Resultaatsverbintenis 2005 ter uitvoering van de Conventie met STADs² vzw. Stads² RESULTAATSVERBINTENIS 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaatsverbintenis 2005 ter uitvoering van de Conventie met STADs² vzw. Stads² RESULTAATSVERBINTENIS 2005"

Transcriptie

1 BIJLAGE Bijlage 1 Resultaatsverbintenis 2005 ter uitvoering van de Conventie met STADs² vzw. Stads² RESULTAATSVERBINTENIS 2005 In de nieuwe conventie met de VGC zijn volgende opdrachten aan Stads² toegewezen : netwerkontwikkeling, projectondersteuning en expertise-opbouw. Voorliggende nota concretiseert deze opdracht en voor Zo spoedig mogelijk na afloop van iedere opdracht wordt een beknopt evaluatierapport opgemaakt en overgemaakt aan de VGC-administatie. A. NETWERKONTWIKKELING 1. In de perimeters van de nieuwe wijkcontracten 2. Lokale netwerkontwikkeling - Brabantwijk (Schaarbeek) - Anneessenswijk (Brussel-Stad) - Kuregem (Anderlecht) 3. Thematische of intersectorale samenwerking - huisvesting - socio-professionele inschakeling - sociaal artistiek - ICT - grootstedelijke thema s B. PROJECTONDERSTEUNING 1. Individueel luik 1.1. kortlopende advisering en ondersteuning 1.2. langerlopende ondersteuning - verzelfstandiging projecten - onderwijs en beroepsinschakeling (sd2) - sociaal cultureel werk (sd3)

2 - welzijn (sd4) 1.3. via deelname stuur- en werkgroepen 2. Collectief luik 2.1. organisatie-ontwikkeling en management 2.2. sociale economie C. EXPERTISE-OPBOUW 1. Meet-, leer- en monitoringinstrumenten 2. Signaalfunctie 3. Communicatie en interactie 2

3 A. NETWERKONTWIKKELING 1. In de perimeters van de nieuwe wijkcontracten Uitvoering van de opdracht rond netwerkontwikkeling in de perimeters van de nieuwe wijkcontracten zoals bepaald in de conventie. In 2005 gebeurt dit in de wijkcontracten Werkhuizen-Mommaerts (Molenbeek), Lehon-Kessels (Schaarbeek), Van Leopold tot Leopold (Laken), Aumale-Wayez (Anderlecht). Daarnaast wordt ook de PCGO van het wijkcontract Malibran (Elsene) opgevolgd. - Organisatie van overleg met onder meer alle Nederlandstalige partners in de geselecteerde wijken, de Nederlandstalige vertegenwoordigers in de Plaatselijke Commissies voor Geïntegreerde Ontwikkeling (PCGO) en het gemeenschapscentrum. - Vertegenwoordiging van de VGC op PCGO, AV en werkgroepen; - Formele rapportage naar de brugfiguur in de VGC-administratie over het verloop van de wijkcontracten na ieder werkoverleg en iedere algemene vergadering en PCGO, in functie van vlotte informatiedoorstroom naar het beleid. - Ondersteuning van lokale partners bij de ontwikkeling van Nederlandstalige projectvoorstellen, die in overeenstemming zijn met het VGC-beleid, tot aan de besluitvorming door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Het opvolgen van de PCGO van lopende wijkcontracten op het moment dat de herziening van het programma voorligt. - De stadswerkers maken deel uit van een ploeg binnen de vzw waarin expertise wordt uitgebouwd. Afhankelijk van de betrokkenheid van de VGC of één van haar partners wordt de intensiteit en de duur van de opvolging van de wijkcontracten bepaald. - Evaluatie van deze werkwijze eind Timing/doorlooptijd: - eerste bijeenkomst lokaal overleg: mei 2005; - opvolgen PCGO s, contacten lokale partners, communicatie met brugfiguur VGC: vanaf mei 2005 tot einde wijkcontract; - intensieve investering tijdens de opmaak/ herziening programma. Investering per wijkcontract in 2005: - opvolgen PCGO s, AV s en werkgroepen: 4*15 = 60 dd 1 in 2005; - verkennen van mogelijkheden, ondersteunen projecten, organiseren van overleg: 4*50 dd = 200 dd; - overleg Brugfiguur VGC in maandelijks projecteam: 4*8 dd = 32 dd. 1 1 dagdeel = 4 u. 3

