Aanpassing. op een oor na gevild. wettelijke gemeenschap van goederen. In mei 2003 is het Wetsvoorstel tot aanpassing van de algehele gemeenschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpassing. op een oor na gevild. wettelijke gemeenschap van goederen. In mei 2003 is het Wetsvoorstel tot aanpassing van de algehele gemeenschap"

Transcriptie

1 HELMY SCHELLENS Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen op een oor na gevild foto: Jet Budelman Mr. W.P.G.M. Schellens-Stoks is advocate en partner bij Hekkelman Advocaten te Nijmegen In mei 2003 is het Wetsvoorstel tot aanpassing van de algehele gemeenschap van goederen bij de Tweede Kamer ingediend. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. De geplande datum van inwerkingtreding was 1 juli 2010, maar die datum zal niet worden gehaald. De verwachting is wel dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel binnen afzienbare tijd zal aannemen. In dit artikel bespreek ik de hoofdpunten van het wetsvoorstel en de gevolgen daarvan voor de praktijk. 6 JULI/AUGUSTUS 2010

2 Nederland kent al vanaf 1838 als hoofdstelsel de wettelijke gemeenschap van goederen. Dat stelstel komt erop neer dat alle bij aanvang en tijdens het huwelijk verkregen bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn. Daarop bestaan drie uitzonderingen, te weten: geërfde of geschonken goederen waarop een uitsluitingsclausule rust; verknochte goederen en schulden; en pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is. In internationaal verband neemt Nederland met dit stelsel een uitzonderingspositie in. Zo hebben de meeste Europese landen een stelsel waarin het voorhuwelijkse vermogen en erfenissen en schenkingen niet gemeenschappelijk zijn. Vanwege deze uitzonderingspositie, maar ook als gevolg van gewijzigde maatschappelijke opvattingen over het huwelijk en wat als een passend hoofdstelsel werd ervaren, is eind jaren negentig door de regering geconcludeerd dat het huidige stelsel heroverweging behoeft. In mei 2003 werd daartoe een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Anders dan Nederland hebben de meeste Europese landen een stelsel waarin het voorhuwelijkse vermogen en erfenissen en schenkingen niet gemeenschappelijk zijn EEN ONTHOOFD WETSONTWERP Het wetsontwerp ging ervan uit dat de gemeenschap van goederen als hoofdstelsel gehandhaafd zou blijven, maar dan wel beperkt zou zijn tot de goederen die de echtgenoten tijdens het huwelijk zouden verkrijgen en de schulden die tijdens het huwelijk zouden ontstaan. Het voorhuwelijkse vermogen en alle verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking zouden privé blijven. In de memorie van toelichting wordt onder andere als reden genoemd dat een dergelijke regeling goed past bij de gevoelde maatschappelijke opvatting dat alleen het vermogen dat de echtgenoten tijdens het huwelijk door beider inspanning verwerven, aan hen beiden toekomt. Volgens velen was dit de kern van het wetsvoorstel, maar in de juridische literatuur ontstond vervolgens een heftige discussie over de vraag of die aanpassing wel gewenst was. Er rees ernstige verdeeldheid onder verschillende schrijvers en rechtsgeleerden. Het gevolg daarvan was dat in oktober 2005, na protesten van de Tweede Kamer, de uitsluiting van het voorhuwelijkse vermogen werd geschrapt. Erfenissen of schenkingen bleven nog wel uitgezonderd van de gemeenschap. Vervolgens bleef verdere behandeling van het wetsontwerp uit tot maart Kamerlid Anker (CU) diende toen een amendement in waarin werd voorgesteld om ook de nog opgenomen uitzondering voor erfenissen of schenkingen te schrappen. Feitelijk kwam dit amendement neer op handhaving van het huidige stelsel. Dit amendement kon onverwacht rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Ook de regeringspartijen, die zich bij de eerste behandeling van het wetsontwerp konden vinden in een beperking van de gemeenschap, kwamen ineens met allerlei bezwaren. Mede als gevolg van het feit dat de minister van Justitie nauwelijks heeft geprotesteerd tegen dit amendement, werd het in september 2008 aangenomen. Een kernonderdeel van het wetsontwerp kwam vijf jaar na de indiening zonder veel tegensputteren van de regering te vervallen Voor velen was deze wending opvallend en teleurstellend. Een kernonderdeel van het wetsontwerp kwam vijf jaar na de indiening zonder veel tegensputteren van de regering te vervallen en de in 2003 onderkende maatschappelijke behoefte aan heroverweging van het huidige stelsel werd kennelijk niet meer serieus genomen. De Eerste Kamer is echter zeer kritisch over deze ommezwaai en heeft de regering in december 2009 bij motie gevraagd te onderzoeken welke gevolgen de aanname van dit amendement heeft op het gehele wetsontwerp. Pas na dat onderzoek wordt de behandeling voortgezet. Dat onderzoek loopt kennelijk nog of ligt stil. Ondanks het wegvallen van een belangrijk onderdeel bevat het huidige wetsontwerp nog wel een aantal vereenvoudigingen en verbeteringen in het huwelijksvermogensrecht. Hierna bespreek ik de belangrijkste. VERGOEDINGSRECHTEN BIJ VERMOGENSVERSCHUIVINGEN Tot op heden ontbreekt een wettelijke regeling voor de omvang van vergoedingsrechten die kunnen ontstaan als sprake is van vermogensverschuivingen tussen echtgenoten. Op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad geldt als hoofdregel de nominaliteitsleer wanneer privévermogen van de ene echtgenoot wordt gebruikt voor de financiering van privévermogen van de andere echtgenoot of voor de financiering van gemeenschapsvermogen. Voorbeeld 1 Echtgenoten hebben huwelijkse voorwaarden met een zogenoemde koude uitsluiting. De vrouw investeert een door haar ontvangen schenking in de verbouwing van de woning die eigendom is van de man. Volgens de huidige regeling heeft de vrouw alleen recht op teruggave van de nominale investering. Voorbeeld 2 Echtgenoten zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. De man erft onder uitsluitingsclausule een geldbedrag dat hij gebruikt voor JULI/AUGUSTUS

3 de financiering van een woning die gemeenschappelijk eigendom is. Ook dan heeft hij slechts recht op teruggave van de nominale investering. Deze nominaliteitsleer leidt vaak tot onredelijke uitkomsten, omdat geen rekening wordt gehouden met waardeontwikkelingen na de investering. Ter voldoening aan de alom gevoelde wens om wel rekening te houden met die waardeontwikkelingen is in art 1:87 (nieuw) BW de beleggingsleer geïntroduceerd. Deze regeling geldt ongeacht het huwelijksvermogensregime en ongeacht of privévermogen van de een wordt geïnvesteerd in privévermogen van de ander of in gemeenschappelijk vermogen (in het laatste geval zijn art. 1:95 en 96 BW van toepassing). De nominaliteitsleer leidt vaak tot onredelijke uitkomsten, omdat geen rekening wordt gehouden met waardeontwikkelingen na de investering vergoedingsregeling afwijken. Daarvoor gelden geen vormvoorschriften, dus dit kan ook mondeling. Dat laatste is echter niet aan te raden vanwege bewijsproblemen (lid 4); als de vergoeding niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, wordt ze geschat (lid 5). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als bewijsstukken van de exacte omvang van de investering ontbreken, maar wel vaststaat dat er geld van de ene echtgenoot is geïnvesteerd in vermogen van de andere echtgenoot. De praktijk leert dat echtgenoten meestal geen (goede) boekhouding bijhouden van hun verkregen privévermogen en hun investeringen in vermogen van de andere echtgenoot of in gemeenschappelijke goederen. Vaak treedt ook vermenging op van privévermogen en gemeenschappelijk vermogen. Het zal dan, bijvoorbeeld bij echtscheiding, nagenoeg onmogelijk zijn om de omvang van de vergoedingsaanspraak correct vast te stellen. De verwachting is dan ook dat veel gebruik zal moeten worden gemaakt van de schattingsbevoegdheid in art. 1:87, lid 5 BW. Hier is overigens een schone taak weggelegd voor de financieel adviseur van de echtgenoten die periodiek met hen om de tafel zit om aangiften IB, dan wel jaarstukken te bespreken. Met deze regeling wordt bereikt dat de tot de vergoedingsvordering gerechtigde echtgenoot economisch zowel in positieve als in negatieve zin participeert in de waardeontwikkeling van het aangeschafte goed. Art. 1:87 (nieuw) BW is overigens een lastig artikel, dat in hoofdlijnen op het volgende neerkomt: als de ene echtgenoot een goed verkrijgt dat ten laste van het vermogen van de andere echtgenoot is gefinancierd, heeft hij/zij een vergoedingsplicht tegenover hem/haar. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin sprake is van aflossing van een schuld door de ene echtgenoot ten laste van vermogen van de andere echtgenoot (lid 1); de vergoeding is een gedeelte van de waarde van het goed op het tijdstip waarop de vergoeding wordt voldaan (lid 2); de verhouding tussen de privé-investering en de totale investering bepaalt de omvang van de te vergoeden waarde. De bijdrage van de ene echtgenoot geeft dus aanspraak op een gedeelte van de uiteindelijke waarde van het goed, evenredig aan het gewicht van de investering. Als de waarde van het goed op het moment van vergoeding lager is dan bij aanvang, kan de vergoeding dus ook lager uitvallen dan de nominale investering; als privévermogen van de ene echtgenoot zonder diens toestemming door de andere echtgenoot is gebruikt, heeft die ene echtgenoot ten minste recht op teruggave van het nominale bedrag. Hij hoeft dan dus niet mee te dragen in een eventuele waardedaling (lid 3a); bij verbruiksgoederen bedraagt de vergoeding uitsluitend het nominale bedrag (lid 3b); als een goed is vervreemd, geldt de opbrengst als uitgangspunt bij het bepalen van het te vergoeden bedrag (lid 3c); echtgenoten mogen bij overeenkomst van deze wettelijke Het is aan te raden om na afloop van elk jaar bij de echtgenoten na te vragen of in het verstreken jaar sprake is geweest van verkregen privévermogen Het is aan te raden om na afloop van elk jaar bij de echtgenoten na te vragen of in het verstreken jaar sprake is geweest van verkregen privévermogen, in welk geval het gewenst is om de omvang, de besteding en de vergoedingsregeling vast te leggen. Overigens is het nu ook al verstandig om die privéverkrijgingen vast te leggen. Dat bespaart veel ellende in geval van echtscheiding of overlijden. REPRISE EN RECOMPENSE Als een gemeenschapsschuld wordt betaald uit privévermogen van de ene echtgenoot, heeft die echtgenoot een vergoedingsrecht op de gemeenschap, reprise genaamd (huidig art. 1:95, tweede lid BW). En als een privéschuld van de andere echtgenoot is betaald met gemeenschappelijk vermogen, ontstaat voor die andere echtgenoot een vergoedingsverplichting aan de gemeenschap, recompense genaamd (huidig art. 1:96, tweede lid BW). De heersende leer is dat een reprise of recompense nominaal moet worden vergoed, maar in het wetsvoorstel gaat daar de hiervoor beschreven vergoedingsregeling van art 1:87 BW gelden. Daarmee wordt bereikt dat voor alle vermogensverschuivingen binnen het huwelijk een gelijke wettelijke regeling geldt. In de huidige regeling van de wettelijke gemeenschap ontbreekt een zaaksvervangingsregel voor de situatie dat 8 JULI/AUGUSTUS 2010

4 privévermogen en gemeenschapsvermogen worden gebruikt voor de aanschaf van een goed: valt het goed dan in de gemeenschap of blijft het privé? Over het algemeen wordt in de literatuur aangenomen dat een verkregen goed niet in de gemeenschap valt als het bij de verkrijging voor meer dan de helft van zijn prijs uit privévermogen is gefinancierd. Is het voor meer dan de helft met gemeenschapsvermogen gefinancierd, dan valt het goed wel in de gemeenschap. Daarbij is aansluiting gezocht bij de regeling die geldt voor de beperkte gemeenschappen van vruchten en inkomsten en die van winst en verlies (art. 1:124, lid 2 BW). In het wetsvoorstel worden die stelsels echter geschrapt. Dat is de reden waarom de zaaksvervangingsregel in art. 1:95 BW is opgenomen. Als gevolg van deze regel kunnen overigens wel weer vergoedingsvorderingen ontstaan die dan volgens de regeling van art 1:87 BW moeten worden berekend. Nieuw is de aanwijzingsbevoegdheid van een echtgenoot als een schuldeiser verhaal zoekt voor een privéschuld van de ander Nieuw in art. 96, lid 2 BW is de aanwijzingsbevoegdheid van een echtgenoot als een schuldeiser verhaal zoekt voor een privéschuld van de ander. Die schuld kan dan niet worden verhaald op de gemeenschap als de andere echtgenoot privégoederen van de ene echtgenoot kan aanwijzen die voldoende verhaal bieden. BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP De huidige wettelijke regeling kent als hoofdregel dat degene die een gemeenschapsgoed formeel verkrijgt, ook het bestuur uitoefent. Er is dus sprake van gesplitst bestuur in plaats van gezamenlijk bestuur over gemeenschapsgoederen. Voorbeelden van bestuurshandelingen zijn vruchttrekking, inning van vorderingen, stemrecht en het uitoefenen van eigenaarsbevoegdheden. Het is altijd aan te raden om de bestuursbevoegdheid van een echtgenoot te controleren Het is mogelijk om bij huwelijkse voorwaarden af te wijken van de wettelijke bestuursregeling. Daarnaast kent het huidige art. 1:97, lid 2 BW nog een bijzondere regel ten aanzien van beroeps- of bedrijfsvermogen: is een gemeenschapsgoed met toestemming van de bestuursbevoegde echtgenoot dienstbaar gemaakt aan een beroep of bedrijf van de andere echtgenoot, dan berust het bestuur, voor zover het normale bedrijfshandelingen betreft, bij de andere echtgenoot en voor het overige bij de echtgenoten gezamenlijk. Als een bestuursonbevoegde echtgenoot over een goed beschikt, is die rechtshandeling aantastbaar door de bestuursbevoegde echtgenoot, zij het dat derden te goeder trouw worden beschermd. Niettemin is het altijd aan te raden om de bestuursbevoegdheid van een echtgenoot te controleren. De bezwaren tegen de huidige regeling waren emancipatoir en praktisch van aard. Formeel is weliswaar sprake van gelijkheid tussen echtgenoten, maar bij huwelijken met een traditioneler rolpatroon is de kostwinner veelal de bestuursbevoegde echtgenoot. Als praktisch bezwaar is genoemd dat na langere tijd niet meer is na te gaan wie de formele verkrijger en dus bestuursbevoegde echtgenoot is. Aan die bezwaren is tegemoetgekomen door de bestuursregeling als volgt te wijzigen: gemeenschapsgoederen op naam van een echtgenoot staan onder bestuur van die echtgenoot, zoals onroerende zaken, aandelen en bankrekening op naam; goederen die op beider naam worden verkregen, staan onder bestuur van beide echtgenoten gezamenlijk; alle overige goederen staan onder bestuur van ieder der echtgenoten. Deze regel sluit goed aan op het rechtsverkeer, aangezien dan voor deze categorie goederen vrijwel altijd ervan kan worden uitgegaan dat de echtgenoot met wie men handelt, bestuursbevoegd is; geschillen tussen echtgenoten over het bestuur kunnen aan de rechter worden voorgelegd. TIJDSTIP ONTBINDING GEMEENSCHAP In geval van echtscheiding eindigt de gemeenschap van goederen volgens de huidige wet door inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand. Als een echtscheidingsprocedure lang duurt, blijft de gemeenschap van goederen al die tijd bestaan. Dat kan tot ongewenste gevolgen leiden, omdat ook schulden die zijn aangegaan en bezittingen die zijn verkregen tijdens de echtscheidingsprocedure, formeel tot de gemeenschap gaan behoren. Vanuit de gedachte dat de gevoelde solidariteit van een gemeenschap eindigt bij de indiening van een echtscheidingsverzoek en om echtgenoten te beschermen tegen benadelende handelingen tijdens de echtscheidingsprocedure, wordt voorgesteld om de gemeenschap van goederen te ontbinden op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding of van scheiding van tafel en bed (art. 1:99 BW). Deze nieuwe regeling sluit aan bij de peildatum die geldt voor huwelijkse voorwaarden. Tenzij anders overeengekomen in de akte huwelijkse voorwaarden, eindigt een verrekenplicht in huwelijkse voorwaarden namelijk ook bij indiening van het verzoek tot echtscheiding (art. 1:142 BW). Dit betekent dus in beide gevallen dat het huwelijksvermogensregime eerder eindigt dan het huwelijk. Derden zijn meestal niet op de hoogte van een verzoek tot echtscheiding of van scheiding van tafel en bed. De ontbinding van de gemeenschap kan derden dan ook alleen worden JULI/AUGUSTUS

5 tegengeworpen als het verzoek tot echtscheiding of het sluiten van de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van het arrondissement waarbinnen het huwelijk is voltrokken. Het wordt dus belangrijker om dit register te raadplegen. De bedoeling is overigens dat er een landelijk en elektronisch huwelijksregister komt dat voor eenieder gemakkelijk toegankelijk is. Voor de echtscheidingspraktijk is dit een belangrijke wijziging. Een echtgenoot kan in de nieuwe wet eenzijdig het moment van ontbinding van de gemeenschap realiseren door een echtscheidingsverzoek in te dienen. Dat is vooral belangrijk als er geen enkel overleg mogelijk is. Als de echtgenoten in overleg met elkaar, bijvoorbeeld via mediaton, de gevolgen van de echtscheiding regelen, wordt meestal een peildatum overeengekomen. AANSPRAKELIJKHEID GEMEENSCHAPS- SCHULDEN NA ONTBINDING Art. 1:102 BW is een redelijk onbekend artikel, dat echter vervelende gevolgen heeft. Op grond van de huidige tekst van dit artikel kan een echtgenoot na de ontbinding van het huwelijk voor meer schulden aansprakelijk worden gesteld dan tijdens het huwelijk. Na de ontbinding van de gemeenschap wordt hij namelijk voor de helft hoofdelijk aansprakelijk voor gemeenschapsschulden die door de andere echtgenoot zijn aangegaan. Het gevolg daarvan is dat ook het privévermogen van die echtgenoot kan worden uitgewonnen en dat de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers na de ontbinding groter zijn dan tijdens het huwelijk. Voorbeeld M en V zijn in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. M is ondernemer. Het ondernemingsvermogen behoort tot de huwelijksgemeenschap. V heeft een erfenis van haar ouders verkregen. Voor de schulden van de onderneming hebben de schuldeisers van M verhaal op zowel zijn privévermogen als het gemeenschappelijke vermogen, maar niet op het privévermogen van V. Maar als de gemeenschap van goederen tussen M en V wordt ontbonden, bijvoorbeeld door echtscheiding, ontstaat voor de schuldeisers van de onderneming de mogelijkheid om V in haar privévermogen aan te spreken voor de helft van de schulden van M. Deze extra aansprakelijkheid na ontbinding van de huwelijksgemeenschap beoogt de gemeenschapsschuldeisers te beschermen tegen benadelende handelingen door de echtgenoten. Volgens de wetgever gaat deze regel echter verder dan voor een evenwichtige behartiging van de belangen van gemeenschapsschuldeisers nodig is. Vandaar dat in het wetsvoorstel de tweede zin van art. 1:102 BW als volgt wordt gewijzigd: er ontstaat een hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle andere gemeenschapsschulden, dus niet meer de helft. Dit betekent dat na de ontbinding van het huwelijk alle schulden van de gemeenschap voor het geheel kunnen worden verhaald op ieder van de echtgenoten; het verhaal van schuldeisers is echter beperkt tot de goederen die de betrokken echtgenoot op grond van de verdeling heeft verkregen. In feite wordt zo bereikt dat de schuldeiser ook na de ontbinding en verdeling van de gemeenschap zijn schuld volledig kan blijven verhalen op de goederen die behoorden tot de gemeenschap. RECHTERLIJKE GOEDKEURING BIJ HUWELIJKSE VOORWAARDEN Op grond van de huidige wet is rechterlijke goedkeuring nodig voor het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk. De rechter heeft de taak te toetsen of de beoogde huwelijkse voorwaarden leiden tot benadeling van schuldeisers. Deze rechterlijke goedkeuring staat al geruime tijd ter discussie en de regering heeft nu toegegeven aan de wens van de Tweede Kamer om haar te schrappen. Met de beoogde wijziging van het hiervoor beschreven art. 1:102 BW worden de belangen van schuldeisers voldoende beschermd, zo is de gedachte. Voor de praktijk is dit een belangrijke wijziging, omdat het nu veel eenvoudiger, goedkoper en sneller is om huwelijkse voorwaarden aan te gaan of te wijzigen. OVERGANGSRECHT De hoofdregel van onmiddellijke werking is met het argument van de rechtszekerheid niet toegepast. Het overgangsrecht luidt als volgt: de artikelen 1: 87, 95 en 96 BW (nieuw) zijn van toepassing op alle vergoedingsvorderingen die na de inwerkingtreding van de wet ontstaan; voor eerder ontstane vergoedingsrechten en dat zijn er nog heel veel blijft de huidige regeling gelden; art. 1:99 BW (nieuw) is van toepassing op echtscheidingsverzoeken die na de inwerkingtreding worden ingediend; art. 1:102 BW (oud) blijft van toepassing als de hoofdelijke aansprakelijkheid van lid 2 is ontstaan vóór de inwerkingtreding van de wet; de artikelen 1:122 tot en met 1:128 BW blijven van toepassing op gemeenschappen van vruchten en inkomsten en winst en verlies die vóór de inwerkingtreding van de wet zijn ontstaan. Dit overgangsrecht betekent dat het huidige recht ook na de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen nog lange tijd van toepassing blijft, al dan niet in combinatie met het nieuwe recht. CONCLUSIE Het wordt tijd dat na zeven jaar de behandeling van dit wetsontwerp wordt afgerond. De beoogde aanpassingen zijn nuttig en praktisch en er is geen goede reden voor de ontstane vertraging. Het risico is dat van uitstel afstel komt en dat zou jammer zijn. 10 JULI/AUGUSTUS 2010

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht Nieuw huwelijksvermogensrecht 23 februari 2012 Nieuw huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten, met ongewenste fiscale gevolgen Per 1 januari 2012 is de wet Aanpassing van de wettelijke gemeenschap van

Nadere informatie

De wet aanpassing gemeenschap van goederen

De wet aanpassing gemeenschap van goederen Dr. mr. B. Breederveld 1 De wet aanpassing gemeenschap van goederen 16 Op 1 januari 2012 is in werking getreden de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen tot wijziging van de titels 6, 7 en

Nadere informatie

VERMOGENSDELING BIJ ECHTSCHEIDING

VERMOGENSDELING BIJ ECHTSCHEIDING VERMOGENSDELING BIJ ECHTSCHEIDING VFP VERMOGEN Mr. M. Veenstra is als kandidaat-notaris werkzaam bij De Haan AGW Advocaten en Notarissen te Leeuwarden. Mr. V. Wegter is als advocaat werkzaam bij De Haan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) B ADVIES RAAD VAN

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht op de schop

Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht op de schop Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht op de schop Een onderzoek naar de gevolgen van Wetsvoorstel 33 987 voor Aitton notarissen Student Melissa van Koolwijk Studentnummer 2047929 Afstudeerorganisatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009-2010 28867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) E NADERE MEMORIE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) E NADERE MEMORIE

Nadere informatie

Advies Netwerk Notarissen m.b.t. wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Advies Netwerk Notarissen m.b.t. wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen Advies Netwerk Notarissen m.b.t. wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen Op 31 oktober 2013 hebben de indieners van een wetsvoorstel dat tot doel heeft een beperkte gemeenschap van goederen

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 12 DERDE NOTA

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM Fiscale Praktijkreeks Echtscheiding Fiscale en juridische gevolgen Tweede druk drs. mr. Kavelaars-Niekoop FM Labohm Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012 Inhoud Voorwoord 1 Relatierecht, enkele civielrechtelijke

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

t voorbij? Toepassing van de Wet W aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Afstudeerscriptie HBO-Rechten van Aben & Slag Advocaten

t voorbij? Toepassing van de Wet W aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Afstudeerscriptie HBO-Rechten van Aben & Slag Advocaten Crisis in het huwelijksvermogensrech h t voorbij? Toepassing van de Wet W aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Afstudeerscriptie HBO-Rechten In opdracht o van Aben & Slag Advocaten Aniek Kuppens

Nadere informatie

Iedere oplossing creëert een nieuw probleem. yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa. sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Iedere oplossing creëert een nieuw probleem. yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa. sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert Iedere oplossing creëert een nieuw

Nadere informatie

HUWELIJK MET INTERNATIONALE ASPECTEN HUWELIJK OVER DE GRENZEN

HUWELIJK MET INTERNATIONALE ASPECTEN HUWELIJK OVER DE GRENZEN HUWELIJK MET INTERNATIONALE ASPECTEN HUWELIJK OVER DE GRENZEN Dit gedeelte van de site gaat over het huwelijksvermogensrecht in internationaal verband. De belangrijkste regels van het hiermee samenhangende

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) H VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 14 Landsverordening van de 9 de januari 2014 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht)

Nadere informatie

Werkgroepopdrachten Relatievermogensrecht DEEL A

Werkgroepopdrachten Relatievermogensrecht DEEL A Werkgroepopdrachten Relatievermogensrecht DEEL Voorwoord este student(e), Voor u liggen de uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten (week 1 t/m week 4) voor het vak vak hier. Onthoud echter

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IN DEZE UITGAVE WIJZIGINGEN IN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT WERKGEVERS OPGELET: BEPERKING STILZWIJGENDE. Tamara Putters.

NIEUWSBRIEF IN DEZE UITGAVE WIJZIGINGEN IN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT WERKGEVERS OPGELET: BEPERKING STILZWIJGENDE. Tamara Putters. N I E U W S B R I E F m a a r t 2 0 1 2 NIEUWSBRIEF IN DEZE UITGAVE WIJZIGINGEN IN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT Tamara Putters WERKGEVERS OPGELET: DE NIEUWE WET MELDING COLLECTIEF ONTSLAG Frans Aartsen

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Land- en Tuinbouwbulletin De een is failliet en de ander niet Kluwer Online Research Auteur: Mr. M.J. Tolsma[1] Regelmatig vraagt de ondernemer zich af of hij vermogen op naam van zijn/haar echtgenoot

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

/ / 1. Huwelijkse voorwaarden 2011/nr

/ / 1. Huwelijkse voorwaarden 2011/nr / / 1 Huwelijkse voorwaarden 2011/nr Op * verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. de heer JOHANNES BRUINSMA, geboren te Haskerland op vierentwintig maart negentienhonderd achtenvijftig, (rijbewijs nummer

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemeen

Hoofdstuk 1 - Algemeen Beleidsregels verhaal WWB 2014 Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis

Nadere informatie

Veranderingen in het huwelijksvermogensrecht

Veranderingen in het huwelijksvermogensrecht Veranderingen in het huwelijksvermogensrecht Onderzoek naar de belangrijkste veranderingen voor de echtscheidingspraktijk welke de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen per 1 januari 2012

Nadere informatie

SCHEIDEN EN SCHULDEN

SCHEIDEN EN SCHULDEN SCHEIDEN EN SCHULDEN FAMILIEVERMOGENSRECHT IN TIJDEN VAN CRISIS cursus 6 februari 2014 mr. drs. J.H. (Jan Hein) Lieber Jan Hein Lieber Scheiden en Schulden 1 ONDER WATER: EEN METAFOOR IS WERKELIJKHEID

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 335 Besluit van 20 juni 2011 tot wijziging van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 in verband met de wet van 18 april 2011 tot wijziging

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1

Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1 Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1 I. Personalia MAN/VROUW Familienaam Voornamen Adres Geboorteplaats en -datum Legitimatiebewijs Nummer Legitimatiebewijs

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

NIET ALLEEN IN VOOR- MAAR ÓÓK IN TEGENSPOED?

NIET ALLEEN IN VOOR- MAAR ÓÓK IN TEGENSPOED? NIET ALLEEN IN VOOR- MAAR ÓÓK IN TEGENSPOED? De huidige economische situatie heeft een grote impact op echtscheidingen. Te denken valt aan de situatie dat de echtelijke woning onverkoopbaar is, er sprake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 6 NOTA NAAR

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Naar een beperkte gemeenschap van goederen voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden

Naar een beperkte gemeenschap van goederen voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden Naar een beperkte gemeenschap van goederen voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden Prof. mr. A.J.M. Nuytinck 1 1. Inleiding In Curaçao is sinds 2012 het huwelijksvermogensrecht gewijzigd en onder andere

Nadere informatie

12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014

12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 HUWELIJK ZONDER HUWELIJKSVOORWAARDEN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN BOEDELMENGING OPVOLGING ONDER

Nadere informatie

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 VERHAAL VAN BIJSTAND Algemeen Op grond van artikel 61 van de Wet werk en bijstand (WWB) kunnen door het College de kosten van bijstand worden

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

10 stappenplan (echt)scheiding

10 stappenplan (echt)scheiding Een scheiding is vaak vrij onoverzichtelijk. Met deze indeling in 10 stappen kan je precies zien wat je nog moet doen en waar je in het hele proces bent. Stap 1 Vaststellen van het gezamenlijke vermogen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 28 BRIEF VAN

Nadere informatie

Presentatie ZijActief

Presentatie ZijActief Presentatie ZijActief Op: 18 januari 2012 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te Montfoort Even voorstellen? Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow Even voorstellen?

Nadere informatie

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Op *** verscheen voor mij, mr. ***, notaris te Rotterdam:-----------------------------

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Tiende druk y> Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V

Nadere informatie

Kluwer Online Research. EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen

Kluwer Online Research. EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen Mr. E.C.E. Schnackers[1] Auteur: Wettelijke

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht echtscheiding Huwelijksvermogensrecht on line De bezittingen van de huwelijkspartners kunnen behoren tot 3 soorten vermogens: 1. Het eigen vermogen van de man 2. Het eigen vermogen van de vrouw 3. Het

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Mededeling van scheiding in verband met Het formulier is bedoeld voor de melding van: - een echtscheiding, die na 30 april 1995 is ingeschreven in registers van de burgerlijke stand en het feit dat aanspraak

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek, Boek 1

Burgerlijk wetboek, Boek 1 U gaat scheiden Burgerlijk wetboek, Boek 1 Artikel 150 Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Mededeling van scheiding in verband met Het formulier is bedoeld voor de melding van: - een echtscheiding, die na 30 april 1995 is ingeschreven in registers van de burgerlijke stand en het feit dat aanspraak

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Rechtbank: van 7 mei 2014

Rechtbank: van 7 mei 2014 79 Personen- en familierecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland mei 2015, afl. 4 528 79 Rechtbank Noord-Nederland 25 februari 2015, nr. C-17-120978 HA ZA 12-214 ECLI:NL:RBNNE:2015:815 (mr. Kleefmann) Noot

Nadere informatie

Inleiding mr. C. (Kees) Goeman. Gastspreker mr. M.L.A. (Marc) van Opstal BANNING Advocaten

Inleiding mr. C. (Kees) Goeman. Gastspreker mr. M.L.A. (Marc) van Opstal BANNING Advocaten 22 juni 2011 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Gastspreker mr. M.L.A. (Marc) van Opstal BANNING Advocaten Sprekers mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen W.M.M. (Wendy) Boenders MB FB 2 Juridisch: Vormen van samenleving:

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht journaal. Oktober 2015

Huwelijksvermogensrecht journaal. Oktober 2015 Huwelijksvermogensrecht journaal Oktober 2015 Items Vinger aan de pols: Voorstel van wet 33 987, Literatuur Afwikkeling huwelijkse voorwaarden of afkoop? Verdeling vorderen? Beleggingsvisie en samenwoners?

Nadere informatie

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN SAMENLEVINGSVORMEN

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN SAMENLEVINGSVORMEN HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN SAMENLEVINGSVORMEN Sinds 1 april 2001 is het huwelijk een samenlevingsverband van twee personen van gelijk of verschillend geslacht. De vermogensrechtelijke

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht journaal. September 2015

Huwelijksvermogensrecht journaal. September 2015 Huwelijksvermogensrecht journaal September 2015 Items Vinger aan de pols: Voorstel van wet 33 987, Literatuur en wetgevingsproces Ongehuwde samenlevers en vermogensregime Ongehuwden en alimentatie Pensioen

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Justitie Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen 1 ) Met ex- partner wordt in dit formulier bedoeld de gescheiden man en vrouw, de nog met elkaar getrouwde man en vrouw

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van

Nadere informatie

4.2. HET KARAKTER VAN DE HUWELIJKSVOOR- WAARDEN

4.2. HET KARAKTER VAN DE HUWELIJKSVOOR- WAARDEN 4. Wat kunt u met huwelijksvoorwaarden regelen? 4.1. INLEIDING Als mensen gaan trouwen hebben ze de keus of ze dat willen doen in gemeenschap van goederen of dat ze daarvan willen afwijken. Om in gemeenschap

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

Adviesonderwerpen scheiding FINA NCIËLE DIENSTVER LENING. Scheiding en verdeling

Adviesonderwerpen scheiding FINA NCIËLE DIENSTVER LENING. Scheiding en verdeling Adviesonderwerpen scheiding Financieel advies bij echtscheiding Voor veel klanten is het echtscheidingsrisico statistisch gezien groter dan het overlijdensrisico. Desondanks wordt er in het inventarisatiegesprek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 867 Wetsvoorstel Wijziging van de titels 6, 7, 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassingen wettelijke gemeenschap van goederen) Nr.

Nadere informatie

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Mr. Almer M.A. de Beer 1 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Wanneer is een houdstervennootschap beleidsbepalend? 1 Werkzaam bij Arenthals

Nadere informatie

Uw Scheiding Uw Financieel Planner

Uw Scheiding Uw Financieel Planner Uw Scheiding Uw Financieel Planner Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl ING Bank: NL 56INGB 043.58.871 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01 SCHEIDEN

Nadere informatie

Verschillen 2 Checklist notaris 6. Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning en inboedel 10.

Verschillen 2 Checklist notaris 6. Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning en inboedel 10. Inhoud kop Samenlevingsvormen 2 Verschillen 2 Checklist notaris 6 Algehele gemeenschap van goederen 7 Huwelijkse voorwaarden 8 Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Huwelijks- en partneraansprakelijkheid voor belastingschulden Mr. G.H. Ulrich, Professional Support Lawyer bij Hertoghs advocatenbelastingkundigen

Huwelijks- en partneraansprakelijkheid voor belastingschulden Mr. G.H. Ulrich, Professional Support Lawyer bij Hertoghs advocatenbelastingkundigen FTV 2014/6 Huwelijks- en partneraansprakelijkheid voor belastingschulden Publicatie Jaargang 15 Publicatiedatum 01-06-2014 Afleveringnummer 6 Artikelnummer 34 Titel Auteurs Samenvatting Rubriek FTV: Fiscaal

Nadere informatie

Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg

Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg Te behandelen uitspraken: ECLI:NL:GHSHE:2014:4672 (facultatief verrekenbeding) ECLI:NL:HR:2015:1297 (gemeenschap)

Nadere informatie

Gebruiksvergoeding. mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels

Gebruiksvergoeding. mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels Gebruiksvergoeding mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels Gebruiksvergoeding tijdens het huwelijk Zolang echtgenoten zijn gehuwd, rust op hen de verplichting elkaar het nodige te verschaffen. Het gebruik van

Nadere informatie

DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V.

DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V. DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V. Inleiding Werk en privé zijn vaak moeilijk te scheiden. Sommige mensen lijken wel getrouwd

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) C MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen met

Nadere informatie