Samenvatting. Imago-onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. Imago-onderzoek"

Transcriptie

1 Imago-onderzoek 1

2 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven, samenwerking en nieuw ondernemerschap. De regiomarketingcampagne Dwaande is op 7 februari 2011 officieel van start gegaan en is een samenwerkingsverband tussen de zes Noordoost Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. Dwaande richt zich op toeristen en inwoners van Noordoost Fryslân maar ook op ondernemers. Ondernemers kunnen helpen bij het bouwen aan een sterk merk voor Noordoost Fryslân en het gewenste imago. Om inzicht te krijgen in de naamsbekendheid en het imago van de campagne onder ondernemers is er een grootschalig, kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder ondernemers in Noordoost Fryslân. De centrale vraag voor het onderzoek luidt dan ook: In hoeverre is ondernemend Noordoost Fryslân bekend met regiomarketingcampagne Dwaande en in hoeverre hebben de ondernemers een positieve houding ten opzichte van de campagne? De populatie voor het onderzoek bestond 8261 ondernemers. Er is een steekproef genomen waardoor ongeveer een derde van de populatie een schriftelijke enquête heeft ontvangen. De respons bedroeg 17,4%. Voor een schriftelijke enquête, waarbij het gemiddelde responspercentage ongeveer 12% bedraagt, betekent dit een goede respons. Zoals in de meeste gevallen, is er uitgegaan van een betrouwbaarheid van 95%. Dit betekent wanneer het imago-onderzoek onder ondernemers voor een tweede keer wordt uitgevoerd (in dezelfde periode), in 95% van de gevallen het onderzoek dezelfde uitkomst heeft. Uit de resultaten blijkt dat op dit moment, iets meer dan twee jaar na de start van de campagne, blijkt dat 52,2% van de ondernemers in de regio in aanraking is gekomen met regiomarketingcampagne Dwaande. Dit zijn voornamelijk ondernemers uit de toeristische sector, uit de zakelijke dienstverlening en uit de detailhandel, voornamelijk ondernemers uit de gemeenten Dongeradeel en Kollumerland c.a. zijn het meest bekend met Dwaande. Ferwerderadiel heeft de meeste ondernemers die nog nooit van Dwaande hebben gehoord. Onder alle ondernemers die Dwaande kennen geeft 40,4% aan een positieve houding te hebben tegenover de campagne en 13,6% is negatief. Geconcludeerd kan worden dat de meerderheid vindt dat regiopromotie aan de hand van regiomarketingcampagne Dwaande een goed en zinvol initiatief is. De ondernemers die geen duidelijk standpunt hebben over de campagne geven aan te weinig kennis te hebben van de doelen en werkzaamheden van Dwaande. Blijkbaar is op dit moment de naamsbekendheid onder ondernemers, in een relatief korte periode, redelijk hoog, maar is de inhoud voor veel ondernemers (nog) niet duidelijk. Samengevat (en daarmee de centrale vraag beantwoord) is iets meer dan de helft van ondernemend Noordoost Fryslân bekend met regiomarketingcampagne Dwaande. Onder alle ondernemers die Dwaande kennen heeft 40,4% een positieve houding tegenover de campagne en 13,6% van de respondenten heeft een negatieve houding. De rest is neutraal. De groei van de naamsbekendheid gaat voorspoedig, nu is het noodzakelijk om de juiste lading te geven. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Achtergrond Achtergrond regiomarketingcampagne Dwaande Doel Doelgroepen Strategie Middelen Organisatie Onderzoek Aanleiding onderzoek Onderzoeksvragen... 8 Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet Informatieverzamelingmethode Wijze van afname Populatiebepaling en steekproeftrekking populatie Steekproef Aantal enquêtes Responsverantwoording Betrouwbaarheid Validiteit Hoofdstuk 3 Resultaten Algemene informatie Bedrijfssector Vestigingsplaats Bedrijfsomvang Bekendheid Niet bekend met Dwaande Belang promotie Noordoost Fryslân Bereidheid steunen campagne Bijdrage versterking economie Noordoost Fryslân Wel bekend met Dwaande Mate van bekendheid Wijze van bekendwording Mening campagne Effect op imago Noordoost Fryslân en op onderneming Websitebezoeken Bereidheid uitdragen campagne Middelen Net Promotor Score Verbanden Bedrijfssector & bekendheid Vestigingsplaats & bekendheid Bedrijfsomvang & bekendheid

4 Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Literatuurlijst Bijlagen Bijlage 1 Vragenlijst Bijlage 2 Aanvullingen resultaten

5 Inleiding Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven. Daarnaast is het doel van de campagne om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven, samenwerking en nieuw ondernemerschap. Ondernemers kunnen helpen bij het bouwen aan een sterk merk voor Noordoost Fryslân en het gewenste imago. Door aan te haken bij de campagne laat een ondernemer in zijn communicatieboodschap zien deze regio te willen steunen. Maar in hoeverre hebben ondernemers kennis van de campagne en in hoeverre zijn zij bereid de campagne te steunen? Onder alle ondernemers in Noordoost Fryslân is een grootschalig imago-onderzoek uitgevoerd. De aanleiding voor dit onderzoek is de onduidelijkheid die er is over de naamsbekendheid van Dwaande onder ondernemers. Het doel van het onderzoek is dan ook inzicht krijgen in de naamsbekendheid, de behoeften en de mening van ondernemers uit de zes Noordoost Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. De centrale vraag voor het onderzoek luidt: In hoeverre is ondernemend Noordoost Fryslân bekend met regiomarketingcampagne Dwaande en in hoeverre hebben de ondernemers een positieve houding ten opzichte van de campagne? Deze centrale vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: Wat is regiomarketingcampagne Dwaande? In hoeverre hebben ondernemers in Noordoost Fryslân kennis van Dwaande? Welke houding hebben ondernemers ten opzichte van Dwaande? In hoeverre zijn ondernemers bereid positief gedrag te vertonen ten opzichte van de campagne? Welke verbanden en verschillen bestaan er tussen ondernemers op het gebied van bedrijfssector, vestigingsgemeente en bedrijfsomvang? Allereerst wordt in hoofdstuk 1 de campagne beschreven. Onder andere het doel, de strategie en de organisatie komen aan bod. Ook worden in dit hoofdstuk de onderzoeksvragen genoemd. Vervolgens bestaat hoofdstuk 2 uit de onderzoeksopzet. In dit hoofdstuk wordt de populatie en de steekproef beschreven, gevolgd door de mate van betrouwbaarheid en validiteit. Het derde hoofdstuk bestaat uit de beschrijving van de resultaten van het onderzoek, opgesplitst naar ondernemers die Dwaande wel kennen en ondernemers die nog nooit van Dwaande gehoord hebben. Het vierde en laatste hoofdstuk beslaat de conclusies en aanbevelingen, voortkomend uit het onderzoek. 5

6 Hoofdstuk 1 Achtergrond Dit hoofdstuk bestaat uit algemene informatie over de campagne. Het doel, de doelgroepen en de strategie komen eerst aan bod. Vervolgens worden de middelen en de organisatiestructuur besproken. 1.1 Achtergrond regiomarketingcampagne Dwaande Sinds 2008 werken de vier gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. aan het project regiomarketing. In 2009 is de gemeente Tytsjerksteradiel hier ook bij aangesloten en in 2012 is de gemeente Ferwerderadiel als laatste aangesloten. Bij dit project wordt samengewerkt met een klankbordgroep van regionale stakeholders. Onderdeel van dit project is een campagne, deze is op 7 februari 2011 officieel van start gegaan Doel Het doel van de campagne is het merk Noordoost Fryslân te onderscheiden, en dus de bestemming vestigen in het doelgroepgebied waardoor enerzijds trots en enthousiasme wordt gestimuleerd bij bewoners en bedrijven en anderzijds wordt gezorgd voor een top-of-mind positie bij de doelgroep van buiten de regio, zodat Noordoost Fryslân meer wordt overwogen in het keuzeproces van een dagje, weekendje of weekje weg. Hiermee wordt sterk ingezet op het vergroten van de naamsbekendheid van de regio en vormt de campagne de etalage waarmee Noordoost Fryslân onder de noemer Dwaande wordt vermarkt op het gebied van wonen, werken en recreëren (corporate image) Doelgroepen De campagne richt zich op drie verschillende doelgroepen: Huidige bewoners en ondernemers: Het betreft hier de mensen uit de regio die hier wonen en werken en tevens de ondernemers onder hen. Bewoners Noord-Nederland: Vanzelfsprekend uit de rest van Friesland, maar ook Groningen, Drenthe en Noord-Holland, omdat de geografische afstanden niet groot zijn. De communicatie richt zich voor deze doelgroep dan ook op heel Noord-Nederland. Voor de promotie van Noordoost Fryslân in de rest van Nederland en internationaal, is samenwerking met Beleef Friesland van belang. Deze partij wordt door de provincie gefinancierd om nationaal en internationaal de promotie van Friesland te realiseren. Huidige toeristen: Hierbij wordt specifiek uitgegaan van ervaringsdeskundigen, dus toeristen die op enigerlei wijze al eens in Noordoost Fryslân zijn geweest en een ervaring met het gebied hebben. Zij delen hun ervaring veelal met familie, vrienden en kennissen en zijn daarmee ook belangrijke ambassadeurs van de regio Strategie De communicatiestrategie die tijdens de start van de campagne is bepaald is vooral gericht op het vergroten van de naamsbekendheid van de regio enerzijds (extern). Anderzijds wordt er geprobeerd de bewustwording en trots bij ondernemers, bewoners en medewerkers van de 6

7 gemeenten sterker te laten worden, zodat men zich duidelijk committeert aan het merk Noordoost Fryslân (intern). Sinds de start van de campagne zijn er ontwikkelingen geweest die bijsturing van de strategie van de campagne noodzakelijk maakten. Er is gestart met de slogan Noordoost Fryslân, echt mooi en de strategie was om Dwaande, als een soort van trigger, alleen te gebruiken in combinatie met dit logo. Begin 2013 bleek echter dat in de regio vooral het woord Dwaande met het pompeblêd werd opgepakt. Dit zorgt voor onduidelijkheid en dat moest worden voorkomen. Daarnaast is begin 2013 besloten de campagne ook verder te verbreden naar wonen en werken. Op dit moment wordt er gewerkt aan bijsturing van de campagne. Er wordt gekeken op welke wijze de naam voortgezet moet worden en welke concrete doelstellingen er worden gesteld Middelen De campagne maakt gebruik van verschillende middelen, waaronder digitale middelen. Een belangrijk onderdeel van de campagne is de website, In september 2012 is de nieuwe portal voor Noordoost Fryslân gelanceerd. De basis is goed, maar het is nu zaak de portal verder uit te breiden, met name op het gebied van wonen en werken. Op dit moment wordt er bekeken wat de mogelijkheden voor de website zijn en welke keuzes gemaakt moeten worden. De inzet van social media is een belangrijke pijler binnen de campagne. Op dit moment wordt er veel getwitterd met #dwaande en in april 2013 is de Facebookpagina voor Dwaande gelanceerd. In vergelijking tot de eerste maanden van de campagne wordt er op dit moment veel meer gebruik gemaakt van social media. Een goede ontwikkeling want dit middel kan strategisch en relatief goedkoop ingezet worden voor verschillende marketingacties. Er zijn inmiddels drie actieve ondernemersnetwerken die vanuit of met Dwaande actief zijn. Dit zijn het ambassadeursnetwerk, het Gastengilde en de kaartenclub. De belangstelling vanuit de ondernemers staat of valt met de toegevoegde waarde van deze netwerken. Naast deze middelen maakt de campagne gebruik van communicatiemiddelen als advertenties, folders, borden en vlaggen, stickers, ansichtkaarten, een digitale evenementenkalender en een digitale nieuwsbrief Organisatie De projectorganisatie bestaat uit een kernteam van vier personen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de taken. Het kernteam werkt (soms in werkgroepjes) samen met onder andere R&T medewerkers, EZ medewerkers en communicatiemensen van de verschillende gemeenten. De afgelopen jaren is het project regiomarketing uitgevoerd door deze projectgroep, bestaande uit elf personen. Het is altijd de bedoeling geweest om de uitvoering van regiomarketing op termijn buiten de overheid te plaatsen en een meer voorwaardenscheppende rol te vervullen. Het is een project van de hele regio en de overheid heeft hierin vooral een aanjaagfunctie. Op dit moment zijn ontwikkelingen in volle gang met betrekking tot de verschuiving van de organisatie. Het duurt nog wel een tijd voordat een organisatie waarin regiomarketing is ingebed, staat. Ondertussen gaat de uitvoering van taken binnen regiomarketing door de projectgroep door. 7

8 1.2 Onderzoek Aanleiding onderzoek Onderzoek kan veel inzicht geven in hoe de campagne bijgestuurd zou moeten worden en het kunnen laten zien van concrete resultaten helpt ook bij het vergroten van het draagvlak. Afgezien van verschuivingen in de organisatie is het op dit moment van belang om de regio, waaronder ondernemers, achter de campagne te krijgen. Om inzicht te krijgen in de bekendheid en het imago van de campagne onder ondernemers is dit onderzoek uitgevoerd. De centrale vraag voor het onderzoek luidt: In hoeverre is ondernemend Noordoost Friesland bekend met regiomarketingcampagne Dwaande en in hoeverre hebben de ondernemers een positieve houding ten opzichte van de campagne? Onderzoeksvragen Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden moeten de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: Kennis Hoe ziet de verdeling van ondernemers qua bedrijfsomvang eruit in Noordoost Friesland? Hoe groot zijn de groepen toeristische ondernemingen en overige ondernemingen? Hoe groot is de naamsbekendheid van de regiomarketingcampagne Dwaande onder ondernemers in Noordoost Friesland? Onderverdeeld in klein, midden en groot bedrijf en onderverdeeld in toeristische sector en overige sectoren. Hoe zijn ondernemers bekend geworden met Dwaande? In hoeverre zijn ondernemers bekend met de website Houding In hoeverre zijn ondernemers trots op Noordoost Friesland? Wat vinden de ondernemers in Noordoost Friesland van de regiomarketingcampagne? Vinden ondernemers dat de regiomarketingcampagne een bijdrage kan leveren aan de versterking van Noordoost Friesland? Vinden ondernemers dat de regiomarketingcampagne een bijdrage levert aan hun bedrijf? Hebben ze er baat bij? Hoe zou Dwaande haar communicatiemiddelen in moeten zetten, volgens de ondernemers in Noordoost Friesland? Gedrag In hoeverre zijn ondernemers bereid zich in te zetten voor de regiomarketingcampagne én Noordoost Friesland? Hoeveel ondernemers in Noordoost Friesland ondersteunen de campagne of sluiten zich aan bij onderdelen van de campagne? Maken ondernemers gebruik van middelen of projecten die via Dwaande (evenementennieuwsbrief, twitter, website, promotiematerialen) worden aangeboden of willen ze hier gebruik van maken? 8

9 Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet Dit hoofdstuk bestaat uit verschillende onderwerpen. Allereerst komt de onderzoeksmethode en de wijze van afname aan bod. Daarna wordt de populatie en de steekproef besproken en vervolgens bestaat de laatste paragraaf uit de responsverantwoording. 2.1 Informatieverzamelingmethode Om inzicht te krijgen in de bekendheid en het imago van regiomarketingcampagne Dwaande onder ondernemers is er een grootschalig, imago-onderzoek gehouden. Het onderzoek richt zich op alle ondernemers in de Noordoost Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, dus alle bedrijfsvormen en sectoren. Er wordt geen onderscheid gemaakt omdat er vanuit de organisatie behoefte is aan een totaaloverzicht van de bekendheid van de campagne. Wel is er voor dit onderzoek gekozen om de bekendheid onder de doelgroep ondernemers te meten, een andere mogelijkheid zou zijn geweest om de campagne te meten onder inwoners en/of onder toeristen. Omdat ondernemers een groot deel van de bevolking in Noordoost Fryslân vertegenwoordigen, en omdat het op dit moment voor de campagne belangrijk is om zoveel mogelijk ondernemers achter de campagne te krijgen, is ervoor gekozen het onderzoek te houden onder de ondernemers uit de regio. 2.2 Wijze van afname Omdat er aan de hand van dit onderzoek een situatie in kaart wordt gebracht, de bekendheid en het imago van de campagne, is het een beschrijvend onderzoek. Daarnaast is het een kwantitatief onderzoek, deze vorm van onderzoek refereert aan de wens om nauwkeurig in kaart te brengen wat de kennis of het oordeel of het gedrag is van een grote groep mensen. Met een grote mate van betrouwbaarheid worden deze zaken op een efficiënte manier bij veel onderzoeksobjecten in kaart gebracht. 1 In dit geval wordt de kennis en het imago van de campagne getoetst. De afname van het onderzoek onder ondernemers bestaat uit een schriftelijke enquête. Omdat enquêtes in een relatief korte tijd veel resultaten van een grote groep mensen opleveren is er voor deze vorm gekozen. In eerste instantie ging de voorkeur uit naar het online afnemen van de enquêtes, via adressen, maar omdat de contactgegevens die via de Kamer van Koophandel opgevraagd zijn, geen adressen (mogen) bevatten is de enquête schriftelijk afgenomen. De enquêtes zijn verstuurd vanuit Gemeente Dongeradeel met daarbij een brief, ondertekend door Jelle Boerema, wethouder gemeente Kollumerland c.a. en bestuurlijk trekker van regiomarketingcampagne Dwaande. De vragenlijst bestond uit drie delen. Het eerste gedeelte was algemeen met daarna de vraag of de ondernemers wel eens van Dwaande hebben gehoord. Het tweede gedeelte bestond uit vragen voor ondernemers die Dwaande niet kennen, om te meten in hoeverre zij promotie van Noordoost Fryslân belangrijk vinden en of een dergelijke campagne een bijdrage zou kunnen leveren aan het bedrijf. Het derde, en grootste, gedeelte bestond uit vragen voor ondernemers die wel bekend zijn met Dwaande. Er is naar 1 Onderzoek doen!, Tom Fischer en Mark Julsing 9

10 hun mening gevraagd en er is gevraagd welke middelen ondernemers (zouden willen) gebruiken om de campagne te ondersteunen. De resultaten van de teruggestuurde enquêtes zijn vervolgens in dataverwerking programma SPSS verwerkt. 2.3 Populatiebepaling en steekproeftrekking populatie Zoals genoemd is het onderzoek gehouden onder ondernemers in de zes Noordoost Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. De gehele populatie waarover uitspraken worden gedaan bedraagt dus alle ondernemers, maar de operationele populatie, de populatie waar je de feitelijke steekproef uit trekt, bestaat uit alle ondernemers uit zes Noordoost Friese gemeenten die ingeschreven staan bij de Kamer Van Koophandel, mét een naam van een contactpersoon. De (operationele) populatie voor het onderzoek bedraagt in totaal 8261 bedrijven. De verdeling per gemeente ziet er als volgt uit: Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland c.a. Tytsjerksteradiel 1976 bedrijven 935 bedrijven 1649 bedrijven 655 bedrijven 922 bedrijven 2124 bedrijven Steekproef Deze populatie is groter dan 100 dus is er een steekproef genomen. Omdat er een steekproefkader, het adressenbestand via de Kamer Van Koophandel, is er een aselecte steekproef genomen. Het doen van een aselecte steekproef betekent dat iedere persoon of element in een doelgroep dezelfde kans heeft om uitgekozen te worden voor deelname aan het onderzoek. Er zijn vier verschillende manieren van het trekken van een aselecte steekproef. Voor dit imago-onderzoek zijn respondenten getrokken door een systematische steekproef met aselect begin. Dit is het trekken van respondenten met een bepaalde spelregel, bijvoorbeeld om de tien rijen in een Excel-bestand. Het adressenbestand met ondernemers bestaat ook uit een Excel-bestand, om de drie rijen zijn hieruit deelnemers geselecteerd. De omvang van een steekproef bepaalt de nauwkeurigheid van het onderzoek. In de meeste gevallen wordt uitgegaan van een betrouwbaarheid van 95%. Dit betekent dat wanneer het onderzoek voor een tweede keer wordt uitgevoerd (in dezelfde periode), in 95% van de gevallen het onderzoek dezelfde uitkomst heeft. Aan de hand hiervan kan de steekproefomvang berekend worden. De formule voor het berekenen van een steekproef bij een eindige populatie (met correctiefactor) ziet er als volgt uit: n = N x Z ² x p(1-p) Z ² x p(1-p) + (N-1) x F ² Hierbij is: n = Het aantal benodigde respondenten (afgerond naar boven) 10

11 Z = De standaardafwijking bij een bepaald betrouwbaarheidspercentage: 99% betrouwbaarheid Z-waarde = 3 95% betrouwbaarheid Z-waarde = 1,96 90% betrouwbaarheid Z-waarde = 1,65 N = De grootte van de populatie, bedraagt in dit onderzoek 8261 ondernemers p = Het percentage respondenten dat aan een bepaald karakteristiek voldoet. Is er nog geen eerder onderzoek geweest, wordt er hier p = 50% gebruikt. F = De foutmarge, in de meeste gevallen 5%. De uitkomst van bovengenoemde formule geeft dus het minimale aantal respondenten aan, waarvan je een ingevulde enquête terug moet krijgen om een betrouwbaarheidspercentage van 95% te behalen. Het aantal benodigde respondenten voor het imago-onderzoek onder ondernemers bedraagt volgens bovenstaande formule: n = 8261 x 1,96 ² x 0,5(1-0,5) = 367, respondenten 1,96 ² x 0,5(1 0,5) + (8261-1) x 0,05 ² Aantal enquêtes Het aantal te versturen enquêtes hangt af van de te verwachten respons. De respons, het deel van de uitgezette vragenlijsten dat ingevuld terugkomt en bruikbaar is, is afhankelijk van de volgende factoren: Betrokkenheid van de respondenten Bereikbaarheid van de doelgroep Wijze van afname Budget Tijd Een soortgelijk onderzoek is nog niet eerder uitgevoerd dus er was nog geen indicatie van een mogelijk responspercentage. Over het algemeen is voor een schriftelijk onderzoek, dat nog niet eerder uitgevoerd is, een responspercentage van 10% 15% aannemelijk. Als er binnen dit onderzoek uit wordt gegaan van een gemiddelde respons van 12,5% betekent dit dat er 368 / 0,125 = 2944 enquêtes moeten worden verstuurd. Om op een rond getal uit te komen is er gekozen om een derde van de totale populatie de enquête te sturen. De populatie bestaat uit 8261 ondernemers, een derde hiervan is 8261 / 3 = 2753,66 ondernemers. Dit aantal is afgerond naar 2750, er zijn dus 2750 enquêtes verstuurd. (Het aantal enquêtes per gemeente was in verhouding met het aantal ondernemers in de gemeenten). 2.4 Responsverantwoording Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid is de mate waarin het resultaat onafhankelijk van toeval is. Zoals hierboven genoemd betekent dit wanneer je het onderzoek op dezelfde manier over zou doen, dit dezelfde resultaten op zou moeten leveren. Er is in eerste instantie uitgegaan van een 11

12 betrouwbaarheid van 95%, maar naar aanleiding van de respons kan de werkelijke betrouwbaarheid beoordeeld worden. Van de 2750 verstuurde vragenlijsten zijn er 513 teruggekomen, waarvan er 34 verkeerd geadresseerd zijn of waarvan de ondernemer (nog) wel ingeschreven staat bij de Kamer Van Koophandel maar niet daadwerkelijk een actieve onderneming runt. De respons bestaat dus uit = 479 enquêtes. Dit is een respons van 479 / 2750 x 100% = 17,4% Aan de hand van een steekproef calculator via internet 2 wordt bij 479 respondenten een betrouwbaarheidspercentage van 97,57% gevonden Validiteit Validiteit is de mate waarin de uitkomsten van het onderzoek door systematische fouten kan zijn beïnvloed. Er worden drie vormen van validiteit onderscheiden: 1. Interne validiteit Hierbij gaat het om de vraag: is er een alternatieve verklaring voor het gevonden verband / de gevonden resultaten? Deze vorm is met name bij toetsend en exporatief onderzoek van belang. Het imago-onderzoek onder ondernemers is echter een beschrijvend onderzoek en deze vorm is dan ook niet van belang. Wel moet er een kanttekening gezet worden bij de afkomst van de respondenten. Een groot gedeelte van de respons is namelijk afkomstig uit de gemeente Dongeradeel, de verklaring hiervoor kan zijn dat de schriftelijke enquêtes verstuurd zijn vanuit de gemeente Dongeradeel. Ze zijn verstuurd in een envelop van Dongeradeel, waardoor ondernemers in deze gemeente misschien meer verantwoording voelden om de enquête in te vullen dan ondernemers uit de overige vijf gemeenten. Daarnaast staat Gemeente Dongeradeel op de derde plaats wat betreft het aantal ondernemers. 2. Constructvaliditeit Hierbij vraag je je af of je hebt gemeten wat je wilde meten. Het gaat dan met name om de manier van meten. Tijdens dit onderzoek is voornamelijk de bekendheid en het imago van de campagne onder ondernemers gemeten, deze variabelen zijn duidelijk en goed geoperationaliseerd. Er is dus geen sprake van fouten in de constructie van het onderzoek. 3. Externe validiteit Hierbij vraag je je af of de gevonden resultaten ook generaliseerbaar zijn naar de hele populatie of zelfs daarbuiten. Omdat de respons vanuit gemeente Dongeradeel vrij hoog is (zie interne validiteit), kun je je afvragen of de resultaten nog wel voor de hele populatie gelden. Wel blijkt uit het onderzoek dat de verdere verdeling van de respons relatief gelijk is aan de verdeling van de omvang van de gemeenten en ook blijkt dat er genoeg resultaten verkregen zijn uit andere gemeenten. Er mag dus aangenomen worden dat de resultaten generaliseerbaar zijn naar de hele populatie

13 Hoofdstuk 3 Resultaten Hoofdstuk 3 bestaat uit de beschrijving van de uitkomsten van het onderzoek. Hierin worden een aantal resultaten weergegeven. Voor een volledig overzicht van de resultaten wordt verwezen naar de bijlagen. 3.1 Algemene informatie Deze eerste paragraaf is een algemeen deel en bestaat uit resultaten van alle respondenten, 479 ondernemers Bedrijfssector Het grootste gedeelte ondernemers bestaat uit de sector overig. Verklaring hiervoor is dat een aantal ondernemers niet zeker hebben geweten in welke sector zijn of haar bedrijf zich bevindt. Daarnaast beslaat de sector Zakelijke dienstverlening een groot gedeelte, 14,8%. De sector Landbouw, visserij is ook vrij groot, 13,4%. Het is dan ook algemeen bekend dat Friesland rijk is aan veeteelt en akkerbouw bedrijven 3. (Bijlage 2.1) Vestigingsplaats Zoals genoemd bij de validiteitbeschrijving beslaat gemeente Dongeradeel een groot deel van de respondenten, namelijk 118. Daarnaast vertegenwoordigt Tytsjerksteradiel een groot aantal ondernemingen. Gezien de gehele populatie is Tytsjerksteradiel de grootste gemeente, gevolgd door Achtkarspelen. De respons vanuit gemeente Dongeradeel is dus enigszins opmerkelijk maar verklaarbaar door de verstuurde enveloppen met het gemeentelogo van Dongeradeel. Het kleinste aantal respondenten is afkomstig uit gemeente Ferwerderadiel, dit is in overeenstemming met de populatie. (Bijlage 2.2)

14 3.1.3 Bedrijfsomvang Opvallend is dat 405 van de 479 respondenten ondernemingen zijn met minder dan zes werknemers. Dit betekent dat Noordoost Fryslân vooral bestaat uit kleine ondernemingen en weinig grote bedrijven Bekendheid Van de 479 respondenten geven 250 ondernemers aan bekend te zijn met Dwaande. Het merendeel van de ondernemers in Noordoost Fryslân (52,2%) is sinds januari 2011 in aanraking gekomen met Dwaande. In paragraaf 3.3 wordt verder ingegaan op de naamsbekendheid van Dwaande, onder andere aan de hand van de mate van bekendheid. (Bijlage 2.3) 3.2 Niet bekend met Dwaande Deze paragraaf bestaat uit onderzoeksresultaten van respondenten die Dwaande niet kennen. 229 ondernemers hebben (nog) niet van Dwaande gehoord. Deze ondernemers zijn gevraagd in hoeverre zij promotie van de regio Noordoost Fryslân belangrijk vinden. Na uitleg is gevraagd wat hun mening is over de campagne Belang promotie Noordoost Fryslân 14

15 Uit voorgaand figuur blijkt dat het grootste aantal ondernemers neutraal is tegenover het belang van promotie van de regio. Het aantal ondernemers dat promotie (zeer) belangrijk vindt is = 104 (45,4%) en het aantal ondernemers dat promotie van de regio (zeer) onbelangrijk vindt is = 17 (7,4%). Dit betekent dat het merendeel van de ondernemers in Noordoost Fryslân een positieve houding heeft ten opzichte van het regiopromotie / regiomarketing. (Bijlage 2.4) Bereidheid steunen campagne Van de 229 ondernemers, die nog nooit van Dwaande hebben gehoord, geeft 21%, na uitleg van de campagne, aan bereid te zijn de campagne te steunen. Van deze ondernemers geeft het merendeel aan de campagne te willen steunen door Dwaande zichtbaar te maken. Er wordt weinig voorkeur gegeven aan het gezamenlijk oppakken van promotieactiviteiten. (Bijlage 2.5) Bijdrage versterking economie Noordoost Fryslân Zoals hierboven genoemd geven 48 van de 229 ondernemers aan bereid te zijn de campagne te steunen. Dit is een relatief klein aantal. Daarentegen vindt een groter aantal ondernemers, 32,3%, dat regiomarketingcampagne Dwaande wel een positieve invloed kan hebben op de economie in Noordoost Fryslân. Deze ondernemers vinden dat regiopromotie de economie in het gebied versterkt. De meeste ondernemers, 59,4%, is twijfelachtig tegenover het versterken van de economie door Dwaande. Meer informatie en resultaat is voor deze groep van belang. 8,3%, 19 ondernemers, vindt dat Dwaande niet kan bijdragen aan versterking van de economie. (Bijlage 2.6) 15

16 3.3 Wel bekend met Dwaande Deze paragraaf bestaat uit onderzoeksresultaten van respondenten die Dwaande wel kennen. 250 ondernemers zijn inmiddels in aanraking gekomen met Dwaande Mate van bekendheid Wijze van bekendwording Van de 250 ondernemers die in aanraking gekomen zijn met Dwaande geven 167 ondernemers (66,8%) aan er wel en van te hebben gehoord of het wel eens gezien te hebben. Dit betekent dat deze groep het merk Dwaande herkent, maar weinig kennis heeft van de betekenis ervan. Daarentegen zijn er 76 ondernemers (30,4%) die wel weten wat de campagne inhoudt en 7 bedrijven 2,8%) die (onderdelen van) de campagne ondersteunen. (Bijlage 2.7) Ondernemers kunnen via verschillende kanalen bekend geworden zijn met Dwaande. Het meest voorkomende middel waardoor ondernemers Dwaande herkennen is een advertentie. NB: Onder advertenties kan ook het Dwaande logo op de gemeentepagina van de huis aan huis krant bedoeld worden. (Bijlage 2.8) 16

17 3.3.3 Mening campagne Om het imago van de campagne onder ondernemers te meten is naar hun mening gevraagd. 46% van de ondernemers heeft geen duidelijke mening, meestal met de toevoeging te weinig kennis te hebben van de campagne. 40,4% geeft aan een positieve houding te hebben tegenover de campagne. Deze groep ondernemers vindt de regiopromotie een goed initiatief. 13,6% is negatief ten opzichte van de campagne. Een aantal ondernemers uit deze groep vinden het geld- en tijdverspilling of vinden dat er onduidelijkheid heerst vanuit Dwaande. (Bijlage 2.9) Effect op imago Noordoost Fryslân en op onderneming In hoeverre vinden ondernemers dat Dwaande een positief effect heeft op het imago van Noordoost Fryslân? 41,6% vindt dat Dwaande positief bijdraagt aan het imago van de regio. 46,6% van de ondernemers heeft geen duidelijk standpunt en maar een kleine groep ondernemers (12%) ziet niets in versterking van het imago van de regio. Ook is er gemeten in hoeverre Dwaande, volgens ondernemers, een bijdrage zou kunnen leveren aan de onderneming. Opvallend is dat hierop maar 16% van de ondernemers antwoordt dat Dwaande positief kan bijdragen aan het bedrijf. Blijkbaar vinden veel ondernemers regiopromotie wel belangrijk maar vinden niet dat een dergelijke campagne bij kan dragen aan een beter bedrijfsresultaat. (Bijlage 2.10 t/m 2.12) 17

18 3.3.5 Websitebezoeken Het merendeel van de ondernemers, 55,6%, blijkt nog geen kennis te hebben van het bestaan van de website Dit betekent dat het bereik van de website vergroot kan worden. (Bijlage 2.13) Bereidheid uitdragen campagne Ondanks dat maar 16% van de ondernemers vindt dat Dwaande geen bijdrage levert aan de eigen onderneming is 32,4% wel bereid de campagne uit te dragen. Ook hier geeft het grootste gedeelte aan (nog) geen duidelijke mening te hebben door de campagne misschien wel uit te willen dragen. Meer uitleg over de mogelijkheden en eventuele voordelen is voor deze groep noodzakelijk. Een kleine groep van 10 ondernemers draagt op dit moment de campagne al uit, door middel van de ondernemersnetwerken die via Dwaande actief zijn. (Bijlage 2.14) Middelen Er is de ondernemers gevraagd van welke middelen, die op dit moment door Dwaande worden aangeboden, zij gebruik maken. Opvallend is dat 61,4% geen enkel middel gebruikt. Vervolgens is de behoefte naar de middelen gemeten. Van de 183 ondernemers die geen gebruik maken van middelen zou 14,2% dit wel willen. 28,4% van de ondernemers heeft hier geen behoefte aan, maar het grootste gedeelte is twijfelachtig. 18

19 Met betrekking tot de middelen is aan de ondernemers gevraagd welk(e) middel(en) Dwaande meer in zou moeten zetten om de naamsbekendheid te vergroten en succesvoller te zijn. Blijkbaar vinden ondernemers social media een sterk middel. Een kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is het bestaan van de Dwaande Facebookpagina. Op het moment van afname van de enquêtes bestond de Facebookpagina nog niet, wat betekent dat Dwaande op dit moment al meer gebruik maakt van social media. Verder wordt de antwoordmogelijkheid Anders vaak aangekruist, in een aantal gevallen gevolgd door antwoorden als bijwonen van beurzen, aanhaken bij bestaande merken/organisaties of bijstellen van naam en/of werkwijze van Dwaande. In de meeste gevallen wordt er geen specifiek middel genoemd. (Bijlage 2.15) Net Promotor Score De Net Promoter Score (NPS) is een meetinstrument om gemakkelijk de klantentevredenheidsscore te bepalen. De NPS peilt bij de respondent in welke mate hij/zij een bepaald bedrijf, product of dienst aan anderen zou aanbevelen en verdeelt de respondenten op basis van een gegeven cijfer in drie groepen: Ambassadeurs (score van 9-10) = 2,8% Passievelingen (score van 7-8) = 36,8% Afvalligen (score van 0-6) = 60,4% Om vervolgens de NPS te berekenen trekt men het percentage afvalligen af van het percentage ambassadeurs. 4 Voor Dwaande is de NPS dus 2,8 60,4 = -57,6. Een negatief getal betekent dat er (nog) maar weinig promotors zijn voor Dwaande. Dwaande is dan ook geen product, wat het lastig maakt om aan te raden aan andere mensen. Het gemiddelde cijfer dat ondernemers geven, wat betreft de mate van aanbevelen van Dwaande, is een 5,7. En het cijfer wat het vaakst wordt gegeven, de modus, is een 7. (Bijlage 2.16) 3.4 Verbanden In deze paragraaf wordt gekeken of er verbanden bestaan met betrekking tot de bekendheid van Dwaande. Allereerst wordt er gekeken hoe groot de verschillen zijn tussen ondernemers uit verschillende bedrijfssectoren en de naamsbekendheid. Vervolgens wordt ingegaan op de vestigingsplaats van het bedrijf, bestaat er een verband tussen de bekendheid en zes verschillende Noordoost Friese gemeenten? Als laatste komt de bedrijfsomvang in relatie tot de bekendheid aan bod

20 3.4.1 Bedrijfssector & bekendheid Het hoogste percentage van ondernemers met kennis van Dwaande beslaat de sector toerisme. Een logisch resultaat, omdat Dwaande erg actief is op het gebied van het uitlichten van toeristische ondernemingen. Bijvoorbeeld aan de hand van de uitvouwfolder, de arrangementenfolder en de digitale kaart op de website. Naast de toeristische sector zijn veel ondernemers uit de zakelijke dienstverlening en uit de detailhandel bekend met Dwaande. De landbouwsector daarentegen heeft relatief weinig kennis van Dwaande Vestigingsplaats & bekendheid Is er een verband tussen de zes verschillende gemeenten en de mate van bekendheid van Dwaande onder ondernemers? Uit de gemeenten Dongeradeel en Kollumerland c.a. zijn de ondernemers het meest bekend met Dwaande. Er zijn weinig opvallende verschillen, het enige, opmerkelijke, is dat maar 22,5% van de ondernemers in Ferwerderadiel van Dwaande heeft gehoord. Verklaring hiervoor kan de late aansluiting van deze gemeente zijn. Ferwerderadiel is namelijk (pas) in 2012 aangesloten bij de campagne. (Bijlage 2.17) 20

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP Onderzoeksartikel 5 juni 2014 De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP M.R.L. Nass; onderzoekstudent Farmakunde Abstract Doelstelling: Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van

Nadere informatie

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...4 1.1 Communicatiehouding... 5 1.2 Draagvlak... 6 2 Methode van onderzoek...7 2.1

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatie gepeild Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, november 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 1.1

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

De informatievoorziening van de MS Vereniging

De informatievoorziening van de MS Vereniging De informatievoorziening van de MS Vereniging Uitslag van de enquête Informatievoorziening onder mensen met MS, september 2012 Juanita Diemel, medewerker informatievoorziening Jolanda van Dijk, medewerker

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

2012, peiling 3a september 2012

2012, peiling 3a september 2012 resultaten 2012, peiling 3a september 2012 Van 13 tot en met 26 juni is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.696 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.963 leden de vragenlijst

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Resultaten lezersonderzoek West. Ledenmagazine VNO-NCW West Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Aantal verzonden digitale enquêtes

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Snel aan de slag 3 Per Enquete 3 Een enquête + vragen toevoegen 6 Layout aanpassen 7 Een uitnodiging versturen 8 Resultaten bekijken 8 Tips en trucs 13

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme PROBLEEMANALYSE Management probleem: De ondernemers in de binnenstad van Roermond worden geïnformeerd door Stichting Citymanagement Roermond in samenwerking

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie September 2011 Bregje Dijksterhuis (HvA) & Nina Vels (LBIO) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Onderzoeksvragen... 2

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Lichtpunten in deze samenleving

Lichtpunten in deze samenleving Lichtpunten in deze samenleving Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren Onderzoeksverslag mei 2009, Stedelijk Bureau Inhoud Tevredenheidsmeting spreekuren 2009 3 Resultaten 4 Stellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. Analyse 3 3. Inzicht in Noord-Nederlandse

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Bekendheid VVE-010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011 In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek.

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek. Bijeenkomst 3 1 Programma Mini-presentaties Vragenlijst maken Kwaliteit van de vragenlijst: betrouwbaarheid en validiteit Vooruitblik: analyse van je resultaten Aan de slag: - Construct-> dimensies ->

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118)

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118) Factsheet 23 juli 2013 - FK Ledenonderzoek Flexmigranten 2013 Vrijwel elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord- Groningen Auteur: Dr. Karel Jan Alsem Juni 2013 Kenniscentrum Ondernemerschap

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Maart 2009 Burgeronderzoek Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten. Management samenvatting

Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten. Management samenvatting Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten Uwe Matzat/Chris Snijders Technische Universiteit Eindhoven Management samenvatting De grote meerderheid

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Format klanttevredenheidsonderzoek (KTO) voor de Afdeling Infectieziektebestrijding GGD

Format klanttevredenheidsonderzoek (KTO) voor de Afdeling Infectieziektebestrijding GGD Format klanttevredenheidsonderzoek (KTO) voor de Afdeling Infectieziektebestrijding GGD Opdrachtgever: CIB - RIVM Auteur format: Marjon Schoo Auteur vragenlijsten: ap van Ede Datum: 23 februari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Vergunningverlening Plan van aanpak

Vergunningverlening Plan van aanpak Vergunningverlening Plan van aanpak Oktober 2013 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter)

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn?

Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn? 1 Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn? 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Onderzoeksvragen en opzet...4 Resultaten...5 Conclusies en aanbevelingen...9 Appendix A: tabellenboek...11

Nadere informatie

Factsheet 24 november 2010 LO

Factsheet 24 november 2010 LO Factsheet 24 november 2010 LO Ledenonderzoek Flexmigranten 2010 Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Regelgeving Horeca Maastricht 2005

Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek en Informatie Auteur: Sabine Bosch Met medewerking van: Marcel Theunissen Duboisdomein 30 Postbus 1992 6201 BZ

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

Bewoners Beheren Buurt

Bewoners Beheren Buurt Bewoners Beheren Buurt Zelfbeheer van de groene openbare ruimte door de ogen van het digitaal burgerpanel in Oss Uitkomsten burgerpanel Gemeente Oss Jeanette Huisbrink i.s.m. Team Statistiek en Onderzoek

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie