Samenvatting. Imago-onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. Imago-onderzoek"

Transcriptie

1 Imago-onderzoek 1

2 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven, samenwerking en nieuw ondernemerschap. De regiomarketingcampagne Dwaande is op 7 februari 2011 officieel van start gegaan en is een samenwerkingsverband tussen de zes Noordoost Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. Dwaande richt zich op toeristen en inwoners van Noordoost Fryslân maar ook op ondernemers. Ondernemers kunnen helpen bij het bouwen aan een sterk merk voor Noordoost Fryslân en het gewenste imago. Om inzicht te krijgen in de naamsbekendheid en het imago van de campagne onder ondernemers is er een grootschalig, kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder ondernemers in Noordoost Fryslân. De centrale vraag voor het onderzoek luidt dan ook: In hoeverre is ondernemend Noordoost Fryslân bekend met regiomarketingcampagne Dwaande en in hoeverre hebben de ondernemers een positieve houding ten opzichte van de campagne? De populatie voor het onderzoek bestond 8261 ondernemers. Er is een steekproef genomen waardoor ongeveer een derde van de populatie een schriftelijke enquête heeft ontvangen. De respons bedroeg 17,4%. Voor een schriftelijke enquête, waarbij het gemiddelde responspercentage ongeveer 12% bedraagt, betekent dit een goede respons. Zoals in de meeste gevallen, is er uitgegaan van een betrouwbaarheid van 95%. Dit betekent wanneer het imago-onderzoek onder ondernemers voor een tweede keer wordt uitgevoerd (in dezelfde periode), in 95% van de gevallen het onderzoek dezelfde uitkomst heeft. Uit de resultaten blijkt dat op dit moment, iets meer dan twee jaar na de start van de campagne, blijkt dat 52,2% van de ondernemers in de regio in aanraking is gekomen met regiomarketingcampagne Dwaande. Dit zijn voornamelijk ondernemers uit de toeristische sector, uit de zakelijke dienstverlening en uit de detailhandel, voornamelijk ondernemers uit de gemeenten Dongeradeel en Kollumerland c.a. zijn het meest bekend met Dwaande. Ferwerderadiel heeft de meeste ondernemers die nog nooit van Dwaande hebben gehoord. Onder alle ondernemers die Dwaande kennen geeft 40,4% aan een positieve houding te hebben tegenover de campagne en 13,6% is negatief. Geconcludeerd kan worden dat de meerderheid vindt dat regiopromotie aan de hand van regiomarketingcampagne Dwaande een goed en zinvol initiatief is. De ondernemers die geen duidelijk standpunt hebben over de campagne geven aan te weinig kennis te hebben van de doelen en werkzaamheden van Dwaande. Blijkbaar is op dit moment de naamsbekendheid onder ondernemers, in een relatief korte periode, redelijk hoog, maar is de inhoud voor veel ondernemers (nog) niet duidelijk. Samengevat (en daarmee de centrale vraag beantwoord) is iets meer dan de helft van ondernemend Noordoost Fryslân bekend met regiomarketingcampagne Dwaande. Onder alle ondernemers die Dwaande kennen heeft 40,4% een positieve houding tegenover de campagne en 13,6% van de respondenten heeft een negatieve houding. De rest is neutraal. De groei van de naamsbekendheid gaat voorspoedig, nu is het noodzakelijk om de juiste lading te geven. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Achtergrond Achtergrond regiomarketingcampagne Dwaande Doel Doelgroepen Strategie Middelen Organisatie Onderzoek Aanleiding onderzoek Onderzoeksvragen... 8 Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet Informatieverzamelingmethode Wijze van afname Populatiebepaling en steekproeftrekking populatie Steekproef Aantal enquêtes Responsverantwoording Betrouwbaarheid Validiteit Hoofdstuk 3 Resultaten Algemene informatie Bedrijfssector Vestigingsplaats Bedrijfsomvang Bekendheid Niet bekend met Dwaande Belang promotie Noordoost Fryslân Bereidheid steunen campagne Bijdrage versterking economie Noordoost Fryslân Wel bekend met Dwaande Mate van bekendheid Wijze van bekendwording Mening campagne Effect op imago Noordoost Fryslân en op onderneming Websitebezoeken Bereidheid uitdragen campagne Middelen Net Promotor Score Verbanden Bedrijfssector & bekendheid Vestigingsplaats & bekendheid Bedrijfsomvang & bekendheid

4 Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Literatuurlijst Bijlagen Bijlage 1 Vragenlijst Bijlage 2 Aanvullingen resultaten

5 Inleiding Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven. Daarnaast is het doel van de campagne om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven, samenwerking en nieuw ondernemerschap. Ondernemers kunnen helpen bij het bouwen aan een sterk merk voor Noordoost Fryslân en het gewenste imago. Door aan te haken bij de campagne laat een ondernemer in zijn communicatieboodschap zien deze regio te willen steunen. Maar in hoeverre hebben ondernemers kennis van de campagne en in hoeverre zijn zij bereid de campagne te steunen? Onder alle ondernemers in Noordoost Fryslân is een grootschalig imago-onderzoek uitgevoerd. De aanleiding voor dit onderzoek is de onduidelijkheid die er is over de naamsbekendheid van Dwaande onder ondernemers. Het doel van het onderzoek is dan ook inzicht krijgen in de naamsbekendheid, de behoeften en de mening van ondernemers uit de zes Noordoost Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. De centrale vraag voor het onderzoek luidt: In hoeverre is ondernemend Noordoost Fryslân bekend met regiomarketingcampagne Dwaande en in hoeverre hebben de ondernemers een positieve houding ten opzichte van de campagne? Deze centrale vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: Wat is regiomarketingcampagne Dwaande? In hoeverre hebben ondernemers in Noordoost Fryslân kennis van Dwaande? Welke houding hebben ondernemers ten opzichte van Dwaande? In hoeverre zijn ondernemers bereid positief gedrag te vertonen ten opzichte van de campagne? Welke verbanden en verschillen bestaan er tussen ondernemers op het gebied van bedrijfssector, vestigingsgemeente en bedrijfsomvang? Allereerst wordt in hoofdstuk 1 de campagne beschreven. Onder andere het doel, de strategie en de organisatie komen aan bod. Ook worden in dit hoofdstuk de onderzoeksvragen genoemd. Vervolgens bestaat hoofdstuk 2 uit de onderzoeksopzet. In dit hoofdstuk wordt de populatie en de steekproef beschreven, gevolgd door de mate van betrouwbaarheid en validiteit. Het derde hoofdstuk bestaat uit de beschrijving van de resultaten van het onderzoek, opgesplitst naar ondernemers die Dwaande wel kennen en ondernemers die nog nooit van Dwaande gehoord hebben. Het vierde en laatste hoofdstuk beslaat de conclusies en aanbevelingen, voortkomend uit het onderzoek. 5

6 Hoofdstuk 1 Achtergrond Dit hoofdstuk bestaat uit algemene informatie over de campagne. Het doel, de doelgroepen en de strategie komen eerst aan bod. Vervolgens worden de middelen en de organisatiestructuur besproken. 1.1 Achtergrond regiomarketingcampagne Dwaande Sinds 2008 werken de vier gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. aan het project regiomarketing. In 2009 is de gemeente Tytsjerksteradiel hier ook bij aangesloten en in 2012 is de gemeente Ferwerderadiel als laatste aangesloten. Bij dit project wordt samengewerkt met een klankbordgroep van regionale stakeholders. Onderdeel van dit project is een campagne, deze is op 7 februari 2011 officieel van start gegaan Doel Het doel van de campagne is het merk Noordoost Fryslân te onderscheiden, en dus de bestemming vestigen in het doelgroepgebied waardoor enerzijds trots en enthousiasme wordt gestimuleerd bij bewoners en bedrijven en anderzijds wordt gezorgd voor een top-of-mind positie bij de doelgroep van buiten de regio, zodat Noordoost Fryslân meer wordt overwogen in het keuzeproces van een dagje, weekendje of weekje weg. Hiermee wordt sterk ingezet op het vergroten van de naamsbekendheid van de regio en vormt de campagne de etalage waarmee Noordoost Fryslân onder de noemer Dwaande wordt vermarkt op het gebied van wonen, werken en recreëren (corporate image) Doelgroepen De campagne richt zich op drie verschillende doelgroepen: Huidige bewoners en ondernemers: Het betreft hier de mensen uit de regio die hier wonen en werken en tevens de ondernemers onder hen. Bewoners Noord-Nederland: Vanzelfsprekend uit de rest van Friesland, maar ook Groningen, Drenthe en Noord-Holland, omdat de geografische afstanden niet groot zijn. De communicatie richt zich voor deze doelgroep dan ook op heel Noord-Nederland. Voor de promotie van Noordoost Fryslân in de rest van Nederland en internationaal, is samenwerking met Beleef Friesland van belang. Deze partij wordt door de provincie gefinancierd om nationaal en internationaal de promotie van Friesland te realiseren. Huidige toeristen: Hierbij wordt specifiek uitgegaan van ervaringsdeskundigen, dus toeristen die op enigerlei wijze al eens in Noordoost Fryslân zijn geweest en een ervaring met het gebied hebben. Zij delen hun ervaring veelal met familie, vrienden en kennissen en zijn daarmee ook belangrijke ambassadeurs van de regio Strategie De communicatiestrategie die tijdens de start van de campagne is bepaald is vooral gericht op het vergroten van de naamsbekendheid van de regio enerzijds (extern). Anderzijds wordt er geprobeerd de bewustwording en trots bij ondernemers, bewoners en medewerkers van de 6

7 gemeenten sterker te laten worden, zodat men zich duidelijk committeert aan het merk Noordoost Fryslân (intern). Sinds de start van de campagne zijn er ontwikkelingen geweest die bijsturing van de strategie van de campagne noodzakelijk maakten. Er is gestart met de slogan Noordoost Fryslân, echt mooi en de strategie was om Dwaande, als een soort van trigger, alleen te gebruiken in combinatie met dit logo. Begin 2013 bleek echter dat in de regio vooral het woord Dwaande met het pompeblêd werd opgepakt. Dit zorgt voor onduidelijkheid en dat moest worden voorkomen. Daarnaast is begin 2013 besloten de campagne ook verder te verbreden naar wonen en werken. Op dit moment wordt er gewerkt aan bijsturing van de campagne. Er wordt gekeken op welke wijze de naam voortgezet moet worden en welke concrete doelstellingen er worden gesteld Middelen De campagne maakt gebruik van verschillende middelen, waaronder digitale middelen. Een belangrijk onderdeel van de campagne is de website, In september 2012 is de nieuwe portal voor Noordoost Fryslân gelanceerd. De basis is goed, maar het is nu zaak de portal verder uit te breiden, met name op het gebied van wonen en werken. Op dit moment wordt er bekeken wat de mogelijkheden voor de website zijn en welke keuzes gemaakt moeten worden. De inzet van social media is een belangrijke pijler binnen de campagne. Op dit moment wordt er veel getwitterd met #dwaande en in april 2013 is de Facebookpagina voor Dwaande gelanceerd. In vergelijking tot de eerste maanden van de campagne wordt er op dit moment veel meer gebruik gemaakt van social media. Een goede ontwikkeling want dit middel kan strategisch en relatief goedkoop ingezet worden voor verschillende marketingacties. Er zijn inmiddels drie actieve ondernemersnetwerken die vanuit of met Dwaande actief zijn. Dit zijn het ambassadeursnetwerk, het Gastengilde en de kaartenclub. De belangstelling vanuit de ondernemers staat of valt met de toegevoegde waarde van deze netwerken. Naast deze middelen maakt de campagne gebruik van communicatiemiddelen als advertenties, folders, borden en vlaggen, stickers, ansichtkaarten, een digitale evenementenkalender en een digitale nieuwsbrief Organisatie De projectorganisatie bestaat uit een kernteam van vier personen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de taken. Het kernteam werkt (soms in werkgroepjes) samen met onder andere R&T medewerkers, EZ medewerkers en communicatiemensen van de verschillende gemeenten. De afgelopen jaren is het project regiomarketing uitgevoerd door deze projectgroep, bestaande uit elf personen. Het is altijd de bedoeling geweest om de uitvoering van regiomarketing op termijn buiten de overheid te plaatsen en een meer voorwaardenscheppende rol te vervullen. Het is een project van de hele regio en de overheid heeft hierin vooral een aanjaagfunctie. Op dit moment zijn ontwikkelingen in volle gang met betrekking tot de verschuiving van de organisatie. Het duurt nog wel een tijd voordat een organisatie waarin regiomarketing is ingebed, staat. Ondertussen gaat de uitvoering van taken binnen regiomarketing door de projectgroep door. 7

8 1.2 Onderzoek Aanleiding onderzoek Onderzoek kan veel inzicht geven in hoe de campagne bijgestuurd zou moeten worden en het kunnen laten zien van concrete resultaten helpt ook bij het vergroten van het draagvlak. Afgezien van verschuivingen in de organisatie is het op dit moment van belang om de regio, waaronder ondernemers, achter de campagne te krijgen. Om inzicht te krijgen in de bekendheid en het imago van de campagne onder ondernemers is dit onderzoek uitgevoerd. De centrale vraag voor het onderzoek luidt: In hoeverre is ondernemend Noordoost Friesland bekend met regiomarketingcampagne Dwaande en in hoeverre hebben de ondernemers een positieve houding ten opzichte van de campagne? Onderzoeksvragen Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden moeten de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: Kennis Hoe ziet de verdeling van ondernemers qua bedrijfsomvang eruit in Noordoost Friesland? Hoe groot zijn de groepen toeristische ondernemingen en overige ondernemingen? Hoe groot is de naamsbekendheid van de regiomarketingcampagne Dwaande onder ondernemers in Noordoost Friesland? Onderverdeeld in klein, midden en groot bedrijf en onderverdeeld in toeristische sector en overige sectoren. Hoe zijn ondernemers bekend geworden met Dwaande? In hoeverre zijn ondernemers bekend met de website Houding In hoeverre zijn ondernemers trots op Noordoost Friesland? Wat vinden de ondernemers in Noordoost Friesland van de regiomarketingcampagne? Vinden ondernemers dat de regiomarketingcampagne een bijdrage kan leveren aan de versterking van Noordoost Friesland? Vinden ondernemers dat de regiomarketingcampagne een bijdrage levert aan hun bedrijf? Hebben ze er baat bij? Hoe zou Dwaande haar communicatiemiddelen in moeten zetten, volgens de ondernemers in Noordoost Friesland? Gedrag In hoeverre zijn ondernemers bereid zich in te zetten voor de regiomarketingcampagne én Noordoost Friesland? Hoeveel ondernemers in Noordoost Friesland ondersteunen de campagne of sluiten zich aan bij onderdelen van de campagne? Maken ondernemers gebruik van middelen of projecten die via Dwaande (evenementennieuwsbrief, twitter, website, promotiematerialen) worden aangeboden of willen ze hier gebruik van maken? 8

9 Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet Dit hoofdstuk bestaat uit verschillende onderwerpen. Allereerst komt de onderzoeksmethode en de wijze van afname aan bod. Daarna wordt de populatie en de steekproef besproken en vervolgens bestaat de laatste paragraaf uit de responsverantwoording. 2.1 Informatieverzamelingmethode Om inzicht te krijgen in de bekendheid en het imago van regiomarketingcampagne Dwaande onder ondernemers is er een grootschalig, imago-onderzoek gehouden. Het onderzoek richt zich op alle ondernemers in de Noordoost Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, dus alle bedrijfsvormen en sectoren. Er wordt geen onderscheid gemaakt omdat er vanuit de organisatie behoefte is aan een totaaloverzicht van de bekendheid van de campagne. Wel is er voor dit onderzoek gekozen om de bekendheid onder de doelgroep ondernemers te meten, een andere mogelijkheid zou zijn geweest om de campagne te meten onder inwoners en/of onder toeristen. Omdat ondernemers een groot deel van de bevolking in Noordoost Fryslân vertegenwoordigen, en omdat het op dit moment voor de campagne belangrijk is om zoveel mogelijk ondernemers achter de campagne te krijgen, is ervoor gekozen het onderzoek te houden onder de ondernemers uit de regio. 2.2 Wijze van afname Omdat er aan de hand van dit onderzoek een situatie in kaart wordt gebracht, de bekendheid en het imago van de campagne, is het een beschrijvend onderzoek. Daarnaast is het een kwantitatief onderzoek, deze vorm van onderzoek refereert aan de wens om nauwkeurig in kaart te brengen wat de kennis of het oordeel of het gedrag is van een grote groep mensen. Met een grote mate van betrouwbaarheid worden deze zaken op een efficiënte manier bij veel onderzoeksobjecten in kaart gebracht. 1 In dit geval wordt de kennis en het imago van de campagne getoetst. De afname van het onderzoek onder ondernemers bestaat uit een schriftelijke enquête. Omdat enquêtes in een relatief korte tijd veel resultaten van een grote groep mensen opleveren is er voor deze vorm gekozen. In eerste instantie ging de voorkeur uit naar het online afnemen van de enquêtes, via adressen, maar omdat de contactgegevens die via de Kamer van Koophandel opgevraagd zijn, geen adressen (mogen) bevatten is de enquête schriftelijk afgenomen. De enquêtes zijn verstuurd vanuit Gemeente Dongeradeel met daarbij een brief, ondertekend door Jelle Boerema, wethouder gemeente Kollumerland c.a. en bestuurlijk trekker van regiomarketingcampagne Dwaande. De vragenlijst bestond uit drie delen. Het eerste gedeelte was algemeen met daarna de vraag of de ondernemers wel eens van Dwaande hebben gehoord. Het tweede gedeelte bestond uit vragen voor ondernemers die Dwaande niet kennen, om te meten in hoeverre zij promotie van Noordoost Fryslân belangrijk vinden en of een dergelijke campagne een bijdrage zou kunnen leveren aan het bedrijf. Het derde, en grootste, gedeelte bestond uit vragen voor ondernemers die wel bekend zijn met Dwaande. Er is naar 1 Onderzoek doen!, Tom Fischer en Mark Julsing 9

10 hun mening gevraagd en er is gevraagd welke middelen ondernemers (zouden willen) gebruiken om de campagne te ondersteunen. De resultaten van de teruggestuurde enquêtes zijn vervolgens in dataverwerking programma SPSS verwerkt. 2.3 Populatiebepaling en steekproeftrekking populatie Zoals genoemd is het onderzoek gehouden onder ondernemers in de zes Noordoost Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. De gehele populatie waarover uitspraken worden gedaan bedraagt dus alle ondernemers, maar de operationele populatie, de populatie waar je de feitelijke steekproef uit trekt, bestaat uit alle ondernemers uit zes Noordoost Friese gemeenten die ingeschreven staan bij de Kamer Van Koophandel, mét een naam van een contactpersoon. De (operationele) populatie voor het onderzoek bedraagt in totaal 8261 bedrijven. De verdeling per gemeente ziet er als volgt uit: Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland c.a. Tytsjerksteradiel 1976 bedrijven 935 bedrijven 1649 bedrijven 655 bedrijven 922 bedrijven 2124 bedrijven Steekproef Deze populatie is groter dan 100 dus is er een steekproef genomen. Omdat er een steekproefkader, het adressenbestand via de Kamer Van Koophandel, is er een aselecte steekproef genomen. Het doen van een aselecte steekproef betekent dat iedere persoon of element in een doelgroep dezelfde kans heeft om uitgekozen te worden voor deelname aan het onderzoek. Er zijn vier verschillende manieren van het trekken van een aselecte steekproef. Voor dit imago-onderzoek zijn respondenten getrokken door een systematische steekproef met aselect begin. Dit is het trekken van respondenten met een bepaalde spelregel, bijvoorbeeld om de tien rijen in een Excel-bestand. Het adressenbestand met ondernemers bestaat ook uit een Excel-bestand, om de drie rijen zijn hieruit deelnemers geselecteerd. De omvang van een steekproef bepaalt de nauwkeurigheid van het onderzoek. In de meeste gevallen wordt uitgegaan van een betrouwbaarheid van 95%. Dit betekent dat wanneer het onderzoek voor een tweede keer wordt uitgevoerd (in dezelfde periode), in 95% van de gevallen het onderzoek dezelfde uitkomst heeft. Aan de hand hiervan kan de steekproefomvang berekend worden. De formule voor het berekenen van een steekproef bij een eindige populatie (met correctiefactor) ziet er als volgt uit: n = N x Z ² x p(1-p) Z ² x p(1-p) + (N-1) x F ² Hierbij is: n = Het aantal benodigde respondenten (afgerond naar boven) 10

11 Z = De standaardafwijking bij een bepaald betrouwbaarheidspercentage: 99% betrouwbaarheid Z-waarde = 3 95% betrouwbaarheid Z-waarde = 1,96 90% betrouwbaarheid Z-waarde = 1,65 N = De grootte van de populatie, bedraagt in dit onderzoek 8261 ondernemers p = Het percentage respondenten dat aan een bepaald karakteristiek voldoet. Is er nog geen eerder onderzoek geweest, wordt er hier p = 50% gebruikt. F = De foutmarge, in de meeste gevallen 5%. De uitkomst van bovengenoemde formule geeft dus het minimale aantal respondenten aan, waarvan je een ingevulde enquête terug moet krijgen om een betrouwbaarheidspercentage van 95% te behalen. Het aantal benodigde respondenten voor het imago-onderzoek onder ondernemers bedraagt volgens bovenstaande formule: n = 8261 x 1,96 ² x 0,5(1-0,5) = 367, respondenten 1,96 ² x 0,5(1 0,5) + (8261-1) x 0,05 ² Aantal enquêtes Het aantal te versturen enquêtes hangt af van de te verwachten respons. De respons, het deel van de uitgezette vragenlijsten dat ingevuld terugkomt en bruikbaar is, is afhankelijk van de volgende factoren: Betrokkenheid van de respondenten Bereikbaarheid van de doelgroep Wijze van afname Budget Tijd Een soortgelijk onderzoek is nog niet eerder uitgevoerd dus er was nog geen indicatie van een mogelijk responspercentage. Over het algemeen is voor een schriftelijk onderzoek, dat nog niet eerder uitgevoerd is, een responspercentage van 10% 15% aannemelijk. Als er binnen dit onderzoek uit wordt gegaan van een gemiddelde respons van 12,5% betekent dit dat er 368 / 0,125 = 2944 enquêtes moeten worden verstuurd. Om op een rond getal uit te komen is er gekozen om een derde van de totale populatie de enquête te sturen. De populatie bestaat uit 8261 ondernemers, een derde hiervan is 8261 / 3 = 2753,66 ondernemers. Dit aantal is afgerond naar 2750, er zijn dus 2750 enquêtes verstuurd. (Het aantal enquêtes per gemeente was in verhouding met het aantal ondernemers in de gemeenten). 2.4 Responsverantwoording Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid is de mate waarin het resultaat onafhankelijk van toeval is. Zoals hierboven genoemd betekent dit wanneer je het onderzoek op dezelfde manier over zou doen, dit dezelfde resultaten op zou moeten leveren. Er is in eerste instantie uitgegaan van een 11

12 betrouwbaarheid van 95%, maar naar aanleiding van de respons kan de werkelijke betrouwbaarheid beoordeeld worden. Van de 2750 verstuurde vragenlijsten zijn er 513 teruggekomen, waarvan er 34 verkeerd geadresseerd zijn of waarvan de ondernemer (nog) wel ingeschreven staat bij de Kamer Van Koophandel maar niet daadwerkelijk een actieve onderneming runt. De respons bestaat dus uit = 479 enquêtes. Dit is een respons van 479 / 2750 x 100% = 17,4% Aan de hand van een steekproef calculator via internet 2 wordt bij 479 respondenten een betrouwbaarheidspercentage van 97,57% gevonden Validiteit Validiteit is de mate waarin de uitkomsten van het onderzoek door systematische fouten kan zijn beïnvloed. Er worden drie vormen van validiteit onderscheiden: 1. Interne validiteit Hierbij gaat het om de vraag: is er een alternatieve verklaring voor het gevonden verband / de gevonden resultaten? Deze vorm is met name bij toetsend en exporatief onderzoek van belang. Het imago-onderzoek onder ondernemers is echter een beschrijvend onderzoek en deze vorm is dan ook niet van belang. Wel moet er een kanttekening gezet worden bij de afkomst van de respondenten. Een groot gedeelte van de respons is namelijk afkomstig uit de gemeente Dongeradeel, de verklaring hiervoor kan zijn dat de schriftelijke enquêtes verstuurd zijn vanuit de gemeente Dongeradeel. Ze zijn verstuurd in een envelop van Dongeradeel, waardoor ondernemers in deze gemeente misschien meer verantwoording voelden om de enquête in te vullen dan ondernemers uit de overige vijf gemeenten. Daarnaast staat Gemeente Dongeradeel op de derde plaats wat betreft het aantal ondernemers. 2. Constructvaliditeit Hierbij vraag je je af of je hebt gemeten wat je wilde meten. Het gaat dan met name om de manier van meten. Tijdens dit onderzoek is voornamelijk de bekendheid en het imago van de campagne onder ondernemers gemeten, deze variabelen zijn duidelijk en goed geoperationaliseerd. Er is dus geen sprake van fouten in de constructie van het onderzoek. 3. Externe validiteit Hierbij vraag je je af of de gevonden resultaten ook generaliseerbaar zijn naar de hele populatie of zelfs daarbuiten. Omdat de respons vanuit gemeente Dongeradeel vrij hoog is (zie interne validiteit), kun je je afvragen of de resultaten nog wel voor de hele populatie gelden. Wel blijkt uit het onderzoek dat de verdere verdeling van de respons relatief gelijk is aan de verdeling van de omvang van de gemeenten en ook blijkt dat er genoeg resultaten verkregen zijn uit andere gemeenten. Er mag dus aangenomen worden dat de resultaten generaliseerbaar zijn naar de hele populatie

13 Hoofdstuk 3 Resultaten Hoofdstuk 3 bestaat uit de beschrijving van de uitkomsten van het onderzoek. Hierin worden een aantal resultaten weergegeven. Voor een volledig overzicht van de resultaten wordt verwezen naar de bijlagen. 3.1 Algemene informatie Deze eerste paragraaf is een algemeen deel en bestaat uit resultaten van alle respondenten, 479 ondernemers Bedrijfssector Het grootste gedeelte ondernemers bestaat uit de sector overig. Verklaring hiervoor is dat een aantal ondernemers niet zeker hebben geweten in welke sector zijn of haar bedrijf zich bevindt. Daarnaast beslaat de sector Zakelijke dienstverlening een groot gedeelte, 14,8%. De sector Landbouw, visserij is ook vrij groot, 13,4%. Het is dan ook algemeen bekend dat Friesland rijk is aan veeteelt en akkerbouw bedrijven 3. (Bijlage 2.1) Vestigingsplaats Zoals genoemd bij de validiteitbeschrijving beslaat gemeente Dongeradeel een groot deel van de respondenten, namelijk 118. Daarnaast vertegenwoordigt Tytsjerksteradiel een groot aantal ondernemingen. Gezien de gehele populatie is Tytsjerksteradiel de grootste gemeente, gevolgd door Achtkarspelen. De respons vanuit gemeente Dongeradeel is dus enigszins opmerkelijk maar verklaarbaar door de verstuurde enveloppen met het gemeentelogo van Dongeradeel. Het kleinste aantal respondenten is afkomstig uit gemeente Ferwerderadiel, dit is in overeenstemming met de populatie. (Bijlage 2.2) 3 13

14 3.1.3 Bedrijfsomvang Opvallend is dat 405 van de 479 respondenten ondernemingen zijn met minder dan zes werknemers. Dit betekent dat Noordoost Fryslân vooral bestaat uit kleine ondernemingen en weinig grote bedrijven Bekendheid Van de 479 respondenten geven 250 ondernemers aan bekend te zijn met Dwaande. Het merendeel van de ondernemers in Noordoost Fryslân (52,2%) is sinds januari 2011 in aanraking gekomen met Dwaande. In paragraaf 3.3 wordt verder ingegaan op de naamsbekendheid van Dwaande, onder andere aan de hand van de mate van bekendheid. (Bijlage 2.3) 3.2 Niet bekend met Dwaande Deze paragraaf bestaat uit onderzoeksresultaten van respondenten die Dwaande niet kennen. 229 ondernemers hebben (nog) niet van Dwaande gehoord. Deze ondernemers zijn gevraagd in hoeverre zij promotie van de regio Noordoost Fryslân belangrijk vinden. Na uitleg is gevraagd wat hun mening is over de campagne Belang promotie Noordoost Fryslân 14

15 Uit voorgaand figuur blijkt dat het grootste aantal ondernemers neutraal is tegenover het belang van promotie van de regio. Het aantal ondernemers dat promotie (zeer) belangrijk vindt is = 104 (45,4%) en het aantal ondernemers dat promotie van de regio (zeer) onbelangrijk vindt is = 17 (7,4%). Dit betekent dat het merendeel van de ondernemers in Noordoost Fryslân een positieve houding heeft ten opzichte van het regiopromotie / regiomarketing. (Bijlage 2.4) Bereidheid steunen campagne Van de 229 ondernemers, die nog nooit van Dwaande hebben gehoord, geeft 21%, na uitleg van de campagne, aan bereid te zijn de campagne te steunen. Van deze ondernemers geeft het merendeel aan de campagne te willen steunen door Dwaande zichtbaar te maken. Er wordt weinig voorkeur gegeven aan het gezamenlijk oppakken van promotieactiviteiten. (Bijlage 2.5) Bijdrage versterking economie Noordoost Fryslân Zoals hierboven genoemd geven 48 van de 229 ondernemers aan bereid te zijn de campagne te steunen. Dit is een relatief klein aantal. Daarentegen vindt een groter aantal ondernemers, 32,3%, dat regiomarketingcampagne Dwaande wel een positieve invloed kan hebben op de economie in Noordoost Fryslân. Deze ondernemers vinden dat regiopromotie de economie in het gebied versterkt. De meeste ondernemers, 59,4%, is twijfelachtig tegenover het versterken van de economie door Dwaande. Meer informatie en resultaat is voor deze groep van belang. 8,3%, 19 ondernemers, vindt dat Dwaande niet kan bijdragen aan versterking van de economie. (Bijlage 2.6) 15

16 3.3 Wel bekend met Dwaande Deze paragraaf bestaat uit onderzoeksresultaten van respondenten die Dwaande wel kennen. 250 ondernemers zijn inmiddels in aanraking gekomen met Dwaande Mate van bekendheid Wijze van bekendwording Van de 250 ondernemers die in aanraking gekomen zijn met Dwaande geven 167 ondernemers (66,8%) aan er wel en van te hebben gehoord of het wel eens gezien te hebben. Dit betekent dat deze groep het merk Dwaande herkent, maar weinig kennis heeft van de betekenis ervan. Daarentegen zijn er 76 ondernemers (30,4%) die wel weten wat de campagne inhoudt en 7 bedrijven 2,8%) die (onderdelen van) de campagne ondersteunen. (Bijlage 2.7) Ondernemers kunnen via verschillende kanalen bekend geworden zijn met Dwaande. Het meest voorkomende middel waardoor ondernemers Dwaande herkennen is een advertentie. NB: Onder advertenties kan ook het Dwaande logo op de gemeentepagina van de huis aan huis krant bedoeld worden. (Bijlage 2.8) 16

17 3.3.3 Mening campagne Om het imago van de campagne onder ondernemers te meten is naar hun mening gevraagd. 46% van de ondernemers heeft geen duidelijke mening, meestal met de toevoeging te weinig kennis te hebben van de campagne. 40,4% geeft aan een positieve houding te hebben tegenover de campagne. Deze groep ondernemers vindt de regiopromotie een goed initiatief. 13,6% is negatief ten opzichte van de campagne. Een aantal ondernemers uit deze groep vinden het geld- en tijdverspilling of vinden dat er onduidelijkheid heerst vanuit Dwaande. (Bijlage 2.9) Effect op imago Noordoost Fryslân en op onderneming In hoeverre vinden ondernemers dat Dwaande een positief effect heeft op het imago van Noordoost Fryslân? 41,6% vindt dat Dwaande positief bijdraagt aan het imago van de regio. 46,6% van de ondernemers heeft geen duidelijk standpunt en maar een kleine groep ondernemers (12%) ziet niets in versterking van het imago van de regio. Ook is er gemeten in hoeverre Dwaande, volgens ondernemers, een bijdrage zou kunnen leveren aan de onderneming. Opvallend is dat hierop maar 16% van de ondernemers antwoordt dat Dwaande positief kan bijdragen aan het bedrijf. Blijkbaar vinden veel ondernemers regiopromotie wel belangrijk maar vinden niet dat een dergelijke campagne bij kan dragen aan een beter bedrijfsresultaat. (Bijlage 2.10 t/m 2.12) 17

18 3.3.5 Websitebezoeken Het merendeel van de ondernemers, 55,6%, blijkt nog geen kennis te hebben van het bestaan van de website Dit betekent dat het bereik van de website vergroot kan worden. (Bijlage 2.13) Bereidheid uitdragen campagne Ondanks dat maar 16% van de ondernemers vindt dat Dwaande geen bijdrage levert aan de eigen onderneming is 32,4% wel bereid de campagne uit te dragen. Ook hier geeft het grootste gedeelte aan (nog) geen duidelijke mening te hebben door de campagne misschien wel uit te willen dragen. Meer uitleg over de mogelijkheden en eventuele voordelen is voor deze groep noodzakelijk. Een kleine groep van 10 ondernemers draagt op dit moment de campagne al uit, door middel van de ondernemersnetwerken die via Dwaande actief zijn. (Bijlage 2.14) Middelen Er is de ondernemers gevraagd van welke middelen, die op dit moment door Dwaande worden aangeboden, zij gebruik maken. Opvallend is dat 61,4% geen enkel middel gebruikt. Vervolgens is de behoefte naar de middelen gemeten. Van de 183 ondernemers die geen gebruik maken van middelen zou 14,2% dit wel willen. 28,4% van de ondernemers heeft hier geen behoefte aan, maar het grootste gedeelte is twijfelachtig. 18

19 Met betrekking tot de middelen is aan de ondernemers gevraagd welk(e) middel(en) Dwaande meer in zou moeten zetten om de naamsbekendheid te vergroten en succesvoller te zijn. Blijkbaar vinden ondernemers social media een sterk middel. Een kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is het bestaan van de Dwaande Facebookpagina. Op het moment van afname van de enquêtes bestond de Facebookpagina nog niet, wat betekent dat Dwaande op dit moment al meer gebruik maakt van social media. Verder wordt de antwoordmogelijkheid Anders vaak aangekruist, in een aantal gevallen gevolgd door antwoorden als bijwonen van beurzen, aanhaken bij bestaande merken/organisaties of bijstellen van naam en/of werkwijze van Dwaande. In de meeste gevallen wordt er geen specifiek middel genoemd. (Bijlage 2.15) Net Promotor Score De Net Promoter Score (NPS) is een meetinstrument om gemakkelijk de klantentevredenheidsscore te bepalen. De NPS peilt bij de respondent in welke mate hij/zij een bepaald bedrijf, product of dienst aan anderen zou aanbevelen en verdeelt de respondenten op basis van een gegeven cijfer in drie groepen: Ambassadeurs (score van 9-10) = 2,8% Passievelingen (score van 7-8) = 36,8% Afvalligen (score van 0-6) = 60,4% Om vervolgens de NPS te berekenen trekt men het percentage afvalligen af van het percentage ambassadeurs. 4 Voor Dwaande is de NPS dus 2,8 60,4 = -57,6. Een negatief getal betekent dat er (nog) maar weinig promotors zijn voor Dwaande. Dwaande is dan ook geen product, wat het lastig maakt om aan te raden aan andere mensen. Het gemiddelde cijfer dat ondernemers geven, wat betreft de mate van aanbevelen van Dwaande, is een 5,7. En het cijfer wat het vaakst wordt gegeven, de modus, is een 7. (Bijlage 2.16) 3.4 Verbanden In deze paragraaf wordt gekeken of er verbanden bestaan met betrekking tot de bekendheid van Dwaande. Allereerst wordt er gekeken hoe groot de verschillen zijn tussen ondernemers uit verschillende bedrijfssectoren en de naamsbekendheid. Vervolgens wordt ingegaan op de vestigingsplaats van het bedrijf, bestaat er een verband tussen de bekendheid en zes verschillende Noordoost Friese gemeenten? Als laatste komt de bedrijfsomvang in relatie tot de bekendheid aan bod

20 3.4.1 Bedrijfssector & bekendheid Het hoogste percentage van ondernemers met kennis van Dwaande beslaat de sector toerisme. Een logisch resultaat, omdat Dwaande erg actief is op het gebied van het uitlichten van toeristische ondernemingen. Bijvoorbeeld aan de hand van de uitvouwfolder, de arrangementenfolder en de digitale kaart op de website. Naast de toeristische sector zijn veel ondernemers uit de zakelijke dienstverlening en uit de detailhandel bekend met Dwaande. De landbouwsector daarentegen heeft relatief weinig kennis van Dwaande Vestigingsplaats & bekendheid Is er een verband tussen de zes verschillende gemeenten en de mate van bekendheid van Dwaande onder ondernemers? Uit de gemeenten Dongeradeel en Kollumerland c.a. zijn de ondernemers het meest bekend met Dwaande. Er zijn weinig opvallende verschillen, het enige, opmerkelijke, is dat maar 22,5% van de ondernemers in Ferwerderadiel van Dwaande heeft gehoord. Verklaring hiervoor kan de late aansluiting van deze gemeente zijn. Ferwerderadiel is namelijk (pas) in 2012 aangesloten bij de campagne. (Bijlage 2.17) 20

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie -

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Auteurs: Hinde Bouzoubaa & Madelief Brok Begeleider: Lau Schulpen CIDIN, Radboud Universiteit

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie

Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen

Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport De kracht van sport Sport, inspires our generation Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport 1 Voorwoord Wat is de kracht van sport? Dat was de uitdagende, prikkelende vraag

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Vervolgevaluatie Eerst de Klas

Vervolgevaluatie Eerst de Klas Vervolgevaluatie Eerst de Klas In opdracht van: Platform Bèta Techniek Project: 2011.062 Publicatienummer: 2011.062.1124 Datum: Utrecht, 28 november 2011 Auteurs: Drs. Rob Bilderbeek Jesse Bos MSc MBA

Nadere informatie