4 2. Lokale netwerkontwikkeling - De vzw brengt lokale actoren samen met het oog op structurele samenwerking en stimuleert clustering en krachtenbundeling van initiatieven die in eenzelfde wijk werken. - in 2 wijken zijn aanzetten gegeven om te komen tot een wervend project; - een eindrapport met scenario's en voorstellen om het impact van stedenfondsprojecten in deze wijken te versterken. Tijdsinvestering: cfr subdoelen + 30 dd voor eindrapport. Subdoelen: Voor Brabantwijk (Schaarbeek): - Ondersteunen van het netwerk Limiet Limite in het uitwerken en realiseren van een actieprogramma, gericht op een duurzaam sociaal wijkproject. - samen met het team een communicatieplan uitwerken dat hen moet toestaan een sterke identiteit en wervende uitstraling naar wijk en stad te creëren; - Begeleiding bij de versteviging van het samenwerkingsverband Limiet Limite in de Brabantwijk, dit moet leiden tot een globaal programma, een gezamenlijke projectaanvraag en een globale financiering voor de verschillende acties in de wijk. - Een tussentijdse evaluatie van de begeleiding van het programma en de werking van het globale programma in de Brabantwijk voor midden oktober een nieuwe dynamiek in het netwerk limiet/limite en een beschreven en geëvalueerde tussenkomst van stads² ; - een tussentijds evaluatierapport voor midden oktober Timing/doorlooptijd: Investering: - voorbereiding, overleg: 55dd; - uitwerken economisch projectvoorstel en opstarten partnership: 30 dd; - opvolgen teamvergadering (o.a. voor communicatieplan) 10 dd. Voor de Anneessenswijk (Brussel-Stad): - begeleiding van de uitwerking van een concept voor de invulling van het BeursBisgebouw dat inspeelt op de noden van de wijk en linken legt met de grootstedelijke dynamiek; - begeleiding Buurtwinkel naar rol en plaats in de nieuwe invulling voor het BSBbis-gebouw; 4

5 - Een beschreven en geëvalueerd eindverslag van de tussenkomst van stads² in het eerste semester Timing/doorlooptijd: januari - juni Investering: 10 dd. - Uitvoering is afgerond Voor Kuregem (Anderlecht) - opzetten van een zelfdragende structuur om het gebruik en het beheer van sociaalculturele infrastructuur in Kuregem op een duurzame manier te optimaliseren en via deze weg een wervend project voor Kuregem op het spoor te zetten. - Midden oktober wordt een rapport met de verschillende mogelijke opties voor de toekomst, met hierbij een inventaris van de huidige samenwerkingen en van welke samenwerkingen mogelijk zouden zijn in de toekomst, overgemaakt. Timing/doorlooptijd: januari-juni Investering: - 90 dd; - gereserveerd voor 2e helft 2005: 40 dd. 5

6 3. Supralokale netwerkontwikkeling De vzw stimuleert uitwisseling en reflectie tussen actoren in de stadsontwikkeling. Hierbij worden de koepels uit de reguliere beleidsdomeinen nauw betrokken. De vzw stimuleert clustering en krachtenbundeling van initiatieven die rond hetzelfde thema werken. Huisvesting Ondersteunen samenwerking Sociale VerhuurKantoren 2 met het oog op de oprichting van een Huisvestingscoöperatieve. - samenwerking tussen SVK Iris, Baïta en Wijken en oprichten van cvba als extra financieringsinstrument voor de verwerving en renovatie van woningen voor genoemde SVK s. - cvba met min kapitaalsinbreng is opgericht; - in functie hiervan is deeltijds medewerker aangeworven en is hiervoor de financiering rond, staat de samenwerking tussen de SVK s op punt en zijn financierders voor de cvba gevonden. - Eindverslag met evaluatie. Timing: - organiseren overleg in functie van oprichting cvba en finaliseren contract welzijnszorg, oprichting Cvba (1 e jaarhelft 2005), verder structureren van samenwerking tussen SVK s ( 2 e jaarhelft 2005). Investering: 20 dd. Socio-professionele inschakeling Netwerk trajectbegeleiding - i.s.m. OOTB uitwisseling van know-how tussen trajectbegeleiders van opleidings- en onderwijsinstellingen. - een functionerend netwerk van trajectbegeleiders. Timing/doorlooptijd: - voorbereiding met OOTB : januari 2005; - bijeenkomsten trajectbegeleid(st)ers: vanaf maart; 2 bijeenkomsten in Investering: totaal 9 dd. 2 Het gaat hier over de Sociale Verhuurkantoren die ondersteund werden vanuit het Sif/stedenfonds. De oprichting van een gezamenlijke Cvba is nog een uitvloeisel van de Sif-evaluatie

7 Natraject Werkplekleren instructeurs bouw - samen met OOTB, organiseren van uitwisseling tussen instructeurs uit Brusselse Nederlandstalige bouw- en atelierprojecten. Timing/doorlooptijd: - één bijeenkomst per kwartaal in 2005 (25/02, 27/05, 30/09, 25/11); - tussentijdse en eindevaluatie, onderlinge afstemming met OOTB tussentijds, januari tot december Investering: 12 dd. Sociaal artistiek Brussels Kunstenweekend - een inbreng van sociaal-artistieke initiatieven mee mogelijk maken en op deze manier ook hun samenwerking met de grote(re) cultuurhuizen een duwtje in de rug geven. In dit kader wordt ook Beeldenstorm ondersteund om tijdens dit weekend zijn 5-jarig bestaan te vieren. - bijna alle sociaal-artistieke projecten uit het Stedenfonds nemen deel aan het Brussels Kunstenweekend op 25, 26 en 27 februari. - evaluatieverslag Timing/doorlooptijd: januari februari Investering: 20 dd. - is afgelopen Toegankelijkheid van ICT: Uitwisseling tussen ICT-initiatieven - ICT-initiatieven in staat stellen beleidsevoluties op niveau van de verschillende overheden op te volgen en tegelijk ook te beïnvloeden; - methodiek-uitwisseling tussen ICT-initiatieven mogelijk maken. Timing/doorlooptijd: - verzamelen van informatie omtrent beleidsevoluties (eind 2004, begin 2005); - organiseren van overleg (2 bijeenkomsten in 2005). - evaluatieverslag 7

8 Investering: 5 dd. Grootstedelijke thema s Forum: Opgroeien in de stad - i.s.m. o.a. JES een inspirerend debat organiseren rond het thema opgroeien in de stad. - Alle relevante partners worden hierover aangesproken en indien mogelijk betrokken. een forum dat innovatieve ideeën en praktijken presenteert in 4 ateliers: - de stad als opvoeder : de specifieke pedagogische realiteit van de stad - sociale netwerken van kinderen en jongeren - inrichting van publieke ruimte - toekomstkansen in de stedelijke economie; het forum concludeert met voorstellen van werklijnen gericht naar zowel terreinorganisaties als stadsvernieuwingsprogramma s. Looptijd: maart-november Investering: 100 dd. B. PROJECTONDERSTEUNING Uitgangspunten: - Voor de ontwikkeling van het ondersteuningswerk wordt er vanuit gegaan dat waar mogelijk de koepels kunnen aangesproken worden voor sectorale ondersteuning. De domeinen waar stads² zich verder op toelegt hebben te maken met sector overschrijdende thema s. Enerzijds gaat het hierbij om aspecten m.b.t. het begeleiden van organisatie-processen en praktische managementsteun; anderzijds gaat het om intersectorale en grootstedelijke thema s (omgaan met diversiteit, wijkontwikkeling, stedelijke vernieuwing en participatie,.). - In de aanpak wil stads² zich onderscheiden door het accent te leggen op praktische steun en begeleiding. Er wordt daarom zoveel mogelijk gewerkt op maat van de initiatieven en er wordt verwacht dat deze begeleiding duidelijk resultaten oplevert. Bij intensieve ondersteuning worden daarom vooraf samen met projecten duidelijke doelstellingen afgesproken en planningen opgemaakt. De begeleiding gaat uit van een wederzijds commitment om de gemaakte afspraken te realiseren. Projectondersteuning 2005 een verder uitgevoerd en geëvalueerd (individueel & collectief) praktijkondersteuningsprogramma zoals hieronder geconcretiseerd. 8

9 Wijze van meten: programma s en(evaluatie)verslagen. Looptijd: Investering: 636 dd (hieronder verder gespecificeerd). Voorbereiding (ontwikkelen & vaststellen) praktijkondersteuningsprogramma een nieuw praktijkondersteuningsprogramma stads² Looptijd: februari-december Investering: 40 dd. Concreet programma 2005 In onderstaand overzicht wordt een onderverdeling gemaakt in een individueel en een collectief luik. Wat het individueel luik betreft werd een pragmatisch onderscheid gemaakt tussen kortlopende ondersteuningen, langlopende en coaching via stuurgroepen. 1. INDIVIDUEEL LUIK 1.1. Kortlopende (to t en met 10 dd) advisering en ondersteuning Nivo Brussel (i.s.m. OOTB) - verdieping/uitbreiding deskundigheid intercultureel werken & omgaan met diversiteit werkgroep diversiteit. - gemeenschappelijker visie en aanpak teams, verslagen van de bijeenkomsten, aanbevelingen voor directie. - evaluatieverslag Looptijd: juni Investering: 6 dd. - uitvoering is afgelopen HOBO Gereserveerd voor nazorg/opvolging evaluatietraject 2004: 4 dd. Gemeenschapscentra 9

10 Gereserveerd voor deelname aan de werkgroep educatie gemeenschapscentra bij het interculturaliseringstraject: 4 dd. Looptijd: Dienstencentrum Cosmos Nazorg stappenplan, opvolging uitvoering actiekalender. Per trimester een opvolgingsgesprek met resp. de coördinator en de Raad van Beheer, opmaak en bespreking van een eindevaluatie (door alle partijen), incidentele advisering over uitvoering actieplan. evaluatieverslag Looptijd: april-december Investering: 10 dd. Hoog Maritiem Coaching coördinator, feedback op uitbouw van het project. Investering: 10 dd. Feedback bij aanvraag stedenfondsprogramma en advisering bij knelpunten. Reeds gerealiseerde investering (voor o.a. Huvak, Speelotheek Walala, De Brug, Sociaal Vervoer, BRAL ): 14 dd. Te reserveren voor toekomstige vragen: 10 dd. Personeelsbeleid en administratie: occasionele vragen Looptijd: Investering: 6 dd LANGERLOPENDE ONDERSTEUNING Verzelfstandiging projecten met oog voor de financiële leefbaarheid en budgetair realisme Supervisie en overdracht personeelsadministratie Van Cyclo, Buurtsport en Kurasaw. Looptijd:

11 Investering: 30 dd. Finaliseren verzelfstandiging Olina & Schoolinterventieteam overdracht en afrekening van alle zakelijke dossiers. Looptijd: Investering: 36 dd. - is bijna afgerond Verzelfstandiging Kurasaw - Kurasaw productions: begeleiding van integratie of samenwerking tussen Kurasaw Productions en Kureghemnet van EVA vzw: tegen oktober 2005 is hiervoor een structuur opgericht. - Kurasaw coach: begeleiding van integratie of samenwerking tussen enerzijds Tracé (lokale werkwinkel) en anderzijds Jobtraject en Kurasaw coach (zie ook overeenkomst Kurasaw tegen eind evaluatieverslag Investering: 24 dd. Onderwijs en beroepsinschakeling (sd 2) Schoolopbouwwerk Brussel: intervisie (verder) ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie en werkwijze van de SOW-ers, passend in de visie van het SOW. verslagen van de bijeenkomsten, reflectieverslagen, leerpunten voor de gereedschapskist, evaluatieverslag. Looptijd: maandelijks, januari -juni Investering: 12 dd. - is afgelopen Bijzondere Leerroute indienen ESF-aanvraag genderproblematiek door hogescholen. ontwerp aanvraag. Looptijd: januari-juni Investering: 8 dd. Gereserveerd voor 2005: 12 dd (doel: feedbackgesprekken nieuwe - coördinator, incidentele activiteiten rond bijvoorbeeld het afstuderen van de 1 e groep studenten (juni 2005), promotie, opvolging ESF-aanvraag ). 11

12 Looptijd: juni-december Investering: 12 dd. Deelname stuurgroep: zie onder punt 1.3. GPB-opleiding Ondersteuning docenten(team) bij vernieuwen/interculturaliseren cursussen & overleg directie: 20 dd. Deelname stuurgroep: zie onder punt 1.3. TKO Ondersteuning coördinator/cursistenbegeleider: feedback bij opzet/structuur/inhoud concept Handboek cursistenbegeleiding. Looptijd: januari-maart Investering: 5 dd. Ondersteuning/overleg coördinator ifv voorzitterschap stuurgroep: feedback jaarverslag, overleg kabinet/administratie, voorbereiden/nawerk stuurgroepvergaderingen,.. Looptijd: Investering: 8 dd. Deelname stuurgroep: zie onder punt 1.3. Atelier Groot Eiland doorlichting organisatie, ontwikkelen Plan van Aanpak, ondersteunen ontwikkeltraject. prioriteiten- en actieplan voor de organisatie. Looptijd: maart-december Investering: 30 dd. personeelsondersteuning. - opgestelde functieprofielen, huishoudelijk reglement, arbeidsreglement, aanwervingen. - evaluatieverslag van de ondernomen ondersteuningsacties Looptijd: 2 e helft

13 Investering: 8 dd. E.V.A. werkbegeleiding projectontwikkelaar. verhoging professionele vaardigheden. Looptijd: 2 de helft Investering: 14 dd. Sociaal cultureel werken (sd 3) Beeldenstorm advies op vlak van structurele verankering, personeelsopbouw en infrastructuur, uitgevoerd in overleg met de administratie. Looptijd: Investering: 20 dd. Welzijn (sd 4) XYZ aanbevelingen voor de ondersteuning van de Brusselse IBO s. uitgevoerd onderzoek. Looptijd: mei-september Investering: 48 dd VIA DEELNAME STUUR - EN WERKGROEPEN Doelen: - advisering en ondersteuning van interne projectteams bij concretisering en realisering van het projectplan (vooral inhoudelijk, beleidsmatig en methodisch); - bewaking projectdoelen, doelgroep en timing; - meedenken/adviseren over implementatie en verankering van het project/de projectresultaten; - adviseren over werk/werkwijze/workload; - overdragen van ervaringen van en verbindingen leggen met andere organisaties; - detecteren van mogelijkheden van aanvullende/nieuwe projecten; 13

14 - nazorg voor voormalige stads²-projecten. Deelname aan: - Stuurgroepen: Het Beschrijf, GC De Kriekelaar, Canaletto, KIK, Taalstimulering in de vrije tijd, Pijler 2 en subwerkgroep inschakeling Huis van het Nederlands, Bijzondere Leerroute, Tweedekansonderwijs CVO Anderlecht, GPB-opleiding, Buurtsport (opleidingsproject), Scolair, Limiet/Limite. Investering: 60 dd. - Werkgroepen: Rinck-overleg, operationele overleggroep lokaal sociaal beleid BWR, Permanente Werkgroep Risico-groepen: 24 dd. 2. COLLECTIEVE ONDERSTEUNING 2.1. Op vlak van organisatie-ontwikkeling en management Resultaatsgericht werken aanbrengen van een systematiek om projectdoelstellingen te vertalen in concrete projectresultaten en planningen, verhoging vaardigheden in planmatig en systematisch uitvoeren van projectplannen, inzicht en vaardigheden in de mogelijkheden van timemanagement, lokaliseren van stagnaties in projecten. realistische en beheersbare planningen, concretere projectresultaten. Looptijd: In 2005 loopt de 2 e fase, d.w.z. praktijkbegeleiding van de deelnemers op projectniveau (januari-juni). Investering: 20 dd. - is afgelopen Intervisie startende coördinatoren bewustwording van persoonlijke en professionele opvattingen en de invloed daarvan op het beroepsmatig handelen; (meer) inzicht te krijgen in eigen manier van werken en handelen; veranderingen en verbeteringen in manier van werken realiseren door gestructureerd bespreken van casussen uit de werkpraktijk. effectievere en effectievere manieren van werken, interventies. Looptijd: afronding 1 e cyclus januari februari Investering: 2 dd. Gereserveerd voor start 2 e reeks: 12 dd waarvan 8 in Looptijd: september 2005-maart Gesprekken voeren leidinggevenden trainen in het voeren van functionele gesprekken. verhoogde gespreksvaardigheden. 14

15 Looptijd: januari-maart Investering: 20 dd. Balans en resultaatrekening (in samenwerking met Netwerk Vlaanderen) inzicht in relevant financieel instrumentarium van het project en de organisatie, inzicht in de basisbegrippen van het concept dubbele boekhouding, training in het werken met het instrumentarium. Looptijd: november Investering: 10 dd. Opmaak begroting 2006 ondersteuning bij de opmaak van de begroting. begroting komende werkjaar is klaar. Looptijd: oktober Investering: 6 dd. Versterking zakelijke en/of organisatorische onderbouw van projecten - in samenwerking met koepelorganisaties en n.a.v. de evaluatie van het VGC nonprofitakkoord, voorstellen doen voor verbeteringen in de toepassing. Aansluitend een voorstel uitwerken om (via de respectievelijke werkgeversorganisaties) het gewestelijk paritair overleg van de non-profitsector correcter op te volgen; - samen met de koepelorganisaties de noden op vlak van praktische managementsteun in kaart brengen. Resultaten: - een gedragen afspraak tussen de koepelorganisaties over hoe op de verschillende beleidsniveaus (en in het bijzonder het Brussels niveau) het sociaal overleg opgevolgd wordt; - een inventarisering van de prioritaire noden op vlak van managementsteun en voorstel om hierop in te spelen. Looptijd: april-december Tijdsinvestering: 30 dd Ondersteuning sociale economie - i.s.m. OOTB en Eva de sociale inschakelingsinitiatieven ondersteunen en dit op basis van de mogelijkheden van genoemde organisaties. Werkwijze: 15

16 - de ondersteuningsvragen zijn geïnventariseerd; tussen OOTB, Eva en stads² is een praktische werkverdeling gemaakt. OOTB is het aanspreekpunt voor de ondersteuningsvragen. Tijdsinvestering: 50 dd, waarvan 10 dd benut in 1 e jaarhelft. C. EXPERTISE-OPBOUW Deze opdracht wordt in de conventie omschreven als: het ontwikkelen van meet-, leeren monitoringinstrumenten, signaalfunctie en communicatie en interactie Meet-, leer- en monitoringinstrumenten de monitoring en evaluatie van projecten verbeteren. een plan van aanpak. Acties: - in overleg met de VGC de voorwaarden en eisen van het instrument vastleggen; - inventariseren van de beschikbare instrumenten en huidige knelpunten voor evaluatie en monitoren van stedenfondsprojecten; - info verzamelen m.b.t. goede praktijken op vlak van monitoring en evaluatie; - overzicht maken van de instanties (werkzaamheden e.a. ) die momenteel een observatorium functie vervullen m.b.t. het (samen)leven in Brussel en hun mogelijke rol m.b.t. planning en opvolging van projecten; - een stappenplan uitwerken ter verbetering van de monitoring en evaluatie van projecten. Tijdsinschatting: - 30 dd voor inventarisatie (doornemen van conventies, gesprek met stedenfondscel, telefonisch contact met observatoria, ) dd voor het uitwerken van voorstel Signaalfunctie signaleren van blinde vlekken, structurele problemen, opportuniteiten, hiaten, vernieuwende ideeën en initiatieven aan de Agendacommissie. Voorstellen om het impact/ resultaten van het stedenfondsprogramma te verhogen met o.m.: - een overzicht met pistes en vragen op vlak van structurele verankering van projecten. Dit document dient als basis voor afspraken met de VGC omtrent haar engagementen en de (realistische) verwachtingen t.a.v. organisaties. De resultaten worden verwerkt in het ondersteuningsplan ; 16

17 - een inventaris met structurele knelpunten, (beleids) uitdagingen en projectvoorstellen; als spin-off van de overige opdrachten van stads² (en de evaluatie ervan). De inventaris wordt ook doorgespeeld/gesproken met terrein-actoren en koepels; - een historiek van het DSP-programma i.s.m. de VGC en een inventaris van knelpunten en voorstellen. Looptijd: Tijdsinschatting: opmaak voorstellen en voorbereidingen: 60 dd Communicatie en interactie Algemeen - Het identificeren, documenteren en verspreiden van goede praktijken en opgebouwde expertise uit Stedenfondsprojecten. - Het ondersteunen van projecten bij de realisatie van hun extern communicatieplan en zo een grotere zichtbaarheid geven aan hun bijdragen in het Stedenfondsprogramma en het Stedenfondsprogramma in het algemeen. - Medewerking verlenen aan initiatieven die de dialoog tussen beleid en werkveld bevorderen. - een projectfiche van alle stedenfondsprojecten met coördinaten, foto en inhoudelijke basisgegevens; - een jaarlijks forum - telkens in een netwerk met de voor het thema relevante partners en telkens m.b.t. een aspect dat belangrijk is voor de sociale stadsontwikkeling in Brussel (zie ook netwerkontwikkeling). In 2005 wordt het forum georganiseerd onder het thema opgroeien in de stad. Tijdsinschatting: - projectfiche: 4 fiches per dag en 90 projecten = 50 dd; goede praktijken : - beschrijving en documentatie van Good practice Wijkhuis Chambéry ; - op basis van deze documentatie, tezamen met enkele andere geïntegreerde wijkwerkingen en wijkcentra, opstellen van een bijsluiter geïntegreerde wijkcentra. Deze bijsluiter geeft aan wat de voorwaarden zijn om te komen tot een geïntegreerde wijkwerking en wat ze kunnen betekenen. Daarnaast worden enkel werkpisten uitgewerkt in functie van een structurele erkenning. - goede praktijken, nuttig voor het bredere stadswerk, zijn gedocumenteerd. De uitwerking gebeurt i.s.m. de betrokken initiatiefnemers. In 2005 gaat het om buurthuis Chambery en ; 17

18 Investering: - voorbereiding en overleg: 25 dd; - tot eind oktober: opstellen bijsluiter: 15 dd; - organisatie toonmoment(en): 20dd. Brusselse stadssalons - i.s.m. Recyclart, KVS, City Mine(d) - en zo mogelijk ook een aantal Franstalige organisaties - een kader maken dat maatschappelijke debatten en acties omtrent ontwikkelingen in Brussel bundelt. Via dit kader worden de meest spraakmakende acties gedocumenteerd en verspreid. STADs² kan als voorlopige drager van dit project deze informatie verzamelen. Looptijd: Investering: 30 dd. Gezien om gevoegd te worden bij het collegebesluit nr. 05/380 van 14 juli 2005 houdende de goedkeuring van de resultaatsverbintenis 2005 ter uitvoering van de Conventie tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw STADs². De Collegeleden, Brigitte GROUWELS Pascal SMET Guy VANHENGEL 18

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING

Nadere informatie

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad JAARVERSLAG 2014 Foto cover: Studiedag rond personen met het syndroom van Korsakov - 17 november 2014 2 INHOUD 2014, HET JAAR VAN CONTINUERING OF AANZET TOT VERNIEUWING?

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Begeleidingsplan 2012-2015

Begeleidingsplan 2012-2015 Begeleidingsplan 2012-2015 Onderwijssecretariaat Onderwijssecretariaat van Steden van en de Gemeenten Steden en van Gemeenten de Vlaamse Gemeenschap van de Vlaamse vzw Gemeenschap Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

beleidsplan Vocvo 2013-2017

beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Technisch voorwoord 7 3 Missie 10 4 Voorstelling van Vocvo 12 5 Gegevensverzameling 14 6 SWOT-analyse 20 7 Doelstellingen

Nadere informatie

Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg Kwaliteitshandboek

Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg Kwaliteitshandboek Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg Kwaliteitshandboek (Versie 20150527) STRUCTUUR VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1. KWALITEITSBELEID 4 1.1 Pedagogisch profiel met missie, visie, waarden en maatschappelijke

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA Bijlage nr. 1 Projectfiches INITIATIEFNEMER: ALBA vzw SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Engagement Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering

Nadere informatie

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende Wim Van der Beken, verklaar

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORT 2008-2009. Voedselteams vzw. Voortgangsrapport 2008-2009 Voedselteams vzw 1

VOORTGANGSRAPPORT 2008-2009. Voedselteams vzw. Voortgangsrapport 2008-2009 Voedselteams vzw 1 VOORTGANGSRAPPORT 2008-2009 Voedselteams vzw Voortgangsrapport 2008-2009 Voedselteams vzw 1 INHOUDSTAFEL 1. Verhouding van de gerealiseerde acties of activiteiten ten opzichte van de in het decreet vermelde

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1320 (2011-2012) Nr. 1 25 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Brussel Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke

Nadere informatie

PASCAL SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel BELEIDSBRIEF BRUSSEL 2011-2012

PASCAL SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel BELEIDSBRIEF BRUSSEL 2011-2012 PASCAL SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel BELEIDSBRIEF BRUSSEL 2011-2012 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Lijst met afkortingen... 4 I. Inleiding... 5 II. Strategische en

Nadere informatie

2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel

2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel 1. VOORWOORD 2. ORGANISATIE 2.1. Structuur 2.1.1. De indeling en het werkingsgebied van de vereniging in activiteitencentra 2.1.2. Bestuurlijk: organen, commissies, werkgroepen op bestuursniveau 2.1.3.

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2014 2015

Voortgangsrapport 2014 2015 Citizenne maakt leren plezant Voortgangsrapport 2014 2015 Vormingplus Citizenne vzw - Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel - 02/2030800 - www.citizenne.be - info@citizenne.be INLEIDING 2014 was een indrukwekkend

Nadere informatie

N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N

N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N STRATEGISCH SCHOOLBELEIDSPLAN 2009-2013 N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E

Nadere informatie

Proeftuin OCMW VDAB Eindrapport

Proeftuin OCMW VDAB Eindrapport Proeftuin OCMW VDAB Eindrapport Beleidscoördinatie: Christine Van Rillaer VDAB ; Peter Cousaert - VVSG Externe procesbegeleiding: Luc De Bock en Nancy Toussaint - CCConsult Externe expertise: Ludo Struyven

Nadere informatie

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013 Aanbeveling Betreffende de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Strategisch Referentiekader met betrekking tot de implementatie van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ONDERNEMINGSPLAN 2014 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin INHOUD Februari 2014 Inhoud 1. Algemene bepalingen... 3 2. Missie en Visie... 5 2.1. Missie... 5 2.2. Visie... 5 3. Prioriteiten 2014... 7 4. Diversiteitsplan...

Nadere informatie

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding Opdrachtgever Opdrachtnemer Steven Prins Pim de Glas Statuspagina Documentgegevens Project titel Projectplan balie welzijn, zorg en opvoeding Versie 0.7 Versie datum 21-7-2013 Status Concept Opstellers

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

!! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 #

!! # $ % & ' & ( )*+, & -. / 0 / +1 & 22 & & # & / / / /   3 # 3 3 # !! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 # 2 1. Voorwoord 45 2.+637 +845. 88.9..227 4545 45425 2282 4522 2485 2 )8* 2 +8 22. #.). :*.2 88..;457.. +2222. 8+22< 222 2 2.23

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

Checklists en goede praktijkvoorbeelden

Checklists en goede praktijkvoorbeelden diversiteit Checklists en goede praktijkvoorbeelden Checklists en goede praktijkvoorbeelden Administratie Werkgelegenheid Auteur is Marleen Limbourg, adviseur personeelsbeleid en organisatieontwikkeling,

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

BOND BETER LEEFMILIEU WERKINGSVERSLAG 2005

BOND BETER LEEFMILIEU WERKINGSVERSLAG 2005 BOND BETER LEEFMILIEU WERKINGSVERSLAG 2005 Aangenomen door de Algemene Vergadering van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw Brussel, donderdag 30 maart 2006 Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO. Ondersteuningsplan 2010-2011

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO. Ondersteuningsplan 2010-2011 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO Ondersteuningsplan 2010-2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Pedagogische begeleiding van de katholieke centra voor volwassenenonderwijs 4 1.2 Samenwerking

Nadere informatie