Vet op de botten. Geldkraan dicht. Harde les. Verrassingen. Vertrouwen. Buffer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vet op de botten. Geldkraan dicht. Harde les. Verrassingen. Vertrouwen. Buffer"

Transcriptie

1 Vetopdebotten Veelondernemersindekinderopvangmakenbeperktgebruikvanfinancieringdoor derden,zoblijktuitdiverseonderzoeken.zekernuinvesteringssubsidiesinde kinderopvangnietmeeraandeordezijn,kanhetjuistverstandigzijngebruiktemaken vanfinancieringsfaciliteitenvanbanken.waaromismenhierterughoudendin? Geldkraandicht StichtingKinderopvangWest Twentekwamindecembervorigjaarvanheteneophetanderemomentindefinanciële problemen.debankwildealsgevolgvandeeconomischecrisisgeennieuwehypothecaireleningverstrekkenvooreen nieuwaantekopenpand.directeur/bestuurdercarolienhuisman: Wezatenineenszonderhypotheekvoorditproject.De taxatiesvanonzepandenvielenlageruitenaandegevraagdehypotheekwaseenkredietgekoppeldvoordeverbouwvan eenanderevestiging.dezeverbouwwasalgestart.ineenskwamenweeengrootbedragtekort. Eenbufferwaserniet meervanwegedeveleaanpassingen,zoalseenict traject,eennieuweorganisatiestructuurenaanpassingeninde pedagogischeaanpak,diemeteigenmiddelenwarengefinancierd. Allemaalhardnodig.Maartoenwasdebuidelleeg. Hardeles HetWaarborgfondsKinderopvangbleekeenslimmekeuzeenleverdedegehoopteverlossing. Dathaddenweveeleerder moetendoen,aldushuisman. Wijwildenonzeeigenbroekophouden,opeigenkracht.Maarvoorelketegenvallerhebje reservesnodig,vetopdebotten.datwasernietmeer.dooreenborgstellingvanhetwaarborgfondshebbenwenude financieringrondenkunnenweverderbouwenaanonzetoekomst.hetwaseenhardeles,maarikhebwelgeleerdte werkenvolgenshetworst case scenario. WaardeStichtingkennistekortkwam,schakeldeHuismanexternehulpin. Dat iskracht! reageertmartinvanosch,hoofdrelatiebeheervanhetwaarborgfondskinderopvang. Hetlaatziendatje zelfkennishebtendatjedurfttransparanttezijn. Verrassingen VanOschbenadrukthetbelangvanhetsturenvandeeigenorganisatie. Houdallesindegaten:inkomsten,uitgaven, onderhoud,inkoop.enmaakeenmeerjareninvesteringsplan.ookopeenmeerjarenplankanhetwaarborgfondseen borgstellinggeven. Ookalhebjejebedrijfsvoeringgoedoporde,tochkunjewordenverrastdoorexternefactoren,zoals overheidsmaatregelen.maarookdathoeftgeenprobleemtezijn.vanosch: Alsjeaandebankduidelijkmaaktdatjede effectenervanvoorziet,hebjemeerkansopfinanciering.hetzegtnamelijkallesoverjekennisvandemarktenje organisatie.mensenstartenvaakmetkinderopvangvanuiteendroomendurvendangeenrekeningtehoudenmet tegenvallendeontwikkelingen.maardoorjevoortebereidenopeenminderesituatie,kanhetnietmeerkapot. Vertrouwen TonvanHulst,zelfstandigmanagementconsultantbinnendekinderopvang,begrijptdevoorzichtigheidmetbetrekkingtot externefinancieringvandeondernemerswel,maarvindtangsteenslechteraadgever. NainvoeringvandeWet KinderopvangendeMotieVanAartsenBoshebbenkinderopvangondernemingenbehoorlijkeresultatenkunnenbehalen. Daarmeeishetvermogengemiddeldgenomenversterkt.Welzijnerregionaalverschillenzichtbaar.Enerzijdsissprakevan verwachtegroei,anderzijdskanvraaguitvalspelen.iedereorganisatiemoetdaardeeigeninvesteringsplannenop afstemmen.endejuistemixvaneigenenexterneinvesteringbepalen. Buffer Belangrijkistezorgenvooreenpassendfinancieelkader. VanHulst: Kijkgoednaarjebedrijfsstrategieenweetwaarinjewiltinvesteren.Zorgvooreenbuffer;jekuntbijniemand meeraankloppenvoorsubsidie. HijbenadruktdekrachtvanhetWaarborgfondsKinderopvang:eenfinancieelsterk instituutdataanhaarverplichtingenkanvoldoen. Hetisverstandigookingoedetijdenhenalsstrategischepartneraanje zijdetehebben.intijdendathetevenwatmindergaat,ishetwaarborgfondsbereidmeetezoekennaareenoplossing.

2 Watzegthetondernemerspanel? DeresultatenvanhetWaarborgfonds panelonderzoekvanafgelopenmeibevestigenhetbeelddathetmerendeelvande kinderopvanginvesteringenwordengefinancierduiteigenmiddelenvandeorganisaties.relatiefkleineinvesteringen inventarise.d. wordendoor90procentvandeondernemersuiteigengeldbetaald.voorrelatiefgroteinvesteringen,zoals verbouwingenennieuwbouw,spreektruimdehelftzijnliquiditeitenaan. HetWaarborgfondsadviseertorganisatiestijdigbancairefinancieringteoverwegenenhun spaarpot vooralookte gebruikenvoorhetopvangenvantegenslagen.dezefinancieringsstrategiekanhetrisicoprofielvandeorganisaties verlagenengoedkoperlenenmogelijkmaken.hetvergrootbovendiendekansdatzevoorhuntoekomstige investeringsambitiesookbijdebankenterechtkunnen.

3 Uithetnieuws Jaarrekeningkleineorganisatiesontzettendbelangrijk Uitonderzoekblijktdatkinderopvangorganisatiesmet1locatiehetmeestaarzelenoverhetinsturenvanhunjaarrekening voorhetsectorrapportkinderopvang.debelangrijksteredenisdatzehunorganisatietekleinachten.johnringens, directeurvanhetwaarborgfonds,noemtdezeredeneringheelspijtig: Ruimvijftigprocentvanalle kinderopvangorganisatiesbiedtopéénlocatiekinderopvangaan.daarbijkomtnogeensruimdertigprocentmettweetot vijflocaties.omeenevenwichtigbeeldtekunnenbiedeninhetsectorrapport,zijnookdezeorganisatiesontzettend belangrijk. HetWaarborgfondsroeptàllekinderopvang organisatiesopvoor5oktober2009hunbalansenwinst enverliesrekening, inclusieftoelichting,optesturen. Barometerkinderopvangstabielop6,5 UithetWaarborgfonds panelonderzoekvanmeiblijktdatdedalendetrendvanomzet enwinstverwachtingenvan kinderopvangondernemerszichvoortzet.vergelekenmetjanuarienmaart,gaanminderondernemersuitvaneenomzetstijgingensteedsmeervaneenomzetdaling.datzelfdegeldt,hoewelminderuitgesproken,metbetrekkingtotde winstverwachting.tochverwachtnogsteedseenmeerderheidvandeondernemersdatomzetenwinstgelijkzullen blijven.hetvaltopdatkinderopvangondernemers,ondankslagereomzet enwinstverwachtingen,nietminder optimistischzijngewordenoverhetondernemingsklimaat.debarometervanhetondernemersklimaatindekinderopvang blijftsindsjanuarivanditjaargehandhaafdophetcijfer6,5.ditterwijldebarometervoorhetalgemene ondernemersklimaatinnederlandnadejanuari metingisgedaaldvan6,2naar5,9.kinderopvangondernemerszijnover huneigensectordusduidelijkpositieverdanoveranderesectoren. Hetpanelbestaatinmiddelsuit355ondernemers.Meerledenzijnvanhartewelkom.Ukuntzichaanmeldenviadewebsite vanhetwaarborgfonds.hetmeirapportisvooriedereentedownloaden. Glurenbijdeburen HetNetwerkbureauKinderopvangorganiseertvoorleidinggevendeninhetprimaironderwijsvierexcursiedagennaar praktijkvoorbeeldenvansamenwerkingtussenonderwijsenkinderopvangophetgebiedvanbso/onderwijs, dagarrangementen,huisvesting,personeelenbeheer.ukuntzichtot21augustushieraanmelden.erzijnperexcursie25 plaatsenbeschikbaarendeelname,inclusieflunchenvervoerterplaatse,isgratis. PrijzengeldBesteJaarverslagbekend Transparantieengoedeverantwoordingisvooralleorganisatiesbelangrijk,grooténklein.VandaardaterbijdePrijsBeste Jaarverslagvanafditjaartweedeelnemerscategorieënwordengehanteerd.Eénvoorpeuterspeelzalenenmeteenomvang tot150kindplaatsen,enéénvoorgrotereorganisaties.inbeidecategorieënvaltvoordewinnaar 5.000, teverdienen.de organisatievandeprijsrekenthiermeeopveelenthousiastedeelnemersvanelkeomvang.hetprijzengeldwordtookdit jaaropgebrachtdooreenaantaltrouwesponsoren:abnamro,pricewaterhousecoopers,kidafo,rabobank entriodosfoundation.demogroepkinderopvang,debranche verenigingondernemersindekinderopvang,boink,de NVTKendebdKOondersteunenhetinitiatief. Wiltuwetenwelkejuryledenzichbuigenoverdeinzendingen?Opdewebsiteleestudesamenstelling.Deuiterste inzenddatumvoordeelnameaandeprijsis5oktober2009. Blokkerenmaar! Blokkeeralvastuwagenda:8december2009,JaarcongresWaarborgfondsKinderopvang.Deeerdergecommuniceerde datumvan2decemberisvandebaan.delocatieisditjaarweerdefabriqueinutrecht.hetcongresprogrammawordtin deloopvandezomerbekendgemaakt.

4 Dijksmaneemtgovernancecodekinderopvanginontvangst Opdonderdag5novemberwordterformeeleen governancecodekinderopvang vastgesteldenaanstaatssecretaris Dijksmaaangeboden.Hetdoelvandecodeisgoedenintegerbestuurentoezichtindekinderopvangtebevorderen.Tijdens dezebijeenkomstwordtookdemanagementprijskinderopvang2009uitgereikt.klikhierommeertelezen. In tnieuws? NUL12heeftalsmediumveletoepassingsmogelijkhedenzoalstekst,beeldengeluid.Heeftueensuggestievoorinteressant lees of kijkvoer vooronzelezers?ofhetnugaatomeenfilm,eenpublicatie,eenprojectofeenartikel,aarzelnietenmail hetons.deredactieselecteertzorgvuldigwelkmateriaalinaanmerkingkomtvoorpublicatie.

5 Eerstdevent,dandetent Deontwikkelingvaneenbredeschooliseenuitdagendproces.Eengeslaagdprojectis bredeschooldeoudelandeninhetbrabantsenuenen,meteenbasisschoolen kinderopvangdiein2005haardeurenopende.hetgeheim:hetgebouwwastotin detaildoorallepartijengevisualiseerdvóórdatdeeerstelijnvaneenbouwplanop papierwerdgezet. DeOudeLanden BredeschoolDeOudeLandeninNuenenisopgezetvolgenshetschoolwoningenconcept.Hetgebouwisoptimaalafgestemd ophethuidigegebruik,maarkanopdenduurwordenomgebouwdtotappartementen.eeneisvandegemeente,de regievoerder.woningbouwvereniginghelptelkanderkreegdeopdrachttotdebouweniseigenaarvanhetpand.kdv Architectuurwasverantwoordelijkvoorhetontwerp,KidsSocietyEricaisalshuurderbetrokken. Inspiratie Hetgebouwdanktzijnsuccesvolgensallepartijenaanintensiefvooroverlegengoedluisterennaarelkaar.Dedirectiesvan debasisschoolendekinderopvangkregen,voordathetbouwplanoppapierwerdgezet,vanwoningbouwvereniginghelpt Elkanderdeopdrachtomsámentotindetailuittezoekenhoehetgebouweruitmoestgaanzien.DirecteurHenriSmits: WeadviseerdenhenterinspiratieeenkijkjetenemenbijeenbredeschoolinMeerhovenenandergedeeldvastgoed,zoals eenhuisartspraktijkmetapotheek.hoedoenzijhet,waarlopenzetegenaan?ookhebbenwegeëistvooraftekomentot gebruikersafsprakenoverzakenalsdeenergierekening,debrievenbus,deroosteringvanlokalen,deschoonmaakkosten, hetalarm,rechtenenprivileges.opdiemanierkrijgjeeenideewaterallemaalbijzo ngedeeldpandkomtkijken. Pedagogischplan Warenbredescholenvoorheenvaakbedrijfsverzamelingen,voorDeOudeLandenwashetpedagogischplanleidend. Kinderenverdieneneendoorlopendeontwikkelingslijn,aldusMarcelStrolenberg,Directeur/Bestuurdervan kinderopvangkidssocietyerica. Vandaaruitontwikkeldenwegezamenlijkhetconcept.Ruimtevoordezintuiglijke ontwikkelingwaseenonderdeel.datvertaaltzichinhetgebruikvanverschillendematerialen,zoalshout,steen,glas, beton;materialenmeteeneigenklank,kleurengevoelswaarde.ookkregen verboden deureneenanderekleurdan deurenvantoilettenenlokalen,uitveiligheidvoorhetkind. Desamenwerkingresulteerdeineenprogrammavaneisen, waardearchitecteeneerstevertalingvanmaakte.dievertalingwerddaarnanogvelemalenherzien,metnamedooreen voortschrijdendinzicht:doordevertalingvanhetprogrammavaneisenwerdendeconsequentiespasinzichtelijk. Tijdenmoeite Smitswasvoorzijnrolbijdewoningbouwverenigingzelfbestuurdervaneenschool.Eengrootvoordeel,doordathijzowel kennisheeftvanhetonderwijsalsvanbudgetteneninvesteren.waarzekennistekortkwamen,werdenexterneexperts ingeschakeld. Jemoetelkaarstaallerenspreken.Ineeneersteontwerpmaakjezichtbaarwatdegebruikerheeftbedacht, legthijuit. Datissomsandersdanmenzichhadvoorgesteld.Dewens: eenmagnetronindekeuken isnietvoldoende.de architectmoetookwetenwaardiemoetkomen,hoegrootdieis,ofdiemoetwordeningebouwdetcetera.allesmoet wordengedefinieerd.aandehandvanevaluatieswerdhetontwerpverderaangepast,totdatiedereenzicherinkonvinden. Eenenormeinvesteringquatijdenmoeite,maaropdiemanierishetechthúnschoolgeworden. Decrux Aandachtvoorteambuildingisheelbelangrijkinzo ngezamenlijkproject: eerstdevent,dandetent,aldusstrolenberg vankidssocietyerica.degrootsteuitdagingwasallemedewerkersbetrokkentehouden.diemeningdeeltwoutervan Wijnen,directeurvanKDVArchitectuur,meteenkanttekening: Hetisookafhankelijkvandemensenmetwiejewerkt. Eenjaarervoorwarenwealinoverlegmetdegemeenteendeschool.Toenbleefhetplanstekenbijeengebouwmettwee voordeuren.hetlukteniettotéénvisietekomen.eenhalfjaarlater,nawatwisselingenindirectiesenmettoevoegingvan dewoningbouwcorporatie,luktehetweleengezamenlijkeambitieheldertekrijgen.elkaarmetopenvizierontmoetenis decrux.openstaanvoorelkaarmetrespectvooriedersexpertise.

6 Minderrigide Terugkijkendzoudearchitecteenvolgendekeerminderrigideomgaanmetdeeisvandeopdrachtgeverdathetgebouw ookvooranderedoeleindengeschiktmoestzijn.vanwijnen: Omtegemoettekomenaandiewensishetgebouwheelruim opgezet.weleencentraleruimte,maarniettussenallelokalenin,zodathetlaterookapartvoorietsanderskanworden gebruikt.achterafhebbenwedaarinmijnoptiekietsteveelrekeningmeegehouden.ophetmomentvanontwerpenweet jeniethoedetoekomstigefunctioneleentechnischeeiseneruitzien.hetrisicoisdatophetmomentvanfunctieverandering hetgebouwtochnetnietvoldoet.watvrijerenruimermethetgegevenomgaangeeftmeerontwerpmogelijkhedenzonder detoekomstigefunctieveranderingindewegtestaan.inlatereprojectenvoordezelfdeopdrachtgeverisdit ontwerpuitganspuntalgehanteerd.

7 VraagaanJohanWakkie DevraagvanAnkiDuinaanJohanWakkie,AlgemeenDirecteurKoninklijke NederlandseHockeyBond: Waaromishetbelangrijkdatsportbijdeveranderingvande schooldagwordtbetrokken? Spelen! Watvindenoudersbelangrijkvoorhunkindnaschool?Bewegen!Spelen,zoalswijvroegeropstraatdeden.Maarveel ouderswerkenenhebbengeentijdhunkindnaareensportclubtebrengenendebsoheeftvaakgeenruimtevoor sportactiviteiten.gevolgisdatkinderenbijiemandthuisopdebankgaanzitten.dathoeftnunietmeer.ouderszijndolblij metdemogelijkhedenvansportenviadekinderopvang.hetleeklogischdatdebredeschooldemogelijkhedenhiervoor zouonderzoeken;diebeweegtzichalopdiemanier.maarwehebbenalsknhbookgekekenofwijhierinietskonden doen. Oma In2000begondebondbijomniclubKamponginUtrecht,met4500ledenwaarvan2400hockeyers,naschoolseopvangte regelen.heteersteideebetrofopvangopzondag,alsdeoudersmoestenhockeyen.weinformeerdenbijdeleden,maaraan dezondagopvangwasgeenbehoefte.daarwasomaofdepartnervoor!maarzewildenwelopvangophethockeyvelddoor deweeknaschooltijd.bijdevertrouwdehockeyclubdurfdenzehunkindwelachtertelaten.menwaszoenthousiast,dat wehetmeteenhebbengeregeld.kinderenkwamennaschoolomtespelenentesporten. Goedkoper Hetgingechternietzonderslagofstoot.Weliepenaantegenstrengeregels;diezijnvoorkinderopvangstrengerdanvoor sportclubs.margovliegenthart,destijdsstaatssecretarisvanvwsenverantwoordelijkvoorbso(nuvoorzitterraadvan toezichtvanhetwaarborgfonds,red.),hadhetzelfdeprobleem.locatiesdieopvangensportmogelijkmaaktenwarener niet.wekregenhetvoorelkaardatderegelswerdenaangepast,zodathetminderduurwerdvoorsportclubsomgebouwen aantepassen.nuzijnerinnederlandonderandere28hockeyverenigingenenzo n20voetbalclubsdiebuitenschoolse opvangbieden.ookkinderopvangorganisatieshebbenhetideeopgepakt.bijconceptenvoornieuweclubhuizenwordtnu alrekeninggehoudenmetdemogelijkhedenvoorbso.veelclubhuizenzijnaangepastenkunnenmeteenpaaringrepen wordenomgetoverdtoteenbso. Rotzooien Maarhetgaatverder.Dehelebuurtisbetrokken,watdesocialecohesieversterkt.EenkindissportlidofgaatnaardeBSO. Kinderenlerenelkaarkennen,ookalszeopverschillendescholenzitten.Bovendienvoorkomthetdatkinderenopstraat gaanrotzooien,watookdebuurttengoedekomt.sportenissowiesogoedvooreenkind,opmeerderemanieren.jeverkleintbijvoorbeelddekansopobesitas.daarnaastleerthetkindmeteenteamsportoptijdkomen,incasseren, leidinggeven,verantwoordelijkheidnemenendelen.ineenteamkunjenietaltijdalleenmetjezelfbezigzijn.hetiseen stukopvoeding.

8 Opinie AdjiedjBakas,TrendwatcherofTheYear2009: Nippiesindeprofessionelekinderopvang Heteffectvandecrisisophetondernemenindekinderopvangvalttotnutoemee,wel ishetvoelbaaringezinnendiegebruikmakenvankinderopvang.adjiedjbakasover kinderopvang,decrisisendeliefde.waargaathetheen? Innoveren Eind2011begintdeeconomischelente.Detussenliggendeperiodemoetenwegewoonuitzingen,zoalsikstelinmijn nieuweboekbeyondthecrisis.aldiemoeiteeninvesteringenomdecrisisenigszinsbijtesturen,hebbennauwelijks invloed.gewoondoorleven,ismijnadvies.jezietdatbedrijvendienietlangerinnoveren,hetnietredden.ikzegdaarom: nietdehandopdeknip,maarinvesterenindeeconomischepeilersvanmorgen.decrisisgaatvanzelfvoorbij." Vaders "Welkomtereenverschuivingvandebalansbinnengezinnen.Mannenverliezenvakerhunbaan,vrouwengaansteeds meerwerken.veelbanenindetechnischesector,demannenberoepen,vallenweg.indesoftesector onderwijsendezorg ziejedatdewerkgelegenheidalleenmaartoeneemt.watdoetdatmetdeliefde?enwatzijndegevolgenvoorde kinderopvang?steedsmeervaderskomenthuistezitten.maarzijzijnnognietgeconditioneerdomvoorhunkinderente zorgen.ditgaateeninteressanteontwikkelingopleveren.dezedertigersenveertigerszittenindespitsvanhunleven.zij hebbennietalleendezorgvoordekinderenenelkaar,maarookvoorhunouders.noggoedgezondkomenzeonderdrukte staan. Nieuwehippies Tegelijkzieikookeenontwikkelingdeanderekantop:steedsmeergrootoudersdievoorhunkleinkinderenzorgen,een soortmantelzorg.frappantisdatveelgrootvaderstegenwoordigmeertijdnemenvoorhunkleinkinderendanzeooitvoor huneigenkinderenhebbengedaan.eenverschuivingvanzorgtakendievoordeopa senoma sleukis.hethoudtzejong, vooraldegrootvaders.zekrijgenviadekinderentemakenmetinternet,muziek,zevoetballenweer.misschienmoetenwe deze nippies,denieuwehippies,meerindeprofessionelekinderopvanginzetten. Chinesenanny Eriseenmarktvoorondernemerschap.Slimmeondernemerskunnenveeldoen.Ikverwachtdatdeopvangkleinschaliger zalworden.demaatschappijvertoontsteedsmeerstammenmethuneigencultuur,huneigengebruiken.innewyork verdienteenchinesenannytegenwoordighonderdduizenddollarperjaar.hoekandat?chinaheeftdetoekomst.denanny verzorgtnietalleenhetkind,maarleerthetookchinees,spelenderwijs!hetspelenderwijslerenzaltoenemen, kinderopvangwordtverbondenmetleren.ookinengelandenfrankrijkziejeinhetparkalengelseenfransekinderen Chineespratenmethunnanny.InNederlandnogniet.Maardatzalnietlangmeerduren.OpFransescholenishetChinees aldezesdebuitenlandsetaal.

9 Bestpractice Zorgvoorextra zorgkinderen Rolykidsiseengewonekinderopvangorganisatiemetruimtevoorkinderendieextra zorgnodighebben.directeurmarionbuitendijk: Voorjongekinderenmeteenhandicapishetgoedomoptegroeientussenkinderendiegeenbeperkinghebben.En kinderenzonderbeperkinglerenzodat anders nietraarofstomis. Debedoelingin1993waskinderopvangterealiserenvoorpersoneelvaneenrevalidatiecentrum.Hetpandnaasthet centrumkwambeschikbaar,maarwastegrootvooralleendekinderenvanhetpersoneel.menbeslootdeopvanguitte breidenmetopvangvoorkinderendieextrazorgnodighebben.rolykidswaseenfeit. DevanoorsprongkinderfysiotherapeuteMarionBuitendijkwerdin1994aangesteldalsdirecteur.Deopvangwerdgestart voorkinderenmetenzondereenbeperking.laterkwamenerookkinderenbijmeteenchronischeziekte,zoals hartproblemenendiabetes. JarenlangbestondRolykidsalleenuitkinderopvangvoorkinderentussennulenvierjaar.Datwerddriejaargeleden uitgebreidmetbuitenschoolseopvanginbasisschooldewilgenstam,ookvoorkinderenmeteenextra zorgbehoefte. InmiddelsbestaatRolykidsuitzeslocatieseneenhoofdkantoor.Buitendijk: Dekinderenkomenzowelvangewoonals bijzonderonderwijs.ookindevakan tieswordterintensiefgebruikgemaaktvandeopvang. Tweekleinekinderenspelenmetelkaar.Deeenheeftweleenbeperking,deanderniet.Voordekinderenspeelthetgeen rol.zegroeiensamenop.hetpasthelemaalindevisievanrolykids. Buitendijk: Behalvewatmeerruimteengeenhoogteverschillenzijnernietveelaanpassingennodigvoorde extrazorgkinderen.welishetbelangrijkdathetkindoveralbijkan.endeglijbaanislaag,zodatdeleidsterseenkindkunnen bereikenalshetnodigis.ookcreëerdenweeenhoekjemeteensoortrustbankvoorkinderendienabinnenkomsteven moetenacclimatiseren. Speelmateriaalspeciaalvoordekinderenmetbeperkingwordtdoorallekinderenenthousiastgebruikt. Dezespeelauto fungeertalseensoortrolstoel.eenkindziterstevigin,maarkanerookopliggen.ookkinderenzonderbeperkingspelen ergraagmee. Omdegevoelservaringtestimulerenwordtgebruikgemaaktvanverschillendeondergronden. Indespeeltuiniseen betonvloeringelegdmetknikkers.bedoeldomdegevoelservaringtestimulerenvankinderenmeteenbeperking.maaralle kinderenhebbenerpleziervan! Aandeleidsterswordengeenspecialeeisengesteld.Welkrijgenzeinternextrascholing. Maarwehebbenookleidstersdie vanoorsprongkinderverpleegkundigezijnofinhetspeciaalonderwijshebbengewerkt.dievormeneenmooie combinatie. Somsontkomjenietaanextrakosten,zoalsvoordeliftindenieuwbouwinRotterdam Zuid. DaarzitdeBSOopdeeerste etage,duseenliftisnodig. VandegemeenteRotterdamontvingRolykidseensubsidie. Degemeentevoeldezichverantwoordelijkvoorkinderendie extrazorgnodighebbenensprongbij.nuisereengemeentepotwaaruitplus opvangwordtgesubsidieerd. Ineengroepzittenmaximaaldriekinderendieextrazorgnodighebben. Webeoordelenperextra zorgkindhoegrootde extrabelastingvoordegroependeleidstersis. Rolykidsontvangtvanafhetbeginstructureelsubsidievandegemeente.Hetwordtgebruiktvoorextrahandenopdegroep alsdebelastingdoorextra zorgkinderengroterisdangewenst.buitendijk: Lievermeerhandendankleineregroepen.Met meermensenishetmogelijkomeenkindindividueleaandachttegeven.prettigvoordeleidingénvoorhetkind. Ookalinvesteerjeveelenhebjeprachtigmateriaal,dekwaliteitkomtgrotendeelsvandeleidsters,aldusBuitendijk. Dezetaartont vingenwevandeouders,alsdankvoorallegoedezorgen.dandoejehetgoed!

10 VraagaanEricaTerpstra DevraagvanJohanWakkieaanEricaTerpstra,voorzitterNOC*NSF: WelkeconcretemaatregelenkanNOC*NSFnemenomderelatie tussenschoolensportteversterken? Trots Hetversterkenvanderelatietussenschoolensportisnietalleencruciaalvoorhetverankerenvaneensportcultuurin Nederland.Sportisnietalleenleuk,hetwerktookverbindend,geeftjeidentiteitenisietswaarjetrotsopkuntzijn. Daarnaastissportooknoodzakelijkvoorhetdagelijksleefpatroon.Endatbegintbijkinderen.Slechtsveertigprocentvan dekinderentussenvierenzeventienhaaltdebeweegnormvanéénuurmatigintensiefbewegenperdag!datisheel,heel weinig.zo n tedikkekinderenisvoormijechteenschrikbeeld,enhetwordtalleenmaarerger.sportenbewegen hoortbijkwaliteitvanleven.eenlevenlang. OlympischPlan NOC*NSFtimmerthardaandewegomkindereninbewegingtekrijgen.Op12meiishetOlympischPlan2028aande sportbondengepresenteerd,wewilleneenpogingdoendatjaardeolympischespelennaarnederlandtekrijgen.daarvoor isnogwelwatnodig.in2016moetnederlandeensportlandzijnopolympischniveau,metmeersportopscholeneninde bedrijven,eenlevenlang.hebbenwedatbereikt,dandoenweeengooinaardeolympischespelen.heelspannend natuurlijk!hetorganiserenvandespelenissowiesowinstgevend.hetgeefteenenormesocialebindingenisgoedvoorde economie. Stimuleren OmdiesportcultuurteverankerenindeNederlandsesamenlevingishetnodigmeerscholenenbedrijveninbewegingte krijgen.onlangstekendenoc*nsfmethetministerievanonderwijseenconvenantmetalsdoelscholentestimulerenom kinderopvangensporttecombineren.wedoenmeemetdesectorbestuuronderwijsmarktineenplatform,datlokaal sport enbeweegteamsopzetterbevorderingvansportopschool.enonlangshebikopeencongresvandeverenigingvan NederlandseGemeentenbij3500lokalebestuurderssportenonderwijsopdeagendagezet. Gratissporten Ookkinderopvangspeelteengroterolinhetstimulerenvandejeugd,énhetWaarborgfondsKinderopvang.Zonderhet Waarborgfondszoudenveelinitiatievennietgenomenzijn.IkbeneengrotefanvanhetJeugdsportfonds,waardoorde contributieensportspullenwordenbetaaldvoorkinderenwiensoudersgeengeldvoorsporthebben.mooivoorbeeld: steedsmeergemeentenvoerendesportknipkaartenin,zodatkinderengratisofvoorheelweinigverschillendesporten kunnenuitproberen.ophetrocprismacollegeinbredawordtvrijwilligmeersportaangeboden.daarisveelanimovoor. Resultaatisdathetpercentageschooluitvalterugisnaarnul!Eenfantastischresultaat.

11 Meestgesteldevragen HetWaarborgfondsKinderopvangondersteuntorganisatiesdieinvesterenindeopvang enontwikkelingvankinderen.werichtenonsdaarbijopgoedondernemerschap, verantwoordeinvesteringenenkwaliteitvanhuisvesting.innul12geefthet Waarborgfondsantwoordoplezersvragen. Eenkinderopvangondernemervraagt:HeefthetWaarborgfondsnog voldoendegarantie capaciteitomborgstellingenteverstrekken? Antwoord:StaatssecretarisDijksmaheeftonlangsbesloten 5miljoeneurotoetevoegenaanhetstructurele garantiekapitaalvanhetwaarborgfonds.daarmeeisdegarantiecapaciteitverruimdenkunnenaanvragendieopde wachtlijststondenennieuweaanvrageninbehandelingwordengenomen. Eenstartendekinderopvangondernemervraagt:Zijnergeluidsnormen waarmeeikrekeningmoethoudenvoorhetstartenvaneen kinderdagverblijf? Antwoord:Erzijngeenconcretevoorschriften,wettenofregelsovergeluidsoverlastveroorzaaktdoor(spelende) kinderenopdekinderopvang(buiten).hetisechterwelverstandigrekeningtehoudenmetomwonendenenbijhenhet benodigdedraagvlaktecreëren.specifiekeeisenmetbetrekkingtotgeluidsniveausindekinderopvangaccommodatie bestaanwel(binnen).ukunthiervoorhetbouwbesluit2003raadplegen. Eengastoudervraagt:Komikalsgastouderinaanmerkingvooreen borgstellingalsikwilinvestereninmijngastouderopvang? Antwoord:Alleengastouderbureausdieinvestereningastoudervoorzieningenkunneneenborgstellingaanvragen.Heeftu hetplanominplaatsvangastoudereenkinderdagverblijftestarten,dankuntuweleenaanvraagvooreenborgstelling indienen.ukuntdaarvoorcontactopnemenmeteenvanderelatiemanagersvanhetwaarborgfonds. Eensportverenigingvraagt:Ikwilkinderopvangrealiserenopmijn sportvereniging.isditmogelijkenopwelkewijze? Antwoord:Ja,datismogelijk.Hieronderenkelemogelijkheden(hetWaarborgfondskanhierbijondersteuningbieden: 1.Uinvesteertzelfineenverbouwingdienodigisomuwsportlocatiegeschikttemakenvoorkinderopvang.Uverhuurtde locatieaaneenkinderopvangorganisatieenverrekentdeinvesteringindehuur. 2.Ulaatdeinvesteringvoordeverbouwingvanuwpandoveraandekinderopvangorganisatie.Omdatdekinderopvang daarmeeveelallanglopendeverplich tingenaangaat,zullenzijwaarschijnlijkeenlanglopendhuurcontract(tenminste10 jaar)willenafsluiten. 3.Urealiseertsamenmeteenkinderopvangorganisatieeennieuwgebouw.Hiervoorkaneenseparatebeheerstichting wordenopgerichtwaarinbeidepartijenparticiperen. Investeringenvooreencombinatievansportenkinderopvangkunneninaanmerkingkomenvooreenborgstellingvanhet Waarborgfonds.

EURO. Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro.

EURO. Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro. EURO Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro. Muntgeld Bankbiljetten EURO Hadden jullie al gezien dat er 2 briefjes zijn van 5 euro? oud briefje nieuw briefje

Nadere informatie

Nelsons acrobatenboek

Nelsons acrobatenboek Persmap Nelsons acrobatenboek Rika Taeymans & Laura Van Bouchout Nieuw bij Davidsfonds Infodok: Nelsons acrobatenboek Een doe-het-zelf-boek met piramides die iedereen kan en salto s die iedereen durft

Nadere informatie

wat ren? Hoe kun ie van een ander En hoe kun jij datzelfde voor elkaar krijgen? oplichters kunnen het allemaal. Ze laten jou iets 38 rolel0 /101

wat ren? Hoe kun ie van een ander En hoe kun jij datzelfde voor elkaar krijgen? oplichters kunnen het allemaal. Ze laten jou iets 38 rolel0 /101 I Psychologie Hoe kun ie van een ander wat r I ren? Ve kopers, wervers voor goede doelen en oplichters kunnen het allemaal. Ze laten jou iets doen wat zij g aay willen. Hoe spelen ze dat klaar? En hoe

Nadere informatie

Piramide. Informatie voor ouders en verzorgers

Piramide. Informatie voor ouders en verzorgers Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Informatie voor ouders en verzorgers Voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar Optimale ontwikkeling van ieder kind Spel staat centraal Zelfstandig leren Wat

Nadere informatie

Wat doe je op een dag? Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tij

Wat doe je op een dag? Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tij Wat doe je op een dag? Belangrijke informatie d Tij T d Tij ijd T Ti Ti Tij ijd Ti ijd T jd T d Ti ijd T ijd d ijd T Tij T Ti ijd T jd Ti Tij jd ijd d AS007 Kies infow. tijd.indd 1 25-05-12 10:31 Hoeveel

Nadere informatie

Prijs omhoog of kwaliteit omlaag?

Prijs omhoog of kwaliteit omlaag? Prijsomhoogofkwaliteitomlaag? Deoverheidverlaagtper1januari2010hetfiscaalmaximumtariefvoorbuitenschoolse opvang(bso)van 6,10naar 5,82.Watbetekentdatvoorondernemersinde kinderopvang? AlsondernemerhebikdieBSOnodig,vooreenbeetjearmslag

Nadere informatie

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development Prepare to Connect Even voorstellen Clemens Huis in t veld Directeur Niels Huismans Business Development Hoeveel verschillende arbeidsrelaties voor externe professionals zijn er momenteel in Nederland

Nadere informatie

Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom.

Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom. Geachte aanwezigen, Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom. We zijn vanmiddag met een heel gemêleerd gezelschap: Zo is aanwezig Luuk Buddingh, voormalig conrector van College Groevenbeek

Nadere informatie

7-staps campagne. Crossmedia / B2B

7-staps campagne. Crossmedia / B2B Case: 7-staps campagne Organisatie: Euro Mail Doel: Thema: Euro Mail positioneren als specialist in direct marketing oplossingen Crossmedia / B2B www.ddma.nl/kennisbankhome Opzet campagne Uitdaging Uit

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop

HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop WAT IS INTERNET MARKETING? De definitie, praktische invulling en resultaat De Marketing van Producten

Nadere informatie

Junior bankieren? Wij zijn uw bank.

Junior bankieren? Wij zijn uw bank. Junior bankieren? Wij zijn uw bank. U wilt uw kind leren omgaan met geld? Sparen op uw manier Bij RegioBank kijken we naar uw wensen en die van uw kind. Wilt u sparen leuk maken voor uw kind? Met een aantrekkelijke

Nadere informatie

Voor het leren van kinderen is het belangrijk dat u gelooft dat uw kind kan leren rekenen.

Voor het leren van kinderen is het belangrijk dat u gelooft dat uw kind kan leren rekenen. PRAKTISCHE TIPS OVER HULP AAN KINDEREN BIJ HET LEREN REKENEN! Geloof in uw kind! Voor het leren van kinderen is het belangrijk dat u gelooft dat uw kind kan leren rekenen. Praat positief over rekenen/wiskunde.

Nadere informatie

Projectgroep Judith Suurmond, Renske Emmelkamp, Marc van Gemert en Sybe Bijleveld (DMO) Laurens Waling, Krijn Pons en Gerco Buijk (Alares)

Projectgroep Judith Suurmond, Renske Emmelkamp, Marc van Gemert en Sybe Bijleveld (DMO) Laurens Waling, Krijn Pons en Gerco Buijk (Alares) 28 mei 2012 Opdrachtgever Gemeente Amsterdam - Programmateam Om Het kind! - Hervormingen Zorg voor de Jeugd Judith Suurmond Projectgroep Judith Suurmond, Renske Emmelkamp, Marc van Gemert en Sybe Bijleveld

Nadere informatie

Mijn moeder is zo anders

Mijn moeder is zo anders Mijn moeder is zo anders Auteur : Marieke Otten Illustraties: Dirk van der Maat Boekverslag van:... Klas:... 1 Lees dit boek lekker rustig door. Beantwoord iedere keer als je een hoofdstuk uitgelezen hebt

Nadere informatie

BIJLAGE 7 BIDDEN EN VASTEN BIDDEN GEBEDSIDEEËN

BIJLAGE 7 BIDDEN EN VASTEN BIDDEN GEBEDSIDEEËN BIJLAGE 7 BIDDEN EN VASTEN BIDDEN Communicatie is essentieel om te groeien in relaties. Als je een diepere relatie wilt opbouwen met God, moet je met Hem communiceren. God praat met ons door de Bijbel,

Nadere informatie

perspectief op vitale zorg een frisse wind

perspectief op vitale zorg een frisse wind perspectief op vitale zorg een frisse wind productzorg U weet het, wij weten het: Nederland is een welvarend land met een goede gezondheidszorg en mede daardoor worden wij steeds ouder. Dat is prachtig,

Nadere informatie

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Sparen Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u uw bankzaken regelt: via het

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Dames en heren, [Inleiding] Mensen die op inspiratie wachten

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn. Follow your. it knows the way. Zomervakantie. Nieuwsbrief 25 juni 2015

NIEUWSBRIEF. Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn. Follow your. it knows the way. Zomervakantie. Nieuwsbrief 25 juni 2015 NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 25 juni 2015 Zomervakantie Nog enkele weken en dan is het alweer zomervakantie. Hieronder staan de laatste lessen

Nadere informatie

bedrijven bij elkaar staan. = een grote ruimte in een fabriek waar gewerkt wordt.

bedrijven bij elkaar staan. = een grote ruimte in een fabriek waar gewerkt wordt. Woordenschat blok 1 gr6 Les 1 Het industrieterrein De fabriekshal De delfstof De aanhanger De laadklep De heftruck Een product leveren = een gebied waar veel fabrieken en bedrijven bij elkaar staan. =

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Elk kind heeft talent

Elk kind heeft talent Elk kind heeft talent Samen met ouders werken aan zo go Elk kind heeft talent en elk kind mag er zijn. Dit geldt ook voor ouders en leerkrachten. Samen met ouders werken aan zo goed mogelijk onderwijs

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN EN CREATIVITEIT

SOCIALE VAARDIGHEDEN EN CREATIVITEIT Prof. Rumen Stamatov PhD Assoc. Prof. Svetlana Sariyska Maria Goranova Petya Grudeva SOCIALE VAARDIGHEDEN EN CREATIVITEIT Handboek met illustraties Uitgeverij Blakom Plovdiv, 2015 1 Prof. Rumen Stamatov,

Nadere informatie

Kinderdagverblijf, familie, vrienden, gezelligheid, sporten, creatief bezig zijn, oppassen, kinderen, technologie.

Kinderdagverblijf, familie, vrienden, gezelligheid, sporten, creatief bezig zijn, oppassen, kinderen, technologie. Onderzoek Interview 1 Geslacht: Vrouw Leeftijd: 20 jaar Beroep: begeleider op kinderdagverblijf Smartphone: HTC XL Interview vragen algemeen Zo ja, van welk merk en wat voor abonnement heb je (zegt iets

Nadere informatie

Opdracht verzekeren:

Opdracht verzekeren: Opdracht verzekeren: Verzekeringsadvies maken 3 vmbo b/k Tijdsduur: 2 weken Extra opdracht verzekeren In deze opdracht ga je werken aan het geven van een verzekeringsadvies aan Bert en Maud. Dit doe je

Nadere informatie

Voorbeeldargumenten voor en tegen met relevantie links bij oude wedstrijdstellingen.

Voorbeeldargumenten voor en tegen met relevantie links bij oude wedstrijdstellingen. Voorbeeldargumenten voor en tegen met relevantie links bij oude wedstrijdstellingen. Sporten is ongezond. Mensen met een slechte conditie of veel overgewicht lopen risico als ze te fanatiek gaan sporten.

Nadere informatie