OP DE GOEDE WEG? Algemene Beschouwingen PROGRAMMABEGROTING November 2010 ChristenUnie Langedijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP DE GOEDE WEG? Algemene Beschouwingen PROGRAMMABEGROTING 2011. November 2010 ChristenUnie Langedijk"

Transcriptie

1 OP DE GOEDE WEG? Algemene Beschouwingen PROGRAMMABEGROTING 2011 November 2010 ChristenUnie Langedijk

2 Vooraf Financieel gezien is bezuinigen het thema in De verwachte bezuinigingsronde wordt realiteit. Ook dit college kan deze confrontatie niet uit de weg gaan, net zoals het vorige college dat niet kon. Het is de overtuiging van de ChristenUnie dat bezuinigen staat of valt met visie. Visie op welke gemeente het college wil zijn. Visie op de gevolgen. Visie op de toekomst: waar wil Langedijk naar toe. Van welke gebaande paden kan worden afgeweken. Hoe vinden we de goede weg? Juist die visie ontbreekt geheel. Het college komt niet verder dan opmerkingen als: Er is gewerkt aan de totstandkoming van een zorgvuldig samengesteld pakket aan bezuinigingsvoorstellen en In 2014 zijn de voorgestelde maatregelen evenwichtig verdeeld over de diverse categorieën. De ChristenUnie denkt: waarom dan pas en niet vanaf het begin? Waarom moet het leeuwendeel van de eerste ronde in 2011 opgebracht worden door het verhogen van de lokale lasten? We spreken over een aandeel van maar liefst 65 procent! Nota bene terwijl één van de uitgangspunten voor het doorlichten van de begroting is, het, behoudens trendmatige aanpassingen, zoveel mogelijk voorkomen van lastenverzwaring voor burgers. In de aanloop naar de bezuinigingen en het opstellen van de programmabegroting is de raad meermalen verzekerd van de rol die hij zou krijgen. Diverse keren is benadrukt dat bezuinigen een gemeenschappelijke (lees organisatie raad college) verantwoordelijkheid is. De ChristenUnie heeft meermalen haar zorgen geuit over de wijze waarop de raad betrokken werd: te laat naar haar zin. Van een gezamenlijk optrekken van college en raad zou geen sprake zijn, zo schatte de ChristenUnie in. En al helemaal niet van een brainstormdiscussie over visie, over een groslijst met mogelijkheden én kansen of richtinggevende uitspraken van de raad. De ChristenUnie constateert, helaas, dat zij gelijk heeft gekregen. De stofkam- en kaasschaafoperaties zijn des colleges gebleven. Het zoeken naar de goede weg niet gemeenschappelijk vormgegeven. Ter verdediging zult u wellicht aanvoeren dat de raad het laatste woord heeft. Zonder besluitvorming door de raad immers geen bezuinigingen. Een waarheid als een koe. Daarmee ook een grote dooddoener. De ChristenUnie hoopt dan ook dat het college dit verweer in de kast laat. De gang van zaken is niet goed te praten. Laat het een leer zijn voor de volgende keer. 1

3 Besturen en Burgers De burger centraal, de titel van het coalitiedocument. Een titel die veel vragen oproept. Want wie wordt bedoeld met de burger? Wat houdt centraal zetten eigenlijk in? Krijgt de burger voortaan altijd zijn zin? Wat als burgers tegenstrijdige belangen hebben? Gelukkig biedt de programmabegroting uitkomst. Daar staat uitgelegd wat het betekent dat het college de burger centraal staat: De burger staat centraal. Dat betekent dat we zorgen voor een goede dienstverlening die aansluit bij de behoefte van de klant. Afgezien van het feit dat deze uitleg ook multi-interpretabel is, is de ChristenUnie blij met de helderheid die het college geeft. Kennelijk moet de burger klant zijn voordat hij centraal wordt gezet. Bovendien moet die klant een bepaalde behoefte hebben. Alle burgers die geen behoefte hebben, zijn geen klant en hoeven dus niet centraal te worden gezet. Voor discussie vatbaar, maar helder is het wel. In ieder geval is het centraal zetten van bepaalde burgers gelukt bij de bezuinigingsvoorstellen. Immers, hun aandeel is 65 procent! Volgens het college staat of valt interactieve beleidsvorming met het voeren van een goede dialoog. De ChristenUnie vraagt zich af of het niet betrekken van de ex-toekomstige gebruikers bij het wijzigen van de plannen van het ex-wijkcentrum aan de Kerklaan bepalend is voor het goed zijn van de dialoog. Of het niet op de hoogte stellen van de direct belanghebbenden van het accommodatieonderzoek in Sint Pancras van het besluit van het college dat zij willen afzien van de Brede school. Of het niet bespreken met SSL en de basisscholen van het voornemen het schoolzwemmen af te schaffen. Of het niet zuinig zijn met gemeenschapsgeld door het laten oplopen van kosten door het on-hold zetten van projecten. De ChristenUnie concludeert dat de visie van het college op dit programma mager is. Zodanig dat bij de indicatoren niet eens het gewenste rapportcijfer is ingevuld! Welke concrete resultaten wil het college nu bereiken? Hoe dienstbaar wil het college zijn? Naar welke weg wordt gezocht? Het college meent dat hij kan gaan over kostenposten direct verband houdend met de huishouding van de raad. De ChristenUnie vindt dat erg ongepast. Het is aan de raad zelf om voorstellen te doen om kostenbesparingen door te voeren. Overigens is de ChristenUnie 2

4 geen voorstander van het verminderen van het aantal burgerraadsleden noch van het verlagen van de fractievergoeding. De ChristenUnie heeft ook moeite met het verlagen van de budgetten voor het Millenniumcomité en de Rekenkamer. De ChristenUnie is voorstander van het inrichten van een meldpunt overbodige regelgeving. Dat hoeft niet veel te kosten maar kan wel veel opleveren en van nut zijn bij de ingezette deregulering. Veiligheid De ChristenUnie is het met het college eens dat op het gebied van veiligheidsbeleid preventie uitgaat boven repressie. Ook wij vinden dat sociale cohesie daar aan kan bijdragen. Gemeente en burgers werken samen aan een veilige en leefbare samenleving. Elk vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Burgers kunnen in dat opzicht als ketenpartner gezien worden. De ChristenUnie vindt die rol onderbelicht. Wij zijn voorstander van het ontwikkelen van Burgernet en het invoeren van een vandalismemeter. Eenvoudige middelen die de rol van burgers vergroten. Wij zijn benieuwd hoe het college over beide instrumenten denkt. Het college wil inzetten op voldoende passende voorzieningen voor jongeren in de buitenruimte. Dat vindt de ChristenUnie een mooi streven. Jammer is dan ook dat deze ambitie geen vervolg krijgt. Noch in dit programma, noch in het programma Maatschappelijke Ondersteuning worden concrete acties genoemd. Waarmee deze ambitie al in de kiem gesmoord is. Dat brengt ons in herinnering dat van plaatsing van een JOP in Sint Pancras is afgezien. Het college zou andere maatregelen nemen om een einde te maken aan de overlastsituatie, zo liet de gemeentesecretaris de fractie weten. De ChristenUnie verneemt graag van het college aan welke maatregelen gedacht wordt. Het opstellen van BIBOB beleid is een spontaan gehonoreerde wens van de ChristenUnie. Wij nemen aan dat de raad een rol heeft bij het vaststellen hiervan? De ChristenUnie heeft moeite met het nu al inboeken van een bezuiniging van vijf procent op het brandweerbeleid. Dit beleid moet nog worden ontwikkeld. Niet is in te schatten welke gevolgen een dergelijke bezuiniging zal hebben. Bovendien vinden wij het jammer dat de discussie over ambitieniveaus al op voorhand wordt overschaduwd door een boven het 3

