OP DE GOEDE WEG? Algemene Beschouwingen PROGRAMMABEGROTING November 2010 ChristenUnie Langedijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP DE GOEDE WEG? Algemene Beschouwingen PROGRAMMABEGROTING 2011. November 2010 ChristenUnie Langedijk"

Transcriptie

1 OP DE GOEDE WEG? Algemene Beschouwingen PROGRAMMABEGROTING 2011 November 2010 ChristenUnie Langedijk

2 Vooraf Financieel gezien is bezuinigen het thema in De verwachte bezuinigingsronde wordt realiteit. Ook dit college kan deze confrontatie niet uit de weg gaan, net zoals het vorige college dat niet kon. Het is de overtuiging van de ChristenUnie dat bezuinigen staat of valt met visie. Visie op welke gemeente het college wil zijn. Visie op de gevolgen. Visie op de toekomst: waar wil Langedijk naar toe. Van welke gebaande paden kan worden afgeweken. Hoe vinden we de goede weg? Juist die visie ontbreekt geheel. Het college komt niet verder dan opmerkingen als: Er is gewerkt aan de totstandkoming van een zorgvuldig samengesteld pakket aan bezuinigingsvoorstellen en In 2014 zijn de voorgestelde maatregelen evenwichtig verdeeld over de diverse categorieën. De ChristenUnie denkt: waarom dan pas en niet vanaf het begin? Waarom moet het leeuwendeel van de eerste ronde in 2011 opgebracht worden door het verhogen van de lokale lasten? We spreken over een aandeel van maar liefst 65 procent! Nota bene terwijl één van de uitgangspunten voor het doorlichten van de begroting is, het, behoudens trendmatige aanpassingen, zoveel mogelijk voorkomen van lastenverzwaring voor burgers. In de aanloop naar de bezuinigingen en het opstellen van de programmabegroting is de raad meermalen verzekerd van de rol die hij zou krijgen. Diverse keren is benadrukt dat bezuinigen een gemeenschappelijke (lees organisatie raad college) verantwoordelijkheid is. De ChristenUnie heeft meermalen haar zorgen geuit over de wijze waarop de raad betrokken werd: te laat naar haar zin. Van een gezamenlijk optrekken van college en raad zou geen sprake zijn, zo schatte de ChristenUnie in. En al helemaal niet van een brainstormdiscussie over visie, over een groslijst met mogelijkheden én kansen of richtinggevende uitspraken van de raad. De ChristenUnie constateert, helaas, dat zij gelijk heeft gekregen. De stofkam- en kaasschaafoperaties zijn des colleges gebleven. Het zoeken naar de goede weg niet gemeenschappelijk vormgegeven. Ter verdediging zult u wellicht aanvoeren dat de raad het laatste woord heeft. Zonder besluitvorming door de raad immers geen bezuinigingen. Een waarheid als een koe. Daarmee ook een grote dooddoener. De ChristenUnie hoopt dan ook dat het college dit verweer in de kast laat. De gang van zaken is niet goed te praten. Laat het een leer zijn voor de volgende keer. 1

3 Besturen en Burgers De burger centraal, de titel van het coalitiedocument. Een titel die veel vragen oproept. Want wie wordt bedoeld met de burger? Wat houdt centraal zetten eigenlijk in? Krijgt de burger voortaan altijd zijn zin? Wat als burgers tegenstrijdige belangen hebben? Gelukkig biedt de programmabegroting uitkomst. Daar staat uitgelegd wat het betekent dat het college de burger centraal staat: De burger staat centraal. Dat betekent dat we zorgen voor een goede dienstverlening die aansluit bij de behoefte van de klant. Afgezien van het feit dat deze uitleg ook multi-interpretabel is, is de ChristenUnie blij met de helderheid die het college geeft. Kennelijk moet de burger klant zijn voordat hij centraal wordt gezet. Bovendien moet die klant een bepaalde behoefte hebben. Alle burgers die geen behoefte hebben, zijn geen klant en hoeven dus niet centraal te worden gezet. Voor discussie vatbaar, maar helder is het wel. In ieder geval is het centraal zetten van bepaalde burgers gelukt bij de bezuinigingsvoorstellen. Immers, hun aandeel is 65 procent! Volgens het college staat of valt interactieve beleidsvorming met het voeren van een goede dialoog. De ChristenUnie vraagt zich af of het niet betrekken van de ex-toekomstige gebruikers bij het wijzigen van de plannen van het ex-wijkcentrum aan de Kerklaan bepalend is voor het goed zijn van de dialoog. Of het niet op de hoogte stellen van de direct belanghebbenden van het accommodatieonderzoek in Sint Pancras van het besluit van het college dat zij willen afzien van de Brede school. Of het niet bespreken met SSL en de basisscholen van het voornemen het schoolzwemmen af te schaffen. Of het niet zuinig zijn met gemeenschapsgeld door het laten oplopen van kosten door het on-hold zetten van projecten. De ChristenUnie concludeert dat de visie van het college op dit programma mager is. Zodanig dat bij de indicatoren niet eens het gewenste rapportcijfer is ingevuld! Welke concrete resultaten wil het college nu bereiken? Hoe dienstbaar wil het college zijn? Naar welke weg wordt gezocht? Het college meent dat hij kan gaan over kostenposten direct verband houdend met de huishouding van de raad. De ChristenUnie vindt dat erg ongepast. Het is aan de raad zelf om voorstellen te doen om kostenbesparingen door te voeren. Overigens is de ChristenUnie 2

4 geen voorstander van het verminderen van het aantal burgerraadsleden noch van het verlagen van de fractievergoeding. De ChristenUnie heeft ook moeite met het verlagen van de budgetten voor het Millenniumcomité en de Rekenkamer. De ChristenUnie is voorstander van het inrichten van een meldpunt overbodige regelgeving. Dat hoeft niet veel te kosten maar kan wel veel opleveren en van nut zijn bij de ingezette deregulering. Veiligheid De ChristenUnie is het met het college eens dat op het gebied van veiligheidsbeleid preventie uitgaat boven repressie. Ook wij vinden dat sociale cohesie daar aan kan bijdragen. Gemeente en burgers werken samen aan een veilige en leefbare samenleving. Elk vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Burgers kunnen in dat opzicht als ketenpartner gezien worden. De ChristenUnie vindt die rol onderbelicht. Wij zijn voorstander van het ontwikkelen van Burgernet en het invoeren van een vandalismemeter. Eenvoudige middelen die de rol van burgers vergroten. Wij zijn benieuwd hoe het college over beide instrumenten denkt. Het college wil inzetten op voldoende passende voorzieningen voor jongeren in de buitenruimte. Dat vindt de ChristenUnie een mooi streven. Jammer is dan ook dat deze ambitie geen vervolg krijgt. Noch in dit programma, noch in het programma Maatschappelijke Ondersteuning worden concrete acties genoemd. Waarmee deze ambitie al in de kiem gesmoord is. Dat brengt ons in herinnering dat van plaatsing van een JOP in Sint Pancras is afgezien. Het college zou andere maatregelen nemen om een einde te maken aan de overlastsituatie, zo liet de gemeentesecretaris de fractie weten. De ChristenUnie verneemt graag van het college aan welke maatregelen gedacht wordt. Het opstellen van BIBOB beleid is een spontaan gehonoreerde wens van de ChristenUnie. Wij nemen aan dat de raad een rol heeft bij het vaststellen hiervan? De ChristenUnie heeft moeite met het nu al inboeken van een bezuiniging van vijf procent op het brandweerbeleid. Dit beleid moet nog worden ontwikkeld. Niet is in te schatten welke gevolgen een dergelijke bezuiniging zal hebben. Bovendien vinden wij het jammer dat de discussie over ambitieniveaus al op voorhand wordt overschaduwd door een boven het 3

5 hoofd hangend zwaard van bezuinigingen. De ChristenUnie vraagt zich af of het ook mogelijk is brandweerbeleid te ontwikkelen met bijvoorbeeld een drietal ambitieniveaus, voorzien van de bijbehorende kostenplaatjes. Dan is een afgewogen keuze mogelijk. Zorgen maakt de ChristenUnie zich over het schrappen van de investering van de inrichting van het gebied ten noorden van de N504. Wij vragen ons af over welke wegen dit gaat. Is dit voornemen van het college met betrokken bewoners gecommuniceerd? De aanvraag voor nieuw beleid voor repressieve inzet op jeugd en veiligheid is vaag geformuleerd. Dusdanig vaag dat de ChristenUnie geen zicht heeft op de waar die voor het geld gekregen wordt. Nog afgezien van het feit dat het nieuw beleid is zonder structureel karakter. Terwijl dat juist op dit thema gewenst is. Wij hebben de neiging dit voorstel niet te honoreren. De ChristenUnie neemt aan dat op blz. 34 bovenaan collegeperiode bedoeld wordt i.p.v. coalitieperiode? In de programmabegroting gaat het ten slotte om de speerpunten van het college en niet om die van de coalitie. Fysieke infrastructuur De ChristenUnie vraagt zich, met het oog op de revitalisering van het Winkelcentrum Broekerveiling af, of overwogen is om het openbaar vaarwater ten zuiden van de Papenhorn wat tussen de Dijk en de Westelijke Randweg in Broek op Langedijk ligt, doorvaarbaar te maken. Wij menen dat dit een goed voorbeeld is van een mogelijkheid die zich aandient om de doorvaarbaarheid te verbeteren. Waarmee tegelijkertijd een oude belofte aan de bewoners van het Dijkpad wordt ingelost. Hen is al meer dan 20 jaar geleden beloofd dat zij aangesloten zullen worden op het vaarnetwerk van Langedijk. Volgens de ChristenUnie is het nu of nooit. Wat vindt het college van dit idee? De noodzaak van het aanleggen van wandelpaden vanwege vermeende onveiligheid langs de Reiger en de Lepelaar is voor de ChristenUnie niet afdoende aangetoond. Wij waren geen voorstander en zijn het nog steeds niet. De ChristenUnie vindt dat beleid gebaseerd moet zijn op objectieve feiten en gegevens. Het enkele feit van vermeende onveiligheid van beide wegen is niet voldoende. Het verbaast de ChristenUnie dat in dit programma niets staat over de aansluiting van de Beverkoog op de N242. Terwijl dit nogal actueel is. Volgens de gemeente Alkmaar zou er 4

6 planologische overeenstemming zijn tussen Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. De ChristenUnie is benieuwd naar de stand van zaken van de concrete plannen en de daarmee samenhangende kosten. Werkgelegenheid Het college vindt dat er plaatselijk en regionaal zoveel mogelijk arbeidsplaatsen moeten worden gecreëerd. Toename van het aantal arbeidsplaatsen dient zoveel mogelijk gelijke tred te houden met de groei van de beroepsbevolking. Dat zijn mooie woorden. Helaas constateert de ChristenUnie dat het in dit programma ontbreekt aan concrete acties om die toename van arbeidsplaatsen te realiseren. De ChristenUnie vindt het hoog tijd dat Langedijk niet alleen streeft naar meer werkgelegenheid, maar ook helder invult hoe dat dan moet. Het valt de ChristenUnie op dat in dit programma voorbij wordt gegaan aan de (jeugd)werkloosheid. Is dit aan de aandacht van het college ontsnapt of geen kwestie in Langedijk? In september van dit jaar waren er 441 niet-werkende werkzoekenden in onze gemeente, waaronder 55 jongeren. Is het college op de hoogte van deze cijfers en welke aandacht wil het college aan (jeugd)werkloosheid geven? Hoe actief is het college als het gaat om het creëren van stageplaatsen voor leer- werktrajecten, zowel binnen de organisatie als in het bedrijfsleven van Langedijk? Hoe denkt het college over het oprichten van een Platform Maatschappelijk Verantwoord ondernemen? De ChristenUnie wil weten waarom er in dit programma geen verband wordt gelegd met de Stichting Toeristische Promotie Langedijk. Deze stichting is toch een partner van de gemeente bij het ontwikkelen van kleinschalig toerisme in de gemeente. Zij ontvangen daar toch ook subsidie voor? Onderwijs Langedijk is goed op weg met de Lokaal Educatieve Agenda. De link naar het CJG is belangrijk. Deze moet vastgehouden worden en concreet vorm krijgen. Het college wil ook een koppeling leggen met de Zorgadviesteam (ZAT). Voor zover de ChristenUnie weet heeft Langedijk geen eigen ZAT. Welke ZAT s worden bedoeld? 5

7 De ChristenUnie is voorstander van een koppeling tussen de LEA en het jeugdbeleid. Dat kan door het opstellen van een Lokale Jeugd Agenda. Het college zich heeft voorgenomen het jeugdbeleid te herijken. Is het college bereid om bij deze herijking het opstellen van een Jeugdagenda te betrekken, inclusief koppeling met de LEA? Het college wil lobbyen voor onderwijs in de bovenbouw VO aan het Jan Arentsz College in Langedijk. Verderop wordt dat herhaald. Maar dan wordt ook opeens aangehaald: en/of andere onderwijsvormen. Welke vormen worden bedoeld? Waar gaat het college nu voor? Hoe reëel is het om ook andere onderwijsvormen te noemen? De ChristenUnie heeft grote moeite met het feit dat het college zo lomp voor de muziek uitloopt door de voorgenomen investering voor de Brede School in Sint Pancras te schrappen. Op deze manier grijpt het college ruw in bij een lopend proces waar het vorige college op eieren moest lopen want anders stond heel Sint Pancras op zijn kop. We moeten het u nageven, het is een heldere keus, maar of dit nu het centraal zetten van de burger is? De ChristenUnie blijft in haar maag zitten met het afschaffen van het schoolzwemmen. Ten eerste omdat we een waterrijke gemeente zijn en het hebben van een zwemdiploma van levensbelang kan zijn. Ten tweede omdat de ingeboekte bezuiniging ons niet reëel lijkt. Hoe kan er vanaf 2012 een bedrag van , oplopend tot euro in 2014, als voordeel opgevoerd worden als er maar euro op vervoer bespaard wordt? Het lijkt de ChristenUnie raadzaam om eerst eens goed in overleg te gaan met SSL en de basisscholen. Wellicht zijn er andere mogelijkheden om te besparen. Overleg is in ieder geval een chiquere manier dan de voornemens in de programmabegroting gepresenteerd te krijgen. Cultuur Langedijk heeft een Platform Cultuurhistorie. Waarom lezen wij niets over dit Platform en hun activiteiten? Dit Platform kan volgens de ChristenUnie een rol spelen bij de uitvoering van de nota Cultuurhistorie. De ChristenUnie is warm voorstander van het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende dorpsgezichten. Wij zijn benieuwd naar de voorstellen die het college gaat doen. Is het college het met de ChristenUnie eens dat hergebruik van monumentale gebouwen boven afbraak van die gebouwen moet gaan? 6

8 De VVD heeft in de voorrondes gevraagd wat de consequenties zijn van het uitstellen van de uitvoering van de nota Cultuurhistorie. Het antwoord luidde dat dit niet werd voorgesteld. Nu was de VVD dat wel duidelijk, denkt de ChristenUnie. De vraag moet volgens ons gelezen worden als een voorstel van de VVD zelf. Bij de ChristenUnie leeft die vraag ook. Ondanks het feit wat in de alinea hiervoor beschreven staat. In tijden van bezuinigingen moeten prioriteiten gesteld worden en keuzen gemaakt. Hoe erg is het als de uitvoering van de nota Cultuurhistorie wordt opgeschort? Overigens vraagt de ChristenUnie zich af hoe de uitvoering van de nota Cultuurhistorie nieuw beleid kan zijn als, zoals te lezen valt op blz. 10 van de beantwoording technische vragen PB, voorgesteld wordt het geplande jaarlijkse uitvoeringsbudget te verlagen van naar euro. Kennelijk was er al rekening gehouden met kosten voor de uitvoering van de nota. Ten eerste zien wij een dergelijk voorstel niet staan in het programma Cultuur. Ten tweede is verlagen van een budget volgens de ChristenUnie een bezuiniging en geen nieuw beleid. Ruimtelijke Ordening De beslissing van het college om onverkort uitvoering te geven aan het raadsbesluit over Westerdel van november 2009 is door de ChristenUnie opgelucht ontvangen. Dat de benodigde ontheffing bij de provincie is aangevraagd geeft goede moed. De ChristenUnie neemt aan dat het college alles in het werk stelt om deze ontheffing gehonoreerd te krijgen? De ChristenUnie is onaangenaam verrast over het feit dat het college meent tot drie keer toe de voorkeur en de prioriteit van de coalitie in dit programma te moeten opnemen. Los van het feit waar de voorkeur c.q. prioriteit naar uitgaat, acht de ChristenUnie het ongepast dat het college voorkeuren van fracties noemt. Mag de ChristenUnie er een aantal inleveren voor de programmabegroting van 2012? Heeft het college ook een éigen visie op de keus tussen inbreiden en uitbreiden? De ChristenUnie acht het wijs als dié wordt weergegeven in de programmabegroting. Het college wil toch niet de indruk wekken dat men zich laat dicteren door de collegepartijen. Waarom wil het college naar verruiming bebouwingsmogelijkheden? Vanwaar de voorgenomen heroriëntering op gebruik en bebouwingsmogelijkheden van vrijkomende agrarische bebouwing? 7

9 Het wijksteunpunt Noord-Scharwoude komt in De Overbrugging. Dat houdt in dat deze grond niet meer voor verkoop in aanmerking komt, terwijl er wel rekening gehouden is met de opbrengst van deze VLOW locatie. De ChristenUnie vraagt zich dan ook af waarom op blz. 175 wel 7 ton aan inkomsten voor de verkoop van de grond aan de dr. Wilminkstraat wordt ingeboekt. Dit is toch de grond waar De Overbrugging op staat? Kan het college dit uitleggen? Er is eenmalig euro extra nodig voor de uitvoering van de Wabo. Waarom kiest het college er niet voor om dit te dekken uit een reserve, net als gedaan is in het programma FI bij Beheerplan kunstwerken en de Ecologische visie? Volgens de ChristenUnie is het aanwenden van een reserve ook hier heel wel mogelijk. Volgens nieuwe EU-regels mogen woningbouwcorporaties niet meer dan tien procent van de sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens die meer dan euro per jaar verdienen. Momenteel is die inkomenseis hoger waardoor meer mensen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De strengere eisen gaan per 1 januari 2011 in. De ChristenUnie wil graag weten welke gevolgen dit heeft c.q. kan hebben voor de sociale huursector in Langedijk. Milieu en Volksgezondheid De ChristenUnie ziet in dit programma een aantal punten uit haar verkiezingsprogramma gehonoreerd. Wij zijn een groot voorstander van aansluiting bij het Project Burger AED van de Veiligheidsregio. Is dit ook de uitvoering die het college voor ogen heeft? Een ander punt uit ons verkiezingsprogramma is het opstellen van een klimaatactieplan. Het college vult dat in door het voornemen een klimaatbeleidsplan op te stellen. Dit moet euro kosten. Ook hier de vraag waarom het college er niet voor kiest om deze incidentele last uit een reserve te dekken. Overigens is de ChristenUnie oprecht blij met de aandacht van het college voor klimaat en milieu. Gelukkig heeft het college gemeend hier meer aandacht aan te moeten besteden dan dat de collegepartijen in het coalitiedocument hebben gedaan. De aandacht die het college heeft voor alcoholmatiging stemt de ChristenUnie blij. Hoe denkt het college over het opstellen van een horecastappenplan voor bestuurlijke handhaving van leeftijdsgrenzen bij alcoholverstrekking aan jongeren? 8

10 Wijken Dorpsgericht samenwerken is een belangrijk instrument om de uitvoering van het beleid in dit programma vorm te geven. Let wel, de ChristenUnie noemt heel bewust uitvoering van beleid. Niet de vorming van beleid. Zoals het college schrijft, DGS is een onderdeel van het participatiebeleid en niet het doel van participatiebeleid. Daarom vindt de ChristenUnie dat DGS als zodanig geen (adviserende) rol hoeft te hebben bij beleidsontwikkeling. Participatie bij beleidsontwikkeling moet inwonersbreed gestalte krijgen, leden van Dorpsplatforms incluis, maar op persoonlijke titel. Als sprake is van specifiek beleid op wijkniveau kan bezien worden welke rol DGS zou kunnen hebben. De ChristenUnie vindt DGS het best tot zijn recht komen in het meedenken over en meedoen aan de uitvoering van beleid op wijkniveau. De ChristenUnie heeft vraagtekens bij de aanvragen voor nieuw beleid speeltoestellen en bomen wel opportuun is als er bezuinigd moet worden. Welke risico s loopt de gemeente als beide voorstellen niet gehonoreerd worden? Maatschappelijke ondersteuning In 2011 wordt het meerjarenbeleidsplan Wmo en Volksgezondheid vernieuwd. Overweegt het college aansluiting bij het Project De Kanteling van de VNG? Hoe denkt het college over dit project? Het college wil het jeugdbeleid herijken. De ChristenUnie vraagt zich af op grond waarvan? Wij staan positief tegenover het opzetten van een huiskamerproject voor de jeugd. Er gaat aandacht besteedt worden aan depressiepreventie. Heeft het college zicht op deze problematiek in Langedijk? De ChristenUnie is blij met de actieve ondersteuning die het college wil geven aan sportverenigingen die kwetsbare groepen opnemen. Maar het zou wel iets concreter mogen: welke vormen van actieve ondersteuning denkt het college aan en wat bedoeld het college met kwetsbare groepen? Kan het college voorbeelden noemen van verenigingen die deze mogelijkheid bieden? De ChristenUnie denkt vooral ook aan kinderen die door een beperking niet of moeizaam aan reguliere (team)sport mee kunnen doen. Ook die groep mag niet vergeten worden. 9

11 Het Jeugdsportfonds stelt speciaal middelen beschikbaar voor kinderen met een beperking uit gezinnen die om financiële redenen niet aan sport kunnen doen. Het college zou dit kunnen promoten. Sociale voorzieningen Het huidige kabinet wil de inkomensgrens van het gemeentelijk minimabeleid normeren op maximaal 110 procent van het wettelijk minimumloon. Heeft het college enig zicht op wanneer dit ingaat en wat dit betekent voor Langedijk? De eindejaarsuitkering wil het college handhaven. Toch staat de ChristenUnie iets bij over een memo waarin het college de raad informeert over het feit dat Langedijk op de vingers is getikt omdat het uitkeren van een dergelijke uitkering niet mag. Hoe zit het nu? De ChristenUnie is benieuwd naar de invoering van de Langedijker Pas. Wij nemen aan dat er een relatie gelegd wordt met het participatiebeleid van de gemeente? Tot slot In dit slotwoord komt de ChristenUnie terug op het in het Vooraf genoemde financiële thema van 2011: bezuinigen én op de titel van onze beschouwingen: Op de goede weg? Alles overwegende concludeert de ChristenUnie dat het college van Langedijk kiest voor bezuinigen volgens de beruchte kaasschaafmethode. Bezuinigingsvoorstellen die bestaan uit een plakje hier en een plakje daar. Echte keuzes worden niet gemaakt. Bovendien lijken de voorstellen weinig realistisch en van zoveel factoren af te hangen dat de ChristenUnie vreest voor het resultaat. De ChristenUnie constateert dat het dit college ontbreekt aan redeneren vanuit visie en strategie, stoelend op toewijding en kennis. Alleen dan kan er een duurzaam financieel gezond perspectief ontstaan. Want juist door strategische verankering krijgen bezuinigingen een duurzaam karakter. De kans dat bezuinigingen weer teruggroeien is dan nihil. De kaasschaafmethode heeft natuurlijk wel een voordeel, de begroting is zo namelijk gemakkelijk sluitend te krijgen. Maar volgens de ChristenUnie is het vervolgens de grote vraag of de jaarrekening dat ook zal zijn! 10

12 Of we al met al op de goede weg zitten? De ChristenUnie denkt van niet. Natuurlijk staat er goed beleid in de begroting. Maar er zijn ook zorgen. De rode draad van het politieke werk blijft voor de ChristenUnie: dienen en dienstbaar zijn. Dat is onze Bijbelse opdracht. God vraagt van ons dat we zoeken naar het beste voor de ander, naar het beste voor de samenleving. Dat houdt niet in dat de ChristenUnie vindt dat iedereen zijn zin kan krijgen. Wel dat wij willen luisteren, rechtvaardig beleid willen voeren, rekening willen houden met elkaar en kunnen uitleggen waarom we bepaalde keuzen maken. Daar is wijsheid en kracht voor nodig, die iedereen op zijn eigen wijze zoekt. Wij sluiten af met een tekst uit de Bijbel: God schonk Salomo zeer veel wijsheid en onderscheidingsvermogen en een veelomvattende kennis van zaken, zo overvloedig als zandkorrels op het strand langs de zee. Zoekend naar de goede weg wensen wij elkaar dié wijsheid en Gods zegen toe. ChristenUnie Langedijk Erica van As Fractievoorzitter 11

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 AANWEZIG 5de leden: 10 de wethouders: de voorzitter: 15de griffier: verslaglegging: de heer H.J. Al (VLW), de heer H.J. van der Snoek (VLW),

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Burgers centraal in alle begroting programma s

Burgers centraal in alle begroting programma s ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 Burgers centraal in alle begroting programma s BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma s in de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties

Nadere informatie

Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012

Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012 Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012 13.30 uur De SGP is blij met de compacte en solide begroting en de gelijktijdige aanbieding van de Produktenbegroting. Onze dank en waardering hiervoor! Ondanks

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 mei 2006 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Vaststelling verslag van de vergadering van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1057 13 januari 2003 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 en 31 oktober 2002, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

GroenWit Vlieland fractie@groenwitvlie.nl

GroenWit Vlieland fractie@groenwitvlie.nl Onderwerp: reactie op coalitieakkoord Datum: 11 mei 2014 Voorzitter, in deze reactie richt ik mij tot de nieuwe coalitie. Heren en dame van ABV en VVD, ik wil u feliciteren met het in redelijk korte tijd

Nadere informatie

Koninkrijk Bhutan en de Republiek Costa Rica inzake duurzame ontwikkeling (23949). De algemene beraadslaging wordt geopend.

Koninkrijk Bhutan en de Republiek Costa Rica inzake duurzame ontwikkeling (23949). De algemene beraadslaging wordt geopend. Voorzitter vergadering door te geleiden naar de minister van Financiën. Daartoe wordt besloten. De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Verbugt. Mevrouw Verbugt (VVD): Mijnheer de voorzitter! Via de pers

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programma 2015 Programma 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding Trends 4 Voorwoord 5 2015: Ruimte voor innovatie en vernieuwing 8 De staat van de gemeente 18 Begroting 2015 in grafieken en tabellen 20 Programma

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT

GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, gehouden op 1 november 2010 in het gemeentehuis, aanvangende om 19.00 uur. Voorzitter: de

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 119 DUURZAAM EN VEILIG Begin 2011 is de startnotitie Duurzaam en veilig opgeleverd en in februari als een van de vier startnotities aan de raad aangeboden. Bij de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie