Vakbijlage Kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakbijlage Kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen"

Transcriptie

1 Vakbijlage Kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen Inhoudsopgave 2. Inleiding 1. De vakbijlage algemeen 2. Inleiding 3. Verloop van het onderzoek Monstername Onderzoeksmethode Technieken Interpretatie en conclusie 4. Meetonzekerheid 5. Lijst van gebruikte termen 6. Bron- en literatuurverwijzingen 1. De vakbijlage algemeen De afdeling Verdovende Middelen van het NFI voert verschillende typen onderzoek uit. De belangrijkste zijn: Identificatie van middelen die vermeld staan op één van de lijsten behorende bij de Opiumwet en de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc); Aantonen van sporen van drugs in of op allerlei sporendragers; Kwantitatief onderzoek; Vergelijkend onderzoek; Onderzoek naar de illegale fabricage van drugs. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kent een groot aantal onderzoekstypen. Normaal gesproken gaat elk onderzoeksrapport van het NFI vergezeld van een vakbijlage. Deze dient als toelichting op het onderzoek en heeft een zuiver informatief karakter. De vakbijlage geeft weer hoe en met welke technieken en hulpmiddelen een dergelijk onderzoek over het algemeen plaatsvindt. Achterin de vakbijlage is een verklarende woordenlijst opgenomen. Een overzicht van bron- en literatuurverwijzingen sluit het geheel af. Deze vakbijlage gaat nader in op kwantitatief onderzoek. De Opiumwet bevat geen bepalingen over de zuiverheid van middelen: een kilo is een kilo, ongeacht het gehalte van de bewuste substantie in een preparaat. Toch kan de aanvrager van het onderzoek niet alleen geïnteresseerd zijn in de identificatie van een stof, maar ook in de concentratie of dosering van het middel. Denk bijvoorbeeld aan de zuiverheid van poeders of de dosering in tabletten in geval van een slachtoffer. Ook als drugs zijn opgelost in vloeistoffen of geïmpregneerd in textiel kan de totale hoeveelheid verdovend middel van belang zijn. Voor het gehalte aan verdovend middel kan worden bepaald, moet de te onderzoeken stof zijn geïdentificeerd (zie de vakbijlage Identificatie van verdovende middelen).

2 3. Verloop van het onderzoek 3.1 Monstername De criteria voor het aanleveren van monsters van verdovende middelen liggen vast in de Forensisch Technische norm : Monsterneming uit verpakkingseenheden verdovende middelen t.b.v. laboratoriumonderzoek. In deze norm staat beschreven hoe monsters genomen dienen te worden voor identificatie. In de meeste gevallen zijn deze monsters eveneens geschikt voor gehaltebepalingen. Soms is het voor een onderzoek van belang om het gehalte én de totale hoeveelheid van een drug in bijvoorbeeld een partij vloeistoffen of textiel te bepalen. Dan kan de onderzoeker niet uit de voeten met alleen een monster, maar heeft hij de hele partij nodig. Vaste substanties en inhomogene vloeistoffen waarin het gehalte aan verdovend middel moet worden vastgesteld, worden eerst gehomogeniseerd. Bij geïmpregneerd textiel kan dit niet. Onderzoek aan textiel gebeurt door daar minimaal vier monsters uit te knippen, waarvan vervolgens het gemiddelde gehalte bepaald wordt. Onderzoek op de afdeling Verdovende Middelen heeft uitgewezen dat deze werkwijze een goed beeld geeft van het gehalte aan verdovend middel in textiel. placemat of het frame van een koffer is gemaakt. Een ander voorbeeld is een mengsel van brokjes cocaïne tussen gemalen pinda s als ware het bedoeld om pindasaus van te maken. Voor al deze materialen wordt per zaak een onderzoeksplan opgesteld. Hierin staat beschreven hoe het onderzoek zal plaatsvinden. 3.2 Onderzoeksmethode Uitvoering Het principe van het bepalen van het gehalte aan verdovend middel is het vergelijken van een monster met een referentiestof waarvan het gehalte bekend is. Meestal gaat dit om een stof van farmaceutische kwaliteit, bijvoorbeeld cocaïne met een vastgestelde zuiverheid van 99,9%. Eerst wordt van deze referentiestof een reeks verschillende hoeveelheden nauwkeurig afgewogen. Ook van het te onderzoeken monster wegen de onderzoekers nauwkeurig een hoeveelheid af. Zowel het monster als het referentiemateriaal worden vervolgens op dezelfde manier klaargemaakt voor analyse. Hierbij worden oplossingen verkregen die worden geanalyseerd met behulp van een onderzoekstechniek, bijvoorbeeld gaschromatografie met vlamionisatiedetector (GC-FID). Daaruit volgen meetwaarden: de instrumentele respons. De meetwaarden van de referentiereeks vertalen de onderzoekers samen met de bijbehorende gewichten in een zogenoemde kalibratielijn. De instrumentele respons is rechtevenredig met de hoeveelheid afgewogen stof. Met behulp van deze kalibratielijn en de meetwaarden wordt tenslotte het gehalte verdovend middel in het monster berekend. Deze berekeningen vinden volledig geautomatiseerd plaats. Figuur 1. Een voorbeeld van gesmokkelde cocaïne in oplossing Naast bovengenoemde voorbeelden (een verdovend middel opgelost in een vloeistof of geïmpregneerd in textiel) wordt regelmatig ander materiaal aangeboden. Soms zijn verdovende middelen verwerkt in kunststof of rubber waarvan bijvoorbeeld een Vakbijlage kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen Juli

3 respons Y 4.0 4, , , , ,0 respons 1.5 1,5 y 1.0 1, ,5 Kalibratielijn 0,111x - 0,0177 y = 0,111x - 0, , Rekenvoorbeeld Vier afgewogen verschillende hoeveelheden van de referentiestof cocaïne geven na analyse een kalibratielijn, weergegeven in Figuur 2, met de formule: y = 0,111 x - 0,0177. Daarbij is y de respons en x de afgewogen hoeveelheid. Van monster A wordt 30,0 mg afgewogen. Na analyse bedraagt de respons 2,46. Met behulp van de kalibratielijn wordt de hoeveelheid cocaïne (in mg) uitgerekend. Een respons van 2,46 komt overeen met (2,46 +0,0177) / 0,111 = 22,3 mg cocaïne. Het gehalte aan cocaïne bedraagt 22,3 / 30,0 * 100% = 74,4 %. 3.3 Technieken hoeveelheid x (mg) x (mg) Figuur 2. Kalibratielijn van de cocaïne referentiestof die de kolom verlaten doorheen geleid. Daar verbranden ze, waarbij zich ionen vormen. Die laten een kleine elektrische stroom tussen de elektroden lopen. De sterkte van deze stroom is evenredig met de hoeveelheid van de component die de kolom verlaat. Een computer registreert dit en vormt een grafiek van de stroomsterkte tegen de tijd. Deze grafiek, met pieken, heet een chromatogram. De oppervlakte van de pieken wordt automatisch berekend en is een maat voor de hoeveelheid van elke component in het monster. Vloeistofchromatografie Net als gaschromatografie is ook vloeistofchromatografie een scheidingstechniek. Het werkt volgens hetzelfde principe, alleen bestaat de mobiele fase niet uit een gas, maar uit een vloeistof. De gebruikte detector is vaak een UVdetector. Die stuurt een bundel licht met een bepaalde golflengte door de monsteroplossing. De te detecteren component absorbeert een deel van het licht, waardoor de intensiteit van de lichtbundel afneemt. Het verschil tussen de lichtintensiteit in de oplossing mét en zonder component wordt door de detector gemeten en omgezet in een signaal: de respons. Voor het uitvoeren van gehaltebepalingen bestaan verschillende onderzoekstechnieken. Voorbeelden van veel toegepaste technieken, zowel algemeen als binnen het NFI, zijn gaschromatografie met een vlamionisatiedetector (GC/FID) en vloeistofchromatografie (HPLC). Gaschromatografie Gaschromatografie is een scheidingstechniek. Scheiding berust op de verdeling van de afzonderlijke componenten in een monster over een vaste fase (een capillaire kolom) en een mobiele fase (een gas). Het te onderzoeken monster wordt in de gasfase gebracht en de componenten daarin worden onder andere gescheiden op grond van hun kookpunt. Een uitgebreide beschrijving hiervan staat in de vakbijlage Identificatie van verdovende middelen. Figuur 3. Afgewogen hoeveelheden monstermateriaal voor een gehaltebepaling Vlamionisatiedetector Een vlamionisatiedetector is een veelgebruikte detector voor organische verbindingen. In de detector brandt een waterstofvlammetje tussen twee elektroden. Hier worden de componenten Vakbijlage kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen Juli

4 Tabel 1. Voorbeelden van een aantal zouten van verdovende middelen met hun theoretisch base gehalte. Verdovend middel Zout van Percentage als zout Percentage als base Amfetaminesulfaat Amfetamine en zwavelzuur Cocaïnehydrochloride Cocaïne en zoutzuur Heroïnehydrochloride Heroïne en zoutzuur MDMA-fosfaat MDMA en fosforzuur MDMA-hydrochloride MDMA en zoutzuur Zouten en basen 3.4 Interpretatie en conclusie Een voorbeeld van een rapportage van kwantitatief onderzoek naar verdovende middelen kan zijn: Het gehalte aan heroïne in het monster bedraagt circa 34% (berekend als de base). Maar wat betekent dit eigenlijk? circa 34% Berekende gehaltes worden niet altijd gerapporteerd met cijfers achter de komma. Is voor het onderzoek alleen het totale gewicht van het verdovende middel van belang, dan bevat het gerapporteerde percentage geen decimaal. Maar bij vergelijkende onderzoeken waarin de onderzoekers de (in)homogeniteit van een partij willen beschrijven, worden de gehaltes nauwkeuriger gerapporteerd namelijk met één decimaal. Verdovende middelen worden aangeduid met een naam (heroïne) of een afkorting (MDMA). In de praktijk komen ze in verschillende fysische en chemische vormen voor. De relevante vormen die worden gerapporteerd bij kwantitatieve bepalingen, zijn zouten en basen. De zoutvorm is het resultaat van de reactie van een zuur en een base. Daardoor veranderen de eigenschappen van de stof. Een duidelijk voorbeeld is MDMA. De base van MDMA is een vloeistof en daardoor niet geschikt voor verwerking in een tablet. Door de stof te koppelen aan zoutzuur wordt het een poeder en kan het wel worden verwerkt in tabletten. Een ander voorbeeld van verandering van stofeigenschappen is de oplosbaarheid. Zouten zijn bijvoorbeeld, in tegenstelling tot basen, vaak oplosbaar in water. Dat maakt ze geschikter voor bepaalde toepassingen. Bij berekeningen van de gehaltes aan verdovende middelen wordt niet tussentijds afgerond. Aan het eind van de berekening wordt wel afgerond, meestal betekent dit een afronding naar beneden (de gunstigste waarde voor de verdachte). De toevoeging circa benadrukt dat er altijd een onzekerheid in de meetwaarde zit. (Zie 5. Meetonzekerheid) (berekend als de base) Rapportages van kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen vermelden niet alleen het gevonden gehalte. Zij beschrijven ook de vorm waarin dat gehalte is berekend: in dit geval de base (zie kader). Bij gehaltebepalingen stelt de onderzoeker altijd de vorm van het verdovende middel vast. Die vorm is van invloed op het gehalte. De zoutvorm van een verdovend middel is zwaarder dan de basevorm omdat er aan de base een zuur is gekoppeld. Het gehalte berekend als base is dus altijd lager dan het gehalte berekend als zout. Tabel 1 geeft van een aantal zouten hun theoretische gehalte als base. De afdeling Verdovende Middelen rapporteert de vorm waarin het verdovende middel is aangetroffen. Bestaat daar twijfel over, dan wordt in het rapport gekozen voor de base. De Opiumwet maakt geen onderscheid tussen basen en zouten. Vakbijlage kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen Juli

5 4. Meetonzekerheid Resultaten uit kwantitatief chemisch onderzoek zijn niet perfect. Bij elke stap in dit proces, van het afwegen tot de uiteindelijke meting, ontstaan kleine afwijkingen. De term meetonzekerheid geeft deze imperfectie weer. De afdeling Verdovende Middelen kent de meetonzekerheid van standaardbepalingen van poeders met cocaïne, heroïne, amfetamine en MDMA. Ook heeft de afdeling onderzoek gedaan naar de meetonzekerheid in vloeistoffen en textiel. Deze meetwaarden gelden onder specifieke omstandigheden en voor een bepaalde periode. Daarom worden ze periodiek bepaald en (eventueel) aangepast. De meetonzekerheid van de gehaltebepaling van cocaïne in poeders bijvoorbeeld - de meest voorkomende kwantitatieve bepaling - is voor 2009 vastgesteld op 3,7% met een betrouwbaarheid van 95% 1. Voor cocaïne geïmpregneerd in een spijkerbroek bedraagt de meetonzekerheid 4,9%. Het voorbeeld van monster A met een gehalte van 74,4% heeft een meetonzekerheid van relatief 3,7%. Dit betekent dat het werkelijke gehalte met een betrouwbaarheid van 95% tussen 71,6 en 77,2% ligt. 6. Bronvermelding / literatuur T.A. Gough, The Analysis of Drugs of Abuse, Wiley, Chicestr, 1991, chapter 2: The Use of Gas Chromatography for the Detection of Abused Drugs. A.C. Moffat et al., Clarke s Analysis of Drugs and Poisons (third edition), London, Pharmaceutical Press, European Network of forensic science institutes (ENFSI), drugs working group, Guidelines on representative drug sampling, Lijst van gebruikte termen Instrumentele respons De meetwaarde die het instrument geeft na analyse van een gemeten stof. Vaak betreft dit een concentratie Lineaire regressie Een algemeen toegepaste techniek voor kalibratie. Uitgangspunt is dat een variabele y afhangt van een variabele x volgens een lineair model. Homogeniseren Een mengsel van verschillende substanties mengen, zó, dat deze substanties gelijk over het geheel zijn verdeeld. 1 Dit is een, binnen de statistiek, veel gebruikt betrouwbaarheidspercentage. Zie voor verdere informatie over deze aanname het door de ENFSI uitgebrachte boekje over representatieve monstername pag. 30, 31 (bronvermelding/literatuur). Vakbijlage kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen Juli

6 Contactgegevens Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de Frontoffice van het NFI, telefoon (070) Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen afdeling Verdovende Middelen (VM), telefoon (070) Nederlands Forensisch Instituut Postadres Postbus AA DEN HAAG Bezoekadres Laan van Ypenburg GB DEN HAAG Vakbijlage kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen Juli

Gebruik van 3D-modellen in forensisch onderzoek

Gebruik van 3D-modellen in forensisch onderzoek Vakbijlage Gebruik van 3D-modellen in forensisch onderzoek Inhoudsopgave 1. De vakbijlage algemeen 2. Inleiding 3. Het 3D-model 4. Het 3D-model als meetomgeving 4.1. Het model 4.2. Meten in het model 4.3.

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o 07 Wegen als correctie ctie voor non-respons0o s Jelke Bethlehem Statistische Methoden (08005) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Een literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur van de spoedeisende hulp Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies,

Nadere informatie

Recidivecijfers per fpc

Recidivecijfers per fpc Cahier 2014-15 Recidivecijfers per fpc Eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van recidivecijfers op het niveau van de afzonderlijke tbs-instellingen B.S.J. Wartna I.M. Bregman C.E.

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Dijkringen 7, 14 en 36 Januari 2006 Ministerie van

Nadere informatie

CPB Document. Invloed WWB op gebruik bijstand. No 209 Mei 2010. Frank van Es

CPB Document. Invloed WWB op gebruik bijstand. No 209 Mei 2010. Frank van Es CPB Document No 209 Mei 2010 Invloed WWB op gebruik bijstand Frank van Es Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338 33 80 Telefax (070) 338 33 50 Internet www.cpb.nl

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

Risicobeoordeling voor mens

Risicobeoordeling voor mens 168 1 Risicobeoordeling voor mens en milieu door dr. H. Könemann, RIVM, Bilthoven, bewerkt door drs. C. Schlax 1. Inleiding 168 3 2. Blootstelling 168 4 2.1. Uitstoot 168 4 2.2. Lotgevallen 168 5 2.3.

Nadere informatie

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006 Polca als innovatief materiaalbeheersingssysteem Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos Groningen, februari 2006 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Cluster Ontwerp van Productiesystemen

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES

HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES Een pilotstudie naar de technische uitvoerbaarheid en de kwaliteit van het anoniem koppelen van records

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Rantsoen en melkvetzuren. Verschillen in melkkwaliteit tussen biologische bedrijven in beeld gebracht. A. de Vries, J. de Wit

Rantsoen en melkvetzuren. Verschillen in melkkwaliteit tussen biologische bedrijven in beeld gebracht. A. de Vries, J. de Wit Rantsoen en melkvetzuren Verschillen in melkkwaliteit tussen biologische bedrijven in beeld gebracht A. de Vries, J. de Wit [2006] Louis Bolk Instituut Rantsoen en melkvetzuren, Verschillen in melkkwaliteit

Nadere informatie

Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE

Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE December 2012 1. Doel van normering met een vaardigheidsschaal Zoals gebruikelijk bij examens, worden bij de rekentoetsen VO en de centraal

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie