Nr.: /27/A.28, CW Groningen, 6 juli 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr.: 2006-10.466/27/A.28, CW Groningen, 6 juli 2006"

Transcriptie

1 Aan het lid van Provinciale Staten mevrouw A.G. van Kleef-Schrör Nr.: /27/A.28, CW Groningen, 6 juli 2006 Behandeld door : B.F. Corporaal Telefoonnummer : (050) Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Schriftelijke vragen over uitschakeling analoge etherzenders met als gevolg dat buitengebieden geen regionale televisie meer kunnen ontvangen Geachte mevrouw Van Kleef-Schrör, U heeft ons een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de voorgenomen switch-off van het analoge TV signaal van de landelijke en regionale publieke omroepen. In deze brief geven wij antwoord op de gestelde vragen en tevens informeren wij u over de laatste stand van zaken. Daarbij herhalen wij eerst de vragen alvorens ons antwoord te geven. Tevens verwijzen wij u naar onze eerdere brief van 13 januari 2005 over dit onderwerp. Klopt het dat vele inwoners van de provincie vanaf de regionale tv alleen nog via de kabel kunnen ontvangen? Als de Tweede Kamer instemt met het voornemen van het kabinet, dan is vanaf 30 oktober 2006 het analoge tv-signaal voor de zenders Nederland 1, 2 en 3 en dat van de regionale publieke niet meer met een analoge etherantenne te ontvangen. Op deze datum wordt het analoge ethersignaal vervangen door een digitaal signaal. Het is dus niet zo dat de regionale tv dan alleen nog via de kabel is te ontvangen. Naast de kabel wordt de regionale tv verspreid via een digitaal ethersignaal. Hiervoor moet de consument mogelijk wel een investering doen, middels het aanschaffen van een decoder en eventueel een buitenantenne. Er zal geen sprake zijn van een abonnementsrelatie. Staatssecretaris Van der Laan heeft op 16 juni 2006 aan de Tweede Kamer gegarandeerd dat het digitale signaal op het moment van de switch off landelijk beschikbaar zal zijn: "Wij hebben de absolute garantie gekregen dat de omschakeling eind oktober technisch op hetzelfde niveau zal zijn als nu analogisch het geval is, ook qua ontvangstkwaliteit" 1, aldus Van der Laan. In dat kader maken wij ons toch zorgen, aangezien het digitale signaal momenteel nog steeds niet in Noord-Nederland beschikbaar is 2 en de deadline van oktober snel nadert. 1 Stenogram plenaire vergadering Tweede Kamer 14 juni 2006, wijziging mediawet; p dekking gecontroleerd via en

2 Zo ja, kunt u in kaart brengen welke gevolgen dit heeft voor de betreffende inwoners c.q. de betreffende gebieden in onze regio? Volgens ROOS, de koepelorganisatie van de dertien regionale publieke omroepen in Nederland, zijn er in de provincie Groningen tegen de mensen afhankelijk van het analoge signaal. De staatssecretaris gaat daarentegen uit van mensen landelijk. Het verschil tussen deze cijfers kunnen wij niet beoordelen. In theorie is er ook na de switch-off sprake van een 100% dekking van de regionale tv in onze provincie. Dit vraagt echter mogelijk een investering van de consument. De Staatssecretaris heeft tijdens de Kamer behandeling op 16 juni een bedrag van 150,-- genoemd. Deze eenmalige uitgave is voor de aanschaf van een digitale decoder inclusief buitenantenne. In de praktijk zullen met name huishoudens die niet aangesloten zijn op de kabel en reeds daarom een satelliet hebben aangeschaft, minder bereid zijn een dergelijke investering te doen, aangezien dan dubbele kosten gemaakt worden (satelliet en digitaal). Bent u het met CDA eens dat er alles in het werk gesteld moet worden dat een ieder de regionale zenders moet kunnen blijven ontvangen en dat bij wijziging van het beleid de overheid de getroffen inwoners volledig compenseert? Wij onderschrijven een goede ontvangst van de regionale omroep. Wij zien verzending van het tvsignaal voor de publieke en regionale omroepen via de satelliet hiervoor als een goede techniek. Wij vinden echter dat de switch-off pas kan plaatsvinden, als er aansluitend een geschikt en betaalbaar alternatief voor handen is. Bij de huidige beoogde aanpak, waarbij het analoge signaal in één keer verdwijnt, dreigt een achterstelling van bewoners op het platteland wat de toegang tot publieke voorzieningen betreft. Wij zijn van mening dat het Rijk, als bestelverantwoordelijke de extra financiële consequenties moet dragen en deze middelen beschikbaar moet stellen zonder dat dit ten laste komt van de uitgaven voor de regionale omroepen of de cultuur. Mocht het Rijk toch besluiten tot de invoering van het digitale signaal dan staan wij op het standpunt dat het Rijk financiële compensatie moet bieden voor de huishoudens die extra moeten investeren in een dekkend bereik met een signaalontvangst van goede kwaliteit voor de regionale zenders. Bent u bereid om onze zorgen en de gerezen problematiek kenbaar te maken aan het kabinet en zonodig met het kabinet hierover in gesprek te gaan? Reeds in het najaar van 2005 hebben wij in SNN verband reeds aandacht gevraagd voor de dreigende switch off. In dat kader is onder andere contact geweest met de woordvoerders media van de Tweede Kamer. Mede op basis van deze lobby zijn er destijds vragen in de Tweede kamer gesteld, waardoor de switch off tot nadere orde werd uitgesteld. Staatssecretaris Van der Laan heeft toen de Tweede Kamer toegezegd dat de switch off pas zou plaatsvinden als een volledig en betaalbaar alternatief voorhanden zou zijn. Nu de switch off naar oktober 2006 verplaatst is, zou verwacht mogen worden dat onze eerdere bezwaren opgelost zouden zijn. Naar onze mening is dit niet het geval. Daarom vragen wij in SNN verband middels bijgevoegde memo nogmaals aandacht voor onze bezwaren. Aan de hand van deze memo hebben de noordelijke portefeuillehouders media nogmaals contact opgenomen met de mediawoordvoerders cultuur. Daarnaast wordt in IPO verband aandacht gevraagd voor dit onderwerp. De behandeling in de Tweede Kamer van bovengenoemd onderwerp op 16 juni vond plaats in het teken van de bredere discussie over de wijziging van de mediawet. De discussie was van een oriënterende aard. De algemene tendens van de bespreking was dat overgang van analoog naar digitaal ethersignaal goed moet verlopen. 2

3 De laatste stand van zeken is de volgende: op donderdag 29 juni jl. was een afronding van het kamerdebat voorzien. Er zijn moties ingediend die garantie vragen voor goede dekking en haalbaarheid. Dit detail is uitgesteld tot na het zomerreces. Wij blijven de gang van zaken op de voet volgen. Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:, voorzitter., secretaris. 3

4 Plein CS DEN HAAG telefoon mobiel: telefoon: (050) telefoon: (070) fax: (070) website SNN: position paper Aan : de woordvoerders Mediabeleid in de Tweede Kamer Van : de gedeputeerden Mulder (prov. Fryslân), Gerritsen (prov. Groningen) en Weggemans (prov. Drenthe) Datum : 21 juni 2006 Betreft : Wijziging Mediawet - Switch-off publieke / regionale zenders Wij vragen uw aandacht voor het kabinetsbesluit van 28 april jl, waarin het Kabinet voorstelt om vanaf 30 oktober 2006 het tv-signaal voor de zenders Nederland 1, 2 en 3 en dat van de regio-nale publieke omroepen alleen nog digitaal mogelijk te maken. Dit voorgenomen besluit (ook wel bekend als de switch-off ) waarmee uw Kamer naar verwachting volgende week zal instemmen baart ons, zoals al eerder door ons is aangegeven, grote zorgen. U heeft in het najaar van 2005 met het kabinet gesproken over deze switch-off. De noordelijke overheden hebben toen, samen met u, ervoor gepleit dat het analoge ethersignaal pas uit de ether mag verdwijnen indien er een goed en volledig dekkend digitaal alternatief beschikbaar is. Het kabinet is hiermee akkoord gegaan en heeft toegezegd dat de switch-off tot die tijd uitgesteld zou worden. Nu het kabinet een nieuwe datum voor de switch-off voorstelt zou ver-ondersteld mogen worden dat onze eerdere bezwaren opgelost zijn. Dit is niet het geval: 1. Er is er nog steeds geen optimale dekking (en ontvangstkwaliteit) van het digitale tvsignaal van de nationale en regionale publieke omroep in de noordelijke provincies (bevestigd door deskundigen). 2. Voorzover dit voor een deel van de gezinshuishoudens wel mogelijk is (in een groot aantal gevallen is dit niet mogelijk en die gezinnen zullen dus verstoken blijven van het signaal), is er voor de gezinnen die buiten het directe bereik vallen van de zenders onder voorwaarden de mogelijkheid, mits extra (relatief fors) geïnvesteerd wordt, om het digitale signaal ontvangen. Daarmee kan geconcludeerd kan worden dat de bezuinigingen op de rijksbe-groting eenzijdig worden afgewenteld op die 4

5 gezinshuishoudens die niet onder het directe bereik van het digitenne-signaal vallen. Het begrip gratis is in die situatie dus ver te zoeken. 3. Zodra de regionale omroepen afgeschakeld worden van het analoge ether signaal, zonder dat daarvoor een passend en betaalbaar alternatief beschikbaar is, verliezen deze omroe-pen een stuk van hun marktaandeel. 4. De regionale radio- en televisiezenders vervullen daarnaast een aanvullende rol als het gaat om de rampenfunctie van de regionale omroep. 5. Er dreigt een achterstelling van de bewoners op o.a. het platteland wat de toegang tot pu-blieke voorzieningen betreft, aangezien deze gebieden vaak niet de beschikking hebben over kabeltelevisie. 6. Daarnaast willen wij benadrukken dat de omschakeling van analoog naar digitaal een wijziging is in het Rijksbeleid (met het Rijk als bestelverantwoordelijke) waarvan de kosten niet ten laste mogen komen van de middelen van de regionale omroep voor de program-ma s en/of de provincies. (Voor een beknopte nadere toelichting van onze bezwaren verwijzen wij naar bijgevoegde bijlage). Gevraagde inzet van de Tweede Kamer Gezien het vorenstaande pleiten wij er nogmaals voor dat de switch-off pas plaatsvindt, als er aansluitend een geschikt en (voor alle gezinshuishoudens) betaalbaar alternatief voor handen is. Wij hebben ernstige twijfels of de landelijke dekking (dus ook in o.a. de buitengebieden, de beboste gebieden en bepaalde stedelijke agglomera-ties) en het kwaliteitsniveau van de signaalontvangst van digitenne per eind oktober a.s. voor 100% gegarandeerd kan worden. Gezien de reële risico s dat er geen optimale (100%) dekking en voldoende signaalkwaliteit gerealiseerd kan worden, de extra kosten die digitenne met zich meebrengt (ook voor investeringen in zwaardere antennes en andere bekabeling) voor de burger, de aanschaf van dubbele technieken voor de bezitters van satellietontvangers en het aspect verplichte winkelnering bij KPN, moet naar onze mening gekozen worden voor de gratis verzending van het tv-signaal voor de publieke en regionale omroepen via satelliet. Voor zover aan het vorenstaande extra financiële consequenties (naar schatting. 2 miljoen structureel per jaar voor de 13 regionale omroepen) verbonden zijn, zijn wij van mening dat het Rijk, als bestelverantwoordelijke, hiervoor de benodigde financiële middelen ter beschikking moet stellen zonder dat dit ten laste komt van de uitgaven voor de regionale omroep of de cultuur. Mocht u toch besluiten tot invoering van het digitenne-signaal, wat nadrukkelijk niet onze inzet is, dan staan wij op het standpunt dat het rijk financiële compensatie biedt voor de gezinshuishoudens die extra moeten investeren in een dekkend bereik met een signaal ontvangst van goede kwaliteit voor o.a. de regionale zenders. 5

6 Bijlage position paper: Toelichting bezwaren dekking digitenne tv-signaal Recentelijk, net voor de overname van Nozema door KPN, heeft Nozema een presentatie (met diagrammen) gegeven over dekking van het Digitenne systeem na invoering per eind oktober a.s. Er is toen, wat betreft het zenderbereik, ondermeer gesteld dat: a. een groot deel van de zendgebieden (met name de randen van deze gebieden waaronder de Waddeneilanden en het noord-oosten van de provincie Groningen) niet zullen worden gedekt door het digitenne tv-signaal. Dit betekent dat een deel van de inwoners in deze gebieden de regionale omroep niet meer zullen kunnen ontvangen; b. gelet op het karakter van grote stedelijke gebieden het digitenne tv-signaal ook in deze gebieden niet in alle gevallen (o.a door barrières in de signaal doorgifte) daar goed door kan komen; c. Dat er o.a. in dunner bevolkte en beboste gebieden zenders bijgeplaatst moeten worden en dat in vele gevallen ook de door inwoners die buiten een straal van 15 tot 20 km. van de zendmast wonen geïnvesteerd moet worden in goede buitenantennes (richt-antennes op de daken) om het digitenne tv-signaal te kunnen ontvangen; d. Dat er nog een aantal zendmasten geplaatst moeten worden waarvoor door de respec-tievelijke gemeenten nog geen vergunning is afgegeven. ontvangstkwaliteit digitenne tv-signaal Het digitenne tv-signaal kent een aantal technische complicaties. Het systeem doet het of het doet het niet. Zeker in de opstartfase kan dit problemen geven. De ervaring heeft ook geleerd dat er bij meerdere ontvangers van het signaal een andere bekabeling en zwaardere antennes aangelegd moet worden om een kwalitatief goed signaal binnen te krijgen. ervaringen Omrop Fryslân Enkele jaren geleden is er voor Omrop Fryslân een zenderwisseling in combinatie met een frequentie wijziging doorgevoerd. Hierbij is de garantie afgegeven door Nozema voor een 100% bereik (ook in de buiten- en dunbevolkte gebieden) en een goede ontvangst kwaliteit. Na invoering bleek dat Nozema deze garantie waar heeft kunnen maken. In een aantal gebie-den was er in het geheel geen ontvangst en in andere gebieden was de ontvangst slecht. Ook modificaties aan de zender en het zendsysteem waren zonder resultaat. Na lang touw trekken en veel irritatie bij de inwoners is de zender- en frequentiewisseling teruggedraaid en heeft het ministerie van Economische Zaken financiële compensatie moeten betalen voor de door de re-gionale omroep gemaakte extra kosten. Deze ervaring geeft niet direct alle vertrouwen naar de toekomst. Zeker niet nu deskundigen aangeven (w.o. Nozema) dat een volledige dekking met een goede signaal kwaliteit per 30 oktober a.s. niet haalbaar is. investeringskosten inwoners In het plenaire debat van afgelopen week is door de staatssecretaris gesteld dat de investerin-gen in een decoder en smart-card gemiddeld. 170 per huishouden zullen bedragen. Daarbij gaat ze voorbij aan de investeringen in goede antennes, bekabeling en installatiekosten in die gebieden die dat noodzakelijk maken. Deze zullen veelal tussen de. 250 en. 400 per aan-sluiting liggen. Voor die (grote) groep gezinnen die al geïnvesteerd hebben in satelliet ont-vangst betekend dit een dubbeling van investeringskosten en extra 6

7 apparatuur. Los hiervan zal voor vele gezinnen een eenmalig drempelbedrag van 170 al een erg groot bedrag zijn. 7

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716 1. Inleiding In november 2011 is, als vervolg op een burgerinitiatief, raadsbreed de Motie 9 Glashelder aangenomen (veranderd in

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 3 maart 2014 over de

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent 27 februari 2008

Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent 27 februari 2008 Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent Samenvatting Voor u ligt het raadsvoorstel en ontwerp-besluit inzake de uitvoering van de Toekomststrategie van Essent. Op grond

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 maart 2001 Rapportnummer: 2001/077

Rapport. Datum: 7 maart 2001 Rapportnummer: 2001/077 Rapport Datum: 7 maart 2001 Rapportnummer: 2001/077 2 Klacht Verzoeker - Vluchtelingenwerk Noord Drenthe - klaagt over de wijze waarop de Immigratieen Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie

Nadere informatie

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

De heer Ter Veer (D66): Ik meen dat vijf woordvoerders een motie willen indienen. Dat zal altijd in die ene minuut geperst kunnen worden.

De heer Ter Veer (D66): Ik meen dat vijf woordvoerders een motie willen indienen. Dat zal altijd in die ene minuut geperst kunnen worden. Voorzitter over het landelijk telefoonnummer van de politie (27400-VII, nr. 31). Ik stel voor, donderdag 30 november bij het begin van de vergadering te behandelen: - de verslagen van de commissie voor

Nadere informatie

TITEL Intrekken verordening tot instelling van de regionale programmaraad

TITEL Intrekken verordening tot instelling van de regionale programmaraad Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4403854 Aan : Gemeenteraad Datum : 6 november 2013 Portefeuillehouder : Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda Het

Nadere informatie

stadhouders advocaten

stadhouders advocaten stadhouders advocaten PER AANGETEKENDE PST Gemeenteraad Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam mr..j. Brommer mr. P.S. Fluit mr. D.M. van Cenderen mr. CP. Mesker mr. M.E. Stefels mr. E.A.T.M. Steverink*

Nadere informatie

Aanbestedingen openbaar vervoer in Fryslân

Aanbestedingen openbaar vervoer in Fryslân Aanbestedingen openbaar vervoer in Fryslân 23 september 2009 Brief van de Noordelijke Rekenkamer Assen, 23 september 2009 Geachte leden der Provinciale Staten van Fryslân, Hierbij bieden wij het door ons

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 6 B.1 Wijziging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 32 2 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

3 Bedrijfsmodel voor de aanbiedersmarkt van televisie tijdens het vroegere kabelmonopolie

3 Bedrijfsmodel voor de aanbiedersmarkt van televisie tijdens het vroegere kabelmonopolie 3 Bedrijfsmodel voor de aanbiedersmarkt van televisie tijdens het vroegere kabelmonopolie 3.1 Inleiding Voordat de ontwikkelingen in het bedrijfsmodel voor de aanbiedersmarkt voor televisie in Nederland

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN ONZE ZENDERS. Verslag van de expertmeeting op 16 november 2009

DE TOEKOMST VAN ONZE ZENDERS. Verslag van de expertmeeting op 16 november 2009 DE TOEKOMST VAN ONZE ZENDERS Verslag van de expertmeeting op 16 november 2009 1 De experts die zitting hadden in het forum Willem Westermann, dagvoorzitter Vereniging van EvenementenMakers en voorzitter

Nadere informatie

DE FRACTIE VAN DE PVDA.

DE FRACTIE VAN DE PVDA. Concept Memorie van antwoord van burgemeester en wethouders op de schriftelijke politieke vragen van de raadsfracties naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2009. DE FRACTIE VAN DE PVDA. 1. Hoe hoog schat

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden.

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden. *0: EK *1: 2013-2014 *2: 12 *3: WordXP *4: 12de vergadering *5: Dinsdag 10 december 2013 *6: 10.30 uur De voorzitter: Ik heet de minister van Economische Zaken van harte welkom in de Eerste Kamer en geef

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie Directie Aandachtsgroepen,

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie