Infomemorandum. A20 Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infomemorandum. A20 Rotterdam"

Transcriptie

1 Infomemorandum A20 Rotterdam

2 Inhoudsopgave Vooraf... 2 Begrippenlijst... 3 Het project A20 Rotterdam... 5 Hoe werkt deelname aan het project?... 6 Wat zijn de risico s van deelname?... 6 Betrokken partijen... 9 Coöperatieve Vereniging Solar Green Point A20 Rotterdam... 9 Solar Green Point B.V Gemeente Rotterdam... 9 Eneco... 9 Belastingdienst Nabijheidstarief Financiële gegevens De opbrengsten De jaarlijkse kosten Het projectrendement Gehanteerde aannames Een rekenvoorbeeld Gevoeligheid van het rekenmodel Belastingen Waarom deelnemen in dit zonnepark? van 16

3 Vooraf Dit informatie memorandum is opgesteld in verband met de uitgifte van Zoncertificaten door Coöperatieve Vereniging Solar Green Point A20 Rotterdam U.A. met een uitgifteprijs van 415 euro per Zoncertificaat. Het doel van het memorandum is de aspirant deelnemer de gewenste informatie te verschaffen over het project en de hiermee gepaard gaande financiële stromen en risico s, zodat deze op basis hiervan een afgewogen beslissing tot deelname kan nemen. Hoewel Solar Green Point tracht juiste, volledige en actuele informatie weer te geven, verstrekt Solar Green Point expliciet noch impliciet enige garantie dat de in dit memorandum aangeboden informatie en berekeningen van opbrengsten juist, volledig en/of actueel is en/of blijft. De te verwachten opbrengsten zijn onder meer onderhevig aan schommelingen van de energieprijzen, van de hoeveelheid instraling van de zon en van de overheidsregulering die in de loop der tijd kan wijzigen. Beslissingen die u neemt op basis van de in dit memorandum verstrekte informatie zijn uiteindelijk voor uw eigen rekening en risico. De informatie die verstrekt wordt via dit memorandum is uitdrukkelijk niet bestemd of bedoeld als beleggings-, fiscaal of juridisch advies en vormt geen aanbod betreffende financiële producten of -diensten. De geboden informatie is eveneens niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Geïnteresseerden in deelname wordt nadrukkelijk geadviseerd dit memorandum zorgvuldig door te nemen en in samenhang te lezen met de Algemene Leden- en Koopovereenkomst A20 Rotterdam. Dit document is volledig te downloaden tijdens het bestelproces, nadat de aspirant deelnemer is ingelogd op de website van Solar Green Point. Heeft u na het lezen van dit memorandum vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, we zijn u graag van dienst. 2 van 16

4 Begrippenlijst In dit informatiememorandum worden begrippen met de bijhorende omschrijving gebruikt: Beheerkosten De beheerkosten omvatten de jaarlijks terugkerende operationele kosten gemoeid met het beheer, onderhoud en risicoverzekeringen van de zonnestroominstallatie en mogelijke dak/ grond huur. Coöperatie Een coöperatieve vereniging die bestaat uit leden welke onder meer verantwoordelijk is voor de aanschaf en exploitatie van de zonnestroominstallatie. Inbreng Het bedrag waarvoor men, bij deelname, 1 Zoncertificaat aanschaft. kwh zonnestroom kwh (kilowattuur) staat voor de hoeveelheid elektrische energie. Een zonnepaneel zet zonne-energie om in elektriciteit (zonnestroom). Nabijheidstarief Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor een belastingkorting van 9,1 cent/kwh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productieinstallatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. De regeling heet ook wel de Postcoderoos-regeling Opbrengst De opbrengst wordt jaarlijks bepaald door het geproduceerde aantal kwh zonnestroom vermenigvuldigd met de terugleverprijs van de zonnestroom De netto opbrengst is de opbrengst minus de beheerkosten. Projectrendement De interne-opbrengstvoet (internal rate of return, IRR) of effectief rendement is een percentage, dat het netto rendement van de investeringen in een project weergeeft. Het is de 3 van 16

5 opbrengstvoet (ook disconteringsvoet genoemd) waarbij de netto contante waarde van het geheel van kosten en baten nul is. Een project is aantrekkelijk als de interne-opbrengstvoet hoog is. Risicofactoren Factoren die niet of moeilijk te beïnvloeden zijn door de coöperatie en waarvoor aannames zijn genomen op basis van het verleden en ervaringscijfers. Terugneemprijs De door de coöperatie jaarlijks te bepalen vergoeding per Zoncertificaat die de coöperatie uitkeert aan deelnemers wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd. De hoogte van de terugneemprijs wordt jaarlijks verlaagd op basis van een degressieve afschrijving en wordt vastgesteld door het bestuur van de coöperatie, waarbij de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Leden- en Koopovereenkomst worden gehanteerd. Terugleverprijs De prijs waarvoor in een bepaalde periode de zonnestroom verkocht wordt door de coöperatie aan de begunstiger. De begunstiger kan de eigenaar van het dak zijn of de elektriciteitsleverancier. Terugverdientijd Het moment waarbij de opbrengst gelijk is aan de inbreng. Derhalve de formule: (inbreng plus kosten) gedeeld door de opbrengst, uitgedrukt in jaren. Zoncertificaat Het recht op de met de opgewekte elektriciteit corresponderende opbrengst van één zonnepaneel, onderdeel uitmakende van de Installatie.. Zonnepark De fotovoltaïsche zonnestroominstallatie op het het talud aan de A20 bij Nieuw-Terbregge met een totaal opgesteld vermogen van ruim 500 kilowattpiek, bestaande uit 2000 panelen, met inbegrip van omvormers, optimizers, montagemateriaal, bekabeling en aansluiting op het net of meetinrichting. 4 van 16

6 Het project A20 Rotterdam Het zonnestroomproject is een gecombineerd initiatief van Solar Green Point en energiebedrijf Eneco. Doel van het project is het in collectief verband realiseren en exploiteren van een zonnestroominstallatie voor particulieren en bedrijven in de directe nabijheid van de projectlocatie. Initiatiefnemers hebben de gemeente Rotterdam bereid gevonden het hiervoor benodigde grondstuk ter beschikking te stellen voor plaatsing van de zonnepanelen. De zonnestroominstallatie wordt gemonteerd aan de voet van de geluidswal langs de Rijksweg A20 ter hoogte van de wijk Nieuw-Terbregge. Het idee voor een zonnepark op de groene geluidswal langs de A20 leeft al langer, maar sinds kort staan alle lichten op groen. Dankzij die zekerheid en de ondersteuning van Eneco kan dit initiatief, ooit voorgesteld door inwoners van de wijk Nieuw-Terbregge, worden gerealiseerd. In totaal worden er panelen van het merk Suntech geplaatst met een totaal opgesteld vermogen van ruim 540 kilowattpiek (270 wattpiek per paneel). Door de ideale, zuidelijke ligging van de geluidswal levert het zonnepark straks ruim kwh per jaar op, genoeg om ruim 150 huishoudens dagelijks van stroom te kunnen voorzien. Dagelijks passeren zo n automobilisten de projectlocatie, waarmee het park een van de meest zichtbare zonne-energie initiatieven van Nederland wordt. Voor dit project is de Coöperatieve Vereniging Solar Green Point A20 Rotterdam U.A. opgericht. Dit is een lokale coöperatie zonder winstoogmerk. Als deelnemer aan dit project vormt u samen met uw buurt- of stadsgenoten de coöperatie die de zonnestroominstallatie exploiteert. Hierbij staat U.A. voor de uitgesloten aansprakelijkheid voor de deelnemers aan het project. Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de landelijke fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek (per ). Leden van coöperaties komen in aanmerking voor een belastingkorting-stimuleringsregeling voor duurzame opwek. 5 van 16

7 Hoe werkt deelname aan het project? De coöperatie gaat zogenoemde Zoncertificaten uitgeven die elk corresponderen met een zonnepaneel. U stelt vast of u woonachtig bent in het postcodegebied voor dit project U kiest het aantal Zoncertificaten (gebaseerd op maximaal zo n 85% van uw eigen verbruik) en gaat akkoord met de Algemene Leden- en Koopovereenkomst door online uw handtekening te plaatsen. Na akkoord ontvangt u het ondertekende document per . De betaling geschiedt via ideal en de gelden worden bewaard op een Derdenrekening. Solar Green Point heeft het internetbetalingsverkeer uitbesteedt aan Buckaroo. De betaling blijft bewaard totdat er voldoende geld is opgehaald om de bouw te kunnen financieren. Zodra de panelen geïnstalleerd zijn start u met besparen. De korting op de energiebelasting wordt jaarlijks door uw elektriciteitsleverancier verrekend u ontvangt jaarlijks de netto opbrengst van de opgewekte zonnestroom op uw rekening. Jaarlijks wordt u door het bestuur van de coöperatie uitgenodigd deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering. Wat zijn de risico s van deelname? Het project is onderhevig aan een aantal factoren die naar de toekomst toe kunnen variëren en die niet met een absolute zekerheid vooraf kunnen worden vastgesteld. Voor deze factoren worden aannames gemaakt op basis van solide ervaringscijfers. Deze factoren zijn in hoge mate niet beïnvloedbaar en zijn met de grootst mogelijke zorg vastgesteld. De fluctuatie van deze factoren kunnen zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op het project. In deze paragraaf worden de onderkende risico s omschreven tijdens de bouw- en exploitatiefase. Tot deze variabele factoren en onderkende risico s behoren: 1. Zon opbrengst Het aantal zonuren in het jaar bepaalt in sterke mate de opbrengst van de zonnestroominstallatie. Zo kan het een jaar zijn waarin de lichtintensiteit lager is dan gemiddeld of een jaar waarin waar de lichtintensiteit hoger is dan gemiddeld. Voor de 6 van 16

8 projectlocatie zijn opbrengstcijfers van bestaande zonnestroominstallaties en gemeten zonuren in het verleden als input gebruikt bij het berekenen van de te verwachten opbrengst zonnestroom. Hierbij is als basis van de berekening de inrichting van de zonnestroominstallatie bepalend; zoals het type zonnepaneel, stand van het paneel, type omvormer en worden tevens de kabelverliezen meegenomen. Hierbij is een industriestandaard berekening gebruikt. Indien er minder zonne-uren zijn dan verwacht of de verliezen door het gebruik van bekabeling, omvormers, schaduwvorming is groter dan vooraf aangenomen dan is het directe gevolg daarvan dat de opbrengst in geproduceerde stroom en daardoor in financiële opbrengst minder is dan geprognotiseerd. 2. Terugleverprijs van de zonnestroom De coöperatie verkoopt, als inkomstenbron, de opgewekte zonnestroom. De prijs hiervan wordt twee maal per jaar bijgesteld op basis van de ontwikkelingen op de stroommarkt. De prijs van elektriciteit moet in deze volgen, wat een negatieve of positieve invloed kan hebben op het projectresultaat. Het effect van een stijgende of dalende stroomprijs op het rendement van de inbreng wordt verderop in het document weergegeven in een tabel onder het kopje Gevoeligheid van het rekenmodel. Een verder dalende stroomprijs heeft een neerwaarts effect op het te realiseren projectrendement. 3. Degradatie van de zonnestroominstallatie De installatie is onderhevig aan een natuurlijke slijtage. Dat wil zeggen dat de zonnepanelen en de omvormer minder efficiënt zullen gaan werken over de projectperiode, met als resultaat dat het aantal geproduceerde kwh zonnestroom jaarlijks terug zal lopen. Dit zijn vooraf bekende degradatiefactoren die vanuit de fabrikant zijn gepubliceerd. Om deze degradatie factoren zo nauwkeurig mogelijk te kunnen bepalen in de berekening, werkt Solar Green Point met A-kwaliteit producten en certificeerde installateurs. Zo worden zonnepanelen gebruikt van de top-5 (wereld ranking) producenten en omvormers van een van de twee marktleiders. Echter kan het zo zijn dat de degradatie sneller of langzamer verloopt dan aangenomen op basis van de verstrekte gegevens van de fabrikanten. Het in de loop der tijd minder presteren van een zonnepaneel noemen we degraderen. Bij het ene zonnepaneel is de degradatie bijvoorbeeld 0,8% per jaar, terwijl bij een paneel van een andere producent wellicht 0,2% per jaar is. In onze berekeningen hanteren een percentage van 0,5% per jaar. Een paneel zal overigens 25 tot 30 jaar lang elektriciteit voor u gaan opwekken. We rekenen met een looptijd van 25 jaar. 4. Project wordt niet gebouwd of wordt vertraagd opgeleverd Mocht het project om wat voor reden dan ook uiteindelijk onverhoopt geen doorgang krijgen, worden de deelnemers hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd door Solar Green Point. Binnen 5 werkdagen na constatering van het niet doorgaan van het project wordt de inbreng teruggestort (aanbetaling) op het bij Solar Green Point bekende rekeningnummer. Er wordt geen rente vergoed over het teruggestorte bedrag. De ontvangen gelden worden bewaard op een Derdenrekening. De betaling blijft bewaard totdat er voldoende geld is opgehaald om de bouw te kunnen financieren. De Derdenrekening wordt beheerd door betalingsverwerker Buckaroo. Niet door een notaris. 7 van 16

9 Het streven is het Zonnepark A20 Rotterdam voor eind 2015 te realiseren. Indien de verkoop van de Zoncertificaten achterblijft bij de verwachting zal het project vertraagd worden opgeleverd. De bouw wordt gestart indien 75% van de Zoncertificaten (1.500 stuks) zijn verkocht in de voorverkoop. 5. Installatie functioneert niet naar behoren Tijdens de exploitatie bestaat er een kans dat er zich technische problemen voordoen die al dan niet vallen onder de garantievoorwaarden van de fabrikant of installateur. In beginsel is het zonnepark gedekt tegen technische gebreken middels garanties en verzekering. In een dergelijk geval is het wel waarschijnlijk dat het zonnepark minder stroom produceert waardoor de opbrengsten mogelijk tijdelijk kunnen terugvallen. De polisvoorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar. De firma Solar Green Point B.V. fungeert als ontwikkelaar en loopt het risico op de bouw van de installatie. Na oplevering door de installateur is de coöperatieve vereniging verantwoordelijk voor het beheer van het zonnepark. 6. Calamiteiten Tijdens de exploitatie bestaat er een kans dat er zich calamiteiten voordoen waardoor (een deel van) het zonnepark mogelijk gedurende kortere of langere tijd geen stroom kan produceren. De coöperatie sluit voor dergelijke invloeden van buitenaf een speciale solar verzekering af. Oorzaken als diefstal, brand, wind, storm, hagel, sneeuwdruk, blikseminslagen, aardbevingen worden hiermee afgedekt. Gezien de locatie van het zonnepark (op een locatie even buiten de bebouwde kom en langs de Rijksweg), zien we diefstal en vandalisme als reële risico s voor dit project en wordt er specifiek aandacht gegeven aan het verzekeren hiertegen. De polisvoorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar. Overigens kunnen niet alle calamiteiten worden verzekerd. Zo kunnen natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen niet verzekerd worden. Afhankelijk van de precieze toedracht en situatie is (een deel van) de gemiste opbrengst verzekerd. 7. Aansprakelijkstelling schade veroorzaakt aan derden Schade veroorzaakt aan derden of ongelukken die veroorzaakt worden door (weggewaaide of falende) zonnepanelen of andere componenten worden in principe gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. De polisvoorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar. Deelnemers aan het project zijn uitgesloten van aansprakelijkheid. 8. Contracten worden niet of slecht nageleefd Hoewel het bestuur van de coöperatie de nodige zorgvuldigheid heeft betracht in het aangaan van overeenkomsten met derden, kan het voorkomen dat de contracten die de coöperatie is aangegaan slecht of niet worden nagekomen, of dat er interpretatieverschillen ontstaan in de naleving ervan. Zo heeft de coöperatie overeenkomsten met de gemeente Rotterdam voor de huur van het grondperceel en met Eneco voor het opkopen van de geproduceerde stroom. Verder worden er onder meer afspraken gemaakt met leveranciers van panelen, omvormers en andere componenten die samen het zonnepark vormen en met de installateurs en met de verzekeraar van het zonnepark. 8 van 16

10 Betrokken partijen In deze paragraaf worden de belangrijkste partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, realisatie en bij de exploitatie van het zonnepark. Coöperatieve Vereniging Solar Green Point A20 Rotterdam De coöperatie is gedurende de gehele looptijd van het project verantwoordelijk voor de exploitatie van het zonnepark. De coöperatie is speciaal opgericht ten behoeve van de aanschaf en exploitatie van de installatie. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door haar oprichters Stan Verheijen en Richard Bevelander. Op termijn zullen er aanvullende vacatures worden gesteld voor aanvullende bestuursfuncties. Bestuurders van de coöperatie hoeven geen lid van de coöperatie te zijn. De statuten van de coöperatie zijn beschikbaar op de projectpagina van zonnepark A20 Rotterdam via Solar Green Point B.V. Solar Green Point is de ontwikkelaar van het zonnepark. Ze draagt het risico voor de ontwikkeling en de bouw van de installatie. Solar Green Point verzorgt eveneens de ledenwerving via haar website. Tevens bewaakt Solar Green Point haar format en verzorgt ze, al dan niet via een separate entiteit, administratieve taken voor de coöperatie. Te denken valt aan de verwerking van de administratie, verrekening van de opbrengsten en begeleiden van de jaarrekening en fiscale aangiftes namens de coöperatie. Gemeente Rotterdam De gemeente Rotterdam is de eigenaar van het grondperceel. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de geluidswal en de naastgelegen watergang. De coöperatie huurt via een huurovereenkomst de benodigde grond voor de opstelling. Eneco Eneco is het derde grootste energiebedrijf van Nederland en zet zich met verve in op het verduurzamen van onze energievoorziening. Ze fungeert als samenwerkingspartner van Solar Green Point als de partij die een belangrijk aandeel heeft in de ledenwerving via mailings en andere communicatiemiddelen naar haar afnemers in de directe nabijheid van het zonnepark. Via een zogenoemde Power Purchase Agreement (PPA) koopt Eneco de opgewekte stroom van de coöperatie. Ze betaalt hiervoor een wat hoger bedrag dan de gemiddelde stroomprijs om de haalbaarheid van de exploitatie op de langere termijn te kunnen garanderen. Tevens heeft Eneco een deel van de ontwikkelingskosten bijgedragen. Doordat Eneco de zogenoemde onrendabele top voor haar rekening neemt, kan de investering eerder door de deelnemers worden terugverdiend. 9 van 16

11 Belastingdienst De Belastingdienst houdt zich in dit kader bezig met de uitvoering van de regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek (oftewel de Postcoderoos). Ze geeft hiertoe een aanwijzing af aan de coöperatie. Deze aanwijzing wordt aangevraagd zodra de ledenlijst van de coöperatie definitief is. Nabijheidstarief Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en van Verenigingen van Eigenaren mogelijk in aanmerking voor een korting op de Energiebelasting. Deze paragraaf geeft een toelichting op de regeling. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een duurzame productie-installatie in de buurt, en die woonachtig zijn in de viercijferige postcode waar de installatie is gevestigd, of in de daaraan grenzende postcodegebieden. Kijk op deze site of er al een installatie is gepland in uw postcodegebied. Bedrijven en particulieren die gebruik maken van een kleinverbruikersaansluiting (tot 3x80 Ampère) op het publieke elektriciteitsnet komen hiervoor in aanmerking. De regeling omhelst een korting op de energiebelasting van 7,5 cent. Inclusief de btw bedraagt de korting 9,075 cent per kilowattuur geproduceerde zonnestroom. De korting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de deelnemers, tot het eigen verbruik (met een maximum van kwh per jaar). Deelnemers aan deze constructie dienen woonachtig of gevestigd te zijn in hetzelfde viercijferige postcodegebied als de locatie van de productie-installatie, óf in een van de viercijferige omliggende postcodegebieden. De postcoderoos voor dit project omvat de wijken: Terbregge Ommoord Prins Alexander Hillegersberg ZO deel van Berkel en Rodenrijs Groot deel van Kralingen, tot en met het Brainpark Bergschenhoek, gemeente Lansingerland Specifiek gaat het om de postcodes: 2661, 3034, 3036, 3051, 3054, 3055, 3056, 3062, 3067, 3068 en De regeling geldt voor een periode van maximaal 15 jaar. Het bestuur van de coöperatie heeft reeds afspraken gemaakt met energiebedrijf Eneco over de verrekening van de stroomopbrengst en van de energiebelasting. 10 van 16

12 Financiële gegevens Deze paragraaf geeft een toelichting op de kasstromen binnen de coöperatie en op het rendement dat op basis hiervan wordt geprognosticeerd. Tevens worden de voornaamste aannames die ten grondslag liggen aan deze berekeningen aangegeven. De opbrengsten De verwachte hoeveelheid te produceren stroom bedraagt 977 kilowattuur (kwh) per kilowattpiek (kwp) geïnstalleerd vermogen. Dit betekent dat een paneel met een vermogen van 270 wattpiek het eerste jaar 264 kwh elektriciteit zal gaan opwekken. De totale installatie zal derhalve naar verwachting ruim 527 MWh stroom gaan produceren in het eerste jaar. Resumerend heeft een deelnemer aan het project een tweetal inkomstenstromen: de opbrengst van de stroom, plus de korting zoals die door de stroomleverancier wordt verrekend op de jaarnota. In geval een deelnemer geen klant is van Eneco dient ze zelf zorg te dragen voor de verrekening van de energiebelasting bij haar eigen stroomleverancier. De coöperatie verstrekt hiervoor een bewijs dat de deelnemer participeert in het zonnestroomproject. De opbrengst van de door de coöperatie aan Eneco geleverde stroom wordt jaarlijks via een verkoopfactuur in rekening gebracht door de coöperatie. Na aftrek van de beheerkosten wordt het nettoresultaat uitgekeerd aan de deelnemers, naar rato van hun inbreng in het startkapitaal van de coöperatie. De uitbetaling van de opbrengst wordt uitgevoerd door Eneco. Ook wanneer een deelnemer niet haar stroom afneemt bij Eneco wordt dit bedrag aan haar uitgekeerd via een credit nota. De jaarlijkse kosten De jaarlijkse beheerkosten bedragen zo n 10,50,- per zonnepaneel in het eerste jaar. Hiervan worden onder meer zaken als de verzekering, beheer en onderhoud van de installatie, administratie van de coöperatie en de huur aan de gemeente Rotterdam voldaan. Verder wordt er door de coöperatie een reservering aangelegd waaruit de vervanging van de omvormers betaald kan worden na 15 jaar exploitatie. Na deze vervanging stopt deze jaarlijkse reservering aangezien de panelen naar verwachting niet langer in bedrijf zijn dan 30 jaar. De reservering voor de vervanging van de omvormers is opgenomen in de jaarlijkse beheerkosten. De beheerkosten worden jaarlijks geïndexeerd en worden door de coöperatie verrekend met de opbrengsten die de panelen genereren. Het operationeel management/ bestuur van de coöperatie krijgt geen honorarium voor de door haar verrichte activiteiten. 11 van 16

13 Het projectrendement De interne-opbrengstvoet (internal rate of return, IRR), of het effectief rendement, is een percentage dat het netto rendement van de investeringen in een project weergeeft. Het is de opbrengstvoet (ook disconteringsvoet genoemd) waarbij de netto contante waarde van het geheel van kosten en baten nul is. Een project is aantrekkelijk als de interne-opbrengstvoet hoog is. Feitelijk is het projectrendement op een deelname in een Solar Green Point het beste te vergelijken met de aanschaf van een duurzame toepassing zoals een HR-ketel, dubbelglas of andere toepassingen die op termijn een financiële besparing opleveren en tevens een bijdrage leveren aan een beter milieu. Het opwekken van één kilowattuur zonnestroom heeft tot gevolg dat er 0,46 kg minder CO2 in de atmosfeer komt. Met een paneel dat zo n 264 kwh per jaar opwekt wordt een CO2 uitstoot van zo n 121 kg voorkomen. Totaal wordt er met de installatie van panelen jaarlijks ruim 242 ton CO2 bespaard. Ter illustratie: dit komt overeen met maar liefst conventionele autokilometers. Dat betekent elk jaar met maar liefst 60 auto s de wereld rond! Hoewel er wel degelijk sprake is van een financieel rendement op de gedane deelname, is voor veel deelnemers aan dit project het financiële rendement niet het meest doorslaggevende argument voor deelname aan een Solar Green point project. Naast een financieel rendement gaat het bij dit initiatief veel meer om het in gezamenlijkheid opwekken van zonne-energie. De coöperatie staat slechts open voor omwonenden (zowel bedrijven als particulieren) in de genoemde postcoderoos die graag een duurzame energievoorziening nastreven en daar zelf een steentje aan bij willen dragen. Eenmalig wordt een bedrag ingelegd voor de aanschaf van de Zoncertificaten. Vervolgens wordt jaarlijks de netto opbrengst (verrekening van de energiebelasting, plus de stroomverkopen minus de operationele kosten) aan de deelnemers uitgekeerd. Uitkering geschiedt op de bij de coöperatie bekende bankrekening. 12 van 16

14 Gehanteerde aannames Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een aantal aannames. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste aannames die zijn gehanteerd: Bruto instraling: kwh / m2 Beschikbaarheid systeem: 99,0 % Performance ratio: 86,3 % Productie: 977 kwh / kwp Degradatiesysteem: 0,5% / jaar Verwachte stijging elektriciteitsprijs: 2% per jaar Inflatie per jaar: 2% Operationele kosten: 10,50 per zonnepaneel Inflatie operationele kosten: 2% Levensduur installatie: 25 jaar De berekening van de Productie is hierbij als volgt: Bruto instraling x Beschikbaarheid x Performance ratio = Productie Hierbij verwijst de Performance ratio (PR) naar de verhouding tussen de gemeten en de theoretisch mogelijke energieopbrengst. Deze verhouding is in ruime mate onafhankelijk van de positionering van de PV-installatie en van de instraling op de PV-installatie. Daarom is het mogelijk om met de Performance ratio zonnestroom-installaties op verschillende plaatsen met elkaar te vergelijken. De Performance ratio is een inschatting, aangezien het berekend wordt op basis van werkelijke instraling werkelijk geproduceerde hoeveelheid zonnestroom. Een rekenvoorbeeld Een Zoncertificaat kost eenmalig 415,- Stel u schaft 10 Zoncertificaten aan. U betaalt hiervoor 4.150,- aan de coöperatie. De Zoncertificaten zijn vrijgesteld van btw. De totale opbrengst over de periode van 25 jaar bedraagt naar verwachting 5.282,-. Het resultaat na 25 jaar is dan 1.132,-, oftewel een gemiddeld rendement van 2.5 % per jaar (zie tabel hieronder) Dit komt overeen met een terugverdientijd van 14,3 jaar. 13 van 16

15 " Na de periode van 15 jaar stopt de korting op de energiebelasting. Dit veroorzaakt een terugval in de jaarlijkse besparing vanaf jaar 16. Met de kennis en inzichten vandaag zijn vanaf jaar 16, hoe beperkt dan ook, de opbrengsten nog wel hoger dan de kosten en lijkt het lucratief de exploitatie van de zonnestroominstallatie voort te zetten. De coöperatie en haar leden kunnen echter besluiten (besluitvorming conform is vastgelegd in de statuten) dat de installatie wordt vernieuwd en dat er mogelijk een nieuwe stimuleringsregeling wordt aangevraagd, dan wel dat bij tegenvallende resultaten de installatie wordt verkocht aan een derde. Na 15 jaar hebben de deelnemers de inbreng minimaal terug verdiend en kan de installatie mogelijk worden overgedragen aan een derde. Met een degressieve afschrijvingswijze zou de boekwaarde van de panelen na 15 jaar nog minimaal 32,- per paneel bedragen. Of dat ook daadwerkelijk de prijs is waarvoor de installatie verkocht zou kunnen worden is niet zeker. De coöperatie heeft een grondhuurovereenkomst voor de periode van 25 jaar. Deze periode kan na deze periode in overleg met de gemeente Rotterdam worden verlengd. 14 van 16

16 Gevoeligheid van het rekenmodel Belangrijke variabele in de berekening van de opbrengst is de productie van de zonnepanelen. Dit is een berekening van de instraling, beschikbaarheid van het systeem en de performance ratio. Stel dat deze in plaats van 977 kwh/kwp tegen valt en uitkomst op 900 kwh/kwp. De totale opbrengst over de periode van 25 jaar bedraagt in dat geval naar verwachting 4.695,-. Het resultaat na 25 jaar is dan 545,-, oftewel een rendement van 1,3% met een terugverdientijd van 18.1 jaar. Zo is het ook evengoed mogelijk is dat de productie in plaats van de begrootte 977 kwh/kwp uitkomt op 1000 kwh/kwp. De totale opbrengst over de periode van 25 jaar bedraagt in dat geval naar verwachting 5.534,-. Het resultaat na 25 jaar is dan 1.384,-, oftewel een rendement van 3,0 % met een terugverdientijd van 13,7 jaar. Onderstaande overzichten geeft de gevoeligheid weer als de aannames ten aanzien van de productie (in kwh/kwp) en de ontwikkeling van de gemiddelde stroomprijs over de looptijd van het project (in %) variëren. De uitkomst wordt gegeven in het projectrendement (in IRR) en in het tweede tabelletje in de verwachte terugverdientijd. Belastingen Hoewel de coöperatie in beginsel geen winstoogpunt heeft, valt ze wel onder een fiscaal regime voor ondernemingen met een winstdoelstelling. Daarom dient de coöperatie jaarlijks a a n g i f t e t e d o e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( V p b ) e n g e l d t h e t vennootschapsbelastingtarief van 20% (is het Vpb tarief tot winst per jaar in Nederland) indien ze winst zou gaan maken. Het is echter niet de verwachting dat de coöperatie winst gaat maken. Eventuele bruto winst wordt gedrukt door de afschrijvingen op de installatie. Over de aanschaf van de Zoncertificaten die worden uitgegeven door de coöperatie en over de beheervergoeding is geen btw verschuldigd door de leden. De factuur die de coöperatie verstuurt aan Eneco wordt wel belast met btw. Deelnemers die aan het project willen deelnemen en fiscale vragen hebben over hun specifieke situatie wordt geadviseerd hierover informatie in te winnen bij een belastingadviseur. 15 van 16

17 Waarom deelnemen in dit zonnepark? Door deelname in dit park wordt een bijdrage geleverd aan een meer duurzame energievoorziening in Nederland. Voor diegenen die niet in de gelegenheid zijn zelf zonnepanelen te plaatsen biedt dit een goede oplossing. Voor diegenen die wel over een geschikt eigen dak beschikken geldt dat het vandaag de dag financieel meer interessant is zonnepanelen te plaatsen op het eigen dak. Maar ook voor deze groep geldt dat ze bij deelname aan Solar Green Point A20 Rotterdam zich verder geen zorgen hebben over de installatie en het onderhoud aan de installatie. Een deelname in zonnepark A20 Rotterdam biedt wel de lusten, maar niet de lasten van het zelf produceren van zonnestroom. Solar Green Point neemt alles uit handen, van de installatie, het onderhoud, de verzekering, tot en met de uitkering van de opbrengst aan de deelnemers. Zelfs in geval van verhuizing, blijft u gewoon profiteren van de zonnestroom die u met uw Zoncertificaten opwekt. Zonnepark A20 Rotterdam Saturnusstraat 60, unit AH, Den Haag T: E: Dit informatie memorandum is het laatste aangepast op 26 augustus van 16

Infomemorandum. A20 Rotterdam

Infomemorandum. A20 Rotterdam Infomemorandum A20 Rotterdam Inhoudsopgave Vooraf... 2 Begrippenlijst... 3 Het project A20 Rotterdam... 5 Hoe werkt deelname aan het project?... 6 Wat zijn de risico s van deelname?... 6 Betrokken partijen...

Nadere informatie

Informatiememorandum. Zon op de Caegh Obdam

Informatiememorandum. Zon op de Caegh Obdam Informatiememorandum Zon op de Caegh Obdam Inhoudsopgave Vooraf... 2 Begrippenlijst... 3 Het project Zon op de Caegh Obdam... 5 Hoe werkt deelname aan het project?... 5 Wat zijn de risico s van deelname?...

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N TUSSEN: 1. de toetredende persoon, hierna te noemen: het 'Lid'; en 2. COÖPERATIEVE VERENIGING

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam is een karakteristiek gebouw, waar culturele en educatieve activiteiten worden

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016 Kees Smitskamp Guido Weber 18 januari 2016 } 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo } 20.00 Presentatie Pure Energie uit Enschede } 20.15 Pauze } 20.45 Vragen } 21.30 Einde Zaalhuur, koffie,

Nadere informatie

Deze brief en de bijgesloten documenten zijn belangrijke stukken waarvoor we graag uw aandacht vragen.

Deze brief en de bijgesloten documenten zijn belangrijke stukken waarvoor we graag uw aandacht vragen. Mevrouw XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX Vught XX XXXXX 2015 Geachte mevrouw XXXXXXX, U heeft recentelijk aangegeven deel te willen nemen met een aantal panelen aan het Solar Green Point De Gruyter Fabriek

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N Saturnusstraat 60 unit 17.4 2516 AH Den Haag L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N TUSSEN: 1. de toetredende persoon, hierna te

Nadere informatie

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N TUSSEN: 1. De heer / mevrouw hierna te noemen: het 'Lid'; en 2. COÖPERATIEVE VERENIGING SOLAR

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDäKãROYäLãMäTIC INVESTEER MEE IN DE 160 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDäKãROYäLãMäTIC INVESTEER MEE IN DE 160 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDäKãROYäLãMäTIC INVESTEER MEE IN DE 160 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Meteengrootplatdakophaarshowroomheeft RoyalMaticeenideaaldakomzonnepanelenneer te leggen. Royal Matic uit Den Haag

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe Programma 19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente 20.00 uur Plan voor collectieve aanschaf, dhr. H. Bruggeman, Zonnecollectief 20.30 uur Techniek en randvoorwaarden voor plaatsing

Nadere informatie

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat dr. Ronald Franken maart 2015 B l a d 1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Algemene informatie postcoderoosprojecten

Algemene informatie postcoderoosprojecten Zon op Nederland wil zoveel mogelijk huishoudens in Nederland in staat stellen zelf zonneenergie op te wekken, ook als ze zelf geen (geschikt) dak hebben. Dat doen we door samen met lokale initiatiefgroepen

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder

Nadere informatie

C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL. 20 november 2013

C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL. 20 november 2013 C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL 20 november 2013 Overzicht 1.Saldering 2.Zelflevering 3.Verlaagd tarief bij collectieve opwek Nb. Disclaimer: hoe

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: In de omgeving van het Noord-Hollandse Warmenhuizen vind je kleurrijke percelen, hier teelt B-Four agro 100 hectare

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: Het uit 1975 stammende stadion van FC Volendam bestaat uit 4 losstaande tribunes en geeft plaats aan 6984 toeschouwers die

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE

INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE 1. Rol van de gemeente bij het opzetten en ondersteunen van lokale duurzame energie initiatieven. 2. Onderzoek naar de mogelijkheden plaatsing

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N TUSSEN: 1. De heer naam (nr ###) woonachtig te plaatsnaam aan de adres hierna te noemen:

Nadere informatie

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN DE BRANDWEER UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) gaat duurzame energie produceren om mensen

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Haalbaarheid van Zon-PV 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Agenda Zon-PV Algemeen Business case Giesbers Business case Flynth Investeren door Green Spread Over Green Spread Zonnepanelen

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Informatieavond 25 januari

Informatieavond 25 januari Informatieavond 25 januari Waarom is BoeN opgericht? Doelstellingen: lokaal Duurzaam Bewustwording Betaalbaar Onafhankelijk Wat wil BoeN? Werkgroepen: 1. Marketing en communicatie 2. Zonne energieprojecten

Nadere informatie

CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven. Rogier Coenraads

CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven. Rogier Coenraads CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven Rogier Coenraads Arnhem, 13 februari 2014 Regeling verlaagd tarief EB bron: www.belastingdienst.nl Regeling verlaagd tarief EB - Korting energiebelasting van

Nadere informatie

Zon op Zwijndrecht daar krijg ik energie van Wij Buurtbewoners Wat/Wie Op het zijn dak een van burgerinitiatief kopen een samen in een coöperatie -zonnepanelen is openbaar Zon op gebouw Zwijndrecht Eerste

Nadere informatie

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy)

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Wie betaalt, bepaald Nieuws Games Energie Dankzij crowdfunding kan iedereen nu ook eenvoudig

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl

Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl Ontdek de voordelen van de zon. Onafhankelijk Verzekerd van het gebruik van schone stroom die u zelf opwekt. Besparen Bespaar op uw energierekening

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale 10 mei 2014 Mogelijkheden zonnepanelen Zelfopwekking op eigen dak met eigen panelen => zelf investeren => salderen + btw teruggave Zelfopwekking op eigen dak met

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

Duurzame accommodaties. Jaap Veld

Duurzame accommodaties. Jaap Veld Duurzame accommodaties Jaap Veld Zelziuz Zelziuz Advies Zon Thuis Zon Bedrijf Zon Agri Zon Thuis voor huurders Zonnestroom van Wp naar kwh Vermogen zonnestroominstallatie gespecificeerd in Watt peak (Wp)

Nadere informatie

WELKOM. Agenda: Inleiding door Zieuwents Belang Presentatie AGEM Veelgestelde vragen Overige vragen Hoe verder

WELKOM. Agenda: Inleiding door Zieuwents Belang Presentatie AGEM Veelgestelde vragen Overige vragen Hoe verder WELKOM Agenda: Inleiding door Zieuwents Belang Presentatie AGEM Veelgestelde vragen Overige vragen Hoe verder Koffie en 1 consumptie aangeboden door Zieuwents Belang WERKGROEP In juni 2015 opgericht: Margret

Nadere informatie

ZONNEDAK VAN DER OORD EGMOND AAN DEN HOEF JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN EEN GOEDE BUUR

ZONNEDAK VAN DER OORD EGMOND AAN DEN HOEF JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN EEN GOEDE BUUR ZONNEDAK VAN DER OORD EGMOND AAN DEN HOEF JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN EEN GOEDE BUUR Projectbeschrijving zonnedak Van der Oord, januari 2105 ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Bergen Energie wil samen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepaneleninstallatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

ZonneEnergie voor Thuis

ZonneEnergie voor Thuis ZonneEnergie voor Thuis Programma 20:00 22:00 Welkom Introductie ReestdalEnergie ZonneEnergie: het hoe en waarom Pauze ZonneEnergie van ReestdalEnergie Afsluiting Vragenvuur Reestdal Duurzame Energie

Nadere informatie

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl LTO inzet duurzame energie 1. Verbetering inkomenspositie door (decentrale)energieproductie

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE SAMEN SOLAR MET: Samen maken we van het Amstelveencollege, het meest duurzame college van Amstelveen: Samen solar! Het Amstelveen College heeft in samenwerking met

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Verlaagd tarief bij collectieve opwek

Verlaagd tarief bij collectieve opwek Verlaagd tarief bij collectieve opwek Wido van Heemstra Netwerkbijeenkomst Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts Ten Boer, 23 januari 2014 Verlaagd tarief bij collectieve opwek De regeling: leden van een

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Saldering. Wido van Heemstra Agentschap NL

Saldering. Wido van Heemstra Agentschap NL Saldering Wido van Heemstra Agentschap NL De wetgeving nu 2 Wat verstaan we onder salderen? In de wet wordt dit woord nergens gebruikt, dus verschillende interpretaties en misverstanden mogelijk Belangrijkste

Nadere informatie

ZON PRIVE ZONNIG VOORDEEL. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht

ZON PRIVE ZONNIG VOORDEEL. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht ZONNIG VOORDEEL ZON PRIVE 2013 Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht De actie loopt tot en met 30 september 2013 2 Zon-Privé Utrecht Schoon, Slim

Nadere informatie

SunSave Operational Lease

SunSave Operational Lease SunSave Operational Lease Baarle-Nassau, 10 september 2015 Betreft: Zonnestroomproject Geachte heer Jansen, Allereerst willen we u hartelijk danken voor uw interesse in het financieren van uw zonnestroomproject.

Nadere informatie

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen.

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen. Deze ledenovereenkomst is nog gebaseerd op het postcoderoosmodel, en daarmee achterhaald. Inmiddels is besloten met het SDE+ model verder te gaan (zie website). In elk geval voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014)

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) AH 1874 2014Z04158 van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 1621 1 Is er een

Nadere informatie

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Zonnige kansen voor ondernemers in Rheden ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Hoe werkt een zonnepaneel? 2 Wat gebeurt er met opgewekte stroom? Deel van de opgewekte stroom wordt direct verbruikt (zelflevering).

Nadere informatie

Dan op een ander dak!

Dan op een ander dak! Geen zonnepanelen op eigen dak? Dan op een ander dak! Een initiatief van Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is burgerinitiatief Buurtbewoners kopen gezamenlijk zonnepanelen Op

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Zonnepanelen Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Agenda Waarom? Werking Wat heb je nodig? Wat kost energie? Wat levert het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o.

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. Informatiebijeenkomst SpoorZon 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. We zitten op het goede spoor Agenda De aanloop Waarom doen? Win-Win Zo werkt Coöperatie SpoorZon Wat hebben we bereikt? Wat betekent

Nadere informatie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Advies op Maat Johannes Zijlstra 09-12-2013 LTO Noord Advies Onderwerpen Rendement zonnepanelen Wat bepaalt de terugverdientijd Rendementsberekening Voor wie is

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning es Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden. Er moet voldoende stevig en

Nadere informatie

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Pagina 1 van 5 Inleiding Op 1/1/2006 besloot Vlaanderen om de decentrale opwekking van groene energie door zonnepanelen

Nadere informatie

Realiseren met Realisme. Februari 2014

Realiseren met Realisme. Februari 2014 Realiseren met Realisme Februari 2014 Green Spread, het Energieakkoord en CoopDeZon INLEIDING Inleiding Green Spread InEnergie Holding BV (Green Spread) richt zich via Green Spread Advies & Ontwikkeling

Nadere informatie

EEN ZONNIGE BROCHURE! Geen geschikt dak en toch zonne- energie? Zon delen in jouw eigen omgeving: een aantrekkelijke groene investering!

EEN ZONNIGE BROCHURE! Geen geschikt dak en toch zonne- energie? Zon delen in jouw eigen omgeving: een aantrekkelijke groene investering! Concept v1.1, 22-1- 2016 EEN ZONNIGE BROCHURE! Geen geschikt dak en toch zonne- energie? Zon delen in jouw eigen omgeving: een aantrekkelijke groene investering! In deze brochure van Bronkhorst en Omgeving

Nadere informatie

Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming

Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming EHO 14 21 november 2014 Consumentenbescherming Consumentenbescherming in wetgeving Toezicht energiemarkt door ACM Voorbeelden: Leveringsvergunning (kleinverbruikers)

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

Thema Zonnestroom, Projectfinanciering. Onderdeel 1. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen

Thema Zonnestroom, Projectfinanciering. Onderdeel 1. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Thema Zonnestroom, Projectfinanciering Onderdeel 1 Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Inhoud Wat is projectfinanciering? Proces; opzetten van een business case Financieringsvormen -- Projectvoorbeeld:

Nadere informatie

Zonnepanelen, wat U moet weten

Zonnepanelen, wat U moet weten 8-3-2014 GPI Elektrotechniek Zonnepanelen, wat U moet weten Fiscale voordelen GPI Elektrotechniek Fresialaan 5 6851 TH Huissen 026-4423257 Voordelen Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Mogelijkheden collectieven

Mogelijkheden collectieven Mogelijkheden collectieven Welke mogelijkheden zijn er 23 januari 2914 Roelof Dijkstra Sectorstrategie Inhoud Over Enexis Trias Energetica Standaard situatie Zon-PV op eigen woning Collectieve opwek Waarom

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A 'Alleen het beste is goed genoeg' Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH

Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A 'Alleen het beste is goed genoeg' Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH Zonne-energie installatie Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH Basisgegevens Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A * Rechtsvorm V.O.F. * Geschatte

Nadere informatie

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA ZONNE ENERGIE Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA Onderwerpen introductie zonne energie in Nederland uitleg werking zonnestroom installaties plaatsing op verschillende daken financiële aspecten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1874 Vragen van het lid

Nadere informatie

Harderwijk in de zon

Harderwijk in de zon Harderwijk in de zon Informatieavond zonne-energie Veluwe Duurzaam samen met Gemeente Harderwijk 17 juni 2014 ir. A.D. Hekstra Handicom Solar solar@handicom.nl 0341-412629 Vanavond Zonnestraling -> warmte

Nadere informatie

Onderw erp Beschikbaar stellen daken maatschappelijk vastgoed aan energiecoöperaties voor zonnepanelen

Onderw erp Beschikbaar stellen daken maatschappelijk vastgoed aan energiecoöperaties voor zonnepanelen Collegevoorstel Sector : SOB Opsteller : P.M. Sparenburg Telefoon : (033) 469 50 43 User-id : SPAP Onderw erp Beschikbaar stellen daken maatschappelijk vastgoed aan energiecoöperaties voor zonnepanelen

Nadere informatie

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen Haal meer rendement uit uw zonnepanelen 1. Vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom nu voor iedereen bereikbaar: Stroom van zonnepanelen is één van de meest schone vormen van energie. Om deze reden wil

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

UPDATE: Postcoderoos uitvoeringsregeling, wetsteksten Datum: 13 januari 2014 Door: AM Schwencke

UPDATE: Postcoderoos uitvoeringsregeling, wetsteksten Datum: 13 januari 2014 Door: AM Schwencke UPDATE: Postcoderoos uitvoeringsregeling, wetsteksten Datum: 13 januari 2014 Door: AM Schwencke Zie voor laatste stand van zaken: http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33752_belastingplan_2014 Bekend

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Energieakkoord, gevolgen voor lokale energie. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen

Energieakkoord, gevolgen voor lokale energie. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Energieakkoord, gevolgen voor lokale energie Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Hoofdlijnen Besparing finale energieverbruik van 1,5% per jaar 100 Petajoule* aan energiebesparing in het finale

Nadere informatie

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk 20 Juni 2013 That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Inhoud 1. Intro 2. Uw stroomprijs 3. Kabinetsbeleid & effect 4. Het project 5. De organisatie

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 - Update november

Salderingsoverzicht 2012 - Update november Salderingsoverzicht 2012 - Update november Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK TENNISPARK KRALINGEN INVESTEER MEE IN DE 172 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK TENNISPARK KRALINGEN INVESTEER MEE IN DE 172 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMTIEBROCHURE ZONNEDK TENNISPRK KRLINGEN INVESTEER MEE IN DE 172 ZONNEPNELEN SMEN MET: Tennispark Kralingen is ontstaan vanuit schaatsvereniging de IJsclub die als een van de oudste verenigingen in

Nadere informatie

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS ZONSTATION GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS Amsterdam staat aan de vooravond van een energietransitie. Van vieze

Nadere informatie

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Nr.: 20131210 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 19 november 2013 Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie