Algemene subsidieverordening Dordrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene subsidieverordening Dordrecht"

Transcriptie

1 Algemene subsidieverordening Dordrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening Dordrecht Citeertitel Algemene subsidieverordening Dordrecht Besloten door gemeenteraad Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp - Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen. Grondslagen 1. Gemeentewet, art Gemeentewet, art Gemeentewet, art. 149a 4. Algemene wet bestuursrecht, titel Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft artt. 1, 5, 11, 12, 15, 17, Bijlage 3 Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking Gemeentenieuws, bijlage Gemeentenieuws, artikel 11, bijlage Gemeentenieuws, nieuwe regeling Gemeentenieuws, Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking Gemeentenieuws, Gemeentenieuws, Gemeentenieuws, Gemeentenieuws, Voorstel gemeenteraad 2007, SBC/2007/ , SBC/2007/ , SBC/2006/553 I SBC/2006/303

2 Geconsolideerde tekst van de regeling Nr. SBC/2006/303 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 mei 2006, Nr. SBC/2006/303; gelet op artikelen 108, 149, 149a van de Gemeentewet en titel 4.1 en 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende, dat het gewenst is om regels op te stellen die in acht worden genomen bij het verstrekken van subsidies; b e s l u i t : vast te stellen de navolgende Algemene subsidieverordening Dordrecht. Afdeling I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvraag: verzoek tot subsidieverlening of verzoek tot subsidievaststelling; b. aanvrager: (bij een instelling) de rechtspersoon, die in aanmerking wil komen voor het ontvangen van subsidiegelden; (bij een natuurlijk persoon) degene, die in aanmerking wil komen voor het ontvangen van subsidiegelden; c. activiteit: de prestatie, waarvoor de subsidie wordt verstrekt; d. activiteitenplan: het plan als bedoeld in artikel 4:62 Awb met dien verstande dat ook andere zaken die van belang zijn voor de aanvraag daarin kunnen worden aangegeven; e. activiteitenverslag: het document dat in ieder geval de aard en de omvang van de uitgevoerde activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, beschrijft. f. Awb: Algemene wet bestuursrecht; g. beschikking: besluit als bedoeld in artikel 1:3 lid 2 Awb; h. boekjaar: kalenderjaar; i. college: het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht; j. instelling: een rechtspersoon, met volledige rechtsbevoegdheid, die krachtens haar statutaire doelstelling zonder winstoogmerk werkzaam is in een aanwijsbaar belang van het maatschappelijk welzijn in de gemeente Dordrecht; k. kalenderjaar: 1 januari tot en met 31 december; l. per boekjaar verstrekte subsidie: een subsidie die ieder boekjaar aan een instelling wordt verstrekt; m. raad: gemeenteraad van Dordrecht;

3 n. begrotingsrichtlijnen: financiële voorschriften op basis van de subsidieverlening van het voorgaande boekjaar, waarin percentages worden aangegeven waarmee bepaalde kostensoorten moeten worden aangepast aan de te verwachten loon- en prijsontwikkelingen; o. schooljaar: periode van 1 september van enig kalenderjaar tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar; p. subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten; q. subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een kalenderjaar ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een specifieke subsidieverordening als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub b; r. subsidieregeling: het geheel aan regels dat van toepassing is op het verstrekken van een bepaalde subsidie. s. subsidieverlening: beschikking die een aanvrager een voorwaardelijke aanspraak geeft op een bepaald subsidiebedrag; t. subsidievaststelling: beschikking volgend op de beschikking tot subsidieverlening, waarin wordt vastgesteld in hoeverre de verplichtingen zijn vervuld en hoeveel het exacte subsidiebedrag bedraagt en die aanspraak geeft op betaling van het vastgestelde subsidiebedrag; u. verstrekken: het begrip waarmee de rechtsmomenten subsidieverlening, subsidievaststelling van de subsidie in algemene zin worden aangeduid. Artikel 2 Reikwijdte verordening 1. Deze verordening is van toepassing op het verstrekken van subsidies voor activiteiten die: a. vallen binnen de in de gemeentelijke begroting opgenomen thema's en programma's en b. opgenomen zijn in de in bijlage 3 opgenomen detaillijst staat van inkomensoverdrachten en/of vallen onder een specifieke subsidieverordening waarin de ASV van toepassing wordt verklaard. 2. Wanneer toepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel 4:23 lid 3 sub c Awb is deze verordening eveneens van toepassing. 3. Behoudens het bepaalde in lid 4 is deze verordening van toepassing op het verstrekken van subsidies aan instellingen. 4. Indien het college besluit dat een bepaalde subsidie aan, of ook aan natuurlijke personen kan worden verstrekt zijn de artikelen 3, 4, 7, 10, 11 lid 2 sub c,11 lid 4, 13 lid 2 sub f en g, 16 lid 3, 17, 21, 23, 24, 25, 26 lid 1 sub a tot en met d, 27 niet van toepassing. Artikel3 Per boekjaar verstrekte subsidies Op per boekjaar verstrekte subsidies is afdeling Awb van toepassing. Artikel 4 Het verlenen van meerjarige subsidies 1. Het college kan een instelling in een beschikking tot subsidieverlening subsidie verlenen voor maximaal 4 achtereenvolgende boekjaren indien het tevens een begrotingsvoorbehoud maakt, als bedoeld in artikel Indien van de bevoegdheid als bedoeld in het vorige lid gebruik wordt gemaakt, wordt in de beschikking tot subsidieverlening in ieder geval aangegeven: a. op welk bedrag de aanvrager voor ieder boekjaar recht heeft, dan wel op welke wijze het toegekende bedrag jaarlijks geïndexeerd wordt; b. wat de subsidieverplichtingen zijn; en c. op welke wijze de subsidievaststelling zal plaatsvinden.

4 Artikel 5 Geringe subsidiebedragen Indien in een subsidieregeling is bepaald dat het te verstrekken subsidiebedrag maximaal 1.000,-- per aanvrager per kalenderjaar kan bedragen, zijn: - afdelingen II en III met uitzondering van de artikelen 8, 11 lid 2 sub d en 13; en - afdeling IV, artikel 15 lid 1, artikel 15 lid 4 en artikel16; en - afdeling V, artikel 19; en - afdeling VI, niet van toepassing. Artikel 6 Uitvoering en nadere regels 1. Het college is belast met de uitvoering van deze verordening en de specifieke subsidieverordeningen als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub b. 2. Het college is bevoegd nadere regels vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van subsidies, die zijn opgenomen in bijlage 3 van deze verordening. Afdeling II Kaders subsidieverlening Artikel 7 Begrotingsrichtlijnen vooraf bij per boekjaar verstrekte subsidies 1. Het college stelt voor per boekjaar verstrekte subsidies jaarlijks begrotingsrichtlijnen vast ten behoeve van te subsidiëren activiteiten voor het daarop volgende boekjaar. 2. Het college stelt de instellingen waaraan het voorafgaande boekjaar subsidie is verleend en die voor het komende boekjaar voor subsidie in aanmerking wensen te komen voor 15 juli schriftelijk in kennis van de begrotingsrichtlijnen als bedoeld in het eerste lid. Artikel 8 Subsidieplafond 1. Het college kan jaarlijks voor 15 juli ten behoeve van een bepaalde subsidieregeling een subsidieplafond vaststellen voor het daaropvolgende kalenderjaar. 2. In afwijking van het bepaalde van het vorige lid stelt het college bij toepassing van het bepaalde in artikel 5 jaarlijks voor 15 juli een subsidieplafond ten behoeve van de betreffende specifieke subsidieregeling voor het daaropvolgende kalenderjaar vast. 3. Het college stelt per subsidieplafond de wijze van verdeling vast. Artikel 9 Begrotingsvoorbehoud Een subsidie wordt slechts verleend voor zover de raad voldoende middelen ter beschikking stelt. Artikel 10 Accommodatie Het college kan besluiten dat de accommodatie waarin door de subsidieontvanger activiteiten worden uitgevoerd geschikt, toegerust en waar mogelijk mede bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar moet zijn voor lichamelijk gehandicapten.

5 Afdeling III Procedure subsidieverlening Artikel 11 Aanvraag subsidieverlening 1. De aanvraag wordt: - schriftelijk of - indien het college hiervoor een voorziening heeft gecreëerd, elektronisch bij het college ingediend. 2. De aanvraag bevat in elk geval: a. een activiteitenplan, als bedoeld in artikel 1 sub d; b. een begroting van baten en lasten van het desbetreffende kalenderjaar of - indien van toepassing - een meerjarenbegroting, beide voorzien van een toelichting hierop met betrekking tot de activiteiten; c. indien een instelling op grond van artikel 11, lid 1, letter o van de Wet op de omzetbelasting is vrijgesteld van BTW-heffing, een verklaring van de bestuurder van de instelling - niet zijnde een onderwijsinstelling - dat eventuele BTW in de gesubsidieerde kosten door de instelling niet in vooraftrek wordtgebracht; d. en - voor zover de aanvrager voor dezelfde activiteiten subsidie heeft aangevraagd bij enig bestuursorgaan - een kennisgeving van deze aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag. 3. Het college kan aan een aanvraag voor subsidie van natuurlijke personen andere eisen stellen. 4. Indien de aanvraag voor het eerst wordt gedaan of indien voor het jaar voorafgaand aan de aanvraag geen subsidie werd aangevraagd bevat deze tevens: a. een afschrift van de oprichtingsakte en/of geldende statuten alsmede geldende reglementen van de instelling; b. de laatst opgemaakte jaarrekening, voor zover aanwezig; c. namen, adressen en functies van de zittende bestuursleden. 5. Het college kan nadere informatie vragen. Artikel 12 Tijdstip indiening aanvraag tot het verlenen van subsidie 1. Een aanvraag tot subsidieverlening wordt voor 1 oktober voorafgaande aan het kalenderjaar, waarin de activiteiten worden uitgevoerd bij het college ingediend, tenzij in een specifieke subsidieverordening als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub b of nadere regels als bedoeld in artikel 6 lid 2 een andere datum is vermeld. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid dienen instellingen die onderwijsactiviteiten verzorgen voor 1 juni voorafgaande aan het schooljaar waarin deze activiteiten worden uitgevoerd, bij het college een aanvraag tot subsidieverlening in. Artikel 13 Weigeringsgronden 1. De subsidieverlening wordt naast het in artikel 4:25 lid 2 Awb genoemde geval geweigerd indien aantoonbare redenen bestaan om aan te nemen dat: a. de gelden niet of in onvoldoende mate zullen worden besteed voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld; b. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de Grondwet, de wet, het algemeen belang en/of de openbare orde; c. de aanvrager niet voldoet aan de voor de subsidie vastgestelde subsidiecriteria; d. de activiteiten uitsluitend of in hoofdzaak het doel hebben het uitdragen van overtuigingen en denkbeelden van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aard; e. de subsidie niet aanwijsbaar ten goede komt aan de ingezetenen van de gemeente. 2. De subsidieverlening kan naast de in artikel 4:35 Awb genoemde gevallen geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien aantoonbare redenen bestaan om aan te nemen dat: a. de aanvrager ook zonder subsidieverlening over voldoende middelen, hetzij uit eigen middelen hetzij uit middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

6 b. aan de aanvrager voor dezelfde activiteiten reeds door een bestuursorgaan een subsidie is verstrekt; c. de aanvrager met inbegrip van de subsidie niet over voldoende financiële middelen beschikt om de activiteiten te realiseren; d. de aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend; e. de aanvrager niet alle benodigde vergunningen en ontheffingen ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten heeft verkregen; f. de aanvrager niet tenminste 2 kalenderjaren als instelling heeft gefunctioneerd; g. de aanvrager BTW in rekening brengt over de te subsidiëren kosten en zelf voor vooraftrek in aanmerking komt. Artikel 14 Beschikking subsidieverlening 1. De beschikking tot subsidieverlening bevat een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. 2. De beschikking als bedoeld in het voorgaande lid bevat in ieder geval ook: a. de beleidsmatige grondslag voor de subsidieverlening; b. het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald. c. de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden; d. van welke bepalingen van deze verordening het college afwijkt bij de toepassing van artikel 29 en de motivering hiervoor; e. de onderwerpen die in voorkomende gevallen bij overeenkomst nader worden geregeld; f. de eisen die worden gesteld aan de aanvraag tot subsidievaststelling en een opsomming van de daarbij te voegen bescheiden. Afdeling IV Procedure subsidievaststelling Artikel 15 Aanvraag vaststelling 1. Een subsidieontvanger doet voor 1 april na afloop van het kalenderjaar waarover subsidie is verleend een schriftelijke aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij het college, tenzij in een specifieke subsidieverordening als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub b anders is vermeld of een meerjarige subsidie als bedoeld in artikel 4 is verleend. Indien een beschikking tot subsidieverlening is afgegeven voldoet bedoelde aanvraag aan het bepaalde in artikel 14 lid 2 sub f. 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 doet een subsidieontvanger voor een subsidie als bedoeld in artikel 5 vóór 1 april van enig kalenderjaar een schriftelijke aanvraag tot vaststelling bij het college, tenzij in een specifieke subsidieverordening als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub b of nadere regels als bedoeld in artikel 6 lid 2, anders is vermeld. 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid dienen instellingen die onderwijsactiviteiten verzorgen voor 1 november na afsluiting van het schooljaar waarin deze activiteiten worden uitgevoerd, bij het college de aanvraag tot subsidievaststelling in. 4. Indien voor de in de vorige leden genoemde data geen of een onvolledige aanvraag door het college is ontvangen, nodigt het college de aanvrager schriftelijk uit binnen een redelijke termijn alsnog deze aanvraag in te dienen c.q. aan te vullen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven stelt het college de subsidie ambtshalve vast. Artikel 16 Activiteitenverslag en financieel verslag 1. Tot de in artikel 14 lid 2 sub f bedoelde eisen behoren tenminste een activiteitenverslag en een financiële verslaglegging. 2. Het college schrijft ten behoeve van een financiële verslaglegging voor: a. een jaarrekening of b. een opstelling van ontvangsten en uitgaven.

7 3. Indien bij per boekjaar verstrekte subsidies sprake is van niet-volledige subsidiëring, maar de ontvanger zijn inkomsten wel in overwegende mate ontleent aan de subsidie is artikel 4:76 Awb van overeenkomstige toepassing. 4. In het in het eerste lid bedoelde activiteitenverslag is een specificatie opgesteld van de subsidieverplichtingen en wordt in ieder geval aangetoond dat aan eventuele aan de subsidie verbonden verplichtingen en voorwaarden is voldaan. Artikel 17 Controle accountant op basis van het bepaalde in artikel 4:78 en 4:79 Awb 1. Bij alle aanvragen tot subsidievaststelling groter of gelijk aan ,-- en minder dan ,-- wordt een accountantscontrole als bedoeld in artikel 4:78 Awb uitgevoerd. De aanvrager maakt daarbij gebruik van het daartoe vastgestelde controleprotocol (bijlage 1). 2. Bij alle aanvragen tot subsidievaststelling groter of gelijk aan ,-- wordt een accountantscontrole als bedoeld in artikel 4:78 en 4:79 Awb uitgevoerd. De aanvrager maakt daarbij gebruik van het daartoe vastgestelde controleprotocol (bijlage 2). 3. Het college kan bepalen dat ook bij een aanvraag als bedoeld in lid 1, een accountantscontrole als bedoeld in lid 2 vereist is. 4. Bij het ontbreken van een accountantsverklaring bij de aanvraag tot subsidievaststelling, is artikel 15 lid 3 toepassing. Artikel 18 Beschikking tot subsidievaststelling 1. De beschikking tot subsidievaststelling stelt het bedrag van de subsidie vast en geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag overeenkomstig afdeling van de Awb. 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld in de gevallen als bedoeld in artikel 4:46 lid 2 Awb. Afdeling V Betaling en voorschotten Artikel 19 Voorschotten 1. Het college kan in het besluit tot het verlenen van subsidie tevens besluiten een voorschot te verlenen tot maximaal 90% van de verleende subsidie. 2. Het voorschotbedrag wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt op de wijze als in de beschikking tot subsidieverlening is vermeld. 3. In verband met de liquiditeitspositie van de aanvrager kan het college afwijken van het percentage, genoemd in het eerste lid. Artikel 20 Betaling van het vastgestelde subsidiebedrag Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig de subsidievaststelling betaald onder verrekening van de betaalde voorschotten. Afdeling VI Administratieve bepalingen Artikel 21 Inrichten administratie bij een instelling 1. De instelling voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan. 2. Het college kan voorschriften stellen ten aanzien van de inrichting en het voeren van de financiële administratie van de gesubsidieerde activiteiten ten behoeve van een doelmatig beheer en de controle daarop.

8 Artikel 22 Verzekering Het college kan de aanvrager verplichten zijn roerende en onroerende bezittingen adequaat te verzekeren en verzekerd te houden op basis van herbouw- of vervangingswaarde tegen de schade van brand, storm en inbraak en andere door het college aan te duiden risico's zoals schade, voortvloeiende uit de wettelijke aansprakelijkheid. Artikel 23 Informatie en inzage 1. De instelling verstrekt zonder enig voorbehoud alle gegevens die in verband met de subsidieverstrekking door of namens het college worden gevraagd. 2. De instelling verstrekt binnen redelijke termijn aan door het college aangewezen personen inzage van haar boeken en administratie. Artikel 24 Vergoeding van met subsidie behaald vermogensvoordeel 1. In de gevallen als bedoeld in artikel 4:41 tweede lid van de Awb kan het college bepalen dat de aanvrager aan de gemeente een vergoeding van het vermogensvoordeel is verschuldigd. 2. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de waarde van de goederen en andere vermogensbestanddelen op het tijdstip waarop de vergoeding verschuldigd wordt, met dien verstande dat, ingeval van ontvangst van schadevergoeding voor verlies of beschadiging van zaken, wordt uitgegaan van het bedrag dat als schadevergoeding door de aanvrager wordt ontvangen. 3. Indien het onroerende zaken betreft, geschiedt de waardebepaling door een onafhankelijk deskundige. 4. Bij toepassing van het bepaalde in lid 1 vergoedt de aanvrager in beginsel dat deel van het gevormde vermogen met een maximum van de totaal ontvangen subsidiebedragen die gedurende de afgelopen 5 kalenderjaren deel uitmaakten van de totale inkomsten van de aanvrager. Artikel 25 Reserves bij per boekjaar verstrekte subsidies 1. De subsidieontvanger vormt een egalisatiereserve van het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend. 2. De subsidieontvanger neemt de egalisatiereserve van de gemeente Dordrecht apart in zijn begroting en jaarrekening op. In zijn jaarrekening maakt hij zichtbaar wat de oorsprong van de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de egalisatiereserve is. 3. De egalisatiereserve wordt uitsluitend benut in relatie tot activiteiten die gesubsidieerd worden door de gemeente Dordrecht met dien verstande dat het college kan bepalen dat de in enig jaar gevormde egalisatiereserve wordt verrekend met de in het volgende boekjaar uit te keren subsidie. 4. Het totale bedrag aan egalisatiereserve is niet groter dan 10% van de laatstelijk vastgestelde subsidie. Artikel 26 Ontbinding en Fusie van instellingen en andere wijzigingen 1. De aanvrager brengt onverwijld schriftelijk ter kennis van het college: a. (het voornemen tot) ontbinding van de instelling; b. (het voornemen tot) het aangaan van een fusie of het anderszins aangaan van een vorm van samenwerking; c. (het voornemen tot) het geheel of gedeeltelijk staken van gesubsidieerde activiteiten; d. (het voornemen tot) het wijzigen van statuten;

9 e. een voorgenomen vervreemding, bezwaring of bestemmingswijziging van een of meer van de voor gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde goederen met een marktwaarde van 1.000,-- of meer. 2. Andere gebeurtenissen, als bedoeld in het vorige lid, die een belangrijke invloed hebben op de activiteiten, worden zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het college gemeld. Artikel 27 Batig saldo bij liquidatie rechtspersoon bij per boekjaar verstrekte subsidies Indien de liquidatierekening van een rechtspersoon die een per boekjaar verstrekte subsidie ontvangt een batig saldo vermeldt kan het college vorderen dat het over het laatste boekjaar genoten subsidiebedrag dan wel het batig saldo, indien het lager is dan het vastgestelde subsidiebedrag aan de gemeente wordt terugbetaald. Afdeling VII Slot- en overgangsbepalingen Artikel 28 Publicatie verslag door het college 1. Het college publiceert jaarlijks bij de jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar een verslag van subsidies die krachtens deze verordening zijn verleend. 2. In de jaarrekening geeft het college per productnummer het bedrag aan dat voor dat kalenderjaar is verleend aan subsidies. Dit overzicht wordt opgemaakt aan de hand van de richtlijnen die het college bij de jaarrekening meegeeft. Artikel 29 Hardheidsclausule Het college kan een artikel uit deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan - gelet op het belang van het in die situatie van toepassing zijnde gemeentelijke subsidiebeleid - in verhouding tot de belangen van de aanvrager wegens bijzondere omstandigheden tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden. Artikel 30 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als de "Algemene subsidieverordening Dordrecht". Artikel 31 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 20 juli 2006 en werkt terug tot 1 juni 2006 met gelijktijdige intrekking van de "Algemene subsidieverordening 1998". Artikel 32 Overgangsbepalingen 1. Indien op een aanvraag op basis van de kracht zijnde Algemene subsidieverordening 1998 een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, zijn de bepalingen van laatstgenoemde verordening van toepassing op de afhandeling van deze aanvraag. 2. Op een aanhangig bezwaarschrift en beroepschrift, betreffende een beschikking, die onder de werking van de Algemene subsidieverordening 1998 is genomen en is binnengekomen binnen de daarvoor geldende bezwaartermijn, wordt beslist met toepassing van de Algemene subsidieverordening 1998.

10 3. De intrekking van de Algemene subsidieverordening 1998 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van enig beleid als bedoeld in artikel 2 lid 1 Algemene subsidieverordening 1998 en specifieke regelingen als bedoeld in artikel 3 Algemene subsidieverordening Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni De griffier, De voorzitter,

11 BIJLAGE 1 Model 1 Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht

12 Inhoud 1. Inleiding Wettelijk kader Object van controle Relevante geldstroom Betrokken partijen Verantwoordingsstructuur Controle- en toezichtstructuur Doel Procedure 2 2. Reikwijdte accountantsonderzoek Onderzoeksaanpak Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid Normenkader 2 3. Rapportages accountantsonderzoek 2

13 1. Inleiding Op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Dordrecht kunnen subsidies worden verstrekt Bij alle aanvragen tot subsidievaststelling groter of gelijk aan en minder dan is een accountantscontrole als bedoeld in artikel 4:78 Awb vereist. Ten behoeve van deze accountantscontrole heeft het college van de gemeente Dordrecht dit controleprotocol vastgesteld. Dit controleprotocol is bestemd voor de accountant van de ontvanger van een door gemeente Dordrecht verleend subsidie die een subsidievaststelling indient groter of gelijk aan en minder dan De subsidie-ontvanger is verantwoordelijk voor het ter kennis stellen van dit controleprotocol aan de accountant. 1.1 Wettelijk kader Gelet op de titels 4.1 en 4.2 Algemene wet bestuursrecht en op artikel 149 Gemeentewet is op 30 mei 2006 de Algemene subsidieverordening Dordrecht vastgesteld door de raad van de gemeente Dordrecht. Het college kan op grond van deze algemene subsidieverordening een subsidie-aanvrager in een beschikking tot subsidieverlening subsidie verlenen. De beschikking tot subsidieverlening bevat een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. De beschikking bevat in ieder geval ook: a. de beleidsmatige grondslag voor de subsidieverlening; b. het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald. c. de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden; d. van welke bepalingen van de subsidieverordening het college afwijkt bij de toepassing van artikel 29 van de subsidieverordening (hardheidsclausule) en de motivering hiervoor; e. de onderwerpen die in voorkomende gevallen bij overeenkomst nader worden geregeld; f. de eisen die worden gesteld aan de aanvraag tot subsidievaststelling, een opsomming van de daarbij te voegen bescheiden en de wijze waarop de subsidievaststelling zal plaatsvinden. Tot de hiervoor onder sub f bedoelde eisen behoren tenminste een activiteitenverslag en een financiële verslaglegging die bij de aanvraag tot subsidievaststelling overgelegd worden. Het college schrijft ten behoeve van een financiële verslaglegging een jaarrekening of een opstelling van ontvangsten en uitgaven voor. In het activiteitenverslag is een specificatie opgesteld van de subsidieverplichtingen en wordt in ieder geval aangetoond dat aan eventuele aan de subsidie verbonden verplichtingen en voorwaarden is voldaan.

14 1.1.1 Object van controle Bij de aanvraag tot subsidievaststelling behoren tenminste een activiteitenverslag en een financiële verslaglegging. De accountant onderzoekt of het financiële verslag voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en of het activiteitenverslag, voor zover hij dat verslag kan beoordelen, met het financiële verslag verenigbaar is. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een schriftelijke verklaring omtrent de getrouwheid van het financiële verslag. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie gaat vergezeld van de hiervoor bedoelde verklaring Relevante geldstroom De beschikking tot subsidieverlening bevat het bedrag van de (maximale) subsidie en de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald. De beschikking tot subsidievaststelling stelt het bedrag van de subsidie vast en geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag overeenkomstig afdeling van de Awb. Het bedrag in de aanvraag tot subsidievaststelling is bepalend voor de toepassing en uitvoering van de accountantscontrole Betrokken partijen College: het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht; Aanvrager: de rechtspersoon, die in aanmerking wil komen voor het ontvangen van subsidiegelden; Instelling: een rechtspersoon, met volledige rechtsbevoegdheid, die krachtens haar statutaire doelstelling zonder winstoogmerk werkzaam is in een aanwijsbaar belang van het maatschappelijk welzijn in de gemeente Dordrecht; Accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan wie de de subsidieontvanger (subsidie-aanvrager) de opdracht geeft tot onderzoek van het financiële verslag dat bij de aanvraag tot subsidievaststelling moet worden overgelegd Verantwoordingsstructuur Een subsidieontvanger doet voor 1 april na afloop van het kalenderjaar waarover subsidie is verleend een schriftelijke aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij het college, tenzij op grond van een specifieke subsidieverordening in de beschikking tot verlening anders is vermeld. Indien een beschikking tot subsidieverlening is afgegeven dient de aanvraag tot subsidievaststelling te voldoen aan de eisen die in de beschikking tot subsidieverlening worden vermeld. Een aanvraag tot subsidievaststelling bevat ook de bescheiden die zijn opgesomd in de beschikking tot subsidieverlening. Onder deze bescheiden vallen in ieder geval 1. een activiteitenverslag, 2. een financiële verslaglegging en 3. bij alle aanvragen tot vaststelling groter of gelijk aan , een accountantsverklaring.

15 In het activiteitenverslag is een specificatie opgesteld van de subsidieverplichtingen en wordt in ieder geval aangetoond dat aan eventuele aan de subsidie verbonden verplichtingen en voorwaarden is voldaan Controle- en toezichtstructuur Bij alle aanvragen tot subsidievaststelling groter of gelijk aan en minder dan is een accountantscontrole als bedoeld in artikel 4:78 Awb vereist. De instelling verstrekt zonder enig voorbehoud alle gegevens die in verband met de subsidieverstrekking door of namens het college worden gevraagd. De instelling verstrekt te allen tijde aan het college of aan door hen aangewezen personen inzage van haar boeken en administratie. 1.2 Doel Het bij de aanvragen tot subsidievaststelling te overleggen financiële verslag geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent: a. het vermogen en het exploitatiesaldo, en b. voor zover de aard van het financiële verslag dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de subsidieontvanger. De balans met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte en de samenstelling in actief- en passiefposten van het vermogen op het einde van het boekjaar weer. De exploitatierekening met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het exploitatiesaldo van het boekjaar weer. Het financiële verslag sluit aan op de begroting waarvoor subsidie is verleend en behelst een vergelijking met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het jaar, voorafgaand aan het boekjaar. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving moeten in acht worden genomen. De opstelling van ontvangsten en uitgaven dient te bestaan uit een overzicht van ontvangen subsidies en bijdragen derden en uitgaven, gespecificeerd naar activiteit. Het overzicht dient te zijn ingericht naar de onderscheiden kostensoorten conform de aanvraag. De begroting moet als vergelijkende cijfers worden opgenomen. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving moeten op overeenkomstige wijze in acht worden genomen. De accountant zal na de accountantscontrole normaal gesproken een verklaring afgeven waarin hij zijn goedkeuring verleent aan het financiële verslag. Als de accountant geen goedkeurende verklaring kan afgeven, is er sprake van een onvolledige aanvraag en nodigt het college de instelling schriftelijk uit binnen vier weken alsnog deze aanvraag in te dienen c.q. aan te vullen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven stelt het college de subsidie ambtshalve vast.

16 1.3 Procedure De subsidieontvanger (subsidie-aanvrager) geeft opdracht tot onderzoek van het financiële verslag aan een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De subsidie-ontvanger is verantwoordelijk voor het ter kennis stellen van dit controleprotocol aan de accountant. Naast de richtlijnen in dit controleprotocol worden de bij de accountantscontrole (uiteraard) de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (RAC) inachtgenomen. De accountant stemt zijn bevindingen inzake de uitgevoerde accountantscontrole af met en rapporteert aan zijn opdrachtgever, de subsidieontvanger. De instelling verstrekt zonder enig voorbehoud alle gegevens die in verband met de subsidieverstrekking door of namens het college worden gevraagd, waaronder tevens valt dossierinzage door de eventuele reviewer namens de gemeente Dordrecht van de accountantswerkzaamheden betreffende de afgegeven accountantsverklaring. Vragen over dit controleprotocol, de beschikking tot verlening of aanvraag tot subsidievaststelling kunnen worden gesteld aan de persoon, wiens naam boven de aanhef van de beschikking tot verlening wordt vermeld. 2. Reikwijdte accountantsonderzoek 2.1 Onderzoeksaanpak De onderzoeksaanpak is in principe de verantwoordelijkheid van de accountant zelf. Het is dus aan de accountant van de subsidie-aanvrager om te bepalen of indien mogelijk een systeemgerichte aanpak kan worden toegepast, waarbij de accountant bij de uitvoering van zijn werkzaamheden steunt op de interne procedures of dat juist op bepaalde onderdelen of altijd nadrukkelijk sprake moet zijn van een sterk gegevensgerichte aanpak. Wel moet nadrukkelijk worden vastgesteld dat het financiële verslag aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend en een vergelijking behelst met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het jaar, voorafgaand aan het boekjaar. 2.2 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid De accountantsverklaring inzake de bij de aanvraag tot subsidievaststelling te overleggen financiële verslag wordt afgegeven met de gebruikelijke hoge, maar niet absolute mate van zekerheid. Voor de oordeelsvorming van de accountant en de daarmee samenhangende accountantsverklaring zijn de volgende toleranties voor de financiële verantwoording van toepassing:

17 Soort verklaring Goedkeurend Met beperking Fouten in de jaarrekening (% van lasten) Onzekerheden in de controle (% van lasten) Oordeelonthouding Afkeurend 1% > 1% < 3% 3% 3% > 3% < 10% 10% Daarnaast kunnen kwalitatieve tekortkomingen leiden tot een niet-goedkeurende accountantsverklaring. Het professional judgement van de accountant speelt daarbij een doorslaggevende rol. De overwegingen terzake moeten worden toegelicht in een rapport van bevindingen bij de afgegeven accountantsverklaring. 2.3 Normenkader Inzake de controle van de te overleggen jaarrekening is geen specifiek normenkader geformuleerd anders dan verwoord onder de hiervoor vermelde paragraaf Doel zijnde: Het bij de aanvragen tot subsidievaststelling te overleggen financiële verslag geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent: a. het vermogen en het exploitatiesaldo, en b. voor zover de aard van het financiële verslag dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de subsidie-ontvanger. De balans met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte en de samenstelling in actief- en passiefposten van het vermogen op het einde van het boekjaar weer. De exploitatierekening met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het exploitatiesaldo van het boekjaar weer. Het financiële verslag sluit aan op de begroting waarvoor subsidie is verleend en behelst een vergelijking met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het jaar, voorafgaand aan het boekjaar. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving moeten in acht worden genomen. De opstelling van ontvangsten en uitgaven dient te bestaan uit een overzicht van ontvangen subsidies en bijdragen derden en uitgaven, gespecificeerd naar activiteit. Het overzicht dient te zijn ingericht naar de onderscheiden kostensoorten conform de aanvraag. De begroting moet als vergelijkende cijfers worden opgenomen. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving moeten op overeenkomstige wijze in acht worden genomen. 3. Rapportages accountantsonderzoek Er zijn door de gemeente Dordrecht geen specifieke voorwaarden gesteld ten aanzien van de tekst van de accountantsverklaring en/of uit te brengen rapportages, anders dan dat in de accountantsverklaring moet worden aangegeven dat dit controleprotcol in acht is genomen. Terzake wordt verder verwezen naar de voor de accountants algemeen geldende richtlijnen.

18 Voor de goedkeurende accountantverklaring wordt de volgende voorbeeldtekst gegeven. Modeltekst goedkeurende accountantsverklaring Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de jaarrekening XXXX van (naam huishouding) te (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Voorts hebben wij de aanwijzingen voor de controle in acht genomen die zijn gegeven in het Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op..... XXXX en van het resultaat over XXXX in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Plaats, datum Ondertekening

19 BIJLAGE 2 Model 2 Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht

20 Inhoud 1. Inleiding Wettelijk kader Object van controle Relevante geldstroom Betrokken partijen Verantwoordingsstructuur Controle- en toezichtstructuur Doel Procedure 2 2. Reikwijdte accountantsonderzoek Onderzoeksaanpak Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid Normenkader 2 3. Rapportages accountantsonderzoek Model accountantsverklaring Model accountantsrapport 2

21 1. Inleiding Op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Dordrecht kunnen subsidies worden verstrekt. Bij alle aanvragen tot subsidievaststelling groter of gelijk aan en tot subsidievaststelling groter of gelijk aan en minder dan , waarvan het college heeft bepaaald dat een accountantscontrole als bedoeld in artikel 4:78 en 4:79 Awb is vereist, is een accountantscontrole als bedoeld in artikel 4:78 en 4:79 Awb vereist. Ten behoeve van deze accountantscontrole heeft het college van de gemeente Dordrecht dit controleprotocol vastgesteld. Dit controleprotocol is bestemd voor de accountant van de ontvanger van een door gemeente Dordrecht verleende subsidie die een subsidievaststelling indient groter of gelijk aan of groter of gelijk aan en minder dan , waarvan het college heeft bepaaald dat een accountantscontrole als bedoeld in artikel 4:78 en 4:79 Awb is vereist. De subsidie-ontvanger is verantwoordelijk voor het ter kennis stellen van dit controleprotocol aan de accountant. 1.1 Wettelijk kader Gelet op de titels 4.1 en 4.2 Algemene wet bestuursrecht en op artikel 149 Gemeentewet is op 30 mei 2006 de Algemene subsidieverordening Dordrecht vastgesteld door de raad van de gemeente Dordrecht. Het college kan op grond van deze algemene subsidieverordening een subsidie-aanvrager in een beschikking tot subsidieverlening subsidie verlenen. De beschikking tot subsidieverlening bevat een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. De beschikking bevat in ieder geval ook: a. de beleidsmatige grondslag voor de subsidieverlening; b. het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald. c. de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden; d. van welke bepalingen van de subsidieverordening het college afwijkt bij de toepassing van artikel 29 van de subsidieverordening (hardheidsclausule) en de motivering hiervoor; e. de onderwerpen die in voorkomende gevallen bij overeenkomst nader worden geregeld; f. de eisen die worden gesteld aan de aanvraag tot subsidievaststelling, een opsomming van de daarbij te voegen bescheiden en de wijze waarop de subsidievaststelling zal plaatsvinden.

22 Tot de hiervoor onder sub f bedoelde eisen behoren tenminste een activiteitenverslag en een financiële verslaglegging die bij de aanvraag tot subsidievaststelling overgelegd worden. Het college schrijft in de beschikking ten behoeve van een financiële verslaglegging een jaarrekening of een opstelling van ontvangsten en uitgaven voor: In het activiteitenverslag is een specificatie opgesteld van de subsidieverplichtingen en wordt in ieder geval aangetoond dat aan eventuele aan de subsidie verbonden verplichtingen en voorwaarden is voldaan. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een exploitatierekening en toelichtingen daarop. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving moeten daarbij in acht worden genomen. De begroting moet daarbij als vergelijkende cijfers worden opgenomen. De opstelling van ontvangsten en uitgaven dient te bestaan uit een overzicht van ontvangen subsidies en bijdragen derden en uitgaven, gespecificeerd naar activiteit. Het overzicht dient te zijn ingericht naar de onderscheiden kostensoorten conform de aanvraag. De begroting moet als vergelijkende cijfers worden opgenomen Object van controle Bij de aanvraag tot subsidievaststelling behoren tenminste een activiteitenverslag en een financiële verslaglegging. De accountant onderzoekt of het financiële verslag voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften, de naleving van aan de subsidie verbonden verplichtingen en of het activiteitenverslag, voor zover hij dat verslag kan beoordelen, met het financiële verslag verenigbaar is. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een schriftelijke verklaring omtrent de getrouwheid van het financiële verslag en over de naleving door de subsidieontvanger van de aan de subsidie verbonden verplichtingen. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie gaat vergezeld van de hiervoor bedoelde verklaring Relevante geldstroom De beschikking tot subsidieverlening bevat het bedrag van de (maximale) subsidie en de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald. De beschikking tot subsidievaststelling stelt het bedrag van de subsidie vast en geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag overeenkomstig afdeling van de Awb. Het bedrag in de aanvraag tot subsidievaststelling is bepalend voor de toepassing en uitvoering van de accountantscontrole Betrokken partijen College: het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht; Aanvrager: de rechtspersoon, die in aanmerking wil komen voor het ontvangen van subsidiegelden;

23 Instelling: een rechtspersoon, met volledige rechtsbevoegdheid, die krachtens haar statutaire doelstelling zonder winstoogmerk werkzaam is in een aanwijsbaar belang van het maatschappelijk welzijn in de gemeente Dordrecht; Accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan wie de subsidieontvanger (subsidie-aanvrager) de opdracht geeft tot onderzoek van het financiële verslag dat bij de aanvraag tot subsidievaststelling moet worden overgelegd Verantwoordingsstructuur Een subsidieontvanger doet voor 1 april na afloop van het kalenderjaar waarover subsidie is verleend een schriftelijke aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij het college, tenzij op grond van de betreffende specifieke subsidieverordening in de beschikking tot verlening anders is vermeld. Indien een beschikking tot subsidieverlening is afgegeven dient de aanvraag tot subsidievaststelling te voldoen aan de eisen die in de beschikking tot subsidieverlening worden vermeld. Een aanvraag tot subsidievaststelling bevat ook de bescheiden die zijn opgesomd in de beschikking tot subsidieverlening. Onder deze bescheiden vallen in ieder geval 1. een activiteitenverslag, 2. een financiële verslaglegging en 3. bij alle aanvragen tot vaststelling groter of gelijk aan , een accountantsverklaring. In het activiteitenverslag is een specificatie opgesteld van de subsidieverplichtingen en wordt in ieder geval aangetoond dat aan eventuele aan de subsidie verbonden verplichtingen en voorwaarden is voldaan Controle- en toezichtstructuur Bij alle aanvragen tot subsidievaststelling groter of gelijk aan en tot subsidievaststelling groter of gelijk aan en minder dan , waarvan het college heeft bepaaald dat een accountantscontrole als bedoeld in artikel 4:78 en 4:79 Awb is vereist, is een accountantscontrole als bedoeld in artikel 4:78 en 4:79 Awb vereist. De instelling verstrekt zonder enig voorbehoud alle gegevens die in verband met de subsidieverstrekking door of namens het college worden gevraagd. De instelling verstrekt te allen tijde aan het college of aan door hen aangewezen personen inzage van haar boeken en administratie.

24 1.2 Doel Het bij de aanvragen tot subsidievaststelling te overleggen financiële verslag (jaarrekening) geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en voorzover een opstelling van ontvangsten en uitgaven daartoe geschikt is, een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent: a. het vermogen en het exploitatiesaldo, en b. voor zover de aard van het financiële verslag dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de subsidieontvanger. De balans met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte en de samenstelling in actief- en passiefposten van het vermogen op het einde van het boekjaar weer. De exploitatierekening met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het exploitatiesaldo van het boekjaar weer. Het financiële verslag sluit aan op de begroting waarvoor subsidie is verleend en behelst een vergelijking met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het jaar, voorafgaand aan het boekjaar. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving moeten in acht worden genomen. De opstelling van ontvangsten en uitgaven dient te bestaan uit een overzicht van ontvangen subsidies en bijdragen derden en uitgaven, gespecificeerd naar activiteit. Het overzicht dient te zijn ingericht naar de onderscheiden kostensoorten conform de aanvraag. De begroting moet als vergelijkende cijfers worden opgenomen. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving moeten op overeenkomstige wijze in acht worden genomen. De accountant onderzoekt de getrouwheid van het financiële verslag en onderzoekt tevens de naleving door de subsidieontvanger van de aan de subsidie verbonden verplichtingen. De accountant zal na de accountantscontrole normaal gesproken een verklaring afgeven waarin hij zijn goedkeuring verleent aan het financiële verslag en inzake de naleving door de subsidieontvanger van de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Als de accountant geen goedkeurende verklaring kan afgeven, is er sprake van een onvolledige aanvraag en nodigt het college de instelling schriftelijk uit binnen vier weken alsnog deze aanvraag in te dienen c.q. aan te vullen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven stelt het college de subsidie ambtshalve vast. 1.3 Procedure De subsidieontvanger (subsidie-aanvrager) geeft opdracht tot onderzoek van het financiële verslag en de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen aan een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De subsidie-ontvanger is verantwoordelijk voor het ter kennis stellen van dit controleprotocol aan de accountant. Naast de richtlijnen in dit controleprotocol worden de bij de accountantscontrole (uiteraard) de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (RAC) inachtgenomen.

25 De accountant stemt zijn bevindingen inzake de uitgevoerde accountantscontrole af met en rapporteert aan zijn opdrachtgever, de subsidieontvanger. De instelling verstrekt zonder enig voorbehoud alle gegevens die in verband met de subsidieverstrekking door of namens het college worden gevraagd, waaronder tevens valt dossierinzage door de eventuele reviewer namens de gemeente Dordrecht van de accountantswerkzaamheden betreffende de afgegeven accountantsverklaring. Vragen over dit controleprotocol, de beschikking tot verlening of aanvraag tot subsidievaststelling kunnen worden gesteld aan de persoon, wiens naam boven de aanhef van de beschikking tot verlening wordt vermeld. 2. Reikwijdte accountantsonderzoek 2.1 Onderzoeksaanpak De onderzoeksaanpak is in principe de verantwoordelijkheid van de accountant zelf. Het is dus aan de accountant van de subsidie-aanvrager om te bepalen of indien mogelijk een systeemgerichte aanpak kan worden toegepast, waarbij de accountant bij de uitvoering van zijn werkzaamheden steunt op de interne procedures of dat juist op bepaalde onderdelen of altijd nadrukkelijk sprake moet zijn van een sterk gegevensgerichte aanpak. De volgende zaken betreffende de naleving door de subsidieontvanger van de aan de subsidie verbonden verplichtingen moeten nadrukkelijk worden getoetst, namelijk dat: 1. alle in de subsidiebeschikking nader beschreven specifieke verplichtingen zijn nageleefd, waarbij bijzondere aandacht geldt voor de verplichtingen inzake te verrichten activiteiten en/of prestaties. 2. het financiële verslag aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend en een vergelijking behelst met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het jaar, voorafgaand aan het boekjaar. 3. voor zover de aanvrager bij het verzoek tot subsidieverlening voor dezelfde begrote uitgaven tevens subsidie heeft aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen, daarvan eveneens mededeling doet bij het verzoek tot subsidievaststelling, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot die andere aanvraag of aanvragen. 4. de aanvrager de volgende zaken onverwijld schriftelijk ter kennis van het college heeft gebracht: a. (het voornemen tot) ontbinding van de instelling; b. (het voornemen tot) het aangaan van een fusie of het anderszins aangaan van een vorm van samenwerking; c. (het voornemen tot) het geheel of gedeeltelijk staken van gesubsidieerde activiteiten; d. (het voornemen tot) het wijzigen van statuten; e. een voorgenomen vervreemding, bezwaring of bestemmingswijziging van een of meer van de gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde goederen met een marktwaarde van 1000 of meer.

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht BIJLAGE 1 Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.1.1 Obj eet van controle 4 1.1.2 Relevante geldstroom. 5 1.1.3 Betrokken

Nadere informatie

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 2 1.1.1 Object van controle 2 1.1.2 Relevante geldstroom 2 1.1.3 Betrokken partijen 3 1.1.4 Controle-

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Dordrecht

Algemene subsidieverordening Dordrecht 1/39 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING DORDRECHT CONCEPT TBV INSPRAAK 30 januari 2006 Algemene subsidieverordening Dordrecht Opsteller: Arie Zwaal SBC/KMS Datum: 30 januari 2006 Status: CONCEPT TBV INSPRAAK

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Deze verordening is op 3 mei 2006 gepubliceerd in het Weekblad Oosterhout en vanaf 14 juni 2006 van kracht in de gemeente Oosterhout April 2006 pagina:2 Nr.

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 pagina 1 van 13 Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 Regelgeving Algemeen register Algemeen bestuur Overige zaken betreffende algemeen bestuur Regeling Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR92441_1 23 februari 2016 Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. de budgetsubsidie: een subsidie, waarbij de subsidieverstrekker

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Verordening van 4 oktober 2006, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verstrekken van subsidie (Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006) Provinciale Staten van Fryslân, gelet op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciaal blad 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 december 2005, nr. 2005/59635 tot bekendmaking van de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

&,/u rho/ia. ïyï ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG. Gemeente Ma*srrichr. C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014.

&,/u rho/ia. ïyï ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG. Gemeente Ma*srrichr. C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014. &,/u rho/ia ;i *s * ïyï Gemeente Ma*srrichr ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014 Algemene subsidieverordening gemeente Moostricht 2015 Algemene

Nadere informatie

Copro 16076K. Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht

Copro 16076K. Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2016 behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht 1 Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Definities... 4 3 Verantwoordingsprotocol...

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bussum. Nr. 120953 15 december 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013

Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR228088_1 23 februari 2016 Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nummer: 23-03-15/06 De raad der gemeente Hellevoetsluis; gehoord de commissie algemene zaken en middelen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17-03-2015, nummer:23-03-15/06; besluit:

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aangepast sporten: het

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Controle Subsidies vanaf (versie januari 2013) Aanwijzing voor de verantwoording en de controle subsidies vanaf 50.

Aanwijzingsbesluit Controle Subsidies vanaf (versie januari 2013) Aanwijzing voor de verantwoording en de controle subsidies vanaf 50. Aanwijzingsbesluit Controle Subsidies vanaf 50.000 (versie januari 2013) Aanwijzing voor de verantwoording en de controle subsidies vanaf 50.000,-- I. Aanleiding Met ingang van 1 januari 2012 is de Algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren;

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; Ontwerpbesluit nr. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; voorts overwegende dat het uit een oogpunt

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 93, 95, 123 en 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de artikelen 93, 95, 123 en 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 1 VERORDENING van het Bedrijfschap Horeca en Catering van 7 oktober 2009, houdende regels terzake van het verstrekken van subsidies (Subsidieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering) No. Ho 06/2009

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in mi in in ii BM1500213 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op: artikel 149 van de Gemeentewet besluit vast te stellen

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Ede 2017

Algemene subsidieverordening Ede 2017 Algemene subsidieverordening Ede 2017 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien het advies van de

Nadere informatie

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen:

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen: Nr. Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Noord-Holland, overwegende dat in de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 verzuimd is de bevoegdheid tot het vaststellen van subsidieplafonds aan gedeputeerde

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het subsidiëren van deze algemene voorzieningen,

dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het subsidiëren van deze algemene voorzieningen, SUBSIDIEVERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 De raad van de gemeente Enschede, Overwegende dat aan het Beleidsplan Invoering Wmo 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Nadere informatie

1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt.

1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt. Controleprotocol 1 Inleiding 1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt. 1.2 Het wettelijk kader voor dit controleprotocol

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2015

Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 75145 17 augustus 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2015 De Raad van de gemeente Sittard-Geleen, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Maastricht 2015;

Gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 126610 23 december 2015 Regeling subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2016 Burgemeester en wethouders van Maastricht, Gelet op

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Algemene subsidieverordening Ede 2017

GEMEENTEBLAD. Nr Algemene subsidieverordening Ede 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Ede Nr. 117865 12 juli 2017 Algemene subsidieverordening Ede 2017 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies

Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Enschede 1. Inleiding In het kader van de jaarrekening dient het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/175 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 6 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Subsidieverordening Peuterspeelzaalwerk Voorstel besluit Instemmen

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad;

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad; Subsidiebesluit SER Besluit van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad van 19 december 2003 tot vantoepassingverklaring van afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht op door de Raad

Nadere informatie

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006)

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) 1 Inleiding Voorgesteld wordt de beleidsregels te wijzigen en aanvullingen op te nemen, zoals in onderstaande

Nadere informatie

Controleprotocol gesubsidieerde instellingen

Controleprotocol gesubsidieerde instellingen Controleprotocol voor de accountantscontrole bij de door de Gemeente gesubsidieerde instellingen Juni 2016 1. Algemeen In het kader van de jaarrekening dient het college zich aan de gemeenteraad te verantwoorden

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 22, vijfde lid, van de Algemene

Nadere informatie

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers De raad van de gemeente Enschede; Gelezen het voorstel van het college van (datum; DMO, nummer); Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,--

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Algemeen Op basis van de Algemene Subsidieverordening Maatschappelijke Ondersteuning 2011 is iedere subsidieontvanger verplicht

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Drimmelen 2017

Algemene subsidieverordening Drimmelen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Drimmelen Nr. 83760 18 mei 2017 Algemene subsidieverordening Drimmelen 2017 (versie februari 2017) Raadsbesluit d.d. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen (Artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22944 20 december 2011 Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie De Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

Nadere informatie

beleidsregel subsidieverstrekkingen algemeen

beleidsregel subsidieverstrekkingen algemeen Beleidsregel subsidieverstrekking algemeen Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten stellen op grond van artikel 1.4 van de Algemene subsidieverordening vast de: beleidsregel subsidieverstrekkingen

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Veere gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 december 2012,

Algemene Subsidieverordening Veere gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 december 2012, De gemeenteraad der gemeente Veere gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 Vastgesteld bij raadsbesluit van 08 december 2016, 2016/12-09. De raad van de gemeente West Maas en Waal; Gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2005, nr. 135/05; b e s l u i t : ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING OEGSTGEEST 2006

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2005, nr. 135/05; b e s l u i t : ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING OEGSTGEEST 2006 De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2005, nr. 135/05; b e s l u i t : vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING OEGSTGEEST 2006

Nadere informatie

Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie

Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie versie juli 2016 1. Kader Dit document is bedoeld voor instellingen en instanties aan wie één of meerdere subsidies zijn verleend krachtens

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot

Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het subsidiëren van deze algemene voorzieningen,

dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het subsidiëren van deze algemene voorzieningen, SUBSIDIEVERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 De raad van de gemeente Enschede, Overwegende dat aan het Beleidsplan Invoering Wmo 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Nadere informatie

út it betinken, dat it winsklik is om op in selde wize om te gean mei subsydzjes en subsydzjeûntfangers;

út it betinken, dat it winsklik is om op in selde wize om te gean mei subsydzjes en subsydzjeûntfangers; Nr. De ried fan de gemeente Menameradiel; út it betinken, dat it winsklik is om op in selde wize om te gean mei subsydzjes en subsydzjeûntfangers; dat it needsaaklik is dat it ferlienen fan subsydzjes

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ALBLASSERDAM

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ALBLASSERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ALBLASSERDAM INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Reikwijdte 4 Artikel 3 Evaluatie 4 Artikel 4. Begrotingsvoorbehoud

Nadere informatie

WIJZE VAN VERANTWOORDING Regiocontract Achterhoek 2012-2015 Versie april 2012 Voortgangsrapportage De subsidievrager dient jaarlijks uiterlijk 1 maart een voortgangsrapportage over het project in bij de

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg

Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg CVDR Officiële uitgave van Limburg. Nr. CVDR122050_2 7 augustus 2017 Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg CONTROLEPROTOCOL EINDVERANTWOORDING VERLEENDE SUBSIDIES PROVINCIE

Nadere informatie