden Scenario

Nadere informatie

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237. Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237. Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237 Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Sportpark Paradijs (Haagse Beemden) ABN AMRO: 52.07.58.552 Postbus 8739, 4820 BA Breda www.wds19.nl MEMO ONDERWERP

Nadere informatie

MEET, LEARN, EXPERIENCE

MEET, LEARN, EXPERIENCE MEET, LEARN, EXPERIENCE Dynamiek, het is de energie die ons in beweging houdt, en ons sterk maakt in een wereld die constant verandert. Het houdt ons scherp en alert. Het doet ons bewegen, stappen vooruit

Nadere informatie

Het Bulletje. Lees het verhaal van de luizenmoeders Wil jij alles weten over deze 3 feestbeesten? Lees dan het interview in dit Bulletje.

Het Bulletje. Lees het verhaal van de luizenmoeders Wil jij alles weten over deze 3 feestbeesten? Lees dan het interview in dit Bulletje. Schoolkrant van Bs a gene Wienberg De krant van en voor kinderen! Uitgave: februari 2014 Contact: redactiebulletje@wienberg.nl Bulletje in kleur: check www.wienberg.nl In dit Bulletje: extra uitgave over

Nadere informatie

Deborah Gravenstijn In dit judopak zit een Surinaams meisje, dat trots is op haar afkomst

Deborah Gravenstijn In dit judopak zit een Surinaams meisje, dat trots is op haar afkomst Deborah Gravenstijn In dit judopak zit een Surinaams meisje, dat trots is op haar afkomst Op Tholen, waar ze opgroeide, voelde ze alleen op zondag dat ze tot een andere cultuur behoorde. Pas nu ze volwassen

Nadere informatie

Kinderen in beweging 9 t/m 12 jaar. Een groepsprogramma voor kinderen met overgewicht

Kinderen in beweging 9 t/m 12 jaar. Een groepsprogramma voor kinderen met overgewicht Kinderen in beweging 9 t/m 12 jaar Een groepsprogramma voor kinderen met overgewicht Vind je jezelf te dik? Wil je op je gewicht gaan letten, maar weet je niet zo goed hoe je dat kunt doen? Wij kunnen

Nadere informatie

Wandelen op t Seminyak strand en gegrilde vis lunchen bij Menega Café in Jimbaran.

Wandelen op t Seminyak strand en gegrilde vis lunchen bij Menega Café in Jimbaran. Regelmatig neemt Marinka haar tieners een dagje mee naar het zuiden van Bali om te genieten van de mooie stranden en het lekkere Balinese eten. Even tijd om als familie wat lol te maken na een drukke intensieve

Nadere informatie

Financiering van maatschappelijk vastgoed

Financiering van maatschappelijk vastgoed van maatschappelijk vastgoed Naar nieuwe vormen van financiering? Arie van Oord KMVG Congres, 19 april 2011 BNG en maatschappelijk vastgoed Klantgroepen Gemeenten Woningcorporaties Zorginstellingen Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen. drs. ing. Richard Lamb, Bureau Trendwatcher.com

De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen. drs. ing. Richard Lamb, Bureau Trendwatcher.com De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen drs. ing. Richard Lamb, Bureau Trendwatcher.com De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen ~ Ontwikkel uw eigen toekomstvisie ~ Trends

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS VMBO BASIS + KADER HEB JE TALENT VOOR DE PRAKTIJK? JE BENT VAN HARTE WELKOM!

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS VMBO BASIS + KADER HEB JE TALENT VOOR DE PRAKTIJK? JE BENT VAN HARTE WELKOM! VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS VMBO BASIS + KADER HEB JE TALENT VOOR DE PRAKTIJK? JE BENT VAN HARTE WELKOM! rietveld.psg.nl Spinnekop 1 1444 GN Purmerend Postbus 62 1440 AB Purmerend telefoon:

Nadere informatie

Workshop House of Tomorrow Today

Workshop House of Tomorrow Today Workshop House of Tomorrow Today Ontsnap eens uit het peloton! 1. Teken uw keten(s) eens uit, vanaf grondstoffen (aanbod) t/m eindgebruiker (vraag). 2. Genereer probleem-klant combinaties. 3. Selecteer

Nadere informatie

Code Red Scenario voor zorgontwikkeling in de huidige crisis. Amsterdam, 20 april 2009

Code Red Scenario voor zorgontwikkeling in de huidige crisis. Amsterdam, 20 april 2009 Code Red Scenario voor zorgontwikkeling 2009-2014 in de huidige crisis Amsterdam, 20 april 2009 Vraag Antwoord 1 Zijn de nieuwe maatregelen voldoende om de financiële consequenties van de huidige economische

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

Innovatieve bekostiging bij klimaatadaptatie. Gouda, maart 2014

Innovatieve bekostiging bij klimaatadaptatie. Gouda, maart 2014 Innovatieve bekostiging bij klimaatadaptatie Gouda, maart 2014 Overzicht Page 2 1. Financieren en bekostigen 2. Economische analyse van klimaatadaptatie 3. Casus Kop van Feijenoord Kernvraag: Hoe kunnen

Nadere informatie

Renovatiebegeleiding

Renovatiebegeleiding Renovatiebegeleiding Wijkgericht ( bowblokrenovatie ) Omgeving Pluimstraat Overleie Kortrijk Stads breed Kwetsbare eigenaars ( ocmw, caw ) Iedereen (via balie wonen) Omgeving Pluimstraat Kenmerkend :

Nadere informatie

Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar

Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2017-2018 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Geboortedatum

Nadere informatie

Havezate Den Alerdinck

Havezate Den Alerdinck HET DIRECTEUREN DINER Havezate Den Alerdinck - LAAG ZUTHEM - INDEX DINEREN IN GOED GEZELSCHAP EEN GARANTIE VOOR INSPIRERENDE ONTMOETINGEN DE ZEVEN UITGANGSPUNTEN VAN HET DIRECTEUREN DINER LOCATIE HAVEZATE

Nadere informatie

Nieuwe verbindingen. Inspiratie voor innovatie. Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie. Peter Koudstaal 3 juni 2010

Nieuwe verbindingen. Inspiratie voor innovatie. Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie. Peter Koudstaal 3 juni 2010 Nieuwe verbindingen Inspiratie voor innovatie Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie Peter Koudstaal 3 juni 2010 2 Inhoud 1. Hoe behoeften leiden tot nieuwe verbindingen 2. Aan de slag met nieuwe verbindingen

Nadere informatie

Samen voor Vught. 13 juni 2013

Samen voor Vught. 13 juni 2013 Samen voor Vught 13 juni 2013 Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de aanleiding dat DKC is ingeschakeld Het PHS van het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

PRODUCTENOVERZICHT TRAININGEN EN PROCESBEGELEIDING

PRODUCTENOVERZICHT TRAININGEN EN PROCESBEGELEIDING PRODUCTENOVERZICHT TRAININGEN EN PROCESBEGELEIDING Algemene uitgangspunten: Verzorgen en ontwikkelen van trainingen, workshops en opleidingen gericht op kwaliteit, inclusie en zeggenschap, De insteek is

Nadere informatie

Nationaal. Inhoud. Hoe houdt het (openbare) zwembad het hoofd boven water. Plaatsbepaling en kader Feiten en gegevens Trends en ontwikkelingen

Nationaal. Inhoud. Hoe houdt het (openbare) zwembad het hoofd boven water. Plaatsbepaling en kader Feiten en gegevens Trends en ontwikkelingen Nationaal Zwembadcongres 2008 Hoe houdt het (openbare) zwembad het hoofd boven water John Teunissen, 13 november 2008 Inhoud Plaatsbepaling en kader Feiten en gegevens Trends en ontwikkelingen Verwachtingen

Nadere informatie

eld tv G Gerrit S Rie

eld tv G Gerrit S Rie SG Gerrit Rietveld VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS VMBO BASIS + KADER HEB JE TALENT VOOR DE PRAKTIJK? JE BENT VAN HARTE WELKOM! RIETVELD.PSG.NL SG Gerrit Rietveld Spinnekop 1 1444 GN Purmerend

Nadere informatie

Toekomst TVB Alles van waarde is weerloos?

Toekomst TVB Alles van waarde is weerloos? Toekomst TVB Alles van waarde is weerloos? Feiten TVB oprichting 1959, dus bijna 50 jaar oud 1.350 spelende leden (dus 1 op 10 Badhoevedorpers!) 400 jeugdleden 10e vereniging van Nederland in aantal leden

Nadere informatie

Buiten de lijntjes kleuren (als je bij organiseren vastloopt en het via de werkgemeenschap wil doen)

Buiten de lijntjes kleuren (als je bij organiseren vastloopt en het via de werkgemeenschap wil doen) Buiten de lijntjes kleuren (als je bij organiseren vastloopt en het via de werkgemeenschap wil doen) Utrecht, 23 maart 2016 @jaap.peters@delimes.nl Jaap Peters Getrouwd, 3 kinderen (26, 25, 21 = mijn digibuddy

Nadere informatie

EURO. Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro.

EURO. Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro. EURO Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro. Muntgeld Bankbiljetten EURO Hadden jullie al gezien dat er 2 briefjes zijn van 5 euro? oud briefje nieuw briefje

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Case: Bos Snoep bv (100 punten) ICT-strategie en -organisatie, hfdst. 2.3, p. 29

Case: Bos Snoep bv (100 punten) ICT-strategie en -organisatie, hfdst. 2.3, p. 29 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Groot. J. de (2006). De essentie van strategie. Eigen beheer:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne Categorie Stemmen 1. Wanneer vindt het stemmen plaats? 2. Wie mogen er stemmen op de verenigingen en stichtingen? 3. Hoe werkt het stemmen? 4. Waarom is er

Nadere informatie

Hoe kunnen we in dienstverlening en businessmodellen innoveren om zo sterkere merken in de markt te zetten?

Hoe kunnen we in dienstverlening en businessmodellen innoveren om zo sterkere merken in de markt te zetten? OPEN TRAINING SERVICE DESIGN THINKING Deze energieke, 4 uur durende training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Service Design Thinking principes; de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

De loods om jouw unieke idee te ontwikkelen!

De loods om jouw unieke idee te ontwikkelen! De loods om jouw unieke idee te ontwikkelen! De leeskaart info@docko.nl +31 6 422 717 64 Realisatie Ideevorming De weergave vormen Eindresultaat Inspiratie Jij Het inspecteren Prive collectie Het in kaart

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen

Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen Congres Publieke Ruimte 2016 1. 2. Actoren 3. Coördinatie woningbouw infrastructuur Aandachtspunten Duurzaamheid Gebruik en beheer Kostprijs

Nadere informatie

Beste ouders van Sinnerakkers,

Beste ouders van Sinnerakkers, 23 oktober 2014 Beste ouders van Sinnerakkers, Onze eerste nieuwsbrief! Wat is er een boel gebeurd sinds de start. Inmiddels zijn er al 18 kinderen die gebruik maken van de opvang bij Sinnerakkers. Wij

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Zelfregie en eigen kracht in de praktijk

Zelfregie en eigen kracht in de praktijk Zelfregie en eigen kracht in de praktijk 1 Lelystad 4 november 2013 Het sociale domein : wie wordt waar eigenlijk beter van en waarom? 2 Waar Lelystad voor staat (1) meer participatie en zelfredzaamheid

Nadere informatie

Hoe goed kun jij mensen lezen?

Hoe goed kun jij mensen lezen? Doelgroep: Jongeren Hoe goed kun jij mensen lezen? Ovo lice izražava http://greatergood.berkeley.edu/ei_quiz/ Een pakket van 10 workshops i.v.m. het ontwikkelen van de sociale en emotionele vaardigheden

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1. dit is Klaas. Klaas is veer-tien jaar. hij loopt al heel lang.

Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1. dit is Klaas. Klaas is veer-tien jaar. hij loopt al heel lang. Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1 Rouwdouwen Kleur de woorden: sol-daat = geel vecht = rood vrij-heid = groen held = blauw dit is Klaas Klaas is veer-tien jaar hij loopt al heel

Nadere informatie

Uitzicht op park of natuurgebied

Uitzicht op park of natuurgebied Wormerveer Moderne architectuur met Zaanse accenten Dichtbij centrum Zaandam en Amsterdam Uitzicht op park of natuurgebied Verrassend laag in prijs 1 2 1 56 m 2 terras/tuin optioneel 2 55 m 2 terras/tuin

Nadere informatie

Barack? Het is voor jou. In 1982 studeert Barack Obama in New York. Hij is net 21 jaar geworden. Hij krijgt een telefoontje.

Barack? Het is voor jou. In 1982 studeert Barack Obama in New York. Hij is net 21 jaar geworden. Hij krijgt een telefoontje. BARACK OBAMA 3 Barack Obama is de president van Amerika. Hij heeft op veel plekken in de wereld gewoond. Hij heeft ook veel mensen ontmoet. Toch is zijn leven niet gemakkelijk geweest. Barack? Het is voor

Nadere informatie

Europese Unie Bingo. Oorlog voorkomen. Brussel. De voorzitter van de Europese Commissie. De Europese Raad. De Europese Commissie

Europese Unie Bingo. Oorlog voorkomen. Brussel. De voorzitter van de Europese Commissie. De Europese Raad. De Europese Commissie 143043-1 ProDemos Binnenhof 2014_bingo 210 x 148 mm 26-03-14 16:43 Pagina 3 Brussel 12 Economie Ja 143043-1 ProDemos Binnenhof 2014_bingo 210 x 148 mm 26-03-14 16:43 Pagina 4 Brussel Ja Nee Economie 143043-1

Nadere informatie

Kapitaallasten per jaar Raadsbesluit brede scholen Didam van 18 mei 2006, uitgesplitst naar de drie projecten.

Kapitaallasten per jaar Raadsbesluit brede scholen Didam van 18 mei 2006, uitgesplitst naar de drie projecten. Bijlage 1: schetsen en bedragen locatie Lupinenstraat varianten In deze bijlage zijn de vlekken met verschillende functies langs de Lupinenstraat schematisch weergegeven met een samenvatting van de berekende

Nadere informatie

Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling Aan de minister van LNV en de minister van VWS. Advies over Jakobskruiskruid in diervoeders

Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling Aan de minister van LNV en de minister van VWS. Advies over Jakobskruiskruid in diervoeders > Retouradres Postbus 19506 2500 CM Den Haag Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling Aan de minister van LNV en de minister van VWS Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 19506 2500 CM

Nadere informatie

VISIE OP BINNENSTAD MAASTRICHT. Tweede Stadsavond 25 november 2013

VISIE OP BINNENSTAD MAASTRICHT. Tweede Stadsavond 25 november 2013 Advies van de jeugd VISIE OP BINNENSTAD MAASTRICHT Tweede Stadsavond 25 november 2013 Terugblik Droomlijnen 1. Harmonieuze samenleving 2. Benutten van talent 3. Onderscheidend, kwalitatief en vernieuwend

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen BJ Brabant hulp voor gezinnen met kinderen Een positieve toekomst Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJ Brabant) biedt hulp en begeleiding aan gezinnen met kinderen tot ongeveer 23 jaar. In de afgelopen 60 jaar

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Ik ben Jeremiah Werleman en ik ben zeventien jaar oud. Ik zit in het vierde jaar van de mavo op het Mon Plaisir College, midden in mijn examens.

Ik ben Jeremiah Werleman en ik ben zeventien jaar oud. Ik zit in het vierde jaar van de mavo op het Mon Plaisir College, midden in mijn examens. Talenten op Aruba. Ze zijn overal te vinden. Zij storten zich in het leven, of het nu sport, kunst, uitgaan, lezen, muziek of juist de donkere kant van de samenleving is. Het is aan hen. Voor diegene die

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s)

Nadere informatie

Kinderboekenweek activiteiten 2016

Kinderboekenweek activiteiten 2016 Nieuwsbrief donderdag 6 oktober 2016 Kinderboekenweek activiteiten 2016 Op donderdag 13 oktober van 16.00 tot 17.30 bent u van harte welkom om alle knutsels en werkjes van uw kind te komen bekijken tijdens

Nadere informatie

Wonen en leven met aardbevingen

Wonen en leven met aardbevingen Wonen en leven met aardbevingen Meningen, knelpunten en oplossingsrichtingen van burgers Onderdeel van CMO STAMM Carola Simon c.simon@cmostamm.nl Lunchlezing Kenniscentrum NoorderRuimte 25 februari 2016

Nadere informatie

Architectuur. Naam: Klas:

Architectuur. Naam: Klas: Naam: Klas: inhoud Inhoud Planning Blz. 1 Opdracht 1 - Een eigen huis Blz. 2 Opdracht 2 - Schetsen Blz. 3 Opdracht 3-3D ontwerpen Blz. 4 informatie - Aan de slag met Cura Blz. 5 Opdracht 4 - Dossier &

Nadere informatie

Samen Bouwen in. Naaldwijk Hoogeland. vrijstaande woningen type Diana en Castrum

Samen Bouwen in. Naaldwijk Hoogeland. vrijstaande woningen type Diana en Castrum Samen Bouwen in Naaldwijk Hoogeland vrijstaande woningen type Diana en Castrum Welkom in Het Westland Het Westland, een gebied dat vooral bekend staat om haar kassen, tuinbouw en stranden. Het Westland

Nadere informatie

TRENDTOUR MAASTRICHT

TRENDTOUR MAASTRICHT TRENDTOUR MAASTRICHT Mijn eerste indruk van Maastricht is waanzinnig. Middeleeuwse architectuur gecombineerd met de hedendaagse maatschappij. Voor ieder wat wils in deze diverse stad! Dag 1: dinsdag 10

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Tijd voor de dood Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen Beleidsnotitie Tijd voor de dood Auteur(s) A.Trienekens Datum September

Nadere informatie

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk.

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. We hebben er allemaal mee te maken: de zorg. Of je nu ziek bent, vaccinaties wilt hebben voor een mooie reis of een familielid in het

Nadere informatie

Regenesis intake formulier

Regenesis intake formulier van. KLACHT Wat is je klacht Welke score geef je nu aan je klacht 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Hoe is je klacht ontstaan Hoelang bestaat je klacht al Wat heb je er al aan gedaan Wat was daarvan het effect Hoe

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen Notitie nummer 150127 - AA49 datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden van Joris Jennen Roel Kouwen Antea Group Antea Group kopie Erwin de Bos SAB project Bestemmingsplan Bredius, gemeente

Nadere informatie

BUSINESS MODEL STRESSTEST

BUSINESS MODEL STRESSTEST BUSINESS MODEL STRESSTEST BUSINESS MAKE = ::;,VER Inhoud Gebruik van de tool Template Voorbeeld www.businessmakeover.eu Business Model Stress Test De Businessmodel Stress Test helpt je te begrijpen of

Nadere informatie

India. Partnerorganisatie HBI India

India. Partnerorganisatie HBI India India Partnerorganisatie HBI India Een land in Zuid-Azië Hoofdstad: New Delhi Grootste stad: Bombay 1.166.079.217 inwoners (2009) Na China heeft India de meeste inwoners 40% leeft in armoede De economie

Nadere informatie

t Slagske April, 25 e jaargang

t Slagske April, 25 e jaargang t Slagske April, 25 e jaargang Kalender 2015-2016 Groepsfeest: 9 april Rakwiweekend: 22-24 april Titoweekend: 22-24 april Kamp: 18 tot 26 juli Er is er eentje jarig 7 Wout rakwi 13 Shari rakwi 14 Jordy

Nadere informatie

ontwerpateliers voor een Veilige omgeving

ontwerpateliers voor een Veilige omgeving ontwerpateliers voor een Veilige omgeving Ontwerpteam Veilige OmgeVing zoekt kansen Een team van stedenbouwkundigen en veiligheidsexperts vliegt in. Binnen een dag schetsen zij met lokale stakeholders

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV- 504 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over de wetgeving inzake de perioden van de solden en de sperperiode Brussel, 26 januari 2017 1 SAMENVATTING Per brief van 9 november 2016 heeft de Minister van Middenstand,

Nadere informatie