5 hoofd hangend zwaard van bezuinigingen. De ChristenUnie vraagt zich af of het ook mogelijk is brandweerbeleid te ontwikkelen met bijvoorbeeld een drietal ambitieniveaus, voorzien van de bijbehorende kostenplaatjes. Dan is een afgewogen keuze mogelijk. Zorgen maakt de ChristenUnie zich over het schrappen van de investering van de inrichting van het gebied ten noorden van de N504. Wij vragen ons af over welke wegen dit gaat. Is dit voornemen van het college met betrokken bewoners gecommuniceerd? De aanvraag voor nieuw beleid voor repressieve inzet op jeugd en veiligheid is vaag geformuleerd. Dusdanig vaag dat de ChristenUnie geen zicht heeft op de waar die voor het geld gekregen wordt. Nog afgezien van het feit dat het nieuw beleid is zonder structureel karakter. Terwijl dat juist op dit thema gewenst is. Wij hebben de neiging dit voorstel niet te honoreren. De ChristenUnie neemt aan dat op blz. 34 bovenaan collegeperiode bedoeld wordt i.p.v. coalitieperiode? In de programmabegroting gaat het ten slotte om de speerpunten van het college en niet om die van de coalitie. Fysieke infrastructuur De ChristenUnie vraagt zich, met het oog op de revitalisering van het Winkelcentrum Broekerveiling af, of overwogen is om het openbaar vaarwater ten zuiden van de Papenhorn wat tussen de Dijk en de Westelijke Randweg in Broek op Langedijk ligt, doorvaarbaar te maken. Wij menen dat dit een goed voorbeeld is van een mogelijkheid die zich aandient om de doorvaarbaarheid te verbeteren. Waarmee tegelijkertijd een oude belofte aan de bewoners van het Dijkpad wordt ingelost. Hen is al meer dan 20 jaar geleden beloofd dat zij aangesloten zullen worden op het vaarnetwerk van Langedijk. Volgens de ChristenUnie is het nu of nooit. Wat vindt het college van dit idee? De noodzaak van het aanleggen van wandelpaden vanwege vermeende onveiligheid langs de Reiger en de Lepelaar is voor de ChristenUnie niet afdoende aangetoond. Wij waren geen voorstander en zijn het nog steeds niet. De ChristenUnie vindt dat beleid gebaseerd moet zijn op objectieve feiten en gegevens. Het enkele feit van vermeende onveiligheid van beide wegen is niet voldoende. Het verbaast de ChristenUnie dat in dit programma niets staat over de aansluiting van de Beverkoog op de N242. Terwijl dit nogal actueel is. Volgens de gemeente Alkmaar zou er 4

6 planologische overeenstemming zijn tussen Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. De ChristenUnie is benieuwd naar de stand van zaken van de concrete plannen en de daarmee samenhangende kosten. Werkgelegenheid Het college vindt dat er plaatselijk en regionaal zoveel mogelijk arbeidsplaatsen moeten worden gecreëerd. Toename van het aantal arbeidsplaatsen dient zoveel mogelijk gelijke tred te houden met de groei van de beroepsbevolking. Dat zijn mooie woorden. Helaas constateert de ChristenUnie dat het in dit programma ontbreekt aan concrete acties om die toename van arbeidsplaatsen te realiseren. De ChristenUnie vindt het hoog tijd dat Langedijk niet alleen streeft naar meer werkgelegenheid, maar ook helder invult hoe dat dan moet. Het valt de ChristenUnie op dat in dit programma voorbij wordt gegaan aan de (jeugd)werkloosheid. Is dit aan de aandacht van het college ontsnapt of geen kwestie in Langedijk? In september van dit jaar waren er 441 niet-werkende werkzoekenden in onze gemeente, waaronder 55 jongeren. Is het college op de hoogte van deze cijfers en welke aandacht wil het college aan (jeugd)werkloosheid geven? Hoe actief is het college als het gaat om het creëren van stageplaatsen voor leer- werktrajecten, zowel binnen de organisatie als in het bedrijfsleven van Langedijk? Hoe denkt het college over het oprichten van een Platform Maatschappelijk Verantwoord ondernemen? De ChristenUnie wil weten waarom er in dit programma geen verband wordt gelegd met de Stichting Toeristische Promotie Langedijk. Deze stichting is toch een partner van de gemeente bij het ontwikkelen van kleinschalig toerisme in de gemeente. Zij ontvangen daar toch ook subsidie voor? Onderwijs Langedijk is goed op weg met de Lokaal Educatieve Agenda. De link naar het CJG is belangrijk. Deze moet vastgehouden worden en concreet vorm krijgen. Het college wil ook een koppeling leggen met de Zorgadviesteam (ZAT). Voor zover de ChristenUnie weet heeft Langedijk geen eigen ZAT. Welke ZAT s worden bedoeld? 5

7 De ChristenUnie is voorstander van een koppeling tussen de LEA en het jeugdbeleid. Dat kan door het opstellen van een Lokale Jeugd Agenda. Het college zich heeft voorgenomen het jeugdbeleid te herijken. Is het college bereid om bij deze herijking het opstellen van een Jeugdagenda te betrekken, inclusief koppeling met de LEA? Het college wil lobbyen voor onderwijs in de bovenbouw VO aan het Jan Arentsz College in Langedijk. Verderop wordt dat herhaald. Maar dan wordt ook opeens aangehaald: en/of andere onderwijsvormen. Welke vormen worden bedoeld? Waar gaat het college nu voor? Hoe reëel is het om ook andere onderwijsvormen te noemen? De ChristenUnie heeft grote moeite met het feit dat het college zo lomp voor de muziek uitloopt door de voorgenomen investering voor de Brede School in Sint Pancras te schrappen. Op deze manier grijpt het college ruw in bij een lopend proces waar het vorige college op eieren moest lopen want anders stond heel Sint Pancras op zijn kop. We moeten het u nageven, het is een heldere keus, maar of dit nu het centraal zetten van de burger is? De ChristenUnie blijft in haar maag zitten met het afschaffen van het schoolzwemmen. Ten eerste omdat we een waterrijke gemeente zijn en het hebben van een zwemdiploma van levensbelang kan zijn. Ten tweede omdat de ingeboekte bezuiniging ons niet reëel lijkt. Hoe kan er vanaf 2012 een bedrag van , oplopend tot euro in 2014, als voordeel opgevoerd worden als er maar euro op vervoer bespaard wordt? Het lijkt de ChristenUnie raadzaam om eerst eens goed in overleg te gaan met SSL en de basisscholen. Wellicht zijn er andere mogelijkheden om te besparen. Overleg is in ieder geval een chiquere manier dan de voornemens in de programmabegroting gepresenteerd te krijgen. Cultuur Langedijk heeft een Platform Cultuurhistorie. Waarom lezen wij niets over dit Platform en hun activiteiten? Dit Platform kan volgens de ChristenUnie een rol spelen bij de uitvoering van de nota Cultuurhistorie. De ChristenUnie is warm voorstander van het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende dorpsgezichten. Wij zijn benieuwd naar de voorstellen die het college gaat doen. Is het college het met de ChristenUnie eens dat hergebruik van monumentale gebouwen boven afbraak van die gebouwen moet gaan? 6

8 De VVD heeft in de voorrondes gevraagd wat de consequenties zijn van het uitstellen van de uitvoering van de nota Cultuurhistorie. Het antwoord luidde dat dit niet werd voorgesteld. Nu was de VVD dat wel duidelijk, denkt de ChristenUnie. De vraag moet volgens ons gelezen worden als een voorstel van de VVD zelf. Bij de ChristenUnie leeft die vraag ook. Ondanks het feit wat in de alinea hiervoor beschreven staat. In tijden van bezuinigingen moeten prioriteiten gesteld worden en keuzen gemaakt. Hoe erg is het als de uitvoering van de nota Cultuurhistorie wordt opgeschort? Overigens vraagt de ChristenUnie zich af hoe de uitvoering van de nota Cultuurhistorie nieuw beleid kan zijn als, zoals te lezen valt op blz. 10 van de beantwoording technische vragen PB, voorgesteld wordt het geplande jaarlijkse uitvoeringsbudget te verlagen van naar euro. Kennelijk was er al rekening gehouden met kosten voor de uitvoering van de nota. Ten eerste zien wij een dergelijk voorstel niet staan in het programma Cultuur. Ten tweede is verlagen van een budget volgens de ChristenUnie een bezuiniging en geen nieuw beleid. Ruimtelijke Ordening De beslissing van het college om onverkort uitvoering te geven aan het raadsbesluit over Westerdel van november 2009 is door de ChristenUnie opgelucht ontvangen. Dat de benodigde ontheffing bij de provincie is aangevraagd geeft goede moed. De ChristenUnie neemt aan dat het college alles in het werk stelt om deze ontheffing gehonoreerd te krijgen? De ChristenUnie is onaangenaam verrast over het feit dat het college meent tot drie keer toe de voorkeur en de prioriteit van de coalitie in dit programma te moeten opnemen. Los van het feit waar de voorkeur c.q. prioriteit naar uitgaat, acht de ChristenUnie het ongepast dat het college voorkeuren van fracties noemt. Mag de ChristenUnie er een aantal inleveren voor de programmabegroting van 2012? Heeft het college ook een éigen visie op de keus tussen inbreiden en uitbreiden? De ChristenUnie acht het wijs als dié wordt weergegeven in de programmabegroting. Het college wil toch niet de indruk wekken dat men zich laat dicteren door de collegepartijen. Waarom wil het college naar verruiming bebouwingsmogelijkheden? Vanwaar de voorgenomen heroriëntering op gebruik en bebouwingsmogelijkheden van vrijkomende agrarische bebouwing? 7

9 Het wijksteunpunt Noord-Scharwoude komt in De Overbrugging. Dat houdt in dat deze grond niet meer voor verkoop in aanmerking komt, terwijl er wel rekening gehouden is met de opbrengst van deze VLOW locatie. De ChristenUnie vraagt zich dan ook af waarom op blz. 175 wel 7 ton aan inkomsten voor de verkoop van de grond aan de dr. Wilminkstraat wordt ingeboekt. Dit is toch de grond waar De Overbrugging op staat? Kan het college dit uitleggen? Er is eenmalig euro extra nodig voor de uitvoering van de Wabo. Waarom kiest het college er niet voor om dit te dekken uit een reserve, net als gedaan is in het programma FI bij Beheerplan kunstwerken en de Ecologische visie? Volgens de ChristenUnie is het aanwenden van een reserve ook hier heel wel mogelijk. Volgens nieuwe EU-regels mogen woningbouwcorporaties niet meer dan tien procent van de sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens die meer dan euro per jaar verdienen. Momenteel is die inkomenseis hoger waardoor meer mensen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De strengere eisen gaan per 1 januari 2011 in. De ChristenUnie wil graag weten welke gevolgen dit heeft c.q. kan hebben voor de sociale huursector in Langedijk. Milieu en Volksgezondheid De ChristenUnie ziet in dit programma een aantal punten uit haar verkiezingsprogramma gehonoreerd. Wij zijn een groot voorstander van aansluiting bij het Project Burger AED van de Veiligheidsregio. Is dit ook de uitvoering die het college voor ogen heeft? Een ander punt uit ons verkiezingsprogramma is het opstellen van een klimaatactieplan. Het college vult dat in door het voornemen een klimaatbeleidsplan op te stellen. Dit moet euro kosten. Ook hier de vraag waarom het college er niet voor kiest om deze incidentele last uit een reserve te dekken. Overigens is de ChristenUnie oprecht blij met de aandacht van het college voor klimaat en milieu. Gelukkig heeft het college gemeend hier meer aandacht aan te moeten besteden dan dat de collegepartijen in het coalitiedocument hebben gedaan. De aandacht die het college heeft voor alcoholmatiging stemt de ChristenUnie blij. Hoe denkt het college over het opstellen van een horecastappenplan voor bestuurlijke handhaving van leeftijdsgrenzen bij alcoholverstrekking aan jongeren? 8

10 Wijken Dorpsgericht samenwerken is een belangrijk instrument om de uitvoering van het beleid in dit programma vorm te geven. Let wel, de ChristenUnie noemt heel bewust uitvoering van beleid. Niet de vorming van beleid. Zoals het college schrijft, DGS is een onderdeel van het participatiebeleid en niet het doel van participatiebeleid. Daarom vindt de ChristenUnie dat DGS als zodanig geen (adviserende) rol hoeft te hebben bij beleidsontwikkeling. Participatie bij beleidsontwikkeling moet inwonersbreed gestalte krijgen, leden van Dorpsplatforms incluis, maar op persoonlijke titel. Als sprake is van specifiek beleid op wijkniveau kan bezien worden welke rol DGS zou kunnen hebben. De ChristenUnie vindt DGS het best tot zijn recht komen in het meedenken over en meedoen aan de uitvoering van beleid op wijkniveau. De ChristenUnie heeft vraagtekens bij de aanvragen voor nieuw beleid speeltoestellen en bomen wel opportuun is als er bezuinigd moet worden. Welke risico s loopt de gemeente als beide voorstellen niet gehonoreerd worden? Maatschappelijke ondersteuning In 2011 wordt het meerjarenbeleidsplan Wmo en Volksgezondheid vernieuwd. Overweegt het college aansluiting bij het Project De Kanteling van de VNG? Hoe denkt het college over dit project? Het college wil het jeugdbeleid herijken. De ChristenUnie vraagt zich af op grond waarvan? Wij staan positief tegenover het opzetten van een huiskamerproject voor de jeugd. Er gaat aandacht besteedt worden aan depressiepreventie. Heeft het college zicht op deze problematiek in Langedijk? De ChristenUnie is blij met de actieve ondersteuning die het college wil geven aan sportverenigingen die kwetsbare groepen opnemen. Maar het zou wel iets concreter mogen: welke vormen van actieve ondersteuning denkt het college aan en wat bedoeld het college met kwetsbare groepen? Kan het college voorbeelden noemen van verenigingen die deze mogelijkheid bieden? De ChristenUnie denkt vooral ook aan kinderen die door een beperking niet of moeizaam aan reguliere (team)sport mee kunnen doen. Ook die groep mag niet vergeten worden. 9

11 Het Jeugdsportfonds stelt speciaal middelen beschikbaar voor kinderen met een beperking uit gezinnen die om financiële redenen niet aan sport kunnen doen. Het college zou dit kunnen promoten. Sociale voorzieningen Het huidige kabinet wil de inkomensgrens van het gemeentelijk minimabeleid normeren op maximaal 110 procent van het wettelijk minimumloon. Heeft het college enig zicht op wanneer dit ingaat en wat dit betekent voor Langedijk? De eindejaarsuitkering wil het college handhaven. Toch staat de ChristenUnie iets bij over een memo waarin het college de raad informeert over het feit dat Langedijk op de vingers is getikt omdat het uitkeren van een dergelijke uitkering niet mag. Hoe zit het nu? De ChristenUnie is benieuwd naar de invoering van de Langedijker Pas. Wij nemen aan dat er een relatie gelegd wordt met het participatiebeleid van de gemeente? Tot slot In dit slotwoord komt de ChristenUnie terug op het in het Vooraf genoemde financiële thema van 2011: bezuinigen én op de titel van onze beschouwingen: Op de goede weg? Alles overwegende concludeert de ChristenUnie dat het college van Langedijk kiest voor bezuinigen volgens de beruchte kaasschaafmethode. Bezuinigingsvoorstellen die bestaan uit een plakje hier en een plakje daar. Echte keuzes worden niet gemaakt. Bovendien lijken de voorstellen weinig realistisch en van zoveel factoren af te hangen dat de ChristenUnie vreest voor het resultaat. De ChristenUnie constateert dat het dit college ontbreekt aan redeneren vanuit visie en strategie, stoelend op toewijding en kennis. Alleen dan kan er een duurzaam financieel gezond perspectief ontstaan. Want juist door strategische verankering krijgen bezuinigingen een duurzaam karakter. De kans dat bezuinigingen weer teruggroeien is dan nihil. De kaasschaafmethode heeft natuurlijk wel een voordeel, de begroting is zo namelijk gemakkelijk sluitend te krijgen. Maar volgens de ChristenUnie is het vervolgens de grote vraag of de jaarrekening dat ook zal zijn! 10

12 Of we al met al op de goede weg zitten? De ChristenUnie denkt van niet. Natuurlijk staat er goed beleid in de begroting. Maar er zijn ook zorgen. De rode draad van het politieke werk blijft voor de ChristenUnie: dienen en dienstbaar zijn. Dat is onze Bijbelse opdracht. God vraagt van ons dat we zoeken naar het beste voor de ander, naar het beste voor de samenleving. Dat houdt niet in dat de ChristenUnie vindt dat iedereen zijn zin kan krijgen. Wel dat wij willen luisteren, rechtvaardig beleid willen voeren, rekening willen houden met elkaar en kunnen uitleggen waarom we bepaalde keuzen maken. Daar is wijsheid en kracht voor nodig, die iedereen op zijn eigen wijze zoekt. Wij sluiten af met een tekst uit de Bijbel: God schonk Salomo zeer veel wijsheid en onderscheidingsvermogen en een veelomvattende kennis van zaken, zo overvloedig als zandkorrels op het strand langs de zee. Zoekend naar de goede weg wensen wij elkaar dié wijsheid en Gods zegen toe. ChristenUnie Langedijk Erica van As Fractievoorzitter 11

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

- Het voorstel van het college B&W van 07-10-2014 Kerntakendiscussie Besluitdocument 2014

- Het voorstel van het college B&W van 07-10-2014 Kerntakendiscussie Besluitdocument 2014 Regnr.: Agendapunt: 4 Kerntakendiscussie besluitdocument Onderwerp: Bezuinigingen De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 13-11-2014 Gelezen hebbende: - Het voorstel van het college B&W van 07-10-2014

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Ras-. 13. SEP- 214 VooĮstelnummer: Rŭaoi^Qįl Heerhugowaard nul ut Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB21491 Onderwerp: Begroting 215 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter?

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Aanpak gaat door Duurzame verbeteringen vergt lange adem Programma van 10 jaar: 2008-2017 Zoeken naar meer bundeling

Nadere informatie

Advies. Visie op sociaal domein

Advies. Visie op sociaal domein Advies Visie op sociaal domein 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Adviesaanvraag... 2 2. Onderwerp van advies (adviesvragen)... 2 3. Samenvatting... 2 4. Uitgangspunten voor advisering... 6 5. Advies...

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken Mei 2015 Aanleiding Op 28 april 2015 is in het college een raadsvoorstel vastgesteld over de

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

STABIEL BETROKKEN CHRISTENUNIE

STABIEL BETROKKEN CHRISTENUNIE STABIEL BETROKKEN CHRISTENUNIE Stem 3 maart lijst 7 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Langedijk 2010-2014 Kijk op Langedijk van de ChristenUnie De ChristenUnie is er voor u! Ook in moeilijke tijden willen

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011. Nummer Onderwerp Actie

Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011 Nummer Onderwerp Actie Opening en mededelingen De voorzitter

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Voorgesteld wordt aan Stichting Leergeld een eenmalig subsidie te verlenen voor het jaar 2013 ter grootte van maximaal 61.000,-.

Voorgesteld wordt aan Stichting Leergeld een eenmalig subsidie te verlenen voor het jaar 2013 ter grootte van maximaal 61.000,-. Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4472358 Opsteller : M.I.M. van Berkum Telefoon : (033) 469 44 97 User-id : BERZ Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld 2013 Voorstel: Voorgesteld wordt aan Stichting

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen.

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. Wmo - WI raad raad Wmo Wageningen Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. nr. : 31 Datum : 23 januari 2015 Colofon De raad Wmo-WI is geïnstalleerd op 30

Nadere informatie

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat.

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat. M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 19 november 2013 maatregelen versobering hulp bij het huishouden Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: taakstelling Wmo

Nadere informatie

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik Begroting 2015 Voorzitter, Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik eerst Mark bedanken voor alles wat hij voor onze fractie heeft betekent. Het is een

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen,

Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen, Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen, Je moet wel een rasoptimist zijn om tegenwoordig de voorpagina van de dagbladen te blijven lezen of het 8-uur journaal te kijken:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Datum vergadering 25 oktober 2011

Datum vergadering 25 oktober 2011 Gemeente Langedijk Datum vergadering 25 oktober 2011 Nummer 48 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers E.M. Overzier, burgemeester F.

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

Met elkaar... voor n sterk Wijdemeren. 8 november 2012

Met elkaar... voor n sterk Wijdemeren. 8 november 2012 . Met elkaar... Algemene beschouwingen bij de programmabegroting 2013 8 november 2012 Voorzitter, Meer dan ooit is onzekerheid troef bij de behandeling van de meerjarenbegroting. Zeker voor de jaren na

Nadere informatie

Agendapunt BV7a, Kaderstelling opvang vluchtelingen in een AZC gemeente Ede

Agendapunt BV7a, Kaderstelling opvang vluchtelingen in een AZC gemeente Ede Onderwerp: afspraken met regio en provincie over evenredige verdeling en maximum aantal van 1,25% van de Edese bevolking de opvang van vluchtelingen een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle gemeenten

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

collegevoorstel woningen 3969465 4587412 617947 15,6 niet-wonen 1720100 1823000 102900 6,0

collegevoorstel woningen 3969465 4587412 617947 15,6 niet-wonen 1720100 1823000 102900 6,0 Amendement 1 Minder verhoging OZB dan collegevoorstel D66 stelt in dit amendement voor de relevante teksten en cijfers in de begroting 2013-16 op de logische plaats als volgt te veranderen: Cijfermatig

Nadere informatie

Dus op de vraag: waarin investeert dit college? luidt het antwoord: het college investeert 5 miljoen om woningeigenaren tijdelijk een kostenpost

Dus op de vraag: waarin investeert dit college? luidt het antwoord: het college investeert 5 miljoen om woningeigenaren tijdelijk een kostenpost Voorzitter Met de voorliggende begroting hebben we een eerste proeve van waar dit college voor staat. Het is een begroting die volgens het college in ieder geval de toets van de provincie zal doorstaan.

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Tegenbegroting GroenLinks 2016 Omdat wij liever zeggen waar we VOOR zijn.

Tegenbegroting GroenLinks 2016 Omdat wij liever zeggen waar we VOOR zijn. Tegenbegroting GroenLinks 2016 Omdat wij liever zeggen waar we VOOR zijn. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gewenste begrotingswijzigingen 4 3. Tegenbegroting 8 4. Dankwoord 16 2 1. Inleiding Solide en

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Brede Doorlichting in perspectief Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Agenda 1. Wat hebben we al bereikt? 2. Welke financiële opgave ligt er nog? 3. Vervolgaanpak a. Aanvullende voorstellen afgelopen

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht 31 januari 2012 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven. Snelstarthandleiding

Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven. Snelstarthandleiding Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven Snelstarthandleiding 1 Inleiding In de snelstarthandleiding op de eerste pagina van deze toelichting ziet u de belangrijkste knoppen en informatie

Nadere informatie

September 2015 -Prognoses -Afwijkingen -Bandbreedtes

September 2015 -Prognoses -Afwijkingen -Bandbreedtes Begrotingsmonitor September 2015 -Prognoses -Afwijkingen -Bandbreedtes Begrotingsmonitor september 2015 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INGESCHATTE AFWIJKINGEN 2015 (MET BANDBREEDTES)... 4 2.1 INTEGRATIE

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving 01 SGP/ Meijer Amend. De auto is geen melkkoe 1; tariefsverhoging parkeerheffing De voorgenomen verhoging van de parkeertarieven in Ede Centrum niet door te voeren en de daarbij geprognosticeerde opbrengst

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 februari 2012 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : -- Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Rapport

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive. Participatiewet 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive. Participatiewet 2015 Nr. 2014/78 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.21 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel d en artikel 60b

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Anita Bakker en Jasper Beekhoven, medewerkers programmamanagement

Nadere informatie

Uw kenmerk DGKB/BFO/IFLO 2004-0000049472 Dossier/volgnummer 55820N-012

Uw kenmerk DGKB/BFO/IFLO 2004-0000049472 Dossier/volgnummer 55820N-012 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer J.W. Remkes De minister van Financiën De heer drs. G. Zalm Bijlagen -- Inlichtingen bij Uw kenmerk DGKB/BFO/IFLO 2004-0000049472 Dossier/volgnummer

Nadere informatie

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college,

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college, Boekel- Venhorst Betreft: Begroting 2015 Geacht college, De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en Productbegroting 2015. Zoals in dit document staat is

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079 1309115 VNG 1 5 OKT. 2013 OF. m IxJ A. gs.ses Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Netderlancise Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Rotterdam, 8 juli 2014 Aan de Gemeenteraad Onderwerp: Verbeterde Kaderbrief 2014 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Op welke gronden deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive

Hoofdstuk 2. Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 ( Leusden De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders gelezen van 11 november 2014. overwegende dat het

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Westerveld 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Westerveld 2015 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie