Resultaatsverbintenis 2005 ter uitvoering van de Conventie met STADs² vzw. Stads² RESULTAATSVERBINTENIS 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaatsverbintenis 2005 ter uitvoering van de Conventie met STADs² vzw. Stads² RESULTAATSVERBINTENIS 2005"

Transcriptie

1 BIJLAGE Bijlage 1 Resultaatsverbintenis 2005 ter uitvoering van de Conventie met STADs² vzw. Stads² RESULTAATSVERBINTENIS 2005 In de nieuwe conventie met de VGC zijn volgende opdrachten aan Stads² toegewezen : netwerkontwikkeling, projectondersteuning en expertise-opbouw. Voorliggende nota concretiseert deze opdracht en voor Zo spoedig mogelijk na afloop van iedere opdracht wordt een beknopt evaluatierapport opgemaakt en overgemaakt aan de VGC-administatie. A. NETWERKONTWIKKELING 1. In de perimeters van de nieuwe wijkcontracten 2. Lokale netwerkontwikkeling - Brabantwijk (Schaarbeek) - Anneessenswijk (Brussel-Stad) - Kuregem (Anderlecht) 3. Thematische of intersectorale samenwerking - huisvesting - socio-professionele inschakeling - sociaal artistiek - ICT - grootstedelijke thema s B. PROJECTONDERSTEUNING 1. Individueel luik 1.1. kortlopende advisering en ondersteuning 1.2. langerlopende ondersteuning - verzelfstandiging projecten - onderwijs en beroepsinschakeling (sd2) - sociaal cultureel werk (sd3)

2 - welzijn (sd4) 1.3. via deelname stuur- en werkgroepen 2. Collectief luik 2.1. organisatie-ontwikkeling en management 2.2. sociale economie C. EXPERTISE-OPBOUW 1. Meet-, leer- en monitoringinstrumenten 2. Signaalfunctie 3. Communicatie en interactie 2

3 A. NETWERKONTWIKKELING 1. In de perimeters van de nieuwe wijkcontracten Uitvoering van de opdracht rond netwerkontwikkeling in de perimeters van de nieuwe wijkcontracten zoals bepaald in de conventie. In 2005 gebeurt dit in de wijkcontracten Werkhuizen-Mommaerts (Molenbeek), Lehon-Kessels (Schaarbeek), Van Leopold tot Leopold (Laken), Aumale-Wayez (Anderlecht). Daarnaast wordt ook de PCGO van het wijkcontract Malibran (Elsene) opgevolgd. - Organisatie van overleg met onder meer alle Nederlandstalige partners in de geselecteerde wijken, de Nederlandstalige vertegenwoordigers in de Plaatselijke Commissies voor Geïntegreerde Ontwikkeling (PCGO) en het gemeenschapscentrum. - Vertegenwoordiging van de VGC op PCGO, AV en werkgroepen; - Formele rapportage naar de brugfiguur in de VGC-administratie over het verloop van de wijkcontracten na ieder werkoverleg en iedere algemene vergadering en PCGO, in functie van vlotte informatiedoorstroom naar het beleid. - Ondersteuning van lokale partners bij de ontwikkeling van Nederlandstalige projectvoorstellen, die in overeenstemming zijn met het VGC-beleid, tot aan de besluitvorming door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Het opvolgen van de PCGO van lopende wijkcontracten op het moment dat de herziening van het programma voorligt. - De stadswerkers maken deel uit van een ploeg binnen de vzw waarin expertise wordt uitgebouwd. Afhankelijk van de betrokkenheid van de VGC of één van haar partners wordt de intensiteit en de duur van de opvolging van de wijkcontracten bepaald. - Evaluatie van deze werkwijze eind Timing/doorlooptijd: - eerste bijeenkomst lokaal overleg: mei 2005; - opvolgen PCGO s, contacten lokale partners, communicatie met brugfiguur VGC: vanaf mei 2005 tot einde wijkcontract; - intensieve investering tijdens de opmaak/ herziening programma. Investering per wijkcontract in 2005: - opvolgen PCGO s, AV s en werkgroepen: 4*15 = 60 dd 1 in 2005; - verkennen van mogelijkheden, ondersteunen projecten, organiseren van overleg: 4*50 dd = 200 dd; - overleg Brugfiguur VGC in maandelijks projecteam: 4*8 dd = 32 dd. 1 1 dagdeel = 4 u. 3

4 2. Lokale netwerkontwikkeling - De vzw brengt lokale actoren samen met het oog op structurele samenwerking en stimuleert clustering en krachtenbundeling van initiatieven die in eenzelfde wijk werken. - in 2 wijken zijn aanzetten gegeven om te komen tot een wervend project; - een eindrapport met scenario's en voorstellen om het impact van stedenfondsprojecten in deze wijken te versterken. Tijdsinvestering: cfr subdoelen + 30 dd voor eindrapport. Subdoelen: Voor Brabantwijk (Schaarbeek): - Ondersteunen van het netwerk Limiet Limite in het uitwerken en realiseren van een actieprogramma, gericht op een duurzaam sociaal wijkproject. - samen met het team een communicatieplan uitwerken dat hen moet toestaan een sterke identiteit en wervende uitstraling naar wijk en stad te creëren; - Begeleiding bij de versteviging van het samenwerkingsverband Limiet Limite in de Brabantwijk, dit moet leiden tot een globaal programma, een gezamenlijke projectaanvraag en een globale financiering voor de verschillende acties in de wijk. - Een tussentijdse evaluatie van de begeleiding van het programma en de werking van het globale programma in de Brabantwijk voor midden oktober een nieuwe dynamiek in het netwerk limiet/limite en een beschreven en geëvalueerde tussenkomst van stads² ; - een tussentijds evaluatierapport voor midden oktober Timing/doorlooptijd: Investering: - voorbereiding, overleg: 55dd; - uitwerken economisch projectvoorstel en opstarten partnership: 30 dd; - opvolgen teamvergadering (o.a. voor communicatieplan) 10 dd. Voor de Anneessenswijk (Brussel-Stad): - begeleiding van de uitwerking van een concept voor de invulling van het BeursBisgebouw dat inspeelt op de noden van de wijk en linken legt met de grootstedelijke dynamiek; - begeleiding Buurtwinkel naar rol en plaats in de nieuwe invulling voor het BSBbis-gebouw; 4

5 - Een beschreven en geëvalueerd eindverslag van de tussenkomst van stads² in het eerste semester Timing/doorlooptijd: januari - juni Investering: 10 dd. - Uitvoering is afgerond Voor Kuregem (Anderlecht) - opzetten van een zelfdragende structuur om het gebruik en het beheer van sociaalculturele infrastructuur in Kuregem op een duurzame manier te optimaliseren en via deze weg een wervend project voor Kuregem op het spoor te zetten. - Midden oktober wordt een rapport met de verschillende mogelijke opties voor de toekomst, met hierbij een inventaris van de huidige samenwerkingen en van welke samenwerkingen mogelijk zouden zijn in de toekomst, overgemaakt. Timing/doorlooptijd: januari-juni Investering: - 90 dd; - gereserveerd voor 2e helft 2005: 40 dd. 5

6 3. Supralokale netwerkontwikkeling De vzw stimuleert uitwisseling en reflectie tussen actoren in de stadsontwikkeling. Hierbij worden de koepels uit de reguliere beleidsdomeinen nauw betrokken. De vzw stimuleert clustering en krachtenbundeling van initiatieven die rond hetzelfde thema werken. Huisvesting Ondersteunen samenwerking Sociale VerhuurKantoren 2 met het oog op de oprichting van een Huisvestingscoöperatieve. - samenwerking tussen SVK Iris, Baïta en Wijken en oprichten van cvba als extra financieringsinstrument voor de verwerving en renovatie van woningen voor genoemde SVK s. - cvba met min kapitaalsinbreng is opgericht; - in functie hiervan is deeltijds medewerker aangeworven en is hiervoor de financiering rond, staat de samenwerking tussen de SVK s op punt en zijn financierders voor de cvba gevonden. - Eindverslag met evaluatie. Timing: - organiseren overleg in functie van oprichting cvba en finaliseren contract welzijnszorg, oprichting Cvba (1 e jaarhelft 2005), verder structureren van samenwerking tussen SVK s ( 2 e jaarhelft 2005). Investering: 20 dd. Socio-professionele inschakeling Netwerk trajectbegeleiding - i.s.m. OOTB uitwisseling van know-how tussen trajectbegeleiders van opleidings- en onderwijsinstellingen. - een functionerend netwerk van trajectbegeleiders. Timing/doorlooptijd: - voorbereiding met OOTB : januari 2005; - bijeenkomsten trajectbegeleid(st)ers: vanaf maart; 2 bijeenkomsten in Investering: totaal 9 dd. 2 Het gaat hier over de Sociale Verhuurkantoren die ondersteund werden vanuit het Sif/stedenfonds. De oprichting van een gezamenlijke Cvba is nog een uitvloeisel van de Sif-evaluatie

7 Natraject Werkplekleren instructeurs bouw - samen met OOTB, organiseren van uitwisseling tussen instructeurs uit Brusselse Nederlandstalige bouw- en atelierprojecten. Timing/doorlooptijd: - één bijeenkomst per kwartaal in 2005 (25/02, 27/05, 30/09, 25/11); - tussentijdse en eindevaluatie, onderlinge afstemming met OOTB tussentijds, januari tot december Investering: 12 dd. Sociaal artistiek Brussels Kunstenweekend - een inbreng van sociaal-artistieke initiatieven mee mogelijk maken en op deze manier ook hun samenwerking met de grote(re) cultuurhuizen een duwtje in de rug geven. In dit kader wordt ook Beeldenstorm ondersteund om tijdens dit weekend zijn 5-jarig bestaan te vieren. - bijna alle sociaal-artistieke projecten uit het Stedenfonds nemen deel aan het Brussels Kunstenweekend op 25, 26 en 27 februari. - evaluatieverslag Timing/doorlooptijd: januari februari Investering: 20 dd. - is afgelopen Toegankelijkheid van ICT: Uitwisseling tussen ICT-initiatieven - ICT-initiatieven in staat stellen beleidsevoluties op niveau van de verschillende overheden op te volgen en tegelijk ook te beïnvloeden; - methodiek-uitwisseling tussen ICT-initiatieven mogelijk maken. Timing/doorlooptijd: - verzamelen van informatie omtrent beleidsevoluties (eind 2004, begin 2005); - organiseren van overleg (2 bijeenkomsten in 2005). - evaluatieverslag 7

8 Investering: 5 dd. Grootstedelijke thema s Forum: Opgroeien in de stad - i.s.m. o.a. JES een inspirerend debat organiseren rond het thema opgroeien in de stad. - Alle relevante partners worden hierover aangesproken en indien mogelijk betrokken. een forum dat innovatieve ideeën en praktijken presenteert in 4 ateliers: - de stad als opvoeder : de specifieke pedagogische realiteit van de stad - sociale netwerken van kinderen en jongeren - inrichting van publieke ruimte - toekomstkansen in de stedelijke economie; het forum concludeert met voorstellen van werklijnen gericht naar zowel terreinorganisaties als stadsvernieuwingsprogramma s. Looptijd: maart-november Investering: 100 dd. B. PROJECTONDERSTEUNING Uitgangspunten: - Voor de ontwikkeling van het ondersteuningswerk wordt er vanuit gegaan dat waar mogelijk de koepels kunnen aangesproken worden voor sectorale ondersteuning. De domeinen waar stads² zich verder op toelegt hebben te maken met sector overschrijdende thema s. Enerzijds gaat het hierbij om aspecten m.b.t. het begeleiden van organisatie-processen en praktische managementsteun; anderzijds gaat het om intersectorale en grootstedelijke thema s (omgaan met diversiteit, wijkontwikkeling, stedelijke vernieuwing en participatie,.). - In de aanpak wil stads² zich onderscheiden door het accent te leggen op praktische steun en begeleiding. Er wordt daarom zoveel mogelijk gewerkt op maat van de initiatieven en er wordt verwacht dat deze begeleiding duidelijk resultaten oplevert. Bij intensieve ondersteuning worden daarom vooraf samen met projecten duidelijke doelstellingen afgesproken en planningen opgemaakt. De begeleiding gaat uit van een wederzijds commitment om de gemaakte afspraken te realiseren. Projectondersteuning 2005 een verder uitgevoerd en geëvalueerd (individueel & collectief) praktijkondersteuningsprogramma zoals hieronder geconcretiseerd. 8

9 Wijze van meten: programma s en(evaluatie)verslagen. Looptijd: Investering: 636 dd (hieronder verder gespecificeerd). Voorbereiding (ontwikkelen & vaststellen) praktijkondersteuningsprogramma een nieuw praktijkondersteuningsprogramma stads² Looptijd: februari-december Investering: 40 dd. Concreet programma 2005 In onderstaand overzicht wordt een onderverdeling gemaakt in een individueel en een collectief luik. Wat het individueel luik betreft werd een pragmatisch onderscheid gemaakt tussen kortlopende ondersteuningen, langlopende en coaching via stuurgroepen. 1. INDIVIDUEEL LUIK 1.1. Kortlopende (to t en met 10 dd) advisering en ondersteuning Nivo Brussel (i.s.m. OOTB) - verdieping/uitbreiding deskundigheid intercultureel werken & omgaan met diversiteit werkgroep diversiteit. - gemeenschappelijker visie en aanpak teams, verslagen van de bijeenkomsten, aanbevelingen voor directie. - evaluatieverslag Looptijd: juni Investering: 6 dd. - uitvoering is afgelopen HOBO Gereserveerd voor nazorg/opvolging evaluatietraject 2004: 4 dd. Gemeenschapscentra 9

10 Gereserveerd voor deelname aan de werkgroep educatie gemeenschapscentra bij het interculturaliseringstraject: 4 dd. Looptijd: Dienstencentrum Cosmos Nazorg stappenplan, opvolging uitvoering actiekalender. Per trimester een opvolgingsgesprek met resp. de coördinator en de Raad van Beheer, opmaak en bespreking van een eindevaluatie (door alle partijen), incidentele advisering over uitvoering actieplan. evaluatieverslag Looptijd: april-december Investering: 10 dd. Hoog Maritiem Coaching coördinator, feedback op uitbouw van het project. Investering: 10 dd. Feedback bij aanvraag stedenfondsprogramma en advisering bij knelpunten. Reeds gerealiseerde investering (voor o.a. Huvak, Speelotheek Walala, De Brug, Sociaal Vervoer, BRAL ): 14 dd. Te reserveren voor toekomstige vragen: 10 dd. Personeelsbeleid en administratie: occasionele vragen Looptijd: Investering: 6 dd LANGERLOPENDE ONDERSTEUNING Verzelfstandiging projecten met oog voor de financiële leefbaarheid en budgetair realisme Supervisie en overdracht personeelsadministratie Van Cyclo, Buurtsport en Kurasaw. Looptijd:

11 Investering: 30 dd. Finaliseren verzelfstandiging Olina & Schoolinterventieteam overdracht en afrekening van alle zakelijke dossiers. Looptijd: Investering: 36 dd. - is bijna afgerond Verzelfstandiging Kurasaw - Kurasaw productions: begeleiding van integratie of samenwerking tussen Kurasaw Productions en Kureghemnet van EVA vzw: tegen oktober 2005 is hiervoor een structuur opgericht. - Kurasaw coach: begeleiding van integratie of samenwerking tussen enerzijds Tracé (lokale werkwinkel) en anderzijds Jobtraject en Kurasaw coach (zie ook overeenkomst Kurasaw tegen eind evaluatieverslag Investering: 24 dd. Onderwijs en beroepsinschakeling (sd 2) Schoolopbouwwerk Brussel: intervisie (verder) ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie en werkwijze van de SOW-ers, passend in de visie van het SOW. verslagen van de bijeenkomsten, reflectieverslagen, leerpunten voor de gereedschapskist, evaluatieverslag. Looptijd: maandelijks, januari -juni Investering: 12 dd. - is afgelopen Bijzondere Leerroute indienen ESF-aanvraag genderproblematiek door hogescholen. ontwerp aanvraag. Looptijd: januari-juni Investering: 8 dd. Gereserveerd voor 2005: 12 dd (doel: feedbackgesprekken nieuwe - coördinator, incidentele activiteiten rond bijvoorbeeld het afstuderen van de 1 e groep studenten (juni 2005), promotie, opvolging ESF-aanvraag ). 11

12 Looptijd: juni-december Investering: 12 dd. Deelname stuurgroep: zie onder punt 1.3. GPB-opleiding Ondersteuning docenten(team) bij vernieuwen/interculturaliseren cursussen & overleg directie: 20 dd. Deelname stuurgroep: zie onder punt 1.3. TKO Ondersteuning coördinator/cursistenbegeleider: feedback bij opzet/structuur/inhoud concept Handboek cursistenbegeleiding. Looptijd: januari-maart Investering: 5 dd. Ondersteuning/overleg coördinator ifv voorzitterschap stuurgroep: feedback jaarverslag, overleg kabinet/administratie, voorbereiden/nawerk stuurgroepvergaderingen,.. Looptijd: Investering: 8 dd. Deelname stuurgroep: zie onder punt 1.3. Atelier Groot Eiland doorlichting organisatie, ontwikkelen Plan van Aanpak, ondersteunen ontwikkeltraject. prioriteiten- en actieplan voor de organisatie. Looptijd: maart-december Investering: 30 dd. personeelsondersteuning. - opgestelde functieprofielen, huishoudelijk reglement, arbeidsreglement, aanwervingen. - evaluatieverslag van de ondernomen ondersteuningsacties Looptijd: 2 e helft

13 Investering: 8 dd. E.V.A. werkbegeleiding projectontwikkelaar. verhoging professionele vaardigheden. Looptijd: 2 de helft Investering: 14 dd. Sociaal cultureel werken (sd 3) Beeldenstorm advies op vlak van structurele verankering, personeelsopbouw en infrastructuur, uitgevoerd in overleg met de administratie. Looptijd: Investering: 20 dd. Welzijn (sd 4) XYZ aanbevelingen voor de ondersteuning van de Brusselse IBO s. uitgevoerd onderzoek. Looptijd: mei-september Investering: 48 dd VIA DEELNAME STUUR - EN WERKGROEPEN Doelen: - advisering en ondersteuning van interne projectteams bij concretisering en realisering van het projectplan (vooral inhoudelijk, beleidsmatig en methodisch); - bewaking projectdoelen, doelgroep en timing; - meedenken/adviseren over implementatie en verankering van het project/de projectresultaten; - adviseren over werk/werkwijze/workload; - overdragen van ervaringen van en verbindingen leggen met andere organisaties; - detecteren van mogelijkheden van aanvullende/nieuwe projecten; 13

14 - nazorg voor voormalige stads²-projecten. Deelname aan: - Stuurgroepen: Het Beschrijf, GC De Kriekelaar, Canaletto, KIK, Taalstimulering in de vrije tijd, Pijler 2 en subwerkgroep inschakeling Huis van het Nederlands, Bijzondere Leerroute, Tweedekansonderwijs CVO Anderlecht, GPB-opleiding, Buurtsport (opleidingsproject), Scolair, Limiet/Limite. Investering: 60 dd. - Werkgroepen: Rinck-overleg, operationele overleggroep lokaal sociaal beleid BWR, Permanente Werkgroep Risico-groepen: 24 dd. 2. COLLECTIEVE ONDERSTEUNING 2.1. Op vlak van organisatie-ontwikkeling en management Resultaatsgericht werken aanbrengen van een systematiek om projectdoelstellingen te vertalen in concrete projectresultaten en planningen, verhoging vaardigheden in planmatig en systematisch uitvoeren van projectplannen, inzicht en vaardigheden in de mogelijkheden van timemanagement, lokaliseren van stagnaties in projecten. realistische en beheersbare planningen, concretere projectresultaten. Looptijd: In 2005 loopt de 2 e fase, d.w.z. praktijkbegeleiding van de deelnemers op projectniveau (januari-juni). Investering: 20 dd. - is afgelopen Intervisie startende coördinatoren bewustwording van persoonlijke en professionele opvattingen en de invloed daarvan op het beroepsmatig handelen; (meer) inzicht te krijgen in eigen manier van werken en handelen; veranderingen en verbeteringen in manier van werken realiseren door gestructureerd bespreken van casussen uit de werkpraktijk. effectievere en effectievere manieren van werken, interventies. Looptijd: afronding 1 e cyclus januari februari Investering: 2 dd. Gereserveerd voor start 2 e reeks: 12 dd waarvan 8 in Looptijd: september 2005-maart Gesprekken voeren leidinggevenden trainen in het voeren van functionele gesprekken. verhoogde gespreksvaardigheden. 14

15 Looptijd: januari-maart Investering: 20 dd. Balans en resultaatrekening (in samenwerking met Netwerk Vlaanderen) inzicht in relevant financieel instrumentarium van het project en de organisatie, inzicht in de basisbegrippen van het concept dubbele boekhouding, training in het werken met het instrumentarium. Looptijd: november Investering: 10 dd. Opmaak begroting 2006 ondersteuning bij de opmaak van de begroting. begroting komende werkjaar is klaar. Looptijd: oktober Investering: 6 dd. Versterking zakelijke en/of organisatorische onderbouw van projecten - in samenwerking met koepelorganisaties en n.a.v. de evaluatie van het VGC nonprofitakkoord, voorstellen doen voor verbeteringen in de toepassing. Aansluitend een voorstel uitwerken om (via de respectievelijke werkgeversorganisaties) het gewestelijk paritair overleg van de non-profitsector correcter op te volgen; - samen met de koepelorganisaties de noden op vlak van praktische managementsteun in kaart brengen. Resultaten: - een gedragen afspraak tussen de koepelorganisaties over hoe op de verschillende beleidsniveaus (en in het bijzonder het Brussels niveau) het sociaal overleg opgevolgd wordt; - een inventarisering van de prioritaire noden op vlak van managementsteun en voorstel om hierop in te spelen. Looptijd: april-december Tijdsinvestering: 30 dd Ondersteuning sociale economie - i.s.m. OOTB en Eva de sociale inschakelingsinitiatieven ondersteunen en dit op basis van de mogelijkheden van genoemde organisaties. Werkwijze: 15

16 - de ondersteuningsvragen zijn geïnventariseerd; tussen OOTB, Eva en stads² is een praktische werkverdeling gemaakt. OOTB is het aanspreekpunt voor de ondersteuningsvragen. Tijdsinvestering: 50 dd, waarvan 10 dd benut in 1 e jaarhelft. C. EXPERTISE-OPBOUW Deze opdracht wordt in de conventie omschreven als: het ontwikkelen van meet-, leeren monitoringinstrumenten, signaalfunctie en communicatie en interactie Meet-, leer- en monitoringinstrumenten de monitoring en evaluatie van projecten verbeteren. een plan van aanpak. Acties: - in overleg met de VGC de voorwaarden en eisen van het instrument vastleggen; - inventariseren van de beschikbare instrumenten en huidige knelpunten voor evaluatie en monitoren van stedenfondsprojecten; - info verzamelen m.b.t. goede praktijken op vlak van monitoring en evaluatie; - overzicht maken van de instanties (werkzaamheden e.a. ) die momenteel een observatorium functie vervullen m.b.t. het (samen)leven in Brussel en hun mogelijke rol m.b.t. planning en opvolging van projecten; - een stappenplan uitwerken ter verbetering van de monitoring en evaluatie van projecten. Tijdsinschatting: - 30 dd voor inventarisatie (doornemen van conventies, gesprek met stedenfondscel, telefonisch contact met observatoria, ) dd voor het uitwerken van voorstel Signaalfunctie signaleren van blinde vlekken, structurele problemen, opportuniteiten, hiaten, vernieuwende ideeën en initiatieven aan de Agendacommissie. Voorstellen om het impact/ resultaten van het stedenfondsprogramma te verhogen met o.m.: - een overzicht met pistes en vragen op vlak van structurele verankering van projecten. Dit document dient als basis voor afspraken met de VGC omtrent haar engagementen en de (realistische) verwachtingen t.a.v. organisaties. De resultaten worden verwerkt in het ondersteuningsplan ; 16

17 - een inventaris met structurele knelpunten, (beleids) uitdagingen en projectvoorstellen; als spin-off van de overige opdrachten van stads² (en de evaluatie ervan). De inventaris wordt ook doorgespeeld/gesproken met terrein-actoren en koepels; - een historiek van het DSP-programma i.s.m. de VGC en een inventaris van knelpunten en voorstellen. Looptijd: Tijdsinschatting: opmaak voorstellen en voorbereidingen: 60 dd Communicatie en interactie Algemeen - Het identificeren, documenteren en verspreiden van goede praktijken en opgebouwde expertise uit Stedenfondsprojecten. - Het ondersteunen van projecten bij de realisatie van hun extern communicatieplan en zo een grotere zichtbaarheid geven aan hun bijdragen in het Stedenfondsprogramma en het Stedenfondsprogramma in het algemeen. - Medewerking verlenen aan initiatieven die de dialoog tussen beleid en werkveld bevorderen. - een projectfiche van alle stedenfondsprojecten met coördinaten, foto en inhoudelijke basisgegevens; - een jaarlijks forum - telkens in een netwerk met de voor het thema relevante partners en telkens m.b.t. een aspect dat belangrijk is voor de sociale stadsontwikkeling in Brussel (zie ook netwerkontwikkeling). In 2005 wordt het forum georganiseerd onder het thema opgroeien in de stad. Tijdsinschatting: - projectfiche: 4 fiches per dag en 90 projecten = 50 dd; goede praktijken : - beschrijving en documentatie van Good practice Wijkhuis Chambéry ; - op basis van deze documentatie, tezamen met enkele andere geïntegreerde wijkwerkingen en wijkcentra, opstellen van een bijsluiter geïntegreerde wijkcentra. Deze bijsluiter geeft aan wat de voorwaarden zijn om te komen tot een geïntegreerde wijkwerking en wat ze kunnen betekenen. Daarnaast worden enkel werkpisten uitgewerkt in functie van een structurele erkenning. - goede praktijken, nuttig voor het bredere stadswerk, zijn gedocumenteerd. De uitwerking gebeurt i.s.m. de betrokken initiatiefnemers. In 2005 gaat het om buurthuis Chambery en ; 17

18 Investering: - voorbereiding en overleg: 25 dd; - tot eind oktober: opstellen bijsluiter: 15 dd; - organisatie toonmoment(en): 20dd. Brusselse stadssalons - i.s.m. Recyclart, KVS, City Mine(d) - en zo mogelijk ook een aantal Franstalige organisaties - een kader maken dat maatschappelijke debatten en acties omtrent ontwikkelingen in Brussel bundelt. Via dit kader worden de meest spraakmakende acties gedocumenteerd en verspreid. STADs² kan als voorlopige drager van dit project deze informatie verzamelen. Looptijd: Investering: 30 dd. Gezien om gevoegd te worden bij het collegebesluit nr. 05/380 van 14 juli 2005 houdende de goedkeuring van de resultaatsverbintenis 2005 ter uitvoering van de Conventie tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw STADs². De Collegeleden, Brigitte GROUWELS Pascal SMET Guy VANHENGEL 18

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/579 19 december 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School BRREEDDEE SCCHOOLL BEGELEIDING EN ONDERZOEK BRUSSELSE PROEFPROJECTEN 25 augustus 2006 1.

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het toekennen van nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse kinderopvang in het Brussels hoofdstedelijk gewest Hallepoortlaan 27 B-1060

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 FICHE Titel initiatief: Themawerkingen Rom-zigeuners, Opvangbeleid en Sociale Cohesie Initiatiefnemer: Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, (0433.527.154), Werkhuizenstraat

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Gemeente Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Projectoproep ambachtslieden, ontwerpers en creatieve beroepen uit de Maalbeekwijk Publicatie : Januari 2016 Uiterste datum

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/338 14 juli 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van het erfgoedconvenant voor de eindrealisatie van de Weik van t Brussels 2005 (tweede fase) en voorbereiding

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Een brede Kinderopvang. Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008

Een brede Kinderopvang. Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 Een brede Kinderopvang Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 Ket In Kuregem Een praktijkvoorbeeld van brede kinderopvang in een grootstedelijke context Hoe het begon Eind 2002: - opstart

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

BIJLAGE OVEREENKOMST. Bijlage nr. 1

BIJLAGE OVEREENKOMST. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt de heer Guy Vanhengel, Collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 Naam van de organisatie : Adres : Telefoon : Dit formulier omvat 2 delen:

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam Initiatiefnemer: vzw Schoolinterventieteam Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/155 21 april 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van de erfgoedconvenant voor de realisatie van de publieksontsluiting van het funerair erfgoed Het College,

Nadere informatie

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN 1. SITUERING Brussel: stadslabo Brussel is een knooppunt van talen en culturen: boeiend, levendig en inspirerend. In Brussel komt alles en iedereen

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds,

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds, BIJLAGE Bijlage nr. 8 Overeenkomst met vzw De Buiteling ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0280 van 22 februari 2009 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Besluit houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2000 in het kader van het Sociaal Impulsfonds

Besluit houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2000 in het kader van het Sociaal Impulsfonds collegebesluit nr. 00/029 ----------------------------------- 3 februari 2000 Besluit houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2000 in het kader van het Sociaal Impulsfonds Het College, Gelet

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 3

BIJLAGE. Bijlage nr. 3 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Centrum Ambulante Diensten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap 1 Overeenkomst

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw

EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw BIJLAGE Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw Projectomschrijving De vzw Emancipatie Via Arbeid (EVA) is een ontwikkelingsstructuur

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Centrumverantwoordelijke (gemeenschapscentrum De Linde) & regionaal stafmedewerker (regio noord)

Centrumverantwoordelijke (gemeenschapscentrum De Linde) & regionaal stafmedewerker (regio noord) Adjunct van de directeur (niveau A) Centrumverantwoordelijke (gemeenschapscentrum De Linde) & regionaal stafmedewerker (regio noord) Algemene directie Cultuur Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra

Nadere informatie

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Jeugd Rode Kruis

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Jeugd Rode Kruis BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst met vzw Jeugd Rode Kruis OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Jeugd Rode Kruis Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), vertegenwoordigd

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Beslu it hou den de de toekenn in g van de V GC onderw ijsprijs 20 06. de VGC onderwijsprijs 2006. Een (h)echt team daar kun je op bouwen

Beslu it hou den de de toekenn in g van de V GC onderw ijsprijs 20 06. de VGC onderwijsprijs 2006. Een (h)echt team daar kun je op bouwen BI JLAGE Bijlage nr. 1 Beslu it hou den de de toekenn in g van de V GC onderw ijsprijs 20 06 De VGC onderwijsprijs 2006: Een (h)echt team daar kun je op bouwen Gemotiveerd verslag van de jury I. DE WERKWIJZE

Nadere informatie

Actieplan Gent. 1. Achtergrond

Actieplan Gent. 1. Achtergrond Actieplan Gent 1. Achtergrond Karolien Dezeure (Hogeschool Gent) en Stef Steyaert (Participant bvba) begeleiden dit project. Marc Verheirstraeten is de interne coördinator voor Gent. 2. Wat bedoelen we

Nadere informatie

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel Projectomschrijving De krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Participatiedecreet afd III subsidiëring lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Gemeente Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Projectoproep voor bewoners «Mijn Plant-aardige Wijk» 0% asfalt 100% groen vergroening van de wijk groen- blauw netwerk duurzame

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Introductie "Projectmatig werken is teamwork... maar vanuit andere samenwerkingsvormen dan we vaak gewoon zijn in de reguliere werking.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 04/50 22 januari 2004 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant voor de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 Strategie 2025 Bepaalt de sociaaleconomische prioriteiten voor Brussel tegen 2025. Is ondertekend door de bevoegde

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Jeugdwerker Ninove (M/V)

Jeugdwerker Ninove (M/V) VACATURE vzw LEJO Jeugdwerker Ninove (M/V) Voltijdse betrekking Contract bepaalde duur tot en met 31/12/2015 met kans op verlenging Standplaats: Ninove De samenwerking vzw LEJO en stad Ninove Een onderzoeksrapport

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Thuis in de Stad -prijs 2011 20060623-1 Inschrijvingsformulier Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dingt u mee naar

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Onderzoeksproject 1: Evy Meys, onderzoeker AWP-IO. De ondersteuning van sociale netwerkontwikkeling bij mensen met een beperking

Onderzoeksproject 1: Evy Meys, onderzoeker AWP-IO. De ondersteuning van sociale netwerkontwikkeling bij mensen met een beperking Onderzoeksproject 1: De ondersteuning van sociale netwerkontwikkeling bij mensen met een beperking Evy Meys, onderzoeker AWP-IO Samenwerken om te komen tot Professionele Ondersteuning van personen met

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel Projectomschrijving De krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/426 24 oktober 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel)

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00187 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst 'Co-creatie van een lokaal traject rond duaal leren' - periode

Nadere informatie

Samenwerkingsvoorstel

Samenwerkingsvoorstel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst met Jobpunt Vlaanderen Samenwerkingsvoorstel Eindevaluatie Mandaatfuncties Voor Vlaamse Gemeenschapscommissie Projectnummer 14.002 Jobpunt Vlaanderen Jan

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Chris Vermeir (met dank aan Frank Meys) De Bijzondere Leerroute voor Maatschappelijk Assistent

Chris Vermeir (met dank aan Frank Meys) De Bijzondere Leerroute voor Maatschappelijk Assistent Chris Vermeir (met dank aan Frank Meys) De Bijzondere Leerroute voor Maatschappelijk Assistent 1. Historiek Hoe groeit zoiets? 1.1 Inspelend op een duidelijke behoefte Terechte bekommernissen van het sociaal-culturele

Nadere informatie

doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inleiding Werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

Brede School De Brede Stroom

Brede School De Brede Stroom 18 maart 2016 Symposium: De ruimte als derde pedagoog Brede School De Brede Stroom An Claeys, Onderwijscentrum Brussel Lore Arnauts, Brede School De Brede Stroom & De Haven Agenda Verwachtingen Brede School

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo. WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.be 1 Wat wij geloven Wij geloven dat de échte kracht van organisaties verscholen

Nadere informatie