Zzzip 2. Onderzoek naar de levenskwaliteit van Vlaamse holebi s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zzzip 2. Onderzoek naar de levenskwaliteit van Vlaamse holebi s"

Transcriptie

1 Zzzip 2 Onderzoek naar de levenskwaliteit van Vlaamse holebi s Dr. Dagmar Versmissen (SGKB - Universiteit Antwerpen) Promotoren Dr. Alexis Dewaele (Universiteit Gent) Prof. dr. Petra Meier (Universiteit Antwerpen) Prof. dr. Mieke Van Houtte (Universiteit Gent) In samenwerking met: Steunpunt Gelijkekansenbeleid

2

3

4 Steunpunt Gelijkekansenbeleid Consortium Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt 2011 ISBN Wettelijk Depot: D/2011/3680/06 NUR 740, 756 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Druk- en bindwerk: Drukkerij Lithos ii

5 Zzzip 2 Onderzoek naar de levenskwaliteit van Vlaamse holebi s dr. Dagmar Versmissen (SGKB Universiteit Antwerpen) Promotoren dr. Alexis Dewaele (Universiteit Gent) Prof. dr. Petra Meier (Universiteit Antwerpen) Prof. dr. Mieke Van Houtte (Universiteit Gent) In samenwerking met: Steunpunt Gelijkekansenbeleid - Consortium Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt iii

6

7 Inhoudstafel Inhoudstafel Situering van het onderzoek Executive summary Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Theoretische inleiding Inleiding De levenskwaliteit van holebi s in Vlaanderen en de wereld Holebispecifieke kwetsbaarheidsfactoren Gender en genderidentiteit Homonegativiteit Discriminatie omwille van de minderheidsstatus Stigmabewustzijn Geïnternaliseerde homonegativiteit Wie is de Vlaamse holebi? De houding van de Vlaamse bevolking Percepties over bedrijfscultuur en schoolcultuur Samenvattend Methode Introductie Het onderzoeken van een verborgen populatie De feitelijke dataverzameling Potentiële deelnemers? Verleid ze! De rekrutering van kandidaten: Waar en hoe? Het gebruik van een online survey om data te verzamelen De gebruikte vragenlijst Statistische methodes Socio-demografie Geslacht Leeftijd Nationaliteit

8 5.4. Geloof Een progressieve heterosteekproef? Samenvattend Werk & Studie Opleidingsniveau Opleidingsniveau niet-studerende deelnemers Opleidingsniveau en studierichting studenten Tewerkstellingsgraad Beroepstaken Leidinggevende functies Samenvattend Relaties, seksuele identiteit, partner & gezin Seksuele identiteit Samenstelling van de steekproeven Coming-out Relatie en Partner Seksuele contacten Vaste partner Samenlevingsvorm Meer dan één vaste partner Kwaliteit van de relatie Kinderen en kinderwens Kinderwens Afkomst van de kinderen Samenvattend Stigma, attitudes & stereotypieën Homonegativiteit door hetero s Waardering van het holebi-ouderschap en -huwelijk door onbekenden Waardering van het holebi-ouderschap door familie en omgeving Perceptie van schoolcultuur en bedrijfscultuur Samenvattend Minderheidsstressoren & discriminatie Discriminatie Daders van discriminatie tegen holebi s

9 9.2. Minderheidsstressoren Genderidentiteit Genderidentiteit bij lesbische en biseksuele vrouwen Genderidentiteit bij homoseksuele en biseksuele mannen Genderidentiteit en discriminatie Genderidentiteit en discriminatie bij lesbiennes en biseksuele vrouwen Genderidentiteit en discriminatie bij homoseksuele en biseksuele mannen Geïnternaliseerde homonegativiteit Geïnternaliseerde homonegativiteit en discriminatie Stigmabewustzijn Zichtbaarheidsmanagement Zichtbaarheidsmanagement en discriminatie Sociale identiteit Samenvattend Mentaal welbevinden & middelengebruik Mentaal welbevinden en kwaliteit van leven Stemming Subklinische symptomen Klinische symptomen Psychosomatiek Kwaliteit van leven Mentaal welbevinden en minderheidsstressoren Mentaal welbevinden en stigmabewustzijn Mentaal welbevinden en geïnternaliseerde homonegativiteit Mentaal welbevinden en genderidentiteit Genderidentiteit & mentaal welbevinden bij lesbische en biseksuele vrouwen Genderidentiteit & mentaal welbevinden bij homoseksuele en biseksuele mannen Mentaal welbevinden en zichtbaarheidmanagement Het gebruik van tabak Het gebruik van alcohol Het gebruik van drugs Samenvattend

10 11. Algemene conclusie De mening van de hetero Mentale gezondheid en middelenmisbruik Kinderen van holebi s Aan het werk Discriminatie Minderheidsstressoren Aanbevelingen voor beleid, middenveld & onderzoek Tolerantie Mentale gezondheid en welzijn Kinderen en kinderwens: adoptie, draagmoederschap en pleegzorg Bijlagen Bibliografie

11 9

12 10

13 1. Situering van het onderzoek In Vlaanderen kennen we een lange traditie van holebi-onderzoek. De eerste grootschalige kwantitatieve studies gebeurden onder leiding van prof. dr. John Vincke ( ) en kwamen tot stand binnen de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent. In 2004 zag daar het eerste Zzzip-project, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse minister voor Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, het levenslicht. De publicatie volgde in In navolging van dit project werd in 2010 en 2011 gewerkt aan het Zzzip²-project. Waar de eerste Zzzip-studie werd omschreven als een statistisch onderzoek met het oog op het verzamelen van basismateriaal over de doelgroep holebi s, werd voor het Zzzip²-project tot doel gesteld de levenskwaliteit van de Vlaamse holebi s in kaart te brengen. De Vlaamse minister voor Gelijke Kansen, Pascal Smet, is opdrachtgever voor het onderzoek waarover we hier rapporteren en de studie werd door het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid (S-GKB) uitgevoerd. De onderzoekster van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, dr. Dagmar Versmissen, en de promotor-coördinator van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, prof. dr. Petra Meier, vormden samen met dr. Alexis Dewaele, faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Gent, en prof. dr. Mieke Van Houtte, vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent, het onderzoeksteam. Voor de Zzzip 2 -studie werd een survey samengesteld door het onderzoeksteam, in samenwerking met de stuurgroep. Deze stuurgroep was samengesteld uit experten uit het middenveld, het beleid en de academische wereld. Concreet maakten volgende personen deel uit van de stuurgroep: Agna Smisdom (Gelijke Kansen Vlaanderen), Bob van den Broeck (raadgever Gelijke Kansen Kabinet Smet), Eva Dumon (çavaria), Jo Noppe (Studiedienst Vlaamse Regering), John Lievens (UGent), Josee Lemaitre (Studiedienst Vlaamse Regering), Marc Hooghe (KULeuven), Mark Sergeant (Sensoa), Sara Vissers (KULeuven), Nico Steegmans (Steunpunt Gelijkekansebeleid), Wim Vanden Berghe (Instituut voor Tropische Geneeskunde), Yves Aerts (çavaria) en Nele Cox (UGent). Nele Cox, die nauw betrokken was bij de eerste Zzzip-studie, leverde bovendien een belangrijke bijdrage tot het samenstellen van de Zzzip²-survey. In dit onderzoeksproject baseren we ons grotendeels gebaseerd op de vragenlijst van het eerste Zzzip-onderzoek. Op deze manier is het mogelijk bepaalde tendensen over de tijd te observeren. Aanvullend werden er vragen toegevoegd aan de survey om de levenskwaliteit van holebi s gedetailleerder in kaart te brengen. Concreet start dit rapport met een theoretische inleiding en een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode, waarna zes inhoudelijke hoofdstukken aan bod komen. Deze hoofdstukken behandelen socio-demografie, werk en studie, relaties, seksuele identiteit, partner en gezin, stigma, attitudes en stereotypieën, discriminatie en minderheidsstressoren, mentaal welbevinden en middelenmisbruik. We sluiten het rapport af met een concluderend hoofdstuk en beleidsaanbevelingen. 11

14 12

15 2. Executive summary 2.1. Samenvatting Het Zzzip²-project werd uitgevoerd met tot doel de levenskwaliteit van Vlaamse holebi s in kaart te brengen. De Vlaamse minister voor Gelijke kansen, Pascal Smet, is opdrachtgever voor het Zzzip²-onderzoek dat werd uitgevoerd door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Dit project is een vervolg op eerder grootschalig kwantitatief holebi-onderzoek, de Zzzip-studie. Iedereen, zowel holebi als hetero, kon deelnemen aan de Zzzip²-studie. Hetero s werden gebruikt als controlegroep en om stigma, attitudes en stereotypieën te bevragen. De vragenlijst werd samengesteld door een stuurgroep die bestaat uit experten uit het middenveld, het beleid en de academische wereld. De data werden verzameld via een online survey die werd voorafgegaan door een sociale marketingcampagne. Verschillende analysemethoden werden op de data toegepast. Hiebij werd telkens gecontroleerd voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. De Zzzip²-steekproef is samengesteld uit 3400 respondenten, waarvan 2397 holebi s en 1003 hetero s. De holebisteekproef en de heterosteekproef zijn gelijk verdeeld op vlak van opleidingsniveau, leeftijd, nationaliteit en levensbeschouwelijke strekking. De holebisteekproef bestaat voor 62% uit mannen, bij de heterosteekproef bedraagt hun aandeel 40%. De totale steekproef is niet representatief voor de Vlaamse bevolking, maar is wel zeer vergelijkbaar aan de eerste Zzzip-steekproef. De Zzzip²-respondenten zijn jong, hoog opgeleid en op de spreekwoordelijke uitzondering na, autochtoon. Een kwart van de respondenten zijn scholier of student en iets meer dan 65% heeft betaald werk. Na het bevragen van de respondenten met betaald werk (vroeger of nu) over hun beroepstaken blijkt een significant groter aandeel van de holebi s leidinggevende taken uit te voeren in vergelijking met hetero s. Meer holebi s (60,3%) dan hetero s (50,3%) hadden op het ogenblik van deelname een vaste partner. Holebi s (25,6%)met een vaste partner zijn minder vaak gehuwd in vergelijking met hetero s (40,1%) met een vaste partner. Op het ogenblik van deelname had 15,4% van de holebisteekproef één of meerdere kinderen of verwachtte hij/zij een kind. Van al deze kinderen is 61% afkomstig uit een heterorelatie. De waardering van het holebihuwelijk en holebi-ouderschap werd bevraagd bij hetero s en een inschatting van deze waardering werd nagevraagd bij holebi s. Deze inschatting sluit aan bij de werkelijke waardering. Op lesbiennes en biseksuele vrouwen die moeder zijn wordt significant beter gereageerd door personen in de directe omgeving in vergelijking met de reactie op homomannen en biseksuele mannen die vader zijn. Op beide wordt noch positief, noch negatief gereageerd. De perceptie van de schoolcultuur en de bedrijfscultuur is dat deze tolerant is ten aanzien van holebi s. Toch wordt er nog homonegativiteit gerapporteerd. Zo vindt 16,7% van de heterosteekproef dat holebi s abnormaal zijn. Er werd gepleid naar subtiele en expliciete discriminatie. Van de holebisteekproef gaf 17,7% aan in de afgelopen zes maanden gediscrimineerd te zijn geweest omwille van hun seksuele oriëntatie. De daders van deze discriminatie waren hoofdzakelijk van West-Europese afkomst, al was er een oververtegenwoordiging van Noord-Afrikaanse daders rekening houdend met het aandeel dat deze groep vertegenwoordigt in de 13

16 algemene Vlaamse bevolking. Het ervaren van discriminatie omwille van de seksuele oriëntatie bleek geassocieerd te zijn met alle minderheidsstressoren (genderidentiteit, geïnternaliseerde homonegativiteit, stigmabewustzijn, zichtbaarheidsmanagement en sociale identiteit) die werden bevraagd, zowel bij mannen als bij vrouwen. Het mentaal welzijn van holebi s werd via verschillende parameters bevraagd. Holebi s zijn kwetsbaarder voor subklinische symptomen van depressie, schatten hun kwaliteit van leven lager in en hebben een groter risico tot het ondernemen van een suïcidepoging in vergelijking met hetero s. Het suïciderisico is met name verhoogd bij jonge lesbische en biseksuele vrouwen. Problemen op vlak van mentaal welbevinden zijn geassocieerd met holebispecifieke minderheidsstressoren zoals geïnternaliseerde homonegativiteit, genderidentiteit, sociale identiteit en stigmabewustzijn. Als indicator voor mentaal welbevinden werd eveneens het gebruik van genotsmiddelen geïnventariseerd. Holebi s gebruiken vaker tabak in vergelijking met hetero s. Lesbiennes en biseksuele vrouwen gebruiken vaker drugs en lijken een verhoogd risico te hebben op het overmatig consumeren van alcohol Conclusies In grote lijnen zijn er twee conclusies te trekken uit het Zzzip²-onderzoek. Hoewel de holebisteekproef en de heterosteekproef vergelijkbaar zijn aan elkaar op vlak van leeftijd, opleidingsniveau en etnische herkomst, worden er toch duidelijke verschillen gevonden tussen beide groepen. Deze verschillen situeren zich op diverse levensdomeinen zoals gezin, discriminatie en mentaal welbevinden. Verder blijkt homonegativiteit nog steeds voor te komen bij een deel van de Vlaamse bevolking Aanbevelingen Op basis van de onderzoeksresulaten worden enkele aanbevelingen geformuleerd. Aangezien homonegativiteit nog steeds gerapporteerd wordt en heteronormativiteit nog steeds de norm blijkt te zijn, blijft sensibilisering noodzakelijk. Sensibilisering en vorming dient niet enkel te gebeuren bij de algemene bevolking, maar ook en vooral bij hulpverleners en welzijnswerkers. 14

17 3. Theoretische inleiding 3.1. Inleiding De term holebi verwijst naar iedereen die zich aangetrokken voelt tot personen van hetzelfde geslacht. Deze seksuele aantrekking hoeft niet exclusief tot personen van hetzelfde geslacht te zijn, maar kan ook afwisselend voorkomen met aantrekking tot personen van het andere geslacht. Holebi is een verzamelnaam voor iedereen met homoseksuele fantasieën en/of contacten. Concreet behoren alle homoseksuele en biseksuele mannen en lesbische en biseksuele vrouwen tot de holebipopulatie. Daarnaast behoort iedereen die zich niet volledig man of vrouw voelt en homoseksuele fantasieën en/of contacten heeft tot de holebipopulatie. In deze studie ligt de focus bewust op seksuele aantrekking en fantasieën, dus niet enkel op daadwerkelijke seksuele contacten. Iedereen die homoseksuele fantasieën heeft zonder deze te uiten in homoseksuele gedragingen willen we eveneens betrekken in de studie. Het afgelopen decennium is er veel veranderd op beleidsvlak voor holebi s in België. Er is een inhaalbeweging gerealiseerd met betrekking tot gelijke rechten voor holebi s in vergelijking met hetero s. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007, de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht (wet van 13 februari 2003) en het recht om kinderen te adopteren (wet van 18 mei 2006). Maar hebben deze veranderingen op beleidsvlak er ook voor gezorgd dat de levenskwaliteit van holebi s is verbeterd? 3.2. De levenskwaliteit van holebi s in Vlaanderen en de wereld Wereldwijd zien we twee belangrijke tendensen met betrekking tot de acceptatie en de rechten van holebi s die ontegensprekelijk een invloed hebben op hun levenskwaliteit. Aan de ene kant bestaat er nog steeds erg veel homofobie. In enkele landen is deze homofobe houding ingebed in de wetgeving. Naast het uitspreken van gevangenisstraffen die levenslang kunnen zijn en het toedienen van lijfstraffen zijn er landen waar holebi s worden veroordeeld tot de doodstraf. De wetgeving sluit aan bij de homohaat die in veel landen wijdverspreid is onder de algemene bevolking. Zo werd in januari van dit jaar de Oegandese homorechtenactivist David Kato door onbekenden vermoord in zijn eigen huis nadat zijn foto was verschenen in een krantenartikel getiteld Hang them. Dit artikel maakte de namen van tientallen Oegandese holebi s bekend met de toevoeging van de niet mis te verstane titel. Maar ook dichter bij huis zijn holebi s het slachtoffer van geweld en discriminatie omwille van hun seksuele geaardheid. In Groot- Brittanië werd zelfs een acteur het slachtoffer van agressie, omdat hij een homoseksuele man speelt in een serie. Het fysiek molesteren van holebi s zien we in Vlaanderen vooral in grootsteden als Brussel en Antwerpen. Recent nog werd een man aangevallen in Schaarbeek omdat hij homo is. Naar aanleiding van deze gebeurtenis werd de discussie omtrent geweld tegen holebi s opnieuw aangewakkerd. Maar ook andere, niet-fysieke, vormen van discriminatie hebben natuurlijk een niet te onderschatten invloed op iemands mentaal welbevinden. Om discriminerend gedrag gebaseerd op seksuele oriëntatie te kunnen inventariseren en alle vormen van discriminatie te melden, richtte het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 15

18 Racismebestrijding dit jaar de website op. Iedereen die gediscrimineerd wordt omwille van zijn of haar seksuele geaardheid kan de feiten melden bij dit laagdrempelig meldpunt. Aan de andere kant zien we een zeer gunstige tendens in zowel de Europese regelgeving als internationale conventies. Er wordt gestreefd naar een samenleving waarin de rechten van homo s, lesbiennes en biseksuele personen beschermd worden en holebi s een gelijkwaardige behandeling krijgen. Zo zijn er al zeven Europese landen (België, IJsland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) waar het burgerlijk huwelijk werd opengesteld, en koppels van hetzelfde geslacht mogen huwen. Daarnaast zijn er 13 bijkomende EU lidstaten waar officieel geregistreerd partnerschap voor koppels van hetzelfde geslacht bestaat. Vlaanderen lijkt een goede plek te zijn voor holebi s om te leven gezien de reeds vermeldde wettelijke verwezenlijkingen. Want naast de antidiscriminatiewet, het openstellen van het burgerlijk huwelijk en de mogelijkheid voor koppels van hetzelfde geslacht om een kind te adopteren is het beleid niet opgehouden met de regelgeving aan te passen ten gunste van holebi s. Zo werd via de wet van 13 april 2011 het geboorteverlof van 10 dagen ook opengesteld voor meemoeders (vrouwelijke partner van de moeder van het kind die ook ouder is van het kind, hoewel er geen biologische verwantschap bestaat). Toch resulteren gelijke rechten niet altijd in een gelijkwaardige situatie en in een gelijk niveau van kwaliteit van leven. Volgend voorbeeld concretiseert één en ander. Een meemoeder uit Vlaanderen die gehuwd is met haar partner is niet onmiddellijk na de geboorte de tweede ouder van het kind. Dit is wel het geval bij gehuwde heterokoppels. Om een juridische band met het kind te verkrijgen zal de meemoeder een traditionele adoptieprocedure met maatschappelijk onderzoek moeten doorlopen. Deze procedure is dezelfde als diegene die adoptiekoppels die geen enkele band met het te adopteren kind hebben, dienen te doorlopen. Ten vroegste na zes maanden kan de feitelijke adoptie door de meemoeder plaatsvinden. Dit houdt ook in dat de meemoeder de geboorte van het kind niet kan gaan aangeven bij de burgerlijke stand zoals bij heterokoppels traditioneel gebeurt. Voor homokoppels is het verhaal nog vele malen complexer. Indien zij graag een biologische band willen hebben met hun kind is draagmoederschap de enige optie. In België bestaat geen wettelijk kader voor draagmoederschap met alle gevolgen van dien. Homoparen die kiezen voor adoptie moeten nog steeds op de goedkeuring van de biologische moeder rekenen vooraleer een kind aan hen zal worden toegewezen. In de praktijk blijkt dit ervoor te zorgen dat weinig tot geen kinderen bij homoparen terecht komen. Het is logisch dat deze ongelijkheid implicaties heeft op de kwaliteit van leven van personen die dit soort situaties doormaken. Omdat dus blijkt dat gelijke rechten niet automatisch resulteren in gelijkwaardige situaties en dit ongetwijfeld een invloed zal hebben op het leven van een individu, werd besloten de kwaliteit van leven van de Vlaamse holebi s grondig te bestuderen Holebispecifieke kwetsbaarheidsfactoren De noodzaak om de levenskwaliteit van holebi s te onderzoeken blijkt eveneens uit een aantal eerder uitgevoerde nationale en internationale studies. Een algemene conclusie op basis van dit eerder gevoerd onderzoekswerk is dat homoseksualiteit nog steeds niet als normaal wordt beschouwd (Dewaele, 2009, Keuzenkamp, 2010). Heteroseksualiteit blijft ook in onze, relatief progressieve, maatschappij de norm. Het niet beantwoorden 16

19 aan deze norm zorgt bij holebi s voor problemen op allerlei levensdomeinen, waaronder op vlak van mentaal welbevinden (Dewaele, 2010). Studies toonden knelpunten aan op vlak van stemming, angst en middelenmisbruik bij zowel homo s, lesbiennes en biseksuelen (Siever 1994; Friedman 1999; Herrell 1999; van Heeringen 2000; Sandfort 2001; Mustanski 2010). Deze problematiek op vlak van mentale gezondheid beïnvloedt significant de kwaliteit van leven (Masthoff, 2006). Ook in Vlaanderen werd specifiek onderzoek gedaan naar het mentaal welbevinden van holebi s (Schoonacker et al, 2009). Deze Welebi-studie focust op jonge lesbische en biseksuele meisjes tussen 18 en 23 jaar oud. De resultaten van de Welebi-studie tonen aan dat deze groep bijzonder kwetsbaar is. Uit een hele reeks onderzoeksresultaten is de onderzoeksbevinding over zelfdoding de meest opmerkelijke. De kans om een suïcidepoging te ondernemen blijkt 14 maal hoger te zijn (14,4% versus 1 %) bij jonge lesbiennes en biseksuele vrouwen in vergelijking met hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Hierbij moet nog rekening gehouden worden met het feit dat de suïcideaantallen voor de algemene populatie in Vlaanderen al 1,5 maal hoger liggen dan het Europese gemiddelde voor zowel mannen als vrouwen (WHO/EURO multicentre study of suicidal behaviour, 2008). Maar ook homoseksuele en biseksuele mannen hebben een verhoogd risico tot het ondernemen van een suïcidepoging. Toch is hun risico minder groot dan het risico van lesbiennes en biseksuele meisjes. Dubbel zoveel jonge homoseksuele mannen als jonge heteroseksuele mannen gaan over tot zelfdoding (Van Heeringen & Vincke, 2000; Brown, 2006; D Augeli, 2005). Aangezien verscheidene factoren invloed hebben op de levenskwaliteit en het mentaal welzijn van holebi s werd een uitgebreid spectrum van potentiële kwetsbaarheidsfactoren meegenomen in deze studie. Hieronder worden de meest belangrijke factoren opgesomd Gender en genderidentiteit Naast het biologische geslacht heeft ieder persoon ook een gender. Gender duidt dus niet op dit biologische geslacht, maar op de identiteit die iemand ervaart en de gedragsaspecten die hieraan gekoppeld zijn. Zoals de term geslacht wordt geassocieerd met het biologische, wordt de term gender geassocieerd met het psychologische en socio-culturele. Wanneer gender niet overeenkomt met geslacht wordt er gesproken over gendernonconformiteit. Bij holebi s wordt er over het algemeen meer gendernonconfrom gedrag geobserveerd dan bij hetero s (Skidmore, 2006). Dit kan zich uiten in bewegingen of spraak die meer overeenkomen met bewegingen of spraak die je verwacht te zien bij het andere geslacht (Ambady, 1999) of het uitoefenen van hobby s en professionele activiteiten die eerder door personen van het andere geslacht worden uitgeoefend (Lippa, 2002). Maar natuurlijk gedraagt niet iedere holebi zich gendernonconform. Zucker (1994) schreef dat vooral gender nonconfrome personen gestigmatiseerd worden. Gendernonconformiteit is geassocieerd met psychologische onrust (Skidmore, 2006) wat op zijn beurt geassocieerd is met mentaal welzijn. In internationaal onderzoek werd eerder de relatie tussen gendernonconformiteit en mentaal welzijn aangetoond (Garofalo, 1998; Fitzpatrick, 2005). 17

20 Homonegativiteit Alle negatieve opvattingen en attitudes over homoseksualiteit, alsook negatieve gedragingen ten opzichte van holebi s vallen onder de noemer homonegativiteit. Naast homonegativiteit die afkomstig is uit de samenleving bestaat er ook geïnternaliseerde homonegativiteit. Zowel de externe als de interne vorm van homonegativiteit worden in dit onderzoek bestudeerd Discriminatie omwille van de minderheidsstatus Verscheidene internationale studies tonen aan dat holebi s een hogere kans hebben om geconfronteerd te worden met discriminerend gedrag in vergelijking met hetero s (Mays, 2001). Discriminatie van holebi s wordt gerapporteerd op verschillende domeinen variërend van kleine dagdagelijkse gebeurtenissen tot ervaringen die impact hebben op de meest belangrijke gebeurtenissen in het leven zoals het krijgen van een baan of het vinden van een huis om te huren (Badgett, 1996, Corliss, 2011). Het ervaren van discriminatie is geassocieerd met indicatoren voor psychiatrische morbiditeit (Mays, 2001). Het ervaren van discriminatie leidt tot stress en deze stress verhoogt de kans op het ontwikkelen van stress-sensitieve psychiatrische problemen. Deze relatie werd aangetoond in verscheidene minderheidsgroepen (Kessler, 1999), waaronder holebi s Stigmabewustzijn Stigmabewustzijn refereert naar effecten door een minderheidsstatus. Iemand die deel uitmaakt van een minderheidsgroep (bv. holebi s) verwacht door personen die geen deel uitmaken van deze minderheidsgroep stereotiep behandeld te zullen worden. De perceptie over de te verwachten effecten door zijn of haar minderheidsstatus is individueel verschillend (Pinel, 1999). Holebi s zijn kwetsbaarder op vlak van mentaal welzijn indien ze zich in hogere mate bewust zijn van stigmatisering (Lewis et al, 2003). Naast het effect op mentaal welzijn blijkt een hoge mate van stigmabewustzijn een negatief effect te hebben op verschillende mechanismen en levensdomeinen zoals schoolresultaten en zichtbaarheidsmanagement (Pinel 2005, Pinel 1999) Geïnternaliseerde homonegativiteit Geïnternaliseerde homonegativiteit wordt veroorzaakt door het ervaren van negatieve attitudes ten opzichte van homoseksualiteit in de samenleving waarin holebi s functioneren. Dit beïnvloedt het zelfbeeld van een persoon negatief (Mayfield, 2001). Zowel groepsidentiteitprocessen als individuele seksuele identiteitsontwikkeling bepalen de mate van geïnternaliseerde homonegativiteit (Mayfield, 2001). Indien holebi s te kampen hebben met geïnternaliseerde homonegativiteit (Meyer, 1995, Horowitz, 2001) zijn ze kwetsbaarder voor problemen op vlak van mentaal welzijn Wie is de Vlaamse holebi? Vlaanderen is in vergelijking met de rest van de wereld een progressieve regio. Hoewel de coming-out (de eerste keer dat iemand zijn seksuele voorkeur bekend maakt aan belangrijke personen uit zijn of haar omgeving) nog steeds veel moed blijkt te vragen van holebi-jongeren (Dewaele, 2009), komen de meeste holebi s uit voor hun holebi- 18

21 zijn. Dit in tegenstelling tot vroeger toen holebi s nog in veel sterkere mate dan nu een verborgen bestaan moesten leiden. Het is daarom belangrijk om regelmatig een inventarisatie te doen bij Vlaamse holebi s om een correct beeld over deze populatie te krijgen. Een populatie in kaart brengen is pas echt zinvol indien je ook een andere (controle)populatie in kaart brengt. Op deze manier kunnen de gevonden resultaten met elkaar vergeleken worden. Daarom werd naast de holebipopulatie in deze studie ook de heteropopulatie onderzocht. Aangezien er werd getracht een zo volledig mogelijk beeld van iedere deelnemer te krijgen, werden verschillende levensdomeinen onderzocht. Zo stelden we bijvoorbeeld tot doel via de verzamelde gegevens het stereotiepe beeld over homomannen en lesbische vrouwen te toetsen. Is het inderdaad zo dat homomannen allemaal creatief bezig zijn en voor beroepen als kapper, acteur of interieurarchitect kiezen? En kiezen lesbiennes voor een meer mannelijke opleiding en baan dan heterovrouwen? Deze en andere stereotiepe ideeën werden onderzocht. Aangezien in de afgelopen jaren op beleidsvlak veel veranderd is voor holebi s in Vlaanderen wilden we via deze studie inventariseren in welke mate deze juridische veranderingen invloed hebben op de keuzes die holebi s maken in het leven. Is het huwelijk even populair bij holebi s als bij hetero s? Hoeveel kinderen groeien er op in een holebigezin? En wat is de afkomst van deze kinderen? Kiezen holebi s voor adoptie, voor een eigen biologisch kind of voor een pleegkind? 3.5. De houding van de Vlaamse bevolking Hoe is het gesteld met de houding van de Vlaamse bevolking tegenover holebi s? Rekening houdend met de veranderingen op beleidsvlak en ervan uitgaand dat deze een weerspiegeling zijn van de algemene opinie zou je kunnen veronderstellen dat ook de houding van de algemene bevolking verbeterd is. Anderzijds zijn er alarmerende verhalen over geweldincidenten in grootsteden. Naar alle waarschijnlijkheid verschillen personen in hun attitudes die ze aannemen over homoseksualiteit. Zou het niet zo zijn dat jonge mensen over het algemeen progressiever zijn dan oudere personen? Eerder onderzoek toont in ieder geval aan dat flagrante homonegatieve uitingen zeldzaam zijn bij jongeren (Dewaele, 2010). Bestaat er een effect van geslacht of opleidingsniveau? En heeft etniciteit een invloed op heersende ideeën over homoseksualiteit? Naast het schetsen van de algemene houding van de Vlaamse bevolking en het maken van een inventarisatie van bestaande stigma s en stereotypeën willen we dus ook nagaan of er groepen in Vlaanderen bestaan met een afwijkende houding tegenover homoseksualiteit in vergelijking met de algemene houding. We willen nagaan in welke mate kenmerken als leeftijd, geslacht of afkomst de attitude over homoseksualiteit beïnvloeden. Verder willen we eveneens nagaan welke mening holebi s denken dat hetero s over hen en hun leven hebben. Denken holebi s dat ze onvoorwaardelijk aanvaard worden in onze maatschappij of zijn zij van mening dat de algemene populatie misschien wel helemaal geen voorstander is van het holebihuwelijk en adoptie door een holebikoppel? Percepties over bedrijfscultuur en schoolcultuur Het dagelijks leven speelt zich voor veel personen voor een aanzienlijk deel af op het werk of op school. Uit eerder onderzoek blijkt dat uitingen van homofobie en homohaat in scholen en bedrijven niet frequent voorkomen (Dewaele, 2009), maar dit geldt niet 19

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Seksuele gezondheid van holebi s

Seksuele gezondheid van holebi s Factsheet 2007-1 Seksuele gezondheid van holebi s Seksuele gezondheid in Nederland De Rutgers Nisso Groep heeft in 2006 een grootschalige bevolkingsstudie uitgevoerd naar seksuele gezondheid in Nederland

Nadere informatie

Holebi. transgender. Je bent wie je bent!

Holebi. transgender. Je bent wie je bent! Holebi en transgender Je bent wie je bent! Alles over holebi en transgender Holebifoon Voor vragen over holebiseksualiteit. Je kan er ook discriminatie melden tel. 0800 99 533 www.holebifoon.be Çavaria

Nadere informatie

Holebi. transgender. Je bent wie je bent!

Holebi. transgender. Je bent wie je bent! Holebi en transgender Je bent wie je bent! Alles over holebi en transgender Holebifoon Voor vragen over holebiseksualiteit. Je kan er ook discriminatie melden tel. 0800 99 533 www.holebifoon.be Çavaria

Nadere informatie

Rapport voor deelnemers M²P burgerpanel

Rapport voor deelnemers M²P burgerpanel Rapport voor deelnemers M²P burgerpanel Weergaven van publieke opinie in het nieuws en hun invloed op het publiek Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek over weergaven van publieke opinie

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

HOLEBI'S EN TRANSGENDERS: OOG OP WELZIJN. Katrien Vanleirberghe beleidsmedewerker Çavaria Ilse Conserriere CGG-SP medewerker

HOLEBI'S EN TRANSGENDERS: OOG OP WELZIJN. Katrien Vanleirberghe beleidsmedewerker Çavaria Ilse Conserriere CGG-SP medewerker HOLEBI'S EN TRANSGENDERS: OOG OP WELZIJN. Katrien Vanleirberghe beleidsmedewerker Çavaria Ilse Conserriere CGG-SP medewerker INHOUD 1. Stellingen: juist of fout? 2. Cijfers en risicofactoren 3. Casussen

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE?

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit

Nadere informatie

Holebi s en holebiseksualiteit steeds ruimer aanvaard

Holebi s en holebiseksualiteit steeds ruimer aanvaard Holebi s en holebiseksualiteit steeds ruimer aanvaard Jan Pickery & Jo Noppe Studiedag 20 jaar peilen in Vlaanderen Leuven, 31 januari 2017 Inhoud Verschillende dimensies in de houding tegenover holebi

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF

VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor

Nadere informatie

Seksuele inhibitie en excitatie: een verkennende studie van factoren die samenhangen met variatie in excitatie en inhibitie

Seksuele inhibitie en excitatie: een verkennende studie van factoren die samenhangen met variatie in excitatie en inhibitie Seksuele inhibitie en excitatie: een verkennende studie van factoren die samenhangen met variatie in excitatie en inhibitie Wouter Pinxten (contact: Wouter.Pinxten@UGent.be) Prof. Dr. John Lievens Achtergrond

Nadere informatie

1.1 Seksuele oriëntatie

1.1 Seksuele oriëntatie 1.1 Seksuele oriëntatie De seksuele oriëntatie van respondenten meten we aan de hand van verschillende dimensies: zelfbenoeming (i.e. hoe je jezelf als persoon benoemt), seksueel verlangen (i.e. over wie

Nadere informatie

RAPPORT OKTOBER Discriminatiemonitor. Midden-Drenthe TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM

RAPPORT OKTOBER Discriminatiemonitor. Midden-Drenthe TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM RAPPORT OKTOBER 2017 Discriminatiemonitor TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM Midden-Drenthe Colofon Titel Discriminatiemonitor Midden-Drenthe Datum Oktober 2017 Trendbureau Drenthe, onderdeel

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL

VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS HET LAGERHUIS

VOORTGEZET ONDERWIJS HET LAGERHUIS VOORTGEZET ONDERWIJS HET LAGERHUIS 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor u geselecteerd.

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Seksuele identiteit en Genderdiversiteit op school en in de klas.

Seksuele identiteit en Genderdiversiteit op school en in de klas. Seksuele identiteit en Genderdiversiteit op school en in de klas. Wat is onze missie? Çavaria inspireert, stimuleert en ondersteunt verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele

Nadere informatie

Niet Normaal. Hetero s zijn niet normaal, ze zijn gewoon met meer.

Niet Normaal. Hetero s zijn niet normaal, ze zijn gewoon met meer. LEIDRAAD VOOR BEGELEIDERS Niet Normaal Hetero s zijn niet normaal, ze zijn gewoon met meer. Het project Niet Normaal wil seksuele diversiteit bespreekbaar maken bij (Gentse) jongeren van 14 tot 18 jaar.

Nadere informatie

Kijken door een roze bril Gewoon homo zijn?

Kijken door een roze bril Gewoon homo zijn? Juul van Hoof Senior adviseur participatie en inclusie MOVISIE Symposium Roze Ouderenzorg Utrecht, 27 juni 2013 Kijken door een roze bril Gewoon homo zijn? 7/17/2013 Inhoud 1. Wat betekent LHBT? 2. Ontdekking

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) De verschillende betekenissen van ongehuwd samenwonen in Europa: Een studie naar verschillen tussen samenwoners in hun opvattingen, plannen en gedrag. In de

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN EEN LABEL

VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN EEN LABEL VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN EEN LABEL 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor u

Nadere informatie

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Bij holebi s in Vlaanderen. Alexis Dewaele, Sabine Hellemans & Ann Buysse - UGent

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Bij holebi s in Vlaanderen. Alexis Dewaele, Sabine Hellemans & Ann Buysse - UGent SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Bij holebi s in Vlaanderen OVERZICHT De studie van SGG Sexpert-resultaten Prevalentie Meest ingrijpende gebeurtenis Komt het vaker voor bij holebi s? Wat verklaart SGG

Nadere informatie

Facts & Figures: Ervaren discriminatie

Facts & Figures: Ervaren discriminatie Facts & Figures: Ervaren discriminatie 1. Inleiding De Vlaamse samenleving wordt steeds meer divers. Naast opportuniteiten brengt die evolutie ook grote uitdagingen met zich mee. Eén daarvan is dat ondanks

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS HELP JIJ OF NIET?

VOORTGEZET ONDERWIJS HELP JIJ OF NIET? VOORTGEZET ONDERWIJS HELP JIJ OF NIET? 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor u geselecteerd.

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS DE MENSENBIEB

VOORTGEZET ONDERWIJS DE MENSENBIEB VOORTGEZET ONDERWIJS DE MENSENBIEB 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor u geselecteerd.

Nadere informatie

ZOEM Steunpunt Gelijkekansenbeleid zoemt in op HOLEBI S Marjan Van Aerschot, september 2007

ZOEM Steunpunt Gelijkekansenbeleid zoemt in op HOLEBI S Marjan Van Aerschot, september 2007 ZOEM Steunpunt Gelijkekansenbeleid zoemt in op HOLEBI S Marjan Van Aerschot, september 2007 Verantwoording Zoem is een artikelenreeks over gelijke-kansen-thema s waarover binnen het Steunpunt Gelijkekansenbeleid

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland Een retrospectieve zelfrapportering van ervaringen met psychisch, fysiek en seksueel in de sport voor de leeftijd

Nadere informatie

Kenmerken van de Seksuele Start bij Holebi-jongeren in Vlaanderen: een Vergelijkend Perspectief

Kenmerken van de Seksuele Start bij Holebi-jongeren in Vlaanderen: een Vergelijkend Perspectief Kenmerken van de Seksuele Start bij Holebi-jongeren in Vlaanderen: een Vergelijkend Perspectief Dr. Alexis Dewaele (contact: alexis.dewaele@ugent.be) Dr. Katrien Symons Prof. dr. Ann Buysse Prof. dr. Mieke

Nadere informatie

Peer to peer interventie copyright Marieke Kroneman les 3 van 4 debat

Peer to peer interventie copyright Marieke Kroneman les 3 van 4 debat 3. Derde bijeenkomst over gender stereotype verwachtingen Gender stereotype verwachtingen zijn een belangrijke determinant voor een homonegatieve houding. KERNBOODSCHAP van deze les: je hoeft niet je houding

Nadere informatie

De invloed van burgerbronnen in het nieuws

De invloed van burgerbronnen in het nieuws De invloed van burgerbronnen in het nieuws Dit rapport beschrijft de resultaten van de vragenlijst rond burgerbronnen in het nieuws die u invulde in januari 7. Namens de Universiteit Antwerpen en de onderzoeksgroep

Nadere informatie

Fort van de Democratie

Fort van de Democratie Fort van de Democratie Stichting Vredeseducatie / peace education projects Het Fort van de Democratie WERKT! Samenvatting van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de interactieve

Nadere informatie

Aseksualiteit. ellen.vanhoudenhove@ugent.be

Aseksualiteit. ellen.vanhoudenhove@ugent.be ellen.vanhoudenhove@ugent.be Inhoud Wat is aseksualiteit? als seksuele oriëntatie? Kenmerken van aseksuele personen Identiteitsontwikkeling en coming-out Vooroordelen en moeilijkheden Hulpbehoefte Aseksuele

Nadere informatie

SEXPERT II. Holebi-studie

SEXPERT II. Holebi-studie SEXPERT II Holebi-studie Waarom? Kleine aantallen Kwetsbare groep Blinde vlekken Introductie holebi-studie Hoe? Online survey Klik eens uit bed Aangepaste versie van Sexpert I-vragenlijst Niet-representatieve

Nadere informatie

Transgender in België tien jaar later

Transgender in België tien jaar later Joz Motmans Justine Defreyne Elia Wyverkens Promotoren Guy T Sjoen Petra Meier Chia Longman Transgender in België tien jaar later Studiedag 4/12/2018 1. Doelstelling en methodologie 2. Kenmerken van de

Nadere informatie

ZOEM Steunpunt Gelijkekansenbeleid zoemt in op SCHOOLLOOPBANEN VAN HOLEBI'S. Marjan Van Aerschot, december 2008

ZOEM Steunpunt Gelijkekansenbeleid zoemt in op SCHOOLLOOPBANEN VAN HOLEBI'S. Marjan Van Aerschot, december 2008 ZOEM Steunpunt Gelijkekansenbeleid zoemt in op SCHOOLLOOPBANEN VAN HOLEBI'S. Marjan Van Aerschot, december 2008 Verantwoording ZOEM is een artikelenreeks over gelijkekansenthema s waarover binnen het Steunpunt

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 207 208 Deel I Het wordt steeds belangrijker gevonden om kinderen een stem te geven. Hierdoor kunnen kinderen beter begrepen worden en kan hun ontwikkeling worden geoptimaliseerd.

Nadere informatie

Arbeidsdeelname van paren

Arbeidsdeelname van paren Arbeidsdeelname van paren Johan van der Valk De combinatie van een voltijdbaan met een is het meest populair bij paren, met name bij paren boven de dertig. Ruim 4 procent van de paren combineerde in 24

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen en Management summary Amsterdam, 19 december 2007 Ronald Steenhoek en Stefan Klomp 1.1 Inleiding Dit jaar is door de Europese Commissie

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van het vijfde leerjaar lager onderwijs tot het zevende

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

Roze Belweek Vlaanderen 2011 PERSRAPPORT. Persrapport Roze Belweek Vlaanderen 1

Roze Belweek Vlaanderen 2011 PERSRAPPORT. Persrapport Roze Belweek Vlaanderen 1 Roze Belweek Vlaanderen 2011 PERSRAPPORT 1 Wat is de Roze Belweek? Van 24 tot 30 september 2011 liep in Vlaanderen de eerste editie van de Roze Belweek. De Belweek is een initiatief in opdracht van Pascal

Nadere informatie

Seksuele oriëntatie uitgesplitst per sekse, bevolking 18 jaar en ouder, 2016/2017 (in gewogen percentages)

Seksuele oriëntatie uitgesplitst per sekse, bevolking 18 jaar en ouder, 2016/2017 (in gewogen percentages) Seksuele oriëntatie uitgesplitst per sekse, bevolking 18 jaar en ouder, 2016/2017 (in gewogen percentages) totaal man vrouw seksuele aantrekking alleen eigen sekse 2,0 2,6 1,4 vooral eigen sekse 0,8 0,6

Nadere informatie

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Zuid-Holland West Juni 2013 Inleiding Deze factsheet beschrijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit in

Nadere informatie

Als ouders scheiden: kinderen en hun grootouders Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2

Als ouders scheiden: kinderen en hun grootouders Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 Als ouders scheiden: kinderen en hun grootouders Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 1 Vrije Universiteit Brussel, 2 Katholieke Universiteit Leuven Wanneer ouders scheiden, gaan grootouders mogelijk een

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

JOnG!0: Longitudinale ontwikkeling van opvoeding, kindgedrag en zorg

JOnG!0: Longitudinale ontwikkeling van opvoeding, kindgedrag en zorg Steunpunt WVG Minderbroedersstraat 8 B-3000 Leuven +32 16 37 34 32 www.steunpuntwvg.be swvg@kuleuven.be Rapport 42 JOnG!0: Longitudinale ontwikkeling van opvoeding, kindgedrag en zorg Onderzoeker: Promotor:

Nadere informatie

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie

Holebi. Niets verkeerds mee!

Holebi. Niets verkeerds mee! Holebi Niets verkeerds mee! Alles over holebi Holebifoon tel. 0800 99 533 www.holebifoon.be Çavaria tel. 09 223 69 29 www.cavaria.be Wel Jong Niet Hetero www.weljongniethetero.be Merhaba www.merhaba.be

Nadere informatie

nr. 884 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 20 september 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderopvang - Centra voor Inclusieve Kinderopvang (CIK s)

nr. 884 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 20 september 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderopvang - Centra voor Inclusieve Kinderopvang (CIK s) SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 884 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 20 september 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderopvang - Centra voor Inclusieve Kinderopvang (CIK

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS RESPECT OR NO RESPECT, IS THAT THE QUESTION?

VOORTGEZET ONDERWIJS RESPECT OR NO RESPECT, IS THAT THE QUESTION? VOORTGEZET ONDERWIJS RESPECT OR NO RESPECT, IS THAT THE QUESTION? 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter

Nadere informatie

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad WELKOM op het startmoment van het traject Jeugdwerk in de Stad Stedelijkheid? Heel breed! Stedelijkheid beperkt zich niet tot de kern van steden, maar lekt naar randgebieden Het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting Roelof Schellingerhout Clarie Ramakers Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS HELP HELPEN

VOORTGEZET ONDERWIJS HELP HELPEN VOORTGEZET ONDERWIJS HELP HELPEN 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor u geselecteerd.

Nadere informatie

hetero - bi - of homo/lesbisch. het maakt geen donder uit.

hetero - bi - of homo/lesbisch. het maakt geen donder uit. hetero - bi - of homo/lesbisch. het maakt geen donder uit. Bi, hetero en homojongeren in perspectief Inleiding Uit de kast is in het Nederlands het motto van de coming outday (COD) zoals die in 2009 voor

Nadere informatie

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002)

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER Interviewernummer : INTCODE WZARCH INDID Module INTIMITEIT (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) Personen geboren vóór 1986. Betreft persoonnummer : P09PLINE (zie

Nadere informatie

Gelukkig ondanks pijn: een online behandelprogramma voor mensen die lijden aan fibromyalgie of andere vormen van chronische pijn

Gelukkig ondanks pijn: een online behandelprogramma voor mensen die lijden aan fibromyalgie of andere vormen van chronische pijn Gelukkig ondanks pijn: een online behandelprogramma voor mensen die lijden aan fibromyalgie of andere vormen van chronische pijn Algemene informatie Dag in dag uit geconfronteerd worden met aanhoudende

Nadere informatie

Informatie over de deelnemers

Informatie over de deelnemers Tot eind mei 2015 hebben in totaal 45558 mensen deelgenomen aan de twee Impliciete Associatie Testen (IATs) op Onderhuids.nl. Een enorm aantal dat nog steeds groeit. Ook via deze weg willen we jullie nogmaals

Nadere informatie

ERVARINGEN MET INTIEM PARTNERGEWELD BIJ NIET-HETERO S: EEN STUDIE NAAR DE PREVALENTIE, EN HET VERBAND MET MENTALE EN SEKSUELE GEZONDHEID

ERVARINGEN MET INTIEM PARTNERGEWELD BIJ NIET-HETERO S: EEN STUDIE NAAR DE PREVALENTIE, EN HET VERBAND MET MENTALE EN SEKSUELE GEZONDHEID ERVARINGEN MET INTIEM PARTNERGEWELD BIJ NIET-HETERO S: EEN STUDIE NAAR DE PREVALENTIE, EN HET VERBAND MET MENTALE EN SEKSUELE GEZONDHEID Sabine Hellemans (contact : Sabine.Hellemans@UGent.be) Prof. dr.

Nadere informatie

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Katrien Symons (contact: Katrien.Symons@UGent.be) Prof. Dr. Mieke Van Houtte Dr. Hans Vermeersch ACHTERGROND Een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting SAMENVATTING

Nederlandse samenvatting SAMENVATTING SAMENVATTING 1. Doelstellingen van het onderzoek Dit onderzoek heeft tot doel om twee belangrijke wetten uit het Nederlandse familierecht te evalueren, de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Het onderwerp van dit proefschrift is depressieve en angst symptomen in chronische dialyse patiënten en andere patiënten. Het proefschrift bestaat uit twee delen (deel A en deel

Nadere informatie

VICTIMS IN MODERN SOCIETY

VICTIMS IN MODERN SOCIETY VICTIMS IN MODERN SOCIETY (VICTIMS-PROJECT) Fonds Slachtofferhulp in samenwerking met CentERdata en dr. P.G. van der Velden VICTIMS IN MODERN SOCIETY 2018 (VICTIMS-PROJECT) Fonds Slachtofferhulp in samenwerking

Nadere informatie

Huist de heteronorm nog in het WZC? Oudere holebi s (on)gezien

Huist de heteronorm nog in het WZC? Oudere holebi s (on)gezien Huist de heteronorm nog in het WZC? Oudere holebi s (on)gezien Katrien Van Leirberghe 19/01/2017 Terminologie en concepten (Gender)normen en holebifobie Gevolgen van heteronormativiteit voor holebi s Knelpunten

Nadere informatie

ONGEWENST INTRUSIEF GEDRAG: EEN STUDIE NAAR DE ROL VAN RELATIEKENMERKEN BIJ GESCHEIDEN EX-KOPPELS.

ONGEWENST INTRUSIEF GEDRAG: EEN STUDIE NAAR DE ROL VAN RELATIEKENMERKEN BIJ GESCHEIDEN EX-KOPPELS. ONGEWENST INTRUSIEF GEDRAG: EEN STUDIE NAAR DE ROL VAN RELATIEKENMERKEN BIJ GESCHEIDEN EX-KOPPELS. Auteur: Olivia De Smet i.s.m. Prof. A. Buysse Onderzoeksvraag Ongewenst intrusief gedrag houdt in dat

Nadere informatie

Lancering Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en survey Samenleven in Diversiteit 2017

Lancering Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en survey Samenleven in Diversiteit 2017 PERSBERICHT - 8 mei 2018 Lancering Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en survey Samenleven in Diversiteit 2017 Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen publiceren vandaag de

Nadere informatie

Methodologische bijsluiter: Discriminatie van beroepskrachten met een migratieachtergrond. Niet alles is wat het soms lijkt

Methodologische bijsluiter: Discriminatie van beroepskrachten met een migratieachtergrond. Niet alles is wat het soms lijkt Methodologische bijsluiter: Discriminatie van beroepskrachten met een migratieachtergrond. Niet alles is wat het soms lijkt Hans Vermeersch(*) en Pieter De Pauw(**) (*) Expertisecentrum Sociale Innovatie,

Nadere informatie

Biseksualiteit en onderzoek. Een categorie die zich niet zomaar in een hokje laat plaatsen

Biseksualiteit en onderzoek. Een categorie die zich niet zomaar in een hokje laat plaatsen Biseksualiteit en onderzoek Een categorie die zich niet zomaar in een hokje laat plaatsen Overzicht Waarom? Identiteit Gender Gezondheid 2 Waarom aandacht voor biseksualiteit? Categorische dogma s (verlichtingsdenken)

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS VOORDEEL ZONDER VOOROORDELEN

VOORTGEZET ONDERWIJS VOORDEEL ZONDER VOOROORDELEN VOORTGEZET ONDERWIJS VOORDEEL ZONDER VOOROORDELEN 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

Homoseksueel ouder worden Charles Picavet

Homoseksueel ouder worden Charles Picavet Homoseksueel ouder worden Charles Picavet Homoseksualiteit is in de Nederlandse samenleving steeds minder een probleem. Sinds de jaren 70 is er veel gewonnen op het terrein van gelijkberechtiging. Veel

Nadere informatie

SEXPERT II. Studie bij Vlamingen van Turkse origine

SEXPERT II. Studie bij Vlamingen van Turkse origine SEXPERT II Studie bij Vlamingen van Turkse origine Introductie Waarom? Gebrek aan betrouwbare gegevens Maatschappelijk relevant Hoe? Deelnemers toevallig uitgekozen Interviews bij respondenten thuis Drietalige

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131. chapter 10 samenvatting

Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131. chapter 10 samenvatting Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131 chapter 10 samenvatting Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 132 Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 133 Zaadbalkanker wordt voornamelijk bij jonge mannen vastgesteld

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/049 ADVIES NR 09/10 VAN 2 JUNI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKING VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Onderzoek naar het hebben van hiv en kinderwens

Onderzoek naar het hebben van hiv en kinderwens Onderzoek naar het hebben van hiv en kinderwens Vivian Kraaij 1, Nadia Garnefski 1, Robert Witlox 2, en Sien van Oeveren 2 1 Universiteit Leiden, sectie Klinische Psychologie; 2 Hiv Vereniging Nederland

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Rapport nr. 633, december2013. Drs. Joris Kregting

Rapport nr. 633, december2013. Drs. Joris Kregting Rapport nr. 6, december201 Drs. Joris Kregting 2.1 Inleiding en bronnen 2.2 Katholieken 8 2. Normen en waarden en de kerk 9 2. Het gebruik van voorbehoedsmiddelen 10 2.5 Huwelijk en samenwonen van homoseksuelen

Nadere informatie

Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld

Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld Hieronder vindt u de praatplaten die u zelf kunt afdrukken. Druk het document recto-verso af (afdrukken vanaf pagina 2 - omdraaien langs korte zijde)

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport

Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport ZENO NOLS Centrum Ethiek in de sport (ICES) #KennisdagSport 17 juni 2019 Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport Een verkennende analyse

Nadere informatie

Holebi-jongeren in Vlaanderen

Holebi-jongeren in Vlaanderen Holebi-jongeren in Vlaanderen Een overzicht na meer dan 10 jaar onderzoek Alexis Dewaele, Nele Cox, Wim Vanden Berghe, Frederik Dhaenens, Saskia Aerts, Mieke Van Houtte en wijlen John Vincke Overzicht

Nadere informatie

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld Samenvatting Dit onderzoek heeft tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland. In het onderzoek wordt ingegaan op de vraag met welke typen van huiselijk

Nadere informatie

Advies nr. 154 van 8 december 2017 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen over de verloven voor co-ouders in het

Advies nr. 154 van 8 december 2017 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen over de verloven voor co-ouders in het Advies nr. 154 van 8 december 2017 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen over de verloven voor co-ouders in het geval van een doodgeboren kind 1 Advies nr. 154 van 8 december

Nadere informatie

het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en

het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en Samenvatting In de laatste 20 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de psychosociale gevolgen van kanker. Een goede zaak want aandacht voor kanker, een ziekte waar iedereen in zijn of haar leven wel eens

Nadere informatie

plage-lestijden onderwijzer

plage-lestijden onderwijzer plage-lestijden onderwijzer Schooljaar 2010-2011 - Schooljaar 2011-2012 Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae

Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae 184 Welbevinden en hoofdpijn bij adolescenten: de rol van zelfregulatie In dit proefschrift is de rol van zelfregulatie processen voor het welbevinden van

Nadere informatie

Overzicht tabellen en figuren 19. Overzicht gebruikte afkortingen 19

Overzicht tabellen en figuren 19. Overzicht gebruikte afkortingen 19 Inhoudsopgave Overzicht tabellen en figuren 19 Overzicht gebruikte afkortingen 19 Inleiding 21 1 Situering van het onderzoek 21 1.1 Onderzoek in detentie 21 1.2 Vrouwelijke gedetineerden 22 1.3 Internering

Nadere informatie

Gezondheidsenquête, België Inleiding. Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu.

Gezondheidsenquête, België Inleiding. Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. Inleiding Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. Inleiding 1. Context De vergrijzing van de bevolking in onze samenleving is een heuse uitdaging op het gebied van

Nadere informatie

Samenvatting. De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau

Samenvatting. De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau Samenvatting De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau Een onderzoek naar het opzetten van een veiligheidsgevoelens-monitor voor homoseksuelen in de

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

SEXPERT. Seksuele gezondheid in Vlaanderen

SEXPERT. Seksuele gezondheid in Vlaanderen SEXPERT Seksuele gezondheid in Vlaanderen Introductie SEXPERT Opdrachtgever IWT - Strategisch Basis Onderzoek 4 onderzoeksgroepen van de universiteiten Gent en Leuven en het UZ Gent Bevraging bij 1. Nederlandstaligen

Nadere informatie