Zzzip 2. Onderzoek naar de levenskwaliteit van Vlaamse holebi s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zzzip 2. Onderzoek naar de levenskwaliteit van Vlaamse holebi s"

Transcriptie

1 Zzzip 2 Onderzoek naar de levenskwaliteit van Vlaamse holebi s Dr. Dagmar Versmissen (SGKB - Universiteit Antwerpen) Promotoren Dr. Alexis Dewaele (Universiteit Gent) Prof. dr. Petra Meier (Universiteit Antwerpen) Prof. dr. Mieke Van Houtte (Universiteit Gent) In samenwerking met: Steunpunt Gelijkekansenbeleid

2

3

4 Steunpunt Gelijkekansenbeleid Consortium Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt 2011 ISBN Wettelijk Depot: D/2011/3680/06 NUR 740, 756 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Druk- en bindwerk: Drukkerij Lithos ii

5 Zzzip 2 Onderzoek naar de levenskwaliteit van Vlaamse holebi s dr. Dagmar Versmissen (SGKB Universiteit Antwerpen) Promotoren dr. Alexis Dewaele (Universiteit Gent) Prof. dr. Petra Meier (Universiteit Antwerpen) Prof. dr. Mieke Van Houtte (Universiteit Gent) In samenwerking met: Steunpunt Gelijkekansenbeleid - Consortium Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt iii

6

7 Inhoudstafel Inhoudstafel Situering van het onderzoek Executive summary Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Theoretische inleiding Inleiding De levenskwaliteit van holebi s in Vlaanderen en de wereld Holebispecifieke kwetsbaarheidsfactoren Gender en genderidentiteit Homonegativiteit Discriminatie omwille van de minderheidsstatus Stigmabewustzijn Geïnternaliseerde homonegativiteit Wie is de Vlaamse holebi? De houding van de Vlaamse bevolking Percepties over bedrijfscultuur en schoolcultuur Samenvattend Methode Introductie Het onderzoeken van een verborgen populatie De feitelijke dataverzameling Potentiële deelnemers? Verleid ze! De rekrutering van kandidaten: Waar en hoe? Het gebruik van een online survey om data te verzamelen De gebruikte vragenlijst Statistische methodes Socio-demografie Geslacht Leeftijd Nationaliteit

8 5.4. Geloof Een progressieve heterosteekproef? Samenvattend Werk & Studie Opleidingsniveau Opleidingsniveau niet-studerende deelnemers Opleidingsniveau en studierichting studenten Tewerkstellingsgraad Beroepstaken Leidinggevende functies Samenvattend Relaties, seksuele identiteit, partner & gezin Seksuele identiteit Samenstelling van de steekproeven Coming-out Relatie en Partner Seksuele contacten Vaste partner Samenlevingsvorm Meer dan één vaste partner Kwaliteit van de relatie Kinderen en kinderwens Kinderwens Afkomst van de kinderen Samenvattend Stigma, attitudes & stereotypieën Homonegativiteit door hetero s Waardering van het holebi-ouderschap en -huwelijk door onbekenden Waardering van het holebi-ouderschap door familie en omgeving Perceptie van schoolcultuur en bedrijfscultuur Samenvattend Minderheidsstressoren & discriminatie Discriminatie Daders van discriminatie tegen holebi s

9 9.2. Minderheidsstressoren Genderidentiteit Genderidentiteit bij lesbische en biseksuele vrouwen Genderidentiteit bij homoseksuele en biseksuele mannen Genderidentiteit en discriminatie Genderidentiteit en discriminatie bij lesbiennes en biseksuele vrouwen Genderidentiteit en discriminatie bij homoseksuele en biseksuele mannen Geïnternaliseerde homonegativiteit Geïnternaliseerde homonegativiteit en discriminatie Stigmabewustzijn Zichtbaarheidsmanagement Zichtbaarheidsmanagement en discriminatie Sociale identiteit Samenvattend Mentaal welbevinden & middelengebruik Mentaal welbevinden en kwaliteit van leven Stemming Subklinische symptomen Klinische symptomen Psychosomatiek Kwaliteit van leven Mentaal welbevinden en minderheidsstressoren Mentaal welbevinden en stigmabewustzijn Mentaal welbevinden en geïnternaliseerde homonegativiteit Mentaal welbevinden en genderidentiteit Genderidentiteit & mentaal welbevinden bij lesbische en biseksuele vrouwen Genderidentiteit & mentaal welbevinden bij homoseksuele en biseksuele mannen Mentaal welbevinden en zichtbaarheidmanagement Het gebruik van tabak Het gebruik van alcohol Het gebruik van drugs Samenvattend

10 11. Algemene conclusie De mening van de hetero Mentale gezondheid en middelenmisbruik Kinderen van holebi s Aan het werk Discriminatie Minderheidsstressoren Aanbevelingen voor beleid, middenveld & onderzoek Tolerantie Mentale gezondheid en welzijn Kinderen en kinderwens: adoptie, draagmoederschap en pleegzorg Bijlagen Bibliografie

11 9

12 10

13 1. Situering van het onderzoek In Vlaanderen kennen we een lange traditie van holebi-onderzoek. De eerste grootschalige kwantitatieve studies gebeurden onder leiding van prof. dr. John Vincke ( ) en kwamen tot stand binnen de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent. In 2004 zag daar het eerste Zzzip-project, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse minister voor Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, het levenslicht. De publicatie volgde in In navolging van dit project werd in 2010 en 2011 gewerkt aan het Zzzip²-project. Waar de eerste Zzzip-studie werd omschreven als een statistisch onderzoek met het oog op het verzamelen van basismateriaal over de doelgroep holebi s, werd voor het Zzzip²-project tot doel gesteld de levenskwaliteit van de Vlaamse holebi s in kaart te brengen. De Vlaamse minister voor Gelijke Kansen, Pascal Smet, is opdrachtgever voor het onderzoek waarover we hier rapporteren en de studie werd door het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid (S-GKB) uitgevoerd. De onderzoekster van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, dr. Dagmar Versmissen, en de promotor-coördinator van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, prof. dr. Petra Meier, vormden samen met dr. Alexis Dewaele, faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Gent, en prof. dr. Mieke Van Houtte, vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent, het onderzoeksteam. Voor de Zzzip 2 -studie werd een survey samengesteld door het onderzoeksteam, in samenwerking met de stuurgroep. Deze stuurgroep was samengesteld uit experten uit het middenveld, het beleid en de academische wereld. Concreet maakten volgende personen deel uit van de stuurgroep: Agna Smisdom (Gelijke Kansen Vlaanderen), Bob van den Broeck (raadgever Gelijke Kansen Kabinet Smet), Eva Dumon (çavaria), Jo Noppe (Studiedienst Vlaamse Regering), John Lievens (UGent), Josee Lemaitre (Studiedienst Vlaamse Regering), Marc Hooghe (KULeuven), Mark Sergeant (Sensoa), Sara Vissers (KULeuven), Nico Steegmans (Steunpunt Gelijkekansebeleid), Wim Vanden Berghe (Instituut voor Tropische Geneeskunde), Yves Aerts (çavaria) en Nele Cox (UGent). Nele Cox, die nauw betrokken was bij de eerste Zzzip-studie, leverde bovendien een belangrijke bijdrage tot het samenstellen van de Zzzip²-survey. In dit onderzoeksproject baseren we ons grotendeels gebaseerd op de vragenlijst van het eerste Zzzip-onderzoek. Op deze manier is het mogelijk bepaalde tendensen over de tijd te observeren. Aanvullend werden er vragen toegevoegd aan de survey om de levenskwaliteit van holebi s gedetailleerder in kaart te brengen. Concreet start dit rapport met een theoretische inleiding en een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode, waarna zes inhoudelijke hoofdstukken aan bod komen. Deze hoofdstukken behandelen socio-demografie, werk en studie, relaties, seksuele identiteit, partner en gezin, stigma, attitudes en stereotypieën, discriminatie en minderheidsstressoren, mentaal welbevinden en middelenmisbruik. We sluiten het rapport af met een concluderend hoofdstuk en beleidsaanbevelingen. 11

14 12

15 2. Executive summary 2.1. Samenvatting Het Zzzip²-project werd uitgevoerd met tot doel de levenskwaliteit van Vlaamse holebi s in kaart te brengen. De Vlaamse minister voor Gelijke kansen, Pascal Smet, is opdrachtgever voor het Zzzip²-onderzoek dat werd uitgevoerd door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Dit project is een vervolg op eerder grootschalig kwantitatief holebi-onderzoek, de Zzzip-studie. Iedereen, zowel holebi als hetero, kon deelnemen aan de Zzzip²-studie. Hetero s werden gebruikt als controlegroep en om stigma, attitudes en stereotypieën te bevragen. De vragenlijst werd samengesteld door een stuurgroep die bestaat uit experten uit het middenveld, het beleid en de academische wereld. De data werden verzameld via een online survey die werd voorafgegaan door een sociale marketingcampagne. Verschillende analysemethoden werden op de data toegepast. Hiebij werd telkens gecontroleerd voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. De Zzzip²-steekproef is samengesteld uit 3400 respondenten, waarvan 2397 holebi s en 1003 hetero s. De holebisteekproef en de heterosteekproef zijn gelijk verdeeld op vlak van opleidingsniveau, leeftijd, nationaliteit en levensbeschouwelijke strekking. De holebisteekproef bestaat voor 62% uit mannen, bij de heterosteekproef bedraagt hun aandeel 40%. De totale steekproef is niet representatief voor de Vlaamse bevolking, maar is wel zeer vergelijkbaar aan de eerste Zzzip-steekproef. De Zzzip²-respondenten zijn jong, hoog opgeleid en op de spreekwoordelijke uitzondering na, autochtoon. Een kwart van de respondenten zijn scholier of student en iets meer dan 65% heeft betaald werk. Na het bevragen van de respondenten met betaald werk (vroeger of nu) over hun beroepstaken blijkt een significant groter aandeel van de holebi s leidinggevende taken uit te voeren in vergelijking met hetero s. Meer holebi s (60,3%) dan hetero s (50,3%) hadden op het ogenblik van deelname een vaste partner. Holebi s (25,6%)met een vaste partner zijn minder vaak gehuwd in vergelijking met hetero s (40,1%) met een vaste partner. Op het ogenblik van deelname had 15,4% van de holebisteekproef één of meerdere kinderen of verwachtte hij/zij een kind. Van al deze kinderen is 61% afkomstig uit een heterorelatie. De waardering van het holebihuwelijk en holebi-ouderschap werd bevraagd bij hetero s en een inschatting van deze waardering werd nagevraagd bij holebi s. Deze inschatting sluit aan bij de werkelijke waardering. Op lesbiennes en biseksuele vrouwen die moeder zijn wordt significant beter gereageerd door personen in de directe omgeving in vergelijking met de reactie op homomannen en biseksuele mannen die vader zijn. Op beide wordt noch positief, noch negatief gereageerd. De perceptie van de schoolcultuur en de bedrijfscultuur is dat deze tolerant is ten aanzien van holebi s. Toch wordt er nog homonegativiteit gerapporteerd. Zo vindt 16,7% van de heterosteekproef dat holebi s abnormaal zijn. Er werd gepleid naar subtiele en expliciete discriminatie. Van de holebisteekproef gaf 17,7% aan in de afgelopen zes maanden gediscrimineerd te zijn geweest omwille van hun seksuele oriëntatie. De daders van deze discriminatie waren hoofdzakelijk van West-Europese afkomst, al was er een oververtegenwoordiging van Noord-Afrikaanse daders rekening houdend met het aandeel dat deze groep vertegenwoordigt in de 13

16 algemene Vlaamse bevolking. Het ervaren van discriminatie omwille van de seksuele oriëntatie bleek geassocieerd te zijn met alle minderheidsstressoren (genderidentiteit, geïnternaliseerde homonegativiteit, stigmabewustzijn, zichtbaarheidsmanagement en sociale identiteit) die werden bevraagd, zowel bij mannen als bij vrouwen. Het mentaal welzijn van holebi s werd via verschillende parameters bevraagd. Holebi s zijn kwetsbaarder voor subklinische symptomen van depressie, schatten hun kwaliteit van leven lager in en hebben een groter risico tot het ondernemen van een suïcidepoging in vergelijking met hetero s. Het suïciderisico is met name verhoogd bij jonge lesbische en biseksuele vrouwen. Problemen op vlak van mentaal welbevinden zijn geassocieerd met holebispecifieke minderheidsstressoren zoals geïnternaliseerde homonegativiteit, genderidentiteit, sociale identiteit en stigmabewustzijn. Als indicator voor mentaal welbevinden werd eveneens het gebruik van genotsmiddelen geïnventariseerd. Holebi s gebruiken vaker tabak in vergelijking met hetero s. Lesbiennes en biseksuele vrouwen gebruiken vaker drugs en lijken een verhoogd risico te hebben op het overmatig consumeren van alcohol Conclusies In grote lijnen zijn er twee conclusies te trekken uit het Zzzip²-onderzoek. Hoewel de holebisteekproef en de heterosteekproef vergelijkbaar zijn aan elkaar op vlak van leeftijd, opleidingsniveau en etnische herkomst, worden er toch duidelijke verschillen gevonden tussen beide groepen. Deze verschillen situeren zich op diverse levensdomeinen zoals gezin, discriminatie en mentaal welbevinden. Verder blijkt homonegativiteit nog steeds voor te komen bij een deel van de Vlaamse bevolking Aanbevelingen Op basis van de onderzoeksresulaten worden enkele aanbevelingen geformuleerd. Aangezien homonegativiteit nog steeds gerapporteerd wordt en heteronormativiteit nog steeds de norm blijkt te zijn, blijft sensibilisering noodzakelijk. Sensibilisering en vorming dient niet enkel te gebeuren bij de algemene bevolking, maar ook en vooral bij hulpverleners en welzijnswerkers. 14

17 3. Theoretische inleiding 3.1. Inleiding De term holebi verwijst naar iedereen die zich aangetrokken voelt tot personen van hetzelfde geslacht. Deze seksuele aantrekking hoeft niet exclusief tot personen van hetzelfde geslacht te zijn, maar kan ook afwisselend voorkomen met aantrekking tot personen van het andere geslacht. Holebi is een verzamelnaam voor iedereen met homoseksuele fantasieën en/of contacten. Concreet behoren alle homoseksuele en biseksuele mannen en lesbische en biseksuele vrouwen tot de holebipopulatie. Daarnaast behoort iedereen die zich niet volledig man of vrouw voelt en homoseksuele fantasieën en/of contacten heeft tot de holebipopulatie. In deze studie ligt de focus bewust op seksuele aantrekking en fantasieën, dus niet enkel op daadwerkelijke seksuele contacten. Iedereen die homoseksuele fantasieën heeft zonder deze te uiten in homoseksuele gedragingen willen we eveneens betrekken in de studie. Het afgelopen decennium is er veel veranderd op beleidsvlak voor holebi s in België. Er is een inhaalbeweging gerealiseerd met betrekking tot gelijke rechten voor holebi s in vergelijking met hetero s. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007, de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht (wet van 13 februari 2003) en het recht om kinderen te adopteren (wet van 18 mei 2006). Maar hebben deze veranderingen op beleidsvlak er ook voor gezorgd dat de levenskwaliteit van holebi s is verbeterd? 3.2. De levenskwaliteit van holebi s in Vlaanderen en de wereld Wereldwijd zien we twee belangrijke tendensen met betrekking tot de acceptatie en de rechten van holebi s die ontegensprekelijk een invloed hebben op hun levenskwaliteit. Aan de ene kant bestaat er nog steeds erg veel homofobie. In enkele landen is deze homofobe houding ingebed in de wetgeving. Naast het uitspreken van gevangenisstraffen die levenslang kunnen zijn en het toedienen van lijfstraffen zijn er landen waar holebi s worden veroordeeld tot de doodstraf. De wetgeving sluit aan bij de homohaat die in veel landen wijdverspreid is onder de algemene bevolking. Zo werd in januari van dit jaar de Oegandese homorechtenactivist David Kato door onbekenden vermoord in zijn eigen huis nadat zijn foto was verschenen in een krantenartikel getiteld Hang them. Dit artikel maakte de namen van tientallen Oegandese holebi s bekend met de toevoeging van de niet mis te verstane titel. Maar ook dichter bij huis zijn holebi s het slachtoffer van geweld en discriminatie omwille van hun seksuele geaardheid. In Groot- Brittanië werd zelfs een acteur het slachtoffer van agressie, omdat hij een homoseksuele man speelt in een serie. Het fysiek molesteren van holebi s zien we in Vlaanderen vooral in grootsteden als Brussel en Antwerpen. Recent nog werd een man aangevallen in Schaarbeek omdat hij homo is. Naar aanleiding van deze gebeurtenis werd de discussie omtrent geweld tegen holebi s opnieuw aangewakkerd. Maar ook andere, niet-fysieke, vormen van discriminatie hebben natuurlijk een niet te onderschatten invloed op iemands mentaal welbevinden. Om discriminerend gedrag gebaseerd op seksuele oriëntatie te kunnen inventariseren en alle vormen van discriminatie te melden, richtte het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 15

18 Racismebestrijding dit jaar de website op. Iedereen die gediscrimineerd wordt omwille van zijn of haar seksuele geaardheid kan de feiten melden bij dit laagdrempelig meldpunt. Aan de andere kant zien we een zeer gunstige tendens in zowel de Europese regelgeving als internationale conventies. Er wordt gestreefd naar een samenleving waarin de rechten van homo s, lesbiennes en biseksuele personen beschermd worden en holebi s een gelijkwaardige behandeling krijgen. Zo zijn er al zeven Europese landen (België, IJsland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) waar het burgerlijk huwelijk werd opengesteld, en koppels van hetzelfde geslacht mogen huwen. Daarnaast zijn er 13 bijkomende EU lidstaten waar officieel geregistreerd partnerschap voor koppels van hetzelfde geslacht bestaat. Vlaanderen lijkt een goede plek te zijn voor holebi s om te leven gezien de reeds vermeldde wettelijke verwezenlijkingen. Want naast de antidiscriminatiewet, het openstellen van het burgerlijk huwelijk en de mogelijkheid voor koppels van hetzelfde geslacht om een kind te adopteren is het beleid niet opgehouden met de regelgeving aan te passen ten gunste van holebi s. Zo werd via de wet van 13 april 2011 het geboorteverlof van 10 dagen ook opengesteld voor meemoeders (vrouwelijke partner van de moeder van het kind die ook ouder is van het kind, hoewel er geen biologische verwantschap bestaat). Toch resulteren gelijke rechten niet altijd in een gelijkwaardige situatie en in een gelijk niveau van kwaliteit van leven. Volgend voorbeeld concretiseert één en ander. Een meemoeder uit Vlaanderen die gehuwd is met haar partner is niet onmiddellijk na de geboorte de tweede ouder van het kind. Dit is wel het geval bij gehuwde heterokoppels. Om een juridische band met het kind te verkrijgen zal de meemoeder een traditionele adoptieprocedure met maatschappelijk onderzoek moeten doorlopen. Deze procedure is dezelfde als diegene die adoptiekoppels die geen enkele band met het te adopteren kind hebben, dienen te doorlopen. Ten vroegste na zes maanden kan de feitelijke adoptie door de meemoeder plaatsvinden. Dit houdt ook in dat de meemoeder de geboorte van het kind niet kan gaan aangeven bij de burgerlijke stand zoals bij heterokoppels traditioneel gebeurt. Voor homokoppels is het verhaal nog vele malen complexer. Indien zij graag een biologische band willen hebben met hun kind is draagmoederschap de enige optie. In België bestaat geen wettelijk kader voor draagmoederschap met alle gevolgen van dien. Homoparen die kiezen voor adoptie moeten nog steeds op de goedkeuring van de biologische moeder rekenen vooraleer een kind aan hen zal worden toegewezen. In de praktijk blijkt dit ervoor te zorgen dat weinig tot geen kinderen bij homoparen terecht komen. Het is logisch dat deze ongelijkheid implicaties heeft op de kwaliteit van leven van personen die dit soort situaties doormaken. Omdat dus blijkt dat gelijke rechten niet automatisch resulteren in gelijkwaardige situaties en dit ongetwijfeld een invloed zal hebben op het leven van een individu, werd besloten de kwaliteit van leven van de Vlaamse holebi s grondig te bestuderen Holebispecifieke kwetsbaarheidsfactoren De noodzaak om de levenskwaliteit van holebi s te onderzoeken blijkt eveneens uit een aantal eerder uitgevoerde nationale en internationale studies. Een algemene conclusie op basis van dit eerder gevoerd onderzoekswerk is dat homoseksualiteit nog steeds niet als normaal wordt beschouwd (Dewaele, 2009, Keuzenkamp, 2010). Heteroseksualiteit blijft ook in onze, relatief progressieve, maatschappij de norm. Het niet beantwoorden 16

19 aan deze norm zorgt bij holebi s voor problemen op allerlei levensdomeinen, waaronder op vlak van mentaal welbevinden (Dewaele, 2010). Studies toonden knelpunten aan op vlak van stemming, angst en middelenmisbruik bij zowel homo s, lesbiennes en biseksuelen (Siever 1994; Friedman 1999; Herrell 1999; van Heeringen 2000; Sandfort 2001; Mustanski 2010). Deze problematiek op vlak van mentale gezondheid beïnvloedt significant de kwaliteit van leven (Masthoff, 2006). Ook in Vlaanderen werd specifiek onderzoek gedaan naar het mentaal welbevinden van holebi s (Schoonacker et al, 2009). Deze Welebi-studie focust op jonge lesbische en biseksuele meisjes tussen 18 en 23 jaar oud. De resultaten van de Welebi-studie tonen aan dat deze groep bijzonder kwetsbaar is. Uit een hele reeks onderzoeksresultaten is de onderzoeksbevinding over zelfdoding de meest opmerkelijke. De kans om een suïcidepoging te ondernemen blijkt 14 maal hoger te zijn (14,4% versus 1 %) bij jonge lesbiennes en biseksuele vrouwen in vergelijking met hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Hierbij moet nog rekening gehouden worden met het feit dat de suïcideaantallen voor de algemene populatie in Vlaanderen al 1,5 maal hoger liggen dan het Europese gemiddelde voor zowel mannen als vrouwen (WHO/EURO multicentre study of suicidal behaviour, 2008). Maar ook homoseksuele en biseksuele mannen hebben een verhoogd risico tot het ondernemen van een suïcidepoging. Toch is hun risico minder groot dan het risico van lesbiennes en biseksuele meisjes. Dubbel zoveel jonge homoseksuele mannen als jonge heteroseksuele mannen gaan over tot zelfdoding (Van Heeringen & Vincke, 2000; Brown, 2006; D Augeli, 2005). Aangezien verscheidene factoren invloed hebben op de levenskwaliteit en het mentaal welzijn van holebi s werd een uitgebreid spectrum van potentiële kwetsbaarheidsfactoren meegenomen in deze studie. Hieronder worden de meest belangrijke factoren opgesomd Gender en genderidentiteit Naast het biologische geslacht heeft ieder persoon ook een gender. Gender duidt dus niet op dit biologische geslacht, maar op de identiteit die iemand ervaart en de gedragsaspecten die hieraan gekoppeld zijn. Zoals de term geslacht wordt geassocieerd met het biologische, wordt de term gender geassocieerd met het psychologische en socio-culturele. Wanneer gender niet overeenkomt met geslacht wordt er gesproken over gendernonconformiteit. Bij holebi s wordt er over het algemeen meer gendernonconfrom gedrag geobserveerd dan bij hetero s (Skidmore, 2006). Dit kan zich uiten in bewegingen of spraak die meer overeenkomen met bewegingen of spraak die je verwacht te zien bij het andere geslacht (Ambady, 1999) of het uitoefenen van hobby s en professionele activiteiten die eerder door personen van het andere geslacht worden uitgeoefend (Lippa, 2002). Maar natuurlijk gedraagt niet iedere holebi zich gendernonconform. Zucker (1994) schreef dat vooral gender nonconfrome personen gestigmatiseerd worden. Gendernonconformiteit is geassocieerd met psychologische onrust (Skidmore, 2006) wat op zijn beurt geassocieerd is met mentaal welzijn. In internationaal onderzoek werd eerder de relatie tussen gendernonconformiteit en mentaal welzijn aangetoond (Garofalo, 1998; Fitzpatrick, 2005). 17

20 Homonegativiteit Alle negatieve opvattingen en attitudes over homoseksualiteit, alsook negatieve gedragingen ten opzichte van holebi s vallen onder de noemer homonegativiteit. Naast homonegativiteit die afkomstig is uit de samenleving bestaat er ook geïnternaliseerde homonegativiteit. Zowel de externe als de interne vorm van homonegativiteit worden in dit onderzoek bestudeerd Discriminatie omwille van de minderheidsstatus Verscheidene internationale studies tonen aan dat holebi s een hogere kans hebben om geconfronteerd te worden met discriminerend gedrag in vergelijking met hetero s (Mays, 2001). Discriminatie van holebi s wordt gerapporteerd op verschillende domeinen variërend van kleine dagdagelijkse gebeurtenissen tot ervaringen die impact hebben op de meest belangrijke gebeurtenissen in het leven zoals het krijgen van een baan of het vinden van een huis om te huren (Badgett, 1996, Corliss, 2011). Het ervaren van discriminatie is geassocieerd met indicatoren voor psychiatrische morbiditeit (Mays, 2001). Het ervaren van discriminatie leidt tot stress en deze stress verhoogt de kans op het ontwikkelen van stress-sensitieve psychiatrische problemen. Deze relatie werd aangetoond in verscheidene minderheidsgroepen (Kessler, 1999), waaronder holebi s Stigmabewustzijn Stigmabewustzijn refereert naar effecten door een minderheidsstatus. Iemand die deel uitmaakt van een minderheidsgroep (bv. holebi s) verwacht door personen die geen deel uitmaken van deze minderheidsgroep stereotiep behandeld te zullen worden. De perceptie over de te verwachten effecten door zijn of haar minderheidsstatus is individueel verschillend (Pinel, 1999). Holebi s zijn kwetsbaarder op vlak van mentaal welzijn indien ze zich in hogere mate bewust zijn van stigmatisering (Lewis et al, 2003). Naast het effect op mentaal welzijn blijkt een hoge mate van stigmabewustzijn een negatief effect te hebben op verschillende mechanismen en levensdomeinen zoals schoolresultaten en zichtbaarheidsmanagement (Pinel 2005, Pinel 1999) Geïnternaliseerde homonegativiteit Geïnternaliseerde homonegativiteit wordt veroorzaakt door het ervaren van negatieve attitudes ten opzichte van homoseksualiteit in de samenleving waarin holebi s functioneren. Dit beïnvloedt het zelfbeeld van een persoon negatief (Mayfield, 2001). Zowel groepsidentiteitprocessen als individuele seksuele identiteitsontwikkeling bepalen de mate van geïnternaliseerde homonegativiteit (Mayfield, 2001). Indien holebi s te kampen hebben met geïnternaliseerde homonegativiteit (Meyer, 1995, Horowitz, 2001) zijn ze kwetsbaarder voor problemen op vlak van mentaal welzijn Wie is de Vlaamse holebi? Vlaanderen is in vergelijking met de rest van de wereld een progressieve regio. Hoewel de coming-out (de eerste keer dat iemand zijn seksuele voorkeur bekend maakt aan belangrijke personen uit zijn of haar omgeving) nog steeds veel moed blijkt te vragen van holebi-jongeren (Dewaele, 2009), komen de meeste holebi s uit voor hun holebi- 18

21 zijn. Dit in tegenstelling tot vroeger toen holebi s nog in veel sterkere mate dan nu een verborgen bestaan moesten leiden. Het is daarom belangrijk om regelmatig een inventarisatie te doen bij Vlaamse holebi s om een correct beeld over deze populatie te krijgen. Een populatie in kaart brengen is pas echt zinvol indien je ook een andere (controle)populatie in kaart brengt. Op deze manier kunnen de gevonden resultaten met elkaar vergeleken worden. Daarom werd naast de holebipopulatie in deze studie ook de heteropopulatie onderzocht. Aangezien er werd getracht een zo volledig mogelijk beeld van iedere deelnemer te krijgen, werden verschillende levensdomeinen onderzocht. Zo stelden we bijvoorbeeld tot doel via de verzamelde gegevens het stereotiepe beeld over homomannen en lesbische vrouwen te toetsen. Is het inderdaad zo dat homomannen allemaal creatief bezig zijn en voor beroepen als kapper, acteur of interieurarchitect kiezen? En kiezen lesbiennes voor een meer mannelijke opleiding en baan dan heterovrouwen? Deze en andere stereotiepe ideeën werden onderzocht. Aangezien in de afgelopen jaren op beleidsvlak veel veranderd is voor holebi s in Vlaanderen wilden we via deze studie inventariseren in welke mate deze juridische veranderingen invloed hebben op de keuzes die holebi s maken in het leven. Is het huwelijk even populair bij holebi s als bij hetero s? Hoeveel kinderen groeien er op in een holebigezin? En wat is de afkomst van deze kinderen? Kiezen holebi s voor adoptie, voor een eigen biologisch kind of voor een pleegkind? 3.5. De houding van de Vlaamse bevolking Hoe is het gesteld met de houding van de Vlaamse bevolking tegenover holebi s? Rekening houdend met de veranderingen op beleidsvlak en ervan uitgaand dat deze een weerspiegeling zijn van de algemene opinie zou je kunnen veronderstellen dat ook de houding van de algemene bevolking verbeterd is. Anderzijds zijn er alarmerende verhalen over geweldincidenten in grootsteden. Naar alle waarschijnlijkheid verschillen personen in hun attitudes die ze aannemen over homoseksualiteit. Zou het niet zo zijn dat jonge mensen over het algemeen progressiever zijn dan oudere personen? Eerder onderzoek toont in ieder geval aan dat flagrante homonegatieve uitingen zeldzaam zijn bij jongeren (Dewaele, 2010). Bestaat er een effect van geslacht of opleidingsniveau? En heeft etniciteit een invloed op heersende ideeën over homoseksualiteit? Naast het schetsen van de algemene houding van de Vlaamse bevolking en het maken van een inventarisatie van bestaande stigma s en stereotypeën willen we dus ook nagaan of er groepen in Vlaanderen bestaan met een afwijkende houding tegenover homoseksualiteit in vergelijking met de algemene houding. We willen nagaan in welke mate kenmerken als leeftijd, geslacht of afkomst de attitude over homoseksualiteit beïnvloeden. Verder willen we eveneens nagaan welke mening holebi s denken dat hetero s over hen en hun leven hebben. Denken holebi s dat ze onvoorwaardelijk aanvaard worden in onze maatschappij of zijn zij van mening dat de algemene populatie misschien wel helemaal geen voorstander is van het holebihuwelijk en adoptie door een holebikoppel? Percepties over bedrijfscultuur en schoolcultuur Het dagelijks leven speelt zich voor veel personen voor een aanzienlijk deel af op het werk of op school. Uit eerder onderzoek blijkt dat uitingen van homofobie en homohaat in scholen en bedrijven niet frequent voorkomen (Dewaele, 2009), maar dit geldt niet 19

DISCRIMINATIE VAN HOLEBI S OP DE WERKVLOER: Over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het roze plafond

DISCRIMINATIE VAN HOLEBI S OP DE WERKVLOER: Over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het roze plafond DISCRIMINATIE VAN HOLEBI S OP DE WERKVLOER: Over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het roze plafond In opdracht van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding Prof. Dr. John

Nadere informatie

Seksuele oriëntatie en werk. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers

Seksuele oriëntatie en werk. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers Seksuele oriëntatie en werk Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers Seksuele oriëntatie en werk Seksuele oriëntatie en werk Ervaringen van lesbische, homoseksuele,

Nadere informatie

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Over de grens Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Auteur(s) Datum MOVISIE Sander Kramer Kristin Janssens Leyla Çinibulak Marianne Cense Utrecht,

Nadere informatie

Bart Capéau, Lieve Eeman, Steven Groenez, Miet Lamberts Projectleiding: Steven groenez & Miet Lamberts

Bart Capéau, Lieve Eeman, Steven Groenez, Miet Lamberts Projectleiding: Steven groenez & Miet Lamberts WIE HEEFT VOORRANG: JONGE TURKEN OF PRILLE GRIJSAARDS? Een experimenteel onderzoek naar discriminatie op basis van persoonskenmerken bij de eerste selectie van sollicitanten technisch verslag Bart Capéau,

Nadere informatie

Worden wie je bent. Het leven van transgenders in Nederland. Saskia Keuzenkamp

Worden wie je bent. Het leven van transgenders in Nederland. Saskia Keuzenkamp Worden wie je bent Worden wie je bent Het leven van transgenders in Nederland Saskia Keuzenkamp Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2012 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Een vervolgonderzoek Julie Van Den Bossche (stagiair Onderwijskunde) Mentor en begeleiding Eva Verstraete Piet Van Avermaet Steunpunt

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

Dus gebruik oordoppen

Dus gebruik oordoppen Dus gebruik oordoppen AFSTUDEERVERSLAG LUUK SIMONSE Auteur Luuk Simonse Studentnummer 5157410 Academisch jaar 2014-2015 Periode van afstuderen Periode A Opleiding Communicatie en Media Design Naam schoolbegeleider

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Anders in de klas Anders in de klas Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Anders in de klas Anders in de klas Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Seks onder je 20ste: een grootschalig kwantitatief, exploratief onderzoek naar het seksueel leven van Vlaamse jongeren van 14 tot 20 jaar

Seks onder je 20ste: een grootschalig kwantitatief, exploratief onderzoek naar het seksueel leven van Vlaamse jongeren van 14 tot 20 jaar Seks onder je 20ste: een grootschalig kwantitatief, exploratief onderzoek naar het seksueel leven van Vlaamse jongeren van 14 tot 20 jaar Eindverhandeling tot master in de Psychologie Student: Sabrina

Nadere informatie

beleidsdossier (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig?

beleidsdossier (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig? beleidsdossier (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig? (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig? Inhoudstafel 1. Inleiding 6 2. Wat is eergerelateerd

Nadere informatie

Scholieren Over Mishandeling

Scholieren Over Mishandeling Scholieren Over Mishandeling Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs Prof.dr. F. Lamers-Winkelman Prof.dr. N.W. Slot Dr.

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen Studie in opdracht van IST Instituut Samenleving en technologie 2012 door het Instituut Samenleving & Technologie (IST), Vlaams Parlement, 1011 Brussel

Nadere informatie

Standvastige verschillen.

Standvastige verschillen. FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE, SOCIALE EN POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY MANAGEMENTSCHOOL Onderzoeksgroep TOR Standvastige verschillen. Een analyse van theoretische benaderingen over de verdeling van

Nadere informatie

Als ze maar van me afblijven

Als ze maar van me afblijven Als ze maar van me afblijven Een onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam Laurens Buijs, Gert Hekma & Jan Willem Duyvendak AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Als ze maar van me afblijven Als ze maar

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Geloven onder de regenboog

Geloven onder de regenboog Geloven onder de regenboog LCC PLUS PROJECTEN MOVISIE Geloven onder de regenboog Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders LCC Plus Projecten MOVISIE

Nadere informatie