OP DE GOEDE WEG? Algemene Beschouwingen PROGRAMMABEGROTING November 2010 ChristenUnie Langedijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP DE GOEDE WEG? Algemene Beschouwingen PROGRAMMABEGROTING 2011. November 2010 ChristenUnie Langedijk"

Transcriptie

1 OP DE GOEDE WEG? Algemene Beschouwingen PROGRAMMABEGROTING 2011 November 2010 ChristenUnie Langedijk

2 Vooraf Financieel gezien is bezuinigen het thema in De verwachte bezuinigingsronde wordt realiteit. Ook dit college kan deze confrontatie niet uit de weg gaan, net zoals het vorige college dat niet kon. Het is de overtuiging van de ChristenUnie dat bezuinigen staat of valt met visie. Visie op welke gemeente het college wil zijn. Visie op de gevolgen. Visie op de toekomst: waar wil Langedijk naar toe. Van welke gebaande paden kan worden afgeweken. Hoe vinden we de goede weg? Juist die visie ontbreekt geheel. Het college komt niet verder dan opmerkingen als: Er is gewerkt aan de totstandkoming van een zorgvuldig samengesteld pakket aan bezuinigingsvoorstellen en In 2014 zijn de voorgestelde maatregelen evenwichtig verdeeld over de diverse categorieën. De ChristenUnie denkt: waarom dan pas en niet vanaf het begin? Waarom moet het leeuwendeel van de eerste ronde in 2011 opgebracht worden door het verhogen van de lokale lasten? We spreken over een aandeel van maar liefst 65 procent! Nota bene terwijl één van de uitgangspunten voor het doorlichten van de begroting is, het, behoudens trendmatige aanpassingen, zoveel mogelijk voorkomen van lastenverzwaring voor burgers. In de aanloop naar de bezuinigingen en het opstellen van de programmabegroting is de raad meermalen verzekerd van de rol die hij zou krijgen. Diverse keren is benadrukt dat bezuinigen een gemeenschappelijke (lees organisatie raad college) verantwoordelijkheid is. De ChristenUnie heeft meermalen haar zorgen geuit over de wijze waarop de raad betrokken werd: te laat naar haar zin. Van een gezamenlijk optrekken van college en raad zou geen sprake zijn, zo schatte de ChristenUnie in. En al helemaal niet van een brainstormdiscussie over visie, over een groslijst met mogelijkheden én kansen of richtinggevende uitspraken van de raad. De ChristenUnie constateert, helaas, dat zij gelijk heeft gekregen. De stofkam- en kaasschaafoperaties zijn des colleges gebleven. Het zoeken naar de goede weg niet gemeenschappelijk vormgegeven. Ter verdediging zult u wellicht aanvoeren dat de raad het laatste woord heeft. Zonder besluitvorming door de raad immers geen bezuinigingen. Een waarheid als een koe. Daarmee ook een grote dooddoener. De ChristenUnie hoopt dan ook dat het college dit verweer in de kast laat. De gang van zaken is niet goed te praten. Laat het een leer zijn voor de volgende keer. 1

3 Besturen en Burgers De burger centraal, de titel van het coalitiedocument. Een titel die veel vragen oproept. Want wie wordt bedoeld met de burger? Wat houdt centraal zetten eigenlijk in? Krijgt de burger voortaan altijd zijn zin? Wat als burgers tegenstrijdige belangen hebben? Gelukkig biedt de programmabegroting uitkomst. Daar staat uitgelegd wat het betekent dat het college de burger centraal staat: De burger staat centraal. Dat betekent dat we zorgen voor een goede dienstverlening die aansluit bij de behoefte van de klant. Afgezien van het feit dat deze uitleg ook multi-interpretabel is, is de ChristenUnie blij met de helderheid die het college geeft. Kennelijk moet de burger klant zijn voordat hij centraal wordt gezet. Bovendien moet die klant een bepaalde behoefte hebben. Alle burgers die geen behoefte hebben, zijn geen klant en hoeven dus niet centraal te worden gezet. Voor discussie vatbaar, maar helder is het wel. In ieder geval is het centraal zetten van bepaalde burgers gelukt bij de bezuinigingsvoorstellen. Immers, hun aandeel is 65 procent! Volgens het college staat of valt interactieve beleidsvorming met het voeren van een goede dialoog. De ChristenUnie vraagt zich af of het niet betrekken van de ex-toekomstige gebruikers bij het wijzigen van de plannen van het ex-wijkcentrum aan de Kerklaan bepalend is voor het goed zijn van de dialoog. Of het niet op de hoogte stellen van de direct belanghebbenden van het accommodatieonderzoek in Sint Pancras van het besluit van het college dat zij willen afzien van de Brede school. Of het niet bespreken met SSL en de basisscholen van het voornemen het schoolzwemmen af te schaffen. Of het niet zuinig zijn met gemeenschapsgeld door het laten oplopen van kosten door het on-hold zetten van projecten. De ChristenUnie concludeert dat de visie van het college op dit programma mager is. Zodanig dat bij de indicatoren niet eens het gewenste rapportcijfer is ingevuld! Welke concrete resultaten wil het college nu bereiken? Hoe dienstbaar wil het college zijn? Naar welke weg wordt gezocht? Het college meent dat hij kan gaan over kostenposten direct verband houdend met de huishouding van de raad. De ChristenUnie vindt dat erg ongepast. Het is aan de raad zelf om voorstellen te doen om kostenbesparingen door te voeren. Overigens is de ChristenUnie 2

4 geen voorstander van het verminderen van het aantal burgerraadsleden noch van het verlagen van de fractievergoeding. De ChristenUnie heeft ook moeite met het verlagen van de budgetten voor het Millenniumcomité en de Rekenkamer. De ChristenUnie is voorstander van het inrichten van een meldpunt overbodige regelgeving. Dat hoeft niet veel te kosten maar kan wel veel opleveren en van nut zijn bij de ingezette deregulering. Veiligheid De ChristenUnie is het met het college eens dat op het gebied van veiligheidsbeleid preventie uitgaat boven repressie. Ook wij vinden dat sociale cohesie daar aan kan bijdragen. Gemeente en burgers werken samen aan een veilige en leefbare samenleving. Elk vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Burgers kunnen in dat opzicht als ketenpartner gezien worden. De ChristenUnie vindt die rol onderbelicht. Wij zijn voorstander van het ontwikkelen van Burgernet en het invoeren van een vandalismemeter. Eenvoudige middelen die de rol van burgers vergroten. Wij zijn benieuwd hoe het college over beide instrumenten denkt. Het college wil inzetten op voldoende passende voorzieningen voor jongeren in de buitenruimte. Dat vindt de ChristenUnie een mooi streven. Jammer is dan ook dat deze ambitie geen vervolg krijgt. Noch in dit programma, noch in het programma Maatschappelijke Ondersteuning worden concrete acties genoemd. Waarmee deze ambitie al in de kiem gesmoord is. Dat brengt ons in herinnering dat van plaatsing van een JOP in Sint Pancras is afgezien. Het college zou andere maatregelen nemen om een einde te maken aan de overlastsituatie, zo liet de gemeentesecretaris de fractie weten. De ChristenUnie verneemt graag van het college aan welke maatregelen gedacht wordt. Het opstellen van BIBOB beleid is een spontaan gehonoreerde wens van de ChristenUnie. Wij nemen aan dat de raad een rol heeft bij het vaststellen hiervan? De ChristenUnie heeft moeite met het nu al inboeken van een bezuiniging van vijf procent op het brandweerbeleid. Dit beleid moet nog worden ontwikkeld. Niet is in te schatten welke gevolgen een dergelijke bezuiniging zal hebben. Bovendien vinden wij het jammer dat de discussie over ambitieniveaus al op voorhand wordt overschaduwd door een boven het 3

5 hoofd hangend zwaard van bezuinigingen. De ChristenUnie vraagt zich af of het ook mogelijk is brandweerbeleid te ontwikkelen met bijvoorbeeld een drietal ambitieniveaus, voorzien van de bijbehorende kostenplaatjes. Dan is een afgewogen keuze mogelijk. Zorgen maakt de ChristenUnie zich over het schrappen van de investering van de inrichting van het gebied ten noorden van de N504. Wij vragen ons af over welke wegen dit gaat. Is dit voornemen van het college met betrokken bewoners gecommuniceerd? De aanvraag voor nieuw beleid voor repressieve inzet op jeugd en veiligheid is vaag geformuleerd. Dusdanig vaag dat de ChristenUnie geen zicht heeft op de waar die voor het geld gekregen wordt. Nog afgezien van het feit dat het nieuw beleid is zonder structureel karakter. Terwijl dat juist op dit thema gewenst is. Wij hebben de neiging dit voorstel niet te honoreren. De ChristenUnie neemt aan dat op blz. 34 bovenaan collegeperiode bedoeld wordt i.p.v. coalitieperiode? In de programmabegroting gaat het ten slotte om de speerpunten van het college en niet om die van de coalitie. Fysieke infrastructuur De ChristenUnie vraagt zich, met het oog op de revitalisering van het Winkelcentrum Broekerveiling af, of overwogen is om het openbaar vaarwater ten zuiden van de Papenhorn wat tussen de Dijk en de Westelijke Randweg in Broek op Langedijk ligt, doorvaarbaar te maken. Wij menen dat dit een goed voorbeeld is van een mogelijkheid die zich aandient om de doorvaarbaarheid te verbeteren. Waarmee tegelijkertijd een oude belofte aan de bewoners van het Dijkpad wordt ingelost. Hen is al meer dan 20 jaar geleden beloofd dat zij aangesloten zullen worden op het vaarnetwerk van Langedijk. Volgens de ChristenUnie is het nu of nooit. Wat vindt het college van dit idee? De noodzaak van het aanleggen van wandelpaden vanwege vermeende onveiligheid langs de Reiger en de Lepelaar is voor de ChristenUnie niet afdoende aangetoond. Wij waren geen voorstander en zijn het nog steeds niet. De ChristenUnie vindt dat beleid gebaseerd moet zijn op objectieve feiten en gegevens. Het enkele feit van vermeende onveiligheid van beide wegen is niet voldoende. Het verbaast de ChristenUnie dat in dit programma niets staat over de aansluiting van de Beverkoog op de N242. Terwijl dit nogal actueel is. Volgens de gemeente Alkmaar zou er 4

6 planologische overeenstemming zijn tussen Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. De ChristenUnie is benieuwd naar de stand van zaken van de concrete plannen en de daarmee samenhangende kosten. Werkgelegenheid Het college vindt dat er plaatselijk en regionaal zoveel mogelijk arbeidsplaatsen moeten worden gecreëerd. Toename van het aantal arbeidsplaatsen dient zoveel mogelijk gelijke tred te houden met de groei van de beroepsbevolking. Dat zijn mooie woorden. Helaas constateert de ChristenUnie dat het in dit programma ontbreekt aan concrete acties om die toename van arbeidsplaatsen te realiseren. De ChristenUnie vindt het hoog tijd dat Langedijk niet alleen streeft naar meer werkgelegenheid, maar ook helder invult hoe dat dan moet. Het valt de ChristenUnie op dat in dit programma voorbij wordt gegaan aan de (jeugd)werkloosheid. Is dit aan de aandacht van het college ontsnapt of geen kwestie in Langedijk? In september van dit jaar waren er 441 niet-werkende werkzoekenden in onze gemeente, waaronder 55 jongeren. Is het college op de hoogte van deze cijfers en welke aandacht wil het college aan (jeugd)werkloosheid geven? Hoe actief is het college als het gaat om het creëren van stageplaatsen voor leer- werktrajecten, zowel binnen de organisatie als in het bedrijfsleven van Langedijk? Hoe denkt het college over het oprichten van een Platform Maatschappelijk Verantwoord ondernemen? De ChristenUnie wil weten waarom er in dit programma geen verband wordt gelegd met de Stichting Toeristische Promotie Langedijk. Deze stichting is toch een partner van de gemeente bij het ontwikkelen van kleinschalig toerisme in de gemeente. Zij ontvangen daar toch ook subsidie voor? Onderwijs Langedijk is goed op weg met de Lokaal Educatieve Agenda. De link naar het CJG is belangrijk. Deze moet vastgehouden worden en concreet vorm krijgen. Het college wil ook een koppeling leggen met de Zorgadviesteam (ZAT). Voor zover de ChristenUnie weet heeft Langedijk geen eigen ZAT. Welke ZAT s worden bedoeld? 5

7 De ChristenUnie is voorstander van een koppeling tussen de LEA en het jeugdbeleid. Dat kan door het opstellen van een Lokale Jeugd Agenda. Het college zich heeft voorgenomen het jeugdbeleid te herijken. Is het college bereid om bij deze herijking het opstellen van een Jeugdagenda te betrekken, inclusief koppeling met de LEA? Het college wil lobbyen voor onderwijs in de bovenbouw VO aan het Jan Arentsz College in Langedijk. Verderop wordt dat herhaald. Maar dan wordt ook opeens aangehaald: en/of andere onderwijsvormen. Welke vormen worden bedoeld? Waar gaat het college nu voor? Hoe reëel is het om ook andere onderwijsvormen te noemen? De ChristenUnie heeft grote moeite met het feit dat het college zo lomp voor de muziek uitloopt door de voorgenomen investering voor de Brede School in Sint Pancras te schrappen. Op deze manier grijpt het college ruw in bij een lopend proces waar het vorige college op eieren moest lopen want anders stond heel Sint Pancras op zijn kop. We moeten het u nageven, het is een heldere keus, maar of dit nu het centraal zetten van de burger is? De ChristenUnie blijft in haar maag zitten met het afschaffen van het schoolzwemmen. Ten eerste omdat we een waterrijke gemeente zijn en het hebben van een zwemdiploma van levensbelang kan zijn. Ten tweede omdat de ingeboekte bezuiniging ons niet reëel lijkt. Hoe kan er vanaf 2012 een bedrag van , oplopend tot euro in 2014, als voordeel opgevoerd worden als er maar euro op vervoer bespaard wordt? Het lijkt de ChristenUnie raadzaam om eerst eens goed in overleg te gaan met SSL en de basisscholen. Wellicht zijn er andere mogelijkheden om te besparen. Overleg is in ieder geval een chiquere manier dan de voornemens in de programmabegroting gepresenteerd te krijgen. Cultuur Langedijk heeft een Platform Cultuurhistorie. Waarom lezen wij niets over dit Platform en hun activiteiten? Dit Platform kan volgens de ChristenUnie een rol spelen bij de uitvoering van de nota Cultuurhistorie. De ChristenUnie is warm voorstander van het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende dorpsgezichten. Wij zijn benieuwd naar de voorstellen die het college gaat doen. Is het college het met de ChristenUnie eens dat hergebruik van monumentale gebouwen boven afbraak van die gebouwen moet gaan? 6

8 De VVD heeft in de voorrondes gevraagd wat de consequenties zijn van het uitstellen van de uitvoering van de nota Cultuurhistorie. Het antwoord luidde dat dit niet werd voorgesteld. Nu was de VVD dat wel duidelijk, denkt de ChristenUnie. De vraag moet volgens ons gelezen worden als een voorstel van de VVD zelf. Bij de ChristenUnie leeft die vraag ook. Ondanks het feit wat in de alinea hiervoor beschreven staat. In tijden van bezuinigingen moeten prioriteiten gesteld worden en keuzen gemaakt. Hoe erg is het als de uitvoering van de nota Cultuurhistorie wordt opgeschort? Overigens vraagt de ChristenUnie zich af hoe de uitvoering van de nota Cultuurhistorie nieuw beleid kan zijn als, zoals te lezen valt op blz. 10 van de beantwoording technische vragen PB, voorgesteld wordt het geplande jaarlijkse uitvoeringsbudget te verlagen van naar euro. Kennelijk was er al rekening gehouden met kosten voor de uitvoering van de nota. Ten eerste zien wij een dergelijk voorstel niet staan in het programma Cultuur. Ten tweede is verlagen van een budget volgens de ChristenUnie een bezuiniging en geen nieuw beleid. Ruimtelijke Ordening De beslissing van het college om onverkort uitvoering te geven aan het raadsbesluit over Westerdel van november 2009 is door de ChristenUnie opgelucht ontvangen. Dat de benodigde ontheffing bij de provincie is aangevraagd geeft goede moed. De ChristenUnie neemt aan dat het college alles in het werk stelt om deze ontheffing gehonoreerd te krijgen? De ChristenUnie is onaangenaam verrast over het feit dat het college meent tot drie keer toe de voorkeur en de prioriteit van de coalitie in dit programma te moeten opnemen. Los van het feit waar de voorkeur c.q. prioriteit naar uitgaat, acht de ChristenUnie het ongepast dat het college voorkeuren van fracties noemt. Mag de ChristenUnie er een aantal inleveren voor de programmabegroting van 2012? Heeft het college ook een éigen visie op de keus tussen inbreiden en uitbreiden? De ChristenUnie acht het wijs als dié wordt weergegeven in de programmabegroting. Het college wil toch niet de indruk wekken dat men zich laat dicteren door de collegepartijen. Waarom wil het college naar verruiming bebouwingsmogelijkheden? Vanwaar de voorgenomen heroriëntering op gebruik en bebouwingsmogelijkheden van vrijkomende agrarische bebouwing? 7

9 Het wijksteunpunt Noord-Scharwoude komt in De Overbrugging. Dat houdt in dat deze grond niet meer voor verkoop in aanmerking komt, terwijl er wel rekening gehouden is met de opbrengst van deze VLOW locatie. De ChristenUnie vraagt zich dan ook af waarom op blz. 175 wel 7 ton aan inkomsten voor de verkoop van de grond aan de dr. Wilminkstraat wordt ingeboekt. Dit is toch de grond waar De Overbrugging op staat? Kan het college dit uitleggen? Er is eenmalig euro extra nodig voor de uitvoering van de Wabo. Waarom kiest het college er niet voor om dit te dekken uit een reserve, net als gedaan is in het programma FI bij Beheerplan kunstwerken en de Ecologische visie? Volgens de ChristenUnie is het aanwenden van een reserve ook hier heel wel mogelijk. Volgens nieuwe EU-regels mogen woningbouwcorporaties niet meer dan tien procent van de sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens die meer dan euro per jaar verdienen. Momenteel is die inkomenseis hoger waardoor meer mensen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De strengere eisen gaan per 1 januari 2011 in. De ChristenUnie wil graag weten welke gevolgen dit heeft c.q. kan hebben voor de sociale huursector in Langedijk. Milieu en Volksgezondheid De ChristenUnie ziet in dit programma een aantal punten uit haar verkiezingsprogramma gehonoreerd. Wij zijn een groot voorstander van aansluiting bij het Project Burger AED van de Veiligheidsregio. Is dit ook de uitvoering die het college voor ogen heeft? Een ander punt uit ons verkiezingsprogramma is het opstellen van een klimaatactieplan. Het college vult dat in door het voornemen een klimaatbeleidsplan op te stellen. Dit moet euro kosten. Ook hier de vraag waarom het college er niet voor kiest om deze incidentele last uit een reserve te dekken. Overigens is de ChristenUnie oprecht blij met de aandacht van het college voor klimaat en milieu. Gelukkig heeft het college gemeend hier meer aandacht aan te moeten besteden dan dat de collegepartijen in het coalitiedocument hebben gedaan. De aandacht die het college heeft voor alcoholmatiging stemt de ChristenUnie blij. Hoe denkt het college over het opstellen van een horecastappenplan voor bestuurlijke handhaving van leeftijdsgrenzen bij alcoholverstrekking aan jongeren? 8

10 Wijken Dorpsgericht samenwerken is een belangrijk instrument om de uitvoering van het beleid in dit programma vorm te geven. Let wel, de ChristenUnie noemt heel bewust uitvoering van beleid. Niet de vorming van beleid. Zoals het college schrijft, DGS is een onderdeel van het participatiebeleid en niet het doel van participatiebeleid. Daarom vindt de ChristenUnie dat DGS als zodanig geen (adviserende) rol hoeft te hebben bij beleidsontwikkeling. Participatie bij beleidsontwikkeling moet inwonersbreed gestalte krijgen, leden van Dorpsplatforms incluis, maar op persoonlijke titel. Als sprake is van specifiek beleid op wijkniveau kan bezien worden welke rol DGS zou kunnen hebben. De ChristenUnie vindt DGS het best tot zijn recht komen in het meedenken over en meedoen aan de uitvoering van beleid op wijkniveau. De ChristenUnie heeft vraagtekens bij de aanvragen voor nieuw beleid speeltoestellen en bomen wel opportuun is als er bezuinigd moet worden. Welke risico s loopt de gemeente als beide voorstellen niet gehonoreerd worden? Maatschappelijke ondersteuning In 2011 wordt het meerjarenbeleidsplan Wmo en Volksgezondheid vernieuwd. Overweegt het college aansluiting bij het Project De Kanteling van de VNG? Hoe denkt het college over dit project? Het college wil het jeugdbeleid herijken. De ChristenUnie vraagt zich af op grond waarvan? Wij staan positief tegenover het opzetten van een huiskamerproject voor de jeugd. Er gaat aandacht besteedt worden aan depressiepreventie. Heeft het college zicht op deze problematiek in Langedijk? De ChristenUnie is blij met de actieve ondersteuning die het college wil geven aan sportverenigingen die kwetsbare groepen opnemen. Maar het zou wel iets concreter mogen: welke vormen van actieve ondersteuning denkt het college aan en wat bedoeld het college met kwetsbare groepen? Kan het college voorbeelden noemen van verenigingen die deze mogelijkheid bieden? De ChristenUnie denkt vooral ook aan kinderen die door een beperking niet of moeizaam aan reguliere (team)sport mee kunnen doen. Ook die groep mag niet vergeten worden. 9

11 Het Jeugdsportfonds stelt speciaal middelen beschikbaar voor kinderen met een beperking uit gezinnen die om financiële redenen niet aan sport kunnen doen. Het college zou dit kunnen promoten. Sociale voorzieningen Het huidige kabinet wil de inkomensgrens van het gemeentelijk minimabeleid normeren op maximaal 110 procent van het wettelijk minimumloon. Heeft het college enig zicht op wanneer dit ingaat en wat dit betekent voor Langedijk? De eindejaarsuitkering wil het college handhaven. Toch staat de ChristenUnie iets bij over een memo waarin het college de raad informeert over het feit dat Langedijk op de vingers is getikt omdat het uitkeren van een dergelijke uitkering niet mag. Hoe zit het nu? De ChristenUnie is benieuwd naar de invoering van de Langedijker Pas. Wij nemen aan dat er een relatie gelegd wordt met het participatiebeleid van de gemeente? Tot slot In dit slotwoord komt de ChristenUnie terug op het in het Vooraf genoemde financiële thema van 2011: bezuinigen én op de titel van onze beschouwingen: Op de goede weg? Alles overwegende concludeert de ChristenUnie dat het college van Langedijk kiest voor bezuinigen volgens de beruchte kaasschaafmethode. Bezuinigingsvoorstellen die bestaan uit een plakje hier en een plakje daar. Echte keuzes worden niet gemaakt. Bovendien lijken de voorstellen weinig realistisch en van zoveel factoren af te hangen dat de ChristenUnie vreest voor het resultaat. De ChristenUnie constateert dat het dit college ontbreekt aan redeneren vanuit visie en strategie, stoelend op toewijding en kennis. Alleen dan kan er een duurzaam financieel gezond perspectief ontstaan. Want juist door strategische verankering krijgen bezuinigingen een duurzaam karakter. De kans dat bezuinigingen weer teruggroeien is dan nihil. De kaasschaafmethode heeft natuurlijk wel een voordeel, de begroting is zo namelijk gemakkelijk sluitend te krijgen. Maar volgens de ChristenUnie is het vervolgens de grote vraag of de jaarrekening dat ook zal zijn! 10

12 Of we al met al op de goede weg zitten? De ChristenUnie denkt van niet. Natuurlijk staat er goed beleid in de begroting. Maar er zijn ook zorgen. De rode draad van het politieke werk blijft voor de ChristenUnie: dienen en dienstbaar zijn. Dat is onze Bijbelse opdracht. God vraagt van ons dat we zoeken naar het beste voor de ander, naar het beste voor de samenleving. Dat houdt niet in dat de ChristenUnie vindt dat iedereen zijn zin kan krijgen. Wel dat wij willen luisteren, rechtvaardig beleid willen voeren, rekening willen houden met elkaar en kunnen uitleggen waarom we bepaalde keuzen maken. Daar is wijsheid en kracht voor nodig, die iedereen op zijn eigen wijze zoekt. Wij sluiten af met een tekst uit de Bijbel: God schonk Salomo zeer veel wijsheid en onderscheidingsvermogen en een veelomvattende kennis van zaken, zo overvloedig als zandkorrels op het strand langs de zee. Zoekend naar de goede weg wensen wij elkaar dié wijsheid en Gods zegen toe. ChristenUnie Langedijk Erica van As Fractievoorzitter 11

P R E S T A T I E G E R I C H T

P R E S T A T I E G E R I C H T P R E S T A T I E G E R I C H T Reactie ChristenUnie begroting 2008 oktober 2007 ChristenUnie Langedijk Vooraf Uit het dal. Een sluitende begroting met een sluitend meerjarenperspectief, ruimte voor nieuw

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

O N D E R N E M E N D K I E Z E N

O N D E R N E M E N D K I E Z E N Langedijk O N D E R N E M E N D K I E Z E N Algemene Beschouwingen kadernota 2008-2012 Juni 2008 ChristenUnie Langedijk Vooraf Ondernemen is ook keuzes maken, zo luidt de titel van de kadernota 2008-2012.

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 MAART 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 MAART 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 MAART 2016 Samenstelling: Zijn aanwezig: Mevrouw Carry Abbenhues, Burgemeester Mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder; mevrouw Patricia Withagen,

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Raadsvergadering 11 November 2014 Bijdrage ChristenUnie n.a.v. Programmabegroting

Raadsvergadering 11 November 2014 Bijdrage ChristenUnie n.a.v. Programmabegroting Raadsvergadering 11 November 2014 Bijdrage ChristenUnie n.a.v. Programmabegroting 2015-2018 Voorzitter, De behandeling van de Programmabegroting is altijd een goed moment om even weer terug te gaan naar

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA,

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA, van de fracties van en de, Onderwerp: bezuinigingen op de griffie en de rekenkamercommissie De griffie de enige ambtelijke ondersteuning is die de gemeenteraad in Veenendaal heeft De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A. *15.23236* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: 35218 Portefeuillehouder: J.F.A. Alberts Onderwerp: Hervorming minimabeleid 2016-2020 Registratienummer:

Nadere informatie

- Het voorstel van het college B&W van 07-10-2014 Kerntakendiscussie Besluitdocument 2014

- Het voorstel van het college B&W van 07-10-2014 Kerntakendiscussie Besluitdocument 2014 Regnr.: Agendapunt: 4 Kerntakendiscussie besluitdocument Onderwerp: Bezuinigingen De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 13-11-2014 Gelezen hebbende: - Het voorstel van het college B&W van 07-10-2014

Nadere informatie

Fractievoorzitter aan het woord

Fractievoorzitter aan het woord In dit nummer: Fractievoorzitter aan het woord CDA maakt het verschil voor Weerter verenigingen Moties en amendementen Fractievoorzitter aan het woord Beste lezer, De begrotingsbehandeling van de gemeente

Nadere informatie

Advies. Visie op sociaal domein

Advies. Visie op sociaal domein Advies Visie op sociaal domein 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Adviesaanvraag... 2 2. Onderwerp van advies (adviesvragen)... 2 3. Samenvatting... 2 4. Uitgangspunten voor advisering... 6 5. Advies...

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL. bijbehorende stukken:

Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL. bijbehorende stukken: Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL bijbehorende stukken: Advies nr. 27.A Beleidskader Wmo 2015 Advies nr. 27.B Beleidskader Participatiewet Advies nr. 27.C Beleidsplan Jeugd Bijlage

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voor raadsvergadering d.d.: 12-07-2011 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Welkom Aanvang bijeenkomst 20.00

Welkom Aanvang bijeenkomst 20.00 Welkom Aanvang bijeenkomst 20.00 Da. Hilde Graafland 1 Agenda: 1. Inleiding 2. Voorgenomen wijzigingen in de Plaatselijke regeling van de AK 3. Toelichting op de situatie in de wijkgemeente Aller Erf 4.

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 No. 11858-1 Emmeloord, 31 juli 2012. Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 Voorgenomen besluit De verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8 Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Begroting 2015 en verder

Begroting 2015 en verder Begroting 2015 en verder Reëel, structureel, sluitende begroting Dat is wat het Besluit Begroting, Verantwoording vereist. Zo kunnen de Nieuwegeiners zien wat de gemeentelijke taken gaan kosten en zo kan

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Beschouwing van de PvdA fractie op de ombuigingsvoorstellen van het College

Beschouwing van de PvdA fractie op de ombuigingsvoorstellen van het College Beschouwing van de PvdA fractie op de ombuigingsvoorstellen van het College Voorzitter geachte leden van de raad en aanwezig publiek Wij als Raad hebben het college de opdracht gegeven in het kader van

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Brede Doorlichting in perspectief Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Agenda 1. Wat hebben we al bereikt? 2. Welke financiële opgave ligt er nog? 3. Vervolgaanpak a. Aanvullende voorstellen afgelopen

Nadere informatie

Geachte college, geachte leden van de raad.

Geachte college, geachte leden van de raad. Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2013. Geachte college, geachte leden van de raad. Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

Uitwerking begrotingsplanning Stappen Kadernota:

Uitwerking begrotingsplanning Stappen Kadernota: Uitwerking begrotingsplanning 2008 Stappen Kadernota: 1. Opstellen discussiestuk kaders ter bespreking Politieke Avond 19 april. Hiervoor moet per programma de beoogd maatschappelijke effecten worden ingevuld

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (versie 24 september 2014 )

Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (versie 24 september 2014 ) College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van dhr. H. Tuning Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren

Nadere informatie

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 [ALGEMENE BESCHOUWINGEN] BIJ DE PERSPECTECTIEVENNOTA 2012 1 Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 Als wij op vakantie gaan schakelen wij meestal onze telefoonbeantwoorder

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Landsmeer, Den Ilp, Purmerland. Verkiezingsprogramma

Landsmeer, Den Ilp, Purmerland. Verkiezingsprogramma Landsmeer, Den Ilp, Purmerland Verkiezingsprogramma 2018 2022 Met elkaar, voor elkaar Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA-Landsmeer voor 2018 tot 2022. Voordat we vooruitkijken, blikken wij

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken Mei 2015 Aanleiding Op 28 april 2015 is in het college een raadsvoorstel vastgesteld over de

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies Raadsvoorstel Inleiding Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 heeft u besloten om vanaf 2014 structureel 300.000,00 te gaan bezuinigen op subsidies. Via dit voorstel wordt u verzocht een besluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3. Raadsstuk Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen Nummer 2017/174103 Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.3 Minima Afdeling SZW/PO Auteur Kraan, A.L. van der Telefoonnummer

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Ter inzage: 1. Beoogde verdeling 1 portefeuilles. Voorstel: 1. Het aantal wethouders voor de resterende bestuursperiode te bepalen op vier

Ter inzage: 1. Beoogde verdeling 1 portefeuilles. Voorstel: 1. Het aantal wethouders voor de resterende bestuursperiode te bepalen op vier oestuuriijke informatie 3 i JC , ev» 1 I -i zaak nr. UI ui < f f c 9 %F ^t-v-^ ^^v ^f. X"n\ emeente \ /) )atum: 1 3 oktober 2008 Nummer raadsnotck 0008067 Onderwerp: Vermindering aantal wethouders 'ortefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 17 december 2013 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : C.H.M. (Kiek) van Groningen Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Meneer de voorzitter,

Meneer de voorzitter, Meneer de voorzitter, Als we de laatste tijd iets geleerd hebben, dan is het dat samenwerking in deze tijd van crisis essentieel is. We zien dat in de internationale politiek, waar verschillende Europese

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Datum vergadering 21 september 2010

Datum vergadering 21 september 2010 Gemeente Langedijk Datum vergadering 21 september 2010 Nummer 39 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse, burgemeester R. van Schoorl, wethouder

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Ras-. 13. SEP- 214 VooĮstelnummer: Rŭaoi^Qįl Heerhugowaard nul ut Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB21491 Onderwerp: Begroting 215 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire 2015-2025 Kralendijk, januari 2015 Contact: Openbaar Lichaam Bonaire Eilandsecretariaat Plasa Reina Wilhelmina 1 Kralendijk, Bonaire Caribbean Netherlands

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2016

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bloemendaal. Nr. 157711 14 november 2016 Vaststellen bebouwde kom volgens de Boswet De raad van de gemeente Bloemendaal; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie