Krachtgerichte sociale zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krachtgerichte sociale zorg"

Transcriptie

1 Krachtgerichte sociale zorg Sociaal werk in de participatiesamenleving Een verkenning Kees Penninx Ard Sprinkhuizen

2 Auteurs: Kees Penninx (ActiveAge) en Ard Sprinkhuizen Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE Fotografie: Marc Bolsius (cover en pag. 8) Hollandse Hoogte/Sabine Joosten (pag. 17) Hollandse Hoogte/Gerhard van Roon (pag. 30) Bert Spiertz (pag. 49) Caroline Pagée/Mirte Staats (pag. 68) Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie & illusie Drukwerk: Drukkerij Libertas ISBN: Bestellen: Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan onder voorwaarde van de bronvermelding: MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling. Mei 2011 Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij financiering van het ministerie van VWS.

3 Krachtgerichte sociale zorg Sociaal werk in de participatiesamenleving Een verkenning Kees Penninx Ard Sprinkhuizen

4 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Inleiding Een blik over de schouder De volgende ronde Onvermijdelijk in een andere richting Het betoog 15 2 Van institutionele naar sociale zorg Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving Vermaatschappelijking van de zorg Dreigende stagnatie in aanvoer informele zorgverleners Toenemende (maar onevenwichtige) beleidsdrukte in de buurt Onzichtbaar en onstuitbaar: de nieuwe collectieven Sociale zorg als nieuwe kerntaak van sociaal werk 27 3 De stelselherziening AWBZ en de herinrichting van de participatiesamenleving De AWBZ en zijn omgeving: Zvw en Wmo Waarom wordt de AWBZ een probleem? Verkeerde prikkels Substitutie: het afpellen is begonnen Schrale tijden? 45

5 4 Stakeholders aan het woord De positie van en gevolgen voor cliënten Reacties van gemeenten (en positie zorgverzekeraars) Reacties van zorgaanbieders Betrokkenheid van woningcorporaties Betrokkenheid van Civil society 64 5 Krachtgerichte sociale zorg en het nieuw elan van sociaal werk Het paradigma: empowerment De bakens: Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl De inzet: een sociale wijkagenda voor kwetsbare bewoners De bewijsvoering: het rendement van preventie 90 Geraadpleegde literatuur 94 Over de Auteurs 100

6

7 Voorwoord Zorg en welzijn zijn in Nederland flink in beweging. Opvattingen over de rol van betaalde krachten en burgers verschuiven. De betaalbaarheid van ons zorgstelsel staat ter discussie en er is een pleidooi voor het vervangen van duurdere vormen van zorgverlening door lichtere vormen van welzijn Nieuwe begrippen en nieuwe vormen van dienstverlening doen hun intrede, alsmede nieuwe wetten en nieuwe spelers. Substitutie van zorg naar welzijn is een hot issue. Substitutie van zorg naar welzijn: waar hebben we het dan over? Hoe ziet dat er uit? Hoe doen we dat? Waar gebeurt het al? Wat zijn betekenisvolle voorbeelden? Welke beleidsvoorstellen liggen voor en hoe zijn deze te duiden? Wat betekent dit voor de diverse regelsystemen en financiële kaders? Wat is de mening van de diverse belanghebbenden? Deze ontwikkelingen zijn al langer gaande en roepen veel vragen op in de sector en ook bij MOVISIE, het kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Dit maakte de behoefte naar meer diepgaande en meer systematische inzichten op dit terrein steeds manifester. Kees Penninx, vroeger MOVISIE en nu onder eigen vlag (ActiveAge) heeft op ons verzoek deze verkenning kritisch, creatief en degelijk uitgevoerd en de resultaten samen met Ard Sprinkhuizen (MOVISIE) te boek gesteld. Het voorliggende resultaat is meer dan een verkenning geworden. Het is ook een essayistisch betoog over de nabije toekomst en opdracht van sociaal werk en sociale zorg. Een opdracht die wortelt in het beleid en de wetgeving maar ook een opdracht die wortelt in de urgente sociale kwesties. Deze verkenning geeft inspiratie en vergezichten om sociaal werk en krachtgerichte sociale zorg nieuw perspectief te bieden en cliënten, kwetsbare burgers, daarbij actief te betrekken. Inmiddels wordt de verkenning gebruikt om ons werkprogramma voor de komende jaren te vernieuwen. Natuurlijk willen wij u deze inzichten niet onthouden. Wij hopen dat het ook u helpt om de recente ontwikkelingen te duiden en dat het u inspireert om aan de gesignaleerde beweging bij te dragen. Marijke Steenbergen Raad van Bestuur MOVISIE Krachtgerichte sociale zorg 5

8 Samenvatting Vaak geeft beleid complexe antwoorden op complexe problemen. Het is moeilijk om, eenmaal verstrikt in complexe oplossingen nog een weg uit het doolhof te vinden van wet- en regelgeving, uitvoerende instanties, controlerende instellingen en indicatieorganen, goedwillende professionals, vrijwilligers, mantelzorgers, vrijwillige correctors op het beleid (voedselbanken, vluchtelingenwerk), verkokerde gemeentelijke beleidsafdelingen, visionaire bestuurders en boze burgers. Een weg die anders is dan te vluchten in nog hogere vormen van complexiteit. Het is een wonder dat er toch telkens weer iets van een sociale ordening ontstaat waar mensen in een kwetsbare positie de helpende hand kan worden gereikt. En waarin meestal burgers zelf, professionals en de sociale omgeving in brede zin hun rol spelen. Maar het gaat vaak gepaard met vallen en opstaan, met terugval en worstelen tegen de stroom in gepaard. Het zou toch eenvoudiger moeten kunnen, verzucht menig sociale professional die in een onontwarbare kluwen van oplossingen verstrikt is geraakt. Een van de meest pregnante voorbeelden van deze complexe ordening is het Nederlandse zorgstelsel en de belendende percelen rond maatschappelijke hulp- en dienstverlening, sociaal werk en sociale zorg. Al vanaf het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw worden er pogingen ondernomen om een evenwichtig stelsel van hulp en dienstverlening en zorg te ontwikkelen, waarin de balans tussen informele en formele zorg, generalistische en specialistische hulp, intramurale en extramurale zorg zodanig is dat hulpbehoevende, kwetsbare burgers adequaat worden geholpen en ondersteund. Zonder dat zij onnodig afhankelijk worden. Tot voor kort wilde dat niet best lukken. De laatste jaren tekent zich echter een omslag af. Naast het feit dat er allerwegen een eind aan de rek van de verzorgingsstaat werd geconstateerd, vonden er een aantal cruciale wetsveranderingen plaats (zoals de introductie van de Wmo). En werden er aankondigingen gedaan om het loodzware stelsel van de AWBZ aan een grondige herziening te onderwerpen. Hierdoor werd het mogelijk de zorg op andere (lokale) niveaus in te richten. Ook verschoven door de Zorgverzekeringswet de machtscentra in de zorg. De demografische prognoses leidden tot een doordringend besef dat de inrichting van het professionele zorgcircuit onhoudbaar werd. En om het geheel af te maken volgde ook nog eens een extra vloedgolf van economische laagconjunctuur om het geheel af te maken. Deze verkenning, onder de titel Krachtgerichte sociale zorg, is een poging om dit complexe krachtenveld en de ontwikkelingen die zich erin afspelen, door te lichten, te duiden en de consequenties voor sociaal werk, sociale zorg en sociaal beleid voor de komende jaren te schetsen. Sociale zorg neemt langzaamaan en onvermijdelijk belangrijke delen van de institutionele zorg over. Sociale zorg definiëren we dan als zorg die dicht bij de (leef)wereld van de hulpvrager of kwetsbare burger kan worden georgani- 6 Krachtgerichte sociale zorg

9 seerd, vaak met inzet van sociale steunsystemen in de eigen omgeving. De onvermijdelijkheid van de sobere oplossingen die krachtgerichte sociale zorg biedt, blijkt ook uit de complexiteit van de AWBZ en de onhoudbaarheid van stapeling van oplossingen in de zorg. De noodzakelijke verschuivingen bekijken we vervolgens door de brillen van verschillende betrokkenen: financiers (gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, corporaties, cliënten, civil society). En hoewel de accentverschillen onvermijdelijk zijn, wijzen ook hier feitelijk alle vingers in dezelfde richting: meer nadruk op eigen kracht van burgers, minder technocratische en bureaucratische regelgeving, nabije zorg, met een centrale rol voor professionals en cliënten en hun netwerken om kwetsbare bewoners als het even kan weer de regie over het eigen leven terug te geven of ze daarbij, desnoods permanent, een steuntje bij in de rug te geven. In het laatste hoofdstuk van deze verkenning worden hiertoe een stevig aantal concrete voorbeelden aangereikt, van de presentiebenadering en de buurtkamers in Enschede, via de HEE-groepen voor GGZ-cliënten tot de Meitinkers in Boarnsterhim. De voorbeelden zijn onderdeel van een pleidooi voor een (gebiedsgerichte) agenda voor kwetsbare bewoners. Dit als een belangrijk deel van een oplossing om zorg vroeg, licht en gericht in de omgeving van bewoners vorm te geven. Samen met hen, en samen met voorzieningen in de buurt, van kerk tot bedrijfsleven. Een agenda die ook handvatten biedt voor lokale bestuurders om het lokale speelveld nieuwe impulsen te geven, op inhoud te regisseren en de schaarste creatief te verdelen. De verkenning eindigt met een pleidooi om het rendement van krachtgerichte sociale zorg met een open houding tegemoet te treden. Niet alle baten komen altijd (direct) terecht bij degene die investeert. Onder andere daarom is zorg ook een publieke verantwoordelijkheid. Zeker als zorg en sociaal werk op lokaal niveau steeds sterker met elkaar verweven raken. Want hierin ligt de sleutel voor tal van sociale kwesties en voor de nieuwe opdracht aan sociaal werk en sociale zorg. Daar ligt ook de kern van de analyse in deze verkenning: bundeling van sociaal werk en sociale zorg levert krachtgerichte sociale zorg. Krachtgerichte sociale zorg 7

10 1 Inleiding 8 Krachtgerichte sociale zorg

11 Deze verkenning gaat over een zeer actueel thema: de zoektocht naar een nieuwe balans tussen formele en informele zorg- en ondersteuning en de rol die sociaal werk en sociaal beleid daarin kunnen en zullen moeten spelen. Actueel vanuit het oogpunt van kostenreductie en de bezuinigingen die door de economische crisis en de invulling van de bezuinigingsopgave door het kabinet Rutte op alle lijstjes terecht zijn gekomen, zowel van de landelijke, provinciale en lokale overheden als van maatschappelijke organisaties. Actueel ook omdat er een scherp toenemend besef is dat de verzorgingsstaat anders moet worden ingericht. Een inrichting waarin de eigen verantwoordelijkheid van burgers (onderling) sterker benadrukt wordt, en waar de rol van de overheid en door de overheid gesubsidieerde maatschappelijke organisaties minder prominent zou moeten zijn. Hoe dit alles vorm moet krijgen is echter nog volstrekt onduidelijk. Afgezien van de decennia lange gewenning van overheden, maatschappelijke organisaties en burgers aan een onderling verankerd rolpatroon waarin verzorgen en verzekeren (WRR, 2006) centraal stond en in beleid, uitvoering gedachtegoed en gedrag verankerd is geraakt, is het de vraag welke nieuwe vormen kansrijk zullen zijn: Wat zal werken? Deze verkenning probeert een aantal basisnoties rond dit verschuivende denken op een rij te zetten. Maar eerst verlaten we de actualiteit even. Want vaak is er niets zo actueel als een blik over de schouder 1.1 Een blik over de schouder L histoire se repète? We schrijven De kosten van de AWBZ dreigen uit de hand te lopen. Op verzoek van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is door middel van zeven zogenoemde demonstratieprojecten nagegaan in hoeverre substitutie - het vervangen van intramurale zorg door thuiszorg en informele zorg - mogelijk is in de zorgverlening aan ouderen. De beoogde effecten zijn uitstel van intramurale opname, behoud van de kwaliteit van de zorg en reductie in de kosten van de zorgverlening. De experimenten wijzen uit dat besparingen inderdaad mogelijk zijn, maar in mindere mate dan was verwacht en gehoopt (Boot en Knapen, 2005, Huijsman, 1992). We schrijven 7 maart De kosten van de AWBZ zijn nog steeds niet beteugeld, integendeel, zij blijven stijgen. De rijksoverheid wil onderdelen van zorg en welzijn onderbrengen in een nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning, te financieren door de gemeenten. Zij wil dat burgers meer verantwoordelijkheid nemen en rekent op een grotere inzet van buren, mantelzorgers en vrijwilligers. De geschiedenis herhaalt zich: er wordt een groter aandeel zorg in de thuissituatie beoogd en ook de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers moet worden gestimuleerd. Dit keer wordt de operatie geschraagd door wetgeving: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die op 1 januari 2007 zou ingaan. Er wordt een compensatiebeginsel geïntroduceerd, dat inhoudt dat gemeenten voorzieningen moeten treffen, zodat burgers met beperkingen Krachtgerichte sociale zorg 9

12 zodanig gecompenseerd worden, dat zij een huishouden kunnen voeren, zich in en om de woning kunnen verplaatsen, zich lokaal kunnen verplaatsen en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Ook nu worden experimenten aangekondigd, 26 stuks dit keer, via de Regeling Experimenten Wmo. Het welzijnswerk zou er een grote rol in moeten gaan spelen, is althans de intentie. Wat kunnen een kuiken en een duikelaar? Maar het Sociaal en Cultureel Planbureau is er op dat moment niet gerust op, zoals blijkt uit het rapport Aandacht voor welzijn dat die dag verschijnt (Van Dam en Wiebes, 2005). Doordat gemeenten weinig geld hebben en de overheid bezuinigt op de welzijnsorganisaties die de vrijwilligers ondersteunen, is het de vraag of het welzijnswerk hierin een rol van betekenis kan spelen. Lukt het niet, dan zullen burgers meer hulp vragen aan professionals, iets wat de overheid juist niet wil. Of komen degenen die hulp nodig hebben om te kunnen meedraaien in de samenleving in de kou te staan. Er rust dan ook een grote verantwoordelijkheid op een sector, die zichzelf in het verleden nog wel eens de rol van het kuikentje Calimero toebedeelde, aldus de auteurs. Als schrale troost komen zij met de metafoor van de duikelaar, waarvan zij menen dat die meer recht doet aan de werkelijkheid dan Zij zijn groot en ik is klein - Calimero: Het welzijnswerk is meer een duikelaartje; het krijgt slag na slag te verwerken, maar komt telkens overeind (Van Dam en Wiebes, 2005). 1.2 De volgende ronde We schrijven najaar De kosten van de AWBZ houden de gemoederen nog altijd bezig. En niet alleen dat. Nog vers in het collectieve geheugen ligt een ongekende economische crisis, die met astronomische bedragen uit de collectieve middelen voor even bezworen lijkt. Het Kabinet Rutte heeft inmiddels een ongeëvenaard pakket aan bezuinigingsmaatregelen op de collectieve middelen aangekondigd. 18 miljard, conform het advies dat de Studiegroep Begrotingsruimte van een aantal topambtenaren adviseerde. De verwachting is dat de bezuinigingen op sociaal werk onvermijdelijk en hard door zullen werken via het gemeentefonds. In ieder geval vanaf 2012, maar de inleidende beschietingen tekenen zich al af bij de gemeentelijke begrotingsbehandelingen in oktober Paradoxaal genoeg blijven de verwachtingen aan het adres van sociaal werk hoog gespannen. Er moet meer gedaan worden met minder geld. Hoe gaat de sector daarop reageren? Wordt het weer Calimero? Krijgen we opnieuw de soepele bewegingen van de duikelaar te zien, die steeds terugkomt in de oude positie? Of gaat er iets nieuws gebeuren, iets dat we nog niet eerder zagen? Zijn de bezuinigingen een zegen, zoals menigeen betoogt, en worden er kansen gepakt die voorheen niet werden gezien? Ligt er naast Calimero en de Duikelaar nog een andere, krachtiger verschijningsvorm in sociaal werk verscholen? 10 Krachtgerichte sociale zorg

13 Nieuwe toekomstagenda Tijdens het congres Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl, 27 mei 2010, roept MOVISIE-bestuurder Marijke Steenbergen namens de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening de honderden deelnemers op om mee te denken over een nieuwe toekomstagenda voor sociaal werk. Het hangt al een tijdje in de lucht. Een nieuw elan, een andere dynamiek, gebaseerd op een groeiend zelfbewustzijn in de sector, dat zegt dat het anders moet en anders kan. Welzijn Nieuwe Stijl geeft de richting aan. Substitutie van zorg naar welzijn, zo wordt gesteld, hoort in ieder geval op deze nieuwe agenda thuis:.de substitutie van zorg naar welzijn biedt kansen voor preventie, aansluiting op de vraag van burgers en kostenreductie: sociaal werk is immers goedkoper dan zorg of justitie (MOVISIE, 2010). Nabije oplossingen Al langer tonen innovatieve, maar nog niet breed doorgebroken praktijken de sporen van een nieuwe benadering, waarin niet langer het model, de diagnose en het aanbod van de medische, verzorgende en verplegende specialismen centraal staat. De nieuwe opgave is maatwerk, zo veel mogelijk samen met de cliënt besproken aan de keukentafel, voortbouwend op eigen competenties en nabije hulpbronnen die opgespoord, aangemoedigd, ontwikkeld en versterkt worden. Dat is de kern van de nieuwe toekomstagenda: oplossingen worden niet meer op voorhand in gestandaardiseerde pakketten aangedragen, maar in en door de samenleving zelf bedacht, bewerkt en gedragen. De sleutel ligt in handen van al die professionals en vrijwilligers in de frontlinies van sociaal werk, die hun werk doen dicht bij de burger en samen met de burger. Ze werken aan nieuwe verbindingen tussen participatie, zelfredzaamheid en zorg. Ze verbinden het formele en het informele, collectieve voorzieningen en individuele hulp. Ze opereren in de buurt, naast en met de burger. Ze worden gefaciliteerd door ruimte biedende, op vertrouwen sturende en samenwerking zoekende organisaties. En ze weten: zorg in en door de samenleving is niet altijd gemakkelijk. Maar met de nodige creativiteit en niet gehinderd door controlezucht en bureaucratie kan veel worden bereikt met relatief eenvoudige en goedkope oplossingen (Scholte en Sprinkhuizen, beginselprogramma Sociaal werk in de wijk, 2010). In de sector verloren gewaande waarden als compassie en soberheid - less is more beleven een revival (Scholte, 2009). Het zijn waarden die opnieuw glans krijgen en zich mengen met nuchtere zakelijkheid in een herrijzend professioneel zelfbewustzijn. Het is ook deze nieuwe nadruk op de relatie tussen professional en bewoners, cliënten, die in Welzijn Nieuwe Stijl de opmaat lijkt te vormen tot een wezenlijk andere manier van beleid ontwikkelen en professioneel handelen. Beleid gaat niet meer regievraagstukken, aanbesteding, opdrachtgever-opdrachtnemerrelaties, afrekensystematieken en budgetverantwoordelijkheden en ander technocratisch jargon. Het gaat weer over steun aan kwetsbare burgers en hoe professionals en steunnetwerken hiertoe zo goed mogelijk kunnen worden toegerust. Krachtgerichte sociale zorg 11

14 1.3 Onvermijdelijk in een andere richting Kostenreductie langdurige zorg Een van de katalysatoren in het denken over zorg in en door de samenleving is de pakketmaatregel AWBZ, die vraagt om een innovatieve invulling van het compensatiebeginsel. Bij deze pakketmaatregel zal het niet blijven. Om kostenbesparing mogelijk te maken zullen meer maatregelen volgen, gestoeld op principes van preventie, eigen verantwoordelijkheid en informele zorg. Zo heeft de ambtelijke werkgroep Brede Heroverwegingen Langdurige Zorg van het Ministerie van Financiën het laatste Kabinet Balkenende in april 2010 reeds voorzien van de nodige scenario s, met het oog op 20% kostenreductie (4,2 miljard euro) in de langdurige zorg. Balkenende IV kon het karwei niet afmaken, maar het kabinet Rutte heeft de stelselherziening van de AWBZ en de zorg ook weer hoog op de agenda gezet. Drie van de vier scenario s beogen een stelselwijziging. Het scenario Zorg dichtbij voorziet in een sterke regierol voor de gemeente, met incorporatie van AWBZ-zorg in de Wmo, waarbij verschuivingen plaatsvinden van formele naar informele zorg en van individuele naar collectieve voorzieningen (Ministerie van Financiën, 2010). Dit noopt sociaal werk om alle zeilen bij te zetten. Immers; het zijn de meest kwetsbaren die door deze maatregelen het eerst in de knel zullen komen (onder andere door een gebrek aan bureaucratische vaardigheden en relatief zwakke steunnetwerken). Daarbij is sociaal werk vaak het eerste (en laatste) toevluchtsoord voor kwetsbare bewoners. Ook biedt de verschuiving grote kansen voor sociaal werk, juist ook omdat zij van oudsher gepositioneerd is tussen formele en informele sociale infrastructuren. Ook het scenario Eigen regie biedt kansen; regieversterking is immers een handelsmerk van veel sociaal werkers. Erop af! Maar wie verder kijkt ziet harde domeingevechten en perverse afwentelmechanismen. Zo loont het voor gemeenten niet te investeren in preventie en lichte interventies aan de voorkant. Het is veel goedkoper kwetsbare burgers tot zwaardere zorgconsumptie te verleiden. Dat drukt immers niet op de gemeentelijke begroting. Het speelveld is complex, de omgeving turbulent. De weg zit vol hobbels en valkuilen. Met gezonde exploratiedrift en gedegen stuurmanskunst kunnen sociaal werkers heel goed inspelen op deze ontwikkeling. Zij staan vanouds dicht bij de burger; zij bewegen zich - als ze hun werk goed doen - in de haarvaten van de wijk. En mochten ze die kwaliteiten in de afgelopen jaren hebben laten liggen, zichzelf teveel op afstand van de kwetsbare burger hebben gezet, dan is het nu tijd om weer erop af te gaan (Van der Lans, 2010, Scholte en Sprinkhuizen, 2011). Om de kennis van en het contact met kwetsbare groepen te herstellen. Om op huisbezoek te gaan. Om onzichtbare krachten in de wijk op te sporen. Om sociale netwerken rond de cliënt te vitaliseren. Om gezonde leefstijlen te bevorderen. En om de samenwerking met burgers, zorgaanbieders en andere partijen nog meer ter hand te nemen. 12 Krachtgerichte sociale zorg

15 Sociaal werk is goedkoper dan (gezondheids)zorg Sociaal werk is goedkoper dan zorg of justitie, constateerde Marijke Steenbergen al. Dat wordt ook nog eens onderstreept in de recente verkenning die de MO-groep WMD liet verrichten (MO groep, 2011). Dat de sector zich hierop profileert is voor sommigen even wennen. Het gaat toch om de inhoud? Natuurlijk, maar voorkomen dat onnodig veel dure zorg moet worden ingekocht is geen schande. Het moet gaan lonen om met investeringen aan de voorkant van de zorg ( voorzorg ) het gebruik van duurdere, curatieve en specialistische zorg te beperken. Natuurlijk, er zal altijd een uiterst kwetsbare groep zijn die heel veel gespecialiseerde zorg nodig heeft. Om dat vangnet betaalbaar te houden, kan worden geprobeerd om die groep zo klein mogelijk te houden. Door preventieve maatregelen kun je met een relatief klein bedrag veel geld besparen. Met een klein aasvisje kun je een grote snoek vangen. Ter indicatie: de gemeente Den Haag. Den Haag: het aasvisje en de snoek Hoe kun je met een klein aasvisje een grote snoek vangen? Een voorbeeld: de gemeente Den Haag. Laten we de uitgaven per inwoner van Den Haag voor welzijn het aasvisje noemen en de uitgaven per inwoner voor (gezondheids)zorg de snoek. Een indicatief rekenvoorbeeld. De snoek In 2008 bedragen de uitgaven aan zorg in Nederland 56 miljard volgens het Budgettair Kader Zorg. Deze uitgaven zijn voor 80% gefinancierd uit premies AWBZ en ZVW (www.rivm.nl). Nederland heeft inwoners. De zorguitgaven per Nederlander bedragen dan 3.918,-. Laten we de Hagenaar even gelijkstellen aan de Nederlander, dan is de zorguitgave per Hagenaar eveneens 3.918,-. In werkelijkheid zal dit bedrag hoger zijn, gezien de relatief grote gezondheidsrisico s in stedelijke gebieden. Het aasvisje Haagse welzijnsinstellingen zoals vrijwilligersorganisaties, jongeren- en ouderenwerk, bewonersorganisaties en maatschappelijk werk krijgen volgens de plannen van de gemeente Den Haag in 2011, na een bezuiniging van 7,2%, zo n 95 miljoen euro subsidie. Den Haag heeft inwoners. Er gaat dus 191,- per Hagenaar naar welzijn. In verhouding gaat er dan per Hagenaar 21 keer zoveel geld naar (gezondheids) zorg als naar welzijn. Effectieve preventie door inzet van sociaal werk kan daarom al gauw grote bedragen aan besparingen in de (gezondheids)zorg opleveren. Krachtgerichte sociale zorg 13

16 Het Haagse voorbeeld is wel kort door de bocht opgebouwd. Zo is er in de verpleeghuiszorg waarschijnlijk weinig substitutie te bereiken. Ook aan de bedragen is waarschijnlijk wel een en ander af te dingen. Toch is de discrepantie tussen de bedragen zo groot, dat er met marginale investeringen aan de ene kant relatief grote kostenbesparingen aan de andere kant kunnen worden gerealiseerd. Neem het jongerenwerk. Jongerenwerkers die erin slagen om jongeren uit detentie te houden besparen de samenleving veel geld. Eén gedetineerde jongere kost de samenleving euro per jaar. Voor hetzelfde geld kun je minstens drie jongerenwerkers een jaar lang in dienst nemen (van der Lans, 2010). Zo zijn er talloze voorbeelden. Lastiger is het om de bewijsvoering ook inhoudelijk te staven. Hoe maak je het rendement van sociaal werk inzichtelijk? Misschien blijven sommige jongeren uit detentie omdat ze steeds slimmer worden in het verkleinen van de pakkans. Misschien zijn de jongeren die meedoen aan een leerwerktraject toch al meer gemotiveerd om op het rechte pad te blijven. Het is per definitie niet gemakkelijk om aan te tonen dat preventie werkt. Hoe bewijs je dat je ervoor hebt gezorgd dat iets niet is gebeurd? Niettemin zijn er goede aanwijzingen die erop wijzen dat preventie wel degelijk tot interessante reductie in kosten en substituties in zorgzwaarte leidt. In Eindhoven krijgen alle 75-plussers twee uur huishoudelijke hulp per week aangeboden, ook als ze er niet om hebben gevraagd. Het lijkt de (substitutie)wereld op zijn kop. De gemeente krijgt nu veel meer informatie over de behoeften van ouderen, kan problemen eerder signaleren en oplossingen bieden voordat de situatie verergert. Het project levert bovendien direct al een besparing op: de 75-plussers blijken per saldo minder uren zorg af te nemen dan voorheen. (Buddingh en Wammes, 2009). Een richting voor sociaal werk De hier in een notendop geschetste ontwikkelingen gaan snel en spelen zich af in een complex krachtenveld. Velen vragen velen zich af wat de stelselwijziging AWBZ nu precies behelst, wie er bij betrokken zijn, wat zij vraagt van betrokkenen, inclusief burgers, en wat het oplevert. De minister van VWS, Edith Schippers, heeft aangekondigd dat er voor de zomer van 2011 een brief over het Vernieuwingsprogramma Langdurige Zorg naar de Kamer zal worden gestuurd, waarin de contouren van de stelselherziening in samenhang zullen worden uitgewerkt. De relatie met de Wmo en lokaal sociaal beleid komt hiermee nog nadrukkelijker in beeld. Hierop vooruitlopend heeft MOVISIE in haar instellingsprogramma 2010 een verkenning opgenomen naar substitutie tussen collectieve arrangementen en individuele hulpverlening. Ook is MOVISIE benieuwd naar de kansen die uit deze ontwikkelingen voortkomen voor sociaal werk. Met achtergrondinformatie en veel praktijkvoorbeelden wil deze publicatie de ontwikkelingen in kaart brengen en inspiratie bieden waarmee sociaal werk zijn rol in deze ontwikkelingen kan pakken. De verkenning heeft geleid tot het formuleren en uitwerken van het concept krachtgerichte sociale zorg als nieuwe kans voor sociaal werk van deze tijd. 14 Krachtgerichte sociale zorg

17 1.4 Het betoog Enkele definities Deze verkenning gaat over de rol van sociaal werk in het licht van de stelselherziening AWBZ, het wettelijk kader voor de langdurige zorg, en de Zorgverzekeringswet (waarin eerstelijnsgezondheidszorg is opgenomen). In de praktijk raken sociaal werk, eerste lijnsgezondheidszorg en langdurige zorg meer en meer verweven en hebben kwetsbare mensen behoefte aan combinaties en/of tussenvormen. Is bijvoorbeeld het ondersteunen van mantelzorgers met informatie, advies en respijthulp nu sociaal werk of langdurige zorg? In de literatuur zijn niettemin afzonderlijke definities te vinden. De Internationale Federatie van Sociaal Werkers (IFSW) omschrijft sociaal werk als een beroep: De sociaal werker bevordert sociale verandering, probleemoplossing in menselijke relaties, empowerment en bevrijding van mensen met het oog op het bevorderen van hun welzijn. Door gebruik te maken van theorieën over menselijk gedrag en sociale systemen intervenieert sociaal werk daar waar mensen met hun omgeving in interactie treden. Principes van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid zijn fundamenteel voor sociaal werk. In Nederland en Vlaanderen omvat sociaal werk de volgende werksoorten: maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, sociaal-pedagogisch werk en samenlevingsopbouw (Bouverne-De Bie en Van Ewijk, 2008). Langdurige zorg is de verzorging, begeleiding en activering van mensen die niet op eigen kracht en met de kracht van het informele netwerk in staat zijn voldoende aan het maatschappelijk leven deel te nemen en/of het persoonlijk leven voldoende naar eigen hand te zetten. Afhankelijk van de situatie en veelal op basis van een indicatie, wordt zorg geboden, deels in meer institutionele zin, deels in zorg aan huis (Bouverne-De Bie en Van Ewijk, 2008). Leeswijzer De verkenning is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 beschrijft enkele maatschappelijke ontwikkelingen die een rol spelen bij de transitie van institutionele naar sociale zorg en die ook de achtergrond vormen van de stelselherziening AWBZ. Deze stelselherziening is het onderwerp van hoofdstuk 3, dat veel feitelijke informatie biedt, de AWBZ plaatst in de context van andere wettelijke kaders en ingaat op de belangrijkste knelpunten, waaronder de oplopende kosten en het probleem van de verkeerde prikkels. Het hoofdstuk mondt uit in een bespreking van de vier scenario s voor bezuinigingen AWBZ van de ambtelijke commissie Langdurige zorg. In hoofdstuk 4 komen de belangrijkste stakeholders van sociaal werk aan het woord: cliënten, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, woningcorporaties en burgerverbanden (civil society). Wat betekent de stelselherziening voor hen? Hoe spelen zij in op de ontwikkelingen en wat is daarvan de betekenis voor het debat over de opgave van sociaal werk? Tot slot biedt hoofdstuk 5 een eerste schets van wat deze opgave zou kunnen zijn: krachtgerichte sociale zorg. Met empowerment als leidend paradigma, het gedachtegoed van de Wmo, Welzijn Krachtgerichte sociale zorg 15

18 Nieuwe Stijl en Erop af als bakens voor navigatie, de wijkagenda kwetsbare bewoners als bijbehorende praktijkopgave en een aantal flankerende, veelal reeds voorhanden zijnde, concepten waarmee sociale professionals het werk ter hand kunnen nemen en verder kunnen ontwikkelen in hun eigen werkgebied. 16 Krachtgerichte sociale zorg

19 2 Van institutionele naar sociale zorg Krachtgerichte sociale zorg 17

20 Dit hoofdstuk beschrijft enkele ontwikkelingen die het maatschappelijke decor vormen van de stelselherziening AWBZ-zorg en het in samenhang daarmee groeiend appèl op sociale zorg. Paragraaf 2.1 biedt een schets van de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving die momenteel gaande is. Paragraaf 2.2. beschrijft het daarmee samenhangende proces van vermaatschappelijking van de zorg. Vervolgens schetst het hoofdstuk hoe deze - soms op idealen, dan weer op kostenbesparing gestoelde - beleidsdoelen op gespannen voet staan met andere ontwikkelingen. Zo gaat paragraaf 2.3 in op de stagnatie in de aanvoer informele zorgverleners en zien we in paragraaf 2.4 dat de gedroomde ontwikkeling naar meer community care illusoire trekken heeft. Paragraaf 2.5 beschrijft een heel andere trend, die meer los staat van al die beleidsinspanningen, maar die niet minder betekenisvol is voor het denken over krachtgerichte sociale zorg: het ontstaan van nieuwe collectieven waarin burgers het (zorgend) heft in eigen hand nemen. Voortbordurend op deze trends sluit paragraaf 2.6 het hoofdstuk af met een eerste blik op enkele kansrijke opgaven voor de ontwikkeling van sociale zorg. Institutionele en sociale zorg Met institutionele zorg wordt hier bedoeld het aanbod van gespecialiseerde vormen van jeugdzorg, gezondheidszorg, verpleging, verzorging en begeleiding (in de intramurale sfeer) voor mensen met beperkingen. Voor institutionele zorg worden mensen geïndiceerd en toegelaten op grond van objectiverende, procedurele filters die de aard en omvang van hun ziekte of beperking in kaart brengen. De cliënt gaat doorgaans naar het domein van de professionele zorgverlener toe, zijn rol is meewerken aan het zorgplan dat op grond van de indicatie is opgesteld. Sociale zorg is de lokaal georganiseerde welzijnszorg, aangeboden door zorgverleners, sociale professionals en vrijwilligers in de context van het eigen sociale systeem, de eigen leefwereld van de cliënt: de thuissituatie, de eigen woonomgeving, het eigen sociale netwerk en/of de eigen communities waarin mensen elkaar opzoeken rond gemeenschappelijke doelen en interesses. Hier krijgen mensen - met of zonder indicatie - zorg, ondersteuning en/of aandacht met als doel het vergroten van individuele competenties en participatiemogelijkheden en het benutten of ontwikkelen van beschermende en versterkende factoren in het omringende sociale systeem. De professionele zorgverlener trekt erop uit en betreedt de wereld van de cliënt. Samen zoeken zij naar mogelijkheden om de daarin aanwezige hulpbronnen te mobiliseren. Natuurlijk zijn beide vormen van zorg niet scherp van elkaar te onderscheiden en is er een grijs gebied tussen beide aanwezig. Zo zal een deel van sociale zorg binnen institutionele settings plaatsvinden, en vindt institutionele zorg ook meer en meer haar weg naar de (leef)wereld van de cliënt. 18 Krachtgerichte sociale zorg

OP ZOEK NAAR DUURZAME ZORG

OP ZOEK NAAR DUURZAME ZORG OP ZOEK NAAR DUURZAME ZORG Vitale coalities tussen formele en informele zorg Redactie: Jan Steyaert & Rick Kwekkeboom Colofon Redactie: Jan Steyaert & Rick Kwekkeboom Eindredactie: MOVISIE Fotografie:

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Eropaf.en dan? Het Nieuwe Welzijn en de Psychosociale Hulpverlening.

Eropaf.en dan? Het Nieuwe Welzijn en de Psychosociale Hulpverlening. Eropaf.en dan? Het Nieuwe Welzijn en de Psychosociale Hulpverlening. De ontwikkelingen in het welzijnswerk en de maatschappelijk dienstverlening gaan niet alleen razendsnel maar schetsen ook een radicaal

Nadere informatie

edgar gezien en gekend door zijn gemeente essay info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl f 070 363 56 82 t 070 373 80 17 2500 gk den haag

edgar gezien en gekend door zijn gemeente essay info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl f 070 363 56 82 t 070 373 80 17 2500 gk den haag nassaulaan 12 2514 js den haag kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten postbus 30435 2500 gk den haag t 070 373 80 17 f 070 363 56 82 info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl edgar gezien en gekend

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Burgerkracht in de wijk

Burgerkracht in de wijk Burgerkracht in de wijk Sociale wijkteams en de lokalisering van de verzorgingsstaat Sociale wijkteams en de lokalisering van de verzorgingsstaat Nico de Boer Jos van der Lans Deze publicatie is mede

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Zin in meedoen Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase

Zin in meedoen Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase Kees Penninx Zin in meedoen Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase Colofon Opdrachtgever: MOVISIE, project Effectieve Interventies Auteur: drs. Kees

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! In Nederland heeft iedereen volop kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om deze

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

De participatiesamenleving een utopie?

De participatiesamenleving een utopie? De participatiesamenleving een utopie? Een onderzoek naar de grenzen van zelfzorg door de civil society Scriptie bij de master Arbeid, zorg en welzijn: Beleid en interventie Algemene Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Oude waarden in nieuwe tijden. Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw. Drs. Margot Scholte

Oude waarden in nieuwe tijden. Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw. Drs. Margot Scholte Oude waarden in nieuwe tijden Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw Drs. Margot Scholte Oude waarden in nieuwe tijden Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw Drs. Margot

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie