Algemene Voorwaarden Fidinda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Fidinda"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Fidinda Algemeen Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1. De Algemene Voorwaarden Fidinda bestaan uit de onderhavige module Algemeen en de volgende afzonderlijke specifieke modules: 1. Licentieverlening Fidinda Real Time Website Optimizer 2. Fidinda software programma s 2. Deze module Algemeen is van toepassing op elk aanbod en elke Offerte van Fidinda en elke Overeenkomst met Fidinda. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website Tevens zijn van toepassing de specifieke module of modules van de Algemene Voorwaarden die tussen Fidinda en Opdrachtgever danwel client zijn overeengekomen. Indien deze module Algemeen van de Algemene Voorwaarden Fidinda op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de tussen Fidinda en Opdrachtgever/client overeengekomen specifieke module of modules van de Algemene Voorwaarden Fidinda, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules. 3. Daar waar in de Algemene Voorwaarden Fidinda de term Algemene Voorwaarden wordt gebruikt, wordt daaronder verstaan de bepalingen van deze module Algemeen in combinatie met de bepalingen van één of meer overeengekomen specifieke modules van de Algemene Voorwaarden Fidinda. 4. Afwijkingen van deze voorwaarden door Opdrachtgever gelden uitsluitend voor zover Fidinda deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt. 5. Fidinda is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 6. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe Overeenkomsten en Offertes vanaf het tijdstip van wijzigen en voor reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging. 7. Fidinda zal de wijzigingen schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken. 8. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van Fidinda worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door Fidinda in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. 9. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever of van door Opdrachtgever ingeschakelde derden wordt uitdrukkelijk verworpen. 10. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Fidinda en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen V

2 overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Artikel 2: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Fidinda: de eenmanszaak Fidinda dan wel elke rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel en/of elke andere aan Fidinda gelieerde vennootschap ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan. 2. Opdrachtgever en/of client: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een Overeenkomst tot levering van Diensten wordt gesloten. 3. Offerte: de door Fidinda gedane offerte voor het leveren van Diensten. 4. Overeenkomst: elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Fidinda, waaronder edoch niet uitsluitend verstaan dient te worden de overeenkomsten tot het verzorgen van Diensten. 5. Diensten: de door Fidinda te ontwikkelen producten en te verlenen diensten (waaronder maar niet uitsluitend die van een consultant en trainer) in de breedste zin van het woord, waarbij Opdrachtgever en Fidinda een Overeenkomst sluiten. Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes 1. Alle aanbiedingen, Offertes en prijsopgaven zijn indicatief en geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2. Aanbiedingen, Offertes en prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen van de werkzaamheden. 3. Een Offerte heeft een geldigheidsduur van 10 dagen. Is de Offerte niet binnen deze periode aanvaard, dan is zij komen te vervallen. 4. Opdrachten volgende uit de Offertes dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Fidinda een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden, dan zal de inhoud van het aanbod en/of de Offerte als het overeengekomene gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Fidinda eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is Fidinda daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fidinda vooraf schriftelijk instemt met de afwijkende aanvaarding. 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fidinda niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 7. Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 8. Elke Overeenkomst voor het leveren van Diensten wordt met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Fidinda. V

3 Artikel 4: Goed opdrachtnemer en goed opdrachtgever 1. Bij de uitvoering van de Overeenkomsten zal Fidinda zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich hierbij ten behoeve van Opdrachtgever maximaal inspannen voor het best te behalen resultaat. 2. Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van Overeenkomst, kan Fidinda bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van door Fidinda in te schakelen derden zal, voor zover mogelijk en redelijk, in overleg met de Opdrachtgever worden bepaald. Fidinda zal hierbij vanzelfsprekend zorgvuldig handelen. 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijze noodzakelijk en/of wenselijk is om een tijdig en juist verrichten van de werkzaamheden door Fidinda mogelijk te maken. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst voornoemde benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Fidinda zijn verstrekt, heeft Fidinda het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Artikel 5: De prijs 1. Door Fidinda gehanteerde en geoffreerde tarieven zijn gebaseerd op prijzen en (kostprijsbepalende) voorwaarden zoals die bij Fidinda bekend waren ten tijde van het opstellen van de Offerte. Voor zover de prijzen en voorwaarden tussen voornoemd moment en het moment van het leveren van de Diensten veranderen in het nadeel van Fidinda, heeft Fidinda het recht prijswijzigingen aan te brengen. 2. Fidinda is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen. 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en in lid 2, zullen gewijzigde tarieven pas na 1 maand na schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk of per te ontbinden met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen zullen gelden. Indien Fidinda deze ontbinding niet binnen 7 dagen na verzending van de kennisgeving inzake de prijsverhoging heeft ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsverhoging. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan Fidinda haar prijzen jaarlijks telkens op 1 januari indexeren conform de opgaven van het CBS. 5. Alle tarieven en prijzen zoals genoemd in de Offerte, de Overeenkomst of de tarieven weergegeven op de website van Fidinda, zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. 6. Fidinda zal door haar te maken zogenaamde "out of pocket" kosten aan de Opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de Opdrachtgever ingeschakelde derden. Deze kosten zullen te allen tijde in redelijkheid worden V

4 gemaakt alsmede voor zover redelijkerwijs mogelijk vooraf met Opdrachtgever besproken worden. Fidinda zal terzake alle noodzakelijke en toereikende bescheiden overleggen op eerste verzoek van Opdrachtgever. 7. Facturen ten behoeve van honoraria en kosten van Fidinda zullen periodiek (maandelijks) in rekening worden gebracht. Artikel 6: Betaling 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Fidinda aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 2. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Fidinda kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Een deel van een maand wordt als volledige maand berekend. 4. Vanaf de vervaldatum is Opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 150, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de werkelijke kosten lager zijn. In dat geval is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de werkelijk door Fidinda gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 5. Fidinda kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 6. Fidinda is om haar moverende redenen te allen tijde gerechtigd de volledige betaling (of een deel ervan) als voorschot te verlangen. Voor zover een Opdrachtgever dit voorschot niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, is Fidinda gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding. Voor zover Fidinda aantoonbaar werkzaamheden heeft verricht in de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever gehouden zijn deze werkzaamheden volledig te vergoeden. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Artikel 7: Aansprakelijkheid 1. Iedere aansprakelijkheid van Fidinda die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige V

5 andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Fidinda te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering van Fidinda. 2. Voor zover de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de Opdrachtgever aan Fidinda is betaald. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag Fidinda aan te spreken. 3. Wanneer bij de uitvoering van Overeenkomsten Fidinda derden inschakelt aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Op eerste verzoek zal Fidinda rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de Opdrachtgever overdragen. 4. Fidinda is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fidinda is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige data en/of gegevens. 5. Alle aanspraken van de Opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de Diensten ten behoeve van de Overeenkomst zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben. Artikel 8: Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde en/of geleverde werken, waaronder specifiek ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte adviezen, modellen, maatwerksoftware, rapporten en andere documenten berusten uitsluitend bij Fidinda of diens licentiegevers. 2. Fidinda geeft Opdrachtgever toestemming deze werken te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Opdrachtgever zal deze werken niet zonder voorafgaande toestemming van Fidinda verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen. 3. Het is Opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fidinda aldus niet toegestaan deze werken ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk ruimer gebruik komt Fidinda, zonder enig recht te verliezen, een nader in redelijkheid vast te stellen vergoeding toe. Artikel 9: Geheimhouding Fidinda en Opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar die zij in het kader van de Overeenkomst hebben verkregen, geheimhouden. V

6 Artikel 10: Privacy Fidinda zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet en regelgeving. Artikel 11: Beëindiging Fidinda is bevoegd elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Fidinda en Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, indien de Opdrachtgever: a) ook na ingebrekestelling, zijn verplichtingen niet nakomt, of b) surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, of failliet is verklaard, of vrijwillig tot liquidatie van zaken overgaat; of c) de voor de nakoming overeengekomen zekerheid vooraf niet heeft gesteld of onvoldoende is; of d) in zodanige omstandigheden verkeert dat Fidinda goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De bevoegdheid tot ontbinding of opschorting laat onverlet het recht van Fidinda daarnaast schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever. Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Fidinda is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en Fidinda zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Fidinda om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter. Algemene Voorwaarden Module I: Licentie Fidinda Real Time Website Optimizer Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 In geval van licentieverlening op de Real Time Website Optimizer zijn naast de Algemene Voorwaarden Fidinda ook de onderhavige module Algemene Voorwaarden Licentieverlening Fidinda Real Time Website Optimizer van toepassing op de licentieverlening. 1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen van de Algemene Voorwaarden Fidinda. Bij tegenstrijdigheid V

7 tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de onderhavige module, prevaleren deze laatste. Artikel 2: Gebruiksrecht 2.1 Fidinda stelt aan cliënt de in de overeenkomst bepaalde Real Time Website Optimizer en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen de webapplicatie. 2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling door Fidinda en het gebruiksrecht van cliënt zich uitsluitend uit tot de zogeheten webapplicatie. Het gebruiksrecht van cliënt strekt zich niet uit tot de broncode van de webapplicatie. De broncode van de webapplicatie en de bij de ontwikkeling van de webapplicatie voortgebrachte technische documentatie worden nimmer aan cliënt ter beschikking gesteld, ook niet indien cliënt bereid is voor de terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. 2.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet gehouden tot terbeschikkingstelling van andere dan de overeengekomen (toegang tot de) webapplicatie of programma of databibliotheken, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door Fidinda tevens andere dan de overeengekomen webapplicatie en/of programma of databibliotheken ter beschikking gesteld moet worden, kan Fidinda verlangen dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. 2.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van Fidinda niet begrepen het onderhoud van de webapplicatie en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de webapplicatie. Indien in afwijking van het vorenstaande door Fidinda tevens zodanig onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Fidinda verlangen dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. 2.5 Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Fidinda is het recht tot gebruik van de webapplicatie steeds niet exclusief, niet overdraagbaar en nietsublicentieerbaar. Artikel 3: Gebruiksbeperkingen 3.1 Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de webapplicatie steeds stipt naleven. Cliënt is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten V

8 in de nakoming van de overeenkomst met leverancier inhoudt alsook inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de webapplicatie vormt. De overeengekomen gebruiksbeperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op: het soort of type website waarvoor de webapplicatie bestemd is, en/of het maximaal aantal verwerkingseenheden waarvoor de webapplicatie bestemd is, en/of bepaalde al dan niet met naam of functie aangeduide personen die binnen de organisatie van cliënt de webapplicatie mogen gebruiken, en/of het maximaal aantal gebruikers dat al dan niet gelijktijdig binnen de organisatie van cliënt de webapplicatie mag gebruiken, en/of de locatie waarop de webapplicatie gebruikt mag worden, en/of bepaalde vormen en doeleinden van gebruik (bijv. zakelijk gebruik of gebruik voor privé doeleinden), en/of iedere andere kwantitatieve of kwalitatieve beperking. 3.2 Fidinda kan verlangen dat cliënt de webapplicatie niet in gebruik neemt dan nadat cliënt bij Fidinda één of meer codes (wachtwoorden, identiteitscodes etc.), benodigd voor het gebruik, heeft aangevraagd en verkregen. Fidinda is steeds gerechtigd technische maatregelen te doen nemen ter bescherming van de webapplicatie tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Partijen is overeengekomen. 3.3 Cliënt zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de webapplicatie te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 3.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag cliënt de webapplicatie uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik. 3.5 Het is cliënt niet toegestaan de webapplicatie en de bij de terbeschikkingstelling van de webapplicatie door Fidinda verstrekte certificaten van echtheid te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal cliënt een derde al dan niet op afstand toegang geven tot de webapplicatie. 3.6 Cliënt zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens Fidinda uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door cliënt van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Cliënt zal op eerste verzoek van Fidinda toegang tot zijn gebouwen en systemen aan Fidinda verlenen. Fidinda zal alle vertrouwelijk te achten bedrijfsinformatie die zij in het kader van een dergelijk V

9 onderzoek van of bij cliënt verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de webaplicatie zelf betreft, vertrouwelijk behandelen. Artikel 4: Aflevering 4.1 Fidinda zal aan cliënt online toegang verschaffen tot de webapplicatie. 4.2 De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in papieren dan wel digitale vorm met een door Fidinda te bepalen inhoud. Fidinda beslist over de vorm en de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt verstrekt. Artikel 5: Duur van de overeenkomst 5.1 De overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de webapplicatie is aangegaan voor de tussen Partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De overeenkomst vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de webapplicatie aan de cliënt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of Fidinda de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden vóór het einde van de betreffende periode. 5.2 Terstond na het einde van het gebruiksrecht van de webapplicatie zal cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de codes, wachtwoorden en dergelijke aan Fidinda leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat cliënt bij het einde van de overeenkomst de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging Fidinda onverwijld schriftelijk melding maken. Artikel 6: Betaling gebruiksrecht vergoeding 6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de tussen Partijen overeengekomen gebruiksrecht vergoeding verschuldigd op de tussen Partijen overeengekomen tijdstippen of, bij gebreke van een overeengekomen tijdstip bij aflevering van de webapplicatie of, ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen, vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn. Artikel 7: Modificeren van de programmatuur 7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is cliënt niet gerechtigd de webapplicatie geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fidinda. Fidinda is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering V

10 van de door cliënt gewenste modificaties. 7.2 Cliënt draagt het volle risico van alle door of in opdracht van cliënt door derden al dan niet met toestemming van Fidinda aangebrachte modificaties. Artikel 8: Garantie 8.1 Fidinda staat er niet voor in dat de aan cliënt ter beschikking gestelde webapplicatie geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door cliënt. Fidinda garandeert evenmin dat de webapplicatie zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. 8.2 Fidinda zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de webapplicatie binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de webapplicatie in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Fidinda volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Fidinda kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan Fidinda toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden ontdekt. De herstelverplichting vervalt indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van Fidinda wijzigingen in de webapplicatie aanbrengt of laat aanbrengen. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aan tonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan Fidinda te maken. 8.3 Herstel van fouten geschiedt op een door Fidinda te bepalen locatie. Fidinda is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de webapplicatie aan te brengen. 8.4 Fidinda is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 8.5 Fidinda heeft geen verplichting tot herstel van fouten die na afloop van de in artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen Partijen een separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een zodanige plicht tot herstel omvat. Artikel 9: Vertrouwelijkheid 9.1 Cliënt erkent dat de webapplicatie een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze webapplicatie bedrijfsgeheimen van Fidinda, diens toeleveranciers en/of de producent van programmatuur bevat. V

11 Algemene Voorwaarden Module 2: Fidinda software programma s Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 In geval van een overeenkomst met betrekking tot de verkoop van het Fidinda software programma s zijn naast de Algemene Voorwaarden Fidinda ook de onderhavige module Fidinda software programma s van toepassing op de licentieverlening. 1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen van de Algemene Voorwaarden Fidinda. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de onderhavige module, prevaleren deze laatste. Artikel 2: Gebruiksrecht 2.1 Fidinda stelt aan cliënt de in de overeenkomst bepaalde Fidinda software programma s en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen de software. 2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling door Fidinda en het gebruiksrecht van cliënt zich uitsluitend uit tot de zogeheten software. Het gebruiksrecht van cliënt strekt zich niet uit tot de broncode van de software. De broncode van de software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie worden nimmer aan cliënt ter beschikking gesteld, ook niet indien cliënt bereid is voor de terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. 2.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet gehouden tot ter beschikkingstelling van andere dan de overeengekomen software of programmaof databibliotheken, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door Fidinda tevens andere dan de overeengekomen software en/of programma of databibliotheken ter beschikking gesteld moet worden, kan Fidinda verlangen dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. 2.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van Fidinda niet begrepen het onderhoud van de software en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de software. Indien in afwijking van het vorenstaande door Fidinda tevens zodanig onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Fidinda verlangen dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. V

12 2.5 Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Fidinda is het recht tot gebruik van de software steeds niet exclusief, niet overdraagbaar en nietsublicentieerbaar. Artikel 3: Gebruiksbeperkingen 3.1 Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de software steeds stipt naleven. Cliënt is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst met leverancier inhoudt alsook inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de software vormt. De overeengekomen gebruiksbeperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op: het soort of type administratie waarvoor de software bestemd is, en/of iedere andere kwantitatieve of kwalitatieve beperking. 3.2 Fidinda is steeds gerechtigd technische maatregelen te doen nemen ter bescherming van de software tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Partijen is overeengekomen. 3.3 Cliënt zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de software te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 3.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag cliënt de software uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik. 3.5 Het is cliënt niet toegestaan de software te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. 3.6 Cliënt zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens Fidinda uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door cliënt van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Cliënt zal op eerste verzoek van Fidinda toegang tot zijn gebouwen en systemen aan Fidinda verlenen. Fidinda zal alle vertrouwelijk te achten bedrijfsinformatie die zij in het kader van een dergelijk onderzoek van of bij cliënt verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de software zelf betreft, vertrouwelijk behandelen. Artikel 4: Aflevering 4.1 Fidinda zal de software digitaal aan cliënt verschaffen. 4.2 De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in papieren dan wel V

13 digitale vorm met een door Fidinda te bepalen inhoud. Fidinda beslist over de vorm en de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt verstrekt. 4.3 Cliënt is verplicht de software direct na levering te inspecteren of te doen inspecteren. Eventuele reclames betreffende geconstateerde gebreken dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Fidinda kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Cliënt geacht het geleverde cq. de facturen te hebben goedgekeurd, waarna het recht op reclame komt te vervallen. 4.4 De eigendom van de door Fidinda geleverde software gaat pas op de Cliënt over zodra deze al zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is nagekomen. Artikel 5: Garantie 5.1 Fidinda streeft een deugdelijke werking na van de door haar ontwikkelde software. Fidinda garandeert het verbeteren van systematische en door Cliënt reproduceerbare fouten, die uitsluitend te wijten zijn aan gebreken van de software en dit binnen 30 dagen na levering van het product. 5.2 Het risico van de door Fidinda geleverde cq. ter beschikking gestelde software gaat op de Cliënt over op het moment van aflevering. Artikel 6: Modificeren van de programmatuur 6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is cliënt niet gerechtigd de software geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fidinda. Fidinda is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door cliënt gewenste modificaties. 6.2 Cliënt draagt het volle risico van alle door of in opdracht van cliënt door derden al dan niet met toestemming van Fidinda aangebrachte modificaties. Artikel 7: Vertrouwelijkheid 7.1 Cliënt erkent dat de software een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze software bedrijfsgeheimen van Fidinda, diens toeleveranciers en/of de producent van programmatuur bevat. V

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 2 Ontwikkeling van programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De

Nadere informatie

Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden

Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden! Clausule 1 Algemeen! 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1 Deze clausule Algemeen van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICT~Office

Algemene Voorwaarden ICT~Office Algemene Voorwaarden ICT~Office 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Booming B.V.

Algemene Voorwaarden Booming B.V. Algemene Voorwaarden Booming B.V. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: Diensten: Booming: Materiaal: Opdrachtgever: Offerte: Overeenkomst: Partijen: Schriftelijk:

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT office voorwaarden

ICT office voorwaarden ICT office voorwaarden Module Algemeen ICT office voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV Modules: Algemeen 1. Licentie voor programmatuur 2. Ontwikkeling van programmatuur 3. Onderhoud van programmatuur 8. Opleidingen en trainingen

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

2bMore. ICT~Office Voorwaarden. 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01

2bMore. ICT~Office Voorwaarden. 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01 2bMore 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement

Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement Molenweg 23 7431 BG Diepenveen 06-47782459 info@arnekeuning.nl www.arnekeuning.nl Handelsregister 08138149 BTW nr. NL17.14.35.588.B01 Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement Dit document

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt ALGEMENE VOORWAARDEN versie: 6 november 2012 DEFINITIES Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden Oscin de eenmanszaak handelend onder de naam Oscin", gevestigd te Oosterhout. In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie

Inhoudsopgave voorwaarden

Inhoudsopgave voorwaarden Notis De Koumen 80a 6433 KE Hoensbroek Telefoon 045 570 33 66 Support 045 570 33 77 Telefax 045 570 33 88 info@notis.info www.notis.info Inhoudsopgave voorwaarden BTW nr. NL810011293 B 01ALGEMENE VERKOOP-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f.

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene Bepalingen 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, offerte en overeenkomst tussen Mellcom ict v.o.f. (hierna: Mellcom

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Groowup

Algemene voorwaarden. Groowup Algemene voorwaarden Groowup Datum: 10 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Offertes en aanbiedingen... 2 Artikel 3 Contractsduur uitvoeringstermijnen, risico-overgang,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie

APPELTJEEITJE ALGEMENE VOORWAARDEN

APPELTJEEITJE ALGEMENE VOORWAARDEN APPELTJEEITJE ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter

Nadere informatie

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Daadkracht Kerkenbos 1053H Postbus 6635 6546 BB Nijmegen 6503 GC Nijmegen Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 1.1

Algemene voorwaarden. versie 1.1 Algemene voorwaarden versie 1.1 Artikel 1 Definities In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Aanbod: iedere vrijblijvende aanbieding, aanbod en/of en prijsopgave (inclusief bijlagen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Legalsense B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 58081186. Klant,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWINFO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWINFO Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie